Advertisements
jump to navigation

OSA 33rd Annual Conference Held in Oromia, Finfinne #OSAinOromia July 27, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale #OSAinOromia

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale

BBC Afaan Oromoo, 26 Adooleessa 2019

Pirezidantii Itti - aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana irratti argamaniiru

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa Magaalaa Finfinneetti bakka hayyuulee fi qondaaltoonni motummaa olaanoo argamanitti Yunivarsiitii Rifti Vaaliitti eegale.

Dhaabbanni seenaa fi aadaa Oromoo qorachuuf hundaa’e kuni magaalaa Finfinneetti yaa’ii yeroo taa’u waggoota 33 keessatti kun kan duraati.

Yaa’ii kana irratti haasaa baninsaa kan taasisan pirezidantiin waldichaa Aadde Kuulanii Jaalataa ammaan dura seenaa dogoggoraa namoonni seenaa Itoophiyaa barreessaa fi himaa turan sirreessuu keessatti OSA qooda guddaa baheera jedhaniiru.

Dabalataanis, seenaafi aadaa Oromoo qofa osoo hin taane waldaan kuni addunyaan seenaa saboota kaan kan akka Hadiyyaa, Walaayittaafi kk akka hubatu gargaareera jedhan.

Pireezidantiin Itti – aanaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana irratti kan argaman yoo ta’u hojii dhabbati OSA’n hojjataa tureef galata argachuu qaba jedhaniiru.

Haala siyaasaa Itoophiyaa keessa tureen dirqamee biyya alaatii hojii qorannoofi barnootaa kan hojjetaa ture OSA fi michoonni isaa injifataniiru jedhaniiru.

Ummata Oromoo maraan baga ijoolleen keessan biyyatti isiniif galan jedhan jechuunis Oromoo harka fuudhan.

”Osooma mortuun mortuu hortuun horti, iniifannoon Oromoo itti fufa!” kan jedhan Obbo Shimallis, dhaloonni amma jiru duudhaa sirna gadaa abbootii isaa cimsatee akka deemuuf qo’annoo fi qorannoo taasisu cimsuu akka qabu dhaamaniiru.

Obbo Shimallis itti dabaluunis, keessummaa tajaajilli lammummaa amma mootummaan naannoo Oromiyaa eegalee akka hojiirra oolu gochuuf akka deeggaran hirmaattota gaafataniiru.

Aaddee Kuulanii Jaalata pirezidaantiin waldichaa gama isaanitiin, OSA seenaa fi aadaa deebiisanii dagaagsuu qofa osoo hintaane dirqama ‘roadmap’ dhalootatti agarsiisuu qaba jedhan.

Hayyoonni fi beektonni Oromoo injifannoo Oromoo fi ummanni Itoophiyaa argate akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa bahuu qabna jedhaniiru.

Yaa’ii guyyoota sadiif gaggeeffamu kana irratti hayyoonni Oromoo fi Prof Asmaroom Laggasaa dabalatee qorattoonni seenaa Oromoo fi jaallattoonni Oromoo hedduun biyya keessaa fi biyya alaa irraa hirmaataniiru.


Qorannoo akkamiitu dhihaate?

Pirofeesar Baqalaa Guutamaa waraqaa qu’annoo mata dure ‘Federalism and Identity’ jedhu jalatti dhiyeessaniin, ‘Itoophiyaan yeroo ammaatti sirrni federaalaa akka hojjatu taasisuun alatti fala biraa hinqabdu’ jedhaniiru.

Mootummaan yeroo ammaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiru sirna Federaalizimii bu’uuressullee ofumaan naannolee olaantummaadhaan bulchaa waan tureef federaalizimii dirqamaan saboota walitti fide jedhamee komatama.

Biyya akka Itoophiyaa sab-daneessa taate kana keessatti Federaalizimiin saboota walitti fidu dirqama ta’uu kan dubbatan Pirofeesar Baqqaleen namoonni sirni federaalizimii qoodiinsa uuma, biyya diiga jedhan sirrii akka hin taane dubbatan.

Federaalizimii sabdaneessaa dhugaadhaan bu’uuressuuf sirni dimokiraasii jiraachuun dirqama kan jedhan hayyuun kuni paartii fi mootummaan adda ba’anii hojiisaanii hojjechuu dhabuun rakkoo hamaaf sirna kana saaxiluu dubbatan.

Federaalizimii dhugaan garuu aadaa fi seenaan akkasumas duudhaan naannolee hundaa yoo beekamee fi kabajamedha.

Sirna Federaalizimii sab-daneessaa hin hordoftu taanaan Itoophiyaan baay’inaa fi garaagarummaa Saboota keessa jiru hooggantee deemuun hin yaadamus jedhan.

Mirga dhuunfaa kabajuu fi mirga gareef beekamtii kennuun utubaa sirna federaalizimii ta’uu qabas jedhan.

Eenyummaa ofii qabatanii Itoophiyaa ta’anii jiraachuun utuu danda’amuu sabummaa kee gatii Itoophiyaa ta’i yaadi jedhu balaa sirna federaalizimiiti jedhan.

Furmaata rakkoo keetii anatu siif beekaa osoo hin taane hirmaachisuudhaan namni hunduu rakkoo isaaf qaama furmaataa akka ta’u haala mijeessuutu nu baasas jedhan.

Gama biraatiin mata duree ‘Aangoo Diinagdee fi Siyaasaa mootummaa giddu galeessaan qabame’ jedhurratti waraqaa qoranno kan dhiyeessan Dr. Ammayyuu Godessoo Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa kan ta’e mootummaan federaalaa aangoo mootummaa naannolee keessa seenuun sarbuu isaati jedhan.

Mootummoota naannoleef aangoo qooduu dhabuu, saboota hundaaf beekamtii kennuu dhabuu fi qoqqoodanii bulchuuf yaaluun sirna federaalizimii biyyattiirraan dhiibbaa ga’eera jedhan.

Haala jiruu fi jireenya hawaasa daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz irratti waraqaa qorannoo digirii sadaffaa(PhD) isaanii kan hojjetan Dr.Ammayyuun waldhabdee saboota gidduutti yeroo sana uumamaa tureef Ministira Dhimmoota Federaalaa yeroo sanaa komatan.

Ammas taanaan sirna hunda walqixa tajaajiluu fi ummata Itoophiyaa hundaaf ta’u fiduuf Paartileen Siyaasaa waliin mari’achuu akka qaban dhaamaniiru.

Hayyoonni lameen erga waraqaa qoranno dhiyeessanii booda gaaffilee ka’aniif deebii kennaniiru.

Gaaffilee ka’an keessaa mootummaan Itoophiyaa amma bulchaa jiru akkaataan dhufiinsa isaa gama humna waraanaatiini, akkamiin sirna dimokiraasii mariirratti hundaa’e bu’uuressuu danda’a jedhuuf paartileen siyaasaa Oromoo kanarratti dirqama akka qabantu himame.

Gaaffii walitti dhufanii sirna federaalizimii uumuun haala Itoophiyaan amma keessa jirtuun dhuguma furmaata ta’aa jedhuuf waldanda’uun dhimma ijoo ta’uutu himame.

”Lammiileen Itoophiyaa hunduu aadaa fi duudhaa, eenyummaa isaanii qabatanii walitti dhufanii waldanda’uudhaan waliin jiraachuu danda’u, yoo tokko balleesse, inni kaan danda’aa, akkasiin waliin jiraachuutu furmaata ta’a” jedhan Pirofeesar Baqqaleen.

more at #OSAinOromia

Advertisements

Ethiopia: Communities in diaspora held massive rally to show their support for PM Abiy Ahmed’s reform July 11, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Ethiopia: People’s resistance movements have brought change in political relations on three decades old Ethiopian Federation, Obbo Ibsa Gutamaa April 16, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

People’s resistance movements have brought change in political relations on three decades old Ethiopian Federation. This change has forced a transitional arrangement in which supremacy of the law is to be observed. There is consensus it seems, that EPRDF new leaders administer the transition. This will be the first journey towards freedom in the last hundred and more years for all oppressed peoples of the empire from own and colonial ruling classes. Members of those classes won’t go easily without the last effort to regain the power they lost to people’s revolution since 1974. The transitional governments role is not to attempt making fundamental changes but to enforce supremacy of the law and carry on routine government functions. Elected representatives after transition will establish the direction the post empire state would take. Oromiyaa is going to be one of the participating states in the decision making. Finfinnee is her capital. One that says Finfinnee does not belong to Oromiyaa is only one that considers Oromiyaa is not Oromo’s. Leftovers of past ruling class still have nostalgia for the old order. They are even heard advising Dr. Abiy to annul the constitution and rule with iron hand simply to deny Oromo regaining their lost rights. Oromiyaa showed willingness that there must be peace to discuss on how people continue living together not accepting supremacy of Ethiopia but believing in their equality. Freedom for the Oromo is assurance for freedom all oppressed classes and peoples in the empire. For leftovers of past ruling class democracy is disaster and demeaning. They are losers that have tried to sabotage the change that appeared in the empire from the beginning. They had hands in Darg’s genocide, Eritrea’s separation, collapse of the old army, and the coming to power of Wayyaanee. Still, they are trying the last effort to sell their evil ideas before aging takes them away. Their advice made Mangistuu monster and that alone will deny them credibility. The failed coup they masterminded caused the demise of the cream of Ethiopian elite forces. To pass their evil thoughts to the next generation they are advising their young to make all efforts that Oromo shall never raise their heads. They forget that mother mouse has also advised what mother cat advised. They are crying about the demise of the empire system as if it did not start cracking fifty years ago. Though he cannot save it, Abiy can make it smooth and tranquil for them to rehabilitate. From ruins of the empire there will not be catastrophe for the majority but free nations and democratic system are sprouting. Those that are not concerned to empower the peoples but want power for themselves wish crumbling or dictatorship for and show no worry for fate of the peoples. Oromo love peace and serenity; they will have gain from success of transitional government not from its fall. That could take them back to long and bitter struggle. The time is when we need peace and stability for viable change. But that does not mean they will not fight back aggressors. Let alone Dr. Abiy the one they initially tried to compare to, even if the true Moses of their dream comes, he cannot turn the wheel of change backwards, he would only help it cross the transition bridge. They started smear campaign against Abiy when they found that he has his own personality and own dreams not clone of Goobana. His trying to Ethiopianize Oromo demands was not enough for them. Contribution of Oromo intellectuals on matters of Finfinnee and anti-Oromo movements are so far not sufficient. Throwing slogans with emotions alone does not serve much. Oromo question is only about human rights, democracy, peace and freedom for all. Finfinnee will have City Council which will be filled by their representatives according to principle of one person one vote. Contrary to leftovers of Habashaa ruling class Oromo sovereignty will bring to Finfinnee peace, democracy and better understanding with neighbors. Oromo are simply saying that Oromo have sovereign right over Oromiyaa that includes Finfinnee. Areas that require interference of the sovereign will not exceed some tax areas and human rights and areas which are beyond the ability of the city. Non-Oromo residing in Oromiyaa had never been forced to change their style of life, culture and language; the same applies for Finfinnee. Whatever rights universally recognized Oromiyaa will be the first to implement because Oromo have a tradition in which rule of law and respect for human rights have priority. These are the truth whose distorted versions are presented by Nafxanyaa system hopefuls. They want to own everything, Oromo land, resources and Oromo labor. Therefore, Oromo media and intellectuals have a homework to handle. To report to Oromiyaa for Silxee, Adaree, Guraagee, Indagany, Qabeena, Dawuroo, Dorzee, Kambaataa, Hadiyyaa, Alaabaa, Sidaamaa and other Southern peoples that have established their lives on trading in Finfinnee has more advantage than remaining under control of Nafxanyaa hopefuls. Many relatives of Finfinnee residents live scattered over all parts of Oromiyaa than in any other state enjoying Oromo hospitality. But to tell the Oromo that Finfinnee is not theirs will be failed justice. Finfinnee can grow or diminish, profit or lose, based on Oromo will. The Oromo will like Finfinnee get better democratic governance than ever; develop more than ever; be more beautiful and peaceful; welcome all hard-working human beings to join in her development, not oppression, plundering, and neglect of the past hundred years to return to her. Everybody has to understand what it means to say Finfinnee is Oromiyaa’s? The truth is not what the children of colonial war lords, Raas Birruu, Raas Daargee, Raas Kaasaa, Raas Tasammaa, Negus Walda Goorgis, Raas Haayiluu and others who want to maintain colonial legacy say. Oromo are ready to negotiate with any nation and nationality based on equality and respect for mutual interest and rights. All peace-loving persons have to involve in creating understanding between peoples of the region. The Ethiopia Nafxanyaa system hopefuls are singing for, will not come back again but a beautiful maiden is being seen from distance whatever her name may be. What do you say?

Oromiyaan haa jiraattu!

Oromia (Finfinnee): OMN: Marii Dubartoota Kolfee Qaraaniyoo fi magaalota naannoo Finfinnee February 25, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

HRW: Interview: Ethiopia Lets in Human Rights Watch for First Time in 8 Years Genuine Progress on Rights, Yet Ethnic Tensions Loom in Rural Regions February 23, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Interview: Ethiopia Lets in Human Rights Watch for First Time in 8 Years

Genuine Progress on Rights, Yet Ethnic Tensions Loom in Rural Regions

Amy Braunschweiger,  Senior Web Communications Manager, HRW and Felix Horne, Senior Researcher, Horn of Africa, HRW

After more than two years of protests, power changed hands in Ethiopia last April. Under the new Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia is shedding its reputation as a country that tortures detainees and spies on its citizens. The authorities have released thousands of political prisoners and dismissed some abusive security force officers. The decades-long conflict with neighboring Eritrea came to an end. And for the first time in eight years, Human Rights Watch staff who cover Ethiopia were permitted to visit the country. Senior Researcher Felix Horne talks with Amy Braunschweiger about these exciting steps forward, as well as his concerns about rising tensions among ethnic groups in the country’s rural areas.

Abiy Ahmed, newly elected prime minister of Ethiopia, is sworn in at the House of Peoples' Representatives in Addis Ababa, April 2, 2018. © 2018 Hailu/Anadolu Agency/Getty Images
Abiy Ahmed, newly elected prime minister of Ethiopia, is sworn in at the House of Peoples’ Representatives in Addis Ababa, April 2, 2018.  © 2018 Hailu/Anadolu Agency/Getty Images

How has Ethiopia changed since you were last there?

Addis Ababa, the capital, has changed so much. Unlike before, modern asphalt roads are everywhere, there are freeways, tall, modern shiny buildings, lots of new restaurants, and a light rail system. It used to smell of smoke, from people burning wood to prepare food, but that smell is now gone. People seemed to feel much more free to express their opinions. They were speaking very openly about sensitive subjects in public spaces, cafes, and mini buses. That’s not the Addis I knew, where everyone was looking over their shoulder to see who was eavesdropping.

You went specifically for a workshop on rebuilding civil society. What did you learn?

Under the 2009 Charities and Societies Proclamation, civil society groups working on human rights issues in Ethiopia was decimated. Most nongovernmental organizations (NGOs) were closed. Others had their bank accounts frozen. But a new law was passed earlier this month. It eliminates most of the draconian restrictions from previous legislation. The new agency registering NGOs needs to get up and running and that will take time, but we hope NGOs will be able to register soon, which will open up possibilities for funding. Then they can document abuses and advocate for respect for human rights, which is critical ahead of the May 2020 elections.

What was the workshop like?

There was a feeling of newfound optimism there. Still, it was starkly evident the extent to which civil society working on human rights has been decimated since the Charities and Societies Proclamation was passed 10 years ago. It will clearly take time for the sector to recover.

At the workshop, international and Ethiopian NGOs, such as the Human Rights Council of Ethiopia and the Consortium of Ethiopian Rights Organizations, discussed advocacy strategies and research gaps, and talked about economic, social, and cultural rights. It was a chance for everyone to get together in person. There were people there who I knew quite well but had never actually met. It was nice to put faces to names.

Newspaper readers at Arat Kilo, a square in Addis Ababa, Ethiopia.
Newspaper readers at Arat Kilo, a square in Addis Ababa, Ethiopia. © 2011 Tom Cochrem/Getty Images

Did anything surprise you?

Some of the activists organized a press conference at the end of the workshop, and I honestly didn’t expect much media interest. But 60 journalists showed up, and most were from the state media. When I talked about how it was our first visa in eight years, there was applause. They asked questions about what work we planned to do in Ethiopia and if we’d open up an office there.

State media never covered our work in the past, and that has clearly changed. But media is still publishing a pro-government prospective. For example, we spoke about all the great reforms happening, and we also talked about our concerns. But most of the media never reported on the concerns.

I have this memory from the press conference, when, among the microphones was one from ETV, which is the main state broadcaster, and next to it was one from OMN, the Oromia Media Network, which used to be banned in Ethiopia. The former government went to great lengths to jam OMN’s television broadcasts and had unfairly charged it under the counterterrorism law. It was great to see them side-to-side and a powerful image of change in the media landscape.

Over the past few years, there have been simmering ethnic tensions across Ethiopia. Where do these tensions now stand?

In Addis, things are good. There’s lots of optimism. But outside the capital – and I’ve been in regular contact with people around the country since Abiy came to power – it’s almost the exact opposite.

Previously, the ruling coalition’s direction was implemented from the highest-level officials down to the villages. An expansive network of intelligence at every level meant the government knew everything, allowing it to suppress any emerging threats to its power and control. The government also used other strategies to stem criticism, including force.

But that system in many places has all but broken down, as people associated with serious abuses, or those not loyal to the current government, have been purged. There is little governance happening at local levels, and local security officials are often ineffectual, allowing some vigilante groups to take control. At the same time, people are feeling newly empowered to speak openly after years of suppression, and many have longstanding grievances over land, border demarcations, access to state resources, and perceived discrimination against their ethnic group.

June 15, 2016 Report

“Such a Brutal Crackdown”

Killings and Arrests in Response to Ethiopia’s Oromo Protests

Unfortunately, institutions that would normally resolve those grievances – the judiciary, parliament, the Human Rights Commission — aren’t yet seen as independent or capable of doing so.

All this is happening at the same time as a massive influx of firearms into the country, many from Sudan. It’s a dangerous mix.

What does this look like on the ground?

The ethnic tensions play out in different ways. In some places, you see young armed gang members stopping cars and demanding payments, smuggling goods, controlling regional trade. There has been open fighting in other places, and the Ethiopian army has recently been engaged in clashes with the Oromo Liberation Front forces. The OLF was welcomed back into the country, but some of its members weren’t willing to disarm or reintegrate into government security forces.

What’s really worrying is that this violence could just be the tip of the iceberg. Around the boundary between the Tigray and Amhara regions, both sides are engaging in war-like rhetoric and heavily arming themselves. If open fighting broke out between those regions, it would affect the whole country. Yet there has been notable silence from Abiy around this and other emerging conflicts around the country.

Some of the challenges facing the government are inevitable in transitioning from an authoritarian government to a fledgling democracy. But restoring law and order doesn’t seem to be high on the government agenda. Officials don’t seem to be taking these risks seriously. Eighty-five percent of Ethiopians are rural, mostly small-scale farmers or pastoralists who need grazing land and water for their animals. If there is widespread conflict, if they’re displaced, or if they can’t plant or harvest because of fighting, the humanitarian consequences would be dire.

1
The Ethiopian government is forcibly displacing indigenous pastoral communities in Ethiopia’s Lower Omo valley without adequate consultation or compensation to make way for state-run sugar plantations and the construction of Africa’s highest dam, the Gibe III hydropower project. The Lower Omo valley, one of the most remote and culturally diverse areas on the planet, is home to around 200,000 people from eight unique agro-pastoral communities who have lived there for as long as anyone can remember. Their way of life and their identity is linked to the land and access to the Omo River.

What about the problem of internal displacement?

There are over two million internally displaced people in Ethiopia. This includes 1.4 million new displaced people in the first half of 2018 alone – the largest internal displacement of people in the world during that time period. A changing climate brought increased drought and variability of rains, causing the displacement of pastoralists who didn’t have enough grazing for their animals. But most of those displaced were fleeing armed conflict. In many places along the 800 kilometer boundary between the Oromia and Somali regions, groups, many of them armed, violently removed people from their lands. Because these places are remote, it’s difficult to provide food and other types of humanitarian aid there.

We are worried the government may be forcing internally displaced people back to their lands before it’s safe. Recently, about 900,000 people from the Gedeo ethnic group were forced to flee their lands in the country’s coffee-growing south by the Guji Oromo ethnic group. But the spike in the number of those displaced embarrassed the government, so local officials pressured them to move back in part by telling humanitarian groups – which were feeding the Gedeo – to only provide them food in the places they had fled. Many Gedeo went back because of the pressure, even though for many there is nothing to return to or they feel it is still unsafe.

October 19, 2010 Report

Development without Freedom

How Aid Underwrites Repression in Ethiopia

Using aid to control people’s movement was a strategy the former government regularly deployed. It’s concerning to see it being used again in Abiy’s Ethiopia.

How will these factors play into Ethiopia’s 2020 election?

In the past, Ethiopia’s elections were riddled with irregularities, with the government “winning” over 99.6 percent of federal parliamentary seats in 2010 and all 547 seats in 2015 election. Expectations are high that the 2020 elections will be different.

But lots of important issues about the upcoming elections aren’t being addressed. Key elements for an environment conducive to credible elections, like an independent media, fair registration procedures, and a vibrant civil society, just aren’t in place. Opposition parties, many of which only existed outside of Ethiopia for many years, are starting from scratch. An oft-delayed census, historically controversial in Ethiopia, has still not taken place.

Many people are quietly asking if the elections should be postponed. The ruling party and most opposition parties have not sought a postponement because they all think they will do well. And many of the youth – those who joined the protests that brought about the changes over the past year – don’t feel represented by the existing parties. Combine all this with the current ethnic tensions and the security void, and it’s a potential powder keg.

How does all of this affect your work?

In the past, we never were able to get the government’s perspective on the abuses taking place. We always reached out to officials but got nothing back, which denied them an opportunity to tell their side of the story. I’m hoping this new government will continue to give our researchers visas and be responsive to meeting and discussing our findings. We hope we will also be able to do more research on the ground in Ethiopia, and tackle issues that were previously off limits because of access and security constraints. We also look forward to working more openly with local civil society groups and activists as the sector rebuilds itself. After many years stuck on the outside, there’s lots to do, and we intend to be there to do it.

Wanti barbaachisaan maqaa Itophiyaa utuu hin tahin, akka ilmaan namaatti fedhan waliin jiraachuuf maqaa fedhe jalatti walii galte hawaasomaa uumuu dha. Obbo Ibsaa Guutamaa irra February 15, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment


What is important is not the name Ethiopia, but the will to enter into a social contract to live together in peace as human beings under any name. 

Kanneen bara Minilik duudan ammallee Oromiyaa biyyoota mootii xixiqqoo isaan bulchoota muudaniifitt ciruu abjootu. Qaabannoo gabaabachuun, dargaggoon Oromo kaleessuma biyya ofii irra darbanii isaanuu bulcha abbaa hirree hamaa, TPLF jalaa bilisa baasuu saanii irraanfatanii jiru. Ummati Oromo fi dargagoon saas hardhas tokkummaa biyya ofii irraa hamaa ittisuuf caalaa dammaqanii eeguu cimsaa jiru. Finfinneen keenya jechuun “Humnoota tokkummaa”, akeeki saanii sana utuu hin tahin, Oromiyaa gargar kutuu akka tahe beeku. Kun waan haaraa utuu hin tahin bara Qinijjitii kaasee kan karoorfatanii. Wacabbarii saanii gidduu kanaa sanumaaf ture. Oromo bilisaa fi walabummaa hameessa saanii waggaa dhibbaa olii, biyya Oromoo, Oromoo biyaa (Oromiyaa) jibbu. Kallachi mormii Oromoo, dargaggoon Oromoo fi demokratoti biraa empayera keessa jiran TPLFiin kan buqqisan goblaa mirgaa kan tahe abdattuun sirna Nafxanyaa bakka buufachuuf miti. Sirni imperial dullachii sadarkaa kabeebsuun hin dandahamett babbaqaqee jira. Gaaffiin ama jiru Itophiyaa dullattii akkamitt dhinsinaa utuu hin tahin, mirkanii lafa jiru, moo’ummaa ummatootaa fudhachuu dha. Yoosi, kan tokkee haaraa fedha ummatootaa irratt hundaawe ijaaruun kan dandahamuu. Akeeki sochii bilisummaa Oromoo qabaa Itophiyaa jalaa Oromiyaa walaboomsuu dha. Sana bakkaan gahuuf waan teekinikaa xixinnootu isa hafee ture. Kanaaf akka ta’iisi sun xifa hin jirreett fudhachuun waldiddaa caalaatt hammeessuu dandaha. Kaayyoo ummata Oromoo ABOn akka ganama dhihaatett tuffiin ilaaluun ayyaamii saba sanaa waldhaaluu taha. ABOn fardaa, yoo dulloome Kaayyoo, ayyaana sabaa utuu hin tahin farda biraatu bakka bu’a. Kan tahuu qabu golooti nagaa jaallatan hundi, yaayyoo karaa mormii ummata booda jijjiirama demokraatawaaf yayyabame hanga xumuraatt hordofuu dha. Danuun seenaa bulcha cehumsaa Garee Lammaa Dr. Abiyyiin hogganamu uumee jiraa. Yero ammaa filmaati wayyaan jiru isaanuma. Deggersi keenya qeeqaa tahuu dandaha, garuu ifaajjee jijjiiramaa barbaachisu fiduuf akka dandeessisutt ijaaraa tahuu barbaachisa. Bu’aa ciicannoo kennaafiin wal amantee uumaa; mucuci asii fi achii, miiddhaan dhaqabsiisu yoo jiraate bu’aa yaa’icha keessa argamu hin caaluu. Waggoota dhibba tokkoof sammuu dhiqaaan jiraatuyyuu Itophiyaa tahuu kan hin fudhatin jiru. Kanaaf, ta’innaan, godinicha tokkeessuuf tattaaffiin godhamu mirkanii jiru kanaan wal gitchisiisuun barbaachisaa dha. Jalqaba, rakkinoota waggoota dhibbaa fi shantama as haanan keessatt kahan erga ilaallee kan waggoota kumaatt dabarra. Mirga saba hiree ofii ofiin murteeffachuu kan walabummaa dabalatu beekuun wal amantee sabootaa fi sabaawota akka walqixxeett waliin mari’achuu mijjeessu uumuu dandaha. Tokkumaan olii gad gonfamu, si’achi fudhatama hin qabaatu. Uumaa empayerii irratt qayyabannoo waloo qabaachuu yaaluun wal nokkora hedduu hambisuu dandaha. Qabeen saa, namoota daaya, gootota, alaabaa, afaan, aadaa fi seenaa tokko hin qabne, biyya ofii qaban kan tahee dha. Barri imperiyaalism jara akkasii humnaan bulcha tokko jalati fide. Hariiroon haala sana jalatt gaggeeffamaa ture hariiroo ashkarii fi goftaa giddu jiru ture. Booji’amootaa fi bitamtee hojjettuun Oromoo, Empayera Itophiyaaf dirree hedduutt gumaachanii. Dirree lola gurguddaatt jabduu agarsiisanii jiru; makiinaa afaan Amaaraa barressu (type writer) uumaniiruuf; dirree hogbarruu fi ooginaa afaan Amaaraa fi sportiitt kkf Itophiyaatt kan isaan gitu hin turre. Tajaajilli akkasii addatt kan Itophiyaa qofaatt beekame miti. Gumaachi Pushkin, Ruusiyaaf galmeeffame malee biyya tarii keessaa maddee Iroobiif miti. Gumaachi garbooti gurraachi qarooma addunyaaf tolchan Afrikaaf utuu hin tahin biyyoota gooftolii saaniif galmaawan. Biyya tokko keessatt tajaajiltummaan qooda fudhachuu fi bilisummaan hojjechuun adda addaa. Kanaaf “Gamna gowwoomsuun jibba barbaacha” kan jedhamu yaadataa, qabattee mirgoota ilmaan namaatt of haa daangessinu. Gumaacha ashkarootii fi booji’amtooti isaan keessaa maddan tolchan Oromoo gowwoomsee gaafii bilisummaaf qaban irraa isaan hin maqsuu. Akka daagaagicha Afrikaa fi ummata aadaan riqata qabuutt Oromoon waan tokkummaa Afrikaaf gumaachuu dandahan hedduu qabu. Garuu dura duubbee cimaa, Oromiyaa barbaadu. Gidiraa jiraatus, waliin jiraachuun jaarraa tokko olii, anjaa kennuun gara jijjiiramaa demokraatawaatt atoomaan waliin hojjennee ummati akka bilisummaan hiree saanii murteeffatan humneessuu ni dandeenyaa. Eenyuu maqaa Itophiyaa jala da’atee, sirna dullacha deebisee fiduu akka hin dandeenye gochuu dha. Fakkeenyi sirna dullacha, namichi ergaramaan tokko, ofii bututtuu uffatee kophee malee, ijoollee saa qullaa of jala yaasee harreett midhaan, dammaa fi dhadhaa fe’ee, qoraan gateettii baatee, tumaalessa ijoollee saa harkisiisuun warra abbaa lafaa gabbatoo takkaa hin daarre, afaan saa hin beekneef fida ture. Sun deebi’uu hin qabu. Ijoolleen Oromoo utuu hin quufinn, utuu daara hin bahin, utuu barumsa hin qabaatin, ummati Oromo jeejee,i dhukkubaa fi bulcha badaatt saaxilamaa qabeeenya Oromoo eenyuu saamee ittiin gabbachuu hin qabu. Wanti barbaachisaan maqaa Itophiyaa utuu hin tahin, akka ilmaan namaatt fedhan waliin jiraachuuf maqaa fedhe jalatt walii galte hawaasomaa uumuu dha. “Lammafata bishaan gaanii” jette hantuuti, jedhu Oromon. Bishaan gaanii keessa cubuluqxee akka tasaa dhangalaafnaan baraaramtee. Oromiyaan haa jiraattu!

What is important is not the name Ethiopia, but the will to enter into a social contract to live together in peace as human beings under any name. 

Those deafened during the time of Minilik still dream of partitioning Oromiyaa into small kingdoms whose rulers will be ordained by them. Their memory being short, they have already forgotten that it was only yesterday that Oromo youth freed not only own country but also theirs from tyrannical rule of the TPLF. Oromoo people and their youth are still today standing guard vigilantly to protect integrity of their country. That the real objective of “Forces of unity” claiming Finfinnee is not in itself but aimed at dividing Oromiyaa is well known to them. This is only a plan that started during the time of Qinijjit. That was what all their hullabaloo of these days about. They hate to see free Oromo and independent Oromo country, Oromo biyyaa (Oromiyaa) their milk cow for over hundred years. It should not be expected that Oromo youth, the vanguard of people’s protest and all democratic youth in the empire that helped in removing the tyrannical rule of TPLF to tolerate another right wing Nafxanyaa system hopefuls to replace it. The old imperial system has cracked beyond repair. The demand now is not how to mend old Ethiopia but recognizing reality on the ground and taking each people as sovereign. That is when reconstructing a new union based on the will of the peoples becomes possible. Oromo liberation movement aimed at liberating Oromiyaa from Ethiopian occupation. It has almost done it except for some technicalities. Therefore, to talk as if that phenomenon never existed is inviting the conflict to escalate. Undermining the Oromo national Kaayyoo as originally articulated by the OLF is failing to understand the psychological makeup of that nation. OLF is only a horse; if it ages another horse will be replaced not the Kaayyoo, spirit of the nation. What should be done is that all peace-loving parties cooperate in following to the end the road map for democratic change that is drawn as a result of people’s protest. Historical accident has created a transitional administration led by Team Lammaa chaired by Dr. Abiy. Right now, they are the best alternative available. Our support can be critical but constructive so as to help them in their effort to bring about the required change. Give them benefit of the doubt; probable damages from slips here and there will not be greater than the benefit one gets from the process. Despite the over one and half century brain washing not everyone accepts being Ethiopians. So, assumptions made to unite the region should be adjusted to this reality. Let us first deal with problems created in the recent hundred fifty years and later we shall deal with those of the thousand years. Recognizing the right of nations to national self-determination up to and including independence creates trust that will enable all nations and nationalities to confer as equals. Super imposed union is no more acceptable. Common understanding of nature of the empire could save us unproductive controversy. It is composed of peoples that have no common vision, no common heroes/heroines, no common flag, common language, culture and history and have own territory. The era of imperialism had brought all this under one rule by force. All relation under that condition were done in servant, master relations. Oromo captives and merceneries have contribute much for the Ethiopian empire in so many fields. They have fought courageously in many known war fields. The have created Amharic type writer; No one excelled them in the field of Amharic literature and arts and Ethiopian sports etc. Such service of slaves is not peculiar to Ethiopia. Pushkin’s contribution is registered for Russia not for Iroob from where he might have originated. Contribution of black slaves to world civilization was not registered for Africa but to their masters’ countries. To take part in a country’s business while in servitude and working as a free person are two different things. Therefore, not forgetting the saying “Trying to fool a smart one is to beg for hatred”, let us stick to the issue of human rights. Praising Oromo nation for contribution of servants and captives originating from it will not fool and distract Oromo from their demand for freedom. As one of the giants of Africa and having the essential cultural inclinations, Oromo have lots to contribute to Pan Africanism. But first they need strong rear, Oromiyaa. Using our living together for over a century, we can turn our past misfortunes into greater advantage of working in harmony towards democratic change, empowering peoples to freely determine on their fate. No one should be allowed to hide under the name Ethiopia and bring back the old order. Example of old order is, a dilapidated man wearing tattered clothes and having no shoes, being followed by his naked children, with donkeys loaded with cereals, honey and butter, and carrying fire wood on his shoulder and his children drawing a ram for well-fed well clothed family of his land lord that do not speak his language. That should not be repeated. Sun deebi’uu hin qabu. When Oromo offsprings do not have enough to eat, enough to cloth, have no education opportunity and when Oromo people are exposed to hunger, decease and bad governance, no one should plunder Oromo resources and enrich oneself. What is important is not the name Ethiopia, but the will to enter into a social contract to live together in peace as human beings under any name. As an Oromo saying goes, “Never again tank water said the mouse” when water in the tank she was drowning in was accidentally poured out and she survived. Oromiyaan haa jiraattu!

The East African Review: SPEAK OF ME AS I AM: Ethiopia, Native Identities and the National Question in Africa February 3, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

Speak of Me as I Am

Does a country create a people, or do a people create a country? KALUNDI SERUMAGA responds to Mahmood Mamdani’s recent analysis on the political situation in Ethiopia. Published in The East African Review, January 26, 2019

The Westphalian principles, rooted in the 1648 Treaties signed in the European region of that name, have been monstrously mis-applied when it comes to the African continent, yet they established modern international relations, particularly the inviolability of borders and non-interference in the domestic affairs of sovereign states. The default position of a certain generation and class of African nationalist, is to cleave unto the “new” nation born at Independence, as the only legitimate basis upon which African progress can be conceived and built. Everything else, especially that dreaded category, ‘ethnicity’ is cast as a diversion and dangerous distraction. This is the tone that runs through Ugandan Professor Mahmoud Mamdani’s one thousand-word opinion piece: The Trouble With Ethiopia’s Ethnic Federalism, published on 3rd January for the New York Times by (and patriotically reproduced in Uganda’s Daily Monitor newspaper), bearing a total of fifty-four iterations of the word ‘ethnic’.

The default position of a certain generation and class of African nationalist, is to cleave unto the “new” nation born at Independence, as the only legitimate basis upon which African progress can be conceived and built.

At Independence, the Westphalia protocols were conferred on to the former colonial contraptions. The results were economic stagnation and political repression. For over five decades, these new nations have been the focus of intellectual and political agitation among Africa’s thinkers. When, after all that rumination and fulmination, our thinkers still get things horribly back to front, we all get stuck at a crossroads. Mamdani’s essay comes as our current Exhibit A in this long history of intellectual malfunction. Current Prime Minister, the youthful Abiy Ahmed is faced with a many-sided series of demands from a deeply frustrated population. Many of these relate directly to the lack of an economic growth model that palpably raises living standards. Others reach further back to the age-old question of land ownership and reform. Naturally, the demand for greater civic rights to speech and assembly come as a prerequisite. One feature common to these demands is the tendency for the Ethiopians to speak through, and/or on behalf of the various constitutionally recognised native identities within the country. Some may have even formed militias for this purpose.

Mamdani’s essay comes as our current Exhibit A in this long history of intellectual malfunction.

Mamdani engages with this to make an analysis not just of the Ethiopian crisis itself, but of the question of what he terms “ethnicity” which, he sees as the issue – or more accurately, the ‘problem’ – permanently bedevilling African politics. “Fears of Ethiopia suffering Africa’s next interethnic conflict are growing,” he warns. Prime Minister Abiy has been quick to concede much, and roll out as many reforms as he can. Most notably, he has ended the two-decade stand-off with his northern neighbour, Eritrea.

Mamdani engages with this to make an analysis not just of the Ethiopian crisis itself, but of the question of what he terms “ethnicity” which, he sees as the issue – or more accurately, the ‘problem’ – permanently bedevilling African politics.

This may not be enough, Mamdani tells us. The real problem, as he sees it, is the introduction of ethnicity into Ethiopian governance, and its central position in the Ethiopian constitution. This, Professor Mamdani says, was done by former Prime Minister, the late Meles Zenawi, who served as the de facto Ethiopian strongman from 1991 to 2012. Mamdani describes this as an attempt to replicate a similar strategy of ethnic organization that, in his view, was introduced to Africa as part of the colonial method of governing: “In most of Africa, ethnicity was politicized when the British turned the ethnic group into a unit of local administration, which they termed ‘indirect rule.’ Every bit of the colony came to be defined as an ethnic homeland, where an ethnic authority enforced an ethnically defined customary law that conferred privileges on those deemed indigenous at the expense of non-indigenous minorities.” This analysis fails to stop itself there, which would have been bad enough. “The move,” continues the Professor, “was a response to a perennial colonial problem: racial privilege for whites mobilized those excluded as a racialized non-white majority. By creating an additional layer of privilege, this time ethnic, indirect rule fragmented the racially conscious majority into so many ethnic minorities, in every part of the country setting ethnic majorities against ethnic minorities.” Describing native homelands as a “fiction”, the Professor goes on to say that while such ethnic labelling and selective privileging may have served the colonial purpose, it had the effect of first, “dividing a racially conscious African population” and second, turning them into people who saw themselves as “tribes” first and foremost. Thus, he concludes, “Wherever this system continued after independence, national belonging gave way to tribal identity as the real meaning of citizenship.” Having thus problematized the “ethnic” thing, Mamdani goes on to imply that there may be no peace to come in Ethiopia unless the issue is excised from the Ethiopian body politic in particular, and Africa in general. These words have many meanings, none of them good for Africans, at least. First, this is the same thing as saying that before European arrived in Africa, “ethnic” identities were not politicized, and neither were they units of administration. Taken to its logical conclusion, this is to say that there were no ‘politics’ in precolonial Africa, and neither were there forms of administration.

Having thus problematized the “ethnic” thing, Mamdani goes on to imply that there may be no peace to come in Ethiopia unless the issue is excised from the Ethiopian body politic in particular, and Africa in general.

Africans seem to have been roaming the continent as a cohort of an undefined but also homogenous mass, with wholly insignificant identities, which were only solemnised, formalized, and bestowed with political meaning with the arrival of a European power amongst them. Second, it also implies that only the European had the skill to animate these identities, without them tearing the (therefore necessary) European-planted state apart. Third, that the tragedy of modern Africa began when the European withdrew his controlling hand. Left to their own devices, the identities he had created, mutated into a Frankenstein’s monster of tribal strife. Fourth, that there is such a thing as ‘national identity’ that sprung to life fully formed at independence, a good by-product of the European-planted state, and that it is African ‘tribalism’ that destroys it. In other words, European-invented African tribalism spoils the one good thing (nationalism) that Europe brought to Africa. Finally, that belonging to the European-planted nation in Africa is the only viable means of an African citizenship. But if the British were pre-occupied with “ethnicizing”, and the resultant people’s feelings and loyalties were exclusively ethnic, where then does “national belonging” come from at independence? The entire analysis of the crisis is a crisis in itself: of naming, histories, theories and practice. It is intellectually disingenuous and patronising, and goes beyond the usual linguistic demotion and belittling one usually encounters from many an expert on Africa.

Naming

Why are 34 million Oromo in Ethiopia an ‘ethnicity’, and 5.77 million Danes a ‘nation’? Why are the three great wars that shaped modern Europe (Franco-Prussian, the 1914-18 and 1939-1945 great wars), not conceptualized as ethnic conflicts?

Mamdani’s entire analysis of the crisis is a crisis in itself: of naming, histories, theories and practice. It is intellectually disingenuous and patronising, and goes beyond the usual linguistic demotion and belittling one usually encounters from many an expert on Africa.

Why are there only a handful of contemporary states in Africa whose names bear a relation to the identity of people actually living there. Everyplace else is a reference to a commodity, or an explorer’s navigational landmarks. This frankly malevolent labelling offers the space for the linguistic demotion of entire peoples. To wit: 34 million Oromo, seven million Baganda, 43 million Igbo, 10 million Zulu will always remain ‘ethnicities’ and ‘tribes’ to be chaperoned by ‘whiteness’. 5.77 million Danes, 5.5 million Finns, and just 300,000 Icelanders can be called ‘nations’, complete with their own states with seats at the UN. Some of these states were only formed less than two centuries ago (Italy: 1861, Germany: 1815, Belgium: 1830), while some of those ‘tribes’, and most critically for the argument, their governing institutions had already been created. Why has the ethno-federalization of Great Britain itself, not been seen as such, and as a recipe for conflict? This, in fact, is the real ‘fiction’, and it has led to decades of instability. But just because Westphalia does not see them, does not mean the African nations don’t exist. The denial of their existence is in fact, an act of violence. This is what led a thus exiled Buganda’s Kabaka Edward Muteesa II to write: “I have never been able to pin down precisely the difference between a tribe and a nation and see why one is thought to be so despicable and the other so admired.” Many modern Africans, especially those whose identity is a product of the European imposition of contemporary African states, have a vested interest in making a bogeyman out of native African identity. The starting point of this enterprise is to invite the African to agree to see our own identities as a liability to African progress, by labelling them “ethnic”. When “ethnic” conflicts do flare up, those natives who have refused to jump on to this bandwagon are subjected to a big “I told you so”, as Mamdani’s essay now seeks to do.

Many modern Africans, especially those whose identity is a product of the European imposition of contemporary African states, have a vested interest in making a bogeyman out of native African identity.

This was the position of the OAU member states, and many African political parties, including those in opposition to their increasingly repressive post-Independence governments. But Ethiopia presents a huge problem for Professor Mamdani’s theory of the colonial roots of “ethnicity”, since its history falls outside the usual African pattern of a direct experience of European colonialism. Since his initial assertion when introducing the issue of ‘ethnicity’, was that it was a result of European labelling leading to a “divide and rule” situation, Mamdani is then faced with the difficulty of explaining where those particular Ethiopian ‘ethnicities’ spring from if there were no Europeans creating them. Unless, to develop his assertion of homelands being a ‘fiction’, he thinks Ethiopia’s various nationalities are fictional too?

Ethiopia presents a huge problem for Professor Mamdani’s theory of the colonial roots of “ethnicity”, since its history falls outside the usual African pattern of a direct experience of European colonialism

He covers up this logical gap by pre-empting a proper discussion of that history. Then changing tack, he suggests that the presence of “ethnic” problems in Ethiopia, despite the country’s lack of a European colonial history actually shows that “ethnicity” is somehow a congenital defect in the body politic of all Africa. “The country today resembles a quintessential African system marked by ethnic mobilization for ethnic gains.” Of course the correct answer to all the above questions is that Africa’s Africans had their ‘ethnic’ identities well known and in place long before the arrival of any European explorer or conqueror. And these were not anodyne proto-identities, but actual political institutions and methods of organization and governance. But this is an inconvenient truth, because then it forces the proper naming of these alleged ‘ethnicities’: nations. All told, deploying notions of “ethnicity” and “tribe” is a tactic to corral Africans into primordial nomenclatures, thereby avoiding a recognition of their pre-colonial formations as nations. It serves to fetishize the colonial project as the godsend device to rescue the African ethnic strife and predestined mayhem. But if the 34 million Oromo are an ethnicity, then so are the 5.77 million Danes. More so for our situation so are the English, Scots and Welsh who field national teams during the World Cup and the Commonwealth games. We need consistency, people must be spoken of as they are.

Deploying notions of “ethnicity” and “tribe” is a tactic to corral Africans into primordial nomenclatures, thereby avoiding a recognition of their pre-colonial formations as nations.

Naturally, the emergent Independence-era African middle class was more than happy to go along with this erasure, in what Basil Davidson called an attempt at “the complete flattening of the ethnic landscape”, and even fine-tuned it. Where some concessions had been made to the existence of the old nations, these were quickly, often violently, dispensed with. In British Africa, the politics of trying to dispense with this reality is what dominated virtually all the politics of pre-independence constitutional negotiations. The question informed even the political alliances that emerged at independence. In Zambia it required a special constitutional pact between the new head of state, Kenneth Kaunda and the ruling council of the Barotse people – they have recently sought to repudiate it and return to their pre-colonial status. Ghana’s Asante kings were against the British handing power to Nkrumah’s government. They argued that since they had ceded power to the British via treaty, then the departure of the British meant a termination of those treaties. Logically, therefore, that power should be re-invested in the ones it had been taken from under treaty. In Kenya, the Maasai and the Coastal peoples used the same argument during the decolonisation conferences at Lancaster House. Significantly, the Somali rejected inclusion in the independence Kenyan state, insisting that they wanted to be integrated into independent Somalia. Unable to resolve the ‘Three Questions’ the Foreign and Colonial Office cynically kicked them into the not-very-long grass for the incoming leadership to deal with. The Mombasa Republican Council of today draws its political legitimacy from the updated colonial-era Witu Agreement of 1906, signed between their ancestors and the independence government.

Histories

To understand the current situation in Ethiopia, one must face up to the challenge of properly understanding any part of Africa, a continent so taxonomised and anthropologised by white thinking that it is barely recognizable on paper to its indigenous inhabitants. It is a two-stage challenge. First: to understand Ethiopia’s history. To do that, one must first recognise and accept the possibilities of an African history not shaped, defined and animated by European imperatives. Africans, like all people, have been making their own history. And like people elsewhere, this has as much narration of the good as it does the bad.

To understand the current situation in Ethiopia, one must face up to the challenge of properly understanding any part of Africa, a continent so taxonomised and anthropologised by white thinking that it is barely recognizable on paper to its indigenous inhabitants.

Ethiopia’s crisis is a consequence of a century-old unravelling of the empire built by Emperor Menelik II (1889-1904). As his title implies, this was not a nation, but an Empire: a territory consisting of many nations, brought into his ambit by one means or another. Menelik’s motives and method can, and should be debated, but the fact is that Europe met its match in the Ethiopian Highlands, and were forced to leave Menelik to it.

Ethiopia’s crisis is a consequence of a century-old unravelling of the empire built by Emperor Menelik II (1889-1904).

Yes. Africans also produce momentous historical events. It is not an exclusive trait of white people. We must get into the habit of discussing our own non-European driven history as a real thing with real meanings. Just as we may talk about the continuing long-term effects of the collapse of the Austro-Hungarian Empire on the European Balkan region, so can we talk about how the demise of Menelik’s empire continues to impact on the greater Horn region. If that sounds far-fetched, bear in mind that since Menelik’s passing 120 years ago, Ethiopia has had only six substantive rulers: Zewditu/Selassie, Mengistu, Zenawi, Dessalegn and now Abiy. On his passing, Menelik left a region covering more than three times the area he inherited. Prince Tafari, upon eventually inheriting the throne as Emperor Haile Selassie in 1930 simply sought to consolidate it. In his 2002 biography: Notes from the Hyena’s Belly: An Ethiopian Boyhood, the Ethiopian author Nega Mezlekia tells the story of him and his family, as one of many Amhara families that migrate to Jijiiga, a region in the far east of Ethiopia during the reign of Emperor Selassie. This was part of a government programme of Amhara settlement to many parts of the Ethiopian countryside. Jijiiga is home to ethnic Somalis. Amhara expansion, one of several factors, eventually provokes an armed revolt. Ironically, the author in his youth joined the insurgents. Emperor Selassie can be said to have made some errors, but the context is critical: his reign spanned a period that saw immense changes in global politics, and social ideas.

Consider his life and times:

He witnessed the two great inter-European wars, the fall of its empires (Italian, German, Ottoman, Japanese) and the end of direct European occupation of Africa. He suffered two European invasions of his realm, and lived in exile. He was a regent during the Bolshevic Revolution in 1917, and saw the emergence of the Soviet Union as a world superpower and the Cold War that followed. He may have been one of only a handful of world leaders to have been a member of both the United Nations, and the League of Nations that preceded it. This sweep of history also had its impact on the Ethiopian peoples. One response was a growing demand for social, economic and political reform, including loosening the bonds of Selassie’s empire. By the time of the 1975 coup against him, the world was a fundamentally different one than the one he had met when he took the throne. He was, in fact, so “old school” that his captors were taken aback when he calmly informed them that he had no personal income or savings to look after himself. He took a hard line on Eritrea, which had settled into an uneasy federation, provoking a war of secession; continued Amhara settler expansion into Oromo and elsewhere; and he failed to manage Tigrayan nationalism, rooted partly in their dynastic loss of the imperial throne to that of Menelik’s Shewa kingdom. Critically, he did not effectively address agrarian land reform, one of the roots of the country’s political and agricultural crises. So, to sum up Emperor Selassie: ultimately, he neither succeeds to fully consolidate his empire, nor does he re-order the empire’s boundaries and strictures, which he had inherited in a fundamentally different era. He found himself fighting the more conservative elements of his aristocracy opposed to his reforms; the modernist republicans concerned that he was not reforming fast enough; and the increasingly radical nationalists in the regions demanding self-determination. Enter Colonel Mengistu, something of a zealot, but who, for all his violent tendencies, was more of the “social reform” persuasion, and sympathetic to the “land to the tiller” demands of the early radical youth movements. Having overthrown a monarch, he saw himself in the image of the Soviet Union’s Communist party in Russia which had deposed the Russian King Tsar Nicholas II. His task, as he saw it, was to create a socialist state. However, Mengistu had basically taken over the same state that Selassie inherited and he was still wedded to it. His modernist concept of history and the world prevented him from understanding that he was dealing with a home-grown imperial history, and that he was in effect therefore, running an empire. This blinds him to the “nationalities question”, and only intensifies the agitations among the various indigenous nations trapped in his now secular empire. So, he basically tries to kill everybody opposed to him. This is the reality Mamdani fails to see, and mistakenly calls Mengistu’s state a ‘unified republic’; interestingly, he does not offer any of the gruesome details of how Mengistu ‘instituted’ this so-called unification. The only places where Ethiopia was unified and a republic was in Mengistu’s mind (and in his armory). What the various territories wanted was recognition of their separate identities, and an unchallenged say over the land of their ancestors. Mengistu’s response was to raise even higher the levels of violence needed to keep these rebellions in check, simultaneously fighting Tigrayan, Eritrean, Somali and Oromo insurgencies.

Theory and practice.

Ideologically, the leaderships of the Ethiopian insurgencies were taken over by persons claiming to be as Marxist as Lenin was. Eventually, all the belligerents, including the regime, claimed to be Marxist organisations, yet they were in conflict with each other. What intensified the crisis was the conflicting understandings of what Marxist practice should therefore be, in their context. It was at this point that a number of left-ideological debates came into play, and where a lot of left-ideologues lost their way. Marxist theory, which mobilized millions of people worldwide, and its practical implications, should be examined with some care. History on this point is necessary. These nationalist struggles based their arguments on the Leninist principle of “The Right of Small Nations to Self-Determination”, which had been partially applied in the Soviet Union from its formation in 1917. After Lenin’s death in 1924, his successor, Josef Stalin, found less time for it, and, in the face of sustained Western European aggression seemed to see it as a liability to the security of the revolution. The 1975 coup that brought Mengistu to power (or, more accurately, the coup that Mengistu then subsequently violently hijacked) was a response to widespread unrest, particularly among youth and student movements. This led to a number of practical problems on the ground, in relation to ideology. At the heart of both the Dergue and the later Tigrayan movements was the issue of land reform. Mamdani does note that the initial upheavals of the 1970s were driven by this, but then fails to make the correct links. For the vast majority of Africans, especially back then, land is not just a place to live, but also a place of work. To be without land is to be without a secure job. Subsistence peasant agriculture is back-breaking, often precarious, and not financially lucrative. It is also – and many progressives fail to recognize this – autonomous. To a very great extent, the subsistence peasant is not dependent on the state or the global economy. If anything, those entities depend on the farmer whose austere lifestyle acts as a hidden subsidy in providing the market with cheaply-grown food at no investment risk to the consumer or the state. Clearly, one thing that can transform and undergird this existence is sensible reforms to the way the farmer secures tenure of the land they work. But what happens when land rights encounter cultural rights based on land? A “homeland” is certainly not the “fiction” of Mamdani’s assertion. It hosts the identity and worldview of the people that occupy it. It holds their sacred sites, and places marking their cultural consciousness. More so, that culture underpins their ability to keep producing autonomously. To suggest that it does not exist or does not matter, actually shows a complete failure to grasp who black African people are and how they live, and think. It is a fundamentally anti-African statement implying, as it does, that black Africans do not have an internal intellectual and spiritual logic, developed indigenously, and augmented by physical spaces and objects within them, that informs a worldview. Africans, the suggestion is, are inherently transposable, as they are not tied to any thing or any place. The captains of the old transatlantic slave ships could not have theorized it better. Coming from someone who lives in Africa, this is a bit surprising. Coming from a professor heading an institute within one of Africa’s new universities, designed to bolster the colonial state’s mission of deracinating the African, perhaps less so. However, the current crisis in Ethiopia is very real, and failure to finally resolve it holds huge implications for the entire region. That is precisely why a correct analysis is needed. Not a comfortable one rooted in essentially racist tropes. The allegedly ‘ethnic demands’ were demands for a different type of guarantee to land rights than those being promoted by Mengistu. For example, would an Amhara family like Nega Mezlekia’s, originally settled by Emperor Selassie in Jijiiga, have a legally equal claim to land against the ethnic Somali communities native to the area, just because they now happen to be the ‘tillers’ there? Would there be a hierarchy of claims? In any event, who should decide? A central authority in Addis Ababa, or a federated unit representing the historic native community? There are no easy answers. But the regime’s (and other ‘progressives’) complete refusal to even consider the issue, is what led to the conclusion that for there to be justice in Ethiopia, the issue of native nationalities, and their land-based cultural rights, would have to be physically resolved first. In short, it became clear that the land reform question could not be effectively addressed without also addressing the underlying question of productive cultural identities and the historical land claims that arise from that. This was particularly sharp in those areas of the country –such as Oromo and Tigray- that are dominated by pastoralist communities. Historically, much of Africa’s land grabs have taken place against pastoralist communities, the great city of Nairobi being a prime example. This is the basis of the ‘ethnic’ movements that have so perturbed Professor Mamdani. It was, in fact, a debate of the Left, and not some right-wing atavist distraction. So, the great irony is that Ethiopia, home to that great bastion of mis-applied Westphalian thinking, the Organisation of African Unity, becomes ground zero for the great unresolved National Question as it applies to Independent Africa: what is an African nation, and is it the same thing as a given African state (or, more accurately, a state located in Africa)? The armed struggle began in Eritrea, after Selassie’s unilateral abrogation of the federal arrangement. The original fighting group, called the Eritrean Liberation Front was soon violently displaced from the field by a more radical Eritrean Peoples’ Liberation Front of Isias Afwerki, espousing those aspects of Leninism and Maoism that enabled it to mobilise a broad front of all classes affected by the feeling of Occupation. The rebels’ demands were clear: a federation of Ethiopia or separation from it; control of their own lands, and an equal recognition of cultures. For his part, Mengistu, now fighting five separate militant groups, including a very militant hard-line the Ethiopian People’s Revolutionary Front based in urban Ethiopia, placed all his faith in military might. He ended up building the largest armed force in Sub-Saharan Africa (if not Africa as a whole) of some half- a million soldiers, and being heavily dependent on the Soviet Union, which saw him as a vital foothold in Africa, for war materiel and other supplies. He also received military support from Cuba. It again may not be widely known that at the height of the fighting, these different forces which had grown in to wholesale armies, were fighting some of the largest engagements (including tank battles) since the 1939-1945 European inter-ethnic conflict called the Second World War. The fight progressively turned in favour of the rebels. With Mengistu’s main arms supplier, the Soviet Union, finally capitulating against the US in the Superpower contest in 1989, his forces were routed and he was driven from the capital in 1991. The Eritrean armed struggle started in 1961, the Tigrayan one in 1975 and Oromo’s in 1973. All end with Mengistu’s fall. If Mamdani genuinely believes these nationalities are just “ethnicities”, and that Ethiopia is now running the risk of hosting “Africa’s next inter-ethnic conflict”, then this history shows that Ethiopia has in fact already had the “next inter-ethnic” conflict. Mamdani’s fears, this is to say, are 30 or 40 years late. To sum up Mengistu: he seized power in response to a severe political crisis, and then, misreading his position, sought to impose his concept of “socialism” on the various peoples still caught in the net of Menelik’s Empire state. This led to a situation of mounting violence, in which he saw just about everyone as an enemy to be physically crushed. His regime eventually succumbed to the overwhelming resistance. Enter Meles Zenawi, who came out of that generation of student activists who took up the nationalities and land reform demands during the time of the Emperor. To many of them, Mengistu’s high-handedness in dealing with the matter was a disappointment. Tigrayans today do not easily recall that when Meles led the the youth to start the war, they sought refuge in Eritrea, and were nurtured and trained there by Isias Afwerki’s EPLF forces already at war against the Ethiopian state. The issue of identity does not therefore mean that Africans are perennially and illogically at each others throats in some kind of primordial frenzy. They do politics, and are fully capable of defining their interests and maintaining relations, or breaking them off, as needs may dictate. Zenawi (to an extent like Daniel Ortega on the other side of the world, and even Yoweri Museveni, in his own way), found himself in charge of a state now encountering a new, neo-liberal global world order being enforced by the only super power left standing. Like Selassie, the circumstances around them had changed greatly from when they had begun their political journeys. Far from simply “introducing” a federal constitution whose “ethnic” nature Mamdani is problematizing, Zenawi’s regime was finally having the Ethiopian state recognise the long-standing historical realities that had emerged from decades of political and armed struggle. To reduce the product of all that sweeping history to a notion of “fictions”, is a dangerous over-simplification. In this quest for erasure, Mamdani applies the same misleading thinking backwards by calling the 1994 Ethiopian constitution a “Sovietificaton” of Ethiopia. The Russian nationalities were no more an invention of Lenin than the Ethiopian ones are of Meles Zenawi’s creation. The various units that made up the Union of Soviet Socialist Republics were based on nationalities long in place before the 1917 communist revolution took place there. The responsible thing to do, as a starting point, was acknowledge that fact, which the communists did (and Stalin to a greater extent than Lenin before him). Yes, Meles was a dictator. And yes, the constitution is based on indigenous nations. That does not automatically suggest causality: Meles Zenawi did not “turn Ethiopia to ‘ethnic’ federalism”. Its long history did. In fact, events show that Zenawi and the dominant faction he governed with, were no longer in support of the “rights of small nations” by the time they took power. With the exception of holding the pre-agreed referendum on Eritrean independence (he may have had little choice in the matter: friends in Addis used to like to tell the story of how Meles’ own stepmother, who happens to be Eritrean, and who raised him, left him in his official Addis residence to go and vote for independence in Eritrea, then returned after), he fails to implement the sprit and the letter of the new arrangements that were based on principles forged in the course of the long war. As a small example: Article 5 of the country’s constitution now says that: “1. All Ethiopian languages shall enjoy equal state recognition”, but goes on to add that: “2. Amharic shall be the working language of the Federal Government.” Zenawi, despite being very fluent in the language reportedly refused to make public speeches in Amharic for the entire time he was in charge. A more substantive example is found in the very incident that sparked the current uprising: if the regime knew that – as Mamdani points out – the 1994 federal constitution guaranteed the nationalities concerned authority over their land, why then did it try to expand the boundaries of the Federal capital Addis into Oromo territory over the objections of people there? In other words, the problem in Ethiopia is the exact opposite of what Professor Mamdani sees. It is not the “ethnic” constitution at fault; it is the failure by the Zenawi regime to genuinely implement it, by negating the spirit of the idea in private, while pretending to uphold it in public. In particular, Zenawi’s “Woyane” regime repeated Mengistu’s mistake of trying to hold on to Menelik’s state. Critically, he too failed to address the historic issue of land reform that began the whole shake-up of Ethiopia with the student protests against the Emperor. In practice, land is still the property of the state, to be handed out for “developmental” purposes, upholding the Mengistu mentality, but now in the context of global neo-liberalism. “Derg and [the TPLF] took a very similar approach to the land question. Which is why, three decades after TPLF comes to power, they have still been unable to do land reform, abandoned agrarian reform and ironically, put rural Ethiopian land on the international auction. Something like four million acres of rural farmland, mostly in southern Ethiopia has been leased out to foreign investors since the mid-2000s, ” observes journalist Parselelo Kantai, who frequents the country. Power comes with its temptations, and a state machine comes with its own institutional imperatives. It would appear that once a group finds itself in control of the apparatus of an empire such as Menelik’s, they become very reluctant to abandon its workings. Perhaps it is only the armed forces in Portugal, having overthrown their autocratic Caetano regime in 1974, that ever went on to immediately dismantle their empire and allow the conquered to go free. The politics of the armed coalition coming together and finally driving Mengistu out may well have been the moment for this change in attitude to begin, not least because the Meles’ TPLF was by far the militarily dominant faction of the alliance. To sum up Meles Zenawi: he evolved into what many ‘revolutionaries” became after the Cold War era: a technocratic autocrat placing his hopes in a neo-liberal approach to solving the country’s deep economic problems through a “developmentalist” strategy. He quite literally burned himself out hoping that, by bringing rapid infrastructural development, he could perhaps outpace the historical political claims, and thus render them redundant. This essentially meant a new form of what Mengistu and Selassie had done before him: overlook people’s ancestral claims to this or that, and simply see the whole landmass as a site for “development” projects, no matter who they may displace or inconvenience. But “any notion of ‘progress’ or ‘modernization’ that does not start from a peoples’ culture is tantamount to genocide.” the late Professor Dan Nabudere warned us. Meles Zenawi sought to hold on to the very imperial state he had once fought. His unwillingness to fully honour the terms of the broad alliance of all the fighting groups, and instead consolidated his armed group to take factional control of the whole state and set the course for new upheavals. His sudden death became the opening for these issues to spill out into the streets. His immediate successor, Hailemariam Desalegn, soon found that the kind of extreme state violence that had served Zenawi, and Mengistu before him, and Selassie before them both, no longer worked, forcing Deslaegn to resign in failure. Abiy Ahmed must finally deal with these realities. Ultimately, any attempt to do politics based on the imperatives of the Menelik-created state was, and is, going to come up against the fact that this state actually started life as an empire. If the history of Ethiopia has shown one thing, it is that this approach has always provoked rebellions. Ethiopia, one could say, is back to the pre-war situation it was in just before Mengistu’s coup. The problem is conceptual; the same one that confronted Selassie and Mengistu: are we running a nation, or a homegrown empire made up of several?  Mr Abiy Ahmed would be wise not to go down that path. His challenge is to dismantle the remnants of Meles’ personal military apparatus, genuinely re-orient the country back to its federal constitutional ethos, begin to address the land tenure question, and quickly, before the political grievances – and the economic challenges underlying them – completely boil over. As the world becomes less secure and with fewer overlords, there will be more and more examples of Africa’s invisible nations asserting themselves to manage control of their resources. Dismissing them as “ethnic” is simply laying a foundation to justify violence against them.

Read more at: https://www.theeastafricanreview.info/op-eds/2019/01/26/speak-of-me-as-i-am/
E Review.

PM Abiy Ahmed has been named a global thinker by the Foreign Policy (FP) magazine. January 25, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Abiy Ahmed PRIME MINISTER OF ETHIOPIA

Lauren Tamaki illustration for Foreign Policy

In less than a year in office, Abiy Ahmed has already made history in Ethiopia by forging peace with its neighbor Eritrea. The move reunited families and reopened long-dormant trade networks. Now Abiy is focused on healing Ethiopia’s own divisions, and his status as the country’s first leader from the restive Oromia region has given many of his constituents hope that he’ll succeed.

Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

FP  Global Thinkers  2016: The challengers, FEYISA LILESA

Both the rise of PM Abiy Ahmed and Athlete Feyisa Lilesa’s protest on global stages have been the consequences of #OromoProtests, Qeerroo Revolution.

Vatican News: Pope Francis receives Ethiopian Prime Minister Dr. Abiy Ahmed January 23, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Pope Francis receives Ethiopian Prime Minister,
 Source: Vatican News

On the afternoon of Monday 21 January 2019, Pope Francis received in Audience Mr Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

Pope Francis on Monday met with the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, at an Audience at the Vatican.

According to a communique from the Holy See Press Office, the “cordial talks” emphasized “important initatives underway for the promotion of national reconciliation, and for the integral development of Ethiopia”. The talks also focused on the “role of Christianity in the history of the Ethiopian people”—Ethiopia was one of the first lands to adopt Christianity, and the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church remains the largest religious body in the country by population.

A significant sign of peace

During the discussions, the situation in Eastern Africa was addressed, including the importance of the “peaceful resolution of conflicts and the socio-economic development of Africa.” In particular, Ethiopia’s “commitment to the stabilization of the Horn of Africa,” and the recent resumption of diplomatic relations with Eritrea were noted.

Earlier this month, in his address to diplomats accredited to the Holy See, Pope Francis took special note of the “historic agreement” between the two countries, which he described as one of the significant signs of peace in the past year.

Exchange of gifts

At the conclusion of their encounter, the two leaders made a traditional exchange of gifts, with the Prime Minister offering a present of traditional Ethiopian fabrics, along with a painting of the Risen Christ. The Holy Father, for his part, presented Prime Minister Abiy with a medallion with an image of an ear of corn and a bunch of grapes in the desert – a reference, the Pope explained, to the prophecy of Isaiah, that the desert would one day become a garden. Pope Francis also gave the prime minister a copy of the text of the Message for the World Day of Peace, and bound copies of four other Pontifical Documents: Evangelii gaudiumLaudato síGaudete et exultate, and Amoris laetitia.

Following the Audience with the Holy Father, Prime Minister Abiy met with Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, and Msgr Antoine Camilleri, Under-Secretary for Relations with States.

Related from Oromian Economist sources:-

A conversation with Abiy Ahmed, The Prime Minster of Ethiopia, World Economic Forum Annual Meeting, @wef https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/a-conversation-with-abiy-ahmed-prime-minister-of-ethiopia

Oromia: Torbee Afran Qalloo, Anaa Dhufuu Artistoota Oromoo Afran Qalloo. #AfranQallooweek, 18-25 January 2019. Pioneers of Oromo resistance music January 18, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
7 comments

In 1962, when it was still illegal to sing in the Oromo language, one of the most widely spoken languages in all of Africa, a small group of activists risked persecution by forming the first-ever Oromo music band, in Dire Dawa, a bustling city in eastern Oromia, Ethiopia.

Afran Qallo, whose historical name derives from the collective reference to four of Qallo’s sons – Alaa, Babile, Daga and Oborra – soon struck the chord with locals when the troupe began performing cultural songs at weddings and holidays, often hidden from the watchful eyes of government officials.

At the time, in the city of Dire Dawa, the Somalis, Amharas and Hararis had their own music bands – but the Oromo did not. “Whenever there was a need for wedding celebration, Oromo families had to either pay for the Somali or Harari musical bands because generally, in those days, the Amhara bands did not deal well with the Oromo and did not have any respect for our people,” said Dr. Mohamed Hassan, a professor of history at Georgia State University. “It was the absence of any cultural space for the Oromo which inspired Oromo individuals to form an organization and create a musical space for themselves.”

Initially, four musical bands emerged almost simultaneously in different neighborhoods of Dire Dawa, namely: Mascob Tokkumma Jaalala, Hiriyaa Jaalala, Biftu Ganama and Urji Bakkalcha, which was later renamed Afran Qallo, according to Ismail Mummad Adam, one of the founding members of Urji Bakkalcha.

What happened next, no one — not even the founders — expected. “For the first time, there was this general feeling that Oromo music was as good as anyone’s music,” said Dr. Hassan. “It created a tide of anger against the Ethiopian government because the Oromo realized they were denied the opportunity to enjoy their own music.”  

The 1960s was a tumultuous decade in Ethiopia. The Ethiopian students’ call for land reform, mainly coming from then Haile Silassie I University, was reverberating, and the dispossessed peasantry – who were condemned to a life of serfdom by absentee feudal landlords – were beginning to take notice of their plight, which was dismal. The Oromo, Ethiopia’s largest ethnic group, was getting organized in various forms in different parts of the country.

In the center of the country, formed in 1963, the Macha Tulama self-help association, whose main aim at the time was educational empowerment and infrastructural development, was gathering momentum. In the southeast, the Bale people’s revolt, under the chairmanship of General Waqo Gutu, was threatening to take back a vast swath of land from the regional nobility that was taking away their pristine land in the name of the crown and levying heavy taxes on the peasantry.

Individuals like Shaykh Bakri Sapalo, a prominent scholar who invented an Oromo language writing system, were creating a stir by writing poems aimed at awakening the Oromo. “By producing powerful poems, that demonstrated the richness and beauty of the Oromo language, he set in motion a generation of famous poets and singers,” Dr. Hassan wrote in the Journal of Oromo Studies. “Shaykh Bakrii’s ideas, his poems, his teaching and cultural nationalism dominated the thinking of Oromo elite in Hararghe, especially in urban areas such as Dire Dawa.”

As such, the formation of Afran Qallo in Eastern Oromia was a watershed moment — a welcome addition to the Oromo movement. Soon, leaders of Afran Qallo musical band established links with the Macha Tulama association and other Oromos to unify its opposition against Haile Silassie’s imperial rule.

There was also the Oromo radio program broadcast into Ethiopia from Mogadishu, Somalia’s capital, by famed Oromo journalist Ayub Abubakar. “The radio program was so effective in mobilizing public opinion against Emperor Haile Selassie, that the regime sent a secret agent to Mogadishu and murdered Ayub Abubakar in 1966,” Hassan said. Abubakar, who himself was one of the founding members of Afran Qallo, was one of Shaykh Barkri’s protege.

In its heyday, the Afran Qallo cultural group did not limit itself to singing and music production. “We started doing theatre, making a mockery of the government’s mistreatment of the Oromo,” said Mr. Adam, 72, who has written a forthcoming book about the history of the group. When officials threatened to shut them down, Oromo elders asked the band “to sing songs of praise for the king,” according to Mr. Adam. They buckled under pressure and produced a song called, “Mooti biyya teenya yaa Haile Silassie, si garaan Xaliyaanin dheefa dhuke kaase” – loosely translated, oh! Haile Silassie, the king of our country, Italians ran for their life when they saw you coming. The song is an inference to the emperor’s return from his brief exile, after Italy invaded Ethiopia, and the Italians defeat in 1941.

But as the group gained unprecedented momentum among the Oromo, pressure from regional bureaucrats continued, Mr. Adam recalled. Members of the band, including Mr. Adam, were even detained and interrogated to name civilian leaders of the band who were supplying them with modern musical instruments.

Amid continued harassment from local lords, who accused the group of narrow nationalism and separatism, and a subsequent injunction against its members, the Afran Qallo band eventually fell apart around 1965, according to Mr. Adam. But by then, he says, some of its star artists had found a voice, and more importantly, a calling to contribute to the Oromo peoples struggle for freedom.

“Before the government started harassing them, the band traveled to places like Haromaya, Awaday, Dadar, Qobo, Hirna, Ciro, and several places in Hararghe providing the necessary cultural service that the community needed at weddings, cultural events, holidays and so on,” said Dr. Hassan.

Unable to continue working in the country, some including Abubaker Musa and Yonis Abdullahi left for Somalia where they continued writing and producing songs. “Ali Birra, Ali Shabbo, Usmail Mummad, Mohammed Yusuf, Salah Mohamud, Shantam Shubisa and others kept marching forward…using their penetrating melody and captivating lyrics to reunify the disjointed Oromo regions to rise up in unison against national subjugation,” the jubilee organizing committee said in a statement on Jun. 22.

The birth of the Afran Qallo cultural troupe is also said to have inspired other Oromo performers in different parts of the Oromo country. Zarihun Wadajo, one of the earliest Oromo vocalists, who was born in Western Oromia, sang his timeless song, “Koottaa Aramaa Aramnaa,” at the age of fifteen in 1977, according to Shawn Mollenhauer, who recently completed his PhD thesis at the University of California-Riverside on Oromo music. “Zarihun was immediately placed in prison for eight months for his song,” wrote Mollenhauer. Click here to read more from the Opride, the original source of this article.

Human Rights Watch World Report 2019: Ethiopia: Events of 2018 January 17, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Abiy Ahmed, newly elected prime minister of Ethiopia, is sworn in at the House of Peoples’ Representatives in Addis Ababa, April 2, 2018. © 2018 Hailu/Anadolu Agency/Getty Images

አማርኛ  English Oromo

After years of widespread protests against government policies, and brutal security force repression, the human rights landscape transformed in 2018 after Abiy Ahmed became prime minister in April. The government lifted the state of emergency in June and released thousands of political prisoners from detention, including journalists and key opposition leaders such as Eskinder Nega and Merera Gudina. The government lifted restrictions on access to the internet, admitted that security forces relied on torture, committed to legal reforms of repressive laws and introduced numerous other reforms, paving the way for improved respect for human rights.

In July, Ethiopia and Eritrea resolved a decades-long stalemate, signed a peace agreement and agreed to implement the 2002 international boundary commission decision. Relations between the countries had been violent or frozen since their troops clashed in the border town of Badme in 1998.

Parliament lifted the ban on three opposition groups, Ginbot 7, Oromo Liberation Front (OLF), and Ogaden National Liberation Front (ONLF) in June. The government had used the proscription as a pretext for brutal crackdowns on opposition members, activists, and journalists suspected of affiliation with the groups. Many members of these and other groups are now returning to Ethiopia from exile.

With the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)  controlling 100 percent of the seats in parliament, the institutional and legal impediments for sustained political space remain a challenge. Accountability for years of abuses, including torture and extrajudicial killings, and opening the space for political parties and civil society remain significant challenges for the new administration. There are indications that the reform process may ultimately be hindered by a lack of independent institutions to carry forward changes.

In September, security forces shot and killed five people during demonstrations in the capital Addis Ababa. Protestors criticized the government for not protecting citizens from forced displacement and ethnically-based attacks, particularly allegations of rape and killings in Oromia earlier in the month. Ongoing ethnic violence and internal displacement continue to put lives at risk. More than 2 million people are internally displaced due to intercommunal conflicts and violence, at times involving regional state and local security forces.

Freedom of Expression and Association

Ethiopia released journalists who had been wrongfully detained or convicted on politically motivated charges, including prominent writers such as Eskinder Nega and Woubshet Taye, after more than six years in jail. The federal Attorney General’s Office dropped all pending charges against bloggers, journalists and diaspora-based media organizations, including the Zone 9 bloggers, Ethiopian Satellite Television (ESAT), and Oromia Media Network (OMN), which had previously faced charges of violence inciting for criticizing the government.  

OMN and ESAT television stations reopened in Addis Ababa in June, following calls by Prime Minister Abiy for diaspora-based television stations to return. Additionally, the government lifted obstructions to access to more than 250 websites. The restriction on access to the internet and mobile applications introduced during the 2015 protests was also lifted.

Many of Ethiopia’s repressive laws used to silence dissent and restrict citizens’ meaningful engagement—including the Charities and Societies Proclamation, the Media Law, and the Anti-Terrorism Proclamation—were being revised at time of writing.

Impunity, Torture, and Arbitrary Detention

Government officials often dismissed allegations of torture, contrary to credible evidence. But in a July speech to parliament, Abiy admitted that the government used torture and other unlawful techniques on suspects, acknowledging that such techniques amounted to terrorism by the state.

Earlier this year, Ethiopia closed Makaelawi detention center, known for torture and mistreatment of political prisoners. After media reported significant complaints of abuse from prisoners in other federal detention centers, the federal Attorney General’s Office dismissed administrators of five facilities in July but they did not face criminal charges. Many detention centers run by regional administrations, some well-known for ill-treatment, rape, torture, and lack of access to medical and legal aid, remain unaffected by the reform efforts.

In July, the federal attorney general told media that there would be investigations into torture and mistreatment in detention facilities. In November, a number of high-ranking security officials were arrested due to their alleged involvement in human rights abuses in detention, according to the attorney general. They had not yet been charged at time of writing.

The government did not take any steps to carry out investigations into the killings over 1,000 protesters by security forces during widespread protests in 2015 and 2016 in Oromia and other regions. Even though the legal and justice reform council under the Attorney General’s Office announced that judicial independence is a key area of reform, Human Rights Watch is not aware of any concrete steps taken at either the federal or regional level. Courts continue to implement political decisions of the executive branch.

Abuses in Somali Region

In August, Mustapha Omer, an outspoken critic of Somali region’s authoritarian leadership, was appointed regional president in place of Abdi Mohamoud Omar, known as Abdi Illey, who presided over a regime of abuses, especially since 2007, when armed conflict escalated between the insurgent Ogaden National Liberation Front (ONLF) and Ethiopia’s Defense Force.

All sides committed war crimes between mid-2007 and early 2008, and the Ethiopian armed forces were responsible for crimes against humanity, including executions, torture, rape and forced displacement. 

Ethiopian authorities created the Liyu (“special” in Amharic) police, which by 2008 had become a prominent counterinsurgency force reporting to Abdi Illey, regional security chief at the time, who went on to serve as the regional president for eight years. Liyu police continued to commit abuses in the region and, at times, killings in neighboring Oromia regional state.

Abdi Illey resigned and was arrested in August, two weeks after Liyu police and youth loyal to him attacked residents and burned property in the regional capital, Jijiga. He remains in government custody but has not been charged. Police head Abdirahman Abdillahi Burale (known as Abdirahman Labagole) resigned in August, but despite evidence of his involvement in committing human rights abuses, Abdirahman Labagole and other members of the Ethiopian army or Liyu police implicated in abuses against civilians have not faced any charges. 

In Jail Ogden, a regional detention facility administered in part by Liyu police, prisoners were tortured, with no access to adequate medical care, family, lawyers, or even, at times, food. After the July publication of a Human Rights Watch report, many prisoners were released from Jail Ogaden. The prison was closed in August.

Internal Displacement

Ethiopia has over 2 million internally displaced people, including almost 1 million displaced in April and June due to inter-communal conflict between Guji and Gedio communities in Oromia and the Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region (SNNPR). In early August, at least 145,000 more people were displaced in Somali and Oromia regional states due to renewed fighting. In September, ethnic violence displaced an estimated 15,000 people from the outskirts of Addis Ababa. Despite signs of possible clashes, the government failed to prevent attacks, resulting in further displacement. Except for humanitarian aid, Human Rights Watch is not aware of sustainable federal government efforts to address internal displacement and inter-ethnic violence. 

Key International Actors 

Ethiopia won international acclaim for its reform agenda this year and continues to enjoy strong support from foreign donors and most of its regional neighbors, due to its role as host of the African Union, its contributions to UN peacekeeping, regional counterterrorism efforts, and migration partnerships with Western countries.

Former UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein visited Ethiopia in April, and conducted meetings with released political prisoners and government officials. He underlined the importance of making greater efforts to ensure the independence of the government-affiliated human rights commission.

In April, the US House of Representatives passed a resolution encouraging Ethiopia’s government to increase respect for human rights, rule of law, and democracy. The US maintained its support for Ethiopia and announced that it supports the ongoing reform efforts.

Despite its role as a member of both the UN Security Council and, until the end of 2018, the UN Human Rights Council, Ethiopia maintains its history of non-cooperation with UN mechanisms. Other than the UN special rapporteur on Eritrea, no special rapporteur has been permitted to visit since 2006. The rapporteurs on torture, freedom of opinion and expression, and peaceful assembly, among others, all have outstanding requests to visit the country. 

Ethiopia has been inconsistent on human rights-related issues on a number of country situations on the Security Council. It failed to support a long-awaited arms embargo on South Sudan in July. And while voting in favor of a chemical weapons probe in Syria, Ethiopia did not support a March Security Council briefing by the high commissioner for human rights on the situation in Syria.

……………………….

Imaammata mootummaan hordofuufii ukkamsa hamaa qaamolee nageenyaan qaqqabu irratti mormiin waggootaaf erga godhamee booda qabinsi mirga namoomaa Itoophiyaa ji’a Ebla, erga Dr Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta’erraa kaasee hundeen jijjiirameera. Mootummaan ji’a waxabajjii keessa labsii yeroo muddamaa kaasuun Dr Mararaa Guddinaafii Iskindir Naggaa dabalatee hidhamtoota siyaasaafi gaazexeessitoota kumootaan lakkaayaman mana hidhaatii gadi dhiiseera. Dabalataaniis ukkaamsa internetaa kaaseera. Humnootni tikaa dirqiin jecha fuudhaa turuu amanuun seerota hedduu haaromsuuf kutannoon kan hojjatu ta’u beeksiseera. Haaromsa heddu calqabuunis qabinsa mirga namoomaa haalaan fooyyessuuf karaa saaqeera.

Ji’a Adoolessaa keessa Itoophiyaafii Ertiraan wal-dhabdee waggoottan kurnan darbaniif turan furuun waliigaltee nagaa buusuu mallatteessuun murtee komishinii daangaa Idil-addunyaa kan bara 2002 murtaayee hojiirra oolchuuf walii galaniiru. Walittii dhufeenyii biyyoottan lameenii erga loltoonni gamlameenii magaala daangaa Baadimmee jedhamtutti bara 1998titti walitti bu’anii kaasee qunnaamtii baayyee qorraafii kan lolaa ture.

Paarlaamaan biyyattii ji’a waxabajjii keessa walgayuun qoqqobbii paartilee mormituu sadan: Adda Bilisummaa Oromo (ABO), Adda Bilisa Baasaa Ogadenii (ONLF) fii Ginboot torba irratti labsee ture kaaseera. Mootummichi maqaa badii ittisuu jedhu fayyadamuun paartilee mormituu, aktivistootaafii gaazexeessitoota partilee kanneeniin hidhata qabu jedhamanii shakkamman irratti haleellaa gara-jabeenyaan guutame raawwachaa ture. Paartileen kunneeniifi kan biroos yeroo ammaa kanatti biyyaa ambaatii gara biyyaatti galaa jiru.

Paartiin biyya bulchu Addi Dimokratawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa  (ADWUI)n teessoo paarlaamaa biyyattii dhibbeentaa guutuu (100%) dhuunfachuu irraan kan ka’e jijjiirama siyaasaa kana itti fufsiisuu irratti dhaabbileefi seerotni jiran danqaa ta’anii itti fufu. Reebichaafi ajjechaa murtii malee raawwate dabalatee, dhiittaa mirgaa woggoottan hedduuf raawwataniif itti gaafatammumma fiduu, akkasumas dirree siyaasaa paartilee siyaasaafi dhaabbilee siviiliitiif  banuun ammayyuu qormaata bulchiinsa haaraa kana hudhanii qaban keessa jiru. Inumayyuu jijjiiramni deemaa jiru kun dhabinsa dhabbilee bilisa ta’anii irraa kan ka’e dhumarratti gufachuu akka dandda’u wantootni akeekan jiru.

Hiriira nagaa magaala guddittii Finffinneetti Fulbaana darbe godhame irratti namootni shan rasaasa humnoonnii tikaa dhukaasaniin dhayamanii lubbuun darbaniiru. Mormitoonni haleellaa sanyii irrati xiiyyeeffatee, humnaan qeyeerraa buqqayuufi keessattuu ajjechaafi gudeeddaa calqaba ji’a fulbaanaa irratti naannoo Oromiyaa keessatti raawwateef mootummaan eegumsa hin goone  jechuun qeeqani. Haleellaan sanyii irratti xiyyeeffateefi buqqaatiin biyya keessa lubbuu namootaa balaaf saaxiluu akkuma itti fufetti jira. Walitti bu’insa hawaasaa yeroo tokko tokkoo humnootni tikaa naannoofi mootummaaleen naannoo harka keessaa qaban irraan kan ka’e lammiileen miliyoona lamaa olitti lakkayaman qeyeefi qabeenya isaniirraa

Mirga gurmaayuufi yaada ofii bilissaan ibsachuu

Itoophiyaaan gaazexeessitoota sirna-malee hidhamaniifii kaka’umsa siyaasaan himataman kan akka Iskindir Naggaafi Wubishat Taayyeefaa kan waggaa jahaaf hidhaman of keessaa qaban gadhiifteerti. Abbaan Alangaa federaalaa himannaa biloogaroota, gaazexeessitoota, dhaabbilee miidiyaa biyya ambaa mandheeffatanii kan akka OMN if ESAT kan duraan jeequmsa kakaasuun himataman hunda addaan kuteera.

Waamicha muummee ministeera Itoophiyaa Dr Abiy Ahmediif owwaachuun dhabbileen midiyaa OMN fi ESAT ji’a waxabajjii keessa wajjira isaanii Finffinneetti banataniiru. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa qoqqoobbii marsariitiiwwaan dhibba lamaafi shantama irra ture kaaseera. Hiriira mormii bara 2015 boodaa ukkamsi interneetaafii aappii moobayilaa irra tures kaafamera.

Seerotnii Itoophiyaa mormii ukkamsuufii walqunnamtii lammiilee danquuf bahan labsii dhabbilee arjoominaafi hawaasotaa, labsii miidiyaafi labsii farra shororkeessummaa dabalatee hedduun isaanii yeroo barreeffamni qophayuttii fooyya’aa jiru.

Reebicha, roorroofi hidhaa seer-malee

Ragaaleen amansiisoon heddu jiraatanus aangawoonnii mootummaa rebichi hidhamtoota irratti raawwachuu waakkachaa turan. Muummichi ministeera Dr Abiy Ahmed reebichii fi malleen seeraan alaa hedduun shakkamtoota irratti raawwatamaa turuu amanuun gochoonni kunnen shorrorkeessummaa mootummaan raawwate jechuun ibsaniiru.

Calqaba bara kana irrattii Itoophiyaan mana hidhaa maa’ikalaawwii jedhamu kan hidhamtootni siyaasaa hedduun keessatti reebamaa turuu beekamu cufteerti.

Adoolessa darbe keessa miidiyaleen gabaasaa dhiittaa mirgaa mana hidhaatti hidhamtoota irra gaye hidhamtoota achi turan gaafachuun erga gabaasanii boodaa Abbaan Alangaa bulchitoota manneen hidhaa federaala shan hojirraa ari’eera. Garuu haga yoonaa jarreen kun seeratti dhiyaatanii yakkaan hin himatamne. Manneen hidhaa mootummaa naannolee jalatti bulan gariin isaanii reebicha, gudeeddaa, qabinsa ilma namaaf hin malle, akkasumas gargaarsa fayyaafi ogeessa seeraa hidhamtootaaf hin kennine hedduun ammallee jijjirama deemaa jiruun hin tuqamne.

Abbaan Alangaa Federaalaa ji’a Adoolessaa keessaa qabinsa badaafii reebichaa mana hidhaattii hidhamtoota irra gaye irratti qorannoon gaggeeffamu jiraachuu miidiyaati himee ture. Ji’a Sadaasaa keessa ammoo aangawota tikaa olaanoo murtaayan kan dhiittaa mirga namooma mana hidhaa keessatti raawwachuun shakkaman toyannaa jala oolchuu ibse. Haga guyyaa barreeffamni kun qophaayeetti garuu himatni jara kana irratti baname hin jiru.

Hiriirota mormii bara 2015 fi 2016 guutuu Oromiyaafii naannoolee biroo keessatti adeemsifame irrattii ajjeechaa namootaa kuma tokkoo olii (1000) humnootni tikaa raawwatan irratti qorannoo gaggeessuuf tarkaanfiin mootummaan fudhate homtuu hin jiru. Manni maree jijjirama seeraafii haqaa kan Abbaa alangaa federaalaa jala jiru bilisummaan manneen murtii ijoo jijjirama kanaa ta’uu ibsullee tarkaanfiin qabatamaan manneen murtii federaalaas ta’ee kan naannoo irratti dhufe jiraachuu Human raayits woch quba hin qabu. Ammallee manneen murtii murtee siyaasaa qaama seera raawwachiistuun murtaaye hojiitti hiikaa jiru.

Dhiittaa mirgaa naannoo Somalee

Musxfaa Omar kan bulchinsa abbaa hirree naannoo Somaalee ifatti mormuun beekamu pirezideentii Naannoo Somalee ta’uun Abdii Mohaammed Omer kan Abdi Illey jedhamuun beekamu bakka bu’ee muudame. Pirezideentiin duraanii Abdii Illeeyn keessattuu bara 2007 yeroo lolli humna riphee lolaa Adda Bilisa Baasaa Ogaadeeniifi humna waraanaa Itoophiyaa gidduutti banamee kaasee naannicha dhiittaa mirgaa hamaa jalatti bulchaa ture.

Gidduu bara 2007 hanga calqaba bara 2008tiitti gareen lachuu yakka waraanaa raawwataniiru. Humni waraanaa Itoophiyaammoo addatti gudeeddaa, qeyeerra uummata buqqaasuu, ajjeechaafi reebichaan yakka sanyii namaa irratti

raawwateera.

Aangawonni Itoophiyaa polisii addaa  ijaaruun bara 2008 irraa kaase humni kun itti waamama Abdii Illeey kan yeroo sanitti naannoo Somaalee waggaa saddeettiif bulchaa ture jala galuun humna deebisee waraanu ta’eera. Gareen polishing addaa kun dhiittaa mirgaa hamaa naannichaafi naannolee ollaa akka Oromiyaa keessattis raawwachu ittuma fufee ture.

Poolisiin addaafi dargaggoonnnii Abdii Illeeytiif ajajamoo ta’an jiraattota magaala Jigjigaafi qabeenya isaanii erga haleelanii booda ji’a Hagayyaa keessa aangoo gadhiisuun towannoo jala oolee jira. Ammayyuu towannoo mootummaa jala jiraatus himanni irratti hin banamiin jira. Ajajaan poolisii addaa Somaalee Abdillahii Burraalee maqaa Abdirhaman Labagoolee jedhamuun beekamu ji’a Hagayyaa keessa aangoo isaa gadhiiseera. Abdillahiifi miseensonnii poolisii addaa Somalee akkasumas raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dhiittaa mirgaa namoomaa geessisaa turuu isaanii ragaan danuun jiraatus himannii tokkollee irratti hin banamne.

Manni hidhaa naannoo Somalee hidhaa Ogaadeen jedhamu kan poolisii addaa Somaleen bulaa ture keessatti hidhamtoonni reebamaa turan. Yaalii fayyaa gayaas argataa hinturre. Gargaarsa abukaattoofi daawwannaa maatii dhorkamuurra darbanii nyaatallee dhorkamanii adabamaa turan. Maxxansa Hiyumaans raayits woch ji’a Adoolessaa keessa baase booda hidhamtootni mana hidhaa Ogaden hedduun gadhiifamaniiru. Manni hidhaa Ogaadenis ji’a Hagayyaa keessa cufameera.

Buqqayinsa biyya keessaa

Itoophiyaa keessa ummanni miliyoona lamaa ol-ta’u qeyeefi qabeenya isaarra buqqayee jira. Kana keessa miliyoonni tokko ji’a Eebla haga Waxabajjii qofattii walitti bu’insa hawaasa Geediyoofi Gujii naannoo uummattoota kibbaafi Oromiyaatiin kan buqqayaniidha. Lolli deebi’ee ka’uu irraan kan ka’e baatii Hagayyaa qofa keessa ummannii 145,000 ol ta’u naannoo Somaleefi Oromiyaa keessaa buqqyaniiru.

Naannawaa Finfinneettis walitti bu’insa sabootaa mudateen ji’a Fulbaanaa keessa namoonni kuma kudha shanitti tilmaamaman buqqaafamaniiru. Walitti bu’insi akkasii ka’uu akka danda’u mallattoolen muldhatanus mootummaan balaa kana hambisuu waan hanqateef buqqayinsa hedduuf sababa ta’eera. Gargaarsa namoomaa irraan kan hafe buqqayinsaafi walitti bu’insa sabootaa kanneenif furmaata waaraa buusuu irratti tarkaanffiin mootummaan federaalaa fudhate jiraachuu Hiyumaan raayits woch quba hin qabu.

Taphattoota Idil-Adunyaa ijoo

Itoophiyaan jijjiirama bara kana gaggeessiteen deeggarsa idil-adunyaa

argachuun gargaarsa dhabbilee arjaa, biyyoota ollaa argachuu ittii fuftee jirti. Gamtaa Afrikaaf teessoo ta’uusheefi humna nagaa eegsiistu mootummoota gamtoomanii keessatti hirmaannaa qabduun akkasumas ittisa shorrorkeessumaa naannichaa kessatti qooda qabduufii dhimma baqattootaa irrattiis michuu warra dhiyaa waan taateef gargaarsa addaa argachaa jirti.

Komishinarrii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii duraanii Zeyid Raad Al Huseen Eebla darbe Itoophiyaa daawwachuun hidhamtoota duraaniifii aangawoota

mootummaa waliin mariyataniiru. Haasawaa isaanii keessatti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaa faana hidhata qabu jijjiiruun dhaabbata bilisaa fi amanamaa gochuun haalaan akka barbaachisu jabeessanii dubbataniiru.

Manni maree bakka bu’oota  Ameerikaa ji’a Eebla keessa wixinee mirga namoomaa, olaantummaa seeraafi dimokiraasii Itoophiyaa deeggaru dabarsee ture. Ameerikaan deeggarsa Itoophiyaaf gootuu jabeessuun jijjiirama deemaa jiru akka deeggartus ibsiteerti.

Itoophiyaan miseensa mana maree mootummoota gamtoomaniifi miseensa mana maree mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii taatus seenaa gareelee mootummoota gamtomanii faana hojjachuu didduu itti fuftee jirti.

Erga bara 2006 raappoortara addaa Ertiraa Itoophiyaa deemee as gareen raappoortara mootummoota gamtoomanii addaa tokkolle Itoophiyaa seenuuf haayyama hin arganne. Raappoortaroonni reebichaa, bilisummaan of ibsuu, bilisummaan gurmayuufaa Itoophiyaa daawwachuuf gaaffiin dhiyeessan ammallee deebii hin arganne.

Mana maree mootummoota gamtoomanii kessatti Itoophiyaan qabinsa mirga namoomaa biyyootaa heddu ilaalchisee dhaabbiin calaqqisiistu burjaajayaadha. Qoqqobbii meeshalee waraanaa Sudaan kibbaa irra kayamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture deeggaruu diddeetti. Siiriyaa keessatti haleellaan keemikaalaa raawwachuu isaa akka qoratamu ammoo deeggarsa kenniteerti. Ibsa manni maree mootummoota gamtoomanii ji’a Bitootessaa keessaa haalaa qabinsa mirga namoomaa Siiriyaa irratti baases otoo hin deeggariin hafteerti.

Oromia (Finfinnee): Simannaa Artist Umar Suleeyman January 13, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far
https://www.facebook.com/naftanan.gadullo.5/videos/755460041502105/?t=0

BBC: Ethiopia’s Abiy Ahmed: The leader promising to heal a nation January 3, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Ethiopia’s Abiy Ahmed: The leader promising to heal a nation

BBC, 3 January 2019

Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed (C) greets a child as he arrives to welcome Eritrea's President at the airport in Gondar, nothern Ethiopia, on November 9, 2018

Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed has been widely praised for introducing sweeping reforms aimed at ending political repression, writes BBC Africa editor Fergal Keane after visiting the country.

The crowd at the airport in Jimma in Ethiopia’s Oromia region was handpicked and universally rapturous.

But these were not the praise-singing party hacks who so often grace the arrivals and departures of powerful men in Africa.

Men and women, old, young and very young – beaming babies were held above the crowd – had gathered to witness the arrival of a political sensation.

“We are so very happy,” an elderly man shouted to me above the sound of the military band, “it is like a renaissance. We have waited so long for this.”

Shift from autocracy

Then Abiy Ahmed was among us, descending the steps of his plane to delighted cheers, testing the nerves of his security detail as he reached into the crowd to kiss a baby here, embrace an old man there.

I was conscious of an extraordinary fusion between the driven energy of an individual and the hope of a nation. Africa has rarely seen anyone like him.

Cheering supporters of PM Abiy
Image captionPro-democracy activists have welcomed the changes in Ethiopia

At 42 he is the youngest leader on the continent but his impact is far greater than his age suggests.

When the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) coalition elected him prime minister nine months ago the country, Africa’s second largest in terms of population with more than 100 million people, shifted decisively from a long period of autocracy.

He ended a 20-year conflict with neighbouring Eritrea, freed thousands of political prisoners, unfettered the media and appointed women to half the cabinet posts.

Parliament also accepted his female nominees for president and head of the supreme court.

On top of that, he asked a dissident leader to return from exile in the United States to run the electoral commission.

Quote: Thousands, if not millions, of people paid [a heavy price] to see this kind of change in this country

The pace of change has delighted pro-democracy activists and thrown more reactionary elements off balance.

Fourteen years ago, Birtukan Mideksa spent 18 months in prison as leader of an opposition party before leaving for exile in the US.

She was as surprised as most observers when Mr Abiy invited her to return and chair the National Election Board.

“Thousands, if not millions, of people paid [a heavy price] to see this kind of change in this country… to see this opening,” Ms Birtukan told me.

“To have a former opposition leader, former dissident, to lead an institution with significant independence of action… means a lot.

“For those people who paid a price in the process, it’s really significant,” Ms Birtukan added.

‘Use ideas not weapons’

But change has inevitably emphasised the significant challenges still facing Mr Abiy.

When I caught up with him at a graduation ceremony for medical students in Jimma he appealed to them to “use ideas not weapons” and to follow the example of a nation like Japan, which recovered from World War Two to build a sophisticated economy.


Key facts: Abiy Ahmed

Abiy Ahmed
 • Born to a Muslim father and a Christian mother on 15 August 1976
 • Speaks fluent Afan Oromo, Amharic, Tigrinya and English
 • Joined the armed struggle against the Marxist Derg regime in 1990
 • Served as a UN peacekeeper in Rwanda in 1995
 • Entered politics in 2010
 • Briefly served as minister of science and technology in 2016
 • Became prime minister in April 2018

Ethiopia has one of the fastest growing economies in the world but still has a vast number of unemployed young people.

This is both a reservoir of potential talent and potential dissent if Mr Abiy’s moves to liberalise the economy and tackle corruption do not succeed swiftly.

The prime minister was addressing the graduates in Jimma against a backdrop of deepening ethnic conflicts across the country.

Ethiopia has more than 80 different ethnic groups.

The divisions are old and deep rooted, but they flared up with a new intensity in the first half of last year when 1.4 million people were forced to flee ethnic conflict in the west of the country, according to the UN.

Chart showing the ethnic make-up of Ethiopia

Overall, some 2.8 million people have been uprooted from their homes in recent years. The other major concern is the fighting on the borders of the Oromia and Somali regions.

Over decades, the central government used force and a whole battery of repressive legislation to quell ethnic unrest.

Predictably, this merely gave an impression of national cohesion while unaddressed grievances festered. They erupted into protest in 2016.

‘Steel in Abiy’s voice’

Demonstrations by members of the Oromo community – Ethiopia’s largest ethnic group – precipitated the resignation of Prime Minister Hailemariam Desalegn and the election of Mr Abiy.

Mr Abiy is the first leader to come from the Oromo community but has stressed that he is a leader for all Ethiopians.

Map showing Ethiopia's regions

When I caught up with him in Jimma I asked if he was the man to unite an increasingly divided country.

He was being ushered away from the crowds by his guards but the question made him pause.

Looking around he caught my eye and shouted above the noise: “Of course I am. No doubt about it!” There was steel in the voice. And then the smile returned.

Last month, Mr Abiy established a reconciliation commission to deal with some of the issues.

This may provide an outlet for the airing of uncomfortable truths about the past but the greater challenge is the federal constitution which divides regional government along ethnic lines.

Respecting ethnic rights while fostering the idea of a nation will demand considerable political and legal sure-footedness.

Presentational grey line

Abiy’s reforms in 2018

Celebrations as border is reopened
Image captionPeople celebrated as the land border between Ethiopia and Eritrea was reopened
 • May – frees thousands of political detainees
 • June – lifts state of emergency
 • July – alongside the Eritrean president declares the end of war between the two nations
 • September – reopens land border with Eritrea
 • October – appoints women to half of ministerial posts
 • November – appoints ex-opposition leader to head electoral commission
Presentational grey line

In the Tigray region, in the north, there have been ominous stirrings.

Although Tigrayans compose only a small percentage of the population they dominated the previous government.

In recent months, prominent Tigrayans in the army, security services, as well as business figures, have been accused of human rights abuses and corruption.

Travelling in Tigray one frequently hears concerns about the alleged marginalisation of the once-powerful group.

Quote: "He represents the kind of tendency to gloss over things... to try to telescope decades into months, years, to rush things"

A former communications minister, Getachew Reda, told me he thought Tigrayans were being turned into scapegoats.

It was as if only Tigrayan leaders were responsible for past abuses under the ruling coalition, he said.

Although still calling himself a friend of Mr Abiy he believes the young leader risks creating a failed state.

“He symbolises the kind of ambition, the kind of courage to storm the heavens that youth would represent.

“But he also represents the kind of tendency to gloss over things, the kind of tendency to try to telescope decades into months, years… to rush things.”

For the moment Mr Abiy has the momentum and no shortage of energy.

Posters of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed are seen on a tuc-tuc in Addis Ababa, Ethiopia on November 07, 2018
Image captionPrime Minister Abiy Ahmed plans to steer the nation to elections in 2020

Even in Tigray, the ordinary citizens I spoke to saw him as an inspirational figure.

Elsa Tesfaye is a small-holder farmer who lives close to the border with Eritrea and lost a brother to the war between the two nations.

For her Mr Abiy is the man who brought peace “and I thank him for that”.

‘Revivalist preacher’

She worries about ethnic divisions and whether her son – an engineering student – will be able to work in other parts of the country if the situation deteriorates.

“[The reforms] are great. But it still needs a bit of work. If ethnic conflict… and hate could be removed I would be satisfied.”

Mr Abiy is a devout Pentecostal Christian and there is something of the revivalist preacher in the way he evangelises for his vision. He has the energy, the passion and the certainty.

The question is whether he can prevent an escalation of conflicts without resorting to the repressive methods of the past, and maintain his reformist momentum up to the next elections in 2020.

Presentational grey line

Read more about Ethiopia’s reforms:

Presentational grey line

Before he left Jimma I managed to speak with Mr Abiy again.

He greeted me with a traditional embrace and kiss. This was Mr Abiy being the consummate politician.

The world should look at the example of Ethiopia, he told me, to see how people can live together in peace. Given the vast numbers of displaced it seemed more a statement of ambition than reflective of any current reality.

But on the central question of reform he was adamant.

“Would anything stop you?” I asked.

“Not at all,” he replied with a vehemence that left no room for doubt.

Related from Oromian Economist Sources:-

Abiy Ahmed: The Ethiopian Prime Minister who captured Africa’s imagination, CNN

Click here to read Analysis by Farai Sevenzo, CNN

Oromia: KFOn Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafaman gaafate January 3, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

KFOn Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafaman gaafate

BBC Afaan Oromoo, Amajjii 2 Bara 2019

Haxaa KFO
Goodayyaa suuraaHaxaa KFO

Ibsa haala yeroo irratti baaseen paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo (KFOn) Mootummaafi Addi Bilisummaa Oromoo waldhabdee gidduu isaanii jiru atattamaan furanii Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafamaniif gaafate.

Waliigaltee qaamoleen kunneen gidduutti raawwatame uummanni akka beekuufi hojiirra akka ooluufis hubachiiseera ibsa isaa kanaan.

KFOtti Damee Liigii Dargaggootaatti Itti-gaafatamaan Sab-qunnamtii Obbo Addisuu Bullaalaa ibsa paartiin isaanii baase kana irratti BBC Afaan Oromootti akka himanitti, murni ykn jaarmiyaaleen adda addaa injifannoo qoodachuuf jecha akka hin taanetti karaa irraa waan maksaa jiraniif nutti dhaga’ama jedhan.

Dubbiii ijoon ibsa kana akka baasaniif isaan kakaases, “Haalli kun bayyee nu yaaddessa, uummanni keenya guddaan, nutis, paartiin keenyas gatii guddaa itti kaffaleera waan ta’eef kunuunfachuu qabna waan jennuufidha. Injifannoo arganne kanas cimsinee sirna ijaarrachuu qabna waan jennuuf ibsa kana baasne,” jedhan.

Qabsoon Oromoon waliin ta’ee tokkummaan yeroo bu’aa argamsiisuu jalqabe irraa kaasee karaa adda addaatiin uummata kana irratti bobba’amee jira jedhan Obbo Addisuun.

Uummata waliin jiraataa turre sabaafi sablammilee waliiti buusuudhaan saba kana buqqisuun, ajjeesuun, qabeenya isaa barbadeessuun waggoota darban keeessa deddeebiyee mul’achaa tueera jedhan Obbo Addisuun.

Isa sana jala dabarree gaafa jennu ammoo yeroo ammaa kana ifaafi ifatti mootummaan biyya kana bulchu raayyaa ittisa biyyaa akka hin taanetti uummata keessa sochoosaa jira kan jedhan Obbo Addisuun, kanaan alatti ammoo hidhattoonni karaa adda addaatiin uummata keessa faca’anii jiru.

“Waraana Adda Bilisummaa Oromoo haa ta’uutii ta’uullee haa dhiisuutii sana eger gargar bahuu danda’a. Garuu qaamni hidhate kamiyyu kan WBO haa ta’u kan raayyaa ittisa biyyaa yeroo uummata keessa deemanii walitti bu’an kan gidduutti miidhamu uumata haarsaa kaffalaa ture, qote bulaa, daa’imman, barattootaa, dubartootaafi jaarsoliidha,” kanadha.

Kanaaf kun sirrii waan hin taaneef humnoonni kunneen uummata keessa hidhattoota keessaa akka baasaniifi kaampiitti akka deebifatan gaafanneera jedhan.

Ibsi KFO kun dabalataan yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti walitti bu’insi Raayyaa Ittisa Biyyaafi hidhattoota gara garaa gidduutti mul’ate uummata goolaa akka jiru kaasee, fakkeenyaaf yeroo darbe Godina Gujii Lixaa ganda Fincaa’aa jedhamutti humni mootummaa kan itti shakkamu meeshaan guddaan dhukaafamee lubbuu namoota 13 galaafachuu addeessa.

Itti dabalees, hidhattoonni naannolee biroo gara naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa, Boornaa, Gujiifi Harargee keessa seenuudhaan uummata Ororomoo ajjeesaa, saamaafi buqqisaa akka jiran qaamolee adda addaa dabalatee mootummaanis amaneera.

Uummanni Oromoo injifannoo aarsaa guddaan argate eeggachuuf sababii walitti bu’insaa kaniif tikfachuufi firii isaalle dhamdhamachuu dadhabuu qofa osoo hin taane, isa itti aanu kallattiii qabsoo misoomaafi guddinaatti ce’uuf gufatee uummanni boo’ichaafi gadadoo biraatiif saaxilameera jedha ibsichi. Caalaatti as tuqaatii BBC Afaan Oromoo irraa dubbisaa

More from Oromian Economist sources:-

 Mootummaa Itoophiyaatiif Waamicha Godhe!

Uummati Oromoo injifannoo aarsaa guddaan argate sababa walitti bu’insa haaraa ABO fi Mootummaa gidduutti dhalateetiin injifannoosaa eeggaachuu fi tifkachuu akkasumas firiisaa dhandhamachuu dadhabu qofa utuu hin taanee, isa itti aanutti kallattii qabsoo misoomaa fi guddinaatti ce’uun gufatee ummati keenya booyichaa fi gadadoo biraatiif saaxilamuun isa gadda guddatu nutti dhage’ameera. Keessattu dhiya Oromiyaa godinalee Wallaga afranii fi kibba Oromiyaa godinalee Gujii fi Booranaatti gochi dhiyeenya kana raawwatamee ammas aarsaa biraatiif kan nu affeeruu fi qisaasama Hawaasi-Diinagdee nutti fidu kan dande’uusa ni amanna. Rakkoolee asiin olitti caqafaman akka itti hin fufnee fi kan caalutti akka hin galleef KFOn tarkaanfii asii gadi hatattaamaan akka fudhatamu waamicha godha.

1. Mootummaa fi Addi Bilisummaa Oromoo waldhabdee isaan gidduu jiru hatattaamaan furanii Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Hidhattoota uummata keessa faca’anii jiran akka uummata keessaa dachafatanu cimsee gaafata. Waliigalteen qaamolee kunneen gidduutti raawwatame ummati akka beeku fi hojiirras akka oolu ni hubachiifna.

2. Mootummaan Federaalaa hidhattoota kutalee biraa irraa naannoo Oromiyaa seenanii uummata ajjeesaa, saama fi buqqisa turani fi jiranu akka dhaabsisu cimsinee gaafanna.

3. Hawaasooti Itiyoophiyaa, qaamoleen amantaa, maanguddooti biyya fi addunyaa rakkoo ummataa keessa jiru hubatanii qaama furmaataa fi araaraa akka ta’anu kabajan gaafanna.

4. Mootummaaleen naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasuma haawasi biyya keessaa fi biyya alaa lammiilee buqqa’anii fi saamamaniif deeggarsaa akka godhanu maqaa ummata miidhamaniin ni gaafanna.

5. Qeerroon uummata Oromoo akkuma asiin duraa eennuyyuu odoo hin loogiin uummata isaa cina dhaabbatee injifannoo aarsaa isaatiin argame akka tiksu adaraa jechuun waamicha goona.

6. Mootummaan Itiyoophiyaa uummata humnaan bulchuun faallaa dimookiraasii ta’uunsa akkuma beekamu ta’ee, mootummaan kun rakkoo biyya kanaa qophaa hiiku akka hin dandeenye beeke paartii taayita irra jiru dabalatee qaamoleen dhimmi ilaalu hundii kan keessatti qooda fudhatu Mootummaan Waliigalaa Biyyoolessa (National Consensus Government) akka hundeeffamu irra deebinee ni gaafanna.

Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO)
Finfinnee: Muddee 23, 2011

BBC: Letter from Africa: Africa’s history makers in 2018 December 26, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Letter from Africa: Africa’s history makers in 2018

BBC, 26 December 2018

Screen grab of PM doing press-ups
Image captionEthiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed got soldiers who had threatened him to do press-ups

In our series of letters from African writers, Ghanaian journalist Elizabeth Ohene looks back at some of the big events on the continent in 2018.

It has been a year where one is tempted to invoke the “always something new out of Africa” theory.

It is not every day you have a prime minister leading a group of soldiers into doing press-ups, particularly not when the armed soldiers had tried to force their way into the compound of the prime minister to protest against unpaid wages.

It is the type of scenario that used to end up in coups in the old days.

But Abiy Ahmed has been doing the seemingly impossible ever since he unexpectedly became prime minister of Ethiopia in April.

He is 42-years-old, and currently Africa’s youngest leader.

Quote: In diplomatic relations, the prime minister did the equivalent of making the sun rise from the west

There is nothing predictable about the man and how he has set about doing his job.

Ethiopia had been seen by critics as an authoritarian state that brushed off criticism and remained an implacable foe to neighbour Eritrea.

But within a few months of taking office, Mr Abiy had lifted the state of emergency, released thousands of political prisoners, allowed dissidents to return home and unblocked hundreds of websites and TV channels.

Peace with long-time foe

Just as people were digesting the dizzying changes on the domestic front, the prime minister, in the sphere of diplomatic relations, did the equivalent of making the sun rise from the west.

He ended the state of war with Eritrea by agreeing to give up disputed border territory thereby normalising relations with the long-time foe.

The new president standing with the prime miniser
Image captionSahle-Work Zewde is Ethiopia’s ceremonial head of state, while Abiy Ahmed (r) holds political power

This came in an unexpected visit to the Eritrean capital, Asmara, and publicly holding hands with Eritrean President Isaias Afwerki to declare the end of the two-decade old war.

Women in power

Flights and telephone communications have been restored and there has been an outbreak of love between the two nations that has stunned the world.

And if anyone thought there had been enough surprises, in October, Mr Abiy appointed women to half of all cabinet posts.

If that does not sound impressive enough, there were other changes. Ethiopia now has a female president (Sahle-Work Zewde), a female head of the Supreme Court (Meaza Ashenafi), a female head of the electoral commission (Birtukan Mideksa), and the official spokesperson of the government is a woman (Billene Aster Seyoum).

South Africa was another country which saw a major change of leadership, but the optimism that came with the accession of Cyril Ramaphosa to the presidency has fizzled out. |Click here to read the full text at BBC

AFRICAN LEADERSHIP MAGAZINE: BREAKING: PRIME MINISTER ABIY AHMED EMERGES AFRICAN OF THE YEAR 2018 December 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

BREAKING: PRIME MINISTER ABIY AHMED EMERGES AFRICAN OF THE YEAR 2018

The African Leadership Magazine Persons of the Year Awards committee has unveiled the winners for different categories in the just concluded polls for the African Leadership Magazine Persons of the Year Awards 2018, with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed resoundingly emerging as the African of the Year 2018, with over 85% of total votes/submissions.  

The keenly contested poll, across 7 different categories, attracted 123,446 votes on our website, 33,000 entries across our social media platforms, and 3400 submissions from both our emails and offline hard copy submissions. Winners shall be decorated and presented with the instruments of honour on the 22nd February 2019 in Johannesburg, South Africa, at a colourful ceremony that shall attract a wide spectrum of African policy, diplomatic and business leaders. The winners were unveiled by the Publisher of the Magazine Mr. Ken Giami, at the UK Head Office of the group, after the awards committee working with the editorial team concluded the collation of both online and offline votes and submissions from the over 1 million subscribers / followership base of the publication.

The final winners are:

African of the Year 2018:

H.E. Dr. Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of Ethiopia – winner

African Female Leader of the Year 2018:

Amina J Mohammed, Deputy Sec. Gen. UN, Nigeria

ALM Person of the Year 2018-Educational Development

Mohammed Indimi, Oriental Energy, Nigeria – Winner

ALM Person of the Year 2018 – Employment Generation

AtikuAbubakar, Nigeria – Winner

ALM Person of the Year 2018 – Political Leadership

President John PombeMagufuli, President of Tanzania – Winner

ALM Person of the Year 2018 – Philanthropy & Charitable Contributions to Society

Tony Elumelu, Heirs Holding, Nigeria – Winner

ALM Young Person of the Year 2018

Bogolo Joy Kenewendo, Minister of Investment, Trade & Industry, Botswana- Winner

The African Leadership Magazine Persons of the Year Awards, which has become the leading vote-based third-party endorsement in the continent, recorded an upsurge of 20% votes from the African Diaspora this year.   In addition to the winners, a special ALM Commendation citation shall be presented to the most distinguished runners up, which includes:

African of the Year Commendation citation:

H.E. SeretseKhama Ian Khama, former President of Botswana

African Female Leader of the Year Commendation citation:

H.E GraçaMachel DBE, South Africa,

ALM Person of the Year -Educational Development Commendation Citaton

Fred Swaniker, African Leadership development Academy, Ghana

ALM Person of the Year Employment Generation Commendation citation

Christo Wiese, Shoprite, South Africa

ALM Person of the Year  – Political Leadership Commendation citation

H.E. Nana Akufo-Addo, President of Ghana

ALM Person of the Year  – Philanthropy & Charitable Contributions to Society Commendation citation

Mohamed Al Kettani – CEO Attijariwafa Bank, Morocco,

ALM Young Person of the Year Commendation citation

SanguDelle, CEO, Golden Palm investment, Ghana

The Publisher, Mr. Giami, maintained that, all the nominees are deserving of the crown -considering their personal contributions to the continent’s growth and development. In his words, ” the nominees have demonstrated great faith in the Africa project, and are ‘walking their talk’ in their communities. They all are true lovers of Africa, determinedly contributing, sometimes amidst very difficult circumstances, but undoubtedly making their communities a better place for its people. ” –

The African Leadership Magazine Persons of the Year which is in its 7th year, is an annual award reserved for distinguished Africans, who are considered to have blazed the trail in the year under review. A shortlist of nominees are selected from results gathered via a Call for nomination – traditionally promoted via a paid online and offline campaigns across the continent, Europe, and the Americas. The call for nomination is the first step in a multi-phased process.

This year, the selection committee considered, among others, four broad themes: – Africans whose activities, policies and actions have contributed to ‘Investments into Africa’s young people, jobs & wealth creation; promotion sustainable peace & development, delivering of democratic values; & the promotion of Africa’s image globally’; in arriving at their decisions. Sustainable peace is a precursor to development in the continent, hence the need to encourage state and non state actors to contribute towards the pursuit of sustainable peace on the continent.

About African Leadership Magazine:

The African Leadership magazine is published by African Leadership (UK) Limited, a company registered in the United Kingdom. The magazine focuses on bringing the best of Africa to a global audience, telling the African story from an African perspective; while evolving solutions to peculiar challenges being faced by the continent today.

Since its maiden edition, African Leadership Magazine has grown to become a leading pan-African flagship leadership-focused publication read by over 1, 000, 000 targeted international investors, business executives, government policy makers, and multilateral agencies across Africa, the Middle East and Asia, Europe, and the US. It is distributed at major international and African Leadership events around the world. The magazine has over 900,000 subscribers/Followers on Facebook and a virile readership on other social media platforms. It is a niche and unbiased African voice born out of a desire to ameliorate a lot of Africans by focusing on individuals and corporates that are known for their legacy-based approach to leadership.

Oromo political parties agreed to establish a united forum December 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Ethiopia’s ODP building alliances with opposition in Oromia, African News

Ethiopia's ODP building alliances with opposition in Oromia

ETHIOPIA

The ruling bloc in Ethiopia’s Oromia region, the Oromo Democratic Party, ODP, continues building political alliances with competing parties ahead of elections slated for 2020.

ODP’s spokesperson, Taye Dendea, confirmed this information to the Voice of America’s Amharic service. He said the party was preparing to enter talks with over ten parties that shared a similar political agenda and plan of action.

Dendea added that further talks were being held with the Oromo Liberation Front, an ex-rebel group that returned from Eritreaafter a peace deal was signed between the two countries in July this year.

ODP led by Prime Minister Abiy Ahmed recently agreed a dealwith the Oromo Democratic Front, ODF, led by Lencho Leta. The merger was announced in late November after a meeting between Leta and Oromia region president Lemma Megerssa.

The 2020 elections will be the first vote after Abiy began his sweeping reforms aimed at opening the country’s political and democratic space.

Abiy, an Oromo, has pledged to ensure that the vote is free, fair and credible and has stated publicly that he will handover power if the ruling Ethiopia Peoples Revolutionary Democratic Front, EPRDF, lost.

He has held talks with registered opposition groups and nominated a new elections chief to undertake reforms of the electoral body in the lead up to the polls. Birtukan Mideksa, a former judge and political dissident has been praised as being a right fit for the job.

The Ethiopia People Revolutionary Democratic Front comprises four main blocs:

 • The Tigray People’s Liberation Front (TPLF).
 • The Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) now Oromo Democratic Party.
 • The Amhara National Democratic Movement (ANDM) now Amhara Democratic Party.
 • The Southern Ethiopian People’s Democratic Movement, SEPDM.

More from Oromian Economist sources:l

Korri paartileen Oromoo ‘haala qabatamaa naannichaafi cee’umsa gara dimokiraasii irratti’ xiyyeeffate taasifame, BBC Afaan Oromoo

Waltajjii Marii jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo har’a Finfinneetti geggeeffamaa jira
=====
Waltajjiin marii Jarmiyaalee Siyaasaa Oromoo hundi irratti argaman kun mata duree marii “Ce’umsa gara Dimookiraasii fi haala qabatamaa Naannoo Oromiyaa” jedhurratti Finfinnee Galama Aadaa Oromootti geggeeffamaa jira.
Kaayyoon kanaas Jarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo dhimma Waloo Ummata Oromoorratti dhimmoota waliin hojjechuu danda’anirratti wal hubannaa uumifi jedhameera. 
Ka’umsa marii kanaatiif barreeffama qabsoo Ummata Oromoo eessaa garamitti, qormaatileefi sadarkaa qabsichi yeroo ammaa irra gaheefi kallattii qabsoo fuulduree Oromoo ilaalchisee qophaa’e Itti GaafatmaanSiyaasaafi Ijaarsa Baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaatiin dhihaatee jira. Itti aansudhaanis Perofeesar Isqeel Gabbisaa bareefffan “eessaa kaanee eesssa turre, amma hoo eessa gahuuf deemaa jirra kan jedhu keessattti ummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti gaaddisa tokko jalatti hiriiranii kan argamaniidha jedhaniiru. Kunummoo iccitiinsaa tokkummaa waan ta’eef jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo maqaasaatiin ijaaramanis yeroon tokkummaan itti hojjetan amma jedhaniiru.
Yeroo ammaa Pirez. BMNO Dr. Kabajaa Lammaa magarsaa yeroo ammaa ce’umsaa dhufaa jiru waltaanee ceesisuun murteessadhaniiiru. Mariin itti fufeera bal’inasaa qabannee dhihaanna.

S

Guyyaan har’aa ganda TPLFitti guyyaa gaddaa tahuu argine. Mirqaanni isaanii guyyoota muraasa dabranii har’a bakka san hin jirtu. Sababni ifaa dha. Jaarmayaalee siyaasaa Oromootu waltajjii tokkorratti argamanii waan hegeree isaanii maryachaa jiran. Humnoota amma wal ajjeesu, amma wal diiganii qaawwa nuu banu jedhanii eegaa jirantu nagaaf dursa kennee maryachuu jalqabe. Kana caalaa kan boquu diinaa cabsu hin jiru. Humnoonni siyasaa Oromoos kana beekuu qabu. Waan diina gammachiisu irraa of qusatanii waan saba keenya mirqaansutti xiyyeeffachuu dha. Waamichi gabaa lagannaa fi dhaadannoon ‘Lammaa fi Abiyyi diina keneya, nun bulchanu’ jedhan Oromiyaa keessatti dhagahamuun fafa. Kun hawwii warra TPLF akka tahe beekuu feesisa. Oromoonis waamichoota mormii kan qaamonni tokko tokko dhiheessan hundumaa eeggannoodhaan laalee kan tahu fudhatee kan diina gammachiisu diduuf dammaqiinsa dabalachaa deemuutu irraa eegama. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770455773341464&id=100011311443078

alqabbii Gaarii, marii bu’a qabeessa

Har’a waltajjii marii dhaabbilee siyaasaatu ture. Waltajjiin kun ji’oota heddu dura waan eegalu qabu ta’s amma jalqabuunuu waan guddaadha. Waltajjii kanarratti 
– Injifannoo qabsoo wlaootiin argame waliin tiikfachuun barbaachisaa akka ta’e
– Jeeqamuun nageenya Oromiyaa nu hundaaf balaa hamaa akka qabu
– Mootummaa kana tumsuun cehuumsa kana bakkaan gahuuf murteessaa akka ta’e, hoggansi mootummaas dhaabbilee siyaasaafi qaamota biroo ofitti qabee gargaarsifachuun murteessaa ta’uu isaa. 
– Dhaabbileen siyaasaa waliin mari’achuufi waliin dalaguun rakkoo nageenyaa furuufi tokkumma saba kanaa cimsuuf murteessaa ta’uu isaa. 
– Mariin bifa kana akka itti fufuuf foramiin paartilee akka jaaramus waliif galameera.

Prez Lammaa Magarsaa kaka’uumsa kanaan as bahuu isaafii hogganoonni dhaabbilee hundaa hirmaannaa isaaniif ni galateeffanna. Hojiin kun cimee itti fufuu qaba.

Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse to visit Oromia, Ethiopia December 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
7 comments
Abbaa Gadaa  Professor  Asmerom  Legesse, photo credited to Eritrean Press

(EP) The much loved Eritrean professor, the pioneer of Gadaa studies, will visit Ethiopia next week.

Born in Geza Kenisha in Asmara, the same area where Onesimos Nesib (former name Hika) sought refuge and translated the Holy Bible into Afan Oromo more than a century ago, the anthropologist Asmerom, (Ph.D. Harvard Emeritus Professor) is well known for the relentless efforts he has done to introduce Gadaa system to the world.

Two years ago, Professor Asmerom saw the fruits of his 50 years hard work when the UNESCO adopted Gadaa, the five-century-old constitution of the Oromo of Ethiopia, as one of the world intangible heritages.

The respected professor wrote one of the most quintessential books on the Gadaa system. Read: OROMO DEMOCRACY: An Indigenous African Political System.

WHAT IS GADAA?

Gadaa is a political, economic and social system which the Oromo people have been following in governing themselves. Although the Gadaa system is no longer widely practised, it remains influential in Oromo society at large.

Amazingly, the Gadaa system is a democratic system of governance in which the community as a whole has the opportunities to participate on an equal basis.

Under the Gadaa system, the Oromo people are organized or structured into five grades or strata and assume power in rounds which last for eight years each.

Among the Borana, Gada is graded into Mogiissa, Sabaka, Darara, Fullasa, and Makula. 
On the other hand, among the Karayu Oromo, the strata are referred to as: Robale , Melba, Birmaji, Michille, and Halchisa. 
Among the Macha and Tulama, these strata are known as: Horata, Michille, Dulo, Robale and Birmaji.

Oromia: New Oromo music (Culture), Dursitewoo, Mootewoo, by Fayo Mootii December 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

New African magazine’s list of 100 Most Influential Africans, #AbiyAhmed November 30, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Gender parity in New African magazine’s list of 100 Most Influential Africans

 New African APO

For the first time since publishing the list, there is an equal amount of men and women featuring in this year’s one hundred

Nigerians once again dominate this year’s list in terms of entries, followed by Kenyans; For the first time the list is gender balanced; Four covers featuring Mo Salah, Bogolo Joy Kenewendo, Denis Mukwege and Ahmed Abiy.

For the first time since publishing the list, there is an equal amount of men and women featuring in this year’s one hundred. Although this year’s listing is dominated by entries from Nigeria and Kenya, outstanding personalities from several other African countries are also featured.

The December issue is published with four different covers featuring: Ethiopia’s Prime Minister, Ahmed Abiy, arguably Africa’s person of the year; the 2018 Nobel Peace Prize co-winner DR Congo’s Dr Denis Mukwege;  Botswana’s 32-year old Minister of Trade  Investment  Bogolo Joy Kenewendo; and Egypt’s soccer superstar, Mo Salah whose influence goes well beyond football.

The annual list has become an industry and the magazine readers’ much-awaited collation – revealing Africans who contributed in shaping the African narrative in the concluding year and envisaged to play a big role in the coming year, both on the continent and in the Diaspora.

Collated by and from its global network of correspondents and industry insiders, this year’s listing consists of some regular names, and some of them returning for the second, even third year. The final 2018 tally sees a drop in the number of entries for politicians, but an increase in the Arts and culture section at 16 and 22 entries respectively.

When whittling down the nominees and choosing our hundred, we ended with an equal number of women and men

In terms of countries, entries are led by Nigeria with18 names followed by Kenya (11) South Africa (10) Egypt (8) and Ethiopia (7).

“One yardstick which we often employ when coming up with the final list is to emphasise that influence is not about popularity and popularity is not always influential. The influencer’s impact on public, social and political discourse, however, is what largely helps us determine their influence. Most importantly we focus mainly on people who have been influential for Africa’s good,” says reGina Jane Jere – Editor of the magazine’s sister publication – New African Woman, who leads and oversees the 100 Most Influential Africans project.

With many reports indicating how gender parity improves the quality of governance and accelerates development, and in a year that has seen the emboldening of gender issues, with countries such Ethiopia even taking a lead in achieving gender parity in Cabinet, and appointing its first ever female President under its new reformist Prime Minister Ahmed Abiy, the magazine felt it apt to produced a 50/50 ratio in this year’s list. According to the editor of the magazine, Anver Versi, this happened as much by chance as it did by design. “When whittling down the nominees and choosing our hundred, we ended with an equal number of women and men. That was the premise of this year’s ranking but it happened naturally!”

One other outstanding feature of this year’s list is the increased inclusion of people of African descent making their mark at a global level in the African Diaspora. “This is a clear indication of the wealth of talent that our continent possesses and shows that given the slightest opportunity, our men and women can eclipse their peers worldwide in their chosen fields of endeavor,” explains Versi.

Also of note is the inclusion of men and women in the seemingly unglamorous fields such as conservation and climate change, whose work is often overlooked by the media.

The December issue of New African is available on newsstands in 75 countries and via the app store and the magazine’s digital channels.

To read this month’s edition and our full archives shop at: shop.exacteditions.com/new-african

Distributed by APO Group on behalf of New African Magazine.

Media Contact:regina@icpublications.com

Click here to read at APO

Oromia: Athletic Nation Report: Oromo Athlete Lelisa Desisa Wins the 2018 New York City Marathon in a Sprint Finish November 4, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Oromo Athlete Lelisa Desisa Wins the 2018 New York City Marathon in a Sprint Finish.png

Lelisa Desisa Wins New York City Marathon in a Sprint Finish

He holds off a late charge from Shura Kitata, his Ethiopian countryman.

GETTY IMAGESTIMOTHY A. CLARY

Lelisa Desisa started with cool judgment, held on with stern resolve, and finished with blazing passion to win the New York City Marathon today. The Ethiopian’s 2:05:59 is the second fastest time in the race’s 48 years. His training partner and protégé, Shura Kitata, chased him to the last drop of willpower up the draining final incline to Tavern on the Green, and will follow Desisa in the record book, as the third fastest ever on this demanding course, 2:06:01.

Both disappeared after the finish into a gleeful three-man hug with their coach, Haji Adillo Roma. They had plenty to celebrate. It was Ethiopia Strikes Back, a dramatic riposte against what until today seemed total Kenyan dominance of the world men’s marathon in 2018.

Mary Keitany, Lelisa Desisa Win 2018 New York City Marathon
by Runner’s World US

Everyone read this race wrong, except Desisa. Prerace, Geoffrey Kamworor of Kenya was universally the hot favorite. He was the defending champion, possessed of stellar track and road times, close friend of the godlike world-record holder Eliud Kipchoge, whom he has recently matched in training. Through 24 miles, moving smoothly, he appeared to have things under control, just as we all expected.

We were wrong. While Kamworor was leading the anxious-looking Desisa through Central Park with three miles to go, he seemed to be holding the pressure, waiting for his moment to break the chain. In cold stats reality, in mile 24 Kamworor slowed to 4:45, after running 4:29 for mile 23. He was hurting. It was Desisa who chose the moment. Near mile 25, as we waited for Kamworor to thrust in the sword, Desisa looked ahead, tossed away his woolen hat, and threw in the fierce surge that seized the race.

Desisa knew what he wanted, and only he believed possible. He has twice won the Boston Marathon, and is beloved there for returning his 2013 medal to the city as a gesture of support after the bombings that year. But in five attempts at New York, he has always been the gallant loser, three times standing on the podium, without a victory. He neatly summed up his New York history after the race, in willing but less than perfect English.

“I think this year to be champion,” he said. “In New York, I am number 2, number 3, one year I did not finish, again number 3. This year I decide to be the champion. I am tired for champion here. This is my dream.”

While Desisa has been winning marathons since 2013, Kitata is the rising force. He hit the headlines in April as the surprise challenger and runner-up to Kipchoge in London in a personal best of 2:04:49, burned a fast solo 59:16 half marathon in Philadelphia in September, and started out today with youthful confidence and aggression. Perhaps youthful folly. It’s not often that anyone risks putting a gap on a world-class field up the quite steep first mile on the Verrazzano-Narrows Bridge.

“I did everything my coach told me,” Kitata said through an interpreter. “I was extremely confident of a fast time, so I was happy to lead the race. Later I felt that effort in my legs, so dropped behind Lelisa and Geoffrey. But when my legs felt better, I was confident I could be second.”
image

Lelisa Desisa falls to the ground after claiming his first NYC Marathon victory.

© 2018 KEVIN MORRIS

Kamworor had no response, though he has the consolation that his 2:06:26 for third is the fourth-fastest New York time ever, and four minutes faster than his winning time in 2017. At the postrace media conference, Kamworor looked more disappointed than he was willing to admit.

“I am happy. I gave out the best I could,” he said. But he will need a bit more of the Kipchoge magic if he is to emulate his mentor.

Or perhaps Kamworor was simply outsmarted by a well-drilled team. The early miles were a display of collaborative running by the Ethiopians. At three miles, they had the first four places. Kitata was usually out front by about 30 yards, arms pumping, smiling cheerfully, sometimes even seeming to interact with Ethiopian spectators. Training buddies Desisa and Tamirat Tola sometimes moved alongside, most often when Kitata slowed at drink tables, exchanging hand signals. All are coached in Addis Ababa by Roma, who told Runner’s World before the race “they are all well prepared.”

Desisa described how carefully they ran their accelerating race.

“We ran halfway on pace for 2:06-plus. Then we increase after halfway, especially after 35K,” Desisa said. The “we” is significant. Kamworor had no Kenyan company, once former London champion Daniel Wanjiru drifted back at halfway, and then the little-known Festus Talam just before 20 miles.

The Ethiopia/Kenya rivalry in major marathons is unofficial and usually unnoticed, but when Desisa won Boston in 2013 and 2015, the way he worked with his compatriots shaped both races. This time it looked as if Kitata, 22, was the star, and the older Desisa, 28, was there to support and protect him.

Wrong again. When Kamworor first attacked at 22 miles, it was Desisa who moved right with him, and Kitata who drifted. In the last 800 meters, when the resurgent Kitata swept past Kamworor into second, and closed within strides of Desisa, it took one glance for Desisa to dig even deeper and drive himself to the tape, two seconds clear. It was the closest men’s finish at New York since 2005.

“At 800 to go, I saw him. I know him. We train together. He is a young and strong guy. I am afraid of him. But this is my dream,” Desisa said.

Desisa won $100,000 for the victory, plus a $45,000 bonus for going sub-2:06.


More from Oromian Economist sources,

Ethiopia’s New Leader Relies on Support from Youth November 3, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
3 comments

7 million strong freedom-loving #Oromo have converged onHulluuqoo Kormaa, Dirree Masqalaa (Meskel Square) in Finfinnee to welcom OLF leaders, 15 sept. 2018#OromoProtests, Oromo students movement for freedom

Ethiopia’s New leader Relies on Support from Youth

Reuters


They were tortured for their political beliefs. They saw friends shot dead by security forces. They were forced to cut their hair and give up other cultural traditions. This year, they say, they caused a revolution.

Young men from Ethiopia’s Oromo, the country’s largest ethnic group, proudly declare “we won” when describing their role in the rise of 42-year-old reformer Abiy Ahmed, also an Oromo, to become prime minister.

Across the Oromiya region, many of those young men claiming victory now want Abiy to deliver – and fast. The “Qeerroo”, an Oromo term meaning “bachelor” adopted by politically active young men, are demanding answers.

Will there be justice for friends who died during strikes and protests over the past three years? Will their rights as Oromos be respected? When will Abiy’s pledges of change help their impoverished communities?

Whether Abiy can answer those demands without favouring his home region over the rest of the country will dictate whether the young men remain an asset to him or become a dangerous liability. Before he came to power, the Oromo youths had already demonstrated they could shut down parts of the country with protests and strikes, and that pressure on the ruling EPRDF culminated in the resignation of Abiy’s predecessor in February.

Even as they celebrate Abiy, the Oromo youth are still frustrated with life under the EPRDF, a one-time Marxist-Leninist movement which has controlled nearly every aspect of Ethiopians’ lives since seizing power 27 years ago.

Frustration has spilled into violence. In September, Oromo youths were reported by Amnesty International to have carried out deadly mob attacks on other ethnic groups near Addis Ababa. Police said 28 died.

Elsewhere in Oromiya, young men are starting to challenge the state. They want local officials sacked and have booed them out of rallies.

“I appreciate Abiy for the reform he brought, and blame him for not removing those corrupt and evil killers from their positions and bringing them to court,” said unemployed accountant Dambal Dejene, 26, at a rally in the town of Woliso.

Abiy became prime minister in April after the EPRDF decided reforms were essential for its survival.

His appointment was a small step towards breaking the power of the Tigrayan elite who have controlled the state since they took power in 1991 and founded the EPRDF as a coalition with other ethnic political parties.

Youths wearing traditional Oromo costumes attend an Oromo Liberation Front rally asked what they want from the government, more than a dozen young Oromo men told Reuters:

“Freedom.”

“No more torture.”

“Justice.”

“Economic opportunity. Jobs.”

“End to corruption and unfair land deals.”

“Respect for our culture. Dignity.”

“Democracy.”

“Free and fair elections.”

A man wearing traditional Oromo costume rides a horse during an Oromo Liberation Front rally.

Abiy announced reforms several months ago but these have stalled in part due to a spike in ethnic violence.

More than one million people have been forced to flee their homes since Abiy took office. In the most serious violence, Oromo communities have clashed with other groups.

Acknowledging a breakdown of the rule of law, the EPRDF said last month: “Anarchy is witnessed in the country.” In a speech to parliament, Abiy said: “Lawlessness is the norm these days. It is something that is testing the government.” He has reshuffled his cabinet and formed a “Ministry of Peace”.

Gelana Emana (right), 36, the leader of a group of politically active youth from the Oromo ethnic group, sits in a cafe with fellow activists Alemu Kumarra (center), 26, and Dinaol Dandaa, 27.

Some young Oromos seem emboldened to settle old ethnic scores, said Felix Horne, Ethiopia researcher at Human Rights Watch.

“Since Abiy came to power, things have changed,” he said. “The ethno-nationalist narrative is much more dominant than it used to be … a lot of the young Oromos are not willing to take ‘second place’,” Horne said.

“The youth have already shown that they can be very influential. How they choose to be influential is an important question,” said a senior western diplomat in Addis Ababa. “Their support, or non-support, for the reform agenda will directly impact how quickly and how well the reform agenda succeeds.”

Abiy’s chief of staff, Fitsum Arega, did not respond to requests for comment.

A spokesman for Abiy’s political party said changes were needed at the grassroots.

“Anyone who was slapping you, shouting at you, seeing that face may dissatisfy the people. We feel it,” said Taye Dendea, public affairs head for the Oromo Democratic Party.

He requested patience from the youths while the ruling coalition implements change.

Magarsa Kanaa teaches in his classroom.

But like many young Oromos, Magarsa Kanaa, a 28-year-old teacher, said he is still very upset at the crimes committed by security forces against his friends.

He named one who was shot dead at a protest last year, and said he and other young men “are starting a committee to seek justice for him and other guys”.

Magarsa Kanaa stands on a hill.

Proud to be wearing his hair in an Afro, he spoke bitterly of how the government had not allowed Oromos to practice their culture. Men his age, he explained, like to wear their hair in the shape of the “Odaa”, the Oromo word for the sycamore tree that is significant as the site of rituals and meetings to resolve disputes.

Instead, he said: “We were forced to cut our hair.”

Activist Jawar Mohammed promotes an “Oromo first” ideology. Click here for the images

The 32-year-old with 1.4 million Facebook followers returned to Ethiopia in August from the United States. He told Reuters that although he used social media to coordinate Oromo youths in strikes and protests, he also “built a solid ground network” in every town in the region. Jawar is the movement’s hero.

“Jawar Mohammed is my pride,” said Dambal, the accountant. “He took the Oromo struggle to the next level. We were lacking someone to lead the youth … he made us line up all together all over Oromiya and win.”

Interviewed in a villa in Addis Ababa surrounded by bodyguards provided by the government, Jawar justified Oromo nationalism: “When the state particularly represses an ethnic identity, you are forced to defend it.”

But his “Qeerroo” are disciplined, he said, and will stick to non-violent resistance.

At a rally in the town of Kemise, north of the capital, Jawar told thousands of young men chanting “Qeerroo’s Father is here!”: “Obey Abiy. Don’t be emotional in order to help the reforms.” But on social media, his language is often less restrained.

Speaking to Reuters, he argued that Ethiopia is experiencing a “promising and terrifying” moment where the “power of the people” is rising and the state’s legitimacy has collapsed.

“People power” – particularly from the Oromo – is a strength for Abiy, but rebuilding and controlling the state is an urgent problem, Jawar said.

“If (Abiy) doesn’t move quickly to take full control of state power, so that he can use it to answer some of the demands of the youth … these people will turn against him.

“They think this is their government … So it’s just a ticking time bomb. We’ve gotta move fast,” he said, referencing elections that are due in 2020. He said Abiy “has good intentions, but he has no plan, no deadline.”

Older Oromo politicians agree.

“The youth moved the struggle we have been undertaking for the last 50 years one step forward,” said Merera Gudina, 62, leader of the Oromo Federalist Congress. “The PM makes a lot of promises. If he cannot walk his talk, then he’ll face the youth, definitely.”

Macron hails reformist Ethiopia PM Abiy Ahmed on first Europe trip. France/Ethiopie: Emmanuel Macron salue les réformes menées par Abiy Ahmed October 30, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
14 comments

Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad affeerraa pirezidantiin Faransaay Imaanu’eel Maakroon isaaniif taasisaniin kaleessa Faransaay turtii taasisaniiru.

Jarman: MM Abiy walgahii Compact with Africa irratti hirmaataa jiru, BBC Afaan Oromoo

ለ ጠ/ሚ አብይ አህመድ ከፖለቲካ በፊት ሰውነት ይቀድማል፡ ከምርጫ በላይ መሳም ይበልጣል. ሰው ሰው የሚሸት መሪ .


 

Macron hails reformist Ethiopia PM on first Europe trip

French president Emmanuel Macron (R) and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed are both keen to present themselves as reformist leaders

 

French President Emmanuel Macron on Monday hailed “unprecedented” moves by Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed to transform his country as the young African leader makes his first trip to Europe.

Abiy, 42, has won global praise for forging peace with neighbouring Eritrea, announcing economic reforms and reaching out to dissidents, but is grappling with bloody ethnic disputes which have displaced some 1.4 million people.

Macron offered “all my support and that of France” in reforming Ethiopia and “in calming domestic tensions”, telling Abiy at a press conference in Paris: “You have here a country which loves yours but also admires the transformation you are carrying out”.

“I know how much he has risked to see these reforms through and how much these reforms are fraught with difficulties, but also how much Prime Minister Abiy Ahmed has chosen a courageous path,” Macron told reporters.

“The political, economic, social and cultural transformation that you are in the process of carrying out and that you’ve committed to in Ethiopia is unprecedented,” added Macron, another leader keen to present himself as a reformer.

Abiy vowed to tackle the violence gripping Ethiopia, saying it would be resolved through “greater peace-building in the whole country”.

“The communal conflicts cannot undo the reform agenda,” he added, arguing that economic reforms would help end the violence by bringing greater prosperity.

“The reform process is contributing to greater peace in the country,” he said.

Analysts see no single cause for the killing that has stretched from the countryside to the capital and left scores of Ethiopians dead.

But they say Abiy, who inherited a vast, ethnically diverse nation used to the iron-fisted rule of his predecessors, has his work cut out for him as he seeks to impose his leadership without tipping into authoritarianism.

French officials signed a string of cooperation deals with their counterparts from Africa’s second most populous nation, in areas ranging from transport and energy to culture.

French experts are set to advise Ethiopian officials on how to open the national palace, dating back to the rule of Haile Selassie who was emperor until 1974, to tourists.


Related, Oromian Economist sources,

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has started his tour of Europe. He will start in France where he will meet with President Emmanuel Macron. Ahmed will then proceed to Germany to attend the G-20 meeting. CGTN’s Girum Chala has more


 

France/Ethiopie: Emmanuel Macron salue les réformes menées par Abiy Ahmed


Prime Minister Dr Abiy Ahmed on Tuesday arrived in Germany on the second leg of his three cities Europe tour.

He was received by German’s Chancellor Angela Merkel.

The Prime Minister is expected to have bilateral discuss with Merkel shortly.

The Premier will address 25,000 Ethiopians drawn from different European countries in Frankfurt tomorrow.

Moreover, he will attend the second edition of the Compact with Africa (CwA) meeting schedule to take place later today. At least 12 African heads of state will also attend the event.

The CwA was initiated under the German G20 Presidency to promote private investment in Africa, including in infrastructure.

The CwA’s primary objective is to increase attractiveness of private investment through substantial improvements of the macro, business and financing frameworks.

It brings together reform-minded African countries, international organizations and bilateral partners from G20 and beyond to coordinate country-specific reform agendas, support respective policy measures and advertise investment opportunities to private investors.

The initiative is demand-driven and open to all African countries. Since its launch in 2017, the CwA has sparked great interest.

So far, 11 African countries have joined the initiative- Benin, Côte d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, Morocco, Rwanda, Senegal, Togo and Tunisia. Click here to read from the source, Fana


Oromia (Ethiopia): Exiled Olympic runner Feyisa Lilesa returns home. #Qeerroo #OromoProtests #OromoRevolution October 22, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Ethiopia: Exiled Olympic runner Feyisa Lilesa returns home

Marathoner who sought exile after making protest gesture at 2016 Olympic Games returns amid political reforms at home.

Feyisa: 'I knew this day was coming because I know the blood spilled by all these people was not going be in vain' [File: Athit Perawongmetha/ Reuters]
Feyisa: ‘I knew this day was coming because I know the blood spilled by all these people was not going be in vain’ [File: Athit Perawongmetha/ Reuters]

An Ethiopian marathon runner who made global headlines with an anti-government gesture at the Rio de Janeiro Olympics finish line has returned from exile.

Feyisa Lilesa’s return on Sunday came several months after Prime Minister Ahmed Abiy took officein the East African nation and announced sweeping political reforms.

The runner held his arms over his head, wrists crossed, as he finished second in the 2016 Olympicsin solidarity with protesters in his home region, Oromia.

He sought asylum in the United States, saying he feared he would be imprisoned or killed if he returned home.

On Sunday, Foreign Minister Workneh Gebeyehu received Feyisa at Addis Ababa’s airport, where relatives – clad in traditional attire from the Oromia region – and fans had also gathered.

OPINION

Why I run

Feyisa Lilesa
by Feyisa Lilesa

Feyisa said the new government is “a result of the struggle by the people” and he hopes it will address concerns after years of repression.

“I knew this day was coming because I know the blood spilled by all these people was not going be in vain,” the medal-winning runner told the Reuters news agency upon arrival.

‘Loved by my people’

The unrest in Ethiopia was originally triggered by protests over a government development plan for Addis Ababa, which critics said would lead to expropriation of farmland in the surrounding Oromia region.

Hundreds were subsequently killed by security forces as the demonstrations evolved into rallies against perceived political and economic marginalisation of ethnic Oromos.

In April, the EPRDF coalition which has ruled the country since 1991, elected Abiy – a 42-year old ethnic Oromo – as prime minister.

“I knew the dictatorship would eventually fall down,” Feyisa said. “I was expecting this day, but I did not know if it would be today or tomorrow, but it has been clear in my mind that I would go back to my father’s land alive.”

As well as making peace with neighbour Eritrea, Abiy has pursued a reconciliation strategy, extending an olive branch to dissidents and rebel groups, although the changes have not stopped bouts of ethnically charged violence.

After Rio, 28-year old Feyisa competed in a number of marathons, winning some. He told reporters he planned to focus on training for his sport.

“I can still bring good results for my country in my field,” he said. “I was loved by my people because I am a sportsman not because I am a politician. I only brought their suffering to global attention by using my profession.”


More from Oromia Economist sources:-

 

Olimpikii Riyoo irratti mallattoo mormii mootummaa irratti agarsiiseen waggoota lamaaf biyya ambaa kan ture atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi’eera.

Oromia (Finfinnee): Waldaa Haaromsa Finfinnee ሀሮምሳ ፊንፊኔ ማህበር Finfinnee Renaissance Association October 17, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Inaugural conference of Fifinne Renaissance Association, a civic organization of Oromos from Finfiinne

Inaugural conference of  Finfinnee Renaissance Association –a civic organization of Oromos from Finfiinnee, 14 October 2018, huge turnout at Oromo Cultural Center.

Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change October 14, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Two years ago, the state branded him a terrorist. Now, after years in exile, activist Jawar Mohammed is back – and determined to see democracy in his country

A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed
 A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

Jawar Mohammed never travels alone. When the US-based Ethiopian activist returned to his home country on 5 August, he was treated like royalty. A posse of sharply suited young men hovered by him at all times. Jeeps carrying security guards patrolled his hotel in central Addis Ababa, the Ethiopian capital. Supporters from the provinces arrived in droves to pay their respects. Over the course of a two-week visit he held about 25 to 30 meetings a day, according to an exhausted aide.

After meeting with the Guardian in his hotel suite he rushed off to give a lecture at the capital’s main university, entourage in tow.

Nothing demonstrated the breathtaking transformation in Ethiopian politics over the past four months quite like the red-carpeted return of a figure who was once the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front’s (EPRDF) most wanted man.

From a studio in Minneapolis, where he founded the controversial Oromia Media Network, Jawar has spent the past decade agitating over social media for political change back home in Ethiopia, which he left as a scholarship student in 2003. This was his first time in Ethiopia since 2008.

Jawar Mohammed, U.S.-based Oromo activist and leader of the Oromo Protest, addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa, Ethiopia August 5, 2018. REUTERS/Tiksa Negeri
Pinterest
 Jawar Mohammed addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa in August. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

So effective was he as an activist that by late 2016, as anti-government protests billowed across the country compelling the EPRDF to impose a state of emergency, the Oromia Media Network was labelled a terrorist organisation and Jawar accused of crimes against the constitution.

By early 2018 the revolutionary fervour had grown so loud that Hailemariam Desalegn was forced to resign as prime minister, paving the way for his enormously popular successor Abiy Ahmed, a young reformist from Oromia, Jawar’s home and the country’s largest and most populous region.

The Oromia Media Network, along with some smaller outlets and activists, has used social media to devastating effect over the past few years, coordinating boycotts and demonstrations and bringing Ethiopia’s large and often brutal security apparatus close to its knees.

“We used social media and formal media so effectively that the state was completely overwhelmed,” Jawar says. “The only option they had was to face reform or accept full revolution.”

During the course of a triumphant homecoming, the former terrorist (charges were dropped in May) toured the country, mostly around Oromia, where he was welcomed by vast and jubilant crowds. On his first day he led a tub-thumping rally in the capital’s main concert hall.

Later he travelled to Ambo, the epicentre of the Oromo protest movement – a struggle for political freedom and for greater ethnic representation in federal structures, which Jawar played a main role in orchestrating. Tens of thousands arrived to greet him, more than when Abiy visited the town shortly after his inauguration in April.

As Jawar had promised his supporters – mostly young, politically active Oromo men known as the Qeerroo – he took off his shoes and walked prophet-like through the streets of the city. He then planted a tree at the site where a young man was killed by security forces nearly 15 years ago, long before the rise of the movement that threw him into the national spotlight.

“They used to make me so happy and proud with what they did,” he said of Ambo’s Qeerroo. “So I told them: ‘One day I will come to your city and show my respect by walking barefoot.’ That day came and I had to deliver.”

Few doubt the importance of Jawar in recent Ethiopian history. Perhaps more than any other single individual, he took the once-marginal politics of Oromo nationalism and made it mainstream. Today, Oromos – the country’s largest ethnic group – dominate the highest offices of state, and Jawar enjoys significant personal influence over the country’s new leaders, including Abiy himself.

In a recent interview with local media he claimed – to the dismay of many Ethiopians – that the country now effectively has two governments: one led by Abiy, the other by the Qeerroo. This puts him in a position of extraordinary responsibility, since he is “one of the Qeerroo” and “a significant portion of the country listens to me”, he admits.

Many are uncomfortable with the whiff of demagoguery that accompanies Jawar. One Ethiopian journalist (who asked to remain anonymous) notes his “Trumpian sense of truth when inconvenient facts surface”.

He has been accused of inflating the numbers of protesters killed by security forces and, infamously, telling his followers (73,000 on Twitter and more than 1.4m on Facebook) that army helicopters fired live bullets at civilians during the tragic stampede that occurred during an Oromo cultural festival in October 2016. Independent journalists present confirmed this did not happen. He has a history of smearing journalists he disagrees with as government “agents”.

He has also been accused of inciting ethnic and religious violence. In a 2013 video, for example, he is heard saying: “My village is 99% Muslim. If someone speaks against us, we cut his throat with a machete.” Jawar says the clip was doctored, adding that he would not say such a thing because his father was a Muslim and his mother a Christian.

In recent years, he has whipped up his supporters against the Tigrayan People’s Liberation Front, the once dominant ethnic Tigrayan wing of the ruling coalition, which critics argue led to attacks against Tigrayan civilians as well as those of other ethnic groups. Jawar says that he has long sought to steer his supporters towards “non-violent resistance”, and adds that “even when TPLF was in power and actively killing our civilians we ensured Tigrayan civilians were not subject to attacks”.

These days, Jawar comes across as a more moderate and conciliatory figure. He says he plans for the Oromia Media Network to set up offices across Ethiopia and become a professionalised outfit. He points to the BBC and NPR as models. He insists he has no intention to enter formal politics, preferring to remain an activist.

“I want to help us in the next couple of years transition to democracy. And for that I want to use my influence over the population so that they can calm down, contain themselves, and ensure peace while the political leadership works out arrangements for transition,” Jawar says.

The last point is especially significant. In recent weeks instability across Ethiopia has escalated sharply, especially in his own region. The day after his interview with the Guardian a rally in the town of Shashamene turned violent, as a crowd of Jawar followers publicly hung a man they suspected of carrying a bomb. Two more died in the carnage that followed. Many Ethiopians blame him for the unrest, and he was compelled to cancel the rest of his tour.

Jawar nonetheless remains optimistic about the country’s future, and about the prospect of a peaceful politics free from violent expressions of ethnic identity. “I do believe if we democratise the Ethiopian state – allowing people of all ethnicities to participate in the political process and to get a fair share of power and wealth – there is a possibility the next generation will be proud Oromo and proud Ethiopian at the same time. I think that is possible.”

 • This story was amended on 21 August to include a response from Jawar Mohammed and to clarify claims against his organisation.


Oromia: Irreecha Malkaa Ateetee 2018 Colorfully Celebrated in Buraayyuu at Hora Gafarsaa October 8, 2018

Posted by OromianEconomist in Irreecha, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment
oromianeconomist
As a continuation of  the celebration of Oromo national and Cultural Holiday annual season, massive people turned out on 7th October 2018 to celebrate the colorful Irreechaa  season at Malkaa Ateetee, in Buraayyuu.  The event was colorfully and peacefully held and concluded with full of joy at Hora Gafarsaa in Buraayyu, Oromia, 10 km west to Finfinnee, the capital of Oromia. This is the 2nd biggest Irreecha Birraa celebration a week after the grand festival at Hora Harsadii, Bishoftuu, on  30th September  2018. The Gamo people also celebrated Irreecha at Malkaa Ateetee with   Oromo people. Irreechi Malkaa Ateetee Onkoloolessa 7 bara 2018 haala bareedaa fi  nagayaan irreeffatame.    #Irreecha2018
  “የቡራዩ የመልካ አቴቴ ኢሬቻ በሰላምና በፍቅር ተጠናቋል። የአከባቢው አሮሞ ህዝብ ከጋሞ ወንድሞች፣ እህቶችና ከሌሎችም ወንድሞች ጋር አብረው አክብረዋል.” Milkeessaa Miidhagaa  Irreecha Birraa Oromoo Malkaa Ateetee Celebration, on Sunday 8th October 2018 in Buraayyuu, Oromia.png  Irreecha Birraa Oromoo Malkaa Ateetee Celebrations, on Sunday 8th October 2018 in Buraayyuu, Oromia.png  Irreecha Birraa Oromoo Malkaa Ateetee Celebration and Oromo Horse Man on Sunday 8th October 2018 in Buraayyuu, Oromia.png  Irreecha Birraa Oromoo Malkaa Ateetee Celebration with Gaamo people, on Sunday 8th October 2018 in Buraayyuu, Oromia.png  Irreecha Birraa Oromoo Malkaa Ateetee Celebration on Sunday 8th October 2018, Buraayyuu, Oromia.png Suuraa Gammadaa Olaanaa
Torban Irreecha Hora Arsadeetti kabajametti, Irreecha Malkaa Ateetee Buraayyuutti, Irreecha Biyya Ameerikaa kutaa Miniyaapoolis magaalaa Lakkuutti, Awustraaliyaa magaalaa Melboornitti, akkasumas kan Keenyaa Naayiroobii ammoo Siitii Paark bakka jedhamutti kabajamee ooleera. BBCAfaan Oromoo. 
Hirmaattota Irreecha Keeniyaa magaala Naayiroobii, Sitii Paark keessatti kabajame,. Onk 07, 2018 ALA
Goodayyaa suuraaHirmaattota Irreecha Keeniyaa magaalaa Naayiroobii, kan bara 2018
Irreecha namoota 6 irraa hanga miiliyoona 6tti Irreecha Arfaasaa Awustiraaliyaatti Irreecha biyyoota addunyaa gara garaa keessatti Irreecha Hora Arsadee bara kanaas kan adda taasisan taateewwan hedduutu jiru. Isaan keessaas: Sabaaafi sablammoonni obbolaan Oromoo hedduun irratti hirmaachuudha. Gareedhaan gurmaa’anii uffataafi waan eenyummaa isaanii calaqqisiisuun faayamanii sabaafi sablamoonni Kibbaa irratti argaman, saba Sidaamaa, saba Koonsoofi saba Alaabaa akka jiran gabaafnee turre. Lakkoofsi namootaa irreecha Hora Arsadee bara kanaarratti argamees dabaluun olitti namoonni sababa gara garaan biyyaa baqatanii turan wagoota hedduun booda deebiyanii irratti argamanii galata galfataniiru. Irreecha bara kanaa waanti adda taasisu kan biraan namoonni gaa’ela isaanii guyyaa galataa kana raawwatan baayyeen jiraachuudha.
Hirmaattota Irreecha Hora Arsadee kan bara 2018 keessa
Goodayyaa suuraaHirmaattota Irreecha Hora Arsadee kan bara 2018 keessa
Namoota Irreecha Hora Arsadee kanarratti cidha isaanii raawwatan keessaa misirroonni nuti dubbifne maaliif akka guyyaa kana filatan yeroo dubbatan, guyyaa tokkummaafi jaalalaa waan ta’eef jedhu. Itti karoorfatanii Jimmarraa akka dhufan kan dubbatan warri walfuudhan kun, carraa namoonni miliyoonaan lakkaa’aman amaamota isaaniif ta’ellee ni dubbatu.
Irreecha 2018: Horri Finfinne hora jahan keessaa isa angafaati.
Irreechi bakkawwan kabajame maratti galata galfachuun alatti ergaan tokkumma cimsachuu, jaalala qabaachuufi quba walqabaachuu akka ta’e hirmaattonni Irreecha kan Naayiroobii irratti hirmaatan ni dubbatu. Irreechi waltajjii aadaafi eenyummaa ta’uurra darbees kan tokkummaafi jaalalaa ta’uu isaatiinis maqaa gaarii horachaa deemuun dagagaa jiraachuu hirmaattonni ragaa ba’u.

VIIDIYOO ‘Irreecha’ Naayroobii VOA Afaan  Oromoo irraa as tuquun ilaalaa. Irreecha Aanaa Ammaayyaa Horaa Gaangooti irreeffatameera. https://www.facebook.com/tesfaye.assefa.739/posts/2357724517788071
Suuraa Tasfaayee Asaffaa
Irreecha malkaa Sabbataa haala gaariin Irreeffatame.
Suuraa Abduljelil Hamid
 
Lammiiwwan Oromoo Biyya Misirii Malkaa Mormor (Nile) Kayroottii  irreeffataniiru. Vidiyoo irraa OMN caqasaa.
https://youtu.be/IbvsgtrfwlM  
 

In a joint statament OLF, OFC, ODF, UFIO & OLF-United say an attack on Oromo identity is taking place. የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት እና አንገብጋቢ የወቅቱ ጉዳዮችን አስመልክቶ ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ የተባበሩት ኦነግ፣ የኦሮሚያ ነፃነት አንድነት ግንባር እና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። September 25, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

Paartileen siyaasaa: ‘Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa’ee socho’u akka jiru hubanneerra’

 

Aanga'oota paartilee Oromoo haala yeroo irratti wayita ibsa kennan
Goodayyaa suuraaAanga’oota paartilee Oromoo haala yeroo irratti wayita ibsa kennan

Paartileen siyaasaa Oromoo shan gochaan magaala Burraayyuufi Finfinnee keessatti Oromoota irratti raawwatame kan isaan gaddisiise ta’uu himan.

Dhaabbileen Oromoo shan KFO, ABO, ABO Tokkoome, Adda Dimokiraatawaa Oromoofi Addi Tokkummaa Walabummaa Oromoo haala siyaasaa biyyattii tibbanaa irratti erga Fulbaana 12 mariyatanii booda ibsa waliinii baasaniiru.

“Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa’ee socho’u akka jiru hubanneerra” jedhan. Paartileen siyaasaa tokko tokkos namoonni dhaadanoowwan “Oromoofi Nootummaan Naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee keessaa yaa bahan” jedhan qabatanii akka bahan godhaniiru.

Miidiyaalee rakkoo afarsan abaaruu

Dhaaboleen Oromoo shanan miidiyaalee ummataaf uummata walitti buusuuf hojjechaa jiran jedhanis balaalefataniiru.

“ESAT propogaandaafi olola maqaa balleessi Qeerroo irratti baneera” kan jedhan barreessaa Olaanaan KFO Obbo Baqqala Garbaa “miidiyichi Qeerroo bulguu fakkeessuun dhiyeessera” jedhaniiru.

Paartileen siyaasaa karaa nagaan dorgomuu hin barbaanne maallaqa sobaa namootaaf raabsuun okkara uumuufi mootummaan biyyattii bulchuu kan dadhabe fakkeessanii aangoo qabachuuf socho’aa akka jiranis Obbo Baqqalaan himaniiru.

Namoonni yakka raawwatan seeratti akka dhiyaataniif miseensonniifi deeggartoonni keenya mootummaa cinaa ni dhaabbatu jedhan.

“Namoota muraasaafi miidiyaa tokkoon biyyi yeroo diiggamu ilaaluu hin barbaadnu. Balaaleffachuu qofa osoo hin taanee namummaaf jennee uummata cinaa ni dhaabbanna.”

Ibsa waliin baasan kanaan halleellaa qabeenyaa akka manneen barnootaa Afaan Oromoo, baankiiwwaniifi kollejjootarra ga’es balaaleffataniiru.

Federaalizimii ilaalchisee

Sirna Federaalizimii rakkoo eenyummaa baroota dheeraaf Itoophiyaa keessa ture furuudhaaf diriirfame humnoonni dantaa hin qabne ka’umsi rakkoo kanaa federaalizimii akka ta’e mullisuudhaaf yaalii gochaa akka jiran ibsuudhaan ibsichi balaalleffateera.

Kanaaf, nuti paartileen Oromoo sochiin miidiyaalee dabalatee taasifamaa jiru kun balaa eenyummaa keenyarratti dhufe waan ta’eef cimsinee balaaleffanna, jedhaniiru.


የኦሮሞ ድርጅቶች፡ «ኦሮሞ እና አማራን የሚነጣጥሉ አይሳካላቸውም»

 

«ኦሮሞ እና አማራን የሚነጣጥሉ አይሳካላቸውም»

የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት እና አንገብጋቢ የወቅቱ ጉዳዮችን አስመልክቶ ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ የተባበሩት ኦነግ፣ የኦሮሚያ ነፃነት አንድነት ግንባር እና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የጋራ መግለጫ አውጥተዋል።

ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ አምስት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ አተኩረዋል።

አነሱም የኦሮሞ ማንነትን ለማጥፋት እየተደረገ ያለው ሙከራ፣ አዲስ አበባ ጉዳይ፣ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ሚድያዎች፣ በሃገሪቱ እየታየ ያለው ለውጥን እና በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝምን የሚመለከቱ ናቸው።

• “መቼም ደህንነት አይሰማኝም”

• ኦሮሞ ማንነት

ፓርቲዎቹ ሰሞኑን አደርግነው ባሉት ውይይት «ጠላቶቻችን የኦሮሞን ሕዝብ ለማጥፋት አሰቃቂ ግድያ ከመፈፀም አልፎ በኦሮሞ ሕዝብ ሰም የሚጠሩ ተቋማትን በማውደም ከፍተኛ ዝርፍያ ፈፅመዋል» ብለዋል።

«ከዚህ ጀርባ ፀረ ኦሮሞ አቋም ያለው የተደረጃ የፖለቲካ ቡድን ስለመኖሩ የሚያመለክቱ በርካታ መረጃዎች ተገኝተዋል» ይላል መግለጫው።

«በማንነታችን ላይ የተቃጣውን ድርጊት ከማንኛውም ጊዜ በላይ እናወግዛለን፤ ድርጊቱን የፈፀሙ በህግ እንዲጠየቁ እንጠይቃለን» በማለት ፓርቲዎቹ መግለጫቸው ላይ አትተዋል።

• አዲስ አበባ በተመለከተ

«ዛሬ አዲስ አበባ የምትገኝበት ሥፍራ የጥንት የኦሮሞ ጎሳዎች የእምነት፣ ፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ማዕከል የነበረ መሆኑ አይካድም» የሚለው መግለጫው «ጎሳዎቹ መሬታቸውን ተነጥቀው እንዲጠፉ ተደርገዋል» ሲል ያክላል።

ፓርቲዎቹ «እኛ ኦሮሞ ድርጅቶች አዲስ አበባ ሁሌም የኦሮሞ ሕዝብ ናት፤ ይህ ማለት ግን ከኦሮሞ ውጭ መኖር አይችልም ማለት አይደለም» ሲሉ በመግለጫቸው አትተዋል።

• ጅምላ እሥር በአዲስ አበባ

«ሆኖም አንዳንድ የፖለቲካ ድርጀቶች ይህን በመካድ ከተማዋን እያሸበሩ መሆናቸውን ታዝበናል፤ አልፎም በኦሮሞ እና አማራ ሕዝብ መካል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ደፋ ቀና እያሉ ይገኛሉ። ቢሆንም አይሳካላቸውም፤ የኦሮሞ እና የአማራ ሕዝቦች ለውጥ ለማምጣት አብረው ታግለዋልና» ይላል መግለጫው።

መላው ሕዝብ የእኒህን ኃይሎች ሴራ ለማክሸፍ አብሮ መቆም አለበትም ሲል መግለጫው ያክላል።

• ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ሚድያዎች

ለወገናዊ ፖለቲካ የሚያደሉ ሚድያዎች ሕዝብን ከሕዝብ ለማጋጨት ተግተው እየሰሩ እንደሆነ መግለጫው አትቷል።

«ስለዚህ ውጭም ሆነ ሃገር ቤት ያላችሁ ሃገር አማሽ ሚድያዎች በህግም በታሪክም ፊት ተጠያቂ መሆናችሁን አውቃችሁ ከድርጊታችሁ ታቀቡ» በማለት መግለጫው አስገንዝቧል።

• በሃገሪቷ እየታየ ያለውን ለውጥና ሽግግር በተመለከተ

«በሃገሪቱ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ የመጣውን ለውጥና ፖለቲካዊ መነቃቃት ለውጡን በሚፈልጉ የሥርዓቱ አካላት የተገኘ እንደሆነ እናምናለን» የሚለው መግለጫው በዚህ የሽግግር ወቅት ስልጣን ላይ ያሉ አካላት ዘላቂ ለውጥ እንዲያመጡ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን» የሚል አቋም ይዟል።

«ነገር ግን እንደማይሳካላቸው የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች በሃሰት የብር ኖቶች ዜጎችን በማታለል የሃይማኖትና የብሄር ግጭት በማስነሳት መንግስት የሌለ ለማስመሰል እየተሯሯጡ እንደሆነ ግልጽ ነው።»

• ኦህዴድ አብዮታዊ ዴሞክራሲንና ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትን ታሪክ ሊያደርጋቸው ይሆን?

«በመሆኑም አሁን ያሉ ተቋማት በህገ መንግሥቱ መሰረት በትክክል እንዲሰሩ ተደርጎ በነጻ፣ ተአማኒና በቂ ፉክክር በተደረገበት ህዝባዊ ምርጫ ወደ ዴሞክራሲ የሚደረገውን ሽግግር ብቻ የምንደግፍ መሆኑን እንገልጻለን» ሲሉ ድርጀቶቹ አቋማቸውን አንፀባርቀዋል።

• በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝምን በተመለከተ

ለዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የህዝቦች የማንነት ጥያቄ ለማክበር የተዘረጋውን የፌደራሊዝም ሥርዓት ደንታ የሌላቸው ኃይሎች ሥርዓቱ የችግሩ መንስኤ እንደሆነ አድርገው ለማቅረብ እየሞከሩ ነው ሲል መግለጫው ይወቅሳል።

አንዳንድ ሚዲያዎችም ይህንኑ ተግባር ተያይዘውታል። ስለዚህ እኛ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ፈጽሞ የማንቀበለው መሆኑንና በህልውናችን ላይ የተቃጣ አደጋ አድርገን እንደምንመለከተው እንገልጻለን በማለት ድርጀቶቹ መግለጫቸውን አጠናቀዋል።


Oromia: Irreecha Malkaa Bara 6412 Ilaalchisee Ibsa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu Kennan September 25, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromoooromianeconomistWISH YOU A VERY HAPPY IRREECHA BIRRAA OROMO 2018


HAVE A VERY HAPPY IRREECHA BIRRAA OROMO 2018

Irreecha (Irreessa)  Birraa Oromoo kan Bara 2018 (akka lakkoobsa Oromootti kan Bara 6412)  Fulbaana 30 Bara 2018  Hora Arsadeetti Irreeffatama.  Irreecha Oromo Thanksgiving 2018 (6412 in Oromo Calendar)  Celebration  at Hora Arsadee, Bishoftuu, Oromia, on Sunday 30 September 2018.

Irreecha Sababeeffachuudhan Finfinneetti Eksipoon Qophaah

 

 

 

 

 

Oromia State: ODP: OPDO’s 9th Congress: Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia, and leader of the ruling EPRDF & OPDO, delivering a message of peace & unity. The party changes name and logo September 21, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromoooromianeconomistOromo Democratic Party, ODP.png

Rebranding itself, the Oromo People Democratic Organization (OPDO) has  changed its name to Oromo Democratic Party (ODP).

Oromo Democratic Party, ODP, elected central committee members. 21 September 2018.png

Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo(ODP) yaa’ii isaa 9ffaan miseensota koree giddu galeessaa 55 filateera. Caalamaan isaanii dargagoota. Isaanis (Newly elected ODP Central Committee Members):
1. Dr. Abiyyi Ahimad
2. Obbo Lammaa Magarsaa
3. Dr. Warqinaa Gabayyoo
4. Obbo Birhaanuu Tsaggaayyee
5. Aadde Adaanech Abeebee
6. Inj. Taakkalaa Uumaa
7. Obbo Shimallis Abdiisaa
8. Obbo Umaar Huseen
9. Aadde Xaayibaa Hassan
10. Obbo Addisuu Araggaa
11. Dr. Girmaa Amantee
12. Dr. Biqilaa Hurrisaa
13. Dr. Milkeessaa Miidhagaa
14. Dr.Tashoomaa Addunyaa
15. Obbo Taayyee Danda’aa
16. Dr. Alamuu Simee
17. Dr. Tolaa Biriisoo
18. Kom/ Dammallaasha G/ Mikaa’el
19. Obbo Girmaa Hayiluu
20. Obbo Warquu Gaachanaa
21. Obbo Shaafii Huseen
22. Obbo Tolosaa Gaddafaa
23. Obbo Fiqaaduu Tasammaa
24. Obbo Birhaanuu Baqqalaa
25. Obbo Awwaluu Abdii
26. Obbo Geetuu Wayyeessaa
27. Obbo Kaasahuun Goofee
28. Obbo Abdulaakiim Muluu
29. Obbo Malaakuu Faantaa
30. Obbo Taarraqany Galataa
31. Obbo Abarraa warquu
32. Obbo Makuyyee Mohaammad
33. Obbo Ahimad Tusaa
34. Obbo Assagid Geetaachoo
35. Obbo Dhangee Booruu
36. Obbo Namarraa Bulii
37.Obbo Abdullaaziiz Mohaammad
38.Obbo Roobaa Turcee
39. Obbo Jamaal Kadir
40. Obbo kaffaloo Tafarraa
41. Obbo Masfiin Asaffaa
42. Aaddee laalisee Lammii
43. Obbo Naasir Huseen
44. Obbo Mogos Ida’ee
45. Dr. Darajjee Dhugumaa
46. Aadde Caaltuu Saanii
47. Aadde Loomii Badhoo
48. Obbo Muhaammad Kamaal
49. Dr. Inj. Habtamuu Ittafaa
50. Dr. Inj. Geetaahuun Makuriyaa
51. Obbo Mashoo Olaanaa
52. Obbo Alamtsaah Shifarraa
53. Obbo Ahimad Idiriis
54. Aadde Muunaa Ahimad
55. Obbo Xilaahun Fiqaaduu


Ethiopia’s Oromo party changes name, logo ahead of 2020 vote, Africa News 

Faaruu ODP (haarawaa har’a ragga’e)

ODP
ODP, ODP paartii jijjiiramaa
Gurmuu qabsoo Oromoo mirgaa fi walabummaa
Faajjii bilisummaa bu’uura Oromummaa
Partii tarkanfataa kutatee falmataa
Galmisaa milkeessuu fedhiif faayidaa Oromoo
Feedhiif faayidaa uummataa

Abbaa kayyoo dhugaa ilaalcha moo’ataa
Gaddisa hoggansaa tuuta sabbonotaa
Abokaatoo haqaa irree adda durootaa
Kallacha Oromoo saba seenaa hojjetaa.

Nagaafi misoomaa demookraasii waaraa
Mirkansu galmisaa imallisaa dheeraa
Hundeen isaa Oromummaa daandiin isaa sirrii
Paartii lammii boonaa dhaloota haraaf borii.

Sabni Oromoo guddaan kallattii hundaan cimee
Mirgaaf bilisummaan miidhagee faayamee
Arguudhaaf qabsoofna badhaadhee ijaramee
Jaalalaan hammannee saba biyyaa hundaa
Walqixxummaa obbolummaan
Gamtaan dhugoomsinaa hegeree bareedaa.

Kaayyoo eebbifamaa keenyaaf amanamnee
Jaallummaa qabsootiin yaadaa gochaan tokkoomnee
Saba keenya goota sabboonaa qabannee
Wanti hin moone hin jiruu tabbi nuti hin baanee.

Qabsaa’onni kufan imaanaa nuuf kennan
Dhiigaan kukkulanii faajjii nu dhaalchisan
Qabaannee qabsaa’aa hawwii ummata keenyaa
Harka wal qabannee hunda galmaan geenyaa
Harka wal qabannee ijaarra biyya keenyaa.

Ergaa Cimaa Dr Baqqalaa Garbaa Yaa’ii 9ffaa DH.D.O dhageeffadhaa waliis dhageeysisaa!!


Sirna baniinsa Yaa’ii Dhaabbattummaa DhDUO 9ffaa har’a Jimmatti baname irratti bakka bu’oota dhaaba siyaasaa hedduutu dubbate. Hunda keessaa kan qalbii na tuqe haasaa MM Dr. Abiyyi Ahmedii fi kan Obbo Baqqalaa Garbaa ti. Lamaanuu karaa Oromoon ittiin injifannoo harkaan gahatu akeekan. Dr. Abiyyi guddina Oromoo yeroo ibsu Itoophiyaanuu itti dhiphatti jedhe. Garuu guddinni kun yoo tokkummaa mul’ataa mirkaneessine malee hakka hin dhugoomne hubachiise. Dhaabota siyaasaa Oromoo dantaa aangoof jecha qaama isaan hin fakkaanne waliin harka wal keessaa qaban akeekkachiise. Firoomni akka dhaabaatti qabnu dura akka Oromummaatti ragga’uu akka qabu hubachiise.

Dr. Abiyyi bolola aangoo akka hin qabne kan caalaatti mul’isu ammoo jecha isaa yeroo hundumaa irra deddeebi’u tokko. ”Oromoodhaaf dhaaba kudha meeqa osoo hin taane dhaaba jajjabaa lama yookiin sadi qofatu gaha” kan jedhu. Kun dhugumatti Oromoon akka jaaramuu fi humni isaa akka hin qoqqoodamne hawwii qabaachuu paartii isaa agarsiisa. Osoo dhaabota hunda moohatanii aangoo irra jiraachuu barbaadu tahee dhaabonni Oromoo biroon bakka meeqaatamatti wal cicciruun isaan hin yaaddessu ture. Inumaa OPDO irraa kan hafe hundumtuu qoqqoodamoo fi lallaafoo yoo tahan filmaata irratti mohachuuf jara gargaara ture. Garuu aangoo caalaa dantaan Oromoo eegamuu akka qabu hawwiin dhugaan jiraachuu kana irraa hubanna.

Obbo Baqqalee Garbaa haasaa isaa keessatti dubbii mucaa wagaa 6 kan Oromoo tahee qofaaf ajjeefamee yeroo kaasu ijoo dubbii dheeraa jecha gabaabduudhaan lafa kaa’e. Diinni kan nurratti aggaammatu OROMOO taanee qofaaf akka tahee fi kanuma qofayyuu laallee garaagarummaa qabnu dhiphifnee tokkoomuu caalaa furmaanni biraa akka hin jirre akeeke. Kana malees Oromoon ofii dogoggorees haa tahuu qaama biraatiin gowwoomfamee akka saba kamuu irratti harka ol hin fudhanne kadhate. Karaan kufaatiitti nu geessu gaafa saba biraa irratti harka ol fudhanne tahuu isaa jala mure. Haasaan Obbo Baqqalee har’aa kun gabaabumatti bilchina siyaasaa nama kana keessa jiruu fi Oromiyaan ilmaan ishii bira dabranii biyyattiifuu boonsoo tahan mormitoota keessaas horachuu agarsiisa. Dhaaba siyaasaa adda addaa (DhDUO fi KFO) keessaa bahuu isaanii yoo tahe malee, ergaan Dr. Abiyyii fi Obbo Baqqaleen haasaa har’aa keessatti dabarsan homaa kan garaagarummaa qabu tahee natti hin mul’anne.

 

 

Finfinnee: Ten Preliminary Measures Oromia May Take on Addis Ababa Until the Prodigal City will Submit to the Jurisdiction of Oromia September 20, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Ten Preliminary Measures Oromia May Take on Addis Ababa Until the Prodigal City will Submit to the Jurisdiction of Oromia

Dr. Birhanemeskel Abebe Segni

Until the full ownership and territorial integrity of Oromia is fully and completely restored on Addis Ababa as an Oromia city, the Oromia Regional State and the Oromo people should start taking the following preliminary measures to force the submission of the prodigal city of Addis Ababa to the full legislative, executive and judicial power of Oromia National Regional Government, with immediate effect.

1. Oromia National Regional State should immediately and unilaterally delimit and demarcate the boundary between this prodigal city and Oromia National Regional State based on the 1991 border of this city, and ban this city from collecting any form of tax outside its borders and jurisdiction.

2. Oromia National Regional State should immediately adopt Afaan Oromo as the working language for all official and business communications with this prodigal city.

3. Oromia National Regional State should stop using Addis Ababa as the market hub for all Oromia business, and relocate to Oromia cities. All Oromia markets including but not limited to grain markets, vegetable and fruit markets, meat and live animal markets, coffee markets, hid and skin markets and all other resources of Oromia should be relocated to Oromia cities. Oromia should license Oromia based exporters for all Oromia resources and products; and ban Addis Ababa-based exporters from exporting Oromia commodities, goods, and products.

4. Oromia National Regional State should immediately stop using Addis Ababa general distributors and wholesalers, and start licensing Oromia general distributors and wholesalers to distribute imported goods and services throughout Oromia. Oromia National Regional State should immediately license Oromia importers of all goods and services sold in Oromia markets.

5. Oromia National Regional State should immediately issue laws that will impose tariff, taxes and sale price on water and electricity supplies Oromia provides to Addis Ababa, and start rebuilding Oromia from these proceeds.

6. Oromia National Regional State should immediately impose a toll on all Addis Ababa licensed cars including private and commercial cars, taxis, trains and buses that use Oromia roads. The proceeds collected from these road tolls will be used to rebuild Oromia infrastructures and maintain Oromia roads.
7. Oromia National Regional State should immediately issue laws that will impose dry port service fees for all imports and exports passing through the inland dry port at Mojo to Addis Ababa.

8. Oromia National Regional State should start charging lease and real estate taxes on all Addis Ababa owned properties located in Oromia including factories, businesses, and other facilities.

9. All Addis Ababa waste disposal facilities in Oromia should be closed until the health effect and environmental sustainability of those facilities are studied and Oromia determines the appropriate cost and fees Addis Ababa should pay to continue using these facilities, if at all.

10. Oromia National Regional State should issue laws that will totally ban Addis Ababa from getting any land either in the form of a lease or sale from private or government entities in Oromia except through limited term rent!


 

Qorannoo Dinagdee: Oromiyaan bara 1950 as dolaara tiriliyoona 3.5 dhabdeetti September 19, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Hayyoota: Oromiyaan bara 1950 as dolaara tiriliyoona 3.5 dhabdeetti

BBC Afaan Oromoo,  Fuulbana 18 Bara 2018

Hayyoonni Oromoo dhimma siyaas-dinagdee uumatichaarratti galma UNECA keessatti
Goodayyaa suuraaHayyoonni Oromoo dhimma siyaas-dinagdee uumatichaarratti galma UNECA keessatti

Imaammamtni siyaas-diinagdee Itoophiyaafi dhabamuun dimokiraasii diinagdee uummata Oromoo cimaa miidhunsaa himame.

Mariin hayyoota Oromoo dhimma diinagdee Itoophiyaa irratti xiyyeefate kaleessa galma diinagdee komishinii Afriikaatti taasifameera.

Dhimma dhaabbilee misoomaa mootummaa kanneen akka baankii daldalaa fi baankii misoomaa Itoophiyaa, Itiyo-Telekom, daandii xayyaaraa Itoophiyaa fi kanneen biroo irratti waraqaa qo’annoo isaanii kan dhiyeessan Doktar Kabbadaa Fedhasaa dhaabbileen kun qabeenya guddaa kan sochoosan ta’ullee gumaachi isaan diinagdee biyyattiif qaban garuu xiqqaa akka ta’e himan.

Baankii addunyaatti ogeessa olaanaa dhimma diinagdee kan ta’an Dr. Kabbadaan gumaachi dhaabbilee gurguddaa kunneenii diinagdee biyyattiif qaban dhibbeentaa 20 qofa jedhan.

Kunis kan biyyaalee biroo walin yeroo madaallamu xiqqaa ta’uusaa himu.

“Qarshiin dhaabbileen kun argatan eessa deema kan jedhu gaafii ijoodha” jechuun Dr Kabbadaa dubbatu.

Gama biraatin “rakkoo hooggansaa irraa kan ka’e qabeenyi naannoon Oromiyaa irraa fayyadamuu dandeessuu faayyidaara ooluu dhiisu isaatin fi humni nama baratee sababa siyaasaan biyyattidhaa godaanaa turuunsaa naannoon Oromiyaa bara 1950 hanga ammaatti qabeenya dollaara triliyoona 3.5 akka dhabdu taasiseera” jedhu.

Dr. Kabbadaan “haalli amma jiru yoo jijjiirame malee qabeenyi naannoon Oromiyaa dhabdu kun bara 2050ti gara triliyoona 8.2tti ni guddata” jedhan.

Dhimma Lafaa

Yunivarsiitii Minisootaatti barsiisaa ikonomiksii kan ta’an proofesar Badhaasaa Taaddasaa imaammatni lafaa biyyatti dhimmoota guddina diinagdee uummata Oromoo cimaa miidhan keessaa tokko akka ta’e qorannoo dhiyeesanin himan.

Uummatni Oromoo mirga abbaa lafummaa dhorkamuunsaa uummatichi lafa isaa irraa akka hin fayyadamne taasiseera jedhan.

Lafti maqaa investimantiidhaan qonnaan bultoota irraa fudhatames miidhaansaa guddaa akka ta’edha kan himan

“Qubeedhaan barachuun Oromummaa keenya hagam akka geeddare ni beekna. Oromoo abbaa lafaa gochuun immoo bu’aa qubee dhaan barachuu caalaa nuf fida” jedhu professor Badhaasaa.

Kanaafis abbummaa lafaa uummata Oromoo mirkaneessuuf wantootni sadi hojjetamuu qabu kan jedhan professor Badhaasaa jalqaba imaammatni lafaa biyyattii bifa mirga abbuummaa lafaa uummatichaa mirkaneessuun jijjiiramuu akka qabu himan.

Itti aansunis eenyu lafa hagamii bifa kamin qabate kan jedhu qoratamuu qaba jedhan.

Dhumarattis namoota abbaa mirgaa ta’anif lafa hiruu fi kunneen beenyaa gahaa malee lafa isaanirraa buqqa’an dhaabbilee investimantii isaan buqqisan irraa akkaataa itti fayyadamuu danda’an mijeessuun akka barbaachisu profeessar Badhaasaa waraqaa qo’annoo dhiyeesanin himan. 

Oromia: Jubilation in Finfinnee to welcome ABO/OLF September 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

fb367-alaabaanew

Millions converged at    Hulluuqoo Kormaa,  Dirree Masqalaa (Meskel Square) in Finfinnee (Addis Ababa) from all corners of Oromia to welcome OLF/ OLA top leader. 15th September 2018. Former rebels in triumphant return to Ethiopia

 Ethiopians hail return of once-banned Oromo group
Oromo Liberation Front given a hero’s welcome in Addis Ababa

Thousands of flag-waving supporters were out on the streets to welcome the returning OLF 

The awesome Oromo horseman (Obbo Siidaa Dabalee) is the picture of the day  on this very jubilation and victory day for freedom, democracy, unity in diversity and multinationalism for the oppressed nations in Ethiopia.

Oromoo fi firooni saba Oromoo miliyoona hedduun lakkaawaman Finfinnee,  Hulluuqoo Kormaatti walga’un ABO/WBO gammachuun simatan. Fulbaana 15 Bara 2018.

Oromo Horseman in Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa, at the event ABO (OLF) leaders welcome, 15th September 2018, victory day..png

7 million strong freedom-loving #Oromo have converged onHulluuqoo Kormaa, Dirree Masqalaa (Meskel Square) in Finfinnee to welcom OLF leaders, 15 sept. 2018.png

Oromia, FInfinnee, Hulluuqoo Kormaa, Dirree Masqalaa, the Oromo moment celebrating, victory, OLF. 15 September 2018.png

 

Finfinnee (Hulluuqo Kormaa): Oromia: Simannaa ABO / WBO Fulbaana 15 Bara 2018 Ilaalchisee Ergaa Kana Walii Dabarsaa September 12, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Haala Simannaa ABO / WBO Ilaalchisee (via Lammii Beenyaa’s FaceBook)

Haala Simannaa Ilaalchisee!

1. Namni hundumtuu alaabaa ABO ykn mallattoo saba oromoo ibsu kan isatti tole qabatee haa dhufu.

2. Namoonni konkolaataa humnaan itti hin fe’aminaa balan tasa qaqqabee namni tokko illee lubbuun isaa darbuun irra hin jiru.

3. Jeequmsi akka hin uumamneef Qeerroon poolisiis ta’ee qaama nagaa Eegsisuuf tumsa godhaa.

4. Maanguddoota, Ijoollee fi haadholii Ulfaaf gargaarsaa fi tumsa dursaa godhaa. Yoo jiraatan.

5. Bishaanii fi Wanta sasalphaa nyaataaf malu harkatti qabadhaa! Fayyaa keessan eeggachuuf.

6. Namni yoo isin biraa kufe qabaa bakka Ambulance tti geessaa qophaa’ee jira waan ta’eef.

7. Tokkummaa mul’isaa, suuraan fi Vidiyoon guyyaa sana waraabamu sabaahimaalee Addunyaa hedduu irratti waan darbuuf Wanta saba oromoo Qeeqsisu hin hojjetinaa.

8. Kanneen farda Gulufsiistanii fi konkolaachistoonni warra lafoof Eegumsa godhaa.

9. Wal dhaggeeffadhaa Abba Abbaan hin fiiginaa. Suuta socho’aa.

10. ABO dhaaba Qabsoo Ganamaa jaallatamaa fi sabi oromoo yoo itti hirkate shakkii irraa hin qabne ta’uusaa mul’isaa.

ERGAA KANA YOO XIQQAATE NAMA 20F QOODI. SABASAAF MEDIA TIIN KAN QINDAA’E. YAADI FI ODEEFFANNOON KAN ROOGEYYII FI SABAAHIMAALEE GARAAGARAA IRRAA WALITTI QABAME.

GALATOOMAA!
GADAAN GADAA XUMURA GARBUMMAATI!

 

via Haala Simannaa ABO / WBO Ilaalchisee (via Lammii Beenyaa’s FaceBook)


 

Oromia: Ibsa Koongirasii Feederalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) iraa kenname September 9, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

 

OLF and OFC

Ibsa Koongirasii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) irraa kennameAddi Bilissummaa Oromoo (ABO)n qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggessaa turee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf mootummaa Ityoophiyaa waliin waliigaltee uumeen booda Kongirasa Federaalawaa Oromoo duraanu qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture waliin egeree
siyaasaa ummata Oromoo irratti marii jalqabaa geggeessee jira.

Marii kana keessattis Sirna ijaarsa dimookiraasii, federaalizimii dhugaa fi olaantumaa seeraa kabachiisuu keessatti dhaabileen lamaan karaa itti dantaa ummata Oromoo fi Oromiyaa dursuu fi kabajchiisuu irratti yaada
wal jijjiiruun hubannoota irra gahameera.

Uummanni keenya yaroo adda addaa wal-taanee akka itti dhiyaanu nu gaafachaa jiru hubtuun bu’uuruma kanaan Addi Bilissummaa Oromoo (ABO) fi Kongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n marii gaafa 24/12/2010 gaggeesinneen akkaataa garaagarummaa jiru dhiphisuun waliin hojjatuun danda’amu irratti wal hubachuun waamicha armaan gadii waloon dabarsina.

1. Koongireesii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyya kana keessatti federaalizimiin dhugaa akka dhufu, mirgi hiree murteeffannaa ummatootaa fi olaantummaan seeraa
kabajamee nageenyii amansiisaa itti fufiinsaan akka lafa qabatuuf qabsoo uummatni keenya taasisu keessatti sagaleen uummatta keenyaa akka addaan hin hiramneef karaa danda’ame hunda hojjatana.

2. Uummanni keenyas wal hubannoo irra gahame kana beekuun qabsoo nuyi waliin gaggeessaa jirru kana nuuf beekuun akuuma kana duraa nu cina dhaabbachuun qabsoo bilisummaa milkeessuu keessatti qooda keessan akka gumaachitan waamicha seena qabeessa kana dabarsina.

3. Jaarmootni siyaasaa, Beektootni, Dargaggotni abbaa qabsoo Barratootni,Hojjatootni, Daldaaltotni, Abboottiin Gadaa fi Abboottiin Amantaa Oromoo kana beekuun itita aangoo siyaasaa uummata Oromoo amma argamee kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf qabsoo KFO fi ABOn taasisan kana akka cimsitan, utubdanii fi deegartaniif waamicha keenya isinii dabarsina.

4. Dhumarratti uummatootni Itiyoophiyaa qabsoo
uummanni Oromoo kabajamuu mirga dimokraasii, mirga hiree murteeffatanaa, olaanttumaa seeraa, guddina federaalizimii dhugaa fi nageenya waaraa dhugoomsuuf warraaqu kana keessatti akka nucinaa dhaabbattan kabajaan waammicha isinii goona.

Injifannoon uummata dhugaan qabsaa’uuf haata’u !!!

Fulbaana 5, bara 2018
Finfinnee
KFO fi ABO irraaThe Guardian: Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change #Qeerroo August 20, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change

Two years ago, the state branded him a terrorist. Now, after years in exile, activist Jawar Mohammed is back – and determined to see democracy in his country

A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed
 A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters


Jawar Mohammed never travels alone. When the US-based Ethiopian activist returned to his home country on 5 August, he was treated like royalty. A posse of sharply suited young men hovered by him at all times. Jeeps carrying security guards patrolled his hotel in central Addis Ababa, the Ethiopian capital. Supporters from the provinces arrived in droves to pay their respects. Over the course of a two-week visit he held about 25 to 30 meetings a day, according to an exhausted aide.

After meeting with the Guardian in his hotel suite he rushed off to give a lecture at the capital’s main university, entourage in tow.

Nothing demonstrated the breathtaking transformation in Ethiopian politics over the past four months quite like the red-carpeted return of a figure who was once the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front’s (EPRDF) most wanted man.

From a studio in Minneapolis, where he founded the controversial Oromia Media Network, Jawar has spent the past decade agitating over social media for political change back home in Ethiopia, which he left as a scholarship student in 2003. This was his first time in Ethiopia since 2008.

Jawar Mohammed, U.S.-based Oromo activist and leader of the Oromo Protest, addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa, Ethiopia August 5, 2018. REUTERS/Tiksa Negeri
Pinterest
 Jawar Mohammed addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa in August. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters


So effective was he as an activist that by late 2016, as anti-government protests billowed across the country compelling the EPRDF to impose a state of emergency, the Oromia Media Network was banned and Mohammed declared a terrorist.

By early 2018 the revolutionary fervour had grown so loud that Hailemariam Desalegn was forced to resign as prime minister, paving the way for his enormously popular successor Abiy Ahmed, a young reformist from Oromia, Jawar’s home and the country’s largest and most populous region.

The Oromia Media Network, along with some smaller outlets and activists, has used social media to devastating effect over the past few years, coordinating boycotts and demonstrations and bringing Ethiopia’s large and often brutal security apparatus close to its knees.

“We used social media and formal media so effectively that the state was completely overwhelmed,” Jawar says. “The only option they had was to face reform or accept full revolution.”

During the course of a triumphant homecoming, the former terrorist (charges were dropped in May) toured the country, mostly around Oromia, where he was welcomed by vast and jubilant crowds. On his first day he led a tub-thumping rally in the capital’s main concert hall.

Later he travelled to Ambo, the epicentre of the Oromo protest movement – a struggle for political freedom and for greater ethnic representation in federal structures, which Jawar played a main role in orchestrating. Tens of thousands arrived to greet him, more than when Abiy visited the town shortly after his inauguration in April.

As Jawar had promised his supporters – mostly young, politically active Oromo men known as the Qeerroo – he took off his shoes and walked prophet-like through the streets of the city. He then planted a tree at the site where a young man was killed by security forces nearly 15 years ago, long before the rise of the movement that threw him into the national spotlight.

“They used to make me so happy and proud with what they did,” he said of Ambo’s Qeerroo. “So I told them: ‘One day I will come to your city and show my respect by walking barefoot.’ That day came and I had to deliver.”

Few doubt the importance of Jawar in recent Ethiopian history. Perhaps more than any other single individual, he took the once-marginal politics of Oromo nationalism and made it mainstream. Today, Oromos – the country’s largest ethnic group – dominate the highest offices of state, and Jawar enjoys significant personal influence over the country’s new leaders, including Abiy himself.

In a recent interview with local media he claimed – to the dismay of many Ethiopians – that the country now effectively has two governments: one led by Abiy, the other by the Qeerroo. This puts him in a position of extraordinary responsibility, since he is “one of the Qeerroo” and “a significant portion of the country listens to me”, he admits.

Many are uncomfortable with the whiff of demagoguery that accompanies Jawar. One Ethiopian journalist (who asked to remain anonymous) notes his “Trumpian sense of truth when inconvenient facts surface”.

He has been accused of inflating the numbers of protesters killed by security forces and, infamously, telling his followers (73,000 on Twitter and more than 1.4m on Facebook) that army helicopters fired live bullets at civilians during the tragic stampede that occurred during an Oromo cultural festival in October 2016. Independent journalists present confirmed this did not happen. He has a history of smearing journalists he disagrees with as government “agents”.

He has also been accused of inciting ethnic and religious violence. In a 2013 video, for example, he is heard saying: “My village is 99% Muslim. If someone speaks against us, we cut his throat with a machete.”

In recent years, he has whipped up his supporters against the Tigrayan People’s Liberation Front, the once dominant ethnic Tigrayan wing of the ruling coalition, which critics argue led to attacks against Tigrayan civilians as well as those of other ethnic groups. Jawar says that he has long sought to steer his supporters towards “non-violent resistance”, and adds that “even when TPLF was in power and actively killing our civilians we ensured Tigrayan civilians were not subject to attacks”.

These days, Jawar comes across as a more moderate and conciliatory figure. He says he plans for the Oromia Media Network to set up offices across Ethiopia and become a professionalised outfit. He points to the BBC and NPR as models. He insists he has no intention to enter formal politics, preferring to remain an activist.

“I want to help us in the next couple of years transition to democracy. And for that I want to use my influence over the population so that they can calm down, contain themselves, and ensure peace while the political leadership works out arrangements for transition,” Jawar says.

The last point is especially significant. In recent weeks instability across Ethiopia has escalated sharply, especially in his own region. The day after his interview with the Guardian a rally in the town of Shashamene turned violent, as a crowd of Jawar followers publicly hung a man they suspected of carrying a bomb. Two more died in the carnage that followed. Many Ethiopians blame him for the unrest, and he was compelled to cancel the rest of his tour.

Jawar nonetheless remains optimistic about the country’s future, and about the prospect of a peaceful politics free from violent expressions of ethnic identity. “I do believe if we democratise the Ethiopian state – allowing people of all ethnicities to participate in the political process and to get a fair share of power and wealth – there is a possibility the next generation will be proud Oromo and proud Ethiopian at the same time. I think that is possible.”

 


 

Oromia: Simannaa Jawar Mohammed: Amboo fi Shashamannee August 12, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

 

Oromo do not want to be called Ethiopia but Oromiyaa. But they value peace and stability more than anything else July 29, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Oromo revolution is primarily to have free and stable Oromiyaa

Obbo Ibsaa Guutamaa


Secularism is Oromo political culture and tradition: Up until Haile Sillaasee, one church and government used to share power, economy and social practices. Darg and Wayyaanee did not have legal share in church affairs. But just like the emperor they appointed head of the Orthodox Church. Though it is said religion does not interfere in state matters both did not abandon heritage. PM Abiy is reverting to the past and eulogizing the two religions. He claimed everything fell apart because they lost credibility. Gadaa system believed in separation of state and religion. Abbaa Gadaa did not have power over faith of the high priest (Qaalluu) Abbaa Muudaa. It is the same for Abbaa Muudaa over politics. Just like, political culture, economy and social affairs all practices of Ethiopian government and that of Oromiyaa are different. The eldest religion “Waaqeffannaa” belongs to the Oromo, that will be an answer for those that ask why PM did not mention them like he did the others. Secularism should not be expected from Ethiopian state. Looked from principles of human rights country and governance belongs to all that live in it. Those that believe and do not believe have equal claims. Faith is private. That is why creating conditions in which all live without discrimination are necessary. The PM, when he talked about Ethiopia from the time it was called Abyssinia did not mention about the “Oromo Question”, which is thorn in Ethiopia ‘s hind. It seems he has forgotten that that was the cause for coming about of the change. That is why Nafxanyaa remnants and underlings say, “Racist, ethnic federalism, demarcations by language, separatist, etc. and badmouth Oromo nationalists. But Oromo are not spoiled culture and they do not return insult for insult. However, Nafxanyaa system will never again reign over Oromiyaa until the last Oromo with liberated mind remains. They have to know that there is nothing wrong with ethnic independence or federalism rather than braying as if they got something out of the ordinary. Peoples of the region worry about peace, freedom, equality and stability not about names of countries like Oromiyaa or Ethiopia. Some persons speaking in Amharic always want to impose their own thinking with a voice that seem that of feudalism from beyond its grave. They never ask what the others want. Oromo do not want to be called Ethiopia but Oromiyaa. But they value peace and stability more than anything else. How do anti-people elements reconcile their archaic thinking with that position? Oromo wish the people of the world respect each other’s differences and live in peace and develop together. Oromo revolution is primarily to have free and stable Oromiyaa. Saying Oromo is sovereign over Oromia does not mean Oromo revolution is out to destroy peace stability and development of the region. Just like it brought the present change with blood and sweat, it is duty bound to strengthen unity and prosperity of the region by cooperating in bringing about free and equal African people to the stage. No one can deny them this right or make Oromiyaa their fiefdom without their will. But first the Oromo nation have to establish its own identity and strong rear. Even if he is leaning towards Ethiopia Dr. Abiy is the first ruler of Ethiopia to promise stablishing supremacy of the law and a system of fair and free elections. As long as that is his objective and making effort to implement it supporting him is to one’s own advantage. Without fear or threat, like he said to raise arms on each other when it is possible to discuss peacefully is absurd. At an era when the strong are preparing on how to conduct war from the outer space and raise its standard, saying armed struggle is out of fashion may be true for the oppressor; for the oppressed it would remain as current as ever. On this we go separate ways with the Doctor. Oromiyaan haa jiraattu! Unless he gives priority to his blessed objectives of supremacy of the law fast, with present conditions there is much to be worrisome for all. For issues concerning peoples’ rights he has to be supported in every possible way. Otherwise, saying give him time only, could mean denying oneself time. It has to be thought over.

Oromiyaan haa jiraattu!


 

Related:

I found this comment by @Guma Teressa on my Timeline worth bringing to the front door.

“It’s shocking to hear PM Dr. Abiy declare that there should only be Ethiopian diaspora community and diaspora soccer federation organized under the banner of “Ethiopia”, and implicitly dismisses Oromo communities and soccer federation.
Is that why he snubbed OSA’s invitation?
He will pay dearly, politically speaking, for this embarrassing statement. He should know better! No one ought to explain to him the reason why Oromos had to establish their own communities and soccer federation. The irony of all this is he belongs to “Oromo People’s Democratic Organization”. Why the hell he joined OPDO if he is so averse to ethnicity?
If he continues to make this kind of nonsensical attack on the social and academic spaces Oromo people created for self-preservation, his base will soon crumble and the hyenas will devour him for dinner.
Do not patronize Oromo institutions, Dr. Abiy!!!!”

 

 

Actually very annoying, still in 21st century the Oromo people are being forced or seduced to give up themselves and be something else. The PM’s idea of preaching Ethiopianism to everyone to bring all people together as its an identity in everyone’s blood and culture is wrong. Rather than part of people identity Ethiopism has been an artificial method of rule that imposed on the majority of nations nationalities in the empire. It is only to make occupation and exploitation simple and centralized. It is a good idea to bring people together on mutual interests. Rather than imposing his way of unity that has been adopted from the northern, he has to first speak to each nations and ask them how they think and wish to come together. He has to learn national self determination ideals. Free world is not like his Ethiopia’s federal government. People like the Oromo have got the advantage of living in free and democratic world and organized themselves not on Ethiopianism model but as Oromo nation. For Oromo people in diaspora, Ethiopian community around is practically an Amhara community. They respect the way others organizing themselves. They respect their own independent community as well. A call give yourself and join the assimilation is not acceptable. As a democratic leader, to reach to the Oromo people the pm has to go where communities of Oromo are and assure them what he can offer them. The pm to be successful in organizing diverse nations has to look at Euro zone nations (Common currency, common national bank, free movement of people with politically independent nations). Why is it a problem to have separate Oromo and other communities as far as it is the peoples will to do? In Britain, the 4 nations that make the United Kingdom: Scotland, Welsh, English and Irish do compete in world and European cups as independent countries. It has not reduced the Union. Actually reduced mistrust and increased the recognition of each other and cooperation. The best, functional and true form of unity is recognizing the nationhood and identity of the Oromo and the like as they are. The people have already recognized themselves in such way. Try to impose something which is not acceptable to them is disunity and finally the end of the empire. Ethiopia will join dead empires: Soviet Union, Yugoslavia, Roman Empire, the Scramble for Africa,ect… The New Nation Oromia will play Germany and win World Cup like Croatia.

ሉዓላዊነት የቡድንም የግለሰብም ሥልጣን ነው፤ አታምታቱ!!! July 25, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist


ሉዓላዊነት የቡድንም የግለሰብም ሥልጣን ነው፤ አታምታቱ!!!

Dr. Tsegaye Ararsa


ኢትዮጵያ ውስጥ “የቡድን (የብሔር-ብሔረሰቦች) እንጂ የግል መብት አይከበርም፤ የቡድኖች ሉዓላዊነት እንጂ የግለሰብ ሉዓላዊነት አይታወቅም” የሚል አምታች የቀማኛ ፖለቲከኞችና ፖለቲካ ተንታኞች ብሂል በተደጋጋሚ ይሰማል። ይሄ ትልቅ ስህተት ስህተት ብቻ ሳይሆን አውቆ ተሳስቶ ሰውን ማሳሳት ነው።

እውነቱ ግን ይህ ነው፦

1. ኢትዮጵያ ውስጥ በኢሕአዴግ የአፈና ሥርዓት ምክንያት አይተግበር እንጂ፣ በሕግ እውቅና ያልተሰጠው አንድም የግለሰቦች መብት የለም። የሕገ-መንግሥቱ ምዕራፍ 3 ከአንቀጽ 39 በቀር 30ው አንቀፆቹ የግለሰብን መብት ለማስከበር ተዘርዝረው የተቀመጡ ናቸው።

2. በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አባል ያልሆኑ ግለሰቦች ችግር ውስጥ ይወድቃሉ ይባላል። ሃቁ ግን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያውያን ወላጆች የተወለደ፣ የአንድ ወይም የሌላ ብሔር አባል ያልሆነ ግለሰብ የለም።

የብዙ ብሔር አባል ከሆኑ ቤተሰቦች የተወለደ ሊኖር ይችላል እንጂ ብሔር-የለሽ ግለሰብ ሊኖር አይችልም፤ የለምም።

አንድ ግለሰብ፣ የብሔር አባል መሆን ስላልፈለገ የሚያጣው አንዳችም የግለሰብ መብት የለም፣ አይኖርምም። የብሔሮችን የቡድን መብት አለመጠቀም ይችላል። ለምሳሌ የቋንቋ፥ የባህል፥ የራስን ዕድል በራስ መወሰን መብትን ካልፈለገ አለመጠቀም መብቱ ነው። ይህንን አለመፈለጉንም፣ ድምፅ በሚሰጥበት ጊዜ በድምፁ የመግለፅ ሙሉ መብት አለው። ይኸም ግላዊ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን (individual self-determination) ማስከበሪያ መንገድ ነው።

3. ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሉዓላዊነት ሥልጣን አላቸው (ቁ 8)። ይኼ ማለት፥

ሀ) በራሳቸው ገዳይ ላይ የመጨረሻ የመወሰን ሥልጣን የራሳቸው ነው ፤

ለ) ሌላ ማንም ኅይል በእነርሱ ጉዳይ ላይ አይወስንም (እነርሱ exclusive jurisdiction አላቸው) ማለት ነው።

ከዚህ ባሻገር እንደሉዓላዊነታቸው መጠን ከሌሎች የአገሪቱ ብሔሮች ጋር የአገረ-መንግሥቱ አቋቋሚና መስራች (co-founding) አእማድ (pillars) ናቸው ማለት ነው። የአገረ-መንግሥቱ ሉዓላዊ ሥልጣን ማህደር (local repositories) ናቸው ማለት ነው። ይህም በመሆኑ ሁሉም ቡድኖች በእኩል ደረጃ የሚገለፅ የአገረ-መንግሥቱ ባለቤትነት መብት (co-equal ownership of the state) አላቸው ማለት ነው።

ነገር ግን ይህ ስለሆነ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ ሊኖር የሚገባው የግለሰቦች መንግሥታቸውን የማቆም፥ የመምራት፥ የመቆጣጠርና ሲበድላቸውም የማፍረስ ሥልጣን የላቸውም ማለት አይደለም።

ግለሰቦች በድምፃቸው (በምርጫ ጊዜም ይሁን በሬፈሬንደም ወቅት) ይህንን ግላዊ የሆነ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጭነት ሥልጣን (sovereignty) ይጠቀማሉ። ይኼም፣ ግለሰቦች እንደ ዜጎች ያላቸውን ‘ግለሰባዊ ሉዓላዊነት’ እና ከዚህ የመነጨ የአገር ባለቤትነት መብት ያሳያል፤ ያረጋግጣል።

አንድ ሰው በድምፁ መንግሥትን መርጦ ከማቆም፣ ሲጠላውም ከመሻር የበለጠ ምን ዓይነት የሉዓላዊነት ሥልጣን እንዲኖረው ነው የሚፈለገው? ከዚህ ውጭ የሆነ ብሔር ዘለል ብሔርተኝነትስ (civic nationalism) ምን ዓይነት ነው? ይዘቱስ ምንድነው?

የእነዚህ ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ተንታኞች ‘civic nationalism’፣ ይዘቱ civic nationalism ሳይሆን የቡድን መብቶችን ለመካድ፣ ቢቻል ደግሞ ለመሻር ከመፈለግ የመነጨ፣ ጉዳዩን የማድበስበስና የማምታታት ንግግር ነው። በተለይ ስለፊንፊኔ ባለቤትነት ጉዳይ በሰፋሪ ልሂቃን ሲቀነቀን፣ ዓላማው የኦሮሞን የባለቤትነት ጥያቄ ለመካድ የሚደረግ የብልጣብልጦች ዘመናዊ ተረት መሆኑን ልብ ይሏል።

Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples July 23, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomistfb367-alaabaanewOromia in the African Union


Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples


Obbo Ibsaa Gutamaa


Remnants of old Nafxanyaa system are taking Habashaa people as idiots when they presented crime committed somewhere in Africa as if Oromo were massacring their compatriots. But the people have shown them wisdom and forced them to apologize. These Nafxanyaa system hopefuls are running around spreading rabies to contaminate people to people relations. Therefore, it is advised to distinguish those from the true Habashaa folks. Oromo enemies also try to present Oromo liberation movement as if it does not have vision for other nations and nationalities after destruction of the Imperial Nafxanyaa system. Priority for the liberation movement is set as independence of the Oromo nation. But the vanguard of Oromo liberation movement had a proviso starting from its initial program; “It will work to bring about where possible political union with other nations on the basis of equality, respect for mutual interests and the principle of voluntary association.” Oromo, starting from their name are visionary people. Oromo means “People” or Orma. They believe that humanity is one, but each people is created with own culture and language and given a definite territory and natural wealth. However, those unsatisfied with their own nature want to change that natural order. That is how colonization (maaqnat) of Oromiyaa and other neighboring independent countries occurred. It was with heavy guns against spears, arrows and clubs that the Habashaa led force subdued nations found to the south of their kingdom. Those soldiers that wielded guns at that time were called “Nafxanyaa” irrespective of their national origin. “Nafxi” literally means ammunition; Nafxanyaa thus means man of ammunitions. Though it does not mean Amaaraa, Amaaraa and Tigraaway were the majority fighters and leaders of the colonial force. Nafxanyism is a system then established over Oromiyaa and others. There are their remnants that have still nostalgia for that system and remain problems to people to people relations. In a simple language the essence of Oromo revolution is no outside force will be ruler over them without their expressed will. Oromiyaa will not be the first country in which aliens live among natives. Let alone after declaration of human rights on international level, Oromo had lived respecting them before that from time immemorial with guidance of their Gadaa politico-social system. Law had been supreme for all times in Oromiyaa. Be the Oromo or non-Oromo everybody is expected to live by the constitution and laws of that nation. Be it what or where alien that came by force or guests will never be allowed to curve out an island in Oromiyaa for their own. Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples. Founders of the OLF were youth under the spell of Pan-Africanists like W. E. Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah and others. Though Ethiopian governments well know that the Oromo question is the greatest of problems in maintaining their empire are afraid to address it. All of them have Nafxanyaa mentality of dominating other nations by force without their consent for glory and exclusive benefits from resources of their colonies. The “Qeerroo/Qeerrantii movement” is a continuation of more than hundred years of struggle against this. Oromo and all oppressed struggle shall continue until their sovereign right over their land and resources is recognized. Dr, Abiy is the leader of the reformist faction of EPRDF. There are organization rules against which he rebelled but there are also those that he has to retain to be legitimate. For this reason, he is still the leader of the ruling Ethiopian party. The office he occupies is the same old Ethiopian office and demands from him to maintain the dominant position of Ethiopia over Oromiyaa and all other colonies. That is what he has asserted over and over. Therefore, considering his government as an Oromo one is a failure of understanding relations of the very building blocks of EPRDF and Ethiopianism. Anyways he could be good for Ethiopia and the world if he could maintain supremacy of the law. That will also be good for Oromo for it will enable peacefully presenting their case. Oromo revolutionaries will not be distracted by Nafxanyaa hopefuls trying to smear Oromo name with fake demonstration; or be it when Oromo people are being massacred in all corners and their efforts to silence Oromo artist at such a time when the Doctor is calling for peace, love and “maddamar”. Let it be known that Oromo will no more remain subservient to alien rule. Oromo youth has shown them that they are not afraid of death when it comes to their right and the potentials they have to stop any aggressor. Oromiyaan haa jiraattu!Harcaatuun sirna Nafxanyaa durii ummata Habashaa akka raatuutt fudhachuun yakka biyya Afrikaa tokkott tolfame akka waan Oromoon lammii saanii fixeett agarsiiste. Garuu umatni gamnummaa agarsiisuun akka dhiifamaa gaafatan isaan dirqeee jira. Abdattuun sirna Nafxanyaa kun olii gadi fiigaa nyaanyee facaasuun hariiroo ummataa fi ummata gidduu faaluu yaala jirti. Kanaaf isheef ummata Habashaa dhugaa addaan baasanii ilaaluutu gorfama. Diinoti Oromo kufaatii sirna Imperiyaal Nafxanyaa boodaa, sabootaa fi sabaawota empayerittiif sochiin qabsoo bilisummaa Oromo daaya (vision) hin qabu jedhanii dhiheessuu yaalu. Durfannoon sochii bilisummaa, walabummaa saba Oromo akka tahe lafa kaa’amee jira. haa tahu malee kallachi qabsoo Oromoo waan tahuu dandahu akka kaa’ett; “Bakka dandahamett sabaawota biraa waliin tokkumaa malbulchaa, walqixxummaa, fedha waliif kabajaa fi akeeka fedhaan waldaa ummachuun hundaawe irratt hojjeta” jedha. Oromoon maqaa saanii irra ka’ee ummata daaya qaban tahuun ifaa dha. Oromoo jechuun, ummata/Orma jechuu dha. Ilmaan namaa tokkuma jedhanii amanu. Garuu toko tokoon umataa aadaa fi afaan saa waliin uumamee, daangaa fi qabeenyi uumaa beekamaan kennameefii. Haa tahu malee kanneen uumaa saaniitt hin quufne sirna uumaa jijjiiruu barbaadu. Akkasitt koloneeffamuun Oromiyaa fi biyyoota ollaa walaba turan biro kan tahe. Qawwee gurguddaanitu humni Habashaa fi kan kalchaniif biyyoota walaba, Oromiyaa fi saboota kibba, eeboo, mancaa, xiyyaa fi shimala qofa hidhatan cabsuuf kan bobbahan. Loltooti yeros qawwee qabatanii itt duulan saba kam keessaayyuu haa dhufanii “Nafxanyaa” jedhamu turan. “Nafxii” jechuun rasaasa jechuu dha; kanaaf Nafxanyaa jechuun nama rasaasaa jechuu dha. Amaara jechuu yoo baateyyuu humna koloneeffataa sana keessatt heddumminaa loltummaa fi hogganummaan kan argaman Habashoota turan. Nafxanyumaan egaa, sirna koloneeffataa Oromoo fi kanneen biroo irra buufate. Harcaatuun saanii sirna sana yaadan, kan ummataa fi ummanni akka wal hin agarre rakko uuman jiru. Afaan salphaan, annisaan warraaqsa Oromoo, fedhaan ifsatan malee Oromiyaa irratt alaa dhufee bulchaa tahuu kan dandahu jiraachuu hin qabu jechuu dha. Oromiyaan kan halagooti abbaa biyyootaan walmakanii keessa jiraatan biyya isee jalqabaa miti. Sadarkaa sabgidduutt mirgi ilmaan namaa erga labsamee hafee isaan dura yeroo hin yaadatamneef masaka sirna Gadaa malbulchaaa fi hawaasomaan masakamanii kabajaani jiraatanii turanii. Bara hunda Oromiyaa keessatt seerrii olhaanaa tahee jiraate. Oromoo tahee Oromoomitiin heeraa fi seera sabichaa ulfeessanii jiraachuutu irra eegama. Waan fedhe, bakka fedhe haa tahu halagaa humnaan dhufe haa tahu kan keessummummaan dhufe Oromiyaa keessatt laaqii dhuunffaa Qoree baafachuun gonka hin hayyamamuufii. Sabboonoti Oromoo kanneen empayer jala jiraatan qofaaf utuu hin tahin tokkummaa ummatoota Afrikaaf daaya qabu. Dargaggoon Oromoo ABO bu’uursan kanneen irra marsa Pan Afrikessootaa akka, W. E. Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah fi kanneen biroo jala turanii. Mootummaa saanii jiraachisuuf rakkinni guddaan qaban gaaffii Oromoo tahuu beekanuu, mootummooti Itophiyaa fala itt soquu ni sodaatu. Hundi saanii surraa fi bu’aa addatt argatanii jedhanii saboota biraa gad qabanii jiraachisuu kan fedhan sammuu nafxanyummaa kan qabani. Hamma lafa saanii irratt abbaan biyyuumaa saanii beekamutt Oromoo fi ummatooti cunqurfamoo hundi qabsoon saanii hin dhaabbatu. Dr. Abiy hogganaa murna haaromsaa EPRDF keessaati. Danbiileen dhaabaa inni irratt fincile jiru; garuu seerawaa tahuuf kan innii hambifates jiru. Kanaaf inni ammayyuu miseensa gola aangoo irra jirruu Itophiyaatii. Ergasuu, akeeki saa masakaa kan Itophiyaa dullattii, olhantummaa Itophiyaa, Oromiyaa fi fi kanneen biraa hunda irratt jabeessuu dha. Kanaaf motummaa saa akka mootummaa Oromoott fudhachun dhaabaa fi dagalee EPRDF qayyabachuu dadhabuu dha. Kan fedhe tahus olhaantummaa seeraa eegsisuu yoo dandahe Itophiyaaf dansa. Gaaffii saanii karaa nagaa dhiheeffachuu waan dandahaniif Oromofis gaarii dha. Yeroo Doktorichi nagaa, jaalala fi “maddamariif” waamicha godhaa jiru kana dogoggorsituun hedduu dha. Warraaqxoti Oromoo, yaalii abdattuun sirna Nafxanyaa, maqaa Oromoo balleessuun agarsiisa sobaa dhiheessuun; ummati Oromoo golee hallett halagaan itt rorrifamaa jiraachuu haa tahu, ogneessaa Oromoo ukkaamsuu yaaluu saaniitiin dagamanii karaa nagaa irra hin mittiqanii. Oromoon sii’achi hacuuccaa bulcha halagaa jala hin jiraatuu. Dargaggoon Oromoo waan mirga saanii ilaalu irratt soda du’aa akka hin qabnee fi buuba dhaabuuf humna riphaa qaban itt agarsiisanii jiru. Oromiyaan haa jiraattu!