jump to navigation

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha May 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes ViralOFC at East Harargee, Oromianu haateeraa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Ibsa Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Filannoo biyyoolessaa bara 2007 ilaalchisee dhaabbileen mirga namoomaa hedduun erga duula nafiladhaatii kaasee haalli jiru haqa qabeessaa fi bilisa akka hin taane mirkaneessaniiru. Wayyaaneen duula nufiladhaarratti tumaatii, dhaanicha, ajjeechaa fi hidhaa raawwachuun ni beekama. Dhaabbileen mormitootaa wal-falmii filannoorratti injifannoo guddaa galmeessisuudhaan deeggarsa ummata bal’aa argachuunis ni beekama. Rifaatuu kanarraa kan ka’een, mootummaan gabroomsaa kun filannoodhaaf guyyaan lama yoo hafu muummichi ministeeraa yeroo isaa malee paarlaamaa biyyattii walga’ii waamuuudhaan mormitootarratti doorsisaa fi dhaadannoo dhageessisanii turan. Kunis mootummaan bu’aa filannoo humnaan saamuuf qophii jabaa godhaa turuu isaa ni mirkaneessa.

Dabballoonni ADWUI (EPRDF) ajaja hooggantoota isaaniirraa kennameef raawwachiisuuf sa’aatii filannoon itti jalqabamu dursanii halkan achi buluun korojoo guutan, humnoota poolisa federaalaa, humna waraanaa dafee dhaqqabaa fi milishaa bobbaasuun bakka bu’oota boordii filannoo fi taajjabdoota filannoo MEDREK/OFC irraa waraqaa eenyummaa saamuun guutumaan guututti (90%) buufata filannoo irraa ari’aniiru. Dabaltaanis, barattoota manneen baronootaa ol’aanaa kaardii filannoos dhoowwatanii mirga filannoo isaaniis irraa mulqaniiru. (Godina Arsii aanaa Kofalee fi godina Shawaa Dhihaa aanaa Midaa Qanyiitti kaadhimamtootaa fi deeggartoota OFC ajjeesaniiru.) Jimma, Naqamtee fi Baddalleettis hoogganaa ol’aanaa OFC kan ta’an obbo Baqqalaa Garbaa fa reebaniiru.

Kanaafuu, mootummaan nama nyaataa wayyaanee sagalee ummataa saamuun tarkaanfii ajjeechaa, hidhaa fi reebichaa hamaa hedduu raawwate. Nuti Gareen Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil Addunyaa gocha waayyaanee kana balaaleffachaa ibsa armaan gadii kana baafneerra.

1. OFC/MEDREK filannoo guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffame moo’eera.

2. Gochaan raawwatame ulaagaa filannoo addunyaa fi seera biyyattii kan hin guunne waan ta’eef cimsinee ni balaaleffanna

3. Saamiinsa sagalee uummataa irraa kan ka’een mormii ka’u hundaaf itti gaafatamaan wayyaaneedha.

4. Mirgoonni heeraan ummataaf kennames humna waraanaatiin irraa mulqamee, bakka buutotnii fi taajjabdootni boordii filannoos ta’ee taajjabdootni mormitootaa buufata filannoorraa ari’amanii filannoon geggeeffame haqa qabeessa akka hin taane ni ibsina.

5. Ummanni keenya Koongiresii Federaalistii Oromoo filachuu fi falmii barbaachisu hundaa godhuu keessaniif isin galateeffachaa kana boodas tarkaanfiin itti aanu maal akka ta’uu qabu KFO irraa hanga kennamutti mirga keessan kabachiisuuf qophiidhaan akka eegdan waamicha isiniif dabarsina.

6. murnootni mootummaa farra ummataa kana aangoorraa kuffisuuf karaa adda addaatiin socha’aa jirtan marti kan beekuu qabdan mootummaan wayyaanee aangoorra kan ture jabina qabaatee osoo hin taane faffaca’iisa humnoota qabsoo Oromoo irraa kan ka’e ta’uu ni hubanna jennee amanna. Kanaafuu, mirgoota ummata keenyaa kabachiisuuf yeroo garaagarummaa xixiqqaa dhiisnee gamtaa fi tokkummaadhaan kaanu amma.

Qabsoon itti fufa!

Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Related:

Mootummaan Korojoo Filannoo Saametti Akka Taajjabdoonni Mallatteessan Humnaan Dirqsiisa, Jedhu Mormitoonni

Namoo Daandii, VOA Afaan Oromoo, 

Aanaalee Filannoo Oromiyaa hedduu keessatti humnoonni hidhattootaa Mootummaa akka taajjabdoonni korojoo humnaan harkaa fudhatamee fi irraa hariyatamnitti mallatteessanii fi seera-qabeessa fakkeessan doorsia, hidhaa, miidhaa haga rasaasaan rukkutuu ga’u irratti geggeessaa jiru, ka jedhan – barreessaa Kongiresa Federaalawa Oromoo, Obbo Beqqelee  Nagaa ti.

Qellem Wallaggaa keessatti sababaa kanaan namoonni sadii sababaa kanaan walitti-bu’insa uumameen namoonni sadii rasaasaan haleelamuu isaanii, Arsii Lixaa fi bakkawwan hedduu ka biroo keessatti immoo taajjabdoonni hidhamuu dubbatu.

Aanaa Gadab Asaasaatti namni Mederekiif dorgomanii fi Shawaa Lixaa keessatti taajjabduun filannoo amma hidhaa baqadheen dhokadhee jira, jedhanis himannaadhuma wal-fakkaataa qaban.

Gabaasa guutuuf asi tuqaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2791471.html

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/05/24/deja-vu-in-ethiopias-may-24-2015-sham-elections-marred-by-rampant-electoral-fraud-malpractice-and-violence-by-the-ruling-tplf-to-stay-on-and-maintain-the-24-years-tyrannic-rules/

Ethiopia: Elections Signal Need for U.S. Policy Change. #Africa. #Oromia May 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????Freedom HouseEthiopia's scores on freedom

Ethiopia: Elections Signal Need for U.S. Policy Change

Freedom House, Washington, May 21, 2015

In advance of Ethiopia’s elections scheduled for May 24, Freedom House issued the following statement and policy recommendations:

“The Ethiopian government’s disregard for international standards for free and fair elections as it prepared for voting should convince the United States that it must rethink and shift its relationship with that government,” said Mark P. Lagon, president of Freedom House. “For Ethiopia to represent a stable, reliable ally in the region, U.S. security and economic assistance must be accompanied by Obama administration strongly urging it take tangible steps to strengthen civil society’s voice, good governance, and democracy.”

Policy Recommendations 

  • Reallocate a portion of the economic and security assistance to programs dedicated to supporting democracy.
  • Push for creation of a special U.S. fund that could become a source of outside support for Ethiopian human rights and democracy groups.
  • Regularly request that visiting U.S. officials obtain access to detention centers where journalists, human rights defenders and other political prisoners are being held.
  • Pursue a strict application of all laws and regulations, including the Leahy Law, that ensure security assistance does not go to perpetrators of human rights abuses.
  • Include in the USAID country development strategy clear guidance on the importance of supporting independent media in Ethiopia, to promote freedom of expression, ensure accountability of government, and fight corruption.

Ethiopia is rated Not Free in Freedom in the World 2015, Not Free in Freedom of the Press 2015, and Not Free in Freedom on the Net 2014.

Freedom House is an independent watchdog organization that supports democratic change, monitors the status of freedom around the world, and advocates for democracy and human rights.

https://freedomhouse.org/article/ethiopia-elections-signal-need-us-policy-change#.VV_c9dJVikp

Oromia: Oromo Federalist Congress’s (OFC/Medrek) Last Campaign Stops – Gujii Zone, Xuquur Incinii (Diree Badhaas) & Holataa Towns and in Bale, Huge Turnouts at Each Stop May 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes Viral1OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes Viral

OFC/Medrek’s Last Campaign Stops – Gujii Zone, Borana, Xuquur Incinii (Diree Badhaas) & Holataa Towns and Bale, Huge Turnouts at Each Stop

The Oromo Federalist Congress’s (OFC/Medrek) last campaign stops before the upcoming Sunday polls were Gujii, Borana and Bale Zones in southern Oromia, and Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in central Oromia. At each of these campaign stops, OFC/Medrek supporters/voters had come out in huge recording-breaking numbers.

Gujii Zone: Southern Oromia:-

OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Gujii Zone, South Oromia

OFC Supporters/ Voters at Nagallee Borana stadium with Baqqalaa  Nagaa

OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Gujii Zone, South Oromia1

Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa: Central Oromia

Dr. Merera Gudina with his supporters in Xuquur Incinii:

OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in Central Oromia.OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in Central Oromia1OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in Central Oromia2OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in Central Oromia3OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Xuquur Incinii (Diree Badhaas) and Holataa in Central Oromia4

Bale: Southern Oromia

Duulli Filannoo Bara kanaaf gaafa Caamsaa 21 bara 2015 kana Godina Baalee Aanaa Sinaannattii fi Gooroo keessatti Dargaggoonnii fi Maanguddoon Biyyaa Waliin gurma’anii Uummanni Aanaa Kanaa Hubannoo Argatee Koongiresii Federaalawaa Oromoo Akka Filatuuf Magaalaa keessa naanna’anii Sochii guddaa gochaa yoo jiru.

OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Bale, Southern Oromia3

OFC Medrek’s Last Campaign Stops – Bale, Southern OromiaOFC Medrek’s Last Campaign Stops – Bale, Southern Oromia1

Related:

Video of the OFC/Medrek Naqamtee Campaign with Ob. Bulchaa Dammaqsaa from a Week Ago

OMN regarding the attack on Bekele Gerba

http://www.siitube.com/videos.php?vid=c9565beee

Filannoo Itoophiyaa bara 2015

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2781344.html

Doorsisi mootummaa qabsoo uummataa hin dhaabsisu jedhu mormitoonni

Ibsa muummicha ministeeraa kanaaf deebii gama mormitootaan deebii kan nuu kennan barreessaa paartii federaalawaa uummata oromoo obbo Baqqalaa Nagaa turan. Uummata keenya qabsoo inni eegale doorsisi mootummaan oofu hin dhaabsisu jedhan.

Waggoota digdamii afuriif uummatichaaf bu’aa hin buusne har’a ka’anii gama misoomaan uummataan fedhii keen guuta jedhanii waadaa duwwaa seenuun waan fakkaatu miti uummatis gowwoomsamaa hin jiru jedhan obbo baqqalaan.

Mootummaan taajjabdoota keenya ka filannoo maqaa isaanii boordii Filannoo irraa guurratee mana hidhaatti naqaa jira, reebaa fi hiraarsaa jira kan jedhan obbo Baqqalaan filannoo taajjabdoota hin qabne geggeessuuf dhiisuu keenya murteessuuf jirra jedhan.

Nuti kan nuti uummataaf waadaa seennu kanaa fi sanan sii godha jennee gowwoomsuu utuu hin ta’ini yoo carraa arganne sirna dimokraasii fi haqaa diriirsuu dhaan uummati keenya jireenya wayyaawaa akka jiraatu gochuuf qabsoofna jedhechuun obbo Baqqalaan nuuf ibsaniiru.

Oromo: Oromo Federalist Congress: Obbo Gebru G/M Utura Electrifies Voters on the OFC/Medrek Campaign Trail May 21, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , ,
add a comment

???????????OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes Viral1OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes ViralUmmata Amboo fi OFC

Oromoon Obbo Gabru G/M Uturaa waliin lafa sochoosuun degersa Kongiresa Federaalawaa Oromoo qaban haala o’aan muli’san.