jump to navigation

Oromo Students represent Oromia at York University’s Cultural Showcase April 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromo, Oromo Art, Oromo Culture, Oromo Identity.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

 

Oromia and the Oromo people

 

 

Related:-

Answers Africa: Interesting facts about Oromo ethnic group of Ethiopia April 13, 2017

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromiyaa, Oromo.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Interesting facts about Oromo ethnic group of Ethiopia

Click here  to read at answers Africa

Oromia: Sirna Gadaa: Abbaan Gadaa Booranaa 71essoo ya baallii fuudhe. The Borana Oromo have elected Kura Jarso, 30, as their 71st Abba Gadaa in an elaborate, week long ceremony attended by tens of thousands of people in Badhaasa, Borana, Southern Oromia March 9, 2017

Posted by OromianEconomist in Boran Oromo, Oromia, Oromia News, Oromiyaa, Oromo, Oromo Identity, Oromummaa, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System.
Tags: , , , , , , , ,
5 comments

Odaa OromooOromianEconomist


Kuraa Jaarsoo,abbaan Gadaa Booranaa 71essoo

Kuraa Jaarsoo,abbaan Gadaa Booranaa 71essoo


http://www.voaafaanoromoo.com/a/3749790.html


 

Oromo women attend the inauguration of the 71st Borana Abbaa Gadaa in Badhaasa, southern Oromia.

 

Oromo women attend the inauguration of the 71st Borana Abbaa Gadaa in Badhaasa, southern Oromia

The Borana Oromo have elected Kura Jarso, 30, as their 71st Abba Gadaa in an elaborate, week long ceremony attended by tens of thousands of people in Badhaasa, southern Oromia.

Spectators and invited guests started arriving at Arda Jila Badhaasa (the Badhasa ceremonial place) several days ahead of Jarso’s inaguration. The mood here was euphoric all week long and Badhaasa is packed with people from every corner of Oromia. This is where the Borana Oromo leaders have exchanged power peacefully and in a democratic manner every eight years for more than 560 years. Click here to read more at OPRIDE.

 

 

 

Oromia: Knoweldge and Society: Mammaaksa Oromoo March 4, 2017

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Afaan Oromoo, African Literature, Black History, Chiekh Anta Diop, Culture, Cushtic, Indigenous People, Kemetic Ancient African Culture, Khemetic Africa's culture, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Art, Oromo Literature, Oromo Wisdom, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments
OOromianEconomist
True Knowledge is wisdom.  The Oromo value wisdom to the highest degree: ‘Rather than to be kissed  by foolish man, I prefer to slapped by  a wise man.’ How is true knowledge acquired?  The Oromo proverbs  answers: By inference, by study, through suffering, by moulding another person, by heart. ‘  One who does not  understand  an inference  will never  understand  the thing as it is.. …  But the great school of knowledge is  experience, long life and old age. … The Oromo proverb  offers  no definition of  knowledge; they are not interested so much in nature of knowledge  as the type of knowledge  they propose  as  a model for  man-in-society, and  it is clearly  a knowledge  obtained through  experience through proximity  to the object, as ‘the calf  is known by the enclosure to have become a bull.’ See  Claud Summer, Ph.D., Dr.h.c (1995), Oromo Wisdom Literature,  Volume I , Proverbs Collection and Analysis.

Makmaaksa Oromoo (Oromo proverbs):

Abba hin qabdu akaakyuuf boochi
Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu
Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu
Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee
Abjuun bara beelaa buddeena abjoota
Addaggeen hamma lafa irra ejjettu nama irra ejjetti
Afaan dubbii bare bulluqa alanfata
Afaan gaariin afaa gaarii caala
Afaanii bahee gooftaa namaa ta’a
Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba
Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa
Akkuma cabannitti okkolu
Akukkuun yeroo argate dhakaa cabsa
Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi
ama of komatu namni hin komatu
Amartiin namaa hin taane quba namaa hin uriin
Ana haa nyaatuun beela hin baasu
Ani hin hanbifne, ati hin qalbifne
arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiti
Asiin dhihoon karaa nama busha
“Aseennaa natu dide, kennaa warratu dide otoo nabutanii maal ta’a laata”,jette intalli haftuun
Badduun fira ishee yoo hamattee, baddubaatuun niiti ishee hamatti
Bakkka oolan irra bakka bulan wayya
Bakka kufte osoo hin taane, bakka mucucaatte bari
Balaliitee balaliite allaattiin lafa hin hanqattu

Bara bofti nama nyaate lootuun nama kajeelti!!
Bara dhibee bishaan muka namatti yaaba
Bara fuggisoo harreen gara mana, sareen gara margaa
Barri gangalata fardaati
Beekaan namaa afaan cufata malee hulaa hin cufatu
Biddeena nama quubsu eelee irratti beeku
Billaachi otoo ofii hin uffatiin dhakaatti uffisti
Bishaan gu’a gahe nama hin nyaatiin, namni du’a gahe si hin abaariin
Bishaan maaltu goosa jennaan waan achi keessa jiru gaafadhu jedhe
Bishingaan otoo gubattuu kofalti
Boru hin beekneen qad-bukoon ishee lama
Boftii fi raachi hanga ganni darbutti wal faana jiraattu
Bulbuluma bulbuli hangan dhugu anuu beeka
Buna lubbuuf xaaxa’u warri naa tolii kadhatu
Cabsituun tulluu amaaraatiin giraancee jetti
Citaan tokko luqqaasaniif manni hin dhimmisu
Dabeessa uleen (jirmi) shani
Daddaftee na dhungateef dhirsa naa hin taatu jette sanyoon
Dawaa ofii beekan namaa kudhaamu
Deegan malee waqayyo hin beekani
dhalli namaa otoo nyaattu diida laalti
Dhirsi hamaan maaf hin nyaatiin jedha niitii dhaan
Dhirsaa fi niitiin muka tokko irraa muramu
Dugda hin dhungatan, hunda hin dubbatani
Durbaa fi jiboota garaa gogaa lenjisu
Iyyuuf bakkeen naguma, dhiisuuf laphee na guba
Dhuufuun waliin mari’atanii dhuufan hin ajooftu
Diimina haaduun nyaatani,diimaa arrabaan nyaatu
Dinnichi bakka gobbitetti hordaa cabsiti
Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu
Du’aan dhuufaa jennaan kan bokoke dhiisaa jedhe
Dubbii baha hin dhorkani galma malee
Dubbii jaarsaa ganama didanii galgala itti deebi’ani
Duulli biyya wajjinii godaansa
Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatani
Edda waraabessi darbee sareen dutti
Fagaatan malee mi’aa biyyaa hin beekani
Farda kophaa fiiguu fi nama kophaa himatu hin amaniin
Firri gara firaa jennaan kal’een gara loonii jette
Foon lafa jira allaatti samii irraa wal lolti
foon lakkayi jennaan rajijjin tokko jedhe
fokkisaan nama qabata malee nama hin kadhatu
Fuula na tolchi beekumsi ollaa irraa argamaa jette intalli
Gaangeen abbaan kee eenyu jennaan eessumni koo farda jette
Gaangoonn haada kutte jennaan oftti jabeessite jedhani
Gabaan fira dhaba malee nama dhabinsa hin iyyitu
Galaanni bakka bulu hin beekne dhakaa gangalchee deema
Gaalli yoom bade jennaan, gaafa morma dheeratu bade

Gama sanaa garbuun biile (asheete) jennan warra sodaanne malee yoom argaa dhabne jedhe  jaldeessi
Gamna gowomsuun jibba dabalachuu dha
Ganaman bahani waaqa jalaahin bahani
Gara barii ni dukkanaa’a
Garaa dhiibuu irra miila dhiibuu wayya
Garbittii lubbuuf walii gadi kaattu, warri qophinaafi se’u
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Gaashatti dhuufuun daalattii dha
Gogaa duugduun yoo dadhabdu saree arisaa kaati
Gola waaqayyoo itti nama hidhe lookoo malee ijaajju
Goomattuuf goommanni hin margu
Goondaan walqabattee laga ceeti
Gowwaa wajjin hin haasa’iin bakka maleetti sitti odeessa, karaa jaldeesaa hin hordofiin halayyaa nama geessa
Gowwaan ballessaa isaa irraa barat, gamni balleessaa gowwaa irraa barata
Gowwaan bishaan keessa ijaajjee dheebota
Gowwaan gaafa deege nagada
Gubattee hin agarre ibiddatti gamti
Guulaa hin bitiin jiilaa biti
Gowwaa kofalchiisanii, ilkee lakawu
Gowwaa fi bishaan gara itti jallisan deemu
Haadha gabaabduu ijoolleen hiriyaa seeti
haadha laalii intala fuudhi
Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabani
Halagaa ilkaan adii, halangaan isaa sadi
Hanqaaquu keessa huuba barbaada
Haati ballaa (suuloo) ya bakkalcha koo jetti
Haa hafuun biyya abbaa ofiitti nama hanbisa
Haati hattuun intala hin amantu
Haati hattuun intala hin amantu
Haati kee bareeddi jennaan, karaa kana dhufti eegi jedhe
Habbuuqqaa guddinaaf hin quufani
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaatte
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaattee
Halagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa

Hantuunni hadha ishee jalatti gumbii uruu bartii

Harka namaatiin ibidda qabaa hin sodaatani
Harki dabaruu wal dhiqxi
Harkaan Gudunfanii, Ilkaaniin Hiikkaa Dhaqu
Harree ganama badee, galgala kur-kuriin hin argitu
Harree hin qabnu, waraabessa wajjin wal hin lollu
Kan harree hin qabne farda tuffata
Harreen nyaattu na nyaadhu malee bishaan ol hin yaa’u jette waraabessaan
Harreen yoo alaaktu malee yoo dhuuftu hin beektu
Hidda malee xannachi hin dhiigu
Hidda mukaa lolaan baaseetu, hidda dubbii farshoo (jimaa)n baase
Hidhaa yoo tolcha, gadi garagalchanii baatu

hin guddattuu jennaan baratu dhumee jedhe
Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galu
hiyyeessaf hin qalani kan qalame nyaata
Hoodhu jennaan diddeetu lafa keenyaan hatte
Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba bulchiti
Hoolaan gaafa morma kutan samii(waaqa) arkiti
Ija laafettiin durbaa obboleessaf dhalti
Ijoollee bara quufaa munneen ibidda afuufa
Ijoollee hamtuun yoo nyaataaf waaman ergaaf na waamu jettee diddi
Ijoolleen abaa ishee dabeessa hin seetu
Ijoolleen quufne hin jett, garaatu na dhukube jetti malee
Ijoolleen quufne hin jettu beerri fayyaa bulle hin jettu
Ijoolleen niitii fuute gaafa quuftu galchiti
Ijoollee qananii fi farshoo qomocoraa warratu leellisa
Ijoollee soressaa dhungachuun gabbarsuu fakkaatti
Ilkaan waraabessaa lafee irratti sodaatu
Ilmi akkoon guddiftu dudda duubaan laga ce’a
Intalli bareedduun koomee milaatiin beekamti
Intallii haati jajju hin heerumtu
Itti hirkisaan kabaa hin ta’u
Ittiin bulinnaa sareen udaan namaa nyaatti
Jaamaan boru ijji keen ni banamti jennaan, edana akkamitin arka jedhe
Jaarsi dhukuba qofaa hin aaduu, waan achisutu garaa jira
Jaarsii fi qalqalloon guutuu malee hin dhaabatu
Jabbiin hootu hin mar’attu
Jaalalli jaldeessa yeroo fixeensaa garaa jalatti, yeroo bokkaa dugda irratti nama baatti
Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatti
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Jarjaraan re’ee hin horu
Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniina
Jibicha korma ta’u elmaa irratti beeku
Jiraa ajjeesuun jalaa callisuu dha
Kadhatanii galanii weddisaa hin daakani
Kan abbaan gaafa cabse halagaan gatii cabsa

Kan abbaan quba kaa’e oromi(namni, halagaan) dhumdhuma kaa’a
Kan afaanii bahee fi kan muccaa bahehin deebi’u
Kan bishaaan nyaate hoomacha qabata
Kan citaa qabaa tokko namaa hin kennine mana bal’isii gorsiti
Kan dandeessu dhaan jennaan gowwaan galee nitii dhaane Adaamiin ollaa hagamsaa jiru bara baraan boo’aa jiraata
Kan gabaa dhagahe gowwaan galee niitii dhokse
Kan hanna bare dooluutu sosso’a
Kan hordaa natti fiiges, kan haaduun natti kaates bagan arge jette saani du’uuf edda fayyitee booda
Kan humnaan lafaa hin kaane yaadaan Sudaanitti nagada
Kan ilkaan dhalchu kormi hin dhalchu
Kan namni nama arabsi irr, kan abbaan of arabsutu caala

kan qabuuf dabali jennaan harreen laga geesse fincoofte
Kan of jaju hin dogoggoru
Kan quufe ni utaala, kan utaale ni caba
Kan tolu fidi jennaan, sidaama biyya fide
Kan tuffatantu nama caala, kan jibbanitu nama dhaala
Kan tuta wajjin hin nyaanne hantuuta wajjin nyaatti
Kan waaqni namaa kaa’e cululleen hin fudhattu
Karaa foolii nun hin jedhani jette wacwacoon
Karaan baheef maqaan bahe hin deebi’u
Karaan sobaan darban, deebi’iitti nama dhiba
Karaa dheeraa milatu gabaabsa, dubbii dheeraa jaarsatu gabaabsa
Karaa fi halagaatu gargar nama baasa
Keessummaan waan dhubbattu dhabde mucaa kee harma guusi jetti
Keessummaan lolaa dha abbaatu dabarfata
Keessa marqaa boojjitootu beeka
Kijiba baranaa manna dhugaa bara egeree wayya
Kokkolfaa haati goota hin seetu
Kormi biyya isaatti bookkisu biyya namaatti ni mar’ata
Kursii irra taa’anii muka hin hamatani
Lafa rukuchuun yartuu ofiin qixxeessuu dha
Lafa sooriin du’e baataatu garmaama
Lafaa fuudhuutti ukaa nama bu’a

Lafti abdatan sanyii nyaatee namni abdatan lammii nyaate
Laga marqaa jennaan ijoolleen fal’aanaan yaate
Lama na hin suufani jette jaartiin qullubbii hattee
Leenci maal nyaata jennaan, liqeeffatte jedhe, maal kanfala jennaan, eenyu isa gaafata jedhe
Lilmoon qaawwaa ishee hin agartu, qaawwaa namaa duuchiti
Lukkuun(hindaaqqoon) haatee haateealbee ittiin qalan baafti
Maa hin nyaatiin jedha dhirsi hamaan
Maal haa baasuuf dhama raasu
Mammaaksi tokko tokko dubbii fida tokko tokko dubbii fida
Mana haadha koon dhaqa jettee goraa bira hin darbiin
Mana karaa irra kessumaatu itti baayyata
Manni Abbaan Gube Iyya Hin Qabu
Maraataa fi sareen mana ofii hin wallalani
Maraatuun jecha beektu, waan jettu garuu hin beektu
Marqaa afuufuun sossobanii liqimsuufi
Marqaan distii badaa miti, irri ni bukata, jalli ni gubata
Marxoon otoo fiiganii hidhatan otuma fiiganii nama irraa bu’a
Mataa hiyyaassaatti haaduu baru
Midhaan eeguun baalatti hafe
Mucaa keetiin qabii mucaa koo naa qabi jettehaati mucaa
Muka jabana qabu reejjiitti dhibaafatu
Morkii dhaaf haaduu liqimsu
Nama foon beeku sombaan hin sobani
Namni akka fardaa nyaatu, gaafa akka namaa nyaate rakkata
Namni beela’e waan quufu hin se’u
Namni dhadhaa afaan kaa’an, dhakaa afaan nama kaa’a
Namni gaafa irrechaa duude, sirba irreechaa sirbaa hafa
Namni guyyaa bofa arge halkan teepha dheessa
Namni hudduu kooban galannii isaa dhuufuu dha
Namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu
Namni nama arabsu nama hin faarsu
Namni badaan bakka itti badutti mari’ata
Namni gabaabaan otoo kabaja hin argatiin du’a
Namni qotiyyoo hin qabne qacceen qalqala guutuu dha
Nama kokkolfaa nama miidhuu fi bokkaan aduu baasaa roobu tokko
Niitiin dhirsaaf kafana
Niitiin marii malee fuudhan marii malee baati
Niitiin afaan kaa’aami’eeffatte yoo kabaluuf jedhan afaan banti
Nitaati jennaan harree qalle, hin tatuu jennaan harree ganne, qoricha jennaan isuma iyyuu dhaqnee dhabne
Obboleessa laga gamaa mannaa gogaa dugduu(faaqqii) ollaa ofii wayya
Obsaan aannan goromsaa dhuga
Obsan malee hn warroomani
Ofii badanii namaa hin malani
Of jajjuun saree qarriffaan udaani

Ofi iyyuu ni duuti maaliif of huuti
Ofii jedhii na dhugi jedhe dhadhaan
Okolee diddu okkotee hin diddu
Ollaa araban jira akkamittin guddadha jette gurri
Ollaan akkam bultee beeka, akkatti bule abbaatu beeka
Ollaafi garaan nama hin diddiin
Ollaa fi kateen nama xiqqeessiti
Ol hin liqeessiin horii keetu badaa, gadi hin asaasiin hasa’aa keetu bushaa’a
Otoo beeknuu huuba wajjin jette sareen
Otoo garaan tarsa’e jiruu, darsa tarsa’eef boossi
Otoo farda hin bitiin dirree bite
Otoo fi eegeen gara boodaati
Otoo garaan dudda duuba jiraate, qiletti nama darbata
Otoo sireen nama hin dadhabiin tafkii fi tukaaniin nama dadhabdi
Qaalluun kan ishee hin beektu kan namaa xibaarti
Qaban qabaa hin guunnee gad-lakkisan bakkee guutti
Qabbanaa’u harkaan gubnaan fal’aanan
Qabanootuharkaa, hoo’itu fal’aanaan
Qabeenyi fixeensa ganamaati
Qalloo keessi sibiila
Qalladhu illee ani obboleessa eebooti jette lilmoon
qaaqeen yoo mataan ishee marge bade jetti
Qarri lama wal hin waraanu
Qeesiinwaaqayyoo itti dheekkam, daawwitii gurgurtee harree bitatte
Qoonqoon darbu, maqaa hin dabarre nama irra kaa’a
Qoonqoon bilchina eeggattee, qabbana dadhabde
Qorichaofii beekan namaa kudhaamu
Qotee bulaa doofaan, miila kee dhiqadhu jennaa, maalan dhiqadha borus nan qota jedhe
Qurcii dhaan aboottadhu jennaan, qophoofneerra jedhe
Raadni harree keessa ooltedhuufuu barattee galti
Sa’a bonni ajjeese ganni maqaa fuudhe
Saddetin heerume jarjarrsaa akka baranaa hin agarre jette jaartiin, salgaffaa irratti waraabessi bunnaan
Salphoo soqolatte soqolaa gargaaru
Saree soroobduun afaan isheef bukoo ykn. dudda isheef falaxaa hin dhabdu
Sabni namatti jiguu irra gaarri (tulluun) namatti jiguu wayya
Sareen duttu nama hin ciniintu
Sanyii ibiddaa daaraatu nama guba
Sareen warra nyaattuuf dutti
Seenaa bar dhibbaa baruuf bardhibba jiraachuun dirqama miti
Shanis elmamu kudhanis, kan koo qiraaciitti jette adurreen
Sirbituu aggaammii beeku
Sii uggum yaa gollobaa, anaafoo goommani ni dorroba inni gurr’uu soddomaa jette jaartiin horii ishee gollobaan fixnaan
Sodaa abjuu hriba malee hin bulani
Soogidda ofiif jettu mi’aayi kanaachi dhakaa taata
Sombaaf aalbee hin barbaadani
Suphee dhooftuun fayyaa gorgurtee, cabaatti nyaatti
Taa’anii fannisanii dhaabatanii fuudhuun nama dhiba
Takkaa dhuufuun namummaa dh, lammmeessuun harrummaadha
Tikseen dhiyootti dhiifte fagootti barbaacha deemti
Tiksee haaraan horii irraa silmii buqqisaa oolti
Tokko cabe jedhe maraataan dhakaa gabaatti darbatee
tokko kophee dhabeetu booha, tokko immoo miila dhabee booha
Tufani hin arraabani
Udaan lafatti jibban funyaan nama tuqa
Ulee bofa itti ajjeesan alumatti gatu
Ulee fi dubbiin gabaabduu wayya
Ulfinaa fi marcuma abbaatu of jala baata
Waa’een garbaa daakuu fi bishaani
Waan ergisaa galu fokkisa
Waan jiilaniin kakatu
Waan kocaan kaa’e allaattiin hin argu
Waan namaa kaballaa malee hin quufani
Waan samii bu’e dacheen baachuu hin dadhabu
Waan uffattu hin qabdu haguuggatee bobbaa teessi
Waan warri waarii hasa’aan, Ijoolen waaree odeesiti
Wadalli harree nitii isaa irraa waraabessa hin dhowwu
Wal-fakkaattiin wal barbaaddi
Wali galan, alaa galan
Wallaalaan waan beeku dubbata, beekaan waan dubbatu beeka
Waaqaaf safuu jette hindaaqqoon bishaan liqimsitee
Warra gowwaa sareen torba
Waraabessi bakka takkaa nyaatetti sagal deddeebi’a
Waraabessi biyya hin beekne dhaqee gogaa naa afaa jedhe
Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokata
Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi
Yoo ala dhiisan mana seenan, yoo mana dhiisan eessa seenan
Yoo boora’e malee hin taliilu
Yoo ejjennaa tolan darbatanii haleelu
Yoo iyyan malee hin dhalchanii jedhe korbeesi hoolaa kan re’eetiin
Yoo suuta ejjetan qoreen suuta nama waraanti
yoo dhaqna of jaalatan fuula dhiqatu
Yoo namaa oogan eelee jalatti namaa marqu
yoo ta’eef miinjee naa taata jette intalli


Mammaaksota Dubartootaa Oromoo

1.     Heeruma dharraanee(hawwinee) heerumnaan rarraane (rakkannee)

2.     Asuu oolle jette tan heerumaaf muddamte”

3.     Takkattii qayyannee taduraa hanqannee  ykn takkaa qayyannee lukaa gubanne

4.     Bakka dhiiganii hin fiigan.

5.     Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan.

6.     Kaanittuu abbaa argadhu jette haati intalaan.

7.     Intalti ariifattuun haadha ciniinsuubarsiifti

8.     Akka beekutti dhalaa(dahaa) nadhiisaa jette intalti harka namaa diddu

9.     Sirbaaf bayanii morma hin dhofatan jettee intalti waa hin saalfannee.

10.  Akka ebaluutti sirbaan morma nama jallifti jette intalti qalbii qabdu.

11.  Mucaa deenna malee mucaa hin geennu jette intalti of tuffatte.

12.  Wol  akkeessee ollaan marqa balleesse jette intalti ofiin bultun .

13.  Akka aadaa teennaa gaara gubbaa baanee teenna jedhe harmi dubartootaa.

14.  Ati baldi ta dhiirsa ka’imaa jette intalti abbaan manaa isii jaarsaa.
(Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu)

15.  Har’allee moo jette haati ijoolleen beelofne (shoomofne) jennaan isiin bakka cidhaatii quuftee waan galteef

16.  Ani ufiif hin jennee, mucaan keessan ka hangafaa sun fuudha hin geennee? jette intalti mucaa kajeelte.

17.  Soddaa fi dayma hin duudhatan.

18.  Osoo dhukubsataan jiru, fayyaalessi du’a.

19.  Ana bakki na dhukubu asii mitii maraafuu bakkuma gooftaan kiyya jedhe san kooba jette bookeen.

20.  Makkitu malee makkaa hin hajjan

(Makkitu : naamaaf mijooftu/mijaa’u)

21.  Akka dida’aa fi akka didanaatti na galchi

22.  Daalun xaraan kaanu tara.

Qopheessan : Abdii Boriiti

Source: http://opride.com/hamba/?p=231


Related:

Hiibboo Afaan Oromoo

OROMIA: LEENCI BADDAA NUUNNUU WAREEGAMUUN/BOQOCHUUNSAA MIRKANAA’E!! September 4, 2016

Posted by OromianEconomist in Biraanuu Haroo Yadataa, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

Biranuu Haroo Yaadataa

 

LEENCI BADDAA NUUNNUU WAREEGAMUUN/BOQOCHUUNSAA MIRKANAA’E!!

 

Barruu kana akkan barreessuufi qoradhuuf kan nakakaase maatiin Jaal Biraanuu Haroo Yaadataa barbaacha qaroo ilma isaaniif taasisan keessatti waggaa 25 oliif jiraachuf du’uusaa waan adda hinbaafatiiniif har’a gala yookaan bor galaadhaan imiimmaan isaanii soorachaa jiraachuu isaaniiti. Anis boqochuu hayyuu kanaa dhaga’uunkoo bubbulus akka maatiin garaa kutatanii hirmii baafataniif jecha ifa taasisuu murteesse. Akka nama seenaa hayyuu kanaa dhaga’aa guddateefi fira dhiigaa haad ha nadeessee tokkootti; akka Oromoo seenaa dhokate ifa baasuuf dirqama qabu tokkoottis odeeffannoo walitti qabachuufi jaallan waliin turan argachuuf yeroo natti fudhateera. Seenaa Jaal Biraanuun kan walfakkaatu kan jaallan qabsoo keessatti gaaffii abbaa biyyummaatiif wareegaman kumataman akka jiran wal nama hingaafachiisu. Akkuma yeroo arganneefi madden raga arganneetti seenaa gootowwan kufani kana galmee seenaa qabsiisuudhaaf Oromoon baranne jennu dirqama qabna.

Birhaanuu Haroo Yaadata jedhama. Kan dhalatees abbaasaa Obbo Haroo Yaadataafi Haadhasaa aadde Taamuni Qixxeessaa irraati. Maatii qotee bulaa keessatti bara 1970 kan dhalate Birhaanuun lafti dhalootasaafi maatiisaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Nuunnuu Qumbaa jedhamutti. Yeroo ammaatti maatiinsaa Nuunnuu ganda 01 keessa jiraatu. Akkuma umuriinsaa barumsaaf gaheen mana barumsaa Nuunnuu Gabaa Roobii jedhamutti sadarkaa 1ffaa (1-8) achumatti barate. Barumsasaa keessatti adda duree ta’uurra darbee akka mana barumsichaatti urjii ta’uun waggoota maran barate keessatti badhaasaan xumure. Qorumsa minisitirii biyyoolessaa kan kutaa 8ffaa barasaas 100% galmessee akka godinaatti nama addaafi badhaafamaa ture.

Bifuma walfakkaatuun yeroo sanatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa aanaa Nuunnuu keessaa waan hinjirreef imalasaa gara wallagga bahaa aanaa Jimmaa Arjootti taasifate. Geejjibni konkolaataas waan hinjirreef miillasaan sa’a 4 ol deemuun aduuf qorra utuu hinjedhiin barnootasaa itti fufe. Kutaa 9-12 ttis akkasuma daree keessaa baratu keessatti utuu namaan hindurfamiin barnootasaa haaluma walfakkaataan xumurate. Maatiin Biraanuu Haroo qotee bulaa waan turaniifi baayi’ina maatiirraan kan ka’e harka qalleeyyii waan turaniif jireenya siqiqii maatiinsaa keessa jiran kana seenaa taasisuuf kutannoon ciniinnate barataa ture. Biraanuun kanaafi sanan dhabe jedhee nama maatiisaa hinrakkisne, nama rakkoo obsuufi mar’immaansaa hidhatee argatu nyaatee dhabus hagabuu kaayyoof cite nama dalagaa ture ta’uu hiriyoonnisaa qaamaan isa beekaan addeessaniiru. Maatiinis mudhii isaanii hidhatani tokkicha maatiisaarra darbee biyyaasaa maqaa dhoofsisaa ture kana gargaaruuf waan danda’an maraan itti daguuggatan.

Jaal Biraanuu Haroo Yaadataa nama hojjaan giddu galeessa; magaala ifaa, dhaabbii toluufi maatiisaatiif mucaa jalqabaati. Hayyuun qaroo kun yeroo maatii isaatti boqonnaadhaaf galu namoonni isa arguufi gorsaaf haasaasaa dhaggeeffachuuf mana maatiisaatti walga’u. Haasaafi gorsi Biraanuu kan hinquufamneefi dhaloota naannoo sana jiraataniif fakkeenyummaa guddaa kan qabu ture. Biraanuun maatiisaatiif kabajaa guddaa nama qabudha. Yeroo boqonnaasaas maatisaa hojii gargaaruufi daa’immaan quxisuuwwansaa nama fakekenyummaan guddisaa tureefi maatiisaan eebba qabudha. Barattoota naannoosaati baratan gurmBiraanuu 22eessuun kan barsiisuufi kan gorsu ta’uunsaa hawaasasaa biratti kabajaa addaa isaaf kennisiiseera. Biraanuun qabxii olaanaa kutaa 12ffaa tti galmeessiseen Yunivarsiitii Finfinnee seenuun ogummaa bulchiinsaan (Public Administration) digiriisaa jalqabaa bara 1987 ALA qabxii olaanaan xumureera. Akkuma digiriisaa jalqabaa fudhateen magaalaa Finfinnee keessatti hojiif ramadamee hojjechuu eegale. Hanga mootummaan Dargii bara 1991 tti barbada’uutti Biraanuun hojiisaa kana si’aa’ina guddaan dalaguun itti fufe.

Jaal Biraanuu Haroo muummee qorannoosaa kana kan fuuleffateef inni guddaan hanqina ogummaa bulchiinsaa akka biyyattiitti jiru furuuf akka ta’eefi itti fufinsaan barnootasaa baratee akka biyyaatti rakkoowwan jiran furuuf nama kutate ta’uu hiriyoonni isa faana baratan nidubbatu. Keessumattuu sirna faashistii mootummaa Dargii keessatti daba argaa guddate sana qajeelchuuf nama hidhatee halkani guyyaa hojjetaa tureefi Prof. Hayile Fidaa faana (hayyuu abbaa qubee baddaa Arjoo) faana quba akka walqabaniifi akka ijoollee naannoo tokkootti gara dhiha biyyichaarratti jijjiirama addaa argamsiisuuf kan hojjeta ture ta’uu ragaan xalayaa isaan waliif katabaa turan tokkorraa beekuun danda’ameera. Hayyuun biyya sanaaf akka qaroo ijaatti ilaalamu kun gaafa mootummaan Dargii galagalu qabsoo Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) taasisaa turetti makamuun biyyicha harka Oromoo galchuurratti mul’atasaa godhatee kutannoon qabsootti dabalame.

Jaal Biraanuun hacuucamuu sabasaa nama balaaleffatuufi itti gaafatamummaan barnootaan fudhe kana hojiitti hiikuun qaba jedhee garaa qulqulluun nama sabaaf dalagaa turedha. Dalagaasaa mara keessatti dhaota qaruufi fuulduree Oromumama dhaloota agarsiisuu keessatti nama dorgomaa hinqabnedha. Jaal Biraanuun goota Oromoo qalbii qabuufi dubbiitti hin ariifanneef obsaa yaada bilchinaa dubbachuun beekamudha.

Jaal Biraanuu Haroo sabboonaa sabaafi biyyasaatiin boonu qaxalee du’a hinsodaanne ture. Erga Dargiin kufee bara mootummaan cehumsaa ijaarameeti kaasee sadarkaa ooggansaa garaagaraarratti muudamuun garaa guutuun sabasaaf dalagaa ture. Jaal Biraanuun sababa Oromummaasaatiif Magaalaa Finfinneefi laga dhidheessaa lafa jedhamutti hidhameera. Yeroo garaagaraattis du’a mootummaan Waayyaanee irratti xiyyeeffate jalaa miliquun Oromiyaa keessa nama naanna’aa ture ta’uu hiriyoonnisaa duraanii nidubbatu. Mana hidhaa Wayyaanee keessatti gidiramaa kan ture Biraanuun bara 1993 booda Oromiyaa keessaatti hinargamne. Akka keessa beektonni jedhanitti Adda Bilisummaa Oromoo faana ta’uun Keeniyaa keessa bosona akka tureefi gumaacha hayyummaasaati dhaabasaaf nama ba’aa ture ta’uu dubbatama.

Biraanuun maqaan qabsoosaati Ibsaa Jaawwee akka jedhamu hiriyoonnisaa nidubbatu. Biraanuun Oromoo Maccaa balbala warra Abbas Bil’ii Adaroo jedhamu keessaa dhalate. Nama ogummaa oogantummaa qofa utuu hintaane nama seenaafi aadaa gadi fagenyaan qoratee beekuufi galmeessaa ture ta’uunsaa nibeekama. Bara mana barnootaa ture keessatti barnoota qofaan utuu hintaane, dargaggoota sochoosuufi gumiilee akka naannoofi godinaatti qophaa’aan keessatti dorgomaafi adda duree nama turedha.

Abbaaf haati Jaal Biraanuu ilma isaanii kana rakkina guddaa keessa taa’uun kan barsiisan ta’uu imimmaaniin dubbataa nuuf himan. Ofii beela’anii qullaa adeemuun isa uffisuun, afaanii baasanii isa nyaachisuun ofiifi biyyaaf kana abdatan kun daraaraa bakkeetti hafe ta’uun garaa maatii qofa utuu hintaane saba naannoo sanaafi uummata Oromoo seenaa qabsoo Oromoo beeku mara kan dallansiisedha. Keessumattuu, maatiin akka jedhanitti gaafa kaassetta Abitoo Kabbadaa raadiyooniin darbu ‘fageenyaa nadhowwee malee siyaaduu hindhiisne deesseekoo…jedhu dhaggeeffatan imimmaan kan hinqabanneefi akka muka adaamii cobuudhaan Ilma isaanii waggaa 25 lafa inni jiru hinbeekne kana duukaa dararama seena hedduu baataniiru.Sababa kanaafis dhyukkubsatoo ta’anii sireetti galaniiru. Yeroo nama barate hunda arganitti boo’uufi cobuun amala itti ta’eera.

Haatiifi abbaan Biraanuu Haroo yeroo ammaa lubbuun kan jiraniifi haatiisaa akka waliigalaatti ijoollee torba (dhiira 6 fi dubara 1) kan qabaniifi abbaansaa haadha warraa biroorraa dabalataan ijoollee dubaraa 4 waliigalatti abbaa maatii ijoollee 11 ti. Hunduma isaaniif fakkeenyummaa gaarii dhiisee kan darbe Jaal Biraanuun ammas ijoolleen Obbo Haroo Yaadataa barnootaan jajjaboofi namoota hawaasa keessatti kabajaa qabanidha. Obboloonni Biraanuu marti isaanii lafa obboleessisaa kun jiru barbaachaaf waggaa 20 ol dhama’anii jirani. Akka obbolootasaa kana tokko tokko dubbisuuf yaalletti obboleessisaanii kun tarii jiraatinnaadhaan abdiin guutamaa ammoo shakkaa imimmaaniin seenasaa nuuf himani turan. Yoom obboleessa keenyaa kana ijaan argina jedhanis karaa ilaalaa akka jiraniifi isa argachuuf jecha miidiyaalee hedduu hordofaa akka turan quban qaba. Maal haagodhaniree obboleessisaanii akka isaan karaa eegan utuu hintaane akka lammata isaan arguu hindandeenyetti dhaammatee deemewo!

Dargaggoon utuu manallee hindhaabbattiin qabsoo barumsaarraa gara qabsoo sabaatti cehe kun utuu aara hingalfatiin addunyaa kana gadi lakkisee deemuun dirqama itti ta’e. Sabasaa qabsaa’uufi akka lubbuusaatti jaallatu; maatiisaa rakkatanii isa guddisaniifi barsiisan hunda karaa ilaalaa akka hafan ta’e. Duuti Jaal Biraanuu Haroo maatii qofa utuu hintaane Oromoo naannoo sana jiraatuufi akka waliigalaatti isa beekan hundaa garaa raase. Geeraraan Oromoo naannoo Nuunnuu;

‘’Marqaan gala ta’aaree,

Akka garaa taa’aree?’’ jedhu nidhugoome. Qaroon biyya bulcha jedhame eegamaa ture karaatti cituun wareegama qaalii kaffale. Utuu akka garaa ofiiti isa akkas lammii keessaa baratee ba’etu gaaffii sabaa haqaan deebisa ture. Magaalaan Nuunnuu Qabsaa’ota gurguddoo kaneen akka Nugusee Taaddasaa, Takkalenyi Dagoofi Geetinet Baqqalaa jedhamaniifi kanbiroo dhoksaafi mul’anitti biyya isaaniif qabsa’an hedduu magarsiteetti.

Keessumattuu rasaasa Wayyaaneetiin galaafattamuun Jaal Nugusee Taaddasaa kan uummata Oromoo keessaa baraan hinbannedha. Nugusee Taaddasaa, Geetinnet Baqqalaa,Takkaalinyi Degoo, Shifaa (maqaa abbaasaa hinbeeku) gandi isaa waalgaa Qacamaa, Nagaasaa Duulaa, Geetaachoo Dinqaa,Taammiruu Kabbadaa. Shifaafi Takkaalinyi Degoo amma eessa akka jiran hin beekamu. Barsiisaa Taammiruu Kabbadaa du’aan boqotaniiru. Nagaasaa Duulaa,Geetinnat Baqqalaafi Geetaachoo Dinqaa biyya keessa jiru. Gootichi Takkaalinyi Degoo goota cimaafi nama wayyaanee harkaa hidhaa kutee badedha. Akka wallagga bahaafi dhihaatti yeroo san baay’ee beekama ture.

Keessumattuu Nugusee, Geetinnat, Nagaasaa, Shifaa, Barsiisaa Taammiruu, Geetaachoo fi Takkaalinyi Degoo waliin turan. Isaan keessaa yeroo sana hoogganaa cimaa fi kan wayyaanee miliquuniifi tooftaa lolaa baasuun beekamu Takkaalinyi Degoo ture. Gaaf tokko aanaa jimmaa Arjoo naannoo mandaraa jedhamutti Wayyaanee halkan itti marsitee qabattee deemte, sibaagoo (foyaa cimaan) harkasaa hiitee osoo gara Arjootti geessaa jirtuu naannoo gabataa jedhamutti haada San harka isaa duubatti hidhamee jiru suuta suutaan laaffisuun of irraa hiikee citaa keessa harkaa miliqe. Wayyaanonni dhukaasa hedduu itti bantus hunda isaanii gidduu akka billaachaatti miliquun bakkeetti ishee hambisee kute. Salphinaanis harka qullaa manatti galan. Dhuguma inni dhiira.Leenca eenyuufuu hin jilbeeffanne. Amma garuu eessa akka jiru hin beekamu. Haatiifi abbaan isaa Nuunnuu Qumbaa ganda dur Daalattii jedhamtu ammammoo Horaa Baacaa jedhamtu keessa jiraatu. Oobboleessisaa yeroo har’aa kana magaalaa Nuunnuu keessa jiraata. Geetaachoo Dinqaa fi Geetinnat godina jimmaa jiru. Nagaasaan yeroo sana wayyaanee qabattee waggaa lamaa ol osoo itti xabattuu booda karchallee naqamtee geessitee achitti gatte. Achitti xiqqoo hidhamee waggaa lama booda gadi dhiifame. Amma magaalaa Finfinnee jiraata. Gootonni Nuunnuun Qumbaa magarsite hedduu waan ta’aniif irraa jalaan qindeessina…

Jaal Biraanuun dirqama dhaaba keessatti isatti kenname amanamummaan nama dalagaa tureefi hojii hundaa ija hayyummaatiin nama dirqamasaa ba’aa tureefi abbaa furmaataa jedhamuun nama beekamu akka ta’e jaallan isa faana turan nidhugoomsu.

Jaal Biraanuun dararaa bosonaafi jireenya qabsoo keessatti mudannoo qabaataa tureen dhukkubaachaa turee dandamachuu dadhabee Amajjii 2, bara 2000 tti du’aan addunyaa kanarraa godaane. Lafti awwalcha hayyuufi qaroo Oromoo kanaas Keeniyaa Magaalaa Nayiroobii bakka Laangaataa jedhamu akka ta’e keessa beektonni jaallan qabsoo waliin turan ifa nuuf godhaniiru.

Jaal Biraanuu Haroo Yaadata lubbuun keessaa ba’uun dura dhaamsa kanaa gadii dhaammate jedhu jaallan Qabsoo keessa waliin turan. Ani waanan fayyee maatiikoofi Oromoo qabsaa’eef deebi’ee argu miti. Kaayyoonkoo Oromiyaan dhala Oromootiin buluu, Oromoon abbaa biyyaafi kansaarratti hiree ofiin akka murteeffatu ture; hamma humnakoofi beekumsakooti dalageen jira. Obbloonnikoo quxisuuwwankoo gargaarsakoo eeggachaa turani anarra adhaban akka nan komanne; kaayyookoo kana ogummaa barataa jiraniifi toora irra jiraniin akka naa fdhugoomsan; maatiikoo anaaf jecha agartuun isaanii cabee cabani naguddisaniin garaa isinitti hinjaabaanne; roorrootu biyyaa nabaasee anaaf siniin gargar hambise waan ta’eef obsaan mudhii naaf hidhaa; abbaakoof haadhakoon imaanaan isin narra keessan uummata Oromoo qabsoon ani taasiseen marganin akka deebi’u haata’u naa jedhani jedhe. Keesumattuu, namoota barataniin ammoo, barumsi sabaafi biyya ofiif hintaane duwwaadha jechuun jaallan baratan ogummaa isaaniin imimmaaniifi gaaffii saba Oromoo jaarraa tokkoo ol ture akka deebisan jechuun imaanaa dabarfateera.

Maatifi firoottan Jaal Biraanuu Haroo Yaadataa, uummata wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaafii uummata Oromoo maraf jajjabina guddaa hawwina. Maatiifi firoottnisaa marti akka hirmii baafataniifi boqochuun qaroo isaanii kun akka ifatti itti himamuuf murteessinee gaafa qaammee 3,09,2016 akka boossifamaniif murtaeera’. Jaallan odeeffannoo hayyuu kanaa naaf kennitan marti maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan singalatoomfanna.

Seenaan Jaal Biraanuu Haroo Yaadataa yeroo ‘#OromoProtests’ kana keessatti ifa ba’uunsaa seena qabeessaafi hoj-mannee akka sabaatti qabnu kan nutti agarsiisu ta’uusaa kudhammachuun dirqam seenaa ta’a!!

Kan qindeessee barreesse:

Beekan Gulummaa Irranaati!


 

Guest Column: Ethiopia: Protests in Oromia, Amhara Regions Present ‘Critical Challenge’ – U.S. August 22, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, America, Human Rights, Oromia.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

 

department of state

Ethiopia: Protests in Oromia, Amhara Regions Present ‘Critical Challenge’ – U.S.


By Tom Malinowski, Guest Column, 21 August 2016


The Obama administration’s top official promoting democracy and human rights,Tom Malinowski, says the Ethiopian government’s tactics in response to protests in the Oromia and Amhara regions of the country are “self-defeating”.  Writing ahead of the arrival of U.S. Secretary of State John Kerry in Nairobi for talks on East African issues, including security, Malinowski says Addis Ababa’s “next great national task is to master the challenge of political openness.”

The United States and Ethiopia have years of strong partnership, based on a recognition that we need each other. Ethiopia is a major contributor to peace and security in Africa, the U.S.’s ally in the fight against violent extremists, and has shown incredible generosity to those escaping violence and repression, admitting more refugees than any country in the world. The United States has meanwhile been the main contributor to Ethiopia’s impressive fight to end poverty, to protect its environment and to develop its economy.

Because of the friendship and common interests our two nations share, the U.S. has a stake in Ethiopia’s prosperity, stability and success. When Ethiopia does well, it is able to inspire and help others. On the other hand, a protracted crisis in Ethiopia would undermine the goals that both nations are trying to achieve together.

The recent protests in the Oromia and Amhara regions present a critical challenge. They appear to be a manifestation of Ethiopian citizens’ expectation of more responsive governance and political pluralism, as laid out in their constitution.

Almost every Ethiopian I have met during my three recent trips to the country, including government officials, has told me that as Ethiopians become more prosperous and educated, they demand a greater political voice, and that such demands must be met. While a few of the protests may have been used as a vehicle for violence, we are convinced that the vast majority of participants were exercising their right under Ethiopia’s constitution to express their views.

Any counsel that the United States might offer is intended to help find solutions, and is given with humility. As President Barack Obama said during his July, 2015 visit to Addis Ababa, the U.S. is not perfect, and we have learned hard lessons from our own experiences in addressing popular grievances.

We also know Ethiopia faces real external threats. Ethiopia has bravely confronted Al-Shabaab, a ruthless terrorist group based on its border. Individuals and groups outside Ethiopia, often backed by countries that have no respect for human rights themselves, sometimes recklessly call for violent change.

  Ethiopia rightly condemns such rhetoric, and the United States joins that condemnation. But Ethiopia has made far too much progress to be undone by the jabs of scattered antagonists who have little support among the Ethiopian people. And it is from within that Ethiopia faces the greatest challenges to its stability and unity. When thousands of people, in dozens of locations, in multiple regions come out on the streets to ask for a bigger say in the decisions that affect their lives, this cannot be dismissed as the handiwork of external enemies.

Ethiopian officials have acknowledged that protestors have genuine grievances that deserve sincere answers. They are working to address issues such as corruption and a lack of job opportunities. Yet security forces have continued to use excessive force to prevent Ethiopians from congregating peacefully, killing and injuring many people and arresting thousands. We believe thousands of Ethiopians remain in detention for alleged involvement in the protests – in most cases without having been brought before a court, provided access to legal counsel, or formally charged with a crime.

These are self-defeating tactics. Arresting opposition leaders and restricting civil society will not stop people from protesting, but it can create leaderless movements that leave no one with whom the government can mediate a peaceful way forward. Shutting down the Internet will not silence opposition, but it will scare away foreign investors and tourists. Using force may temporarily deter some protesters, but it will exacerbate their anger and make them more uncompromising when they inevitably return to the streets.

Every government has a duty to protect its citizens; but every legitimate and successful government also listens to its citizens, admits mistakes, and offers redress to those it has unjustly harmed. Responding openly and peacefully to criticism shows confidence and wisdom, not weakness. Ethiopia would also be stronger if it had more independent voices in government, parliament and society, and if civil society organizations could legally channel popular grievances and propose policy solutions. Those who are critical of the government would then have to share responsibility, and accountability, for finding those solutions. Progress in reforming the system would moderate demands to reject it altogether.

Ethiopia’s next great national task is to master the challenge of political openness, just as it has been mastering the challenge of economic development. Given how far Ethiopia has traveled since the days of terror and famine, the United States is confident that its people can meet this challenge – not to satisfy any foreign country, but to fulfill their own aspirations. The U.S. and all of Ethiopia’s friends are ready to help.

Tom Malinowski is the U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor.

Oromia: Athletic Nation Report: Rio Olympics: Shoeless runner Oromo athlete Etenesh Diro becomes a hero Olympian in steeplechase August 14, 2016

Posted by OromianEconomist in Africa, Athletic nation, Oromia, Oromo, Oromo Sport.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

As history repeats itself, barefoot Oromo athlete Abbabaa Bqilaa (Abebe Bikila), winner of Rome Olympic Marathon in 1964.

Oromo athlete Abebe Bikila (Abbabaa Biqilaa), barefoot, won Rome Olympic in 1960.

Oromo athlete Etenesh Diro of Oromia, representing Ethiopia in Rio 2016 Olympics  competes in the Women’s 3000m Steeplechase heat.Etenesh Diro, Oromo athlete in Rio Olympics become an Olympic hero

Oromo athlete Etenesh Diro of Oromia, representing Ethiopia in Rio 2016 Olympics  competes in the Women’s 3000m Steeplechase heat.

 

Etenesh Diro, Oromo athlete in Rio Olympics become an Olympic hero p1
Oromo athlete  Etenesh Diro — one of the favourites in the women’s 3000m steeplechase — was sitting comfortably in first place about two-thirds into her heat at the Olympics when disaster struck.
Her heel was clipped by a falling opponent, sending her tumbling to the ground and removing her right shoe.

 

Etenesh Diro, Oromo athlete in Rio Olympics become an Olympic hero p2
Etenesh Diro reacts after she competed in the Women’s 3000m Steeplechase. Picture: AFP

 

The 25-year-old stood and quickly tried to put it back on her foot, but the laces were tied tight and with no time to spare she cast it aside.
Realising she’d have a better chance of running barefoot, her sock went too — and the African set about attempting to fight her way back into a race where only the first three placegetters were guaranteed of progressing to the final.

 

Etenesh Diro, Oromo athlete in Rio Olympics become an Olympic hero
Oromia’s Etenesh Diro competes in the Women’s 3000m Steeplechase.
To say the crowd at Rio’s Maracana Stadium got behind her was an understatement.
With every step of Diro’s barren hoof the energy went up a notch — and she responded by passing several runners in the final few laps to claim seventh.

After the race Diro dropped to the ground in disappointment as competitors offered their support.
She’d failed to qualify and lost the opportunity to improve on a sixth-placed finish in London. But then something heartwarming happened.
Three teams involved in the race protested.

Etenesh Diro, Oromo athlete in Rio Olympics become an Olympic hero p3

Etenesh Diro (L) is helped by officials after she competed in the Women’s 3000m Steeplechase heat. Picture: AFP

Diro had been unfairly brought down and along with Jamaica’s Aisha Praught and Ireland’s Sara Treacy — who also fell after being impeded — would be given a place in the final, which expanded to 18 runners.
She will now be the fan favourite in the final, which also features Australian Genevieve LaCaze and starts at 12.15am Tuesday AEST.


 

Oromia: Shirri Haaraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Hojjatamaa Jiraachuu ABOn Saaxile.Reiterating the Oromo political Questions and Ultimate objectives of the Oromo struggle August 13, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromia, Self determination.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistOLF logo

Shirri Haaraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Hojjatamaa Jiraachuu ABOn Saaxile.


(Oromedia, 13 Hagayya 2016) ABO fi QBO irratti shirri haaraa xaxamaa jiraachuu saaxile. Haata’uutii, ABO fi Ummatni Oromoo lammata shira akkasii akka hin keessumeessine ABOn gada jabeessee hubachiiseera.

Adda Bilisummaa Oromoo ibsa Hagayya 13 bara 2016 mata duree “Gaaffii fi Galii Siyaasaa Ummata Oromoo Caalaatti Ifa Gochuu” jedhuun baaseen karoorri haaraan qabsoo Oromoo dadhabsiisuuf qopheeffama ajiraachuu ibse.

Karoorri kun akak ABOn ibsetti, akkuma London Conference 1991 irratti godhame marraa lammataaf shira qabsoo Oromoo irratti akeekame, kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin kabajne ta’uu addeesse.

“Akeekaa fi yaada farrummaa QBO kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo hin kabajne kana ABO-Qeerroo fi ummatni Oromoo jabinaan dura dhaabbatu,” jedhee jira ABOn.

Itti dabaluunis, “mirgii fi dantaan ummata Oromoo alagaa fi humnoota alaa irraa kanneen dantaa aangoof bulaniin osoo hin taane ummata Oromoo abbaa dhimmaatiin murteeffamuu qaba,” jechuun ejajnnoo jabaan ibseera.

“Ummatni Oromoo Mirgi hiree ofii ofiin murteeffatuu ifaan kabajameefii dhiibbaa tokkoon maleetti sagalee isaatiin kan barbaadu wayta murteessuu danda’etti gaaffiin isaa deebii quubsaa argata,” jechuuni gaaffiin  fi galii siyaasaa ummata Oromoo hubachiiseera.

ibsa-abo-hagayya-13-bara-2016


 

Reiterating the Oromo political Questions and Ultimate objectives of the Oromo struggle
The OLF press release


The aims of the Oromo struggle led by the OLF is to realize the Oromo people’s selfdetermination right; to dismantle colonial system from Oromia and to free Oromo from subjugation and to establish free Oromia state. This can be achieved through the sole decision of the Oromo people who will choose either to establish a free Republic of Oromia or to make new political arrangement with neighboring nationalities based on interest, equality, mutual respect and democratic values and principles. This means that the OLF struggles to make an arrangement for Oromo people for free referendum rights.
The Oromo people has struggled and made huge scarifies to fulfill the aims and objectives of the Oromo struggle set out by the OLF. When the Oromo elites and committed individuals developed the OLF program, the central aim was to solve the fundamental political problem of the Ethiopian empire from its roots. The program was not only based on the interest of Oromo people but also considered the interests of other peoples in the Ethiopian empire who were colonized in a similar way and benefit from this struggle.
Thanks to Oromo heroes and heroines, today the Oromo people liberation struggle has reached the stage where every Oromo has gained a full confidence to achieve its long awaited freedom. Also millions of Oromo heroes and heroines are ready to sacrifice their lives for freedom until
the liberation of Oromia is realized. We have no doubt that with the sacrifices of committed Oromo heroes and heroines, the OLF vision, which is also the vision of vast Oromo people, will be achieved. However, we cannot deny that there are internal and external forces that want to give the Oromo liberation movement a blind eye and want to divert the Oromo genuine questions for their own political agenda and strategic interest.

olf-press-release-august-13-2016

Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 ( June) June 30, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Odaa OromooOMN on NILESATOromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in EthiopiaOromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1Gaaffiiwwan yeroo ammaa


 

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii, Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee, Baakkoo, Shukutee,  Baakkoo, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa,Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee …………… 

Gabaasa FDG Oromiyaa Sadaasa (November) 12, 13,  25,  26, 27, 28, 30, Muddee (December) 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27,28, 29,30, 31….    2015

Amajii (January) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31……2016

Guraandhala (February) 1,  2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29………… 2016

 

Bitootessa (March) 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13,14,15, 16,17, 18, 19,20,  21,  22, 23, 24, 25, 26, 2,28, 29, 30, 31 …………2016

Ebla (April) 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30……… 2016

Caamsaa (May) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 2016

 

Waxabajjii (June) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 …………………………….2016


 

 #OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis WorsensEthiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016S.Res.432 – A resolution supporting respect for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia.

Committee on Foreign Relations. Ordered to be reported without amendment favorably.

Wixineen Labsii 432 dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa murtee itti aanuuf dabre.

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-resolution/432/text

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-resolution/432/all-actions?overview=closed#tabshttps://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-resolution/432/all-actions?overview=closed#tabs

foreign relation commite voted unanimously in support of S. RES. 432


Al Jazeera Stream: Protests and state violence: Felix Horne, HRW, and President Jimmy Carter speak on #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/23/al-jazeera-stream-protests-and-state-violence-felix-horne-hrw-and-president-jimmy-carter-speak-on-oromoprotests/

 


HRW: Ethiopia: Protest Crackdown Killed Hundreds. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/16/hrw-ethiopia-protest-crackdown-killed-hundreds-oromoprotests/

 


IBTimes: There is a violent repression in Ethiopia – so why is the UK government silent about it? #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/16/ibtimes-there-is-a-violent-repression-in-ethiopia-so-why-is-the-uk-government-silent-about-it-oromoprotests/


ALJAZEERA: The ‘Ethiopia rising’ narrative and the #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/20/aljazeera-the-ethiopia-rising-narrative-and-the-oromoprotests/

 


HRW: Scale of crackdown on Ethiopia’s Oromo ‘unprecedented’

http://www.dw.com/en/hrw-scale-of-crackdown-on-ethiopias-oromo-unprecedented/a-19335562


Symposium: Social Movements and State Fragility in Ethiopia: Lessons from the Oromo Protests and Government Responses of 2015-16

SOAS,  Centre of African Studies,     Date: 21 June 2016

https://www.soas.ac.uk/cas/events/21jun2016-social-movements-and-state-fragility-in-ethiopia-lessons-from-the-oromo-protests-and-gover.html

 

Delta Blues to the Oromo Blues

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/15/lse-su-ai-delta-blues-to-the-oromo-blues/

https://lseamnestyinternational.wordpress.com/2016/06/14/delta-blues-to-the-oromo-blues/


Ethiopie : entre rébellion et répression

http://becassine.info/2016/06/09/ethiopie-entre-rebellion-et-repression/

 

Ethiopia: EU must raise treatment of Human Rights Defenders with Prime Minister

 

https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/eu-must-raise-treatment-human-rights-defenders-ethiopian-prime-minister

 


COMMENTARY – #OROMOPROTESTS: THE “OROMO STREET” AND AFRICA’S COUNTER-PROTEST STATE

http://addisstandard.com/commentary-oromoprotests-oromo-street-africas-counter-protest-state/

 

http://allafrica.com/stories/201606091217.html

 

‘People like TPLF leaders are those who never change no matter how much one tries to explain to them about the brutality of their ruling system and barbaric actions of their military and special commandos. This article expose the failed policy of the TPLF and their new destructive plan to slow-down the Oromo people movement for freedom.’

Politics of devolution from fibrosis to cirrhosis

 


NPR: Ethiopia Stifles Dissent, While Giving Impression Of Tolerance, Critics Say

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/08/npr-ethiopia-stifles-dissent-while-giving-impression-of-tolerance-critics-say/

 


Jawaar Mohammed: Mootummaan Gaaffii Dhiheessineef Deebii Gahaa Kennuu Yoo Dide Tarikaanfii Itti-aanee Fudhannuun Kasaaraa Isa Mudatuuf Itti Gaatamaan Isuma.

http://www.voaafaanoromoo.com/a/qormaanni-biyoolessaa-hatamuu-laalchisee-jawaar-mohammed-/3364057.html

 


“The government’s repression of independent voices has significantly worsened as the Oromo protest movement has grown,” said Yared Hailemariam, Director of the Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE). “The international community should demand the end of this state-orchestrated clampdown and the immediate release of peaceful critics to prevent the situation from deteriorating further.”

Ethiopia: End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members


Oromia: Ethiopia: PRISON POLICE BRINGS BEKELE GERBA ET.AL TO COURT BAREFOOT, WEARING ONLY SHORTS AND T-SHIRTS. #OromoProtestsJune 3, 2016

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/03/oromia-ethiopia-prison-police-brings-bekele-gerba-et-al-to-court-barefoot-wearing-only-shorts-and-t-shirts-oromoprotests/


Ethiopia: Detainees beaten and forced to appear before court inadequately dressed

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/ethiopia-detainees-beaten-and-forced-to-appear-before-court-inadequately-dressed/

 

AFRICA: Oromia: Athletic Nation Report: Oromo Runners in Ethiopia Say They Face Discrimination

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/06/06/africa-oromia-athletic-nation-report-oromo-runners-in-ethiopia-say-they-face-discrimination/

 

Oromia: The Agony of Oromo athletes under TPLF Ethiopia’s tyranny. #Africa

 

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/09/27/oromia-the-agony-of-oromo-athletes-under-tplf-ethiopias-tyranny-africa/

 

 


Ethiopians speak out against their regime

http://www.dw.com/en/ethiopians-speak-out-against-their-regime/a-19304795


OPINION- EXAM-LEAKS: DISORIENTATING AND OVERPOWERING A LEVIATHAN

Opinion- Exam-Leaks: Disorientating and Overpowering a LeviathanUNPO: Oromo: Protesters Achieve Postponement of University Exams

After an exam paper had been leaked by Oromo protesters, the Ethiopian Ministry of Education had to cancel upcoming university entrance exams. Mostly student-led protests over the rights of the country’s marginalized Oromo people have effectively led to the months-long closure of the region’s high schools. Therefore, Oromo students had less time to prepare than students in other parts of the country. The leak of exam papers by Oromo students, thereby buying more time for students to prepare for university entrance exams, is thus a major success for the beleaguered movement.

http://unpo.org/article/19218

Ethiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelledEthiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelled p2Ethiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelled p2


Human Rights League: Ethiopia- Gross Human Rights Violations: Human rights situations that require the UN Human Rights Council’s attention

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/31/human-rights-league-ethiopia-gross-human-rights-violations-human-rights-situations-that-require-the-un-human-rights-councils-attention/


AI: Heading the Wrong Way: The Ever Closing Political Space in Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/24/ai-heading-the-wrong-way-the-ever-closing-political-space-in-ethiopia/


Pulse: Oromo protests

The Oromo people in Ethiopia have long complained of being marginalized. Addis Ababa expansion plans which sparked fresh protests have been scrapped but the conflict continues to simmer.

http://www.dw.com/en/pulse-oromo-protests/av-19247699


Oromo Activists Force Government to Suspened University Entrance Exam


Researcher says Canadian government should be more vocal in its criticism of the Ethiopian crackdown

http://www.cbc.ca/player/play/2688887492/


New Report from State Department Details Widespread Human Rights Abuses in Ethiopia

http://www.oaklandinstitute.org/new-report-state-department-details-widespread-human-rights-abuses-ethiopia


Dispatches: Using Courts to Crush Dissent in Ethiopia

https://www.hrw.org/news/2016/05/09/dispatches-using-courts-crush-dissent-ethiopia


The Human Rights League: Ethiopia: Endless Injustices against Oromo Nation in the Name of Law Enforcement. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/08/the-human-rights-league-ethiopia-endless-injustices-against-oromo-nation-in-the-name-of-law-enforcement-oromoprotests/


Ethiopia must release opposition politician held for Facebook posts

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/ethiopia-must-release-opposition-politician-held-for-facebook-posts#.Vy2uOlVO18Y.twitter


Oromia (#OromoProtests) :Shirri Xaxamuu fi Ololli Geggeeffamu Falmii Bilisummaa Fi Mirga Abbaa Biyyummaa Finiinaa Jiru Hin Dhaabu!

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/01/oromia-oromoprotests-shirri-xaxamuu-fi-ololli-geggeeffamu-falmii-bilisummaa-fi-mirga-abbaa-biyyummaa-finiinaa-jiru-hin-dhaabu/


Press Statement: The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/30/press-statement-the-united-states-is-deeply-concerned-by-the-government-of-ethiopia/


Freedom for Bekele Gerba and all political prisoners in Ethiopian prisons

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/oromo-federalist-congress-international-support-freedom-for-bekele-gerba-and-all-political-prisoners-in-ethiopian-prisons/


U.S. Senators Amy Klobuchar and Al Franken condemned the lethal violence used by the government of Ethiopia against hundreds of Oromo protesters. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/u-s-senators-amy-klobuchar-and-al-franken-today-condemned-the-lethal-violence-used-by-the-government-of-ethiopia-against-hundreds-of-oromo-protesters-oromoprotests/

 

Ilhan Omar denounces crimes against humanity being committed in Ethiopia

http://www.ilhanomar.com/news/2016/4/25/ilhan-omar-denounces-crimes-against-humanity-being-committed-in-ethiopia

 

 

 U.S. Senators Condemn Ethiopia’s Crackdown on Civil Society

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/21/12-u-s-senators-condemn-ethiopias-crackdown-on-civil-society/

 

Human Rights league: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/19/human-rights-league-the-tplf-hidden-agenda-of-reducing-the-oromo-population-must-be-stopped/


 

HRW: Foreign Policy In Focus: Deafening Silence from Ethiopia:The Ethiopian government is cracking down on journalists and NGOs. Where’s the outrage from the international community?

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/13/foreign-policy-in-focus-deafening-silence-from-ethiopiathe-ethiopian-government-is-cracking-down-on-journalists-and-ngos-wheres-the-outrage-from-the-international-community/


Human Rights in Ethiopia – An Update

Date: Tuesday, April 19, 2016 – 11:00am
Location: 2255 Rayburn House Office Building

Announcement

Please join the Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia.

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/human-rights-ethiopia-update-0


Oromo protesters: ‘We are still on the streets because we want self-rule’

http://www.ibtimes.co.uk/oromo-protesters-we-are-still-streets-because-we-want-self-rule-1548661

No, we don’t have self-rule in Oromia state

http://www.ibtimes.co.uk/ethiopia-protesters-no-we-dont-have-self-rule-oromia-state-1551225


IPS: Ethiopia’s (Fascist TPLF) Smoldering Oromo. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/11/ips-ethiopias-fascist-tplf-smoldering-oromo-oromoprotests/


Das Berliner Missionswerk: Frieren Sie die Militärhilfe für Äthiopien ein, bis Äthiopien die Menschenrechte achtet!

 https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/30/das-berliner-missionswerk-frieren-sie-die-militarhilfe-fur-athiopien-ein-bis-athiopien-die-menschenrechte-achtet-oromoprotests/


Why Have Oromo People Been Clashing With The Ethiopian Government For So Long?    http://www.afrizap.com/en/why-have-oromo-people-been-clashing-with-the-ethiopian-government-for-so-long


France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over.

France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over. #OromoProtests

 https://youtu.be/75_q7dbpTjs


Are Ethiopia’s Oromo being violently repressed? – UpFront

https://youtu.be/py0Q81–Xrg

 

Ethiopia – #OromoProtests and Ethiopian Repression: Overview

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/28/ethiopia-oromoprotests-and-ethiopian-repression-overview/


Geerarsa Oromoo:
Utubaa Sibilaa
Qeerroo sanyi dhiiraa
‪#‎OromoProtests‬

 

Geerarsa Oromoo, hallayyaa biyya leeqaa


https://youtu.be/lQQwKHtw8YY

 

 

 

 

Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Magaalaa Finfinnee fi Bulchiinsoota Magaalota Addaa Naannawwaa Finfinnee Keessatti Fufee Jira.

13516217_10102386915374253_6186638036544140732_nWaxabajjii 28-29,2016 Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Magaalaa Finfinnee fi Bulchiinsoota Magaalota Addaa Naannawwaa Finfinneetti Daran Jabachuun itti Fufuun Warraaqsii kun Daran Jabaachuun Uummatni Poolisoota Federaalaa  uummata Ajjeesuu fi dhiiga dhangalaasuun warraaqsaa uummata dura kanneen dhaabbachuuf bobba’anb irratti tarkaanfii fudhateen  Poolisootni Federaalaa 4 Du’uufi 7 ol madaa’uu fi Uummatni nagaan namootni 17 olitti Kanneen Lakkaa’aman madaa’uun fi Motorri  codii gabateen ishee 4 A.A 03634 kan mootummaa taate  Irree uummataan barbadoofte, Daandiin Konkolaataa  Finfinnee Gara Adaamaa fi Bahaa Oromiyaatti geessuu bakkoota hedduutti  goototaa dargaggoota Oromnoon cufamee oleera, Warshaan Ispoonjii Zaamuura tti jedhamu Magaalaa Duuklam Keessatti kan Argamuus  barbadaa’era.!
Kutaa Bulchiinsaa Naannoo Oromiyaa suuta suuta Magaalaa Finfinnee jala galfaman  Laaftoo, Labuu, Qarsaa  fi Hannaa Furii jedhamanitti 13524443_10102386976027703_8814025728652017121_n Warraaqsii kun kan Daran jabaatee yoo ta’uu Uummatni ukkamsaan, Duulli Diigumsaa manneen jireenyaa fi Qe’ee nurraa haa dhaabbatuu Gaaffii mirgaaf ajjeechaan, hidhaa fi ukkamsaan deebii hin ta’uu jechuun warraaqsaa finiinsan. Haaluma kanaan Uummatni Oromoo fi Sabaaf sabvlamootni Cunqurfamoon biyyatti bifa dammaqinsa qabuun akka mirga isaaniif falmataniif Qeerroon bilisummaa Oromoo mariisiisaa kan turee fi barruulee warraaqsaa yeroo yeroon uummataaf tamsaasaa kan ture yoo ta’uu, haalaa Warraaqsaa FXG irrattis sabboontoota Uummata Oromoo Magaalaa Finfinnee fi Magaaloota Addaa Naannawaa Finfinneetti Marii gochuun Ibsa waliigalaa Warraaqsaa FXG jabeessuu dabarfachuu Qeerroon ifa gochuun ni yaadatama. Ammas Uummata Qawween fi loltuun cabsanii bituun takkaa hin danda’amu, qe’eef qabeenyaa irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba, Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaa Oromoof Deebiin sirnaa kennamuu qaba Hidhamtotni oromoo gaaffii tokko malee hiidhamuu qabu, Kanneen Wareegamanii fi madeeffamaniif mootummaan gumaa kanfaluu qaba!!, kanneen qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqifaman qe’ee isaaniitti deebiufamuun beenyaan haamilee kanfalamuu fi qaba!! Mootummaan Ce’umsaa haa hundeeffamu, Waraannii Mootummaa wayyaanee EPRDF/TPLF Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba! Waraannii Wayyaanee, poolisootnii, hidhattootni fi humnootni tikaa wayyaanee uummatatti dhukaasuun uummata irraa dhalatan dhiigsuu, ajjeessuu fi ukkamsuu irraa  of dhaabuun gaaffii uummataa dhaggeeffachuun cina dhaabbachuu malee adeemsii amma waraanaan fudhatamaa jiru furmaata tokko illee kan hin finne ta’uu qeerroon hubachiisa jira!!

 

 

 https://youtu.be/3iWazAnxYQU


ODUU

Walga’ii OPDO’n Dodolaatti waamte mormii uummataatiin goolabame.

DODOLAA

OMN:Oduu Wax.29, 2016 Jiraattonni godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa irra walitti dhufan, Konfiransii nageenyaa jedhamuun magaalaa Dodolaatti qophaa’e, Obbo Bakar Shaalee  Itti gaafatamaan hoggaansa OPDO fi qondaltoonni biroon qooda fudhatani irratti  gaaffii hedduu kaasuudhaan qondaltoota kanneen afaan qabsiisuun isaanii himame.

Jiraattonni godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa irraa walitti dhufani magaalaa Dodolaatti konfireensii nageenya jedhamuun kan qophaa’e, kan itti gaafatamaan OPDO obbo Bakar shaalee, komishineera koomishinii Poolisii Oromiyaa fi humnoonni waraanaa hedduun bakka argamanitti gaggeefame irratti hirmatan.Kaayyoon konfireensii nageenya kun inni guddaan, dhimma ajjeecha sukkanneessaa jiraattota godina arsii lixaa irratti raawwatama jiru irratti gaaffiiwwan jajjaboon hirmattoota waltajjii kanaan gafatamaan deebii fi furmaata dhabuun immoo dubbicha haalan jabeessa oole jiraachuun isaas beekkame  jira.

Gaggeessitoonni waltajjii kana gocha ajjeecha raawwacha kan jiran,i farreen nageenya warreen biyyaa alaa jiranidha jedhani hirmattoota amansiisuuuf yaalannis, hirmattoonni garuu dhimma ajjeecha kana dugda duubaa harka mootummaattu keessaa jira jechuun ifaaf ifaatti dubbii isaanii harkatti qabuun isaaniis hirmaataan waltajjii kana dubbataniru.

Hirmattoonni waltajjii kana akka jedhanitti, konfiransii nageenya jetani qopheessuun keessaan, mootummaa nagaa isin hin jechisiisu; hojii gaarii kan sabichi dhugaa bahu hojjeechu qabdu malee jechuun qeequuni isaaniis namni kuni eerani jiru.

Akka hirmaatan waltajjii kana yaada isaanii OMN’f qoddanitti, Obb Bakar shaalee sila OPDO’n aangoo hin qabdani, ergaa sii ergaan mootummichaa bira deemi hojii kee irraa deebi’e ilaali, diraamaa gowwomsaa  waggaa 25 ilaale dhaloottatti hin ceesisnu nu gaheera jechuun makmaku fi qoosaniru  jedhu.
Waltajjii nageenya jedhame kana irratti, warreen nageenya eegu jedhe.

uummanni kaleessaa amana ture amma immoo waadaa nyaatani faallaa sana tahani, humnoonni waraanaa hedduminaan  iddoo kanatti argamani namoonni hedduun akka waltajjii kana irratti qoodda hin fudhannee eega turanis; hirmaattonni waltajjii kana irratti argamani gaaffiiwwan jiraattota bakka bu’aanii haala aja’ibsiisan gaafachu isaanii jiraataan magaalaa Dodolaa Godina arsii lixaa himaniru.


Act now

#OromoProtests 29 June 2016: Namoonni maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffaman kunneen Oromiyaa giddu galaa, godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaa irraa kanneen hidhamanii dha. Namooti kunnean ergamaa wayyanee bulchaa ganda Harroojjii Ejersa Nadhii kan ta’e, Addunyaa Magarsaa, erga hiisisee baatileen ja’aa ol lakkoofsisee jira.
Namooti kunneen haga yoonaatti Mirga wabiis murtiis dhabanii mana hidhaa Ejersaa kan Walisoo jiru keessatti dararamaa jiru. Jarreen kun ganduma Harroojji Ejersaa Nadhii Keessaa walitti qabamanii hidhaman.

Maqaa, umurii fi hojiin isaanii kana:

1.shallamaa dirbabaa birru-umri-67-q/bulaa

2.urgeessaa ibsataa shorroo-um-57-q/bulaa

3.indaalaa tafarraa banabbaruu-um-70-q/bulaa

4.isheetuu tasammaa shallamaa -um.25-q/bulaa

5.tasfaayee warqinaa gurraachoo-um-48-q/bulaa

6.geetaachoo rafeeraa ukaa-um-28-q/bulaa

7.bareechaa galataa gargaaraa-um-19-q/bulaa

8.dajanee raffisaa baqqalaa-um-27-q/bulaa

9.warqituu asnaaqaa dassaaleny-dubarti-um-30-q/bulaa

10.tsaggaayee mitikkuu tsaggaa-um-55-q/bulaa

11.baqqalaa lateeraa gaaddisaa-um-35-q/bulaa

12.bulloo shallamaa qurus-um-45-q/bulaa

13.balaachoo naggasuu caalchisaa-um-22-q/bulaa

14.alamaayyoo dabbabaa jootee-um-40-q/bulaa

15.shantamaa abarraa gannatii -um-50-q/bulaa

Namoonni ragaa sobaa irratti bahaaa jiran:

1.addunyaa magarsaa-bulchaa gandichaa

2.bulloo adam

3.lateeraa caalchisaa

4.waaqjiraa naggasaa

5.dirribsaa tarreessaa-bulchinsafi nageenya gandichaa

6.biraanee shimallis-haadha manaa addunyaa bulchaa gandichaa

 

 


Residents protesting as the fascist Ethiopia’s regime is  to demolish their houses in Hanna Furi, Finfinnee, 29 June 2016. Roads are blocked. ” ታሪኩ የተባልው የአፍራሽ ግብረ ሀይሉ መሪ በህዝቡ ተገድሏል.”

Residents protesting government plan to demolish their houses in Hanna Furi, Finfinnee, 29 June 2016

OromoProtests 29 June 2016:  Oduun Waxabajjii 29 bara 2016 nannoo Finfinneeti qaxxamuree Asi ga’e akka ibsuuti humni polisii wayyaanee kan meeshaa waraanaa hidhatee jiru humna Ummata Oromoo kan meeshaa Uumama ykn dhagaa hidhate jiru wajjiin warrana gaggeeffamaa ture irratti loltun diina 17 ajjeefamanii hedduun immoo hojiin ala akka ta’an Odeessii gamaa sanaa ifa godhee jira. Garuu soba polisii amma kana miti kan du’e jechuun motummaan kan ufiin jettu fashitii wayyaanee wakkachuu akka jirtus himame.

17 Armed fascist Woyane  officers killed and seven civilians injured in a clash at Hanna Furi Area, Lafto Subcity of Finfinnee (Addis Ababa). Residents have been protesting the governments decision to demolish some 30,000 houses in the area with the aim of giving the land to TPLF. The commander of the woyane police was ambushed and his motor cycle was burned down as you see below.

June 28 /29 2016: #Oromo protests in Oromia (finfinnee, Hanna Furi) as the regime engaged in destroying residential houses for land grabs.

This is not just a political slight of hand. This is downright tragic. This is simply brutal. This is an act of state terror. This is bureaucracy deployed to disrupt life and terrorize poor citizens. This is a heartless exposure of people to a miserable death on the streets in these dark rainy days. You can’t call out women and children to a meeting and yet demolish their houses in their absence. We say NO to this in the strongest possible terms! NO! to a continued infliction of unnecessary suffering to poor people! Tsegaye Ararssa. 

 

 

Mootummaan abbaa irree wayyaanee Finfinnee kutaalee garaa garaa keessatti manneen jireenya ummataa irraa diigun ummata boochisaa jiru. Jiraatan naannoo Nifaas Silki laaftoo tokko akka jedhanitti lafti har’a Finfinnee jala galchan tuni lafa Oromiyaa turte. Namni kuni waggaa 39 naannoo kana jiraachuu isaanii dubbachujn mootummaan ilmaan Oromoo irraa buqqisaa abbootii qabeenyaf lafa Oromoo gurguraa jira. Mootummaan kuni lammii ofiif dantaa tokko hin qabu. Nuti iddoo itti dedmnu hin qabnu. Carraan keenya nutti dukkanaa’e jedha maanguddoon kuni.

 

#OromoProtests in Hanna Furi, Finfinnee, 29 June 2016

 

OMN: Breaking News/ሰበር ዜና (Jun 29, 2016)

 


ODUU  #OromoProtests 28 June  2016

Harargee bahaa Magaalaa Dadariitti mormiin akka itti fufetti jira.

OMN: Oduu Caamsaa 25, 2016

OMN:Oduu Wax.28,2016 Godina Harargee bahaa magaalaa Dadar keessatti mormii dheengadda geggeeffame hordofuun, poolisoota magaalattiin namoonni dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan.

Magaalaa Dadaritti daragaggoonni hundi walitti qabamuun mirgi abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa nuuf haa kabajamu jechuun kan dheengadda mormii isaanii eegalan.

Mormii kana dhaamsuuf jecha poolisoonni magaalattii dargaggoota kanarratti boombii imimmaanessu darbatanii jiru.

Reebicha hamaa isaan muudateen ammoo daragggononi hedduun miidhamuu jiraataan magaalatti tokko nuuf himan.

Jiraattoonnis ilmaan keenna osoo arginuu hin reebdan jechuun mufii isaanii dhageesisanii turan.
Namni nuti dubbifne akka jedhanitti, dargaggoonni magaalaa Dadar kun dheengadda galagala ture Oromiyaan biyya keenna jechuun kan mormii isaanii finiinsan.

Akka isaan jedhanitti, wayta mormiin dargaggootaa geggeeffamaa turetti, mormii kana karaa nagaan deebisuun hafee poolisoonni magaalattii rasaasa roobsuu eegalan.
Reebichis haalaan hammaatee ture jedhan. Namoonni sadii miidhamuullee dubbatanii jiru.

Mormii achitti geggeeffamee ture hordofuun ammas dararamiinsi namoota nagaa irra gahaa akka jirus namni kun himan.
Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Harargee bahaa magaalaa Qobboo keessatti poolisoonni Oromiyaa namoota nagaa irratti dhukaasa roobsaa jiru jedhameera.
Haga ammaatti eentu miidhamee fi kamtu madayee wanti beekkame hin jiru.

Sababni isaatis yeroon halkan waan ta’eef namni wal arguudhaaf hedduu rakkisaadha jedhan.

Rakkooleen kun wayta adda addaatti jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuu kan nuuf himani jiraattoonni inni ammaa kun haalaan hamaadha jedhanii jiru.


ODUU

Jiraattoonni kutaa Nifas Silkii Laaftoo manni isaanii akka jalaa hindiigamne mormataa oolan.

Screen Shot 2016-06-29 at 01.03.53

OMN:Oduu Wax.28,2016 Jiraattoonni naannoo Qarsaa fi kontomaa kutaa bulchiinsaa Nifaas silk-laaftoo, galma waltajjii Laaftootti walgahuun manni keeenya diigamu hin qabu jechuudhaan hoggantootaa gaaffiin jonjessuu bira darbee sagalee isaanii dhaggeessisaa oolun isaanii himame.

Gaaffii jiraattota kanneen deebisuuf gahumsa kan dhabe qaamni waltajjii kana walitti qabe mana keessaan gadi lakkisuu qabdu kan jedhu malee mala furmaata kennuu dadhabuun isaanii immoo dubbichaas haalan hammeessa jiraas jechuun jiraattonni dubbatan jiru.

Magaalaa Finfinne Kutaa bulchiinsa laaftoo labutti, guyyaa har’aa jiraattonni gaaffiiwwan gurguddoo dhimma mootummaan Biyyitti bulcha jiru manneen jireenya isaanii irratti diiguu fi dabarse investerootaaf kennuuf  jedhu irratti qondaltoota waliin mari’atani falu dhabu isaanii irraa kan kahe dubbii guddaan uumuun gara mormiitti jijjiramuun isaa dhaggahame.
Namni waggoota afurtamii afuuriif iddoo kana jiraatanis, dhimmichi mootummaan tahe jedhe waan jal’inaan guuteen, daba lammiilee irratti raawwacha jirudha malee, bu’uurri isaa faayadamummaa lammiilee kan gidduu galeessaa godhaate miti jechuun dubbatu.

Jiraataan waggaa dheeraaf naannoo kana jiraatan akka jedhanitti, naannoo amma mootummaan karoora irratti baase jiraattoota buqqisuuf tattafattu kuni naannoo  Oromiyaa keessatti kan argamudha. Garuu jedhu namni kuni, deemsa keessaa gara magaalaa Finfinneetti dabalame, karoorri amma mootummaan itti jiru kuni immoo, namoota harka-qalleeyyii kuma sodoma(30,000)olitti lakka’amaan miidhuu danda’a, kuni immoo itti aantumma sabaa bulchaan  dhabu agarsiisaas jechuun sagantaa manneen jireenya diiguu kana hadheeefatani mormanii jiru.
Namoota iddoo kanatti mana ijaaratani jiraatanis, waraqaa ittiin lafa bitani mana ijarratani fida qonnan bultoota irraa qarshii keessaan isiniif deebisisne jechuun jiraattota giddutti wal-dhabde uumuuf carraqqiirra  jiraachuun qaamota mootummaa immoo uummatichi dubbii isaanii harkatti tufataniruus jedhame jira.

Waan garaa nama nyaatu jedhu namni nuyi dubbisne kuni, dhiibbaa gama mootummaan isaanii qunnama jiru jala bahuuf, waktiin isa gannaa waan taheef ji’oota muraasa nuuf kenna biyya keesssa iddoo dhabne jira ,biyyoota oollatti illee baqanna isaa jedhuuf illee deebii mootummaa irraa dhabu isaanillee namni kuni  dubbataniru.
Iddoo garaagaratti fala argachuuf socho’uu fi gaaffii  hanga masaraa mootummaa biyyitti dhiyeeffachuun keenya illee, rakkoo godhate akka balleessatti ittiin abarama fi dorsifama jiru jechuun dhimmichaa hadheefatani komatu.
Miidiyaaleen dhuunfaas tahe biyyoota alaa  biyyitti keessaa socho’uun dhorkame kan jirudha, garuu warreen miidiyaa mootummaa EBC, FBC iddoo kanatti argamanis dhugaa jirtu gara mootummaatti dabsani waan gabaasanii namni yaada kennuuf dhibuun immoo dubbicha hangam mootummaa fi sabicha gidduutti hameenyummaan akka jabaate kan agarsiisudha kan jedhaniis nama nuyi dubbisnedha.
Namni kuni akka jedhanitti, bulchittoonni kutaa  bulchiinsa magaalaa Finfinnee Nifas silk laaftoo obbo Fitsum fi obbo Taarikuu namoonni jedhaman, waayita fillanno sagalee ummataa argachuuf waaadaa baay’ee jiraattotaaf kan galaniis, amma waadaa sana haaluudhaan gara jabeenyumma guddaan namoota kanneen irratti murteessa jiraachun isaanii immoo dubbicha haalan hammeessa jira.
Digaamuun  manneen  kana, namoota 30,000 oli tahani mana malee hambisuuf jira waan taheef, yoo mootummaan dhimmaa keenya nuuf  ilaalu hin  barbanne maal tahu fi mudaachu mala kan jedhu gaaffii keessaa nama galcha jechuun jiraattonni magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa nifaas silki laaftoo naannoo Qarsaa fi kontoma waamicha isaanii dabarsataniru.
Dhimma kana waliin wal qabate, lubbuu fi dhiigni hedduun dhangala’u ni mala shakkii jedhu akka qabanis dursani beeksisaniru.
Jiraattonni yeroo hunda gadi bahanii dabareedhaan qaama mana isaanii diiguu eega jiru, mootummaan biyyittis tahe warreen meeshaa hidhatan immoo ergama isaanii rawwachu irraa duubaatti hin deebi’anii, sabicha dhaggahu dhiisuu  aadaa erga godhaatanis bubbulan jiru.

Itti aantumma sabaa bulchani karaalee miidiyaa biyyitti dhaggeenyu malee qabatamaatti hin argines jechuun dubbatu.
Yerooma dhiyoo kana, dhimma manneen diiguu kana waliin wal-qabate magaalaa Finfinnee kutaa bulchinsa Boolee bulbula naannoo warra Ganuu keessatti namoonni sadii ajjeefamu isaaniis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama.


Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Waxabajjii 27,2016 / Qophii Addaa “Dirree Xiyyaaraa Moo Dirree Awaaraati” Jedhu Qabateera.

ODUU

Loltoonni Agaazii jiraattoota godina Shawaa Lixaa hiraarsaa jiru.

Amharic News Feb. 06, 2016

OMN:Oduu Wax.28,2016 Godina Shawaa lixaa aanaalee hedduu keessatti loltoonni mootummaa sakkata’iinsaa fi reebicha hamaa geggeessa jiraachuu jiraattoonni dubbatan.

Akka jiraattoonni himanitti, loltoonni kun baadiyaalee hunda keessa naannayuun shammarranii fi dubartoota Oromoo gudeeduu itti fufanii jiru jedhan.

Raayyaa ittisa biyyaa, poolisoota Federaalaa fi loltota Agaaziitiin gochaaleen foffokkisaa ta’an, jiraattota godina Shawaa lixaa irratti raawwatamaa jiru haalaan jabaatee jira.

Aanaalee hedduu keessatti reebicha, sakkatta’iinsaa fi dararamiinsi jiraattota irratti geggeeffamaa jiru wayta ammaa kan hammaate yoo ta’u, namoota baayyee ammoo qabanii hidhaa jirus jedhamera.

Namoota hidhaman keessaa manguddoonni umariin waggaa 70 jiraachuullee jiraattonni dubbatan.

Jiraataan godinichaa akka nuuf himanitti, loltoonni mootummaa kun meeshaa waraanaa gurguddaa hidhachuun magaalaa fi baadiyaa hunda keessa deemuun namoota dararaa  jiru jedhan.
Loltoonni kun manniin barumsaa, buufata fayyaa fi waajjiraalee hedduu keessa kan qubsiifaman yoo ta’u, jiraattoonnis rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbatan.

Akka namni kun jedhanitti yeroo gara yerootti gidiraan jiraattota godina Shawaa lixaa irratti raawwatamaa jiru haalaan hammaatee jira.

Manniin jiraattotaa dabalatee magaalaa keessatti manniin siree hundi sakkata’amaa jira.
Baadiyaa hunda keessa naannayuun gara jabeeyyiin hoomaa waraanaa kun shamarranii fi dubartoota irratti gudeeddii raawwataa jiru jedhan.

Magaalaa Gincii keessaa ammoo manguddoon umriin isaanii waggaa 70 ta’an loltoota kanaan qabamanii hidhamanii jiru. Daragaggoonni hedduun ammoo reebamaa jiraachuu himan.

Hoteelonni manniin siree hundi loltoota kanaan sakkata’amaa kan jiran yoo ta’u, namoonni manniin siree bulan, waraqaan eenyummaa isaanii gaafatamuun, doorsifamaa akka jiranillee himan.
Kana raawwachuun mootummichaa ammas bifa itti fufiinsa qabuun mormiin ummataa geggeeffamuu mala shakkii jedhuun ummata dararaa jira jedhan.

Loltoonni mootummaan bobbaase kun biyya nagaa qabdu keessa naannayuun ummattoota nagaa dhoorgaa jiru kan jedhan namni kun, kanarraa ka’uun jiraattoonni hundi yaaddoo keessa seenanii jiru.

Kun kanaan osoo jiruu mormii guutummaa godina Shawaa lixaa keessatti geggeeffameen, mootummaan biyyattii bulchaa jiru, jiraattota sanyii filatamaa fi xaa’oo dhoorgatee rakkisaa jira jedhan.

Haala amma argaa jirru kanaan biyyattiin mootummaa fi seer-dhablee taatee jirti jechuun dubbatanii jiru.


https://youtu.be/TQKkLTKPQjs

Qabsoon Itti Fufa!

13508920_266262650404481_3813422291864360533_n13510951_253166505054543_5875196660653631485_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Godina Arsii Aanaa Diksiis fi Magaala Hamdaa Akkasumas Asaasaa Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Waxabajjii 25,216

13497936_134055650350611_5703429190010668559_oGodina Arsii aanaa Diksiis magaalaa Hamdaa keessatti guyyaa har’aa mormii barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa godhaa oolani.

Kana malees ummanni Magaalaa Asaasaa fi naannoo ishee mormiirra ooleera mormiilee isaanii keessatti ajjeechan gara jabeenyaa kan addatti ummata Oromoorratti raawwataa jiru haa dhaabbatu nuti wayyaanen hin bullu soba Wayyaanee hifanne jechaa oolaniiru, Arsii magaalota hedduu keessatti waraana akka cabbiitti gadi naquun ummata sochii dhoorgaa jiru.

 

 

 

 


TPLF’s delegates being escorted by police in Rotterdam, Netherlands after their planned event was forcefully cancelled by #OromoProtests, 25 June 2016.

Lukkee Wayyaanee bifa kanaan poolisiin Holland ummata jalaa baasee geggeesse.

 

 

TPLF delegates being escorted by police in Rotterdam, Netherlands after their planned event was forcefully cancelled by Oromo protesters .

Demonstratie in Rotterdam tegen ‘genocide’ Ethiopië

Honderden demonstranten blokkeerden zaterdag een zaal in Rotterdam waar leden van de Ethiopische ambassade aanwezig zouden zijn. De emoties liepen daarbij hoog op.

De activisten zijn woedend op de Ethiopische leiders. Die zouden zich schuldig maken aan ‘genocide’ op de Oromo, de grootste etnische groep in het land.

”Duizenden Oromo zijn gearresteerd en in hechtenis”, staat te lezen in flyers, die door demonstranten werden uitgedeeld aan de Tamboerstraat in Rotterdam.

Eieren
De sfeer tijdens de protest was gespannen. De activisten bekogelden een busje met vertrekkende ambassademedewerkers met eieren.

Het vertrek van de Ethiopische functionarissen ging verder gepaard met veel gejoel en geschreeuw. De politie moest de aanwezige demonstranten in bedwang houden.

Voor de jonge bezoekers in het aangrenzende kinderwerkplaats de Ontdekhoek was de demonstratie even schrikken. Zij moesten enige tijd binnen wachten.

Veiligheidstroepen
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sloeg eerder deze maand alarm over het gewelddadige optreden van veiligheidstroepen in het Afrikaanse land.

Zij zouden sinds november vorig jaar tijdens demonstraties zeker vierhonderd activisten hebben gedood. Ook zouden tienduizenden mensen zijn opgepakt.

De Oromo demonstreren volgens de activisten in Rotterdam tegen illegale landroof door de regering, die boeren hun land zou afpakken.


OromoProtests in Asaasaa, Arsi,  Oromia, 25 June 2016.

Waxabajjii 25 bara 2016 Arsii Lixaa Magaalaa Asaasaatti har’a mormii ummataa cimaatu godhamaa oole.

 

#OromoProtests in Asaasaa, Arsi, Oromia, 25 June 2016 p3

 

#OromoProtests in Asaasaa, Arsi, Oromia, 25 June 2016

 

 

#OromoProtests in Asaasaa, Arsi, Oromia, 25 June 2016 p2


OMN: Oduu Wax. 24, 2016

OMN: Oduu waxabajjii 23,2016

 

 

 

#‎FxG‬ Kuni injifannoo guddaaadha Uummatni Oromoo Xiqqaaf Guddaan Bakka Oolumsa isaa hunddaatti qabsoo finiinsaa jiraachuun nama oonnachiisa. Bakka jiruu ofii hundatti mallattoo biyya ofii fi eenyummaa ofii ibsu godhachuun sabboonummaa ofii cala’qi’siisa. Diina ofii funyaan jala taa’anii ittiin morkuun ‪#‎Gootummmaadha‬. Oromoon Goota.
FXG Oropmiyaa maraa keessatti ta'aa jiru nama onnachiisaa

#OromoProtests, June 24, 2016


Waxabajjii 24 bara 2016 yunivaristii saayinsifi tekinolojii Adaamaa keessattii kana argamuu Gumiin Aadaa fi seenaa oromoo ykn GASO kab jedhamu guyyaa haardha tana galgalaa 12:00 irraa kasee saganta ballee ykn Angoo fi hundeefama waggaa 10 ffaa gumichaa kabajacha olaan haa ta’u malee saganata kana irrattii kan argamaan keessummaa kabaja ta’udhaan. Dargagoo
# Firaa’ol Damee
# laalisaa Dagagaa
# Eebbisee
kan jedhaman xumuraa sagantichaa irrattii ukamfamani fudhatamanii jiruu. waa nama gadisisuu keessaa muccayoo maqaan ishee eebbisee jedhamtuu.hiriyyaa firaa’ol waan taateef imimmaa ishee osoo dhangalasaa jirtuu naasuu tokko malee ergamtooni wayyaanee ukkamsanii konkolaata keessattii darbanii fudhatan deemani kana. kuni kanan osoo jiruu dargagoo laalisaa dagaga muccaa jedhamus batalumaa akka bubbee obonboleetii lafa ol kasanii tarataniini jiruu yaa oromoo maaliu keenya malii. ijolleen kun balleessaa tokko malee fudhataman‪‪. Adama Science and Technology University


“Qawwee Kee Mukatti Hirkisi” Jechaa Mootummaa Wayyaanee Balaaleffachuun Qeerroon Godina Wallaggaa Aanaa Gullisoo Guyyaa Har’aa Waxabajjii 24,2016 FXG Gaggeessan.

Video Player

Lixa Oromiyaa Keessatti Warraqsi FXG Jabaatee Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

Waxabajji 24,2016

Najjo sanyii Abdiisaa
NajjooGodina Wallaggaa lixaa aanaa najjoo bulchiinsa magaalaa Warra Jirruu keessatti fincilli xumura garbummaa bifa haaraan dhohee jira.Fincilli kun kan jalqabe baratoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa magaalattiin yeroo ta,u fincilichi daran jabaachuun guutummaa uummata magaalattii
dhuunffachuun dhaga,amee jira.
Dhaadannoowwan jajjaboof Walleewwan onnechiisoo wallee warraaqsaa dhageessisaa tura.Humni federaalaas baratoota nagaa irratti dhukaasa banuun magaalattii goolaa jiraachuu maddeen keenya achirraa nu qaqaban ifa godha

Godina Wallaggaa Magaalaa Giddaa Ayyaanaa Keessatti FXG Akka Itti Fufetti Jira.

GiddaakooGiddaan giddima

FXG Dhaabuuf Wayyaaneen Trakaanfii Ilmaan Oromoo Irratti Fudhataa Jirtu Itti Fufus FXG Jabeessee Iti Fufeera

Waxabajii 23,2016
Wayyaaneen yeroo ammaa oromiyaa keessatti FXG dura dhaabbachuudhaaf ajjeechaa haalli isaa hin beekamne kan bifa jijjiirrate dhokataa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru addatti godina Arsii lixaa magaala shaashimanneetti torban lamaa asitti ilmaan Oromoo nagaa irratti tarkaanfiin ajjechaa raawwataa jiru daran suukkanneessaa kan taheedha. Kana malees waraanni wayyaaneen kan aggaamee ajeese mootummaan gaafatamaa jalaa bahuuf lola dhuunfaa fi firaatti jijjiiraa jira. akka fakkeenyaatti shamarree  guyyaa lamaan dura calanqootti ajjeefamte mootummaan wayyanee lola dhuunfaatti jijjiiree jira. kan waraanni ajjeese akka waan firaan, dhuunfaadhaan lolli uumamee lubbuu ilmaan Oromootti taphataa jira. Haatahu malee akkasuma godina Arsii lixaa magaala Shaashimanneetti lubbuu halkan halkan darbee bulu hin dhaabbanne hanga ammaatti.
Mootummaan Wayyaanee shiroota garagaraa xaxee dadhabee milkaawuu hin dandeenye. Haala kanaan amma oromiyaa keessa godina shawaa lixaa, Wallagga lixaa, Wallagga bahaa keessatti kaleessa Waxabajii 22/2016 irraa kaasee ajjechaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabachuu qaba, kan hidhatamanis haa gadhiifaman jechuudhaan FXG itti fufeetu jira.
Godina Shaggar  lixaa aanaalee hedduutti daandiin cufamee jira kaleessa irraa kaasee. Akkasuma wallagga lixaa magaala Mandii, Najjoo, Haaruu
fi kkf keessatti mormiin uummataan waan jabaateef humni waraana agaazii jedhamu kan lubbuu ilmaan Oromoo dhangalaasee bare ammallee godinoota kannenitti bobahaa jira. wayyaaneen ammas nagaadhaan aangooshee irraa kan hin buune yoo tahe tarkaanfiin ilmaan ishee Oromiyaa keessaa qabdu ilmaan tigrootaa irratti akeekamee jiru galma gahuu kan hin hankaakneedha.


Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Keessatti Warraaqsi Akkuma Finiinetti Jira

Waxabajji 23,2016
Itti fufaHar’a magaalaan Amboo daran dirree waraanaa fakkaattee jirti. Mormiin Wayyaanee wajjin eegalame itti fufuun barattoonni kutaa 11ffaa qophaa’inaa Amboo balaaleffannaa ajjeechaa uummata Shashamannee,du’a garajabumma mootumichi uummata oromoorratti fudhachaa jiru addatti mormaa jiru.

Magaalattii keessatti dhaadannoon barattootaan dhagaa’aman mootummaa shororkaa yaaddoof rifaatuu keessa galchee jira.Barattoonni kutaa 11 barumsa dhiisanii ya’anii murna bicuu daguggaa sanyii keessattuu Shaashamannee keessatti fudhachaa jirtu balaalefataa jiran,Ajjeechaa suukanneessaa akka hatattamaan dhaabu gaafatan.Haalli magaala keessaa hedduu yaaddeessaadha.Humna afaan qawweetti amanu dura barattoonni dhaabatanii mormii haala gaariin dhageessisaa jiru.Konkolaataan olis ta’e gadi deemu sakatta’insa cimaa irra jira.Baajaajonni magaalaa keessaas yeroo deemanis ta’e deebi’an sakkatta’amaa jiru uummata konkolaataa keessa Jiru dabalatee. magaalaan qondaaltota Wayyaaneen guutamtee jirti.
Oduu dabalataan gara Lixa Oromiyyatti yoo darbinu Magaalaan Mandii kaleessa balaaleffannaa mootummaa Wayyaaneerra turuun ,Mootummaan gochawwaan rifaasisoo hatatamaaan akka Uummata Oromoorraa dhaabu,Ajjeechaa dukkana uffatee Uummata nagaarratti banee jiru,Keessattuu ajjeechaa magaalaa Shaashamanneefi ajjeechaa durbee Sabriinaarra dhaqabee jiru,Ajjeechaa garaa namaa madeessuu akkasii,Hatatamaan akka harkasaa irraa deeffatu,Gaafatanii jiran Gochaawwaan fokkisoo mul’inatti nurratti fudhatamuuf kan harkasaa hin deffanne yoo ta’e,Uummati murtoo mataasaa fudhachuuf qophii ta’uu,Barattootaaf jiraattonni Mandii mormiisaaniin ibsatanii jiru.

 


#Oromoprotests: Loud Yearning for Freedom in Shashemene, Oromia,  June 22, 2016

#‎OromoProtests Loud Yearning for Freedom in Shashemene June 22, 2016

OMN: Oduu Amma Nu Gahe/Breaking News (Wax. 22, 2016)


FXG Lixa Shaggar Ambo Keessatti Akka Itti Fufetti Jira.

Waxabajji 22,2016
Warraqsi barattota Amboon eegale daran babal’achuun uummata dabalatee jira Haaluma Kanaan Guyyaa har’aa mana Barumsaa futuritti qabsoon eegalame finiinaa deemuun Ummata Dabalachuun Cimee Jira.Qabsichi Itti Fufuun Daandii Amboo Gara Finfinnee Geessu Yeroo Murtaa’eef Cufamee Tureera! Qondaalttonni Wayyaanee Sadii Miidhamaniiru Akkasumas Konkolaataan Wayyaanee Haalaan Caccabdee Jirti.
Walumaa Galatti Wayyaaneen Har’a muddamuun  Oliif Gadi Kaachaa Ooltee Jirti. FXGn HAALA KANAAN MAGAALAA AMBOO FI NAANNOOSHEETTI ITTI FUFEE JIRA.
Gama biraatiin Lixa Oromiyaa Bakkeewwan Tokko tokko keessatti warraqsa finiineen Uummati gaaga’ama jabaa keessa jira,Gaaga’ama kana magaalaa Najjoo warra jirruu keessatti sochii barattoonni kaasaniin uumati humna waraanaa Wayyaaneen shororkeeffamaa jira.Akkasuma magaalaa Naqamtee keessatti humni addaa Hidda gabroonfattootaa kan turan,Kanneen Ayyaalee Faabboobet wajjiin hojjechaa turan irratti
tarkaanfii jabaan fudhatamee jira,Gareen diinaa kun kaayyoo Uummata Oromoof Afaan Oromoo barbadeessuu qabatee kan deemu,caasaa Lixa Oromiyaa keessatti bakkeewwan hedduu keessaa kan qabu yoo ta’u,Sochiif warraqsa uummataan akkasuma Humna addaa Lixa Oromiyaa keessa socho’uun caasawwaan isaanii addaan baafamanii jiru,Warreen hafanirratti tarkaanfii jabaan nii fudhatama achuma Wallagga bahaa Keessatti Magaalaa Arjoo jedhamtutti guyyoota muraasa darban keessa Qaamonni mootummaa namoota karaa deemaaniin Konkolaataa caccabsan jechuun Dhukaasa Namoota nagaarratti banteen naamoonni miliqanii kan hafan ta’ullee,Jabbiin Qote bultoota achii tokko rasaasa namatti dhukaateen ajjefamte konkolaataan Golden bus qabeenyummaan kan Wayyaanee kan ta’e Lixa Oromiyaa keessa socho’uu sodaate jira.


#OromoProtests June 22 2016,  Waxabajji 22,2016: Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo bulchiinsa
magaalaa Warra Jirruu keessatti fincilli xumura garbummaa bifa haaraan dhohee jira.Fincilli kun kan jalqabe baratoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalattiin yeroo ta,u fincilichi daran jabaachuun guutummaa uummata magaalattii dhuunffachuun dhaga,amee jira.
Dhaadannoowwan jajjaboof Walleewwan onnechiisoo wallee warraaqsaa dhageessisaa tura humni federaalaas baratoota nagaa irratti dhukaasa banuun magaalattii goolaa jiraachuu maddeen
keenya achirraa nu qaqaban ifa godha.


(SBO/VOL – Waxabajjii 21,2016) Waxabajjii 20-21/2016 Godina Bahaa Oromiyaa Harargee Bahaa fi Dhihaa Aanota Garaagaraa Keessatti Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn Daran jabaachuun itti Fufe, Waraani Agaazii Wayyaanee, Liyuu Hayilii fi Koraa Bittinneessaa jedhamanis Yakka Duguuginsa Sanyii Ilman Oromoo Irratti gaggeessa jiru.

Godinoota Harargee Bahaa aanota akka Dadar Magaalaa Qobboo, Gursuum, Magaalaa Calanqoo, Godina Harargee Lixaa aanaa Mi’eessoo, Magaalaa Mi’eessoo dabalatee Warraaqsii biyyoolessaa Oromiyaa FXGn, gootota barattoota Oromoo kutaa 12ffaan daran jabaachuun itti fufee jira.

Goototni barattootni Oromoo Godina bahaa Oromiyaa, Harargee bahaa fi lixaa keessatti qorumsa kutaa 12ffaa seensa yuunibarsiitiif qophaa’aa jiraachuun keenya utuma beekamuu roorroo fi hiraarsa saba keenyaa fi nurra ga’aa jiruu obsuu waan dadhabneef warraaqsa finiinsuun falmachaa baranna; kunis warraaqsaa keenya irraa duubatti hin deebinu jechuun warraaqsaa finiinsu irratti argamu.

Goototni Barattootni Oromoo fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo erga Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galfamtee addatti duulli itti fufiinsaan waraanaa Agaazii, Liyuuhayilii, Poolisii federaalaa fi Kora bittinneessaa jedhamaniin uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiraachuun godinoota Harargee lamaanii fi Oromiyaa bakkoota hedduutti ilmaan Oromoo guyyuu ajjeefamaa fi ukkaanfamaa jiraachuun Qeerroo dargaggoota, gootota barattootaa fi ummata Oromoo boqonnaa kan dhorkee fi daranuu kan warraaqsatti jabeessaa jiruu dha. Kana irraa warraaqsa FXG jabeessuun roorroo of irraa deebisuuf kan murteeffatan ta’uu ifa gochuun FXG finiinsuutti jabaatan.

Sababaan addaa warraaqsa FXG kana jabeessuuf dirqaman kan biroon immoo dabballootni kittallayyoota wayyaanee ta’an jibbinsaa barattoota Oromoof qaban deeggarsaa barattoota kutaa 12ffaa sababa qorumsaa yeroon itti dheeraateef godhameef dhorkachuun mirga barattoota Oromoo ukkaamsuufi deeggarsaa godhameef bu’aa dhuunfaa isaaniif oolfachuu irraa goototni barattootni Oromoo Aanaa Dadar magaalaa Qobboo, Aanaa Gursum, Anaa Mi’eessoo Magaalaa Mi’eessoo warraaqsaa finiinsuun dura dhaabbachuun falmachaa jiran.

Akkuma amaleeffatee fi baratee mootummaan wayyaanee fi ergamtuun wayyaanee OPDO’n ilmaan Oromoo bulchiinsa waraanaa jala jiran irratti loltoota agaazii bobbaasuun Oromoo nagaa hojjetatee of jiraachisuu fi mormii keessatti illee hin argamiin itti dhukaasanii ajjeesuu itti fufuun Shaamarree Oromoo kan hojii buna daandii irratti danfistee ittin of jiraachiftuu fi maatii ishee tajaajiltuu dubree Sabrina Abdallaa jedhamtuu Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti itti dhukaasuun, lubbuun ishee wareegame jira.

Kana malees Godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti bakkoota garaagaraatti yakki waraanaa ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiraachuun walqabatee Qeerroo fi ummatni wal ta’uun addatti warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa FXG daran jabeessuun dura dhaabbachuu qofatu furmaata jechuun waamicha warraaqsaa waliif akkasumas guutuu barattoota, dargaggoota/qeerroo fi ummata Oromoo cufaaf dabarsaa jiraachuun ibsamee jira.

Injifannoon uummata Oromoof

 

.

  

 

#OromoProtests 22 June 2016: Ajjeechaan Sabrina Abdallaa kan dhagahe hunda Sabrii dhowwate. Ajjeechaan mucittii miskiina kana irratti hidhattoota mootummaatiin raaw’atame ergaa guddaa Oromoof dabarsa. Ajjeefamuuf Oromoo tahuun qofti gahaa akka tahe nutti hima. Sabriinaan dhagaa darbitee miti yookiis qawwee baattee hidhattootatti dhukaaftee miti kan ajjeefamte. Oromoo waan taateef qofa. Bakki ajjeechaan kun itti raaw’atame ammoo Calanqoo lafa lafeen Oromoo kumaatamaa lafa jala ciiftu. Tarkaanfiin Wayyaaneen Shashamannee fi Baha Oromiyaatti ummata Oromoo nagaa irratti fudhataa jirtu godaannisa madaa gaafa Calanqo fi Aanoolee daranuu billawa itti horfee dhiigsuun tarkaanfii maayyii fi murteessaaf Oromoo qopheessa malee hin callisiisu!

 

Sabriinaa Abdallaa Gootittii Oromoo bara 2016 Sanyi Bakar Waaree

 

 

#OromoProtests 21 June 2016, the Road to Dire Dawa has been closed by commandeered bus at Chalanqo in protest against the barbaric killing of Sabrina Abdalla.

Daandiin gara Dire Dhawaa deemuu ganama kana Calanqorratti cufamee jira.

#OromoProtests 21 June 2016, the Road to Dire Dawa has been closed by commandeered bus at Chalanqo in protest against the barbaric killing of Sabrina Abdalla

OMN: Oduu Waxabajjii 20,2016

 

 

OMN: Oduu Amma Nu Gahe/Breaking News (Wax. 21, 2016)

 

18 years old young Oromo woman Sabrina Abdalla was shot by fascist Agazi of the TPLF Ethiopia’s regime on 20 June 2016 in Chalanqo, East Hararge, Oromia. She has died at upon arrival at Harar hospital. She was shot in a small hut she uses to sell tea and coffee.

 

Young Oromo woman Sabrina Abdalla was shot by fascist Agazi of the TPLF Ethiopia's regime on 20 June 2016 in Chalanqo, East Hararge, Oromia


Sabriinaa Abdallaa kan Harargee bahaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Agaaziitin Waxabajjii 20 bara 2016 dhawamtee turte, hospitaal Harar osoo geessaa jiranii lubbuun dabartee jirti. Sabriinaan bakkuma ishiin shaayii danfiftee gurgurtu keessatti rasaasaan dhawamte. Reeffi isii gara Calanqoo deebifmaa jira.
Rabbiin wareegmtoota keenya biroo waliin warra jannataa haa godhu. Firaafi maatii isii rabbiin jajjabina haa kennuuf.


Body of Sabrina Abdalla (18 years), the 10th grade Oromo female student who was gunned down in the night of 20 June 2016 byfascist Ethiopia’s regime soldiers in Chalanqo, East Hararge, Oromia.


Kun reefka Sabrinaa Abdallaa barattuu kutaa 10ffaa kan galgala  Waxabajjii 20 bara 2016 loltoonni Wayyaanee Harargee Bahaa magaalaa Calanqotti galafataniiti. Ganama waxabajjii 21 baraa 2016 ummanni Calanqoo buqqa’ee ba’uun mormii guddaa dhageessisaa jira.

 

Body of Sabrina Abdalla, the 10th grade Oromo student who was gunned down in the night of 20 June 2016 byfascist Ethiopia's regime soldiers in Chalanqo, East Hararge.Body of Sabrina Abdalla, the 10th grade Oromo student who was gunned down in the night of 20 June 2016 by fascist Ethiopia's regime soldiers in Chalanqo, East Hararge.

 

Shaggar Lixaa Keessatti FXG Haalaan Jabaatee Itti Fufee

Waxabajji 20,2016
1bFincilli xumura gabrummaa Ambo Keessatti bifa Jabaan eegalee raafama guddaa Mootummaa Shororkaa Wayyaaneerraan gahaa jira FXG barattoo Amboon erga dheengadda eegalee har’as itti fufee jira.Haaluma kanaan Shaggar Lixaa Magaalaa Ambootti Manni Barumsaa Sadarkaa tokkoffaa Carii qabsoo Finiinsaa oolan.Haaluma kanarraa ka’uun qondaaltonni Wayyaanee manneen barnootaa kanneen akka Carii, Liiban Maccaa fi Mana Barumsaa qophaa’inaa xiyyeeffannoo addaa itti kennuun bahaa fi gala barataa eegaa jiru.Oolmaan magaalaa Amboo guyyaa har’aa qondaaltota Wayyaaneetiin guutamuun dirree waraanaa fakkaattee jirti yeroo ammaa kanas dabalatee humni waraanaa buufata godhatee itti duulaa jira.

 

Barattoonni eebbifamtoonni Oromoo yuunivarsitii garaa garaa dhaadannoo adda addaa maxxansaa jiru. #OromoProtests 20 June 2016

barattoonni eebbifamtoonni Oromoo yuunivarsitii garaa garaa dhaadannoo adda addaa maxxansaa jiru. #OromoProtests 20 June 2016

 

 

Qeerroon Bilisummaa Yuuniverstii Diillaa Waamicha Warraaqsaa Dabarse.

kr

Qeeyroon Yuuniversitii Diillaa keessatti waraqaa warraaqsaa “WAAMICHA LAMMUMMAA” jedhu maxxansuun Qeeyroon gabaasee jira. kunis Waxabajii 18/2016 barreeffamni warraaqsaa bittimfame kun poolisii Wayyaanee boqonnaa dhorgudhaan naasuudhaan waraanni naannoo moorichaa akka qubatu taasifamee jira. Waraqaan kun erga maxxanfamee kaasee Yuuniversitiin keessaa fi alaan waraanaan marfamuudhaan barruuwwan Qeeyroon waamicha taasise kana bakka maxxanfamee waraanni funaanuunis meeshaa camadee barattota tiksuunis odessi Qeeyroo moorichaa nu gahe addeessee jira.
Naannoo Kibbaa godina uummata Segen aanaa Konsootti akkuma duraan eegale fincilli ammas jabaatee itti fufuun Qeeyroon gabaaseetu jira. Fincilli kun aanaa Konsoo magaala Kaaraatitt wayyaaneen dhiyoo akkuma uummata konsoo irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhatteen ammallee kan hin dhaabnes dargaggeessa konsoo tokko ajjehcaa irratti raawwachuudhaan kan ajjeeses poolisii humna addaa wayyaanee tahuunis kan barame yoommuu tahu fincilli uummataan ammas jabaatee kan itti fufee jiru tahunis gabaafamee jira.

 

 

 

#OromoProtests 20  June (Waxabajjii)  2016:  Students in Shamene staged mass protest against the killing of their classmate, Harun Haji Tusu, who was murdered by unknown assailants. The students marched through the town and paid a mass visit to Harun’s family. Students have demanded those responsible must be identified and held accountable at the court of law. Shashemene Police has announced arresting several.

Magalaa Shaashamanneetti barattoonni har’a ajjeechaa hiriyaa isaanii Haarun Haji Tusuu balaaleffachuun hiriiraan maatii isaa bira booyicha gahanii jiran. Barattoonni kun warri yakkaa suukaneessaa kana hiriyaa isaanii irratti raaw’ate saffisaan beekamanii seeraafi dhihaatanii akka adabaman gaafatanii jiran. Kaleessa Poolisiin Shashamannee namoota yakkan kanaan shakkaman qabnee jirra jechuun suura isaanii facaasee jira. Namoonni kun dhuguma warra yakkicha raaw’ate moo kanneenuma mootummaan dubbii ofirraa qabbaneessuuf walitti qabe ta’uun ifaa miti. Poolisin Shaashamannee ragaa gahaafi amansiisaa waliin dhiheessee ummata amansiisuu qaba.

 

#Oromo Protests, Shashemene, Oromia, 20 June 2016 #Oromo Protests, Shashemene, Oromia, 20 June 2016 p2

#Oromo Protests, Shashemene, Oromia, 20 June 2016 p3

#OromoProtests 20 June 2016:  12 grade students rally in Qobo town, East Hararage, Oromia complaining that the government is not providing with necessary support needed prepare for exam.


Waxabajjii 20 bara 2016 Aana dadar magaala Qobbootti baratotoni kuta 12 Maalaqa degarsa nuf kaana ja’ani gaafatan saababa bulchan ana Dadar Obbo Taajiir Shame koraabiitinesa irati bobase jolee reeba jiran.

#OromoProtests 20 June 2016 in Qobbo, East Hararge, Oromia 12th grade students and residents marching.


Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti barattoonni bifa kanaan waxabajjii 20 bar 2016 mormii godhaa turan.

 

#Oromo Protests, Qobboo town, Dadar, Hararghe, Oromia, 20 June 2016#Oromo Protests, Qobboo town, Dadar, Hararghe, Oromia, 20 June 2016 p1#Oromo Protests, Qobboo town, Dadar, Hararghe, Oromia, 20 June 2016 p2

 

 

 

 

 https://www.oromiamedia.org/2016/06/19/omn-oduu-wax-19-2016/


#‎OromoProtests‬ 19 June 2016:  Namoonni maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffaman kun Godina Sh/K/Lixaatti aanaa Ammayyaa ergamaan wayyanee bulchaa ganda Harroojjii Ejersa Nadhii kan ta’e addunyaa magarsaa erga hiisisee ji’a 6 ol lakkoofsisanii jiru. Mirga wabiis murtiis dhabanii mana hidhaa ejersaa kan walisoo jiru keessatti hafanii jiru.
Maqaa, umurii fi hojiin isaanii kana:
1.shallamaa dirbabaa birru-umri-67-q/bulaa
2.urgeessaa ibsataa shorroo-um-57-q/bulaa
3.indaalaa tafarraa banabbaruu-um-70-q/bulaa
4.isheetuu tasammaa shallamaa -um.25-q/bulaa
5.tasfaayee warqinaa gurraachoo-um-48-q/bulaa
6.geetaachoo rafeeraa ukaa-um-28-q/bulaa
7.bareechaa galataa gargaaraa-um-19-q/bulaa
8.dajanee raffisaa baqqalaa-um-27-q/bulaa
9.warqituu asnaaqaa dassaaleny-dubarti-um-30-q/bulaa
10.tsaggaayee mitikkuu tsaggaa-um-55-q/bulaa
11.baqqalaa lateeraa gaaddisaa-um-35-q/bulaa
12.bulloo shallamaa qurus-um-45-q/bulaa
13.balaachoo naggasuu caalchisaa-um-22-q/bulaa
14.alamaayyoo dabbabaa jootee-um-40-q/bulaa
15.shantamaa abarraa gannatii -um-50-q/bulaa

Namoonni ragaa sobaa irratti bahaaa jiran:
1.addunyaa magarsaa-bulchaa gandichaa
2.bulloo adam
3.lateeraa caalchisaa
4.waaqjiraa naggasaa
5.dirribsaa tarreessaa-bulchinsafi nageenya gandichaa
6.biraanee shimallis-haadha manaa addunyaa bulchaa gandichaa

Xalayaa Aanaa Ammayyaa irra. #OromoProtests 19 June 2016

 


#OromoProtests 19 June 2016: Haarun Hajj and Dastaa Kadir Gammadaa, Oromo youths murdered by fascist TPLF killing forces on 17 June 2016.

 

Shashamannee Shororkaa Wayyaaneetiin miidhamaa jirti

Magaalaa Shashamannew keessa jiraachaan ture, Jiraachaan jiras, Garuu Abbichu Haalli gidduu tanaa Qaaquun nama surura,Halkan dukkana Uffatanii Dargaggoo jabduu tana lafu naqaa bulan,Torbee tana keessattille Namoota Torba Ajjeesaanii jiran. Eenyuun akka ajjeefaman hin beekamu. Ani gama tiyyaan Magaalattii gadi lakkisi na godha. Mootummaan Waraabeessi tun dukkana daheeffattee nu daguugaa jirti. Hawwaasi Shashamannee wal harkaa fuudhani tanuma qaaqaa jiran. Jiraachuu molqamuun keenya aarii guddaa nu seensisaa jira. Uummatille hedduu aaraa jira magaalattii keessatti halli tunillee hin sirreefamu taanan Qeerroo Shaashee Tarkaanfii mataa teenya Fudhacuuf jenna. Teessattu gochiin dheengadda Hiriyaakoo osoo salataa bahuu ajjeechaa gara jabeessi irra gahe nagalle na dhorkee jira. Nuti Amantiin teenyallee mootummaa cinatti akka sarbamaa jiru argaa jirra. Barri nuti teenyee ofirratti ilaallu hafe jira. Hawwaasa Oromoo Shaashee jiruun Osoo dhalli teessan dhoksaan duutuu teessanii nurratti akka hin ilaalle ittin nuu gahi. 

Haarun Hajji, Oromo youth murdered by fascist TPLF forces on 17 June 2016. Dastaa Kadir Gammadaa, Oromo youth murdered by fascist TPLF forces on 17 June 2016.

Odeessa Mana Barumsaa Qopha’ina Amboo Barattoota achiirraa argameen

#OromoProtests 19 June 2016: Odeeffannoon Amma Nu Gahe Akka Ibsutti Barataan Natural Saayinsii Tamasgan Jedhamu Qondaala Wayyaaneetiin Rukutamee Dhiigni Afaaniif Funyaaniin Bahuu Isaafi Akkasumas Mormii Fi Fincala Guyyaa Lamaa Booda Gaaffiin Barattootaa Fudhatama Argachuun Isaa Himameera! Dabalataan Barattoonni M/b Qophaa’inaa Amboo Barnootawwan Qarmaata Biyyoolessaa Irratti Hin Dhufneen Kanneen Akka IT, Drawingii Fi Kkf Nu Hin Cinqiinaa Gaaffiin Jedhu Barattoota Biraa Ka’uunsaa Fi Gaafichi Fudhatama Argachuun Isaas Himamee Jira.Haala Kanaan Qeerroon Magaalaa Amboo Mootummaa Wayyaanee Raasaa Jiru! Qeerroon Oromiyaas Haala Kanaan Finciluu Qabu Jechuun Dhaamsa Dhaamanii Jiru Qeerroon Magaalaa Amboo!

 

 https://youtu.be/BacKOXX6AmQ

https://youtu.be/basoQBwgGPk

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaay Coommaan Suuluula Warshaa Sukkaaraa Finca’aa fi Mana Barusuu Suuluulaa Finca’aatti Warraaqsii FXG Bifa Adda Ta’een Dhoofame Alaabaan ABO Fajjiin Qabsoo Bilisummaa Oromoos Ol Qabamee Dhaabamuun Ibsame Jira.

Waxabajjii 17-18/2016 
BarsiisotaGoototni uummatni Oromoo hojjettootni warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa ,goototni barattootni Oromoo mana barumsaa Suluulaa Fincaa’aa sadarkaa 1ffaa  kutaa 1ffaa hanga kutaa 8ffaatti jiran warraaqsaa FXG finiinsuun alaabaa ABO mooraa mana barumsichaa keessa dhaabbachuun sa’aa 4:OO oliif fajjiin qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaan ABO dhaabbate tureera.

Sochiin warraaqsaa kun mooraa warshaa sukkaraa fincaa’aa keessattis daran jabaachuun dargaggootni jiraattootni Oromoo hojii dhabdootni naannoo warshaa Sukkaaraa fincaa’aa waliin walitti dhufuun warraaqsaa FXG  daran finiinsuun gabaafame. Sababaa guddaan Warraaqsaa FXG kanaaf adda ta’ee Mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjettoota haaraa warshaa sukkaaraa Fincaa’aaf namootaa naannoo Oromiyaa fi Oromoo hin ta’a’iin 40 fidee warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa keessatti qacare midaa guddaan akka tajaajilaniifi basaastummaa fi shira dalagaa jiraataan kan taasifame yoo ta’uu, Uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo Warshaa Suluulaa Finca’aatti argamanii fi Uummatni jiraattootni naannoo warshaa  dargaggootni keenyaa hedduun barnoota sadarkaa digirii fi diplomaan eebbifamanii hojii dhabaa ta’anii utuu jiranii nanoota hin baratnee fi kashalabboota  naannoo biro irraa finadanii uummatarratti ramaduun hacuuccaa guddaa fi roorroo mootummaan abbaa irree nurratti raawwachaa jirudha jechuun  Furmaatni uummatni keenya qabu warraaqsaa keenyaa gama hundaan jabeessuu mirga abbaa biyyummaa keenyaa kabachiisuuf Warraaqsii FXG itti fufuu qabna jechuun warraaqsaa dhoosuun shira diinaa dura dhaabbatan. Mootummaan abbaa irrees akkuma amala isaa humna waraanaa agaazii uummatarratti bobbaasuun uummata goolaa jiraachuun ibsame jira.


Waxabajjii 16-17/2016 Godina Lixa Shagar  Ambootti  Goototni Barattootni Oromoo M/B Amboo Sadarkaa 2ffaa Fi Qophaa’inaa Qormanni Kutaa 12ffaa Utuu Nuti Hin Baratiin Nuuf Kennamuuf  Jiru Kun Kan Keenyaa Adda Ta’uun Nu Midhuuf Kan Karoorfamedha Jechuun Warraaqsaa
FXG Finiinsan.
Qormaatni Biyyoolessaa kutaa 12ffaa utuu hin baratiin nuuf kennamuuf jiru kun akka guutuu biyyattiitti j`alqaba baatii Adoolessaa kennamuuf kan jiru Kana Godina keenyaa Addatti  M/B Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa fi Maneen Barnootaa tokko tokkoo keessatti guyyaa adda ta’eetti kennuuf karoorfachuun kan nu miidhuuf karoorfamee fi nu shororkeessuu malee bu’aa tokkoo iyyuu hin qabuu waan ta’eef  yoo kan qoramnu ta’ee haaluma wal fakkaatuun qoramna malee ofumaa itti fakkeessiif guyyaa adda ta’etti qabuun kun bu’aa hin qabu jechuun gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun deebii waan dhorkatamaniif warraaqsaa keenyaa daran jabeessuun itti fufuun uummata Oromoo hundaaf furmnaata jechuun Warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXG bifa adda ta’een Waxabajjii 16/2016 irraa eegaluun kan qabsiisaan guyyaa har’a Waxabajjii 17/2016 warraaqsaa FXG daran jabeessuun sagalee daadannoo guddaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota dimookiraasii fi dhala namaaf deebiin nuuf kennamuu qaba, abbaan irree qawween nu bulchaa jiruu aangoo irraa haa kaafamu jechuun mormii isaanii jabeessan.
Motummaan bakka bu’insa uummataa hin qabne abbaan irree Wayyaanee akkuma amala isaa loltoota agazii barattootatti  ol seensisuun gaazii
summaa’aa nama imimmeessuun irratti dhukaasuun barattoota hedduu akka malee reebuu fi madeessuun, kaan immoo hidhatti ukkaamsuun gabaafame jira.

Director M/B sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa kan ta’ee Namni Ambassee Tulluu jedhamuu waraana agaazii barattoota qalama malee waatu of harka hin qabnetti seensisuun yakka waraanaa barattoota irratti rawwachisaa jira. Namni Ambasee Tulluu jedhamu kun asiin Fuldura bara 2013 yeroo Directora Mana Barumsaa Geedoo sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina turettis barattoota Oromoo 30 Ol barnootarraa guutummaatti kan arii’achaa turee fi bara kana illee Barattoota Oromoo 8 M/B Amboio sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa irraa maqaa barattootni kun shororkeesitoota jedhuun dabarsee diinatti kennuun kaan hiisisee kaan barnootarraa arii’achuun daba daangaa hin qabnee barattoota Oromoo fi barsiisota Oromoo irratti dalaguun kan beekamu waan ta’eef uummatni Oromoo sabboontootni Oromoo lukkee diinaa kana irraa of eegachuu fi bakka argameetti gumaa barattoota Oromoo bara dheeraa akka bahaattan dhaamsii Oromomummaa isiniif dabarfamee jira. Warraaqsii itti fufa, garboomsaan ni kufa!!

 

Lixa Shaggar Naannoolee Baadiyaaleet Keessatti Isin ABO dha Jechuun Poolisiin Wayyaanee Uummata Nagaa Hidhaatti Guuraa Jira..

Odeessa Qeerroo Waxabajii 18/2016
Itti fufaFXG Shaggar lixaa magaala Amboo fi Gindabarat keessatti har’a Qeerroodhaan itti fufee jira. guyyoota muraasa dura Wayyaanee humna Finfinnee gara Shaggar lixaa shakkii qabduun gara Gindabarat fi Gincii irra qubachiistee turte. Qeerroon godina Shaggar lixaa sodaa humna waraana wayaaneef bakka hin laannee guyyaa har’a waxabajii  FXG itti fufuudhaan tarkaanfii fi dhaadannoo dhageesisuudhaan FXG itti fufuun Qeerroon kan gabaaseedhaa.

Akka maddeen keenya Qeerroon godina Shaggar lixaa addeessutti magaala Ambotti har’a ganama irraa kaasee daandinis cufaa ture Qeerroon dhuunfatee sirbota qabsoo dhageesisuu fi asii achi socho’uudhaan dhaadannoo dhageesisaaa tureera. Gara sa’a boodatti wayyaaneen sochii Qeerroo magaala Ambootti feshelessuuf humna poolisii qabdutti dhimma baatee Qeerroo dura dhaabbachuuf yaalii taasiste tarkaanfii Qeerroon poolisoota irratti fudhateen poolisii Wayyaanee mgaala Amboo keessaa baasuudhaan sirbota qabsoo fi dhaadannoo garagaraa dhageesissaa oolaniiru.

Odeessa Qeerroo gabaafame waliin

–          OROMIYAAN KAN OROMOOTI

–          ABBAAN BIYYUMMAA OROMOODHAAN HAA MIRKANAA’U

–          ABBAAN BIYYAA ABO DHA!

–          BILISUMMAA FI WALABUMMAAN DEEBII QANSOO KEENYAATI

–          QABSOON GARA WAYYAANEE MALEE GARA ERTIRAA MITI

–          ILMAAN OROMOO WARAANA WAYYAANEE KEESSA JIRTAN HIN GOWOMINAA DU’AAFIS HIN OF HIN WAREEGINAA UUMMATA KEESSANIIF DHAABBADHAA

–          RASAASNI DUUBATTI NUN DEEBISU

–          HIDHAAN HIIKA HIN TAHU

–          WAYYAANEEN SAAMTUUDHA OFIRRA KAASNA

Jechuudhaan dhaadannoo dhageesisaa oolaniiru.

 

OMN: Aisha Ali in Conversation with Felix Horne ( HRW Researcher, Horn of Africa)

OMN: Gabaasa Addaa (Wax. 16, 2016)

 

 

 

 

 

 

FXG Fnfinnee keeysatti ka’a sodaa jedhuun humni waraana Wayyaanee gandoota magaalaa mara keessa hedduminaan bobba’ee jira.

Waxabajii 15,2016
f2Mootummaan abbaa irree Wayyaanee yeroo ammaa kana waan qabuu fi gadi dhiisu wallaalee jira.Qeeyroon magaala Finfinnee fi godina adda keeysatti waraqaa warraaqsaa facaasen diinni wraana isaa finfinnee keessa olii fi gadi kaachisaa jira.
FXG oromiyaa keeysatti wayita kana walgayii wayaanee diiguudhaan, daandii cufuudhaan magaalota fi baadiyaalee keeysatti waan jabaatee itti fufef wayyaaneen humna waraana qabdu kan ishee utubee jiru Oromiyaa keessatti bittimstee kan jirtu amma magaalaa guddicha Oromiya Finfinnee keeysatti FXG ka’a kan jedhu sodaattee waraana ishee har’a ganamanaan Finfinne keeysa bakka bakka qabsiisaa jirti keeysattuu nannoo Yuuniversitiiwwani waraanni marsee ka jiruudha.f1
Dabalataan Qeeyroon godinoota addaa oromiyaa keeysatti barruu warraaqsaa bittimfameen wal qabsiisee bakka Qeeyroon itti walgahu, uummanni Oromoo yoo walitti deeme bakka cidhaa fi bakka du’aatti FXG sodaadhaan wayyaneen uummata nagaa humna qabduun burjaajeessa kan jirtu bakka naannowan kanneenitti poolisii federaalaa ramaddee jirti. Qeeyroon dhaadannoo fi qabsoo isaa jabeessuun ija poolisii duratti FXG jabeeffateera.

OMN: Oduu Wax. 14, 2016


https://www.oromiamedia.org/2016/06/14/omn-oduu-waxabajjii132016/
OromoProtests 14 June 2014: “Waldiddaa aanaa masalaa ilaalchise:
hawaasni aanaa masalaa aradaalee gara garaa guyyaa hardhaa hidhatoota aradaa nama 9 mancaa fi uleen sirriti qoraasanii hidhanoo hiikkatanii jiran.namoota kaneen keessa 8 achuma buufta fayyaa masalaati yaalama jiran, areedoo kan jedhamu san ammoo hospitaala ciroo kan jiru yoo tahu innis du’aa fi jiruu jidduu jira.”

Mootummaan Wayyaanee Hojii Dhablootaaf Dalagaan Waraana Ta’uu Jira Jechuun Beeksisa Baasaa Jira.

Waxabajjii 14,201613391496_1001773289890998_1828559211365196397_o13434302_618506048325320_669203236_nMinisteerri ittisaa Itiyoophiyaa beeksisa hojiii jedhee Oromiyaa malgaa gara garaa keessatti namoonni hojii loltummaatti akka galaniif gandootaa fi bakka waajjira magaalaalee mara keessatti maxxansaa jiraachuun beekame.

Haala amma muddama siyaasaa keessa jiru keessatti hojiin isinii banameera kootta waraanatti seenaa jechuun mootummaan Wayyaanee dargaggoota dirqaa jiraachuun faayidaa Oromootaa fi hojii dhalbleef hojii banuuf osoo hin taane ilmaan Oromoos ta’e sabooti biroo dantaa isaan hin ilaallanne keessa seenaanii akka du’a seenaa hin qabne du’aniif ta’uun beekamaa dha.

 

#OromoProtests June 13, 2016:  Wayyaaneen muddamsuu gamaa gamanaan isii mudateef akkuma barattee ijoollee oromoo guurtee waraanatti erguuf beeksisa kana bakka hundatti maxxansite jirti. Ilmaan oromoo kan taatan hundi keennaayuu diinni keenna wayyaane malee diina biraa yeroof him qabnu. Kanaaf namni tokko deemtanii hin galmaainaan dhaamsa oromummaati.

 

Beeksisa wayyaanee

Dhaamsa ilma Oromoof intala Oromootiif.
Impaayerri toophiyaa maqaa uummata bala’aatiin bara Minilikii kaasee haga har’aatti waaraana gurguddaa fi lola babal’aa oofaa ture.
Lola bara Minilik, bara Tafarii, bara Darguu maqaa biyyaatiin deeme keessati gaheen ilmaan Oromoo guddaa ture. Ilmaa fi abbaan itti gubatan. Garuu seenaa biyyatti keessatti bakka argatee hin beeku.
Ammas maqaa Impayeratti kaasuun lola ilmaa Oromoo hin laallanne, kan bu’aan isaa daran dhala Oromoo ukkaamsu ilmaan Yohannis jalqabanii jiru. Lolli kun lola Tigreeti. Lola Oromoo laallatu miti. Kanaafuu:
1). Warri waraana keessa jirtan qawwee keessan waraans Tigree, kan ilmaan Oromoo qe’ee keenyatti fixaa jirutti garagalchaa
2). Warri kaan lola kana karaa sinii danda’ameen durs dhaabbadha.
Sochii ‪#‎Oromoprotest‬ itti fuufnee kufaatii mootummaa Tigree hala bareedaa uummamaa jiru kana keessatti haa saffisiifnu.Liiban Jaldeechaa

Godina Lixa Shaggar Keessatti Warraaqsii Biyyoolessaa Oroiyaa FXG Utuu Wal Irraa Hin Citiin Gaggeeffaamaa Jira.

Itti fufaWaabajjii 12/2016 Godina Lixa Shaggariitti Warraaqsii Biyyoolessaa Oroiyaa FXG Utuu Wal Irraa Hin Citiin Gaggeeffaamaa Jiru , FXGn Kan Marsaa 6ffaan Bifa Adda Ta’een Wayita Qabachuuf Jiru Kanatti Waranni Agaazii Wayyaanee Sakkatta’insaa Seeraan alaa Bakkoota Hedduutti Gaggeessuun Uummaata Shororkeessaa  Jiraachuun Ibsame.

   Daandiiwwaan Finfinnee irraa gara dhiha Oromiyaatti geessuu addatti Lixa shaggaar daandii gara aanota akka  Jalduu Shukutee,Gaaleessaaa, Dandii Ilfata,Waddeessa,Ada’aa Bargaa, Meetaa Roobii, Gindabarat,fi gandoota baadiyaa godinichaa keessaattillee uummaatni sakkaatta’insa waraana wayyaaneeen shororkeeffamaa jiraachuun ibsame.

  Warraaqsii biyyooleessaa Oromiyaa FXGn hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deeebii argatuuttii fi waranni agaazii oromiyaa gadhiisee bahuu fi  hidhamtootni oromoo hundii hiikkamanitti fi ajeechaa jumlaa oromiyaa keessatti gaggeeffaa jiruuf hanga mootummaa yakkamaan kun aangoo biyyaa bulchuu gadi lakkisee seeraatti dhiyaatuutti warraaqsii biyyooleessaa oromiyaa takkaa kan hin dhaabbanee fi yeroo yeroon bifa isaa jijjiirratee kan itti fufu ta’uu qeerroon bilisummaa Oromoo hubachiisuun diina boqoonnaa dhorkuu itti fufee jiraachuu hubchiise.


 

#Oromoprotests 12 June 2016: 2nd TPLF’s meeting in Melbourne, Australia has been forced to be cancelled.


https://www.oromiamedia.org/2016/06/14/omn-walgahii-jila-mootummaa-itoophiyaa-fashaleessuuf-hiriira-mormii-melbournetti-taasifame/

ODUU

OMN: Oduu Wax. 12, 2016

https://www.oromiamedia.org/2016/06/12/omn-oduu-wax-12-2016/

https://www.oromiamedia.org/2016/06/12/omn-oduu-wax-12-2016/

https://www.oromiamedia.org/2016/06/12/omn-oduu-amma-nu-gahebreaking-news-wax-12-2016/


Barataan Civil Engineering Waggaa 4ffaa Kan Ta’e Barataan Gammachiis Malkaamuu Yuniverstii Wallaa Irrraa Ukkaamfamee Bakka Bu’e Hin Beekamu.

received_674066512750781Waxreceived_674066509417448abajjii 12,2016/Yuunibarsiitii Wallaggaarraa night civil engineering waggaa 4ffaa barataa kan ta’e sabboonaan Oromoo Gammachiis Malkaamuu guyyaa har’a Waxabajjii 12,2016  magaalaa Naqamtee keessatti situ  sochii barattootaa duuba jira jechuun jechuun magaala walakkaatii  Oromummaan yakkamee  humna tikaatiin ukkaamfamee bakka hin beekamneen geessaniiru. Reebichi akka malee akka irratti geggeeffamaa jirus oduun humnuma tikaan baate nu geesseetti.

 


 

OromoProtests 12 June 2016: Kolleejjii Qonnaa Alaagee fi fayyaa Beeyladootaa Arsii keessatti argamu keessatti fincilli xumura garbummaa halkan edaa itti fufee akka jiru beekameera

Maddi isaa gaaffii ilmaan Oromoo Abbaa biyyummaa isaaniif ajjeefamaa jiran ilaalchisee Barattoonni kolleejichaa fincilatti kan fufan yeroo ta’u, yeroo ammaa kana humni waraanaa barattoota mooraa kolleejjii Alaagee keessaa walitti qabanii dirqiin ganama kana warra mooricha keessatti hafan walgahii kaahuuf akka socho’aa jiran maddi odeessa Qeerroo beeksiseera.


 

 

OromoProtests 11 June 2016 In Dedoo (Molee) : Waxabajjii 11 bara 2016 Oromiyaa Godina jimma Aanaa Dedoo Ganda Molee kessatti hawaasini mormii issaa itti fufeera .
Dhaadannoo ka’aa turan keessaa:-
1/bulchiinsii Gaarin hin jiru
2/Qormaanni kutaa 12 ayyaanaa muslimaa irra haa haqamu
3 /Mirgi ummata Oromo haa kabajamu

 

#OromoProtests in Molee, Dadoo district, Jimma, Oromia, 11 June 2016


#OromoProtests 11 June 2016:  waxabajjii 11 bara 2016 godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot keessatti sababa dargaggoon maaqan isaa Mahdi ja’amuu hidhaa seenen uummanni magaalaa Asaboot mucaa kan hidhaadhaa nuuf baasa ja’ee hirirraa waan ba’eef pooliisin uummata nagaya irratti dhukaasa banan gabaafame.

 


#OromoProtests 11 June  2016: The Oromo and Ogaden protesters in action in Canberra, Australia; they forced cancellation of TPLF’s meeting, 11 June 2016. All ‘presidents’ forced to leave through emergency door….then the room was left only by protesters.

 

 

#OromoProtests 11 June 2016, the Oromo and Ogaden protesters in action in Canberra, Australia; they force cancellation of TPLF's meeting

#OromoProtests 11 June 2016: Guyyaa Har’aa walgahii Wayyaanee Canberra, Australia’tti godhame hawaasni Oromoo fi Ogaaden harkaa fashaleessanii jiru.

 

ODUU

Walga’iin Jila Qondaaltoota Mootummaa Itophiyaa ,Awustralia Magaalaa Canberratti Fashalaa’e.(Waxb.11,2016)

Walga’iin Jila Qondaaltoota Mootummaa Itophiyaa ,Awustralia Magaalaa Canberratti Fashalaa’e.(Waxb.11,2016)

Qeerroon Bilisummaa Yuuniversiitii Jimmaa Gaggeessaa Gannaan Wal Qabatee Waadaa Qabsoo Isaa Haaromfate

Waxabajji,10,2016

IMG_20160609_164956Guyyaa kaleessaarraa qabee Qeerroon Yuunibarsitii Jimmaa Mariif yaadota furmaata waaraa biiyyattiif fidan irratti Kaleessa akkuma Du’a Dr.Daaani’el Gizaachoof yaadannoo  taasiseen booda,Marii jabaan Waadaa  haaromfatee jira.
Mariin kun Hoggantoota mandheewwan garaagarraa dhufanin kan gaggeefame yoo ta’u, akkamiin akka walabummaa safiisiisuu dandeenyu fi Ummatichaaf karaa Daandii Walabummaa baasuuf aggammii eegalle akkamiif bifa kamiin ka jedhu mala mataasaa dhahatee waliif yaada hiraa tureera.Akkasuma eebbifantootasaan fulduratti gama kamiin wal arguuf waliin sochiin akka waliin itti fufu maloota barbaachisoo dhahatee jira
Gama Qeerroo Yuunibarsitichaan
Waadaan galame

 1. Jaarmiyaan keenya ABO waliin hojjechuuf yoomille karoorasaaf mul’atasaa galmaan gahuuf qophii ta’uu keenya nii beeksifna
 2. Qaamolee Gufuu warraaqsaa ta’an nii balaaleffanna.
 3. Humnoota Gufachiisoo ta’ani of keessaa dhabamsiisuuf nii hojjenna.
 4. Bakka deemnu hundatti Qeerroowwan danuu of jalatti hiriirsinee,Hamenya mootumichaa Uummataaf hawwaasa keenya nii barsiifna.
 5. Rakkoowwaniif gocha Suukanneessaa Yuunibarsiitichi barattoota Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf irratti fudhatu nii balaaleffanna.
 6. Gochaawwan duguggaa sanyii nurratti fudhataman dura nii dhaabbanna.
 7. Uummata nubarsiiseef keessatti baranneef yoomillee nii hojjenna,Bakkeewwan deemnu hundatti Uummatichaaf nii dhaabbanna
  Waadaan Waadaa milkii nuuf haa ta’u,Jechuun waadaasaa haaromfatee dirqamota hojiis waliif laatee bifa miidhagaan xumurate.
  IMG_20160609_172549
  IMG_20160609_164911

OMN: Oduu waxabajjii 10,2016

 


 

 

 


#OromoProtests  9 June 2016: Barattoonni yuniversiitti Jimmaa Afaan oromoo fu ogbarruu ebbifamtoonni 2016 lammiin baratee IMAANAA him nyaatu jechaa du’aa Dr.Dani’eli gizaachoo baay’ee akka isaan gaddisissee ibsatanirruu kayyoo inni eegalee sharfe tokko otoo hin cabsiin galmaan genyaa jechuun waadaa galaniruu.


#OromoProtests 9 June 2016: Qeerroon giincii mormiin fxg hamma biliisummattii hin dhabatu jechun guyyaa har’aa gabaa guddaa magaala keessa nan’uun mormii dhaggesiisa olaan. waraanni agaaziis ijoolee qabuf oliigadii kattuus qeerroon hundii harka miliiqxee jirtii.

#OromoProtests, Gincii, Oromia, 9 June 2016

 

three people have been arrested from Rift Valley University, Labu Campus today.
1. Chalchisa Damtew
2. Gololcha Bali ( Dean of the College, an Italian educated academic who returned to the country with hope of serving his people)
3. Abiyot Nugissie Head accountant


 

Itti Gaafataamaan Yunveresittii Rift-Valley Obbo Gololcha Baalii fi Dameen Barnootaa Abiyoot Nuguseen Ukkaanfaman.

Reft vally gaafatamaaWaxabajjii 10,2016 Diinii Yunveresittiichaa kan ta’e Gololcha Baalii fi itti gaafatamaan Damee Barnootaa fagoo Abyooti Nugussee humnoota tikkaa motummaa Woyyaaneetiin bakka hujii isaan irraa butaman akka fudhataman himamee jira. Itti Gaafatamtoon kuniin butamuu mallee hanga ammatti bakki geeffaman hin beekaminne .Barrissiisaa Caalchisaa Daamxxoo fi Abyyooti Nugussee kaleessa galgalaa ( wax.8 / 2016 ) Waajiraa isaniitii konkolataa gara garaatiin kan fudhataman yoo ta’u, Rift-Valley
Obboo Gololcha Baalii ganama hardhaa waxabajii ( 9/2016) akkuma Waajiraa seeneeni faana seenanii akka butani deeman himamee jira. Obboo Gololcha Baalii Preesidaanti Baratootaa Oromoo Yunveresittii Finfinnee kan turee yoo ta’u yeroo hedduu deddebise hidhamaa turuun isaa niyaadatama.

 


#OromoProtests 9 June 2016: Itti gaafatamtoonni Yuniversiitii Riifti Vaalii ukkaamfaman. Diinii Yunivarsitichaa kan tahe Gololchaa Baalliitii fi tti gaafatamaan damee barnoota fagoo Abiyoot Nugusee humnoota mootummaatiin bakka hojii isaaniirraa butamanii akka fudhataman himameera. Itti gaafatamtootni kunneen butamuu malee, hanga ammaatti bakki geeffaman hin baramne. Barsiisaa Caalchisaa Daamxoo fi Abiyoot Nugusee kaleessa galgala waajjira isaaniirraa konkolaataa garagaraatiin kan fuudhaman yoo tahu, obbo Gololchaa Baallii ganama har’aa akkuma waajjira seeneen faana seenanii akka butanii deemaniin himameera. Obbo Gololchaa Baallii kanaan dura, perezidaantii barattoota Oromoo Yunivarsiitii Finfinnee kan ture yoo ta’u, yeroo hedduu deddeebisee hidhamaa turuun isaatis ni yaadatama.

 


 

OromoProtests 9 June 2016: Residents Qarsa and Kontoma villages in Lafto Subcity of Addis Ababa who are facing eminent eviction from their homes marched to the prime minister’s palace to plead their case. But they were stopped near a place called ‘Total’ where several of them have been arrested. Its reported that the people have been protesting for the last four days. Over 7,000 homes have been marked for demolition.

residents Qarsa and Kontoma villages in Lafto Subcity of Addis Ababa protessting evictions, 9 June 2016. p2

 


OromoProtests 9 June 2016: The brave faces of Dill University Oromo students who were incarcerated at Maekelawi for four months and now being tried at local court in Dilla. Hundreds of students gathered at the court house but the session was adjourned without any hearing at the prosecutor continues to ask for extension.Waxabajjii 9 bara 2016: Barattoonni Oromoo Yunivarsitii Dillaa kan baatii afurii oliif Maakkallawiitti rakkifamaa turanii gara mana murtii Dillaatti deebifman kunoo har’as dhihaatanii turan. Barattoonni hedduun mooraa mana murtiitti deeggarsaaf argamanii turan. Garuu abbaan alanagaa yeroo dabalataa waan gaafateef dhaddachi osoo hin taa’amin hafee jira.

the brave faces of Dill University Oromo students who were incarcerated at Maekelawi for four months and now being tried at local court in Dilla. 9 June 2016 p.2the brave faces of Dill University Oromo students who were incarcerated at Maekelawi for four months and now being tried at local court in Dilla. 9 June 2016

 

#OromoProtests 9 June  2016: The emergency meeting of Oromia Regional Parliament ( Caffee) has removed presidents and vice president of the Supereme Court, Damoze Mame & Boja Tadesse. They have been replaced by Addisu Qabeneessa ( President of SW Shawa High Court) and Hussien Adam ( president of Arsi Supreme Court) , respectively. The change of guard at supreme court is a result of TPLF’s accusation of the Oromia judiciary of being lenient towards Oromo Protesters. The parliament also removed immunity for Zelalem Jemaneh, former OPDO executive committee member and head of the agricultural department.


#OromoProtests 9 June 2016 (Waxabajjii 9, bara 2016):   Yuuniversitii Haromaayyaatti dhiyoo doormiin barattoota dhiiraa gubatuu irraa kan ka’e mooraan yuunniversitichaa humna waraana Wayyaaneen kan toohatamee fi buufata waraana tahe gabaasuun keenya ni yaadatama. Haala kanaan barattootni waggaa tokkkoffaa baratanis mootummaan wayyaanee akka galan dirqisiisee akka galan taasifameetu jira. Guyya doormiin barattootaa gubatee kaasee barattootni hedduunis yeroodhaa yerootti hidhaatti guuramaa jiraachuunis hubatamee jira.
barattootni hedduunis kan gara qe’ee galan mooraa alatti tika diinaan butamanii mana hidhaa darbamaa jiraatuunis Qeerroon gabaasee jira.


#OromoProtests  9 June 2016: Dhaamsa hatattamaa qeerroo guutummaa oromiyaa keessa jirtaniif .Konkolaataan abbaan qabeenyummaa isaa kan tujaarota tigirootaa ta’e kun gidduu kana magaalaa naqamtee keessatti tarkaanffiin irratti waan fudhatameef mootummaan wayyaanee sodaa guddaa keessa seenuun humnoota federaalaa konkolaatota kanaaf ramaduun akka isaan dirqiin oromiyaa keessa hojjetan gochaa jira.Nuti qeerroon guutummaa oromiyaa keessa jirrummoo konkolaataa kana duwwaa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu.Maaliif yoo naan jettan konkolaattonni kanneen akka
star bus, sky bus, tata  fi kanneen albuuda oromiyaa saamuuf kutatanii ka’an fakkeenyaa dhagaa daalattii kan jedhamu kan naannoo mandii keessaa ba’u .Dhagaan kun albuuda oromiyaan yeroo ammaa kana albuda qabdi jedhamee abdatamu keessaa isa guddaadha.Kanaaf nuti qeerroon guutuu oromiyaa keessa jirru yeroo kamiyyuu caalaa tarkaanffii qabeenyaa diinaa fi lukkee lee diinaa irratti fudhachuuf qoophii ta’uu qabna.Kanaaf adaraa keessan yeroo tarkaanffii fudhannu bifa qindoomina qabuun hojjechuummoo akka qabnu isiniif eeruun fedha.

 

 


 

OMN: Oduu waxabajjii 9,2016

 

 

 

 

OMN: Oduu waxabajjii 8,2016

 

 


#OromoProtests 8 June 2016: Naqamtetti Waxabajjii  08 bara 2016 qabeenyaa TPLF kan ta’ee fi SELAM BUS bakka kan bu’e Kan GOLDEN BUS jedhamu akka malee caccabsanii jiru.  karaa Cinasaa fi Fuula duraan caccabee wajjira Polisii Ganda 07 fuldura dhaabachaa jira.

Otobisii wayyaanee golden jedhamtu Naqamtetti caccabsani. Waxabajji 8 bara 2016


Waraanni Wayyaanee Godina Arsii Aanaa Roobee Ganda Suudee Sinbixaa Jedhamu Irraa Ummata Oromoo Hidhuun Nagaa Dhorkaa Jira.

Because I am OromoWaxabajjii8,2016 Godina Arsii aanaa Roobee ganda Suudee sinbixaa jedhamutti Adda Bilisummaa Oromootif nama ijaaraa jirtu jechuun namoonni kudha shan har,a ganama qabamanii waajjira poolisii aanaa roobeetti hidhaa jiraachuun dhagayame isaan keessaa kan maqaan isaanii nu gahe
1 Kadiir kamaal
2 Jundii Amaan
3 Abbaas Huseen
4 Shamsaddiin Turii
5 Amiin kamaaloo
6 Ahmaddiin Huseen
7 Keeyruu Jeylaan
8 Muhaammad Tunaa jedhamu.

Gama biraan Yuuniversitii Haromaayyaatti dhiyoo doormiin barattoota dhiiraa gubatuu irraa kan ka’e mooraan yuunniversitichaa humna waraana Wayyaaneen kan toohatamee fi buufata waraana tahe gabaasuun keenya ni yaadatama. Haala kanaan barattootni waggaa tokkkoffaa baratanis mootummaan wayyaanee akka galan dirqisiisee akka galan taasifameetu jira. Guyya doormiin barattootaa gubatee kaasee barattootni hedduunis yeroodhaa yerootti hidhaatti guuramaa jiraachuunis hubatamee jira. barattootni hedduunis kan gara qe’ee galan mooraa alatti tika diinaan butamanii mana hidhaa darbamaa jiraatuunis Qeerroon gabaasee jira.


Woyyaaneen Hidhaa Fi Ajjeechaa Sabboontota Oromoo itti fuftee jirti.


Waxabajjii/ June 8/2016 galgala naannoo sa”attii 2:30tti nama lama harkaa fi luka hiitee fudhachuun namoonni ilaan dhaggan himan.

Namoota lamaan keessaa tokko Caalchisaa Daamxee jedhama. Obboo Caalchisaan kaadhimamaa dorgomaa Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataa (parlaamaa) OFC/Medrek kan 2007 Kan ture yo ta’u bakka hojiisaa University Rift Valley Kampaasii Labuu irraa har’a humnoota wayyaaneetiin ukkaamamee fudhatameera. Humnoonni tikaa Woyyaanee bakka hojiisaa universitii Riifti vaalii kampaasii labuu laaftooti waardiyaa reebanii dhiigsanii seenuun biiroosaa foddaa cabsanii isa fuudhanii bahan jedhama.

Woyyaaneen haga feetelle wixirattu barana kubbaan harka Oromoo jirti! Oromoottu miidhaa jira isaan ofirraa ittissarra Jiru! Dargaggeessi Oromoo ofkennee woreegamaa jiraa waan dandeennu maraan bira haa dhaabbannu!#OromoProtests 7 June 2016:

(SBO/VOL – Waxabajjii 07,2016) Akeekkachiisa Arifachiisaa Ilmaan Oromoo Sabboontota Caasaa OPDO Sadarkaa Garaagaraatti Argamtanii fi Addatti immoo Bulchiinsa Magaaloota Addaa Naannawaa Finfinnee Keessatti Argamtan Hundaaf Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Isiniif Dabarfame!!

Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF lukkeelee isaa ulee diinaa kan taate OPDO fi ergamtoota diinaaf amanamoo ta’anitti dhimma ba’uun isin balleessuuf akkuma karoorfatanii fi dhaadachaa turanitti Sabboontoota Ilmaan Oromoo bulchiinsa Magaaloota addaa Naannawaa Finfinnee keessatti hooggantoota, kaabinootaa fi Ogeessoota Professionally ta’uun uummata tajaajilanii fi kanneen dhugaan roorrifamuun Oromoo isiniif galee Shira uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiru fudhachuu diduun Oromummaan keessan isinitti dhaga’amaa jiruu fi uummata keessan cina dhaabbachaa jirtan hundi diinni shira ulfaataa kan ittin mana hidhaatti isin guuree isin rakkisu, lubbuu keessan Balleessuu fi Biyya irraa isin arii’achuuf karoorfate hojiitti hiikaa jiraachuu fi haala walii galaan rakkoo ulfaataa diinaan uummata keenyarratti dalagamuu fi rakkoo waliigalaatti furmaata gochuu akka dandeenyuuf dhaamsa armaan gadii saffisaan isiniif dabarsuuf dirqamnee jirra.

1. Ilmaan Oromoo Bulchiinsaa Magaalaa Sulultaatti Bulchaa Magaalaa Sulultaa nama maqaan isaa Masfiin jedhamuu fi Kaabineen Wajjiraa Fayyaa Sulultaa namni maqaan isaa Dirribaa Tolaa jedhaman kan keessatti argamaan walumaagalattii ilmaan Oromoo namootni 25 Yakka itti fakkeessii maqaa Malaammaltummaan poolisii federaalaan qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Utuu yakka Malaamaltummaa ittisuuf ta’ee Ilmaan Tigiree fi Aangawootni TPLF kanneen akka Abboy Tsahaayyee, Azeeb Masfiin dabalatee hundii isaanii mana hidhaatti argamu ture. Garuu har’a Ijoolleen Oromoo dhugaa uummata Oromoo hubachuun dhugaa uummataa dura ragaa qabatanii dhaabbatan dhabuun uummata cina dhaabbachuuf waan murteessaniif dursanii hidhaattii darbamanii jiran irraa barnoota guddaa barachuu qabdu!!

2. Yeroo amma kanattis magaalota addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinneettii argaman kanneen akka Burraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Aqaaqii Qaallittii, Duukam, Galaan, Bishooftuu, Sabbataa, Holotaa fi Sandaafaa carraan ilmaan Oromoo Sulultaa mudatee isiniif immoo kan caalu isiiniif qophaa ‘aa jiraachuu walga’iiwwaan dhiyeenya yeroo yeroon angawoonnii fi ergamtootni amanamoo abbaa irree isin teessisaa jiranii fi ifattiis isinitti himuun isin doorsisaa jiran irraa isiniyyuu nu caalaa maaltu akka isin eeggatu hubachuu qabdu!!

3. Haqamuu qormaata kutaa 12ffaaf Sababni Guddaan Gaaffii Mirga abbaa biyyummaaf deebiin sirnaa dhabamuu fi Sochii Warraaqsaa FXG karaa nagaan gaggeeffamaa jiru irratti waraanaa addaa liyuhayilii fi agaazii fayyadamuun uummata Oromoo nagaa fixuu irraa ta’uu eenyuumaafuu gaaffii hin qabu. Dabalataanis barattootni Oromoo waraana kanaan hiraarfamaa, ajjeefamaa, madeeffamaa, barnootaarra arii’atamaa fi hidhamaa jiraachuun bara barnootaa 2016 kana guutummaa Oromiyaa keessatti sababaa kanaan barnootni kan hin kennamne ta’uun ifaa dha. Kanaafuu tarkaanfiin akka qormaatni kun utuu barattootni Oromoo barnoota hin baratiin qoramuu fi utuu Oromiyaan waraanaan hiraarfamtuu qorumsi kun kennamuun barattoota Oromoo fi biyyattiif miidhaa guddaa ta’uu hubachuun sirnichi kufaa ta’uu saaxiluuf tarkaanfii fudhatameen qormaatni haqamuun injifannoo cululuqaa sababa sochii warraaqsaa FXG ta’uun beekamaa dha. Ilmaan Oromoo tarkaanfii kana irraa barnoota argachuun bakkuma jirtanitti utuu bu’aan dhuunfaa wayyaanee irraa argattan isin hin daangessiin uummata Oromoo roorrifamaa jiruuf dirmachuun bakka jirtanii fi aangoo irra jirtanitti fayyadamuun tarkaanfii fudhattaniin uummata keessan boonsitanii mataa diinaa gadi qabdanii Sochii Warraaqsaa FXG cina dhaabbachuu, itti makamtanii jiraachuu fi qooda guddaa bahachuun keessan ifaa dha. Ammas caalmaatti roorrifamuu fi hiraarfamuu saba keessaniif bakkuma jirtanitti gartuudhanis ta’ee nam-tokkeen diina afaan qawween Oromiyaa bitaa jiruu fi dhiiga dhangalaas jiru aangoo irraa qaarsisuuf ga’ee keessaan itti fufiinsaan akka ba’attan abdii guddaatu isin irra eegama!!

4. Gaaffii guddaan uummata Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyuummaa, gaaffii bilisummaa, gaaffii mootummaa mataa ofii ijaarrachuu fi mootummaa uummata Oromoo bakka bu’u hundeeffachuu waan ta’eef, abbaan irree wayyaanee EPRDF/TPLF ergamtuu isaa OPDO addatti qabachuun uummata Oromoo lafarra fixuu dhaabee gaaffii uummata Oromoo kanaaf deebii akka kennuuf ilmaan Oromoo hojjettootni, Ogeessootni fi beektootni sadarkaa garaagaraa irratti argamtan kallattii hundaan dirmannaa fi dhiibbaa barbaachisu sirna nama nyaataa irratti akka gootan gadi jabeessuun dhaammanna!!

5. Ulee diinaa ta’uun Ilmaan Oromoo sadarkaa hundatti lafarraa fixaa kan jiran keessaa Muktaar Kadir, Bakar Shaallee, Asteer Maammoo, Kumaa Dammaqsaa, Abbaa Duulaa fi fakkaattoota isaanii ta’uu hubachuun sabboontootni ilmaan Oromoo sirnicha keessatti argamtan gadi fageenyaan caasaa sirna kanaan ijaarame irraa akka of eeggattan. Sirni kun akka diinaaf tolutti maqaa OPDO jedhamuun diinni namoota isaaf amanamoo fi ergamtuu ta’aniin ijaarrate kun ilmaan Oromoo kamiif iyyuu diina malee qaama mirga keessan kabachiisuu fi isin bakka bu’u akka hin taane hubachuun sirna badaa fi hirmii uummata keenyaa ta’e kana of irraa gara galchuu irratti akka fuulleeffattan dhaamsa keenya!!

6. Master Plan Finfinnee fi Magaalota addaa Oromiyaa ifaan ifatti ibsi fi labsiin baldhaan mootummaa Federaalaa irraa kennamee akka haqamu gadi jabeessuun gaafatna!!

7. Ilmaan Oromoo sababaa Oromummaa isaanii fi Sochii Warraaqsaa FXG Oromiyaa keessatti hirmaattee jirta jedhamuun sobaan himatamanii hidhaatti guuraaman hidhamtootni Oromoo hundi haalduree tokko malee hatattamaan akka hiikaman kallattii hundaan ilmaan Oromoo Poolisii, mana murtii, abbootii alangaa, abbootii seeraa hojjettoota fi ogeessootni sadarkaa garaagaraarratti argamtan dhiibbaa barbaachisu roga hundaan akka gootaan gadi jabeessuun waamicha lammummaa isiniif dabarsina!!

8. Manneen kondominium Magaalota naannawaa Finfinnee fi Naannawaa Finfinneetti Ijaaramanii jiran Hundaa kan hirmachaa jiruu fi carraa itti fayyadamuu kan argataa jiran sadarkaa 1ffaatti ilmaan Tigrota, sadarkaa 2ffaatti dabballootaa fi ergamtoota sirna wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta’iinitu itti fayyadamaa jira. Ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti akka lammii 2ffaatti ilaalamuun hirmannaa qabeenya abbaa isaanii keessaa illee moggaatti dhiibaman. Oromoon sirnichuma keessatti ogummaa fi hojiilee garaagaraan argamu carraa kana dhorkatamee kan jiru ta’uun hubatamee waan jiruuf, Sochiin ijaarsa manneen kondominium fi ijaarsi kamuu fedhii uummata Oromoon alatti gaggeeffamaa jiru bakkuma jirutti akka dhaabbatuu fi manneen ummataa humnaan diiguun qe’ee irra buqqisaa waan jiranuuf uummata qe’ee irraa hin buqqaanu jedhee qe’ema isaa irratti dhumaa jiruuf dirmachuun qe’ee fi qabeenyaa isaa irratti sabni keenya wareegamee akka falmatuu fi carraan manneen kondominium ijaaramanii jiran carraan dursaa abbaa qe’eef akka eegamu ummatni keenya bakka hundaa harka wal qabatee ka’uun haa falmannu.
Injifannoon Ummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Oromoo ti!!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Oromiyaa, Finfinnee!!
Waxabajjii, 2016

 

#OromoProtests 7 June 2016: What could be the reason why OPDO gave 30 million birr to Mekelle Technical and Vocational Education and Training college? The source say its a payment for the demands made by ‘people of Tigrai’ during the organizations 25th anniversary which was when they were forced to admit they were founded in Adet, Tigray rather than Darra, Oromia. J.M.

 

 

OMN: Oduu Waxabajjii 7,2016

 

 


OMN: Oduu Wax. 6, 2016


#OromoProtests 6 June 2016: Tarkaanfii Humnaa Mootummaan Oromiyaa Keessatti Fudhateef Kan Gaafatame hin Jiru: Gamtaa Medirek

http://www.voaafaanoromoo.com/a/tarkaanfii-mootumman-oromiyaa-keessatti-fudhateef-kan-itti-gafatame-hinjiru-jedha-medrek/3363996.html


 

 

 

#OromoProtests June 6, 2016:  Fascist Ethiopia’s regime set fire on Kotobe University college on the night of 5 June 2016. Several Students were injured as fire razed the University College. 

Ethiopia's regime forces set fire on Kotebe University College, several students injured. 5 June 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

OMN: Oduu Wax. 5, 2016

 

 

 


#OromoProtests:(Waxabajjii/June 05,2016) Sabbataa fi Holotaa gidduutti kan argamu naannoo bosona Subbaa, Tulluu Hococaa biratti waraanni wayyaanee haleelamtee wayyaaneen reeffa loltoota ishee guurrachaa akka jirtu gabaafame.
Tarkaanfii loltoota ishee irratti fudhatametti kan aarte wayyaaneen ABO tu itti gala waan ta’eef, bosonni kun gubachuu qaba waan jeetteef ummatni nu fixxu malee bosonni kun hin gubatu jedhanii akka dura dhaabbatan gabaafameera.

Guyyaa kaleessaa (Wax 4, 2016) Ayyaanni kabaja Odaa Diinshoo 130 oliif bade Yeroo jalqabaaf Godina Baaleetti ilmaan Oromoo Sikkoof mandoon akkasumas lammiilee Oromoo kutaalee Oromiyaa gara garaa irraa dhufaniin kabajamee jira. Ayyaana kana qeerron Arsii Sikkoo mandoo mormitti jijjiirun kaabinee fi sareewwan wayyaanee ofirraa ariitee jirti. Gootonni Arsii ijoollen Baalee tokkummaan diina dura dhaabbatanii falmachuif waadaa waliif galaniiru.
BARANNI BARA BILISUMMAATI.

 

OMN: Oduu Wax 4, 2016

 

On 4th June 2016 Oromo national Tesfaye Erena Elema was killed by cruel fascist Agazi/TPLF Ethiopia’s regime forces bullets in Kattaa near Burrayyu at 7:30 PM.

Waxabajjii 4 bara 2016 Burraayyuu ganda Kattaa keessatti sabboonann Oromoo, Tasfayee Irranaa Elemaa Wayyaaneen ajjefamuun beekame. Tasfayee Irranaa Elemaa dhaloonni isaa Shawaa Lixaa Aanaa Abbunaa Gindibarat ganda Dhagaa Xinnaa naannoo Mudhamaa jedhamutti. 

On 4th June 2016 Oromo national Tesfaye Erena Elema was killed by Agazi bullets in Kattaa near Burrayyu.


#OromoProtests 5 June 2016. Odeeffannoo Waxabajjii 5 Bara 2016: Mootummaan wayyaanee Yunivarsiitii Mattuurraa barattoota maqaansaanii armaan gaditti argamu kanneen, erga ji’oota sadiif ukkaamsee fudhateen booda mirga wabiitin gadhiisullee, bulchiinsi Yunivarsiitii mattuu fi mootummaan walii galuun akka barattoonni kunniin waggaa tokkoof Yunivarsiiticharraa ari’aman godheera !

1, Baacaa Fiqaaduu (departimentii seeraa waggaa 2ffaa)
2, Barinaan Jifaaraa (departmentii mechanical engi. waggaa 2ffaa)
3, Dannoo hindhibuu (departimentii seeraa waggaa 2ffaa)
4, Mitikkuu Addunyaa (departimentii afaan Oromoo waggaa 2ffaa)
5, Naatin Boon (departimentii Oromoo Foklorii waggaa 2ffaa) fi
6, Tarreessaa Addunyaa (departimentii Oromoo Foklorii waggaa 2ffaa) ti.


Qaroon Oromoo Kan Ta’e Dr.Daaniel Gizaachoo Magaalaa Jimmaatti Lubbuun Dabarte

daaniel giza..daanii gizeWaxabajjii 4,2016, Dr, Daaniel Gizaachoo muummee medicin  Yuunibarsiitii Jimmaatii bara 2016 kana keessa eebbaaf kan qophaa’u yoo ta’u,Akka Xoophiyaatti barattoota fayyaa ciccimoo 6 filatamanii barnootaaf biyya Jarman deemuuf jedhan keessaa tokko yoo ta’u. Doktor Daniel sabbooummaa isaan nama haalaan jabaa fi qabsoo Oromoo gadi fageessee kan hubatu ta’uun beekama.

Dr,Daanie’l waldhaansaaf Hosptala Jimmaa seenee hadoochaa qaamni isaa fudhachuu dandayuu ol waan itti kennameef jecha lubbuun isaa dabartee jirti. Waaqayyo jannata isaa haa banuuf,maatii isaafis jajjabina haa kennuuf jedha Qeerroon Bilisummaa.


#OromoProtests 5 June 2016: This piece of paper contains plight of four Dire Dawa University students who are being held underground at one of the military camps. They appeal to their fellow citizens to save them. The letter was found on street near the camp.
The letter lists four students, their department, year and place of birth)
1. Gada Ebisa, English 2nd yr ( from Mandi, West Walaga)
2. Amanuel Etefa, Sport 3rd yr ( Dambi Dollo, Qellam Walaga)
3. Oli Zewde, Law 2nd yr ( Mandi, West Walaga)
4. Bedhasa Endale, Biology 2nd year (Naqamte, EastWalaga)

 

this piece of paper contains plight of four Dire Dawa University students who are being held underground at one of the military camps.


#OromoProtests 4 June 2016: Waxabajjii 4/2016 G/h/lixaa Aanaa doobbaa magaala caffee baantee keessatti nama maqaan isaa ahmadyasin harun jedhamu polisoni tumanii hidhatti yeroo oofan qeerroon gurmuudhaan poolisii dura dhabatee irraa buufte. sababa kanaaf guyyaa arraa jechuuniis Waxabajjii 5/2016 alada arraa feedaraaloonni dhufanii dachii balleesan baratootaafi jiraattoota magaalaa caffee qabanii hidhatti guuran. haatahuu garuu muraasni qeerroo mana hidhaati faca’uudhaan harkaa bahani jiran.

 


 

 

 

#OromoProtests June 4, 2016 in Asabot town, Hararghe, Oromia.


#OromoProtests in Asabot town, Hararghe, Oromia, June 4, 2016


#OromoProtests‬ June, 03/2016: Solidarity rally at Brussels, Belgium, June, 03/2016

#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p2#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p3#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p4

 

Hiriira Mormii Gamtaa Awurooppaa(EU) Fuulleetti Taasifame.(Waxb. 05, 2016)#‎Oromoprotests‬ June, 4 2016  (Waxabajjii 04,2016): Wayyaaneen erga ayyaanni ishee Ginbot 20 darbee asitti ummata Oromoo irraa isa dhumaa abdi kutatteetti. Kanarrayyuu darbee hojjetoota isheerraas kan dhumaa abdii kutattee jirti.
Ayyaana kanaan wal qabsiisee abdii kutannatti kan ishee geesse Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo irraa kaasee akkasuma kutaa magaalaa Finfinnee keessa yoo ilaalamu kutaa magaalaa tokko keessatti xalayaadhaan namoota 500
hanga 1000tu waamame. Kan argames Tigrootaa fi Amaarota darbee yoo baayyate hanga nama 40 hin caalle ture. Finfinneetti namooti ayyaana ishee irratti argaman firoota ishee qofa. Oromiyaatti kanneen akka Godina Shawaa Lixaatti maqaadhumti waggaa 25ffaa Ginbot 20 jedhamu hin kaafamne. Magaalota tokko tokkotti ammoo harka qalleeyyii sabummaan Oromoo hin tahin qarshiidhaan gowoomsanii ayyaana isaaniitti waammatanii turan.
Torbee kana keessa wayyaaneen sadarkaa saree maraatuu ta’uudhaan waraana ishee Oromiyaa keessa bittimsitee jirti.
Ummanni amma ifatti ABO jedhee beeksifateera. Maanguddoo fi xixiqqaan keenya Oromoon ABO beeka malee wayyaanee hin beeku jechuun dubbachuunis diina rifaatuu guddaa keessa seensisee jira.
Haala kanaan barattota gooluun hanga ariyuutti deemaa jirti. Kaleessa Yuniversitiin Haromaayaa gubatuudhaan har’a barattootni yuniversitichaa waggaa tokkoffaa baratan mooraa akka gadhiisan murtiin irratti darbe. Dirre Dawaatti akkasuma barataan hordofamee qabamaa jira.
Kun hunduu wayyaanee kan raasaa jiru kan hin hafneef soda Qeerroo irraa qabduuni. Addatti torbeen kun mootummaa wayyaaneef aarii fi hamilee kan dhabde siyaasa isheettis kan kufaatii dhumaa keessa buusee jiru tahuun kan ifatti mul’atee jiruu dha. Yuniversitiileen hundumtuu amma humna waraanaan marfamanii eegamaa jiru.
Injifannoo Ummata Oromoof!OMN: Oduu Wax. 3, 2016

OMN: Oduu Wax. 3, 2016

 

OMN: Oduu Wax. 2, 2016

Waxabajjii 2,2016/Barattooti Oromoo Kolleejjii Barsiisota Maattuu Baratan 6 Badiin Tokkoon Malee Barnoota Irraa Arihamuu Itti Gaafatamaan Kollojjechaa Ato Yidneqacho Tasfaye Barattoota Beeksisan.

Baratooti maqaan isaanii kanaa gadii yeroo ammaatti kanneen arihamani dha.

 1.  Masfiin Abdataa barataa sportii waggaa 2ffaa
 2.  Yoonaas Urgeessaa bartaa isportii waggaa 3ffaa
 3. Shibbiruu Abdiisaa barataa Sportii waggaa 2ffaa
 4.  Daani’eel Caalaa barataa ispoortii waggaa 3ffaa
 5. Baayisaa Daksiisaa barataa sifiikii waggaa 3ffaa
 6. Sanbataa Wandimmuu baraataa waggaa 2ffaa

Diddaa Barattooti Oromoo Yuniverstii Wallaggaa Keessaan Wal Qabatee Waraanni Wayyaanee Mooraa Keessa Qubachuun Barattoota Goolaa Jira.

Waxabajjii 2,2016 Naqamte

received_1754252021486572received_1754252391486535


Yunivarsiitii Jimmaatti GDASAO(Gumiin Dagaagina Aadaa fi Seenaa Afaan Oromoo) Gaggeessa Waggaa Taasifate

Waxabajji 2,2016
Guyyaa har’aa Yuunibarsiitii Jimmaatti GDASAOn Qophii bareedaan galgala kana barattota moorichaan gaggeessaan waggaa tasifamee jira Qophiin kun Eebbaan kan eegale yoo ta’u, Qophii kanarratti Walleewwan hedduun Waltajicharraa barattootaaf banamanii barattoonni gamtaan dhiichisaa turan,Walaloowwaaniif Dhaamsa garaagaraas irratti waliif dabarfamaa ture, Keessattuu Qophii har’a godhamerratti Hirmataa qophichaa kan ture,Barataa Bara darbe Barnoota Social science Geeba kaase,Dhalootaan Oromoo kamisee ta’ee Lecturerf kan moorichii waammate,Dhaamsa Walloo kamiseef Uummata Oromoo Raayyaa Aseeb jiran irraa Fuudhe Qeerroowwaan Golee Oromiyaa Maraaf Ergaa nama boosisu akkasiin dabarseef..
“Elaa yaa Dhiigakoo ilmaan Aayyaa isin kan Oromiyaa keessatti dhalattan garbummaa waggaa dhibbaaf bohaa jirtu,Aniif hawwaasni ani keessatti dhaladhe garuu,Garbummaa Waggaa Dhibba afurii baannee siqiqaa jirra,Dhaamsi haawwasikoo isiniif dhaaman,tokko taanee garbummaa keessaa wal haa baasnu,Elaa Obbolaan keessan Ijoolleen Wallo Kamiseetiif Raayya Aseeboorraa dhufan,Dugugguruu lafee keessaniti lafee keessantu cabe Garbummaatu humnaa ol irra turee Afanis akka dagatan danqe,Adaraa Ofitti Nuuf qabaatii afaan keenya ka galaana miilu san nuuf barsiisaa!! Aadaa keenyas nuuf barsiisaa!,Nuti wal malee humaa hin qabnu” jechuun ergaa osoo dabarsuu ijji barattootaa Dirree Xiqaarraa(Minstadium) Keessa ta’anii imimmaan calale,Imimmaan Jaalala Imimmaan Oromummaan dhaamsaa isaa fudhaaniif, Dhumarrattis Waltajjiin Sirba Tokkuummaa Uummata Cunqurfamoo sirbuun Gengoo ykn O Uumuun harka wal-qabatanii,Waadaa Oromummaaf Waadaa
Tokkummaan Waltajjicha haala Gaariin Xumurani.

“Abbaan Biyyaa ABO Dha” Jedhu Daa’imman Warraaqoo Godina Hararge Lixaa Magaalaa Asabooot.

Waxabajjii 2,2016 Guyyaa har’aa gootonni Yeeyyiin warraaqsa Oromoo magaalaa Asaboot keessatti “Abbaan biyyaa ABO dha” jechuun dhadhachaa oolan.


(SBO/VOL – Waxabajjii 02,2016) Waxabajjii 01/2016 Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG marsaa 5ffaa Caamsaa 30/2016 Godina Kaaba Shaggar Saalaalee Aanaa Kuyyuu Magaalaa Gabra Gurraachaatti gaggeeffame irratti Tarkaanfii Diinummaa Waraanni Agaazii fudhateen Sabboonaan Oromoo Obboo Toleeraa Ijaaraa Wareegamuun guyyaa har’aa Uummatni Oromoo kumootaan lakka’aman dhaadannoo fi dheekkamsaa guddaa dhageesisuun sirni awaalcha isaa rawwate.

Guyyaa dheengaddaa Salaalee gabra Gurraachaatti Warraaqsii jabaan qabsiifamee gaggeeffamaa oluu gabaasuun keenya ni yaadatama. Warraaqsaa kana irratti tarkaanfiin diinummaa waraanni agaazii wayyaanee gaasii Summaa’a uummatarratti dhukaasuun fudhateen sabboonaan Oromoo Obboo Toleeraa Ijaaraa abbaan maatii ijoollee sadii ukkanfamee Wareegamuun isaa uummata Oromoo Aanaa Kuyyuutti kan dhagaa’amee fi hedduu dheekkamsiisaa jiru yoo ta’uu, Waxabajjii 01,2016 Sirni awwaalcha isaa Aanaa Kuyyuu Gabra Gurrachaatti bifa adda ta’een bakka sabboontootni fi qeerroon dargaggootni Oromoo argamanitti uummata gara kuma 4000 olitti lakka’amuun kan gaggeeffame ta’uu madden keenya Gabra Gurraacha irraa gabaasan.

Uummatni Oromoos kaayyoo Toleeraa Ijaaraa goonni Oromoo kun irratti wareegamees galmaan ni geenya, dhumnee dhabamna malee mootummaa gabroomsaa jalatti deebinee hin bullu jechuun dhaadannoo guddaa dhageesisuun sirni awwaalcha isaa bifa adda ta’een gaggeeffamera. Waraabbii video fi suuraalee sirna gaggeessaa sabboonaa Oromoo kana irratti waraabame kan isin qaqqabsiifnu ta’uu ni hubachiifna!!

Injifannoon uummata Oromoof!!

#OromoProtests, Saalaalee, Kuyyuu, Gabra Gurraachaa, Oromia, 1 June 2016

Because I am OromoWaxabajjii  2/2016 Hidhamtootni Oromoo 32’n Kanneen  Magaalaa Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Boolee Keeaatti Utuu Afooshaaf Walitti Qabamani Jirani Qabaman Guyyaa Kaleessa Waxabajjii  1/2016 Wayita Mana Murtii  Lidetatti Dhiyeeffamanitti Uffata Gaddaa Uffachuun Hacuucaa Fi Daraaraa Irra Ga’aa Jiru Balaaleffatan.

   Mani murtii Wayyaanee qofaaf dalaguu fi ilmaan Oromoo irratti daba dalaguu irraa duubatti hin deebine ilmaan Oromoo daraaraa fi hirraasa maqaa Oromummaa isaanii qofaan yakkamaanii fi gochaa suukkaneessa isaan irra ga’aa jiruu fi sobaan himatamaa jiraachuu balaaleffachuun uffata  gaddaa uffataan aangawootni abbaa irree Mana murtii wayyaanee wal ta’uun  Uffata isaanii kana dirqamanii akka baafatan gochuun mirga namummaa irraa sarbee uffata irraa baasuun gara mana hidhaa Qilinxootti kan deebise ta’uu saaxilame.

 Hidhamtootni ilmaan Oromoo mirga hidhamaan seeraa tokko illee qabu dhabuun uffata  gaddaa maaf uffattaan jedhamani illee utuu hin gaafatamiin uuffata isaanii kana akka of irraa baafatan dirqisiifamuun kan baafatan yoo ta’uu mirgi dhala namummaa isaanii sabamaa jiraachuun hubatamee jira.

    Walumaagalatti haalli qabinsa mirga hidhamtoota Oromoo yeroo irraa gara yerootti hammachaa fi haalaan kan nama gaddisiisuu ta’aa waan jiruuf Dhaabbileen mirga namummaa Addunyaa Amenisty International , Human Right watch , Dhaabbileen mirga Dhala namaa Gaafa Afrikaa, mootummootni fi biyyootni  leelliftummaa mirga dimookiraasii fi dhala namaaf waardiyaa dhaabbattan ilmaan Oromoo manneen hidhaa Impayera Ethiopia bakkoota garaagaraa keessatti dararamaa jiraniif dirmannaa akka gootan Qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun dhaamasa dirmannaa dabarfanna!!

Godina Kibba Lixa Walisoo M/B Garasuu Dhukii Sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa akkasumas Walisoo fi Magaalaa Walisoo keessatti FXG itti fufe.

Itti fufaWarraaqsii  FXG marsaa 5ffaan kun Godina Walisootti Caamsaa 26 /2016 Irraa eegaluun kan eegalee fi addatti immoo goototni barattootni Oromoo M/B sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina  Garesuu Dhukii adda durummaan warraaqsaa kan finiinsan yoo ta’uu, mootummaan Wayyaanee Tajaajila network balleessuu irratti xiyyeeffachuun sochii uummata ukkamsuuf yaalii gudda godhus warraaqsii FXG kun afaan qawwee fi loltuun ukkanfamuu kan hin dandeenye ta’uun itti fufuun warraaqsii daran jabaachuun finiina jira. Goototni barattootni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachaa jirruu fi mirgi bilisummaa saba keenya hanga kabajamuu fi waraanni wayyaanee Oromiyaa fi dhaabbilee barnootaa gadhiisee hanga bahuutti warraaqsii FXG hin dhaabbatu, qormaata utuu hin baratiin hin qoramnu, sirni barnootaa waraanaan nu jalaa uggurameef mootummaan wayyaanee itti gaafatamuu qaba, hidhamtootni Oromoo hundi haalduree tokko malee haa hiikaman jechuun gaaffii isaanii finiinsuun warraaqsa qabsiisan. Sochii Warraaqsaa Oromiyaa godinichatti jabaachaa dhufuun wal qabatee waraanni agaazii gootota barattoota Oromoo M/B Garesuu Dhukii sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa mooraa mana barnootaa seenuun barattoota waraana agaaziin kan goolaa jiruu ta’uu fi barattootni Oromoo 6 humna waraana agaaziin ukkanfamuu kan hidhaman ta’uun ibsame jira.  Barattootni Oromoo Wallisoo M/B Garasuu Dhukii irraa ukkanfaman

1.       Barataa Misgaanaa Dhiinsaa , kutaa 9ffaa

2.       Barataa Guutamaa Rundaasaa, kutaa 9ffaa

3.       Barataa Alamayyoo Rundaasaa, kutaa 9ffaa

4.       Barataa Xurunaa Kitaabaa,  kutaa 10ffaa

5.       Barataa Waggarii Birhaanuu , kutaa 9ffaa kanneen keessatti argaman barattootni Oromoo 6 humna waraana agaaziin kan ukkanfamani hidhatti darbataman ta’uun ibsame jira. Humni waraanaa agaazii fi poolisiin federaalaa gara godina kanatti guuramaa jiraachuun ifa ta’eera. Warraaqsii uummataa Godina Kibbalixa Shaggar Walisoo magaalaa hanga gandoota baadiyyatti illee yeroo irraa gara yerootti jabaachaa jiraachuu madden Qeerroo Magaalaa Waliisoo irraa gabaasan.


https://youtu.be/a6vRNWIWnpw

 

 

 

https://www.oromiamedia.org/2016/06/01/omn-oduu-wax-1-2016/

 

https://youtu.be/ijl0O-q_zpA

 https://youtu.be/PptejEU8ud0


#OromoProtests in Langey, East Hararge, May 31, 2016

https://soundcloud.com/jawar-mohammed/1464734538198992a


Caamsaa 31, 2016 Godina  Lixaa Shaggar  Aanaa Ada’aa Bargaatti Warraaqsii biyyoolessaa Oromiyaa FXG marsaa 5ffaan Gootota barattoota Oromoo M/B Sadarkaa 2ffaa fui Qophaa’inaa Incinniitiin guyyaa kaleessa irraa eegaluun finiinee itti fufe!!

Itti fufa(June 1, 2016): Sochii warraaqsaa FXG marsaa 5ffaan kun daran jabaachuun goototni barattootni Oromoo Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Incinnii fi M/B Incinnii  keessatti qabsiisan Nuti Barattootni utuu torbee tokkoillee nagaan hin Baratiin baatii 6 guutuu mirga uummata keenya sarbameef gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota namummaa fi dimookiraasii dhiyyeeffachuun hanga har’aa deebiin tokko illee nuuf kennamuu dhabuu fi torbee tokko illee nagaan sirni baruu fi barsiisuu utuu nuuf hin kennamiin qormaata kutaa 12ffaa fi 10ffaa Oromiyaa keessatti barattoota Oromoof kennuun dabaa fi Shira ittin uummata Oromoo miidhuuf dalagamaa jiru waan ta’eef ni balaaleffanna jechuun hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii argatuu fi bilisummaan uummata keenyaa mirkanaa’utti warraaqsaa keenya isa xummuraaf gaggeessa jirruu irraa duubatti hin deebinu jechuun bifa haaraan warraaqsa dhoosuun diina wawwachisaa jiraachuun ibsatan.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraana isaa barattoota irratti bobbaasuun Barattootni Oromoo  hedduun isaanii humna waraanaan qabamuun Magaalaa Incinnii irratti hidhamanii jiran keessa barattootni Oromoo 4 immoo humna waraanaan butamanii eessa buuteen isaanii kan hin beekamne ta’uun ibsame jira. Sochiin warraaqsaa FXG uummata Oromoo humna Waraanaan dhaabbachuu hin danda’u guyyaa ha’as  Godinaalee Oromiyaa  garaagaraa keessattis itti fufee jiraachuu Qeerroon gabaase.Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (May) May 31, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia, Oromia News, Oromo.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

 

Odaa OromooOromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in EthiopiaOromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1Gaaffiiwwan yeroo ammaa


 

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii, Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee, Baakkoo, Shukutee,  Baakkoo, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa,Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee …………… 

Gabaasa FDG Oromiyaa Sadaasa (November) 12, 13,  25,  26, 27, 28, 30, Muddee (December) 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27,28, 29,30, 31….    2015

Amajii (January) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31……2016

Guraandhala (February) 1,  2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29………… 2016

 

Bitootessa (March) 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13,14,15, 16,17, 18, 19,20,  21,  22, 23, 24, 25, 26, 2,28, 29, 30, 31 …………2016

Ebla (April) 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30……… 2016

Caamsaa (May) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 2016


 

 #OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis WorsensEthiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

 

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016AI: Heading the Wrong Way: The Ever Closing Political Space in Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/24/ai-heading-the-wrong-way-the-ever-closing-political-space-in-ethiopia/


Pulse: Oromo protests

The Oromo people in Ethiopia have long complained of being marginalized. Addis Ababa expansion plans which sparked fresh protests have been scrapped but the conflict continues to simmer.

http://www.dw.com/en/pulse-oromo-protests/av-19247699


Oromo Activists Force Government to Suspened University Entrance Exam

Oromo Activists Force Government to Suspened University Entrance Exam


Researcher says Canadian government should be more vocal in its criticism of the Ethiopian crackdown

http://www.cbc.ca/player/play/2688887492/


New Report from State Department Details Widespread Human Rights Abuses in Ethiopia

http://www.oaklandinstitute.org/new-report-state-department-details-widespread-human-rights-abuses-ethiopia


Dispatches: Using Courts to Crush Dissent in Ethiopia

https://www.hrw.org/news/2016/05/09/dispatches-using-courts-crush-dissent-ethiopia


The Human Rights League: Ethiopia: Endless Injustices against Oromo Nation in the Name of Law Enforcement. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/08/the-human-rights-league-ethiopia-endless-injustices-against-oromo-nation-in-the-name-of-law-enforcement-oromoprotests/


Ethiopia must release opposition politician held for Facebook posts

http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/ethiopia-must-release-opposition-politician-held-for-facebook-posts#.Vy2uOlVO18Y.twitter


Oromia (#OromoProtests) :Shirri Xaxamuu fi Ololli Geggeeffamu Falmii Bilisummaa Fi Mirga Abbaa Biyyummaa Finiinaa Jiru Hin Dhaabu!

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/05/01/oromia-oromoprotests-shirri-xaxamuu-fi-ololli-geggeeffamu-falmii-bilisummaa-fi-mirga-abbaa-biyyummaa-finiinaa-jiru-hin-dhaabu/


Press Statement: The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/30/press-statement-the-united-states-is-deeply-concerned-by-the-government-of-ethiopia/


Freedom for Bekele Gerba and all political prisoners in Ethiopian prisons

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/oromo-federalist-congress-international-support-freedom-for-bekele-gerba-and-all-political-prisoners-in-ethiopian-prisons/


U.S. Senators Amy Klobuchar and Al Franken condemned the lethal violence used by the government of Ethiopia against hundreds of Oromo protesters. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/u-s-senators-amy-klobuchar-and-al-franken-today-condemned-the-lethal-violence-used-by-the-government-of-ethiopia-against-hundreds-of-oromo-protesters-oromoprotests/

 

Ilhan Omar denounces crimes against humanity being committed in Ethiopia

http://www.ilhanomar.com/news/2016/4/25/ilhan-omar-denounces-crimes-against-humanity-being-committed-in-ethiopia

 

 

 U.S. Senators Condemn Ethiopia’s Crackdown on Civil Society

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/21/12-u-s-senators-condemn-ethiopias-crackdown-on-civil-society/

 

Human Rights league: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/19/human-rights-league-the-tplf-hidden-agenda-of-reducing-the-oromo-population-must-be-stopped/


 

HRW: Foreign Policy In Focus: Deafening Silence from Ethiopia:The Ethiopian government is cracking down on journalists and NGOs. Where’s the outrage from the international community?

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/13/foreign-policy-in-focus-deafening-silence-from-ethiopiathe-ethiopian-government-is-cracking-down-on-journalists-and-ngos-wheres-the-outrage-from-the-international-community/


Human Rights in Ethiopia – An Update

Date: Tuesday, April 19, 2016 – 11:00am
Location: 2255 Rayburn House Office Building

Announcement

Please join the Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia.

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/human-rights-ethiopia-update-0


Oromo protesters: ‘We are still on the streets because we want self-rule’

http://www.ibtimes.co.uk/oromo-protesters-we-are-still-streets-because-we-want-self-rule-1548661

No, we don’t have self-rule in Oromia state

http://www.ibtimes.co.uk/ethiopia-protesters-no-we-dont-have-self-rule-oromia-state-1551225


IPS: Ethiopia’s (Fascist TPLF) Smoldering Oromo. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/11/ips-ethiopias-fascist-tplf-smoldering-oromo-oromoprotests/


Das Berliner Missionswerk: Frieren Sie die Militärhilfe für Äthiopien ein, bis Äthiopien die Menschenrechte achtet!

 https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/30/das-berliner-missionswerk-frieren-sie-die-militarhilfe-fur-athiopien-ein-bis-athiopien-die-menschenrechte-achtet-oromoprotests/


Why Have Oromo People Been Clashing With The Ethiopian Government For So Long?    http://www.afrizap.com/en/why-have-oromo-people-been-clashing-with-the-ethiopian-government-for-so-long


France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over.

France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over. #OromoProtests

 https://youtu.be/75_q7dbpTjs


 

Ethiopia – #OromoProtests and Ethiopian Repression: Overview

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/28/ethiopia-oromoprotests-and-ethiopian-repression-overview/


 The-future-of-Oromia-continues-to-protest-domination-injustice-and-dispossession-with-determination


The future of OROMIYAA continues to protest domination, injustice and dispossession with determination

#OromoProtests in Langey, East Hararge, May 31, 2016

https://soundcloud.com/jawar-mohammed/1464734538198992a


Caamsaa 31, 2016 Godina  Lixaa Shaggar  Aanaa Ada’aa Bargaatti Warraaqsii biyyoolessaa Oromiyaa FXG marsaa 5ffaan Gootota barattoota Oromoo M/B Sadarkaa 2ffaa fui Qophaa’inaa Incinniitiin guyyaa kaleessa irraa eegaluun finiinee itti fufe!!

Itti fufaSochii warraaqsaa FXG marsaa 5ffaan kun daran jabaachuun goototni barattootni Oromoo Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Incinnii fi M/B Incinnii  keessatti qabsiisan Nuti Barattootni utuu torbee tokkoillee nagaan hin Baratiin baatii 6 guutuu mirga uummata keenya sarbameef gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota namummaa fi dimookiraasii dhiyyeeffachuun hanga har’aa deebiin tokko illee nuuf kennamuu dhabuu fi torbee tokko illee nagaan sirni baruu fi barsiisuu utuu nuuf hin kennamiin qormaata kutaa 12ffaa fi 10ffaa Oromiyaa keessatti barattoota Oromoof kennuun dabaa fi Shira ittin uummata Oromoo miidhuuf dalagamaa jiru waan ta’eef ni balaaleffanna jechuun hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii argatuu fi bilisummaan uummata keenyaa mirkanaa’utti warraaqsaa keenya isa xummuraaf gaggeessa jirruu irraa duubatti hin deebinu jechuun bifa haaraan warraaqsa dhoosuun diina wawwachisaa jiraachuun ibsatan.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraana isaa barattoota irratti bobbaasuun Barattootni Oromoo  hedduun isaanii humna waraanaan qabamuun Magaalaa Incinnii irratti hidhamanii jiran keessa barattootni Oromoo 4 immoo humna waraanaan butamanii eessa buuteen isaanii kan hin beekamne ta’uun ibsame jira. Sochiin warraaqsaa FXG uummata Oromoo humna Waraanaan dhaabbachuu hin danda’u guyyaa ha’as  Godinaalee Oromiyaa  garaagaraa keessattis itti fufee jiraachuu Qeerroon gabaase.


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_CN3ApwKt-w

#OromoProtests 31 May 2016: Breaking News: Ethiopian national exam will be rescheduled from July 4-7, July 5 will be a national holiday, Eid al Fitr.

Breaking News: Ethiopian national exam will be rescheduled from July 4-7, July 5 will be a national holiday, Eid al Fitr


#OromoProtests 31 May 2016:  Wallaggaa magaalaa Moxee keessatti FXG haala ho’aa ta’een Qeerroon sagalee dhageessisaa Jira. Sochii warraaqsaa eegalame hanga fiixaan baasnutti duuba hin deebinu kan jedhu sagaleen  gurmuu barattootaa gidduudhaa dhaga’amaa ture. Haala sochii warraaqsaa itti fuufsiisuuf duubatti akka hin deebine walii galan. Akkuma qorumsarraa dhorkamanii bahaniin sirba qabsoo gobiin lafa dhiitaa jiran.
Godina Hargee baraa aanaa malkaa baloo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophina keesatti FXG itti fufee jira.
Akkasuma godina Booranaa Magaalaa Yaabelloo Keessatti FXG Gootota Oromoo Qeerroon bakka hundaati Itti Fufee Jira.


Ethiopian 12th grade/ University entrance exam has been leaked and national exam has been cancelled. #OromoProtests 30 May 2016.

Ethiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelledEthiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelled p2

Ethiopian 12th grade for University entrance exam has been leaked and cancelled p2


Qormaatni Biyyooleessaa Seensa Yuunibarsiitiif Barattoota Kutaa 12ffaa Kennamuu Egaale Labsii Mootummaan Addan Citee Jira

(more…)

Oromia (#OromoProtests) :Shirri Xaxamuu fi Ololli Geggeeffamu Falmii Bilisummaa Fi Mirga Abbaa Biyyummaa Finiinaa Jiru Hin Dhaabu! May 1, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromia.
Tags: , , , ,
2 comments

Odaa OromoosboKa'i Qeerro

 

Shirri Xaxamuu fi Ololli Geggeeffamu Falmii Bilisummaa Fi Mirga Abbaa Biyyummaa Finiinaa Jiru Hin Dhaabu!

(SBO/VOL – Caamsaa 01,2016) Fincilli Diddaa Gabrummaa gara Fincila Xumura Gabrummaatti jijjiiramee falmaan mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata Oromoo fi ilmaan isaa barattoota/dargaggoota Qeerroo Bilisummaan finiinuu erga eegalee ji’oota shanii ol lakkoobsisaa jira. Warraaqsa ummata Oromoo FXG kanaan mootummaan wayyaanee haalaan rukutameera. Hundeen sirna cunqursaa wayyaanee/TPLF Oromiyaa keesssaa asitti hafee kan hin qabneen haleelamee caasaaleen sirnichaa diigamanii burkutaawaniiru. Waggoota 25 bara bulchiinsa abbaa irree wayyaanee kanneen keessattis diddaan mul’ataan akkanaa gamtaa ummata Oromoon oggaa mul’atu kun isa jalqabaa ti jechuunis ni danda’ama.

FXGn har’a golee Oromiyaa cufa keessatti finiinaa jiru wayyaanee qofa kan rukutee fi wayyaanee qofa kan baaragse osoo hin taane, leellistootaa fi harka mirgaa mootummichaa kan ta’an, lukkeelee, ayyaanlaallattootaa fi fakkaattota fedha adda addaa qaban, kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta’an hunda kan haleelee dha.

Adda durummaan barattoota/dargaggoota/Qeerroo Bilisummaa Oromoo hirmaachisuun kan geggeeffamaa jiru warraaqsi ummata Oromoo FXGn akka ibidda saafaa sirna cunqursaa mootummaa abbaa irree fi goolessaa wayyaanee guggubee waxalaa jiru kana gartuun kun akkuma inni jalqabeen of booda deebisuu fi dhaamsuuf ayinaa fi baay’inaan waraanaa fi basaasosta isaa guutuu Oromiyaatti bobbaasee ummata Oromoo addatti ammoo dargaggoota/barattoota Oromoo dhibbootaan ajjeeseera; kumootaan qaamaa hir’iseera; kumoota kudhanootaan ammoo guuree hidhaatti naqee jira. Kun hundumtuu ta’ee ummatni Oromoo ajjeefame, hidhame jedhee yakka diinaan isa irratti raawwatamuuf jilbeenfatee falmaa biyya abbaa isaaf jalqabe irraa hin deebine; hin deebi’us. Daangaa hamma daangaatti, golee arfan Oromiyaa irraa ibiddi warraaqsaa daran belbele. Kun mootummaa wayyaanee guddoo rifaasise. Ummata Oromoo akka duraatti gowwoomsaa fi sossobbaan dallaa gabrummaa keessatti ittisaa itti fufuu akka hin dandeenye hubachiise.

Murni TPLF/wayyaaneen aangoo humna waraanaan of harkaa qabu kana yeroof illee taatu jiraachisuu fi warraaqsa ummata Oromoo FXG dadhabsiisuuf, danda’u ammoo dhaabuuf ijibbaata garagaraa taasisuu ammas itti fufee jira.

Humna warraaqsaa fi qabsoo Oromoo kan ta’an, FXG finiinaa jiru keessattis adda duree hiriiruun wareegama bifa hundaa baasaa qabsoo Oromootiif injifannoo galmeessaa, mootummaa gabroomfataa ammoo hundeen raasaa kan jiran dargaggoota Qeerroo Bilisummaa irratti xiyyeeffatee laaffisuuf duula ololaa fi shiraa irratti geggeessaa jira.

Akka hubatamutti sochii ummatni Oromoo keessaa fi alaan gamtaan itti jirutti mootummichi haalaan rifatuu irraa, adeemsa jiru laaffisuu fi gara dabarsuuf keessaa fi alatti duula adda addaa kan olola dabalatu geggeessaa jira. Shira xaxuu fi olola adda addaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti geggeessuunis qaamuma duula kanaa ti. Arraata Qeerroo kan ta’e Sagalee Qeerroo irrattis bifa adda addaan dalagaan diinummaa fi diiggaa geggeeffamaa jirus duuluma kanaan walitti hidhata.

Duula shiraa fi olola dharaa banamee jiru keessatti hogganootni wayyaanee kan akka ministeera dhimmoota kominikeshinii mootummaa Geetaachoo Raddaa jedhamuu faa keessatti argaman. Isaan kun hanga biyya alaatti dalagaa shiraaf bobbaafamaniiru.

Duulli sochii Oromoon amma godhaa jiru busheessuu fi Gamtaa Qeerroo laaffisuu ykn gara dabarsuuf itti jiramus akeekni isaa dargaggootni humna qabsichaa, warraaqsa finiinaa jiruufis adda duree ta’anii waan socho’aa jiraniifi. Humni dargagootaa kun humna gowwoomsaa fi sossobbaa wayyaanee xumurate, fayidaalee gara garaaf garaa hin hirre, wareegamii fi bobbaan diinaa kamuu of duuba isa hin deebisne, akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisuu fi mirga ummata Oromoo guutuutti falmu ta’uu irraa diinaa fi kanneen fedha adda addaa qabaniif yaaddoo guddaa dha. Kanaafi kan diinni Qeerroo Bilisummaa warraaqsa finiinaa jiru kana keessatti taargeeta godhatee itti duulaa jiruuf.

Ogguu hundaa hirriba keessallee waa’een ABO kan isa baaragsu wayyaanee/TPLF waggoota aangoo irra jiraate kana hunda keessa guyyaan itti ABO maqaa hin dhahin hafe hin jiru jechuutu danda’ama. Waraanaan, basaasotaan, shirootaa fi ololootaan osoo irratti duuluu bakka har’a jiru kana gahe. Har’as warraaqsa kana kan geggeessaa jiru ABO ti, miseensota ABO qabanne, murtiif dhiheessine…..ololaa fi jechoota nuffisiisoo baroottan darbaniif midia irra jiraatan, kan namnuu dhagahuu hifate san har’allee deebisee ittiin weeddisaa jira. Har’as ABO irratti ololaa fi shira xaxaa jira. Kunis akkuma duraa sochii ABO danquuf akeekkatuu isaa mul’isa.

Cuunfaatti akeekni olola amma deemaa jiruu fi bobbaalee diinaa bakka hundaayyuu, sochii Qeerroo Bilisummaa gufachiisuuf, adeemsa QBO ABOn hogganamuu danquuf, waliigalatti ammoo sochii QBO fi adeemsa warraaqsa FXG sadarkaa olaanaa irra gahee jiru kana gara gulantaa itti aanuutti akka hin tarkaanfanne gufachiisuuf karoora diinaan baafamee ittiin sossohamaa jiruu dha. Haa ta’u malee, shirri xaxamuu fi ololli geggeeffamu falmii bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa finiinaa jiru tasumaa dhaabuu akka hin dandeenye diinnis firris jala muree beekuu feesisa.

Xumura irratti dhaamsi dabarfamu hubannoo tokkoon maleetti murnootni hawaasa Oromoo kan keessaa fi alaa marti olola faajjessaa adda addaa waan gara garaa maqaa dhahatee diinaa fi farreeniin Qeerroo Bilisummaa irrattis ta’u ABO irratti ololamuu fi hafarfamu keessatti hirmaachuun meeshaa diinaa ta’uu irraa of qusatuu dha.

Miseensotanii fi deggertootni, ummatni Oromoo addatti ammoo warraaqsa ummata Oromoo belbelaa jiru keessatti duree hiriiranii kan jiran Barattootni/ Dargaggootni/ Qeerroon olola bifa fedhee diinnii fi ergamtootni diinaa ta’e jedhanii oomishanii ololaniif osoo gurra hin ergisne, falmaa finiinsuun FXG milkeessuu qofa irratti cichoominaan hojjechuun xumura sirna gabrummaa wayyaanee gabaabsuu dha.

Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (April) April 30, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , ,
add a comment

 

 

Odaa OromooOromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in EthiopiaOromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1Gaaffiiwwan yeroo ammaa


 

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii, Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee, Baakkoo, Shukutee,  Baakkoo, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa,Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu)…………… 

Gabaasa FDG Oromiyaa Sadaasa (November) 12, 13,  25,  26, 27, 28, 30, Muddee (December) 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 27,28, 29,30, 31….    2015

Amajii (January) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31……2016

Guraandhala (February) 1,  2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29………… 2016

 

Bitootessa (March) 1, 2, 3,4, 5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13,14,15, 16,17, 18, 19,20,  21,  22, 23, 24, 25, 26, 2,28, 29, 30, 31 …………2016

Ebla (April), 1, 2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30……… 2016

 


 

 #OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis WorsensEthiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016Press Statement: The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/30/press-statement-the-united-states-is-deeply-concerned-by-the-government-of-ethiopia/


Freedom for Bekele Gerba and all political prisoners in Ethiopian prisons

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/oromo-federalist-congress-international-support-freedom-for-bekele-gerba-and-all-political-prisoners-in-ethiopian-prisons/


U.S. Senators Amy Klobuchar and Al Franken condemned the lethal violence used by the government of Ethiopia against hundreds of Oromo protesters. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/29/u-s-senators-amy-klobuchar-and-al-franken-today-condemned-the-lethal-violence-used-by-the-government-of-ethiopia-against-hundreds-of-oromo-protesters-oromoprotests/

 

Ilhan Omar denounces crimes against humanity being committed in Ethiopia

http://www.ilhanomar.com/news/2016/4/25/ilhan-omar-denounces-crimes-against-humanity-being-committed-in-ethiopia

 

 

 U.S. Senators Condemn Ethiopia’s Crackdown on Civil Society

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/21/12-u-s-senators-condemn-ethiopias-crackdown-on-civil-society/

 

Human Rights league: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/19/human-rights-league-the-tplf-hidden-agenda-of-reducing-the-oromo-population-must-be-stopped/


 

HRW: Foreign Policy In Focus: Deafening Silence from Ethiopia:The Ethiopian government is cracking down on journalists and NGOs. Where’s the outrage from the international community?

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/13/foreign-policy-in-focus-deafening-silence-from-ethiopiathe-ethiopian-government-is-cracking-down-on-journalists-and-ngos-wheres-the-outrage-from-the-international-community/


Human Rights in Ethiopia – An Update

Date: Tuesday, April 19, 2016 – 11:00am
Location: 2255 Rayburn House Office Building

Announcement

Please join the Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia.

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/human-rights-ethiopia-update-0


Oromo protesters: ‘We are still on the streets because we want self-rule’

http://www.ibtimes.co.uk/oromo-protesters-we-are-still-streets-because-we-want-self-rule-1548661

No, we don’t have self-rule in Oromia state

http://www.ibtimes.co.uk/ethiopia-protesters-no-we-dont-have-self-rule-oromia-state-1551225


IPS: Ethiopia’s (Fascist TPLF) Smoldering Oromo. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/11/ips-ethiopias-fascist-tplf-smoldering-oromo-oromoprotests/


Das Berliner Missionswerk: Frieren Sie die Militärhilfe für Äthiopien ein, bis Äthiopien die Menschenrechte achtet!

 https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/30/das-berliner-missionswerk-frieren-sie-die-militarhilfe-fur-athiopien-ein-bis-athiopien-die-menschenrechte-achtet-oromoprotests/


Why Have Oromo People Been Clashing With The Ethiopian Government For So Long?    http://www.afrizap.com/en/why-have-oromo-people-been-clashing-with-the-ethiopian-government-for-so-long


France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over.

France 24: Focus: Anger among Ethiopia’s Oromo boils over. #OromoProtests

 https://youtu.be/75_q7dbpTjs


Ethiopia – #OromoProtests and Ethiopian Repression: Overview

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/28/ethiopia-oromoprotests-and-ethiopian-repression-overview/


 

 Growing public dissatisfaction with ‘rent seeking’ and corruption in the ruling party and government culminated recently in the unprecedented Oromo protests.

https://www.issafrica.org/events/view-on-africa-protests-political-instability-and-purge-in-ethiopia


The Economist on #OromoProtests

Ethiopia’s Oromo people demand equal rights in protests

Largest ethnic group in Ethiopia continues to rally against the government despite crackdown.

By Charles Stratford, Al Jazeera

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/27/al-jazeera-africa-oromia-ethiopias-oromo-people-demand-equal-rights-in-protests-oromoprotests/


Al Jazeera: HUMAN RIGHTS: #OromoProtests continue amid harsh crackdown

 https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/03/24/al-jazeera-human-rights-oromoprotests-continue-amid-harsh-crackdown/


 

FP: Dispatch: The Rotten Foundation of Ethiopia’s Economic Boom. #OromoProtests

 

FP: Dispatch: The Rotten Foundation of Ethiopia’s Economic Boom. #OromoProtests

Martial law in Oromia: The state is now under 8 military divisions controlled by Fascist TPLF warlords from Tigray.

Martial law in Oromia: The state is now under 8 military divisions controlled by Fascist TPLF warlords from Tigray.


Telesurtv: Ethiopia’s Oromo Protest ‘Development,’ Displacement and Death. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/06/telesurtv-ethiopias-oromo-protest-development-displacement-and-death-oromoprotests/

Egypt defends treatment of Oromo refugees

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/06/egypt-defends-treatment-of-oromo-refugees/

Oromia & Ethiopia: #OromoProtests: With whom are the European Union, the United States, and the African Union Officials meeting to discuss and end the exclusion and marginalization of the Oromo people in Ethiopia? April 8, 2016

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/08/oromia-ethiopia-oromoprotests-with-whom-are-the-european-union-the-united-states-and-the-african-union-officials-meeting-to-discuss-and-end-the-exclusion-and-marginalization-of-the-oromo-pe/


https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/15/oromia-oromo-martyrs-memorial-day-ebla-15-bara-2016-qeerroon-yuniversitii-wallaggaa-guyyaa-gootota-oromoo-kabajachuun-ibsa-ejjennoo-baafatan-oromoprotests/

 

 

 

 

 

 

OMN: Oduu Ebla 20, 2016

 


st

OromoProtests Continues in Najjoo,  Ebla (April) 21, 2016
Lixaa Oromiyaa goddina Wallaggaa, magaalaa NAJJOO


Eda galgala magaalaa Najjoo iddoo addaa gama Boolee jedhamuuti konkoolaataa Ibnebiireed fe’ee gara shaggar deemu irratti humna hin beekamneen tarkaanfiin irratti fudhatamee hojiin ala ta’uu fi barattootni gara 50 guyyaa hardhaa mana barnootaa keessaa guuramanii mana hidhaatti uguuramuu isaannii qeerroon naannoo magaalaa Najjoo gabaasaa oduu dabarsan irraa hubatameerra.
WarraaqsiXFG naannoo Najjoo osoo waliirraa hin dhaabane itti fufuu isaas kannuma waliin oduun kun adeesee jira. Sochiin gootowwan ilmaan Oromoo naannoo kanatti gaggeessannii fi gaggeessaas jiran kan gootumaa saba Oromoo dhiigaan mirkaneeffame ta’uu ragaa bahaati jiru.
Faashistootni TPLF saba goota kana qawween jilbifachiisuun bituun akka hin danda’amne wallaaluun yknis hubachuu dhabuun haala barbaachiisaa hin taane ummata Tigreeti affeeruuf yaaluun ishii garee itti gaafatamnii itti hin dhagahamne ishii godheetti jira jedhu qeerroon Najjoo.


#OromoProtests in Buunno’oo Bedellee, Iluu, Oromia, TPLF fascist forces attacked school student, 19 April 2016

#OromoProtests in Buunno'oo Bedellee, Iluu, Oromia, TPLF fascist forces attacked school student, 19 April 2016 p1

#OromoProtests in Buunno'oo Bedellee, Iluu, Oromia, TPLF fascist forces attacked school student, 19 April 2016

https://www.youtube.com/watch?v=2NY5QT-7Who

https://www.youtube.com/watch?v=zDOP_PFqFJM

https://youtu.be/85JW9eq7nhE

 

 

OMN: Oduu Ebla 18, 2016

 

Qeerroon Godina Harargee Magaalaa Awadaay Sirna Qindaayeen Kabajatan.

Ebla 15 Sabboontoowwaan ilmaan Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Kan magaalaa Awwadaay jiratan guyyaa Ebla 15,2016 kabaja guyyaa Gootota Oromoo sababeefachuun tuutni Qeerroo Aawwadaay sabboontoota gaara mullataa baddannoofii bakka garagaraa irraa dhufan wajjiin qophii qopheefataniin gootowwan Oromoo kan wareegaman yaadachuun qabsoo diddaa gabrummaa itti fufuun gumaa jaallan keenyaa bilisummaan baasuuf irbuu harayoomfatan.

received_1709705492620985Ebla 18,2016, Yuunibarsiitii Wallaggaa irraa Barattoonni ja’a fincila xumura garbummaa tiin wal qabatee yeroo ari’aman barattooti saddeet immoo guyyaa borii tti beellamaan akka jiran beekameera

Barattoota engineering waggaa 1 ffaa laman beeka ani:

1.Baahiruu Kabbadaa Dabalaa.

2.Dinqaa Taammiruu Bulchaa fi kkf gara ijoollee 6 har’a ari’an. Boruttis ijoollee 8 gara kutaa displenetti waanan. sababa mid.exam wal qabatee rakkoo guddaatu uumamaa jira

 

 

 

Har’a Ebla 19,2016 FXG Yuniverstii Wallaggaa Jabaatee Itti Fufe

IMG_20160415_143910IMG_20160417_140317

 

 

 

 

Baqattoota Ilmaan Oromoo Biyya Egypt Cairo Irraa Dooniin Utuu Gara Biyya Italy Imalaa Galaanaa Mediterranean rra Imalaa Jiranii Dooniin Galaanaa Keessatti dhidhimtee Lubbuun Wareegamanii Ilaalchisee Qeerroon Bilisummaa Ibsa Gaddaa Baase.

Ebla 18/2016 Hooggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Baqattoota Ilmaan Oromoo biyya Egypt Cairo irraa dooniin utuu gara biyya Italy imalaa galaana Mediterranean irra Imalaa Jiranii dooniin Galaanaa Keessatti dhidhimtee Ilmaan Oromoo qaaliin Lubbuun Wareegamanii Irbaata Qurxummii taan Yeroo Dhageenyutti Gadda Guddaatu Onnee keenya irraa nutti dhagaaame jirachuu ibsuun, Guddaa guddaa Itti dhagaame jiruu Ibse. Jiruuf Jireenya gabrummaatu kana nutti fidee jechuun gadda Itti dhagaaame Ibsee jira!!

Ilmaan Keenyaa dhaloonnii kichuu galaanaan nyaatamanii wareegamuun hirbaata Qurxummii taan kanaaf sababaa guddaan jiruuf jireenya gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo biyyaa irraa ariiatu tauun ifaadha, dhumaatii ilmaan Oromoo kallattii hundaan gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO tauu hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun hubachiisae!!

Ilmaan Oromoo Dargaggootii balaa kanaan Wareegamaan keessa kanneen maqaan isaaniifi Suuraan isaanii argamee keessa:

1. Dargaggoo Sabboonaa Muraad Abdii

2. Shamarree Lammii Shaafii

3. Dargaggoo Abdisaa Barshoo

4. Dargaggoo Toofiqoo Abdallaa

5. Shamarree Aliizaar Xaahir

6. Kan Maqaan isaanii adda hin bahiin Haadha Ilmoo fi abbaa Manaa Dabalatee ilmaan Oromoo Hedduun balaa kanaan galafatamaniif Gaddaa Guddaatu Onnee keenya irraa nutti dhagaaame, Maatii fi Firoottaan isaanii hundaaf jajjabina hawwinaaf jechuun Dhaamsa Gaddaa uummata Oromoo fi Maatii wareegamtootaaf Dabarsee jira!!

Dhumarraatti Uummata Oromoo waliigalaaf qeerroon Bilisummaa Oromoo diina biyyaa irraa nu ariiatu jalaa dheessuu hin qabnu uummata keenya waliin wal taanee falmannee falmachiisuun wareegama fedhee baasnee bilisummaa keenya gonfachuun dirqama ilmaan Oromoo hundaa tauu fi balaa n guddaa kun sababaa jiruuf jireenya gabrummaa irraa kan dhufee tauu hubachuun biyyaa keenyaarratti falmannee wareegamuun Warraaqsaa Marsaa 5ffaaf gaggeessaa jirru kanaan diina of irraa gaggeessuun bilisummaa keenya akka kabachiifannuuf waamicha keenya jabeessina!!

Injifannoon Uummata oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

Maatiifi Firoottan wareegamtootaaf jajjabina hawwina!!

 

Ebla 17,2016 Godina Arsii Anaa Roobetii magaala Habetii keessatti baarulle Waraqsaatifi alaabaan adda bilisummaa Oromoo ( Oromoo ) akkanatti maxxanfame bulee!

roobererooob

Godina Wallaggaa lixaa aanaa Jaarsoo magaalaa Jaarsoo keessatti Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15 Qeerroo fi hojjettootaan kabajame.

Jaarsoo

Dargaggoonni Oromoo Kanaadaa Magaalaa Calgary Jiraatan Guyyaa Gootota Oromo Ebla 15 fi Hundeeffata Qeerroo Bilisummaa Waggaa 6ffaa Sirna Miidhagaan Kabajatan.

12596016_1050793791626201_1996933695_n12992160_1050793908292856_1445113847_n13014836_1050793788292868_1097708778_n13014936_1050793801626200_1370849056_n13020500_1050793828292864_419783636_n13022234_1050793874959526_2037139205_n13014922_1329838513709295_313159796_n13016594_1329838650375948_1300593479_o13020573_1329838500375963_500434055_n13054609_1329838550375958_946575162_ohttps://videopress.com/v/Z3jxhL8F?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

Baha Wallaggaa Magaalaa Qassootti Fincilli Xumura Garbummaa Fininee jira

Ebla 17,2016
Mirga abbaa biyyummaa deebifachuf Daran sochiin uummati taasisaa jiru bakkeewwan hedduutti finiinfamaa jiraachuu odeessi Qeerroo tibbanaa nii ifoomsa Haaluma kanaan Magaalaa Qassoo keessatti jala bultii yaadannoo Gootota wareegamanii gummacha gootonni keenya Shinigaatti kaffalan yaadachuuf jala bultiirraa kaasee magaalattii keessatti mandheen Qanaa’aa Janaa bifa gaariin yaadate ooleera.guyya kana dursuun sochiin magaalattii keessatti barattootaan eebila 13,2016 irraa egalee dhohe hanga haraatti itti fufee jira.Guyyaa sanas dhaadannoof Kakuu
gurguddaan barattoonni mana Barumsaa Qassoo sadarkaa 2ffaa fi 2ffaa akkasuma hawwasni magaalattiif naannooshee kan eegalan yoo ta’u
sirboonni warraaqsas gaafas guutummaa magaalattii hanga sochoosuuf ka’utti Gobii Lamaan wallifamaa turuu qeerroon achii dubbata,barattoonnis hanga har’atti mana barumsaa addaan kutanii akka jiran dubbatamaa jira.Kunis murna bichuu waayyaaneef ergamtushee OPDO sodaaf rifaatuu guddaa keessa galchun hidhaatti fulleefachaa jiraachuu Qeerroon achii gabasaa isaan ifoomsa.Barataan Nagaasaa Beekumaa Qabamee bakki geeffames wal’alamee jiraachuu,Barataa kana erga sochiin magaalaa sanaa eegalee adamoo guddaa keessa turuusaa akkasumas yeroo gara yerootti dararamaa erga turee qabamee amma argansaa dhabamee jirachuun ittuu sochiin magaalattii Uummataan makatee daran akka hin dhabbanne taasisaa jiraachuu dhaga’amaa jira

 

Goototni Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Daragaggootni Barattootni Oromoo fi qabsa’otni Oromoo Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo Oromiyaa Gidduu Galaa Fi Handhuuraa Oromiyaa Maagaalaa Finfinnee Keessatti Bifa Ha’aa Ta’een Ebla 15/2016 Kabajamtan!!

12999533_662436543894578_383520273_o13022174_662436183894614_103095983_n13022327_662436180561281_2140939978_n13045551_662436173894615_157574544_n13046238_662436210561278_327658916_nGoototni Hoggattootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo Warraaqsaa (FDG-FXG) Qeerroon daraggootni Oromoo , sabboontootni goototni Oromoo fi goototni Barattootni Oromoo sadarkaa adda addaa irratti walitti dhufuun Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo(GGO) dungoo halluu Diimaa Magariisaa Diimaa qabu halluu alaabaa ABO qabsiifachuun seenaa gootota Oromoo Kaleessaa fi Har’aa waliif ibsuun Kaayyoon Goototni Oromoo irratti wareegamaanii fi wareegamaa jiran tokkicha ta’uu fi kayyoo haqaa kan dhugaa bilisummaa saba Oromoo hunda hammatee ta’uu ifa waliif gochuun kayyoo Goototni Oromoo Irratti wareegamaa qalii kanfalaa jiraniifi nuti dhalootni har’aas xummura itti gochuuf wareegama qaalii kan itti kanfalaa jirruu fi Uummatni keenyaa Uummatni Oromoo Oromiyaa cufa keessatti Warraaqsaa FXG keessatti qooda olaanaa kanfalaa jiraachuu waliif ibsuun FXG marsaa 5ffaa Guyyaa Gootota Oromoo Sababeeffachuun qabsiifamee finiinfamaa jiruu daran jabeessuun abbaa irreetti xummura gochuuf Irbuu Qabsoo Bilisummaa Oromoo haaromsachuun bifa Adda ta’een Kabajamee jira!! Goototni Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Daragaggootni Barattootni Oromoo

 

 

 

 

 

OMN: Oduu Ebla 15, 2016

 

 

 

#OromoProtests in Ambo, 15 April 2016

Mormiin Barattoota Universitii Ambo keessati Ebla 15 bara 2016  itti fufe jira

 

#OromoProtests in Ambo, 15 April 2016

 

#OromoProtests @Nekemte Calalaqi Elementary School, Oromia, 15 April 2016

#OromoProtests @Nekemte Calalaqi Elementary School, Oromia, 15 April 2016

#OromoProtests @Najjoo, West Wallaggaa, oromia, 15 April 2016

#OromoProtests @Najjoo, West Wallaggaa, oromia, 15 April 2016

 

 


 

 

Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti OPDOn ayyaana TPLFn hundeeffamuu kabajuuf dirqaaman uummata magaalaa Mandii kan ajajje yeroo ta’u, uummati guutumaatti waltajji Wayyaanee irraa hafe Haata’u malee, kaabinooti muraasi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Mandii keessatti wal tajji taa’uuf yeroo jedhan daa’imman itti yaa’uun dhakaadhaan achii arii’aniiru

Kaabinotis uummata beekaatu daa’imman dhagaadhaan nu reebsisa jechuun oori’anii yeroo gaafatanitti uummati dhaloota qofa miti barumatu isin jibbe jechuun afaan akka qabsiisaniifi ergamtooti diinaa kun magaalicha keessatti waaroo salphinaa akka uffatan odeessi achii nuqaqqabe ifa taasiseera

https://youtu.be/tJE-6aM1nNA

 

 

 

 

 

 

 

 

OMN: Oduu Ebla 8, 2016

OMN: Oduu Ebla 8, 2016

 

OMN: Amharic News April 9, 2016

https://www.oromiamedia.org/2016/04/09/omn-amharic-news-april-9-2016/

 

Saamicha Lafa Oromoo Ilaalchisee Xiinxala Dr. Gizaachoo Teessoo (Ebla 8, 2016)

 

OMN: Oduu Ebla 7, 2016

https://www.oromiamedia.org/2016/04/07/omn-oduu-ebla-7-2016/

https://youtu.be/uwHhhlkGwBg

#OromoProtests in Limmuu Saqaa, Jimmaa, Oromia, 7 April 2016
#OromoProtests in Limmuu Saqaa, Jimmaa, Oromia, 7 April 2016#OromoProtests in Limmuu Saqaa, Jimmaa, Oromia, 7 April 2016 p1#OromoProtests in Limmuu Saqaa, Jimmaa, Oromia, 7 April 2016 p2
#OromoProtests, 8 April 2016
The administrative harassment of Oromo university students continues. Here is a notice in Amharic  to a number of Jimma University Oromo students. Intimidating students into submission by threatening to dismiss them on political grounds is an old tactic used by authorities.

And yet THE RESISTANCE CONTINUES. Source: Tsegaye Ararsa, on social media

The administrative harassment of Oromo university students continues

Oromiyaa Godinaalee Adda Addaa fi Manneen Barnootaa Keessatti FXG Jabaatee Itti Fufee Jira. 

FXGOromiyaa Ilubbaabooritti Eebla 6, 2016 eegalee barattoonni sad.2ffaa fi qophaa’inaa algee Mattuu, Beddellee’ barnoota hin barannu, hanga warri hidhaman hiikamnaitti qormaata biyyoolessaa hin qoramnu jechuun FXG kaasan addaan osoo hin kutin itti fufanii jiru.

Godina Shaggar Bahaa Bishooftuuttis barattoonni sad.2ffaa fi sad.1ffaa liiban Cuqqaalaa FXG uumanni kaaseen humni waraana Itiyoophiyaa tarkaanfii uummata irratti fudhatuuf yaalus uummanni ofirraa deebisee jira.

Naannoo Finfinnee dukamitti Eebla 5,2016 barattoonni qophaa’ina dhiiqa ergisuuf heyyamasaanii kennanii hojjettoonni fayyaa yeroo gara mooraa mana barumsaa seenan dhiigi keenya osoo iddoo hundaatti dhangala’uu akkamiin dhiiga ergisaa jedhamna jechuun FXG kaasanii tarkaanfii lukkuulee Wayyaanee irrattis fudhatamee jira.
Harargee bahaa aanaa Faadisitti Ebla 3 ,2016 eegalee jiraattonni bulchaan aanichaa nuuf haa bu’u jechuun finciili uummatan itti fufaa waan jiraniif qaamni ilaallatu yoo uummata hin haasofsiifne rakkoo gudaan kan uumamuudha jechuun ergamtootni fi kaabinoonni aanaa hedduun
raafama guddaa keessa seenanii jiru.

Itti fufudhaan Yuunivarsiitii Haramaayaatti barataan osoo mooraa hin seeniin poolisii tahee hojjetaa ture 1 yeroo ammaa odeeffannoo barattoota oromoo mootummaa Wayyaaneef dabarsee kennaa waan jiruuf suuraa fi seenaa gabaasa waliin weebsaayitii’oromo one love’ jedhurratti gadhiisuun tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba kan jedhu dabarsuun poolisoonni mooricha guutummaatti mooraa sodaa kanaan gadhiisani akka jiran Qeerroon gabaase. Qeerroonis mooricha dhunfate toohatee jira wayita kana barumsi hin jiru FXG malee jedhu.

Yuunivarsiitii walqixxeetti barattoonni Oromoo dhaaba ABO deeggaran ; kanaan dura garee disipiliiniin fi koomaandi poostii moorichaan gorfamaniiru jechuun barattoonni 9 guutumman guutuuttu ariayamanii,17 immoo adabbii waggaa 2 akkasumas 9 immoo akeekkachiisi dhumaa akka itti kenname eebla 5,2016 ibsame. Haaluma kanaan mooraa kanatti fxg ka’ee finiinaa jiraachuun gabaafame.


Ebla 7,2016, Naannolee Qobboo fi Waldayaa akkasumas Gambeelaas dabalatee sochiin fincilaa jabaatee akka jirutu Qeeyroon gabaasee jira. Dabalataan toora Qobboo fi waldiyaatti transiformariin ibsaa gubatee bade ji’a tokko ol kan lakkaawe uummanni ifa dhabee rakkina kanan naannoo kanatti fincilli uumataan ka’eejira.

Kana malees  Ebla 7,2016 ,Naannoo Kibbaa godina Saganti magaala Konsootti Fincilli ka’ee finiinuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Manneen barnootaas cufamanii hamma ammaatti. Humneen nageenyaa wayyaanee naannicha buufatee jiru baajatni mootummaa waan hanqataa dhufeef naannicha irraa waraanni buufatee jiru fagaatee hojii eegumsaa dhaabaa akka jiru odeessi Qeerroo naannichaa ibsa.


Ebla 7,2016 Yuuniversitii Bahar Daar mooraa Yibaabitti torban tokko dura barattootni rakkoolee bishaan dhugaatii fi qulqullina nyaataan wal
qabateef gaaffii dhiyeessuun nyaata lagatanii turan. Barattootni hanga har’aatti diddaa nyaata lagachuun fincilatti fufanii akka jiranis Qeeyroon gabaasee jira. Wayyaaneen barattoota Oromoo irratti shira xaxuu akkuma beekamu moorawwan Yuuniversiti naannoo Amaarattis miidhaa barattoota irratti gaggeessuuf karaa naataa fi bishaan qulquulluu dhabsiisuun daran jabaatee jira,Mooraa Yuuniversitii Dabra Taabor
keessatti dararamuun ni jira.


Qeerroon biyaa ambaa Bosaaso jiran mormii sanii dhageessisan. #OromoProtests 7 April 2016
#OromoProtests in Bosaso, 7 April 2016 
#OromoProtests, 7 April 2016 in Hirna, West Hararge,  3 people including Beyan Abas were shot and wounded. The people protested and disrupted celebration of OPDO’s 26th founding anniversary. Similar protest have been taking place all across the province in towns and rural areas of Xullo, Dobba, Daro Labu, Miesso and Burqa Tinitu districts.


 

Mormii Ebla 7 bara 2016 aanaa xuulloo magaalaa Hirnaatti godhamerrati namooni hedduun miidhamani akka jiranii fi kanis hidhamani akka jiran beekamee jira. Warra rasaasaan rukutame keessaa tokko Bayaan Abbaa kan jedhamu yoo ta’u yeroo ammaa kana hospitaal Ciroo keessatti waldhaanamaa jira. Mormiin kun ayyaana OPDO kan 26 hin feenu jechuun kan ka’e yoo ta’u aanaalee godinachaa hedduu keessatti godhamaa jira. Jiraattonni anaanalee Xuulloo, Mi’eessoo, Daaro Labuu, Doobbaafi Burqaa Tindhitu keessatti mormiin akka jiru gabaasni nu gahe ni garsiisa.


https://www.youtube.com/watch?v=TQBLIU4gAjY

https://www.oromiamedia.org/2016/04/06/omn-oduu-bit-6-2016/

https://www.oromiamedia.org/2016/04/07/omn-qophii-adaa-marii-dingadee-itoophiyaa-ogeessoota-dingadee-waliin-taasifee-ebla-62016/

 

Godina Wallaggaa Magaalaa Najjoo fi Naannoo Isheetti FXG Itti Fufee Oole.

Ebla 6,2016 Godina Wallaggaa Magaalaa Najjoo fi naannoo  keessatti barattoota Sadarkaa 2ffaa Aggaar Alaltuutiin daran jabaatee itti fufee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Fincilli kunis kan jalqabe baratootuma mooraa sanaan Sa’a 4;00 Irratti Fincila Diddaa Garbummaa Qabsiisaniin humni kora bittinneessaa fi Federaalli Mooraatti weeraruun barattoota hedduu reebanii miidhaa guddaa irraan ga’aniiru! sa’a afur irraa eegalani reebichaa fi dararaa guddaa baratoota kana irratti raawwataniiru.

Maatiin Barattootaa Ilmaan Isaani Hoggaa barbaaduuf deemanitti humni federaalaas Uummata ijoolleessaaf dirmachuuf ba,e kana reebuun manatti deebisaniru.Uummannis diddaa isaa jabeessuun naannooma mana barnootaa sana turaniiru. Humni federaalaas yemuu barattoota kana hidhaatti dabarsuuf yammuu yaalanitti Uummannis degersa baratoota kanaaf godhaniin oso mana adabaa hin geeffamin hafaniru! reebicha irra
ga,eenis baratoonni heedduun miidhamuu Qeerroon gabaase.

FXG Itti Fufuun Gootonni Barattooti Oromoo Manni Barumsaa Qophaa’inaa Asalla Diddaa Gaggeessan.

FXGGuyyaa Ebla 6,2016 Har’aa Manni Barumsaa Qophaa’inaa Asalla Hiriira Mormii sirna mootummaa Wayyaanee gaggeessaniin dhaadatnoolee warraaqsaa hedduu dhageessisun mootummaa fi waraana mootummaa Wayyaanee balaaleffachaa oolanii jiru, alaabaa  gabrummaa ( Ithioophiyaa) mooricha keessatti fannifames gadi buusanii ciruun,barnooti bilisummaa booda waan ta’eef uummata keenya keessa bobbaanee nagaa fi bilisummaa barbaacha qabsoo fincila xumura gabrummaa itti fufna jechuun mana barnootaa cufanii maatiiti galuu Qeerroon gabaase.

 

because-i-am-oromoEbla 6,2016/ Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree irraa qabamanii ji’oota lamaa oliif mana hidhaa Wayyaanee keessatti kan daraaramaa jiran hawaasa bal’aa yeroo ta’u Wayyaaneen namoota kudha sadii qofa gadi lakkisuun kaan isaanii bakka garaagaraatti hidhaaf fuutee deemuuf akka sanganteeffatte beekameera
Isaan hiikaman keessa muraasi

1. Yohaannis Abbabaa
2. Yohaannis Miidhaksaa
3. Asaffaa Miidhaksaa
4. Tafarii Tashoomaa
5. Naadoo Warqinaa
6. Bayyanaa Taaddasaa kanneen jedhaman qofa ta’uun beekameera


No Taxation without representation

Ummanni Oromoo Godina Lixa Shaggar Kaffaltii Gibiraa Mootummaa Wayyaaneef Kennuu Didaa Jira.

Ebla 5,2016 Godina Lixa shaggar Amboo fi aanota Godinicha cufa keessatti Warraaqsaa FXG gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi yakka duguuggaa sanyii Mootummaan wayyaanee fudhateen wal qabatee uummatni eejjennoo Isaa jabeessuun kanfaltii gibraa fi buusiiwwan adda adda dhorkatee waan jiruuf mootummaan Wayyaanee Waraanaa fi poolisoota ergamtuu isheetti dhimmaa Bahuun waraanaan dirqamsiiftee Gibra kanfalchiisuuf kan jirtu ta’uun Saaxilame jira. Uummaatni Oromoo goota dhugaadha, yoo wayyaaneen humna waraanaa fayyadamtee dirqamaan gibraas ta’ee buusii kamuu kan nu kanfalchiiftu ta’ee waan qabnuun dura dhaabbannee dumnee mirga keenyaaf falmanna malee abbaan irree dirqamaan nu hin bittu, jechuun uummatni ejjennoo isaa ibsate jira. Yeroo ammaa Kanaa Aanota Godina Lixa Shaggar Amboo: Aanaa Amboo, Jalduu, Midaa Qanyii, Giincii, Calliyaa Geedoo, Iluu Galaan, Daannoo, Baakkoo Tibbee, Xuqur Incinnii, tokkee Kuttaayee, Gudar, Dandii, Adaa’aa Bargaa, Mugar, Meettaa Roobii, Gindaabarat Kaachisii fi Abuunaa fi Magaalota Godinichaa cufa dabalatee uummatni Waraanaa guddaan eegamaa jira, Bulchitootni Gandoota Baddiyyaa haala wal fakkaatuun uummata sodaannee waan jirruuf kanfaltii gibiraa fi buusii kamuu hin gaafatnu ni sodannee jechuun yaada isaanii ibsatani jiru Mootummaan wayyaanee kanuma irra rifatuu Caaluu keessa galuun waraanatti fayyadamee kanfaltii gibra dirqamaan kanfalchiisuuf yaalii gochaa jira!!

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YbsPfRPD1ns&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=jadA7_Of6mc

OMN: Oduu Ebla 4,2016

 

 

 

#OromoProtests, Limmuu Saqaa, 4 April 2016

#OromoProtests, Limmuu Saqaa, 5 April 2016

 

 

Ebla 3,2016 Godina Hararge LixaAnaa Odaa bultum Magala Baddessatti Guyya har.a Yeeyyiilee Waarraaqsaa (Daa’imman) Magaalaa baddessa yeroo mormii isaanii dhageessisuun uummata Oromoof waardiyyaa dhaabbachuu isaanii muldhisan.

 

Barsiisota,Daldaltootaa fi Jiraattota Oromoo Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Keessaa Hoomaa Loltoota Wayyaanee Naannicha Weerareen Dararamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Ebla 3,2016 Fincila xumura gabrummaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti belbelaa tureef sababi guddaan isini jechuun barsiisota, hojjetoota mootummaa, daldaltootaa fi barattoota rasaasaan qeeraa turan itti xinnaannaan ammammoo kanneen irraa hafatan gara dabarsuutti jiru.
Torban darbe dura kanneen armaan gadii kana of keessaa dhabneerra jedhu.
1. Mitikkuu Kabbadaa—– barsiisaa seenaa (history) , sabboonaa ummata biratti akka warqeetti ilaalamu
2. Tafarraa Margaa—-daldalaa fi uffata kan hodhu
3. Gammachuu Wiirtuu—-barsiisaa civics
4. Mootii Qana’aa—-barsiisaa Geography kan filannoo bara 2010 tti paartii madrek bakka bu’ee filamee mo’atee boodarra shira wayyaaneen jalaa haqame
5. Margaa Jogoraa—–daldalaa fi sabboonummaa fi gootummaan naannoo Giddaatti kan beekamuu fi kanneen biroo barattoota dabalatee erga dhi’oo asii of keessaa dhabneerra jedhu ummati Giddaa Ayyaanaa.
Kanneen keessaa Tafarraa Margaa Maa’ekelaawwii akka jiru kan barame yoo tahu kanneen biroo eessa akka geeffaman hin baramne jedhu. Dhumarrattis Qabsoo jalqabne otuu adda hin kutiin haa finiinsinuun dhaamsa Qeerroo Giddaa Ayyaanaati

Gurmuun Tumsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Biya Australia Kutaa Perth Keessatti Argamu Dargaggoota Ogadeen Perth Waliin Dhimmoota Mirga Sabaa Irratti Mari’ate:

Perth2Gurmuun Tumsa Qeerroo Oromoo Perth fi dargaggootni Ogaden Perth haala itti qabsoo biyya keessaa itti gargaaruu danda’an Ebila 2,2016 walitti dhufuun marii gaggeeffatan. Akka odeessi biyya Australia lixaa, magaalaa Perth irraa nu gahetti Uummatni Oromoo fi Uummatni Ogaden hiree walfakkaatu qabaachuu irraa qabsoo bilisummaa gaggeessaa jiraachuu, kana irraa ka’uun jaarmayoonni kallacha qabsoo isaanii (Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Biyyoleessa Ogaadeen) kanneen hireen isaanii wal fakkaatu (Benshangul, Gaambellaa fi Sidaamaa) waliin Tumsa Ummattootaa kan dimokiraasii fi bilisummaa utubuun ka’uumsa walitti dhufeenya isaanii akka ta’e hubatameera.Perth

Marii yeroo jjalqabaaf gaggeeffatan kana irratti akkaataa hawaasa isaanii lamaan caallatti walitti gurmeessuun danda’amu, haala fuula dura waliin itti hoijjachuu danda’an, hawaasa fi dargaggoota gar lachuun keessatti waan Uummatota lamaan wal fakkeessu odeessa uummataan gahuu danda’aamu irratti marii bal’aa gaggeeffachuu isaanii gabaafameera.

Hunda caala muuxannoo qabsoo fi jaarmayaa waliif qooduun qabsoo bilisummaa fi dimokiraasii biyya keessatti gaggeeffamaa jiru attamiin gargaaruu akka danda’anii fi tumsa taasisan attamiin waliin qindeeffachuun akka danda’amu irratti xiyyeeffatanii akka hojjatan waliif galaniiru.

Perth 3

 

Ebla 2,2016 Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Kitoo Furdisaa keessatti barruuleen warraaqsaa fi alaabaan Oromoo maxxanfamaa jira.

IMG_20160402_073018IMG_20160402_074108IMG_20160402_074425

FXG Yuniverstii Wallaggaa Itti Fufuun Humna Waraana Wayyaanee Guutummaa Mooraa Yuniverstii Weeraree Jira.

IMG_20160402_132433IMG_20160402_132835Ebla 2,2016 Yuunversiitii Wallaggaa keessatti diddaan baratootaa daran jabaachuurraan kan ka’e humni kora bittinneessaa guutummaa mooraa kanaa dhuunfatee jira.Baratoonnis diddaa barnootaaf qaban itti fufuuf yeroo yaalanitti mootummaan gabroonfataan Wayyaannee baratoota kana irratti seera haaraa baasuun keessumaa mooraa kana keessatti akkaataa ittiin qabxii barataa gadi bu’ee barataan mooraa kanaa hari,amuuf sagantaa haaraa baasanii baratoota doorsisaa jiraachuutu beekamee jira.

Mooraa kana keessatti diddaan kun baratoota galgalaanis waan jabaateef baratoota kanaaf sagantaan haaraan ba’eefii guyyaa keessaa barnoota isaanii dirqiidhaan akka hordofaniif fedhii isaanii malee humnaanis akka sagantaa ittiin qorumsa haaraa ba’e kennamu hordofanii fudhataniif doorsisamaa jiraachuu maddeen keenya achirraa arganne ifa godhu.


Ebla (April) 2,2016:  Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Hagaloo irraa namooti ja’a hojiirra arii’amuuf qaamoti tikaa Wayyaanee akka qophii xumuran icciitiin ba’uusaa toora miidiyaa hawaasaatti faca’uunsaa ni yaadatama!
Haaluma kanaan tarkaanfiin mootummaa Garboomfattuu kana maal akka ta’u eegaa turre icciitichi harkaa ba’uun isaanuma qaamota Wayyaanee akka wal dhabsiises beekameera
Namoota sirnichi irratti xiyyeefatuun xalayaan arii’amuu isaan qaqqabuuf turesakka adabaatti/demotion/ bakka jiranirraa gadi bu’anitti jijjiiramuu odeessi nu ga’e akkanaan ifoomseera
1 Lammeessaa Daggafaa Waajjira Jallisii irraa gara Waldaa Hojii Gamtaatti
2 Mootii Oliiqaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandii Irraa Gara Waldaa Hojii Gamtaatti
3 Asnaaqee Gabree Waajjira Geejjibaa irraa gara Waajjira fayyaatti
4 Milkeessaa Baqqalaa Waajjira Jallisii irraa gara Waldaa Hojii Gamtaatti
5 Wandee Turaa Abbaa Taayitaa Jallisii irraa gara Herregaa Mana Barumsaa Qophaa’inaa Moxeetti
Ergamaniiru.
Isaan kun marti bakka miindaa argachaa turanirraa bakka gad aanaatti ramadamaniiti.

https://www.youtube.com/watch?v=00uOH-YkbSA

https://www.oromiamedia.org/2016/04/02/omn-amharic-program-april-4-2016-%E1%89%A0%E1%8A%A6%E1%88%AE%E1%88%9E-%E1%8B%A8%E1%88%85%E1%88%8A%E1%8A%93-%E1%89%B3%E1%88%B3%E1%88%AA%E1%8B%8E%E1%89%BD-%E1%8A%A5%E1%8A%93-%E1%89%A0%E1%8A%A5/

OMN: Oduu Ebla 1, 2016

OMN: Oduu Ebla 1, 2016

 

 

 

Har’a Ebla 01,2016 Magaalaa Bushooftuu keessatti FXGn haalaan finiinaa akka jiru maddeen gabaasan. FXG kun har’aan guyyaa lammataa qabatuu isaa ti. Bakka basaasotni wayyaanee qubatanii jiranittis eda tarkaanfiin fudhatamuun dubbatamaa jira.

#OromoProtests in Bishoftu, 1st April 2016

#OromoProtests in BIshoftu, 1st April 2016 p1#OromoProtests in BIshoftu, 1st April 2016 p2

#OromoProtests in BIshoftu, 1st April 2016

 

 

 

 

 

OROMIA: OLF IN THE SWEDISH PARLIAMENT AND OROMO YOUTH IN GLOBAL INTERCULTURAL SHOW April 30, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOLF logo

OLF IN THE SWEDISH PARLIAMENT AND OROMO YOUTH IN GLOBAL INTERCULTURAL SHOW

ABO“Banned and forced out of Transitional Government”: Struggle for National Rights and Democracy, in the Era of a “New World Order” – the Case of OLF by Dr. Shigut Geleta full speech.

Dear Mr. Chairman,

Esteemed members of the Swedish Parliament,

Dear Honourable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to thank and convey my deepest gratitude to the organizing committee for inviting me to present a paper on this seminar on behalf of the Oromo Liberation Front, OLF. It is a great privilege and honour for me and my organization to be here today representing the Oromo people.ABo1

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to speak is “Banned and forced out of Transitional Government: Struggle for National Rights and Democracy – the Case of OLF”.  My presentation is organized in five main parts:-

 1. I will give some background on the Oromo people and Ethiopia.
 2. I will elucidate the birth and grand objectives of the OLF and its formidable role in the past, today, and the future politics of Ethiopia.
 3. I will try to indicate how the vision of “New world order” challenged by Global War on Terror (GWOT).
 4. I will skim over the current situation in Oromia/Ethiopia, and finally,
 5. I offer my organization’s view on the way forward.

Ladies and Gentlemen,

banned-and-forced-out-of-transitional-government-the-olf-case

Press Statement: The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia April 30, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments

Press Statement

John Kirby
Assistant Secretary and Department Spokesperson, Bureau of Public Affairs
Washington, DC
April 29, 2016

The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia’s recent decision to file terrorism charges against Oromo Federalist Congress (OFC) First Vice-Chairman Bekele Gerba and others in the Oromia region who were arrested in late 2015.

We again urge the Ethiopian government to discontinue its reliance on the Anti-Terrorism Proclamation law to prosecute journalists, political party members, and activists, as this practice silences independent voices that enhance, rather than hinder, Ethiopia’s democratic development.

We commend Ethiopian officials for pledging to address legitimate grievances from their citizens and acknowledging that security forces were responsible for some of the violence that took place during the protests in Oromia; however, the government continues to detain an unknown number of people for allegedly taking part in these protests and has not yet held accountable any security forces responsible for alleged abuses. This undermines the trust and confidence needed to produce lasting solutions.

We urge the Ethiopian government to respect due process of those detained by investigating allegations of mistreatment, by publicly presenting the evidence it possesses against them, and by distinguishing between political opposition to the government and the use or incitement of violence. We reaffirm our call on the government to protect the constitutionally enshrined rights of its citizens, including the right to participate in political parties, and we urge the Government to promptly release those imprisoned for exercising these rights.


http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/04/256745.htm

UMD News: From Duluth to Oromia: Helping Those in Need April 29, 2016

Posted by OromianEconomist in Development & Change, Oromia, Oromo, Oromummaa, Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

Amane explains how water will be distributed

Aspiring to Assist
Amane Wako, a UMD junior double majoring in accounting and international studies, is one of those students who has the desire to help others.

Lessons in Duluth
Amane has volunteered at the Damiano Center, a social services organization in Duluth, for years. She tutors children in math and reading at their Kid’s Café and she helps out homeless and low income people by serving meals in their kitchen.

She was impressed by the organization’s philosophy, and she wants to start her own non-profit organization, so she can help those in need someday.

That day came sooner than she ever imagined. This past winter, Amane helped 47 households in the Oromia region of Ethiopia.

Amane is originally from Oromia. She moved to United States with her mother and attended Cooper High School in Minneapolis. However, most of her relatives are still in Oromia, and she visits them regularly.

In December 2015, Amane watched television news and saw a protest by Oromo farmers and residents who wanted the government to stop taking their land. Security forces killed at least 40 people, hundreds were wounded, and thousands were detained during the three weeks of uprisings in Oromia.

Amane was upset and worried about the Oromo people. “I wanted to do something to help families back in my home region.”

Immediately she looked for ways to help get food and water to the people in Oromia. Amane talked with her professors and asked for a few minutes of class time to give presentations. UMD students donated hundreds of dollars to the cause.

When Amane went back to Minneapolis on weekends, she gave a presentation at a church and talked to friends to raise even more money.

By the time she went back to Oromia during the winter break, she had gathered over $1000. Amane was joined by her friends in Oromia to make deliveries. In spite of the dangers, she and her friends bought food and water to those most in need. They listened to the stories of the families affected by the violence.

“People in my home region suffered. Many were hungry, thirsty and homeless,” she said. “I want to do more to help them, but as a student, the only thing I can do now is to study harder.”

Amane has a plan though. “In the future, I want to build a place to serve free food, just like the Damiano Center does in Duluth,” she says.

Women wait UMD students from Oromia
Amane listened to stories of people affected by violence. UMD students from Oromia

http://www.d.umn.edu/external-affairs/homepage/16/helping-oromia.html

 

Ilhan Omar denounces crimes against humanity being committed in Ethiopia. #OromoProtests April 26, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , , ,
add a comment
Odaa Oromoo#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

Ilhan Omar denounces crimes against humanity being committed in Ethiopia

Ilhan logo

State Representative 60-B

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Jean Heyer
(612) 701-3874 / heyerjeanmarie@gmail.com
Web: www.ilhanomar.com

April 25, 2016 – Ilhan Omar strongly condemns the brutal crackdown on innocent unarmed peaceful protestors during the previous and current Oromo Protests.

“I stand with the Oromo struggle for freedom, justice and democracy in Ethiopia,” said Omar. “I urge the United States Government to stand by peaceful protestors and sanction Ethiopia, in the event it continues the current state-led violence in Oromia.

“The current protests in Oromia are not new. In April 2014, students from the Oromia region began protesting against the new Addis Ababa Integrated Master Plan, which incorporates smaller towns surrounding Addis Ababa, displacing millions without compensation and endangering the economic livelihood of ethnic Oromo people in Oromia. This plan will ensure that millions of people in Oromia will be disposed of their land, their survival both in economic and cultural terms will be threatened. The Master Plan intends to expose Oromia’s natural habitat to risk, threaten economic livelihood and violate the Ethiopian constitution. As a result of the 2014 peaceful protests, over 140 people, mainly students, were mercilessly killed by Ethiopian security personnel. No independent investigation was conducted and civilians in Oromia were left burying their dead without any guarantee of justice.

“In November 2015, protests erupted again in the Oromia region. As a result, over 400 people have been killed in the past five months, thousands taken to detention camps, opposition leaders arrested and Martial Law was declared as a tactic to silence dissent. Ethiopia is an important strategic ally to the United States, but we must be wary of supporting governments that conduct in various human rights violations and condemn actions that equate to crimes against humanity.

“I call on public officials, the United States government and the international community to condemn the atrocities being committed against innocent unarmed civilians in Oromia, Ethiopia.”


http://www.ilhanomar.com/news/2016/4/25/ilhan-omar-denounces-crimes-against-humanity-being-committed-in-ethiopia

Oromo TV: Washington DC on Tom Lantos Human Commission Briefing … Focus on Oromia. #OromoProtests April 23, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Odaa OromooThe Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia. p2U.S. Senators Marco Rubio (R-FL) and Ben Cardin (D-MD) today introduced a resolution with 11 other senators condemning the lethal violence used by the government of Ethiopia against civil society#OromoProtests iconic picture

 

 

 

12 U.S. Senators Condemn Ethiopia’s Crackdown on Civil Society

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/21/12-u-s-senators-condemn-ethiopias-crackdown-on-civil-society/

Foreign Affairs: Gongresswoman McCollum Stands Up For Human Rights In Remarks to Minnesota’s Oromo Community. #OromoProtests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/19/foreign-affairs-gongresswoman-mccollum-stands-up-for-human-rights-in-remarks-to-minnesotas-oromo-community-oromoprotests/

 

U.S. Senators Speak Loud and Clear: Human Rights Violations in Ethiopia Must Stop!

U.S. Senators Speak Loud and Clear: Human Rights Violations in Ethiopia Must Stop!

 

 

 

 

 

OMN: Hiriira Hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaa DC. Kutaa 1ffaa Ebla 21, 2016

 

Join the Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/13/join-the-tom-lantos-human-rights-commission-for-a-briefing-on-the-current-human-rights-situation-in-ethiopia/

AS: FROM SURVIVANCE ALL THE WAY TO RECONSTRUCTION: THE OROMO PURSUIT OF EQUALIBERTY. #OromoProtests April 21, 2016

Posted by OromianEconomist in Africa, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooAddis Standard#OromoProtests iconic picture


FROM SURVIVANCE ALL THE WAY TO RECONSTRUCTION: THE OROMO PURSUIT OF EQUALIBERTY

http://addisstandard.com/from-survivance-all-the-way-to-reconstruction-the-oromo-pursuit-of-equaliberty/#_ftn2

12 U.S. Senators Condemn Ethiopia’s Crackdown on Civil Society April 21, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia, Oromiyaa, Oromo.
Tags: , , , , , , ,
10 comments

Odaa Oromoo#OromoProtests iconic pictureThe Tom Lantos Human Rights Commission for a briefing on the current human rights situation in Ethiopia. p2U.S. Senators Marco Rubio (R-FL) and Ben Cardin (D-MD) today introduced a resolution with 11 other senators condemning the lethal violence used by the government of Ethiopia against civil society

 

 

U.S. Senator Ben Cardin (D-Md.), Ranking Member of the Senate Foreign Relations Committee, introduced a resolution with 11 other Senators today condemning the lethal violence used by the government of Ethiopia against protestors, journalists, and others in civil society for exercising their rights under Ethiopia’s constitution.

The resolution calls for the Secretary of State to conduct a review of U.S. security assistance to Ethiopia in light of allegations that Ethiopian security forces have killed civilians. It also calls upon the government of Ethiopia to halt violent crackdowns, conduct a credible investigation into the killing of protesters, and hold perpetrators of such violence accountable.

“I am shocked by the brutal actions of the Ethiopian security forces, and offer condolences to the families of those who have been killed. The Ethiopian constitution affords its citizens the right to peaceful assembly and such actions by Ethiopian government forces are unacceptable,” Senator Cardin said. “The government’s heavy-handed tactics against journalists and use of the 2009 Anti-Terrorism and Charities and Societies Proclamations to stifle free speech and legitimate political dissent demonstrate a troubling lack of respect for democratic freedoms and human rights.”

“Peaceful protestors and activists have been arrested, tortured and killed in Ethiopia for simply exercising their basic rights,” Senator Rubio said. “I condemn these abuses and the Ethiopian government’s stunning disregard for the fundamental rights of the Ethiopian people. I urge the Obama Administration to prioritize respect for human rights and political reforms in the U.S. relationship with Ethiopia.”

Joining Cardin and Rubio as cosponsors of the resolution are Senators Maria Cantwell (D-Wash.), Christopher Coons (D-Del.), Dick Durbin (D-Ill.), Al Franken (D-Minn.), Amy Klobuchar (D-Minn.), Patrick Leahy (D-Vt.), Edward J. Markey (D-Mass.), Bob Menendez (D-N.J.), Patty Murray (D-Wash.), and Sherrod Brown (D-Ohio).

The United States works closely with Ethiopia on signature Administration initiatives including Feed the Future and the African Peacekeeping Rapid Response Partnership. It also provides funding for Ethiopia’s participation in the African Union Mission in Somalia.

“Given the challenges posed by the devastating drought and border insecurity, it is more important than ever that the government take actions to unify rather than alienate its people. It is critical that the government of Ethiopia respect fundamental human rights if it is to meet those challenges,” Cardin added.

The resolution

http://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/cardin-rubio-colleagues-condemn-ethiopias-crackdown-on-civil-society-

 

Foreign Affairs: Gongresswoman McCollum Stands Up For Human Rights In Remarks to Minnesota’s Oromo Community. #OromoProtests April 19, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoo#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in EthiopiaNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, Ethiopia


McCollum Stands Up For Human Rights In Remarks to Minnesota’s Oromo Community

Apr 19, 2016 Issues: Foreign Affairs

Congresswoman McCollum addresses the Minnesota Oromo community.
McCollum Stands Up For Human Rights In Remarks to Minnesota Oromo Community

WASHINGTON — This morning, Congresswoman Betty McCollum addressed a large delegation of the Minnesota Oromo community visiting Washington today to attend a briefing held by the United States House of Representative’s Tom Lantos Human Rights Commission. In her address, Congresswoman McCollum reiterated her concern about human rights abuses against the Oromo people in Ethiopia.

Congresswoman McCollum delivered the following remarks:

Greetings and welcome to Washington! Thank you for being here today in the U.S. House to add your voices to the cause of human rights in Ethiopia.

The Lantos Human Rights Commission briefing today is an important step to informing and educating Congress about the unacceptable treatment of Oromos in Ethiopia. The current situation in Ethiopia must not be allowed to continue. The Oromo people are suffering and I share your concern. Peaceful protesters are being imprisoned, they are being tortured, they are being killed.

The Ethiopian Government must be held accountable and it will take pressure from Congress and the Obama Administration to end the repression of the people of Oromia. Later this week I will be meeting with Ethiopia’s ambassador to the U.S. and the message that I will deliver is – stop the detentions, stop the repression, stop the killing – and respect human rights!

Ethiopia benefits greatly from its relationship with the United States. The American people provide hundreds of millions of dollars of food aid, health care funding, and agriculture assistance to Ethiopia. We must demand in return that human rights be respected. We must demand human rights for the Oromo people!

Friends, I am proud to represent so many Oromo Americans who live my district in Minnesota. Thank you for sharing your strong voices! Thank you for fighting for human rights!

http://mccollum.house.gov/press-release/mccollum-addresses-minnesota-oromo-community-visiting-washington

Human Rights league: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped April 19, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Human Rights, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , , , ,
3 comments

Odaa Oromoo#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

 

No To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, Ethiopia

Ethiopia: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped


Human rights League of the Horn of Africa

HRLHA Appeal  and Request for Immediate Action

Ethiopia: The TPLF Hidden Agenda of Reducing the Oromo Population Must be Stopped

HRLHA Appeal  and Request for Immediate Action

For Immediate Release

April 17, 2016

Terrorist and Criminal attacks targeting  Oromo youth, and children, and even pregnant women have continued unabated since the peaceful protest for justice and freedom began on 12th November 2015 In Oromia.The peaceful  and legitimate protests against the injustices in Oromia, in which Oromo people of all walks of life have participated, had a simple and clear demand at the beginning: ” Stop Addis Ababa”s Integration of the Master Plan, and  stop land grabbing in Oromia”.

Instead of responding justly to the protestors’ legitimate grievances and restoring their domestic and international  rights, the  Ethiopian government has chosen to deploy its special squad “Agiazi” and mercilessly crack down on the peaceful protesters. The ruthless Agiazi force used  excessive force, killed many promos, beat  and detained thousands to stop the protest, which spread to all corners of Oromia Regional State in  a few weeks. Oromia towns and villages were turned into war zones as the special Agiazi force continued its  random killings of  students, children, men and women. During the first two months of the peaceful protests, more than two hundred (200) Oromos were murdered[1],  including infants and pregnant women.
Oromo children, victims of fascist TPLF mass killings in Oromia, 2015 and 2016

In violation of the “Convention on the Rights of the Child”  and other international treaties [2]the current government of  Ethiopia ratified  on 14th May 1991,(see the other treaties ratified by the current of Ethiopian government from the link)[3] Oromo children, including non-schooled  children, have been killed by the Agiazi force.   Aliya,15  and her brother  Nagassa, 8 (photo on right side) were shot in the leg   on March 25, 2016[4] on the streets of Ambo town. Many minors/teenagers were killed and others wounded. by the Agiazi force in different parts of Oromia. Some are listed in the following table.

No Name Sex Age Place of Birth
1 Burte Badhadha Dabal F 15 Jaldu district, West showa, Oromia
2 Tsegaye Abebe Imana M 14 Jaldu District, West Showa, Oromia
3 Dereje Gadissa Taye M 12 Chalia,District, East showa, Oromia
4 Dejene Chala M 14 Gindeberet, West Showa, Oromia

These cruel and inhumane actions of the Agiazi force against Oromo did not stop the angry protesters from demanding their fundamental rights and freedoms.

Ethiopia's TPLF fascist military warlords

Ethiopia Military Generls

The Oromia Regional State president Muktar Kedir and the TPLF security intelligence officer generals removed the civil administration and declared  the unofficial martial law as of February 26, 2016. The Oromia Regional State has been subdivided into eight (8) military zones, each to be led by military generals

The merciless Agiazi force has been allowed officially to quell dissents in Oromia by force. On the day following the martial law declaration, the  Agiazi squad started  breaking  into private homes and savagely started to kill and beat children, men and women, including pregnant women. On February 27, 2016 a seven- months pregnant mother of  six, living  in the West Arsi zone in Oromia state in Ethiopia, was shot down in her home by security forces who had come to her home looking for her husband. Another six- months pregnant woman Shashitu Mekonen was  also killed and thrown into the bush in Horro Guduru Wallega, Oromia.