jump to navigation

Oromia (Ethiopia): Press releases from The Oromo Evangelical Lutheran Mission Society (OELMS) concerning the military operations in Western Oromia and Gujii January 12, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Press releases from The Oromo Evangelical Lutheran Mission Society (OELMS) concerning the military operations in Western Oromia and Gujii.

'Karoora dhokataafi ijaarsa seeraa alaan Finfinneefi Amaara waltuqsiisuuf hojjetamaa jira' January 6, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
1 comment so far

BBC Afaan Oromo

Milkeessaa Miidhagaa (PhD): ‘Karoora dhokataafi ijaarsa seeraa alaan Finfinneefi Amaara waltuqsiisuuf hojjetamaa jira’

Karoora dhokataadhaan, qubsuma seeran alaafi ijaarsa seeran alaatiin Finfinneefi naannoo Amaaraa waltuqsiisuuf warri hojjetan ni jiru, jedhan Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Itti-fayyadama Lafaa Oromiyaa Milkeessaa Miidhagaa (PhD).

Ijaarsi seeraan alaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti haala yaaddessaa ta’een dabalaa dhufeera.

Magaalli Finfinnees Amajjii jalqabarratti manneen seeran alaa aanaalee magaalichaafi naanawasheetti ijaaraman diiguu akka jalqabu ibsee ture.

Dhimma weerara lafaafi ijaarsa seeran alaa Godina Addaa keessatti mul’achaa jiru ilaalchisuun Hogganaan Bulchiinsaafi Itti-fayyadama lafaa Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa BBC waliin turtii taasisaniin, Ijaarsi seeran alaa Naannawa Finfinnee amma sadarkaa yaaddessaarra gaheera jedhan.

Wanti Godina Addaa keessatti ta’aa jiru kuni fedhii siyaasaarraa kan maddeefi galma lakkoofsa jiraattotaa jijjiiruu kan kaayyefate ta’uus himu.

“Wanti naannawaa Finfinneetti ta’aa jiru kuni siyaasa lakkoofsa jiraattotaa sabaan akka caalamu gochuuti.

Adeemsa keessammoo ‘lafti kun kan eenyuuti?’ kan jedhurratti gaaffiin ka’ee abbummaa dhabamsiisuu, aadaa, afaan duguuganii balleessuu kan kaayyefate,” jedhu.


Oduu kana waliin walqabatan biroo filadhaa:

Gochi kun galma siyaasaa qabaachuufi eenyummaa Oromoo dhabamsiisanii kan saba biraatiin bakka buusuu akka kaayyefate Biiroon isaanii qorannoo taasiseen mirkaneefachuus himan.

“Godina Addaatti qaamni ijaarsa seeran alaa irratti bobba’e hiyyeessa miti. Dureessota ergama siyaasaa sana galmaan gahuuf hojjetanitu qarshii guddaa ramadee qubachiisaa, ijaarsisaa jira.

Faddaaltonni ciccimoon ergama seenaa kana raawwachuuf halkaniifi guyyaa hojjetanis jiru,” jedhan.

Ijaarsi kuni erga raawwateen booda namoota rakkatoofi daa’imman qaban itti galchanii yeroo mootumman diigu miidiyaaleerrati iyyuuf akka dhimma itti bahanis himan.

Naannoolee kanneenitti manneen amantaa ijaaruunis karoora weerara lafaa kanaaf qabatanii namoonni kunneen hojjetanis jiru jedhan.

Gochi weerara lafaafi ijaarsa seerana alaa kana keessatti caasaan mootummaa naannoo Oromiyaas faayidaadhaan itti masakamee galma dhokataa diinaa kanaaf tumsuun gocha kana dursanii ittisuu akka hin dandeenyeef danqaa akka ta’es himan.

“Lafti Oromoo hammi kuni yeroo saamamu caasaan mootummaa inuma jira. Taa’etuma ilaala. Caasaa keenyatu keessa galee waliin hojjechaa jira. Kanaaf dhaabuus, dhaabsisuus dadhabne,” jedhan.

Oromiyaa keessa magaalli weerara lafaafi ijaarsa seeran alaa irraa bilisa ta’e akka hin jirres himan.

Manni seeraan alaa si’a torba diigamee ijaarama…

“Namoonni duula ijarsa seeran alaa kanarratti bobba’an ‘manni si’a torba diigamee hin ijaaramne mana miti’ dhaadannoo jedhu qabu. Kanaaf, yeroo diigame deebisanii ijaaru. Si’a torbaffaatti siif mirkanaa’a jedhanii wal onnachiisu. Kuni qorumsa guddaadha” jedhan Dr. Milkeessaan.

Qaama karoora dhoksaa kanaa kan ta’e qubsumni seeraan alaa lafa Oromoo irratti taasifamu kun naannawaa magaalaa Finfinnee qofa osoo hin taane baadiyyaa Oromiyaa keessattis haalaan dabalaa dhufuus eeran.

“Fakkeenyaaf, godina Jimmaa aanaa Sokorruutti tibba kana qubsumni taasifamaa jiru waan hamaadha. Gammoojjii Gibee keessaa Fagoodhaa dhufee namni bayinaan qubachaa jira.

Kana duras lafa Oromoorra qubsiisuun kun Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu, Wallagga Bahaa, Iluu Abbaa Booriifi Boorana keessatti baayyee dabaleera,” jedhan.

Naannoo biraarraa qubsummni gara naannoo Oromiyaatti taasifamu kun seera maleessummaa qofa osoo hin taane qubsuma ummataa (Demography) jijjiiraa deema jedhan.

“Bara mootummaa cehumsaa keessa yeroo Taammiraat Laayineeti lafti duwwaan Oromiyaa keessa jiru qoratamee, ummanni gara kaabaa kanarraa dhufee akka irra qubatu gochuun kan eegalame.

Namoonni kunneen bakka bakkatti hidhannoo guutuu waliin qubatu. Bakki itti kana seeratti galchuuf deemamee poolisii keenya ajjeesanifaatu jira,” jedhu.

Waggoota 15 darbe keessa ‘Finfinneen kan Oromoo miti ‘warri jedhanii odeessan karoora dhokataadhaan naannoo Amaaraafi Finfinnee walqunnamsiisuuf hojjechaa jirus jedhan.

“Karoora isaanii ‘Finfinneen kan Oromoo miti’ jedhu sana mirkaneessuuf, qubannaa seeran alaatiin baayina lakkoofsa ummata isaanii dabaluudhan, Godina Addaatti manneen barnootaa Afaan Oromootiin akka hin banamne godhanii Amaaressuudhaan lafa fudhachuuf.

Kanaafimmoo ragaa qabatamaa of harkaa qabna,” jedhan Dr. Milkeessaan.

Karaa Kaaba Baha Finfinneetiin magaalota Lagaxaafoo, Sandaafaa Bakkee, Shanoofi kanneen biroo keessatti ijaarsa seeraan alaafi qubsumaan lafa weeraranii Finfinneefi naannoo Amaaraa waltuqsiisuuf karoora dhoksaan hojjetamu jiraachuus bira geenyeerra jedhan.

“Yoo danda’ameef naannoo Amaaraa Finfinnedhaan waltuqsiisuu kan jedhu Pirojektii jedhu qabu. Waraanni Asaaminoo Tsiggee leenjisaa ture Kanaan dura daangaa Oromiyaa keessa galchee qubachiisuuf yaaleera.

Karaa Kanaan Finfinnee too’anna kan jedhu yaaleera,” jedhan.

Qubannaan karaa kanaan taasifamu ispoonsara godhamee itti yaadamee lafa Oromoo weeraranii Finfinnee kan ofii gochuuf yaadamee pirojektii bocanii hojjechaa turuu ragaa quubsaa argachuu himan Dr. Milkeessaan.

“Lagaxaafoo akkuma darbaniin magaala seeran alaa ‘Arbaa Aratti’ jedhamtu hundeessaniiru. Baadiyyaa keessas akkanumatti itti fufeera.

Caasaan naannoo keenyaammoo waraqaa eenyummaa birriidhaan baasaafii oola. Pirojektiin kun Finfinneedhaa hooggansi siyaasaa kennamaaf.”

“Keessa darbanii lakkoofsa ummataa dabalumaaf yaadamee maallaqni ramadamee ‘Godina Addaatti mana kireefadhaa galaa’ jedhanii hojii demography jijjiruu hojjechaa akka jiran ragaadhaan beekna.

Caasaa Oromiyaammoo malaamaltummaadhaan waan barbaadan goosisu,” jedhan.

Akka angaa’aan kun jedhanitti, halli amma ‘Finfinneen kan keenya’ jechaa ‘aadaafi eenyummaa keenyammoo keessaa dhabneerra’ jennu, waggoota 30 booda Godina Addaattis carraan akkanaa muudachuun waan hin hafnedha jedhan.

Africa News: I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party January 2, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
2 comments

I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party

I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party

ETHIOPIA

Ethiopia’s prominent activist Jawar Mohammed explained that he joined the opposition Oromo Federalist Congress party (OFC) because of its strong stand on federalism.

Jawar’s membership in OFC comes five months before general elections that will test the popularity of reformist Prime Minister Abiy Ahmed in the east African nation of more than 100 million people.

“I have been working with the party as a supporter for a long time,” Jawar told The Associated Press on Tuesday.

I will use my influence, network, and experience to help strengthen the party.

“I am attracted to the party because of their clear and strong stand on federalism.”

Jawar and the party are expected to call for greater autonomy for Ethiopia’s regional states, including Oromia, which is the largest and most populous.

‘‘The Oromo objective is very clear. It boils down to self-rule, which can be translated into cultural, political and economic autonomy, having full ownership over the wealth God has given us…also being able to govern our home region by a government elected by the Oromo people.’‘

Bitter ethnic rivalries resulting in violent clashes are one of the most serious challenges to Abiy’s government. More than 1,200 people were killed and more than 1.2 million others displaced in clashes in the country within the past year, Ethiopia’s Attorney General Office disclosed in September. The clashes, most of which took place along ethnic lines, threaten Abiy’s reforms.

Falling out with Abiy

Until recently, Jawar was seen as an ally of the prime minister. When he was living in the U.S. many say Jawar played a key role on social media in mobilizing widespread protests that led the previous prime minister to resign and saw Abiy rise to power in April, 2018.

Last year, Abiy relaxed restrictions on political activists which allowed Jawar and others to return to Ethiopia without fear of arrest.

But recently frictions emerged between Abiy and Jawar. In October Abiy criticized “media personalities with foreign passports” for causing troubles in Ethiopia, a comment widely seen as criticism of Jawar.

A day later, Jawar alleged there were attempts to remove his government-provided security guards and hundreds of his supporters flocked to his residence to offer him protection. Unrest that followed in some parts of the country, mainly Oromia, resulted in the deaths of several dozen people.

Jawar’s plan for 2020

Jawar, owner of the Oromo Media Network which has a television station, website and magazine, has more than 1.7 million followers on Facebook and a large support base in the Oromia region.

“I will use my influence, network, and experience to help strengthen the party,” he said, adding that the party will decide what office he will run for in the upcoming elections in May, 2020.

One last hurdle remains before he can launch a political career, however. Jawar holds U.S. citizenship, which prevents him from being a candidate for office in Ethiopia. He said he has started the process of relinquishing his U.S. passport and regaining his Ethiopian citizenship. He said “it will be completed soon.”

Jawar is seen by many as a polarizing figure. While many in Oromia consider him a hero who pushed hard for change in Ethiopia, others call him an opportunist who is waiting for the right time to assume power.

“Jawar joining the opposition party’s leadership would convert the party into a major political force, as he is popular among Oromo and has considerable ability to influence and mobilize Oromo voters using his various media platforms,” William Davison, International Crisis Group’s Senior Analyst for Ethiopia, told the AP.