Advertisements
jump to navigation

QZ Africa: TAXING: Ethiopia’s troubled Oromia State has been hit with anti-tax protests. #OromoProtests July 20, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , ,
add a comment
TAXING

Ethiopia’s troubled Oromia region has been hit with anti-tax protests

 


A new tax levied by authorities on small businesses and vendors has reportedly led to protests in Ethiopia’s Oromia region with the military and police deployed to bring the situation under control. The tax hike is being imposed on businesses with an annual turnover of up to 100,000 birr ($4,300), as part of a new government proposal to boost the tax base and raise much-needed government revenue.

Residents in Ambo city in Oromia damaged two state-owned vehicles, according to Addis Standard newspaper, while businesses in Woliso town shut their businesses in protest. The paper also quoted state officials saying that even though the situation was currently under control, there were plans for region-wide protests.

Like many sub Saharan Africa countries, tax collection in Ethiopia is still a low share of GDP when compared with the average for OECD countries of around 34%. Just 15.2% of Ethiopia GDP was generated by tax revenue as of 2015, according to the World Bank. Last year, a World Bank survey also showed that 54% of businesses thought the process of complying with taxation was more burdensome than the amount of due tax itself.

The new reports from Oromia are significant given that it was the genesis of anti-government protests that hit the country in Nov. 2015. The demonstrations initially began in response to the government’s master plan which sought to expand the capital Addis Ababa into neighboring towns and villages inhabited by the Oromo, the country’s largest ethnic group. The Oromo said the plan would displace farmers and stymie the growth of their culture and identity.

For Oromos, who make up at least a third of the population, they believe the federal capital, which they call Finfinne, belongs to Oromia. They recount a long history of grievance which casts Oromos as colonial subjects violently displaced from their land and alienated from their culture.

The Ethiopian government reacted with force to the protests, leading to the death of 669 protesters, according to a government-mandated investigation. Last October, the government also declared a still-ongoing state of emergency, shut down the mobile internet, and banned the use of social media networks to document the unrest.


Related articles:

Ethiopia: The bankrupted fascist Ethiopia’s regime has imposed huge sums of arbitrary payments and demands on small businesses

Africa News: Ethiopia economy gets knock with unneeded tax protests in Oromia

Reuters: Businesses go on strike in Ethiopia’s Oromiya region over taxes

 

 

OMN: Oduu (Ad. 19, 2017)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0y78aLyj6hQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/0y78aLyj6hQ

OMN: Oduu (Ado. 18, 2017)

Diddaan Xumura Gabrummaa Oromiyaa Bakka Gara Garaa Keessatti Itti Fufee Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

 

 

 

 

 

J.M. irra: The road from Finfine to Chiro has been closed at Chiro this evening at 9 PM local time


“Arra galgala 19/72017 sa’aatii 3:00 irratti daandiin guddichi Finfinne Harar geessu magaalaa Ciroo iddoo Hospitaalaatti sa’aatii muraasaaf cufameera. amma qeerroo barbaacha poolisoonni fifiigaa jiru. qeerroon magaalaa Ciroo hundi ofeeggannoo akka godhan dhaamsa dabarsiif…”

 

 

 

 

 

Feyisa Lilesa Gemechu irraa dhaamssa darbbe.
Namni barreeffama kana argitan hundi ilmaan oromootin naaf gahaa.

Akkam jirtu kabajamtoota qaqqaalii Qeerroo ilmaan Oromoo!
Nagaa kiyyatti aansuudhaan,akkuma beekamu yeroo ammaa kana fincilli diddaa gabaa lagannaa itti fufeeti jira.haa ta’u malee,godinoota muraasa keessatti qofa waan ta’eef quubsaa miti.Oromiyaa bakka hunda walga’uutu irraa eeggama.
Dhimmi kuni kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabbatu osoo hin ta’iin kan yeroo dheeraf itti fufu ta’uutu irra jiraata.irra caalatti waantootni baadiyyaarraa fe’amanii gara magaalaa finfinnee deeman hundu haalan dhorkamuutu irra jiraata.sana booda kabajni keessan gaafattanii osoo hin ta’iin,ofiif manatti isiiniif dhufti.
Kana booda daandirratti harka duwwaa du’uun dhaabbachuu qaba.qabsoon keenya haala abshaalummaa qabu kanaan deemutu irra jiraata.kan nu fixaa jiru qabeenya keenya waan ta’eef isuma gabaa laguudha.
Loon,Hoolaa,Re’ee,Midhaan,Kuduraa fi Fuduraa gabaa lagi.yoomiyyuu waan qabeenya kee gurguruu diddeef namni dhufee mana keetti si ajjeesuu hin jiru.
Inni dhaabbatee isinitti dhukaasus maal nyaatee akka sinitti dhukaasu gaafasuma hubattu.
Keessayyuu Harargee bahatif,jimaa keessaan sumaalee dhorkachuu waan diddaniif kan daangaa ce’anii ilmaan keessan duguugaa jiran.ammaan booda dhaabaa.

Galatoomaa!
Dogoggora yoon qabaadhe nasirreessaa.

 

Godina Harargee lixaa Aanaa Dadar Magaalota Aanaa Jiranii Keessatti Diddaan Gabaa Lagannaa Itti Fufe.

20156176_457699434599651_1355209687973388656_njalatti Argaman keessatti lagannaan gabayaa itti fufeeti jira Qobbootti Lagannaan gabaa roga hundaan godhamaa kan jiru yoo ta’uu wayyaanen daldaltoota walitti qabdee dirqamaan gara hojii keessanii akka deebitan jettee doorsisaa jirti.daldaltoonnis gibirri humnaa ol nutti fe’ame kan doorsisa kamuu kan nu sodaachisuu miti.nuti waan waggaa kudhanitti dalagannee hin arganne waggaa tokkotti mootummaadhaaf kaffaluu maaltu fide osoo hin hojjanne jiraachuu ni dandeenya jechuun ergamtoota wayyaanee ufirraa oofaniiti jiru.

 

Adoolessaa 19/2017 Oromiyaa Lixaa  Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqemtee Keessatti Guyyaa har’aa Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Duullii gabaa lagachuu, mormiin gibiraa fi qaraxa adda addaa dhorkachuu itti fufe. Qeerroon dargaggootni Magaalaa Neqemtee fi uummatni Daldaltootni Sabboontootni Oromoo guutummaatti mana daldalaa isaanii

✔manneen nyaataa fi hoteelotni cufamanii tajaajila dhaabaniiru

✔dunkanoonni (Suuqiiwwaan) daldaltootas hojii dhaa uun cufamaniru 

✔Uummatni waliigalee qabeenyaa keenya gabaa hin baasnuu jechuun duula gabaa lagachuu itti fufuun mormii sirna abbaa irree wayyaaneef qabu ifatti argisiisuun diddaan daran jabaatee itti fufee jira.

Qeerroon dargaggootni Oromoo fi sabboontootni daldaltootni Oromoo hanga gaaffiin kabajamuu mirga abbaa biyyummaa uummata keenyaa kabajamuutti hacuuccaan kamuu nurraa dhaabachuu waan hin dandeenyeef qabeenyas keenyaafi gibira mootummaa garboomsaa wayyaaneef kanfallee diina of irratti hin goobsinuu jechuun guyyaa har’aa mormii Duula gabaalagachuufi diddaa gibiraafi qaraxa humnaa olii balaaleffachuun oromiyaa keessatti sochii FXG finiinaa jiruuf dirmannaa gochuun motummaa wayyaaneefi ergamtuu wayyaanee boqonnaa dhorkaa jiru.

 

Adoolessa 18/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Aadaa’aa Bargaa Mogor irraa Warshaan Simintoo DANGOTE Hojjattoota ilmaan Oromoo 417 Hojii irraa Dhorkee Jira. Hojjettootni Warshaa Daangootee Guyyaa 4ffaaf guutummatti hojii dhaabanii jiru. Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyas FXG daran jabaachuun Itti fufee oole.

Dhaabbatni Ejensii TZE kan warshaa DAANGOTE waliin hojjatu yeroo darbe yeroo dheeraaf mindaa hojjattootaa seeraan ala irraa murachaa kan tureefi tarkaanfii irratti fudhatameen eeyyamni dhaabbatichi qabu haqamee ture. Dhaabbatni kuni ilmaan Oromoo achi keessa hojjachaa turan 417 hojii irraa dhorkuun ibsame. Sababa kanaan waldiddaa guddaan warshichaafi hojjattota gidduutti muudachaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har’aa :

✔Ambaassaddar Abduu Alii (Itti gaafatamaa dhimma warshaa DANGOTE ) Finfinnee irraa

✔Aangawootni Olaanoon OPDOfi

✔Kaabinootni Ergamtootni Wayyaanee  Godina Shawaa Lixaa Shaggar Amboo irraa garas dhaquun hojjattoota kanneen mariisisaa turaniyyuu waliigaltee malee gargar bahani. “IMX’dhaan galmooftan malee hojiitti deebi’uu hindandessan. Kanaan alatti mindaas akka hingaafanne” Jechuudhaan beeksisa maxxansanii carraa hojjattota kanneenii cufaniiru.

Haa tahu malee,  hojjattotni kaanis sababa diddaa kanaafi haalota ummatni Oromoo keessa jiruun walqabatee guyyaa 4ffaaf hojii dhaabaniiru. Rakkoo hojjattoota kanaa qaamni ilaallatus furuu waan hinbarbaadnef kisaaraafi badii warshicha eeggatuuf ittigaafatama kan fudhatu qaamuma ilmaan Oromoo irratti yakka raawwachaa jiru akka tahellee Qeerroo, Hojjattootni fi ummatni naannichaa dhaammataniiru!

 

 

#OromoRevolution Adooleessa 15/2017 Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Burraayyuutti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran Jabaachuun Mormiin dachaa sadii(3) oliin dabaluu Gibiraa fi Qaraxa adda addaa uummata akkam kan dheekkansiise yoo ta’uu  Qeerroon Dargaggootni Oromoo Magaalaa Burraayyuu roorroon uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba jechuun Magaalaa Burraayyuu naannoo Kattaa fi Ashawaa Meedaa jedhamutti Sochii Warraaqsaa finiinsuun konkolaataafi Taaskiiwwaan (minibus) ajajaafi tajaajila mootummaa wayyaaneetiin socho’anii fi konkolaataa manaa kan abbaan qabeenyummaa isaanii kan aangawootaafi ergamtoota wayyaanee kanneen ta’an irratti Tarkaanfiin irree Qeerroo Dargaggoota Oromoon irratti fudhatamee deerooftee jiraachuu maddeen keenya Burraayyuu irraa gabaasan. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa itti fufinsaan gaafachaa jirruuf deebiin qubsaa hanga nuukennamuttiifi Master Plan Finfinnee hanga haqamutti  falmaa irraa hin dhaabbatnu jechuun Qeerroowwaan Naannoo Burraayyuu dhaamsa dabarfatan.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa sa’aa boodarraa eegaluun sochiin kun magaalaa Burraayyuu keessatti kan jabaate yoo ta’uu mootummaan wayyaanee humna poolisaa federaalaa fi komaandii poostii heddumminaan gara Burraayyuutti bobbaased uummata goolaa jiraachuun ifa ta’eera.

Magaalaa Amboofi Gudar Keessattis mormiin kan itti fufee jiruu yoo ta’uu Magaalaa Gudaritti Daldaltootni Guutummaatti dunkaanaa(Suuqii) isaanii cufuun mormii sirna wayyaaneef qabaniifi balaaleffaannaa daballii gibiraa mormaa jiraachuu ibsatan. Magaalaan Amboo dirree waraanaa fakkaatee muddama ulfaataa keessa jiraachuu maddeen Qeerroo ifa godhaniru. Gabaasaa dabalataan walitti deebina.


 

Advertisements

Seenaa Finfinnee Keessaa Waan Muraasa Oromoon Wal Barsiisu Qabu July 18, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

 

Seenaa Finfinnee Keessaa Waan Muraasa Oromoon Wal Barsiisu Qabu

Abbaa biyyummaa Oromoo hubachuuf Finfineen kan Oromoo ta´uun isaa shakkiin hin jiru, kana seeraa fi seenaan hardhallee borullee itti gaafannu ta´a. Kanaaf kana duuba Oromoon bakkoota kana qayyabatee itti dhimma bahu koreen ni labsiti.

i. Cabiinsa Halagaa Dura Ilmaan Oromootu Finfinnee Bulchaa Turan Madda Seenaa Irraa

1. Caffeen Tuulamaa kan bulaa turte gooticha Oromoo Tufaa Munaan ta`uu
2. Birbirsa fi Manni Gullallee kan bulchaa ture Qajeelaa Dooyyo
3. Teechoo kan bulchaa ture Guddataa Araddoo
4. Boolee Kan bulchaa ture Shubu Ejersaa
5. Boolee Bulbulaa kan bulchaa ture Soraa Lomee
6. Kolfee kan bulchaa ture Axale Jatanii
7. Qaraniyoo/Dalattii kan bulchaa ture Jamo Dabalee
8. Jarsaye kan bulchaa ture Galatee Ashate
9. Yakkaa kan bulchaa ture Abeebee Tufa

ii. Karra Shanan Finfinnee

1. Karra Qirxi – karra gara kaaba geessu
2. Karra Qoree – karaa Jimmatti geessu
3. Karra Allo- Karaa Walloo/Daseetti nama geessu
4. Karra Qaallu/Qaallitti- karaa Bsiooftuutti nama geessu
5. Karra Gafarsaa- Gara dhiyaatti nu geessu

iii. Bulchiinsta duraanii keessatti akkaataa onoonni wal qoodan akka armaan gadiiti:

a. Ona Caffee Tumaa

1. Finfinnee – Hora saawwan gullallee fi galaan araabaa turan amma bakka Filwuha jedhamu ssana.
2. Hurufa Boombii- Bakka maqaan ammaa jaanmedsaa, Embasii Egypt, Hospitaala minilik, bakka qubtuma waraanaa isaanii godhatan dha.
3. Dirree Caffee Araaraa- Bakka amma Yuniversity kilo jaha/sidist kilo/, Hospitaala Yakkaatiti 12 jedhamu dabalatee fi naannoo isaa jiru dha.
4. Dhummuggaa – bakka amma Ginfillee jedhamu irra ture.
5. Keelloo Masqalaa- Bakka amma kilo yuniversity kiiloo Afur jiruu, parlaamaa, Bataskaana qiddist Maramii, fi qiddist Sillasee, bakka amma baasha waldeechilot jedhamu, fi bakka amma xiyyit beet jedhamu.
6. Tulluu Heexoo Diimtuu – bakka amma masaraan mootummoota habashaa jiru, taboti gabrelii jiruu, buufata polisaa 6eessa fi bakka baahitaa jidhamu.
7. Dhaka Araara – Bakka amma fit berr, bakka police garaj jedhamu, bakka amma hooteelli sharaatan jiru, bakka etege mask jedhamu, fi bakka amma hoteelli hilton jiru.
8. Qarsaa- kun ammoo bakka amma kasanchis jedhamu irraa kaasee haga xizzit bet jedhamutti ammata
9. Awwaaroo- bakkuma amma awwaaroo jedhamu dha
10. Hulluuqo kormaa- bakka amma bataskaanni esxifanos jedhamu jiru, bakka amma masqal addababay jedhamu, fi bakka amma raas birru safar jedhamu ammata.
11. Hora finfinnee- bakka amma filwuha jedhamee beekamu, bakka mana masaraa mootummaa isa lammaffaa fi awwaaree dabalata.
12. Dolloo Biddeena – bakka amma baqlo beet,gotaraa fi walloo safar jedhamu
13. Dabaso – bakka amma lagahar mashulakiyaa jedhamu.
14. Haada Amma – bakka amma teelee Garaje, bataskaana carqos jedhamu jiru kana turan.

b. Ona birbirsa yaa´i goroo

1. Waddeessa – bakka amma pizassaa, charchar godanaa, fi araadaa giyorgis jedhamu kana
2. Maarama Birbirsa – bakka amma bataskaanni gorgis jiru

c. Ona qarsaa

1. Hurufa Raaree – bakka amma buufati konkolaataa dhaabbatu, bakka amma raas ganamee safar jedhamu fi addisuu mikaêl dabalatu dha.
2. Sokorru – Bakka amma hospitaala Amanu´el jiru, bakka amma dhaabbii midhanii(ehil baranda), masalamizaa, fi kuas meedaa jedhamu ammata.
3. Sulula garbii – Bakka amma taklahymanot fi cid tara jedhamee beekamu ture,
4. Garbi – bakka amma sangaa tara fi ambaxxa makkalakayaa jiru sana dha,
5. Qarsaa – bakka amma markaatoo jedhamu, amerikaan gibbii, fi masgiida Anuwaar isa gudda fi naannoo isaa dabalata.
6. Baro Kormaa – bakka amma gollaa mika´el, ras tasamma safar, hospitaala xiqur ambassaa, fi bakka waajirrii dhimma daangaa cehuu (imegrashin) jedhamu ammata.
7. Dache Golbaa – bakka amma addis katamaa jedhamu kana

d. Ona gullallee ykn mana Gullallee

1. Adaamii- bakka amma bataskaanni rufaa´el jedhamu jiru, sameen mazagajaa, fi sameen total jedhamn fi naannoo ishee ammata
2. Didiimtu – bakka amma shogolee jedhamee beekamu ammata.
3. Qaallee – Bakka amma askoo jedhamu
4. Fiichee – Bakka amma dahannoo xaliyaani ykn xaliyaan mishig jedhamu.
5. Kattaa – ammas kattaa jedhaama
6. Burayyuu – Bakka amma burrayyuu, fi gafarsaa jiru dha,
7. Harbuu Irreechaa – bakka amma raas hayiluu safar jedhamu

e. Ona Abbichu

1. Burqaa Ejeree – Bakka amma enxooxxoo kidana mirat jedhamu, fi bakka amma Imbasiin faransaay irra qubatee fi naannoo isaa.
2. Baddaa Ejersaa – Bakka amma Iyyasuus ras kaasaa safar jedhamu
3. Huruma – Bakka amma Imbaasiin Faransaz, Xalizaani fi bataskaanni Aabboo jedhamu jiru ammata

f. Ona xiixaa (enxooxxoo)

1. Haxxee laalii – bakka amma shiroo meedaa fi enxooxxoo maramiin jiran fi naannoo isaa ammata
2. Muujjaa – bakka amma shiroo meedaa jiru keessatu itti waamama.
3. Waayyuu – bakka amma qacanee madanalam jedhamu ture
4. Karaa Qorxii – bakka amma balay yallaqaa mangad jedhamuu fi samen bar jedhamu ammata.

g. Ona ekkaa

1. Burqaa Qorichaa – Bakka amma yakkaa mika´el xabal, laga qabbana, fi lga daadhii jiran dabalata
2. Karaa alloo riqicha – Bakka amma Imbasiin engiliz, Imbasiin Jarmany, fi Imbasiin Raashaa jiran dabalata.
3. Harbuu – bakka amma gurd shoolaa jedhamu dha
4. Kotabee – Ammas kotabee jedhama
5. Doqaa Booraa – Bakka amma haya hulat mazoriyaa jedhamu dabalata

h. Ona Boolee

1. Garjii – Ammas garjii dhumaan beekama
2. Bulbulaa – Ammas Bulbulaa dhan beekama
3. Warra ganuu – Ammas warra ganuun beekama

i. Ona Teechoo

1. Golboo – bakka amma Marqos, warshaa qadaaddi (qorkii), qaallitti, qeeraa, gofaa jedhaman ammata.
2. Lumee – bakka amma bataskaana yooseef jiru kana dabalata
3. Laaftoo Tumtuu – bakka amma bunnaa bord jedhamu ammata
4. Jaajaa – bakka amma biheere tsigee jedhamu ammata
5. Tulluu ejersaa – bakka amma hannaa marizaam jedhamu ammata
6. Tulluu dheertuu – bakka amma gofaa beetamangist jedhamu ammata
7. Baaboo – bakka amma addisuu qeeraa jedhamu dabalata
8. Sammuu Gullallee – bakka amma meettaa darichaa jedhamu ammata

j. Ona Caffee Annanii

1. Caffee muudaa – Bakka amma manni murtii ol aanaa jiru (lidataa) ammata
2. Harbuu – Bakka amma meksikoo, mana barnoota tagbaara id jiru, mana adabaa finfinnee, bakka saar bet jedhamu, bakka geejjaa safar jedhamu, mana barnootaa dajjaa baalchaa, bakka oomisha dhugaatii wazin xajji, bakka oomisha kokaa kollaa dabalata,
3. Harawaa – bakka amma oomishini haadaa jiru ( qaacaa fabrika) jedhamu dabalata.

k. Ona Jaarsayu

1. calcali – bakka amma sar bet jedhamu dabalata
2. Mardee – bakka amma arogee awropilan marefiza, midir xor, ganda tolasaa, fi raphii jedhaman ammata
3. Bakkanniisa – bakka amma makkaanisaa jedhamee waamamu dha.

l. Ona Kolfee

1. Daalattii – bakka amma qaraniyoo jedhamee waamamu,
2. Labu – bakka amma siga meeda, taxaq xor safar jedhamu ammata
3. Xaro – bakka amma axanaa taraa fi faxino darash jedhamu

Dr. Merara Lawsuit against Ethiopian regime at the African Commission on Human and Peoples Rights July 15, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


Dr. Merara Lawsuit against Ethiopia

Dr. Merara Gudina is taking legal action against the Ethiopian regime at the African Commission on Human and Peoples Rights!

Represented by the Centre for the Advancement of Human Rights and Democracy in Ethiopia (CAHDE), he is challenging the unlawful killings of more than 1000 people during the 2015-16 protests in the Oromia, Amhara, and SNNP regions, and the state of emergency.

The initial complaint filed by CAHDE challenges, among other things,

The unlawful killings of more than 1000 people during the 2015-16 protests in the Oromia, Amhara, and SNNP regions;

The refusal of the government to establish an independent commission of inquiry to investigate the killings during the protests;

The legality of the state of emergency and the proportionality of measures taken during the emergency;

As this is a massive and resource-intensive undertaking, CAHDE is trying to raise the sum of £15,000 to fund the case.

The funds raised will go towards:

·   Research and written submissions to the Commission

·    Documentation

·    Strategic third party interventions on behalf of the        complainant

Why is a legal challenge important?

In democratic countries, strategic litigation is to promote and reinforce change in policy, legislation, and institutional practice. In authoritarian states, strategic litigation is used to create awareness and publicize the broader cause.

A ‘report’ by the Ethiopian Human Rights Commission found that 669 people have been killed between August and October of 2016. The ‘report’ lacks credibility and legitimacy, but most fundamentally, it commits an affront to the dignity of the deceased by failing to properly identify and publicize the victims. The public deserves nothing less than a full and complete official account of what happened and this case gives us an opportunity to force the government to publish the names of the victims.

We hope you will join us in our bid to seek justice and put on record the abuses of the government.

Please note that this fundraiser is carried out by CAHDE and the complainant had no part in the planning and execution of the fundraising.

CAHDE is a charity registered in England and Wales (Reg. No. 1164292)


UNPO: 38 MEPs Sign Letter Raising Concerns on Ethiopia to EU High Representative. #OromoProtests July 10, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

38 MEPs Sign Letter Raising Concerns on Ethiopia to EU High Representative

UNPO, 10 July 2017


 

On 7 July 2017, a letter expressing concerns for the human rights situation in Ethiopia, signed by 38 Members of the European Parliament (MEPs), was addressed to European Union High Representative Federica Mogherini. Highlighting the violent suppression of Oromo protests by the Ethiopian State, the letter, in line with the European Parliament resolution passed in May, calls for an independent investigation into the killings of protesters.

During the protests that occurred in the Ethiopian regions of Oromia, Amhara and the SNNPR in 2016, government security forces used aggressive repression against the peaceful protesters, causing the protests to descend into chaos. Besides this violence against demonstrators, the security forces also used systematic sexual violence against ethnic minority and indigenous women across the country and continued to jail political activists without any legitimate ground. One of them, British citizen Andy Tsege, is currently held on death row.

In an effort led by the office of MEP Julie Ward, a letter was drafted and sent around the European Parliament expressing serious concerns over the treatment of Ethiopian protesters by armed security forces during the mobilisations and asking High Representative Federica Mogherini – head of the European External Action Service (EEAS) – to react accordingly.

In the letter, the MEPs call for the EEAS to issue a statement expressing their concern and condemning the violence with which protests have been met in Ethiopia and for an independent investigation into the conduct of the police forces during the protests to be conducted. The letter – signed by thirty-eight MEPs, spanning six different political groups – can be read in its entirety here.

UNPO expresses its gratitude to the MEPs who threw their support behind this letter, taking it as a sign of a growing European concern regarding the difficulties faced by, among others, the Oromo, the Ogadeni and the Amhara protesters and the violations of human rights against minorities and indigenous peoples in Ethiopia in general. Our organisation is committed to pursue its close collaboration with decision-makers to move toward a greater respect and a guarantee of the safeguard of human rights for all of Ethiopia’s peoples and especially the most vulnerable. UNPO hopes that the MEPs’ call will lead to a strong EU response and, in the long run, to significant improvements on this matter.


EU response to the human rights situation in Ethiopia click here to read in PDF

Mirga Uummataa fi Babal’achuu Dimokraasiif Qabsaa’uu Koofin Himatame: Dr. Mararaa Guddinaa. Professor Merera Gudina’s speech after the court of Ethiopia denied him hearing. July 8, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment


Dr. Mararaa Guddinaa

Dr. Mararaa Guddinaa


Manni murtii Federaalaa himannaa Dr. Mararaa Guddinaa, Dr. Biraahnuu Naggaa fi obbo Jawaar Mohamed ISAT FI OMN irratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse dhaggeeffatee jira. Dr. Mraraanis himannaan isaan irratti dhiyaate kanneen bakka hin jiraannetti himatamaniittii adda ba’ee akka, ilaalamuuf gaafataniiru. Dr. Mararaan yakkamaa utuu hin taane hidhamaa siyaasaa ti jechuun ille mana murtichatti dubbataniiru.

Ragaalee isaan irratti dhiyaates akka ibsamu gaafatanii manni murtichaas yaada isaanii dhaggeeffatee ragaaleen dhiyaatan gama seeraan hiika akka argataniif mana maree Federeeshiniitti dabarsuu isaa beeksisuu dhaan Adoolessa 25tti beellama kennaa jira.


https://twitter.com/addisstandard/status/883251452394844160

QZ: Finfinnee: Ethiopians are having a tense debate over who really owns Addis Ababa July 7, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

For many activists the revised bill is wholly insufficient. There are no plans to “pay a penny” to Oromia for use of its natural resources, such as water, or for dumping the city’s waste on its farmlands.


Finfinne: Ethiopians are having a tense debate over who really owns Addis Ababa

Nine months into a state-of-emergency imposed to quell popular unrest, Ethiopia’s ruling party, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), has unveiled its first significant political concession. But the furor surrounding the draft bill presented to parliament last week reveals just how deep tensions in Africa’s second most populous country still run. At stake is the answer to a highly charged question: who owns Addis Ababa?

For Oromos, who make up at least a third of the population and formed the backbone of last year’s mobilization against the central government, the answer is simple: the federal capital, which they call Finfinne, belongs to Oromia. They recount a long history of grievance which casts Oromos as colonial subjects violently displaced from their land and alienated from their culture.

This anger became especially acute in the past decade as Addis Ababa expanded rapidly and when, in April 2014, the authorities published a new master plan which proposed further eviction of Oromo residents and farmers in the name of development. “The issue of Finfinne is the heart of our politics,” says Gemechis, an Oromo resident of the city. “It is where we lost everything.” The master plan was dropped in January 2016 but demonstrations continued unabated until October.

Addis Ababa, with a population approaching four million people, is also home to the African Union and the UN Economic Commission for Africa and is widely regarded as Africa’s diplomatic capital—and indeed the world’s third largest diplomatic hub.

Protesters chant slogans during a demonstration over what they say is unfair distribution of wealth in the country at Meskel Square in Ethiopia's capital Addis Ababa, August 6, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri - RTSLDSO
Pro-Oromo protesters in Addis Ababa. (Reuters/Tiksa Negeri)

The new bill is a symbolically important effort to address some of the protesters’ demands, and to give concrete meaning to Oromia’s constitutionally-enshrined “special interest” in the capital. Proposed changes include making Afan Oromo an official language of the federal government alongside Amharic, as well as setting up Afan Oromo schools in the city; renaming the city “Finfinne/Addis Ababa”; restoring original Oromo names of public squares, roads and neighborhoods; and the establishment of a joint council with the federal government to administer the city.

It is a watered down version of an earlier draft that reportedly met with much objection inside the ruling party. This is not surprising since the meaning of “special interest” has never been fully spelt out and there is much debate as to how much privilege Oromos should have in a multiethnic city that, despite being located entirely within Oromia, has a population that is only around 20% Oromo.

For many activists the revised bill is wholly insufficient. There are no plans to “pay a penny” to Oromia for use of its natural resources, such as water, or for dumping the city’s waste on its farmlands, says Seyoum Teshome, an academic and blogger. “The bill is trash.” He and others argue that promises to pay farmers proper compensation for further evictions merely proves that the government still intends to expand the boundaries of the city.

Global Voices: The Fraught Relationship Between Ethiopia’s Capital City and Largest State. #Finfinnee July 7, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
add a comment


The Fraught Relationship Between Ethiopia’s Capital City and Largest State

Holy Trinity Cathedral in Addis Ababa was built after 1941 to commemorate the liberation of Ethiopia from Fascist Italy. Photo by David Stanley via Flickr. CC BY 2.0

At the end of June, the Ethiopian Council of Ministers revealed a bill that seeks to address questions of social services, language, education and culture involving the country’s capital, Addis Ababa, and Oromia, Ethiopia’s largest region within which Addis Ababa is located.

The government and its supporters say the law is needed to redress the historical injustices that the people of Oromia suffered since the establishment of Addis Ababa. Critics see the law as a tactic to disenfranchise the residents of Addis Ababa. Some go further in their allegation that the law is intended to worsen the already sensitive ethnic relations in Ethiopia.

Most of the debate about the bill has fallen along the lines of regional elites against more cosmopolitan elites, tradition against modernity, and ethno-nationalists against civic nationalists — divisions that are often a source of strife in Ethiopia.

On the map of Ethiopia, Addis Ababa is a stretch of high plains inside the state Oromia. With just 0.047 percent of the country’s territory, Addis Ababa is the largest metropolitan area in Ethiopia. Numerous ethnic and religious groups from every corner of Ethiopia live in Addis Ababa; a significant number of Addis Ababa’s 4 million residents generally present themselves as cosmopolitan, liberal and post-ethnic.

Oromia, meanwhile, is home to the Oromo people, the single largest ethnic group comprising at least 34 percent of Ethiopia’s 100 million population, but which has also historically been politically marginalized. Addis Ababa is the seat of the current government —  EPRDF, which is dominated by the Tigrayan People’s Liberation Front — and although it is inside the state, Oromia does not control the city; the federal government does and has since 1991 when Ethiopia was transformed into a federation of nine ethnic-based regional states.

The Ethiopian constitution, however, accorded Oromia what the government called “Special Interest” over Addis Ababa when it was adopted in 1995 due to the city’s unique location.

The purpose of the new draft law is to legislate the “Special Interest” provisions of the constitution and solve other problems that have arisen between Addis Ababa and Oromia, such as the possible expansion of the city’s boundaries, which would have meant the eviction of Oromo farmers whose subsistence depends on farmlands that are located around the city.

The expansion, among other things, was at the heart of protests mounted by Oromo students from 2014 to 2016. The Ethiopian government cracked down on the movement hard; according to rights organizations, hundreds were killed and thousands were arrested before Ethiopian government declared a state of emergency in October 2016.

The proposed law is contentious, but many expect that it will be passed over the next few days.

Addis Ababa’s skyline provides a backdrop for Meskal Square, site of military parades and rallies during the Communist era which ended in 1991. Photo by David Stanley via Flickr. CC BY 2.0

Incorporating Oromo identity into Addis Ababa

There are about 13 “titles” in the bill, each dedicated to the “Special Interest” of the state of Oromia over Addis Ababa.

In its major provisions, the bill would incorporate Oromo (known as “Afaan Oromo”) as a working language of the municipality, mandate that the city government provide education for residents of Addis Ababa whose mother tongue is Afaan Oromo, and preserve Oromo cultural enclaves and buildings within the city. The bill also sanctions the use of Finfine (in Oromo language) as an alternative name of Addis Ababa and allows the renaming of streets, public squares, and neighborhoods in Addis Ababa with names memorializing Oromo culture and identity.

This part of the bill has been discussed widely on social media as it deals with the history, identity and language use of Addis Ababa.

Opponents fear it causes division and strife by appealing Oromo nationalists, and some have further claimed the problems these provisions claim to solve don’t actually exist.

However, many Oromo nationalists support this part of the bill, albeit with qualms.

Who owns Addis Ababa land?

Oromo nationalists, however, categorically oppose a different part of the bill that deals with the ownership of land in Addis Ababa.

In the current practice, the federal government owns the land and the bill explicitly asserts that Addis Ababa is a federal land. But the bill would warrant the state of Oromia to acquire and develop land for government activities and public services free of occupancy payment.

For critics, that doesn’t do enough to grant Oromia its rightful and historical ownership of the city of Addis Ababa. As a guest author of the pro-government news analysis site the HornAffairs wrote:

The constitution clearly provides that territorially the Ethiopian State is structured into only nine regional states. The territory of Ethiopia comprises the territory of these member states.

Apart from the member states territory there is no piece of land belonging to the federal government or any other kind of administration. Any conception of Addis Ababa as an administration with its own separate territorial jurisdiction outside of Oromia or as a federal territory is ruled out from the beginning.

Anyone living in Addis is living in Oromia Regional State.

Non-Oromo opponents of the bill claim that this section will allow discrimination against Addis Ababa residents, who usually present themselves as post-ethnic and cosmopolitan.On Facebook, the former chairman of Addis Ababa Chamber of Commerce, Kebour Ghenna, wrote: 

Very soon, I will be celebrating my sixtieth birthday in Addis Ababa. My son was born in Addis Ababa. I was born in Addis Ababa. My father was born Addis Ababa. My grandfather also!

Last week’s EPRDF arbitrary edict, offering Addis Ababa an absurd affirmative action model has come as a surprise and shock to me… I am sure to many others too. This decree reinforces further the attempt of the government to divide of Addis Ababians according to ethnic lines, and disenfranchises a huge number of residents.

But Oromo nationalists argue back that they were forcefully removed from the land over the course of numerous bloody disputes, so it makes sense for Oromia to be guaranteed some level of influence over the city. In his response to Kebour Ghenna, Birhanemeskel Abebe wrote:

No Armageddon! No Apocalypse at the return of Addis Ababa’s as an Oromia City and Capital!

Healthcare and jobs

Another important component of the bill deals with jobs, social and health care services.

Under current practice, all Ethiopians including Oromos in Addis Ababa are entitled to jobs, social and health care services. But the bill would institute opportunity structures for Oromo youth who live in and around the city of Addis Ababa, seeming to imply that there is discrimination against Oromos in Addis Ababa. Opride, a news analysis site wrote:

…the draft further alienates and excludes the Oromo people from the city by misconstruing basic constitutional and human rights as Oromia’s special interest. For example, a key provision on health care states that Oromos living in towns and rural areas around Addis Ababa can “access health care services at government hospitals and medical facilities like any resident of the city.” This is laughable. It implies that there is a law in place that currently prevents Oromos from seeking medical treatment at public hospitals and clinics in Addis Ababa. Or that Addis Ababa residents currently enjoy preferential access and treatment at public health institutions in the city.


Related Articles:

Ethiopians are Having a Tense Debate Over Who Really Owns Addis Ababa (Finfinne)

Relationship between Addis Ababa and Oromia – Peril Of Africa

The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell

UNPO: PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land

 

Oromo music under tyranny: Free Artist (Journalist) Seenaa Solomon and all Oromo political prisoners in Fascist Ethiopia’s (Africa’s North Korea) torture chambers July 6, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Seena

 

Seenaa Solomon is a talented musician, actor and journalist. She is  one of the most adored  in Oromo (indigenous) cultural music with her inspirational and beautiful songs and lyrics. Because she is  an Oromo woman, promotes Oromo  culture and music, and advocates for the rights of people under tyrannical regime, she has been kidnapped by TPLF Ethiopia’s fascist forces and thrown into Ma’ekelawi  torture camp.

New: Olyaad Bekele Debre et.al

UNPO: PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land July 4, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far


PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land

 

On 30 June 2017, the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) issued a press statement denouncing the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)’s violation of the rights of the Oromo in the framework of the expansion of Addis Ababa. The “masterplan” aiming at expanding the capital into surrounding Oromia, thus threatening of eviction a number of Oromo farmers, had sparked the protests that led the ruling party to impose a state of emergency in the country back in October 2016. While the power in place has officially made a U-turn, cancelling the plan after months of peaceful demonstrations in Oromia and beyond, the PAFD today fears that the masterplan will be indirectly implemented, thus overlooking the rights of the region’s inhabitants.

Below is a press statement published by the PAFD:

Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia’s special interest in Finfinnee (Addis Ababa). According to these rights, Oromia should have had the said interests honored, decades ago. However, in the past 26 years, TPLF’s regime has repeatedly denied these and the other fundamental rights; instead displacing tens of thousands of Oromo peasants from the environs of Finfinnee and the other neighboring villages and districts, as the capital rapaciously expands. Tens of thousands of Oromo civilians have been murdered by the security and armed forces of the incumbent for demanding these rights to be honored. Tens of thousands become destitute beggars in their own ancestral lands; whereas TPLF and its affiliates exponentially increase their wealth in Oromo land, including in Finfinnee.

Furthermore, between 70 and 80, 000 unlawfully incarcerated Oromo’s noncombatant civilians including prominent politicians, academics, peasants, students of all categories, are to date languishing in various substandard prison cells and discreet torturing chambers. To this date, TPLF works hard to continue with its confiscation of the Oromo land, the current fake, the ‘Oromo interest in Finfinnee’ mantra is, a continuation of its plots to further displace millions.

As we speak, TPLF pretends to be caring for the Oromo nation’s interests in their own soil, despite it has continually brutalized the nation for the last 26 years for demanding these. TPLF’s pretense on legalizing the special interest for Oromo nation in Finfinnee is nothing other than; firstly, a plot to deceive the Oromo nation, and secondly separate them from their fellow non-Oromo country men and women with whom they have peacefully coexisted for centuries, with the said systematically masterminded plots. Thirdly and ultimately, the regime aims at indirectly implementing its Addis-Master plan under whose name, the regime has mass murdered Oromo civilians; for abhorring crimes, no one held into account to date.

Therefore, TPLF demonstrates its inaptness when, it erroneously asserts that, the Oromo nation doesn’t know its malicious plots against the Oromo’s national interest. The fact is that, the level of Oromo national consciousness is beyond TPLF’s comprehension; the reason why it recklessly plans for further bloodshed. From this time onwards, the Oromo nation never allow TPLF’s barbaric regime to continually milk its wealth peacefully. The Oromo is not stagnating with the level of the 18th century mentality of subservience. If TPLF begs the subservience of the Oromo nation and the rest peoples of Ethiopia after this period, it plays fatal game. The time of innocence and subservience is over. We would like to reiterate that, TPLF’s brutal regime must know that, the sons and daughter of the Oromo nation have already shaken its foundation since October 2015 Oromo revolution. This is clear to both friends and foes, including the incumbent. It was the Oromo revolution coupled with lately joined Amhara, that has obliged TPLF’s regime to impose ‘State of Emergency’ since October 2016. It must be crystal clear to TPLF and its Oromo quislings that, the Oromo nation never surrenders its rights. The nation with likeminded nations and peoples of the country fights, to the last drop of blood. This must be unambiguously clear.

We strongly believe that, the owner of the land in Finfinnee and its environs is the Oromo nation, but no one else. TPLF can’t give Oromo’s land to Oromo people. Instead, TPLF must lease the Oromo land from the Oromo people. It can’t be other way around. Therefore, the current maliciously masterminded, fake Oromo ‘special interests’ lies and deceits brings no benefit to the Oromo people. The Oromo nation unequivocally knows this unshakable fact, as do its allies and the entire peoples of Ethiopia. TPLF’s reckless plots, rather will be extremely dangerous, as it is unfolding whilst the regime is ruling the country under State of Emergency.

Finally, disregarding the outcries and bloods of thousands of Oromo people, who have been gunned down in broad day lights by the army and security forces of this very regime, whilst demanding their fundamental rights, the ongoing TPLF’s attempts only exacerbates, already volatile situation. It further angers the Oromo nation and their allies, thus prepare them for further bitter struggle. It must be clear to TPLF’s from Oromia, and the other regions’ looted wealth intoxicated generals and politicians that, the Oromo nation never allow its land to be further graveyards for its sons and daughters whilst enriching TPLF and its affiliates. We strongly believe and reiterate that, the said special interest are better rationed to those who have settled in Oromo land including in Finfinnee, for all including TPLF and its bandit-generals, by the legitimate owners of the land, the Oromo nation. TPLF’s minority regime has no legitimate rights to overtake the land of the Oromo whose population constitute over 40% out of 104 million. The actions and policies of TPLF’s minority regime is indefensible, thus, we wholly condemn it with all possible words, and urge it to uncondti0nally stop it.

PAFD, Executives, June 30, 2017


Click here to read the  PAFD Statement in PDF 

The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell July 4, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far
The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell

(Paulos Kebede), Horn Affairs,  July 3, 2017


Following the circulation on social media of a document said to be draft law for determining Oromia Regional State’s interest in Addis Ababa, there was a flurry of comments on what the meaning of Article 49(5) of FDRE constitution could be.

Some wanted to see Addis Ababa as a federal territory in which Oromia Regional State only has a special interest. Others chose to consider Addis Ababa as a City State accountable only to the federal government. Still others called for constitutional amendment in order to make Addis Ababa Administration accountable to Oromia Regional State.

In all sides, though, the discussion was narrowly focused on Article 49.

 It was as if everybody is trying to limit his/her engagement with the constitution to the barest minimum level possible. That may tell a story about the passion with which Ethiopians hold their constitution. And when one considers the political reality, not the constitutional rules per se, no wonder passion for the constitution lacks.

With regard to the tripartite relationship the constitution calls for in Addis Ababa, in the political practice over the last decades, the federal government prevailed. Addis Ababa barely survived. The interest of Oromia was completely relegated.

The thesis of this article is that FDRE constitution provides fair and balanced approach in addressing the diverse concerns represented by the Federal Government, Oromia Regional State and Addis Ababa Administration.

Because, the three constitutional propositions under Article 49: (1) Addis Ababa shall serve as the capital city of the federal government; (2) the residents of Addis Ababa shall have full right of self-government; and (3) Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government – can fully be given meaning without remotely suggesting that Addis Ababa is outside the territorial/functional jurisdiction of Oromia Regional State.

 Any interpretation otherwise would in fact make the constitution document for lessons in self contradictions. For somebody concerned in the determination of where the law stands, therefore, calling the Federal Government’s adventure into the territorial and functional jurisdictions of Oromia Regional state over the last decades unconstitutional is as easy as saying the emperor has no clothes. It only requires honesty.

One must wonder, how come so obvious a constitutional provision be misconstrued for so long? Especially when it relates to the largest and most populous member of the federation at the center of it all?

The answer would take us to the story of what became the fate some of the architects of the constitutional principles and how fast some of the other architects grew into power elites playing a wealth game even at the risk of the same constitutional order they fought to establish.

Now that the Council of Ministers has approved a draft proclamationwhich impinges even more into the jurisdictions of Oromia Regional State, the most interesting question is ‘could this trigger a shift?’

A shift from subserviently abiding the central government to assertion of their authority by regional states? And could this start in Oromia? Does Oromia Regional Administration have the gut to reclaim the authority it has long abdicated and end up becoming the major guarantor of the federal constitutional order?

If so and the issues involved are clear and simple. They only require FDRE Constitution 101 discussion on the following questions:

1/ Finfinne/Addis Ababa: does it fall out of the territorial jurisdictions of Oromia regional state?

The constitution clearly provides that territorially the Ethiopian State is structured into only nine regional states. The territory of Ethiopia comprises the territory of these member states.

Apart from the member states territory there is no piece of land belonging to the federal government or any other kind of administration. Any conception of Addis Ababa as an administration with its own separate territorial jurisdiction outside of Oromia or as a federal territory is ruled out from the beginning.

Anyone living in Addis is living in Oromia Regional State.

What this means is the territorial limit in which the residences of Addis Ababa are given full right of self-government lays within the territorial jurisdiction of Oromia‐ a regional government established to give effect to the self-determination right of the Oromo nation.

Addis Ababa/Finfinee is a place where the self-determination right of the Oromo nation and the self-governance right of Addis Ababa residents interplay.

In other words, Addis Ababa is a local government structure within the state of Oromia. But unlike the other local government structures in the regional state Addis Ababa is constitutionally named self-government structure.

The reason for that is quite understandable.

Oromia Regional State is a state administration which is established to give effect to the constitutional rights to self-determination of the Oromo nation. And as such among its primary responsibilities are the promotion of the linguistic and cultural rights of the Oromo nation and the preservation of their history. This is in addition to its role as a regional self-administrator.

One can, therefore, assume that in formulating administrative, economic and social policies of the regional states and in determining the regional state structure historical, cultural and linguistic considerations may be applied.

This may not always suit to the priori ties of the residents of Addis Ababa who as a matter of fact are culturally and linguistically distinct from the bigger Oromia.

Apart from this consideration, however, Addis Ababa residents’ rights to local self-government has the same meaning as the right to self-government of the residents of any of the other Oromia regional government’s local structures.

2/ Does the full right of self-government of Addis Ababa residents exclude accountability to Oromia regional state?

Local self-governance presupposes administering one’s own matter in one’s own locality and proportional participation in the regional and federal matter.

What are the self-matters for Addis Ababa Administration? What are the powers and responsibilities that will be required to undertake effectively such matters? What resources does Addis Ababa need to use or administer? Where does Addis Ababa Administration’s finance come from?

Pondering over these questions in light of the federal constitution makes the answer obvious and unequivocal.

Be it for Addis Ababa or any other local administration in any of the regional states, the federal constitution doesn’t provide list of powers and responsibilities. Nor does it gives them their own revenue sources.

Whatever authority local governments have comes from regional government laws. That makes accountability to the regional administration evident. Plus full measure of self-government does not suggest the absence of accountability.

If that was what it means, the constitution wouldn’t have made the Addis Ababa administration accountable to the federal government.

3/ What does accountability/responsibility of Addis Ababa Administration to the Federal government mean?

The Ethiopian constitution establishes governments at two tiers: federal and regional. Both tiers of governments do have legislative, executive and judiciary powers and separate revenue sources. The constitution clearly prohibits each level of governments from acting on the powers and responsibilities of the other.

Therefore, there is no way the federal government, without viola ting the constitution, could legislate or assume judicial or executive authority on matters reserved for regional governments.

The powers and functions reserved for the federal government relate to issues that affect the interest of the whole nation. The constitution has not given power to the federal government to engage in the day to day governmental activity of any locality in the country.

Whenever the federal government engages itself in any locality in any region it must demonstrate that it is ac ting on federal matter that concerns the country in its entirety.

If the task undertaken is a federal one, then the cost will be borne by the federal government and it will be covered out of the revenue sources reserved for the federal government. And all the revenues assigned to the federal government must be marked for expenditures that benefit the whole country.

But if the task falls under the responsibilities and functions given to regional states, the cost could be covered from regional government revenue sources. The federal government may delegate its powers and responsibilities to regional states. And whenever it does so, it could hold the regional state responsible/accountable.

But on matters of regional matter (maters falling under the powers and competencies of the regional state), there is no constitutional way of making a regional state or any local self-government structure within the state accountable to the federal government.

Therefore, the issue of a regional government structure’s accountability to the federal government could be raised only in relation to federal matters. The federal government could never hold a local government in a given state responsible/accountable to itself on issues of regional matters.

In the first place it could never delegate to any local self-governing structure powers and functions given to a regional state. That would be usurpation of power.

Article 49 (3) of the constitution says that the Administration of Addis Ababa shall be responsible to the Federal Government. That is precisely because as per sub article 1 of the same article the City has been selected to serve as the Capital City for the Federal government.

There will be a number of issues in Addis Ababa which could affect the effectiveness of the federal government in discharging its constitutional responsibilities. To such extent only, therefore, the federal government has a concern in Addis Ababa Administration and could hold the administration accountable.

A good test to identify on what issues Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government is to check as to how the project/activity is financed.

If Addis Ababa exercise powers and responsibilities delegated to it by the federal government, the expenditure would be covered by the federal government. Then the accountability to the federal government would be a proper and constitutional one.

But that is pretty rare. The functions and activities of Addis Ababa Administration are bread and butter issues. Tasks and activities which fall under jurisdictions left to regional states.

In terms of accountability, therefore, much of the talk should be between Addis and Oromia. Accountability to the Federal government is need based and is exceptional. That is why it is clearly stated in the constitution.

Accountability to the regional government is the principle. It is so because of the Administration being the integral structure of the regional state.

To just read the statement of the constitution that Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government and regard it as to mean that the federal government should take charge of all the legislative, executive and judiciary matters of Addis Ababa is misinterpretation of the federal constitution at its grandest level.

Therefore, as the issues discussed above indicate all roads seem to lead to the Oromia Regional State legislators. Caffee Oromia could start the deliberation on Addis/Finfinne Charter. The issue of course merits discussions by all the stake holders.

The Federal Legislators in the meantime should deliberate to repeal the Addis Ababa City Charter and replace it with a new proclamation which limits itself to the constitutional interests of the Federal Government.

Better also for them to look into the other laws, which as per the above discussed and other principles of the constitution, are glaringly in contradictions to the federal constitution.


አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ግዛት ለመሆን የኦሮሚያ ግዛት መሆን እንዳለባት፥
________________________________________________

ይህ ጽሁፍ አዲስ አበባ ከህገ መንግስቱ አንጻር ያለችበትን ሁኔታ [status quo] ለማስረዳት ተጻፈ።

የኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 2፣ ስለ የኢትዮጽያ የግዛት ወሰን እንዲህ ይደነግጋል፤

የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የፌደራሉን አባሎች ወሰን የሚያጠቃልል ሆኖ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት የተወሰነዉ ነዉ።

አያይዘን መረዳት ያለብን የፌደራሉን አባላት ዝርዝር ነዉ። አንቀጽ 47 (1)፣ የፌደራል መንግስት አባላትን እንዲህ ይዘረዝራል፤

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት የሚከተሉት ናቸዉ፤

፩. የትግራይ ክልል፣
፪. የአፋር ክልል፣
፫. የአማራ ክልል፣
፬. የኦሮሚያ ክልል፣
፭. የሱማሌ ክልል፣
፮. የቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል፣
፯. የዳቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል፣
፰. የጋምቤላ ሕዝቦች ክልል፣
፱. የሐረሪ ሕዝብ ክልል።

ስለዚህ፣ የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የዘጠኙ ክልሎች የግዛት ድምር ብቻ ነዉ። ማለትም፣ ከዘጠኙ ክልሎች ግዛት በላይ ወይም ከዘጠኙ ክልሎች ግዛት ያነሰ ኢትዮጵያ ግዛት የላትም።

ሽሬ፣ መቐለ፣ አዱዋ በክልልነት እስካልተጠቀሱ በትግራይ ክልል ስር ካልታቀፉ፣ የኢትዮጵያ ግዛት አይሆኑም። ደብረብርሃን፣ ባህርዳር፣ ደብረማርቆስ በክልልነት እስካልተጠቀሱ የአማራ ክልል አካል ካልሆኑ፣ የኢትዮጵያ አካል አይሆኑም። ድሬዳዋ፣ ነቀምቴ፣ ሱሉልታ በኦሮሚያ ካልታቀፉ፣ በኢትዮጵያ ግዛት ወሰን ሊታቀፉ አይችሉም።

አዲስ አበባ የራሷ መስተዳድር ያላት ከተማ መሆኗ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 49(2) ሰፍሯል። ከዚህም በላይ፣ አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ርዕሰ ከተማ፣ አንቀጽ 49(1) እና የብዙ ዓላም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫና መዳረሻ ናት። ይሁን እንጂ አዲስ አበባ በክልልነት ወይም በፌደራሉ አባልነት አልተጠቀሰችም።

የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን ከክልሎች ወይም ከፌደራል አባላት ወሰን ግዛት አንጻር ብቻ የተወሰነ መሆኑን ተመልክተናል። እንዲሁም፣ አዲስ አበባ ከተማ እንጂ ክልል እንዳልሆነች ከህገ መንግስቱ አይተናል። በዓለም ላይ፣ ‘ሀ’ የ’ለ’ ክልል አካል ነዉ፣ የሚል ህገ መንግስት የለም፤ አስፈላጊም አይደለም።

ከዚህ አንጻር፣ የፌደራል ህገ መንግስታችን፣ ዓለም ላይ ካሉት ህገ መንግስታት ያለፈ ተግቷዋል። አዲስ አበባ በክልል መታቀፏን ግልጽ አድርጓል። አንቀጽ 49(5) ‘… አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሀል የሚገኝ በመሆኑ …’ የሚል ሀረግ የጠቋሚነት ሚና አለዉ። በመሆኑም፣ አንቀጽ 2 እና 47(1)ን ብቻ አንብበዉ፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል መሆኗን ለማይረዱ፣ ሀረጉ አጋዥ ነዉ።

የማጠቃለያ ነጥቦች፦

1. የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የክልሎች የግዛት ወሰን ድምር ነዉ፤ አንቀጽ 2።
2. ክልሎች ዘጠኝ ብቻ ናቸዉ፤ አንቀጽ 47(1)።
3. አዲስ አባባ ከተማ እንጂ ክልል አይደለችም፤ አንቀጽ 49(2)።
4. አዲስ አበባ በኦሮሚያ መሀል ስለሚትገኝ፣ የኦሮሚያ ግዛት ናት፤ አንቀጽ 47(1,4)) 49(5)።
5. አዲስ አበባ የኦሮሚያ ግዛት በመሆኗ፣ የኢትዮጵያ ግዛት ሙሉ ይሆናል፤ አንቀጽ 2፣ 47(1)፣ 49(2, 5)።

OSA: Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa

 

For Immediate Release  June 30, 2017


The Oromo Studies Association (OSA) believes the draft law’s utter neglect of the Oromo people’s demands risks reigniting conflict on the unresolved issue of Oromia’s right over Addis Ababa.

On June 27, 2017, the Council of Ministers of the Government of Ethiopia announced that it has adopted a draft legislation to determine by law the “special interest” provision of the 1995 Ethiopian Constitution and sent it to the House of People’s Representatives. The legislation was an abridged version of the draft law the government had leaked a few weeks earlier and quickly disavowed after a backlash from a deeply skeptical public about the intent and contents of the legislation. On June 29, the draft legislation was taken up by House of People’s Representative with a view to promulgating it as law.

The Ethiopian Constitution posits, in Article 49 (5), that the special interest of the State of Oromia in Addis Ababa concerns three important areas: the provision of social services, the utilization of natural resources and joint administration of the city in lieu of the fact that Addis Ababa location within the State of Oromia. The law that was designed to determine these issues would be expected to explain in detail the meaning and process of implementation of the constitutional provisions.

Assessed by any measure, the draft legislation is not worthy of its name. Nowhere does it attempt to define the “special interest” provision of the constitution or recognize the struggle of the Oromo people and their demands regarding Finfinnee/Addis Ababa. The draft legislation doesn’t designate the Oromia regional government as the beneficiary of the constitutional “special interest.” The boundary of Finfinnee is not delimited, even though that is a sin qua non for implementation of the proclamation. Instead there are indications of intent to expand the city limits into the Oromia state territory. With regard to social services, the proclamation only reiterates conventions and practices already in use and in place.

Rather than defining the constitutional provision, the “proclamation” rehashes policy issues that any city government must undertake to serve its citizens. Providing inter-state transport services shouldn’t be a matter defined by law as a “special interest;” market forces are already at work in this respect. Providing youth employment is a responsibility of an incumbent in any city government. It cannot be designated as a special interest of a state. Overall, if there is anything resembling a definition of the constitutional provision, it is allusions to the rights of Finfinne residents who happen to be Oromo rather than those of the Oromia regional state as stipulated in the constitution. The proclamation also re-grants constitutional rights to Oromo residents as if their rights within Finfinnee aren’t already protected by the Ethiopian Constitution.

In this sense, OSA considers the draft proclamation a mockery of the process of legislation that should be solemn and dignified. Even worse, the proclamation is an insult to the legitimate demand of the Oromo people for which, in the last two years, thousands have given their lives, limbs and livelihoods. To reduce the Oromo people’s demands to issues of youth unemployment, compensation for confiscated properties and provision of services is a dangerous political ploy that entails severe consequences.

As a scholarly organization that has documented the struggle of the Oromo people for freedom, justice, dignity and human rights, OSA condemns the Ethiopian regime’s blatant disregard for the Oromo people’s demands over Finfinnee. OSA scholars have documented the history of violent conquests and the consequent dispossession of Oromo lands, dislocation of homesteads and displacement Oromo people from the area today known as Addis Ababa.

It is unconscionable that the Ethiopian regime, when it is given the chance to correct historical injustices, has chosen to pursue the short term goal of perpetuating in power a group that has been there for more than a quarter century by force. OSA feels that the complete failure of the Ethiopian government to heed the cry of the Oromo people can only pave the way for more violence and bloodshed.

Cognizant of the long history and the intensity of the current demands of the Oromo people, OSA calls upon the following to take immediate action to obviate conflict and its horrendous consequences.

To the Ethiopian Government

The Oromo interest on Finfinnee is not “special.” It is historical and inherent. If this draft legislation were to have a chance of being accepted as adequate, it should respond to the Oromo people’s articulation of their interest during their protests last year. At a minimum, the draft legislation must include the following provisions.

 • Delimit the boundary of Finfinnee the city boundary as it existed in 1991. Continued expansion is a recipe for renewed conflict.
 • Recognize the Oromia regional government’s right to joint governance of the city. –      Establish the Oromo language as a working language.
 • Respect the political, economic and civil rights of all the residents.
 • Recognize the city resident full democratic right of municipal self-governance instead of treating them as subjects of federal authority.
 • – Restore and legally establish the city’s indigenous name, Finfinnee, as the official name of the city.
 • Established by legislation the Oromo people’s right to socio-cultural, economic, environmental, and political benefits in the city and take measures to facilitate the enjoyment of these rights.

To Oromo people all over Oromia and Ethiopia:

 • OSA is believes that your protest last year has brought you to the verge of victory. Your gallantry and fearless engagement of security forces has caused the Ethiopian government at all levels to heed your demands. OSA salutes you on your achievements and your discerning wisdom concerning timing and appropriateness of direct action.
 • OSA believes the government is aware of the power of your commitment to peaceful protest. We reckon that it will quickly abandon its misguided draft legislation. At the same time, we fully support your commitment to peaceful protest.
 • OSA affirms its commitment to continue to provide the institutional support and intellectual materials needed to press on the Oromo people’s struggle for ensuring Oromia’s interest on Finfinnee.

To Foreign Governments and Donors supporting the Ethiopian government:

 • The issue of land and the Oromo interest over Finfinnee were the main causes of the protests that lasted for nearly a year in Oromia in 2016. This draft legislation on Oromia’s “special interest” is now being described as a backdoor attempt to implement the dreaded Addis Ababa Master Plan that triggered the protests. Governments and representatives of the international community have an obligation to use their good offices and leverage to persuade the Ethiopian government to refrain from forging ahead with this draft proclamation.
 • OSA urges all parties to understand that Oromos are a force for peace and stability in Ethiopia and the Horn of Africa. Respect for human rights and commitment to peace and justice have been the traditional governing principles of Oromos. It is in the interest of those states that have security and other interests in Ethiopia to support these enduring Oromo values and denounce the rule of violence and rule by administrative fiat. OSA is aware that all foreign parties in Ethiopia pursue their own interests. However, an interest that is singularly self-serving cannot guarantee long term stability.

To Non-governmental organizations and rights groups

 • In line with OSA statement on the Master Plan and the Oromo protests, issued on December 9, 2016, we reiterate our commendation of the courageous work of Amnesty International, Human Rights Watch, and International Crisis Group in
 • investigating crises affecting the Oromo over the years. The irresponsible act of the Ethiopian regime in drafting the Oromia “special” interest legislation undermines the demands of the Oromo people over Finfinnee. As such, it is bound to provoke public anger. We urge you to continue to document the injustices that are being perpetrated under the state of emergency that has been in effect since October 9, 2016.

To International and Foreign Media Outlets:

 • OSA calls upon all forms of print, broadcast and online media to document and publicize the events underway in Ethiopia. The issue of Finfinnee is a potent political issue. We urge you to watch the events surrounding this draft proclamation as it is pregnant with all the elements that ignited a historic protests movement that resulted in the death of thousands of people in 2016.

The scheme to dispossess the Oromo of their land and homeland, to dislocate them from their livelihood, and destroy their language and cultural identity, whether expressed blatantly as a Master Plan or shrouded with a cloak of a “special interest” draft law, is a threat to the economic wellbeing and survival as a nation. OSA affirms its commitment to offer all possible intellectual and scholarly assistance to strengthen the efforts to prevent its implementation.

Signed

Ezekiel Gebissa, PhD
President, Oromo Studies Association

Mekuria Bulcha, PhD
Chair, OSA Board of Directors


Related Article:

Manii Marii Ministeroota Itoophiyaa faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee irratti wixinee baasee labse. Master Plan (Master Killer) 2.0

UNPO: Oromia: OLF representative made comprehensive notes on State-sponsored oppression: The case of Oromo people’s struggle in Ethiopia. July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

OLF representative made comprehensive notes on State-sponsored oppression: The case of Oromo people’s struggle in Ethiopia.

Scottish Parliament Conference: Sharing Perspectives on the Rights of the Unrepresented On the Eve of UNPO’s XIII General Assembly


The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), in collaboration with the Third Generation Project (TGP) and MSP Willie Rennie (Scottish Liberal Democrats), held a conference entitled ‘Sharing Perspectives on the Rights of the Unrepresented on the Eve of UNPO’s XIII General Assembly’ on 26 June 2017. The Conference provided an opportunity for sharing perspectives on the situation of unrepresented Nations and Peoples, with a special focus on third generation human rights. Representatives of indigenous groups and minorities, as well as academics, activists and politicians addressed some of the major issues faced by these communities, stressing particularly those pertaining to identity. Over three panels, interveners provided a breadth of insights into state-sponsored oppression against unrepresented groups, the double marginalisation and discrimination of women from unrepresented communities, and the power of advocacy to foster political change.

During the opening remarks, Co-host MSP Willie Rennie reminded the audience that human rights are embedded in the DNA of the Scottish Parliament, which reaffirms human rights in its daily work. Third Generation Project Executive Director Prof Alison Watson, stressed the importance of working directly with the people who represent communities that are facing stigmatisation and discrimination and the need to create policies that reflect their concerns. UNPO General Secretary Marino Busdachin, then professed that even though the international community is often calling for the respect of the rights of unrepresented minorities, their rights and freedoms are still to be consolidated. In that sense, UNPO fulfils the important role of advocating for the respect of these rights and fostering a political answer to minorities’ concerns. Lastly, Mr Hanno Schedler, Deputy Head of the Asia/Africa Department of the Society for Threatened Peoples, declared that human rights violations and minority oppression are prevented from accessing the public debate in democratic States as well. 


Opening the first panel on “State-sponsored oppression against unrepresented communities” moderated by Third Generation Project Policy Director Bennett Collins, Prof Dr Hermann Kreutzmann, Professor of Human Geography at Freie Universität Berlin, enlightened the audience about the dangers of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mr Enghebatu Togochog, Director of the Southern Mongolian Human Rights and Information Centre, denounced the Chinese plan to resettle nomadic people to assimilate them in the Han Chinese population and eradicate their nomadic lifestyle. He claimed that this plan makes nomadic people homeless and jobless and, above all, constitutes a massive cultural genocide. Then, Dr Shigut Geleta, Deputy Head of Foreign Relations for the Oromo Liberation Front, made note of the Ethiopian government’s oppression of the plethora of peoples in Ethiopia today and the threat to democracy in this increasingly instable country. Lastly, Dr Fiona McConnell, Associate Professor at the University of Oxford, then took the floor to speak about the State repression suffered by minority communities at international decision-making fora and explained that the intimidation of minorities by States prevents them from making their voice be heard at the United Nations.

The second panel, moderated by Prof Alison Watson, began with Ms Roseanna McPhee, Human Rights Activist from the Gypsy Travallers Community, who gave a moving account of her experience as a discriminated and stereotyped Gypsy woman. She also described various and intersecting forms of discrimination towards women pertaining to minorities. Ms Mona Silavi, Representative of the Ahwaz Human Rights Organisation in Brussels and Co-founder of Ahwazi women organisation Niprasu, then stressed the importance to legally recognise women’s right to be able to tackle the strong and varied discriminations they are suffering from. Lastly, Ms Khalisa Mahad Mohamed, Human Rights and Women’s Rights Activist from the Ogaden National Liberation Front, explained that, as conflict in Ethiopia intensified, women became the first victims of State-sponsored persecution, finding themselves subject to rape and other forms of sexual violence. Thousands were and are still detained and humiliated in order to terrorise their families and destabilise their communities.

On the third and last panel, moderated by Mr Tommaso Nodari, UNPO Programme Director, Mr Matteo Angioli, Secretary of the Global Committee for the Rule of Law Marco Pannella, claimed that “the rule of law is not in good shape around the world” and expressed the concern of NGOs representatives regarding the rise of authoritarian regimes. To conclude the last panel, Sen. Paul Strauss stressed UNPO’s role in promoting the right for the unrepresented to vote within their constituency, giving the example of the U.S. District of Columbia.

Opening of the UNPO’s XIII General Assembly


To open the UNPO’s XIII General Assembly, Mr Nasser Boladai, President of UNPO, emphasised that unifying minorities from all over the world makes them stronger, and stressed the necessity of uniting unrepresented peoples. Mr Marino Busdachin then pointed out all the nations that wish to see their right to self-determination fulfilled, and highlighted the need to restore democracy and the rule of law as a universal right. MEP Dr Josep-Maria Terricabras, who is Catalonian, claimed that nations, much like individuals, are constantly changing and therefore must accept the differences that come with change. Then, Ms Laura Harth, United Nations Representation of Nonviolent Radical Party, explained the Radical Party’s guiding principle of nonviolence that dominates the political struggle and detailed the party’s work toward giving a voice to the unrepresented groups who are denied access to the political arena. Lastly, drawing on examples of Catalonia and Scotland, Mr Willie Rennie closed the session by reminding the audience of the importance of distinguishing self-determination and independence.

 

To watch the conference back watch our live stream:

Part 1: bit.ly/2sk188S

Part 2: bit.ly/2spEsPw

Opening Ceremony of UNPO XIII General Assembly: bit.ly/2tnW6rl 

XIII Session of the UNPO General Assembly Draft Genera l Resolution

A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia


As massive protests swept across Ethiopia last year, the dire human rights situation in the country made headlines around the world. The Financial Times described it as Ethiopia’s “Tiananmen Square moment,” and then-US Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski called the government’s crackdowns on dissent “self-defeating tactics.”

A poster of Olympic silver medallist Feyisa Lilesa at a protest in Oakland, California. Making the crossed arm gesture is now a criminal offense under Ethiopia’s state of emergency. Credit: Elizabeth Fraser
A poster of Olympic silver medallist Feyisa Lilesa at a protest in Oakland, California. Making the crossed arm gesture is now a criminal offense under Ethiopia’s state of emergency. Credit: Elizabeth Fraser.

The protests that brought this unprecedented attention to the country were rooted in land grabs. Starting in November 2015, Ethiopians took to the streets to oppose a “Master Plan” to expand the borders of Ethiopia’s capital, Addis Ababa, which would have displaced Oromian farmers from their homes and land. The plan was eventually canceled, but the protests struck a nerve and became more widespread, calling for human rights and democracy in the country.

After failed attempts to quell the increasing dissent with force, the Ethiopian government imposed a country-wide state of emergency in October 2016. Since then, the news out of Ethiopia has waned, but problems remain.

The State of Emergency: A Veil to Hide Political Turmoil

In late July 2016, as protests spread from Oromia to the Amhara region, the country’s two largest ethnic groups – who together make up over 60 percent of the population – joined together. Despite being faced with violence from the security forces, citizens refused to back down and took to innovative means, like shaving their heads in solidarity with political prisoner Bekele Gerba and launching city-wide stay-at-home protests. In August, when Olympic silver medallist Feyisa Lilesa crossed his hands above his head in solidarity with the protests as he crossed the finish line at the Rio Olympics, the plight of his people was brought to the TV screens of millions around the world. And in October, the political situation in Ethiopia further unravelled as dozens if not hundreds were killed at an annual Irreechaa celebration in Oromia, when the police response to protests triggered a stampede.

To curb this mounting dissent, a state of emergency was imposed in October 2016, including a long list of draconian measures curtailing freedoms across the country. Security forces were given greater powers, social media and diaspora news outlets were banned, curfews and travel restrictions were imposed, and more. Over 26,000 people were arrested, most of whom were sent to “rehabilitation camps,” where detainees reportedly endured physical violence, degrading conditions, and were forced to take part in a training program to ensure allegiance to the ruling party.

In March 2017, while some of the restrictions were lifted, the state of emergency was extended for another four months.

The Need for an Independent Investigation

Hundreds, if not more, lost their lives to Ethiopia’s security forces during last year’s protests, causing international human rights experts and civil society organizations to call for an international investigation. The government has rejected these calls, claiming that the investigation should be led by national institutions.

An oral report from one internal investigation, provided by the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) in April 2017, concluded that nearly 670 people lost their lives in last year’s violence, over 600 of whom were civilians. The commission, however, went on to blame much of the violence on opposition groups, as well as diaspora-based media outlets such as the Oromo Media Network and the television station ESAT. Worse still, the commission deemed that the use of force by security officials in many instances was “proportionate.”

Several observers have challenged these findings and question the EHRC’s independence. The Commission is both funded and overseen by the parliament and is led by Dr. Addisu Gebregziabher, who took the appointment after finishing his term as deputy chairman of the National Electoral Board of Ethiopia – the agency under which the current government won 100 percent of the seats in parliament in the last election.

A few weeks after the EHRC’s oral report was heard, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein traveled to Ethiopia where he met with numerous government officials, as well as political prisoners at the notorious Kilinto jail.

In a press conference, High Commissioner Zeid brought attention to several issues plaguing Ethiopia, including the need for more “substantive, stable and open democratic space.” Zeid also noted that laws such as the Anti-Terrorism and Charities of Societies Proclamations are not aligned with international legal norms. High Commissioner Zeid did not, however, corroborate the EHRC’s findings, as his delegation was not granted permission to travel to areas affected by recent protests. Calls for an international investigation thus remain.

“I am also concerned that an excessively broad definition of terrorism may be misused against journalists, bloggers, and members of opposition parties … if the fight against terrorism is misused as a pretext to attack perceived dissent, this only feeds grievance and will weaken the State.”

UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, May 2017

Simmering Discontent

While the state of emergency may have taken Ethiopia out of the international spotlight, it has failed to address the issues that fueled protests.

Political dissent continues to be a criminal offense. For instance, in a “further blow to press freedom in the country,” the editor of the newspaper Negere Ethiopia, Getachew Shifteraw, was sentenced to 18 months in prison for “inciting subversion.” Yonatan Tesfaye – the former spokesperson for the opposition “Blue Party” – was found guilty of encouraging “terrorism” because of his Facebook posts and sentenced to six-and-a-half years in prison. And indigenous land rights defender, Mr. Okello Akway Ochalla, is serving a nine-year sentence for speaking out about human rights abuses in his home region of Gambella.

Opposition party members likewise continue to be detained. Bekele Gerba, deputy chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC) has been in jail since December 2015. The evidence used against Gerba includes a video in which he advocates for non-violent struggle. Merera Gudina, the chairman of the OFC, was arrested after returning from a trip to Brussels in November 2016, where he spoke to the European parliament about the current state of emergency.

The government’s second Growth and Transformation Plan (GTP II) continues to advocate for foreign investment in large-scale commercial farming operations, which raises concerns about further land grabbing, forced displacement, and loss of livelihoods.

Unsurprisingly, given these circumstances, many expect that protests will resume once the emergency measures are lifted, with one Oromo-based judge calling the situation a “fire under ashes.”

International Complacency

At the same time, the international community has been complacent about ongoing crisis in Ethiopia. Sure, after the state of emergency was enacted, visits by some foreign dignitaries took place, including calls for democracy and fundamental freedoms. And yes, the EU recently passed a resolution on the situation in the country. But Ethiopia continues to be celebrated for its economic growth and enjoys extensive financial backing from Western and non-Western donors alike. This includes billions of dollars in multilateral and bilateral funding, as well as significant foreign investments from countries like India and China.

While millions of Ethiopians continue to be denied basic human rights, this international support sends the message that the Ethiopian government can continue its crack down on democracy and people without consequences. International complacency towards the regime may well stem from concerns around maintaining stability in an unstable region. But this short-sighted approach ignores the fact that continued repression could lead to more loss of lives and a region spiralling out of control.

Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: #ABCDeebisaa: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (June) June 30, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017

Ebla (April): 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30…… 2017

Caamsaa (May): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……….2017

Waxabajjii (June): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30……….2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

 

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

 

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-31 May 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-30 April 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 March  2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution  report  1 – 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July – 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June – 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook

#OromoProtests twitter


A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia

OSA: Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle

 

OSA: STATEMENT ON THE ATTEMPT TO ALTER THE QUBEE (ALPHABET) OROMO WRITTEN ALPHABET. #ABCDeebisaa #OromoProtests

UNPO: Oromo: Alterations of Afan Alphabet Raise Concerns About Community’s Cultural Rights

UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia

Item 4 General Debate


Human Right Council Ethiopia Releases Report On Rights Abuses Committed Under Current State Of Emergency

Indexing Ethiopia

Ethiopia anger ‘a fire under ashes’ amid state of emergency

Ethiopia Travel Warnings

COMMENTARY: ETHIOPIA’S UNSTABLE POLITICAL LANDSCAPE IN UNSTABLE REGION

GPI 2017: Peacefulness in Africa deteriorates to worst level in almost a decade. Ethiopia suffered the biggest deterioration (both within SSA and globally)

 Sidama Nation: TPLF fascist Ethiopia’s regime is destroying Sidama to erase its national identity for the first time in its history

Defend the Oppressed Peoples in Ethiopia

Ethiopia and Its Manufacturing Industry: “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”

The Hill: Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia.

Fragile States Index (FSI) 2017: Ethiopia: The Most-worsened Country Over The Past Year

Rubio, Cardin Introduce Bipartisan Resolution Calling on Ethiopia to Respect Human Rights, Open Democratic SpaceMAY 17 2017

HRW: European Parliament Demands Investigation Into Ethiopia Killings. #OromoProtes

UNPO: European Parliament Resolution Condemns Crackdown on Civil Society in Ethiopia

Why I run: I will continue to protest until the Oromo people in Ethiopia gain their freedom.

Surveillance and State Control in Ethiopia

U.N. RENEWS CALLS TO INVESTIGATE DEADLY ANTI-GOVERNMENT PROTESTS IN ETHIOPIA

Feyisa Lilesa urges world to do more to help the Oromo people (via Newsweek)

The Hill: USA doesn’t need Ethiopia in its war on terror in the Horn of Africa

WHO Director General Nominee Tedros Adhanom Represents Ethiopia’s Repressive Regime. #WHA70

AP News: UN HUMAN RIGHTS CHIEF: ETHIOPIA BLOCKED ACCESS TO PROTEST AREAS

 

Quartz Africa: Ethiopia’s humans rights problems may tank its ambition to become a global apparel center

Genocide Watch: Land Grabbing and Violations of Human Rights in Ethiopia

ESPN The Magazine: Why Olympic Silver Medalist Feyisa Lilesa Didn’t Go Home

Scholars at Risk Network: Release and drop charges against Dr. Merera Gudina

Human Rights violations in Ethiopia must be investigated by independent body, rights group

TV Link: Why the Oromo People Are Fleeing Ethiopia

Fear of Investigation: What Does Ethiopia’s Government Have to Hide?

London Marathon favourite Feyisa Lilesa amazing protest. #OromoProtests

#OromoJustice in Ethiopia: Pass HR 128

Why Is Western Media Ignoring Ongoing Atrocity In Ethiopia?

UNPO: Oromo: Violent Oppression and Disregard for Human Rights Continue as State of Emergency Gets Prolonged

Ethiopia extends emergency as old antagonisms fester

The Ethiopian state of emergency that was declared October 2016 continues to fuel outward displacement, and Ethiopian asylum seekers interviewed in Yemen, are increasingly referring to the unrest as a key reason for their migration out of the country.

 

OSA 2017: Oromo Studies Association Mid-Year Conference: Social Media and Social Movements: Leadership,Transnationalism and the Oromo Quest for Transformation

Fascist Ethiopia: Would Extending the State of Emergency solve grievances of citizens?

Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference “Women’s Inferno in #Ethiopia” co-organised with the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‘s rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day  marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world.  Its single premise is:   “Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

” data-medium-file=”” data-large-file=”” class=”alignleft wp-image-4426″ src=”https://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151″ alt=”HRLHA” style=”margin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;”>February 26, 2017The  Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government’s killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia.   The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,  Guji,  Borana and  Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year’s Message: “It always Seems Dark Until the Sun Rises”

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA’S SWEEPING STATE OF EMERGENCY: “I NEVER WANTED TO SEE TOMORROW”

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, “It’s a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they’re also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.” Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina – Annual report on Human Rights and Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‘start addressing legitimate grievances of your people’December 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms – and is immediately arrested upon his return. European politicians ‘shocked’ by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy: Ethiopia’s crisis: Things fall apart: Will the centre hold? By RENÉ LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‘become another Libya’

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


“Open Letter to Government of Ethiopia” From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


 Ethiopia’s state of emergency silences aid workers — and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‘PLANNED’ HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN. #OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‘ruthlessly targeted’ Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay’een argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha’amuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda’a. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.”
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here  to read Daily Maverick: Ethiopia Mourns– but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

“Internet mobile irrati fayadamuuf mali argameera… akkas agodhani qeeroon Setting..more network….mobile network… access network name…. harka mirgara + kan jedhu tuqu… name kanjedhu … et.wap… APN… et.wap…. proxy…10.204.189.211… port…9028…. authentication… PAP or CHAP kan jedhu guutu… kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu… sanan fayadama jira amaan kana.” #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and  in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

Athlete Sifan Hassan, the European champion – “I’m Oromo and Feyisa is my hero” 

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo

https://videopress.com/embed/7vGBHiNV?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0


https://youtu.be/fI4k2kCxdYk

https://www.youtube.com/watch?v=TWfvdxZ2MEs


Godina Wallagaa Yuniversiitii Wallaggaa Keessatti Loltooti TPLF Barattoota Eebbifamuuf Jedhan Doorsisaa Jiru Jedhu Barattooti.

IMG_20170629_220602Waxabajjii 29,2017/Yuunversiitii Wallaggaa keessatti sirna eebbifamtoota bara kanaa irratti diddaan ka’uu. mala jechuun Wayyaaneen baratoota ba’aaf gala dhorkaa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Mootummaan gita bittuu abbaa irree Wayyaanee baratoota mooraa yuunversiitii wallaggaa keesssa jiran maqaa eebba bara kanaa irratti mormii kaasuu jedhuun shakkii fi muddamsuu keessa seenuudhaan humna waraanaa guutummaa mooraa yuunversiitii Wallaggaa fi naannoo ishee irra qubsiisee baratoota moorichaa  ba’aafi gala dhorkaa akka jiru maddeen qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa irraa gabaasan. Continue reading 


Godina Arsii Aanaalee Shirkaa fi Gobbessaa Keessaa Oromoonni Heddumminaan Waraana TPLFn Qabamuun Hidhaatti Darbamaa Jiru.

because-i-am-oromoWaxabajjii 30.2017/ Godina Arsii Aanaa Shirkaa Magaalaa Gobeessaa keessatti Dargaggoonni Oromoo hidhamaa jiru. Godina Arsii Aanaa Shirkaatti Ayyaana Iidalfaxriitti Ummanni Akka mormii godhuuf waamicha karaa adda addaatin godhaa turtanii jirtu jechuun Ilmaan Oromoo mana isaanitii guuramuun hidhatti darbatamaa jiru. Akka gabaasni Aanicharraa nu gahe addeessutti dargaggoonni hanga ammaatti mana hidhaatitti darbataman Muhammad Jabboo Aliyyii, Huseen Amaan Gaaradoo, Turaa Jamaal Waakkannee, Ibraahim Jamaal H/ Hasan, Reeduwaan Sh/ Amiin Turee, Awwaloo Ahmad Aloo , Abdii Muhaammad Jamaal, Mahdii Muhaammad Amiin kanneen jedhaman kan keessatti argaman ta’uu maddeen keenya Shirkarraa gabaasanii jiru.

Kana malees Godina Arsii Aanaa Shirkaatti Dubartoota walitti qabdee Durgoo Qarshii 50 guyyaan kaffalaaafii Dubartoota doorsisaa jirti.19366239_682332708641349_5389908550204486148_n

Akka gabaasni achii nu gahe ibsutti dubartoonni maatii isaanii Akka deeggartoota ABO fi Qaamolee siyaasaa kamiituu hin Continue reading 

 

Artistooti Oromoo Beekamoon Lama Loltoota Wayyaaneen Butaman.

Waxabajjii 28,2017 /Godina Shaggar Kaabaa Kaabaa aanaa Giddaatti weellistoonni Oromoo lama butamanii jiru. Weellistoonni kun

 1. Mogoroo Jifaarii fi
 2. Shimallis Abbaabuu

Jedhaman,weellistoonni kun kana duras magaalaa sulultaatti ukkaamfamuun Wajjira poolisii Sulultaatti ergi guyyaa muraasa dararaamanii booda gad lakkifamii turan ammas marsaa lammaffaa,Godina Shaggar  kaabaa aanaa giddaatti ukkaamfamuun wajjiraa Poolisii aanaa giddaa keessatti dararaamaa jiraachuu gabaasni Qeerroo Giddaa ni addeessa. Continue reading 

 

Godina Lixa Shaggar Magaalota Gincii fi Amboo Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Waxabajjii 26/2017 Gidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ginciitti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo M/B Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaan finiinee itti fufee jira . Gabaasaa dabalataan Walitti deebina.  Continue reading 


Godina Oromiyaa Gara Garaa Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Waxabajjii 25,2017/Guyyaa Har’aa Ayyaana Iidaa Alfaxrii salaata  Duraa fi boodattis Godinaalee Harargee Arsii fi Baalee keessatti Mormiin balaleffanna Mootummaa Abbaa Irree wayyaanee godhamaa jira.waraanni wayyaanees daandii marsee akka cabbiitti gadi naqamee ummata harka wal Qaxxaamursee mormii godhaa jiru daawwataa jira . Continue reading 


 

 

 

 

 

Jijjiramu tartiiba Qubee Afaan Oromoo ni mormina: Baratoona Amboo. #ABCDeebisaa #OromoProtests

Oduu OMN

(AMBOO, Oromiyaa,  Waxabjj 15,2017) –  Tartiibni qubee Afaan Oromoo jijjiiramuu hin qabu jechuun diddaan barattoota Amboo ammas akkuma itti fufetti jira.

Gareen komaandipoosti barattoota reebuudhaan mormii isaanii bittinsuullee barattoonni OMN tti himan.

(Usmaan Ukkumee)

Magaalaa Ambootti bifa haarawaan mormii fi diddaan erga jalqabee torbaan tokko laakkofsisee jira. Loltoota Agaaziitiin haga ammaatti lubbuun barattoota lamaa yoo darbu, 50 ol hidhamuun ni yaadatama.

Guyyaa hardhaa Waxabajjii 15 bara 2017ttis barumsi akkuma dhaabbatetti jira. Gareen komaandipoosti wayta barattoonni mana barumsaa deemanitti akka isaan hin barannee taasisaniiru.

Jiraattota dubbifne akka jedhanitti hardhas barattoonni bifa haaraan mormii dhageesisan. Ka’umsi mormii isaanii tartiiba qubee Afaan Oromoo jijjiramuuf karoora dhihaate irratti akka ta’es dubbatanii jiru.

Dhimma kanarratti barattuun nuti dibbinfe akka jettutti guyyaa hardhaa osoo isaan mormii geggeessaa jiranii loltoonni Agaazii reebicha irratti raawwachuun addaan bittinsuu ni dubbatti.

Loltoonni Wayyaanee konkolaataa heddutti fe’amanii magaalaa Amboo keessa ori’aa akka jiranis nuuf himteerti.

Barattoonni kunniin reebamuun mooraa mana barumsaa keessaa waan baafamaniif barumsi dhaabatee akka jirus ibsitee jirti.

Haga ammaatti barattoonni hidhaman meeqa ta’u laata gaaffii jedhuuf barattuun tun yoo deebiftu, konkolaataa sadiin qabamanii waan hidhamaniif lakkofsaan beekuun rakkisaadha.

Kana malees barattoonni hagi tokko magaalaa gadi dhiisanii baadiyatti baqataniiru. Barattoonni kutaa 10ffaa fi 12ffaa ammoo qormaata xumuranii gara maatii isaanitti deebi’aniiru.

Mana hidhaa magaalaa Amboo fi buufata leenjii poolisii Oromiyaa Sanqalleetti kanneen hidhamanis heddu ta’uu nutti himtee jirti.

Loltoota Wayyaaneetiin wayta ammaa kana guutumatti nagaa fi tasgabbiin dhabameera kan jettu barattuun magaalaa Amboo tun rakkoo kana irra aanuuf ammoo gaaffiin ummata Oromoo deebii argachuu qaba.

Ba’aa gabrummaa Wayyaaneen nurratti feetee jirtu ufirraa qaarisuu qofatu fala jechuun ni dubbatti.

Barattoota barumsa isaanii hordofuudhaaf gara mana barumsaa deemanitti danqaa uumuun loltoota Wayyaanee haarawa akka hin taane himtee, inni ammaa garuu sodaa jabaadhaan kan guuttameedha.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=77lncWiN9m8

https://www.youtube.com/watch?v=-K2bicc64kE

https://www.youtube.com/watch?v=-FUpz8k3efw

https://youtu.be/lsbFeC2bi3Y

https://www.youtube.com/watch?v=TtpZzMsqDVE

Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.

Waxabajjii 11,2017/ Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.
Mootummaan goolessituu Wayyaanee godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti maqaa badhaasa goototota misoomaa badhaasna jedhuun erga guyyaa gaafa jimaataa irraa kaasuun uummata magaalattii walitti qabuun uummata nagaa dhorkuu ittuma fuftee jirti. Sirni wayyaanee kan hundeen isaa holola kijibaa fi hannaan kan gad dhaabbate guyyaa har’aas godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee staadeemii magaalaa Naqamtee keessatti uummata nagaa walitti qabuun holola misoomaatiin uummata leeqaa afanffajjeessaa oole jira.Sobni yoomiyyuu sobuma.

Murni atakkaaroon kijibaan biyya bulchaa jiru Haayile Maariyaam Dassaaleeny fi Gootowwan Qeerroon magaalaa Naqamtees diddaa sirna Wayyaaneef qaban irraa kan ka’an guutummaa uummata walitti qabamanii jiran gidduutti wallee warraaksaa jalqabuun addaan fashaleessanii jiru.Kanumaan wal qabatees dargaggoonni 4 reebicha waraanni sirna wayyaanee irratti raawwataniin miidhamanii jiru.Dargaggoota kanneen ammaaf maqaaf suuraan nun geenye.Akkuma arganneen isin beeksisna.


Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Wayyaanee OPDOn Sababaa Jijjiirraa Qubeen Ummata Gidirsaa Jiru.

Waxabajjii 11,2017/Wayyaanee OPDOn Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Dilbata har’aa gandoota hundatti Barattoota fi Maatii barattootaa walitti qabdee Qubaan hin jijjiiramne umnoota Ummata Fincilaaf kakaasuu fedhantu akkas jedha malee Tartiibni  Qubee hin sirreeffama jedhe malee Qubee hin jijjiira hin jenne mootummaan jechuun ummatatti kijibaa jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.


Waayeen Jijjiirraa Tartiiba Qubee Dabballoota Wayyaaneetiif Hojii Baasee Jira.

Waxabajjii 10,2017/ Shirri Wayyaaneen Tartiiba Qubee jijjiiruu jettee asiin baate. Wayyaanefii Ergamtuu Tigree OPDO rifaatuu guddaa keessa galchuun godinaalee hundatti ummata yaaftee qubeen hin jijjiiramne hin jijjiiramus jettee ololaa jiraachuun dhagayamaa jira.Bifuma kanaan Godina Arsii Aanaa Amiinyaattis maatii Barattootaa walitti qabdee Qubeen jijjiirame jechuun Kan Biyya keessaa fi Alaa hafarfamaa jiru kijiba kanaafuu ummanni keenya Oduu akkasiitif gurra hin kenninaa jettee itti kijibaa jiraachuu maddeen Oduu keenya Aanaa Amiinyaa irraa nuuf gabaasanii jiru


Wayyaaneen TPLF Raga Baatota Sobaa Maallaqaan Bitataa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Waxabajjii 10,2017/ Wayyaaneen Ummata Mallaqaan bittee Ragaa Sobaa Qeerroo Karaa nagayaatiin Falmaa turerratti ragaa baasisaa jirti.Haaluma Oromiyaa guutuu keessatti godhaa jirtuun Godina Arsii Aanaa Balee Gasgaar keessattis Qeerrorratti Ragaa bahaa jettee warra isiin mallaqaan bitte keessaa muraasni kanneen maqaan isaanii barruu armaan gadii kanarratti argaman ta’uun beekamee jira

Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Dargaggoonni Sabboonoo Waraana TPLFn Qabamaa Jiru.

Waxabajjii 10,2017.Dargaggoo Oromoo Jibriil Sammaan FXG Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aatti Bara darbe gaggeeffamaa ture adda dureedhaan kan hoogganaa ture isa jechuun wayyaaneen ji’a Sadeetii oliif barbaadaa erga turtee jirti.haata’u malee humnoota barbaacha isaa irratti bobbaafte heddummeeffachuun guyyaa kaleessaa harka diinaa galee jira.Dargaggoon kuni Loltuu raayyaa ittisa biyyaa ta’ee waggaa Afuriif hojjatee loltummaa dhiisee hojii dhuunfaa isaa hojjachuun jiraachaa kan ture ta’uunis ni yaadatama Yeroo Ammaa gara ma’aakalaawii geessaa jiraachuun maddeen keenya gabaasanii jiru


https://www.youtube.com/watch?v=irtouh5L-do

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q6maJ5yH9w

https://www.youtube.com/watch?v=pYb3YxWeEx0

https://www.youtube.com/watch?v=JRMsEnuMXek

 

 


(OMN, Ambo wax 8, 2017) – Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwaan magaalitti guyyaa har’aa mormii jabaa gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalaa sanaa tokko OMNtti himan.
Baarataan Yuuniversiitii Amboo tokkos gaaffii fi deebii AFP waliin taasiseen dhiibbaan akka sabatti nurratti gaha jiru jabinaan mormii akka itti fufnu nu taasisa jedhe.

Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwan magaalaa Amboo mormii jabaa moootummaa wayyaanee irratti qaban guyyaa har’aa Waxabajjii 8, bara 2017 gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalitti OMNtti himan.

Barattoonni guyyaa har’aa mormii gaggeessatti oolan kunneen, barattoota kutaa 12ffaa barachaa turanii, guyyaa har’aa kanneen qorumsa seensaa Yuuniversiitii akka biyyittitti kennama ture warreen xumuranidha.

Barattoonni kunneenis tahee qeerrowwan Amboo, gaaffiin Oromoo deebii gaha hanga hin argannettii, sochiin warraaqsaa gara bilisummmatti taasisatti jiru jabinaan itti fufuna, duubatti hin deebinu jedhan.

Itti fufuun, mootummaan wayyaanee OPDOtti dhimma bahuun nu callisisuuf yaaluus, hanga gaaffiin saba keenya deebii quubsa argatuttii falmaa keenya jabaatee itti fafa jechuu isaanii jiratan Amboo dabaluun OMNtti himan

Mootummaan wayyaanee sagantaalee kanneen akka warraaqsaa diinagdee, carraa hojii dargagootaaf uumuu kan jedhuuf faayidaalee muraasa nuti dhadheessatti jiras jedhan.

Oduu wal fakkatuun madda oduu Azyaansi Firaansi pirees-AFP barataa Yunivarsitii Amboo tokko dubbisuudhaan haala rafamaa siyaasaa biyyaa Itoophiyaa waliin wal qabaate nageenya fi tasgaabbii amansiisaan akka hin jirees gabaaseera.

Akka gabaasa AFPtti, rakkinni nageenya fi tasgaabbii moora yuuniversiitii Amboo keeessattis tahe dhaabbiilee barnoota biyyitti keesuma immoo Oromiyaa keessatti bal’inaan jiraachuu saaxileera.

Barattoonni hedduun yakkaa tokko malee, manneen barnoota irraa uggurama fi ari’ama akka jiran kan dubbate barataan kun, daran hammachuun sarbaminsa mirgaa nammoomaa, sochii warraaqsa sabicha ammas bifa haaraan akka ka’uu taasisa jedheera.
Dhuma irrattis barataan Yunivarsitii Amboo kun ammas taanan mormiiin ummatta Oromoo jabinaan itti fufa jechuun AFP himmeera.
(Itichaa Guddataa)

“Abbootin Gadaa Hora Arsadiitti Faloo ummata keenya du’eef goona jechuun Arsaditti wal gahanii Gumaa ummata keenya dhume Rabbii nuuf haa baasu jedhan. Faloon keenya kan gumaa ijoollee teenya baasu fi kan bilisummaa teenya dhugoomsu jechuun eebba bal’aa kennan Abbaa gadaa dabalee jaarsoliin eebba eebbisan hunduu.” Jawar Mohammed, Waxabajjii, 8, 2017.


Qubeen Afaan Oromoo Qabsoon Argame Qabsoon Tikfama.

Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. Dhabama aadaa, afaanii fi seenaa ummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfatuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul’isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne, ittiin hin hojjatamnee fi ittiin wal hin quunnamamne taasifamuun dhabamaatti dhiheeffamaniii turan.

Bittootni eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf yaalii ol aanaa godhan illee beektotni Oromoo garuu matayyaanis tahe gareen dhabama irraa hambisuuf gumaachi godhan ol aanaa dha. Afaan Oromoo afaan quunnamtii qofa osoo hin taane Afaan hojii fi barnootaa akka tahuuf yaaliin baroota dheeraaf adeemsisan milkaa’ee Afaan hojii fi kan barnootaa kan tahe waggoota 26n dura bara 1991 keessa tahuunis ni yaadatama. Continue reading 


Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Adamoo Waraana TPLF Jalaa Miliquun Biyyaa Bahe.

Waxabajjii 6/2017 Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee yeroo dheeraaf humnoota tikaa fi Waraana komaandii Poostii wayyaaneetiin ajjeechaaf barbaadamaa kan ture afaan Diinaa jalaa miliqee bahee jiraachuu madden Qeerroo gabaasan. Barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Gamtaa Barattoota Oromoo GBO bu’uuressuu fi hanga hoogganuutti illee gahee guddaa nama qabudha.
Sabboontota dargaggoota Qeerroo Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa Ebla 11/2014 irraa eegaluun bifa qindaa’een qabsiisan keessa nama tokko ta’uun beekamaadha. Continue reading 

 

OPDOn Tartiiba Qubee Afaan Oromoo A B C D….Z Ture Jijjirte!

Baarentuu Gadaa Irraa

Image result for ABCD oromoBiiroon Barnoota  OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F….Z   ture  jijjirudhaan  tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti  ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru.

Akka gabaasa kanaatti  biroo barnoota Oromiyaa kena jedhamuu fi kan jalee wayyaanee OPDOn hogganamu  jiru  qormaata gahaa fi sababa  ifa ta’e osoo lafa hin kaa’iin  tartiiba qubee faaan Oromoo waggota hedduuf, Odoo OPDOnuu hin ummamin hojiirra oolaa ture  tartiiba isaa faalleessuun isa ummanni Oromoo fi saboonni kuunilleen ittiin beekan A B C D…..Z jedhu jijjiruun  ka’uumsa isaa L.. …..taasisuun kutaa 1- amma 8tti  kitaaba maxxansee barsiisuu eegaleera.

Jijjiramuu  tartiiba qubee afaan Oromoo  kanaaf sirnichis ta’e ogeeyyiin afaanii amma ammaatti ibsa ballaa fi sababa isaa kan lafa hin kaa’iin yoo ta’u; Barattonnii fi barsiiftonni manneen barnootaa  adda addaa gutummaa Oromiyaa keessa jiran deemsa kana ifatti balaaleeffachaa akka jiran gabaafameera. Continue reading 


 

https://www.youtube.com/watch?v=GjN989mHVCQ

https://www.youtube.com/watch?v=rkRjcE2mcDQ

https://www.facebook.com/caltuu.muhammed.7/videos/1950069235227195/

ETHIOPIA SHUTS OFF MOBILE INTERNET NATIONWIDE WITHOUT EXPLANATION

 

Human Rights League: Ethiopia: The Charade of Democracy, Rule of Law, and Justice in the Oromo Nation in Ethiopia June 27, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

 

Ethiopia: The Charade of Democracy, Rule of Law, and Justice in the Oromo Nation In Ethiopia
__________________________________
The OPDO is primarily accountable for the human misery against the Oromo Nation
When the current Ethiopian government seized power in 1991, the suffering of nations and nationalities that had happened for over a century in Ethiopia hoped for its end, and freedom, justice, and equality under genuine democracy- as promised and put on paper by the Transitional Government of Ethiopia (TGE)- would prevail.
The TGE’s “Transitional Period Chapter of Ethiopia, 1991” was a period of hopefulness, the beginning of a democratic and accountable system in which the people would be empowered and able to hold their leaders to account. The Transitional Period Chapter allowed all nations and nationalities have equal rights and be allowed to send their political organizations to take part in the transitional government’s parliament.
However, following the broad and multi dimensional promises declared in the Transitional Period Chapter, hopes of progressing along a reformist democratic path appear to be slipping back and promises have receded.
Members and supporters of political organizations assumed in the TGE including members and supporters of Oromo political organizations have been taken to prisons, killed, abducted and human rights violations have become rampant all over Oromia under the so called “Peaceful and Democratic Transitional Government of Ethiopia”
a new democratic system of Ethiopia.
At the beginning of 1992, genuine Oromo political organizations which had been part of the formation of the so-called Peaceful and Transitional Government of Ethiopia (TGE) have been forced to leave the TGE without preconditions. As the genuine Oromo political organizations left the TGE, their members and supporters have been targeted and many have been killed, abducted, and forcefully disappeared and other thousands have been arrested by TPLF militias using the surrogate organization OPDO as a finger pointing to their fellow Oromos.
The Tigray People Liberation Front (TPLF) formed the surrogate Oromo Organization in 1991 when they realized that the military government was failing to use them to penetrate into Oromia (south) from their homeland Tigray (North). The OPDO was created and programmed to serve its master (TPLF) by a remote operation. Over time, the TPLF leaders have strengthened their hold on power, entrenched themselves and built up enough confidence in walk freely into the invaded nations and nationalities’ territories. In doing this, the TPLF showed to the world community that peace and justice had been secured in all corners of the country. Western states, including the UK & US governments who were the leading supporters of the TPLF, backed it to silence citizens who demanded peace and equality in the country.
The TPLF led TGE have been able to play on Western funding governments and organizations’ security concerns in the Horn of Africa, especially as the civil war in the neighboring country Somalia became a threat to the security of the Horn of Africa Region.
After The US Embassies bombing on August 7, 1998 in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania,
( make it “ US Embassy’s” in the link) and the September 11, 2001, Terrorist attack on the New York World Trade Center Towers, the “War on Terror” and fear of instability became greater drivers of Western policy than encouraging the rule of law and democratic freedoms around the Horn. The EPRDF government claimed that it is the strongest military force in the region and continued, as a result, to garner substantial budgetary and military support especially from the US government.
The financial aid the EPRDF collected from the Western states, including big financial support from the US government, enabled it to entrench power at home to dehumanize its citizens who tried to exercise their constitutional rights of assembly, free speech, and peaceful protests. The Oromo, the largest nation in Ethiopia who could not detach itself from subjugation by its northern neighbor rulers for over 1.5 centuries, again became victims under the EPRDF regime.
As history repeated itself, the TPLF came to Oromia under the cover of the surrogate Oromo organization, the OPDO. This surrogate group, most of whose members were non-Oromos, opened the door to the TPLF militias who have killed thousands, abducted many, forcefully kidnapped and arrested millions of Oromos in the past twenty plus years.
The OPDO helped the TPLF not only to incarcerate Oromo nationalists, but also collaborated with the invaders in killing, abducting, and forcefully disappearing thousand of thousands of Oromos who demanded democracy and self-determination in the past twenty-six years, demands that turned into the Oromo social movement of 2015-2016. The Oromo nation’s social movement was the continuation of the Oromo youth revolt against subjugation (Qabsoo Didda Gabrummaa) was created in 2005.
The Oromo student movement against the regime was officially started in 2005 in Ambo town, West Shewa, in November 09, 2005 by students of the Ambo High School who staged a peaceful demonstration against inequality and injustice in Oromia. At least five students were reported killed, including students Jagama Badhane and Kabbada Badhassa, and a younger female student, and the police killed at least two more) at a protest rally in response to Jagama’s death.
The struggle of Oromo youth spread to all high schools, colleges and universities in Oromia and Oromo students expressed their grievances in different schools in different days with peaceful demonstrations, demanding non-discrimination at school, and the rights of free speech and assembly.
Since the Oromo youth revolt against subjugation was officially started, until the great Oromo social movement broke out in 2015, several high school, college and university Oromo students have been killed, incarcerated, and forcefully disappeared.
The inspiring news from Ginch town, the small town in the south-west Showa zone, and its courageous action and struggle for real democracy and respect for the rule of law and human rights attracted the attention of million Oromos to continue with their demands despite the fact that several students were killed during the students’ peaceful protest in 2014 all over Oromia Regional State schools and universities.
The Oromo nation’s peaceful demonstration started in 2015 and spread all over Oromia and received the attention of the world community and was reported widely. During the continued demonstration in Oromia between November 2015-Octber 2016, over 2000 Oromos have been killed, hundreds of thousands have been incarcerated and other thousands have been forcefully disappeared in different places at different times,.
The protests continued vigorously until the October 2, 2016 tragedy in which over 700 innocent Oromos in one day were massacred by the TPLF killing squads at the Oromo Irrecha festival /Oromo Thanksgiving day celebration. The Federal government of Ethiopia had demonstrated its cruelty against the Oromo nation by shooting into the crowds. The inhuman and terrorist acts of the government escalated the tension between the government and the protesting Oromos, government and government-linked properties were destroyed, and around 600 more Oromos were killed and others were taken to prisons including to military camps.
The government of Ethiopia was forced to declare a state of emergency to silence the Oromos’ anger; on October 8, 2016, a state of emergency was declared for six months.The six month state of emergency was used for more killings, imprisonments, raping and forceful abductions of Oromos from their homes or villages.
Irrecha Festival /Oromo Thanksgiving Day Massacre (October 2, 2016), The Unforgoten Day in Oromo History
For example, on November 6, 2016 at 5:00 am, three brothers- Marabu Jamalo, Abdissa Jamalo and Tola Jamalo- were killed in cold blood by the TPLF killing squad Agazi force in their home in Eastern Arsi Zone in Shirka district. Their father Mr. Jamalo Hussein said “my children have been killed by the fascist government killing squad, Agazi, not because they stole or did anything wrong, but only because they are Oromos”.
Hailu Ephrem , a sixteen- year old boy and Ibsa Runde, a seventeen year old boy were killed while playing in their area.They have been killed for no apparent reason- except perhaps that the psychopathic killing machines called Agazi have to kill Oromos to satisfy their masters’ orders. The mother of Hailu Ephrem, Mrs Tadelu Tamama, a mother from Dembidolo, Welega (Oromia region of Ethiopia) told VOA Afaan Oromo service radio “After the soldiers shot and killed my son in front of me “They told me to sit down on my dead son’s body”.
To continue with its crimes against humanity, the Ethiopian government extended the state of emergency for more four months until August 2017.
Due to this multi-phase reality of institutionalized violence and impunity in Ethiopia, the numbers of Oromos fleeing their homeland, (at least 100,000 per year) and trying to cross from neighboring countries into Europe are increasing from year to year. This has resulted in many drowning deaths in the Mediterranean and Gulf of Aden repeatedly.
Perpetuating Injustice Against the Oromo nation Under the Guise of Democracy
The Oromo People Democratic Organization (OPDO) is primarily accountable for the human miseries in Oromia in the past quarter century.
As history repeats itself behind the multi-generational reality of institutionalized acts of repression, killings, discrimination, and evictions from livelihoods committed against the Oromo nation, Oromo individuals and groups were/are the major role players collaborating with the invaders.
These Oromo groups who were created by non-Oromo political organization to collaborate with them are powerless and used simply as an instrument to harass supporters and members of independent political organizations, and nationals in Oromo community. The OPDO members repeatedly claim they are representing their people in one or another.
OPDO, the surrogate of the TPLF, claimed that it represented the Oromo nation from its first day of creation as a part of a multinational political organization, the Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF). However, in the past twenty-six years of federalism, the Oromo people have witnessed when the OPDO served the TPLF, acts of repression, torture and crime against the Oromo nationalists followed. In Oromia, the OPDO collaborated with TPLF securities to spy on the people.
The Federalist system in Ethiopia is a nominal designed system to influence the world community that Ethiopia is moving towards democracy and rule of law.
Both the Ethiopian Constitution of 1995 article 8 (1) and the Constitution of the Regional State of Oromia 1995 article 8 (a) declared simultaneously;
“ All sovereign power resides in the Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia”,.
and “sovereign power in the Regional State of Oromia resides in the people of
Oromo Nation”
As the nations and nationalities in Ethiopia know, the nations and nationalities’ constitutional rights which have been enshirined in Federal and Regional States Constitutions were only meant for the political consumption for the Tigrian People Liberation Front (TPLF). In the past twenty- six years, all regional government and different department offices, including the regional administration head offices, have been controlled by the TPLF direct assigned members.
The OPDO, who are loudly voicing the sovereignty of their government under the guise of democracy, could not save the lives of thousands of Oromo from killings, abductions and forceful disappearances over the past twenty- six years.The domination of the TPLF in Oromia Regional state and their committing crimes against humanity in the Oromo nation in the past twenty six years could not make OPDO free from the atrocities committed in Oromia. The OPDO authorities have been collaborating with the TPLF security agents to assassinate Oromo nationalists, to dismantle Oromo independent political organizations, to disable Oromo independent institutions,and etc. OPDO officials from top to bottom in the past and present, Oromia members of parliament in the past and present are all primarily accountable for those who have been killed, disappeared, tortured, whose lands have been taken and whose families have been scattered – for all the miseries impacts the Oromo people have faced and are still facing.

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle June 22, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests, #SidamaProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle

 

By Sally Hayden, This Is Place,  20 June 2017

 

A man at a funeral holds up the portrait of Tesfu Tadese Biru, 32, a construction engineer who died during a stampede after police fired warning shots at an anti-government protest in Bishoftu during Irreecha, the thanksgiving festival of the Oromo people, in Denkaka Kebele, Ethiopia, October 3, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo


Academic Endalk Chala has been mapping the deaths of men and women killed in Ethiopia’s Oromia region, since violence erupted in November 2015By Sally Hayden


LONDON, June 29 (Thomson Reuters Foundation) – It was late 2015 when Endalk Chala began documenting deaths in his home country of Ethiopia, scouring Facebook, Twitter, and blogs to piece together who had died and where.

Chala comes from Ginchi, a town 72 km (45 miles) from Addis Ababa where protests began in November 2015, initially over a government plan to allocate large swathes of farmland to the capital city for urban development.

The plan would have displaced thousands of Oromo farmers, the largest ethnic group in Ethiopia.

“There were reports that people were killed in the protests and no one was reporting about it. No one cared who these people are,” Chala told the Thomson Reuters Foundation by phone.

“The information was all over the internet, not well organised. I just wanted to give perspective.”

While the land re-allocation project was officially scrapped by authorities, protests and conflict reignited over the continued arrest and jailing of opposition demonstrators with full-scale protests over everything from Facebook to economics.

Several hundred protesters were killed in the 11 months to October 2016 when the government declared a state of emergency and shut down communications, including the internet.

More than 50 people died at a single demonstration that month, after a stampede was triggered by police use of teargas to disperse anti-government protesters at a religious festival.

Watch: the map-maker’s mission

Witnesses also reported security forces firing live rounds into crowds of protesters at multiple locations.

A government report presented to parliament in April acknowledged a death toll 669 people – 33 of them security personnel – although activists believe it could be much higher.

For the government shutting off the internet for periods all but ended online contact across Ethiopia, leaving it to the Ethiopian diasporas to pull together the facts.

DIASPORA’S DATABASE

Enter Chala, a PhD student in Oregon, the United States, who decided to log every death he could on an interactive map, inspired by a similar Palestinian project.

“I started to collect the information from the internet: Facebook, Twitter and blogs. And I started to contact the people who had put that information out,” he said.

Once word spread that Chala was collating the deaths, Ethiopian friends and activists began to send details, including photographs of those injured and killed. They contacted Chala via social media and instant messaging applications like Viber.

Chala learned that Ethiopians in rural areas were driving miles to put evidence of the killings online, but he still feared there were information black holes.

Click here to see map WARNING: VERY GRAPHIC IMAGES OF VIOLENCE AND DEATH 

In its report of 669 deaths presented to parliament, the Ethiopian Human Rights Commission – which works for the government – blamed protesters for damaging land and property.

In the report, seen by the Thomson Reuters Foundation, the Commission said the disturbances had damaged public services, private property and government institutions. It also cited harm to investment and development infrastructure.

However the United Nations High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticised the government for a lack of accountability and called for access to protest sites.

Neither the Ethiopian Human Rights Commission nor the Ethiopian government responded to requests for comment.

FACEBOOK LEADS TO JAIL

In a country where fear of reprisals is common place, it is easier for those living outside Ethiopia to speak out, said Felix Horne, Ethiopia researcher at Human Rights Watch.

“Any time victims of human rights abuses share information with outside groups, with journalists – either domestic or international – there’s often repercussions, quite often from local security officials,” he said.

Protesters run from tear gas being fired by police during Irreecha, the thanks giving festival of the Oromo people in Bishoftu town of Oromia region, Ethiopia, October 2, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri – RTSQE9N

Horne said Facebook was a key source of information in the early stages of the protests but this was quickly seized on by the government and security officials checked students’ phones.

Last month, an opposition politician was sentenced to 6-1/2 years in prison because of comments he wrote on Facebook.

Horne, whose organisation also attempted to document the deaths, agreed that numbers are important for accountability, but said a focus on the death toll alone can be de-humanising.

“We’ve talked to so many people who were shot by security forces. Many of them children. Many of them students. The numbers sort of dehumanises these individuals.”

COST OF FREE THINKING

Benta, a 29-year-old veterinarian and former government employee who took part in the protests, saw nine people shot.

Speaking to the Thomson Reuters Foundation by phone from Kenya, his new home, he recalled how a soldier fired directly on a car in Aje town, West Arsi on Feb. 15 last year. Five people were shot, two died and three were wounded, he said.

Olympic silver medallist Feyisa Lilesa makes a gesture while crossing the finish line at the Rio Olympics to protest Ethiopia’s treatment of his ethnic group, the Oromo people on August 21, 2016. REUTERS/Athit Perawongmetha

Six months later, on Aug. 6, Benta was participating in another protest in Shashamane in the Oromia region, when he saw four people shot. He says he was detained and tortured for nearly two months and has now made a new life in Nairobi.

“If you’re expressing your freedom, you’ll be shot, and if you’re asking for your rights, you’ll be detained,” he said.

Chala said bullet wounds were the most common injuries visible on the photos that flooded in to him from Ethiopia and the brutality he witnessed has stayed with him.

“It really hit me very hard,” he said.

“People will forget. They’ll bottleneck their emotions and grievances and the government will just extend and buy some time, and there will be another bubble sometime in the future. That’s a vicious circle.”


This is part of our series The Politics of Death”, reporting a global wave of violence against communities fighting for their lands. To find out why, read the full story here.


 

Why EPRDF opted for a policy of Mutual self-annihilation on Addis Ababa? June 22, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment
Why EPRDF opted for a policy of Mutual self-annihilation on Addis Ababa ?
        By Dr Birhanemeskel Abebe Segni, Morning Star, 20  June 2017

In a tragedy akin to the Treaty of Wichale of May 2, 1889, the Ethiopian federal government is repudiating the self-governance rights of the Oromo people of themselves and their territory by trying to separate Addis Ababa from Oromia.
This is very problematic and evil by design which will undermine social harmony and peaceful coexistence among Ethiopians, and maybe even might lead to Ethiopia’s disintegration as a nation.
The issue is very simple for every living human being to understand. If Oromo lands where other Ethiopian ethnic groups settle in large number and live are snatched and taken away from the Oromo people under the pretext of Oromos have become minority in their own city or land or Oromos cannot govern other Ethiopian ethnic groups (which comes only out of the heart of a group who has extreme hatred and disrespect for the Oromo people), then, why on Earth will the Oromos allow for other ethnic groups to come and live among them in the first place?
This malicious and evil policy driven by shortsighted land grab agenda by few will force the Oromo people to adopt xenophobic attitude or not to allow anymore for other Ethiopian ethnic groups to live anywhere among the Oromo people. That is natural human instinct particularly when it is clear that the policy is not to live together with the Oromo people but to slowly take Oromo people’s land by eliminating the Oromo.
This is not nuclear science. All Ethiopians who really care about Ethiopia and harmony among Ethiopians should just close their eyes for a minute and think about it. It is a nightmarish situation. I don’t understand why EPRDF is doing this against the Oromo people and the Ethiopian people unless the intention is something evil and sinister.
I strongly advise EPRDF and the Ethiopian government to immediately restore the status of Addis Ababa as one of the Oromia cities under Oromia jurisdiction, and decide upon the special interest of the federal government in Addis Ababa.
Imagine what will happen if the same situation is contemplated on Gonder, Bahir Dar, Mekele or Awassa? Will the Amhara or Tigray people sit idle?
How long could the EPRDF continue disrespecting the Oromo people and for what end?! If the EPRDF as a group thinks the Oromo people will not assert their rights in their own country and on their own land? Then, the EPRDF has little understanding of the Oromo people and the Ethiopian history! I don’t know why this policy of mutual self-destruction become a top priority for the EPRDF when there are many other policy options available to it?

Oromia: “Finfinnee Karri Shani” Galaanee Bulbulaa. New Oromo Music June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Oromo Art, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment


 

Finfinnee: Karaa Aloo, Karaa Qallittii, Karaa Gafarsaa, Karaa, Qoree, Karaa Qirxii 


 

 

 

Related:

Oromia: Athletic Nation Report: Oromian community rallies around one of their own June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

“Today is a win for everyone in our community,” says Aliya Balo, president of the Oromo Association of Manitoba.


TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESS</p><p>Teresa Fekensa got support from the local Oromian community during the Manitoba Marathon. </p>
TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESSTeresa Fekensa got support from the local Oromian community during the Manitoba Marathon.

Although Teresa Fekensa has never been to Winnipeg before this weekend, he felt right at home at the Manitoba Marathon.

The 35-year old, who immigrated to Toronto two years ago, won the men’s full marathon with an impressive time of 2:38:03.2. Despite travelling from out of town for the event, Fekensa may have had the biggest cheering section. Members of the Oromo Association of Manitoba came out to support him, as nearly 20 local Oromians proudly waved their flags as Fekensa crossed the finish line. Oromia is a region in Ethiopia, where Fekensa is originally from.

TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESS</p><p>Manitoba Marathon winner Teresa Fekensa with the flag of Oromia. </p>
TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESSManitoba Marathon winner Teresa Fekensa with the flag of Oromia.

None of them had any relation to Fekensa or really knew him before he made the trip for the marathon, but when they heard one of their own were coming in to compete, they wanted to show their support and make him feel comfortable.

“Today is a win for everyone in our community,” says Aliya Balo, president of the Oromo Association of Manitoba.

Fekensa immigrated to Toronto because he felt he wasn’t getting the right training, but more importantly, because he was protesting against the government. Thousands of protesters in the Oromia region have been killed, so for his safety and passion for running, he had to leave.

“I came to Canada to run,” says Fekensa, who trains at the Toronto Olympic Club. “Because of the situation in my country, I protested and didn’t want to stay there.”

Members of the Oromo Association of Manitoba say their people back home have no freedom and are under military control. To show their support for the protests, they cross their arms above their heads, which is exactly what Fekensa did when he crossed the finish line at the Manitoba Marathon.

“If people do that (in Oromia), the (government) will shoot you,” says Yoseph Gobena, an Oromo Association of Manitoba board member who immigrated to Winnipeg in 2006. “We’re not allowed to freely share our interests and express our freedom.”

Fekensa’s achievement shows that Oromian’s can not only participate in the Canadian community, but also succeed, Gobena says. He hopes Fekensa can open the door for more Oromian runners to come to Canada and is thankful to the Canadian government for giving his people freedom.

Fekensa, who was happy to have the support of local Oromians, says he plans to return to Winnipeg next year to defend his title. But that’s not his only goal for the future.

“My goal is to run for Canada and win for Canada, in any marathon,” he says.

Emily Ratzlaff, a local physiotherapist, was the first woman to cross the finish line in the women’s full marathon. It was her second time competing at the Manitoba Marathon and her first time running the full marathon.

“I’m surprised that I won,” says the 31-year old who finished the race in 3:14:38.8.

When she was four miles away from the finish line, she was told she was the leader and she couldn’t believe it, she says.

“I was excited, but I was also in pain so I just needed to keep running and finish,” says Ratzlaff who has competed in the Boston Marathon twice.

In the half marathon races, it was a pair of Bisons that stole the show.

University of Manitoba Bisons’ track athlete Daniel Heschuk, 20, finished first in the men’s half marathon and 26-year-old former Bisons’ track athlete Jaclyn Adamson was the winner in the women’s half marathon.

Adamson came into the Manitoba Marathon with some extra confidence from winning a marathon in Fargo last month.

“I thought Fargo was a fluke, so I was happy with how today went,” she says. “I went into it with no expectations and didn’t know any ladies running.”

Adamson was surprised she ran this quick at the Manitoba Marathon because of the weather conditions. It was hard to get traction with the roads being slippery and that her clothes quickly felt heavy from all the rain, she says.

It was a difficult race for Heschuk, who is originally from Neepawa. Heschuk was unable to make it to the medal ceremony as he needed medical attention after the race.

“Honestly there was a couple times during the race where I thought I couldn’t do this anymore,” he says.

Heschuk says what got him through those tough stretches was thinking of his uncle Mark Cameron, who died last year at the age of 40 from complications in a surgery. His uncle went through a lot, as he lived with a learning disability and survived a leukemia diagnosis at the age of five. He says his uncle was a huge fan of Terry Fox and participating in the Terry Fox run, so he wanted to dedicate this year’s race to him.

“If he can go through all this pain growing up, I can go through one hour of pain in this marathon,” Heschuk says.


Realted:-

 

Maratoonii kalee Kanaadaa Manitoobaatti dorgoman Tarfaasa Fakkansaatti moo’atee badhaafame, VOA


 

 

 

 

HRW: UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia June 17, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

 

In Ethiopia, a state of emergency has been in place since October, following a year of protests where around 1000 were killed by security forces, tens of thousands detained, and key opposition figures charged under the antiterrorism law. Restrictions have resulted in a cessation of protests for now, providing a window of opportunity for the government, but there is little sign that they are moving to implement human rights reforms. Ethiopia has ignored repeated calls for international investigations, saying it can investigate itself, but recent investigations by the Human Rights Commission have not met even the most basic standards of impartiality, underlining the need for an international investigation.

 


UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia; Greece should not block EU attention to human rights in China

HRW, 16 June 2017

Item 4 General Debate


Defend the Oppressed Peoples in Ethiopia June 15, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Why this is important

CLICK HERE PLEASE SIGN ON TO STOP THE ATROCITIES AND GENOCIDE COMMITTED BY THE ETHIOPIAN STATE

LAND GRABBING IN ETHIOPIA & ABYSSINIA MUST STOP

WATCH !

The International Criminal Court (ICCt) announced on 15 September 2016 it will now hold corporate executives and governments legally responsible for environmental crimes. The court’s new focus on land grabbing and environmental destruction could help put a dent in corporate and governmentalimpunity. Politicians and corporate bosses who are chasing communities off their land and trashing the environment will find themselves standing trial in the Hague alongside war criminals and dictators. However, far‐sighted covers by USAmerican corporate investors through corporate fronts from e.g. India restrict the ICCt, since neither the USA nor India ‐ as other rogue states like Sudan or Israel ‐ are parties to the Rome Statute of the ICCt.
https://www.icc‐cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP‐Policy_Case‐Selection_Eng.pdf

Latest Updates:

01. Dec. 2016: 
Ethiopian forces from the command post of Ethiopia’s sweeping State Of Emergency command post detained leading Oromo ethnic group and government opposition figure Prof. Dr. Merera Gudina, chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC), upon his arrival at Addis Ababa Bole International Airport after returning from Brussels, where he testified at the EU parliament on the current situation in Ethiopia alongside with Prof. Berhanu Nega of Patriotic Ginbot 7 (G7), an armed freedom fighter group, and Rio Olympics marathon silver medallist ‐ athlete Feyisa Lellisa. Also four relatives of Prof. Merera were detained.

23. Nov. 2016:
Oromo asylum seeker and UNHCR registered refugee Yaazoo Kabbabaa ‐ the prominent leader of ‘Qeerro‘ (The Oromo youth group who is leading the protests in Ethiopia) ‐ was attacked in Cairo during the evening while he was returning home from visiting friends, by people described as Ethiopian state agents following him. During the incident Mr. Kabbabaa was injected in the neck with a toxic substance. Luckily he was rescued and brought to a hospital, where he regained consciousness in the meantime. It is, however, not yet clear if he will remain paralyzed. His medical bills are being covered by a campaign: https://www.gofundme.com/yaazoo‐kabbabaas‐medical‐fund . Please chip in! Ethiopian dissidents who fled the country live in constant fear from agents sent by the Addis regime after them.

* 14. Nov. 2016:
Oromo Leadership Convention was held in Atlanta, Georgia, USA, November 11 ‐ 13
Oromo United and Steadfast to Continue Revolution Against TPLF Regime
http://www.oromorevolution.com/s/Press‐Release‐English.pdf

* 20. Oct. 2016:
As we predicted: The brutal regime felt empowered by Merkel’s visit and the promised millions of Euro for “police training” and “to try to quell the unrest”. In just the one week after her ill‐conceived visit almost 3,000 Oromo women and men were rounded up in different locations and thrown in jail. Reportedly Ethiopian agents were sent to neighbouring countries to hunt down dissidents. Ethiopian authorities admitted to Reuters on Thursday they had detained 1,645 people.

* 15. Oct. 2016: The Dictatorial Regime proclaims STATE OF EMERGENCY http://hornaffairs.com/en/2016/10/19/ethiopia‐directive‐execution‐state‐emergencyfull‐text/

* 11. Oct. 2016: German Chancellor Angela Merkel travelled to the Ethiopian capital of Addis Ababawhere she was welcomed by the PM of the corrupt regime with military honours. Amid protests in Germany against the insensitive visit, Merkel offered millions of Euro in bilateral agreements, to train the police and mediation to try and quell the rising unrest in Ethiopia. Just two days prior to Merkel’s visit, the Ethiopian regime declared a six‐month state of emergency in order to undertake even more brutal measures to suppress popular protests.

* 02. Oct. 2016: 
At least 52 people directly killed by police action against protesters during Oromia religious festival of Irreechaa, the Oromo Thanksgiving, in Bishooftuu. Others died in the ensuing stampede. 175 dead bodies have been loaded and taken to Addis Ababa according to a police source. That’s in addition to over 120 at Bishoftu hospital. ECOTERRA Intl., Human Rights Watch and the UN called for an independent investigation.

* 01. Oct. 2016: ECOTERRA Intl. demands the immediate and unconditional release of illegally arrested Ethiopian scientist and blogger Seyoum Teshome. Police arrested the prominent writer and commentator Teshome today, who writes for http://www.Ethiothinkthank.com and lectures at Ambo University.

* 16. June 2016: Ethiopian security forces killed at least 500 people in the recent wave of anti‐government demonstrations, US‐based Human Rights Watch (HRW) says in its most comprehensive report into the Oromo protests.
https://tinyurl.com/j7nanmr
Even government officials admitted that over 170 Oromo protesters were killed.

Meanwhile the atrocities against the Mursi and other aboriginal nations of Ethiopia continue unabated.

Foreign investments through the present Ethiopian governance are unethical and taxpayers all over the world must ensure that their governments, who are state‐sponsors or donors to the Ethiopian governance, stop immediately any support until these crimes against humanity end.

Land Grabbing is the purchase and lease of vast tracts of land from poor, developing countries by wealthier nations and international private investors. It has led to unprecedented misery especially in Africa, South‐America and India.African Food Security is in jeopardy and lands half the size of Europe have already been grabbed.

The Ethiopian government has forcibly displaced hundreds of thousands of indigenous people from their ancestral lands. It has rendered formerly sustainably living small‐scale farmers and pastoral communities dependent on food aid, which is paid for by the taxpayers and well‐wishers from donor countries, while the profits of these industrial agriculture‐, oil‐ and gas‐ventures go into the pockets of private investors and corrupt officials.

THIS MUST STOP

The recently enacted Kampala Convention ‐ an Africa‐wide treaty and the world’s first that protects people displaced within their own countries by violence, natural disasters or large‐scale development projects ‐ is violated blatantly and with impunity by Ethiopia.

PLEASE SIGN ON
URGE THE AFRICAN UNION AND THE ETHIOPIAN GOVERNANCE TO STOP THE ETHIOPIAN ATROCITIES AND GENOCIDE

The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa must be enforced!

Read more:
Indian investors are forcing Ethiopians off their land
By John Vidal (TheGuardian)

Thousands of Ethiopians are being relocated or have already fled as their land is sold off to foreign investors without their consent

Ethiopia’s leasing of 600,000 hectares (1.5m acres) of prime farmland to Indian companies has led to intimidation, repression, detentions, rapes, beatings, environmental destruction, and the imprisonment of journalists and political objectors, according to a new report.

Research by the US‐based Oakland Institute suggests many thousands of Ethiopians are in the process of being relocated or have fled to neighbouring countries after their traditional land has been handed to foreign investors without their consent. The situation is likely to deteriorate further as companies start to gear up their operations and the government pursues plans to lease as much as 15% of the land in some regions, says Oakland.

In a flurry of new reports about global “land grabbing” this week, Oxfam said on Thursday that investors were deliberately targeting the weakest‐governed countries to buy cheap land. The 23 least‐developed countries of the world account for more than half the thousands of recorded deals completed between 2000 and 2011, it said. Deals involving approximately 200m ha of land are believed to have been negotiated, mostly to the advantage of speculators and often to the detriment of communities, in the past few years.

In what is thought to be one of the first “south‐south” demonstrations of concern over land deals, this week Ethiopian activists came to Delhi to urge Indian investors and corporations to stop buying land and to actively prevent human rights abuses being committed by the Ethiopian authorities.

“The Indian government and corporations cannot hide behind the Ethiopian government, which is clearly in violation of human rights laws,” said Anuradha Mittal, director of the Oakland Institute. “Foreign investors must conduct impact assessments to avoid the adverse impacts of their activities.”

Ethiopian activists based in UK and Canada warned Indian investors that their money was at risk. “Foreign investors cannot close their eyes. When people are pushed to the edge they will fight back. No group knows this better than the Indians”, said Obang Metho, head of grassroots social justice movement Solidarity Movement for a New Ethiopia (SMNE), which claims 130,000 supporters in Ethiopia and elsewhere.

Speaking in Delhi, Metho said: “Working with African dictators who are stealing from the people is risky, unsustainable and wrong. We welcome Indian investment but not [this] daylight robbery. These companies should be accountable under Indian law.”

Nyikaw Ochalla, director of the London‐based Anywaa Survival Organisation, said: “People are being turned into day labourers doing backbreaking work while living in extreme poverty. The government’s plans … depend on tactics of displacement, increased food insecurity, destitution and destruction of the environment.”

Ochall, who said he was in daily direct contact with communities affected by “land grabbing” across Ethiopia, said the relocations would only add to hunger and conflict.

“Communities that have survived by fishing and moving to higher ground to grow maize are being relocated and say they are now becoming dependent on government for food aid. They are saying they will never leave and that the government will have to kill them. I call on the Indian authorities and the public to stop this pillage.”

Karuturi Global, the Indian farm conglomerate and one of the world’s largest rose growers, which has leased 350,000 ha in Gambella province to grow palm oil, cereals maize and biofuel crops for under $1.10 per hectare per year, declined to comment. A spokesman said: “This has nothing to do with us.”

Ethiopia has leased an area the size of France to foreign investors since 2008. Of this, 600,000 ha has been handed on 99‐year leases to 10 large Indian companies. Many smaller companies are believed to have also taken long leases. Indian companies are said to be investing about $5bn in Ethiopian farmland, but little is expected to benefit Ethiopia directly. According to Oakland, the companies have been handed generous tax breaks and incentives as well as some of the cheapest land in the world.

The Ethiopian government defended its policies. “Ethiopia needs to develop to fight poverty, increase food supplies and improve livelihoods and is doing so in a sustainable way,” said a spokeswoman for the government in London. She pointed out that 45% of Ethiopia’s 1.14m sq km of land is arable and only 15% is in use.

The phenomenon of Indian companies “grabbing” land in Africa is an extension of what has happened in the last 30 years in India itself, said Ashish Kothari, author of a new book on the growing reach of Indian businesses.

“In recent years the country has seen a massive transfer of land and natural resources from the rural poor to the wealthy. Around 60 million people have been displaced in India by large scale industrial developments. Around 40% of the people affected have been indigenous peoples,” he said.

These include dams, mines, tourist developments, ports, steel plants and massive irrigation schemes.

According to Oakland, the Ethiopian “land rush” is part of a global phenomenon that has seen around 200m ha of land leased or sold to foreign investors in the past three years.

The sales in Africa, Latin America and Asia have been led by farm conglomerates, but are backed by western hedge and pension funds, speculators and universities. Many Middle East governments have backed them with loans and guarantees.

Barbara Stocking, the chief executive of Oxfam, which is holding a day of action against land grabs on Thursday, called on the World Bank to temporarily freeze all land investments in large scale agriculture to ensure its policies did not encourage land grabs.

“Poor governance allows investors to secure land quickly and cheaply for profit. Investors seem to be cherry‐picking countries with weak rules and regulations because they are easy targets. This can spell disaster for communities if these deals result in their homes and livelihoods being grabbed.”
While DFID, GIZ etc. failed and fail to act on Human Rights violations ‐ see also: http://www.anywaasurvival.org

‐ and please note that many believe the Indian companies act simply as straw‐men for USAmerican land‐grabbing interests Incl. AGRA and Monsanto), who are competing now with similar Chinese interests in Africa.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

In the harsh Ogaden region of Eastern Ethiopia, impoverished ethnic people are being murdered and tortured, raped, persecuted and displaced by government paramilitary forces. Illegal actions carried out with the knowledge and tacit support of donor countries, seemingly content to turn a blind eye to war crimes and crimes against humanity being committed by their brutal, repressive ally in the region; and a deaf ear to the pain and suffering of the Ogaden Somali people.

read: http://www.counterpunch.org/2013/02/08/ethiopian‐annihilation‐of‐the‐ogaden‐people/

Meanwhile the Ethiopian GIBE III dam project is devastating the lives of remote southern Ethiopian ethnicities. Pastoralists living in the Omo valley are being forcibly relocated, imprisoned and killed due to the ongoing building of a massive dam that shall turn the region into a major centre for commercial farming ‐ mostly by foreign ventures. War is in the making.

see also: http://www.genocidewatch.org/ethiopia.html

Since mid‐November 2015, large‐scale protests have again swept through Oromia, Ethiopia’s largest region, and the response from security forces has again been brutal. They have killed countless students and farmers, and arrested opposition politicians and countless others.

Since then Ethiopia has been shaken by a global wave of anti‐government protests over the controversial “Addis Ababa Integrated Development Master Plan” https://en.wikipedia.org/wiki/Oromia_Special_Zone_Surrounding_Finfinne , which is just another form of grabbing land from the Oromo people. The regime had insisted on escalating its violations of human rights through the implementation of this very dangerous policy of land grabbing in Oromia. While the Oromo people were peacefully protesting against the unfair land use policy at least over 180 innocent Oromo civilians were killed in the three months from mid November 2015 to mid January 2016.
After two months of global protests, the Ethiopian government finally announced the cancellation of this development plan https://www.oromiamedia.org/tag/finfinne‐master‐plan/ for Addis Ababa (Finfinne) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/WG/IGFM1‐oromo‐4b.doc and its expansion into neighbouring Oromia state. But the problem hasn’t gone away.

In violation of the EU resolution and despite international pressure, reports are confirming now that the regime’s loyal armed forces continue to attack the civilian population in many parts of Oromia. Though these violations of civil rights during the process of land grabbing have reached a new climax, the capacity of human rights organizations to access data of extra‐judicial killings and disappearances in the region is at an unprecedented low.

There is a war of ethnic cleansing officially declared against the Oromo people and implemented across Oromia. Though it has been difficult even to keep up with reports of the death toll some confirmed records are now showing that more than 400 civilians have been killed as of 19. February 2016. 

This rein of state terror must end!

‐ see also the previous HRW report https://www.hrw.org/news/2016/01/22/ethiopias‐invisible‐crisis

On January 12, 2016 the Ethiopian government announced it was cancelling the master plan, but that hasn’t stopped the protests and the resultant crackdown. Although the protest was initially about the potential for displacement, it has become about so much more. Despite being the biggest ethnic group in Ethiopia, the Oromos have often felt marginalized by successive governments and feel unable to voice their concerns over injust government policy. Oromos who express dissent are often arrested and tortured or otherwise mistreated in detention, accused of belonging to the Oromo Liberation Front (OLF), a group that has long been mostly inactive and that the government designated a terrorist organization. The government is doing all it can to make sure that the news of these protests doesn’t circulate within the country or reach the rest of the world. Of recent the Ethiopian Government has even resorted to use their Cyber‐crime Act to treat bloggers as terrorists. Ethiopia’s allies, including governments in the region and the African Union, have largely stood by as Ethiopia has steadily strangled the ability of ordinary Ethiopians to access information and peacefully express their views, whether in print or in public demonstrations. But they should be worried about what is happening in Oromia right now, as Ethiopia — Africa’s second most‐populous country and a key security ally of the US — grapples with this escalating crisis.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sons and Daughters
By Maya Angelou

If my luck is bad 
And his aim is straight 
I will leave my life 
On the killing field 
You can see me die 
On the nightly news 
As you settle down 
To your evening meal.

But you’ll turn your back 
As you often do 
Yet I am your sons 
And your daughters too. 

In the city streets 
Where the neon lights 
Turn my skin from black 
To electric blue 
My hope soaks red 
On the pavement’s 
gray 
And my dreams die hard 
For my life is through. 

But you’ll turn your back 
As you often do 
Yet I am your sons 
And your daughters too. 

In the little towns 
Of this mighty land 
Where you close your eyes 
To my crying need 
I strike out wild 
And my brother falls 
Turn on your news 
You can watch us bleed.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ECOTERRA Intl.
SURVIVAL & FREEDOM for PEOPLE & NATURE
join the phalanx directly: africanode[at]ecoterra.net
fPcN ‐ interCultural (friends of Peoples close to Nature) e‐mail: collective[at]fpcn‐global.org


Ethiopia Travel Warnings June 13, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

 172fe-ethiopia2bshuts2boff2bmobile2binternet2bnationwide2bwithout2bexplanationViber, twitter, Facebook and WhatsApp Are strictly forbidden in Fascist regime (TPLF) Ethiopia


Ethiopia Travel Warning

LAST UPDATED: JUNE 13, 2017

The Department of State warns U.S. citizens of the risks of travel to Ethiopia due to the potential for civil unrest and arbitrary detention since a state of emergency was imposed in October 2016. The Government of Ethiopia extended the state of emergency on March 15, 2017, and there continue to be reports of unrest, particularly in Gondar and Bahir Dar in Amhara State. This replaces the Travel Warning of December 6, 2016.

The Government of Ethiopia routinely restricts or shuts downs internet, cellular data, and phone services, impeding the U.S. Embassy’s ability to communicate with U.S. citizens in Ethiopia and limiting the Embassy’s ability to provide consular services. Additionally, the Government of Ethiopia does not inform the U.S. Embassy of detentions or arrests of U.S. citizens in Ethiopia.

Avoid demonstrations and large gatherings, continuously assess your surroundings, and evaluate your personal level of safety. Remember that the government may use force and live fire in response to demonstrations, and that even gatherings intended to be peaceful can be met with a violent response or turn violent without warning. U.S. citizens in Ethiopia should monitor their security situation and have contingency plans in place in case you need to depart suddenly.

Given the state of emergency and the unpredictable security situation, U.S. citizens in Ethiopia should have alternate communication plans in place, and let family and friends know that communication may be limited while you are in Ethiopia. The Department of State strongly advises U.S. citizens to registeryour mobile number with the U.S. Embassy to receive security information via text or SMS, in addition to enrolling in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

For further information:

Embassies & Consulates

Assistance for U.S. Citizens

U.S. Embassy Addis Ababa

Entoto Street
PO Box 1014
Addis Ababa, Ethiopia

 


VOA: Lammiiwwan Ameerikaa Gara Itiyoophiyaatti Akka Hin Imalle Akeekkachiisi Kenname: Ministrii Dhimma Alaa


Lammiiwwan Ameerikaa Gara Itiyoophiyaatti Akka Hin Imalle Akeekkachiisi Kenname: Ministrii Dhimma Alaa

Lammiiwwan Ameerikaa Gara Itiyoophiyaatti Akka Hin Imalle Akeekkachiisi Kenname: Ministrii Dhimma Alaa

Naannoo Amaaraa Gonder fi Baahir Daar keessatti walitti bu’iinsi itti fufuu isaa tuquu dhaan ministriin dhimma alaa Ameerikaa kan kana dura baatii Sadaasaa keessa baase akeekkachiisa imalaa har’as haaressuun baasee jira.

Labsiin yeroo hatattamaa itiyoopiyaa keessatti baatii Okoloolessaa keessa erga labsameen booda jeeqamni ka’uu fi ajaja seeraatiin ala hidhamuun jiraachuu waan danda’uuf ministriin dhimma alaa lammiiwwan United States gara biyya sanaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira.

Akeekkachiisi imalaa har’a ba’e mootummaan Itiyoopoiyaa labsicha Bitootessa 15 waan dheeressuu isaa tuquu dhaan Gondarii fi Baahir Daar keessa amma iyyuu walitti bu’iinsi jiraachuu gabaasaaleen ibsaniiru jedha.

Akeekkachiisi kun mootummaan Itiyoopiyaa yeroo dhaa gara yerootti Interneetii fi tajaajila moobaayila harkaa waan cufuuf embasiin US lammiiwwan Ameerikaa Itiyoopoiyaa keessa jiran irra ennaa rakkinni ga’u tajaajila gorsaa kennuuf ni rakkataa jedha.

Kanatti dabaluu dhaan mootummaan Itiyoopoiyaa lammiiwwan Ameerikaa ennaa to’annaa jala oolchu embasiitti kan hin beeksisne ta’uu illee tuqee jira.

Akeekkachiisi sun lammiiwwan bakka mormiiin uummataa itti geggeessamu ykn wal ga’iin geggeessamu irraa akka fagaatan, yeroo mara nageenya naannoo isaanii akka to’ataniif of eeggatan yaadachiisee jira.

Akeekkachiisi imalaa kun kana duras yeroo adda addaatti kan ba’e waan ta’eef bal’inaan marsaa interneetii keenyaa afaanoromoo.voanews.com irraa argachuu dandeessan.


Human Right Council Ethiopia Releases Report On Rights Abuses Committed Under Current State Of Emergency June 13, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Human Rights Council (HRCO) Ethiopia, a non-profit, non-governmental organization, has released 49 pages of report detailing widespread human right abuses committed by the security under the current State of Emergency, first declared on Oct. 08, 2016, and extended by four more months in March 2017.

In the report, which was originally published on May 29th, but was largely unseen due to the week-long nationwide internet blackout, HRCO documented details of abuses, including extrajudicial killings, torture, and imprisonment committed in 18 Zones and 42 Woredas of three regional states: Oromia, Amhara and Southern Nations, Nationalities and People’s Region (SNNPR) states as well as abuses committed in ten different Kifle Ketemas(administrative unites) in the capital Addis Abeba.

The detailed accounts of the report covered the months between October 2016 and May 2017 – of which HRCO said it held field assessments between October 2016 and February 2017.  Accordingly, HRCO published names, background information as well the circumstances of extrajudicial killings of 19 people in various places. Fifteen of those were from the Oromia regional state, the epicenter of the year-long antigovernment protests, while three were from SNNPR and one was from the Amhara regional state. The account of the 19 killed included the Oct. 10, 2016 gruesome killing by security officials of Abdisa Jemal and two of his brothers,  Merhabu Jemal and Tolla Jemal, in east Arsi Zone, Shirka Woreda, Gobesa 01 Kebele, some 270km south east of the capital Addis Abeba.

HRCO also documented the detention of 8,778 individuals from Oromia regional state followed by 5, 769 people from SNNPR, 640 from Amhara, 411 from the capital Addis Abeba and one from the Afar regional state. A total of 6, 926 individuals were also detained from unspecified locations, bringing the total number of people detained in the wake of the state of emergency to 22, 525. It also criticized the inhuman conditions faced by detainees in many of the detention camps.

Out of the 22, 525 people, 13, 260 were detained in several facilities including military camps, colleges and city administration halls located in Oromia regional state, while 5, 764 of them were detained in Amhara regional state; 2, 355 were detained in Afar and 430 were detained in the capital Addis Abeba. This list includes list of names such as journalist Elias Gebru and opposition politician Daniel Shibeshi, who have recently been charged after months of detention. HRCO also said 110 people were held at unknown locations.

HRCO’s report came a little over one month after the Ethiopian Human Rights Commission, (EHRC), a government body tasked to investigate recent anti-government protests that rocked Ethiopia, admitted in April that a total of 669 Ethiopians were killed during the 2016 widespread anti-government protests. EHRC’s report, however, has not been released to the wider public, yet.

According to the government’s own account more than 26 thousand Ethiopians were detained in various places including military camps. This number is including those who were detained prior to the state of emergency. More than 20 thousand have since been released but about 5,000 are currently facing trials in various places.

Owing to Ethiopia’s outright refusal to accept outside independent investigation, including from the UN Human Rights Commission, ERCO’s report stands as the only independent investigation into widespread state violence in Ethiopia. AS

OSA: STATEMENT ON THE ATTEMPT TO ALTER THE QUBEE (ALPHABET) OROMO WRITTEN ALPHABET. #ABCDeebisaa #OromoProtests June 12, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

#ABCDeebisaa

OSA: STATEMENT ON THE ATTEMPT TO ALTER THE QUBEE (ALPHABET) OROMO WRITTEN ALPHABET

For Immediate Release
June 9, 2017
The Oromo Studies Association (OSA) believes the Ethiopian government’s decision to rearrange the order of the Qubee Afaan Oromoo which has been in official use for a quarter century is misguided.
On June 3, 2017, the state-owned TV Oromiyaa (TVO) reported that the Oromia regional state, apparently at the behest of the Federal Ministry of Education of Ethiopia, had decided to alter the order of the qubee (alphabet) used in written Afaan Oromoo (the Oromo language). According to the TVO report, the Oromia Education Bureau made the decision over a year ago and introduced a new primary school curriculum in which the order of Qubee Afaan Oromoo was altered. New textbooks were distributed and early grade teachers were trained to implement the curriculum. Surprisingly, this changes were implemented quietly without consultation or input from the public and experts in the field.
The news report also stated that the changes were prompted by a finding of a USAID-funded study, the Early Grade Reading Assessment (EGRA). The study was conducted in 2010 in eight regions and six languages by an American consultancy firm, RTI International. The critical finding of the study that ostensibly occasioned the curricular change was: “by the end of the second grade, a third of students were unable to read at all and about half read at much lower level than the proficiency benchmarked for that grade.”
OSA scholars and experts have scrutinized the EGRA document and several other studies conducted with the support of the USAID-funded Reading for Ethiopia’s Achievement Developed Technical Assistance (READ TA) Project. The EGRA researchers did inquire if the scripts and writing systems used in the various regional states had any differential impact on reading skills. The report found no direct link between the two variables and made no recommendation that altering the order of alphabets would improve early grade reading skills. In fact, the study posits that children learn to read faster in their mother-tongue. Accordingly, the USAID project mentioned above supported mother tongue instruction to improve early grade reading. In light of this, OSA maintains that the Oromia regional state’s attempt to leverage external support to implement its ill-advised scheme is a disgraceful act that should not be allowed to stand.
In addition to the EGRA study, officials of the Oromia Education Bureau and its associated experts offered an additional justification for the alteration of the qubee order. They claimed that a “word frequency test” they administered showed the Oromo language had more words whose first letter is the alphabet “L.” This was offered as the rationale for rearranging the qubee order. That means, early grade students will henceforth learn alphabets begin with L, A, G, M, rather than the customary A, B, C, D. If this were in the US, Big Bird and Barney will have to relearn their A, B, C, D, and their alphabet songs.
OSA members and other experts have run similar tests and found that by far the most frequent word in the Oromo language has “A” as the first letter. In fact, “L” is ranked as 13th in one of the tests, 19thwhen the letter is followed by the vowel “a” and 42nd when the upper case “L” is used in the test.
Viewed from the technical vantage point, there is no linguistic or pedagogical basis for altering the qubee order.  In the absence of any study that shows the qubee alphabet as a drag on reading skills or word frequency test results that shows “L” to be the most frequent occurrence,  nothing warrants the Oromia Education Bureau’s decision to change the order of the qubee alphabet and secretly implementing a structural curriculum change. OSA rejects the justifications given by the Oromia regional state officials and the experts as reasons for the ill-conceived scheme.
In fact, the OSA leadership believes that this scheme has a strategic objective. To implement curricular changes that are so radical and disruptive can have no constructive purpose. There is only a political goal to the unjustified changes. Given that the use of the qubee alphabet has gone on for a quarter century, the change to the order of qubee could only create resentment and frustration with the use of the qubee alphabet. OSA believes that tinkering with the Qubee Afaan Oromoo is a slippery slope that shouldn’t be embarked on. It must be opposed.
OSA reaffirms its unflinching support for the use of the Latin alphabet as the sole means of written Afaan Oromoo. The studies that the government has cited as the basis for its action identifies inadequacy of textbooks, reading materials, low student-teacher ratio, truancy and teacher absenteeism as factors for the low level of reading fluency throughout the country. The tried-and-true means for improving reading proficiency is more reading and reading more. The Oromia Education Bureau should focus on what works and turn away from the meaningless proposition to alter the sequence of the Latin alphabet which has almost nothing to do with improving reading fluency.
OSA believes that the decision to change the order of Qubee Afaan Oromoo constitutes violence against the long and bitter struggle Oromo struggle for written Oromo language.  In the 1840s, Oromo slaves began to use Latin alphabets to write in the Oromo language. In the 1870s, Emperor Menelik’s conquest precipitated the adoption of the Ge’ez script for written Oromo literature. For the next century, the Oromo language languished under the clutches of the ill-fitting Geez script.  The use of the Latin alphabet in Oromo transcription re-emerged later in the 20th century, exactly a century later. It was adopted as the official alphabet of written Afaan Oromoo on November 3, 1991 when over 1,000 Oromo intellectuals assembled in the Ethiopian parliament and made a historic and momentous decision to adopt the Latin alphabet in writing in Afaan Oromoo. In light of this history, the Oromia Education Bureau has a choice to make: either stand with the Oromo struggle for written Afaan Oromoo or take the side of those that seek to continue the violence against written Afaan Oromoo that commenced with Menelik’s conquest.
When qubee was adopted as the sole means of written Afaan Oromo, ABCD was the order of the alphabets. This order is synonymous with the Oromoo qubee. What was adopted in a solemn occasion cannot be undone surreptitiously and in such a nonchalant manner as Oromia officials have done.  It is bewildering why the Oromia government officials even contemplated changing by an administrative fiat the sequencing of the Latin alphabet that evolved over several millennia. The order of the qubeealphabets is what unifies the Oromo nation with the rest of the world that uses Latin alphabets. There is no justification for changing this relationship.

Today qubee is the identity of a new generation of Oromo, it is a monument to the triumph of Oromo nationalism, and a symbol of the bitter sacrifice the Oromo have paid to be free from oppression, domination and marginalization.  It is engrained in the minds of the new generation of Oromo and entwined with the Oromo struggle for self-determination. A violence against qubee amounts to a violence against the Oromo struggle for freedom and justice and freedom from violence.  OSA asserts that the order of the alphabet used in written Afaan Oromoo is sacrosanct. It is inalterable.


Ezekiel Gebissa, President, Studies Association

Mekuria Bulcha, Chair, OSA Board of Directors


UNPO: Oromo: Alterations of Afan Alphabet Raise Concerns About Community’s Cultural Rights June 10, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

#ABCDeebisaa

Oromo: Alterations of Afan Alphabet Raise Concerns About Community’s Cultural Rights

UNPO, 9 June 2017

Photo courtesy of USAID Ethiopia@flickr

Authorities in Oromia changed the order of the Roman alphabet used for the Afan Oromo language on the grounds that the old alphabet order is allegedly an obstacle to the reading skills of Oromo school children. According to Oromo intellectuals, however, this change is aiming at diminishing the cultural rights of the Oromo people who have been subject to a marginalisation process for years. This issue is occupying the center of Ethiopia’s political news cycle, even though this regulation had been silently carried out in 2016. Therefore, there are doubts as to whether the regime uses this debate to divert public attention from large-scale Oromo protests. In the past months, the Ethiopian government has been in the world’s spotlight due to massive human rights violations in the country.

 


 

This article has been published by Global Voices

 

Authorities in Oromia, Ethiopia’s largest state, have infuriated language experts and Oromo nationalists with their decision to re-arrange the order of the alphabet of the region’s language, Afan Oromo.

In multilingual and multiethnic Ethiopia, orthographic choices are complex linguistic and political decisions that have great socio-political consequences.

Among Ethiopia’s written languages, most write their language in either the Ge’ez or Ethiopic alphabet, known as “Fidel,” or the Roman alphabet. Afan Oromo officially adopted the Roman alphabet — in its usual order of ABCD and so on — after the current government come to power in 1991.

However, more than a quarter century later, the regional educational authorities of Oromia announced they were reshuffling the “Qubee Afan Oromo” (as the alphabet is called). The first seven letters are:

L A G I M Aa S

 

Justifying the change, authorities blamed the old alphabet order as the reason why reading skills among primary school children in Oromia remain poor. They even cited a research to back up their claim.

There is, however, a problem with their argument. It was based on a misrepresentation of the findings of the research. In fact, the research, which was funded by US Agency for International Development (USAID) in 2010, revealed a broader problem of reading skills not only among Afan Oromo-speaking primary school students, but also students whose mother tongue was Amharic, Hararigna, Sidaamu Afoo, Somali and Tigrinya.

In the study, pedagogic and logistical difficulties were identified as factors for poor reading skills in Ethiopia’s six major regions. However, the order of alphabet was not cited as a factor for the dismal reality. In a post on the citizen journalism site OPride.com, one blogger agreed with the findings of the research but questioned the connection it had to the alphabet order, writing:

There is little disagreement on the core problem here: The education quality crisis in Ethiopia needs fixing. The disagreement here though is on the proposed solutions. This is underscored by a key question that everyone is asking: JUST HOW DOES REORDERING THE AFAAN OROMO ALPHABET IMPROVE READING AND LEARNING OUTCOMES?

‘Yet another fraud perpetrated on the Oromo people’

The change actually took effect in 2016 and school textbooks already reflect the reshuffling, but it was done so quietly. So much so that the news of the letter order change only made it into Ethiopia’s political news cycle after government affiliate Oromia Broadcasting Service reported about it. Over last two years, a series of political events with far-reaching repercussions such as protests and internet outages has dominated the country’s news cycle.

As soon as the change was reported, concerned Oromo intellectuals started raising questions.

For them, this is the latest attempt in a series of steps intended to diminish the cultural rights of the Oromo people, who have historically been marginalized in Ethiopia. On Facebook Awol Kassim Allo, wrote:

“The casual change/disfiguring of the Alphabet of a language spoken by more than 40 million people without any debate and discussion is appalling. The excuse given to justify it – improving the ability of children to read at early stages of instruction – is lame and cannot stuck up to scrutiny. …This is yet another fraud perpetrated on the Oromo people and it must be rejected.”

The circumstance of the change also stoked another fear: that the decision to alter the order of the letters might be a plot by people who were disgruntled when the Oromos opted to adopt the Roman alphabet over the Ge’ez alphabet in 1991.

Prior to 1991, Afan Oromo was written in different alphabets. The first Oromo Bible was printed in Ge’ez letters in the 19th century. During the reign of emperor Haile Selassie (1930-1974), Afan Oromo was not a written language.

When Ethiopia’s military regime came to power in 1974, it decreed that all Ethiopian languages must be written exclusively in Ge’ez alphabet— a draconian policy intended to promote unity among Ethiopia’s diverse ethnic groups.

Parallel to the Ge’ez letters, however, Oromo language experts and Oromo nationalists were also using the Roman alphabet. Paul Baxter, a social anthropologist, wrote that the Roman alphabet was used to transcribe the Afan Oromo language among Kenyan Oromos in the 1940s.

Proponents of the Ge’ez alphabet believe that Ge’ez signifies the rich liturgic and literary tradition of Ethiopia. For them, preserving Ge’ez in the age of the Roman alphabet’s domination is a sign of resistance to cultural globalization and a symbol of identity. Responding to Awol Kassim Allo’s post on Facebook, Abeba Teshale wrote:

“Simple, structured, logical, Ethiopian, African, Amharic/Tigregna alphabet is there for any one interested to adopt. 26 vs 338 syllables! There is an alphabet for each sound and for the ones that don’t have one, we could crate a symbole. Just a thought”

For many Oromos, though, adopting the Roman alphabet is a matter of selecting an alphabet that best fits the Afan Oromo sound system.

According to academic Teferi Degeneh Bijiga, who wrote his doctoral dissertation on the topic of Afan Oromo writing system, complex historical, cultural and linguistic forces were at play when Oromo intellectuals decided to adopt the Roman alphabet in 1991.

Over the next few weeks, this issue will be front and center in Ethiopian politics, where the Ethiopian government is operating under a state of emergency because of the protests that began over land use as well as political and economic marginalization in Oromia in November 2015.

Oromia: Tartiiba qubee jijiiruun fumaata hin ta’u. #ABCDeebisaa #OromoProtests June 6, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

“Early grade reading: The incompetent Ethiopian government has once again to demonstrate its prejudice against the Oromo people. It was supposed to help puples overcome their deteriorating reading skill with US provided fund. RTI (research institute) recommended raising teaching reading skill not alphabet distortion. It pointed out the need for competent teachers to teach the language and teaching aids for the kids. That is what should be improved. It recommended “particular attention to the frequency of letters and words in the language” not to start the alphabet board with those letters as pseudo experts in Sulultaa and their bosses want to convince the people. Qubee Oromo was introduced after the policy was thoroughly discussed by the then legislature. Now it is announced without telling the form of decision making it followed. This is a package that the Oromo people won by their struggle that costed so much sweat and blood. It cannot be taken away without costing the same amount. This is harbinger of worst things to come and should not be passed in silence. People that put Oromummaa after alien interest might have collaborated in this shameful act of isolating Qubee from the long tested Latin alphabet formation. But the main assault is coming from the sinister regime and it alone has to account for it. The empire is no more the source of Oromo knowledges and to meddle with Qubee at one center cannot stop its flourishing and getting desiminated from another center. Oromo have to learn from their Wala’ita neighbors of the past years, when they rose in 1998 against “Wedagogda” Qubee that was meant to distort their identity. Qubee can be acceptable only in the form adopted by the Oromoo.”-Ibsaa Gutamaa


The Qube Saga: Another Attack on the Oromo People

 Abdii Boruu:- Tartiiba Qubee Afaan Oromoo jijjiiruun waan boba’aa jirurratti boba’aa dabaluu dha


“Qubeen siidaa injifannoo Oromoo ti!” Ezekiel Gebissa


Toltu Tufa, Barreessituu kitaabban Dabballee akkana jette:-

“Qubeen Afaan Oromoo ar’a ittiin fayyadamnu argamuu kan danda’e ijibbaata hayyoonni Oromoo yeroo dheeraaf godhan irraahi. Akkasumas warraaqsi quddina afaanii bara dheeraaf hayyootaa godhamaa turuun isaa ni beekama. Itti fufuudhaan, Sadaasa 3 bara 1991 magaala gudditti Oromiyaa Finfinnee keessatti Afaan Oromoo afaan hujii, barnoota fi mana murtii ta’ee akka tajaajilu seeran labsame jira. Labsa guyyaa seena qabeessa kana irratti NAMOONNI 1000+ ta’an argatan. Labsa kana irratti maan guddoota, hayyoota, dargaggootaa fi bakka bu’ootni dhaabilee Oromoo gara garaa qooda fudhatanii jiru. …Amma, harka namni kudhan qofaatiin, tattaaffii namni 1000 ol kan heera fi seeran dalagame diiguudhaaf ka’anii jiru. Ummanni kanneen karaa #OromoProtests akka irraa haa bannuuf jechu dubbii kana oofuu eegalan.#OldTricks #TimeWasters.”   


 

OPride: The Qubee Afaan Oromo fiasco: What We Know and What We Don’t Know

 

 

 

 

 

 

OMN- Jijjiiramuu Tartiiba Qubee Ilaalchisee Marii 2ffaa (LIVE)


 

 

The Foreign Desk: Horn of Africa: a country in a state of emergency: Ethiopia. Protests have put the government under pressure and hundreds have been killed. So what’s next? June 3, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far
 

https://monocle.com/radio/shows/the-foreign-desk/178/play/

New World Health Organization Director Accused Of “Genocide” In Ethiopia. #OromoProtests June 3, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

New World Health Organization Director Accused Of “Genocide” In Ethiopia.Find out why some Ethiopians are not pleased with the new Director-General of World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.


Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (May) May 31, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

 Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017

Ebla (April): 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30…… 2017

Caamsaa (May): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……….2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-30 April 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 March  2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution  report  1 – 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July – 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June – 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook

#OromoProtests twitter


The Hill: Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia.

Fragile States Index (FSI) 2017: Ethiopia: The Most-worsened Country Over The Past Year

Rubio, Cardin Introduce Bipartisan Resolution Calling on Ethiopia to Respect Human Rights, Open Democratic SpaceMAY 17 2017

HRW: European Parliament Demands Investigation Into Ethiopia Killings. #OromoProtes

UNPO: European Parliament Resolution Condemns Crackdown on Civil Society in Ethiopia

Why I run: I will continue to protest until the Oromo people in Ethiopia gain their freedom.

Surveillance and State Control in Ethiopia

U.N. RENEWS CALLS TO INVESTIGATE DEADLY ANTI-GOVERNMENT PROTESTS IN ETHIOPIA

Feyisa Lilesa urges world to do more to help the Oromo people (via Newsweek)

The Hill: USA doesn’t need Ethiopia in its war on terror in the Horn of Africa

WHO Director General Nominee Tedros Adhanom Represents Ethiopia’s Repressive Regime. #WHA70

AP News: UN HUMAN RIGHTS CHIEF: ETHIOPIA BLOCKED ACCESS TO PROTEST AREAS

 

Quartz Africa: Ethiopia’s humans rights problems may tank its ambition to become a global apparel center

Genocide Watch: Land Grabbing and Violations of Human Rights in Ethiopia

ESPN The Magazine: Why Olympic Silver Medalist Feyisa Lilesa Didn’t Go Home

Scholars at Risk Network: Release and drop charges against Dr. Merera Gudina

Human Rights violations in Ethiopia must be investigated by independent body, rights group

TV Link: Why the Oromo People Are Fleeing Ethiopia

Fear of Investigation: What Does Ethiopia’s Government Have to Hide?

London Marathon favourite Feyisa Lilesa amazing protest. #OromoProtests

#OromoJustice in Ethiopia: Pass HR 128

Why Is Western Media Ignoring Ongoing Atrocity In Ethiopia?

UNPO: Oromo: Violent Oppression and Disregard for Human Rights Continue as State of Emergency Gets Prolonged

Ethiopia extends emergency as old antagonisms fester

The Ethiopian state of emergency that was declared October 2016 continues to fuel outward displacement, and Ethiopian asylum seekers interviewed in Yemen, are increasingly referring to the unrest as a key reason for their migration out of the country.

 

OSA 2017: Oromo Studies Association Mid-Year Conference: Social Media and Social Movements: Leadership,Transnationalism and the Oromo Quest for Transformation

Fascist Ethiopia: Would Extending the State of Emergency solve grievances of citizens?

Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference “Women’s Inferno in #Ethiopia” co-organised with the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‘s rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day  marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world.  Its single premise is:   “Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

” data-medium-file=”” data-large-file=”” class=”alignleft wp-image-4426″ src=”https://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151&#8243; alt=”HRLHA” style=”margin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;”>February 26, 2017The  Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government’s killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia.   The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,  Guji,  Borana and  Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year’s Message: “It always Seems Dark Until the Sun Rises”

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA’S SWEEPING STATE OF EMERGENCY: “I NEVER WANTED TO SEE TOMORROW”

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, “It’s a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they’re also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.” Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina – Annual report on Human Rights and Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‘start addressing legitimate grievances of your people’December 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms – and is immediately arrested upon his return. European politicians ‘shocked’ by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy: Ethiopia’s crisis: Things fall apart: Will the centre hold? By RENÉ LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‘become another Libya’

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


“Open Letter to Government of Ethiopia” From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


 Ethiopia’s state of emergency silences aid workers — and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‘PLANNED’ HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN. #OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‘ruthlessly targeted’ Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay’een argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha’amuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda’a. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.”
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here  to read Daily Maverick: Ethiopia Mourns– but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

“Internet mobile irrati fayadamuuf mali argameera… akkas agodhani qeeroon Setting..more network….mobile network… access network name…. harka mirgara + kan jedhu tuqu… name kanjedhu … et.wap… APN… et.wap…. proxy…10.204.189.211… port…9028…. authentication… PAP or CHAP kan jedhu guutu… kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu… sanan fayadama jira amaan kana.” #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

Athlete Sifan Hassan, the European champion – “I’m Oromo and Feyisa is my hero”

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo


ETHIOPIA SHUTS OFF MOBILE INTERNET NATIONWIDE WITHOUT EXPLANATION

31 May 2017

Ethiopia said on Wednesday it had deactivated mobile internet service, but offered no explanation for the countrywide outage that also briefly affected the African Union headquarters and a massive UN facility.
 Ethiopia said on Wednesday it had deactivated mobile internet service, but offered no explanation for the countrywide outage that also briefly affected the African Union headquarters and a massive UN facility.
 This is the second time in recent months that Africa’s second most populous country has turned off its mobile data service, which most businesses and consumers rely on for internet access.
The country’s single telecommunications provider disabled its data service for weeks last year amid fierce anti-government protests which have since been curbed under a state of emergency in place since last October.
“Mobile data has been deactivated,” deputy communications minister Zadig Abrha told AFP, declining to elaborate further.
A spokesperson for the state-owned Ethio Telecom did not respond to multiple requests for comment.
http://www.adeolafayehun.com/2017/05/ethiopia-shuts-off-mobile-internet.html

Team Seattle: Great News!

Effective May 25, 2017, Washington State
Senator Maria Cantwell joined other senators as
a co-sponsor of S.R. 168.
A resolution supporting respect for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia.

Senator Cantwell was also among the original co-sponsors for similar resolution last year, S.R.432.

Thank you Senator Cantwell for your continues support!

Please refer to the following link for S.R. 168.

https://www.congress.gov/…/115th…/senate-resolution/168/text

 


Godina Arsii Aanaa Dodolaa Gandaa fi Magaala Eddoo Keessaa Dargaggoonni Oromoo Umurii 20 Hidhaa Keeessatti Dararamaa Jiru.

No automatic alt text available.Caamsaa 29,2017/ Kanneen maqaan isaan armaan gaditti woraqaa fuula duraa irratti tuqamee Himataamtoota Qeerroo Aanaa Dodolaa Magaala Eddoo yoo tahan, kanneen fuula lammaaffaa irratti agartaan ammoo warraa faaydaan Xiqqoon sobamaani Qeerroo irratti ragaa bahuuf dhihaatanii dha. Abbaan Alaangaa Aanaa Dodolaa Himannaa Qeerroo Eddoo irratti banee immoo Tasfaye Dheekkoo jedhama.No automatic alt text available.

Worroonni ragaa baana jettaani faayda xiqqoon bitaamtanis gochaa jibbisisaa fi Amala ammaan dura Eddoon ittiin hin beekmne maqa xureessummaa fi maqa balleessumma akkasii irraa of eega isiniin jenna.Eddoo biyyaa Afaan tokkoo, karoora tokkoo, kaayyoo tokkon, waliin duuluu, fi waliif duuluun beekamtu murnii xiqqoo faayda xiqqoo ragaa baataani boruu seenaa fi ummannii eddoos isin gafataa irraa dhabbaadha isiniin Jenna. Abbaan Alangaa obbo Tasfaye Dheekkofis kanumaa dhaamna.” Continue reading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeerroon Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaatti FXG Itti Fufan.

Caamsaa 24,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaatti Gareen Ispoortii Bulchiinsa magaalaa Asaasaa Shaampiyoonaa liigii kilaboota Oromiyaa ta’uun gara liigii biyyoolessaatti darbee jira.kanumaan wal qabatee Qeerroon Dargaggoonni Oromoo Daandii Magaalattii guutudhaan  NI MOONA TOKKUMMAAN NI MOONA YOOMUMAA NIMOONA TOKKUMMAN ENSHUSHEEN DAANGAA OROMOO LIXXU IRRA IJJATTEE MORMA ISHEEN KUTTUU jechaa ooluu maddeen keenya magaalaa Asaasaa irraa gabaasanii jiru. Continue reading

“NU DHISAA” Irreessa Barattooti Oromoo Yuniversitii Bulee Horaa Kabajatan Irratti Mootummaan TPLF Tear-Gas Itti Gadhiise.

https://videopress.com/embed/l4wGKOuZ?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dambi Dolloo irra rasaasatu heddummatee,
Kan gootaa hin beeknuu basaastuu lama galaafatee


‘Breaking: Abera Bulcha, the TPLF mercenary who last years gunned down young student named Iyasu Solomon in Yemalogi Walal district of Qellam Wallaga province has been killed tonight. His brother also sustained serious injury. This is the 3rd security official to be killed in Qellam Walaga province in the last few months.
========
Bitamaan Wayyaanee Abarraa Bulchaa jedhamu kan bara darbe Godina Qeellam Wallaggaa Aaana Yamaalogi Walal keessatti barataa Iyyaasuu Solomoon ajjeese galgala kana tarkaanfii irratti fudhatameen yeroo ajjefamu obboleessi isaas madayee jira. Baatilee sadan darbe keessatti basaasota ilmaan Oromoo ficcisiisan kan godina Qeellam keessatti haleelaman keessaa Abarraan nama sadaffaati.’ Jawar Mohammed


 

Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. A leaked legislative document: TPLF’s baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa


 

SQ-Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo,Caamsaa 9,2017

 

 

 

 

 

Oromia: Dookumantarii: Gadaa Oromoo Sayyoo May 31, 2017

Posted by OromianEconomist in Sirna Gadaa.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

 

 

The Hill: Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill May 30, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

 


Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

© Getty Images


Ethiopia has been under a state of emergency decree since October 2016. That decree imposes “draconian restrictions on freedom of expression, association, and assembly that go far beyond what is permissible under international law.” There has been a significant deterioration in human rights violations in Ethiopia over the past decade.

For over a decade, Representatives Christopher Smith (R-N.J.) and the late Donald Payne (D-N.J.) toiled tirelessly to pass a bill promoting democracy and human rights accountability in Ethiopia. In 2007, HR 2003, co-sponsored by 85 members, passed the House.

That bill sought to promote human rights, democracy, judicial independence, press freedom and counterterrorism cooperation; and it strongly urged release of all political prisoners. The bill died in the Senate, supposedly due to a hold placed by Sen. James Inhofe(R-Okla.).

In February, Representative Smith introduced H.Res. 128  to “support respect for human rights and encourage inclusive governance” in Ethiopia. Last Week, Senators Ben Cardin (D-Md.) and Marco Rubio (R-Fla.) introduced S.Res. 168, co-sponsored by 14 senators, which mirrors the House version.

In a statement, Cardin cautioned “partnering with the Ethiopian government on counterterrorism does not mean that we will stay silent when it abuses its own people.” Rubio underscored the “critical” need for the U.S. to remain “vocal in condemning Ethiopia’s human rights abuses against its own people.”

During the March 9 hearing on the H.Res. 128, Smith stated  that there are “at least 10,000 political prisoners” in the country. He condemned the arbitrary imprisonment of opposition party leaders, criminalization of journalism under an “antiterrorism law” and the absence of the rule of law and “lack of due process in Ethiopian courts”.

Ranking member Karen Bass (D-Calif.) also underscored the “steady assault on the human and civil rights of citizens” and the deprivation of the “right of peaceful assembly and freedom of expression” in Ethiopia.

In its 2017 report on Ethiopia, Human Rights Watch (HRW) documented the large-scale “crack-down” by “Ethiopian security forces” against “largely peaceful demonstrations, killing more than 500 people.”  HRW also documented that, “Security forces arrested tens of thousands of students, teachers, opposition politicians, health workers, and those who sheltered or assisted fleeing protesters.” HRW’s findings are corroborated by the U.S. State Department and Freedom House.

According to the Committee to Protect Journalists, Ethiopia ranked fourth on is 2015 list of the 10 Most Censored Countries and is the fifth-worst jailer of journalists worldwide. In May 2010, the ruling regime in Ethiopia claimed to have won 99.6 percent of the parliamentary seats. In 2015, it claimed 100 percent of the seats.

The ruling regime in Ethiopia has refused all requests for an independent human rights inquiry by U.N. special rapporteurs. Similar calls by the European parliament, the African Commission and the U.N. High Commissioner for Human Rights have fallen on deaf ears.

Despite a history of massive human rights violations, the Obama administration has provided unwavering political and financial support to the ruling regime in Ethiopia. When Obama visited Ethiopia in July 2015, he anointed that regime, which claimed to have won all parliamentary seats, “democratically elected.” Between 2010-16, the U.S. has provided well over $5 billion to Ethiopia, making it the second-largest recipient of U.S. aid in Africa.

Earlier this month, Secretary of State Rex Tillerson in a speech to State Department employees announced  that, “Guiding all of our foreign policy actions are our fundamental values: our values around freedom, human dignity, the way people are treated.”

In a speech of 6,511 words, Tillerson devoted a stunning 1,057 words to talk about American values and their role in guiding the future of American foreign policy. Tillerson declared the way “we represent our values” is “by conditioning our policy engagements on people adopting certain actions as to how they treat people”.

Human rights represent the rock-solid foundation of the American Republic as eloquently proclaimed in the Declaration of Independence and implemented in the Bill of Rights. Without Eleanor Roosevelt, there would have been no Universal Declaration of Human Rights.

President Jimmy Carter rightly affirmed  in his farewell address that, “America did not invent human rights. In a very real sense, it is the other way round. Human rights invented America.” In a 2012 N.Y. Times op-ed, Carter wondered if the U.S. had abdicated its moral leadership in the arena of international human rights.

The pending human rights bill is judiciously crafted to help advance human rights protections, promote democratic shared governance and institutionalize accountability and transparency in Ethiopia by improving oversight and monitoring of U.S. assistance. Congress should pass it.

There a quiet riot, if not a creeping civil war, taking place in Ethiopia today. The massive uprisings and resistance in the Oromiya and Amhara regions of the country over the past year and the militarized response backed by an emergency decree is merely one indication of the downward spiral into a vortex of civil strife compounded by muted ethnic hatred and hankering for revenge.

There are deep grievances against the ruling regime than cannot be papered over by an emergency decree. With claims of 100 percent election victory, the regime suffers from a serious legitimacy deficit, which creates conditions for violent and nonviolent resistance. Ethiopia today is at a tipping point.

Passage of a human rights and inclusive governance bill will go a long way in staving off widespread internecine conflict in Ethiopia. By insisting on structural reforms, the bill creates the necessary conditions for peaceful political dialogue among contending groups and helps open political spaces for peaceful change.

For instance, the provisions in the bill demanding repeal of the draconian “anti-terrorism” and “civil society” laws could help open the political space for dialogue and negotiations. The alternative to passage of the human rights bill is for the U.S. to watch idly as the slow burning fuse inches closer to the Ethiopian powder keg.


Alemayehu (Al) Mariam is a professor of political science at California State University, San Bernardino, with research interests in African law and human rights. He is a constitutional lawyer and senior editor of theInternational Journal of Ethiopian Studies.

 


Ethiopia’s Liyyu Police – Devils on Armored Vehicles May 28, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment


HISTORY REPEATING ITSELF IN THE HORN OF AFRICA: IS THE CRIME IN DARFUR BEING REPLICATED IN EASTERN AND SOUTHERN OROMIA REGIONAL STATE OF ETHIOPIA?


It is saddening to witness repetitions of similar tragic events in history. Recurrences of such dreadful events can even sound farcical when they happen in a very short span of both time and space. This is exactly what is currently happening in the Horn of Africa.  It is barely over a decade since the height of the Darfur genocide.  One would hope that the international community has been well informed to avoid repetition of Darfur like tragedy anywhere in the world.  However, it is depressing to observe that the Darfur crisis is in the process of being replicated in Ethiopia.

In this piece, I will explain how the scale of the crisis unfolding in Ethiopia’s Eastern and Southern regions (and those brewing up in other regions) can have a potential to dwarf the Darfur crisis.  The Janjaweed militia (in the case of Sudan) and the so-called Liyyu police (in the case of Ethiopia) are the catalysts for the crisis in their respective regions. For this reason, I will focus my analysis on explaining missions and functions of these two proxy militias.

Sudan’s Janjaweed – Devils on Horseback

In order to draw a parallel between the Darfur and Eastern Oromia, it would prove useful to recap the Janjaweed story.  Janjaweed literally means devils on horseback presumably because the Janjaweed often arrived riding horses while raiding and wreaking havoc in villages belonging to non-Arab ethnic groups. The origin of Janjaweed is rooted in a long established traditional conflict primarily over natural resources such as grazing rights and water control among the nomadic Arabized and the sedentary non-Arabized ethnic groups in Chad and Sudan. The Janjaweed militia were initially created as a pan-Arab Legion by the late Mohammed Gadafi in 1972 to tilt power balance in favor of the Arabized people of the region.  The key point to note here is that the origin of the Janjaweed as well as the conflict between Arabized and non-Arabized people in the region long predates the Darfur crisis which started in 2003.

The beginning of the Darfur crisis signified a confluence of the traditional conflict between ethnic groups with another strand of conflict in the region – the wider conflict between Sudanese national army and regional liberation movements, the Justice and Equality Movement (JEM), and the Sudan Liberation Movement/Army. The latter was still fighting to liberate what has now become South Sudan. In 2003, the government of Sudan encountered setbacks in its military operations against JEM and SPLA. In its desperate attempt to overcome failures in military front and also cover up for its planned ethnic cleansing in Darfur, the Al-Bashir government applied divide and rule tactic, thereby merging the two strands of the conflicts into one.  This was accomplished by organizing, training, arming and providing all necessary logistical support to the Janjaweed militia of the Arabized ethnic group in Darfur.  This was how Al-Bashir’s government has engineered ethnic cleansing and undertaken genocide in Darfur with a brutal efficiency, using the Janjaweed as a proxy militia group.  The number of people killed in Darfur was estimated to range between 178,000 to 462,000. Human rights groups have documented staggering number of rapes and mass evictions and destructions of livelihoods of millions of people in the region.

Ethiopia’s Liyyu Police – Devils on Armored Vehicles

“Liyyu” is an Amharic expression to mean “special”, so Liyyu police denotes a “special police”.  If the Janjaweed are devils on horseback, then Liyyu police can be described as demons maneuvering armored vehicles.  It is instructive to examine why, where, and when the regime in Addis Abeba has created Liyyu police.

The Liyyu police was created in 2008 in the Somali People’s Regional State of the ethnically constituted federal government of Ethiopia.  It is important to note that like any other regional state, the Somali Regional State (SRS henceforth) has a regular police force of its own.  But why was a special police required only for SRS?

The key point is to recognize that Liyyu police is nothing but only a variant of the usual proxy politics that has riddled Ethiopia’s political affair during the ruling EPRDF era.  This special force has no separate existence and no life of its own as such but it is just a proxy militia purposely created to cover up for human right abuses that was being perpetrated by Ethiopia’s National Defense Force (ENDF) but also planned to be intensified in its battles against the Ogaden National Liberation Front (ONLF).

The armed wing of ONLF, the Ogaden National Liberation Army (ONLA), has been engaged in armed conflict with ENDF for many years. This conflict reached a turning point in April 2007, when the ONLA raided an oil field and killed 74 ENDF soldiers and nine Chinese engineers.  This was followed by frequent clashes between ONLA and ENDF. The conflicts have led to gross human rights violations in the region at a scale unheard before. In its report of early 2008, the Human Rights Watch accused the ENDF for committing summary executions, torture, and rape in Ogaden and has called for donors to take necessary measures to stop crimes against humanity.

In an article entitled “Talking Peace in the Ogaden: The search for an end to conflict in the Somali Regional State (SRS) in Ethiopia”, author Tobias Hagmann observes that the creation of Liyyu police is essentially “indigenization of confrontation”.  In other words, the government in Ethiopia established Liyyu police to create a façade that human rights violations in Ogaden and its neighboring regional state are “local conflicts”. This was done pretty much in similar fashion with Sudanese government that resorted to countering freedom fighters in Darfur through the Janjaweed militia.  However, unlike the Janjaweed which were already in place, the government in Ethiopia had to assemble the Liyyu police from scratch, applying doggy recruitment methods, including giving prisoners the choice between joining Liyyu police or remaining in jail. The founder and leader of Liyyu Police was none other than the current President of SRS, Abdi Mohammed Omar, known as “Abdi Illey”, who was security chief at the time.

The size of Liyyu militia is estimated to have grown considerably over the years, currently standing at approximately around 42,000. However, any debate over the size of Liyyu police is essentially a superfluous argument, given that there is a very blurred line between ENDF and Liyyu police.  After all, it requires an expert eye to distinguish between the military fatigues of the two groups. It has been proven time and again that ENDF soldiers often get engaged in military actions disguised as Liyyu police by simply changing their military uniform to that of Liyyu police. In fact, it is a misnomer to consider Liyyu police as a unit separately operating with different military command structure within the Ogaden region.  For all intent and purposes, if we ignore niceties, the Liyyu police is a battalion of Ethiopia’s army operating in the region.

Fomenting Inter-Ethnic Conflict

Liyyu police is a special force with a dual purpose.  The first purpose has already highlighted Liyyu as a camouflage for atrocities being committed by ENDF in the SRS, to relegate such atrocities to a “local affair”, as if it is internal conflict between Somalis themselves.

Liyyu’s second purpose is to aggravate the already existing traditional conflicts between Somalis and Oromos over pasture and water resources.  ONLA in Ogaden and Oromo Liberation Army, OLA (the military wing of the outlawed Oromo Liberation Front – OLF) have frustrated the Ethiopian army for decades.  While OLA has had support all over Oromia, it has traditionally been most active in Eastern and Southern Oromia – Oromia’s districts bordering with the SRS.

Therefore, the EPRDF government realized that it could ride on existing traditional conflicts through a proxy militia to fight two liberation fronts. This was carbon copy of how things were done in Darfur, indicating how dictators learn from each other. Except that the EPRDF had to create Liyyu police from scratch, it acted in similar fashion with the way the Bashir government used the Janjaweed militia in Darfur.

Oromo and Somali herdsmen have traditionally clashed over grazing and water resources but such conflicts have always short-lived due to effective conflict resolution mechanisms practiced by local elders on both sides. These conflict resolution systems have evolved over centuries of peaceful coexistence between the two communities. The EPRDF government’s divide and rule strategy has long targeted to change this equilibrium, and exploit the existing conflict to its advantage.

Conflicts have traditionally arisen when herds arrived at water holes, leading to confrontations as to whose cattle get served first, essentially a conflict over “resource use”, rather than “resource ownership”. Conflicts flare up often among the youth but they were immediately put under control by the elders. Besides, each side are equally equipped with simple tools such as traditional sticks or simple ammunitions, so there has always been power equilibrium.  But the regime sought an effective means of aggravating these conflicts by transforming them in to a permanent one.

Such manipulation of the situation was done essentially in two ways.  First, supplying deadly modern military equipment, training and military logistics to Liyyu police, thereby destabilizing the existing power balance. Second, and critically, by changing the nature of the conflict from “use rights” to “ownership” of the resource itself.  The conflicts were engineered to be elevated from clashes between individual members of communities to that between Somali and Oromo people at a higher scale.

The seeds for conflicts were sown in the process of redrawing borders along adjacent districts of the Somali and Oromia regional states. In this process, the number of contested Kebeles, the lowest administrative units in Ethiopia, were made to suddenly proliferate.  Over a decade ago, the number of such contested kebeles already escalated to well over 400. In order to resolve disputes between the two regional states, a referendum was held in October 2004 in 420 kebeles along 12 districts or five zones of the Somali Region. The outcome of the referendum was that Oromia won 80% of the disputed kebeles and SRS won the remaining kebeles.  Critically, regardless of the outcome, severe damage was already done to durable good-will in community relationships due to purposeful manipulation of the process by the regime in Addis Abeba before, during and after the referendum.

Once the referendum results were known, all the dark forces bent on divide and rule needed to do was to nudge the Somalis to claim that the vote were rigged during the referendum and hence they should aim to get their territory back by other means, that is to say by force and the Liyyu police was created to do the job.

Since it came into existence, Liyyu’s operations have often overlapped but with varying degrees of intensities across its dual-purposes.  During its first phase, Liyyu police focused on operations within Somali region. These operations had much less to do with fighting ONLA but raiding villages and drying up popular support base of the ONLF, in the process committing gross human rights violations at a massive scale. Human rights organizations have widely documented arbitrary detentions, extrajudicial executions, rapes, tortures and ill-treatment of detainees in the region.

Over the years, however, Liyyu’s operations have increasingly focused on the second pillar of the proxy militia’s mission – cross border raids into Oromia.  However, Liyyu’s frequent raids into Oromia have not received enough attention from human rights organizations and hence atrocities committed by this proxy militia on Oromo communities over a decade or so has not been well documented.  The authorities in Addis Abeba, who have purposefully sown seeds of conflict to aggravate traditional clashes, have often deliberately misreported Liyyu Police raids as “the usual fights” between Oromo and Somali herdsmen but nothing could be further from the truth.

In a desperate attempt to gain popular support from the Somali people, the Liyyu police military adventures have been conducted in the name of regaining territory the SRS lost to Oromia during the referendum of 2004.  The evidence one could adduce for this is that every time Liyyu Police encroached into Oromia and occupied a village, they would immediately hoist the Somali flag as a sign of declaring that territorial gains.  The proxy militia has done so after attacking and killing large number of civilians and displacing thousands of households in numerous districts in Eastern Oromia: Qumbi, Mayu Mulluqe, Goohaa, Seelaa Jaajoo, Miinoo. Liyyu Police overrun the town of Moyale in Southern Oromia resulting in the death of dozens of people and forcing tens of thousands to flee to Kenya. It was reported that during an attack on Moyale town in Southern Oromia “the 4th army division [of ENDF] stationed just two miles outside the town center watched silently as the militia overrun the police station and ransacked the town. Then the militia was allowed safe passage to retreat after looting and burning the town while administrators of the Borana province who protested against the army complacency were thrown to jail.”

Alliances and Counter-Alliances

The Oromo Peaceful protests erupted on 12th November 2015 and then engulfed the nation, spreading to all corners of Oromia like a forest fire.  Oromo Protests ignited Amhara resistance, and then ended up with Oromo-Amhara alliance.  It became commonplace to see solidarity slogans on placards carried by protestors both in Amhara and Oromia. It should be noted that Oromo and Amhara population constitute well over two-third of Ethiopia’s population. It was historical acrimony and rivalry between these two dominant ethnic groups which provided a fertile ground for the divide and rule strategy so intensely practiced by the current regime which is dominated by the TPLF, the Tigrean People’s Liberation Front. The Tigre ethnic group account for less than 6% of Ethiopia’s population.

The Oromo-Amhara solidarity sent shock waves among the Tigrean ruling elites.  The Oromo Protest, Amhara Resistance and other popular protests elsewhere in Ethiopia exposed the fake nature of the coalition in the ruling party, the Ethiopian People’s Revolutionary Front (EPRDF). It has always been an open secret that EPRDF essentially means TPLF (the Tigrean People Liberation Front). The remaining parties, especially the OPDO (Oromo People’s Democratic Party) was cobbled up in haste from prisoners of war when TPLF was approaching Addis Abeba to control power by ousting the military junta back in 1991. However, even the so-called OPDO – lately joined by the Amhara National Democratic Movement (ANDM) – felt empowered by the popular protests in their respective regions sending a clear sign that TPLF was about to be left naked with its garbs removed.

Now that the Tigreans realized that they cannot reply on dividing Oromo and Amhara any more, they resorted to another variant of divide and rule – fostering alliance between minorities to withstand the impending solidarity between the two majority ethnic groups. This strategic shift was elucidated by two most senior TPLF veterans, Abay Tsehaye and Seyoum Mesfin, in their two-part interview conducted (in Amharic) with the government affiliated Fana Broadcasting Corporation. The TPLF-dominated-EPRD’s new strategy was to present the Oromo-Amhara coalition as a threat to the minority ethnic groups, such as Tigre and Somali.  The regime has already experimented pitting minority against majority at different scales: Tigreans against the rest of Ethiopians at national scale, Somali against Oromo at regional scale, and many more similar fabricated divisions at regional and local levels in many communities across Ethiopia.  What is new is the fact that these two relatively separate strands are explicitly brought together and extensively implemented at national scale.

In addition to the interview cited above, one can adduce more evidences to illustrate the new machination by the Tigre and Somali political and security alliance.  For instance, there was an incidence in which Amhara popular uprising caused some ethnic Tigreans to get relocated from the Amhara regional state. What happened next raised eyebrows of many observers: Abdi Mohamoud Omar, SRS President who rules his people with iron fist, declared his cabinet’s endorsement to “donate 10 million birr for displaced innocent Ethiopian people [Tigreans] from Gondar & Bahir Dar cities of the Amhara regional state”.

Further evidence regarding the maneuvering of minority alliance with deadly intent comes from Aigaforum, a TPLF mouthpiece. In an article entitled “Liyyu Police: The Savior”, the website came up with the following jumbled up assertion: “they [Liyyu Police] are from the people and for the people of Somali region; to protect the honor and dignity of their own people and overall Security of the region, and Ethiopia at large. This special force has a mandate primarily to protect the people of [the] region, to secure and stabilize the aged conflict in Somali region of Ethiopia.  This Special force is not like a tribal militia from any specific clan or sub-clan in the region, rather they are holistic and governmental arms —who are well screened, registered and recruited from kebeles and woredas and trained [as per the] standards [of] Ethiopian military training package and armed with modern military equipment. Besides being regional state special forces; they are part and parcel of Ethiopian arm[y].”

In an overzealous effort to glorify the devilish proxy militia, aigaforum inadvertently exposes TPLF by admitting that actually Liyyu Police is part and parcel of the national army, a fact the TPLF politicians have never admitted in public.

Towards full-scale atrocity?

The alliance between Tigre elites and Abdi Mohammed Omar’s cabinet got manifested in the transformation of Liyyu police’s mission from sporadic military excursions to full scale invasion of Oromia. This started by deploying Liyyu police in Oromia to attack and disburse peaceful protestors. For instance, based on eye witness accounts Land-info reported that starting from January 2016 Liyu Police was being used against Oromo demonstrators in many locations, including in Dire Dawa and Bededo.

By the third quarter of 2016, popular protests did not only intensify but literally covered most parts of the country.  However, protests that were inherently peaceful were transformed into confrontations between the protestors and the security forces because the latter have already mowed down the lives of hundreds of innocent civilians during the previous months.  In a desperate attempt to hang onto power, the TPLF dominated regime enacted a State of Emergency (SoE) on October 8, 2016.

An essential component of the SoE is securitization of many regions and transport corridors in Ethiopia.   Particularly, Oromia, the birth place of the latest popular protest, was literally converted into a “high security prison” and Oromos were effectively “put under house arrest”.  Oromia’s regional government was made redundant, being replaced at all levels by Military Command Posts, a form of local and regional government by a committee of armed officers. This was exactly the way it has been for the most part of the previous two decades except that the SoE signaled a temporary move to direct control by the military, abandoning the all too familiar indirect controls through puppet civilian parties such as OPDO.

Soon after the SoE was enacted, Abdi Illey declared an all-out war and the Liyyu Police was unleashed on all fronts along the Oromia and SRS boundary, stretching over a total of close to 1200 km. According to information from the Oromia Regional State, the 14 districts affected in the latest wave of Liyyu Police invasion are: Qumbi, Cinaksan, Midhaga Tola, Gursum, Mayu Muluqe and Babile in East Hararghe; Bordode in West Hararghe; Dawe Sarar, Sawena, Mada Walabu and Rayitu in Bale; Gumi Eldelo and Liban in Guji; and Moyale in Borana.  It is highly significant to note that there is at least 500 km “as the-crow-flies” distance between Qumbi (extreme North East) and Moyale (extreme South West).  Therefore, the sheer number of districts affected, the physical distances between them, and the simultaneous attacks at all fronts indicate that Liyyu’s latest invasion of Oromia is a highly sophisticated and coordinated military adventure which can only be understood as planned by the TPLF-dominated regime’s military central command.

The SoE was enacted with explicit intention of laying information blackout all over Ethiopia, particularly in the highly securitized Oromia Regional State.   For this reason, it is difficult to obtain reliable estimates on victims of Liyyu’s invasion of Oromia.  Human Rights Watch (HRW) has been receiving reports that dozens of casualties have been, including many civilians in Oromia but “[R]estrictions on access have made it difficult to corroborate details.” Locals indicate that Liyyu police have so far killed large numbers of civilians.  Oromo civilians have given up with the hope of getting any meaningful protection from ENDF, given that by now it has become an open secret that the latter is complicit in the invasion.  Consequently, in a desperate act of survival, Oromos have organized a civilian defense force.  Based on incidents of confrontation between Liyyu Police and Oromo civilian defense force around 23rd February 2017 in Southern Oromia, the Human Rights League for Horn of Africa (HRLHA) reported about 500 people were killed, over 200 injured.  If so much destruction has happened in a few days and few districts, then it is possible to imagine that wanton destructions must have been happening during several months of Liyyu police’s occupation in all districts across the long stretch along the Oromia-Somali region boundaries.  Opride, an online media, reported: “Mothers and young girls have been gang raped, according to one Mayu resident, who spoke to OPride by phone. He said the attacking Liyu Police were fully armed and they moved about in armored vehicles brandishing machine guns and other heavy weapons. They stole cattle, goats, camels and other properties.”

Publicity and Accountability

When it comes to publicity and awareness, Darfur and Eastern Oromia can only be contrasted.  Although it did not lead to avoiding large-scale atrocities, the international community got involved in the case of Darfur at much early stage of the crisis.  On the contrary, it is well over a decade now since Abdi Illey’s Liyyu police began rampaging in Ogaden as well as Oromia but the international community has chosen to turn a blind eye to the regional crisis, which has gained momentum and now nearly getting out of control.

Perhaps the reason gross human rights violations by Liyyu Police has been ignored or tolerated by the international community lies in the fact that some donors have been directly implicated in financing and supporting the paramilitary group. For instance, the British Press has repeatedly accused DFID for wasting UK tax payer money on providing training to the Somali Liyyu Police.  Similarly, there are evidences to suggest that the notorious proxy militia has also been funded by the US government.  It is no wonder then that the UK, US, and the rest of the international community have ignored for so long the unruly Liyyu Police’s military adventures in Ogaden and Oromia.

Last week, the HRW released a report entitled Ethiopia: No Justice in Somali Region Killings. This report is timely in raising awareness of the general public as well as drawing the attention of authorities in the UK and the US, who are most directly implicated with financing the militia group.  However, I would hasten to add that what has been lacking is the political will to act and curb the activities of Liyuu police.  Starting from 2008 the HRW has released numerous similar reports but this did not stop the atrocities the paramilitary group is committing from escalating over the years.

The HRW’s report asserting that “Paramilitary Force Killed 21, Detained Dozens, in June 2016”, indicates that the report is anchored on an incident that happened in SRS about ten months ago.  Although the focus of the report was on the particular incident in SRS, it has also highlighted Liyyu Police’s latest atrocities in Oromia.  As indicated in the report, the SoE related movement restrictions means the HRW had to release the report on the incidence in SRS with ten months delay.  Clearly, HRW and other human rights organizations could not undertake any meaningful independent assessment on the damages caused by the latest invasion into Oromia.  The point here is that while HRW has been grabbling with conducting inquiries into a case in which dozens of people were killed or detained in SRS in mid-2016, Liyyu police has killed and abducted hundreds in Oromia since the start of 2017.

The TPLF dominated EPRDF regime in Addis Abeba has long started sowing the seeds of divide and rule strategy coupled with deliberate acts of fomenting conflicts between different communities.  The motivation is pretty clear –it is an act of survival, a minority rule can sustain itself only if it turned other ethnic groups against each other.  The case of Liyyu Police and its latest invasion of Oromia fits into that scheme.

If not addressed timely and decisively, Liyyu Police’s invasion of Oromia has a potential to turn into a full-blown atrocities that is likely to dwarf what happened in Darfur. Clearly, the tell-tale signs are already in place. Genocide Watch, the international alliance to end genocide, states that “Genocide is always organized, usually by the state, often using militias to provide deniability of state responsibility (the Janjaweed in Darfur.) Sometimes organization is informal (Hindu mobs led by local RSS militants) or decentralized (terrorist groups.) Special army units or militias are often trained and armed. Plans are made for genocidal killings.”

In Ethiopia, this situation on the ground is rapidly changing and it requires an urgent response from the international community.


 

Global Voices: Ethiopian Protester Sentenced to Six Years Behind Bars for Facebook Posts May 27, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Because I am Oromo.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Ethiopian Protester Sentenced to Six Years Behind Bars for Facebook Posts

Yonatan Tesfaye. Photo shared on Twitter by Eyasped Tesfaye @eyasped

This week in Ethiopia, two prominent human rights advocates and critics of the ruling government were given long-term prison sentences for “incitement” on Facebook.

On May 25, Yonatan Tesfaye was sentenced to six years and three months in prison for “inciting” antigovernment protests in nine Facebook updates.

Breaking: fed court sentenced former oppos’n Blue party PR head to six years & 3 months in jail for terrorism

The 30-year-old activist has been an outspoken opponent of government’s violent response to the popular protest movement that has challenged Ethiopia’s ruling party and government since 2015. Yonatan had previously served as a press officer for the leading opposition Blue Party before resigning in 2015.

Yonatan was jailed for nine Facebook posts that expressed solidarity with the protesters, called for open dialogue and pleaded for an end to the violence.

The day before his sentencing, Yonatan’s former colleague Getachew Shiferaw, was found guilty of inciting violence for a private message he sent to colleagues through his Facebook messenger app. The former editor-in-chief of opposition newspaper Negere Ethiopia, Getachew was sentenced to one year and six months in prison:

Breaking- court sentenced , editor-in-chief of Negere Ethiopia NP, to 1yr & half in jail, time he already served

The Facebook message that allegedly contained inciting content made reference to a heckling incident targeting late Prime Minister Meles Zenawi at a 2012 symposium in Washington, D.C. In the message Getachew wrote, “since the political space in Ethiopia is closed heckling Ethiopian authorities on public events [sic] should be a standard practice.”

These cases are among many others of less well-known citizens who have spoken out against the regime’s violent targeting of protesters demanding protections for land rights and other fundamental freedoms. According to Human Rights Watch, at least 800 people have died at the hands of Ethiopian police, and thousands of political opponents have been imprisoned and tortured during the protests.

Facebook is a key tool for activists — and law enforcement

Facebook, along with other social media platforms, has had a central role in interactions between authorities and protesters. Ethiopian authorities have blamed social media for waves of protests that began in April 2014 and have continued ever since. In October 2016, Facebook was blocked in Ethiopia as part of the government’s state of emergency. But activists — and likely Ethiopian law enforcement — have continued to use the platform via VPN.

Although it is difficult to know the precise number of detainees, dozens of arrests appear to have been triggered by a person posting, liking or sharing a post on Facebook. Others have been arrested for communicating with diaspora-based activists through Facebook messages.

These cases have been compounded by an increasingly common practice in which Ethiopian authorities demand that detainees divulge their Facebook logins and passwords. In some cases, people have been arrested before being charged, forced to hand over their Facebook credentials, and then charged based on what authorities find in their accounts.

Police will arrest activists, force them to hand over their Facebook credentials, and then charge them based on what they find in their private message logs.

Getachew was charged with “inciting violence” after he was forced to give his username and password of his Facebook page. The private chat texts on his Facebook message were presented as evidence in his charge sheet.

Whatever the court decides, friends and family members of Yonatan and Getachew wanted the case to end. So, they would learn their fate, to take their fight to the next stage. But their case, like so many others court cases, had been delayed.

In Ethiopia, it is not uncommon for court cases involving bloggers journalists and politicians to take longer than other cases. This causes exhaustion for defendants and brings pain to their loved ones.

Yonatan and Getachew each spent 18 months in jail before they learned their fate. They were brought before the court at least a dozen times. Their private Facebook accounts were laid bare by authorities. Judges failed to appear in court, and police failed to bring defendants to court on their trial days, causing their cases to drag on for 18 months.

Facebook has been a critical platform for Ethiopian activists and rights advocates working to document and communicate human rights violations. This makes the experience of Yonatan and Getachew an especially chilling story for Ethiopians.

Gendered Impacts of Large-scale Land Acquisitions in States of Oromia and Benishangul-Gumuz May 26, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Gendered Impacts of Large-scale Land Acquisitions in Western Ethiopia

Author: Forests and Livelihoods: Assessment, Research and Engagement (FLARE)

Date: May 24, 2017


This study presents the results of a comparative assessment of the effects of four cases of land transactions in western Ethiopia in the states of Oromia and Benishangul-Gumuz. The study contributes to the larger body of research on large-scale land transactions. It does so through a particular focus on how these transactions are affecting women and women’s livelihoods in comparison to those of men.

 • Key Findings
 • Related Analyses

The study identifies four consistent outcomes across the studied cases:

(1) They reduced available land and parcel sizes for agricultural households;

(2) They reduced available grazing area, livestock holdings, milk consumption/sale, and availability of other livestock products;

(3) They prompted out-migration and increased labor requirements from women who came to manage both their normal domestic chores but also had to take address new tasks outside the home;

(4) Finally, they reduced available forest area and forest products such as firewood and non-timber goods, again increasing the labor burden of women. Preliminary evidence of changes in nutrition and diets point to an important avenue for future research.

Gendered impacts of large-scale land acquisitions in States Oromia and Benishangule -Gumuz

– See more at: http://rightsandresources.org/en/publication/gendered-impacts-large-scale-land-acquisitions-western-ethiopia/#.WSiVbVTytdg

Bipartisan Resolution Calling on Ethiopia to Respect Human Rights, Open Democratic Space May 25, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Washington, D.C. – U.S. Senators Marco Rubio (R-FL) and Ben Cardin (D-MD) today introduced a Senate resolution condemning excessive use of force by Ethiopian security forces that led to hundreds of deaths last year, and calling on the Ethiopian government to release all political opposition, dissidents, activists, and journalists and to respect the rights enshrined in its constitution.

“As the Ethiopian government continues to stall on making progress on human rights and democratic reform, it is critical that the United States remains vocal in condemning Ethiopia’s human rights abuses against its own people,” said Rubio, chairman of the Foreign Relations subcommittee on human rights and civilian security. “I will continue to work with my colleagues in the Senate to urge the Ethiopian government to respect the rule of law and prioritize human rights and political reforms.”

“The Ethiopian government must make progress on respecting human rights and democratic freedoms.  I am deeply troubled by the arrest and ongoing detention of a number of prominent opposition political figures.  The fact that we have partnered with the Ethiopian government on counterterrorism does not mean that we will stay silent when it abuses its own people,” said Cardin, ranking member of the Senate Foreign Relations Committee. “On the contrary, our partnership means that we must speak out when innocent people are detained, and laws are used to stifle legitimate political dissent.”

The resolution notes that hundreds of people have been killed and thousands were arrested during the course of the protests in Ethiopia. To date, there has not been a credible accounting for security forces’ excesses.

Joining Rubio and Cardin as original cosponsors of the resolution are Senators Thom Tillis (R-NC), Ron Wyden (D-OR), Dick Durbin (D-IL), John Cornyn (R-TX), Debbie Stabenow (D-MI), Chris Coons (D-DE), Cory Gardner (R-CO), Cory Booker (D-NJ), Sherrod Brown (D-OH), Al Franken (D-MN), Chris Van Hollen (D-MD), and Jeff Merkley (D-OR).


USA on Ethiopia, senate resolution

Wixineen Seeraa Haaraan Seenaateroonni US Dhiheessan Qaamota Lammiiwwan Itoophiyaa Irratti Dhiitaa Mirgaa Hamaa Geechisan Irra Qoqqobbin Akka Kaayamu Gaafata.


OMN: Oduu (Caamsaa 18, 2017)

 

Oromia: Irreecha Arfaasaa: Irreecha Oromo Spring Celebrations: Ayyaani Irreecha Arfaasaa Oromoo haala ho’aa fi gammachiisaan Baatii Caamsaa Bara 2017 kabajamee jira May 25, 2017

Posted by OromianEconomist in Irreecha Arfaasaa.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

Dressed in cultural costumes, the Oromo people   revel in the return of spring by visiting the ancient sites including   at Bulee Horaa, Southern  Oromia.

Ayyaanni Irreecha (irreessa) Arfaasaa bara kanaa, bara 6411 A.L.O.,  Bulee Horaatti ummata Oromootiin Caamsaa kana  haala gaariin kabajamee jira.

 

 

 

 


Related:

Irreechaa Arfaasaa: Oromo Festival of Good Spirit – celebrated in Australia

#IrreechaaArfaasaa-Oromo Festival of Good Spirit (Irreecha Arfaasaa) celebrated at Mount Dandenong, Melbourne, Victoria, Australia .

 

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia. May 25, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia

 


 

Your Excellency,

 

To Permanent Representatives of

Members and Observer States of the

UN Human Rights Council

Geneva, 25 May 2017

 

RE: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia

Your Excellency,

The undersigned civil society organisations write to draw your attention to persistent and grave violations of human rights in Ethiopia and the pressing need to support the establishment of an independent, impartial and international investigation into atrocities committed by security forces to suppress peaceful protests and independent dissent.

As the UN Human Rights Council (UN HRC) prepares to convene for its 35th session from 6 – 23 June 2017, we urge your delegation to prioritise and address through joint statements the ongoing human rights crisis in Ethiopia.

In the wake of unprecedented, mass protests that erupted in November 2015 in Oromia, Amhara, and the Southern Nations Nationalities and Peoples (SNNPR) regional states, Ethiopian authorities routinely responded to legitimate and largely peaceful expressions of dissent with excessive and unnecessary force. As a result, over 800 protesters have been killed, thousands of political activists, human rights defenders, journalists and protesters have been arrested, and in October 2016, the Ethiopian Government declared a six-month nationwide State of Emergency, that was extended for an additional four months on 30 March 2017 after some restrictions were lifted.

The State of Emergency directives give sweeping powers to a Command Post, which has been appointed by the House of People’s Representatives to enforce the decree, including the suspension of fundamental and non-derogable rights protected by the Ethiopian Constitution, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and other international human rights treaties to which Ethiopia is party. More information on the human rights violations occurring under the current State of Emergency is included in the Annex at the end of this letter.

Lack of independent investigations

Few effective avenues to pursue accountability for abuses exist in Ethiopia, given the lack of independence of the judiciary – the ruling EPRDF coalition and allied parties control all 547 seats in Parliament.

Ethiopia’s National Human Rights Commission, which has a mandate to investigate rights violations, concluded in its June 2016 oral report to Parliament that the lethal force used by security forces in Oromia was proportionate to the risk they faced from the protesters. The written Amharic version of the report was only recently made public, and there are long-standing concerns about the impartiality and research methodology of the Commission. On 18 April 2017, the Commission submitted its second oral report to Parliament on the protests, which found that 669 people were killed, including 63 members of the security forces, and concluded that security forces had taken “proportionate measures in most areas.”  Both reports are in stark contrast with the findings of other national and international organisations, including Amnesty International and Human Rights Watch. The Global Alliance of National Human Rights Institutions has rated the Commission as B, meaning the latter has failed to meet fully the Paris Principles.

Refusal to cooperate with regional and international mechanisms

In response to the recent crackdown, the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, has called for “access for independent observers to the country to assess the human rights situation”, and recently renewed his call for access to the country during a visit to the capital, Addis Ababa. Ethiopia’s government, however, has rejected the call, citing its own investigation conducted by its Commission. UN Special Procedures have also made similar calls.

In November 2016, the African Commission on Human and Peoples Rights adopted a resolution calling for an international, independent, and impartial investigation into allegations of the use of excessive and unnecessary lethal force by security forces to disperse and suppress peaceful protests. Recent European parliament and US Congressional resolutions have also called for independent investigations. The Ethiopian embassy in Belgium dismissed the European Parliament’s resolution citing its own Commission’s investigations into the protests.

As a member of the UN HRC, Ethiopia has an obligation to “uphold the highest standards” of human rights, and “fully cooperate” with the Council and its mechanisms (GA Resolution 60/251, OP 9), yet there are outstanding requests for access from Special Procedures, including from the special rapporteurs on torture, freedom of opinion and expression, and peaceful assembly, among others.

Recommendations

During the upcoming 35th session of the UN HRC, we urge your delegation to make joint and individual statements reinforcing and building upon the expressions of concern by the High Commissioner, UN Special Procedures, and others.

Specifically, the undersigned organisations request your delegation to publicly urge Ethiopia to:

  1. urgently allow access to an international, thorough, independent, impartial and transparent investigation into all of the deaths resulting from alleged excessive use of force by the security forces, and other violations of human rights in the context of the protests;
  2. respond favourably to country visit requests by UN Special Procedures,
  3. immediately and unconditionally release journalists, human rights defenders, political opposition leaders and members as well as protesters arbitrarily detained during and in the aftermath of the protests;
  4. ensure that those responsible for human rights violations are prosecuted in proceedings which comply with international law and standards on fair trials; and
  5. fully comply with its international legal obligations and commitments including under the International Covenant on Civil and Political Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and its own Constitution.

With assurances of our highest consideration,

Sincerely,

Association for Human Rights in Ethiopia

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

Civil Rights Defenders

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Ethiopia Human Rights Project

Freedom House

Front Line Defenders

Global Centre for the Responsibility to Protect

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights

Reporters Without Borders

World Organisation Against Torture (OMCT)

https://ahrethio.org/2017/05/25/hrc35-addressing-the-pervasive-human-rights-crisis-in-ethiopia/

 

ANNEX: BACKGROUND

A repressive legal framework

The legal framework in Ethiopia restricts the enjoyment of civil and political rights, and therefore the activity of the political opposition, civil society, and independent media in the country.

The Charities and Societies Proclamation (2009) caps foreign funding at 10% for non-governmental organisations working on human rights, good governance, justice, rule of law and conflict resolution. The law has decimated civil society and human rights activism in the country. Currently, a handful of independent human rights organisations continue to operate, but with great difficulty.

The Anti-Terrorism Proclamation (2009) has been used repeatedly to silence critical voices. Political opposition party leaders and members, people involved in public protests, religious freedom advocates and journalists have been arrested and charged under this law. Both laws are a matter of great concern and have been repeatedly raised in international forums, including at Ethiopia’s Universal Periodic Review (UPR) in 2014.

Overarching restrictions under the State of Emergency

The State of Emergency directives restrict the organisation of political campaigns, demonstrations, and any communication that may cause “public disturbance.” It also bans communications with foreign governments and NGOs that may undermine ‘national sovereignty, constitutional order and security’, and the right to disseminate information through traditional and social media. Additionally, the Command Post was given sweeping powers to arbitrarily arrest and detain individuals without due process.

A few weeks before the State of Emergency was extended by an additional four months, the government announced it was lifting some of these restrictions, including the Command Post’s power to arbitrarily arrest people or conduct property searches without warrants, curfews, and certain restrictions regarding sharing of information online and offline.

Despite some improvements in internet access since mobile data services were restored throughout parts of the country on 2 December 2016, social media platforms such as Whatsapp, Facebook and Twitter remain inaccessible except through VPNs.

Mass arrests

Since the declaration of the State of Emergency, the Command Post announced that tens of thousands have been arbitrarily arrested and transported to different detention centers throughout the country. Most of the detainees were held for a period of around three months in Awash, Alage, Bir Sheleko, and Tolay police and military camps. In November 2016, authorities announced the release of 11,607 people who were detained under the State of Emergency following “rehabilitation training programs.” One month later, authorities announced they were releasing an additional 9,800 detainees.  Former detainees have reported being subjected to torture, harsh prison conditions, and other forms of ill treatment. In late March 2017, the Command Post announced through state media that 4,996 of the 26,130 people detained for allegedly taking part in protests would be brought to court.

Continued targeting of the political opposition, the media and civil society

According to the Association for Human Rights in Ethiopia, three of Ethiopia’s main opposition parties, the Unity for Democracy and Justice Party (UDJ), Blue Party, and All Ethiopian Unity Party (AEUP) have claimed that a large number of their members were targeted by Command Post and arbitrarily arrested.

On 30 October 2016, Dr. Merera Gudina, a professor and prominent opposition leader of the Oromo Federalist Congress was arrested after his return from Brussels where he provided testimony on the current political crisis to some members of the European Parliament and described human rights violations being committed in Ethiopia. On 3 March 2017, prosecutors formally charged Dr. Merera with a bid to “dismantle or disrupt social, economic and political activity for political, religious and ideological aim […] under the guise of political party leadership”. Dr. Merera was also accused of meeting with an organisation designated as a terrorist group contravening restrictions contained in the State of Emergency directives.

Members of the Wolqait Identity Committee, including Colonel Demeqe Zewude, have also faced allegedly politically motivated criminal charges under the 2009 Anti-Terrorism Proclamation. Their attempted arrest sparked protests in the Amhara capital of Gondar in August 2016.

On 18 November 2016, journalists Elias Gebru and Ananiya Sori were arrested by security forces, according to the Association for Human Rights in Ethiopia. Both were reportedly arrested in relation to their criticism of government policies and actions. Ananiya was released on 13 March 2017. At the time of writing, Elias is still being held in prison without due process of law.

On 6 April 2017, Ethiopia’s Supreme Court ruled that two bloggers from the Zone 9 collective previously acquitted of terrorism charge should be tried instead on charges of inciting violence through their writing. If convicted of the charge, Atnaf Berhane and Natnael Feleke would face a maximum prison sentence of 10 years. The court also upheld the lower court’s acquittal of two other Zone 9 bloggers, Soleyana S Gebremichael and Abel Wabella.


 

Surveillance and State Control in Ethiopia May 21, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
2 comments

 


A small Tigray elite dominates a political system that formally derives its legitimacy from ethnoregional autonomy and representation. This has fueled resentment and discontent in many parts of the country. As a result, the government fears that any space for autonomous civic action could spark further mobilization and unrest, potentially triggering defections within the ruling apparatus.


The Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front came to power in 1991 as an insurgent coalition intent on transforming Ethiopia’s politics and economy. Over the past two decades, the government’s heavy-handed approach has fostered significant regional and ethnic discontent.

TACTICS

The Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) came to power in 1991 as an insurgent coalition intent on transforming Ethiopia’s politics and economy. Over the past two decades, the government’s heavy-handed approach has fostered significant regional and ethnic discontent. As the EPRDF’s grip on power has weakened, it has moved to further close political and civic space. Two laws adopted in 2009—the Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation—decimated the country’s already weak human rights community. The government’s crackdown has also extended to development and humanitarian groups, which have been targeted with burdensome funding regulations and government harassment.

The closing of civic space in Ethiopia has the following key features:

 • Harsh restrictions on foreign funding for civil society organizations working on a wide range of politically related issues.
 • Violent repression of civic mobilization in the name of counterterrorism and anti-extremism.
 • Efforts to bring all independent civil society groups—including development and humanitarian actors—in line with the government’s national development policy.

Civil Society Growth Amid Constraints

A History of Repression

While Ethiopia has a long history of mutual self-help organizations and informal community groups, the formal nongovernmental sector has historically been weak and marked by adversarial relations with the state.407Any autonomy enjoyed by civil society during the reign of emperor Haile Selassie was severely restricted after the Marxist Derg regime assumed power in 1974. State authorities closed down or co-opted almost all independent professional organizations and interest groups, including traditional associations in rural areas. Those organizations that survived state repression focused on providing emergency relief services. However, the famines of the 1970s and 1980s forced the Derg leadership to open the door to international assistance, triggering an influx of foreign NGOs that often relied on local partners to facilitate delivery of humanitarian aid.408

Ethiopia’s NGO sector expanded rapidly during the brief period of political liberalization that followed the EPRDF’s ascent to power. As aid flowed into the country to support the political transition, new professional associations and development organizations emerged, as well as a handful of advocacy groups.409 The Ethiopian Teachers Association took an active role in challenging the government’s education reforms. Traditional associations such as the Mekane Yesus church in western Oromia and the Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ Region added human rights components to their community work, and student activism flourished.410At the same time, most civil society organizations had relatively limited resources and capacity, and their impact on state policy remained marginal. Given Ethiopia’s dire humanitarian situation after years of civil war, many groups continued to focus on service delivery and relief efforts.411 Those that ventured into advocacy typically worked on relatively safe issues such as children’s and women’s rights and operated within existing policy frameworks.412

Continued Government Suspicion

Despite efforts at liberalization, the EPRDF remained suspicious of independent media and civil society. Beginning in the early 1990s, the government sought to bring independent trade unions under EPRDF control by replacing government critics with party loyalists. The Ethiopian Teachers Association and the Confederation of Ethiopian Trade Unions—both of which had been critical of the government’s reforms—experienced sustained harassment. The president of the teachers association was convicted of armed conspiracy in 1996, and the confederation chairman fled the country in 1997. State officials also set up a rival teachers association of the same name that was staffed exclusively with EPRDF supporters.413

The lack of a comprehensive legal framework governing civil society created additional barriers for nongovernmental groups, with some being arbitrarily denied registration for having ostensibly political goals. For instance, the ruling party characterized the Ethiopian Human Rights Council, the country’s most prominent human rights monitoring group, as a partisan political movement affiliated with the Amhara-dominated opposition, rejected its application for registration, and temporarily blocked the organization’s bank account.414 When prominent intellectuals and professionals from Addis Ababa’s Oromo community formed the Human Rights League in 1996, the group’s leaders were promptly arrested for being supporters of the Oromo Liberation Front—although their case never went to trial.415

Throughout the 1990s and early 2000s, the civil society sector as a whole remained vulnerable to state control. Most civil society organizations were led by urban elites and lacked a strong grassroots base. Many did not have a significant presence beyond the capital and in rural areas. This provided fodder for government accusations of parasitism and rent-seeking. Distrust among NGOs also stood in the way of forming sector-specific coalitions and consortiums that could have maximized their outreach and impact. At the same time, the government rarely consulted civil society organizations in its policy formulation processes.416 Beginning in 2003, it began to consider restrictions on foreign funding of civil society organizations, arguing that external funding for political and rights advocacy amounted to illegitimate meddling in the country’s internal affairs.417

Narrowing of Political Space

The 2005 Postelection Crisis

The 2005 election proved to be a turning point for Ethiopian civil society. The run-up to the election witnessed unprecedented displays of political competition and opposition party coordination. Civil society organizations sponsored televised debates on public policy issues and sued the government to be allowed to monitor the polls.418 Early election results indicated that the opposition coalition had made unexpected gains, suggesting a win of more than 180 parliamentary seats. When official tallies indicated that the ruling party had won, the largest opposition coalition refused to concede defeat. They alleged that the ruling party had stolen the election, while the EPRDF claimed that opposition parties had conspired to overthrow the government by unconstitutional means. The ensuing standoff continued for months, with violence erupting between protesters and security forces across the country.419

In this climate of intense polarization, government authorities accused civil society organizations that had monitored the polls and conducted voter education efforts of sparking unrest and inciting violence.420 Even before the election, the government had ordered representatives of highly visible international organizations providing democracy and governance aid to leave the country, including the International Foundation for Electoral Systems, the International Republican Institute, and the National Democratic Institute. Surprised by the outpouring of opposition support, EPRDF officials concluded that foreign-funded human rights groups and independent media outlets had coordinated with the opposition to undermine the ruling party.421

Yet the EPRDF did not immediately move to impose legal restrictions on civil society. Rather, the clampdown unfolded in two main phases. In the immediate aftermath of the election, the EPRDF was in crisis mode. Its initial efforts centered on quelling opposition protests and consolidating power ahead of the 2008 local elections. Approximately 20,000 protesters and as many as 150 opposition leaders, activists, and journalists were arrested, and numerous independent newspapers and magazines were shut down.422 Two well-known human rights lawyers, Daniel Bekele and Netsanet Demisse, were among the first to be charged with conspiracy and incitement to overthrow the government. In 2007, both were sentenced to two and a half years in prison.423

The EPRDF introduced a series of laws that specifically targeted activities that had facilitated widespread popular mobilization during the previous election cycle.

The EPRDF viewed the opposition’s success as an existential threat to its own survival and to the ethnic federation it had constructed. Starting in 2005, the party leadership embarked on a massive party rebuilding effort, investing significant resources in expanding local party structures and bringing the rural population back into the party’s fold.424 It strengthened its control over local administrative units (kebele) that have the capacity to monitor households and restrict access to government services.425 Party membership increased from 760,000 in 2005 to more than 4 million in 2008. The government also passed electoral reforms that ensured the EPRDF’s dominance in the 2008 polls. For example, it drastically increased the number of local council seats, which made it impossible for any but the largest parties to field enough candidates to seize control of the councils. These efforts paid off: in 2008 the EPRDF won virtually all the local council seats. Together with the revival of mass associations and youth cooperatives, these reforms effectively incorporated millions of Ethiopians into EPRDF structures and government organizations.426

Institutionalization of Legal Restrictions

The second phase of the crackdown began as the 2010 general election drew near. Aiming to prevent a repeat of the 2005 crisis, the EPRDF introduced a series of laws that specifically targeted activities that had facilitated widespread popular mobilization during the previous election cycle: independent media publishing, civil society advocacy and monitoring, free public debate, and opposition party coordination. The Mass Media and Freedom of Information Proclamation, passed in December 2008, allowed prosecutors to stop any print publication that threatened national security concerns or the public order—a provision that has been used to target independent newspapers. In addition, the law criminalized the “defamation” of legislative, executive, or judiciary authorities and raised defamation fines to about $10,000.427

In February 2009, the government adopted the Proclamation for the Registration and Regulation of Charities and Societies (referred to hereafter as the Charities and Societies Proclamation), the first comprehensive law governing Ethiopian nongovernmental organizations. While civil society organizations were allowed to contribute to the draft proclamation, they had little meaningful influence over the final version.428 The law imposed a wide range of burdens on civil society. Most important, it divided all civil society organizations into three categories: Ethiopian charities and societies, Ethiopian resident charities and societies, and foreign charities and societies. The first category comprises all NGOs that receive at least 90 percent of their funding from domestic sources, and only these groups are allowed to work on “the advancement of human and democratic rights; the promotion of equality of nations, nationalities and peoples and that of gender and religion; the promotion of the rights of the disabled and children’s rights; the promotion of conflict resolution or reconciliation; and the promotion of the efficiency of the justice and law enforcement services.”429 This means that any organization that receives significant outside funding is effectively barred from a wide range of advocacy, peacebuilding, and rights-focused activities. The government justified this provision as necessary to ensure that organizations working on political issues are “Ethiopian in character” and, in an apparent nod to Russia, to prevent “color revolutionaries” from trying to overthrow the regime.430

For many Ethiopian civil society organizations, this provision was devastating. Given the dearth of domestic funding sources, they had relied almost exclusively on external aid. They had few alternative options; the Ethiopian government was unlikely to fund any advocacy efforts or politically related programs. In addition, the proclamation specified that any charity or society could allocate no more than 30 percent of its budget to administrative activities—while classifying an unusually wide range of expenditures as administrative costs.431 As a result, organizations were forced to count basic operational expenses—including staff allowances and benefits, monitoring and evaluation expenditures, and travel and training costs—as administrative overheads, triggering widespread pushback.432

The 2009 Anti-Terrorism Proclamation also had a debilitating effect on civil society and independent media. Like similar legislation around the world, the law includes extremely broad definitions of terrorist activity and material support for terrorism and imposes long prison sentences and even the death penalty for a wide range of crimes.433 The law’s vague language grants authorities the power to prosecute journalists who publish articles about protest movements, armed opposition groups, or any other individuals deemed as terrorist or anti-peace.434 Rights advocates also found themselves at risk of prosecution for carrying out or supporting terrorist acts.435 The law was particularly pernicious given the Ethiopian government’s extensive capacity to monitor citizen communications, including mobile phones and landlines.436 Since coming into force, the law has been broadly applied in criminal cases involving opposition politicians, activists, and journalists, even though credible evidence of communication with or support for terrorist groups is almost never provided. The judicial system lacks the independence and capacity to push back against abusive applications of the law.437

Repression in the Name of National Security

Targeting of Activists for Security-Related Offenses

With this restrictive legal framework in place, government authorities had new tools at their disposal to suppress civic activism and independent media in moments of crisis. Two key patterns have emerged over the past six years. First, the EPRDF has relied on its almost complete control over radio, television, and print media to cast pro-democracy and human rights activists as terrorists and foreign agents, tapping into popular fears of Islamic radicalism, foreign intervention, and ethnic strife. For example, after the U.S. Department of State issued its 2009 Human Rights Country Report on Ethiopia, the state-controlled Ethiopian Television Agency broadcast a three-part series accusing several Ethiopian human rights groups of supplying false information to the U.S. government in exchange for support.438 Media outlets also regularly blame foreign powers and organizations for stirring domestic unrest and use this alleged interference to justify extrajudicial action.439

These prosecutions had a chilling effect on the country’s online activists and remaining independent reporters—at least sixty journalists have fled the country since 2010.

Second, the government has used court proceedings to selectively intimidate and silence high-profile activists, reporters, and civil society leaders, typically based on alleged national security threats. For example, following repeated demonstrations by Ethiopia’s Muslim community against government interference in religious affairs between 2012 and 2014, Ethiopia’s Federal High Court convicted the protest leaders on charges of terrorism and conspiracy to create an Islamic state in Ethiopia.440 In the thirteen months before the 2015 polls—the first to be held following former prime minister Meles Zenawi’s death in 2012—journalists also witnessed escalating harassment by security and judicial officials.441 In April 2014, this campaign culminated in the arrest of three journalists and six bloggers from the Zone 9 blogging collective, who were convicted under the criminal code and the antiterrorism law for having links to banned opposition groups and attempting to violently overthrow the government.”442 In August 2014, an additional six newspapers and magazines were charged with encouraging terrorism, among other charges.443 These prosecutions had a chilling effect on the country’s online activists and remaining independent reporters—at least sixty journalists have fled the country since 2010.444 Security forces have also arrested and detained rights activists and lawyers who defend political prisoners, often without formally charging them with crimes.445

Extension of Rural Surveillance and Control

At the same time, the state’s extensive administrative apparatus has continued to subject citizens in rural areas to threats and detention, creating a pervasive climate of fear. The state’s surveillance capacities at the local level have stifled civic activism and dissent in many places without the need for violent repression.446 The EPRDF has relied on a pre-existing system of local governance that existed under the Derg regime to extend government control. Officially, Ethiopian officials insist that these local-level institutions are voluntary associations formed in regions like Oromia in order to advance rural agriculture and development. However, human rights organizations report that they are often used to monitor citizens’ activities, report incidents of dissent, and selectively withhold government benefits.447Attesting to this dramatic closing of civic and political space, the EPRDF and its affiliates claimed 99.6 and 100 percent of parliamentary seats in 2010 and 2015, respectively. These overwhelming majorities signaled political continuity after the upheaval that followed the 2005 polls and Zenawi’s sudden death, reminding the party’s rank and file that defection was pointless given that the EPRDF still controlled all access to public office.448

Citizens have nevertheless continued to mobilize, as evidenced by the widespread antigovernment protests that broke out in the Oromia and Amhara regions in 2015 and 2016. The government’s response to these outbursts of citizen discontent has been violent suppression: security forces arrested more than 11,000 people over the course of one month and killed at least 500.449 Once again, authorities have claimed that demonstrators are part of banned opposition groups in order to delegitimize the protests. The current state of emergency, declared in October 2016 and extended repeatedly since then, has imposed additional barriers on freedoms of assembly, association, and expression. The implementing directive initially restricted access to and usage of social media and banned communication with so-called terrorist and anti-peace groups as well as contact with foreign governments and NGOs that could affect “security, sovereignty and the constitutional order.”450 It also allowed the army to be deployed across the country for a period of at least six months. The government has blamed human rights groups seeking to document violations by security forces for stirring up unrest and has denounced diaspora groups for spreading misinformation about the government’s response to the protests.451

Support for Mass-Based and Development Associations

In contrast to its crackdown on independent groups, the EPRDF government has encouraged the growth of mass-based and state-supported development associations as a more authentic expression of grassroots activism. While these organizations have traditionally focused on development and service delivery, the government elevated their role with respect to governance and rights advocacy after the 2005 election—just as it began cracking down on independent media and civic activism. Most mass-based associations have their roots in the armed struggle against the Derg regime. For example, the Women’s Association of Tigray can be traced back to the Women’s Committee of the Tigray People’s Liberation Front, established in 1976.452 The structures of these associations typically extend from the national level down to the regional, district (woreda), and village (kebele)levels, providing a wide societal reach. Development associations, on the other hand, are membership organizations that focus on promoting local development in their respective areas of operation.453 In Ethiopia, each regional state has its own development association, such as the Tigray Development Association and the Oromo Development Association.

Both mass-based and development associations generally lack political independence and financial and technical capacity.454 They tend to collaborate closely with sector ministries and bureaus, and government bodies often view them as implementing agencies rather than independent actors that represent the interests of their members.455 For example, owing to their presence in remote rural areas, mass-based organizations have played an important role in recruiting new party members and mobilizing EPRDF support ahead of local and national elections.456 In contrast, the few remaining independent trade unions and professional societies have experienced continued harassment and government interference. For example, the government has refused to register the National Teachers Association, which was forced to hand over its property, assets, and name to the government-aligned Ethiopian Teachers Association. Security agents have subjected the association’s members to surveillance and harassment.457The Confederation of Ethiopian Trade Unions, the Ethiopian Bar Association, and the Ethiopian Free Press Journalists Association have faced similar attacks.

DRIVERS

The Ethiopian government’s efforts to restrict civil society are a function of the EPRDF’s doctrine of revolutionary democracy, state-led development agenda, and struggle for political survival. Despite the party’s control over state institutions, the country’s political structure remains fundamentally fragile. A small Tigray elite dominates a political system that formally derives its legitimacy from ethnoregional autonomy and representation. This has fueled resentment and discontent in many parts of the country. As a result, the government fears that any space for autonomous civic action could spark further mobilization and unrest, potentially triggering defections within the ruling apparatus. The opposition’s unexpected gains in the 2005 election in particular sparked a renewed effort to consolidate party control by eliminating or co-opting alternative centers of power.

The EPRDF’s Ideological Underpinnings

The EPRDF was formed as a political coalition between different ethnic-based liberation fronts that had fought Mengistu Haile Mariam’s military regime. The Tigray People’s Liberation Front, which had led the insurgency under the command of Zenawi, recognized that transitioning from a rebel movement to a national government would require the support of the country’s many ethnic groups. At the same time, Zenawi sought to preserve the Tigray People’s Liberation Front’s highly hierarchical structure. He and his allies were trained in Marxist ideology and rejected liberal democracy as a viable political model to achieve economic and political transformation.458 Instead, they conceived of the EPRDF as a Leninist vanguard party that rules on behalf of the rural masses. While the party adapted to the end of the Cold War by retreating from an explicitly socialist approach, it retained its core—though ambiguously defined—doctrine of revolutionary democracy, which stresses grassroots participation via mass organizations and party cells. Political competition and interest representation occur under the mantle of the vanguard party. As a result, even in the 1990s, the party had limited interest in encouraging the expansion of an independent civil society, which it considered an urban and elite-driven phenomenon with limited transformative potential.

The EPRDF’s pursuit of rapid economic development further reinforced the government’s efforts to extend its control over the civic sphere. The EPRDF came to power with a vision of itself as the only actor that could effectively tackle the country’s underdevelopment. Other societal actors—including civil society—had to be subordinated to the government’s modernization and industrialization efforts. Party leaders viewed development NGOs as opportunists who sought out foreign money to fund their inflated salaries and expenses without serving the public interest. They also blamed them for fostering aid dependence at the expense of long-term development and argued that their funding streams and activities should be subjected to greater government control.459 According to the EPRDF model, the development state not only intervenes in the economy, but “also has a role in guiding ‘appropriate’ citizen behavior and constructing useful social networks” that advance the national development agenda.460 Local kebele and sub-kebele administrative structures have been imposed from above both as tools of development and mechanisms of political control.461 This approach has gone hand in hand with a dramatic expansion of public goods and services meant to ensure continued popular support—particularly in light of growing ethnoregional discontent.462

A Contested Political Settlement

At the core of the EPRDF’s efforts to suffocate independent civil society lies the fear of further antiregime mobilization. Despite the government’s developmental success record, its position of power remains fundamentally fragile, owing primarily to the internal contradictions of the EPRDF regime. After coming to power, the EPRDF instituted a complex system of ethnic federalism that granted an unprecedented degree of political autonomy and representation on the basis of ethnicity. The EPRDF’s ascent was celebrated as the liberation of Ethiopia’s nations and nationalities from decades of centralized rule. The party also formally committed to multiparty elections and political pluralism.

However, these constitutional guarantees have not resulted in an actual decentralization of executive power.463 Instead, the state has become increasingly intertwined with the ruling party, and political and economic power has gradually become concentrated in the hands of a small elite. Ethiopia’s regions are governed by ethnoregional parties that are de facto subordinate branches of the EPRDF—which remains dominated by the ethnic Tigray, who make up only 6 percent of Ethiopia’s total population. Party leaders know that if the EPRDF were to open space for civic mobilization, it could mean the end of Tigray rule. The opposition’s unexpected gains in the 2005 election justified these fears. Throughout the 1990s and the early 2000s, Ethiopia had held regular elections, but the hegemony of the ruling EPRDF was never threatened. The opposition remained divided, and the ruling party used coercive means and its incumbency advantage to prevent rival parties from participating on a level playing field.464 When political space temporarily opened up in the lead-up to the 2005 polls and opposition actors unified, the EPRDF’s grip on power proved to be tenuous. As a result, the EPRDF under the leadership of Zenawi embarked on a de facto restoration of the one-party state.

After having eliminated the immediate threat of the political opposition, the government’s attention turned to civil society and the media. The ruling party’s continued control and legitimacy depends on regulating access to information and channeling civic activism through party and state structures. The fact that civil society organizations had monitored the 2005 elections, conducted voter education efforts, and condemned the security forces’ subsequent crackdown only reinforced the government’s view that advocacy organizations were partisan actors allied with opposition forces and set on upending EPRDF rule. As a result, most civil society organizations were not surprised when the government moved to enact further NGO restrictions ahead of the 2010 polls, even though many had not anticipated just how stifling the legislation would be.465 In sum, the EPRDF has compensated for vulnerabilities of the current political settlement by continuously extending the party’s control over Ethiopian society; any alternative space—whether in the political sphere or in civil society—could potentially emerge as a challenge to its continued authority.466

IMPACT

The political and legal changes introduced between the 2005 and 2010 elections had a profound impact on Ethiopian civil society. The total number of active organizations has shrunk, and many groups have been forced to shift their focus from political and rights-based work to development and service delivery in order to keep receiving foreign funding. As a result, there are very few advocacy and human rights monitoring groups left in the country. Initially, development organizations did not feel affected by the new legal regime. However, government-imposed budget specifications have forced them to abandon certain activities and have hindered the formation and operation of civil society networks and umbrella organizations.

Consequences of the Crackdown

Shrinking of the Human Rights Community

The Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation had a dramatic impact on human rights work in Ethiopia. The circle of active and professional human rights organizations was already small before the laws were passed. These groups, which were mostly established during the 1990s, provided legal aid and civic education, monitored elections and human rights violations, and advocated for the rights of minorities, women, and other vulnerable groups. Many were focused on single issues, such as voter education, religious freedom, peacebuilding and conflict resolution, and women’s rights.

The restrictions on foreign funding caused a near cessation of independent advocacy activities.

After the Charities and Societies Proclamation took effect, human rights and conflict resolution organizations faced a stark choice: they could either try to continue their work, which meant they would have to raise 90 percent of their funding from domestic sources, or register as resident charities and shift toward more politically neutral development and relief work. Given the lack of domestic funding sources, the restrictions on foreign funding caused a near cessation of independent advocacy activities. Many organizations opted to change their focus, knowing that they would not be able to sustain their work without international support.467 For example, local and international organizations such as Mercy Corps, Pact Ethiopia, Action for Development, and the Oromia Pastoralist Association abandoned their conflict resolution work and reduced their support for local peace committees.468 Those that lacked the resources and human capacity to retrain their staff and develop new programming shut down their operations altogether. Others fled the country in fear of prosecution under the antiterrorism law.469 The result was a rapid decline in the number of active human rights organizations in the country. Only around 10 percent of the 125 previously existing local rights groups reregistered under the new law.470

Reduced Capacity for Advocacy, Outreach, and Assistance

A small number of organizations—including the Ethiopian Bar Association, the Human Rights and Peace Center, the Human Rights Council (HRCO; previously the Ethiopian Human Rights Council), and the Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA)—chose to reregister as Ethiopian charities and societies to continue their work. These groups have faced a dearth of domestic funding, which has forced them to scale back their work. While community-based giving is common across Ethiopia, there is no strong tradition of donating to charitable organizations. Organizations have struggled to raise money through membership fees and fund-raising events.471 As noted above, the Charities and Societies Proclamation imposed additional hurdles by giving the Charities and Societies Agency the power to deny or delay any fund-raising or income-generation proposals.472 The law also prohibits anonymous donations, which means that citizens who donate to human rights groups face potential political repercussions.473 To make matters more difficult, the agency froze the bank accounts of both the HRCO and EWLA after the law had been passed, depriving them of their accumulated savings.474

Faced with harassment and funding cuts, human rights organizations had to disband key training and assistance programs. For example, the HRCO had previously conducted human rights education seminars and workshops that aimed to raise awareness of human rights standards among public servants, police officers, and judicial officials. Despite initial skepticism, participation in these workshops was on the rise before the passage of the Charities and Societies Proclamation: in 2009, a total of 1,034 officials took part.475 After the law was passed, the organization’s budget shrank from $351,000 in 2008 to $26,300 in 2011, forcing it to disband the program.476 Another civil society initiative to establish child protection units at police stations was similarly suspended.477 EWLA—the only major NGO advocating for women’s rights and gender equality at the national level—has had to abandon key areas of work. The association had provided free legal aid to more than 17,000 women and established an emergency hotline for women that received 7,332 calls in the first eight months of its existence.478 After the Charities and Societies Proclamation was passed, EWLA was forced to cut 70 percent of its staff, shut down its hotline, and give up most of its public education work, continuing to provide only a small amount of free legal aid using volunteers.479

Reduction in Human Rights Monitoring

It has also become much more difficult for local and international groups to accurately document human rights violations and security force abuses. Before 2009, the HRCO monitored and documented human rights violations through twelve branch offices across Ethiopia. It was the only civil society group conducting extensive field investigations, including in high-risk areas.480 After the enactment of the Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation, half of the organization’s staff—including the director—left the country in fear of government reprisals. The organization was forced to close nine of its twelve branch offices, which curtailed its ability to effectively collect information and communicate with victims of human rights abuses.481 The number of field investigators decreased from seventeen to four, dramatically limiting the organization’s reach. Increased government harassment makes the work of the remaining investigators more difficult and dangerous.482

International organizations that could complement domestic monitoring efforts have been barred from entering the country or accessing certain regions. The International Red Cross was expelled from the Ogaden region in 2007 for allegedly aiding separatist forces, and Médecins sans Frontières has been denied access to certain areas.483 Ethiopian officials have denied entry to Human Rights Watch researchers and prevented Amnesty International, the International Federation for Human Rights, and the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (among others) from opening offices in Ethiopia. The government has then used their absence from the ground to deny the legitimacy of their reports.484

Those who tried to systematically collect information faced government surveillance, threats, and repression.

As a result of these restrictions, it has become increasingly difficult to undertake independent investigations into human rights abuses and monitor the government’s use of international donor funds.485 This became evident during the recent suppression of antigovernment protesters in Oromia and Amhara. As demonstrations broke out in Oromia in 2015, there were few independent analysts on the ground who could corroborate reports of security force abuses.486 Those who tried to systematically collect information faced government surveillance, threats, and repression. In the summer of 2016, four of the HRCO’s members were arrested and detained, likely because they were documenting the crackdown on antiregime demonstrators.487Government restrictions on Ethiopian NGOs have impeded their ability to prepare and submit parallel reports to international human rights treaty bodies.488 The Ethiopian diaspora has attempted to fill this gap by gathering information remotely through their contacts in the country.489

Faced with criticisms, the Ethiopian government has highlighted its own human rights institution, the Ethiopian Human Rights Commission, which was created in 2000 and has been tasked with monitoring and raising awareness of human rights issues in the country. However, the commission lacks the technical and financial capacity to effectively carry out its mandate. It has yet to publish a single report detailing human rights violations in the country.490 In fact, it has at times been used to counteract the work of independent civil society organizations.491 For example, in 2016, the commission denied allegations made by civil society groups that Ethiopian security forces had used excessive force against demonstrators and declared the government’s response to have been “proportional.”492

Barriers to Election Monitoring and Voter Education

Independent civil society groups have also been forced to strike election monitoring and voter education from their mandates. Ahead of the 2005 elections, civil society organizations conducted civic and voter education efforts across the country. International donors allocated $6.2 million to support a free and fair electoral process, which included $1.6 million for twenty-four Ethiopian NGOs to provide information about the polls to voters.493 The National Electoral Board of Ethiopia initially barred most civic groups from observing the election, but national courts reversed the board’s decisions shortly before the vote. Despite the lateness of the court decision, the HRCO sent out 1,550 observers on polling day to monitor the vote.494

The 2010 and 2015 parliamentary elections occurred in an entirely different context. Ahead of the 2010 polls, independent groups struggled to obtain the necessary accreditation from the electoral board to monitor the elections or conduct voter outreach. For example, the HRCO was asked to remove both election observation and voter education from its statute to reregister with the government.495 The Ethiopian Civil Society Network for Elections, which consisted of twenty-four member groups, was dissolved.496The InterAfrica Group, which played a key role in organizing public debates in the run-up to the 2005 election, had shifted toward other activities and receded from the public eye.497

The Charities and Societies Proclamation encourages mass-based organizations to “actively participate in the process of strengthening democratization and election,” observe the electoral process, and cooperate with electoral organs.498 However, as noted above, these organizations remain closely aligned with the ruling party. The largest authorized domestic election observation group to monitor the 2010 polls, the Consortium of Ethiopian Civil Societies for Election Observation, is a case in point: it found the elections to be free and fair, despite a 99.6 percent victory by the ruling party.499 In contrast, the EU Election Observation Mission stated that the elections fell short of international standards.500Since the 2010 election, the only international observers to monitor Ethiopian elections have been from the African Union. The EU declined to take part after its previous recommendations were rejected by the Ethiopian government.501 Meanwhile, voter education has been taken over by the electoral board, which lacks independence from the government. In 2015, the board launched its voter education campaign just days before the election and limited its efforts to instructing citizens on how to find polling stations and complete their ballots.502

New Constraints for Development Work

Initially, development organizations did not feel particularly affected by the new legal framework.503 A key feature of the Charities and Societies Proclamation is that it treats rights advocacy and development work as distinct areas of activity. While organizations working on issues such as gender equality, children’s rights, and minority protection are prohibited from receiving foreign funding, the same restriction does not apply to development aid and humanitarian organizations. Indeed, the total number of organizations involved in development and service delivery grew in the six years following the enactment of the law.504

However, the government’s new funding rules and the overall shrinking of civic space have nevertheless constrained their work. First, the government’s bifurcation of Ethiopian civil society organizations failed to take into account that many aid organizations over the past few decades have embraced a rights-based approach to development that focuses on the connections between poverty, political marginalization, and discrimination. These groups were forced to abandon their work on national policy questions and shift toward more apolitical and service-oriented activities. The fear of criminal prosecutions for infringements of the NGO law reinforced this trend: many NGOs began practicing self-censorship and refraining from any open criticism of government policies to avoid administrative or legal reprisals.505

Second, the Charities and Societies Proclamation prohibits any organization from spending more than 30 percent of their budgets on administrative costs.506 Government officials justified this provision—what became known as the 70/30 regulation—as a mechanism to ensure that the majority of project funding reaches the intended beneficiaries rather than going toward excessive overhead costs. Yet for many organizations, the government’s expansive definition of administrative overhead meant that they could not comply with the requirement without drastically reducing the scope of their work. Expenses they considered critical to project implementation—such as staff allowances, travel and trainings costs, monitoring and evaluation expenses, and vehicle purchases—suddenly counted as administrative costs. Many organizations noted that spending on vehicles, fuel, and driver salaries was essential to maintaining project sites in remote rural areas. For example, health organizations providing mobile outreach services, trainings for health extensions workers, and clinical mentorship suddenly had to classify all of their core activities as administrative expenses.507 The guideline proved particularly challenging for civil society networks and umbrella groups that aimed to enhance individual member organizations’ influence and shape national policy discussions. Under the new guideline, these networks are no longer allowed to engage in advocacy work and can only finance their work through member contributions.508

Adaptation Strategies

Shift Toward Development and Service Provision Activities

To survive in the new legal and political environment, the majority of Ethiopian civil society organizations have chosen to shift their activities toward technical development and local service delivery work, moving away from any issues that could be construed as politically sensitive. A 2011 survey of thirty-two NGOs conducted by the Taskforce for Enabling Environment for Civil Society in Ethiopia found that 70 percent of development organizations and 44 percent of human rights organizations changed their organizational mandates and activities in order to preserve their access to foreign funding.509

Some organizations were able to simply rebrand stigmatized activities in a way that made them more palatable to government officials. They did so by removing any references to rights or governance from their mission statements, funding applications, and activity reports. Most international organizations successfully reregistered using the same tactic.510 For example, the pre-2010 mission statement of Action Aid’s Ethiopia branch was titled Rights to End Poverty and noted their work with excluded populations “to eradicate absolute poverty, inequality and denial of rights.” In response to the new law, the group changed its mission to ensuring “that poor people effectively participate and make decisions in the eradication of their own poverty and their well-being generally.”511

To survive in the new legal and political environment, the majority of Ethiopian civil society organizations have chosen to shift their activities toward technical development and local service delivery work.

Other groups had to undergo a more radical restructuring process. A significant shift in mandate and programming was feasible only for larger organizations that had sufficient human resources.512 For example, the prominent human rights organization Action Professionals’ Association for the People completely reoriented its mission toward providing socioeconomic services for the poor, producing research, and conducting capacity development activities. The Organization for Social Justice Ethiopia renamed itself the Organization for Social Development and shifted from human rights and voter education to corporate social responsibility. The Ethiopian Arbitration and Conciliation Center stopped providing conflict resolution and arbitration and began focusing on capacity building and judicial training.513

The abandonment of the rights-based focus has had a significant impact on the Ethiopian development landscape. Moving away from the underlying drivers of marginalization, many organizations have ceased their awareness-raising, advocacy, and training activities. For example, NGOs that previously worked on child trafficking, child labor, and juvenile justice had to abandon their focus on children’s rights and focus instead on livelihood improvements and direct support to orphans and vulnerable children.514The Forum on Street Children Ethiopia, which had sponsored child protection units in police stations and trained justice sector officials on children’s rights, ceased its child protection activities at the end of 2010.515Resident charities that have nevertheless engaged in gender equality, children’s rights, and justice sector reform have received official warnings from the government.516 Foreign-funded organizations are also barred from working on women’s rights and gender equality, meaning that they no longer advocate for policy and legal reforms on key issues such as female genital mutilation, unsafe abortions, and childhood marriage.517 On the other hand, those organizations that successfully shifted their work to purely developmental activities have continued to collaborate closely with government agencies at the national and regional levels and maintain fruitful working relationships.518

Compliance and Resistance in Response to the 70/30 Guideline

Adaptation to the 70/30 rule proved to be another significant challenge for the sector. Organizations undertook different measures to ensure their compliance, including cutting down on staff training and salaries, giving up capacity-building and training activities, reducing the frequency of field visits, or refocusing their work on urban or semi-urban areas.519 In addition, many groups had to drastically reduce their expenditures on monitoring and evaluation, which in turn made them less attractive partners for international donors.520 According to civil society representatives working in education, health, gender equality, and food security, the overall impact of the 70/30 directive was a decrease in the quality of service delivery and an inability to meet donor expectations with respect to project design, implementation, and monitoring and evaluation.521

After extensive domestic and international pressure, the government agreed to amend the 70/30 guideline in 2015. The regulation now classifies salaries, transportation costs, and training-related expenses as operational rather than administrative expenses. However, the majority of Ethiopian civil society organizations still struggle to fulfill the requirements. While the Charities and Societies Agency has been slow and inconsistent in enforcing the law, it has repeatedly closed down organizations that have failed to comply. In June 2016, the agency announced that it had shut down more than 200 NGOs over the previous nine months. The announcement followed a new directive imposing additional penalties for noncompliance with the Charities and Societies Proclamation.522 The effort may have been triggered by the Federal Auditor General’s performance audit of the agency, which found evidence of widespread inefficiencies and weak enforcement.523

Working Under the Radar

The few Ethiopian human rights groups that remain active in the country have struggled to survive. Raising local funding has proven particularly difficult. Before the Charities and Societies Proclamation came into force, the HRCO successfully negotiated with its international funders to invest some of the organization’s core funding into a property that could generate rental income for the organization.524 Other groups have organized film screenings or music evenings. However, such efforts have raised only small amounts that fail to cover even basic operating expenses.525 In addition, applications to the Charities and Societies Agency for proposed fund-raising activities have often been met with delays, forcing organizations to cancel planned events.526 As noted above, all active human rights groups have adjusted to the new context by further downsizing their activities and disbanding central areas of work.527

The primary survival strategy has been to carve out space at the local level, with the support of international donors. For example, the EU successfully negotiated exemptions in the government’s restrictive legal framework that allow limited amounts of international funding to flow to Ethiopian charities and societies, in spite of the 10 percent foreign funding limit. While these funding arrangements depend on the approval of Ethiopian authorities, they have ensured the survival of organizations like the HRCO, Vision Ethiopian Congress for Democracy, and EWLA that would otherwise most likely have vanished.528 However, receiving aid through government-approved channels has not protected these groups from harassment by security officials. Most recently, in October 2016, security agents raided an HRCO’s organizational fund-raiser—which had earlier been authorized by government authorities—and briefly detained the organization’s leaders before releasing them with a warning not to criticize the government.529 A number of regional organizations registered with local sector offices have been able to continue their work on gender equality, children’s and disability rights, and the rights of the elderly. For example, the Amhara Women’s Association has continued to focus on gender-based violence and the prevention of female genital mutilation. However, these types of regional organizations tend to have limited resources, which reduces their scope for action.530

INTERNATIONAL RESPONSES

Similarly as in the case of Egypt, U.S. and European security interests have constrained Western responses to shrinking civic space in Ethiopia. The Ethiopian government’s successful development track record has further complicated international pushback. European and U.S. leaders have primarily engaged in quiet diplomacy rather than public shaming of Ethiopian authorities. They have focused their behind-the-scenes pressure on short-term issues on which they felt tangible progress could be achieved, such as the release of political prisoners. Lastly, they have generally not used overseas development assistance or security cooperation as tools to gain leverage, even though the EU managed to renegotiate assistance modalities to channel limited amounts of funding to embattled civil society organizations.

Competing Economic and Security Interests

International responses to the closing of space for civil society in Ethiopia have to be understood in the context of Ethiopia’s broader relationship to Western donor governments. In recent years, Ethiopia has been one of the largest African country recipients of overseas development assistance, receiving an average of $3.5 billion from international donors.531 However, although the Ethiopian government is highly dependent on external development assistance, Western governments have been hesitant to use this leverage to push back against repressive efforts in the country for several reasons.

First, Ethiopia’s status as a security and counterterrorism partner has made the country relatively impervious to external conditionality. The Ethiopian government has built an international reputation as an anchor of stability in a fragile region.532 The Ethiopian National Defense Forces have a played a key role in the fight against Al-Shabaab in Somalia and served as peacekeepers in the disputed Abyei area between Sudan and South Sudan. From 2011 to 2016, the U.S. military also used an Ethiopian base to launch unmanned aerial vehicles assigned to counterterrorism operations in East Africa.533 The EU, on the other hand, has relied on Ethiopia to stem the flow of migrants from East Africa and the Horn of Africa.534 Western governments fear that heightened pressure could destabilize the Ethiopian government, thereby creating further instability in the Horn of Africa.535Second, Ethiopian leaders have been highly effective at warding off international pressure by highlighting the government’s commitment to economic development and its substantial developmental track record, as well as by threatening to turn further toward China in the event of Western funding cuts. Third, international donors have been unwilling to cut their humanitarian and development assistance out of concern that such a drastic step would only end up hurting the country’s poorest populations, which are already vulnerable to drought and famine.

Behind-the-Scenes Pressure Against the Charities and Societies Proclamation

In 2008, news of the draft Charities and Societies Proclamation triggered international diplomatic pressure behind the scenes. International partners privately lobbied the Ethiopian government to remove some of the law’s harshest provisions. Throughout the drafting process, Western governments showcased an unusual degree of unity and coordination in condemning the law. Delegations from the EU, the United States, and the United Kingdom (UK) expressed their concern over the legislation during high-level meetings with Ethiopia’s prime minister and Ministry of Justice officials.536For example, the assistant secretary for democracy, human rights, and labor traveled to Ethiopia to share U.S. concerns with Zenawi, raising issues such as the 10 percent cap on foreign funding and the limit on administrative overhead.537 However, these efforts did not significantly impact the final proclamation. The government agreed to a few amendments but retained the core features of the law. At the same time, it publicly accused the international community of illegitimate meddling.538

The international reaction to the passing of the law was timid. In a presidential declaration, the EU welcomed the “thorough exchanges of views” it had with the Ethiopian government regarding the law.539 It neither condemned the law nor asked for its repeal. The statement stood in contrast to the EU’s significantly stronger criticism of the 2006 Russian NGO law and similarly repressive legislation passed in Zimbabwe in 2004.540 Moreover, the European Commission simultaneously announced 250 million euros in additional assistance for the Ethiopian government. On the U.S. side, the Department of State issued a public statement of concern.541 Various high-level U.S. officials subsequently raised the issue of the shrinking civic space in meetings with their Ethiopian counterparts, but they rarely addressed the question in public.

Shift to New Funding Modalities

After the law’s passage, Western governments shifted their focus from lobbying to adaptation. The Civil Society Sub Group of the Development Assistance Group—a network of bilateral and multilateral donors established in 2001—set up a monitoring system to track the enforcement of the Charities and Societies Proclamation and collect systematic evidence on the challenges faced by civil society organizations. In addition, the group funded an Adaptation Facility to help Ethiopian civil society groups adjust to the new legal environment.542 The first part of this project was funded by USAID, whereas the second part was funded by a group of donors that included the Swedish International Development Agency, Irish Aid, the Danish and Dutch embassies, and the Canadian International Development Agency and was executed by a local CSO Taskforce.543

The EU also successfully pushed for an exemption from the Charities and Societies Proclamation. Thanks to the Cotonou Agreement—a treaty that obliges EU partner countries to more fully involve nonstate actors in development and policy planning—the EU convinced Ethiopian authorities to label the EU’s Civil Society Fund a domestic funding source. As a result of this exemption, the EU was able to keep funding civil society groups engaged in human rights and advocacy work, which would otherwise have been be barred from raising more than 10 percent of their budget from foreign sources.544 Between 2006 and 2012, the Civil Society Fund dispensed 14.9 million euros in small grants and capacity-building support to more than 250 Ethiopian civil society organizations.545 In 2012, the EU launched a second incarnation of the fund that allocated an additional 12 million euros to Ethiopian NGOs.546 As part of the agreement, Ethiopian government authorities participate in the funding allocation decisions and therefore exercise some degree of control over the process. The program has nevertheless benefited a few organizations working directly on democracy and rights, including the HRCO, EWLA, the Consortium of Christian Relief and Development Associations, and the Vision Ethiopian Congress for Democracy. In addition, the EU has channeled grants to Ethiopian NGOs through the European Instrument for Democracy and Human Rights.547

The U.S. government has struggled to continue its democracy assistance activities in the country. USAID initially continued funding the United Nations Development Program’s Democratic Institutions Program, which provided technical capacity building to Ethiopian governmental institutions, including the Ethiopian Human Rights Commission and the Federal Ethics and Anti-Corruption Commission. Yet it phased out its support after the Electoral Board denied civil society groups the right to provide voter education ahead of the 2010 elections.548 The National Democratic Institute and the International Republican Institute did not resume their in-country activities after having been expelled from the country in 2005.549 However, the National Endowment for Democracy has continued disbursing small discretionary grants to Ethiopian civil society organizations, including the Vision Ethiopian Congress for Democracy, the Forum for Social Studies, and the Peace and Development Center (see Figure 6).550

Quiet Diplomacy

At the diplomatic level, both the EU and United States continued to address the human rights situation in Ethiopia privately and within the framework of high-level meetings and formal political dialogues with the Ethiopian government. Their efforts centered primarily on monitoring the impact of the Anti-Terrorism Proclamation and its use against journalists, opposition activists, and religious leaders. U.S. officials raised these issues in meetings of the U.S.-Ethiopian bilateral Democracy, Governance, and Human Rights Working Group.551 EU officials also regularly discussed the Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation during its Article 8 dialogues with the Ethiopian government. These dialogues derive their name from Article 8 of the Cotonou Agreement, which requires the EU and its development partners to “regularly engage” in dialogue about democracy and human rights.552

This type of quiet diplomacy led to little political change. The Ethiopian government adopted a highly formalistic approach to dialogue that provided few opportunities for a genuine debate on governance and human rights. On the EU side, the Article 8 dialogues were hampered by the lack of political engagement by member states and the absence of verifiable human rights benchmarks.553 International lobbying efforts proved most effective when they centered on specific cases, such as the release of political prisoners. For example, U.S. officials privately urged the government to cease the harassment and detention of opposition party supporters, which may have contributed to the release and pardon of a number of opposition leaders and journalists.554 Similarly, the EU expressed strong concern about the fate of the Zone 9 bloggers, who were imprisoned in 2014 and ultimately released in 2015 shortly after Obama’s visit.555

Yet high-level public pressure remained rare, even as the human rights situation in Ethiopia deteriorated further. Several prominent U.S. officials glossed over Ethiopia’s backsliding on democracy in public statements. The former under secretary of state for political affairs, Wendy Sherman, caused a small stir among human rights organizations in 2015 when she referred to Ethiopia as “a democracy that is moving forward” and asserted that Ethiopia was willing to “make every election better than the last one in being inclusive” and “[make] sure everybody’s rights are respected.”556Obama faced a similar backlash in 2015 when he became the first sitting U.S. president to visit Ethiopia—the same year that the EPRDF claimed to have won all 547 parliamentary seats in a landslide victory. During his visit, Obama called Ethiopia’s government “democratically elected,” seemingly legitimizing the flawed elections.557 While praising Ethiopia as an “outstanding” partner in the war on terror, he privately pressed Prime Minister Hailemariam Desalegn for improvements on human rights and political freedoms.558 Faced with criticism, the Obama administration argued that raising the profile of governance concerns during a high-level meeting would be more effective than sidelining the Ethiopian government.559 As in the case of Russia and Egypt, Obama’s team thus prioritized what they termed “principled engagement” over punitive diplomacy.560

Continued Aid Flows

While the United States and European countries have engaged Ethiopian authorities on democracy and human rights issues in public statements and private meetings, they have not applied any significant financial or economic sanctions to pressure the Ethiopian government to open up political space. U.S. aid to Ethiopia has fluctuated greatly over the years, but it has generally not been subject to conditions relating to democracy and human rights. The Security Assistance Monitor reports that the United States has provided between $300 million and $900 million in economic aid and between $1 million and $25 million in security aid to Ethiopia every year since 2003.561 While Ethiopia’s access to foreign military financing and military education and training funds has been subject to certifications from the secretary of state that Ethiopia has improved along various political indicators, U.S. support for peacekeeping, counterterrorism, and other defense operations is exempt from such certifications.562

In Europe, the Nordic countries and the European Parliament have been the most vocal and public advocates for greater European conditionality toward Ethiopia. In January 2013, the European Parliament passed a resolution imploring the European Commission and other international donors to make military and development assistance to Ethiopia contingent on political reforms, including “the repeal or amendment of the Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation.”563However, these efforts have translated into few tangible changes in assistance modalities. For example, the EU has never activated Article 96 of the Cotonou Agreement to suspend development aid to Ethiopia over democracy and governance concerns.564 After the Ethiopian government’s 2005 postelection crackdown, the EU did cancel its direct budget support to Ethiopia’s national treasury.565 Yet it redirected the funds to the World Bank’s Protection of Basic Services program in Ethiopia, which later came under fire from human rights organizations for enabling the EPRDF’s human rights abuses.566 The EU also approved a “middle-sized” governance incentive tranche—meant to incentivize and reward political reform—even as the country experienced a significant tightening of civic and political space.567 Ethiopia stands out as the only low-income African country other than The Gambia where the European Development Fund has not named democratic governance as a “focal area.”568 Between 2005 and 2014, the EU allocated only 3 percent of its total EU aid to Ethiopia to support governance reform programs.569

The United Kingdom, another major source of economic and military assistance for Ethiopia, has not significantly changed its policy toward Ethiopia since the crackdown on civil society intensified in 2009. In recent years, Ethiopia has consistently been among the top five recipients of British development aid. In fact, between 2015 and 2016, Ethiopia moved up from being the UK’s third-highest aid recipient (313 million pounds) to being the UK’s second-highest aid recipient (388 million pounds), with only Pakistan receiving more aid.570 In the past, UK aid has come under fire for allegedly supporting human rights abuses by the Ethiopian government, as in the case of Mr. O, an Ethiopian farmer who filed a suit against the UK Department for International Development for indirectly funding a “villagization” program in which Ethiopian security forces displaced hundreds of Ethiopian villagers.571

As noted in the introduction, the reluctance to use political conditionality partly stems from donors’ desire to support the Ethiopian government’s development efforts and concerns that increased pressure in the form of financial and development penalties would only hurt the most marginalized and impoverished Ethiopians.572 Donor governments also worry that isolating the Ethiopian government could further increase China’s influence in the country—particularly since the EPRDF already views Chinese investment as an important alternative to Western support.573 They point to existing evidence that democratic conditionality rarely works.574 Moreover, the belief that sustainable democracy in fact requires economic development and political stability remains prevalent among many donors, reinforced by multiple short-term incentives to continue diplomatic and assistance cooperation around counterterrorism and migration management.

Weak Responses to the Current Crisis

The disjunction between Western countries’ aid relationship to the Ethiopian government and concerns over increasing repression in the country became even more apparent during the Ethiopian government’s crackdown on protesters in 2015 and 2016. On the one hand, the frequency of high-level statements and condemnations increased. The European Parliament repeatedly issued strong statements criticizing the EPRDF’s handling of the protests. In January 2016, it passed another resolution calling on the EU to link its development cooperation with Ethiopia to democratic reform commitments and mitigate the “negative impact of displacement within EU-funded development projects.”575 In 2016, the EU delegation in Addis Ababa and various EU member states cosponsored a joint mission to Ethiopia’s Oromia region to conduct field visits, meet with stakeholders, and evaluate the human rights situation of protestors targeted by Ethiopian security forces. Similarly, twelve U.S. senators in April 2016 introduced a resolution condemning the use of violence against protesters and civil society and calling on the secretary of state to review U.S. security assistance to Ethiopia.576

At the same time, U.S. and EU officials have given no indication of a broader policy shift. In November 2015, the EU and Ethiopia signed a Declaration on a Common Agenda on Migration and Mobility, which allocates further financial support to the Ethiopian government to manage migration flows in the Horn of Africa.577 On the sidelines of the European Development Days in June 2016, EU leaders and the Ethiopian prime minister signed a joint declaration, Towards an EU-Ethiopia Strategic Engagement, which sets up a comprehensive process of cooperation along shared interests, including counterterrorism, trade, migration and economic development.578 While the initiative includes annual consultations on human rights and governance, it remains to be seen whether they will serve as an effective forum to challenge Ethiopian officials on the shrinking of civic space. After meeting Desalegn in March 2017, the EU’s high representative, Federica Mogherini, did not address the ongoing state of emergency in Ethiopia, and even praised the government’s establishment of a dialogue with the opposition.579 For now, it seems that the EU will continue to embrace quiet diplomacy while refraining from applying public pressure or conditionality, while the new U.S. administration has given no indication of a shift in approach.

NOTES

407 Jeffrey Clark, “Civil Society, NGOs, and Development in Ethiopia: A Snapshot View,” World Bank, June 30, 2000, http://documents.worldbank.org/curated/en/611131468773954100/Civil-society-NGOs-and-development-in-Ethiopia-a-snapshot-view, 1.

408 Clark, “Civil Society, NGOs, and Development in Ethiopia,” 4.

409 Sisay Alemahu Yeshanew, “CSO Law in Ethiopia: Considering Its Constraints and Consequences,” Journal of Civil Society 8, no. 4 (2012): 372.

410 . Ben Rawlence and Leslie Lefkow, “‘One Hundred Ways of Putting Pressure’: Violations of Freedom of Expression and Association in Ethiopia,” Human Rights Watch, March 2010, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ethiopia0310webwcover.pdf.

411 . Clark, “Civil Society, NGOs, and Development in Ethiopia,” 5–6.

412 . Bahru Zwede and Siegfried Pausewang, eds., Ethiopia: The Challenge of Democracy From Below (Uppsala: Nordic Africa Institute, 2002), 109.

413 . Abadir M. Ibrahim, The Role of Civil Society in Africa’s Quest for Democratization (Cham, Switzerland: Springer, 2016), 137; and “Ethiopia: The Curtailment of Rights,” Human Rights Watch, December 9, 1997, https://www.hrw.org/report/1997/12/09/ethiopia-curtailment-rights.

414 Zwede and Pausewang, Ethiopia, 110.

415 Siegfried Pausewang and Günter Schröder, “Ethiopia,” in Encyclopedia of Human Rights,ed. David P Forsythe(New York: Oxford University Press, 2009), 161.

416 . Zwede and Pausewang, Ethiopia, 109.

417 . Debebe Hailegebriel, “Ethiopia,” International Journal for Not-for-Profit Law 12, no. 2 (February 2010).

418 . Terrence Lyons, “Ethiopia in 2005: The Beginning of a Transition?,” Center for Strategic and International Studies, January 20, 2006, https://www.csis.org/analysis/africa-notes-ethiopia-2005-beginning-transition-january-2006, 3.

419 Jon Abbink, “Discomfiture of Democracy? The 2005 Election Crisis in Ethiopia and Its Aftermath,” African Affairs 105, no. 419 (2006): 174–99.

420 . Lovise Aalen and Kjetil Tronvoll, “The End of Democracy? Curtailing Political and Civil Rights in Ethiopia,” Review of Political Economy 36,no. 120 (2009): 193–207.

421 Interview with specialist on civil society in Ethiopia, January 9, 2016.

422 Simegnish Yekoye Mengesha, “Silencing Dissent,” Journal of Democracy 27, no. 1 (January 2016): 90.

423 Ibid., 90.

424 . Sarah Vaughan, “Revolutionary Democratic State-Building: Party, State and People in the EPRDF’s Ethiopia,” Journal of Eastern African Studies 5, no. 4 (2011): 633.

425 . Aalen and Tronvoll, “The End of Democracy?,” 203.

426 . Vaughan, “Revolutionary Democratic State-Building,” 634.

427 Mengesha, “Silencing Dissent,” 92.

428 Hailegebriel, “Ethiopia.”

429 . “Civic Freedom Monitor: Ethiopia,” International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), last updated October 27, 2016, http://www.icnl.org/research/monitor/ethiopia.html; and “Ethiopia: Proclamation No. 621/2009 of 2009, Charities and Societies Proclamation,” Federal Negarit Gazeta, February 13, 2009, http://www.refworld.org/docid/4ba7a0cb2.html.

430 Dereje Feyissa, “Aid Negotiation: The Uneasy “Partnership” Between EPRDF and the Donors,” in Reconfiguring Ethiopia: The Politics of Authoritarian Reform,eds. Jon Abbink and Tobias Hagman (New York: Routledge, 2013), 208–9.

431 . “Civic Freedom Monitor: Ethiopia,” ICNL.

432 . Berhanu Denu and Ato Getachew Zewdie, “Impact of the Guideline to Determine Charities’ and Societies’ Operational and Administrative Costs (70/30 Guideline)—Phase III,” Development Assistance Group Ethiopia, September 2013, http://esap2.org.et/wp-content/uploads/2014/11/Report-10_7030-Phase-III_Sep2013.pdf.

433 . Lewis Gordon, Sean Sullivan, and Sonal Mittal, “Ethiopia’s Anti-Terrorism Law: A Tool to Stifle Dissent,” Oakland Institute, January 2015, 9.

434 “One Hundred Ways,” Human Rights Watch.

435 . Gordon, Sullivan, and Mittal, “Ethiopia’s Anti-Terrorism Law,” 9.

436 . Hilary Matfess, “Rwanda and Ethiopia: Developmental Authoritarianism and the New Politics of African Strong Men,” African Studies Review 58, no. 2 (September 2015): 194.

437 Leonardo R. Arriola and Terrence Lyons, “The 100% Election,” Journal of Democracy 27, no. 1 (January 2016): 82.

438 “One Hundred Ways,” Human Rights Watch.

439 “Ethiopia Blames ‘Foreign Enemies’ for Stoking Unrest,” Al Jazeera,October 10, 2016, http://www.aljazeera.com/news/2016/10/ethiopia-blames-foreign-enemies-stoking-unrest-161010100148946.html.

440 . Awol Allo, “Ethiopia Politicizes Courts to Strangle Dissent,” Al Jazeera America,July 10, 2015, http://america.aljazeera.com/opinions/2015/7/ethiopia-politicizes-courts-to-strangle-dissent.html.

441 Shannon Orcutt, “Caught Up in Bitter Contests: Human Rights Defenders Working in the Context of Elections in Sudan, Ethiopia, Burundi and Uganda,” East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP), Human Rights House, September 2015, https://www.defenddefenders.org/2015/09/caught-up-in-bitter-contests-report-on-human-rights-defenders-working-in-the-context-of-elections/, 18.

442 Agence France-Presse, “Ethiopian Bloggers and Journalists Charged With Terrorism,” Guardian, July 18, 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/ethiopian-bloggers-journalists-zone-nine-charged-terrorism-ginbot-7.

443 . Orcutt, “Caught Up in Bitter Contests,” 18.

444 Ibid., 19; Mengesha, “Silencing Dissent,” 89; and “Journalism is Not a Crime: Violations of Media Freedoms in Ethiopia,”Human Rights Watch, January 2015, https://www.hrw.org/report/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia.

445 . Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “2009 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia,” U.S. Department of State, March 11, 2010, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135953.htm.

446 . “‘One Hundred Ways of Putting Pressure,’” Human Rights Watch.

447 “Suppressing Dissent: Human Rights Abuses and Political Repression in Ethiopia’s Oromia Region,” Human Rights Watch, May 9, 2005, https://www.hrw.org/report/2005/05/09/suppressing-dissent/human-rights-abuses-and-political-repression-ethiopias-oromia.

448 Arriola and Lyons, “The 100% Election,” 85.

449 “Ethiopia Extends State of Emergency by Four Months,” Al Jazeera,March 30, 2017, http://www.aljazeera.com/news/2017/03/ethiopia-extends-state-emergency-months-170330110807086.html.

450 “Legal Analysis of Ethiopia’s State of Emergency,” Human Rights Watch, October 30, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/10/30/legal-analysis-ethiopias-state-emergency.

451 . See, for example, “Human Rights Watch Encourages Opposition Violence in Ethiopia,” Official Blog of the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, October 22, 2016, https://mfaethiopiablog.wordpress.com/2016/10/22/human-rights-watch-encourages-opposition-violence-in-ethiopia-article-drtedros/.

452 Tracking Trends in Ethiopia’s Civil Society (TECS), “Mass Based Societies in Ethiopia: Prospects and Challenges,” Development Assistance Group Ethiopia, March 2012, http://www.dagethiopia.org/new/images/DAG_DOCS/TECS_Policy_Brief_MBS_Final_English_2April12.pdf, 16.

453 . Gebre Yntiso, Debebe Haile-Gebriel, and Kelkilachew Ali, “Non-State Actors in Ethiopia—Update Mapping,” Ethiopia–European Union Civil Society Fund and Civil Society Support Programme, March 2015, 66.

454 TECS, “Mass Based Societies in Ethiopia,” 23.

455 Ibid.

456 Dupuy, Ron, and Prakash, “Hands Off My Regime!,” 29.

457 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “2013 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia,” U.S. Department of State, February 27, 2014,