jump to navigation

OSA 33rd Annual Conference Held in Oromia, Finfinne #OSAinOromia July 27, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale #OSAinOromia

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) waggoota 33 booda Finfinneetti eegale

BBC Afaan Oromoo, 26 Adooleessa 2019

Pirezidantii Itti - aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana irratti argamaniiru

Yaa’iin Waldaa Qorannoo Oromoo (OSA) 33ffaa Magaalaa Finfinneetti bakka hayyuulee fi qondaaltoonni motummaa olaanoo argamanitti Yunivarsiitii Rifti Vaaliitti eegale.

Dhaabbanni seenaa fi aadaa Oromoo qorachuuf hundaa’e kuni magaalaa Finfinneetti yaa’ii yeroo taa’u waggoota 33 keessatti kun kan duraati.

Yaa’ii kana irratti haasaa baninsaa kan taasisan pirezidantiin waldichaa Aadde Kuulanii Jaalataa ammaan dura seenaa dogoggoraa namoonni seenaa Itoophiyaa barreessaa fi himaa turan sirreessuu keessatti OSA qooda guddaa baheera jedhaniiru.

Dabalataanis, seenaafi aadaa Oromoo qofa osoo hin taane waldaan kuni addunyaan seenaa saboota kaan kan akka Hadiyyaa, Walaayittaafi kk akka hubatu gargaareera jedhan.

Pireezidantiin Itti – aanaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa sagantaa kana irratti kan argaman yoo ta’u hojii dhabbati OSA’n hojjataa tureef galata argachuu qaba jedhaniiru.

Haala siyaasaa Itoophiyaa keessa tureen dirqamee biyya alaatii hojii qorannoofi barnootaa kan hojjetaa ture OSA fi michoonni isaa injifataniiru jedhaniiru.

Ummata Oromoo maraan baga ijoolleen keessan biyyatti isiniif galan jedhan jechuunis Oromoo harka fuudhan.

”Osooma mortuun mortuu hortuun horti, iniifannoon Oromoo itti fufa!” kan jedhan Obbo Shimallis, dhaloonni amma jiru duudhaa sirna gadaa abbootii isaa cimsatee akka deemuuf qo’annoo fi qorannoo taasisu cimsuu akka qabu dhaamaniiru.

Obbo Shimallis itti dabaluunis, keessummaa tajaajilli lammummaa amma mootummaan naannoo Oromiyaa eegalee akka hojiirra oolu gochuuf akka deeggaran hirmaattota gaafataniiru.

Aaddee Kuulanii Jaalata pirezidaantiin waldichaa gama isaanitiin, OSA seenaa fi aadaa deebiisanii dagaagsuu qofa osoo hintaane dirqama ‘roadmap’ dhalootatti agarsiisuu qaba jedhan.

Hayyoonni fi beektonni Oromoo injifannoo Oromoo fi ummanni Itoophiyaa argate akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa bahuu qabna jedhaniiru.

Yaa’ii guyyoota sadiif gaggeeffamu kana irratti hayyoonni Oromoo fi Prof Asmaroom Laggasaa dabalatee qorattoonni seenaa Oromoo fi jaallattoonni Oromoo hedduun biyya keessaa fi biyya alaa irraa hirmaataniiru.


Qorannoo akkamiitu dhihaate?

Pirofeesar Baqalaa Guutamaa waraqaa qu’annoo mata dure ‘Federalism and Identity’ jedhu jalatti dhiyeessaniin, ‘Itoophiyaan yeroo ammaatti sirrni federaalaa akka hojjatu taasisuun alatti fala biraa hinqabdu’ jedhaniiru.

Mootummaan yeroo ammaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiru sirna Federaalizimii bu’uuressullee ofumaan naannolee olaantummaadhaan bulchaa waan tureef federaalizimii dirqamaan saboota walitti fide jedhamee komatama.

Biyya akka Itoophiyaa sab-daneessa taate kana keessatti Federaalizimiin saboota walitti fidu dirqama ta’uu kan dubbatan Pirofeesar Baqqaleen namoonni sirni federaalizimii qoodiinsa uuma, biyya diiga jedhan sirrii akka hin taane dubbatan.

Federaalizimii sabdaneessaa dhugaadhaan bu’uuressuuf sirni dimokiraasii jiraachuun dirqama kan jedhan hayyuun kuni paartii fi mootummaan adda ba’anii hojiisaanii hojjechuu dhabuun rakkoo hamaaf sirna kana saaxiluu dubbatan.

Federaalizimii dhugaan garuu aadaa fi seenaan akkasumas duudhaan naannolee hundaa yoo beekamee fi kabajamedha.

Sirna Federaalizimii sab-daneessaa hin hordoftu taanaan Itoophiyaan baay’inaa fi garaagarummaa Saboota keessa jiru hooggantee deemuun hin yaadamus jedhan.

Mirga dhuunfaa kabajuu fi mirga gareef beekamtii kennuun utubaa sirna federaalizimii ta’uu qabas jedhan.

Eenyummaa ofii qabatanii Itoophiyaa ta’anii jiraachuun utuu danda’amuu sabummaa kee gatii Itoophiyaa ta’i yaadi jedhu balaa sirna federaalizimiiti jedhan.

Furmaata rakkoo keetii anatu siif beekaa osoo hin taane hirmaachisuudhaan namni hunduu rakkoo isaaf qaama furmaataa akka ta’u haala mijeessuutu nu baasas jedhan.

Gama biraatiin mata duree ‘Aangoo Diinagdee fi Siyaasaa mootummaa giddu galeessaan qabame’ jedhurratti waraqaa qoranno kan dhiyeessan Dr. Ammayyuu Godessoo Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa kan ta’e mootummaan federaalaa aangoo mootummaa naannolee keessa seenuun sarbuu isaati jedhan.

Mootummoota naannoleef aangoo qooduu dhabuu, saboota hundaaf beekamtii kennuu dhabuu fi qoqqoodanii bulchuuf yaaluun sirna federaalizimii biyyattiirraan dhiibbaa ga’eera jedhan.

Haala jiruu fi jireenya hawaasa daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz irratti waraqaa qorannoo digirii sadaffaa(PhD) isaanii kan hojjetan Dr.Ammayyuun waldhabdee saboota gidduutti yeroo sana uumamaa tureef Ministira Dhimmoota Federaalaa yeroo sanaa komatan.

Ammas taanaan sirna hunda walqixa tajaajiluu fi ummata Itoophiyaa hundaaf ta’u fiduuf Paartileen Siyaasaa waliin mari’achuu akka qaban dhaamaniiru.

Hayyoonni lameen erga waraqaa qoranno dhiyeessanii booda gaaffilee ka’aniif deebii kennaniiru.

Gaaffilee ka’an keessaa mootummaan Itoophiyaa amma bulchaa jiru akkaataan dhufiinsa isaa gama humna waraanaatiini, akkamiin sirna dimokiraasii mariirratti hundaa’e bu’uuressuu danda’a jedhuuf paartileen siyaasaa Oromoo kanarratti dirqama akka qabantu himame.

Gaaffii walitti dhufanii sirna federaalizimii uumuun haala Itoophiyaan amma keessa jirtuun dhuguma furmaata ta’aa jedhuuf waldanda’uun dhimma ijoo ta’uutu himame.

”Lammiileen Itoophiyaa hunduu aadaa fi duudhaa, eenyummaa isaanii qabatanii walitti dhufanii waldanda’uudhaan waliin jiraachuu danda’u, yoo tokko balleesse, inni kaan danda’aa, akkasiin waliin jiraachuutu furmaata ta’a” jedhan Pirofeesar Baqqaleen.

more at #OSAinOromia

Unchallenged Dimension of Opposition to Oromo Revolution. – Prof. Mekuria Bulcha, OSA Mid Year 2018 Conference at LSE, London April 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

Odaa Oromoooromianeconomist

OSA

 

Oromo Studies Association: OSA 30th Annual Conference #OSA30:Theme: Knowledge, Collective Consciousness & Transformation of Oromo Politics:Peace, Governance & Dev’t in the Horn of Africa July 30, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistOSA

Oromo Studies Association Annual Conference 2016 key note speaker, Dr. Merera

 

 

https://oromianeconomist.com/2016/08/03/oromoprotests-and-the-future-of-oromo-strugglea-keynote-speech-of-dr-merera-gudina-chairman-of-ofc-at-osa-annual-conference-2016/


The 2016 annual conference of Oromo Studies Association  in Washington D.C. July 30-31, 2016 Blackburn Center Ballroom, Howard University 2397 Sixth Street NW, Washington, DC 20059

#OSA30 30th Annual Conference theme: Knowledge, Collective Consciousness & Transformation of Oromo Politics:Peace, Governance & Dev’t in the Horn of Africa


 This conference offers a unique opportunity to reflect on and celebrate the 30th anniversary of the Oromo Studies Association (OSA). For three decades, OSA has successfully engaged in knowledge production and dissemination about the Oromo people. It has been instrumental in deconstructing exclusionary Ethiopianist narratives that justified the suppression of the Oromo and other southern nations, many of which were overtly antagonistic to people’s identity, politics, language and history. At this stage in its history, OSA is pleased that it continues to provide a discursive platform for generating new discussions concerning a broad range of issues that affect the Oromo, non-Oromo Ethiopians and other peoples in the Horn of Africa. As OSA celebrates its 30th anniversary, we recognize we are at a conjuncture in the Oromo nation’s history. OSA is marking its achievements as the Oromo nation is undergoing epochal transformation in the wake of the Oromo protests of 2014-16. In light of three decades of scholarship and advocacy and in the wake of the transformative events of the Oromo protests, it is an apt time for OSA to take stock. This year’s conference will highlight the trajectories of change as the Oromo and other marginalized peoples in Ethiopia continue their inexorable movement from the political periphery to the center. OSA’s annual conference has proven to be a productive platform for lively exchange among scholars on what is required to imagine and design innovative/alternative frameworks for understanding and shaping events and processes that bring about sustainable change for the Horn of Africa region. Oromo scholarship since OSA’s founding has effectively refuted the distortions and misrepresentations of the past. Anthropologists, sociologists, historians and other scientists have presented descriptions and analyses of demographic dynamism, theories of economic growth, democratic political culture, cultural and religious expressions, and indigenous views on cosmology, time-reckoning systems and moral traditions. Oromo literature is flourishing, creative arts are thriving and various other genres of Oromo aesthetic heritage are prospering. To date, there has been a dialectical relationship between Oromo scholarship and rising Oromo collective consciousness. In the next decades, we trust that these symbioses will continue with greater determination, purpose and confidence.

More at:- OSA 2016 Annual Conference program

“THE OROMO IN THE GLOBAL POLITICAL ECONOMY”: INTERNATIONAL OROMO LAWYERS ASSOCIATION (IOLA) & OROMO STUDIES ASSOCIATION – 2016 MIDYEAR CONFERENCE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE), LONDON, UNITED KINGDOM March 27, 2016

Posted by OromianEconomist in Africa, Oromia, Oromo, Oromo Studies, Oromo Studies Association.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

International Oromo Lawyers Association (IOLA)  logoInternational Oromo Lawyers  Association  Mid Year Conference at LSE, 1st  April 2016OSA Mid Year Conference at LSE, 2nd and 3rd April 2013

 

IOLA Mid-Year Conference London, 1 April, 2016

Theme: The State of Rule of law, Human Rights and Democracy in Ethiopia

News

Continuous efforts have been made to create a modern state and the legal basis that underpins its formation in Ethiopia for about one century. The adoption of the 1930 constitution and the 1955 revised constitution which is followed by series of law making attempts that produced half a dozen of codified laws over a space of 10 years in the mid twentieth century. The 1991 Transitional Charter and more importantly, the 1995 constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia could be taken as one of the most radical marking point and complete departure from the past in the legal and political history of Ethiopia. This new constitution brought about a new state formation and instituted the formation of nine Regional States with their respective state structures. Politicians and the academia fiercely debate on the legal and political implication of the rights of the nations and nationalities enshrined in this constitution.

IOLA seeks to reflect on the underlying reasons that necessitated the adoption of major legal documents that constitute today’s Ethiopia and to discuss the level of success of such legislative attempts. It would like to take the opportunity to reflect on the legacies of past and present constitutive moments.

 

Possible topics include, but not limited to:
– The power relationship between the Centre (Federal) and its constituting Regional Sates under the 1995 FDRE Constitution: theory and practice;
– The position of Oromia Regional State regarding the capital city (Addis Ababa or Finfinnee);
– Electoral politics in Ethiopia: the role of the opposition and civil society;
– Federalism as a solution for Self-determination of people/nations;
– The current state of law enforcement and justice systems in Ethiopia: comparative analysis to the rule of law and universal human rights norms;
– Freedom of the press and the media landscape in contemporary Ethiopia.


 

OSA’s Midyear Conference to stay in Europe | London will host the conference on April 2 & 3, 2016


The Oromo Studies Association’s (OSA’s) 2016 Midyear conference will take place at the London School of Economics (LSE) in London on April 2 and 3. The theme of the Conference will be “The Oromo in the Global Political Economy.” For the latest update, visitOromoStudies.org

OROMO STUDIES ASSOCIATION – 2016 MIDYEAR CONFERENCE

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE), LONDON, UNITED KINGDOM

APRIL 2-3, 2016

http://www.oromostudies.org/blog/osa-to-hold-midyear-conference-at-lse

THEME: The Oromo in the Global Political Economy

The Oromo Studies Association invites paper abstracts and panel proposals for its 2016 midyear conference to be held at the London School of Economics (LSE) in collaboration with the LSE Africa Initiative.

The conference provides a platform for examining major changes, challenges and opportunities that impact the Oromo via the global political economy. The theme sets a broader context in which to examine the power dynamics and major actors and beneficiaries of global political economy in Ethiopia. We are also interested to examine how these dynamics and actors inform the questions of economic and political justice, history, law, leadership, and environmental challenges. Global trade, finance, and geopolitical interests over the last few decades seem to have shaped both inter-state relations and regional political economy. From the Oromo perspective, these subjects are critical to the process of mapping knowledge across multiple disciplines with a view to seeking direct global alliances and partnerships.

The event presents an opportunity to explore unique and exciting themes that will broaden understanding of the Oromo nation through research and dissemination of findings globally. With such a diverse range of interest focusing on the Oromo in global political economy, the famous London School of Economics and Political Science (LSE) presents an excellent ideal academic environment for OSA’s midyear conference.

Themes of the conference include:

– The place of the Oromo in the geopolitics of the Horn;
– Federalism; Oromo land and property security: natural resource ownership;
– Economic justice, state/party-capitalism and conglomerates in Ethiopia;
– The ‘developmental state, constitution and constitutionalism
– China-Africa Trade Policy and Implication for the Oromo
– Global events/turning points in modern history & the Oromo, 1935/36, 1974, 1991)
– Imperial Ethiopia, local alliances and global connections;
– Finfinnee, Oromo hinterlands and the fate of Oromo national identity;
– Climate change and its impact on ecological health, sustainable development, renewable energy in Oromia;
– Historical wrongs and the pursuit of justice and reconciliation;
– Regional networks, alliances & political projects: the Oromo & the rest of the South
– Ethiopia’s counter-archives: narrative, memory, history
– The identity/alterity nexus in the Oromo-Ethiopia dualism
– The politics of othering and the othering of politics
– The next chapter in the political economy of Oromia and Ethiopia

 

Oromo Studies Association 2015 Annual Conference:Keynote Speech by Prof. John Markakis and Felix Horne’s presentation of the impact on the Oromo of Conditions in Ethiopia Revealed in Recent Human Rights Watch Reports and more interesting research works August 2, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Oromia, Oromo, OSA.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????OSA Annual conference 2015

“It is absurd to talk about democracy and say that Ethiopia is a democracy” Markakis ‪#‎OromoStudies2015‬ Oromo Studies Assoc. @OromoStudies

Felix Horne (Human Rights Watch): The impact on the Oromo of Conditions in Ethiopia Revealed in Recent Human Rights Watch Reports

Once an Oromo has been in prison, it is likely they will return again and again – Felix Horne  

https://www.youtube.com/channel/UCS215n_Th3w-e6BFyjbl0Yw/videos

OSA2015AnnualFinalConferenceProgram-1

Walga’iin Idilee Waldaa Qrannoo Oromoo Washingoton DC tti jalqabame.

(OMN:Oduu Hag.01, 2015 ) Waldaan qorannoo Oromoo walga’iisaa idlee kan waggaa Waashington DC, yunivarsitii Haward galma Black Burn keessatti guyyaa har’aa jalqabee jira.
Walgahii kanarratti keessummoonni kabajaa biyyoota adda addaarraa affeeraman waraqaa qorannoosaanii kan irratti dhiheessan ta’uun beekameera.

Pirezdantiin  waldaa Qorannoo Oromoo Obbo Jawaar Mohaammadii fi Daayrektarri Boordii waldichaa Dr Mohaammad Hasani walduraa duubaan haasaa anaa dhufuu taasisuun walga’icha battalumatti jalqabsisaniiru.

Walga’iin kun guyyoota lamaaf kan taa’amu oggaa ta’u dhimmoota qorannoo Oromoo irratti warqaalee qorannoo gara garaa hayyoota Oromoo fi kanneen biroon dhiyaatan dhaggeeffachuun marii kan gaggeessan ta’uun beekameera.

Namoota waraqaa qorannoo jalqaba irratti dhiyeessan keessaa Addee Toltuu Tufaa ishii tokko oggaa taatu daa’imman Oromoo afaan lammiisaanii barsisuuf duula karaa afaan publicaton jedhamu gochaa turte bal’inaan dhiyeessiteetti.

Itti aansuudhaan Dr.Steeven Toomaas waraqaa qorannoo haala rakkina guddina Filmii Afaan oromoo irratti kan dhiyeessan oggaa ta’u,wahilasaanii kan ta’e gazexessaa Dhaabaa Wayyeessaa rakkina kana furuuf hojiwwan biyya keessatti rakkina filmii Afaan Oromoo furuuf tattaafataa turan bal’inaan ibsaniiru.

Historical and Contemporary Relations between Europe and the Oromo March 26, 2015

Posted by OromianEconomist in Development Studies, Oromo Studies.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromo Studies Association’s (OSA’s) Midyear 2015 Conference in Munich, Germany (March 28-29)

The theme of the Conference: “Historical and Contemporary Relations between Europe and the Oromo.

 

Oromo Studies Association Midyear Conference in Munich, Germany, 2015

For more details of the program click at:

OSA Midyear Conference, March 2015