jump to navigation

Oromia (Adama): Down Down Abiyyi* Down Down Prosperity* March 2, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Oromia: KFOn Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafaman gaafate January 3, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

KFOn Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafaman gaafate

BBC Afaan Oromoo, Amajjii 2 Bara 2019

Haxaa KFO
Goodayyaa suuraaHaxaa KFO

Ibsa haala yeroo irratti baaseen paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo (KFOn) Mootummaafi Addi Bilisummaa Oromoo waldhabdee gidduu isaanii jiru atattamaan furanii Raayyaan Ittisa Biyyaafi hidhattoonni uummata keessaa faca’anii jiran akka dachaafamaniif gaafate.

Waliigaltee qaamoleen kunneen gidduutti raawwatame uummanni akka beekuufi hojiirra akka ooluufis hubachiiseera ibsa isaa kanaan.

KFOtti Damee Liigii Dargaggootaatti Itti-gaafatamaan Sab-qunnamtii Obbo Addisuu Bullaalaa ibsa paartiin isaanii baase kana irratti BBC Afaan Oromootti akka himanitti, murni ykn jaarmiyaaleen adda addaa injifannoo qoodachuuf jecha akka hin taanetti karaa irraa waan maksaa jiraniif nutti dhaga’ama jedhan.

Dubbiii ijoon ibsa kana akka baasaniif isaan kakaases, “Haalli kun bayyee nu yaaddessa, uummanni keenya guddaan, nutis, paartiin keenyas gatii guddaa itti kaffaleera waan ta’eef kunuunfachuu qabna waan jennuufidha. Injifannoo arganne kanas cimsinee sirna ijaarrachuu qabna waan jennuuf ibsa kana baasne,” jedhan.

Qabsoon Oromoon waliin ta’ee tokkummaan yeroo bu’aa argamsiisuu jalqabe irraa kaasee karaa adda addaatiin uummata kana irratti bobba’amee jira jedhan Obbo Addisuun.

Uummata waliin jiraataa turre sabaafi sablammilee waliiti buusuudhaan saba kana buqqisuun, ajjeesuun, qabeenya isaa barbadeessuun waggoota darban keeessa deddeebiyee mul’achaa tueera jedhan Obbo Addisuun.

Isa sana jala dabarree gaafa jennu ammoo yeroo ammaa kana ifaafi ifatti mootummaan biyya kana bulchu raayyaa ittisa biyyaa akka hin taanetti uummata keessa sochoosaa jira kan jedhan Obbo Addisuun, kanaan alatti ammoo hidhattoonni karaa adda addaatiin uummata keessa faca’anii jiru.

“Waraana Adda Bilisummaa Oromoo haa ta’uutii ta’uullee haa dhiisuutii sana eger gargar bahuu danda’a. Garuu qaamni hidhate kamiyyu kan WBO haa ta’u kan raayyaa ittisa biyyaa yeroo uummata keessa deemanii walitti bu’an kan gidduutti miidhamu uumata haarsaa kaffalaa ture, qote bulaa, daa’imman, barattootaa, dubartootaafi jaarsoliidha,” kanadha.

Kanaaf kun sirrii waan hin taaneef humnoonni kunneen uummata keessa hidhattoota keessaa akka baasaniifi kaampiitti akka deebifatan gaafanneera jedhan.

Ibsi KFO kun dabalataan yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti walitti bu’insi Raayyaa Ittisa Biyyaafi hidhattoota gara garaa gidduutti mul’ate uummata goolaa akka jiru kaasee, fakkeenyaaf yeroo darbe Godina Gujii Lixaa ganda Fincaa’aa jedhamutti humni mootummaa kan itti shakkamu meeshaan guddaan dhukaafamee lubbuu namoota 13 galaafachuu addeessa.

Itti dabalees, hidhattoonni naannolee biroo gara naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa, Boornaa, Gujiifi Harargee keessa seenuudhaan uummata Ororomoo ajjeesaa, saamaafi buqqisaa akka jiran qaamolee adda addaa dabalatee mootummaanis amaneera.

Uummanni Oromoo injifannoo aarsaa guddaan argate eeggachuuf sababii walitti bu’insaa kaniif tikfachuufi firii isaalle dhamdhamachuu dadhabuu qofa osoo hin taane, isa itti aanu kallattiii qabsoo misoomaafi guddinaatti ce’uuf gufatee uummanni boo’ichaafi gadadoo biraatiif saaxilameera jedha ibsichi. Caalaatti as tuqaatii BBC Afaan Oromoo irraa dubbisaa

More from Oromian Economist sources:-

 Mootummaa Itoophiyaatiif Waamicha Godhe!

Uummati Oromoo injifannoo aarsaa guddaan argate sababa walitti bu’insa haaraa ABO fi Mootummaa gidduutti dhalateetiin injifannoosaa eeggaachuu fi tifkachuu akkasumas firiisaa dhandhamachuu dadhabu qofa utuu hin taanee, isa itti aanutti kallattii qabsoo misoomaa fi guddinaatti ce’uun gufatee ummati keenya booyichaa fi gadadoo biraatiif saaxilamuun isa gadda guddatu nutti dhage’ameera. Keessattu dhiya Oromiyaa godinalee Wallaga afranii fi kibba Oromiyaa godinalee Gujii fi Booranaatti gochi dhiyeenya kana raawwatamee ammas aarsaa biraatiif kan nu affeeruu fi qisaasama Hawaasi-Diinagdee nutti fidu kan dande’uusa ni amanna. Rakkoolee asiin olitti caqafaman akka itti hin fufnee fi kan caalutti akka hin galleef KFOn tarkaanfii asii gadi hatattaamaan akka fudhatamu waamicha godha.

1. Mootummaa fi Addi Bilisummaa Oromoo waldhabdee isaan gidduu jiru hatattaamaan furanii Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Hidhattoota uummata keessa faca’anii jiran akka uummata keessaa dachafatanu cimsee gaafata. Waliigalteen qaamolee kunneen gidduutti raawwatame ummati akka beeku fi hojiirras akka oolu ni hubachiifna.

2. Mootummaan Federaalaa hidhattoota kutalee biraa irraa naannoo Oromiyaa seenanii uummata ajjeesaa, saama fi buqqisa turani fi jiranu akka dhaabsisu cimsinee gaafanna.

3. Hawaasooti Itiyoophiyaa, qaamoleen amantaa, maanguddooti biyya fi addunyaa rakkoo ummataa keessa jiru hubatanii qaama furmaataa fi araaraa akka ta’anu kabajan gaafanna.

4. Mootummaaleen naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasuma haawasi biyya keessaa fi biyya alaa lammiilee buqqa’anii fi saamamaniif deeggarsaa akka godhanu maqaa ummata miidhamaniin ni gaafanna.

5. Qeerroon uummata Oromoo akkuma asiin duraa eennuyyuu odoo hin loogiin uummata isaa cina dhaabbatee injifannoo aarsaa isaatiin argame akka tiksu adaraa jechuun waamicha goona.

6. Mootummaan Itiyoophiyaa uummata humnaan bulchuun faallaa dimookiraasii ta’uunsa akkuma beekamu ta’ee, mootummaan kun rakkoo biyya kanaa qophaa hiiku akka hin dandeenye beeke paartii taayita irra jiru dabalatee qaamoleen dhimmi ilaalu hundii kan keessatti qooda fudhatu Mootummaan Waliigalaa Biyyoolessa (National Consensus Government) akka hundeeffamu irra deebinee ni gaafanna.

Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO)
Finfinnee: Muddee 23, 2011

Oromo political parties agreed to establish a united forum December 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Ethiopia’s ODP building alliances with opposition in Oromia, African News

Ethiopia's ODP building alliances with opposition in Oromia

ETHIOPIA

The ruling bloc in Ethiopia’s Oromia region, the Oromo Democratic Party, ODP, continues building political alliances with competing parties ahead of elections slated for 2020.

ODP’s spokesperson, Taye Dendea, confirmed this information to the Voice of America’s Amharic service. He said the party was preparing to enter talks with over ten parties that shared a similar political agenda and plan of action.

Dendea added that further talks were being held with the Oromo Liberation Front, an ex-rebel group that returned from Eritreaafter a peace deal was signed between the two countries in July this year.

ODP led by Prime Minister Abiy Ahmed recently agreed a dealwith the Oromo Democratic Front, ODF, led by Lencho Leta. The merger was announced in late November after a meeting between Leta and Oromia region president Lemma Megerssa.

The 2020 elections will be the first vote after Abiy began his sweeping reforms aimed at opening the country’s political and democratic space.

Abiy, an Oromo, has pledged to ensure that the vote is free, fair and credible and has stated publicly that he will handover power if the ruling Ethiopia Peoples Revolutionary Democratic Front, EPRDF, lost.

He has held talks with registered opposition groups and nominated a new elections chief to undertake reforms of the electoral body in the lead up to the polls. Birtukan Mideksa, a former judge and political dissident has been praised as being a right fit for the job.

The Ethiopia People Revolutionary Democratic Front comprises four main blocs:

 • The Tigray People’s Liberation Front (TPLF).
 • The Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) now Oromo Democratic Party.
 • The Amhara National Democratic Movement (ANDM) now Amhara Democratic Party.
 • The Southern Ethiopian People’s Democratic Movement, SEPDM.

More from Oromian Economist sources:l

Korri paartileen Oromoo ‘haala qabatamaa naannichaafi cee’umsa gara dimokiraasii irratti’ xiyyeeffate taasifame, BBC Afaan Oromoo

Waltajjii Marii jaarmiyaalee Siyaasaa Oromoo har’a Finfinneetti geggeeffamaa jira
=====
Waltajjiin marii Jarmiyaalee Siyaasaa Oromoo hundi irratti argaman kun mata duree marii “Ce’umsa gara Dimookiraasii fi haala qabatamaa Naannoo Oromiyaa” jedhurratti Finfinnee Galama Aadaa Oromootti geggeeffamaa jira.
Kaayyoon kanaas Jarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo dhimma Waloo Ummata Oromoorratti dhimmoota waliin hojjechuu danda’anirratti wal hubannaa uumifi jedhameera. 
Ka’umsa marii kanaatiif barreeffama qabsoo Ummata Oromoo eessaa garamitti, qormaatileefi sadarkaa qabsichi yeroo ammaa irra gaheefi kallattii qabsoo fuulduree Oromoo ilaalchisee qophaa’e Itti GaafatmaanSiyaasaafi Ijaarsa Baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaatiin dhihaatee jira. Itti aansudhaanis Perofeesar Isqeel Gabbisaa bareefffan “eessaa kaanee eesssa turre, amma hoo eessa gahuuf deemaa jirra kan jedhu keessattti ummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti gaaddisa tokko jalatti hiriiranii kan argamaniidha jedhaniiru. Kunummoo iccitiinsaa tokkummaa waan ta’eef jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo maqaasaatiin ijaaramanis yeroon tokkummaan itti hojjetan amma jedhaniiru.
Yeroo ammaa Pirez. BMNO Dr. Kabajaa Lammaa magarsaa yeroo ammaa ce’umsaa dhufaa jiru waltaanee ceesisuun murteessadhaniiiru. Mariin itti fufeera bal’inasaa qabannee dhihaanna.

S

Guyyaan har’aa ganda TPLFitti guyyaa gaddaa tahuu argine. Mirqaanni isaanii guyyoota muraasa dabranii har’a bakka san hin jirtu. Sababni ifaa dha. Jaarmayaalee siyaasaa Oromootu waltajjii tokkorratti argamanii waan hegeree isaanii maryachaa jiran. Humnoota amma wal ajjeesu, amma wal diiganii qaawwa nuu banu jedhanii eegaa jirantu nagaaf dursa kennee maryachuu jalqabe. Kana caalaa kan boquu diinaa cabsu hin jiru. Humnoonni siyasaa Oromoos kana beekuu qabu. Waan diina gammachiisu irraa of qusatanii waan saba keenya mirqaansutti xiyyeeffachuu dha. Waamichi gabaa lagannaa fi dhaadannoon ‘Lammaa fi Abiyyi diina keneya, nun bulchanu’ jedhan Oromiyaa keessatti dhagahamuun fafa. Kun hawwii warra TPLF akka tahe beekuu feesisa. Oromoonis waamichoota mormii kan qaamonni tokko tokko dhiheessan hundumaa eeggannoodhaan laalee kan tahu fudhatee kan diina gammachiisu diduuf dammaqiinsa dabalachaa deemuutu irraa eegama. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770455773341464&id=100011311443078

alqabbii Gaarii, marii bu’a qabeessa

Har’a waltajjii marii dhaabbilee siyaasaatu ture. Waltajjiin kun ji’oota heddu dura waan eegalu qabu ta’s amma jalqabuunuu waan guddaadha. Waltajjii kanarratti 
– Injifannoo qabsoo wlaootiin argame waliin tiikfachuun barbaachisaa akka ta’e
– Jeeqamuun nageenya Oromiyaa nu hundaaf balaa hamaa akka qabu
– Mootummaa kana tumsuun cehuumsa kana bakkaan gahuuf murteessaa akka ta’e, hoggansi mootummaas dhaabbilee siyaasaafi qaamota biroo ofitti qabee gargaarsifachuun murteessaa ta’uu isaa. 
– Dhaabbileen siyaasaa waliin mari’achuufi waliin dalaguun rakkoo nageenyaa furuufi tokkumma saba kanaa cimsuuf murteessaa ta’uu isaa. 
– Mariin bifa kana akka itti fufuuf foramiin paartilee akka jaaramus waliif galameera.

Prez Lammaa Magarsaa kaka’uumsa kanaan as bahuu isaafii hogganoonni dhaabbilee hundaa hirmaannaa isaaniif ni galateeffanna. Hojiin kun cimee itti fufuu qaba.

In a joint statament OLF, OFC, ODF, UFIO & OLF-United say an attack on Oromo identity is taking place. የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት እና አንገብጋቢ የወቅቱ ጉዳዮችን አስመልክቶ ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ የተባበሩት ኦነግ፣ የኦሮሚያ ነፃነት አንድነት ግንባር እና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። September 25, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

Paartileen siyaasaa: ‘Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa’ee socho’u akka jiru hubanneerra’

 

Aanga'oota paartilee Oromoo haala yeroo irratti wayita ibsa kennan
Goodayyaa suuraaAanga’oota paartilee Oromoo haala yeroo irratti wayita ibsa kennan

Paartileen siyaasaa Oromoo shan gochaan magaala Burraayyuufi Finfinnee keessatti Oromoota irratti raawwatame kan isaan gaddisiise ta’uu himan.

Dhaabbileen Oromoo shan KFO, ABO, ABO Tokkoome, Adda Dimokiraatawaa Oromoofi Addi Tokkummaa Walabummaa Oromoo haala siyaasaa biyyattii tibbanaa irratti erga Fulbaana 12 mariyatanii booda ibsa waliinii baasaniiru.

“Gareen Oromoo balleessuuf gurmaa’ee socho’u akka jiru hubanneerra” jedhan. Paartileen siyaasaa tokko tokkos namoonni dhaadanoowwan “Oromoofi Nootummaan Naannoo Oromiyaa magaala Finfinnee keessaa yaa bahan” jedhan qabatanii akka bahan godhaniiru.

Miidiyaalee rakkoo afarsan abaaruu

Dhaaboleen Oromoo shanan miidiyaalee ummataaf uummata walitti buusuuf hojjechaa jiran jedhanis balaalefataniiru.

“ESAT propogaandaafi olola maqaa balleessi Qeerroo irratti baneera” kan jedhan barreessaa Olaanaan KFO Obbo Baqqala Garbaa “miidiyichi Qeerroo bulguu fakkeessuun dhiyeessera” jedhaniiru.

Paartileen siyaasaa karaa nagaan dorgomuu hin barbaanne maallaqa sobaa namootaaf raabsuun okkara uumuufi mootummaan biyyattii bulchuu kan dadhabe fakkeessanii aangoo qabachuuf socho’aa akka jiranis Obbo Baqqalaan himaniiru.

Namoonni yakka raawwatan seeratti akka dhiyaataniif miseensonniifi deeggartoonni keenya mootummaa cinaa ni dhaabbatu jedhan.

“Namoota muraasaafi miidiyaa tokkoon biyyi yeroo diiggamu ilaaluu hin barbaadnu. Balaaleffachuu qofa osoo hin taanee namummaaf jennee uummata cinaa ni dhaabbanna.”

Ibsa waliin baasan kanaan halleellaa qabeenyaa akka manneen barnootaa Afaan Oromoo, baankiiwwaniifi kollejjootarra ga’es balaaleffataniiru.

Federaalizimii ilaalchisee

Sirna Federaalizimii rakkoo eenyummaa baroota dheeraaf Itoophiyaa keessa ture furuudhaaf diriirfame humnoonni dantaa hin qabne ka’umsi rakkoo kanaa federaalizimii akka ta’e mullisuudhaaf yaalii gochaa akka jiran ibsuudhaan ibsichi balaalleffateera.

Kanaaf, nuti paartileen Oromoo sochiin miidiyaalee dabalatee taasifamaa jiru kun balaa eenyummaa keenyarratti dhufe waan ta’eef cimsinee balaaleffanna, jedhaniiru.


የኦሮሞ ድርጅቶች፡ «ኦሮሞ እና አማራን የሚነጣጥሉ አይሳካላቸውም»

 

«ኦሮሞ እና አማራን የሚነጣጥሉ አይሳካላቸውም»

የኦሮሞ ሕዝብ አንድነት እና አንገብጋቢ የወቅቱ ጉዳዮችን አስመልክቶ ኦነግ፣ ኦፌኮ፣ የተባበሩት ኦነግ፣ የኦሮሚያ ነፃነት አንድነት ግንባር እና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የጋራ መግለጫ አውጥተዋል።

ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ አምስት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ አተኩረዋል።

አነሱም የኦሮሞ ማንነትን ለማጥፋት እየተደረገ ያለው ሙከራ፣ አዲስ አበባ ጉዳይ፣ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ሚድያዎች፣ በሃገሪቱ እየታየ ያለው ለውጥን እና በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝምን የሚመለከቱ ናቸው።

• “መቼም ደህንነት አይሰማኝም”

• ኦሮሞ ማንነት

ፓርቲዎቹ ሰሞኑን አደርግነው ባሉት ውይይት «ጠላቶቻችን የኦሮሞን ሕዝብ ለማጥፋት አሰቃቂ ግድያ ከመፈፀም አልፎ በኦሮሞ ሕዝብ ሰም የሚጠሩ ተቋማትን በማውደም ከፍተኛ ዝርፍያ ፈፅመዋል» ብለዋል።

«ከዚህ ጀርባ ፀረ ኦሮሞ አቋም ያለው የተደረጃ የፖለቲካ ቡድን ስለመኖሩ የሚያመለክቱ በርካታ መረጃዎች ተገኝተዋል» ይላል መግለጫው።

«በማንነታችን ላይ የተቃጣውን ድርጊት ከማንኛውም ጊዜ በላይ እናወግዛለን፤ ድርጊቱን የፈፀሙ በህግ እንዲጠየቁ እንጠይቃለን» በማለት ፓርቲዎቹ መግለጫቸው ላይ አትተዋል።

• አዲስ አበባ በተመለከተ

«ዛሬ አዲስ አበባ የምትገኝበት ሥፍራ የጥንት የኦሮሞ ጎሳዎች የእምነት፣ ፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ማዕከል የነበረ መሆኑ አይካድም» የሚለው መግለጫው «ጎሳዎቹ መሬታቸውን ተነጥቀው እንዲጠፉ ተደርገዋል» ሲል ያክላል።

ፓርቲዎቹ «እኛ ኦሮሞ ድርጅቶች አዲስ አበባ ሁሌም የኦሮሞ ሕዝብ ናት፤ ይህ ማለት ግን ከኦሮሞ ውጭ መኖር አይችልም ማለት አይደለም» ሲሉ በመግለጫቸው አትተዋል።

• ጅምላ እሥር በአዲስ አበባ

«ሆኖም አንዳንድ የፖለቲካ ድርጀቶች ይህን በመካድ ከተማዋን እያሸበሩ መሆናቸውን ታዝበናል፤ አልፎም በኦሮሞ እና አማራ ሕዝብ መካል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ደፋ ቀና እያሉ ይገኛሉ። ቢሆንም አይሳካላቸውም፤ የኦሮሞ እና የአማራ ሕዝቦች ለውጥ ለማምጣት አብረው ታግለዋልና» ይላል መግለጫው።

መላው ሕዝብ የእኒህን ኃይሎች ሴራ ለማክሸፍ አብሮ መቆም አለበትም ሲል መግለጫው ያክላል።

• ሕዝብን ከሕዝብ የሚያጋጩ ሚድያዎች

ለወገናዊ ፖለቲካ የሚያደሉ ሚድያዎች ሕዝብን ከሕዝብ ለማጋጨት ተግተው እየሰሩ እንደሆነ መግለጫው አትቷል።

«ስለዚህ ውጭም ሆነ ሃገር ቤት ያላችሁ ሃገር አማሽ ሚድያዎች በህግም በታሪክም ፊት ተጠያቂ መሆናችሁን አውቃችሁ ከድርጊታችሁ ታቀቡ» በማለት መግለጫው አስገንዝቧል።

• በሃገሪቷ እየታየ ያለውን ለውጥና ሽግግር በተመለከተ

«በሃገሪቱ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታየ የመጣውን ለውጥና ፖለቲካዊ መነቃቃት ለውጡን በሚፈልጉ የሥርዓቱ አካላት የተገኘ እንደሆነ እናምናለን» የሚለው መግለጫው በዚህ የሽግግር ወቅት ስልጣን ላይ ያሉ አካላት ዘላቂ ለውጥ እንዲያመጡ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን» የሚል አቋም ይዟል።

«ነገር ግን እንደማይሳካላቸው የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች በሃሰት የብር ኖቶች ዜጎችን በማታለል የሃይማኖትና የብሄር ግጭት በማስነሳት መንግስት የሌለ ለማስመሰል እየተሯሯጡ እንደሆነ ግልጽ ነው።»

• ኦህዴድ አብዮታዊ ዴሞክራሲንና ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትን ታሪክ ሊያደርጋቸው ይሆን?

«በመሆኑም አሁን ያሉ ተቋማት በህገ መንግሥቱ መሰረት በትክክል እንዲሰሩ ተደርጎ በነጻ፣ ተአማኒና በቂ ፉክክር በተደረገበት ህዝባዊ ምርጫ ወደ ዴሞክራሲ የሚደረገውን ሽግግር ብቻ የምንደግፍ መሆኑን እንገልጻለን» ሲሉ ድርጀቶቹ አቋማቸውን አንፀባርቀዋል።

• በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝምን በተመለከተ

ለዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የህዝቦች የማንነት ጥያቄ ለማክበር የተዘረጋውን የፌደራሊዝም ሥርዓት ደንታ የሌላቸው ኃይሎች ሥርዓቱ የችግሩ መንስኤ እንደሆነ አድርገው ለማቅረብ እየሞከሩ ነው ሲል መግለጫው ይወቅሳል።

አንዳንድ ሚዲያዎችም ይህንኑ ተግባር ተያይዘውታል። ስለዚህ እኛ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች ፈጽሞ የማንቀበለው መሆኑንና በህልውናችን ላይ የተቃጣ አደጋ አድርገን እንደምንመለከተው እንገልጻለን በማለት ድርጀቶቹ መግለጫቸውን አጠናቀዋል።


Oromia: Ibsa Koongirasii Feederalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) iraa kenname September 9, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

 

OLF and OFC

Ibsa Koongirasii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) irraa kennameAddi Bilissummaa Oromoo (ABO)n qabsoo hidhannoo fi siyaasaa geggessaa turee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf mootummaa Ityoophiyaa waliin waliigaltee uumeen booda Kongirasa Federaalawaa Oromoo duraanu qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ture waliin egeree
siyaasaa ummata Oromoo irratti marii jalqabaa geggeessee jira.

Marii kana keessattis Sirna ijaarsa dimookiraasii, federaalizimii dhugaa fi olaantumaa seeraa kabachiisuu keessatti dhaabileen lamaan karaa itti dantaa ummata Oromoo fi Oromiyaa dursuu fi kabajchiisuu irratti yaada
wal jijjiiruun hubannoota irra gahameera.

Uummanni keenya yaroo adda addaa wal-taanee akka itti dhiyaanu nu gaafachaa jiru hubtuun bu’uuruma kanaan Addi Bilissummaa Oromoo (ABO) fi Kongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n marii gaafa 24/12/2010 gaggeesinneen akkaataa garaagarummaa jiru dhiphisuun waliin hojjatuun danda’amu irratti wal hubachuun waamicha armaan gadii waloon dabarsina.

1. Koongireesii Feederaalawaa Oromoo (KFO) fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)n biyya kana keessatti federaalizimiin dhugaa akka dhufu, mirgi hiree murteeffannaa ummatootaa fi olaantummaan seeraa
kabajamee nageenyii amansiisaa itti fufiinsaan akka lafa qabatuuf qabsoo uummatni keenya taasisu keessatti sagaleen uummatta keenyaa akka addaan hin hiramneef karaa danda’ame hunda hojjatana.

2. Uummanni keenyas wal hubannoo irra gahame kana beekuun qabsoo nuyi waliin gaggeessaa jirru kana nuuf beekuun akuuma kana duraa nu cina dhaabbachuun qabsoo bilisummaa milkeessuu keessatti qooda keessan akka gumaachitan waamicha seena qabeessa kana dabarsina.

3. Jaarmootni siyaasaa, Beektootni, Dargaggotni abbaa qabsoo Barratootni,Hojjatootni, Daldaaltotni, Abboottiin Gadaa fi Abboottiin Amantaa Oromoo kana beekuun itita aangoo siyaasaa uummata Oromoo amma argamee kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf qabsoo KFO fi ABOn taasisan kana akka cimsitan, utubdanii fi deegartaniif waamicha keenya isinii dabarsina.

4. Dhumarratti uummatootni Itiyoophiyaa qabsoo
uummanni Oromoo kabajamuu mirga dimokraasii, mirga hiree murteeffatanaa, olaanttumaa seeraa, guddina federaalizimii dhugaa fi nageenya waaraa dhugoomsuuf warraaqu kana keessatti akka nucinaa dhaabbattan kabajaan waammicha isinii goona.

Injifannoon uummata dhugaan qabsaa’uuf haata’u !!!

Fulbaana 5, bara 2018
Finfinnee
KFO fi ABO irraaGaafii fi Deebii itti aanaa dura ta’aa Kongirasii Federaalawaa Oromoo, Obboo Baqqalaa Garbaa wajjin geggeeffame daawwadhaa.- VOA AFAAN OROMOO (JOURNALIST JALLANNEE GAMMADAA) INTERVIEWED BAQQALAA GARBAA, UNIVERSITY PROFESSOR AND DEPUTY LEADER OF OFC May 12, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
5 comments

Odaa Oromoooromianeconomist

Bekele gerba speaks

 

 

Healthy Man Lost His Both Legs to Torture in Ethiopian Prison

Bekele Gerba gave an interview to Voice of America Afaan Oromoo service about his experiences in Ethiopian prison. Mr Gerba touched on his unwavering philosophy and commitment to peaceful civil resistance which he believes has brought about significant changes in Ethiopian political arena. He also elaborated his hope in the future Ethiopian politics, mentioning his party’s (Oromo Federalist Congress, a party of which he deputy chairman) progress of continuing struggle for freedom, peace and prosperity of Ethiopia.

Asked about his view on philosophy of standing at odds with the normalized brutality, “There is nothing fulfilling as standing for freedom even in the worst of times“.

He narrated several politically motivated injustices done to him and his compatriots ranging from defaming, insult, beating and tortures to death.One of the stories he has spoken about amounts to crime against humanity. A story of a young man whose both legs are amputated after he had sustained a terminal injury to his one leg.

He was beaten and tortured, as a result of which one of his legs was deemed to be of no use and hence has to be amputated. He was admitted to a health facility for surgery and for an unknown reason he woke up from the anesthesia devoid of his healthy leg as it was amputated. He was later admitted for surgical removal of his maimed leg and he became without legs.

Mr Gerba didn’t specify the name of the prisoner or the health facility where the procedure was done.

What makes it inhumane again is that he wasn’t even fortunate to be benefited from the government’s amnesty but rather sentenced to life in prison.

You can listen to the full interview here

Related:-

Atlantic Council:- In February 2018, Eskinder Nega (left), a prominent Ethiopian journalist and blogger, and Bekele Gerba (right), the deputy chairman of the Oromo Federalist Congress, an Ethiopian opposition party, were released from prison. They were jailed for years under the country’s anti-terrorism laws. During a live conversation at the Atlantic Council, Eskinder and Bekele underscored the imperative of non-violence in Ethiopia’s struggle for political reform and the pursuit of democracy.

 

 

 

Ethiopia: End Game? Having achieved so much through protest, it is unlikely that the Ethiopian people will accept half-hearted reforms. #OromoProtests #OromoStrikes February 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Crowds waiting for Bekele Gerba, February 13, 2018

The protest movement playing out in Ethiopia is one of the most consequential conflicts on the African continent – more than any other, it has the potential to upend US policy in the Horn of Africa. It could disrupt counterterrorism efforts in Somalia and reduce the number of peacekeeping troops in South Sudan. But alarmingly, it has barely registered in Washington policy discussions or in the American press.

Ethiopia’s Oromo population is celebrating a victory today that is probably unprecedented in African history. Without extensive violence or bloodshed, and while almost all of its leading voices languished in jail, a grassroots protest movement has managed to force one of the most powerful regimes in Africa to surrender to its demands. As an organized strike involving tens of thousands of Oromo youths drew closer to the capital city of Addis Ababa, Ethiopian authorities agreed to release a host of important political prisoners, including Bekele Gerba, a compelling activist whose release from prison the government has fiercely resisted. (Just the week before, Bekele had been sentenced to an additional half-year behind bars, for the crime of singing a protest song in front a judge.)

In honor of Bekele Gerba’s release, the Oromo strikes were suspended, and the crowds in the street turned jubilant. Then, on February 14, authorities stunned and delighted the protestors further by releasing other extremely prominent dissidents (including among others the blogger Eskindir Nega, opposition leader Andualem Aragie, former Gambella Governor Okello Akway, and the Muslim religious freedom activist Ahmedin Jebel), some of whom had been imprisoned on “terrorism” charges for years.

ETWEET1

Ethiopian prime minister Hailemariam Desalagn had promised the release of a large number of political prisoners in early January, and did later release a number of political activists, including opposition leader Merera Gudina. Government officials claimed at the time that the move was intended to widen the political space and foster a genuine dialogue with the political opposition and with the ethnic-based protest movements. But skeptics (including the majority of protestors) saw the move as largely symbolic, and perhaps even calculated to sow discord within the opposition, as some individuals were released and not others, and particularly as the most influential figures remained behind bars.

After the events of February 13 and 14, however, there can be little doubt about the seriousness of the Ethiopian authorities. The severity and persistence of the protest movements have clearly become an existential threat to the regime, and the need to diffuse the protests’ momentum is imperative enough, apparently, to overcome differences of opinion between the so-called “moderate” and “hardliner” factions with the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF), which is the most powerful faction with the ruling party.

The TPLF’s alarm is well-founded; the only question is whether its belated concessions to the protestors, after years of growing unrest, may be too little, too late. Anger at the perceived economic and political dominance of the small Tigrean ethnic faction is a moving force behind the protests, and the threat of a genocide or other targeted ethnic violence against Tigrean individuals appears to be escalating. Fearful Tigrean citizens have reportedly relocated in large numbers from the Amhara and Oromo regions of the country, and attacks on Tigreans (a rarity in the past) are reported. At the same time, violent clashes between other ethnic groups, particularly the Oromo and Somalis, have dramatically increased. Tensions are high across the board; the protestors are flush with victory; and the newly-released scores of political dissidents may vie for prominence. Is there any chance of the protests subsiding?

Probably not, though it is surely the TPLF’s hope that Bekele Gerba, Ahmedin Jebel, Eskindir Nega and their colleagues will prove to be wise and moderating voices in the coming dialogue. They have in the past not only been decisively less radical, but have been firmly committed to non-violence – unlike the radio and social media personalities, some of the based in the diaspora, that have risen to prominence in their absence and are now driving the opposition discourse in real time.

ETWEET2.1

Having achieved so much through protest, it is unlikely that the Ethiopian people will accept half-hearted reforms. Speculation is rampant, for example, that Prime Minister Hailemariam Desalagn – who is not Tigrean but is widely regarded as an instrument of the TPLF elite – will be replaced with an Oromo at the ruling party’s upcoming conference in three weeks’ time. (Lema Megersa, president of the Oromia Regional State, is a prime focus of this speculation.) These rumors are mere speculation, but have taken on the force of expectation, and disappointment could easily lead to another round of protests. Another round of civilian deaths at the hands of Ethiopian security forces, or the declaration of another state of emergency, could have the same effect. Next time, the Ethiopian government’s concessions may not be enough to halt the protests. If dialogue fails, and the security forces are unleashed, the resulting conflict will be bloody and awful – and will certainly not succeed in ending the uprising.

ETWEET3.1

Implications for US Policy

Washington, of course, has every incentive to avoid such a scenario.

The United States has much at stake in Ethiopia, whose troops and cooperation have been essential to Washington’s efforts to stabilize Somalia and South Sudan. American strategy in the Horn of Africa is deeply flawed and is demonstrably failing to achieve its objectives (as the situation in both countries continues to deteriorate). But no alternative policy proposals are on table, and a sudden collapse of Ethiopian capacity to support American policies with African boots on the ground would be catastrophic. The African Union mission in Somalia, already on its last legs, would probably not survive a sudden and wholesale withdrawal of Ethiopian forces – and countless civilian lives in Southern Sudan would be endangered. A disordered Ethiopia is of course more vulnerable to incursions by the al Qaeda-linked Somali terror group, al Shabaab, which has already managed to establish a vibrant offshoot in Kenya amid similar social conditions (a large population of unemployed youths, a disenfranchised and villified Muslim population, and rampant police brutality).

Unfortunately, few countries are more poorly positioned than the United States to play a constructive role in Ethiopia’s future. This stems from Washington’s long history of providing budgetary support to the Ethiopia’s ruling party, the close cooperation between the two countries’ military and intelligence services, and the long-standing refusal of American officials to criticize the human rights record of the regime or to challenge the imprisonment of thousands of civilians.

Washington’s silence on Ethiopia’s deteriorating human rights and security situation is a result of many factors. First and foremost, of course, the Ethiopian regime has served as Washington’s indispensable partner in the “war on terrorism” since the early 2000s. Second, the former prime minister and architect of the ruling party, Meles Zenawi, cultivated warm personal friendships with senior American policymakers who subsequently championed the regime and shield it from public criticism. Third, as is the case in Rwanda, Western policymakers paraded Ethiopia as an “African success story” as a means of facilitating continued aid and investment to the continent, and drawing attention to the human rights narrative was inconvenient. Fourth – and not least important – public criticism of the Ethiopian regime was found by American diplomats not to work very well: over the years it has resulted in numerous journalists, diplomats and American non-governmental organizations being expelled from Ethiopia over the years, without causing a whiff of improvement in the regime’s conduct. And Ethiopia’s ability to restrict access to the African Union (AU headquarters are located in Addis) has led many otherwise reputable analysts and journalists to practice self-censorship. Ethiopia has also proved very willing to retaliate against diplomatic pressure by holding American security interests hostage: in September 2017, for example, when the House Subcommittee on African Affairs attempted to pass a resolution drawing attention to Ethiopia’s human rights abuses, Ethiopia’s then-ambassador to the United States, Girma Birru, visited the Subcommittee members and threatened to withhold counterterror cooperation in Somalia. Faced with this threat, the Subcommittee immediately abandoned the resolution. (The Subcommittee threatened yesterday to bring the resolution to the floor for a vote on February 28, unless the Ethiopian government gives UN investigatory teams access to the country.)

The most credible voices among the protest movement have already condemned US inaction, and would not consent to a dialogue with US officials – indeed, they argue that engaging with Washington would erode their credibility, and they are probably right. Washington can of course attempt to pressure or persuade the TPLF to undertake credible and meaningful reforms – but Washington’s chequered diplomatic history with Addis suggests that such efforts are unlikely to bear fruit. It is also unclear what reforms would appease the public: while there have been calls for Ethiopian security forces to leave the Oromo and Amhara and other regions (including the Somali or “Ogaden” zone), absolutely no one is demanding fresh elections (which have historically been heavily rigged) or other staple democratic measures to restore the peace.

The next month, and days, will be decisive. The Ethiopian regime will either commit to its current course and expand on its commitment to reform, signaling this commitment perhaps by offering the prime ministership to an Oromo leader. Or it will double down on its previous course, and declare a state of emergency. But this would be a deadly decision, as a new state of emergency would surely be regarded by opposition leaders and the protestors as a declaration of war.

Ethiopia’s only hope for peace is a series of rapid and sincere concessions by the TPLF elite, which must certainly involve a meaningful redistribution of political and economic power. The Ethiopian public has tasted its power, and one way or another, the status quo will not survive.

Bronwyn Bruton is deputy director and director of programs and studies in the Atlantic Council’s Africa Center. Follow her on Twitter @BronwynBruton.


Related  Articles:

Victory to OromoProtests

Ethiopia: #OromoProtests: Oromia state rocked by protests. Oromo leader and prisoner of conscience Bekele Gerba freed, Oromia Economist

 

Simannaa obbo Baqqaalaa Garbaa Adaamaa- Obbo Baqqaa is a wise leader, Kichuu

Ethiopia: Top Oromo Opposition Leader Freed from Prison, Democracy NowHEAD LINE FEB 14, 2018

Ethiopia’s Oromia region celebrates release of political detainees, Africa News

Washington puts Ethiopia’s human rights abusers on notice, The Hill

The release of Ethiopian political prisoners, Addis Standard

Ethiopia: The relentless protests that forced the Prime Minister to resign, African Arguments

Ethiopia’s prime minister resigns amid political turmoil, WP

Ethiopia ‘at crossroads’ after Hailemariam resignation, Al Jazeera News

Ethiopia: Prisoner Release Should Be First Step, Freedom House, 14 Feb. 2018

Oromia: Ambo People gives Professor Merera Gudina Hero’s Welcome. Ambotti Simannaa Prof. Mararaaf Godhame January 28, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
5 comments

 

 

Odaa OromoooromianeconomistDistinguished Political Science Professor Dr. Merera Gudina, renowed Oromo Scholar and Human rRights Advocator

January 28/2018

Today hundreds of thousands of people from Ambo, a city 125 km west of Addis Abeba, and its environs came to welcome veteran opposition party leader Dr. Merera Gudina. 

 Dr. Merera, chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC)  was released from prison last week after spending more than a year a prison. 

Since then, he has been busy receiving jubilant supporters from all walks of life.

 

But today, he went to his birth place, where he enjoys a massive support

 His supporters came in droves from every vicinity of the city of Ambo

The program at the Ambo stadium lasted only few minutes

And Dr. Merera used the time to thank the people and the police for peacefully coordinating the massive turnout to welcome him


Related article: Ethiopia’s Oromo leader meets German envoy over political developments, click here to read at African News

Ethiopia: Oromia: The leader of the Oromo Federalist Congress Professor Merera Gudina has been released. #OromoProtests January 17, 2018

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoooromianeconomist

Professor Merera Gudina's speech after the court of Ethiopia denied him hearing. #OromoProtests

OMN: Dura Taa’aan KFO Dr. Mararaan Hidhaa Bahan (LIVE) Amajjii 17, 2018

Click here for Photos: Oromia erupts as Ethiopia govt frees Merera Gudina, Africa News.


Ethiopia releases opposition leader Merera Gudina | Africanews

Ethiopian opposition leader Merera Gudina has been freed after more than a year in detention.

Merera becomes the first ‘political prisoner’ to be released since Prime Minister Hailemariam Desalegn announced on 3 January that the government will pardon several convicted politicians and those with cases in court in a bid to foster national cohesion.

Prison authorities told his family that he was released on Wednesday morning and allowed to go back home.

Merera, the leader of the Oromo Federalist Congress, has been in prison since December 2016 and was facing multiple charges, including association with terrorist groups. He denied the charges.

Free at last! Jailed opposition leader in Dr Merera Gudina freed after more than a year in detention.

Influential media portal, Addis Standard tweeted a letter (issued in Amharic) which stated that the charges had been dropped ‘for the benefit of the public and the government’.

A letter announcing to discontinue the multiple criminal charges brought by federal prosecutors against Dr. has been issued by the attorney general Getachew Ambaye. It stated charges were dropped “for the benefit of the public and the government.” cc: @Belay_Ma

Earlier this month, the government said it would pardon and drop the cases against more than 500 prisoners.

The announcement followed more than two years of anti-government protests that have rocked the country, with demonstrators calling for political and economic reforms and an end to state corruption and human rights abuses.

Ethiopia had always denied that there were any political prisoners in the country, as alleged by human rights and opposition groups.


Prominent Ethiopian opposition leader Merera Gudina has been released from prison after more than a year in detention. more at  aljazeera.comEthiopie, Merera Goudina libéré de prison


BBC: Merera Gudina, Ethiopia opposition leader, freed

Ethio
Image captionHuge crowds welcomed Mr Merera home

Jailed Ethiopian opposition leader Merera Gudina has been freed after more than a year in detention.

The leader of the Oromo Federalist Congress was released on Wednesday morning and allowed to go home, where he was welcomed by thousands of people.

He has been in prison since December 2016 and was facing charges, including association with terrorist groups.

The Ethiopian government announced on Monday that it would drop charges against more than 500 suspects.

Human rights groups have long accused Ethiopia of refusing to allow opposition groups to operate freely.

The government has denied holding any political prisoners but says the releases will foster national debate and “widen the political sphere”.

Those being freed will first undergo two days of “rehabilitation training”, the government says.

At the beginning of January, Prime Minster Hailemariam Desalegn announced the government would close Maekelawi – a detention facility in the capital, Addis Ababa, allegedly used as a torture chamber.

Why was Mr Merera arrested?

Mr Merera was arrested in November 2016 at the airport in the capital, Addis Ababa, after he flew in from Brussels.

He had violated Ethiopia’s state of emergency by having contact with “terrorist” and “anti-peace” groups, state-linked media reported at the time.

That month, Mr Merera had criticised the state of emergency in an address to the European parliament.

The government imposed it in October 2016 to end an unprecedented wave of protests against its 25-year rule.

Map of protests and violence in Ethiopia in 2016

More than 11,000 people were arrested, mostly in the Oromia and Amhara regions, which were at the forefront of anti-government protests.

Many in the two regions complain of political and economic marginalisation.

Who else will be freed?

It is still not clear which other politicians will be released.

Ethiopia says it will not free anyone convicted of using force to overthrow the government, destroying infrastructure, murder or causing physical disability.

However, it says it will pardon some of those convicted under the anti-terrorism law.

Critics and human rights groups have accused the government in the past of labelling its opponents, and some journalists, as terrorists.

Rights group Amnesty International says the release of Mr Merera and other prisoners should not be the last.

“Hundreds of prisoners of conscience continue to languish in jail, accused or prosecuted for legitimate exercise of their freedom of expression or simply for standing up for human rights,” Amnesty’s Netsanet Belay said.

Presentational grey line

Five more high-profile Ethiopian prisoners:

Bekele Gerbadeputy chairman of the OFC – arrested together with Dejene Fita Geleta, secretary-general of OFC, and 20 others in connection with the 2015 Oromo protests that resulted in the death of hundreds of protesters.

Andargachew Tsegeleader of Ginbot 7 (designated a terrorist group by Ethiopia) – arrested in 2014 while on transit in Yemen and taken to Ethiopia, where he faces the death penalty after being convicted in absentia. A British national, human rights groups have been pushing for his release.

Andualem Aragievice-president of the Unity for Democracy and Justice party – imprisoned since 2011, and now serving a life sentence on terrorism charges.

Eskinder Negajournalist and blogger – imprisoned since 2011 after criticising the use of anti-terror laws to silence the press. He was subsequently sentenced to 18 years in jail.

Woubshet Taye, journalist and editor – imprisoned since 2011 and sentenced the next year to 14 years in prison for terror-related offences.

 


Ethiopia govt had no business arresting Oromo leader Merera Gudina – E.U. MP

ETHIOPIA

A member of the European Parliament, Ana Gomes, has reacted to the the move by the Ethiopian government to drop charges against leading Oromo politician, Merera Gudina.

According to Gomes, who frequently comments on political ongoings in Ethiopia, Gudina “should never have been jailed.”

The university don who is leader of the Oromo Liberation Front (OLF) has been under detention for a little over a year. He was arrested in December 2016 after returning from an European trip during which time he addressed the E.U. parliament on the political situation back home.

Upon his arrest, the government said he was picked in connection with having flouted an October 2016 state of emergency imposed to quell spreading anti-government protests predominantly in the Oromia and Amhara regions.

He was eventually charged with terrorism but the offense was later downgraded to multiple criminal charges. The case like that of other political elements has been traveling at a slow pace with prosecutors seeking extensions and introducing fresh evidence.

The MEP also commented on Eskinder Nega, an Ethiopian journalist currently in jail. Eskinder Nega is a brave man, paying for freedom and justice for his country. He is still a political prisoner in Ethiopia. He must be liberated! She said in a tweet.

Nega and a Venezuelan writer and journalist Milagros Socorro have recently been honored by Oxam Novib (PEN Awards 2018). “Eskinder couldn’t receive the award because he is in jail for his journalism works,” blogger Befeqadu Hailu wrote.


Ethiopia has released a handful of prisoners – but nothing else has changed,  Mail & Guardian Africa

BBC Afaan Oromoo: OFC: Mootummaan Itoophiyaas ta’ee paartiin biyyattii bulchaa jiru gaaffilee uummataaf deebii kennaa akka hin jirre paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo ibsan October 22, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

OFC Press Release

Biyya qabna jechuun nu yaaddesseera – KFO

20 Onkololeessa/ October  2017


Obbo Mulaatuu Gammachuu miidiyaaleef ibsa yoo kennan

Goodayyaa suuraaBiyya qabna jechuun nu yaaddesseera, Kongirasii Federaalistii Oromoo

Mootummaan Itoophiyaas ta’ee paartiin biyyattii bulchaa jiru gaaffilee uummataaf deebii kennaa akka hin jirre paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo ibsa har’a miidiyaaleef kenneen beeksiseera.

Hirriirawwan tibbana adeemsifaman irratti lubbuun namaa darbuunsaa fi qabeenyi manca’uunsaa na yaaddeeseera kan jedhe paartichi mootummaan gaaffilee uummataaf xiyyeeffannaa kennuu qaba jedheera.

Akkaatuma hiriira irratti gaafatamaa tureenis, mootummaan hidhamtoota siyaasaa mara akka hiiku, buqqa’iinsi uummataa akka dhaabbatu fi kanneen dararaan irra gahee qe’ee isaanii irraa buqqaafamanis hattatamaan iddoo irraa buqqa’anitti deebi’anii akka dhaabbatan paartichi gaafateera.

Aangawoota mootummaa dabalatee shakkamtoonni ajjeechaa raawwatan seeratti dhiyaachu qabus jedha ibsi paarticha.

Hiriirawwan tibbanaa irratti namootni aasxaa yookan alaabaa paartii koongirasii Oromoo qabatanii bahuusaanii fi taatichi fedhii KFO akka hin taane dura taa’aa itti aanaan paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu himaniiru.

Paartichi namootni asxaa/alaabaa Koongirasii Federaalistii Oromoo qabatanii hiriirawwan kunneen keessatti hirmaataa turanis malaammaltoota viidiyoo waraabuun fiilmii dokimantarii hojjechuu karoorfatan ta’uusaanii ragaalee argadheeras jedheera.

Rakkoon naannoolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uummames “mala mootummaan gafilee uummata ukkamsuuf itti fayyadamedha” kan jedhe partichi “dhimmichi walitti bu’iinsa uummataa osoo hin taanee haleellaa humni mootummaa hidhate uummatarraan gahe dha,” jedheera.

Humnoota hidhataniin uummata irraan miidhaa geessisan kanneen gama dhaabsisuutinis mootummaan gahee isa irraa eegamu akkan hin baane fi mirga uummataa kabachiisuu dadhabuusaa himan dura taa’aan itti aanaa paartichaa Obbo Mulaatuun.

Taateewwan uummatni mootummaarraa abdii akka hin qabaanne taasisan uumamaa jiran biyya qabna jechuuf nu yaaddesseeras jedhaniiru.

Dhumarattis uummatni sabaaf sab-lammiilee biroo naannoo Oromiyaa keessa jiraniif eegumsa akka godhan paartichi waamicha dhiyeeseera.

 

 


The Oromo Federalist Congress Press Release
Oct 20, 2017
Finfinnee (Addis Ababa), Oromia, Ethiopia


Statement from Oromo Federalist Congress: የታሪክ ሽሚያ ለማካሄድ ካልሆነ በስተቀር የእሬቻ ሰማዕታት ፓርክ/ሐዉልት በተጠያቂዎች ሊቆም አይገባም፤ በመሬት ጥያቄ ምክንያትም የሰዉ ሕይወት አይቀጠፍም፡፡ September 7, 2017

Posted by OromianEconomist in OFC, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

 

Odaa Oromoooromianeconomist

Oromo Federalist Congress Statement on 7 September 2017, page1.png

Oromo Federalist Congress Statement on 7 September 2017, page2.png

 

የታሪክ ሽሚያ ለማካሄድ ካልሆነ በስተቀር የእሬቻ ሰማዕታት ፓርክ/ሐዉልት በተጠያቂዎች ሊቆም አይገባም፤ በመሬት ጥያቄ ምክንያትም የሰዉ ሕይወት አይቀጠፍም፡፡


ከኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ የተሰጠ መግለጫ


መስከረም 22 ቀን 2009 የእሬቻን ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓል ለማክበር በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ በተሰባሰቡ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ሆን ተብሎ በተወሰደ የመንግስት ያልተገባ እርምጃ የብዙ ዜጎች ሕይወት ተሰዉቷል፡፡ አስቀድሞ ሲደረጉ የነበሩ ዝግጅቶች አደጋ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ በመጠርጠር ፓርቲያችን፤ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ “የእሬቻ በዓል የሕዝብ ባህልና ሃይማኖት በጣምራ የሚከበርበት መሆኑ ታዉቆ ማናቸዉም የፖለቲካ ኃይሎች ከዋዜማዉ ጀምሮ ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠቡ አበክረን እናሳስባለን፡፡” የሚል መግለጫ መስከረም 10/2009 ማዉጣታችንን እናስታዉሳለን፡፡
የሰጠነዉ ማሳሰቢያ የመንግስት ባለሥልጣን ሰሚ ጆሮ ባለማግኘቱና ቀደም ሲልም በሕዝብና በገዥዉ ፓርቲ መሀከል የነበረዉ መልካም ያልሆነዉ ግንኙነት ፈጦ ሊወጣ በመቻሉ በተለይም ወጣቱ የተቃዉሞ ድምፅ በማሰማቱ የመንግስት ኃይሎች በታዘዙት መሠረት የኃይል እርምጃ ወስደዋል፡፡ በዚህም የተነሳ ጥቂት በሚባሉ ወጣቶች የተቃዉሞ መፈክር ማንሳት የተነሳ፤ የመንግስት ኃይሎች ኃላፊነት በጎደለዉ ሁኔታ እጅግ ብዙ ሆኖ በተሰበሰበዉና ምንም ማምለጫ መንገድ በሌለዉ ንጹኃን ሕዝብ ላይ የኃይል እርምጃ ተወስዷል፡፡ በዚያ ዓይነት ሁኔታ በሕዝብ ላይ የበቀል እርምጃ መዉሰድ እጅጉን የሚከብድ መሆኑ ማመዛዘን ለሚችል ሰዉ የሚከብድ መሆኑ እየታወቀ፤ ከአቅም በላይ የሆነ እርምጃ በመወሰዱ የብዙ ዜጎቻችን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ አልፏል፡፡

የዚህ መግለጫ አስፈላጊነት ደግሞ እነዚያን በግፍ የተገደሉ ዜጎችን ለማስታወስ ሲባል የመታሰቢያ ፓርክ የሚባል ተገቢ ባልሆነ ቦታ ላይ ተገቢ ባልሆነ አካል መሰራቱ ነዉ፡፡ በወቅቱ የተገደሉ ዜጎች ተለይተዉ መላዉ ሕዝብ ባላወቀበትና በገለልተኛ አካል ተጣርቶ በኦሮሞ ሕዝብ ደንብ መሠረት ጉማ ወይም የደም ካሳ ባልተከፈበት ሁኔታ ዉስጥ ሆኖ፤ ገዳዮችና አዛዦቻቸዉ ለፍርድ ሳይቀርቡ ፓርክ ተሰራላቸዉ ሲባል የሟች ቤተሰቦችም ሆኑ መላዉ ሕብረተሰባችን የሚቀበሉት አይደለም፡፡ ምክንያቱ ቀላል ነዉ፡፡ የሰማዕታት ሐዉልትም ሆነ የመታሰቢያ ፓርክ በተጠያቂዎች አይገነባም፡፡ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስትም ሆነ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የሚጠበቅ ነገር ቢኖር የሟቾችን ማንነት በገለልተኛ አካል ይፋ ማድረግ፣ ጉማ ወይም የደም ካሳ መክፈልና ገዳዮችን ለፍርድ ማቅረብ ነዉ፡፡

ይህ በእንዲህ እንዳለ ተሰራ የተባለዉ የመታሰቢያ ፓርክም ዜጎቹ ከተገደሉበት ቦታ ርቆ መተከሉ የግብር ይዉጣ ሥራ ከመሆኑም በላይ የታሪክ ሽሚያ ለማካሄድ ካልሆነ በስተቀር የእሬቻ የሰማዕታት ሐዉልትም ሆነ ፓርክ በተጠያቂዎች ሊቆም አይገባም እንላለን፡፡ በሌላም በኩል ሕብረተሰቡ እነዚህ የተሰዉ ወገኖች በጥልቅ ሐዘን የሚያስታዉሳቸዉ ከመሆኑም በላይ ስማቸዉንና ምስላቸዉን በዝርዝር ማስቀመጥ ሲገባ እንዲሁ አንድ ቁም ድንጋይ ተክሎ ከጉዳዩ ጋር የማይመስለዉን ሀተታ በጽሑፍ ማስቀመጡ አሳዝኖናል፡፡ ከዚህ ጋርም በፓርኩ የመግቢያ በር ላይ በአፋን ኦሮሞ ተጽፎ የሚገኘዉ “Paarkii Yaadannoo Namoota Ayyanaa Irreechaa Irratti Lubbuun Isaani Tasa Darbe Yaadachuuf Moggaafame” የሚለዉ ዜጎቹ የሞቱት በድንገተኛ ሁኔታ እንደሆነ በጽሑፍ ማስቀመጡ በኦሮሞ ዜጎች መስዋዕትነት ላይ የማፈዝ ያህል ስለሆነ ተጨማሪ የሕዝብና የመንግስት ግጭትን ሳይጋብዝ ከቦታዉ እንዲነሳ እንጠይቃለን፡፡

ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከኦሮሚያ ክልል ላይ የድንበር ጥያቄ የሚያነሱና በድንበሮች አካባቢ በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ኃይሎች ጉዳይ ከአሳሳቢ ደረጃም ያለፈና የዜጎቻችንን ሕይወት እየቀጠፈ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ ይህ የመሬት ጥያቄ የድንበር አከባቢ ሕዝቦችን በማጋጨት ከፍተኛ የሕይወት መስዋዕትነት እያስከፈለ ይገኛል፡፡ የመሬት ጥያቄዉን አንዳንዴ ሲመለከቱት ኢትዮጵያዊያን በቀጣይ ጊዜያት ዉስጥ አብሮ የመኖር ዕጣ ፋንታቸዉ እያበቃ ያለ ያስመስላል፡፡ ምክንያቱም በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብና በምስራቅ ኦሮሚያ በኩል የሚገኙት የገዥዉ ፓርቲ ካድሬዎችና ካቢኔዎች የሕዝቦች አብሮነት እንዲያከትም ፍላጎት ያላቸዉ ይመስላሉ፡፡

በድንበር አከባቢ የሚኖሩ ሕዝቦች በግጦሽ ሳር፣ በኩሬ ዉሃ፣ በጠፈ ከብትና በጥቃቅን ነገሮች ሊጋጩ እንደሚችሉና በአከባቢ ሽማግሌዎችና በጎሳ መሪዎች አማካይነት ሊታረቁ እንደሚችሉ፤ እነዚህ የአገር ሽማግሌዎችና የጎሳ መሪዎች ችግሮችን ሲፈቱም እንደነበረ ይታወቃል፡፡ የመሬት ወረራዉና የሰዎች ግድያዉ የኦሮሞን ሕዝብ ቁጥርና የኦሮሚያን የቆዳ ስፋት ለማሳነስ ታቅዶ የተቀመጠዉን እስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ይመስላል፡፡ በተለይም በምስራቅ ኦሮሚያ በኩል በሱማሌ ልዩ ኃይል በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለዉ ጥቃት እጅጉን ያሳስበናል፡፡
ስለሆነም እንደዚህ ዓይነት የጥቃት እርምጃዎች ለወደፊቱ ኢትዮጵያዊያን አብሮነት የማይፈይድና ወቅትን እየጠበቀ የሚፈነዳ ፈንጂ እየሆነ ስለሚቀጥል የሚመለከታቸዉ የመንግስት አካላትና ሕብረተሰቡ አስፈላጊዉን የዕርምት እርምጃ እንዲወስዱ አበክረን እናሳስባለን፡፡

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ
ፊንፊኔ፤ ጳጉሜን 2/2009

Walaloo BAQQALAA GARBAA mana hidhaa Qilinxoo irraa erge August 16, 2017

Posted by OromianEconomist in Baqqalaa Garbaa.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

 

 

Walaloo BAQQALAA GARBAA mana hidhaa Qilinxoo irraa erge


Daandiin keenya qoreen guutee
Duugdi keenya ulee quuftee
Abdiin osoo hin dhalatin
Ifa hin argin
Nurkaa duute.
Haata’uyyuu malee ni deemnaa hin dhaabbannu
Miilli nu bututes nuti abdii hin kutannu
Biyya hawwa keenyaa
Hin hankaaknu hin geenya
Karaa dheeraa sana
Bu’aa ba’ii sana
Dheebotaa beela’aa
Kukkufnee kaka’aa
Imimmaan lolaasaa
Dhiiga dhangalaasaa
Dukkana kaleessaa qabsoodhaan ibsinee
Ifa boruu arguuf har’arra dhaabbannee
Kunoo ilaalaa jirra biiftuu ba’uuf jirtu
Urjiin bilisummaa yommuu calaqqiftu.


WP: Ethiopia targets opposition who met with European lawmakers January 10, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment
January 9, 2017
ADDIS ABABA, Ethiopia — Ethiopia said Monday it will not release a leading opposition figure detained under the country’s state of emergency after meeting with European lawmakers in Belgium.

Prime Minister Hailemariam Desalegn told reporters that Merara Gudina of the Oromo Federalist Congress party instead will face justice.

“Individuals in the European Parliament who are harboring anti-peace elements cannot save those who trespass the law of the country,” the prime minister said.

Merara is one of 22,000 people the prime minister said were detained under the state of emergency declared in October after widespread, sometimes deadly anti-government protests. The government has said several thousand have since been released.

Merara was arrested immediately after he returned from Belgium, where he met with the lawmakers about the state of emergency. He was accused of meeting with members of an armed Ethiopian opposition group in Brussels, an act banned under the emergency law.

Photos posted on social media show him sitting next to Birhanu Nega, leader of the armed opposition group called Ginbot 7 that mainly operates from Eritrea, and Feyisa Lilesa, the Ethiopian marathon runner who crossed his wrists in a sign of protest while crossing the finish line at the Rio Olympic Games.

The Association for Human Rights in Ethiopia said the state of emergency’s wide-ranging restrictions have severely affected freedoms of expression and assembly. “Tens of thousands of individuals have been arrested arbitrarily” and dissent and independent reporting have been quashed, it said.

The state of emergency is set to end in May. The prime minister did not indicate it would be extended, but he told reporters that “as far as the date of lifting the state of emergency is concerned, it should be seen in the perspective that we have to consolidate the gains that we have made so far.”


 Fox News: Ethiopia targets opposition who met with European lawmakers

Ethiopia says it will not release a leading opposition figure detained under the country’s state of emergency after meeting with European lawmakers in Belgium.

Prime Minister Hailemariam Desalegn told reporters on Monday that Merara Gudina of the Oromo Federalist Congress party instead will face justice.

The prime minister says “individuals in the European Parliament who are harboring anti-peace elements cannot save those who trespass the law of the country.”

Merara is one of 22,000 people the prime minister says were detained under the state of emergency declared in October after widespread anti-government protests.

Merara was arrested immediately after he returned from Belgium. He was accused of meeting with members of an armed Ethiopian opposition group in Brussels, an act banned under the emergency law.


 

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia January 2, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Human Rights, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
5 comments

Odaa OromooOromianEconomist

free-professor-merera-gudinaFree Bekele Gerba and all political prisonners in Ethiopia

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

January 01, 2017


Currently, the TPLF led regime in Ethiopia is undertaking a mass arrest of Oromos under their draconian law of state of emergency. Recently they jailed the last voice of the Oromo in Ethiopia, Dr Merera Gudina, leading to the imprisonment of almost all leadership of Oromo Federalist Congress (OFC). The allegation for his imprisonment was for giving testimony to the European Parliament about the current violation of human right in Ethiopia. Furthermore, the regime jailed one of Dr. Merera’s lawyers at Ambo prison. So, there is no single opposition political party in Ethiopia that represent the Oromo, a single largest ethnic group in the country.

OFC-ISG, Friends and supporters of Dr Merera Gudina organized an Ad Hoc Committee with motto “Free Dr Merera Gudina And All Politica Prisnors In Ethiopia” to provide international level support for his Lawyers and also to bring this issue to the attention of International Community. Hence, the following Bank Account is a special account opened to help Dr. Merera Gudina finacially. We (OFC-ISG, Freinds, and supporters of Dr. Merera Gudina) kindly request your support for the cause by donating.

Wire Transfer:
Bank Name: Chase Bank
Account Name: Oromo Federalist Congress International Support Group(OFC-ISG)
Account Number: 432572902
Routing Number: 122100024
International Number or code: CHASUS33 OR CHASUS33XXX
Check
Payable to: Oromo Federalist Congress International Support Group
Memo: FREE DR. MERERA
Address: 10314 West Superior Ave
TOLLESON, AZ 85353

For More Information Contact:
Public Relation Officer: Alemayehu Feyera
Phone: 3012734205
Email: afayera@gmail.com

Financial Officer: Dr. Tilahun Jiffar
Phone: 1-281-795-0477
e-mail: moti1123@att.net

Thank You For Your Support
The Ad Hoc Committee

Here is the link to Gofundme:- https://www.gofundme.com/ea-free-dr-merera


OROMIA: TYRANNIC FASCIST TPLF ETHIOPIA’S REGIME FREE PROF. MERERA GUDINA #OromoProtests #OromoRevolution December 29, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistfree-professor-merera-gudina


 • Slide Image 1

  FREE PROF. MERERA

  Merera Gudina is a professor and politician in Ethiopia. He is the leader of the Oromo Federalist Congress (OFC) and opposition coalition – Dr. Merera was arrested on October 30 upon his return from a trip to Brussels where he spoke to members of the European parliament about the situation in Ethiopia. Since his arrest, Merera has not been brought to court or officially charged. We demand the immediate and unconditional release of the good professor.


Merera Gudina is a professor and politician in Ethiopia. He is the leader of the Oromo Federalist Congress (OFC), and an opposition coalition Medrek.

First Feature Image

Personal life

Merera began his college education at Addis Ababa University (AAU), but was imprisoned for seven years due to participating in protests against the dictatorship of Mengistu Haile Mariam. After his release, Merera went to Egypt to complete his education at the American University in Cairo.[1] Merera received his PhD in Political Science July 2002 from the Institute of Social Studies, at the Hague in the Netherlands

Read More

second Feature Image

Political career

Merera founded the Oromo National Congress (ONC) in 1996, which became the largest Oromo opposition group by parliament seats after the 2005 national elections. His OFC had allied with several other parties to form the United Ethiopian Democratic Forces. Due to a court decision in 2007 which awarded the name of the ONC to a splinter group, the original ONC assumed a new name, the Oromo Federalist Congress (OFC) .

Read More

Three Feature Image

Arrest

Leading opposition leader Merera Gudina after he returned from a trip to Europe. Gurdina was arrested upon his arrival at the airport in the capital Addis Ababa, according to the English private magazine Addis Standard. Gudina had travelled to Brussels where he alleged, during a hearing at the European Parliament, that Ethiopian security forces had committed human rights violations during recent unrest in the country.

Read More

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina December 16, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
7 comments

ETHIOPIA

The European Parliament (EP) has officially written to the Ethiopian government seeking clarification on the arrest of an opposition leader, Dr. Merera Gudina.

The EP President, Martin Schulz, in a letter to President Mulatu Teshome said they were disturbed about the arrest of the Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC) leader. The EP also reiterated its call for the charges against Gudina to be made known.

‘‘It appears that Dr Gudina was arrested by Ethiopian authorities upon his return from a short stay in Brussels in early November, during which he also met with Members of the European Parliament,’‘ the letter read.

I would like to remind you, that the European Parliament is a House of democracy, where different voices can be heard, from foreign governments as well as representatives of opposition groups.

The letter stated that the Ethiopian ambassador in Brussels had said the Gudina’s detention was connected with contacts he had with individuals Addis Ababa deemed as ‘terrorists.’ It added that it was ‘rather unfortunate that his arrest is linked to meetings he had with the European parliament.

‘‘I would like to remind you, that the European Parliament is a House of democracy, where different voices can be heard, from foreign governments as well as representatives of opposition groups,’‘ the letter added.

Late last month, Ethiopian security forces arrested the academician who is the chairman of the OFC, shortly after his arrival in the capital Addis Ababa.

Prof. Merera was returning from Brussels where – together with other Ethiopian activists and the Olympian athlete Feyisa Lellisa – he had had a meeting with Members of the European Parliament on 9 November 2016.

SUGGESTED READING Ethiopia: A year after protests started – Timeline of events [1]

Arrested for flouting curfew rules

The state-affiliated FANA broadcasting corporate however quoted authorities as saying that Gudina was arrested because he had flouted the State Of Emergency currently being enforced nationwide.

According to FANA, the Secretariat of the Command Post said Gudina violated an article of the law which prohibited any communication with banned terrorist organizations and anti-peace groups. “He is under investigation for violating this article,” the Command Post said.

The European Parliament adopted an urgency resolution on the violent crackdown on protesters in January 2016, which requested that the Ethiopian authorities stop using anti-terrorism legislation to repress political opponents, dissidents, human rights defenders, other civil society actors and independent journalists.

Since January 2016 the human rights situation in Ethiopia has not improved at all. Human Rights Watch reports that security forces have killed more than 500 people during protests over the course of 2016.


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina – Annual report on Human Rights and Democracy December 15, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
6 comments

Odaa OromooOromianEconomist

free-professor-merera-gudina

 

Related:-

OPRIDE: Ethiopia holding Oromo opposition leader, Merera Gudina, in solitary confinement


VOA Afaan Oromoo: Dr. Mararaa Guddinaa Har’a Abuaattoota Isaanii Waliin Wal Argan

EU: The Chair of the European Parliament Subcommittee on Human Rights (DROI) was shocked at arrest of leading Ethiopian opposition figure Prof. Merera Gudina December 6, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

 

Odaa OromooOromianEconomist

genocide-war-crimes-in-21st-century-is-conducted-by-fascist-tplf-ethiopia-regimemass-arrest-of-students-underway-in-najo-west-wallaggaa-oromia-23rd-november-2016-oromoprotests-oromorevolutionfree-professor-merera-gudina

The Chair of the European Parliament Subcommittee on Human Rights (DROI) was shocked at arrest of leading Ethiopian opposition figure Prof. Merera Gudina after his recent meeting with MEPs

Press release – Human rights05-12-2016 – 17:52


EU

(EP) DROI, Elena Valenciano (S&D, ES), made the following statement:

“On 30 November Ethiopian security forces detained the chairman of the Ethiopian opposition party ‘Oromo Federalist Congress’ (OFC), Professor Merera Gudina, shortly after his arrival in

Addis Ababa.

Prof. Merera was returning from Brussels where – together with other Ethiopian activists and the Olympian athlete Feyisa Lellisa – he had had a meeting with MEPs on 9 November 2016.

I urge the Ethiopian Government to make public any charges it has brought against Prof. Merera and I will continue to follow his case very closely.

The European Parliament adopted an urgency resolution on the violent crackdown on protesters in January 2016, which requested that the Ethiopian authorities stop using anti-terrorism legislation to repress political opponents, dissidents, human rights defenders, other civil society actors and independent journalists.

Since January 2016 the human rights situation in Ethiopia has not improved at all. Human Rights Watch reports that security forces have killed more than 500 people during protests over the course of 2016. Moreover the state of emergency has led to further significant restrictions on freedom of expression, association, and assembly. I therefore reiterate Parliament’s demands as set out in its resolution.

The European Parliament is aware of the difficult situation in Ethiopia and stresses the need to continue to support the Ethiopian people.”

U.S. Department of State Daily Press Briefing – December 1, 2016: Oromo Federal Congress chairman Dr. Merera Gudina has been detained by the Ethiopian Government. December 4, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistfree-professor-merera-gudinadepartment of state

 

QUESTION: Back to Africa. The chairman of the Oromo Federalist Congress opposition group in Ethiopia has been arrested. Gudina is well known, I think, in this building; has had meetings here and on Capitol Hill in the past; allegedly has met with or communicated with banned terrorist organizations.

MR TONER: Yep.

QUESTION: Any information on that?

MR TONER: Yeah, we do, actually. We’re obviously aware that, as you noted, Oromo Federal Congress chairman Dr. Merera Gudina has been detained by the Ethiopian Government. We’re concerned about this report. We strongly encourage the government to make public any charges it has brought against Dr. Merera. If true, this arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia and, frankly, further reinforces our view that Ethiopia’s declared state of emergency is perhaps being used to silence dissent and deny the constitutionally protected rights of Ethiopia’s citizens. And that’s contrary, I would say, to the promises of political reform made by the Ethiopian Government when the state of emergency was announced, so we’re watching it very closely.


Related Article:-


U.S. Senator Cardin Statement on Arrest of Dr. Merera Gudina in Ethiopia

Senator calls for immediate release Oromo People’s Congress leader, opening up of political space in Ethiopia.

 

Friday, December 2, 2016

WASHINGTON – U.S. Senator Ben Cardin (D-Md.), Ranking Member of the Senate Committee on Foreign Relations, released the following statement Friday after Dr. Merera Gudina, leader of the Oromo People’s Congress and one of Ethiopia’s opposition leaders, was arrested earlier this week after returning home following his testimony to the European Union parliament on the current political crisis in the country:

“Dr. Gudina’s arrest appears to be based solely based on the fact that he is a member of the opposition who has spoken out publicly against the regime, and as such he should be immediately released.  He is not the only member of the opposition to be arrested for speaking out, and his detention signals a disturbing lack of commitment to the fundamental freedoms enshrined in the Ethiopian constitution.

“The government’s crackdown on Oromo protesters over the past year have resulted in very troubling allegations of torture and extrajudicial killings by security forces with little in the way of meaningful accountability.

“The Ethiopian government should release all journalists, members of the opposition and civil society activists who have been detained, and take meaningful actions to open political space, starting with lifting current restrictions on social media.

“Ethiopia and the United states are close partners.  As such, I call upon the government to take actions which demonstrate that it is sincere about making political reforms toward an inclusive, truly representative government.”

Background:

Senator Cardin introduced a bipartisan Senate resolution in April that condemns government crackdowns on and violence against civil society, opposition leaders and the media, as well as asks the Secretary of State to conduct a review of U.S. security assistance to Ethiopia.


 

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech December 1, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
6 comments
December 1 at 3:46 AM
A top opposition politician from Ethiopia’s restive Oromo ethnic group was arrested after he spoke out against the country’s state of emergency in front of the European Parliament, a colleague said Thursday.Police arrested Merera Gudina and three others from his home in Addis Ababa late Wednesday shortly after his return from Europe, which included a Nov. 9 speech in front of the European Parliament in which he said tens of thousands have been arrested under the state of emergency.“We don’t know his whereabouts,” Beyene Petros, head of the Medrek coalition of opposition parties that includes Gudina’s Oromo Federalist Congress, told The Washington Post. “In terms of political leadership, he has been around and operating above board, peacefully.”Government spokesman Negeri Lencho said he had no information about the arrest.

Gudina appeared in front of the European Parliament with Rio Olympics marathon silver medalist Feyisa Lilesa, who sensitized the world to the demands of Ethiopia’s Oromo people when he crossed his arms in protest as he ran across the finish line in July.

Also present was Berhanu Nega of the Patriotic Ginbot 7, an armed rebel group fighting the Ethio­pian government, which prompted calls for Gudina’s arrest by pro-government media.

The Oromo ethnic group, the largest in the country, have been protesting for the past year over their historic marginalization as well as corrupt local government and the confiscation of their farm land for factories. At least 700 have died in the ongoing crackdown.

On Oct. 2, a protest during an Oromo cultural festival turned into a deadly stampede when police fired tear gas into the crowd killing more than 50, according to the government — though the opposition maintains the toll was 10 times higher.

The incident was described as a massacre and prompted riots around the Oromo region and attacks on foreign and government-owned factories, farms and hotels doing millions of dollars of damage.

A state of emergency was declared a week later and since then the government said 11,000 people have been detained.

In a briefing of foreign diplomats on Nov. 17, Prime Minister Hailemariam Desalegn said that the country has largely returned to calm since the emergency was declared and promised reforms to address grievances, including a more representative parliament.

There are no opposition members in the current parliament, which was elected in 2015.

Local and international rights organizations, however, have condemned the string of arrests accompanying the state of emergency, including that of journalists and politicians.

Two members of the Zone 9 blogging collective were rearrested after the state of emergency, as well as a newspaper editor.

Gudina spoke frequently with international media, including The Post, about the plight of the Oromo. While hundreds of his party members and most of his key deputies have been arrested, he felt he was safe because of his high profile and because he stayed within the narrow political bounds allowed.

“That’s what all of us are trying to do, play by the rules,” said opposition leader Petros. “What is different now from what he has been doing over the last 20 years?”


Related articles:

BBC: Ethiopia arrests opposition leader after EU visit

Al Jazeera: Ethiopia: Oromo opposition leader arrested

IBT: Ethiopia’s leading opposition leader Merera Gudina arrested after EU visit

Addis Standard: NEWS: ETHIOPIA SECURITY DETAIN PROMINENT OPPOSITION PARTY LEADER DR. MERERA GUDINA

Oromia: Ibsa Ejjannoo Gurmuu Deeggarsa Kongiressii Federaalistii Oromoo Idil-addunyaa irraa kenname July 17, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromo Federalist Congress

OFC International Support Group


Dhiyeenya kana Adoolessa 12, 2016 ykn Adoolessa 4, 2008 ALH gaafa ji’a saddeetessoo Warraaqsi Oromoo kan Oomiyaa handaara arfaniinuu raasa bahe  itti eegalametti mormiin Goondar keessatti jalqabeera. Mormiin kun kan bu’uura godhate gaaffii eennummaa akka ta’e himameera. Gaaffiin kun uummanni naannoo Wolqaayit-Xegedee jiraatu nu Amaara malee Tigree moti jechuudhaan wolqabatee ta’uun beekkameera. Humnoonni mootummaa Woyyaanee gaaffii tana seeraan furuu dhiisanii ajjeechaa fi hidhaa raawwachuuf yo socho’an uummataan wolitta bu’uu isaaniitiin lubbuun nama 10 ol galaafatamuunille beekkameera. Haala kana gad-fageenyaan xiinxaluudhaan, haalli ollaa keenya keessatti deemu kamuu qabsoo keennarrattille dhiibbaa kan qabu waan ta’eef ibsa armaan gadii kennineerra.

 1. Gaaffii mirgaa kan uummanni kaasu kan eenyummaa ta’e kan biraa murtee uummataatiin deebisuu malee humnaan ukkamsuu yaaluu cimsinee mormina. Ajjeechaa Hawaasa Goondar irratti fudhatamaa jiru ni balaaleffanna.
 2. Hidhamtoonni siyaasaa kan gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii qofaan, yaada ofii bilisaan waan ibsataniif qofa hidhaman marti haa hiikaman. Humnoonni ji’oota saddeettan darban keessa yakka ajjeechaa raawwatan gocha yakkaa isaaniitiif itti haa gaafataman.
 3. Mootummaan wayyanee ummattoota biyya Sanaa dabaree dabareen ajjeesaa fi dararaa garaagaraa irraan gahaa jira. Kanaafuu yeroo sabni tokko miidhamu inni ollaa taa’uu hin qabu. Keessattuu qabsoon uummata ollaa keennaatiin gaggeeffamaa jiru irree woyyaanee kan laaffisuu fi humna ishii kan bittimsu waan ta’eef qabsoo teennaaf tumsa malee gufuu moti. Qabsoon Uummanni biyyittii Sanaa Wayyaanerratti gaggeessu kan wal-tumsu malee kan wal-faallessu waan hin taaneef qindaawuu qaba. Uummani keennalleen haala kanaan akka hubatu feena.
 4. ”Uummanni Dammaqe, kan ijaaramee fi kan hidhate ni moo’a” dubbiin jettu tan Hayilee Fidaa tun yoomiyyuu ni hojjatti. Kanarratti hundaa’uudhaan dargagoonni Oromoo fi deeggartoonni qabsoo kanaa bakka jiran hundatti wali ijaaruuniifii gurmuudhaan qabsoo kana akka finiinsan gaafanna. Caasaa cimaa kan diinaan akka salphaatti hin diigamneen walcimsee deemamuu qaba.

Injifannoon Uummata Bal’aaf!

Gurmuu Deeggarsa Kongiressii Federaala Oromoo Idil-addunyaa
Adoolessa 16, 2016
Minneapolis, Minnesota


 

Press Statement: The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia April 30, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, Oromia.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments

Press Statement

John Kirby
Assistant Secretary and Department Spokesperson, Bureau of Public Affairs
Washington, DC
April 29, 2016

The United States is deeply concerned by the Government of Ethiopia’s recent decision to file terrorism charges against Oromo Federalist Congress (OFC) First Vice-Chairman Bekele Gerba and others in the Oromia region who were arrested in late 2015.

We again urge the Ethiopian government to discontinue its reliance on the Anti-Terrorism Proclamation law to prosecute journalists, political party members, and activists, as this practice silences independent voices that enhance, rather than hinder, Ethiopia’s democratic development.

We commend Ethiopian officials for pledging to address legitimate grievances from their citizens and acknowledging that security forces were responsible for some of the violence that took place during the protests in Oromia; however, the government continues to detain an unknown number of people for allegedly taking part in these protests and has not yet held accountable any security forces responsible for alleged abuses. This undermines the trust and confidence needed to produce lasting solutions.

We urge the Ethiopian government to respect due process of those detained by investigating allegations of mistreatment, by publicly presenting the evidence it possesses against them, and by distinguishing between political opposition to the government and the use or incitement of violence. We reaffirm our call on the government to protect the constitutionally enshrined rights of its citizens, including the right to participate in political parties, and we urge the Government to promptly release those imprisoned for exercising these rights.


http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/04/256745.htm

Oromo Federalist Congress International Support: Freedom for Bekele Gerba and all political prisoners in Ethiopian prisons April 29, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , ,
3 comments

Odaa OromooOromo Federalist CongressFree Bekele Gerba and all political prisonners in Ethiopia

 

The following is a statement of the Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG)


 

OFC-ISG Press Release No. 4 – April 27, 2016


“Ethiopian Prosecutors Charge Oromo Opposition Leaders under Anti-Terrorism Proclamation”


On April 22, 2016, Ethiopian federal prosecutors charged 22 individuals, including Mr. Bekele Gerba, First Secretary-General of the Oromo Federalist Congress (OFC), with violations of various articles of Ethiopia’s notorious Anti-Terrorism Proclamation (ATP). The charges include – but are not limited to – alleged communication with the banned Oromo Liberation Front (OLF), public incitement, encouraging violence, causing the deaths of innocent civilians as well as property destruction in cities, such as Ambo and Adama, during the recent protests in Oromia, Ethiopia. All prisoners were previously transferred from Makalawi to Qilinxu jail without any notice to their families or lawyers.

“When they arrived at Qilinxu prison, they were offered to take pills by prison administration – which all the 22 prisoners refused,” according to Bekele Gerba’s daughter Bontu in an interview she gave to Oromia Media Network (OMN) on April 23, 2016. “Then, the prison police took 4 of the prisoners – Bekele Gerba, Dejene Tafa, Addisu Bulala and Gurmessa Ayana – to a dark room and they are no more with the 18 others,” she added. “We, family members, were no more able to visit them this weekend,” said Aynalem Debelo, the wife of the Deputy Secretary of OFC, Dejene Tafa. “When we request their whereabouts and demand to visit them, the police has no answer. They told us to communicate with the prison administrators who are not willing to talk to us,” they told OMN.

Even when they were in Makelawi, prison conditions were harsh and dangerous. Bekele explained this in his own words in the court the following way:

“መታሰር ምንም ማለት አይደለም። አስሮ ሰብዓዊ መብትን መጣስ ግን የትም ሃገር የሌለ ነው። እንደ ኢትዬጵያ መንግስት ጨካኝ የለም። 4 በ 5 በሆነች ቤት የምንኖረው 23 እስረኞች ሆነን ነው። እዛችው ቤት ውስጥ ለሽንት የምንጠቀምበት ባልዲ እና የሁላችንም ልብስ ይቀመጣል። ይህን ተቃውመን የረሃብ አድማ ብናደርግ ‘ከፈለጋችሁ መሞት ትችላላችሁ’ ነው የተባልነው። እኛም ለመሞት ዝግጁ ነን።” – በቀለ ገርባ, 18/03/16

“Imprisonment is not a big deal. Violating prisoners’ human rights is rare in the world. No one is cruel like the Ethiopian government. We share a room of 4-meters by 5-meters with 23 prisoners. We put our clothes and a bucket for emergency in the same room. When we protested this by hunger strike, they told us, ‘You can die if you want to.’ We too are ready to die”.
– Bekele Gerba, Deputy Chairperson of Oromo Federalist Congress (OFC), March 18, 2016, at his third remand hearing.

Mr. Gerba appealed to the court about the inhumane and degrading conditions in the prison cell, but to no avail. During his fourth appearance in court on April 15, 2016, he showed his lawyer the rashes on his body resulting from insect bites, mainly bedbugs and fleas. Such detention conditions violate Article 18(1) of the Ethiopian Constitution, which reads: “Everyone has the right to protection against cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Mr. Gerba and others committed no crime, neither were they informed about all the charges against them. Above all, Mr. Gerba believes that only a peaceful and nonviolent struggle can guarantee real change and build a truly democratic society in Ethiopia. Mr. Gerba rejects violence and has stated as much in several interviews. He believes in Rev. Dr. Martin Luther King’s philosophy of nonviolent political resistance and has translated one of Dr. King’s books into Oromo so as to better spread this message. The EPRDF government’s accusations of terrorism against these Oromo political leaders are baseless. Rather, these charges are being used to suppress the basic human rights of Oromos and other Ethiopian peoples who are struggling to bring democracy, freedom and justice to Ethiopia. Such acts by Ethiopian government violate Articles 29, 30, and 31 of the Ethiopian Constitution, which guarantees the “Right of Thought, Opinion and Expression; The Right of Assembly, Demonstration and Petition and Freedom of Association.”

The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) is saddened by the magnitude of charges brought against Mr. Gerba and other political prisoners. We would like our supporters, friends and the world to know that these charges are false allegations. As stated by the Chairperson of the OFC-ISG, in an interview with Oromo-TV, “What worries OFC-ISG most is the fate of that country. If such acts of absolute repression crush every peaceful movement and produce radicals, it is advantageous neither to Ethiopia nor to the West. Therefore, we ask the international community to stand by our side and put pressure on the Ethiopian government to unconditionally free all Oromo political prisoners since the government has already taken accountability for the poor governance that ignited the Oromo protests in Oromia.”

The Oromo Federalist Congress International Support Group (OFC-ISG) is a non-profit organization established in 2010 with the mission to bring an end to the brutal oppression, injustice and inequality with a view to advancing human rights, rule of law, good governance, protection of the environment and sustainable development in Ethiopia by supporting the struggle of the Oromo Federalist Congress (OFC) through advocacy, education and financial contributions.

Oromo Federalist Congress International Support Group
Minneapolis MN

Oromia: OFC’s letter to the diplomatic community. #OromoProtests December 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromo Federalist Congress

oromoprotests-tweet-and-share1

The arrogance of the Ethiopian regime comes partly from the lack of serious pressure from the international community, especially from countries such as the US and the African Union, which watches the senseless drama silently.

The Master Plan is the continuation of the massive land grabbing across the country in such places like Gambella, Beni-Shangul, Afar and Oromia.

 

 

OFC’s letter to the diplomatic community


 

To: Members of the Diplomatic Community:


We, the Executive Committee Members of the Oromo Federalist Congress (OFC), a legally registered political party, make an urgent appeal to members of the diplomatic community on behalf of the Oromo students and the larger Oromo population.

The Ethiopian government is committing an atrocious act of brutality against Oromo students and the larger population, who are peacefully protesting across Oromia for their rights. Consequently, most universities, colleges, high schools as well as elementary sections across Oromia are also closed. Far worse, for the last four weeks, over 85 students and ordinary citizens have been mercilessly killed; thousands have been wounded while several thousands have been detained. Moreover, the government security personnel have targeted our members who were candidates and observers during the 2015 elections. None of the imprisoned persons are charged with any crime and brought to the court of law as the Ethiopian law requires. We think, the arrogance of the Ethiopian regime comes partly from the lack of serious pressure from the international community, especially from countries such as the US and the African Union, which watches the senseless drama silently.
As you might aware, the Oromo youth and the larger Oromo population are demonstrating against the so-called Addis Ababa and the surrounding Oromia towns Integrated Development Plan (Master Plan), which was done without the consultation of the local population whose livelihood, depends on land. Similar opposition to the same plan in 2014 claimed not less than 78 students’lives in Ambo town and other Oromo areas. No one was made accountable for that vicious act.

The Ethiopian government that shelved the plan for one year arrogantly revived it recently, provoking a fresh unrest. During this interregnum, except in few limited areas, at that under a controlled environment, the government did not conduct any discussion with the Oromo population on the Master Plan and its effect on poor Oromo farmers. Furthermore, none of the opposition parties and independent civil organizations was consulted as stakeholders. Sadly, for its brutal killing of students in 2014, the Ethiopian regime did not face any condemnation from the donor governments which prop up the regime except the western-based human right organizations, which did a good job. Thus, encouraged by the silence from the diplomatic corps and their foreign governments, it is now repeating the same act with a new vigor and sense of impunity.

Contrary to the claim of the Ethiopia government, the Oromo students and population are not against development per se. The Oromo students are protesting against massive land grabbing and the displacement of Oromo farmers from their ancestral land under the guise of development in several places. For your information, we have evidence that shows – after the 2005 elections alone more than 150,000 farmers were displaced with their families from the environs of Addis Ababa and nobody knows as to where about of these farmers and their children. Land is not just a material possession for the Oromo. It is intimately tied to their way of life and who they are. Thus, the Oromo students are also protesting against the systematic destruction of their traditions, values, language and other distinct Oromo traits that follow the loss of their ancestral land. Moreover, students are protesting the de facto annexation of Oromian territory that follows the implementation of the Master Plan that envisages encompassing nearly 3 times the current boundaries of the city. This is not only land grab, but also power grab, dismantling of the federal system and an existential threat for the Oromo.

Even before the implementation of the Master Plan, the City of Addis Ababa had exponentially grown horizontally into the peripheral Oromia territory. As a result of this, hundred thousands of farmers have continued to be disposed of their land, the only basis of their livelihoods. As indicated above, thousands who were disposed of their land at a nominal compensation have left their ancestral land and some of them moved to the harsh and unforgiving city life in Addis Ababa where they have become either homeless, daily laborers or beggars. The Master Plan is the continuation of the massive land grabbing across the country in such places like Gambella, Beni-Shangul, Afar and Oromia. Far worse, the corrupt government officials and cadres are recklessly displacing poor farmers for their own personal enrichment.

We strongly believe that looking away from the crimes of the Ethiopian regime and allowing it to terrorize millions of its citizens under the guise of fighting international terrorism is both morally as well as politically wrong. And partnership in fighting international terrorism should not be taken as a license to kill innocent citizens by authoritarian regimes such as that of Ethiopia. As we write this appeal to you, the Oromia region is under a practical state of emergency where the army, the federal police and other armed units of the regime have become the law of the land by themselves. Therefore, we urge you to put an utmost pressure on the Ethiopia government to stop its senseless killings and cease to use excessive force. We further request you to support the legitimate question of the Oromo students and ask the Ethiopian government to immediately stop the implementation of the Master Plan, release imprisoned students and other citizens as well as bring to justice those who have used excessive force against the peaceful demonstrators. As this is also a delayed reaction to the total robbery of the May 2015 elections by the EPRDF regime, we urge you to advise the regime to engage the country’s democratic forces by opening up the political space for all the concerned stakeholders so as to find a durable solution through a national dialogue.

Regards,

For the OFC Executive Committee, Merera Gudina (PhD) & Associate Professor of Political Science and International Relations,
Chairman, Oromo Federalist Congress (OFC)
Vice – Chairman & Head of Foreign Affairs of MEDREK.

 

 

HRLHA Press Release: Ethiopian Election 2015: Is Democracy Prosperous or Destitute? June 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????Human rights League of the Horn of Africa

Ethiopian Election 2015: Is Democracy Prosperous or Destitute?

 

HRLHA Press Release

June 28, 2015

 Public, For Immediate Release

Ethiopia holds general elections every five years; the most recent one was held on May 24, 2015. The ruling TPLF/EPRDF party, which has been in power for the past twenty-four years, officially announced on this past Monday, June 22, 2015 that the government and its allies ((political organizations created by EPRDF) won a landslide victory in the country’s parliamentary elections. In the announcement, the ruling party proudly declared itself, not just the winner, but that it was also more victorious than ever before by taking all seats in both the federal and regional parliaments with its allies. In the months and weeks leading to the elections, under very restrictive conditions and in some places even where detentions were common, campaigns by the opposition parties were very intense, and the public response in support of the parties was far beyond expectations.

Unfortunately, all of that was to no avail. Looking at the end results of the elections, all that could be said is that the huge public rally behind the opposition parties instead alerted the ruling party- it prepared itself and came up with more and newer tactics to rig the elections. Heavily equipped armed forces were deployed in different areas including the surroundings of the capital, Addis Ababa/Finfinne.

As has been the case during the previous elections, hundreds of opposition party candidates, and observers were hunted down and detained at different places prior to the polling day under the pretext that they created obstacles to the process of election or were suspected of being members of political organizations labeled terrorist by the EPRDF government, groups such as the Oromo Liberation Front (OLF), Ogadenean Nation Liberation Front (ONLF) and Ginbot 7.

filanooThousands of Oromo Federalist Congress (OFC) candidates and observers in Oromia Regional State, including Bule Hora (Guji Zone) South Oromia,  Makko and Darimu (Illu Abba Bora), Gimbi and Gulisso (Wallagga) West Oromia, Ginir and Goro (Bale), South Oromia were arrested and intimidated by the government security forces. OFC members Mr. Dula Matias and Mr. Zelalem Shuma in Dambi Dola (Wallagga), the Western Oromia Regional State were among those detained.

There have been cases of misinforming and misguiding voters, especially regarding voting times and places. Although it was announced ahead of the election day that there were plenty of voting cards, Oromo electors in some particular parts of the region were told that there were no voting cards left. In other areas of Oromia it has been confirmed that the voting cards were distributed to the people hours after the election has already started.

For example, in the following photo the EPRDF representative on the Toke Kutaye District (Ambo) was distributing voter cards on May 24, 2014.

Worst of all was the stealing of the ballot boxes after they were filled with voting cards in order to give all the votes to the candidates of the ruling party, regardless of whom the voter cards belonged to. The above mentioned incidents happened mainly in Eastern and Western Hararge, Dire Dawa, in various parts of central Shawa, in the Oromia Zone of Wallo, particularly at Wallo University, in Illu Abbabor, at Mettu University, in different parts of Wallaga, in Guji and Borana zones of the regional state of Oromia.

Accordingly, as proven in the announcement made by the National Election Board, the ruling TPLF/EPRDF Party stole most of the votes and, by so doing, systematically eliminated all opposition parties from the political game, leaving both the regional and federal parliaments without any alternative voices and differing political opinions. It is so worrisome that the country is once again back under a one-party monopoly of everything – political, economic, and social. All the rhetoric during the past two decades regarding the flourishing of democracy in Ethiopia has now proven to have been lies and deceptions- the reality is that democracy has been diminished.

Regardless of the unpopular results of the elections, both the Ethiopian peoples and all the opposition political parties should never feel that they lost. They should be rewarded for doing the best job that they have done – very peaceful election campaigns were conducted by the opposition parties and, in response, similar rallies and supports were shown by the general public. Both the Ethiopian peoples and the opposition parties have demonstrated and exercised genuine democracy in an oppressive political environment where democracy did not exist. Above all, the reaction of the population during the campaigns clearly demonstrated to the world that fundamental changes are needed in that country.

While the local observers were silenced by various types of harassment and intimidation, foreign and international independent observers such as the European Union and various human rights agencies chose to stay away knowing that, based on experiences from the past elections, their presence would make no difference except giving legitimacy to such a fake election. The decision taken by international observers not to participate in such a fake election could be described as a step in the right direction, a sign of rejection and refusal which showed that preconditions the government of Ethiopia followed for the election was wrong.  However, a lot more needs to be done to bring about positive political changes in Ethiopia.

The Human Rights League of the Horn of Africa is deeply concerned about the human rights situation in Ethiopia which keeps deteriorating over time. Ethiopia is a party to numerous instruments of international and regional human rights, humanitarian and other laws[1]. The Ethiopian government has accepted, signed and ratified most of the international human rights standards. It has an obligation to adhere to those agreements and their implementations.  However, the government of Ethiopia has repeatedly failed to implement those standards, including the Ethiopian constitution of 1995. On the contrary, the government adopted anti- terrorism legislation and NGO law which it has used to criminalize the democratic rights of the people.

The Ethiopian government has been given a number of recommendations from UN Human Rights Council sessions to adhere to the international instruments it has signed and ratified, including at the Universal Periodic Review (UPR) assessment outcome of 2014, where the country was given 252 recommendations to improve its human rights infringements it has committed against its people. The Ethiopian government also was advised to implement in full its constitutional protection for freedom of expression, assembly and association, and to encourage political tolerance

The parliamentary election of May 2015 in Ethiopia confirms that the country is heading towards a mono- political system of government. To change this, the Ethiopian government needs to:

 • Adhere to International, Regional and Domestic human rights and their implementation, humanitarian rights and its own constitution
 • Abolish the Anti-terrorism Proclamation of 2009
 • Remove NGO law 2009
 • Reforming the Freedom of the Mass Media and Access to Information Proclamation of 2009
 • Repealing the provisions shielding public officials from criticism

Therefore, the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) calls upon the international diplomatic and human rights agencies to join hands with the democratic-thirsty Ethiopian peoples and opposition political parties in their efforts to put pressure on the ruling TPLF/EPRDF party so that it abides by democratic principles as well as international laws and respects fundamental human rights so that genuine democracy can flourish.

[1] http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ETIndex.aspx

Human rights League of the Horn of Africa

UNPO: Election Delays Stable, Secure and Democratic Future for Ethiopia May 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????UNPO

Election Delays Stable, Secure and Democratic Future for Ethiopia

 

UNPO, 24 May

Deja vu in 2015 Ethiopian Elections

Almost 37 million Ethiopians had registered to cast their ballots in Ethiopia’s parliamentary and regional elections which took place on Sunday 24 May 2015. Although the results will only be announced in June, history shows that the only winner will be the long-ruling Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF), led by incumbent Prime Minister Hailemariam Desalegn: the party is expected to “win” nearly all – if not all – of the 547 seats in parliament and thus form the Government. Since 2005 the EPRDF has engaged in repressing any dissent and political opposition in Ethiopia, cracking down on independent media and civil society organizations, while charging government critics under harsh anti-terrorism laws. This has left the country without any viable counter voice to the ruling party and resulted in highly controlled political participation – something which according to the Ogaden National Liberation Front (ONLF), Oromo Liberation Front (OLF) and Sidama Liberation Front (SLF) is reflected in Sunday’s “fake” election.

In 2010, the EPRDF won 99.6% of the parliamentary seats, with various election observation missions (EOMs), including that of the European Union, saying the election was marred by intimidations and harassment of opposition activists. Human Rights Watch stated that the victory was the “culmination of the government’s five-year strategy of systematically closing down space for political dissent and independent criticism”. Such allegations were repeated on the occasion of this year’s election, which was the first since the death of former PM Meles Zenawi, the man who transformed the EPRDF into a powerful political organisation, while completely disregarding international standards for democratic governance and respect for human rights. The Government has denied any allegations of misconduct and accused the opposition, as well as its archenemy Eritrea, of plotting a disruption of the vote. Just before the elections, PM Desalegn claimed: “We remain vigilant and confident that the general election will be peaceful, free and fair, notwithstanding destabilisation attempts that may be tried by Eritrea or its local emissaries, which we will respond to with stern measures”.

The National Election Board of Ethiopia claims that the environment created for political parties this year was exceptional. However, the only international body present to monitor the electoral process was the African Union, the headquarters of which is based in Addis Abeba. The European Union and the United States, which monitored the 2005 and 2010 elections, did not participated this time, and their recommendations from the previous years remain largely ignored. It should also be noted that already before the Election Day, human rights groups claimed on Saturday 23 May that the polls could not be free or fair due to a lack of freedom of speech and participation byindependent media.

According to Al Jazeera, the voting process itself was smooth but the fractured opposition has complained of irregularities in the run-up to the election and of harassment and intimidation of their supporters. Furthermore, opposition groups also complained that several of their members were detained. Despite all these allegations, on the day of the election, the African Union’s EOM stated that the electoral process was held in an “orderly manner”. The polls closed at 6 pm on Sunday, but the final results will only be released by the National Electoral Board after 22 June 2015.

In a joint statement released the day after the elections, the Ogaden National Liberation Front, the Oromo Liberation Front and the Sidama Liberation Front put forth that the elections were not an expression of the democratic will of all the people, and that the preparation, the process and the final results of this election were and will be intentionally flawed. Therefore, according to international standards,  the election process cannot be considered free, fair and impartial. The three liberation fronts also argue that is not an accident that the international community opted out of observing this election, and instead purposely kept away to avoid legitimising this fake excercise of democracy. The complete statement is available here.

As highlighted during the latest in a series of conferences organised by UNPO, entitled “Cartoon Democracy: Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia”, UNPO deeply regrets that ethnic and political opposition groups in Ethiopia were once again deprived of their basic right to freely participate in determining the future course of their country. This should serve as a wake-up call for the EU, US and UK – the three largest development donors to Ethiopia – to better monitor and condition how their funds are being spent and to increase their support to democracy and human rights. Otherwise, the much praised stability of Ethiopia is very much at risk.

http://unpo.org/article/18243

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha May 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes ViralOFC at East Harargee, Oromianu haateeraa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Ibsa Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Filannoo biyyoolessaa bara 2007 ilaalchisee dhaabbileen mirga namoomaa hedduun erga duula nafiladhaatii kaasee haalli jiru haqa qabeessaa fi bilisa akka hin taane mirkaneessaniiru. Wayyaaneen duula nufiladhaarratti tumaatii, dhaanicha, ajjeechaa fi hidhaa raawwachuun ni beekama. Dhaabbileen mormitootaa wal-falmii filannoorratti injifannoo guddaa galmeessisuudhaan deeggarsa ummata bal’aa argachuunis ni beekama. Rifaatuu kanarraa kan ka’een, mootummaan gabroomsaa kun filannoodhaaf guyyaan lama yoo hafu muummichi ministeeraa yeroo isaa malee paarlaamaa biyyattii walga’ii waamuuudhaan mormitootarratti doorsisaa fi dhaadannoo dhageessisanii turan. Kunis mootummaan bu’aa filannoo humnaan saamuuf qophii jabaa godhaa turuu isaa ni mirkaneessa.

Dabballoonni ADWUI (EPRDF) ajaja hooggantoota isaaniirraa kennameef raawwachiisuuf sa’aatii filannoon itti jalqabamu dursanii halkan achi buluun korojoo guutan, humnoota poolisa federaalaa, humna waraanaa dafee dhaqqabaa fi milishaa bobbaasuun bakka bu’oota boordii filannoo fi taajjabdoota filannoo MEDREK/OFC irraa waraqaa eenyummaa saamuun guutumaan guututti (90%) buufata filannoo irraa ari’aniiru. Dabaltaanis, barattoota manneen baronootaa ol’aanaa kaardii filannoos dhoowwatanii mirga filannoo isaaniis irraa mulqaniiru. (Godina Arsii aanaa Kofalee fi godina Shawaa Dhihaa aanaa Midaa Qanyiitti kaadhimamtootaa fi deeggartoota OFC ajjeesaniiru.) Jimma, Naqamtee fi Baddalleettis hoogganaa ol’aanaa OFC kan ta’an obbo Baqqalaa Garbaa fa reebaniiru.

Kanaafuu, mootummaan nama nyaataa wayyaanee sagalee ummataa saamuun tarkaanfii ajjeechaa, hidhaa fi reebichaa hamaa hedduu raawwate. Nuti Gareen Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil Addunyaa gocha waayyaanee kana balaaleffachaa ibsa armaan gadii kana baafneerra.

1. OFC/MEDREK filannoo guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffame moo’eera.

2. Gochaan raawwatame ulaagaa filannoo addunyaa fi seera biyyattii kan hin guunne waan ta’eef cimsinee ni balaaleffanna

3. Saamiinsa sagalee uummataa irraa kan ka’een mormii ka’u hundaaf itti gaafatamaan wayyaaneedha.

4. Mirgoonni heeraan ummataaf kennames humna waraanaatiin irraa mulqamee, bakka buutotnii fi taajjabdootni boordii filannoos ta’ee taajjabdootni mormitootaa buufata filannoorraa ari’amanii filannoon geggeeffame haqa qabeessa akka hin taane ni ibsina.

5. Ummanni keenya Koongiresii Federaalistii Oromoo filachuu fi falmii barbaachisu hundaa godhuu keessaniif isin galateeffachaa kana boodas tarkaanfiin itti aanu maal akka ta’uu qabu KFO irraa hanga kennamutti mirga keessan kabachiisuuf qophiidhaan akka eegdan waamicha isiniif dabarsina.

6. murnootni mootummaa farra ummataa kana aangoorraa kuffisuuf karaa adda addaatiin socha’aa jirtan marti kan beekuu qabdan mootummaan wayyaanee aangoorra kan ture jabina qabaatee osoo hin taane faffaca’iisa humnoota qabsoo Oromoo irraa kan ka’e ta’uu ni hubanna jennee amanna. Kanaafuu, mirgoota ummata keenyaa kabachiisuuf yeroo garaagarummaa xixiqqaa dhiisnee gamtaa fi tokkummaadhaan kaanu amma.

Qabsoon itti fufa!

Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Related:

Mootummaan Korojoo Filannoo Saametti Akka Taajjabdoonni Mallatteessan Humnaan Dirqsiisa, Jedhu Mormitoonni

Namoo Daandii, VOA Afaan Oromoo, 

Aanaalee Filannoo Oromiyaa hedduu keessatti humnoonni hidhattootaa Mootummaa akka taajjabdoonni korojoo humnaan harkaa fudhatamee fi irraa hariyatamnitti mallatteessanii fi seera-qabeessa fakkeessan doorsia, hidhaa, miidhaa haga rasaasaan rukkutuu ga’u irratti geggeessaa jiru, ka jedhan – barreessaa Kongiresa Federaalawa Oromoo, Obbo Beqqelee  Nagaa ti.

Qellem Wallaggaa keessatti sababaa kanaan namoonni sadii sababaa kanaan walitti-bu’insa uumameen namoonni sadii rasaasaan haleelamuu isaanii, Arsii Lixaa fi bakkawwan hedduu ka biroo keessatti immoo taajjabdoonni hidhamuu dubbatu.

Aanaa Gadab Asaasaatti namni Mederekiif dorgomanii fi Shawaa Lixaa keessatti taajjabduun filannoo amma hidhaa baqadheen dhokadhee jira, jedhanis himannaadhuma wal-fakkaataa qaban.

Gabaasa guutuuf asi tuqaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2791471.html

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/05/24/deja-vu-in-ethiopias-may-24-2015-sham-elections-marred-by-rampant-electoral-fraud-malpractice-and-violence-by-the-ruling-tplf-to-stay-on-and-maintain-the-24-years-tyrannic-rules/

Ethiopia: Elections Signal Need for U.S. Policy Change. #Africa. #Oromia May 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????Freedom HouseEthiopia's scores on freedom

Ethiopia: Elections Signal Need for U.S. Policy Change

Freedom House, Washington, May 21, 2015

In advance of Ethiopia’s elections scheduled for May 24, Freedom House issued the following statement and policy recommendations:

“The Ethiopian government’s disregard for international standards for free and fair elections as it prepared for voting should convince the United States that it must rethink and shift its relationship with that government,” said Mark P. Lagon, president of Freedom House. “For Ethiopia to represent a stable, reliable ally in the region, U.S. security and economic assistance must be accompanied by Obama administration strongly urging it take tangible steps to strengthen civil society’s voice, good governance, and democracy.”

Policy Recommendations 

 • Reallocate a portion of the economic and security assistance to programs dedicated to supporting democracy.
 • Push for creation of a special U.S. fund that could become a source of outside support for Ethiopian human rights and democracy groups.
 • Regularly request that visiting U.S. officials obtain access to detention centers where journalists, human rights defenders and other political prisoners are being held.
 • Pursue a strict application of all laws and regulations, including the Leahy Law, that ensure security assistance does not go to perpetrators of human rights abuses.
 • Include in the USAID country development strategy clear guidance on the importance of supporting independent media in Ethiopia, to promote freedom of expression, ensure accountability of government, and fight corruption.

Ethiopia is rated Not Free in Freedom in the World 2015, Not Free in Freedom of the Press 2015, and Not Free in Freedom on the Net 2014.

Freedom House is an independent watchdog organization that supports democratic change, monitors the status of freedom around the world, and advocates for democracy and human rights.

https://freedomhouse.org/article/ethiopia-elections-signal-need-us-policy-change#.VV_c9dJVikp

Oromia (Finfinnee): Hiriirri OFC/MEDREK waame ni hafe duulli filannoo itti fufe May 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????VOA

Ummata Amboo fi OFC

FINFINNEE: Hiriirri MEDREK waame ni hafe duulli filannoo itti fufe

Henok FenteEskinder Frew, VOA Afaan Oromoo   18.05.2015 

Bakkee Jaan meedaa jedhamutti kanneen argaman deggertootaa fi miseensota paarti MEDREK 200 hin caalle turan. Kanaaf jecha wal ga’iin sun geggeessamuu kan hin dandeenye ta’uu miseensota, deggertootaaf gaazexeessota achitti argamaniif kan ibsan barreessaa paartii medreK obbo Gebru G/Mariyaam turan.

Doktor Mararaa hiriira Amboo irratti
Doktor Mararaa hiriira Amboo irratti

Kanaaf kan itti gaafatamu hiriirri sun waltajjii Masqalaatti akka hin geggeeffamne kan dhorke bulchiinsa magaalaa Finfinnee, IHADEG fi poolisii dha jedhan.

Wal ga’ii nuti har’a waamne akkuma sila jedhame waltajjii Masqalatti ture. Hin eeyamamu jechuu dhaan asitti akka geggeessamu ta’e. Asi immoo naannoon isaa poolisii dhaan marfamee, poolisiinis isa kana duraa caalaa heddumminaan ba’ee uummati akka rifatu godhe jedhan.

Kanneen ofi irra deebi’anis jiru. Kanaaf kaadhimamtoonni magaalaa Finfinnee ofii isaanii beeksisuuf wal ga’ii isaan har’a waaman akka barbaadametti milkaa’uu baatu iyyuu kanneen asitti argamtan uummata keenyaaf ergaa dabarsuuf ni geessu waan ta’eef soda kana bira darbitanii asitti argamuu keessaniif maqaa kaadhimamtootaa fi maqaa paartii Medrekiin isinan galateeffadha jedhan.

Barreessichi Medrek VOAf akka ibsanitti wal ga’iin sun maaliif utuu hin geggeessamin akka hafe dubbataniiru. IHADEG ofii isaatiif wal ga’ii garaa garaa asitti waamee jira. Namoota karaa adda addaan gara wal ga’ii kanaa dhufanis ni dhorku jedhan. Hiriira kana irratti uummata hagamiitu argama jettanii tilmaamtanii turtan isa jedhuuf ennaa deebisan:

Nuti uummata kuma 35-50 oltu argama jennee eegaa turre. Kana immoo wal ga’iilee kutaalee biyyaatti geggeessine irratti arginee jirra. TV irrattis argamee jira. Inni kan Finfinnee waan addaa miti. Garuu dhiibbaa nu irra kaa’ameen ba’iin isaa kana ta’eera. Gama keenyaan ergaan darbeera waan ta’eef hagas waan nu jeequ miti jedhaniiru.

Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaan deebii kenneen waltajjiin Masqalaa waan hin eeyamamneef sababi isaa maal akka ta’e ibsee jira.

Bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaan daayroktreetii kaabinee obbo Feleqee Negaash akka jedhanitti haalli qabatamaan waltajjii masqalaa ifaa dha. Waltajjiin sun ijaarsi daandii baaburaa fi sochiiwwan ka biroon naannoo itti geggeessamu waan ta’eef wal ga’iif akka hin eeyamamne ibsaniiru.

Duula filannoo Amboo fi Gudar Dr. Mararaa waliin
Duula filannoo Amboo fi Gudar Dr. Mararaa waliin

Yeroo dhiyoo wal ga’ii ittisa laga Abayaa ilaallate kanneen geggeessan angawoota mootummaa ol aanoos waltajjii masqalaatti akka hin geggeessine dhorkinee turre jedhan. Obbo Feleqeen akka jedhanitti Medrek wal ga’ii sana akka geggeessuuf garuu JAN MEDAn eeyamameera jedhan.

Paartii Medrek ilaalchisuun komeewwan kanneen biroon dhiyaatan garuu Finfinnee dhaa ala waan ta’aniif raga akka hin qabaanne tuqaniiru. Mana maree bakka bu’otaaf kanneen dorgoman kaadhimamtoota 270 kan dhiyeesse Medrek, naannolee adda addaa keessatti duula filannoo geggeessaa jira. Dura taa’aa paartichaa dabalatee bulchiinsi ol aanaan ka Medrek har’a Jan Meedaatti hin argamne. Paarticha bakka bu’uun kan dubbatan obbo Gebru G/mariyaam garuu filannoon sun kan haqaaf walabaa akka ta’u paartii biyya bulchuuf waamicha dabarsaniiru.

Ka biroo deggeraa Medrek kan ta’an obbo Tesfaye Aberra kanneen hiriira har’a Medrek waame irratti hirmaatan keessaa si’a ta’an paartiin isaanii IHADEG caalaa waan wayyu fidee dhufa jettanii yaaddu isa jedhuuf ennaa deebisan:

IHADEG guddina dinagdee wayyaawaa galmeessisaan jira yeroo jedhaa jirutti filannoon kun geggeessama. Kun sagalee Medrek argachuu male dhabsiisa jettanii hin tilmaamtanii? Obbo Tesfayen akkas jedhan.

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2776212.html

“Ruling party can’t win in Oromia without electoral fraud,” Dr. Merera Gudina, speaking to VOA

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/05/ethiopia-ruling-party-cant-win-in-oromia-without-electoral-fraud-dr-merera-gudina-speaking-to-voa/

 

Related: Oromo Youth in Ciroo Town (Harargee, Oromia) During OFC/Medrek’s Campaign

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/05/video-oromo-youth-in-ciroo-town-during-ofcmedreks-campaign/