jump to navigation

Oromia: Ilmaan Oromoo Hundaaf, Artist ‪‎Hawwii‬ Tazarraa irraa January 18, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromo Artist Hawwii Tazarraa, Uncategorized.
Tags: , , , ,
trackback

Odaa OromooOromo singer Artist Hawi TezeraOromo singer Hawi Tezera tortured by Agazi security forces, December 2015Xalayaa Hawwii#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

 


Xalayaa

Akkami jirtu yaa ilmaan Oromoo, inuma jirtanii?

Anas Ayyanni Oromoo, Ayyanni saba cunqurfamaa osoo hin du`in har`aan na gaheera. Dararaa hundaa dandamadhee lubbuun koo osoo hin bahin har`a gaheera. Reebameera, akka dubartiitti osoo hin taane, akka sanyii namaatti osoo hin taane, akka bofaatti, ykn bineensa biraatti. Yakka tokkos hin dalagne. Waallee garaagaraa ummata oromoof weellise malee. Gaafa hiriiraa sana anis akka nama dhiiga Oromoo qabuutti baheen falme. Mirga koof falmadhe, gaafii abbaa biyyummaa gaafadhe. Yeroo muraas booda inni tokko dhufee sammuu keessa na rukute. Ergasi isaan wal qabanne, Qawwicha ofirraa dhoowwe. Booda jaha(6) tahanii akka dhala namaa osoo hin taane akka bofaa ykn akka bineensota birootti na reeban..Sadafii dhaan na reebaa karaa irra na harkisaa oolan.Hanga isaaniif bahutti erga na reebanii booda du`eera itti fakkaadhe.Takka turee yeroon dubbadhu hin duunee edaa jedhanii ammas hanga garaa isaanii na reeban. Achi booda gara Hospitaalaa na geessan. Amma Hospitaala dhuunfaa tokko keessa jira. Maatii kootis argee hin beeku..Mucaa kootis quba hin qabu. Bilbila koo narraa caccabsaniiru.Ammas lapheen koo na dhukkuba, hafuura baafachuu hin dandahu.Garuu Oromoota na gargaaran lakkawwee hin fixu, ulfaadhaa galatni keessan bilisummaa haata`u. Nuti biyya namaa hin dhaqne, biyya biraatifis hin falmatne, qabeenya keenyaaf biyya keenyaaf sababa falmatneef qofa biyyuma keenyatti kan reebamne, kan ajjeefamne, kan hidhamne. Garuu kan abdii natti hore yoo jiraate ummatni oromoo ammayyuu falmachaa jiraachuu isaati. Hiriirri guutuu Oromiyaatti itti fuufuu isaati. Fincilli ummata Oromoo hanga ammatti hin dhaabatne jennaan keessi koo baay`ee gammade.Yaa ilmaan Oromoo duguuggaa sanyiiti kan nurratti gaggeefamaa jiru.Yaa waaqayyoo ni bilisoomsi.Hanga ummatni keenya kan hidhame hundi hiikamutti,Barattootni hiikamaanitti, hanga mirgi abbaa biyyummaa nuu kabajamutti ni falmatna.Anis yoo du`e du`ee, yoo jiraadhe inuma falmadha.Yaa ummata Oromoo duubatti hin deebi`inaa, falmadhaan dhaamsa kooti.

Injifannoon Ummata Oromoof!


 


 

OMN: Oduu. 17, 2016


 

Mother of All Earth

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/12/31/mother-of-all-earth/

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: