jump to navigation

OROMIA: SEENAA GABAABAA OBBO BAQQALAA MOKONNON WASANUU: A PIONEERING AND LIFE-LONG OROMO NATIONALIST February 9, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromo.
Tags: , ,
add a comment

Odaa OromooObbo Baqqalaa Mokkonnon Wasanuu (1930-2016)

 

 

SEENAA GABAABAA OBBO BAQQALAA MOKONNON

(SBO): Obbo Baqqalaa Mokonnon abbaa isaanii Qanyi Azimaachi Mokonnon Wasanuu fi haadha isaanii Adde Abbebbechi Ejersaa irraa akka lakkoofsa Itiyophiyaatti Sadaasa 28,1922 naannoo Oromiyaa, konyaa Salaalee, ona Wacaalee, ganda Boolee jedhamee beekamutti dhalatan. Obbo Baqqalaa Mokonnon haadhaa fi abbaa isaaniif mucaa jalqabaa; obboleessaa fi obboleettii isaaniifimmoo hangafa turan.

Obbo Baqqalaan abbaa isaanii fi haadha isaaniitiin, keessattuu adaadaa isaaniitiin kunuunfamanii guddatan. Afaan Amaaraas baratan. Akkuma ijoollee naannoo isaanii farda gugsii, bishaan daakuu, xiyyaafannoo qawwee, kollee/qillee xapahchuu jaallatu ture. Barnoota afaan Amaaraa erga fixanii booda mana barumsaa Tafarii Mokonnon seenanii barnoota sadakaa lammaaffaa xumuratan. Sana booda, yeroo sanatti haarawaa banamee kan ture koollajjii hujii daldalaa (Commercial College) seenanii waggaa afuriif barnoota isaanii hordofan. Barnoota isaanii xumuranii hojjetaa herregaa ta’anii Baankii Daldaala Itiyoophiyaaf (Commercial Bank of Ethiopia) waggaa 13 hojjetan.

Obbo Baqqalaan amala gaarii, miidhagaa, uffatnaa bareedaa fi walumaa galatti of- eeggannoo fi of-babbareechuu dhan dargaggoota yeroo isaanii turan keessaa dinqisiifamaa turan. Haa ta’u malee, haala jireenya isaanii fi jireenya saba isaanii, keessattuu rakkinaa fi badaddina ummata Oromoo, yeroo walbira madaalanii ilaalan jireenyi isaanii nama qullaa karabaataa hidhatee adeemu isaanitti fakkatte. Jireenyi isaaniis hiikaa dhabe. Kanaafis umurii dargaggummaa irraa jalqabee hanga lubbuun isaanii dabartutti waan dandahan gochaa turan. Gochaa kana keessatti- jalqaba jireenya firaa fi saba isaanii foyyeessuuf akka nama tokkootti waan tokko tokko gochuu eegalan.

Waan dalagan keessaa hanga xiqqoo maqaa dhahuuf: baankii hojjetan keessaa horii baasanii namoota rakkatoo Waajuu keessaa fi naannoo jiraataniif hiranii akka hoolaa, handaaqqoo, dhadhaa fi kkf nagadanii bu’aa argatan; horii liqeeffatanimmoo akka baankiitti deebisan gochaa turan. Abbaan isaanii, Qanyi Azmaachi Mokonnoo, mana barnootaa Waajjuu fi Dabre Tsigee keessatti bananii turan. Obbo Baqqalaan, namootni naannoo sanaa ijoolleen isaanii akka mana barnootaa kanatti geessanii barsiisan gochaa turan; bakka nagadaa (gabaa) abbaan isaanii Dubar keessatti dhaabaanii turan namootni akka dhimma itti bahanii jireenya isaanii fooyyessan carraaqqii guddaa godhaniiru. Kun hundi jireenyaa fi mirga ummata isaanii, akka isaan barbaadanitti jijjiiruu akka hin dandeenye, waan hubataniif haala foyyaheen ummata isaanii gargaaruuf yaaduu jalqaban. Utuu kana yaadaa jiranii warra waldaaa Maccaa fi Tuulamaa bu’uuressaan, Obbo Hailemariam Gammadaafaa, waliin wal quunnaman. Marii isaani wajiin godhetan. Kuni obbo Baqqalaa hedduu gammachiise. ‘‘Dhuguma Waldaa kana keessatti qooda fudhadhee fedhii fi kaayyoo kiyyaa bakkaan gahuun nan dandhaha’’ jedhanii waldaa kana dhaabuu keessatti qooda guddaa taphatan.

Akka lakkoofsa Itiyophiyaatti bara 1955 waldaan Maccaa fi Tuulamaa ifatti erga dhaabbatee jalqabee geggeessitoota kaan waliin onnee fi murannoo dhan guutuu Oromiyaa keessa naannawanii ummata dammaqisuu fi ijaaruu dhan bakka hedduutti damee Waldaa Maccaa fi Tuulamaa dhaaban. Akka lakkoofsa Itiyophiyaatti bara 1959 waldaan Waccaa fi Tuulamaa guddatee guutuu Oromiyaa keessa sochoosuun waan sodaachiseef mootummaan yeroo sanaa obbo Baqqalaa dabalatee hoggantoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa irratti hidhaa waggaa 10 hanga adabaa du’aa isaanitti murteessee gara mana hidhaa ‘Alem Beqqanyi’ jedhamutti darbataman.

Obbo Baqqalaan hidhaa isaanii xumuranii erga bahanii booda intala- intala bulchaa (Baalabbaata) wallaggaa, Kumsaa Morodaa, kan ta’an adde Atsede Habtemariame fudhanii ilma isaanii Kumsaa Baqqalaa dhalchan.

Obbo Baqqalaan bara 1991 yeroo mootummaa cehumsaa dhaabbatee ture Adda Bilisummaa Oromoo simatanii qubsiisuurraa eegalanii koree manguddootaa qindeessuu dhan naannoo adda addaa deemanii ummata barsiisaa fi ijaaraa turan. Obbo Baqqalaan akka lakkoobsa Awurophaatti bara 1992, biyya isaanii keessa jiraachuu irratti rakkina waan taheef biyya Ingilizi seenanii, magaalaa London keessa waggaa 24 jiraatan. Biyya Ingilizi yeroo jiraatan firoota fi ilmaani firoota isaanii walitti sasaabuu dhan maatii guddaa uumanii; firaa baayyee horatanii jireenya hedduu nama gammachiisu dabarsan.

Obbo Baqqalaan erga biyya Ingilizi seenanii hujiin isaaniii inni guddaan QBO jabeessuu, ummata Oromoo tokkoomsuu, gorsuu fi barsiisuu ture. Obbo Baqqalaan dargaggoota hedduu qabsoo bilisummaa Oromootti fiduu, qaruu fi jajjabeessuu keessatti gahee guddaa taphachaa turan. Kallattii dhan koree ABO biyya UK keessatti qooda fudhatanii Abbaa Dinagdee tahuu dhan qabeenyaa dhaabaa amanamuummaa fi qusannoo dhan qabanii hujii dhaabaarra oolchaa kan turan amanamaoo turan. Kanatti dabalee sagalee Oromoo ukkamfamee ture mootummaa Ingilizii fi biyyoota kaanitti dhageessisuuf hiriira ummataa qindeessuu fi keessatti qooda fudhatuu dhan utuu hin hifatiin waggaa 24 falmaa turan. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Akkasumas waajjira mootummaa biyya Ingiliziitti deddebi’anii rakkina Oromoo ibsaa turan. Itti dabalees walgahiilee Oromoo biyya Norway, Germany, Belgium fi USA irratti argamanii barnootaa fi gorsa bal’aa ummata Oromoof kennaa kan turan abbaa fi barsiisaa guddaa turan.

Obbo Baqqalaa kan isaan dheekkamsiisuu fi nama waliin walitti isaan buusu waan tokko qofaa ture. Innis firaa fi sabni isaanii yeroo miidhaman arguu ture. Kanaaf umurii isaanii guutuu mirga lammii fi saba isaanii falmaa turan. Hujii Obbo Baqqalaa kan adda taasisu keessaa inni guddaan cichoomina kaayyoo kan hin dhumne qabu ture. Amanamummaa fi qulqulluummaan sabaa fi lammii isaaniif qaban daangaa hin qabu ture. Akkasumas, yeroo hundaa hamilee guutuu qabaachaa turan Hanga daaqiiqaa lubbuun isaanii baatuutti dararama Oromoof quuqamaa, ilmaan Oromoo yeroo ammaa ajjeefaamaa jiraniif yaaddawaa turan.
Obbo Baqqalaan bara jireenyaa isaanii rakkina, hidhaa fi baqattummaa obsaan keessa darban; kaayyoo dhabbataniif daqiiqaa tokkofillee utuu hin irraanfatiin, sodaan Waaqayyoo utuu isaan irraa adda hin bahiin kan jiraatan qabsaawaa Oromoo jabaa fi goota turan. Mirgaa fi kabaja sabaaf jecha lubbuu isaaniillee yoo kennan hin jibban ture. Firaa fi saba isaaniif gaachana guddaa kan turanii dha. Yeroo gaddaa fi gammachuu maatii isaaniif; guddaa fi xiqqaaf; kuni fira dhihoo, kuni fagoo utuu hin jedhiin nama hundaaf walxiqa dhaqqabaa turan. Yeroo rakkinaa yoo dandahan kan qaban irraa hiranii, yoo dadhabanimmoo fira irraa fuudhanii nama gargaara turan.

Obbo Baqqalaa Mokonnon baatii lamaaf mana yaalaa (hakiimaa) St. Thomas jedhamee London keessatti beekamutti tajaajila irra turanii dhalatanii waggaa 86 itti Dilbata, Amajjii 15, 2008 (akka lakkoopsa Itiyoophiyaatti) adunyaa kanarraa du’aan boqotan. Guyyaa dhukkubsatan irraa jalqabee hanga lubbuun isaanii dabartutti ilma isaanii, obbollaa isaanii fi firoottan isaaniitiin akkasumas ummata Oromootiin marfamanii guyyaa tokkollee utuu dhukkubni isaanitti hin dhagayamiin utuu taphatanii fi kolfanii nagaa dhan adunyaa kanarraa godaanan.

Obbo Baqqalaa of biraa dhabuu keenyaaf gaddi guddaa akka nutti dhagayame ibsachaa ilmi isaanii fi maatii isaanii bal’aaf jajjabina akka argatan hawwina. Akkasumas, ummatni Oromoo beekaa fi goota akka Obbo Baqqaalaa of gidduu tii dhabuu irraa gaddi guddaan akka itti dhagayamu hubatamnaa dha. Garuu mul’ataa fi kaayyoon Obbo Baqqalaan ilmaan Oromoo gidduutti dagaagee mirga Oromoo gonfachiisuu yeroo itti belbelaa jiru kana waan isaan umurii ijoolluummaa irraa jalqabanii itti dadhabaa turan bakkaan akka geenyu abdii qabna.

Obbo Baqqalaan seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabatanii bara baraaf jiraatu.

Qabsawaan ni kufa qabsoon itti fufee bakka gaha!

Injifannoo ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Gurraandhala 3, 2016


 

 

OBBO BAQQALA MOKONNON: A PIONEERING AND LIFE-LONG OROMO NATIONALIST


 

By Asafa Jalata, PhD

It was with deep sadness that our people both in Oromia and in the Diaspora heard on January 24, 2016, of the passing away of Obbo Baqqala Mokonnon, one of the distinguished pioneering founders and leaders of the renowned Macha–Tulama Self-Help Association (MTA). He was a great leader and a highly respected nationalist who devoted all of his adult life to fighting for the rights of the Oromo people.

Obbo Baqqala died at the age of eighty-six. He spent about a decade in an Ethiopian prison as a prisoner of conscience and about a quarter of a century in exile. His death is a tremendous loss to his family members, to our nation, and to all Oromo nationalists who have sacrificed their lives by struggling for the liberation of the Oromo people and their beloved country, Oromia. Oromummaa (Oromo nationalism), which Oromo nationalists such as Obbo Baqqala and his father Mokonnon Wasanu helped to blossom, has developed into the leading ideology of the Oromo national movement and has mobilized the entire Oromo nation into action to liberate itself from Ethiopian colonialism and global imperialism. The current Oromia-wide protest movement is the living example of this process.

This pioneering Oromo nationalist started to fight for the national rights of the Oromo when he was very young. While an Oromo collaborator class has emerged that seeks personal gain and interests at the cost of the Oromo nation, Obbo Baqqala continuously struggled and sacrificed for his people until his death. While living as an exile in London, England, Obbo Baqqala was a dynamic and vibrant nationalist; he actively participated in the affairs of the Oromo nation in the Diaspora by building and supporting the
Oromo Community Association in London and by energetically participating in the activities of the Oromo Liberation Front. All those who knew Obbo Baqqala can testify to this reality.

In the 1960s, Obbo Baqqala was known for two important contributions to the MTA. With other members of the association including Maamo Mazamer, Haile Maaram Diima, Taaffasa Gammachuu, and Fiixuma, he provided security service for the members and leaders of the MTA during meetings.
Particularly, as a trusted and brave man, he worked closely with General Taddassa Biru, who would later emerge as the leading figure of the association. His second contribution was in the area of membership recruitment. He helped build the membership base of the association by identifying prominent Oromo individuals and professionals in Finfinnee, explaining to them the objectives of the association and recruiting them. For instance, with the advise of General Taddassa Biru, Obbo Baqqala recruited Addee Axadaa Habte Maaram Bakare, a prominent Oromo woman, to be a member of the association. She helped in recruiting many Oromo individuals from Wallaga to be members of the association. Later Addee Axadaa and Obbo Baqqalaa married each other and promoted the Oromo struggle together.

When the military regime of Colonel Mengistu Haile Mariam was overthrown and when the OLF participated in forming the transitional government of Ethiopia, Obbo Baqqala joined the OLF and participated in the Oromo national struggle. In 1992, when the Tigrayan-led Ethiopian government forced the OLF out of the transition government, he sought political asylum in London and lived there until his death.

The Members and the Board of Directors of the MTA-USA are proud that the Oromo nation has given birth to the likes of committed nationalists such as Obbo Baqqala Mokonnon who contributed their knowledge, skills, financial resources, and lives for the liberation of the Oromo people and country.
Those who serve their people will always forevermore live on in history and will have a special place in the hearts and minds of the Oromo people. We will always remember the long and dedicated service of Obbo Baqqalaa to the cause of our people. May our Waaqa bless our people with millions of other committed nationalists just like Obbo Baqqala Mokonnon! The members of the Board of Directors of the Macha-Tulama Cooperative and Development Association, USA, Inc. express their deepest condolences to his family members and to all those who were touched by his life-long service to the Oromo and, his infectious love for the dignity of his people.

Sincerely,
Asafa Jalata

Asafa Jalata, PhD
President, Board of Directors of Macha-Tulama Cooperative and Development Association, USA

Oromia: Colleagues eulogize Ob. Bekele Mekonnen Wessenu as a great fighter for Oromo rights January 26, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromo.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa OromooLong-time activist for Oromo rights and a founding member of the Macha-Tulama Association Ob. Bekele Mekonnen Wessenu

 Long-time activist for Oromo rights and a founding member of the Macha-Tulama Association Ob. Bekele Mekonnen Wessenu (1930-2016) passed away over the weekend in London (Jan. 24, 2016)


Colleagues eulogize Ob. Bekele Mekonnen Wessenu as a great fighter for Oromo rights

 Finfinne Tribune, 26 January 2016

 

From Ob. Ibsaa Guutama (via Gubirmans.com) 

Nagaa isa Dhumaa Baqqalaa Makonniniif Dhaamu


 

Baqqalaa Makonnin qaamaan nama bareedaa fulli ifaa yeroo hunda nama arguu gammaduu, arjaa fi of kennaa ture. Kun nama hin beekneef himuuf malee kan beekaniif kana caalaa tahuu saa waliin beekna. Miirri Baqqalaa, murannoo fi dudhammi kaayyoo saba saatiif qabu akkuma qaama hafee hin qabu. Baqqalaa Makonnin yeroo yaadannu ilama Warra Abbaafardaa tahu saa irra dabarree abba saa gooticha Oromoo, Makonnin Wasanuu fi qabsoo saba Oromoo yaadanna. Baqqalaan dardara haa turu malee abbooliima saa waliin Waldaa Maccaa fi Tuulama (WMT) ijaaruu fi wareegama guddaa baasuutt beekama. Baqqalaan dabaankufoota Oromoo Taddasaa Birruu, Maammoo Mazamirii, Sayifuu Tasammaa, Lammeessaa Boruu fi Abboolii WMT waliin gidiraa qabsoo hadhooftuu nama dhandhamate. Baqqalaan nama qaabannoo gaarii qabu, seenaa fi cunqurfama Oromoos tooraan kan yaadatu ture.

Baqqalaan bara Mootummaa Cehumsaa 1992 ummata ijaaruu fi dammaqsuutt qoodi inni fudhate dabbaloota ABO hundaan beekamaa dha. Akka ijoollee diinaan salphifamuu, kaayyoo ummata saa bakaan gahuuf qabsoo godhame keessatt hanga du’a saatt hin qollifanne. Roorroon diinaa sabboonota Oromoo lakkofsi hin beekamne biyyaa baaseera. Baqqalaan akka gaaf tokko biyya saa jaallatutt deebi’u abdii utuu hin kutatin qabsaawaa ture. Ummati Oromoo fi jaallawwan saa qabsoo, utuu mararfatanii dhukuba humnaa ol tahen raawwachuu saatiif manguddicha qabsoo bilisummaa saanii kana gaggeessaa jiru. Baqqalaan akkuma abbaa saa utuu diina jala hin kurkurin jannummaan obbaafate.

Jaalbiyyaan Oromoo, Baqqalaa Makonnin hardha hirree saa haa boraafatu malee fakkeenyi inni dhaloota ittaanuuf dhiisee darbe barabaraan yaadatama jiraata. Yeroo ijoolleen Oromoo kaatee lafa raasaa jirtu kanatt bakka qabsoon inni eegale geese utuu hin argin dadhabuun saa kan isa beeknu hunda dhukkuba garaa nutt tahee hafa. Haa tahu malee Baqqalaan hin dune ijoollee kana keessaan jiraataa. Baqqalaan kan warra saa qofa mitii, kan Oromiyaa hundaatii. Egaa Obboo Baqqalaa, utuu hin fedhin waldhabne, utuu nagaa walitt hin dhaamin deemtee, hin dhufta jennee karaa ilaaluunis hin hafe. Nagaatt egaa jaala koo. Firoota fi jaallewwan saa hundaan haa jabaannu jenna. Lubbuun saa qabanna haa ciistu.

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; bilisummaa, walqixxummaa fi balchummaan kan lubbuun jiraniif; nagaa fi araarri sabichaa fi Ayyaana abbooliif haa tahu!

Ibsaa Guutama
Amajjii 2016


 

From Ob. Tesfaye Kenna

Birilleetu cabe, daadhiitu dhangala’e!

Gomboo kuusaa cuuphataa, yaa nama gaafa qaanii olkeewwata baaltetaa
Biqilaa dirree waajjuu, migira warra Salaalee
Oromticha Tuulamaa, Wasiila waarra Maccaa
Qabeenya isa Booranaaf, abdii dha Bareentummaaf
Hin sarmuu ilma gootaa, falmaa mirga dhalootaa
Bareeddicha akka cirri, mul’ataa tuuta keessaa
Sanyii fiixaa namaa, gooftaa amma maqaa gahu
Baqqalaa ilma Mokee nama waan himaniif qabu
Haftee hundeessota qabsoo, dhikima seenaa himu
Booqaa lammii keessaa, yaa guddicha akka Tulluu
Sibbiila gaafa xiiqii, abdii gaafa rakkinaa
Babal’aa damee odaa, gaaddisa qabsaayotaa
Buqqisaa akka ulee gajjaa, xoolagaa arcummee uulmaa
Guddisa Taaddee Birruu, yaa Wasanuuf akaakoo
Hin bannee akkam taanaree yaa abdii gaafa rakkoo
Warqii ibiddaan bahe, jabaa yaa sibila koo
Siqabaa man Tuulamaa, lakkaawwata lammii koo
Finceessisaa baalagee, jabaa diina hunkuru
Diina hunkuruuf malee, du’aaf jabaan hin jiruu
Baqqalaa nama lafee lammiirraa roorroo, dhoowwuuf, ojjate maaltu itti hafe
Goota roorroon hin moone, Baqqalaa ya qomoo koo
Maal raajii maaltu ta’e, buttuu maaltu sibute?
Kalee dheengadda mitii, miidiyaan keenya guddaan,
Hundeefama bu’uraa, calqaba hundee qabsoo,
Seenaa Maccaa-Tuulamaa, sagalee keetiin baasee,
Kan gurra keenyaan ga’e?
amma naaf galte dubbiin, wannattii qaanii hin beekne,
Kan gootaaf sodaa hin qabne, du’atu addaan nubaasee
Asirraa galli hin jiruu, kanuma dhumni namaa
Fooniin sidhabne malee, seenaan kee lammii boonse,
Tasallee hin dagatamuu, bara baraan himamaa
Fooniin sidhabne malee, seenaan kee lammii boonse,
Tasallee hin dagatamuu, bara barbaraan himamaa

Nagaatti

Tesfaye Kenna
Amajjii 24, 2016


 

Colleagues eulogize Ob. Bekele Mekonnen Wessenu as a great fighter for Oromo rights

 


https://www.oromiamedia.org/2016/01/24/omn-oduu-amma-nu-gahebreaking-news-ama-24-2015/
https://www.oromiamedia.org/2016/01/03/hundeessaa-waldaa-maccaaf-tuulamaa-keessaa-tokko-kan-taan-obbo-baqqalaa-mokonnon-waliin-gaaffiif-deebii-taasifame-kutaa-1ffaa/
https://www.oromiamedia.org/2016/01/12/qophii-addaahundeessaa-waldaa-maccaaf-tuulamaa-keessaa-tokko-kan-taan-obbo-baqqalaa-mokonnon-waliin-gaaffiif-deebii-taasifame-kutaa-2ffaa/
https://www.oromiamedia.org/2016/01/19/hundeessaa-waldaa-maccaaf-tuulamaa-keessaa-tokko-kan-taan-obbo-baqqalaa-mokonnon-waliin-gaaffiif-deebii-taasifame-kutaa-xumuraa/