jump to navigation

Oromia: Jubilation in Finfinnee to welcome ABO/OLF September 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

fb367-alaabaanew

Millions converged at    Hulluuqoo Kormaa,  Dirree Masqalaa (Meskel Square) in Finfinnee (Addis Ababa) from all corners of Oromia to welcome OLF/ OLA top leader. 15th September 2018. Former rebels in triumphant return to Ethiopia

 Ethiopians hail return of once-banned Oromo group
Oromo Liberation Front given a hero’s welcome in Addis Ababa

Thousands of flag-waving supporters were out on the streets to welcome the returning OLF 

The awesome Oromo horseman (Obbo Siidaa Dabalee) is the picture of the day  on this very jubilation and victory day for freedom, democracy, unity in diversity and multinationalism for the oppressed nations in Ethiopia.

Oromoo fi firooni saba Oromoo miliyoona hedduun lakkaawaman Finfinnee,  Hulluuqoo Kormaatti walga’un ABO/WBO gammachuun simatan. Fulbaana 15 Bara 2018.

Oromo Horseman in Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa, at the event ABO (OLF) leaders welcome, 15th September 2018, victory day..png

7 million strong freedom-loving #Oromo have converged onHulluuqoo Kormaa, Dirree Masqalaa (Meskel Square) in Finfinnee to welcom OLF leaders, 15 sept. 2018.png

Oromia, FInfinnee, Hulluuqoo Kormaa, Dirree Masqalaa, the Oromo moment celebrating, victory, OLF. 15 September 2018.png

 

Oromia: Ibsa Koongirasii Feederalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) iraa kenname September 9, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

 

OLF and OFC

Ibsa Koongirasii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) irraa kennameAddi Bilissummaa Oromoo (ABO)n qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggessaa turee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf mootummaa Ityoophiyaa waliin waliigaltee uumeen booda Kongirasa Federaalawaa Oromoo duraanu qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture waliin egeree
siyaasaa ummata Oromoo irratti marii jalqabaa geggeessee jira.

Marii kana keessattis Sirna ijaarsa dimookiraasii, federaalizimii dhugaa fi olaantumaa seeraa kabachiisuu keessatti dhaabileen lamaan karaa itti dantaa ummata Oromoo fi Oromiyaa dursuu fi kabajchiisuu irratti yaada
wal jijjiiruun hubannoota irra gahameera.

Uummanni keenya yaroo adda addaa wal-taanee akka itti dhiyaanu nu gaafachaa jiru hubtuun bu’uuruma kanaan Addi Bilissummaa Oromoo (ABO) fi Kongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n marii gaafa 24/12/2010 gaggeesinneen akkaataa garaagarummaa jiru dhiphisuun waliin hojjatuun danda’amu irratti wal hubachuun waamicha armaan gadii waloon dabarsina.

1. Koongireesii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyya kana keessatti federaalizimiin dhugaa akka dhufu, mirgi hiree murteeffannaa ummatootaa fi olaantummaan seeraa
kabajamee nageenyii amansiisaa itti fufiinsaan akka lafa qabatuuf qabsoo uummatni keenya taasisu keessatti sagaleen uummatta keenyaa akka addaan hin hiramneef karaa danda’ame hunda hojjatana.

2. Uummanni keenyas wal hubannoo irra gahame kana beekuun qabsoo nuyi waliin gaggeessaa jirru kana nuuf beekuun akuuma kana duraa nu cina dhaabbachuun qabsoo bilisummaa milkeessuu keessatti qooda keessan akka gumaachitan waamicha seena qabeessa kana dabarsina.

3. Jaarmootni siyaasaa, Beektootni, Dargaggotni abbaa qabsoo Barratootni,Hojjatootni, Daldaaltotni, Abboottiin Gadaa fi Abboottiin Amantaa Oromoo kana beekuun itita aangoo siyaasaa uummata Oromoo amma argamee kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf qabsoo KFO fi ABOn taasisan kana akka cimsitan, utubdanii fi deegartaniif waamicha keenya isinii dabarsina.

4. Dhumarratti uummatootni Itiyoophiyaa qabsoo
uummanni Oromoo kabajamuu mirga dimokraasii, mirga hiree murteeffatanaa, olaanttumaa seeraa, guddina federaalizimii dhugaa fi nageenya waaraa dhugoomsuuf warraaqu kana keessatti akka nucinaa dhaabbattan kabajaan waammicha isinii goona.

Injifannoon uummata dhugaan qabsaa’uuf haata’u !!!

Fulbaana 5, bara 2018
Finfinnee
KFO fi ABO irraaOromia: Ibsa ABO: Dhiigni dhangala’e fi lubbuun harcaate galaana tahee diina fuudha October 2, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
9 comments

Odaa OromooOromianEconomist

OLF logo

Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)
Oromo Liberation Front (OLF)
Lakk/NO. ABO/006/2016
Guyyaa: 010/2/2016


Dhiigni dhangala’e fi lubbuun harcaate galaana tahee diina fuudha


Ayyaan Irreechaa 10, 2016 Haroo Arsadee bushooftuutti bara baraan tahu, Aayyaan Africaa keessaa guddichaa fi sadarkaa addunyaattiis lakkooysa nama Miiliyoona hedduu hirmaachisuun beekamuudha. Kan bara 2016 kuni ammoo dirree murriqii ilmaan Oromoo idda takkatte tahee ummata Oromoo fi ummata dhala namaaf naatota addunyaa hunda biratti guyyaa dukkanawaa tahee jira.

Aayyaanni arraa kuni kan durii caalaa Oromoota miliyoonata hedduu hirmaachise, Bushooftuun yoo xirracha darban lafa hin bu’u. Humni Faashiftiin TPLF/wayyaaneen ummata sirbaa fi dhiichisaan gidiraa, gadadoo, hidhaa fi ajjeechaa dhala Oromoo irratti ji’oota 11 darbe kana tahaa turte anaanataa, yeroo Haroo Arsadee itti deeman Rabbii ifii kadhachaa uffata aadaa fi caffee qofa qabatee ayyaanichaaf bahe loltuu lafaa fi xayyuura/hilicopter sammiirran rasaasa itti roobse akka baala mukaa lubbuu dhibba hedduu murruq godhee jira.

Warraa fi Maatiin tiruun biruqxe, Saba guutuutti guyyaa dukkanaa tahe, Ilmi, Intalti,Abbaan yokaan Haati teessan wareega ulfaataa kabajaa Biyyaa fi Sabatiif wareegaman. Jabaadhaa, gumaa baafna malee hin nyaannu. Wareegni, Lafee fi dhiigni haga firii xaafii osoo hin hafne kafallanna. Kumaantamaan dhiiga dhiigaan baasuuf tarree galee jira. Onnee keessaan rabbiin jajjabina isiinii haa kennu, Abbaa keenya, Ilma keenya, Intala teenya fi Haadha teenya ulfina Rabbin/waaqa biratti wareegamtoonni Saba fi biyyaaf of kennan qaban rabbiin haa badhasu.

Ilmaan Oromoo biyya ambaa jirtan

gatii bilisummaan gaafattu Sabni keenya kafalaa jiru harka duwwaa duguuggaa shanyummaa Saba keenya irratti tahaa jirtu laallee garra, guyyaan dirqama Sabummaa bahunnu, kan wareega sadarkaa kamiittuu kafallu amma dirmachuuf Sabaaf uwwaadhaa.

Jaarmayni Oromo

Guyyaan maqaan qabsaawummaa fi Jaarmayummaa itti salphatuu fi itti kabajaa Saba Oromoo biratti argatu yeroon geesse. Lubbuu Saba keenya guyyaa kabajamaa irratti, Oromiyaa irratti murriqiin bu’aa jirtu gaafii qabsaawaa dhugaa, kan waan jedhe hujjitti hiiku, Kan lubbuu ifii Sabaaf rakoo godhu, kan irbuu seene itti dhugoomsu gahee jira. Guyaan dhiiga ilkee liqimsanii irbuu Sabaaf seename guutamee, gochaan muldhifamu amma. Humnaa fi beekumsa moora mooraa jiru mara qindeessuun qabsoo Sabni Oromo daraarse firiif wareega baasa jiru kanaaf gummaacha Sabummaa akka baanu dhaamna. Kuni ammoo, boodaa miti amma, Boruu mitiis arra.

Ummata Oromoo Niimota!!

Oromiyaa Irratti Abbaa Biyyaa Nitaata!

Adda Bilisummaa Oromo


Onkoloolessa 02,2016 Ayyaanni Oromoo Guddichi Irreechi Tarkaanfii Diinaa Dhiiga Ilmaan Oromoo Dhibbaa ol Dhangalaaseen Boora’e, Oromoof Sanbata Gurraacha!

(Ibsa ABO)

Ummatni Oromoo Ayyaana uumaa isaaf galata itti galchu wagga waggaan Oromiyaa keessatti kabaja. Ayyaanni kun addatti ammoo lammiilee Oromoo Oromiyaa mara keessaa walitti dhufuun Har-Sadee Bishooftuutti kabajamu isa ol aanaa dha. Irreecha wagga waggaan kabajamu kana mootummaan Wayyaanee/TPLF danda’ame hanqisuuf dadhabame ammoo karaa jalee isaa OPDO, tikoota siivilii uffatanii fi humna waraanaan hanqisuuf karoora itti baafatuun yeroo dheeraaf sosso’aa akka ture ni yaadatama.

Ayyaana Irreeffannaa kana waltajjii siyaasaa mootummaa farra-ummatootaa godhatuun fedhii siyaasaa ofii ittiin guuttatuufis, deggertoota mootummaa gandoota Oromiyaa keessaa Har-Sadeetti akka argaman gochuu, akkasumas, bakka Irreeffannaatti baandii muuziqaa qopheessuu fi jalbultii ayyaana kanaa fiigichoo gosa adda addaa qopheessuun fuula mootummaa ittiin miidhagsuuf maallaqni irratti dhangalaafame hedduu dha. Kana malees ummatni Oromoo Ayyaana Irreechaa irratti baay’inaan akka hin argamneef karaa cufuutti dabalee geejjibni akka hin sossoone taasifamuun ummata jalaa dhokataa miti. Kanneen hundi Ayyaana Irreechaa tohannoo mootummaa jala galchuuf yaadamee hojjataman.

Ummatni Oromoo gochaa diinaa kana jabinaan dura dhaabbatuun Har –Sadeen bakka uumaa itti galateeffatan malee waltajjii siyaasaa mootummaa itti faarsan ykn eebbisan akka hin tahiin hubachiisuun, mootummaan gochaa kana irraa akka dhaabbatu hubachiisaa fi yaadachiisaa ture. Haa tahu malee mootummaan humnatti amanu kun akkuma bare humnaan to’achuun waltajjii ofii godhatuuf yaalii godheen mormii dhalateen ummata meesha maleeyyii ayyaana kabajataa jiru irratti boombii harkaa darbatuun lubbuu gaaga’ee, waraana lafoo fi helikooptara waraanaan marsee dhukaasa baneen lammiilee fayyaaleyyii Oromoo dhibbaa ol ajjeesuu dhaan diinummaa isaa caalaatti ifa godhee jira. Guyyaan kun Oromoof Sanbata Gurraacha seenaa keessatti hin dagatamne tahee jira.

Kanneen aadaa fi safuu ummataaf kabajaa hin qabne ajjechaa jumlaa fi tarkaanfii sanyii duguggii kana kan rawwatan bakka Irreeffannaatti tahuun ammoo mootummaan kun Ayyaana ummata Oromoof kan kabajaa hin qabne tahuu kan durii caalaa mirkaneesse. Waan taheef tarkaanfii diinummaa kana ABOn gadi jabeessee balaaleffata.

Hawaasni addunyaa, nagaa jaallattootni, dhabbattootni mirga namoomaa gochaa gara jabinaa fi faashistummaa mootummaa Wayyaanee kana akka balaaleffatan ABOn jabeessee gaafata. Addatti ammoo mootummootni mootummaa kanaaf waahela tahan ajjechaan jumlaa haa gahu jechuun callisa isaanii irra aanuun tarkaanfii barbaachisuu fi quubsaa yeroon itti fudhatan amma tahuu irra deebi’ee yaadachiisa.

Ummatni Oromoo mootummaa Wayyaanee ummatoota hunda irratti roorrisaa jiru kun akka gatiittii ummatoota irraa bu’uuf qabsoo gaggeessuun durummaan kaafama. Qabsoo ummatni Oromoo itti jiru fakkeenya godhatuun kan qabsoo mirgaa fi eenyummaa kaasuun falmaa seenanis hedduu dha. Ummatootni qabsoo eenyummaa fi mirgaatti jiran martis gochaa kana akka balaaleffatanii fi qabsoo mirgaa fi dimokraasii ummatni Oromoo itti jiru cinaa hiriiruu fi wal tumsuun falmaa isaanii akka finiinsan ABOn gaafata.

Tarkaanfiin fashistummaa guyyaa har’aa Onkoloolessa 2, 2016 ummata Oromoo irratti fudhatame hariiroon mootummaa Wayyaanee fi ummata Oromoo gidduu kan diinummaa tahuu waan daran caalaatti mirkaneesseef, ummatni Oromoo mootummaa kana irraa ajjeechaa fi hidhaa, xiqqeenyaa fi salphina malee kan argatu homaatuu akka hin jirre hubatee, qabsoo bilisummaa itti jiru bifa hundaan akka finiinsu ABOn dhaamsa dabarsa.

Dhaabotni bilisummaa fi mirga waliigalaaf qabsaawan hundi fi ummatootni marti akka qabsoo hadhaawaa kana finiinsanii umrii mootummaa fashistii kana gabaabsuu irratti akka fuulleeffatan waamicha keenya dabarsina.

Sanbatni kun Oromoof Sanbata Gurraacha Seenaan hin dagatamne dha.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Onkoloolessa 2, 2016


ከመቶ በላይ የኦሮሞ ዜጎች ደም በጠላት እርምጃ ፈስሶበት የታወከው ታላቁ የኦሮሞ ባህል፡ ኢሬቻ፡ ለኦሮሞ ጥቁር ሰንበት ሆኗል

(የኦነግ መግለጫ)

የኦሮሞ ህዝብ ለፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበትን በዓል በየዓመቱ በኦሮሚያ ውስጥ ያከብራል። በተለይ ደግሞ ከመላው ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ሀር-ሰዴ ላይ በሚሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች የሚከበረው በዓል ታላቁ ነው። የወያኔ/ሕወሃት መንግስት ይህንን ዓመታዊ በዓል ከተቻለለት እንዳይከበር ለማድረግ ካልቻለ ደግሞ በጀሌው ኦፒዲኦ፣ ሲቪል ልብስ በለበሱ የደህንነት ሃይሎቹና በጦር ሃይሉ ኣማካይነት ለማደናቀፍ እቅድ በማውጣት ለረዥም ጊዜ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ይታወሳል።

የኢሬፈና በዓል የሚከበርበትን መድረክ የህዝቦች ጠላት የሆነው መንግስት ለፖለቲካ መደስኮሪያነት ለመጠቀም የስርዓቱን ደጋፊዎች ከኦሮሚያ ቀበሌዎች በሀር-ሰዴ ላይ እንዲገኙ በማድረግ፣ በኢሬፈና ቦታ ላይ የሙዚቃ ባንድ በማዘጋጀትና በበዓሉ ዋዜማ በተለያዩ ርቀቶች የሩጫ ውድድር በማዘጋጀት የመንግስትን ገጽታ ለማሳመር ከፍተኛ ገንዘብ ኣፍስሶበታል። ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ህዝብ በኢሬቻ በዓል ላይ በብዛት እንዳይገኝ መንገድ መዝጋትን ጨምሮ የመጓጓዣ ኣገልግሎትን በማቋረጥ ህዝቡን እንዳይንቀሳቀስ ማድረጉ የተሰወረ ኣይደለም። ይህ ሁሉ የኢሬቻ በዓልን በመንግስት ቁጥጥር ስር ለማስገባት ታስቦ የተሰራ ደባ ነው።

የኦሮሞ ህዝብ ይህንን የጠላት ድርጊት በቆራጥነት በመጋፈጥ ሀር-ሰዴ ፈጣሪን የሚያመሰግኑበት ቦታ እንጂ መንግስት የሚወደስብት የፖለቲካ መድረክ እንዳልሆነ በማስገንዘብ መንግስት ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ ሲያሳስብ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ይህ በሃይል የሚያምነው ኣምባገነኑ መንግስት እንደልማዱ በሃይል በመቆጣጠር ኢሬቻን የራሱ መድረክ ለማድረግ ባደረገው ጥረት በተፈጠረ ተቃውሞ በዓሉን እያከበረ ባለው መሳሪያ-ኣልባ ህዝብ ላይ የእጅ ቦምብ በመወርወር፣ በእግረኛ ጦርና በጦር ሄሊኮፕተር ከብቦ በከፈተው ተኩስ ከኣንድ መቶ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን በመግደል ጠላትነቱን ይበልጥ ኣረጋግጧል። ይህ ዕለት ለኦሮሞ በታሪክ የማይረሳ ጥቁር ሰንበት ሆኗል።

ለህዝብ ባህልና ወግ ክብር የሌላቸው ይህንን የጅምላ ግድያና የዘር-ማጥፋት እርምጃ የፈጸሙት በኢሬፈና ቦታ መሆኑ ደግሞ ይህ መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ በዓል ክብር የሌለው መሆኑን ይበልጥ ኣስመሰክሯል። ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን ጠላታዊ እርምጃ በጥብቅ ያወግዛል።

የዓለም ማህበርሰብ፣ ሰላም ወዳዶች፣ የሰብዓዊ መብት ተቋማት ይህንን ኣረመኔያዊና ፋሽስታዊ የወያኔ መንግስት እርምጃ እንዲያወግዙ ኦነግ ኣጥብቆ ይጠይቃል። በተለይ ደግሞ ለዚህ መንግስት ኣጋር የሆኑ መንግስታት የጅምላ ግድያ ይብቃ በማለት ዝምታቸውን በመስበር ኣስፈላጊውንና ኣጥጋቢ እርምጃ የሚወስዱበት ጊዜ ኣሁን መሆኑን በድጋሚ ያሳስባል።

የኦሮሞ ህዝብ በሁሉም የሃገሪቷ ህዝቦች ላይ ጭቆና እየፈጸመ ያለው የወያኔ መንግስት ከህዝቦች ጫንቃ ላይ እንዲወገድ ትግል በመካሄድ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ትግል እንደኣብነት በመውሰድ ለመብቶቻቸውና ለማንነታቸው ወደ ፍልሚያ የገቡትም በርካቶች ናቸው። ለመብታቸውና ለማንነታቸው በመታገል ላይ ያሉት ሁሉም ህዝቦችም ይህንን ኣረመኔያዊ የዘር-ማጥፋት ድርጊት እንዲያወግዙና የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ካለው የመብትና የዲሞክራሲ ትግል ጎን በመሰለፍና በመተባበር ትግላቸውን እንዲያፋፍሙ ኦነግ ጥሪውን ያቀርባል።

በዛሬው ዕለት፡ ጥቅምት 2, 2016ዓም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተወሰደው ፋሽስታዊ እርምጃ በወያኔ መንግስትና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት የጠላትነት መሆኑን በድጋሚ ይበልጥ ስላረጋገጠ የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ መንግስት ግድያና እስራት፣ ውርደትና ሃፍረት እንጂ ኣንዳች የሚያገኘው ነገር እንደሌለ ተገንዝቦ እያካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል በሁሉም መልክ እንዲያፋፍም ኦነግ መልዕክቱን ያስተላልፋል። ለነጻነትና ለኣጠቃላይ መብት የሚታገሉ ድርጅቶች እንዲሁም ሁሉም ህዝቦች ይህንን መራር ትግል ኣፋፍመው የፋሽስቱን መንግስት እድሜ ለማሳጠር ተግተው እንዲታገሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ይህ ሰንበት ለኦሮሞ በታሪክ የማይረሳ ጥቁር ሰንበት ነው።

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
ጥቅምት 2, 2016ዓም

Oromia: Shirri Haaraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Hojjatamaa Jiraachuu ABOn Saaxile.Reiterating the Oromo political Questions and Ultimate objectives of the Oromo struggle August 13, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromia, Self determination.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistOLF logo

Shirri Haaraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Hojjatamaa Jiraachuu ABOn Saaxile.


(Oromedia, 13 Hagayya 2016) ABO fi QBO irratti shirri haaraa xaxamaa jiraachuu saaxile. Haata’uutii, ABO fi Ummatni Oromoo lammata shira akkasii akka hin keessumeessine ABOn gada jabeessee hubachiiseera.

Adda Bilisummaa Oromoo ibsa Hagayya 13 bara 2016 mata duree “Gaaffii fi Galii Siyaasaa Ummata Oromoo Caalaatti Ifa Gochuu” jedhuun baaseen karoorri haaraan qabsoo Oromoo dadhabsiisuuf qopheeffama ajiraachuu ibse.

Karoorri kun akak ABOn ibsetti, akkuma London Conference 1991 irratti godhame marraa lammataaf shira qabsoo Oromoo irratti akeekame, kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin kabajne ta’uu addeesse.

“Akeekaa fi yaada farrummaa QBO kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin kabajne kana ABO-Qeerroo fi ummatni Oromoo jabinaan dura dhaabbatu,” jedhee jira ABOn.

Itti dabaluunis, “mirgii fi dantaan ummata Oromoo alagaa fi humnoota alaa irraa kanneen dantaa aangoof bulaniin osoo hin taane ummata Oromoo abbaa dhimmaatiin murteeffamuu qaba,” jechuun ejajnnoo jabaan ibseera.

“Ummatni Oromoo Mirgi hiree ofii ofiin murteeffatuu ifaan kabajameefii dhiibbaa tokkoon maleetti sagalee isaatiin kan barbaadu wayta murteessuu danda’etti gaaffiin isaa deebii quubsaa argata,” jechuuni gaaffiin  fi galii siyaasaa ummata Oromoo hubachiiseera.

ibsa-abo-hagayya-13-bara-2016


 

Reiterating the Oromo political Questions and Ultimate objectives of the Oromo struggle
The OLF press release


The aims of the Oromo struggle led by the OLF is to realize the Oromo people’s selfdetermination right; to dismantle colonial system from Oromia and to free Oromo from subjugation and to establish free Oromia state. This can be achieved through the sole decision of the Oromo people who will choose either to establish a free Republic of Oromia or to make new political arrangement with neighboring nationalities based on interest, equality, mutual respect and democratic values and principles. This means that the OLF struggles to make an arrangement for Oromo people for free referendum rights.
The Oromo people has struggled and made huge scarifies to fulfill the aims and objectives of the Oromo struggle set out by the OLF. When the Oromo elites and committed individuals developed the OLF program, the central aim was to solve the fundamental political problem of the Ethiopian empire from its roots. The program was not only based on the interest of Oromo people but also considered the interests of other peoples in the Ethiopian empire who were colonized in a similar way and benefit from this struggle.
Thanks to Oromo heroes and heroines, today the Oromo people liberation struggle has reached the stage where every Oromo has gained a full confidence to achieve its long awaited freedom. Also millions of Oromo heroes and heroines are ready to sacrifice their lives for freedom until
the liberation of Oromia is realized. We have no doubt that with the sacrifices of committed Oromo heroes and heroines, the OLF vision, which is also the vision of vast Oromo people, will be achieved. However, we cannot deny that there are internal and external forces that want to give the Oromo liberation movement a blind eye and want to divert the Oromo genuine questions for their own political agenda and strategic interest.

olf-press-release-august-13-2016

OROMIA: OLF IN THE SWEDISH PARLIAMENT AND OROMO YOUTH IN GLOBAL INTERCULTURAL SHOW April 30, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOLF logo

OLF IN THE SWEDISH PARLIAMENT AND OROMO YOUTH IN GLOBAL INTERCULTURAL SHOW

ABO“Banned and forced out of Transitional Government”: Struggle for National Rights and Democracy, in the Era of a “New World Order” – the Case of OLF by Dr. Shigut Geleta full speech.

Dear Mr. Chairman,

Esteemed members of the Swedish Parliament,

Dear Honourable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to thank and convey my deepest gratitude to the organizing committee for inviting me to present a paper on this seminar on behalf of the Oromo Liberation Front, OLF. It is a great privilege and honour for me and my organization to be here today representing the Oromo people.ABo1

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to speak is “Banned and forced out of Transitional Government: Struggle for National Rights and Democracy – the Case of OLF”.  My presentation is organized in five main parts:-

 1. I will give some background on the Oromo people and Ethiopia.
 2. I will elucidate the birth and grand objectives of the OLF and its formidable role in the past, today, and the future politics of Ethiopia.
 3. I will try to indicate how the vision of “New world order” challenged by Global War on Terror (GWOT).
 4. I will skim over the current situation in Oromia/Ethiopia, and finally,
 5. I offer my organization’s view on the way forward.

Ladies and Gentlemen,

banned-and-forced-out-of-transitional-government-the-olf-case

Oromia: Guyyaa Gootota Oromoo kan Bara 2016 Ilalachisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) April 13, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromo Art.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooGootota OromoOromia Oromiaoromia


 Ebla (April) 15: Oromo Martyrs Memorial Day- Guyyaa goototaa Oromo


 

Guyyaa Gootota Oromoo kan Bara 2016 Ilalachisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

OLF logo

Guyyaan Gootota (Wareegamtoota) Oromoo Ebla 15, 1980 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoona gahe. Gootota gaafa alagaan biyya Oromoo cabsuuf itti duule diina biyya ofii irraa ittisuuf jecha diddaa gabrummaa irratti wareegaman dabalatee qabsaawoti bilisummaa Oromoo bifa adda addaan hanga har’aatti wareegama baasan hunda guyyaa kana yaadatna. Kana waliin, guyyaan wareegamtoota Oromoo, guyyaa miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi uummati Oromoo bal’aan kaayyoo sab-boontoti Oromoo dabran wareegamaniif galmaan gahuuf waadaa seenan itti haaromsani dha.

Seenaa Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanni adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganooti siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman kiristaana Islaama utuu hin jedhin jumulaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu irraa ti. Sanaa asittis hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi ummati Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaa gala sab-boontoti Oromoo xurree hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irra bu’anii mirga abbaa biyyummaa Oromoof osoo falmaa irra jiranii wareegaman kuma hedduutti lakka’amu. Har’as Waraanni Bilisummaa Oromoo, miseensotaa fi deggertooti qabsoo, addatti ammo qerroon (barataa fi dargaggooti Oromoo) walumaa gala uummati Oromoo bal’aan bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf wareegama ulfaataa baasaa jiru.

Guyyaa Wareegamtoota Oromoo kan bara kanaa wanni adda taasisu haala Warraaqsi bilisummaa Oromoo sirna gabrummaatti xumura gochuuf golee Oromiyaa hunda keessatti akka ibidda saafaa boba’aa jiru keessatti ayyaaneffatamaa jiraachuu isaa ti. Uummati Oromoo bakka hundaa kan yeroo kamii caalaa shiraa fi daba diinaatti dammaqee daangaa hanga daangaatti harka wal qabatee diddaa isaa mootummaa Wayyaaneetti agarsiisaa jira. Yeroon kun yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanaatti tarkaanfatee jiru dha. Yeroo uummati Oromoo ammaan booda cunqursaa, saamichaa fi hacuuccaa alagaa baachuu hin danda’u! na gahe! jedhee sirna roorriftuu alagaa of irraa dabruuf harka duwwaa diina meeshaa lolaa baranee hidhate dura dhaabbatee murannoon wareegama barbaachisu baasaa jirutti yaadatama. Oromoon bilisummaa yookaan du’a! jechuun laphee dhiibee du’atti adeemuudhaan seenaa haaraa galmeessuu irratti argama. . Oromoon akka sabaatti uummata hundaaf kabajaa qabu, goota, jagnaa fi uummata guddaa tokkummaa qabu ta’uu hawaasa addunyatti agarsiiseera, agarsiisaas jira. Tarkaanfii fi diddaa uummati Oromoo tokkummaan ka’ee agarsiisaa jiru kunis hawaasa addunyaa kan raajee fi diina rifaasise dha.

Kana malees qabsoon bilisummaa Oromoo karaa diplomaasii murna wayyaanee kopxeesuu fi deggersa qabsoo Oromoo horachuu irratti injifannoo galmeessaa jira. Sirni Wayyaanee uummata Oromoo siyaasaa fi dinagdee biyyattii keessaa alatti dhiibee akka moggeesse hawaasa addunyaaf ifa ta’eera. Kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa fi mirgaa ta’uun har’a eessatti iyyuu hubatnaa argataa jira. Akkasumas qabsoon Oromoo tumsa uummatoota ollaa horachuudhaan Tumsi Bilisummaa fi Dimokraasii Uummatootaa kan Addi Bilisummaa Oromoo qooda gahaa keessatti qabu mirkanaa’uun isaas injifannoo siyaasaa fi diplomaasii galmaa’an keessaa isa tokko. Gabaabaatti qabsoon bilisummaa Oromoo shaffisaan fuul-duratti tarkaanfaataa jira.

Gama kaaniin, har’a oggaa mooraan qabsoo Oromoo tasgabbaa’aa fi cimaa jiru kanatti mooraan diinaa unkuramaa fi hundeen raafamaa akka jiru ifatti mul’ata. Tarkaanfiin abdii kutannaa irraa fudhatu caalaatti hammaatee fi qabaan mirga namoomaa fi dimokraasiis dhiphifamee, lammiileen akka hin dubbannee fi hin sossooneef cancalamanii fi gaadi’amanii jiran. Hidhaa fi ajjeechaan daangaa dhabee biyyattiin biyya gaddaaa tatee jirti. Hallii keessa jirru haala GOOLII DIIMAA BARA DARGII waliin wal fakkata.

Mootummaan abbaa irree TPLF/EPRDF, qabsoo bilisummaa Oromoo finiiinaa jiruun baarragee tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu irratti argama. Daa’ima umurii waggaa 8 hanga maangudoo waggaa 70 dabalatee Oromoota 500 ol ji’a 4 keessatti ajjeese; Oromoota lakkoobsaan kuma hedduutti lakka’aman mana hidhaa /Xollayi, Hursoo, Dhedheessaa, Tigiray fi bakka adda tti guuree dararaa jira. Qe’ee fi biyya Oromoo gooluun tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu irratti argama. Daa’imaa fi dubartoota ulfa , jaarsaa fi jaartii utuu hin jedhin jumulaan uummata nagaa ajjeesee bakkeetti gatuu, hidhuu fi reebee naaffisuu, walumaa gala gocha faashistummaa seenaa biyyattii keessatti hiriyaa hin qabne Oromoo irratti raawwata. Gaaffii uummati Oromoo karaa nagaa dhiheesseef deebii inni kenne akka bineensaatti itti dhukaasee ajjeesuu qofa ta’e. Walumaa gala murni Wayyaanee ammaan booda uummata Oromoos ta’e biyyattii bulchuu akka hin dandeenye hunda biratti hubatamaa dhufeera. Caasaa mootummaa sirni Wayyaanee Oromiyaa keessatti diriirfate gadii hanga oliitti laamsha’eera. Oromiyaa suduudaan bulchiinsa waraanaa jala galchuudhaan uummata Oomoo seera waraanaatiin bulchuuf dhama’uun kufaatii siyaasaa guddaa keessa seenuu hubachiisa. Murni alagaa sab-bicuu keessaa dhufe uummata guddaa akka saba Oromoo dhiitee, reebee, caccabsee, ajjeesee fi hidhee bara baraan akkan barbaadetti bita jedhee yaadu kun murna shiftaa har’a ajjeesee saamuu malee kan fuula duraa hin yaadne dha. Uummati Oromoo tarkaanfii hammeenyaa alagaan irratti raawwataa jiruuf tasa hin jilbeenfatu. Gochaan faashistummaa sirna wayyaanees umurii bittaa sirnichaa gabaabsa malee hin dheeressu.

Addi Bilisummaa Ummata Tigraayi, TPLF, gaafa dhalate Tigraayiin bilisoomsuu fi dantaa Tigraay tiksuuf uumame hanga har’aatti maqaa fi bifa jijjiirratee fedhii murnaa fi ummatan dhaabbadheef jedhu guutuuf saamicha, cunqursaa fi hacuuccaa daangaa hin qabne uummatoota kaan irratti raawwata. Dimookraasii, sirna paartii-danuu, qabsoo karaa nagaafi kkf afaaniin lallabaa biyyattii ol aantummaa paartii tokkoo jalatti irreen bulchuu erga murteeffatee waggaa 25 caalee jira. Sirna gama tokkoon dimokraasii fi federaalummaa maqaaf heera ofii tume irra kaa’ee gama biraan ilaalcha dimokraasii warraaqaa fi maqaa mootummaa misoomaa jedhu of labsuun gubbaa irraa hanga gadiitti paartii TPLF/EPRDF qofti bulchiinsaa fi dinagdee empaayerattii akka to’atu taasise dha. Humnoota siyaasaa walaba karaa nagaa qabsoofna jedhan hunda humna waraanaa fi tikaatti gargaaramuun sochii isaanii ugguree biyyattii dhuunfaa ofii taasifate. Filmaata kijibaa geggeessuun qaanii tokko malee dhibbaa dhibba injifadhe jedhee labsate. Mootummaan Wayyaanee mootummaa dinagdee biyyattii waggaa waggaan lakkoobsa cimdiin guddisaan jira jedhee hawaasa addunyaa sobaa bahee dha. Imaaammata saamichaa hordofuun uummatoota qe’ee fi lafa isaanii irraa buqqisee beelaa fi iyuummaaf saaxile. Har’a ummati miliyoona 18 ta’u beela’ee waan nyaatu dhabee harka biyya alaa eeggataa jira; kaan lubbuun darbaa jira. Beelladi akka baala bonaa harca’aa jira. Walumaa gala rakkoo dinagdee fi hawaasummaa dhuma hin qabnetu uummatoota biyyattii keessaahuu uummata Oromoo qabatee jira . Mootummaan wayyaanee gargaarsa midhaan nyaataaf biyyoota alaa irraa argamu illee dantaa siyaasaa fi dhuunfaa ofiif oolfataa akka jiru ifatti mul’ata.

Addi Bilisummaa Oromoo mootummaan Wayyaanee karaa nagaa aangoo gadi dhiisa jedhee hin amanu. Uummati Oromoos mootmmaan abbaa irree mirga isaa beekee fi kabajeefii hojiitti hiikaa irraa hin eegu. Waan taheef murna ummatoota qawween ukkaamsee bitaa jiru of irraa darbuuf qabsoo bifa kamuu geggeesuun mirga, Murni Wayyaanee qawween aangootti dhufe humna uummataa fi qabsoo qofaan aangoo irraa bu’a. Kanaaf uummati Oromoo qonnaan bulaan, hojjetaan, Qeerroon (Daragaggoon) barataan, daldalaan walumaa gala murnooti hawaasa Oromoo hundi qabsoo bilisummaa Adda Bilisummaa Oromoo jalatti hoogganummaa jiru bifa qindaa’een daran cimsitanii akka itti fuftanii fi kufaatii sirna cunqursaa wayyaaneetti xumura goodhan waamicha dabarsa. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo, siyaasaa fi diplomaasii walitti qindeessee hoogganaa jiru daran cimsee kan itti fufuu fi sochii diddaa gabrummaa Oromoof hooggana barbaachisu akka kennus irra deebi’ee mirkaneessa. Addi Bilisummaa Oromoo sirna Wayyaanee hundeen buqqisee gatuuf kan yeroo kamii caalaa qabsoo hidhannoo akka finiinsu gadi jabeessee uummata Oromoof mirkaneessa.

Sochiin bilisummaa Oromoo sochii biyoolessaa saba Oromoo ti. Akeeka sabboontoti Oromoo kumaatamaan itti wareegaman galmaan gahuuf ittisaa fi qabsoo bilisummaa biyya ofii keessatti qooda fudhachuun mirgaa fi dirqama seenaa lammiiiwwan Oromoo hundaa ti.

Hanga ammaatti dhugaan dirrettii mul’ataa jiru Oromoon gargaarsa alagaan malee diina lolaa jira. Amantii , gosa, kutaa fi ilaalcha siyaasaan osoo wal hin qoodin wal maddii dhaabbatee sagalee isaa dhageessisaa fi jabina isaa diinatti agarsiisuu irratti argama. Kanaaf tokkummaan qabsoo finiinsuu saba Oromoo daran jabaatee akka itti fufu Addi Bilisummaa Oromoo irratti hojjeta. Addi Bilisummaa Oromoo dantaa biyyoolessaa Oromoo giddu galeessa taasifachuun mooraa qabsoo Oromoo gabbisuufis ni hojjeta. Murnoota siyaasaa Oromoo walaba tahan sirna wayyaanee morman, akka ilmaan biyya tokkootti mooraa Oromoo tasagabeessuuf waliin hojjechuu caarraaqqii isaa itti fufa.

Addi bilisummaa Oromoo waggootii dheeraaf wahillummaan dhaabota cunqurfamtootaa hedduu waliin hojjataa fi wal tumsaa bahe. Har’a Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demokrasii waliiin ijaaruun waliin hojjatuu kana sadarkaa ol aanatti ceesisee jira. Tumsa kana bal’isuu fi nagaa waaraa, bilisummaa fi demokrasii naannoo keenyatti argamsisuuf jabaatee hojjata.

Gama biraanis dhaaboti siyaasaa biro biyya keessaa fi alatti mirgoota dimokraasii, mirga hiree murteeffannaa fi kabajamuu mirgoota dhala namaaf qabsaa’an hundi qabsoo haqaa uummati Oromoo finiinsaa jiru cinaa akka dhabbatan Addi Bilisummaa Oromoo waamicha dabarsa. Kabajamuun mirga Oromoo kabajamuu mirga uummatoota kaaniif wabii tahuu hiree kanaan hubachiisuu barbaada. Kanaaf uummatooti ollaa Oromoo moggaa dhaabbatanii sochii Oromoo daawwachaa jiran sochii Oromootti makamanii kufaatii sirna Wayyaanee akka ariifachiisan dhaamsa isaa dabarsaaf.

Dhuma irratti mootummooti aanga’oon biyya lafaa gaaffiin saba Oromoo gaaffii haqaa ta’uu osoo beekanii sirna abbaa irree wayyaanee maallaqa, dipplomaasii fi waraanaan gargaaraa jiran imaammata isaanii keessa deebi’anii akka sakatta’an, mootummaa abbaa irree gargaaruun dantaa uummatoota cunqurfamoo kan miidhu tahuu hubatuun komii seenaa jalaa akka of baasan ABOn gadi jabeessee gaafata. Hidhaa fi ajjeechaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwatu akka balaaleffatanii fi gochaan farra namoomaa kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa barbaachisu akka taasisan hubachiisa.

Maayii irratti uummati Oromoo mirga politikaa, dinagdee fi hawaasummaa humna qawween irraa sabarbame wareegama barbaachisu baasee of harka galfachuuf dandeettii kan qabu tahuu hawaasa addunyaa hubachiiisuu barbaada.

Wareegamtooti bilisummaa Oromoo bara baraan yaadatamu!

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Oromia: Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo March 4, 2016

Posted by OromianEconomist in ABO, OLF, Oromia.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOLF logo

Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo


 

Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Walgahii kana irrattis dhimmotni fardiin adda addaa dhihaatanii irratti mari’atamuudhaan tarkaanfiileen fudhatamuu qabanis qajeelfamanii jiru. Akka kanaanis: Haala Ummata Oromoo kan yeroo ammaa ilaalchisee Itti-fufa Qabsoo Diddaa Gabrummaa fi falmaa mirga Bilisummaa fi Abbaa-biyyummaa Saba Oromoo waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa dhufee kan tahe falmaan hadhaawaa fi seena-qabeessi Ummatni keenya baatiilee afran dabraniif osoo addaan hin citin walitti fufiinsaan belbelchaa jiru (Fincilli Xumura Gabrummaa) akeekaa fi galiin isaa Bilisummaa Sabichaa mirkaneessuu dha. Ummatni Oromoo sochii kana kan gaggeessaa jiru harka qullaa karaa nagaa osoo mirga Ummata biraa tokko illee hin tuqin roorroo fi hacuuccaa mootummaa Itoophiyaatiin isa irra gahaa turee fi jiru mormuudhaan mirga ofii gaafachuudhaani. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii haqaa fi sochii karaa nagayaa Ummatni keenya gochaa jiru akka weerara alagaatti ilaaluudhaan humna waraanaa maqaa Ittisa Biyyaatiin ijaarrate itti bobbaasuudhaan afaan qawweetiin dura dhaabbatee Ummata karaa nagaa mirga isaa gaafatu fixaa jira. Tarkaanfii faashistummaa Wayyaanee kanaan baatiilee afaran dabran keessatti qofa lubbuun ummata nagaa dhibbootaan lakkaawaman galaafatamee kanneen kumootaan lakkaawaman madaawuu fi kuma kudhanootaan kan lakkaawaman hidhaatti guuramanii jiru. Gochaan suukanneessaan kun ammas akkuma itti fufetti jira. Haa tahu malee Ummatni keenya ajjeecha fi hidhaa dabalatee miidhaa bifa kamiinuu Wayyaaneen irraan gahuuf osoo duubatti hin jedhin murannoo ol’aanaadhaan wareegama bifa hundaa baasee mirga isaa kabajsiifachuuf guutuu Oromiyaa keessatti tokkummaadhaan sochii isaa finiinsaa jira.   ibsa-gumii-sabaa-abo

Oromia: Oromo Liberation Front (OLF) Honours the European Union Parliament that it stood up publicly against assaults on Oromo peaceful protesters. Ibsa ABO Murtii Paarlaamaa Awroppaa Ilalchisee January 23, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, EU, OLF, Oromia, Oromo, Oromo Nation.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooEU

 

Oromo Liberation Front Press Release

ABOOn 21st of January all party Groups of European Parliament debated and passed a resolution on the current political situation in Oromia, Ethiopia. Since mid-November 2015 another round of enormous wave of mass protests that started over respect for the right of Oromo People in general and against the expansion of the capital Finfinnee (Addis Ababa) that triggered more to be demanded on the basic fundamental and democratic rights that have been supressed for the last century and half. Instead of looking for the solution the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF/EPRDF) led Ethiopian government declared war on the Oromo people and deployed its terrorizing special force (Agazi), the military and the federal police against peaceful Oromo demonstrators and the public at large. In doing so, it put Oromia under martial law tantamount to declaration of a state of emergency. The deployed forces have wantonly killed more than 180 people and wounded hundreds and detained thousands of Oromo farmers, students, teachers, merchants and government employees, including the medical staff trying to treat the overwhelming numbers of the brutalized mass.

 

Read More:-olf-statement-regarding-european-parliament-resolution-on-ethiopia

ibsa-abo-murtii-paarlaamaa-awroppaa-ilalchisee

motion-for-eu-resolution-1

 

Oromia: Statement of the Oromo Liberation Front Regarding the War that the Ethiopian Government Has declared on the #Oromo People. #OromoProtests December 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????OLF logo#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests of 7 December 2015

(OLF-Statment-December-16) — The illegitimate TPLF/EDRDF led Ethiopian regime, who has been jailing, killing and torturing the Oromo people over the last 25 years, has renewed a second round of war on the Oromo people on December 15, 2015 and has empowered its military force on the Oromo people and Oromia for the purpose of suppressing the protest of the people which is being conducted in Oromia peacefully. Although this war of declaration is not new, there is no doubt that it will result in massacre of peaceful civilians.

This futile attempt of this regime, which has been suppressing and exploiting all the peoples of Ethiopia after coming to power through force of arms in order to silence all peaceful resistance against its repressive rule will not produce any solution other than facilitating its demise. Therefore the Oromo Liberation (OLF) would like to reiterate that the current TPLF led Ethiopian government and the international community who are silently watching will be ultimately responsible for any massacre that is to be perpetrated on the Oromo people.

The Oromo peoples have no choice other defending themselves from the renewed war declared on them by the regime and abort the war of aggression using all possible means. It is the inalienable right of the Oromo peoples to defend themselves. Therefore the OLF would like to make the following calls in order to defend this war of aggression.

 1. To all Oromo nationals who have received military training and currently living with the people:
  Organize yourself in your local village and defend your people from this genocidal renewed war declared on them.
 2. To all Oromo nationals who are armed with military weapon:
  This war of aggression declared on the Oromo people is also a war declared on you. Therefore you should save your people from massacre using the weapon you possess. Do not give your weapon to the regime and disarm yourself. You should side with your people during such difficult times. We urge you to give your weapon to fighters of freedom around you who have military training.
 3. To all Oromo nationals in the Diaspora
  The response of the repressive regime to the legitimate question of our people at home has been bullets. Your people at home, including school children, are sacrificing their lives in the mass protests. Stand with us and your people who are struggling to get away with a century of oppression by all means you can. Support those on the frontlines with your money and resources.
 4. To all nations and nationalities Living in Oromia:
  It is easy to imagine that the enemy will use various sabotages in order to silence the popular movement. The regime wishes to extend its rule by making you its allies against the Oromo people by disseminating false propaganda. You should understand that the realization of the right of the Oromo people does not violate the rights of any nationality in Oromia. Therefore, we call up on you to participate in the struggle and get rid of the suppression and exploitation that we all faced together over the last 25 years. You should side with your oppressed brethren by saying “we should not be fooled any more by the enemy”.
 5. To all sons and daughters of nations and nationalities serving in the military, police and special forces of the regime:
  The objective of the struggle of the Oromo people is to realize the alienable right of the Oromo over their forefathers land and is not intended to harm anyone. Therefore, do not see the Oromo people as your enemy being deceived by a false propaganda of the re-gime. The OLF will call upon you to stop arresting, beating and killing the Oromo peo-ple. We would like to reiterate that the time will come when you will be individually responsible for the killings you are committing today.
 6. To the International Community:
  It is well known that the current TPLF-led government is a repressive regime which is contrary to the wish of the peoples of the country; it has demonstrated by the actions it is taking from time to time that it does not respect the democratic right of the people and it has been an obstacle to the freedom of nations and nationalities. The evidence for this is the cruel and brutal action of enmity on peoples of Ethiopia in general and the Oromo people in particular. Today, the situation has been worsened and has grown to a level of genocide. In order to save themselves, it will be mandatory that the Oromo peoples de-fend themselves from a genocidal war declared on them. If the current situation in Ethio-pia is not resolved quickly, it will lead to human catastrophe and massacre such as the one the world has seen in Rwanda. Therefore, it is the responsibility and obligation of all who believe in peace and democracy to prevent such heinous massacre. We would like to reiterate that prevention of such crime is particularly the responsibility of the United Nations.

In conclusion, the OLF asks the international community to exert the necessary and meaningful pressure on the TPLF-led terrorist Ethiopian regime to stop its act of vio-lence on the Oromo and respect the right of the people to peacefully express their griev-ances and present their questions. If not, the international community will bear historical responsibly for the massacre that will follow by the TPLF regime.

Victory to the Oromo People!

Oromo Liberation Front
December 16, 2015

Oromia: Adda Bilisummaa Oromoo (ABO): Waamicha Qabsoo December 15, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

 

???????????OLF logo

 

Ummatoota Itophiyaa Hundaaf!

Miidhaan Mootummaa kan Sitti Dhaga’amu Lammii Saboota Hundaaf!

Abidda Ollaa Hunda Gubaa Jiru Kana Waliin of Irraa Dhaamsuuf Haa Kaanu!

Ummatni Oromoo sochii barattoota fi dargaggoota isaa qabsiisaniin warraaqsa haaraa Sadaasa 12 irraa eegalee gaggeessuun wareegama lubbuu, madaa’uu fi qaamaa hir’achuu guddaa fi ulfaataa baasaa jira. Ummatni keenya wareegama kana kan baasaa jiruuf mirga uumaan qabu fi mirga lafa isaa irratti abbaa biyya tahuu falmachuuf jedhee ti. Falmaan akkasii sadarkaan isaa wal haa caalu malee gola ummatoota Itophiyaa hundaa keessa jira. Goondar irraa lafatu muramee alagaaf kennamaa jira. Gambeela ummata
abbaa biyyaatu buqqifamee alagaa biyyaa alatti gurguramaa jira. Omoo keessaa ummatootaatuu buqqifamaa jiru. Kan akkasii heddu tarrisuun danda’ama. Kun hundi gaaffi ummatni Oromoo Finfinnee ilaalchisee gaafataa jiruu wajjin tokko. Garaa garummaa hin qabu.

Har’a yeroo ummatni Oromoo ka’ee karaa nagaa mirga isaa falmachaa jiru, moggaa dhaabbatanii qe’ee koo hin geenye jedhani daawwatuun hin tahu. Kan har’a ummata Oromoo irra gahaa jiru bor waan qe’ee keessanitti dhufuuf cal jettanii ilaaluun gaabbii taha. Yeroon kun cunqursaa mootummaan Wayyaanee ummatoota biyya Itophiyaa keessaa jiran irraan gahaa jiru callifnee itti ilaallu miti. Sirnooti Itophiyaa bulchaa turanii fi jiran wal shakkii fi bir’aa ummatoota gidduutti bu’ureessanii jiru. Amma kan ummatoota Itophiyaa irraa barbaadamu bakka jiran hundatti ka’anii mootummaa Wayyaanee/ Ihadeeg of irraa dabruu dha. Kanaaf yaa Ummatoota Itophiyaa!

Dantaa fi Mirga keessan kabajchiisuuf bakka hundaa haa sochoonu!

Sochii ummatni Oromoo godhaa jiru cinaa dhaabbadhaa!

Warreen humna waraanaa, polisaa fi tika Wayyaanee keessa jirtan Oromoo ajjeessuu irraa of qusadhaa. Mootummaan Wayyaanee yeroon isaa dhumatera. Harka walqabannee mootummaa kana kuffisuudhaan bilisummaa, dimokraasii, nagaa fi tasgabbii ummatootni barbaadan argamsiisuuf haa warraaqnu. Manni olla keettii osoo gubatu kiyya nagaa baha jettee hin eegin. Ibiddi mana olla keetitti qabate kees gubuu hin ooluutii.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Harka walqabannee mootummaa Wayyaanee haa kaafnu!

WaamichaQabsoo ABO irraa

Yetigil-tirii

 

Oromia (ABO): Mirga Eenummaa fi Abbaa Biyyummaa Sarbamnee Sabummaan Dhabamuu hin Haayyamnu (Ibsa ABO Haala Oromiyaa Amma Ilaaluun) December 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

 

???????????OLF logofb367-alaabaanew

Mirga Eenummaa fi Abbaa Biyyummaa Sarbamnee Sabummaan Dhabamuu hin Haayyamnu

(Ibsa ABO  Haala Oromiyaa Amma Ilaaluun)

Ummatootni cunqurfamoo empaayera Itophiyaa mirgi sabummaa fi namoomaa kabajameefii bilisummaa fi walabummaan jiraachuuf,

 

Sirni dantaan ummatootaa keessatti kabajamu fi murteessummaan ummatootaa keessatti dhugoomuu, ummatoota aangoomsu argamsiisuuf qabsoon gochaa turanii fi jiiran ammayyuu xumura hin godhatne. Qabsoo adeemsisaniin mootummoota jijjiiruu danda’an illee ummatootni aangoomuu hin dandeenye. Qabsoon ummatootaa addatti ammo kan ummata Oromoo waggoota dhibbaa ol lakkoobsise bakka ummatni Oromoo barbadu akka hin gahiin ifaa dha.

Empaayera Itophiyaa keessatti qabsoo ummatootaan mootummootni jijjiiramanis kan ummata Oromoof rifaatuu hin qabne, sirna ummata Oromoon tajaajiltuu ittiin taasifatan ijaarratanii malee kan sabummaa isaa beekee kabaju hin ijaarre. Kana irraas cunqursaan saba keenya irratti ni jabeeffame malee hin laaffatne. Kan ammaa ammoo ittuu hammaatee “Fanxoo irratti Cittoo” akkuma jedhamu tahee imaammata sanyii duguuggii Minilikiin bu’ureeffame haaromfatuun ummata Oromoo dachee irraa dhabamsiisuuf sochii bal’aa irratti argama.

Bittaa alagaa fi abbaa irrummaa kittillayyoota isaanii waliin Oromiyaa keessaa buqqaasuu dhaan bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoon adeemsifamu humna horataa fi jabaataa Oromiyaa keessatti belbelaa akka jiru dhokataa miti. Ummatni Oromoo duula sanyii duguuggii irratti baname kana murannoo fi jabina dorgomaa hin qabneen dura dhaabbataa jira. Darggaggootni Oromoo ammo durummaan hiriiruudhaan waggootaaf wareega lubbuu fi qaamaa baasuu irratti argamu. Dhaadannoo, “Gabrummaan Haa Gahu!” jedhu kaasuun falmaa itti jiraniin ummata Oromoo boonsaa fi hamlachiisaa jiran. Akka gucaatti boba’a fi dhiiga isaanii dhangalaasaa bilisummaan wareegamaan alatti kan hin dhufne tahuu mirkaneessuu irratti aragamu. Haala ammaa keessa jiraatanis du’anis garaagarummaa akka hin qabne tahuu hubatuun wareegamanii kan hafe bilisummaa gonfachiisuuf murannoo ol aanaa agarsiisaa jiran.

Ilmaan Oromoo kaleessas tahe har’a kan wareega baasaa jiran haqa ummata isaaniif waan taheef injifannoon kan gudunfamu tahuun hin mamsiisu. Haqni yoomiyyuu waan mo’atuuf kanneen haqa ummataaf falman roorro fi cunqursaa injifatnoon keessaa bahan. Lafeen bilisummaaf jecha cabe, dhiigni dhangala’e hundi, gumaacha ilmaan Oromoo bilisummaa mirkansu dha.

Mootummaan murna bicuu Wayyaanee qabsoo haqaa ummata Oromoo dhugoomsuuf, kanneen qabsoo haqaatti jiran guyyuu jala deemee ajjeesuu, hidhuu fi hiraarsuu dhaan dhaamsuuf yaalullee QBO ittuu jabaataa, babal’ataa fi akka ibidda saafaa belbelaa gara galii isaatti arreedaa jira; kan booda hin deebine tahuu guddina qabsoon ummata keenyaa irra gahe ni hubachiisa. Qabssoo ummataan hammatame keessatti wareegamni baafamu ilmaan ummatootaa kumootaan qabsootti akka makaman taasisee umrii bittaa cunqursitoota gabaabsuun qadaadama malee maseenee hin hafu.

Duula mootummaa Wayyaaneen irratti banameen har’a sabni keenya lafaa fi qe’ee isaa irraa ari’atamee dhumiinsaaf saaxilameera. Imaammata beelessanii jilbeenfachiisuu mootummaa kanaan hawwanii fi daa’immaan, kaa’immanii fi jaaroleen hongeen gaaga’amaa jiran. Kana hubatuu irraa ti ilmaan Oromoo muratoo kan mootummaa kanaan wal-hudhanii wal qabaa jiran. Wareegamni kafalaa jiranis ummata Oromoo dhabama irraa baraaruufi.

 

Waan taheef:

Lammiwwan Oromoo caasaa bulchiinsaa mootummaa gabroomfataan haammatamtanii ajaja murna bicuu hojii irra oolchaa jirtan, dirqama alagaan isinitti kenneen ummata keessan hin miidhiinaa. Gochaa farrummaa raawwataa jirtan irraa dhaabbadhaa. Osoo yeroon hin dabriin ummata keessan waliin hiriiruun lubbuu dabruun seenaa hin dabarre galmeessuuf qabsoo ummatatti makamaa. Dhamsi kun deddeebi’ee isiniif darbaa jira. Kana diduun diinaaf kan tajaajila itti fuftan gaafatama irree ummataa jalaa akka hin bane hubachiifna.

 

Mindaa yartuuf jecha waraana biyyaa keessatti qaxaramuun daangaa tiksaa jedhamtanii kanneen aduu fi qorraan waxalamaa jirtan, dantaa sirna cunqursaa tiksuuf jecha biyyoota adda addaatti ergamuun dhimma isin hin ilaalle irratti wareegamaa jirtan, mootummaan tajaajilaa jirtan mootummaa ijoolleee keessan, obboleeyyan, haawwanii fi abbootii keessan biyya isaanii keessatti ajjeesaa, salphisaa fi xiqqeessaa jiru tahuu beeka. Qawween hidhatan kan nageenyi cunqursitootaa ittiin tikfamu tahuun as irratti haa gahu. Nageenya ummata keessanii ittiin tiksuuf murteeffatuun yeroon isaa amma. Obboleeyyan keessan waliin hiriiruun garee ummataa tahuu keessaan iyyata ummata keessanii “Yaa Ilmaan koo ana dhaqqabaa” jedhuuf deebii kennuun agarsiisaa.

Poolisni ummataa kan ummataaf dhaabbatu malee ummatatti dhukaasuu fi dararu miti. Sababa malee lammii hidhaatti guuruu fi dhaanuunis dalagaa poolisii dantaa ummataa tiksuuf ijaaramee miti. Waan taheef qabsoo haqaa ummatni Oromoo itti jiru dura dhaabbatuun kan ummata miidhaa jirtan gaafatama jalaa hin baatan. Tarkaanfii ummata miidhaa jiru irraa akka dhaabbattan gadi jabeessinee akeekkachiifna.

Mootummaan Wayyaanee dantaa xixiqqoon isin gowwoomsuu fi doorsisuun nageenya naannoo tiksitu jedhee qawwee rasaasa gahaa hin qabne isin hidhachiisuun ummata keessan irratti akka hiriirtan isin taasisee jiru hidhattoota gandaa, “Qawwee alagaaf baachuun haa gahu!” jedhaa. Qabsoo ummaatti makamuun ummata keessan diinaan hiraarfamaa jiru cinaa akka hiriirtan waamicha haromsina.

Barsiisota mindaa beela hin baafneen hiraaraa jirtan; Hiraar, daaraa fi beela matiin keessan keessa jiruuf sababni mootummaa ummata Oromoo-tti hujummoo dhaabbatee dhiiga xuuxaa jiru dha. Mootummaa ummata fixaa fi nyaataa jiru kana qarrifaan isaa caccabu malee egeree irra wayyaatti bahuu akka hin dandeenye eenyu caalaa hubattu; akkuma gochaa turtan barattootaa fi ijoollee kessan mirga hunda keenyaaf falmaa jiran waliin caalaatti bifa mul’ataan hiriiruu isin irraa eegama. Jajjabeessa! Hamlachiisuun gahee keessan qabsoo bilisummaaf gumaachaa.

Kanneen cunqursaa fi roorroo baqatuun biyya alaa jiraattan: Haala sabni keenya keessa jiru kan boqonnaa namaa hin laatne tahuu hubatuun miidhaa irra gahu addunyaa hubachiisaa. Sochiin biyyoota alaa adda addaa keessatti adeemsiftan qabsaawota biyya keessaa hamlachiisa. Falmaa itti jiran ciminaana akka itti fufan onnachiisa. Ummatni kaleessa biraa dhuftan roorroon itti jabaattuu irraa hadheeffatee diddaa isaa agarsiisaa waan jiruuf biraa boodatti hin hifatiinaa. Waan danda’amu hundaan kan bira jirtan tahuu dalagaan agarsiisaa.

ABOn sochii fi fincilli Oromiyaa keessatti deemaa jiru gara injifannoo xumuraatti akka qajeeluuf kan irraa eegamu ni gumaacha. Ajjeechaa fi hidhaa bara dhufaa dabraa barattoota Oromoo irra gahaa jiru akka itti hin fufne taasisuuf qabsoo fuula hundaa jabeessuun fedhii ummata Oromoo guutuuf yeroo kamiyyuu caalaatti hojjata.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo!

Muddee, 2015

Ibsa-ABO-Haala-Yeroo-Irratti

Click to access Ibsa-ABO-Haala-Yeroo-Irratti.pdf

 

Related:-

The OLF-Executive Committee meeting and Oromia wide national protest against Ethiopian rule in Oromia: Is it planned or coincidence?

http://qeerroo.org/2015/12/06/the-olf-executive-committee-meeting-and-oromia-wide-national-protest-against-ethiopian-rule-in-oromia-is-it-planned-or-coincidence/

 

 

 

Oromia: Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname: Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe. November 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????OLF logofb367-alaabaanew

Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe.

(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname, Sadaasa 05, 2015) Mootummaan Wayyaanee olola dharaa daangaa hin qabnee fi duula shoororkeessummaa, haaressa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Humnootiin tikaa fi miidiyaan Wayyaanee akkuma amala isaanii fiilmii dharaa maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo xureessu oomishuuf har’as olii fi gadi kaataa jiru . Duulli maqaballeessii fi jibbisiisaan kunis waan haaraa utuu hin taane itti fufa kan ammaan duraa ti. Gama biraanis humnootiin tikaa Wayyaanee maqaa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi shoororkeessitoota jedhuun wayta ammaa ilmaan Oromoo nagaa biyya keessaa fi biyyoota ollaatii ukkaamsanii garii mana hidhaatti guuruu, kaan immoo ajjeesuu fi gara dabarsuun muddama uumuuf asii fi achi fiigaa jiru. Kijibni Wayyaanotaa fi fakkaattotni isaanii ABO fi walii gala qabsoo Oromoo irratti tarrisan: ABOn dhiphoo dha, shoororkeessituu dha, hooggannni ABO nama ajjeesa, nama qala, ABOn ergamaa alagaa ti, qabsoon Oromoo ummatoota kaan balleessuuf adeema, …kkf. kan jedhu olola hundee hin qabne dha. Olola fokkisaa gantoota sabaa fedhii dhuunfaa guuttachuuf jecha dantaa saba ofii balaa irra buusuuf luffisan keessaan oofuudhaan tokkummaa ummata Oromoo diiguu fi qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuuf bara baraan dhama’u. Miidiyaa of harkaa qaban kan akka Dhaabbata Raadiyoo fi Televiziona Itoophiyaa, gaazexoota mootummaa, raadiyoo Faanaa, marsariitii isaanii kan akka Ayigaa Forum, Tigraay Online, Waarkaa, mana pal talk, akkasumas Youtube Gadaa TV fi kan kana fakkaatutti gargaaramanii sum’ii diinummaa isaanii Oromootti facaasuuf aaragalfii dhabaa jiru. Akeekni olola Wayyaanee inni guddaan bara baraan ummata Oromoo gandaa fi gosaan wal irratti kakaasee tokkummaa isaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu akka tahe amma kan hin hubanne jira hin fakkatu. Fedhiin isaa duula qorqalbii ummata Oromoo irratti oofuudhaan akka ummatichi boquu gadi qabatee sirna saamichaa fi hacuuccaa isaa ameen jedhee jalatti bulu taasisuuf ummaticha shoororkeessuu dha. Shoororkaa uumee ittiin ummata sodaachisa, doorsisa. Addatti ammoo yeroo ammaa ummatni Oromo Wayyaanee irratti tokkummaa isaa jabeeffatee sochii cimaa bifa gara garaatiin gochaa jiru irraa rifaatuu guddaa keessa waan seeneef olola kana haaromfate. Kana malees ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo empaayerattii keessa jiran kan biroo gidduutti shakkii uumuun akka waliif hin tumsine taasisuuf tattaafata. Mootummaan farra ummataa kun shakkii fi sodaa ummattoota gidduutti uumuun imaammata qoqqooodanii bituu akka hordofu ifaa dha. Ummatoota cunqurfamoo walitti diree dhiiga wal dhangalaasisaa ofii nagaadhaan giddduutti jiraachuun imaammata Wayyaanee dhaabbataa dha. Mootummaan Wayyaanee duula ololaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofutti dabalee, maqaa miseensota ABO, shoororkeessitoota fi kkf. itti maxxansuun lammiiwwan Oromoo mana hidhaatti guura. Lammiiwwan Oromoo nagaa mana hidhaa keessatti dararee beelaa fi dhukkubaan akka du’an taasisa. Mootummaa nama ajjeesee qaanii tokko malee “of ajjeese.” jedhu dha. Namoota miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti jedhu shoororkeessummaan yakkee mana murtii!

federaalaa ofii itti ajajutti dhiheessee murtii jal’aa itti dabarsa. Sababa Bilisummaa Saba ofiif falmatan qofaaf yakka tokkoon maleetti hidhaa umrii guutuu fi du’aan adabuun mootummaa dabaa fi cubbuu guddaa ummata Oromoo fi kanneen biroo irrattis raawwataa jiruu dha. Mootummaan Wayyaanee, shoororkeessaan Sabboontota Oromoo mirga Oromoof falman bak ka argamanitti akka ajjeefaman maqaa isaanii tarrisee facaasaa akka jirus ragaa waliin ifa bahee jira. Duula Oromoo bara baraan shoororkeessuu bal’inaan itti fufee jira. Kana malees humnooti in tikaa Wayyaanee baqattoota Oromoo sirna isaa jalaa baqatanii biyya ollaa keessa jiraatan ad amsanii ukkaamsuu fi ukkaamsisuu irratti argamu. Obbo Dabbasaa Guyyoo Saafarroo, jaarsi umriin waggaa 80, Fulbaana 27, 2015 Naayiroobii keessaa ukkaamsamanii hanga ammaa achi buuteen isaanii hin baramne. Akkasumas baqattootni Oromoo maqaan tarrifame garii wal ta’iinsa humnoota tikaa Wayyaanee fi poolisoota Keeniyaatiin Naayiroobii fi bakkoota birootii guuramanii maqaa gooltummaatiin mana hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiru. Akka kanaan dalagaan gooltummaa mootummaa Wayyaaneetiin raawwatamu daangaa biyyaa fi biy yoota ollaa irra utaalee sadarkaa idiladdunyaatti tarkaanfateera. Wayyaaneen soba ija baasee fi olola dharaa oofuudhaan umrii bittaa ofii dheereffachuuf dhama’a. Soba tarrisuun, soba dhugaa fakkeessuu fi ummatoota gidduutti shakkii fi sodaa uumuun aangoo irra of tursuuf tattaafata. Kun tooftaa dhaabbataa fi dulloomaa murni kun kana tu na baasa, kana malee jiraachuu hin danda’u jedhee waggoota digadamii afuriif itti gar gaarame; ittis gargaaramaa jira. Olola dharaa oofuu mala jireenyaa taasifate. Murni aangoo dhuunfatee deggersa ummataa hin qabnee fi yeroo hunda bir’ataa jiraatu kun, fuula duras hanga gaafa aangoo irraa darbamuutti shira akkasii dalaguu irraa if duuba hin deebi’u. Umrii bittaa ofii dheereffachuuf olola diiggaa fi sum’aawaa oomishee ummata keessa facaasuun shakkii fi afanfaajja’iinsa uumuu irraa hin dhaabbatu. Mootummaa deggersa ummataa fi hundee hin qab ne humnaa fi ololaan biyya bulchuuf tattaafatu dha. Wayta amma Addi Bilisummaa Ummata Tigraay wal dhabbii of keessatti qabuu fi beela dabalatee rakkoolee hawaasummaa adda addaa ummatoota empaayerattii hudhanii qaban dhok suuf oduu fi fiilmii sobaa oomishee ilaalcha ummataa gara dabarsuuf abbala. Kana malees dhi hee bari’u mootummaa fi ummata biyya ollaa irratti olola jibbaa facaasuun ilaalcha ummatoota Itoophiyaa keessa jiranii gara dabarsuun bara bittaa isaa dheereffachuu barbaada. Hunda caalaa immoo, Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee Tumsi Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatootaa dhaabotni ummatoota cunqurfamoo shan dhiheenya ijaaran mootummaa Wayyaanee yaaddoo keessa buusee jira. Kanaaf waan qabatuu fi gadi dhiisu isa wallaalchisee akka saree maraatuu olii fi gadi kaachuun, keessaahuu, ummata Oromoo unkuruu irratti fuulleffate. Adda Bili summaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti olola dharaa kan maqaballeessii oofee bulguu fakkeessuudhaan ummatoota biroo fi hawaasa addunyaa duratti dhiheessuuf tattaafata. Haa ta’u malee ummata Oromoos ta’e ummatootni cunqurfamoon empaayerattii keessa jiran olola dharaa fi tooftaa dulloomaa Wayyaanee kanaaf gurra kennaa hin jiran. Ummatootni em paayerattii Mootummaan Wayyaanee mootummaa ummata sobuu fi sobaan jiraatu ta’uu erga itti dammaqanii tureera. Mootummaa osoo ummatni beela’uu quufatu jira, dinagdee biyyaa da chaadhaan guddisnee jirra jedhuu fi kijibaan jiraatu ta’uu hundatu beeka. Mootummaa mirga dhala namaa gara jabinaan dhiitaa, bilisummaa namtokkee fi sabaa irra ejjetaa sirna dimokraasiin ijaaree na faarsaa, jedhee ija dhiibee ummatoota nin bulcha jedhuu fi hawaasa

addunyaa sobu dha. Haa ta’uu yeroon isaa yeroo itti ummatatti hurrii maranii bulchuun dan da’amu miti. Yeroo itti dammaqiinsi ummataa fi guddinni teknooloojii beeksisaas guddate ak kasii keessa miidiyaadhaan uummata sobuu yaaluun of gowoomsuu dha. Akkasumas umma tootni empaayerattii, keessaahuu, ummatni Oromoo har’a ololaa fi tarkaanfii shoororkeessum maa mootummaa Wayyaanee fi lukkeelee isaaf jilbeenfataa hin jiran. Hidhaa fi ajjeechaan qab soo keenya hin dhaabu, warri har’a karaa baay’ee nutti duulaa jiran boru karaa itti dhugaa fi ol’aantummaa ummataa jalaa bahan tokko illee hin qabaatan jechuudhaan hamilee fi muran noodhaan diina hanga funyaaniitti hidhate dura dhabbataa jiru. Dhuma irratti injifannoon kan ummataa akka ta’us shakkiin hin jiru.

Injifannoo Ummata Oromoof !
Adda Bilisummaa Oromoo Sadaasa 05, 2015

Oromia:Ijoo Dubbii Adda Bilisummaa Oromoo: Mootummaan Wayyaanee Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee Humnaan Hojii Irra Oolchuuf Murteeffachuun Isaa Qabsoo Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata Oromoo Of Booda Hin Deebisu. October 2, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

???????????OLF logo

 

sbo

Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

(Sagalee Bilisummaa Oromoo – Onkoloolessa 02,2015): Mootummaan Wayyaanee Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee Humnaan Hojii Irra Oolchuuf Murteeffachuun Isaa Qabsoo Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata Oromoo Of Booda Hin Deebisu.

(Ijoo Dubbii Adda Bilisummaa Oromoo – Onkoloolessa 02,2015).

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee/EPRDF/TPLF diinummaa ummata Oromoof qabu hojiin mul’isuu kan eegale aangootti ol bahee osoo hin bubbulini. Saboota biyya sana keessatti argaman keessaa hunda caalaatti diina angafa godhatee kan irratti duulaa turee fi har’as irratti duulaa jiru ummata Oromoo ti.

Biyya Oromoo Oromiyaa humna afaan qawween qabatee bulchiinsa gabrummaa fi abbaa irrummaa ummata Oromoo irratti erga diriirsee waggoota 24n darban keessatti dinagdee fi qabeenya ummatichaa saamee lammiilee hiyyoomsuu fi deegsuun gamatti, ummaticha gaaffii mirga abbaa biyyummaa irraa deebisuuf, qabsoo isaa dadhabsiisuuf danda’amuuf ammoo bal’eessuuf hedduu ajjeesee, kumoota kudhanootaan ammoo hidhaatti guureera. Kumootni dhibbootni sirna cunqursaa fi saaminsaa kana jalaa baqatanii biyya ambaatti koolu galtummaaf dirqamaniiru.

Hiraarrii fi cunqursaan saba Oromoo irra sirna abbaa irree wayyaaneen geessifamu har’allee babal’atee dameelee hedduu yaafatee gidiraa fi dhiphuu ummata Oromoo akkaan hammeessee jira. Hidhaan, ajjechaanii fi baqi akkuma jirutti ta’ee, maqaa guddina biyyaa, misoomaa fi investimentii jedhuun qonnaan bultootni Oromoo lafa isaanii irraa buqqaafamanii maatiin diigamaniiru. Duulli maqaa misooma biyyaa fi investimentiin geggeeffamaa jiru jireenya Oromoo hundee irraa kan qoree fi lafa akaakilee fi abaabilee irraa buqqisee ilmaan Oromoo hedduun kadhattuu fi harka ormaa ilaaltuu akka ta’an taasisuun dhugaa dirreetti mul’atuu dha.

Gartuun TPLF/EPRDF sirna cunqursaa fi saaminsaa itti fufsiisuuf Oromiyaa dhabamsiisee ummata Oromoo biyya dhablee taasisuuf karoora diinummaa bal’aa lafaa akka qabu dhokataa miti. Karoora isaa keessaa tokko kan ta’ee fi bara 2014 keessa hojii irra oolchuuf yaalee kan dura dhaabbannoon ummata Oromoo isa mudachuu irraa yeroofis ta’u jalaa gufatee ture Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee ti.

Karoorri Master Pilaanii Magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee jedhamu dhuguma akka sirnichi ololu Oromoo lafa isaa irraa kan hin dhiibnee fi hin buqqisne, jiruu fi jireenya isaa kan hin gaagaane, aadaa, seenaa fi afaan isaa irratti gaaddidduu kan hin buusne osoo hin taane, dhugaa qabatamaan lafa irraa mul’atu Oromoota Finfinnee fi naannawa sana marsanii jiran, kanarra iyyuu darbee haga fageenyaa irratti argaman kan buqqisuu fi diigu, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo kan dhabamsiisuu fi bulchiinsa alagaa kan warra gita bittootaa Oromoo irratti kan goobsu akka ta’e qabatamaan mul’ata. Alagaa investara taasisee Oromoo kumoota dhibbaan kan hiyyeessa gadadaawee fi kadhataa taasisuu dha.

Karoorri Master Pilaanii Magaalaa Finfinnee kun shiraan kan guutame, yakka ulfaataa ummata Oromoo irratti dalagamaa jiru ta’uu ammas ummatni Oromoo daqiiqaa tokkoof illee dagatuu hin qabu. Karoorichi imaammata mootummaan abbaa irree wayyaanee lafaa qabu Oromiyaa bakka xixiqqaatti murmuruu, yoo danda’ameef ammoo kaartaa irraa haquun Oromoo humna dhabsiisuu dha. Kanaanis qabsoo Oromoo dadhabsiisuu fi gaaffii mirga hiree murteeffannaa ummatichaa walxaxaa gochuuf kan saganteeffamee dha.

Hawaasa addunyaa, dhaabbattoota garagaraa fi Investeroota biyyoota adda addaa Finfinnee dabalatee Oromiyaatti hawatuun gartuu TPLF/EPRDF guddina biyyaa dhuguma ummatni Oromoo irraa fayyadamu argamsiisuufiif osoo hin taane, akeeka dhokataa kan of keessaa qabu sochii Oromoo kan ittiin haguuganii fi gaaffii haqaa kan mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo dura ittiin dhaabbachuuf akka meeshaatti kan itti fayyadamaa jiru ta’uunis ummata keenyaan, darbees hawaasa addunyaan hubatamuu qaba.

Karoorri Master Plaanii Magaalaa Finfinnee wayyaanee kun dhuguma akka Wayyaaneen haaluu osoo hin taane sochii babal’ifannoo lafaa kan of keessaa qabu akka tahe ragaa waliin kan jiruu dha. Kanaafis Finfinneen kan sq.km. 54,000 turte gara sq.km. miliyoona 1.2tti akka guddattuuf kaartaan baheefii ragaa qabatamaa waliin kan mul’atuu dha. Kanaaf karoora Master Plaanii Finfinnee kana ilaalchisee kan mootummichi jedhu dhugaa irraa kan fagaate mormii fi dura dhaabbannoo ummata Oromoo of irraa qabbaneessuun karoora dhabamsiisii kana hojii irra oolfachuuf kan afanfajjii uumuuf tattaafatuu dha.

Karoorri kun balaa ulfaataa kan ummata Oromootti fidu, Oromoo fi Oromiyaa bakkoota adda addaa 3 fi sanaa olittillee cicciru, qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee fi naannawa sana jiran miliyoonotaan lafa irraa buqqisee kan dhabamsiisu, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo kan bal’eessuuf karoorfame ta’uu isaa hubachuuni bara 2014 yeroo labsiin kun bahu barattootni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa fi sabboontotni Oromoo kan dirreetti ba’anii FDGn dura dhaabbatanii morman. Dhiiga dhangalaasanii, lafee cabsanii, wareega lubbuu ulfaataa kafaluun karoorri Oromoo fi Oromiyaa gaaga’uuf bahe kun hojii irra akka hin oolfamneef seenaa gootaa dalaganii darbaniiru. Yoo xiqqaate diddaa fi mormii Master Plaanii kanaaf barattootnii fi sabboontotni Oromoo 73 ol ta’an wareegamuun galmee gootota Oromoo keessatti galmaa’aniiru. Hedduun isaanii hidhamaniiru; gariin haga har’aatti murtii malee hidhaa keessatti gidirfamaa jiran.

Diina innikkaa ummata Oromoo kan ta’e gartuun wayyaanee/EPRDF sochii dabaan guutame kan darbe irraa osoo hin dhaabbatne, karoorri isaa kun ummata Oromoo biratti fudhatama kan hin qabne ta’uu isaa ummata dirreetti bahee itti agarsiise tuffachuu fi maal fidduun, hidhattootaa fi qondaalota isaa kanneen dhiiga barattootaa fi sabboontota Oromoo dhangalaasan osoo seerattillee hin dhiheessin, ammas yeroo lammataaf Karoora Master Plaanii Magaalaa Finfinnee hojii irran oolcha jechuun murteeffatee bifa haaraan sochii eegalee jira. Ergamtooti isaa OPDOnis karoora kana hojii irra akka oolchaniif ajaja itti dabarsee jira. Adeemsi abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee kun caalaatti ummata Oromoo dammaqsee, dhabama irraa akka of oolchuuf falmaa fi diddaa caaluuf yoo kakaase malee kan duuba deebisu akka hin taane diinnis firris hubachuu qaba.

Addi Bilisummaa Oromoo har’as boris Finfinneen handhuuraa fi qaama Oromiyaa ta’uutti amana. Qabsoon Finfinnee weeraraa fi saamicha gartuu abbaa irree Wayyaanee irraa oolchuuf taasifamu qaama qabsoo Oromiyaa bilisoomsuuf godhamaa jiruu ti. Rakkoon Finfinnee guutuutti dhugoomuu bilisummaa Oromiyaa keessatti kan furamu ta’ullee, Oromoon badii irraa of oolchuuf, golee jiru cufa keessatti lafa isaa gubbaatti, qe’ee isaa irratti waan qabu qabatee tokkummaan dhaabbatee of ittisuu akka qabu ABOn ni hubachiisa.

Dargaggootnii fi barattootni Oromoo, hojjettootni, qonnaan bultootnii fi horsiisee bulaan Oromoo waliigalatti qaamotni hawaasa Oromoo marti harka walqabatuun duula mootummaa wayyaanee/EPRDF Karoora Master Plaanii fi akkasumas ergamtoota isaa irroomsuuf, magaalota hedduu keessaa manneen diigee lafa ummata irraa saamee deggartootaa fi alagootaaf hiruuf sochii godhaa jiru hundi kan ummata Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf bifa haaraan geggeeffamaa jiru waan ta’eef, kana fashalsuu fi bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuuf harka walqabatanii FDG finiinsuu akka qaban ABOn dhaamsa isaa haaromsa.

Injifatnoo Umamta Oromoof!

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku. August 31, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

(Ijoo Dubbii ABO)

Hagayya 31,2015
OLF logo

 

Hawaasni addunyaa Itophiyaa empaayera ummatootni beelaan keessatti dhuman tahuutti eerga hubatee dhaloota tokko ol lakkoobsisee jira. Hundaan olitti ammoo beelli Kaaba Itophiyaa bara 1974 mul’ate, hawaasa addunyaa mara rifaasise. Ummatoota Itophiyaa dheekkamsiisee sirna Nugusummaa irratti kakaase. Barattootaa fi hojjattootas fincilsiise.

Beela bara 1974 sanaanis namootni kuma kudhanootaan akka baala mukaatti harca’an. Daa’imman harma haadha duutee osoo hodhanii addunyaan daawwate.  Kumoota dhibbaan qe’ee dhiisanii baqatuun mudate. Kun hundi oggaa tahu kanneen “Ummata keenya nu jaallatuu fi jaallannu” jechuun empaayeritti walakkaa jaarraaf bitan, rakkoo ummatootaa furuuf tattaafatuu irra beelli ummatoota harcaasaa jiru addunyaa biratti akka hin dhaga’amnee fi hin mul’atneef ukkaamsuuf tattaafataa turan.

Mootummaan barcuma nugusummaa dhaalee empaayera Itophiyaa jijjiirraa kabeebsaan jireessuuf aangootti ol bahes, mootummaa isa dura ture dhumiinsa sababa hongeen dhaqqabeef abaaruu fi balaaleffatuun aangoo humnaan argate ittiin jabeeffatuuf itti gargaarame malee furmaatni argamsiise hin mul’atne.

Mootummaan Dargiis mirgi ummatootaa kabajamuu, mirgi lammiileen walabummaan hojjatanii jiraatuu tikfamuu irraa dantaa waan hin qabneef empaayerittii keessaa beela dhabamsiisuu hin dandeenye. Waan taheef bara Dargiis beela xiqqaatu marroo lama mudateen ummatootni miidhamuu jalaa  hin baraaramne. Sababa beelaan  biyya ollaatti baqaan godaanuun itti fufe. ijoo-dubbii-abo-hagayya-31-2015

OLF Opens Branch Office in Little Oromia (Minnesota), Oromo-TV Reports August 9, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????fb367-alaabaanew

 

 

 

 

Oromiyaa: Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO April 23, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromummaa.
Tags: , , ,
add a comment

???????????

Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO

OLF_ABO_Logo

Lammiilee mootummaa dirmatuu fi lammii dhaqqabuuf dhihooti hin qabne, rakkoo fi hiraara jalaa of baasuu fi abdii nuuf dabra jedhuun gammoojjii hamaa qaxxaamuree Libiyaa gahe irratti tarkaanfii sukaneessaa ISIS (Mootummaa Islaamaa) ofiin jedhuun lammiilee Saboota Iyophiyaa irratti fudhatame tarkaanfii namoomaa ala kan tahee fi dhala namaa kamuu irraa hin eegamne waan taheef ABO gadi jabeessee balaaleffata. Gochaan bineensummaa akkanaa ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne tahuus dabalee hubachiisa. Tarkaanfii loogummaa amantii irratti hundaauun namoota harka qulleeyyii fi sivilii irratti fudhatame kanaan gadda itti dhagaame maatii lammiiwwan gaagaamni irra gaheef ibsaa jajjabina hawwaaf. Loogummaa bifa kamuu ummataa fi lammiilee miidhu kamuu jabinaan kan dura dhaabbatu tahuus mirkaneessa. Hiree kanaanis hundee rakkoo lammiilee Itophiyaa balaaf saaxile kana hawaasni addunyaa akka hubatu yaadachiisuu fedha.

Empaayerri Itophiyaa empaayera bittaan abbaa irrummaa irratti dagaagee lammiileen mirga dhablee taasifamuun keessatti hiraarfaman,

Biyya hacuuccaan siyaasaa fi dhiittaa mirga ummata fi ilma namaa hadhaawaa tahee keessatti gaggeeffamu tahuu irraa fi tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa bahuu dadhabuu irraa lammiileen dhibbeentaa 40 ol tahan hiyyummaa maayyiin keessatti dhamaaa jiraatan,

Empaayera saaminsaa fi malaammaltummaan keessatti saaree murni bicuu keessatti duroomee, wayyabni keessatti hagabee jiraatu,

Empaayera ummatoota biyyattii keessaa kan miliyoonotaan lakkaaaman harayyuu gargaarsa alagaan jiraatuuf dirqaman keessa jiraatan,

Biyya bilisummaan ummatootaa fi matayyaa kabajamuu hanqatuu irraa barattootni, beektotni, gazexessotni, hogganootni jaarmayoota siyaasaa keessatti hidhaman, ajjeefamanii fi dararaman, Empaayera mirgi walaba tahanii bakka buaa ofii filatuun abjuu itti tahe, lammiileen kan hin beeknee fi hin feene filuuf itti dirqisiifaman, filannoo fakkeessiin hawwaasa addunyaa sobaa jiraatuun filmaata itti tahe,

Empaayera mootummaan Heera ofiif raggaase cabsuu dhaan dhimma amantii keessa harka naqatee matootii amantii sirna abbaa irrummaaf amanamoo tahan amantoota irratti muudamanii fi kan mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhan ariamanii fi hidhaman tahuu irraa lammiileen biyyaa kumoota dhibbaan keessaa baqatan taatee jirti.

Tarkaanfii suukanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti Ibsa ABO.pdf

http://qeerroo.org/2015/04/22/tarkaanfii-sukanneessaa-libiyaa-keessatti-fudhatame-irratti-ibsa-abo/