jump to navigation

#OromoProtests 2020 Global Solidarity Rally in Nuernberg Germany, Paris, France, Stockholm, Sweden (25 July 2020) July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far
Oromo Protests global solidarity rally in Nuernberg, Germany, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in Nuernberg, Germany, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in France, Paris, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in Sweden, Stockholm, 25 July 2020

Global Oromo Rally Against Ethiopia’s Fascist Regime. #OromoProtests March 24, 2018

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Rally-March for oromo lives in Washington DC, Maryland & Virigina area

Hiriira mormii Hawaasa Oromoo Washington DC tiin geggeeffamee:

Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo Biyya Netherlands,Magaalaa The Hague 2018

The Oromo community in the UK Rally

 

 

 

The Oromo community in France Rally

 

‘Fight for democracy in Ethiopia continues’ – U.S. Congress to vote on H. Res. 128. Click here to read at Africa  news

Ethiopia activists activate shutdown in Oromia to protest emergency rule- Africa News #OromoProtests March 5, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

ETHIOPIA

Most towns across the Oromia regional state in Ethiopia are observing a three-day social shutdown called by online activists and youth in the state popularly referred to a Qeerroo.

Videos posted online show closed shops and offices in towns whiles there is no signs of transport activities. The move is to protest a state of emergency decree imposed by government on February 16.

It was controversially ratified by the parliament last Friday even though activists continue to claim it failed to garner the necessary figures. The speaker of parliament has since apologized for the mix up in computing the votes.

Today’s shutdown was expected after a lead online activist, Jawar Mohammed, served notice of the action via his social media handles. This message of March 3, 2018 read as follows:

NOTICE: As you all have seen, the illegitimate and unnecessary state of emergency declared by the TPLF military leaders have failed to secure 2/3 support in parliament. The regime has been given two days to officially announce SOE has been revoked and return the army to its barrack.

“That deadline passes tomorrow, Sunday March 4, 2018. If the regime fails to publicly announce revocation of the SOE, a three day strike will start on Monday March 5, 2018. Business, government offices, and ll roads will be closed. As usual medical facilities are excepted.

“Therefore, all are advised to quickly conclude their travel by Sunday afternoon and remain where they are for the next 3 days.”

The Oromia region has been the heartbeat of anti-government protests that started in 2015 through 2016 till a state or emergency was declared in October that year. The measure was lifted in August 2017 but has been reinstated six-months on in a security move according to the government.


Related:

Magaalaaleen Oromiyaa Maal Keessa Oolan? – VOA Afaan Oromoo

Ethiopians strike over state of emergency- Daily Mail

NEWS: MORE THAN A DOZEN KILLED BY SECURITY FORCES IN ETHIOPIA’S OROMIA; REGION HIT BY YET ANOTHER BOYCOTT

Tajaajjilli geejjibaa magaalaa Finfinnee galuufi bahu adda cite

Oromia: DHAAMSA QEEROO IRRAA. #OromoProtests  February 24, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromoooromianeconomistNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, Ethiopia

DHAAMSA QEEROO IRRAA 


Peresedantii Mootummaa Xoophiyaatii
Af-Yaa’ii Mana Mare Bakka Bu’ootaa Ummaataa Xoophiyaatiif
Koree ministiroota zoophiyaatiif
Mana Marii Bakka Bu’ootaa Ummaataa Xoophiyaatiif
Dh.D.U.O Tiif
Geggeessitota Sadarkaa Adda Addaatiif
Saba Ballaa Uummata Oromootiif
Qeerroo Naannoo Oromiyaatiif
Fannoo Naannoo Amaraatiif
Zermaa Ummatoota Kibbaa Guraageetiif
Wadala Ummatoota Kibbaatiif
Nabiroo Ummatoota Kibbaatiif
Raayyaa Ittisa BiyyaatiifDhimmi isaa: Labsii Yeroo Muddamaa Kan Ilaalatu


Barri hedduun darbaniiru, jechootni akka nadhii dammaa dhamdhamaa tolaanii fi urgaa foolii bookaa qaban waa’ee tokkummaa biyyaa xoophiyaa faarsan baayyeen taphatamaniiru, faarfatamaniiru akkasumas walaloon, Og-barruu fi wellistoonni bayyeen faaruu meshaalee muuziqaa aadaa fi ammyyaan dabalame sirbaniiru waa’ee tokkumma xoophiyaa. Kana duwwaa miti gotootni bayyee aarsaa heddu kaffalaniiru waa’ee tokkumaa xoophiyaatiif. Ammas yeroon dabaree nuuf laattee tookkuma keenya akka mirkaneessinuuf qeerroon Oromiyaa qaamota armaan oliitiif hundaaf waamicha gochaa jirti. 


1. Perezedaantii mootummaa xoophiyaatiif


Yeroo kumaatamni du’ee, kumaatamni mana hidhaatti dararamuu fi Kumatamni biyyaa tokkummaan xoophiyaa kessatti faarsamu kessatti qe’ee, sabni guddaan salphate fi qabeenya isaa irraa buqqa’ee beelaaf hongeen dararamu hin dubbanne, akka perezendaantii biyyaa tokkottillee miti akka nama dhuunfaa tokkoottillee yaada kee hin ibsanne. Yoo aangoon siharkaa jiraattee maaf midhamtu, maaf dararamtu jechuudhaa yoo baatteyyuu as baatee baga duutan , baga qe’ee fi qabeenya keeessan irraa buqaatan osoo jeette nutti tola akka qeerrooti. Silaa maal buuftaa miti waa’ee labsii muddamaa kana irratti waa jechuu kee barbaanna akka lubbuun jirtuu fi hin jirre baruuf. Ta’uu yoo baate reeffa Perezendaantii ta’ee biyya bulchaa jiruu jechuu genus book irraatti si galmeessina. mee onnee godhu, jiraachuun garaa duwwaaf miti, barri dhufee darba seenaa garuu baraan jiraatti.


2. Af-yaa’ii mana mare bakka bu’oota uummataatiif


Gaafa mootiin fari’oo saba israa’el waanjoo garbummaa jalatti waggaa hedduu rakkisaa ture Museetu ka’e . Ulee Museen harkatti qabatee ture saba israa’eeliin garbummaa mootii fari’oonii, loltuu fari’ooni fi bishaanii nyaatamuu galaana diimaa jalaa isaan baase malee garbummaaf yokkiin du’aaf isaan hin laanne. Sobaaf muka walitti hin rukkuttin uleen siharka jirtu yeroo tokkoo fi isa xumuraaf dhimmaa haabaastu , uummata bakka buutee jirtuuf sagalee haa dhageesistu.


3. Koree Ministiroota xoophiyaatiif


Seenaa daba dalaguuf demaa jirtu, nama ni dagoggortu, dogoggara keessaniif immoo qeerroon garaa dhiifamaa qabdi, tarkaanfii fudhachuuf deemaa jirtan kanarraa yoo debitan fi jijjirama siyaasaa fi sirna dimokiraasii hundeen isaa heeraa fi seeraan ol aantummaan isaa mirkanaa’ee akkasumas biyyaa walqituummaan lammiilee keessatti mirkanaa’ee ijaaruuf waadaa seenuun har’uma hojiitti yoo jijjiirtan qeerroonii fi uummanni oromoo afaanuma haak jedhee isin tufuuf ka’een isin degera isin waliin guddina xoophiyaa haaromteef hojjeta. Yoo ta’uu baatee fi humna waaraanaa abdachuun labsii kana uummata nagayaa irratti garee faayyidaa dhuunfaa isaa eeggachuuf carraaqu waliin taatan, waraanni isin ittin boontan kun harki caalaan dhaloota qubee fi qeerroo akka ta’e isin hubachiisuun barbaanna. 


4. Mana Marii Bakka Bu’ootaa Ummaataa Xoophiyaatiif


Uummanni xoophiyaa:


a. Qotee bulaan barressuuf fi dubbisuu hin dandeenye beekumsa naaf ta’i, naaf barreessi naaf dubbissi ,beekumsa naaf ta’i naaf dubbadhu jedhee isin filatee hin dagatiinaa adaraa abba keessannii, adaraa harmee fi adaraa biyyaa.
b. Qaro dhabeenyiin qaroo naaf ta’aa naqaraa, karoo hin qabuu qaroo naaf ta’aa jedhee isin filatee hin dagatiinaa. Adaraa qaroo, argaa ilaalaa murtee kennaa
c. Qoomaa hir’uu bakkan fiiguu dadhabetti fiigii naaf qabi, jedhee sagalee siniif kennee hin daagatiinaa.
Walumaagalatti isin afaan uummataati afaan saba balaati sammuu uummata keessaniin yaadaa. Afaan uummata keessaaniin dubbadha. Rakkoon fi gadadoo uummata keessanii hin dagatiinaa. Nidagattu jennee hin yaadnu haadha fi abbaa ilmoo isaanii ol adeemtoota qeerroo fi qarree dabtaaraa fi qalama qabataniif ganama mana bahanii osoo manatti hin deebiin hafan. Qeerroo fi qeerre fulbaana birraa bariite nagaa dhaammatanii digirri fideen dhufa jechuun waadaa seenanii garaa unirsiitii deeman garuu reeffi isaanii manatti galu. Qabsoon qeerroo homaa kaayyoo kan biraa hin qabu innis tokkoo fi tokkodha. gochaalee armaan olitti caqafaman hanbisuun xoobiyaa biyya dimokiraasii fi biyya walqixxummaan lammiilee keeessatti mirkanaa’ee taasisuu qofadha. Kanaafu uummata bakka buutan dagattanii afaan badii hin ta’iinaa jetti qeeroon.


5. Dh.D.U.O fi Geggeessitota Sadarkaa Adda Addaatiif


Isiniif ergaa gabaabduu fi ijoo taate qabna. Dhuguma qaama uumata oromoo geggeessu yoo taatanii fi boor uummata oromoo waliin biyya geggeessina jettanii abdii qabdu ta’e labsii muddamaa kan gonkuma hin fudhatiinaa, yoo diddee kan murtooftu taate illee hojirra oolmaa isaa irraatti akka qooda hin fudhanne uummata oromoo waliin gumaa taatu of eeggannoo godhaa. Kun akkeekkachiisa uummanni oromoo marti fi qeerroon yeroo xumuraaf isinii kennudha .
Hubachiisa: Mootummaan garboomfataan sadarkaa addunyaatti caaasaa mataa isaatiin biyyaa yokkin saba tokkoo kolonii jala galfatee hin beeku. Kun dhugaa qorannoon mirkanaa’edha. Garuu dabalee bitamtuutti fayyadamuun bandaa warra jedhaman jechuudha, garboomsuu ni danda’a . isin garuu gocha akkasiif karaa fi garaa akka hin laanne abdii qabna nuti qeerroon.


6. Saba Ballaa Uummata Oromootiif 


Labsiin muddamaa kun labsii duguuggaa sanyii ittin raawwachuuf labsame dha. Uummanni oromoo rooroo ofirra qolachuus ni baaka. Nuti oromoo akka beeknutti uummata yeroo obboleessi isaa du’u irraa dheessu, yeroo ilmoo isaa birratti duutu irratti ilaalu miti saba wal irratti du’u male. Kanaafuu labsiin muddamaa kun humnaan nurratti kan labsamu yoo ta’e afaan tokkoon yaada tokkoon xiqqaa fi gudda , dhalaa fi dhiira, qeesii fi sheekii osoon hin jedhiin akka ofirra mormitan dhaamsa isinii dabarsina. Qeerroo egeree biyya irraa akka hin hafne abdii uummata oromoo mara irraa qabana.


7. Fannoo,Zarmaa,wadala fi Nabirootiif 


Nuti keessatuu qaama qabsoo bilisummaati. Biyyi xoophiyaa kun boor nu eeggati, mana keenya booriiti akkasumas biyya nuti kunuunsinee dhaloota nuti aanuuf keninu nudha abdiin biyyaa. Biyya lama hin qabdu boor yoo feene kan dhiifnee demnu miti. Biyya tokkitti qabdu kana immo yeroo gartuun fedhii dhuunfaa isaaf kallatti isatti tale irra yoo barbaade heera fi seera baasee yoo fedhi immoo diigee akka shaqaxaa mummata isaa aangoo harkaa qabuu fayyadamee daldalu teenyee hin ilaalu. Afaan tokkoon aagoon kan uummataati jedha yoo fedhe immoo aangoo siyaasaa haa hafuuti aangoo uumamaa fi mirga namoomaa illee nurraa muulqee uummata balla dararu kana afaan tokkofon kaanee yoo labsiin kun hojiitti jijjiirame mormuu fi yeroo xumuraaf ofirraa fonqolchinuf dursitanii qophii ballaa fi tarsiimoon degerame akka gootan qeerroon dhaamsa isiniif dabarsina. Waliin biyya dimokraasii fi dinagdeen badhaate xoophiyaa haaraa ijaarra.


8. Raayyaa Ittisa Biyyaatiif


Dhumarratti raayyaan itti biyyaa uummata keessaa kan walitti qabame ( ijaarame) uumata isaaf kan hojetu, daangaa biyya isaa diina alaa irraa akka eegu nageenya uumata isaa geeguu dangaa biyya fi gammojjii keessa beelaa fi dheebuu obsuun akka eegan qeeroo sirritti beekti. Haala michataa keessa akka hin jirre ni beekna. Haata’u harmee isaanii ji’a sagal garaatti baatte ciniinsifatte deesse fi abbayyee isaanii marrummaan hidhate isaan guddise , obboleeyyan isaanii waliin tiruu takka boraafatanii dhalatan, qotee bulaa fi daldalaa dafqa isaa cobsee hojjetee mindaa isiniif kaffalu, barataa baradheen bor matii koo fi biyya koof bu’aa buusa jedhee xaaru irra irraatti akka afaan qawween hin dorsisne fi dhukaafne qeerron abdi qabna. Garuu tarii hubannaa fi hariitti dagattanii dogoggora seenaa keessa akka hin seenne qeerroon waamicha isiniif goona. Mootiin ni mo’a ni kufas uummanni garuu ni jira gara kaayyoo keessa dagattaniif harkaa abba irree ta’uu uumata harka duwwaa irraatti ol aantummaa qawwee akka hin agarsiifne irraa deebinee waamicha isiniif goona.
Hubachiisa: Qaama dhimmi ilaaluuf
Keessumaa warri qeerroo xiqqisitanii yaaddan,qeerroo booda uummata ballatu jira, kaan kaan yoo hafe iyyuu humna waraana isin itti biyya bulchina jetteanii abdatan gariin qeeroodha. Ilaallataa lolaa.
Dhugaa qabna ni injifanna!!!!!!!!! injifannoon kan uumataati ballaati.


Qeerroo irraa 


Galagalcha.


Dr. Mahammad Hassan (Ciro) 0911865071
Awwal Mahaammad (Ciro) 0924620033
Aliyyii Kaliifaa (Doobbaa) 0910336695
Fooziyaa Amiin (Bookee) 0911219219
Caaltuu Saanii (Habroo) 0911075558
Dassaaleny Dhugumaa(O/Bultum) 0912008135
Jibriil Yuyyaa (Masalaa) 0912308272
Kimiyaa Jundii (Habroo) 0910033517
Awwal (A/Xuulloo Hirna) 0924620033/0929105631
#Qaama dhimmi ilaalu hundaaf


ክፍት ደብዳቤ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በሙሉ
ከኦሮሞ ቄሮ የተላለፈ ጥሪከሁሉም አስቀድመን ባላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ።

ሁላችንም እንደሚናውቀው የኦሮሞ ቄሮዎች ህይውታችንን መስዋዕት አዲርገን የኦሮሞ ህዝብ መብትና ብሄርቤረሰቦች እኩልነት የተረገጋጠባትን ኢትዮጽያ ለመመስረት ሰላማዊ ትግል እያደረግን ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሰላማዊ ትግል ይህችን አገር እየቀየራት ይገኛል።

ይሁን እንጅ አንባገነን የሆኑ የTPLF ጥቂት ኮንትሮባንዲስቶች ቡድን አገሪቷን ለማዝረፍ በተሃድሶ መሪዎች ና በቄሮ የተዘጋባቸዉን የዝርፍያ መንገድ መልሰዉ ለመቆጣጠር ፣ አገርቷን በጦር ሀይል ለማቆጠጣር አስቻኳይ ግዜ አወጅ እያዋጁ ይገኛሉ። ይሄ አዋጅ በማንኛውም ሁኔታ ተቀባይነት አይኖረዉም።

የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኮንትሮባንድስቶች አገሪቷን ለመበዝበዝ እና ለመበታተን በኦሮሞ ህዝብና በመላው ብሄርቤረሰቦች ላይ የታዋጀ አዋጅ እንዲሰረዝ የበኩላችሁን የዜግነት ግደታ በመወጣት አገሪቷን ከዉድቀት እና ከመበታተን እንድታድኑ የኦሮሞ ቄሮ በዚህ ደብዳቤ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ከዚህ እልፎ አዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ የኦሮሞ ቄሮና ህዝብ የአፀፋ ምላሽ ተጠያቂዎቹ TPLF ና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መሆናችሁን እናሳስባለን።

ከሰላምታጋር
የኦሮሞ ቄሮ


Related article in Oromian Economist, click here

Crisis in Ethiopia: elections, and fast! RENÉ LEFORT, Open Democracy February 20, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Capsizing: The system of government introduced in 1991, and monopolised by Meles Zenawi from the early 2000s, is irremediably dead. It had been in its death-throes since Meles’s sudden demise in 2012. The snap resignation of Prime Minister Hailemariam Dessalegn on February 15 marked the serving of the official death certificate.

What is urgent is to bring down the tension by focusing the hopes and energies of the activists on a political way out, in the form of a tested, unchallengeable mechanism.

Recently resigned Ethiopian Prime Minister Hailemariam Dessalegn speaking in China, May 15, 2017. Lan Hongguang/Xinhua News Agency/Press Association. All rights reserved.


The crisis in Ethiopia has suddenly gained momentum and reached a tipping point. Things could go either way. The country could dig itself even deeper, with consequences that don’t bear thinking about. Or there could be a broad realisation that Ethiopia is “at the precipice”, bringing a surge of realism and pragmatism that would finally start a process of political rebuilding on solid, inclusive and lasting foundations.

This will require compromise, an attitude that is, to say the least, somewhat unfamiliar in traditional Ethiopian culture. All the actors will have to find a balance between what they would like to get and what they can get, between the short-term and the long-term. But time is short, numbered in weeks, maybe days.

Capsizing

The system of government introduced in 1991, and monopolised by Meles Zenawi from the early 2000s, is irremediably dead. It had been in its death-throes since Meles’s sudden demise in 2012. The snap resignation of Prime Minister Hailemariam Dessalegn on February 15 marked the serving of the official death certificate.

He had privately indicated his intention to resign, but not until after the planned spring congress of the governing coalition of the four major ethnic parties: the Amhara National Democratic Movement (ANDM), the Oromo Peoples’ Democratic Organisation (OPDO), the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) and the Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM).

The reason he gave for his resignation, as “vital in the bid to carry out reforms that would lead to sustainable peace and democracy”, is particularly open to question in that he was a well-known reformist. Did he quit because he was pushed or because he had become aware of his powerlessness? In the midst of the worst storm that the country has experienced for decades, he was the official captain of a crew that had become so disparate, divided and disloyal that his vessel was pitching and yawing wildly.

Hailemariam probably did not want to be held responsible in the event that it should capsize. He may also have hoped that his departure would back the ruling coalition into a corner and leave it with no other alternative than to set a course out of the storm and form a new crew capable of following it.

Hegemony?

In parallel with this decline in central power, the respective strength of the coalition’s regional parties, starting with the OPDO, has continued to rise to the detriment of the TPLF, which had dominated the coalition for more than two decades despite the fact that Tigrayans account for only 6% of the nation’s population. And alongside this centrifugal movement, opposition forces – both legal and illegal, national and anchored in the diaspora – were growing in power, after long years of repression had kept them in the wilderness.

As the body politic fragments and levels out, the protests show no sign of abating, mainly in Oromya, even though not a week goes by without its death toll of victims of the security forces. Oromo complaints of marginalisation have gradually shifted towards claims of what they believe they deserve as the country’s most populous and richest region: to be at the top.

The home strike on February 12 and 13 paralysed Oromya as far as the gates of Addis Ababa, demonstrating that a blockade of the capital would not be inconceivable. Unprecedented crowds in multiple cities celebrated the return of the most prominent political prisoners: around 6,000 have been freed since a gradual amnesty announced at the beginning of January. Buoyed up by its successes, the street – at least in Oromya – could misinterpret the disarray of the EPRDF to the point that it could believe itself to have achieved an hegemonic  position that none can deny it.

However, this popular movement, mostly spontaneous and therefore loosely organised, has its shadow side, at least on the margins. While the primary responsibility for the forced displacement of almost a million people – mostly Oromo, a minority Somali – essentially since September 2017, described as “interethnic clashes”, is attributable to the Somali authorities, at grassroots level it has stirred up ethnic tensions that were previously latent, or at most sporadic and sparse.

Ethnic clashes and nationalist hysteria

The frequent claim that multi-ethnic communities have lived in peace for centuries is both true and false. “Ethnic clashes” have always taken place around basic issues: land, pasturage, water. They have flared up with all the major upheavals and subsequent power vacuums of recent decades, such as the agrarian reforms of 1975 and the introduction of the federal system in 1992-1993.

The national parties, mainly OPDO and ANDM, have backed the quest for “national identities” and claims of “national rights” in order to assert themselves vis-à-vis the TPLF and ride the wave of protests. Some of their leaders have even given their imprimatur, at least through inaction, to outbursts of nationalistic hysteria that itself also masks well-known interests, ultimately leading to “ethnic cleansing” accompanied by dispossession and pillaging.

Recently, thousands of Tigrayans, identified with their governing elite, whose powers and resources are disproportionate, were driven out of the Amhara region. Members of the Kemant, a subgroup of the Agwa ethnicity, were massacred there. Students have had to flee their universities to escape a sometimes murderous wave of “ethnic purification”.

“Ethnic clashes” are proliferating. In some cases the regional or local security forces do nothing to stop them. A symptom of this odious climate: on websites accessible in Ethiopia , especially in the comments sections, overtly racist interethnic attacks, which would be an offense anywhere else, are flourishing as never before.

Fundamental divide

Finally, in parallel with this threefold process – disintegration in the system of power, continuing protests with sometimes violent outbursts, and rising ethnic hysteria – a fundamental divide is forming, even if it does not reach the light of day. The ultra-dominant official rhetoric is reformist, founded on a key expression: “deep renewal”. However, websites (like Aigaforum.com or Tigraionline.com) that say out loud what is only whispered in certain circles of the TPLF, insist that the only effect of the government’s acts of appeasement is to make the protesters even more demanding and exacerbate the disorders.

In this view, the only way to put an end to both is to employ every possible means in a trial of strength. In addition, questions remain about some interventions by federal forces – army, police, the elite Agazi unit – carried out without the prior agreement of the regional authorities, a legal requirement, and frequently accompanied by the use of disproportionate violence. These forces are disciplined and battle hardened, so individual excesses or blunders are highly unlikely. These cases of autonomous and brutal conduct, running counter to official policy, are undoubtedly commanded, or at least tolerated, by the heads of these units, although they cannot be unaware that they are an essential contributor to escalations in radicalisation and violence.

How to draw back from the precipice

Drawing back from the “precipice” requires an urgent Copernican revolution. It can be built on four cornerstones.

– Apart from a few very marginal elements, no one fundamentally questions the Constitution. It can therefore provide the frame of reference for any change.

– None of the members of the ruling coalition envisages putting an end to it, however formal and forced its perpetuation may be. They all know that the coalition’s official collapse could devour them all. At least in the short term, it is hard to find any sign of any alternative coalition that could form, let alone govern. If the EPRDF broke up, the probability that Ethiopia would become a “failed state” is very high. However weakened it is, there would still be one hand on the helm.

– At no point, so far, has the spearhead of protest in Oromya, the Queerroo (youth), called for armed struggle. This is a major change: in the history of Ethiopia, power has always come through the barrel of a gun. However, there is a growing radical fringe which believes that taking up arms will be sufficient to put an end to the regime.

– Finally, even the opposition, which was calling for the immediate formation of a transitional government of national unity, has more or less abandoned this demand. It was unrealistic. The EPRDF has just rejected it. If it had agreed, its divisions and the scattered nature of the opposition would have bogged down the formation of such a government in interminable bargaining and one-upmanship and, once in place, would have condemned it to impotence.

However, the longer the power vacuum continues, the closer the “precipice” approaches. Regardless of its divisions, the EPRDF must at all costs make the internal compromises needed to appoint a credible prime minister and government, and then actually support them so that they can take back the helm. Of course, the appointment of Lemma Megersa, although he cannot legally occupy this position, would satisfy Oromo protesters. However, it would require such major concessions in the light of what we know about the balances of power, that another Oromo or Amhara figure, or even a southerner, would seem more feasible, a remake of the compromise reached for Meles Zenawi’s successor.

State of emergency

The proclamation of the state of emergency on February 16 caused an outcry, prompting the US Embassy to issue a statement of a severity unprecedented in contemporary US-Ethiopia relations, almost an ukase (“We strongly disagree with the Ethiopian government’s decision to impose a state of emergency… (This) undermines recent positive steps…  We strongly urge the government to rethink this approach”).

According to the Minister of Defence, it was decided unanimously by the Council of Ministers, and therefore by its OPDO and ANDM members, who reportedly came on board after first having vigorously rejected it. If this is true, what compromises were required? At present we don’t know the terms, any more than we know what is debated behind the scenes on all the different issues, making the state of emergency just one aspect of a global negotiation. There is still much to play for.

Does it signify that political openings have been rejected and the priority placed on repression, in other words a major victory for the “hardliners”? This will also depend on its scope, those enforcing it and their behaviour. The only indication comes from the official agency press release, which states that the purpose is “to protect freedom of movement and the rights of citizens to live wherever they choose as well as build assets”, in other words first and foremost to put an end to the “ethnic based attacks” mentioned a few lines below.

It is noteworthy that it makes no mention of restrictions on political activities. If, and only if, future information on the state of emergency confirms this analysis, and if, and only if, the federal forces show a minimum of restraint in their behaviour, the government will have taken the decision incumbent on any government facing the risks of an explosion of violent excesses, including ethnic unrest on this scale.

That may perhaps be why OPDO and ANDM, which had condemned the ethnic attacks, was ultimately able to accept the state of emergency. Under these circumstances, it can also be assumed that Parliament might approve it.

However, intervention by the security forces alone will not suffice to prevent this threat if nothing changes elsewhere. They were overwhelmed during the previous state of emergency. Ethiopia has around 15,000 rural communities (kebele), each with a few dozen militiamen. In other words, probably 400,000 armed men who owe their loyalty to the leader of the kebele. There is no proof that these leaders would be willing or able to hold back ethnic attacks perpetrated by a majority of inhabitants.

At this level of crisis – breakdown in the system of government, dispersal and weakness of the legal opposition, protest that is increasingly heated, disparate in its organisation and simultaneously extreme and nebulous in its goals, proliferation of ethnic clashes – it is unrealistic to think that time and resources are sufficient for a big negotiation, a sort of “national conference”, even one that brought together the main stakeholders in and outside the country, to be able to start everything afresh and rebuild a global alternative system step-by-step.

What is urgent is to bring down the tension by focusing the hopes and energies of the activists on a political way out, in the form of a tested, unchallengeable mechanism that will be as speedy, practical and unifying as possible. The mechanism that would meet these criteria is early general elections, held well ahead of the current schedule of spring 2020.

Early general elections

First, they would clarify the political landscape. Each force would be required to present voters with its flagship measures for rebuilding the system of political, economic, military or security power. The goal would not simply be a change of regime. It would include the distribution of powers and resources within the federation, hence the famous “nationalities question” that lies at the heart of the current crisis and for almost two centuries has undermined the capacity of Ethiopians to live together.

Following the elections, this landscape could be structured and hierarchized on clear and transparent foundations, and the inevitable alliances would be formed first around their respective weights and projects. Since these foundational elections would be legislative, Parliament would finally acquire the primary role assigned to it in the Constitution. The verdict of the electorate, founded on universal suffrage, would make the outcome unchallengeable.

Finally, elections would channel protest that is both vigorous and inchoate into a concrete, tangible and decisive goal. The Queerro who favour a shift to armed struggle remain a very small minority, but they have the wind in their sails. All the voices that count in Oromya and in the diaspora continue to call for calm, for patience, arguing that change is now inevitable but needs to be given time. If they are listened to and if, moreover, the undertaking to hold these general elections could reduce the tension, defuse the reasons for protesting and therefore the risks of outbreaks, there would be a greater chance that the most extreme elements would become isolated and ethnic clashes less probable.

Free and fair

However, this scenario can only work on one condition: that these elections are “free and fair”. For this to happen, a supreme authority needs to be established, emanating from all the main stakeholders, whether government, opposition or civil society, in Ethiopia or abroad.

The former head of the military, General Tsadkan, even proposed that, in order to guarantee its independence from the current government, no member of the EPRDF should be able to be part of it, though it would be difficult for the coalition to agree to submit to the authority of a body that would resemble a weapon directed against it.

This authority would be vested with the powers needed to guarantee the ability of all the competitors to organise and express themselves freely, including the power to put on ice laws that contravene it and that it would be formally impossible to repeal rapidly.

Finally, it would set a realistic date for elections.  The oppositions must have a certain amount of time to build their electoral machines, but the date should be as soon as possible. In the meantime, the government would continue to deal with day-to-day matters.

It may be objected that the formation of this supreme authority and its mandate would encounter the same kinds of difficulties as a transitional government. However, there is one big difference in scale and scope: whereas the purpose of the latter would be nothing less than to govern, the former would be restricted to a single goal: to organise and manage elections. Still unrealistic? Possibly, but probably the least unrealistic scenario to enable the country to step back.


Related:

Ethiopia’s Great Rift: Will a power struggle within the ruling party lead to reform — or more repression?

Washington Puts Ethiopia’s Human Rights Abusers on Notice, Tesfa News

Ethiopia: End Game? Having achieved so much through protest, it is unlikely that the Ethiopian people will accept half-hearted reforms.  ,     Oromian Economist     

198 Ways to Fight the T-TPLF’s State of Emergency in Ethiopia and Win, Al Mariam’s Commentaries February 19, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromoooromianeconomistNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, Ethiopia

198 Ways to Fight the T-TPLF’s State of Emergency in Ethiopia and Win


One has a moral responsibility to disobey unjust laws.” — Dr. Martin Luther King, Jr.

The T-TPLF state of emergency declaration is an unjust law!

The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress… If there is no struggle there is no progress. Those who profess to favor freedom and yet deprecate agitation are men who want crops without plowing up the ground; they want rain without thunder and lightning. They want the ocean without the awful roar of its many waters.” — Frederick Douglass, anti-slavery statesman.

The endurance of the Ethiopian people suffering under T-TPLF ethnic apartheid rule has completely vanished. Today, they are on the move agitating and mobilizing for peaceful nonviolent change.

Author’s Note:

Make no mistake about it!

The peaceful struggle for political change in Ethiopia is now in its final and terminal phase.

On February 16, 2018, the Thugtatorship of the Tigrean Peoples’ Liberation Front (T-TPLF) declared a war of the people of Ethiopia for the third time since October 2016 by declaring a state of emergency. That is the T-TPLF’s response to the Ethiopian people’s peaceful demands for change.

That declaration of a state of emergency is the T-TPLF’s last hurrah, their curtain call.

But the whole emergency declaration is a crock of horse manure. This is the third emergency declaration since October 2016. The people’s demand did not stop. What is so different now?

The T-TPLF state of emergency declaration should be called by its proper name: License to kill. License to jail. License to torture.

But the T-TPLF has had that license for 27 years. It is nothing new. It changes nothing.

When they T-TPLF massacred thousands of people in October 2016 at the Irrecha Festival, they did not have a declaration of emergency. For 27 years, the T-TPLF has massacred, jailed and tortured hundreds of thousands of innocent Ethiopians without a declaration of emergency.

Do the T-TPLF bosses now believe the people will kneel down to them, kiss their shoes and become their slaves in their ethnic apartheid empire simply because they scribbled a piece of paper with the words, “state of emergency”? That declaration is not worth the paper it is written on.

The fact of the matter is that the T-TPLF bosses today are desperadoes, criminals with no place to run or hide. They are at the end of their ropes, on their last legs. They do not know what to do to continue to cling to power and maintain the ethnic apartheid system they have enjoyed over the past 27 years.

So they try to prove they still have power and they are still the masters of Ethiopia’s 100 million people.

But make no mistake.

The state of emergency declaration is about sending a message to the people of Ethiopia and to the world. It is a message that announces the T-TPLF is making its final stand to cling to power come hell or high water:

The T- TPLF will never, never give up power peacefully and allow a democratic transition in Ethiopia.

The T- TPLF will kill, massacre, jail and torture to crush the people’s demand for peaceful change and cling to power.

The T-TPLF would rather see a civil war than give up power peacefully.

The T-TPLF would rather go down blazing than find peaceful ways of addressing the people’s demands.

The T-TPLF will have it ONLY its way: All for itself and nothing for anyone else. It will be the T-TPLF way of the highway.

The T-TPLF in its emergency declaration is offering the Ethiopian people a stark  choice: Bow your heads, drop down on your knees and live like slaves, or die trying to be free with your nonviolent civil disobedience boots on.

So, the dreaded day has come for the T-TPLF. Ethiopia is at the crossroads and the crosshairs.

The T-TPLF wants an Armageddon.

The people of Ethiopia want peace, truth and reconciliation.

The people have resolved to free themselves of ethnic apartheid rule.

The T-TPLF is determined to keep them under ethnic apartheid rule.

The T-TPLF bosses know the end is near; and they are facing the final curtain.

How so?

The people have met their most formidable enemy. That enemy was hiding within them.

For decades, that enemy dwelled in their hearts, minds and every cell in their bodies.

That enemy goes by the name FEAR.

But the people have conquered FEAR and in so doing conquered the T-TPLF.

Robert Holmes (“The Ethics of Nonviolence”, 2013 at p. 226”), explained it best:

For power dissolves when people lose their fear. You can still kill people who no longer fear you, but you cannot control them. You cannot control dead people. Walk through a cemetery with a bullhorn, if you like. Command people to rise up, clean the streets, pay taxes, report for military duty, and they will ignore you. Political power requires obedience, which is fueled by the fear of pain to be inflicted if you refuse to comply with the will of those who control the instruments of violence. That power evaporates when the people lose their fear…

Simply stated, nonviolent social change by civil disobedience and mass resistance simply means the people have lost their fear of their oppressors.

What is to be done by people who have lost their fear of their oppressors?

What is to be done in the face of T-TPLF’s declaration of state of emergency and beyond?

In 1901, V.I. Lenin wrote a pamphlet entitled, “What Is to Be Done?” (p. 47). He argued the working class will not be politically mobilized into action simply by fighting economic battles over workers’ wages, working conditions and other economic rights. To transform the working class into a potent Marxist political force, Lenin said it would be necessary to form a “vanguard” of dedicated revolutionaries to spread Marxist political ideas among the workers.  He prescribed, “To bring political knowledge to the workers the Social Democrats must go among all classes of the population; they must dispatch units of their army in all directions.”

I say what is good sauce for the goose is good for the gander. The principles that apply to a violent revolution apply equally to a peaceful nonviolent revolution.

The peaceful nonviolent movement led by the “youth vanguard” cannot win the struggle without educating and empowering all segments of Ethiopian society.

The youth vanguard must educate, inform, empower and mobilize all segments of the  population, all members of ethnic groups in their own languages and traditions, all age and faith groups, all members of the professions and trades in the techniques of nonviolent struggle in the fight for democracy, human rights and the rule of law.

The time is NOW for the youth vanguards of the Ethiopian peaceful nonviolent revolution to penetrate every nook and cranny of Ethiopian society.

The youth vanguard, above all, must teach and preach ETHIOPIAWINET which is simply defined as LOVE.

The ultimate aim of the Ethiopian struggle must be the victory of ETHIOPIAWINET over ethnic hate and ethnic apartheid system.

Teaching and preaching peaceful change must be made synonymous and go hand in hand with teaching and preaching of  ETHIOPIAWINET way of life.

The youth vanguard must teach and preach the philosophy and practice of nonviolent peaceful change and ETHIOPIAWINET in the schools, colleges and universities.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the churches and mosques.

The must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the civil service and bureaucracy.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the armed forces, the police and security forces.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET among women and girls.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET to the urban and rural youth.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the tea rooms, restaurants and bars.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the shops and market places.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET in the stadiums and sports fields.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET among the elites, the wealthy and privileged.

They must teach and preach peaceful change and ETHIOPIAWINET among the poor, the powerless and defenseless.

They must teach-in and teach-out peaceful change and ETHIOPIAWINET.

They must preach on and on!

They must be the change they want to see. They must live a life of ETHIOPIAWINET.

I have been teaching and preaching nonviolent social change and promoting truth and reconciliation for over 12 years.

I got involved in the Ethiopian human rights struggle because I was outraged by the Meles Massacres of 2005.

The Meles Massacres stirred deep emotions in me. For the first time in decades, I realized that though I had left Ethiopia, Ethiopia had not left me. The Meles Massacres made me realize that even though I had moved away from Ethiopia permanently, Ethiopia had not moved out of me permanently. It is a feeling that is hard to explain even today. I can only say that the massacre of those unarmed citizens (and the shocking photographs) triggered in me an emotion of volcanic outrage (that some say still flows unabated; I will not argue with them). I was not merely shocked and appalled; I was shaken to the core.

It has been said that in desperate times, we either define the moment or the moment defines us. It was at this time that I resolved to define my moment by using my pen (keyboard) as a weapon of nonviolent resistance against the tyranny of Meles Zenawi and his gang of criminals in designer suits.

I believe it is my moral obligation (and all human beings) to speak up against human rights crimes and agitate for peaceful nonviolent resistance. In my efforts, I have tried to make a small contribution by providing civic education in nonviolent resistance.

Indeed, before Official Day 1 of my involvement in the Ethiopian human rights struggle on July 3, 2006, I wrote a three-part commentary on civil disobedience and nonviolence and its relevance in the struggle for freedom, democracy and human rights in Ethiopia.  I undertook that effort after the Tegbar League Addis Ababa Leadership Committee issued a statement in March 2006 indicating that it

will organize nonviolent actions such as blocking major roads, work slowdowns, boycott of schools, and boycott of products that are produced or sold by EPRDF-affiliated companies. These nonviolent actions are intended to systematically make the country ungovernable and paralyze the Meles regime. There will be no public demonstration and direct confrontation with the blood thirsty Federal Police and Meles Zenawi’s death squad.

To provide intellectual support to Tegbar and spread knowledge about the philosophy and practice of nonviolence and civil disobedience, beginning in April 2006, I issued my series.

In Part I “Of Civil Disobedience and Nonviolence” (April 23, 2006), I examined the ideas of Henry David Thoreau, who inspired Mahatma Gandhi and Martin Luther King in leading an independence and civil rights movement.

In Part II “Of Civil Disobedience and Nonviolence” (May 10, 2006), I examined Gandhi’s use of  “Satyagraha,” which he defined as “truth-force,” “love-force” or “soul-force.” In fighting for human dignity of Indians in South Africa and later independence of India. Gandhi’s message to the colonial oppressors of India was simple. “My ambition is no less than to convert the British people through nonviolence, and thus make them see the wrong they have done to India. I do not seek to harm your people.”

In Part III “Of Civil Disobedience and Nonviolence” (May 18, 2006), I examined MLK’s efforts to bring peace, harmony and interracial unity between black and white people in America”.

Over the past decade, I have written dozens of commentaries promoting nonviolent change, truth reconciliation, direct action and have tried to mobilize Ethiopian intellectuals to join me in the effort.

In October 2008, I wrote a commentary entitled, “The political economy of remittances in Ethiopia”. That commentary was in fact an analysis of the billions of dollars Diaspora Ethiopians send back to Ethiopia. I raised a number of questions which focused on the role of remittances in providing economic buoyancy to help keep afloat, support, prolong and entrench the one-party, one-man dictatorship of the T-TPLF in Ethiopia.

I am gratified to learn of recent efforts by an “international task force calling for remittance boycott against regime in Ethiopia.”

In my September 2013, commentary, “The Diplomacy of Nonviolent Change in Ethiopia”, I wrote abut how people lose their fears of oppressive government and muster courage to fight back with civil disobedience. The “diplomacy” of nonviolent change involves the use of  dialogue, negotiations, compromise, bargaining, concessions, accommodations, cooperation and ultimately peace-making and reconciliation.

In my September 2013 commentary , “Interpreting and Living MLK’s Dream”, I discussed Dr. King’s message of hope and redemption for our time and his unlimited imagination and hope in the infinite capacity of humanity to be humane while acutely aware of  “man’s inhumanity to man”.

In 2014, I joined the boycott of Coca Cola Company for its disrespectful and humiliating treatment of the great Ethiopian patriot Teddy Afro. In my June 2014 commentary“Why I am boycotting Ȼoca Ȼola”, I called on my readers to boycott Coca Cola products. I promised then never to touch a Coca Cola product, a promise I have kept to this day.

In my January 2017 New Year message, “Dare to Dream With Me About the New Ethiopia in 2017”, I shared my dreams of the Beloved Ethiopian Community to peacefully emerge from the nightmare of T-TPLF ethnic apartheid rule. Here are a few of those dreams of: ONE Ethiopia at Peace with itself. Ethiopians finding their unity in their humanity instead of their ethnicity. Ethiopians regardless of ethnicity, religion and region subscribing to the creed, “I am my brother’s, my sister’s keeper.” The day when Truth shall rise from the ashes of lies and lead all Ethiopians on the path of reconciliation in Ethiopia. Human rights extinguishing  government wrongs in Ethiopia. True multiparty democracy with iron clad protections for human rights. Learned men and women using their intellectual powers to teach, preach and touch the people. The release all political prisoners.

Above all, I have a dream of the day when Ethiopia’s young people will put their shoulders to the wheel and take full charge of their country’s destiny, leaving behind the politics of hate and ethnicity; turning  their backs on those wallowing in moral bankruptcy and corruption and creating a new politics for a New Ethiopia based on dialogue, negotiation and compromise.

Simply stated, I dream of the New Ethiopia, rising over the horizon in a peaceful revolution, as a shining “city high on top of the African hill”.

In my December 2013 commentary, “Mandela’s Message to Ethiopia’s Youth: Never give up…!” Never give up and keep on trying to build your Beloved Ethiopian Community! Dare to be great. Change yourselves first before you change society. Keep on trying. Come together. Be virtuous. Be patriotic. Be courageous. Dream big. Lead from behind. Be optimistic and determined.  Learn and educate the people.

In my January 2018 commentary, “Unarmed Truth and Unconditional Love (Reconciliation): Dr. Martin Luther King’s Message to Ethiopians Today”, I examined Dr. King’s lifelong message of nonviolence, peace, reconciliation in the context of Ethiopia’s dire crises today and building of a new Beloved Ethiopian Community.

All Ethiopians have a moral and ethical obligation to engage in peaceful, nonviolent change in their motherland

The time has come for all freedom-loving Ethiopians to stand up and be counted. It is time for truth or consequences. We all have a choice to make: Stand with the people of Ethiopia, or by not doing so stand with their oppressors.  It is a choice without moral relativism or ambiguity. One can choose to be part of a 27 year-old problem or part of the solution to usher in the New Ethiopia.

Dr. King said, “One has a moral responsibility to disobey unjust laws.” He explained, “A just law is a man-made code that squares with the moral law or the law of God. An unjust law is a code that is out of harmony with the moral law. Any law that uplifts human personality is just. Any law that degrades human personality is unjust.”

The T-TPLF’s state of emergency declaration is an unjust law. It is a law that contravenes God’s law. It violates natural law. It is a government wrong against God-given human rights.

The peaceful, nonviolent struggle in Ethiopia must go on.

We must have Churchillian resolve in our peaceful nonviolent struggle.

Facing an imminent invasion of Britain by the Nazis, Winston Churchill was ready to fight and threw down the gauntlet. “We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, and in the air, on the beaches, the landing grounds, in the streets, in the hills; we shall never surrender.”

Ethiopians in Ethiopia and in the Diaspora must go on to the end. We must fight the T-TPLF using every weapon of peaceful nonviolent struggle.

We must fight them with civil disobedience and mass resistance in the schools, in the colleges and universities, in the streets, in the urban and rural areas, in places of worship and public gatherings, in every hamlet, village, town and city.

We must fight the T-TPLF in every open and closed political space, in the workspace and even in the prison space. We must fight them in the monkey courts and in the kangaroo parliaments. We must fight them during the day and in the night. We must fight them in the sunshine and in the rain.

Diaspora Ethiopians in the West must do their fair share. We must fight their lobbyist in the halls of Congress and in the White House. We must fight them in the newspapers, on television and radio. We must fight their trolls in cyberspace and social media.

We must fight them, to paraphrase what Churchill said of the Nazis, and carry on the struggle, until, in God’s good time, the New Ethiopia, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of all Ethiopian people from the yoke of T-TPLF ethnic apartheid system.

A very special request, my humble plea to all who are engaged in the peaceful struggle – Please no violence

We must not bring ourselves to the level of the T-TPLF.

That is because we have the most powerful weapon in our hand, hearts and minds.

That weapon is nonviolence.

We must not resort to violence against our brothers and sisters, neighbors and compatriots.  Gandhi said, “the strong are never vindictive” and have no need for violence.

We who advocate nonviolent change are strong! In body, spirit and soul.

Let us heed Dr. Martin Luther King’s words:

Hate begets hate; violence begets violence; toughness begets a greater toughness… The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral begetting the very thing it seeks to destroy, instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence you may murder the hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate…. Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Mahatma Gandhi said, “An eye for an eye leaves the whole world blind.”

For 12 years, I have toiled day and night, night and day, to see the daylight, the sunlight of freedom and equal opportunity shine on Ethiopia.

I do not ever want to see Ethiopia full of blind people, blinded by hate and revenge.

My dream is to see Ethiopia blinded by the light of love and of truth.

I have stood with Ethiopia’s young people through thin and thick for a long time

Now I ask them to stand with me in actively practicing NO VIOLENCE. NO DESTRUCTION OF PROPERTY. NO REVENGE.

Hate and violence cannot drive out hate and violence out of Ethiopia. Only love, understanding and tolerance can do that.

We are better than the hate mongers, those who use violence to suppress human rights.

Let us become the change we want to see!

============================================================

How can every Ethiopian man, woman and child live up to their moral and ethical obligation to resist T-TPLF tyranny and work for peaceful nonviolent social and political change.

Let me count the ways!

The following document is authored by Prof. Gene Sharp, the “intellectual father of peaceful resistance” and founder of the Albert Einstein Institution, a non-profit organization dedicated to advancing the study of nonviolent action. Prof. Sharp passed away on January 28, 2018. He has influenced numerous anti-government resistance movements around the world.

PDF copy of the document is also available.

Prof. Sharp prepared the 198 Methods of Nonviolent Action to demonstrate that “practitioners of nonviolent struggle have an entire arsenal of ‘nonviolent weapons’ at their disposal.” He classified those “weapons” into three broad categories: nonviolent protest and persuasion, noncooperation (social, economic, and political), and nonviolent intervention.   

=============  ==============  =================  =============

                                  198 METHODS OF NONVIOLENT ACTION

THE METHODS OF NONVIOLENT PROTEST AND PERSUASION

Formal Statements

 1.                    Public Speeches
                    2. Letters of opposition or support
                      3. Declarations by organizations and institutions
                      4. Signed public statements
                      5. Declarations of indictment and intention
                      6. Group or mass petitions

Communications with a Wider Audience

 1.                    Slogans, caricatures, and symbols
                    8. Banners, posters, and displayed communications
                      9. Leaflets, pamphlets, and books
                      10. Newspapers and journals
                      11. Records, radio, and television
                      12. Skywriting and earthwriting

Group Representations

 1.                    Deputations
                    14. Mock awards
                      15. Group lobbying
                      16. Picketing
                      17. Mock elections

Symbolic Public Acts

 1.                    Displays of flags and symbolic colors
                    19. Wearing of symbols
                      20. Prayer and worship
                      21. Delivering symbolic objects
                      22. Protest disrobings
                      23. Destruction of own property
                      24. Symbolic lights
                      25. Displays of portraits
                      26. Paint as protest
                      27. New signs and names
                      28. Symbolic sounds
                      29. Symbolic reclamations
                      30. Rude gestures

Pressures on Individuals

 1.                    “Haunting” officials
                    32. Taunting officials
                      33. Fraternization
                      34. Vigils

Drama and Music

 1.                    Humorous skits and pranks
                    36. Performances of plays and music
                      37. Singing

Processions

 1.                    Marches
                    39. Parades
                      40. Religious processions
                      41. Pilgrimages
                      42. Motorcades

Honoring the Dead

 1.                    Political mourning
                    44. Mock funerals
                      45. Demonstrative funerals
                      46. Homage at burial places

Public Assemblies

 1.                    Assemblies of protest or support
                    48. Protest meetings
                      49. Camouflaged meetings of protest
                      50. Teach-ins

Withdrawal and Renunciation

 1.                    Walk-outs
                    52. Silence
                      53. Renouncing honors
                      54. Turning one’s back

THE METHODS OF SOCIAL NONCOOPERATION

Ostracism of Persons

 1.                    Social boycott
                    56. Selective social boycott
                      57. Lysistratic nonaction
                      58. Excommunication
                      59. Interdict

Noncooperation with Social Events, Customs, and Institutions

 1.                    Suspension of social and sports activities
                    61. Boycott of social affairs
                      62. Student strike
                      63. Social disobedience
                      64. Withdrawal from social institutions

Withdrawal from the Social System

 1.                    Stay-at-home
                    66. Total personal noncooperation
                      67. “Flight” of workers
                      68. Sanctuary
                      69. Collective disappearance
                      70. Protest emigration (hijrat)

THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION: ECONOMIC BOYCOTTS 
Actions by Consumers

 1.                    Consumers’ boycott
                    72. Nonconsumption of boycotted goods
                      73. Policy of austerity
                      74. Rent withholding
                      75. Refusal to rent
                      76. National consumers’ boycott
                      77. International consumers’ boycott

Action by Workers and Producers

 1.                    Workmen’s boycott
                    79. Producers’ boycott

Action by Middlemen

 1.                    Suppliers’ and handlers’ boycott

Action by Owners and Management

 1.                    Traders’ boycott
                    82. Refusal to let or sell property
                      83. Lockout
                      84. Refusal of industrial assistance
                      85. Merchants’ “general strike”

Action by Holders of Financial Resources

 1.                    Withdrawal of bank deposits
                    87. Refusal to pay fees, dues, and assessments
                      88. Refusal to pay debts or interest
                      89. Severance of funds and credit
                      90. Revenue refusal
                      91. Refusal of a government’s money

Action by Governments

 1.                    Domestic embargo
                    93. Blacklisting of traders
                      94. International sellers’ embargo
                      95. International buyers’ embargo
                      96. International trade embargo

THE METHODS OF ECONOMIC NONCOOPERATION: THE STRIKE 
Symbolic Strikes

 1.                    Protest strike
                    98. Quickie walkout (lightning strike)

Agricultural Strikes

 1.                    Peasant strike
                    100. Farm workers’ strike

Strikes by Special Groups

 1.                    Refusal of impressed labor
                    102. Prisoners’ strike
                      103. Craft strike
                      104. Professional strike

Ordinary Industrial Strikes

 1.                    Establishment strike
                    106. Industry strike
                      107. Sympathetic strike

Restricted Strikes

 1.                    Detailed strike
                    109. Bumper strike
                      110. Slowdown strike
                      111. Working-to-rule strike
                      112. Reporting “sick” (sick-in)
                      113. Strike by resignation
                      114. Limited strike
                      115. Selective strike

Multi-Industry Strikes

 1.                    Generalized strike
 2.                    General strike

Combination of Strikes and Economic Closures 

 1.                    Hartal
 2.                    Economic shutdown 

THE METHODS OF POLITICAL NONCOOPERATION 
Rejection of Authority

 1.                    Withholding or withdrawal of allegiance
                    121. Refusal of public support
                      122. Literature and speeches advocating resistance

Citizens’ Noncooperation with Government

 1.                    Boycott of legislative bodies
                    124. Boycott of elections
                      125. Boycott of government employment and positions
                      126. Boycott of government depts., agencies, and other bodies
                      127. Withdrawal from government educational institutions
                      128. Boycott of government-supported organizations
                      129. Refusal of assistance to enforcement agents
                      130. Removal of own signs and placemarks
                      131. Refusal to accept appointed officials
                      132. Refusal to dissolve existing institutions

Citizens’ Alternatives to Obedience

 1.                    Reluctant and slow compliance
                    134. Nonobedience in absence of direct supervision
                      135. Popular nonobedience
                      136. Disguised disobedience
                      137. Refusal of an assemblage or meeting to disperse
                      138. Sitdown
                      139. Noncooperation with conscription and deportation
                      140. Hiding, escape, and false identities
                      141. Civil disobedience of “illegitimate” laws

Action by Government Personnel

 1.                    Selective refusal of assistance by government aides
                    143. Blocking of lines of command and information
                      144. Stalling and obstruction
                      145. General administrative noncooperation
 2.                    Judicial noncooperation
                    147. Deliberate inefficiency and selective noncooperation by enforcement agents
                      148. Mutiny

Domestic Governmental Action

 1.                    Quasi-legal evasions and delays
                    150. Noncooperation by constituent governmental units

International Governmental Action

 1.                    Changes in diplomatic and other representations
                    152. Delay and cancellation of diplomatic events
                      153. Withholding of diplomatic recognition
                      154. Severance of diplomatic relations
                      155. Withdrawal from international organizations
                      156. Refusal of membership in international bodies
                      157. Expulsion from international organizations 

THE METHODS OF NONVIOLENT INTERVENTION 
Psychological Intervention

 1.                    Self-exposure to the elements
                    159. The fast
                                          a) Fast of moral pressure
                                          b) Hunger strike
                                          c) Satyagrahic fast
                      160. Reverse trial
                      161. Nonviolent harassment

Physical Intervention

 1.                    Sit-in
                    163. Stand-in
                      164. Ride-in
                      165. Wade-in
                      166. Mill-in
                      167. Pray-in
                      168. Nonviolent raids
                      169. Nonviolent air raids
                      170. Nonviolent invasion
                      171. Nonviolent interjection
                      172. Nonviolent obstruction
                      173. Nonviolent occupation

Social Intervention

 1.                    Establishing new social patterns
                    175. Overloading of facilities
                      176. Stall-in
                      177. Speak-in
                      178. Guerrilla theater
                      179. Alternative social institutions
                      180. Alternative communication system

Economic Intervention

 1.                    Reverse strike
                    182. Stay-in strike
                      183. Nonviolent land seizure
                      184. Defiance of blockades
                      185. Politically motivated counterfeiting
                      186. Preclusive purchasing
                      187. Seizure of assets
                      188. Dumping
                      189. Selective patronage
                      190. Alternative markets
                      191. Alternative transportation systems
                      192. Alternative economic institutions

Political Intervention

 1.                    Overloading of administrative systems
                    194. Disclosing identities of secret agents
                      195. Seeking imprisonment
                      196. Civil disobedience of “neutral” laws
                      197. Work-on without collaboration
                      198. Dual sovereignty and parallel government

Without doubt, a large number of additional methods have already been used but have not been classified, and a multitude of additional methods will be invented in the future that have the characteristics of the three classes of methods: nonviolent protest and persuasion, noncooperation and nonviolent intervention.

It must be clearly understood that the greatest effectiveness is possible when individual methods to be used are selected to implement the previously adopted strategy. It is necessary to know what kind of pressures are to be used before one chooses the precise forms of action that will best apply those pressures.

[1] Boston: Porter Sargent, 1973 and later editions.

====================

Additional resources on the application, techniques and experiences of nonviolent resistance in different countries:

https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2014/12/198-Methods.pdf

http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2017/12/Handbook-for-Working-With-Activists.compressed.pdf

http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/50-Crucial-Points-web.pdf

http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/CANVAS-Core-Curriculum_EN.pdf

http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/MOB_English_May2014.pdf

Ethiopia: End Game? Having achieved so much through protest, it is unlikely that the Ethiopian people will accept half-hearted reforms. #OromoProtests #OromoStrikes February 15, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Crowds waiting for Bekele Gerba, February 13, 2018

The protest movement playing out in Ethiopia is one of the most consequential conflicts on the African continent – more than any other, it has the potential to upend US policy in the Horn of Africa. It could disrupt counterterrorism efforts in Somalia and reduce the number of peacekeeping troops in South Sudan. But alarmingly, it has barely registered in Washington policy discussions or in the American press.

Ethiopia’s Oromo population is celebrating a victory today that is probably unprecedented in African history. Without extensive violence or bloodshed, and while almost all of its leading voices languished in jail, a grassroots protest movement has managed to force one of the most powerful regimes in Africa to surrender to its demands. As an organized strike involving tens of thousands of Oromo youths drew closer to the capital city of Addis Ababa, Ethiopian authorities agreed to release a host of important political prisoners, including Bekele Gerba, a compelling activist whose release from prison the government has fiercely resisted. (Just the week before, Bekele had been sentenced to an additional half-year behind bars, for the crime of singing a protest song in front a judge.)

In honor of Bekele Gerba’s release, the Oromo strikes were suspended, and the crowds in the street turned jubilant. Then, on February 14, authorities stunned and delighted the protestors further by releasing other extremely prominent dissidents (including among others the blogger Eskindir Nega, opposition leader Andualem Aragie, former Gambella Governor Okello Akway, and the Muslim religious freedom activist Ahmedin Jebel), some of whom had been imprisoned on “terrorism” charges for years.

ETWEET1

Ethiopian prime minister Hailemariam Desalagn had promised the release of a large number of political prisoners in early January, and did later release a number of political activists, including opposition leader Merera Gudina. Government officials claimed at the time that the move was intended to widen the political space and foster a genuine dialogue with the political opposition and with the ethnic-based protest movements. But skeptics (including the majority of protestors) saw the move as largely symbolic, and perhaps even calculated to sow discord within the opposition, as some individuals were released and not others, and particularly as the most influential figures remained behind bars.

After the events of February 13 and 14, however, there can be little doubt about the seriousness of the Ethiopian authorities. The severity and persistence of the protest movements have clearly become an existential threat to the regime, and the need to diffuse the protests’ momentum is imperative enough, apparently, to overcome differences of opinion between the so-called “moderate” and “hardliner” factions with the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF), which is the most powerful faction with the ruling party.

The TPLF’s alarm is well-founded; the only question is whether its belated concessions to the protestors, after years of growing unrest, may be too little, too late. Anger at the perceived economic and political dominance of the small Tigrean ethnic faction is a moving force behind the protests, and the threat of a genocide or other targeted ethnic violence against Tigrean individuals appears to be escalating. Fearful Tigrean citizens have reportedly relocated in large numbers from the Amhara and Oromo regions of the country, and attacks on Tigreans (a rarity in the past) are reported. At the same time, violent clashes between other ethnic groups, particularly the Oromo and Somalis, have dramatically increased. Tensions are high across the board; the protestors are flush with victory; and the newly-released scores of political dissidents may vie for prominence. Is there any chance of the protests subsiding?

Probably not, though it is surely the TPLF’s hope that Bekele Gerba, Ahmedin Jebel, Eskindir Nega and their colleagues will prove to be wise and moderating voices in the coming dialogue. They have in the past not only been decisively less radical, but have been firmly committed to non-violence – unlike the radio and social media personalities, some of the based in the diaspora, that have risen to prominence in their absence and are now driving the opposition discourse in real time.

ETWEET2.1

Having achieved so much through protest, it is unlikely that the Ethiopian people will accept half-hearted reforms. Speculation is rampant, for example, that Prime Minister Hailemariam Desalagn – who is not Tigrean but is widely regarded as an instrument of the TPLF elite – will be replaced with an Oromo at the ruling party’s upcoming conference in three weeks’ time. (Lema Megersa, president of the Oromia Regional State, is a prime focus of this speculation.) These rumors are mere speculation, but have taken on the force of expectation, and disappointment could easily lead to another round of protests. Another round of civilian deaths at the hands of Ethiopian security forces, or the declaration of another state of emergency, could have the same effect. Next time, the Ethiopian government’s concessions may not be enough to halt the protests. If dialogue fails, and the security forces are unleashed, the resulting conflict will be bloody and awful – and will certainly not succeed in ending the uprising.

ETWEET3.1

Implications for US Policy

Washington, of course, has every incentive to avoid such a scenario.

The United States has much at stake in Ethiopia, whose troops and cooperation have been essential to Washington’s efforts to stabilize Somalia and South Sudan. American strategy in the Horn of Africa is deeply flawed and is demonstrably failing to achieve its objectives (as the situation in both countries continues to deteriorate). But no alternative policy proposals are on table, and a sudden collapse of Ethiopian capacity to support American policies with African boots on the ground would be catastrophic. The African Union mission in Somalia, already on its last legs, would probably not survive a sudden and wholesale withdrawal of Ethiopian forces – and countless civilian lives in Southern Sudan would be endangered. A disordered Ethiopia is of course more vulnerable to incursions by the al Qaeda-linked Somali terror group, al Shabaab, which has already managed to establish a vibrant offshoot in Kenya amid similar social conditions (a large population of unemployed youths, a disenfranchised and villified Muslim population, and rampant police brutality).

Unfortunately, few countries are more poorly positioned than the United States to play a constructive role in Ethiopia’s future. This stems from Washington’s long history of providing budgetary support to the Ethiopia’s ruling party, the close cooperation between the two countries’ military and intelligence services, and the long-standing refusal of American officials to criticize the human rights record of the regime or to challenge the imprisonment of thousands of civilians.

Washington’s silence on Ethiopia’s deteriorating human rights and security situation is a result of many factors. First and foremost, of course, the Ethiopian regime has served as Washington’s indispensable partner in the “war on terrorism” since the early 2000s. Second, the former prime minister and architect of the ruling party, Meles Zenawi, cultivated warm personal friendships with senior American policymakers who subsequently championed the regime and shield it from public criticism. Third, as is the case in Rwanda, Western policymakers paraded Ethiopia as an “African success story” as a means of facilitating continued aid and investment to the continent, and drawing attention to the human rights narrative was inconvenient. Fourth – and not least important – public criticism of the Ethiopian regime was found by American diplomats not to work very well: over the years it has resulted in numerous journalists, diplomats and American non-governmental organizations being expelled from Ethiopia over the years, without causing a whiff of improvement in the regime’s conduct. And Ethiopia’s ability to restrict access to the African Union (AU headquarters are located in Addis) has led many otherwise reputable analysts and journalists to practice self-censorship. Ethiopia has also proved very willing to retaliate against diplomatic pressure by holding American security interests hostage: in September 2017, for example, when the House Subcommittee on African Affairs attempted to pass a resolution drawing attention to Ethiopia’s human rights abuses, Ethiopia’s then-ambassador to the United States, Girma Birru, visited the Subcommittee members and threatened to withhold counterterror cooperation in Somalia. Faced with this threat, the Subcommittee immediately abandoned the resolution. (The Subcommittee threatened yesterday to bring the resolution to the floor for a vote on February 28, unless the Ethiopian government gives UN investigatory teams access to the country.)

The most credible voices among the protest movement have already condemned US inaction, and would not consent to a dialogue with US officials – indeed, they argue that engaging with Washington would erode their credibility, and they are probably right. Washington can of course attempt to pressure or persuade the TPLF to undertake credible and meaningful reforms – but Washington’s chequered diplomatic history with Addis suggests that such efforts are unlikely to bear fruit. It is also unclear what reforms would appease the public: while there have been calls for Ethiopian security forces to leave the Oromo and Amhara and other regions (including the Somali or “Ogaden” zone), absolutely no one is demanding fresh elections (which have historically been heavily rigged) or other staple democratic measures to restore the peace.

The next month, and days, will be decisive. The Ethiopian regime will either commit to its current course and expand on its commitment to reform, signaling this commitment perhaps by offering the prime ministership to an Oromo leader. Or it will double down on its previous course, and declare a state of emergency. But this would be a deadly decision, as a new state of emergency would surely be regarded by opposition leaders and the protestors as a declaration of war.

Ethiopia’s only hope for peace is a series of rapid and sincere concessions by the TPLF elite, which must certainly involve a meaningful redistribution of political and economic power. The Ethiopian public has tasted its power, and one way or another, the status quo will not survive.

Bronwyn Bruton is deputy director and director of programs and studies in the Atlantic Council’s Africa Center. Follow her on Twitter @BronwynBruton.


Related  Articles:

Victory to OromoProtests

Ethiopia: #OromoProtests: Oromia state rocked by protests. Oromo leader and prisoner of conscience Bekele Gerba freed, Oromia Economist

 

Simannaa obbo Baqqaalaa Garbaa Adaamaa- Obbo Baqqaa is a wise leader, Kichuu

Ethiopia: Top Oromo Opposition Leader Freed from Prison, Democracy NowHEAD LINE FEB 14, 2018

Ethiopia’s Oromia region celebrates release of political detainees, Africa News

Washington puts Ethiopia’s human rights abusers on notice, The Hill

The release of Ethiopian political prisoners, Addis Standard

Ethiopia: The relentless protests that forced the Prime Minister to resign, African Arguments

Ethiopia’s prime minister resigns amid political turmoil, WP

Ethiopia ‘at crossroads’ after Hailemariam resignation, Al Jazeera News

Ethiopia: Prisoner Release Should Be First Step, Freedom House, 14 Feb. 2018

A Moment Of Significance And Opportunity For Ethiopia January 15, 2018

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

A Moment Of Significance And Opportunity For Ethiopia – OpEd

Graham Peebles, Eurasia Review,  14 January 2018


Since November 2015 unprecedented protests have been taking place in Ethiopia: angry and frustrated at the widespread abuse of human rights and the centralization of power in the hands of the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) tens of thousands have taken to the streets. The ruling party’s response to this democratic outpouring has been consistently violent; hundreds have been killed and beaten by security forces, tens of thousands arrested and imprisoned.

In an attempt to gag the people, a highly repressive State of Emergency was imposed in August 2016. It failed, the protests continued, the movement strengthened. The regime then tried to inflame ancient ethnic differences amongst various groups by staging attacks using plain-clothed security personnel. In the border region of Oromo and the Ogaden Tesfaye Robela of the Ethiopian Parliament claims that over 10,000 people have been killed. ESAT News (the sole Ethiopian independent broadcaster) quotes the findings of a parliamentary report into the ethnic clashes, which concluded that: “based on interviews with victims of the violence, squarely puts the blame on Somali Region Special Police, local police and militia for perpetrating the killings.” The Liyu Police is controlled by the Ethiopian military.

Despite these attempts to extinguish the movement for change, the people of Ethiopia are continuing to demand freedom, justice and democracy; this time they will not be silenced. The minority powers within the ruling EPRDF coalition – The Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO) and the Amhara National Democratic Movement (ANDM) have been empowered by the popular uprising and there are signs that they are at last standing up to the majority TPLF members. Under pressure from the OPDO and ASDM and in a further attempt to distract attention from the protests and undermine the protestors’ claims, on 3rd January the government put out a convoluted statement relating to political prisoners.

The Prime-Minister Hailemariam Desalegn said that the regime would release “some political prisoners”, prisoners that for the last 27 years they have denied even existed. ESAT News (which is based in Europe and America) reports he went on to announce that, “members of political parties and other individuals would be released to widen the political and democratic space” and that “the government would review the cases of certain individuals affiliated with political parties, including party leaders, [and] in some cases, charges would be dropped or people would be released or pardoned, depending on investigation results.”

His words, which have been widely reported in mainstream media, were not only disingenuous they were ambiguous and inconclusive. He failed to acknowledge that those imprisoned for expressing political dissent had been falsely incarcerated; repeatedly stating they were behind bars because they were guilty of breaking the law.

Whilst the release of any political prisoners at all would be a move in the right direction, in its present form the policy, if indeed it is a policy and not simply a public relations exercise aimed at international benefactors, is an insult to the thousands languishing in prison for no other reason than they disagree with the ruling TPLF. The statement is inadequate and needs clarification: who will be considered for release and when? Does it include opposition politicians charged with fictitious terrorist offences under the universally condemned Anti-Terrorist Proclamation of 2009? Will this long-overdue gesture mean that politicians who have been forced to live in exile for fear of arrest and imprisonment can safely return home?

These and other pressing questions need to be raised by opposition groups and human rights organizations, and indeed Ethiopia’s major donors — America, Britain and the European Parliament, all of which have allowed the TPLF to trample on human rights and the people for decades. Intense pressure must be applied on the government to articulate its intentions and, for once in their tyrannical reign, do the right thing and release all political prisoners, including journalists, bloggers, protestors and activists of all kinds.

It was also announced by the PM that Maekelewi prison in Addis Ababa, which has been used as a torture chamber by the TPLF for years, will be closed down, and rather bizarrely, turned into a modern museum, unless common sense prevails and it is demolished. This is a positive development but is again short on detail, there has been no mention of what will happen to the inmates. All political prisoners held there should be released unconditionally, and an independent international monitoring group established to oversee the release and or transfer of all other detainees.

The current of change

Despite being enshrined as rights within Ethiopia’s liberally worded constitution, for over two decades all forms of freedom of speech and political dissent have been virtually outlawed. Anyone who openly disagrees with or questions the ruling party is seen as a threat, and persecuted, arrested, imprisoned and, commonly, tortured. The Anti-Terrorism Act, together with The Charities and Societies Proclamation (CSP), both passed in 2009, are the primary tools of suppression within the regime’s Arsenal of Control.

Both laws have been widely criticized by Human Rights groups; responding to the CSP in 2012 Amnesty International said that, “The law has had a devastating impact on human rights work, both in terms of the practical obstacles it creates for human rights defenders, and in exacerbating the climate of fear in which they operate.” This is of course precisely what it was intended to do. Commenting on the Anti-Terrorist Proclamation when it was drafted, Human Rights Watch (HRW) stated that it provided “the Ethiopian government with a potent instrument to crack down on political dissent, including peaceful political demonstrations…It would permit [indeed has facilitated] long-term imprisonment and even the death penalty for ‘crimes’ that bear no resemblance, under any credible definition, to terrorism.”

For 27 years the TPLF group within the coalition have dominated all life in the country and like all such tyrannical regimes they have ruled through violence and fear. But we are living in new times; the days of tyrannical regimes is all but over, those that persist are sustained by the polluted energies of the past and are on their death bed. The people of Ethiopia sense that this is their time, that change is not only possible, but is coming.

The government’s half-baked move to release a few political leaders will not appease anyone, but should embolden many. It reveals a crack in the democratic facade presented by the regime, which must be split open under the force of sustained political activism, civil disobedience and public protest.

The minority members of the coalition — the OPDO and ANDM — now have an opportunity, indeed a responsibility to act boldly, to stand up and take a lead. As representatives of the two largest ethnic groups in the country they are in a position to do a number of things: demand The Anti-Terrorism Act, and The Charities and Societies Proclamation be immediately repealed, compile a comprehensive list of all political prisoners (working in cooperation with Amnesty International or The Ethiopia Human Rights Project), and vigorously press for their immediate release. Then, providing opposition politicians are released and political groups outside the country — including Ginbot 7 — are allowed to operate freely, work vigorously to campaign for fair and open elections (such a thing has never taken place in Ethiopia) to be held sometime in late 2019. This is a moment of significance in the country. There is an unstoppable force for justice and freedom sweeping across the world and Ethiopia is firmly within that current of change.


 

The Oromo Alternative: Freedom, Equality, Justice and Dignity in a Participatory Democracy November 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Horn of Africa Affairs, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

The Oromo Alternative: Freedom, Equality, Justice and Dignity in a Participatory Democracy

By Ezekiel Gebissa & Jawar Mohammed, Horn Arguments,  November 17, 2017


 

The Oromo Protest, approaching its fourth year, is now an established historical fact as an Oromia-wide, yearlong resistance movement involving the entire Oromo population. Despite frustrating obstacles to the attainment of its broad goals, the resistance has had many successes. It has rocked an entrenched authoritarian political system to its roots, nibbling down the Ethiopian federal government to paralysis and compelling the Oromia regional government to embrace the demands of the Oromo people. It has exposed the inequities of an economic system purported to be on an inexorable trajectory of growth and broad-based benefits for all citizens. The Ethiopian military, the third largest in Africa, deployed extensively to put down the resistance, was shown to be impotent against unarmed but determined protestors. In sum, the Oromo Protest, an epochal event in Ethiopia’s history, has occasioned the rise of an emergent Oromo nation and a resurgent Oromo nationalism.

In the last half century, the goals of Oromo nationalists have always been the same as the political demands of other Ethiopians. But when the Oromo raise them, they invariably evoke a rhetorical question: “What do the Oromo really want?” This is not an honest query but a mischievous scheme designed to marginalize the Oromo nation, disparage Oromo political demands, and criminalize the Oromo nationalist movement. It is a ploy employed by Ethiopia’s powerholders to make the Oromo the perpetual outsider and cast the Oromo national movement into a subversive nationalism.

Within the framework of this ploy, Oromo nationalism is consistently labeled as a separatist movement that injects discord into domestic politics and threatens the stability of the existing state system in the Horn. In scholarly literature, Oromo nationalists are depicted as disciples of Eritrean secessionists whose objective is the dismemberment of the Ethiopian state. In Ethiopian popular consciousness, Oromo nationalists came to represent a relic of the era of liberation movements who, unlike the levelheaded “democrats” of our time, want to tear down the state, subvert democracy, thwart development and disrupt peace. Simply put, Oromo nationalism was rendered a genie that should be kept inside the bottle.

The eminent British anthropologist Paul Baxter observed this phenomenon nearly forty years ago. In a definitive article published 1978, “Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo,” he wrote:

The efflorescence of feelings of common nationhood and of aspirations for self-determination among the Oromo has not been much commented upon. Yet the problem of the Oromo people has been a major and central one in the Ethiopian Empire ever since it was created by Minilik in the last two decades of the nineteenth century.  If the Oromo people only obtain a portion of the freedoms which they seek then the balance of political power in Ethiopia will be completely altered. If the Oromo act with unity they must necessarily constitute a powerful force.

For the next four decades, even though both the Oromo nation and Oromo nationalism continued to play a critical role in matters of war and peace, in the formation and fall of regimes, and in the quest for equality and justice, the Oromo question remained Ethiopia’s unacknowledged problem that must be confined the periphery of Ethiopian politics.

Ethiopia’s Unacknowledged Problem

The contemporary Oromo struggle emerged during the revolutionary fervor of the late 1960s as a movement against national and class oppression. During this time, the impoverished, overtaxed and landless Oromo peasants Bale presented their grievances in an armed rebellion, the Bale Rebellion, which lasted several years. Oromo elite who served in the imperial regime as civilian and military officials, realizing that their place was always subordinate to the dominant Amhara, started to join the nationalist camp. In 1963, their dissatisfaction coalesced into an organized movement with the establishment of the Mecha Tulama Self-help Association (MTA).

By the late 1960s, the Bale rebellion had been quelled and the MTA had been outlawed by the imperial government. In response, Oromo nationalists founded a political organization named the Ethiopian National Liberation Front (ENLF) in 1971.  Led by Hajji Hussien Sorra, one of the leaders of Bale rebellion, the ENLF’s declared objective was to overthrow Haile Sellassi’s “feudal regime” and to create a “progressive republic” based on a decentralized union comprised of autonomous regions. Specifically, it supported land distribution to peasants, freedom of the press, release of political prisoners and the right to organize political parties and professional associations. Put succinctly, the focus of the Oromo nationalists during this period was on the restoration of human dignity for an Oromo and respect for the identity of the nation.

In the 1970s, the Ethiopian Student Movement (ESM) became the locus of opposition political activities against the imperial government. Oromo nationalists were not just members of the ESM unions but also served in various leadership roles. In these capacities, they participated in the articulation of the two major political questions, encapsulated in the motto of “land to the tiller” and “the question of nationalities,” that have since shaped Ethiopian politics. These same political demands that animated the ESM also galvanized Oromo nationalists.

The twin questions of land and identity culminated in the Ethiopian Revolution of 1974. During the early phases of the revolution, Oromo nationalists gave critical support to the Derg government for issuing the Land Nationalization Proclamation of 1975 and introducing various measures to allow cultural expressions of the various nationalities of Ethiopia. Many Oromo nationalists became leaders of the various political parties of the time including the All Ethiopia Socialist Union or Me’ison (Haile Fida) and the Revolutionary Struggle of Ethiopia’s Oppressed or Eche’at (Baro Tumsa) and the League of the Proletariat or Wez Liig (Senay Likki). Once the Derg consolidated its power, it made any talk of the nationalities question a treasonable crime. Oromo nationalists in urban centers were subsequently imprisoned, tortured and killed. Oromo farmers in the eastern region were labelled collaborators of the Said Barre regime, rounded up indiscriminately and summarily executed.

In the aftermath of this unparalleled brutality, some Oromo nationalists joined the armed struggle in the Chercher highlands in the East. At the same time, Oromo nationalist intellectuals framed Oromo nationalist goals in terms of freedom from the Amhara nafxanya class who had oppressed and persecuted Oromo peasants and from the descendants of the nafxanya in urban areas who kept Oromo professionals in perpetual second class status. As Leenco Lata, a leading leader of the Oromo Liberation Front (OLF) put it in a recent interview on ESAT, “framing the Oromo national question as a colonial question was necessary because Oromoness itself was threatened with extinction by the assimilationist policies of the imperial regime.”  The political program that was sketched in the context of a worldview shaped by the prevailing realities of the time culminated in the regime change of 1991.

In the 1990s, the Oromo struggle began to move away from the guerilla movement posture it had for decade to a mass movement on Ethiopia’s national political stage. Within the framework of the language-based federal structure, the use of the Oromo language as the working language in Oromia and the use of Latin script in writing in Afaan Oromo, the Oromo people gradually overcame the cultural domination of the era of assimilation and came to realize that they have a common destiny as a unified nation. This sense of unity was reinforced by protest songs, resistance literature, cultural performances and a public display of new symbols of national pride. The annual Irreecha festival, celebrated in Bishoftu from the early 1990s onwards, became a manifestation an Oromo cultural renaissance and a nationalist struggle that had entered a more mature stage of political evolution.

By 2000, Oromo cultural consciousness, resulting from cultural renaissance and mounting deprivation caused by the barefaced exploitation of the Woyyane era, began to coalesce as an organized collective action. The forest fire of 2000 in Bale and opposition to the relocation of the capital of Oromia from Addis Ababa to Adama in 2003 prefigured a more powerful and resilient civic action that erupted a decade later in 2014. This was the university student-led protests opposing the planned implementation of the now infamous Addis Ababa and Surrounding Oromia Special Region Integrated Development Master Plan.

Since 2014, despite ebbs and flows, the Oromo protest has continued to this day. Even though this epochal phenomenon has yet to achieve its goals, it has incontrovertibly changed the face of Ethiopian politics permanently. With the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) ending its quarter century long drama of dissimulation and promoting the longstanding agenda of Oromo nationalist movement, Oromo nationalism become the leitmotif of politics in Oromia and in Ethiopia. As such, the fate of the Ethiopian polity is now inextricably linked with answering the Oromo demands for freedom, equality and justice. Ethiopia’s unacknowledged problem has been acknowledged as Ethiopia’s political problem that can no longer be externalized or pushed to the periphery.

Oromo Protest, an Oromo Renaissance

The Oromo Protest, the current stage of the long Oromo struggle, is characterized by fast, aggressive, sharp-paced resistance actions that took advantage of technology, artistic expressions and the ingenuity of organizers. Tech-savvy activists creatively employed new communication technologies—especially social media via the Internet—for the mobilization of collective action and the subsequent creation, organization, and implementation of tactical moves in pursuit of strategic goals. They were able to use the Internet to initiate and organize a broad spectrum of activities, including consumer boycotts, public protests, stay-at-home strikes, and demonstrations.

In addition to organizing and implementing collective actions on the ground in Oromia, social media technologies were used to coordinate transnational actions between activists in the diaspora and their counterparts at home. The technologies were used in promoting a sense of community and collective identity among Oromo society, creating less-confined political spaces, establishing connections with other social movements, and publicizing the Oromo cause to gain support from the global community.

One of the internal characteristics of the Oromo protests is the activists’ devotion to planning and execution of sophisticated civil actions. The activists created symbols, notably the crossed hands over the head, and employed new methods, tactics and actions which were quickly adopted by protestors in major cities, towns and villages across Oromia. Though Oromia-wide in scope, the network of activists who organized and led the protests remained invisible to the regime’s security apparatus. Unable to pin-down the organization and leadership of the protests, the regime resorted to a dragnet approach which landed leading Oromo political leaders in jail and hundreds of thousands of ordinary Oromo in concentration camps. Thousands more were forced into exile while thousands more were summarily executed by security forces acting with impunity.

Their sacrifices are not in vain. The Oromo Protest has ended the era of secretly-conceived, elite-directed and vertically-implemented bad policies. Confronting the regime with waves of demonstrations and insisting to have a voice in their government, the protestors have impressed on the current and future powerholders the true meaning of the principle of popular sovereignty. Streaming into the streets for nearly a year in the face of a heavily armed military that has no qualms raining bullets on unarmed citizens, the Oromo protesters have shown the futility of the use of brute force against a conscious and determined citizenry. Demanding respect for the constitution, the federal arrangement, and the rule of law, the protestors have defended the gains of the Oromo national movement.

Until the Oromo Protest, the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) managed to remain in power by dividing the Oromo people into supporters of the “good” OPDO who are pro-peace, pro-democracy and pro-development “patriots” and of the “evil” OLF who are anti-peace, anti-democracy and anti-development “terrorists.” These dichotomies have now dissolved. The political rhetoric of the current OPDO leaders is indistinguishable from those of an OLF nationalist whom they have despised for a quarter century. Oromia government officials and diaspora-based activists now speak with one voice about the future. This signifies the convergence of Oromo interests and an emerging consensus in addressing the longstanding and current demands the Oromo people.

The apparent unity purpose among Oromo political forces is one of the enduring legacies of the Oromo Protest. Oromo demands are no longer the pawn of the competing positions enunciated in political programs. Through the slogans, chants, placards, speeches, songs and other forms of expression, the Oromo protestors have re-articulated the longstanding Oromo quest for self-determination. At this stage of the struggle, the Oromo people demand positive liberty, the freedom to exercise democratic rights, constitutional rule, respect for human rights and the right to live in peace. They also demand negative liberty or freedom from violence, authoritarian rule, deprivation, arbitrary detention, torture and murder by security forces.

Rearticulated as such it is clear that the longstanding demands of the Oromo people for self-determination are not antagonistic to the demands of all peoples in Ethiopia. They are not only the same demands as other peoples of Ethiopia but also consistent with the rights that are enumerated in the Ethiopian constitution and in notable international human rights declarations and convents such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). By expressing Oromo demands so clearly and unambiguously, the Oromo protestors have rendered ineffective the TPLF’s tactic of presenting Oromo demands as a plot designed to dismember and destroy the Ethiopian state.

The Oromo Protest’s immediate impact is on the Oromia government leaders. At least three cases exemplify the new leaders’ transformation. First, when Lemma Megersa, President of the Oromia region, decided to stay away from the Irreecha celebrations of 2017, he showed a rare political acumen of exercising leadership by refraining from acting impulsively. Second, during the celebrations at Lake Arsadi, Burayuu and in other places all over Oromia, the Oromia police acted in the best police tradition that the force’s mission is “to protect and serve.” Third, after the Liyu Police of the Somali region engineered the forced displacement of hundreds of thousands of Oromo from the Somali region, the regional government quickly organized a relief effort to attend to the needs of the displaced. The senior leader of the OPDO, Abba Duulaa Gammada, realizing that his seat of power wasn’t matched by the authority to effect change, resigned in protest. In recent weeks, the new leaders have foiled the plot to instigate conflict between the Amhara and Oromo people and helped diffuse public fear of an impending inter-ethnic conflict by holding a solidarity conference in with the people of the people of the Amhara region.

It is true that the current OPDO leaders were forced by the resilience and determination of the Oromo Protest to respond to popular demands. Regardless, they made the right decision in choosing to heed the people’s voice, embrace the protestors’ vision and desist from doing more harm. Beyond these overall adjustments, the specific actions they made since the Ireecha festival of 2017 are important not just in resolving existing problems but also in terms of their implications for the future. A leader avoiding an opportunity to bask in limelight is a first in Ethiopia. A police force exercising restraint not to shoot at protestors sets a precedent that will be a model of police behavior in the future. A high level official giving up power rather than continue to be a hatchet man presages a new era in Ethiopian politics. The ‘reformed’ OPDO is an unmistakable example of the institutionalization Oromo nationalism.

The Oromo Protest has also reshaped Oromo nationalism forcing its intellectual leaders to reckon the many lost opportunities, strategic blunders, and self-destructive initiatives that have obviated progress toward self-determination. There is now an emerging Oromo nationalism that is pragmatic and is oriented towards solving the problems of everyday life. It is nationalism that is not and cannot be depicted as destructive, dystopian and iconoclastic. It is nationalism that is rational and has a responsible approach to nation-building. No longer the pariah in Ethiopian politics, the new generation of Oromo nationalists is now a positive force for desirable change and for devising workable solutions for Ethiopia’s future.

The Oromo Protest has shown that the force that poses a threat to the unity of Ethiopians is not the Oromo demand for self-determination, which in fact is the ultimate exercise of democratic rights, but a government that is committed to perpetuating a single group’s domination of the state by pitting against each other the various nations and nationalities in the country. The solution to the country’s ills cannot be achieved by denying the right to choose one’s ethnonational identity. The future of unity lies in the construction of a genuine multinational federation based on equality, justice, human dignity and constitutional rule. This is the Oromo alternative vision to a workable social contract for a future of peace and prosperity.

The Oromo Alternative

Nearly forty years after Paul Baxter bemoaned Oromo political marginalization and lack of unity among them, in 2012, the eminent University of Chicago sociologist, the late Donald Levine, expressed optimism about the role of the Oromo in Ethiopia in an article entitled “the Oromo vision could electrify Ethiopia.” He writes:

Oromo leaders could promote wider understanding of the democratic ethos of the remarkable political Gada system and invite themselves more robustly into the Ethiopian center, with a vigorous campaign to reform democratic procedures, protect human rights, and guarantee civil liberties for ALL Ethiopians. Such a role would be in keeping with the expansive project of the Oromo people and their most salient traditional virtues.”

The Oromo vision that Levine proposed for Ethiopia is precisely the vision that the Oromo Protest has put forth. It is a vision of a freedom, equality, justice and dignity in a participatory democracy. What makes it so compelling is that it is shaped by Oromo indigenous knowledge traditions rather by transplanted ideologies or borrowed experiences that have thus far proven to produce only failed experiments and false starts for positive change. The Oromo vision reaffirms Oromo democratic ethos, notions of inclusive economic development, principles of peace-maintenance and respect for human rights rather than by opposition to the now defunct Ethiopian colonialism. As such, it offers a refreshing alternative to the current one-party dictatorship and holds out a realistic hope for attaining a peaceful, prosperous and democratic Ethiopia.

In addition, Oromo nationalism is no longer an urban-centered movement led by a handful of elites but a broad-based social movement involving Oromos from all walks of life. Protests occurred in all of the twenty-one zones of Oromia and in over 200 cities and numerous villages. The absence of a distinct class of elite leaders did not result in chaos and the reign of unruliness in Oromia during the protests. Despite the effort to fan inter-ethnic suspicion and instigate conflict, the protest exercised great restraint not to let emotions run high and create a circumstance where non-Oromo citizens in Oromia could be harmed. By acting responsibly, the protestors have shown that Oromo nationalism isn’t a negative nationalism that poses a threat to non-Oromo or to Ethiopia’s unity but a movement rooted in the Oromo tradition of social inclusiveness, tolerance and willingness to relate to non-Oromo on the basis of common humanity.

These are positive reasons as to why non-Oromo Ethiopians should find a more reliable, stable, and enduring partner in Oromo leaders to create people-based solidarity against domination. Because of the new realities in Ethiopia, solidarity is now possible on the basis of broadly shared democratic, cultural and geographic values. The majority of Ethiopians are members of a national community of the badly governed. The risk of not having solidarity is too grave and the penalty of refusing to forge one too high. That imposes the moral imperative of seeking solidarity based not on ill-defined uniformity or uncritical acceptance of the other but on common ground and common purpose, and mutual acceptance of each other’s differences, and a willingness to tolerate each other’s excesses. It is solidarity for a more positive future which envisions a shared commitment to the ideals of democracy, human rights, government accountability and transparency and other ideas of both positive and negative freedoms.

Even governments who have interest in the Horn of Africa region should find in the Oromo a more credible and better alternative to the incumbent regime to stabilize the region. This is not to suggest that the Oromo cause should be subservient to the needs of the rest of the world, but a simple statement that the Oromo peoples’ quest for fundamental human rights, rooted in its own heritage and traditional values, is not antithetical to international principles that have avoided conflict and sustained peace in the world. Oromo nationalist leaders realize that the Oromo cause is more attainable if it is aligned with the needs of the international community.

Africa: Why did the dictator fail to act? Robert Mugabe ignored the alarm bells from the Zimbabwean military and the Zimbabwean people. November 18, 2017

Posted by OromianEconomist in Africa, Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

A military intervention this week signaled the end of Robert Mugabe’s 37-year rule of Zimbabwe. Geoffrey York reports from the streets of Harare on why it happened and whether the change will usher in a new era of hope

Nov. 17: In his first public appearance after being placed in military custody, Zimbabwe's President Robert Mugabe arrives to preside over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare. While still nominally Zimbabwe’s leader, Mr. Mugabe has seen a swift fall from grace this week after 37 years in power.

Nov. 17: In his first public appearance after being placed in military custody, Zimbabwe’s Robert Mugabe arrives to preside over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare.

BEN CURTIS/ASSOCIATED PRESS


In the end, it was the human weaknesses that proved the undoing of the world’s oldest dictator. Arrogance, pride, stubbornness and obsessive family loyalty – a mundane collection of ordinary frailties, but they were enough to bring down a ruler who had dominated Zimbabwe for 37 years.

The signs of a looming military coup must have been obvious to Robert Mugabe. His top generals were against his plan to give a senior government post to his unpopular wife, Grace. The once-petty feud between her and the commanders was growing increasingly bitter, and she was insulting and mocking the military men and their political allies.

Mr. Mugabe controlled a vast security apparatus, including a secret police agency that would have certainly told him of the warning signs from the army.

 Yet he didn’t even need an intelligence report. By early this week, the likelihood of a military intervention was a secret to nobody. Senior military officers called a press conference, issued a public threat to the Mugabe regime, and announced that they might need to step in. The ruling party responded with nothing more than a haughty verbal reprimand.

Two days later, the army commanders launched their takeover. But even when the armoured vehicles were rolling into Harare, the President did nothing.

Why did the dictator fail to act? At the age of 93, while his health was declining and he needed help to walk to a podium, he was still alert and lucid. But he ignored the alarm bells from the Zimbabwean military and the Zimbabwean people. He was convinced of his popularity, believing in the results of rigged elections, without realizing that his authority was hollow and crumbling.

Zimbabweans who have watched him for decades have little doubt that it was Mr. Mugabe’s own imperious egotism that led to his downfall. He saw the danger signs, yet his supreme confidence led him to assume that he could swat away the threats with yet another sacking or another arrest.

“Big people tend to over-reach, and he over-reached himself,” says Earnest Mudzengi, a political analyst in Harare.

“His system had collapsed around him. Surely he should have known. It’s a sad end for him. He led a guerrilla warfare in the 1970s, the people looked up to him – and now they’re chasing him away.”

Tendai Biti, a former finance minister who worked with Mr. Mugabe in government from 2009 to 2013, says the autocrat was destroyed by his own pride. “Hubristic arrogance,” he told The Globe and Mail. “He was in power so long. He became so comfortable, complacent and over-confident. He’s stubborn, and he forgot the nature of the state around him. This is a military state, a state of securocrats. He forgot that he was just a representative of a securocratic state, and it will always dump you if you don’t serve it. So they fired him.”


Related:-

The New York Times: ‘Mugabe Must Go’: Thousands in Zimbabwe Rally Against Leader

Protesters in Harare, Zimbabwe, on Saturday demanding that President Robert Mugabe step down after a military intervention. CreditJekesai Njikizana/Agence France-Presse — Getty Images

HARARE, Zimbabwe — Tens of thousands of Zimbabweans gathered in the capital on Saturday, hooting, whistling and hugging soldiers as they called for President Robert Mugabe to give up power, days after a military takeover placed him under house arrest.

In scenes perhaps unthinkable only months ago, people marched side by side with members of the military — who rode armed tanks — and the protesters hailed the Army as setting them free from Mr. Mugabe’s 37-year autocratic rule.

“Mugabe must go, and his goons must leave. We have been victimized by Mugabe for too long,” said Nigel Mukwena, a 24-year-old student of political science at the University of Zimbabwe.

Others took selfies of the military at the rally, which converged on Zimbabwe Grounds, known as the site of addresses by Mr. Mugabe and other icons of the nation’s liberation. The scenes, and the celebratory air, were a seminal shift for the country’s 93-year-old leader — Africa’s oldest.

Brezhnev Malaba, assistant editor of The Zimbabwe Independent newspaper, tweeted in the early hours of the march: “There are decades in which nothing happens; and then, suddenly, there are days in which whole decades happen. Zimbabwe is at that moment. Astonishing scenes here in Harare.”

For some Africans, Mr. Mugabe remains a nationalist hero, a symbol of the struggle to throw off the legacy colonial rule. But he was also reviled as a dictator known to resort to violence to retain power and to run a once-robust economy into the ground.

The military placed Mr. Mugabe under house arrest on Wednesday, effectively ending his long rule, but it allowed him to appear in public on Friday for a university graduation ceremony. The military sought to cast the action as an attempt to rid the president of the “criminals” in his government who have inflicted economic damage on the country.

Photo

Some people took selfies with members of the military on Saturday. Military leaders have insisted that their takeover was not a coup, but Mr. Mugabe was placed under house arrest.CreditJekesai Njikizana/Agence France-Presse — Getty Images

The president’s wife, Grace Mugabe, has not been seen in public since Wednesday. Her recent aspirations to succeed her husband — and her and their sons’ lavish lifestyles — appear to have been a trigger for his downfall.

On Friday evening, a majority of the leaders of Mr. Mugabe’s governing ZANU-PF party, which he had controlled with an iron grip since independence in 1980, recommended his expulsion, according to ZBC, the state broadcaster.

“Many of us had watched with pain as the party and government were being reduced to the personal property of a few infiltrators with traitorous histories and questionable commitment to the people of Zimbabwe,” the party leaders said in a resolution. “Clearly, the country was going down the wrong path.”

Saturday morning, tens of thousands of Zimbabweans — some chanting, “Enough is enough!” and carrying signs emblazoned with “Mugabe must go” — marched alongside soldiers mounted on tank with machine guns.

“Soldiers are being feted as heroes on the streets of Harare,” Mr. Malaba, the editor, said on Twitter. “Euphoric scenes. People are standing next to army tanks and taking selfies. I’ve seen chaps excitedly polishing soldiers’ boots in a gesture of gratitude. This is unprecedented. Historic!”

But a nephew of Mr. Mugabe’s, Patrick Zhuwao, told Reuters on Saturday that the president and his wife were “ready to die for what is correct” and had no intention of stepping down in order to legitimize the military coup. Speaking from South Africa, Mr. Zhuwao was quoted as saying that Mr. Mugabe had hardly slept since the military seized power, but that his health was otherwise “good.”

For many Zimbabweans, the atmosphere was electric and filled with hope. Marchers swarmed to the grounds, and drivers honked their horns. At one point, military aircraft streaked above the crowds.

Photo

Veterans of the independence war, activists and ruling party leaders called publicly for Mr. Mugabe to be removed from office after 37 years. CreditJekesai Njikizana/Agence France-Presse — Getty Images

Benita Mudondo, 57, came to the rally from the Nyanga District, more than 180 miles to the east near the border with Mozambique. “Surely Zimbabwe, our country, is back — the one country we fought for,” she said. “We had given up, but had become worried about the future of our children and grandchildren.”

Her husband, Ernst Mudondo, 67, a war veteran, said, “Our joy only starts today, and we are so happy.”

Their daughter, Michelle Mudondo, 17, said: “We are here as youth to claim back our country, our pride. We want to see our country on a path back to recovery; I look forward to a stable government with a stable economy without shortages of cash.”

For many of Zimbabwe’s university graduates, Mr. Mugabe is the only leader they have ever known, and the march was a platform to express optimism as they looked forward to life without him in power.

“I am here because I want a job, and Mugabe couldn’t deliver,” said Simbarashe Sakuona, 23, who said he had a degree in marketing from Midlands State University. “We were witnessing a bedroom coup as Grace now called the shots. Grace can’t be a leader.”

The prospect that the end of Mr. Mugabe’s era could unleash a crisis on the African continent spurred the South African president, Jacob Zuma, to send diplomats to try to defuse the situation in Zimbabwe.

Mr. Zuma said on Saturday that his country was committed to supporting “the people of Zimbabwe,” according to Reuters. He added that he was cautiously optimistic that the situation could be resolved amicably.

Now, Emmerson Mnangagwa, 75, the vice president of Zimbabwe until he was fired recently, is in line to become the country’s new leader. Observers say he shares some of Mr. Mugabe’s traits: He is power-hungry, corrupt and a master of repression. His nickname: the “crocodile.”


It is a mistake to ignore the emancipatory potential of the Oromo movement November 11, 2017

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Horn of Africa Affairs, Human Rights, Oromian Affairs, Oromian Voices, Oromians Protests, Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment
A post written by someone named Wond Wossen about what’s currently transpiring in Ethiopia has been circulating on my social media sphere (find the link to his post at the bottom of this page). Upon seeing it I could not help but write another perspective because the points raised by Wond Wossen are not only problematic but also commonly expressed. I find many problems with his analysis.
Let me just mention a few:
Like most political analyses on Ethiopia, Wond Wossen makes the grave mistake of centering elites at the expense of ordinary people’s movement for justice. He frames what’s happening in Ethiopia today as a simple struggle between two factions of the same ruling elite. In doing so, he has completely erased the struggle that the Oromo people have been waging for decades. For the past 50 years, Oromos have been articulating and demanding for a transformation of Ethiopia’s political, social and economic and cultural space. More recently, the Oromo protests from 2014 onwards has brought to the fore the most pressing issues not only in Oromia but across Ethiopia—issues of land grab, unjust imprisonment, economic marginalization, denial of civil liberties, repression of all sorts, lack of political representation, nepotism and corruption and so on. For three consecutive years, Oromo people have been demonstrating against a violent regime and forcing it to contend with their demands. Remember, the cancellation of the Master plan?
Wond Wossen, like so many Ethiopian analysts, fails to recognize the emancipatory potential the Oromo movement has not only for the region but also for Ethiopia at large. Not only does he completely dismiss the just Oromo movement, he also reduces the Oromo public to mere cheerleaders for power. He seems to suggest that the only thing the wider Oromo public—whether in the diaspora or in Ethiopia — are interested in is to see some Oromo faces in what he considers to be “powerful positions” in the federal government. He could not be more wrong. Oromo people have not been dying en masse so that some Oromo person will hold an important position within the current system. They continue to risk their lives to transform the social, political and economic culture of Ethiopia. They have been risking their lives to end economic, political and social marginalization. He does not seem to know much about the historical relationship between OPDO and the Oromo public. In so far as Oromo people are rallying behind the new OPDO leadership, it is cautiously, as artist Jambo Jote told top ranking members of OPDO at a gathering last week. Unlike what Wond Wossen suggests, the Oromo public is not going to settle for mere cosmetic changes. They have not been dying on the streets to see some OPDO faces in power while they are ripped from their lands, their family, friends and comrades languishing in prison and their political life reduced to rubber stamping 100% wins for EPRDF. Whatever new rhetoric and project OPDO has developed it can be understood only in the context of the Oromo movement. OPDO leaders did not wake up one morning and thought, “today, we have to challenge the TPLF for federal power”.
Sadly, Wond Wossen is not alone in erasing the potential of Oromo movements to transform Ethiopia’s long-standing authoritarian political culture and establishment. This is actually part and parcel of the problem Oromo people have with the Ethiopian state infrastructure—which dismisses Oromo aspirations, contributions, values, institutions, and political traditions. What is even sadder is this erasure is happening at a time when the Oromo people’s movement, and others that for now go unnoticed, may well be in the process of transforming the country right before our eyes.
Many analysts on Ethiopia seem to think that these lofty principles such as democracy, equality and justice will come about when supposed political parties from Ethiopia and the diaspora get together and “negotiate” on how to put the country “on the path of democracy and stability.” Wond Wossen mistakenly assumes that democracy is a top down process, arrived at after a meeting or series of meetings in American or European capitals. Isn’t that exactly how we got into the mess we are in right now? Democracy is not something that is given from above; it is the product of a balance of social forces and comes about in a given society through particular processes. Democracy, contrary to what Wond Wossen suggests, doesn’t come about because TPLF or OPDO gathers a crowd and tells them they are now free. Or because TPLF sits down with OLF and G7 and whoever else and decides to share a piece of the pie.
Wond Wossen also completely misses the fact that competition between various elites has the potential to open up space for democratic processes to emerge. The best example is when the OPDO started standing up for itself; it opened up all sorts of spaces and possibilities. Make no mistake; this is not because the OPDO has overnight transformed itself into a beacon of democracy and justice. For example, the relationship between Oromia Police and the citizens have changed dramatically. Whereas the police used to unleash violence on protesters, now they take pictures with them and there is an expectation that they will protect protesters, not shoot at them. This is something unheard of in the entirety of the EPRDF rule. Wond Wossen suggests that the Oromia Regional government returned grabbed land to its rightful owners to score points against the TPLF. In reality, one of the major demands of the Oromo protests was the issue of land grab. If OPDO is returning stolen land back to the people, it is because that is what the people have been demanding. If he thinks this is all about scoring a point, he should ask himself why the regional government could not return land in 2006 or 2012. In the same vein, he also misconstrues the actions the regional government is taking against the vast network of contraband trades in the region as mere retaliation against TPLF. However, the heart of the matter is that the contraband trade is the manifestation of the economic marginalization the people are fighting in the region. For example, Oromo Khat farmers have been impoverished while there is a flourishing multimillion-dollar Khat trade in the region. Same thing can be said about Coffee and other commodities. So, targeting the contraband trade is ensuring that the region’s people benefit from their labor. Whether or not OPDO also manages to score a point against TPLF is secondary. The point here is that political elites don’t do things out of the kindness of their hearts; they take decisive actions when there is a demand from below requiring them to act. Political situations create conditions for particular kinds of policies or actions to be taken. In doing so, they determine what is politically advantageous for them in the changing context and what is not.
Another very good example of what I am talking about can be seen in the arena of freedom of expression. On OBN, the regional State controlled media; viewers are now consuming content that would have been considered taboo just a year ago. The Oromo Federalist Congress recently held a press conference on OBN; the network is creating space for Oromo intellectuals and activists to hold hours long discussions on the most sensitive political questions. In an unprecedented gathering with top OPDO officials, some of the most critical Oromo artists expressed their opinions freely on the draconian censorship of their art. In response, Lemma Megerssa declared that the era of censorship of Oromo art has come to an end. Within days, songs that were hitherto banned from the regional TV network were on air to the delight of millions. The point here is not that certain songs were played or that interviews were held and etc. I am also not here to glorify the regional government. I am merely trying to underscore the fact that certain political conditions create space for democracy and freedom of expression among other things. This is not a gift the ‘elite’ give to the people. To think so is a huge mistake. We must see these things in light of the protests and the demands that the Oromo people continue to place upon the system. We also have to appreciate the domino effect and emancipatory potential that this will have for the rest of Ethiopia.
Needless to say, to reduce the entirety of what is happening in Ethiopia today, as a struggle between TPLF and OPDO is not only to miss the point but also to be incredibly shortsighted and miss major developments that are happening right below the surface. Unfortunately, for people who are used to viewing political change only coming from Addis and radiating to the “periphery” it must be unfathomable that Oromos, and others in the margins are transforming Ethiopia from the ‘regions’.
Here’s Wond Wossen’s post https://www.facebook.com/wondwosenn…


Oromia: Athletic Nation Report: Oromo athlete Feyisa Lilesa (the global icon of #OromoProtests) wins the Bogota Half Marathon on 30 July 2017 July 31, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Fayyisaa Lalisaa.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Gootichi Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii walkaa maaraatoonii adunyaa magaalaa guddoo biyyaa Kolombiyaa, Bogotaatti gaafa Adoolessa 30 bara 2017 hirmmaachuun tokkoffaa bawuun injifate. Fayyisaan dorgommii kana sa’aatii tokkoof daqiiqaa 4iin rawwatte. Harkasaa lamman waliin qaxxaamursuun mirga Oromoof falumaa jiraachuusaa adunyaatti mul’isuu itti fufee jira.

 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=KGN2zL5es9c

The Ethiopian prevailed in the competition with a time of 1 hour 4 minutes and 30 seconds.

Feyisa Lilesa

Feyisa Lilesa, winner of the Bogota Half Marathon 2017.

Photo: Abel Cárdenas / CEET
By: SPORTS,July 30, 2017

This year, the Bogotá Half Marathon celebrated its 18th edition, the race counted with the participation of more than 43,350 athletes, in addition to a general bag in prizes that exceeded 200 million pesos.

The Bogota Half Marathon, in the elite category, proclaimed Feyisa Lilesa, from Ethiopia, who prevailed with a time of 1 hour 4 minutes and 30 seconds. In the second box the podium is the Kenyan Peter Kirui, who arrived 10 seconds after the leader. In the third box, the Ethiopian Shura Kitata.

In the category of ladies, Brigid Jepchirchir Kosgei of Kenya prevailed with a time of 1 hour 12 minutes 20 seconds. Veorincah Wanjiru, also from Kenya, concluded Monday and Ruth Chepngetich, who was third.

The best Colombian athletes in the competition, were of the team Porvenir: Miguel Amador, who got tenth, with a time of 1 hour 7 minutes and 32 seconds; Angie Orjuela that was seventh in its category, with a time of 1 hour 17 minutes and 57 seconds.

Top ten (elite)

Male Open Category
1. Feyisa Lilesa
2. Peter Cheruiyot
3. Shura Kitata
4. Stanley Kpileting
5. Kimutai Kiplimo
6. El Hassan El Abbassi
7. Afewerki Berhane
8. Motoloka Clement
9. Yerson Orellana
10. Miguel Amador 

Female Open Category
1. Brigid Jepchirchir
2. Veronicah Nyarruai
3. Ruth Chepngetich
4. Mary Wacera
5. Meskerem Assefa
6. Miriam Wangari
7. Angie Orjuela
8. Janet Cherobon
9. Angela Figueroa.


2017 Bogotá half marathon in pictures

Media Maratón de Bogotá, Bogotá Half Marathon
Feyisa Lilesa crossing the finish line as winner of the 2017 Bogotá half marathon.

Ethiopian Feyisa Lilesa took the 2017 Bogotá half marathon overall race victory with a time of 1h 4m 30s, we look at the day in pictures.HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia. May 25, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia

 


 

Your Excellency,

 

To Permanent Representatives of

Members and Observer States of the

UN Human Rights Council

Geneva, 25 May 2017

 

RE: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia

Your Excellency,

The undersigned civil society organisations write to draw your attention to persistent and grave violations of human rights in Ethiopia and the pressing need to support the establishment of an independent, impartial and international investigation into atrocities committed by security forces to suppress peaceful protests and independent dissent.

As the UN Human Rights Council (UN HRC) prepares to convene for its 35th session from 6 – 23 June 2017, we urge your delegation to prioritise and address through joint statements the ongoing human rights crisis in Ethiopia.

In the wake of unprecedented, mass protests that erupted in November 2015 in Oromia, Amhara, and the Southern Nations Nationalities and Peoples (SNNPR) regional states, Ethiopian authorities routinely responded to legitimate and largely peaceful expressions of dissent with excessive and unnecessary force. As a result, over 800 protesters have been killed, thousands of political activists, human rights defenders, journalists and protesters have been arrested, and in October 2016, the Ethiopian Government declared a six-month nationwide State of Emergency, that was extended for an additional four months on 30 March 2017 after some restrictions were lifted.

The State of Emergency directives give sweeping powers to a Command Post, which has been appointed by the House of People’s Representatives to enforce the decree, including the suspension of fundamental and non-derogable rights protected by the Ethiopian Constitution, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and other international human rights treaties to which Ethiopia is party. More information on the human rights violations occurring under the current State of Emergency is included in the Annex at the end of this letter.

Lack of independent investigations

Few effective avenues to pursue accountability for abuses exist in Ethiopia, given the lack of independence of the judiciary – the ruling EPRDF coalition and allied parties control all 547 seats in Parliament.

Ethiopia’s National Human Rights Commission, which has a mandate to investigate rights violations, concluded in its June 2016 oral report to Parliament that the lethal force used by security forces in Oromia was proportionate to the risk they faced from the protesters. The written Amharic version of the report was only recently made public, and there are long-standing concerns about the impartiality and research methodology of the Commission. On 18 April 2017, the Commission submitted its second oral report to Parliament on the protests, which found that 669 people were killed, including 63 members of the security forces, and concluded that security forces had taken “proportionate measures in most areas.”  Both reports are in stark contrast with the findings of other national and international organisations, including Amnesty International and Human Rights Watch. The Global Alliance of National Human Rights Institutions has rated the Commission as B, meaning the latter has failed to meet fully the Paris Principles.

Refusal to cooperate with regional and international mechanisms

In response to the recent crackdown, the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, has called for “access for independent observers to the country to assess the human rights situation”, and recently renewed his call for access to the country during a visit to the capital, Addis Ababa. Ethiopia’s government, however, has rejected the call, citing its own investigation conducted by its Commission. UN Special Procedures have also made similar calls.

In November 2016, the African Commission on Human and Peoples Rights adopted a resolution calling for an international, independent, and impartial investigation into allegations of the use of excessive and unnecessary lethal force by security forces to disperse and suppress peaceful protests. Recent European parliament and US Congressional resolutions have also called for independent investigations. The Ethiopian embassy in Belgium dismissed the European Parliament’s resolution citing its own Commission’s investigations into the protests.

As a member of the UN HRC, Ethiopia has an obligation to “uphold the highest standards” of human rights, and “fully cooperate” with the Council and its mechanisms (GA Resolution 60/251, OP 9), yet there are outstanding requests for access from Special Procedures, including from the special rapporteurs on torture, freedom of opinion and expression, and peaceful assembly, among others.

Recommendations

During the upcoming 35th session of the UN HRC, we urge your delegation to make joint and individual statements reinforcing and building upon the expressions of concern by the High Commissioner, UN Special Procedures, and others.

Specifically, the undersigned organisations request your delegation to publicly urge Ethiopia to:

  1. urgently allow access to an international, thorough, independent, impartial and transparent investigation into all of the deaths resulting from alleged excessive use of force by the security forces, and other violations of human rights in the context of the protests;
  2. respond favourably to country visit requests by UN Special Procedures,
  3. immediately and unconditionally release journalists, human rights defenders, political opposition leaders and members as well as protesters arbitrarily detained during and in the aftermath of the protests;
  4. ensure that those responsible for human rights violations are prosecuted in proceedings which comply with international law and standards on fair trials; and
  5. fully comply with its international legal obligations and commitments including under the International Covenant on Civil and Political Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and its own Constitution.

With assurances of our highest consideration,

Sincerely,

Association for Human Rights in Ethiopia

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

Civil Rights Defenders

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Ethiopia Human Rights Project

Freedom House

Front Line Defenders

Global Centre for the Responsibility to Protect

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights

Reporters Without Borders

World Organisation Against Torture (OMCT)

https://ahrethio.org/2017/05/25/hrc35-addressing-the-pervasive-human-rights-crisis-in-ethiopia/

 

ANNEX: BACKGROUND

A repressive legal framework

The legal framework in Ethiopia restricts the enjoyment of civil and political rights, and therefore the activity of the political opposition, civil society, and independent media in the country.

The Charities and Societies Proclamation (2009) caps foreign funding at 10% for non-governmental organisations working on human rights, good governance, justice, rule of law and conflict resolution. The law has decimated civil society and human rights activism in the country. Currently, a handful of independent human rights organisations continue to operate, but with great difficulty.

The Anti-Terrorism Proclamation (2009) has been used repeatedly to silence critical voices. Political opposition party leaders and members, people involved in public protests, religious freedom advocates and journalists have been arrested and charged under this law. Both laws are a matter of great concern and have been repeatedly raised in international forums, including at Ethiopia’s Universal Periodic Review (UPR) in 2014.

Overarching restrictions under the State of Emergency

The State of Emergency directives restrict the organisation of political campaigns, demonstrations, and any communication that may cause “public disturbance.” It also bans communications with foreign governments and NGOs that may undermine ‘national sovereignty, constitutional order and security’, and the right to disseminate information through traditional and social media. Additionally, the Command Post was given sweeping powers to arbitrarily arrest and detain individuals without due process.

A few weeks before the State of Emergency was extended by an additional four months, the government announced it was lifting some of these restrictions, including the Command Post’s power to arbitrarily arrest people or conduct property searches without warrants, curfews, and certain restrictions regarding sharing of information online and offline.

Despite some improvements in internet access since mobile data services were restored throughout parts of the country on 2 December 2016, social media platforms such as Whatsapp, Facebook and Twitter remain inaccessible except through VPNs.

Mass arrests

Since the declaration of the State of Emergency, the Command Post announced that tens of thousands have been arbitrarily arrested and transported to different detention centers throughout the country. Most of the detainees were held for a period of around three months in Awash, Alage, Bir Sheleko, and Tolay police and military camps. In November 2016, authorities announced the release of 11,607 people who were detained under the State of Emergency following “rehabilitation training programs.” One month later, authorities announced they were releasing an additional 9,800 detainees.  Former detainees have reported being subjected to torture, harsh prison conditions, and other forms of ill treatment. In late March 2017, the Command Post announced through state media that 4,996 of the 26,130 people detained for allegedly taking part in protests would be brought to court.

Continued targeting of the political opposition, the media and civil society

According to the Association for Human Rights in Ethiopia, three of Ethiopia’s main opposition parties, the Unity for Democracy and Justice Party (UDJ), Blue Party, and All Ethiopian Unity Party (AEUP) have claimed that a large number of their members were targeted by Command Post and arbitrarily arrested.

On 30 October 2016, Dr. Merera Gudina, a professor and prominent opposition leader of the Oromo Federalist Congress was arrested after his return from Brussels where he provided testimony on the current political crisis to some members of the European Parliament and described human rights violations being committed in Ethiopia. On 3 March 2017, prosecutors formally charged Dr. Merera with a bid to “dismantle or disrupt social, economic and political activity for political, religious and ideological aim […] under the guise of political party leadership”. Dr. Merera was also accused of meeting with an organisation designated as a terrorist group contravening restrictions contained in the State of Emergency directives.

Members of the Wolqait Identity Committee, including Colonel Demeqe Zewude, have also faced allegedly politically motivated criminal charges under the 2009 Anti-Terrorism Proclamation. Their attempted arrest sparked protests in the Amhara capital of Gondar in August 2016.

On 18 November 2016, journalists Elias Gebru and Ananiya Sori were arrested by security forces, according to the Association for Human Rights in Ethiopia. Both were reportedly arrested in relation to their criticism of government policies and actions. Ananiya was released on 13 March 2017. At the time of writing, Elias is still being held in prison without due process of law.

On 6 April 2017, Ethiopia’s Supreme Court ruled that two bloggers from the Zone 9 collective previously acquitted of terrorism charge should be tried instead on charges of inciting violence through their writing. If convicted of the charge, Atnaf Berhane and Natnael Feleke would face a maximum prison sentence of 10 years. The court also upheld the lower court’s acquittal of two other Zone 9 bloggers, Soleyana S Gebremichael and Abel Wabella.


 

Africans are rising – we can hold our leaders to account and build a better kind of future March 28, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment


Africans are rising – we can hold our leaders to account and build a better kind of future


Africans rising
Africans Rising for Justice, Peace & Dignity is officially launching on 25 May. Illustration: Sarah Walsh

The expression “Africa rising” was popularised by the Economist and focuses on GDP growth. The growing middle class and major increases in foreign direct investment all pointed to Africa being a prime investment destination and the promised return-on-investment levels that City bankers could only dream of since the collapse of the Asian tigers.

But while GDP has been rising across Africa, Africans themselves have been sinking – into deepening inequality, increasing corruption, shrinking civic space and in low lying areas, literally due to climate change.

This is why 272 people from 44 African countries (and the diaspora) founded Africans Rising for Justice, Peace & Dignity, in August last year, out of a deep desire to rewrite the rising narrative. The vision is a decentralised, citizen-owned future. Social inclusion, peace and shared prosperity are the key touch points of this new pan-African movement.

Africa is a rich continent. It has been impoverished by colonialism, slavery and now by new forms of economic injustice. We can’t undo history and the mess that we find ourselves in but we refuse to allow our political and business leaders to blame everything on colonialism.

History is not to blame for the human rights violations happening right now, for the gender inequality, for using fossil fuels when we have some of the best conditions for renewable energy. These wrongs are current and Africans Rising is about calling out our leaders on these failures and building a better, more just, more peaceful and sustainable Africa.

On 25 May – commonly know as Africa Day and officially as African Liberation Day – there will be a series of actions and events across the continent to mark the launch of the movement. We chose that day so that we can remind ourselves, our leaders and the world that we are tired of waiting for that liberation to be delivered. And to show them that we are prepared to take action and hold political and business leaders accountable and reinvigorate the journey to that better life for all.

Red is the colour of the launch, primarily to commemorate the blood that was spilt for the freedom of the peoples of Africa (and reminding our leaders that what is asked of them today is much less than what was asked from leaders in our anti-colonial struggles). Secondly, red signifies that Africa is bleeding its wealth on a daily basis through illicit financial outflows. Thirdly, we want to remind all Africans that whatever our beliefs and origins, we all have the same blood and, we have to work together for peace and justice.

Africans Rising is a catalysing movement and the launch will amplify existing struggles. If you are addressing violence against women for instance, you can use #25May2017 to advance your demands or other struggles at local or national level.

On the evening of 25 May, we’re calling on people to switch off their lights between 7pm and 8pm and to light a candle. This is for two reasons. One is to recognise there are still millions of Africans living in absolute energy poverty, which has consequences for education, health and economic activity. Even though Africa is blessed with some of the best renewable energy resources, we have hardly begun to harness these to lift our people out of energy poverty and create decent jobs. Secondly, the candles are a signal to our leaders, who do not have the political courage to lead in the way that we need them to, that we will not allow them to destroy the futures of current and forthcoming generations.

At the launch events all over the continent on 25 May, people will read out the Kilimanjaro declaration and pledge that: “We are Africans and we are rising for justice, peace and dignity”.

Young people are at the centre of Africans Rising, and were the majority at the conference in Arusha, Tanzania that gave birth to the movement. We are one of the youngest continents in terms of our demographic profile but we have some of the oldest leaders. If political leaders were honest with themselves many would acknowledge that they’ve been in power for far too long. They’ve run out of fresh ideas. We need to make way for younger people who have new perspectives on the problems facing the world.

We are building pan-African solidarity. When there is a crisis of humanity in Africa, either through manmade or natural disasters, the first people to step forward and offer solidarity often are people from outside the continent. Valued though those expressions of solidarity are by the victims of injustice, this allows our governments to cry imperialism and foreign interference.

There are devastating human rights violations happening in many countries including Zimbabwe, Burundi, the Democratic Republic of the Congo, South Sudan, Central African Republic, Cameroon and in my own country, South Africa. While we have a wonderful constitution for which so many people gave their lives, we still see protesting workers killed.

Supporters of president-elect Adama Barrow celebrate his inauguration at Gambia’s embassy in Dakar, Senegal after President Yahya Jammeh, who has led the government for 23 years, refused to stand down.
Pinterest
Supporters celebrate his inauguration of president-elect Adama Barrow at Gambia’s embassy in Dakar, Senegal after President Yahya Jammeh, who has led the government for 23 years, refused to stand down. Photograph: Thierry Gouegnon/Reuters

Africans Rising is about deepening solidarity across the continent. We must step up and be the first to speak out against human rights violations.

Even though we have not yet formally launched, Africans Rising has already responded to crises with a solidarity mission to the Gambia, after the long-serving president refused to accept electoral defeat and a fact-finding mission to Cameroon to investigate a brutal state crackdown on protests by minority Anglophone communities.

We are committed ethically as well as tactically to peace. The Kilimanjaro declaration explicitly commits us to non-violent means of resisting injustices. But we believe peaceful civil disobedience is the right of citizens when governments refuse to listen or to act in the interests of the people.

That doesn’t mean we won’t engage in conventional dialogue with governments. We will, but we won’t do so believing that merely meeting with government is going to deliver the changes we need, quickly enough to improve the lot of our people.

We are building a movement that aims to finish the journey of true African liberation, for which so many people laid down their lives in the struggle against colonialism and since. We refuse to accept that all that blood was spilt for the difficult lives people live every day on the continent. The struggle continues!

Oromo-Somali Solidarity Forum Press Release March 16, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment


Oromo-Somali Solidarity Forum Press Release
Date: 16th of March, 2017    Ref: OSSF/01/17


For immediate release


Since November 2016, i.e., for the last five months, the murderous Liyu Police forces, commanded by the President of the Somali Regional State, have been undertaking border raids and attacks against civilians in the Oromia region, in the process killing and displacing many people. The attack is launched on five Oromia zones and 14 districts bordering the Somali region. At least 200 civilians have been killed and many others injured in the attacks according to reports. These senseless attacks were ordered by the TPLF as part of its strategy to weaken the popular uprising underway in Oromia against the minority ruling clique. TPLF has been trying to portray the conflict it maneuvered between the brotherly Somali and Oromo peoples as a dispute between the two regions over the ownership of border towns and localities, a dispute that has been settled through public referenda in 2005/6. The two neighboring ethnic groups have co-existed peacefully for centuries and have a culture of resolving disputes through established traditional conflict resolution mechanisms. Without the sinister hands of the TPLF, this conflict would not have even started. TPLF is hiding in plain sight and should understand that such mischief will not absolve it from the crimes it continues to commit against both the Oromo and Somali people.

The atrocities committed by the Liyu Police did not start with defenseless Oromos. These merchants of death and destruction have been terrorizing their own Somali people for the last ten years at the behest of their TPLF masters. They have committed numerous grave human right violations inside the Somali region and even as far beyond as Somalia with gruesome executions, rape, and burning of villages being their distinctive trademarks.

We at the Oromo-Somali Solidarity Forum hereby condemn this TPLF-engineered reckless conflict which led to the bloodshed of our brotherly peoples. We urge the brotherly Somali and Oromo peoples to stand in solidarity and deny the TPLF the pleasure of achieving the division and animosity it aspires to sow between our people. The ongoing conflict is not a war between Oromos and Somalis. It is a proxy war orchestrated by the TPLF against Oromos through the Liyu Police which is an auxiliary instrument of repression by the desperate minority regime. United, we will overcome TPLF’s 26 years of oppression and mayhem.

Victory to the oppressed Oromo and Somali people!

With profound regards!
Oromo-Somali Solidarity Forum

Addressed to: All Ethiopians, Oromos, Somalis and the international press

Representative signatories:
 Geresu Tufa
 Mohamed Hassan
 Najat Hamza
 Nagessa Oddo Dube
 Jemal-Dirie Kalif
 Jawar Mohammed
 Abdullahi Hussein
 Dahabe M. Abdella
 Tibebu Sime
 Hadi Luqman
 Girma Gutema
 Solomon Ungashe
 Tsegaye Ararsa
 Gadissa Abrahim
 Eda’o Dawano
 Latu Bushan
 Aman Maldewo
 Endiris Negewo

The Oromo Leadership Convention (OLC): Landmark resolutions March 16, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment


Press Release                 For Immediate Release       March 14, 2017


The Oromo Leadership Convention (OLC) held its second meeting in the City of Washington, District of Columbia, March 10 – 12, 2017.  The Convention was opened with the blessing of representatives of the main religious groups in Oromo society and concluded after successfully deliberating on the current situation in Oromia and passing landmark resolutions that affirm the unity of all Oromo and underscore the need to strengthen institutions of democracy.

This Convention was attended by over 600 religious, civic and community leaders from across North America and other parts of the world, political organizations, professional and civil societies, artists, businessmen, scholars, veterans of the struggle and Oromo notables who have contributed to the advancement of the Oromo cause in their respective fields.

Considering the gravity of the deteriorating situation in Oromia and the tremendous suffering that the state of emergency has imposed on our people, the Convention focused on taking action.

1. Based on the proposal recommended by the Task Force on Humanitarian Assistance, the Convention established a non-governmental organization known as HIRPHA International (Humanitarian Initiative to Relieve the Plight in the Horn of Africa) to assist in the effort deliver coordinated and efficient aid to the victims of the Ethiopian government.

2. Accepting the proposal of the Task Force on Diplomacy and Advocacy, the Convention established a research and policy center that will assist the efforts to conduct diplomatic action in a strategic and coordinated manner with the view to assisting the struggle to end tyrannical rule in Ethiopia. This center will be named Organized Diplomacy and Advocacy Action in the Horn of Africa (ODAAHA).

3. Recognizing that the Task Force of Experts presented revised documents known as the Declaration of Oromo Unity and National Aspirations and Oromo Charter of Freedom, Justice, Dignity and Human Rights reflect the views of the delegates regarding the foundation of Oromo unity and a common ground for political action, the Convention adopted the revised documents as its official documents.

4. Recognizing that the need for further discussions to internalize the contents of these documents, the Convention recommended them to Oromo communities around the world for studying and discussions. The Task Force of Experts was named as a Commission of Experts to spearhead the effort.

Considering that the Oromo struggle needs robust, functioning and autonomous democratic and civil society institutions, the Convention discussed new agendas proposed by the OLC Executive Committee. The new agenda emphasized the need for enhancing women’s participation and youth engagement in the Oromo nation’s future and initiated an effort to create professional associations.

After thoroughly discussing two concept papers, the delegates recommended launching a community-wide conversation with a view of taking concrete steps to enhance women and youth participation in Oromo affairs within a reasonable period.

Recognizing the demand of the Oromo people, the Convention stressed the importance of the unity of purpose among Oromo political organizations for the success of our people’s struggle. The participants recommended to all political parties to continue to work together to find ways to mobilize our people for the bitter struggle ahead and redouble efforts to expand the arena of interparty collaboration, build democratic institutions, and fortify self-rule capabilities.

Recognizing the gravity of the time, Convention participants decided to increase their support for the Oromo struggle and to join hands in solidarity with all freedom loving peoples to fight against the repressive TPLF regime. In view of the continued suffering of our people, the Convention, once again, condemns in the strongest of terms the continued killings, mass incarcerations, enforced disappearances, and persecution of Oromo. The delegates also demanded an immediate end to the State of Emergency that has made life impossible for our compatriots.

Concerned with the continued impunity of the Ethiopian regime, the Convention, once again, calls upon the international community to live up to its commitment not to “never again” allow mass killings from occurring again by demanding the establishment of an independent and thorough investigation into the mass killings, especially at the Irreecha festival on October 2, 2016, and the other crimes perpetrated by Ethiopian security forces against innocent people.

Finally, the Oromo Leadership Convention extends its call to all peoples in Ethiopia to redouble their efforts to end totalitarian rule in the country.

March 12, 2017

City of WASHINGTON, District of Columbia

 OFFICIAL DOCUMENT 


 

VOA Afaan Oromoo, Bitootessa 16, 2017

 

Hirbuu Oromoo’ galmee Yaa’ii Hooggansa Oromoo Amerikaa, Verjiiniyatti taa’an irratti walii galan ‘dhiyootti’ maxxansanii baasan


Hirbuu Oromoo, galmee Yaa’ii Hooggansa Oromoo irratti walii galan dhiyoottuu maxxansanii baasan.

Korii guddaan, Yaa’ii Hooggansaa Oromoo Oromo Leadership Convention (OLC) kun ta asiin dura Amerikaa,Atlaantaatti taa’anitti aanee dhufe.

Korii Amerikaa godina Verjiiniyaa Bitootessa 10-12, 2017 Verjiiniyaa magalaa Kiristiyaal Sitii keessa taa’e. Akka warrii qopheesse jedhutti nama 600 caalutti itti dhufe.

Kaayoon isaa akka koree yaa’ii tana kopheessite keessaa Dr.Izqiheel Gabbisaa yuniversitii Kaateringi ka Mishigen jirtu keessaa dubbatetti ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti rakkoo gugurdoo keessa jiru gargaarsa ilmaan namaatii fi gama siyaasaalleen gargaaraa tokkummaa Oromoo ijaaruu fi jabeessuu dhaaba dhaabuu.

Akkuma kanaan Yaa’iin tun dhaaba HIRPHA International (Humanitarian Initiative to Relieve the Plight in the Horn of Africa) jedhu ka nama mootummaan Itoophiyaatiin Afrikaa gama Gaafaa keessaa miidhame gargaarsa qindaahee kennuun qagaraafuu.

Rakkoo Oromoo sadarkaa biyya alaatti himuufiitii ykn gama diplomaasiitiin ammoo yaada gama Koreen Qindeessituutin dhiyaatee dameen qorannoo fi himaammataa hujii diplosamasii hojjachaa mootummaa abbaa irraa akka koreen jettutti Itoophiyaa irratti qabsaahuu.

Tanaafuu Afrikaa gama Gaafaa keessatti damee Organized Diplomacy and Advocacy Action in the Horn of Africa (ODAAHA) yayyaban.

3.Tana maleellee galmee yaada Koree Qindeessituutin dhiyaatte jedhan Declaration of Oromo Unity and National Aspirations and Oromo Charter of Freedom,Justice, Dignity and Human Rights jedhuun tokkummaa Oromoo jabeesitu jedhan yayyaban.

Hujii tanaaf koree yaada galmeelee tana keessatti dhiyaate hawaasa Oromoo addunyaatiin geettu yayyabame.

Galmeeleen dhiyaatan kun dhiyoottuu maxxansanii baasan.Hujii tana Koree Qineessituu miseena 17 qabdutti hojjata.

Akka Dr.Izqiheel jedhutit galmeen Chaarterii Hirbuu Oromoo tun ta kabaja mirga namaa eeguu fi falmituuf taati.

Yaa’iin tun tana maleellee, dhaabbilee hawaaaa hiree ufii ufiin murteeffatuu fi dimokiraatawa qabaachuuf qooda dubartootaa fi ijoolleen kahimaa sadarkaa addunyaatti yayyabuuf wali gale jedha Dr.Izqiheel.


The Second Oromo Leadership Convention March 10-12, 2017: Yaa’ii Hooggansa Oromoo Isa Lammaffaa

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers March 2, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments
Odaa OromooOromianEconomist

 

“Long before the term ‘fake news’ became part of the everyday lexicon, the Ethiopian government had been actively working to induce the public into a post-truth world where the norm is fake news.”

Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

messengerafrica March 2, 2017


reduced-thumb

Facing the worst drought in half a century, Ethiopia had managed to avert a crisis without significant foreign aid, boasted a December 27th report on state-run news agency ENA. A day later Eshetu Homa Keno, a U.S.-based online activist, posted on Facebook a figure released by the United Nations showing that the amount of foreign humanitarian aid Ethiopia received in 2016 was more than a billion U.S. dollars while the government’s share was a relatively meager 109 million dollars.

In another post on the same day, Eshetu raised a curious case of a stadium construction project in southwestern Ethiopia. The stadium, initially reported by state media to be finished in two years, was in its eighth year of construction without completion. Earlier that year the ENA told the public that most of the project was completed. However, the image it used in its report to illustrate the progress of the construction was uncovered by Eshetu to have been snatched from a Russian website. Public ridicule followed, forcing the news agency to take the picture down.

Eshetu is among a new breed of online activists working to hold state news agencies in Ethiopia accountable – a task that has grown more important as independent media wither. He has been active on social media for more than eight years but it was only a couple of years ago that he decided to focus on what he calls “exposing the outlandish lies and exaggerated development reports” by state-owned and affiliated-media in Ethiopia.

In addition to fact-checking inflated claims, he frequently monitors reports looking for contradictions and inconsistencies. “I am not a journalist by training,” he says, “I am just doing this to fight back against government-run propaganda machinery.”

16425955_10210454689515577_3476964327069647078_n
Eshetu annotates state media articles so that his followers can grasp inconsistencies

Close monitoring has raised interesting questions about seemingly bland and straightforward state news items. For instance, Eshetu pointed out last month that a new ENA report on the opening of a hospital in the town of Jigjiga contradicted reports carried earlier by other state-affiliated agencies, Walta and FanaBC, which pointed to an earlier opening date. The underlying inconsistency of these reports raises questions about why the hospital project opened behind schedule, whether there were also cost overruns, and other performance issues not addressed by the state media reports themselves.

Online activism in Ethiopia is also trying to fill a gap left by a lack of vibrant civil society. An online project, Ethio-Trial Tracker, hopes to bring light to the government’s “use and abuse of anti-terrorism proclamation,” by documenting people charged under it.

Ethiopia is ranked as one of the top five worst jailers of journalists worldwide, second only to neighboring Eritrea in sub-Saharan Africa, with 16 journalists imprisoned currently, according to the Committee to Protect Journalists. A 2015 report by human rights watchdog Freedom House claimed that the government employed a variety of strategies to weaken the independence of the press, including legal pressure, censorship of newspapers and the internet, arbitrary detention and intimidation of journalists and bloggers, and heavy taxation on the publishing process.

According to a journalism and communications lecturer at Addis Ababa University, the weakness of the independent media coupled with the government’s tight grip on information creates a fertile ground for fictitious reports to flourish.

“The government has made it difficult, if not impossible, for journalists to independently verify the various claims it makes,” said the lecturer, who wished to remain anonymous. Accordingly, “Long before the term ‘fake news’ became part of the everyday lexicon, the Ethiopian government had been actively working to induce the public into a post-truth world where the norm is fake news.”

eshetu
Eshetu Homa Keno

Eshetu argues that the withering of independent media helped social media to grow impactful. Ethiopia has one of the lowest rates of internet penetration in the world. In 2016 only an estimated 4.4 per cent of its 100 million people used the internet. Regardless, Facebook and Twitter are now preferred platforms for Ethiopians as forums for expressing opinions. Eshetu says they are also important places for “disseminating information and exposing human rights violations.”

Pushback

Speaking at United Nations General Assembly summit in September, Prime Minister Hailemariam Desalegn warned world leaders about the dangers of social media. “Social media has certainly empowered populists and other extremists to exploit people’s genuine concerns and spread their message of hate and bigotry without any inhibition,” he said. A couple of weeks later he declared a state of emergency as a response to a yearlong wave of unrest and shut down certain social media platforms including Facebook, Twitter, Viber and WhatsUp, in various parts of the country.

The lecturer at Addis Ababa university says that the prime minister “raised a legitimate concern when he talked about the potential perils posed by social media activism especially in the context of Ethiopia.”

“Most of the activists are based abroad and some of them have a tendency to disregard the truth or to shun responsibility so long as it serves a political end they see.”

One of the early victims of the state of emergency was the Addis Standard, a monthly magazine critical of the government which was forced to stop its print edition in November. Its editor in chief, Tsedale Lemma argues that social media has become a den for extremists but also presents great opportunities for journalists to highlight unreported issues and offer alternative perspectives.

56eaxj5n
Tsedale Lemma

“It is easier for the Ethiopian media, with its limited capacity, to get stories breaking on social media and follow the lead for further verification when that’s possible,” she says. The editor cites the example of the anti-government protests that started in November 2015 in Ethiopia’s largest state Oromiya.

Even though this was a big story, “for the first couple of months, there was a  terrifying silence among the established media,” she recalls, “while people on social media were quite vocal often calling out the media to pay attention.”

The government believes that the protests may have been orchestrated from abroad – or at least hijacked by foreign-based activists. In February charges were made against a prominent social media activist based in the U.S., Jawar Mohammed, for his alleged involvement in the protests. For Eshetu, though, “the protests were the result of a continuous abuse of power by the ruling party which left the country’s youth disillusioned and hopeless.” Yet social media gave it some energy, he says.


Four months into the state of emergency, the government has shown no sign of loosening its grip on the media or civil society. But authorities reopened access to Facebook in Addis Ababa in December – a boon for Ethiopian online activism.

With Facebook as their preferred medium, online activists like Eshetu might succeed in eventually eroding popular trust in state-run media. But also possible is that they will spur reforms that will make state outlets more professionalized and responsive. What’s clear is that state media and social media – and not independent media institutions – are the two dominant publishing sectors at the moment and they are likely to continue in uneasy coexistence for some time to come.

Ethiopia’s Oromo Revolution echoes around the globe March 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
4 comments

Odaa Oromoooromianeconomist

Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa on the Guardian. #OrompProtests global icon p1

Ethiopia’s Oromo Revolution echoes around the globe

Published on February 28, 2017 by Lima Charlie News

| “If I go back to Ethiopia, maybe they will kill me. If I am not killed, maybe they will put me in prison.” These words were not spoken by just anyone seeking asylum. They were spoken by 2016 Olympic silver medalist Feyisa Lilesa when he displayed the Oromo Revolution symbol of an X after running a 2:09:54 marathon in Brazil, in August 2016.

Image Feyisa Lilesa, Ethiopian Olympic Silver Medalist
FEYISA LILESA, ETHIOPIAN OLYMPIC SILVER MEDALIST (OLIVIER MORIN/AFP/GETTY IMAGES)

Feyisa, 27, fearing for his life, found refuge in Arizona, where he is training for the London Marathon. Feyisa received a green card and has been living in the United States since September. On Valentine’s Day of this year, his wife, daughter, and son, were reunited with him.

Feyisa highlights the real story.

The Oromo Revolution is a movement seeking societal change and equal rights in Ethiopia, a country of over 86 million. It developed in response to the government’s violent response to peaceful protests. Oromia is the largest of nine ethnically based regions in Ethiopia, and it is one of the most fertile lands in Ethiopia’s agrarian society. Protesters initially displayed opposition to the “Master Plan,” a government push to expand the capital, Addis Ababa, further into Oromia.

In response to the protesters, the Government of Ethiopia eventually decided to cancel the Master Plan, but damage was done as security forces killed hundreds, wounded thousands, and imprisoned tens of thousands.

Image Ethiopia protest
OROMO AND AMHARA PROTESTERS CALL FOR EQUITABLE RIGHTS, AUGUST 6, 2016. REUTERS/TIKSA NEGERI

Amnesty International and Human Rights Watch have documented hundreds of cases of alleged human rights abuses by the government against the Oromos and Amhara populations, including the killing of peaceful protesters, the arrest and detention of students, journalists, and political leaders, and the stifling of political dissent under the guise of “counterterrorism.” Ethiopia is a strategic ally of the United States, assisting in counterterrorism efforts against al-Shabab, an Al-Qaeda aligned jihadi terrorist group based in Somalia.

In 1991, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) took power and has ruled for nearly two decades. The EPRDF is primarily comprised of the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), which is a minority group. In Ethiopia, the Oromos and Amharas constitute the two largest ethnic groups, combining for over 61% of the population. Yet, in 2015, the EPRDF won 100% of parliamentary seats, up from 99.6% in 2010. Despite an obvious lack of equality in representation, in 2015 President Obama referred to the Government of Ethiopia as “democratically elected”.

As a response to the Oromo Revolution, the Oromo Leadership Convention (OLC) is seeking to organize an overall consensus for the future of the Oromo. While several conferences have been conducted, there is another scheduled for March 2017, in Arlington, Virginia.

While the OLC continues to build consensus, the Government of Ethiopia continued to implement a state of emergency. Last week prosecutors also brought multiple criminal charges against key Oromo opposition leaders, which included charges of treason, that they attempted to “violently overthrow the constitutional order”. Charges were also brought against two foreign-based television stations, OMN and ESAT, which included allegations that they violated Ethiopia’s Anti-Terrorism laws.

TPLF has finally put on its honor roll by charging me at its kangaroo court. The charge is said to include… http://fb.me/8eNv4u6PY 

Lima Charlie News, by J. David Thompson

Follow David on Twitter @JDThompsonLC 

Lima Charlie provides global news, insight & analysis by military veterans and service members Worldwide.

 


 

Oromia: Human Rights League New Year’s Message: “It always Seems Dark Until the Sun Rises” January 2, 2017

Posted by OromianEconomist in Human Rights.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
6 comments

 Odaa OromooOromianEconomist

Human rights League of the Horn of Africa


New Year’s Message from  HRLHA“It always Seems Dark Until the Sun Rises”December 31, 2016


The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) is delighted to be closing 2016. The organization is deeply grateful to its valued Board members, reporters, members, and supporters for their extraordinary  efforts to help the HRLHA continue to be the voice for the voiceless in the Horn of Africa in general and in Ethiopia in particular this year.

In 2016, the Horn of Africa Region remains one of the most volatile regions in the world. The civilian unrest in Ethiopia, the civil war in S. Sudan, and Somalia, the mass exodus from Eritrea, Ethiopia, Somalia  to neighboring countries away from executions and famine, were some of the notable crucial problems in the region.

The year of  2016 has been a year of sorrows and chaos for nations  and nationalities in Ethiopia, due to the deplorable evil actions taken by Ethiopian government killing agents against peaceful Oromo, Amhara and Konso protests in which the Oromo, Amhara, Konso and other  nations and nationalities simply tried to exercise their fundamental rights to present their grievances. During the peaceful protests in Oromia, which have been going on for over one  year  in Amhara regional states and Konso Zone,  a number of citizens have been massacred, incarcerated, tortured and disappeared. Due to its mistreatment of its citizens, the government lost control over the country as  a whole and then declared a state of emergency to quell the dissent. Since the state of emergency was declared  on October 8, 2016,  many gross human rights violations have been registered- killings, abductions, and imprisonments. These continue to the present day among Oromo and Amhara nationals.

The staff members and reporters of HRLHA have worked  tirelessly to  expose the government of Ethiopia’s tyranny and defend and promote human rights in 2016; their work this year has been at its most intense than any of the past nine years. We gave maximum efforts to bring to light the atrocities in Ethiopia in a challenging environment characterized by administrative sanctions on mass media, including social media, email, telephone, sanctions designed to hide the atrocities the government killing agents were committing.

We are  greatly indebted to  HRLHA members, reporters and supporters who have shown courage and stood with us on this front to deliver their responsibilities of monitoring and reporting human rights abuses in Ethiopia under such difficult situations.

The HRLHA believes that 2016  was the darkest year in the history of the Oromo  nation. To give just one example, a mother and father lost their three sons in one night in their home to the government killing squad Agazi force. The mother was forced by the killers to sit on her son’s dead body. In other cases, women were raped in front of their husbands. These are just to mention  a few of the crimes known to have been perpetuated against Ethiopians by the dictatorial TPLF/EPRDF government crime groups. The HRLHA believes, however, that behind the darkness there is light for which we must continue fighting “It always Seems Dark Until the Sun Rises”.   It might seem that  the fight for our  basic and fundamental rights is over,  due to the repressions by the dictatorial TPLF/EPRDF government for  over the past twenty five years  since its formation in 1991. But it is not yet over, we should not give up, we must continue fighting for our rights until we win.

Therefore, in 2017, we must redouble the fight to protect human rights, democracy and equality by exposing  the dishonesty of the Ethiopian government to its ordinary citizens, and also to its political party members and government authorities.

The biggest fight of all, however, is the struggle for the well-being of all Ethiopians, for equality, and for the elimination of all forms of discrimination. It is also the most difficult because the present reality still hits hard at those who live through the anxiety and anguish of poverty and violence.

Finally, the HRLHA urges all peace, democracy and  human rights lovers, governments, government and non-government agencies to work together, so that the core values of peace, democracy, human rights, security and development will be restored in the Horn of Africa region in the incoming year of 2017.

“Let us strive together to make  all expectations and goals for each day be fulfilled on the day itself, to remove the darkness in the past  and to bring a brighter future in the incoming year of 2017 “

“We Fight For Human Rights!”

Happy New year for all!!

Garoma B. Wakessa
Director, HRLHA


 

N.E. Africa:Peoples’ Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) Categorically Condemns the Past and Ongoing Massacre of Unarmed Civilians by TPLF/EPRDF’s Ethiopian Government May 31, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooPAFD NEWSPAFD nations flagsPAFD, the genuinely-multinational coalition for freedom and democracy in Ethiopia, covers greater than 70% of area in Ethiopia


Press Release on the occasion of 14th Commemorative anniversary of Sidama Loqqee Massacre and the Massacre of the other civilians.

May 30, 2016, London


The repeated massacres and genocides of past 25 years that the TPLF’s barbaric regime has committed on unarmed civilians of all regions-and the ongoing indiscriminate massacres it is committing now are likely to continue unabated for a long time if the peoples in Ethiopia remain fragmented, divided and refuse to take the responsibility of confronting and stopping this criminal regime. Failure to do so has already unquestionably contributed to the longevity of the regime.

We, the PAFD member organizations envisage a dynamic and flexible approach with potential of accommodating the interests of all stakeholders without any differences and without actually dictating our own agendas for all the peoples in Ethiopia. This will allow all to move forward in unison in their strides towards justice, democracy and genuine self-determination, which is practically denied by the current regime. Moreover, we strongly believe that this is the only way forward to stop the ongoing genocide, to restore the rule of law, human dignity and pride and democratic order in Ethiopia.

To be able to do so, all the peoples in Ethiopia and their respective organizations must put their differences aside and unite strategically in order to end the suffering of all perpetrated by the TPLF led EPRDF’s brutal regime.

Today’s Sidama Loqqee massacre 14th commemorative anniversary isn’t unique to Sidama nation and isn’t a past history. It has been committed on tens of thousands of civilians in Ethiopia from Amhara, Afar, Benshagul, Hadya, Kambata, Ogaden Somali, Omo, Oromia, Sidama, Shakicho and the rest of regions of Ethiopia. And it is ongoing in Oromia, Ogadenia, Gambella, Konso, Omo Valley and the rest of regional, Zone and district levels.

Unconditionally condemning the past and ongoing genocides and massacres, the PAFD calls upon all organizations and peoples in Ethiopia to be united, move forward and stop the regime brutalizing them all.

PAFD also urges the international and regional communities to stand on the side of the people in order to stop the ongoing blatant human rights violations and hold the perpetrators into account both locally and in the international arena

PAFD salutes the indefatigable and resilient spirits of the Sidama Loqqee martyrs and all the other civilians who have been the victims of past and ongoing massacre by current callous regime in Ethiopia.

Finally, PAFD promises that all those wronged souls may rest in peace and that their valuable lives will be not be lost in vain. It will continue fighting for justice and democracy and righting the wrongs committed against them and the other living multitudes. PAFD will never forget your courageous and honorable sacrifices for generations to come.

PAFD Executives, May 30, 2016, London


 

TVOMT: Walaloo Yoo du’uun du’uu taate …. #OromoProtests December 26, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa OromooKakaa Oromoo

Bilisummaa (Freedom Function)

oromoprotests-tweet-and-share11

 

Related:-

Oromia (WBO): WBOn Godina Bahaa Loltootaa fi Poolisoota Federaalaa Wayyaanee Barattootaa Fi Ummata Irratti Roorrisaa Jiran Haleeluun Hidhattoota Diinaa 23 Ol Hojiin Ala Godhe December 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Oromia Oromiafb367-alaabaanew

SBO Oduu Ammee

WBOn Godina Bahaa Loltootaa fi Poolisoota Federaalaa Wayyaanee Barattootaa Fi Ummata Irratti Roorrisaa Jiran Haleeluun Hidhattoota Diinaa 23 Ol Hojiin Ala Godhe

 

Abdii Fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Godina Bahaa Loltootaa fi Poolisoota Federaalaa Wayyaanee Barattootaa Fi Ummata Irratti Roorrisaa Jiran Haleeluun Hidhattoota Diinaa 23 Ol Hojiin Ala Godhe. Poolisoota Sirna Wayyaanee 2s Oggaa Booji’u, Hidhamtoota Oromoo 21 Ol Ta’an Hidhaadhaa Baase.

Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata Oromoo dhugoomsuuf falmaa karaa hidhannoo godhaa jiru karaa hundaanuu jabeessaa kan jiru gootichi WBO, haleellaa diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhataa jiruun Mudde 05 – 07, 2015tti Bahaa fi Lixa Harargee keessatti loltootaa fi poolisoota wayyaanee irratti injifannoo boonsaa galmeessuun 23 ol hojiin ala gochuu Ajaji WBO Godina Bahaa oduu tarkaanfii waraanaa har’a Mudde 07, 2015 SBOf ergeen beeksisee jira.

Haaluma kanaan Humni Addaa WBO Mudde 07, 2015 guyyaa har’aa Baha Harargee Ona Haromaayaa bakka Daammoota jedhamutti poolisoota wayyaanee barattootaa fi ummata doorsisuuf bobbaafaman haleelee tokko (1) battalatti oggaa ajjeesu, hedduu isaanii madoo taasisee jira. Ummatni naannoos aarii qabu poolisa ajjeefame kanatti ba’ataa akka ture ibsameera. Tarkaanfii kanaan walqabatee mootummaan wayyaanee humna federaalaa guddaa Daammoota, Baate, Qeeyransaa fi kkftti bobbaasuun ummata gooluuf yaalus, barattootnii fi ummatni gamtaan ta’uun FDG jabaa finiinsaa akka jiran beekuun danda’ameera. FDG deemaa jiru keessatti barataan ammaaf maqaan isaa hin baramin tokko hidhattoota wayyaaneen akka wareegames barameera.

Humni Addaa WBO tarkaanfii isaa itti fufuun Mudde 06, 2015 guyyaa kaleessaa Baha Harargee Ona Haromaayaa bakka Maayaa, Qarree jedhamutti poolisoota wayyaanee sochii FDG fi mormii master plaanii Finfinneef ummatnii fi barattootni geggeessaa jiran dhaamsuuf bobbaafaman haleelee 1 (tokko) yeroo keessaa ajjeesu, poolisoota 2 (lama) ammoo hidhannoo isaanii guutuu waliin booji’uu Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Humni Addaa WBO tarkaanfii kanaan ilmaan Oromoo kan barattootnii fi maanguddootni biyyaa umriin isaanii 61 ta’u keessatti argaman namoota 21 ol ta’an hidhaa keessaa bilisa baasee gadi dhiisuus Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa tarkaanfii isaa jabeessee itti fufuun guyyuma kana Mudde 06, 2015 Baha Harargee naannoo Harar Ona Fadis/Bokkoo bakka Faqqadaa jedhamutti waraana wayyaanee irratti haleellaa fudhateen 5 battalumatti oggaa irraa ajjeesu, 7 ol ammoo haalaan madeessuu isaa Ajaji WBO Godina Bahaa oduu tarkaanfii SBOtti ergeen beeksisee jira.

Haleellaa diina irratti fudhatu cimsee itti fufee kan jiru gootichi WBO Godina Bahaa Mudde 05, 2015ttis Lixa Harargee naannoo Galamsoo Ona Dikichaa bakka Siree-Luynaa jedhamutti humna federaalaa wayyaanee ummata gooluuf dirqama fudhatan irratti haleellaa geggeesseen diina irraa 3 ajjeesee 6 ol oggaa madeessu, qawwee kilaashii 5 hidhannoo waliin irraa booji’uun dantaa QBOf akka oolche Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee hubachiiseera.

Sochii isaa babal’ifatuu fi tarkaanfii diinaa fi lukkeelee diinaa kanneen gufuu QBO ta’an irratti fudhatu cimsee itti fufuuf tattaaffii isaa dachaan kan dabalu ta’uu WBO ibsee, ummatni keenya harqoota gabrummaa of irraa darbee biyya isaa gubbaatti bilisaan jiraachuuf FDG jalqabe cimsee akka itti fufus hireema kanaan dhaammateera.

 

 

Oromia: Humni Adda QAANQEE BILISUMMAA Jiddugaleessa Oromiyaatti Paarkii Fi Mana Kitaabaa MALLASAA (Abba irree Wayyaanee Du’e Sanaa) Sulultaatti Argamu Guutummaatti Daaresse. December 3, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

???????????Zenawi the tyrant still rules after deathMeles Zenawi grabbing land even from grave

(SBO – MUDDE 02,2015, Sulultaa) Humni Adda QAANQEE BILISUMMAA Jiddugaleessa Oromiyaatti Paarkii Fi Mana Kitaabaa MALLASAAA Sulultaatti Argamu Guutummaatti Daaresse.
Humni Addaa Qaanqee Bilisummaa Muddee 01 bara 2015 halkan keessaa sa’atii 11:00 irraa eegalee tarkaanfii fudhateen manneen maqaa mataa murna wayyaanee duraanii MALLAS ZEENAAWIItiin naannoo Sulultaatti ijaaraman 5 guutummaatti barbadeessuun humna ibsaa naannoo sanaa erga kutee booda, magaalaa xiqqoo Muloo fi Buraayyuu jidduutti argamtu Guuddoo irratti naannoo sa’aatii 1:00 AMtti Poolisoota eegumsa halkanii irraa jiran irratti tarkaanfii battalaa fudhateen 3 madeessee jira.
Humni Qaanqee Bilisummaa yeroodhuma kanatti tarkaanfii qabeenya shariika harka mirgaa wayyaanee tahe irratti fudhateen, konkolaataa Kubbaaniyyaa Darbaa Tiraanispoort, kan qabeenyummaan isaa kan dureessicha Sheek Al Amuuddii jedhamuu tahe magaalaa Darbaa irraa gara Caancoo deemaa ture fe’umsa isaa guutuu waliin haleeludhaan barbadeessee jira.
Tarkaanfii humni QAANQEE BILISUMMAA fudhatee fi kasaaraa isa mudateen kan baarage gartuun abbaa irree wayyaanee ganama kana, Muddee 02 bara 2015, Helokooptaroota waraanaan naannoo Gaarren Inxooxxoo irra marsaa tureera. Helikoptarri kunis Finfinnee Kutaa magaalaa Eekkaa irraa eegalee gaarren Inxooxxoo gara Dhihaatti marsuudhaan magaalaa Sulultaa irraan, gara Buraayyuutti ammoo gaarren Gullallee irra lafatti gadi dhiyaatee deddeebi’ee naannaweera. Sirnichi dhiphuu jabaa keessa seenuudhaan olii fi gadi fiigaa, ergamtoota isaatis fiigsaa kan jiru yoo tahu, buufataalee Buraayyuu fi Sulultaa irratti sakattaan akkaan jabaan gaggeeffamaa jira.
Oduu tarkaanfii nu dhaqqabe biraatiin humnumti addaa QAANQEE BILISUMMAA Ona Warra-jaarsoo ganda Dhaayee Tuutii keessatti halkan Kiibxata kaleessaa, Muddee 1, 2015 milishaa OPDO diinaan hidhachiifamee ummata dararaa ture Shallamaa Dirribaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen qawwee fi hidhannoo isaa rasaasa guutuu waliin irraa hiikkateera. Ergamaan diinaan hidhachiifame kun kaleessa waaree booda “Qawwee mootummaa fudhachiifte” jedhamee humnoota mootummaa wayyaaneef amanamoo tahaniin hidhamee jira.

Civil Disobedience Can Be A Potent Weapon To Dismantle Fascist TPLF’s Abyssinian Empire December 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Civil Disobedience Can Be A Potent Weapon To Dismantle TPLF’s Abyssinian Empire

  By Denboba Natie
Civil disobedience is a potent weapon in the hands of those who understand how to use it’ M. Coxall 2015.
I’m Created Equal….No Less No More!
Oromo student protest at Haromaya University, Oromia, on 30 November 2015. The peaceful protesters ruthlessly attacked by TPLF (Agazi) fascist Ethiopian regime forces.Oromo students Protests, Western Oromia, Mandii, Najjoo, Jaarsoo,....Oromo Students Protests, Gincii, Central Oromia, Nov. 12, 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1OromoProtests, Naqamtee, Oromia, November 27, 2015Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015 picture1
Obboloota Keenya Yunivarsitii Haroomaayaati Guyyaa Har'aa (Sadaasa 30, 2015) Harka Mootummaa Faashistii Wayyaaneeti Dhuman akkasumas Lixa Oromiyaati Hidhaa fi Reebicha suukkaneessaan Dararamaa Jiranu yaadachaa Sagalee Isaanii Taanee Addunyaat Haa Iyyinu !

Haromaya University on November 30, 2015. Let us be the voice of the voiceless Oromo peaceful protesters. Their voice is stifled by fascist TPLF regime again. Time to act by Oromo around the world!
People are differently nurtured in different parts of the world although their biological element known as DNA is over 99.5% the same. Nurturing is the basis for peoples’ way of understanding the world around them. History shows that largely, peoples’ attitudes, behaviours and practices have been socially constructed and deconstructed, shaped and reshaped throughout several centuries. Moreover, our collective and individual beings are shaped with our self-awareness as an individual or community. In psychology also, self-awareness is defined as metacognition, awareness of one’s own ability to reasonably and logically assert realities. In humans, metacognition and other advanced cognitive skills, such as social intelligence, planning and reasoning, are all thought to depend on a region of brain known as the prefrontal cortex. Therefore, we, humans became different from the animals only with the power of our brain and the ability of reasoning and self-awareness which distinguish us from most other earthly species.
We are all created equal and thus deserve our inalienable rights enshrined in the UN Universal Declaration and the 18th century American Independence documents as described:-We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the concerned of the governed.
Contrary to the above, there are groups of morally corrupt and politically and economically powerful individuals who ascribe inferiority to the ruled. They dictate the majority that they are created special and given omnipotent power to rule over the others. This is why there are socially fabricated royalty, super rich, corporate management, and ruling politicians. Such morally corrupt, self-appointed persons make up rules and regulations to impose them on their likes. They do so for their own egocentrism by keeping the majorities as simple usable tools – in spite of the fact that their likes equally deserve dignity and respect, and share the same human needs such as physiological, safety, social esteem, cognitive and self-actualisation needs; in addition, these individuals deprive the rest of the Mankind of basic needs, including the pursuit of happiness, aspiration and hope.
The inhumane practices of the rulers and business corporations have been in place since time immemorial although their barbarism become more sophisticated as European modernisation became a reality. Notwithstanding such abhorring crimes of slavery committed by Europeans, Americans and Arabians since the 16th century; regardless the European technological advancements, slavery has increased exponentially since the mid1750s to 1800s with scope and dimension under the infamous name known as industrial revolution. My personal opinion is not that the industrial revolution has been bad for mankind. I rather argue that this progress has brought its own evils with it. During this period, the sophistication of strategizing the enslavement of the majority under guise of civilisation and capitalism, whilst keeping the ruled majority silent, ended up with the enslavement of the dummies; in the same period the number of the prisoners of conscience increased significantly too. One of famous American Black Civil rights movement leaders defies the silence of the majority as; ‘Our lives begin to end the day we become silent about things that matter’ Martin Luther King Jr. 1929 – 1968.
Human brain power has got the capacity of either positively or negatively impacting human endeavours. History tells us that this capacity has shaped and unshaped social evolution throughout millennia; therefore humans judge any people or any society, based on their individual or collective contributions and actions to their likes. Ever since humans exist in the form of social entity, some groups of people or individuals have viciously treated their kinds, while within the egalitarian societies people have peacefully and fraternally coexisted with one another and in full agreement with the nature and natural orders. Several establishments across History have repeatedly demonstrated their viciousness by viciously treating their subjects and by erroneously recording and promoting their accounts of history which emphasise their own nobility and superiority, thereby preaching the inferiority of their subjects. Howard Zinn, an authoritative American historian professor advises about such flaws of histories and their repugnant roles in the society as follows:-“I’m worried that students will take their obedient place in society and look to become successful cogs in the wheel – let the wheel spin them around as it wants without taking a look at what they’re doing. I’m concerned that students not become passive acceptors of the official doctrine that’s handed down to them from the White House, the media, textbooks, teachers and preachers”.
Human species with capacity to make fair choice and ability to empathise the sufferings of their likes regrettably switch their positive natural abilities to greed, which takes at times diabolic proportions, and to vicious inhumanity and in this manner they do cause further misery to their kinds. These groups of people create extremely repressive regulations, policies and legislations, which they blatantly impose on the systematically silenced majority, who on most occasions obey without any question. And this has been an ongoing exercise of those who have appointed themselves to be the sole beneficiaries of wealth, greed and social hierarchy since time immemorial. Besides, no person on planet has been given such rights by birth as we saw it from the above argument. Neither royalty nor secret societies nor anyone else has been naturally endowed with such right to be a vicious ruler rejoicing with the sufferings of his likes. Evidences reveal that it’s those who are the ruled ones who allow such systems to evolve from century to century as their minds are increasingly obscured as a result of century’s old bombardments with lies and deceits geared to coerce them to accept the imposed inferiority.
A famous singer, Bob Marley, rightly puts this: ‘Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds! (Bob Marley 1945 – 1981)’. This has been substantiated by Marcus Garvey as follows: ‘Liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men, (Marcus Garvey 1887 – 1940)). They both agree with one fundamental fact, namely that people must liberate themselves from various forms of injustice imposed on them by simply rejecting such rules.
The first and foremost priority is unambiguously understanding that no one on planet has got any right under whatsoever definition to oppress people individually or collectively or to impose their rules on them due to their military superiority and financial power- with money expropriated from the wealth of the majority. The next step is understanding the power of unity and having unity of purpose. Cognizant of their fundamental rights, if those who are oppressed are united and agree to persistently and unanimously demand their own rights, those who might impose their will on majority will have no choice apart from unwillingly surrendering. However, as mentioned above, it is imperative to acknowledge that those, who are in power, have got weapons and use them against the majority. They have got money and Media machineries and others governmental apparatuses through which they can systematically impose their evil will. More essentially, they might have already systematically brainwashed the majority with lies and deceptive mantras of generations to obscure historical reality. Regardless, if once such erroneous assertions and beliefs of the majority change and the clouds of falsehood diminish, history will inevitably change. Once the majority wake up and understand that no one has got God-given right to rule over them with iron fist from generation to generation, no rulers on planet can stop such wave of united movement.
Throughout Human History, the frustration of the extremely dissatisfied, disillusioned and oppressed citizens has always resulted in some kinds of public reaction. Such reactions, in the best case take the form of civil disobedience (CD) and the others take some form of an armed struggle. As M. Maxall, 2015, analyses it in more extreme cases, CD results in bloody revolution or what modern politicians prefer to call it ‘Terrorism’. Therefore, civil disobedience is an inevitable human reaction to unacceptably imposed oppression by the oppressors in any part of the world. Effectively utilised, CD has brought down governments and even empires, overturned despots of all levels globally, won great civil and human rights victories throughout centuries, driven the engine of human development and brought dignity and power to the people of the world (M. Maxall 2015).
Using CD as a method of forcing government to listen to people’s voice or removing authoritarian rulers from power will undoubtedly have a phenomenal effectiveness. Another famous intellectual and campaigner of civil rights stresses that no one should remain silent while their rights are stifled and they are oppressed for the sake of peace and security‘You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom’. ‘Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to… (Malcolm X, 1925 – 1965).
Emphatically Rejecting Oppression until Asserting Own Rights 
Preparing to embark on CD needs minimum or no external resources. All the mass need to do is psychologically and mentally feel liberated and freed. They have to believe that they are exonerated from the prisoning systems. It is all about believing that the mass is not any more the slave of the government or corporations and that no one has got right to brutalise and continually enslave them. The oppressed and subjugated subjects need only an internal strength and understanding of the reality on the ground. They must be prepared to continually and in unison demand their unalienable rights whether the regime in power is likely to shoot and kill or intimidate them by any possible means. Often CD can be conducted in a peaceful and in a very discrete manner without even the regime in power or its loyalists understating what is going on. Neither weapons nor expensive means of communications are necessary to conduct CD.  Always preparing to conduct CD on non-violent basis will be the most potent weapon as stated by Gandhi:- ‘Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It’s the mightier than the mightiest Weapon of destruction devised by theingenuity of Man’ (Mahatma Gandhi, 1869 -1948).
Deeply articulating the fact that no one has got right to exploit the resources of the majority, whilst the majorities are left with little or no choice but suffer the consequences, plays a crucial role in bringing together those who are victimised. Once courageous and determined individuals or groups of peoples come together, their unity triggers waves of CD movements with common vision and understanding, who are therefore able to stand own grounds whilst demanding these universal and unalienable rights to equality. No one has got any rights to prevent us from demanding these rights, as a famous American novelist stated: ‘No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow, Alice Walker).
As I have mentioned above, among the various methods of unanimously rejecting the rules of dictators or corporations, the most efficient, cost effective, simple and potent weapon the oppressed can use against their rulers is CD. Effectively used CD can easily shake the foundations of any oppressor in any part of the world. CD manifests itself by unanimously rejecting any regime wherever it might be, whenever possible. CD is nothing but mere refusal to obey governmental demands or commands; it is a nonviolent and usually collective means of forcing concessions from the government or removing the government. It is entirely non-violent, and this is the reason it ismore potent than any form of manmade weapons. A famous American intellectual, professor, historian, playwright and human rights activists emphasises the importance of this as follows:-
‘The most formidable military machine depends ultimately on obedience of its soldiers, the most powerful corporation becomes helpless when its workers stop working, when its customers refuse to buy its products. The strike, the boycott, the refusal to serve, the ability to paralyse the functioning of a complex social structure, these remain potent weapons against the most fearsome state or corporate power’, (Howard Zinn, 1922 – 2010).   
Effectively used CD obliges the rulers to understand that their subjects are not dummies any longer; thus the rulers will be forced to relinquish their power in order for the majority to decide their ways out of the difficulties. One of the America’s novelists agree with this as follows:-‘The most common way people give up their power is by thinking they don’t possess it anymore’ (Alice Walker, American novelist)
Although those who have placed themselves in upper social strata or hierarchy dictate their accounts of history and stories, philosophically their place in history is inferior, as they utterly lack the key elements that make us humane. They are short of the key humane element which makes us feel and empathise the sufferings of the others. They rejoice when they bomb innocent children and civilian with nuclear and others forms of WMD. This is the reason why sadly those who are in power dictate false accounts of everything to hoodwink their subjects in order for them to exploit their subjects – ignorant of historical realities. Howard Zinn states the above argument as follows: –“History is important. If you don’t know history it is as if you were born yesterday. And if you were born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything, and you have no way of checking up on it”. Human histories are recorded and maintained depending on individual region’s or country’s contexts although the following is a universally binding declaration. Orally narrated histories of traditional societies are much more reliable than the written and serve as valuable in their objective as the written accounts. The question is whether the Universal Declaration of Human Rights are respected in any part of the world
Box 1. Excerpts from ‘UN’s 1948 Universal Declaration of Human Rights’.
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Article 18.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Article 20.
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.
Article 21.
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 27.
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Courageous and Bold Move is Essential whilst affecting CD.
The reason why we need CD is simply because those whose rights are violated by those officials or corporations must unite and demand them. The oppressed subjects must defy the current repressive and exploitative orders, either in Ethiopia or worldwide; the universally self-appointed elites who call themselves the rescuers and governors of our planet must be met with CD, i.e. the most effective manner to have them removed. We should not fear any person on planet as long as we stand for genuine cause and aforementioned universally acknowledged rights. One icon of our century’s struggle for freedom and resistance and renowned African statesman states that we must win over our fear whilst standing for our fundamental rights: ‘I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear, (Nelson Mandela 1918 -2013)
Box 2 Some of Key Reasons Initiating Civil Disobedience
Persistent and blatant abuse of power in a number of ways by government officials.
Controlling of civilians by spying on citizens via state and corporation censorship.
Manipulation of public opinion with lies, deceits and obfuscations.
Disallowing room for a political rights and kidnapping and torturing those who choose to be involved.
Morally, economically and ethically corrupt government officials.
Detention without trials only using kangaroo courts for show trails.
Collective punishment of given ethnic groups or nationals for their political views/economic interests of the rulers.
Massacre and genocide of given ethnic nationals or groups of people for their political views.
Rigging election and promoting state terrorism whilst covering up official misdeeds.
Deliberately and systematically impoverishing given ethnic nationals by expropriating their natural resources.
Targeting given ethnic nationals for belonging to given ethnic identity or nationals therefore torturing and mass imprisoning them.
Denial of justice and arbitrarily arresting non-combatant civilians to keep them jailed for years/decades.
Suppression of dissent voices and misuses of police and army power to stifle citizens and keep them silenced.
Discrimination against certain groups or ethnic nationals for their political and economic importance.
Theft of citizens’ property to enrich politicians and their loyalists.
Blackmailing of dissents and human rights activist by authorities.
Institutional incompetence and negligence of authorities.
Disrespect of citizens and repeated hypocrisy… and more.
Since time immemorial, Mankind has experienced rewarding progress and advancement, but at the same time IT continues to suffer ever worsening and appalling evils, troubles and ills. This is because man’s problems are man-caused therefore potentially easily resolvable matters. We must fight and overcome manmade injustice that humans imposed on their kinds. We must challenge and overcome man’s capacity of causing deliberate harm to his/her likes. The most effective means of achieving this is CD.
Understanding the World: prerequisite to effectively conduct CD while not expecting any good from big Evils
History affirms that the largest part of human decadence is ascribed to European and American colonial expansionists who have in massive scale developed the concept of humans’ inferiority or superiority and thereby played a key role in advancing concomitant human sufferings. In addition to simple economic and political superiority, these groups of peoples created weapons of mass destruction and continually experimented them all over the world. For instance, to such evil and inhumane competitions is due the notorious Chernobyl’s 1986 nuclear disaster where over a million civilians have been affected. The worst and inherently inhumane examples were the two bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki (August 6 and 9, 1945), resulting in the death of over 300.000 and consequently over a million civilians and children in the following two decades.
The current ongoing global instabilities are mainly ascribed to West in general and to America’s politicians and corporations in particular. These groups of international and regional powerful economic and military giants and their networks don’t want their dummies to know this fact. This is why they have placed themselves in charge of our society. These are the politicians, corporate executives, and owners of press and television channels who dominate our ideas so that they will be secure in their power. They didn’t need soldiers patrolling our streets until they have fabricated boggy men known as terrorists to stifle our freedom of expression and assembly. They made us dummies that can easily be controlled so that the mass remains subservient enslaved and conformist. This is why we sit down in front of television sets glued to their endless and deceptive propagandas. The majority of world peoples became addicted to celebrity culture and fizzy yet literally poisonous drinks massively produced by the corporations in addition to junk meals by McDonald’s, KFC, etc. The same trend is being used by all the regimes of the world, including in the Ethiopian empire. Clear understanding of the anatomy of global rulers and their corporations enables the majority to be united in order for them to effectively and successfully conduct CD.
Particular Case of the Ethiopian Empire
When it comes to the Ethiopian empire, it is essential to note that the mentees of American and European colonisers have caused similar sufferings to all the subjugated nations that are found at their disposal. They have crushed dissents of various ethnic nationals who demanded their collective rights. They have demonised such dissents whilst encouraging and praising subservience. The survival of this colonial state has been stitched together by lies and subterfuges. Its history dictates the hegemony of the rulers and the subjugation and the ensuing blackmailing of those who demand their rights. Although historians and social justice activists strongly believe that ‘Dissent is the highest form of patriotism’ and that silence is equivalent to dead walking, while something important to humanity is at stake, Ethiopian TPLF’s regime remain as adamant as all its predecessors.
Those courageous social justice advocates suggest CD as a means of achieving social justice and equality for all – by conquering our fear and uniting with purpose in the following manners: – “CD is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is that people all over the world have obeyed the dictates of leaders…and millions have been killed because of this obedience…Our problem is that people are obedient all over the world in the face of poverty and starvation and stupidity, and war, and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves… (and) the grand thieves are running the country. That’s our problem”. (Howard Zinn)
In the Ethiopian empire, the above account is absolutely correct, and this will never stop unless we prevent the criminals, who call themselves ‘government’, from incriminating innocent majority, impoverishing and enslaving them all. No one has given TPLF’s barbaric regime any rights under whatsoever definition to sell the Sidama land, the lands of the Oromo, Gambela, Ogaden, Afar, Gedeo and other subjugated nations. It is us, the majority who are allowing the regime to freely continue with their criminal acts against the interests of the mass.
Where CD can begin?
CD can begin at home. Stop having any deal with your neighbour, who might be known to you and others for his/her part in torturing and brutalising innocent citizens and expropriating their resources whilst impoverishing them. Systematically stop cooperating with your family member who might have a link with the brutalising regime. Stop allying your pure conscience with the regime whose hands are dirtied with the blood of the innocents. Refuse attending their weddings and funerals. Stop visiting these groups of criminals whilst they are ill, either at home or in hospitals. Systematically stop buying their products and selling yours to them. Stop befriending with such groups of worst quislings.
Never hesitate to surreptitiously offer the necessary support to dissent and never think that it is none of your business. After all, the pain of one person who is targeted today by the regime’ssecurity and army will be yours tomorrow or after tomorrow, if you remain silent today. But if you are courageously and defiantly involved, the regime, though unwillingly, will stop individually targeting innocent civilians or nations’ peoples for their being who they are. If so, the CD will be unanimous. Never think that you don’t have a weapon. Your unity, determination, and indefatigable approach, your effort to underscore of your own rights and your preparedness to persistently demand them is your formidable and lethal weapon. The rulers know this fact, therefore they don’t want you to know about it.
To be able to persistently reclaim your rights until you assert them, unity with likeminded is paramount. Explicitly and implicitly plan your actions and strategize your methods. If the majority can do so, they can easily incapacitate the capability of any brutal regime, let alone the minority of TPLF’s increasingly wobbling bunches of criminal mafias. One of the distinguished Indian human rights activists and author, Arundhati Roy, emphasises about this as follows:-
“Our strategy should be not only to confront empire, but to lay siege to it. To deprive it of oxygen. To shame it. To mock it. With our art, our music, our literature, our stubbornness, our joy, our brilliance, our sheer relentlessness – and our ability to tell our own stories. Stories that are different from the ones we’re being brainwashed to believe. The corporate revolution will collapse if we refuse to buy what they are selling – their ideas, their version of history, their wars, their weapons, their notion of inevitability. Remember this: We be many and they be few. They need us more than we need them. Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing.” Arundhati Roy, April 2003, War Talk’
It is nearly 25 years since the current brutal regime has assumed power and promised millions of lies and deceitful projects none of which has materialised. Therefore, the only way for the empire’s subjects is standing on own ground and rejecting the regime. The regime has got a lot of weapons, but we have to understand that our weapons are much mightier than theirs. Therefore, open your mind; wake up from your hibernation to reclaim your dignity and pride as a fellow respected human being who has got his own life, aspiration, hope, and dream. These all are denied to all captives of Ethiopian empire by the vicious incumbent. To reclaim your rights, the most potent and long lasting method is CD. If CD progresses, other means of struggle, involving the use of arms, will also have further leverages in their momentum to successfully accomplish their part.
Begin it at home, from your neighbours, colleagues, classmates and friends. Completely, yet surreptitiously ostracise all inhumane members of regime’s criminal networks.
By Denboba Natie,  01 December 2015
References
 1. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=xxznlv13ZW4
 3. Asmal et al 2003, Nelson Mandela in his words, Little Brown, UK
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.
 5. http://www.history.co.uk/biographies/mahatma-gandhi
 6. http://www.history.com/topics/black-history/malcolm-x
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Walker
 8. http://www.history.com/topics/black-history/marcus-garvey
 9. http://www.imdb.com/name/nm0002490/bio
 10. Coxall (2015), Civil Disobedience, a practical guide.
 11. http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(02)00764-5/abstract
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki
 13. http://www.stopwar.org.uk/index.php/news/remembering-hiroshima
 14. https://www.goodreads.com/author/quotes/6134.Arundhati_Roy

Oromia: FDG Eegale Tokkummaa Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa! November 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

FDG Eegale Tokkummaa Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

qeerroo-edit

 

 

 

 

 

 

FDG Eegale Tokkummaa  Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa jalatti kufe jedhee guyyaan itti tole jedhee bule hin jiru. Hin jiraatus. Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo gaggeeffamaa asiin gahe keessatti uummatni Oromoo waanjoo garbummaa of irraa buusuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureera. Addatti Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa bara 2011 akka Jaarmayaatti erga of labsee asitti FDG mootummaa Wayyaanee hundeen raasan gaggeessaa turee ammas itti jira. Keessumaa ammoo bara 2014 keessatti uummatni Oromoo tokkummaadhaan diina dura dhaabbatee ‘‘ Haqa Keenyaa fi Biyya Keenya Diinaaf!’’ jechuudhaan wareegama qaqqaalii kaffaleera. Kumaatamaan mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru. Dhibbootaan ammoo irbaata rasaasaa tahuudhaan dargaggootni Oromoo abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf rasaasa dura dhaabatanii ammas itt jiru.

FDG amma Oromiyaa keessatti qabatee finiinaa jiru galmaan geessisuudhaaf gumaatni nama tokkee murteessaa dha. Kanaaf uummatni Oromoo FDG kanatti dabalamuudhaan mirga saba Oromoof falmuun saba keenya “Mootummaa Dhablee” tahee bara baraan itti roorrifamaa jiruu fi qabeenyi biyyaa irraa saamamaa jiru bilisa maasuuf jecha, hiree murteffannaa isaa akka mirkaneeffatuuf dirqamni olaanaan nurra jiraachuu hubachuu barbaachisa. Keessumaa ammoo FDG amma eegale galmaa geessisuudhaaf dirqamoota armaan gadi hojiitt hiikuuf jabaatnee hojjechuun dirqama.

 1. FDG amma eegale namuusa FDG tiksinee galmaan geessisuuf gumaata barbaachisu gumaachuu;
 2. Qajeelfamootaa fi ajaja mootummaa kan dantaa umamta keenyaa tuqu kamuu hojiitti hiikuu diduu fi dura dhaabbatuu;
 3. Tooftaawwan Qabsoo Fincilaa kan karaa caasaa fi bifa adda addaan baafaman hordofuun FDG dhaabbataa gaggeessuuf murannoon socho’uu;
 4. Bakkeewwan garaa garaatti dhaadannoowwan garaa garaa maxxansuu;
 5. Omisha mootummaan dantaa uummataa miidhuuf fayyadamutti dhimmi bahuu dhiisuu;
 6. Mirgi dimokraasii dhugaa fi sagaleen uummataa kabajamee hireen murteeffatnaa hanga argamutti haqaaf jecha wareegama karaa hundaan nu gaafatu baasuu.

Akkuma beekamu yeroo ammaa kana FDG Oromiyaa bakkeewwa garaa garaa addatti magaalaa Gincii, Amboo, Najjoo, Mandii, Gidaamii fi bakkeewwan birootti finiinuu eegaleera. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira;  mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Kana taasisuuf ammoo nuyi miseensotnii fi deeggartooni Qeerroo Bilisummaa dirqama olaanaa ofitti fudhatnee soho’uun nurraa eegama.

http://qeerroo.org/2015/11/29/fdg-eegale-tokkummaa-ilmaan-oromoon-jabaatee-mootummaa-abbaa-irreetti-xumura-ni-taasisa/

Oromia: WBOn Oromiyaa Keessatti Tarkaanfii Hidhattoota Wayyaanee Irratti Fudhateen 9 Ol Hojiin Ala Godhe November 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????fb367-alaabaanewMoonaa Leenjii Giddu Gala ABO

 

Irree fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Godina Kibba Baha Oromiyaa Keessatti Tarkaanfii Hidhattoota Wayyaanee Irratti Fudhateen 9 Ol Hojiin Ala Godhe; Meeshaalee Waraanaas Booji’e. Hidhattootni Diinaa 5nis WBOtti Harka Kennatan.


(SBO – Sadaasa 14,2015)
Humnaa fi qabeenya qabu irratti hundaawee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoo of irratti hirkannoon falmaa diina irratti godhu finiinsaa kan jiru gootichi WBO, godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfilee diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu daran cimsuu irratti argama.

Haaluma kanaan abdii fi gaachanni ummata Oromoo WBOn Kibba Baha Oromiyaa Godina Baalee keessa sossohu tibbana diina irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira.

Haaluma kanaan Humni Addaa WBO Risaa jedhamu Sadaasa 10,2015 Godina Baalee Ona Gooroo Baqaqsaa bakka Qalqalcha Bultii Tafarii jedhamutti ganama barii sa’aa 5:00 irratti humna diinaa ummata dararuu fi sochii WBO danquuf bobbaa irra ture haxiidhaan haleelee loltoota 5 yeroo irraa ajjeesu, 4 ol ammoo madeessuun meeshaalee waraanaa adda addaa irraa booji’uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa beeksisee jira.

Humni Risaa tarkaanfii boonsaa kana fudhate diina irraa qawwee AKM-47 5, boombii harkaa F1 jedhamu 20, boorsaa waraanaa kan dugdatti baatamu 5 mi’a qabu waliinii fi meeshaalee biroo diina irraa booji’uun bu’aa qabsoo bilisummaa Oromoof akka taasise beekuun danda’ameera.

Kana malees Humni Addaa WBO (Risaan) Godina Baalee Ona Gooroo Baqaqsaa bakka Qalqalcha Bultii Tafarii jedhamutti wayta tarkaanfii kana fudhatetti sabboontota Oromoo hidhattootni wayyaanee maqaa ABO fi WBO gargaartu, nu rukuchiistu jedhuun qabanii deemaa turan keessaa tokko akka harkaa baases oduun kun ni hubachiisa.

Hidhattoota wayyaanee tarkaanfii humna addaa WBO Risaan haleelaman keessa turan keessaa 5 (shan) hidhannoo isaanii guutuu waliin WBOtti akka harka isaanii kennatan Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa mirkaneessee jira.

Tarkaanfiin diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatamu jabinaan kan itti fufu ta’uus Ajaji WBO Godina Kibba Baha Oromiyaa hubachiisee jira.

Xumura irratti Oromoota dabalatee ilmaan ummatoota cunqurfamoo sirna wayyaaneef meeshaa ta’uun qabsoo bilisummaa fi mirga isaanii deebifachuuf ummatootni kun taasisaa jiranitti gufuu ta’anii jiran hidhannoo isaanii sirna wayyaanee diina ummatoota cunqurfamoo empaayerattii ta’ee jirutti nannessuun xumura sirna gabrummaa isaa akka shaffisan WBOn hiree kanaan yaamicha isaa haaromsee jira.

Oromian Voices: Current Affairs, News, Views, Analysis and Entertainment from Oromia Media Network, Madda Walaabuu and Other Various sources. #Oromia. #Oromo September 13, 2015

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, African Music, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo and the call for justice and freedom, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromummaa.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Oromia Media Network Oromia knwoledge and social media sources

https://www.oromiamedia.org/

 

 

http://www.siitube.com/watch.php?vid=d1d2ae60b

https://www.oromiamedia.org/2015/09/omn-london-oduu-fulbaana-12-2015-2/

 

https://www.oromiamedia.org/2015/08/godina-harargee-lixaatti-namoonni-kuma-sagaltama-ol-taan-beelaaf-saaxilaman/

http://qeerroo.org/2015/08/12/sbo-hagayya-122015-oduu-gaaffii-fi-deebii-jaal-odaa-xasee-miseensa-gumii-sabaa-abo-waliin-geggeeffame-ibsa-ejjennoo-hirmaattota-kora-gamtaa-miseensota-abo-godina-auroppaa-fi-sbo-sagantaa-afaan-ama/

 

https://www.oromiamedia.org/2015/07/omn-tamsaasa-toora-gama-saatalaayitiitti-deebie/

https://www.oromiamedia.org/2015/07/omn-oduu-adooleessa-13-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/07/omn-oduu-waxabajjii-30-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-26-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-qophii-xiinxalaa-waxabajjii-26-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/oduu-waxabajjii-252015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-qophii-xiyyeefannaa-waxabajjii-25-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-22-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-london-oduu-waxabajjii-20-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-24-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-amharic-news-june-20-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-19-2015/

http://qeerroo.org/2015/06/13/sbo-waxabajjii-142015-oduu-fi-waggaa-27ffaa-hundeeffama-guyyaa-sbo-waxabajjii-15-ilaalchisuun-qophiileelee-gara-garaa/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-qophii-xiinxalaa-waxabajjii-12-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-12-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-11-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-tumsaa-fi-kabaja-waggaa-1ffaa-omn-kan-biyya-new-zealand-waxabajjii-11-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-10-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-aoa-show-waxabajjii-10-2015-2/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-qophii-aadaa-fi-dudha-oromoo-waxabajjii-10-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-9-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-8-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-london-oduu-waxabajjii-7-2015-3/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-london-oduu-waxabajjii-6-2015-2/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-5-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-4-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajji-3-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-london-oduu-caamsaa-31-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/gaaffi-fi-deebii-ob-guddataa-urgesaa-kutaa-1ffaa-waxabajjii-1-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-amma-nu-gahe-2/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-29-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-amharic-news-may-302015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/marii-filannoo-caamsaa-242015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-london-camsaa-23-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-amharic-news-may-232015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-qophii-xiinxalaa-caamsaa-22-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-duula-filannoo-kfoofc-caamsaa-20-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-20-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-duula-filannoo-kfoofc-caamsaa-19-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-19-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-amma-nu-gahe-breaking-news-caamsaa-19-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-18-2015/

http://qeerroo.org/2015/05/19/sbo-caamsaa-202015-oduu-filannoo-wayyaanee-irratti-ibsa-abo-beeksisoota-sbo-fi-gaaffii-fi-deebii-inispecter-abdallaa-qaasim-kutaa-lammataa-fi-sbo-sagantaa-afaan-amaaraa/

https://youtu.be/glpQbNNTpQo

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-london-caamsaa-16-2015/

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uZB8UO_WQ7A

https://youtu.be/5yJcZ7_iaew

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-amharic-news-may-16-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-11-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-london-oduu-caamsaa-10-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-london-oduu-caamsaa-9-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/amharic-news-may-9-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-5-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-6-2015/

blob:https%3A//www.youtube.com/ce9001d0-4ad4-4166-a2fc-4b9d23ffbd56

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-london-oduu-ebla-25-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-22-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-addaa-ebla-25-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-keessummaa-gaafiif-deebii-dawitee-mokonnon-ebla-21-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omnoduu-ebla-24-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-gaafiif-deebii-luba-bantii-ujuluu-waliin-taasifame-k-1ffaa-ebla-23-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/dhumaatii-liibiyaa-ilaalchisee-yaada-ummataa-ebla-22-2015-biyya-london/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-20-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-faana-baqataa-ebla-16-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-16-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-addaa-ebla-16-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-addaa-k-1ffaa-ebla-14-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-beeksisa-qophii-tumsa-omn-sundsvall-sweden/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/beeksisa-tumsa-omn-london-uk/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-13-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-addaa-ebla-12-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-london-oduu-ebla-11-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-amharic-news-april-11-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-haala-yeroo-ammaa-oromiyaa-irratti-marii-taasifame-ebla-10-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-9-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-8-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-kessummaa-artist-gaaddisaa-abdullaahii-k-3ffaa-ebla-8-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-tumsa-omn-biyya-jarman-magaalaa-munik-k-2ffaa-kan-dhumaa-ebla-5-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-london-oduu-ebla-4-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-amharic-news-april-4-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-amharic-osa-conference-april-4-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-3-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-ebla-1-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-qophii-kessummaa-oboo-gaaddisaa-abdullaahi-kutaa-2ffaa-ebla-1-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/04/omn-oduu-bitootessa-31-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-amma-nu-gahebreaking-news-bitootessa-30-2015/

http://https://vimeo.com/123633032

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-london-oduu-bitootessa-28-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-amharic-news-march-28-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-obbo-leencoo-lataa-imala-jilli-odf-gara-biyyaatti-taasise-irratti-omn-waliin-gaafii-fi-deebii-godhanii-jiru/

http://qeerroo.org/2015/03/28/sbo-bitootessa-29-bara-2015-oduu-ijoo-dubbii-abo-gaaffii-fi-deebii-miseensa-khr-abo-jaal-jabeessaa-gabbisaa-waliin-geggeeffame-sochii-fdg-giddu-gala-oromiyaa-gara-lixaa-keessatti-deemaa-jiru-ila/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-bitootessa-24-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/beeksisa-tumsa-omn-munich-germany/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/beeksisa-tumsa-omn-munich-germany/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-gaafiif-deebii-artist-hayluu-kitaabaa-bitootessa-25-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-qophii-dalagaa-bitootessa-24-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-bitootessa-23-2015/ https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-london-oduu-bitootessa-21-2015/ https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-amharic-news-march-21-2015/   https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-bitootessa-20-2015/   https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-amma-nu-gahebreaking-news-3-19-2015/ https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-amma-nu-gahebreaking-news-3-19-2015/ http://https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-oduu-bitootessa-17-2015/ http://https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-london-oduu-bitootessa-14-2015/ https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/03/10/oromia-media-network-omn-1st-year-anniversary-celebration/ Journalist Abdi Fite Raises Questions for Abbaa-Duulaa: OMN Journalists Discuss Abbaa-Duulaa’s Tigrean-Sanctioned Trip to Little Oromia: See more @  https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/01/10/oromian-voices-current-affairs-news-views-analysis-and-entertainment-from-oromia-media-network-madda-walaabuu-and-other-various-sources/ http://www.gadaa.com/oduu/ http://www.voaafaanoromoo.com/ http://www.bakkalchatv.com/ http://qeerroo.org/2014/03/29/sbo-bitootessa-30-bara-2014-oduu-fi-qophiilee-keenya-kan-dhageenyee-fi-dubbifne-irraa-dabalatee-waan-gara-garaa-qabnaa-nu-caqasaa/ http://www.opride.com/oromsis/ http://ayyaantuu.com/ Do you know this facts about Oromo and Oromia? http://www.oromoliberationfront.info/press/Oromo-flyer-ver.4.0.pdf http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR25/006/2014/en

The Oromo Federalist Congress (OFC) & Medrek Continue Campaigns in Oromia, the South and Elsewhere Despite Harassment by Ethiopian TPLF Regime May 12, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ambo, Oromo News, Oromummaa, Sham elections.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

???????????Oromo Federalist Congress election campaign

Wayyaaneen Tarkaanfi Abdi Kutannaa itti fuftee

Caamsaa 12 bara 2015 yeroo 2ffaaf kadhimamaa KFO kan ta’e Ob. ‪#‎Geetuu‬ Dhaadhii kabnoota fi hidhatoota OPDOtin Aanaa Warra Jaarsoo ganda Bobee Liban keessatti odoo duula filannoo gaggeessaa jiru sa’atii 6:30 irratti reebicha sukkaneessaa irratti raawwatamee! Miseensota keenya 1 Ob Salamoon Jimaa 2 Ob Tufaa Hundee kan jedhamanis reebicha cimaa irraan gahaniiru ! Gochaa kana kan qindeesse immoo kaabnee opdo kan ta’e Ob Iyyaasuu Gammadaa ta’un isaa bubatameera ! Akka waliigalatti dulaa filannoo Aanaa kanatti gageessuu hin dandeenyee. Haalumaa wal fakkaatun, Garee KFO kan gara Wollaggaatti bobba’an ilaalchisee humni woraana Woyyaanee tarkaaffii humna irratti fudhachuudhaan midhaa irraan ga’uun himameet ture. Garee gara Wollaggaatti bobba’e kana keessa 1. Ittii aanaa dursaa dura taa’aa (the first vice chairman) Baqqalaa Garbaa 2. Itti-aanaa paartii Ob Mulaatuu Gammachuu 3. Barreessaa Liigii Dargaggootaa Darajjee Margaa fi 4. Gazeexessaa Badhaasaa Hayiluu kan keessatti argaman yeroo Naqamte dhaqqanan a) woraanni woyyaanee fi poolisoonni federaalaa magaala keessatti bobba’uudhaan akka uummanni wolgayii hin baane Daandii cufanis uummanni reebichaa isaanii osoo hin sodaatin cabsee wolgayiirratti baayyinnaan argame. B) uummanni baayyinnaan hirmaachuu barraan ammoo videon akka hin woraabbamne video gazeexessa Badhaasaa Hayiluurraa saamuudhaaf yaalanis kunis hin milkoofneef. KFOn kora ajaa’baa kan uummanni 40,000 ol itti hirmaate jedhamee tilmaamamu gaggeesse. C) jila KFO kanaaf siree akka hin kireessine ajaja dabarsanis barbaasaa yeroo dheeraa booda siree qabataniiran. D) Kanaan milkaawuu dadhabnaan ammoo dargaggoo Darajjee Margaa fi gazeexessaa Badhaasaa Hailuu bakka isaan siree qabatamatti deemuudhaan meeshaa woraanaa qabdu / meeshaa barbaanna sababa jedhuun daree isaan kireeffatan keessaa baasuudhaan sakattaa irratti gaggeessan. Garuu womaa hin arganne. E) Gochi sossodaachisaa Kun sabboontota keenna duubatti hin deebifne. Daran qabsoo DNF finiinsuudhaan Gimbiirrattille kora aja’ibaa gaggeessuun himameera.  Wayyaaneen hawaasaa Oromoo ofitti kaakafti malee qabsoo keenyaa duubatti hin deebiftu jedha KFOn. Isin hoo maal jettu? Source: Social media  network

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-11-2015/

Ummanni Aanaa Midaa Qanyii Godina Lixa Shaggar,Gita Bittuu Mootummaa TPLF Jalatti Hin Bullu Jechuun Gamtaan Diddaa Dahgeessisan,Barattooti Oromoo 7 Ol Ta’anis Mana Hidhaatti Darbamuu Qeerroon Gabaase

Gabaasa Qeerroo Aanaa Midhaa Qanyii

diddaa9Caamsaa 9,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyitti uummatni Oromoo gita bittaa mmootummaa Wayyaanee Abbaa irree EPRDF/TPLF/ jalatti hin bulluu jechuun mormii isa jabeesse, Mootummaan Wayyaanee Qeerroo barattoota Oromoo qabee hidhaatti darbuun dararuu itti fufe.
Goototni barattootni Oromoo Aanaa Midaa Qanyii M/B Baallammii sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina Oromummaan yakkamanii wajjiraa Poolisii Aanaa Midaa qanyiitti humna poolisaan qabamanii darbamuun dararama jiraachuun walqabatee diddaan uummata qonnaan bultoota haalan jabachuun dabbaalloota wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO gandoota baadiyaa keessa adeemuun nu filadhaa jechuun maqaa filannoo kijibaan uummata afaan faajjeessuuf walga’ii garaagaraa uummata baasuuf karoorfatan, uummatni mormii guddaan jaladhabbachuun f irraa arii’achaa jira.

Uummatni Aanaa Midaa Qanyii ifatti wayyaaneedhaan isin nu hin bulchitan nuti isinitti hin bullu, uummata Oromoos OPDO’n bakka bu’uu hin dandeessuu, nuti bilisummaa fi dimookiraasii dhugaa barbaadna jechuun dabballoota OPDO of irraa arii’ate jira. Ergamtootni Wayyaanee diddaa uummataa nu mudachaa jiru kanaaf sababaan guddaan Qeerroo barattoota Oromooti jechuu barattoota Oromoo dararuu fi hidhatti darbuu itti fufte jiraachuun ibsame.

Haaluma kanaan Qeerroon barattootni Oromoo badii tokko malee yeroo amma kanatti hidhatti darbamuun dararama jiran:
1. Barataa Addunyaa Birhaanuu barataa kutaa 9ffaa
2. Barataa Boruu Badhoo
3. Barataa Fayisaa Badhoo
4. Barataa Guutaa Girshaa
5. Barataa kuubaa Taakkalaa
6. Barataa Taarikuu Gusoo
7. Barataa Haptamuu Haptaamuu Caalchisaakanneen keessatti argaman
yeroo ta’u. Barattooti kuniswajjira poolisii Aanaa Midaa qanyii Baallammiitti hidhamuu madden Qeerroo Baallammii irraa gabaasan. Ummatni Oromoo hidhaa fi ajjeechaa, barnoota irraa arii’atamuu fi Oromummaan yakkamuun dimookiraasii miti, Mootummaan maqaa dimookiraasii jedhuun lafa dimookiraasiin hin jirreetti mirga keenyaa ukkamsaa na filadhaa jechaa jiruu dhaabuun yakka dalagaa jiruuf seeratti nuuf dhiyaachuu qaba jechuun kaabinoota ergamtuu wayyaanee uummata goolaa jirtu gaaffiin mataa hadoochaa jirachuun ibsame jira.

http://qeerroo.org/2015/05/11/ummanni-aanaa-midaa-qanyii-godina-lixa-shaggargita-bittuu-mootummaa-tplf-jalatti-hin-bullu-jechuun-gamtaan-diddaa-dahgeessisanbarattooti-oromoo-7-ol-taanis-mana-hidhaatti-darbamuu-qeerroon/

The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning: Dambi Doolloo, Oromia, 12 May 2015.

Caamsaa 12 bara 2015, Magaalaani Dambi Dolloo‬ akka waan bakkalchii biliisummaa irrattii bateetti callaqqiftee cululuqaa ooltee. Angaasuu KFO abbaa quba shani waliin. Uummataa kana hundatuu magaala kana keessa jira jechuun namatti ulfaata. Dargaggoo, shamarran, jaarsa jaarti tokkichi manatti hin hafne. Dhadannoofi sirbaan deeggarsa  KFOf qaban ibsachuun diina Oromoo afaan qabachiisan. Akkasi ijoollee Dambi!
Viva Dambi Dolloo! Viva KFO!

OFC criss crossing Oromia , Dembi Doolloo, 11 May 2015

Aangawoonni Tika Mootummaa Wayyaanee(TPLF) Magaalaa Naqamtee Keessatti Walgahuun Akkaataa Uummata Oromoo Shiraan Miidhan Irratti Marihachuun Isaanii Saaxilame.

Caamsaa 11,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte

IMG_20150509_060148Wayyaaneen filmaata sobaa dhufutti uummati Oromoo narratti ka’a sodaa jedhuun kan baarage guyyaa har’aa Caamsaa 11,2015 sa’aatii saddeetii hanga kudhaniitti barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa FDG narratti qindeessu sodaa jedhuun deeppoo magaalaa Naqamteetti argamu keessatti wal ga’ii caasaa basaastotaa geggeesse.

Qaamni Qeerroo caasaa mootummaa keessaa fi kan magaalaa Naqamtee icciitii fi ijoo marii tikoota Wayyaanee kana akka saaxiletti, namooti lama man maqaan isaanii Yohaannis Abebee fi  Beekkataa fi akkasumas barattoota keessaa basaasaa beekamaan Yuunibarsiitii Wallaggaa nama Tsaggaa Ashaabbir jedhamu ta’anii namooti shan waltajjicha kan geggeessan yeroo ta’u, walgahicha irratti kan akeekamee fi irratti mariyatamee kan murtaaye  ukkamsitooti fi humni federaalaa uuffata sivilii uffatee uummata basaasus magaalaa Naqamtee fi Yuuniversitiilee irra akka tamsa’u irratti ta’uu Qeerroon saaxilee jira.

Kanuma waliin kaayyoon ijoon biro naannoo Yuunivarsiitichatti walga’uus barattoota Mootummaa Wayyaanee TPLF irratti FDG kaasan ykn  falmaniin akkaataa itti adamsanii uummati Oromoo utuu hin dhaga’in barattoota ukkamsanii fi kanneen jajjaboon hawaasa magaalaatiin qunnamtii qaban hidhamuu qaban,kana malees yaada barattootaa qoranii ilaaluu fi FDG(Gaaffii Mirgaa) yeroo hunda tasgabbeessuu dadhabameef kallatti maddichaa qoranii ilaaluuf akka mariirra turaniif dhumarratti eegumsa guddaa naannoo dhaabbilee barnootaatti akka taasisan irratti waliigaluu waltajji kana Warren hirmaatan ibsaniiru.http://qeerroo.org/2015/05/11/aangawoonni-tika-mootummaa-wayyaaneetplf-magaalaa-naqamtee-keessatti-walgahuun-akkaataa-uummata-oromoo-shiraan-miidhan-irratti-marihachuun-isaanii-saaxilame/

The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning for the upcoming General Election (scheduled to be held on May 24, 2015) has continued in the State of Oromia. On Saturday, May 9, 2015, elder statesman Bulcha Demeksa and OFC Chairman Dr. Merera Gudina were in Naqamtee and Shashamane, respectively, to campaign for OFC with an unprecedented huge turnout at each location.

Naqamte Gadaa Otaa

OFC criss crossing Oromia , Naqamte, 9 May 2015OFC criss crossing Oromia , Naqamte, 9 May 2015

Shashe Town

OFC criss crossing Oromia , Shashe Town, 9 May 2015

OFC criss crossing Oromia , Shashe Town, 9 May 2015

Viva DodolaOFC criss crossing Oromia , Dodola, May 2015

Over the last several weeks, the Oromo Federalist Congress (OFC) has been criss-crossing Oromia to campaign for the upcoming General Election on May 24, 2015; despite intimidation and harassment of voters as well as candidates by the TPLF regime (as reported here: http://wp.me/p4JW8b-3d5), there has been a huge turnout at each campaign rally, including Ambo (as reported here: http://wp.me/p4JW8b-375)

Here are some photos from Adama (dated May 8, 2015), and Ginchi and Gedo from the last week.

UPDATED (May 9, 2015): The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning for the upcoming General Election (scheduled to be held on May 24, 2015) has continued in the State of Oromia. On Saturday, May 9, 2015, elder statesman Bulcha Demeksa and OFC Chairman Dr. Merera Gudina were in Naqamtee and Shashamane, respectively, to campaign for OFC with an unprecedented huge turnout at each location.

UPDATED (May 11, 2015): The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaign tour has continued in small and big towns in Oromia. Most recently, the campaign train made a stop at Dodola in central Oromia; yet again, the OFC rally drew a crowd of thousands of potential voters, who braved the constant harassment and intimidation of Ethiopia’s TPLF regime to express their solidarity with OFC/Medrek. It is to be noted that Dr. Beyene Petros of the Ethiopian Social Democratic Party (ESDP/Medrek) revealed once again the ongoing abuses by the TPLF regime on Medrek voters and candidates, as reported by OMN over the weekend: https://www.oromiamedia.org/2015/05/amharic-news-may-9-2015/

OFC criss crossing Oromia 1OFC criss crossing Oromia 1OFC criss crossing Oromia 1

OFC criss crossing Oromia , Adama 8 May 2015

Dr. Beyene Petros of the Ethiopian Social Democratic Party (ESDP)/Medrek speaks about the unprecedented levels of intimidation and harassment his organization’s candidates are facing ahead of the May 2015 General Election (April 2015)

Africa Rising: From Burkina Faso to Burundi, Africa’s Cheetah Generation rises against corrupt and failed rule. #TPLF. #Ethiopia May 12, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Corruption in Africa, Dictatorship.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Ocheetas

The greatest crisis facing Africa is a leadership crisis in all areas of people activity.In terms of natural resources, Africa is the world’s richest continent. It has 50% of the world’s gold, most of the world’s diamonds and chromium, 90% of the cobalt, 40% of the world’s potential hydroelectric power, 65% of the manganese, millions of acres of untilled farmland, as well as other natural resources.   Yet, despite this vast resource the bulk of African people live as if they were citzens of deserts. Despite being home to millions of skilled and talented innovators, African leadership struggles to stimulate and retain it strongest resource — the people: They either live in unnecessary frustration, hopelessness and poverty, die of preventable disease, or run to the West to gain appreciation. The greatest crisis in Africa is not due to HIV, religion, or famine, or even war. Because all of those things are tied to leadership in some capacity. The failure to produce an African brand from the billions of tons of raw material Africa exports to the West, is primarily due to the Faustian, myopic, selfish, backward type of non-progressive leaders who are planted as candidates in post-colonial empires. Top traits are either naive, vision-less, proxy implants, opportunistic/parasitic and totally compromised.

– African Holocaust Society

http://www.africanholocaust.net/news_ah/africanleadership.html

“The Cheetah Generation refers to the new and angry generation of young African graduates and professionals, who look at African issues and problems from a totally different and unique perspective. They are dynamic, intellectually agile, and pragmatic. They may be the ‘restless generation’ but they are Africa’s new hope. They understand and stress transparency, accountability, human rights, and good governance. They also know that many of their current leaders are hopelessly corrupt and that their governments are contumaciously dysfunctional and commit flagitious human rights violations.” George Ayittey, the distingushed Ghanaian economist.
 http://theafricaneconomist.com/ethiopia-2013-year-of-the-cheetah-generation/#.VVHnoI5Viko
 From Burkina Faso to Burundi, jobless young Africans rise against corrupt and failed rule

Pauline Bax,  Bloomberg

TALL ORDER: An extra 450 million jobs need to be created in the next 20 years to match expansion in the number of working-age people in the region.
Young people without opportunities are getting angry all over Africa - and there are hundreds of millions of them. (Photo/AFP).

PROTESTS from Burkina Faso to Burundi have been sparked by youthful populations with little hope of employment and by leaders who have in some cases ruled for decades.

The discontent, which began in Burkina Faso in October, spread to the Democratic Republic of Congo (DRC) in January, and has now crossed the continent to Burundi, prompting regional leaders to call an emergency meeting after two weeks of protests and at least 14 deaths. Mass demonstrations in Burkina Faso ended Blaise Compaore’s 27 years in power.

“Underpinning a lot of these protests is anger about stalled development, rising food prices and cutting fuel subsidies,” Clive Gabay, an expert on African politics at the Queen Mary University of London, said. “You have this youthful, unemployed population that has been sidelined.”

While sub-Saharan Africa has grown faster than every region except developing Asia in the past 10 years, there aren’t enough jobs for the 1 billion people on the continent. An extra 450 million jobs need to be created in the next 20 years to match the expansion in the number of working-age people in the region, the International Monetary Fund said last month.

About 40% of people in Africa are under 15 years old, the most of any region, according to the U.S. Census Bureau. The unemployment rate for people 15 to 25 years old living in Burundi’s capital, Bujumbura, is three times higher than the rest of the working population, according to the African Development Bank (AfDB).

Rwanda President Paul Kagame has warned that the violence in neighbouring Burundi threatens stability in East Africa. Youth have led two weeks of protests to prevent President Pierre Nkurunziza from seeking a third term in office next month. The Constitutional Court approved his request, despite the opposition claiming it violates a 15-year-old peace agreement that sets a two-term limit.

Protest risk

The nations that will likely watch closely what happens in Burundi are those with elections scheduled in the next two years, Yolande Bouka, a researcher on conflict prevention at the Institute for Security Studies in Johannesburg, said. Congo, Rwanda and Tanzania and Uganda all have polls during that period.

There is “serious discontent with the type of governance offered by the leaders,” Bouka said. Given the large youth population and unemployment rate “it is not surprising that people take the street to address unresponsive government.”

Burundi ranks eighth-lowest on the United Nations Human Development Index, which measures indicators such as income, child mortality and education. Congo is second-to-last on the 190-member list.

“In many countries it’s a risky thing to go on a protest and you’re not going to risk getting arrested or shot unless there’s something real at stake,” Gabay said. “There’s something else that’s propelling people onto the street and for me they’re economic issues.”

https://magic.piktochart.com/embed/6055699-africa-bombUsing social media like Twitter and Facebook, young activists can mobilise faster than in years gone by and can collaborate across borders. The movements in Congo and Burkina Faso draw inspiration from Senegalese artists, who began protests in 2011 against power outages. The Senegalese movement was key in mobilising youth to vote President Abdoulaye Wade, who had ruled for 12 years, out of power a year later.

Demonstrations erupted in Congo in January when lawmakers tried to change electoral laws in a way that could have delayed elections. That would have extended the 14-year rule of President Joseph Kabila, who took over when his father was assassinated in 2001.

Congolese activists met with artists and musicians from Senegal and Burkina Faso in March. The police arrested them in the Congolese capital and accused them of “promoting violence.” Kabila, who faced criticism from Human Rights Watch, said he will not run for office next year.

Presidents for life

While there are countries in sub-Saharan Africa with leaders who have been in power for more than three decades, including Zimbabwe, Angola and Equatorial Guinea, political opposition there says they are suppressed.

Rwanda’s Kagame, who has been president since 2000, also hasn’t faced popular opposition as he says he is open to staying another term. Parliament is reviewing a petition signed by 2 million people who support changing the constitution to allow for a third term.

“African people are tired of presidents who aren’t delivering to their people and they’re tired of presidents who want to stay for life,” Thierry Vircoulon, Central Africa director for the International Crisis Group, said by phone. “There’s a sort of exasperation because governments aren’t delivering.”

-With assistance from David Malingha Doya in Nairobi and Michael J. Kavanagh in Kinshasa.

http://m.mgafrica.com/article/2015-05-11-from-burkina-to-burundi-jobless-young-africans-rise-against-corrupt-and-failed-rule#.VVHSKY5Vikp