jump to navigation

Oromia (Adama): Down Down Abiyyi* Down Down Prosperity* March 2, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA? Jawar Mohammed October 17, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
5 comments

ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA?

Tibba dabre kana walgahii ‘Maddamar’ ilaalchisee Bishooftutti guyyoota lamaaf adeemsifame irratti hirmaadhee ture. Walgahii kanarratti barruulee dhiyaataniifi haala itti adeemsifamee irratti illaalchaafi gorsan qabu battalatti himeen jira. Kan hafes barrudhaan warra dubbiin ilaallatuuf nan erga. Ammas dhimma tokko kan fuulduree sabaafi biyya keenyaaf akkaan murteessaa ta’e irratti yaada, yaaddoofi gorsa dhiheessuun barbaada.

Xumura walgahii kanaa irratti MM Abiy Ahmad argamuun haasaa goolabbii taasasinii jiru. Haasaa kana keessatti dhimmi keessa keessa dubbatamaa ture tokko mirkaneessanii jiru. ADWUI’n diigamee paartiin haaraan akka dhaabbatu. Kana jechuun dhaabni amma gamtaa jaarmayoota saba irraa ijaaramaniin biyya bulchaa jiru diigame dhaaba qeenxee ( unitary) ta’een bakka buufamuuf qophiin akka xumurameedha. Tarlkaanfiin kun ODP, Oromoofi Itoophiyaaf faaydaa qaburra miidhaatu caala yaada jedhun qaba. Kanas akka armaan gadiittin tarreessa.

RAKKOO BU’URAA

Jaarmaa ADWUI/EPRDF fi EPP amma dhaabachuu hedu jidduu garaagarummaa gurguddaa lamatu jira. Kan duraa EPRDF tumsa ( alliance/ coalition) yoo ta’u amma tumsi sun walitti baqee/ diigamee/ gara dhaaba qeenxee tokkotti jijjiirama. Kan jechuun dhaabbileen EPRDF irraa jaarame kanneen akka ODP, ADP diigamanii ( dIssolve) dhabamu. Hin jiraatan jechuudha. Garaagarummaan lammataa EPRDF keessatti miseensummaan gareedhaan / sabaani. Kana jechuun jaarmaalee dursee saboota irraa ijaaramantu walitti dhufee tumsa tolfate. Kana jechuun dura akka sabaatti gurmoofteet san booda tumsa walii jaarratta. Kara biraatiin ibsuuf EPRDF keessatti miseensummaan gareen/ sabaan yoo ta’u EPP keessatti dhuunfaa/ matayyaani. Fakkeenyaaf Gammadaan dhaaba Oromoo ODP jedhamutti miseensa ta’eet san booda ODPn EPRDF keessatti Gammadaa bakka bu’a. Gammadaafi Tolaa, Hagos fi Gidey, Difaabachew fi Caanneen dura akka sabaatti ijaaramaniit, jaarmaan sun dantaa isaanii EPRDF keessatti bakka bu’aaf.Dantaa isaaniis akka Oromo, Tigreefi Amaaratti EPRDF keessatti falamatu. Amma garuu Gammadaa, Gidey fi Caanneen suduudaan miseensa EPP ta’u. Achittis dantaa dhuunfaa malee kan waloo bakka hin bu’an. Sababnis akka duritti waloon gurmaa’anii bakka bu’ummaa sabaa fudhatanii waan hin dhaqneef. Gammadafi Tolaan dantaa dhuunfasa isaa malee kan sabaa gareen dhiheessuu hin danda’u.

Jijjiramni EPRDF irraa gara EPP godhamu kun falmaa siyaasaa biyya kana waggota 50f unkuran keessaa gara tokko gora…gara ejjennoo dhaabbileen siyaasaa Amaaraa yeroo dheeraaf qabatamnniitti. Gaafa sirna cunqursaa irratti qabsoon eegale irraa kaasee akkamitti yoo gurmoofne sirna diomokraatawaafi walqixummaa uumna kan jedhu ijoo falmiiti. Akkamitti gurmaayuutu wayya kan jedhu kanaaf yaada lamatu dhiyaachaa ture. Gareen tokko, ummanni biyya kanaa akka walootti cunqurfame. Waloon yoo gurmaa’ee socho’e mirgaafi dantaa waloo san deeffachuu danda’a jedha (There is collective repression. Solution to be sought through collective action towards collective emancipation.). Yaadni lammataa, Itoophiyaa keessatti namoonni gareen/ sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan cunqurfaman, kanaafuu sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan walitti dhufanii jaaramuun mirga namuutuu eegsisuu danda’u kan jedhuudha. Kanneen keessaa qabsoon Oromoo isa duraa fudhattee as geesse. Akka sabaatti cunqurfamne. Akka sabaatti gurmoofnee, akka sabaatti bilisoomna. Yoo tumsa barbaanne ummata cunqurfamee akka sabaatti jaarame waliin guuza waliif baanee humna dabalanna kan jedhuudha. Saboonni cunqurfamoon biyya kanaa hundi yaada gurmaa’ina waloo kana fudhatanii soch’aa as gahan. Kan dhuunfaadhaan gurmaa’uu kana kan dhaadhessu warra Amaaraa ykn Amaarayee ture. Hanga ammaa…

Bu’urri ( foundation) sirna federaalizimii biyya kanaas mirga, dantaafi hariiroo waloo/ gareeti malee kan dhuunfaa miti. Heerri Mootummaa biyyaattii ‘Nuti Sabaafi sablammoonni ummatoonni’ Itoophiyaa jedhee kan calqabu waa malee miti. Yaada ka’uumsaa sirnichaatu sani. Sabaafi sablammoonni boortaa qawweetiin weeraramanii humnaan oggolanii mirga ofiin of bulchii sarbamanii mootummaa Itoophiyaa jalatti galfamanii waan turaniif fincilan. Fincilanii sirna jiddugleessawaa ( centralized administation) diiganii, sirna naannoo isaanii akka ofiin bulchaniifi biyya ammoo waloon bulchan hayyamu, saboonni kun fedhiin walitti dhufanii jaaran jedha yaadni sirni federaalizimii kanaa. Kanaafuu paartiin biyyoolessaa saboonni osoo hin taane namoonni keessatti bakka buufaman yaada bu’uraa sirna federaalizimii biyya kanaa kan faalleessuudha. Kanarratti deebiin kennamaa jiru mootummaafi paartiin adda adda waan ta’uuf ( government and party will be separated) paartiin qinxee ta’us hojmaata bulchiinsa federaalawaa hin miidhu jedhu. Kun dhugaa miti. Biyya amma cehuumsarra jirtu dhiisii kanneen dimokraatawaa ta’anittuu aangoofi caasaa paartii biyya bulchuu kan mootummaa irraa adda baasuun ulfaataadha. Biyya keenyatti ammoo paartiifi mootummaan walitti hirkachuufi makamuu waggoota kurna as deemuuf ittuma fufu. Kanaafuu paartiin jiddugaleessawaa ( centralized) ta’e biyyatti gara bulchiinsa giddugaleessawaatti dhiibuun waan hin oolle. Akkasumas paartiin naannoo bulchu tokko paartii jiddugaleessaa irraa walabaummaa ( autonomy) yoo hin qabaannee bulchiinsa naannoo bifa of dandada’een ( autonomous) geggeessuu hin dnda’u. Autonomy paartii tokkoo autonomy bulchiinsa nnaannoof murteessaadha. Biyya kana keessatti Oromoon akka chaampiyoonaa mirga sabootaafi federaaliziitti laalala. Paartii bu’ura ofiin of bulchuufi federaalizimii faalleessu gaafa qabatee as bahu shakkiifi komaa hamaa kaasuun waan hin oolle.

Falmaan gareen gurmaa’uu moo dhuunfaadhaan jedhu kun kan Itoophiyaa keessaa qofa miti. Warra Lixaa keessas jira. Asiifi achittis warri cunqurfame ( saboonni, dubartoonni, hojjattoonni) gareen gurmaayuu filatu. Sababni isaas mirgi isaanii akka walootti waan sarbameef mirga san deeffachuuf ammoo dhuunfaadhaan humna waan hin qabneef waloon gurmaayanii guuza waliif bahuufi. Warri ol’aantummaa siyaasaafi diinaggee qabu ammoo dhuunfaadhaan/matayyaan gurmaayuu filata. Sababni isaa lama. Kan duraa akka dhuunfaatti qabeenyaafi aangoo guddaa waan qabuuf adeemsa siyaasaa irratti hiyyeessafi cunqurfamaa caalaa salphatti dhiibbaa gochuu danda’a. Kan lammataa siyaasni biyya tokko dhuunfaa qofaan kan gurmaa’amu yoo taate, hiyyeessaafi cunqurfamaan guuza waliif bahee jirbii wal taate arba hiitu waan hin taaneef, humna dureessaafi abbaan aangoon walgitu/morku horachuu hin danda’an. Haala kanaan siyaasaa biyyaa keessatti olaantummaan isaanii akkuma eegametti itti fufa jechuu dha. Kanaafuu atakaaroon mirga waloofi dhuunfaa, waloon gurmaa’uufi dhuunfaan jaaramuu dubbii haasaa qofaa /theory/ miti. Kan dantaati. Filannoon kee hawaasaafi sirna siyaasaa san keessatti gita diinaggeefi aangoo irra geesse irratti hundaa’a. Qabeenyaafi angoon ol’aantummaa yoo qabaatte dhuunfaan gurmaayuu filatta. Qabeenyaafi aangoon dhiibamtee yoo jiraatte waloon filmaata keeti.

OROMOOF

Kanarraa kaanee bakka amma Oromoofi Itoophiyaan keessa jirtutti waloon gurmoofnee dantaa teenya deemsifachuu moo dhuunfaadhaan/matayyaan socho’uutu nu baasa? Oromoon diinaggeefi siyaasaan gartuulee isaan dorgomaniin wal qixxaayee jiraa?” Gaafileen Oromoon qabatee ka’e, kan eenyummaa, abbaa biyyummaa, Afaaniifi diinaggee deebi’anii jiruu? Yoo deebi’uu baatan gurmaa’ina dhuunfaatiin deebisuu dandeenyaa? Ana natti hin fakkaatu. Oromoon har’as yoo tarii saamichi waggaa 150 sun irraa laaffateera tahe malee qabeenya isaa irratti abbummaa guutuu horatee, biyyattii keessatti dorgomaa hin taane. Akka hin taanef ammoo sirna, adeemsaafi caaseffama gitabittootaaf haala mijeessuuf tolfametu ammas akka diriiretti jira. Caaseffama kana jijjiiran malee diinaggeen dorgomaa tahuun hin danda’amu. Caaseffama shiraa kana diiguuf ammoo waloon socho’uun dirqama. Gaafii Finfinnees ta’ee kan Afaanis tattaaffii Gammadaafi Gammachuun mata mataan godhaniin osoo hin taane humna waloo Oromootin deebi’uu danda’a. Ammas taanaan Oromoon of diigee akka Itoophiyyaatti jaaramuun faaydaa argatu irra miidhaatu caala.

Adeemsi waloon jaaramuu irra dhuunfaan warra kaanitti makamuu kun miidhaa biraas qaba. ODP akka jaarmaattifi Oromoos akka sabaatti atakaaroo haaraya keessa galchuun humna nu harcaasa. Qoqqodamni bifa kanaa gaafa qabsoon dhalaturraa eegaltee nu miidhaa jirti. Fiigichi Oromoo baqaqsanii kan biraatiin walitti hodhuuf godhamu amma duras baay’ee nu miidhe, ammas hin milkaayu. Dura keessoo ofii cimsanii tokkummaan jaaraniit orma waliin guuza walii bahan.

Jaarmayoota sabaa diiganiii kan namoonni dhuunfaa keessatti miseensoman dhaabuun warra adeemsa seenaa keessatti ol’aantummaa ijaarrateef haala mijeessaaf. Kana jechuun ummatoonni seenaa keessatti cunqurfaman ( historically disadvantaged) jaarama haaraa kana keessatti kanuma haga ammaa qabanuu dhaban malee waan dabalatan hin qabu. Kan faaydaa irraa argatu tokkoffaa gartuu Amaaraati. Akkuma armaan olitti jenne Oromoon akka chaampiyoonaa sirna federaalizimiifi mirga sabootaatti beekama. Paartii biyyooleessaa bu’ura federaalizimii faalleessu kanaan gadi bahuun Oromoo kan hin fayyadne ta’uu qofa osoo hin taane saboota kaawwaniinis walitti nu buusa. Ammaahuu gara Kibbaafi bahaatii komiifi mamiin mumul’achaa jira.

ODPf

Walitti baquun EPRDF kun dhaabbilee hunda caalaa ODPf rakkoo cimaa qaba. Kan duraa ODPn ammaa/ OPDOn duraanii mooraa qabsoo Oromootti ija shakkiifi jibbiinsaan laalamti. Hamma tokko kan ummata biratti fudhama argatte erga hoggansa Obboo Lammaa Magarsaa jalatti qabsoo Oromoo dhugeeffattee sabboonummaa leellisuu eegaltee asi. Waggoota sadan dabre jaarmaan kun qola durii san muuxatee adda duree qabsoo Oromoo hamma ta’uutti maqaa ofii haaromsuu /rebrand/ of gochuu danda’ee ture. Amma yeroo akka dhaabaatti diigamtee matayyaan jaarmaa biraatti makamtu sabboonummaa Oromoo laaffisuun Itoophiyummaa leellisuuf dirqamte. Kun ammoo Oromoo irraa ishii fageessaa deema. Kunis ODP dhiibbaa gama lamaa itti fiduun garaa sabboontotaafi Itoophiyaanotaatti adda baqaqsa. Yoo tokkummaa eeggattee dhaaba ODP diigdee warra kaaniin walitti baqxe ammoo ammoo ummata ( constituency) ishii irraa adda baasee warra biraatti akka maxxantu godha. Kana jechuun maxxantummaa Tigree irraa gara maxxantummaa Amaaraatti ceeti jechuudha.

Kan lammataa miseensonni ODP hanga ammaa akka sabaatti jaaramanii waan jiraniif EPRDF keessatti akka dirra/block/ tokkoo socho’u. Kun ammoo akka dhaabaattis, akka naannoofi sabaattis dantaa ofii waloon dhiibuuf isaan gargaara. Erga walitti baqanii booddee namuuu dhuunfaan miseensa Koree Hojii Raaw’achiiftuu ykn Jiddu Galeessaa ta’a. Waloon socho’uun hin jiraatu. Rakkoon sadaffaa ishii mudatu filannoodha. ODPn akkanaanuu akka paartii waggoota 27f ummata miidhee waggaa 1 kana amaanaa cehumsaa itti kenname bakkaan gahuu dadhabde filannoo itti aanurratti moo’achuuf hireen ishii dhiphaadha. Gaaf baqxee Oromumaa ofirraa mulqite ammoo daranuu ummata keessaa tufamti. ODPn baqxe Oromiyaa keessatti filannoo dorgomtee moo’achuu dhiisii akka duriitti hatteetuu miliquu hin dandadeessu. Dhaabbilee Oromoo biroo waliin tumsa tolfachuufis ishii rakkisa. Sababnis dhaabni Oromoo kamuu kan dhaaba Oromummaa mulqatee waliin walitti dabalamuuf ummata sodaata. Warri ODPn ammoo erga Itoophiyaanomanii booda dhaaba maqaa sabaan socho’u waliin michoomuun warra kaan muufachiisa. Rakkoon biroo harca’insa humnaa uumamuudha.

Siyaasa cehuumsaa milkiin geggeessuuf dhaaba hogganu qofa osoo hin taane deeggartoota jijjirama hunda mooraa tokkotti walitti qabanii humna cimsachuu gaafata. ODPn humna namaa dandeettiifi fudhatama gahaa qabu akka hin qabne beekkamaadha. Yeroo amma kanatti ajandaa miseensotuma ishii afaanfajjeessufi diigu as baasurra kan humnoota jaarmaya ishiitin ala jiran Oromummaa jiddugaleessa godhattee hawwattee humna ishii ittiin cimsattu ture. Yaadni walitti baquu garuu Oromoota hanga amma ishii gargaaranis kan irraa dhiibuufi dhaabuma san keessaayyuu sabboontota kan moggeessuudha.

Walumaagalatti ODPn akka dhaabaatti walitti baquu kanarraa kasaaraa malee faaydaan argattu hin jiru. Kanaafuu yaadni ODP baqsanii dhaaba Itoophiyaa jaaruu kun dantaa Oromoos ta’ee kan ODP kan jiddu galeessa godhatee miti. Hawwiifi fedhii Muummicha Ministeeraa qofaadha. Siyaasaan uumaa ishiitti dalagaa walooti malee kan dhuunfaa miti. Mul’anniifi ciminni hogganaa barbaachisaa ta’us tarsiimoofi akeekni lafa kaayame dantaa hawaasa ( constituency ) isaa jiddu galeessa godhatee deemuu baannaan fagoo hin tarkaanfatu. Ba’aa itti ta’ee jabinuma hogganaa saniituu laamshessa.

Namni mootummaa kana keessa hoggansarra ture tokko dhiyoo tana osoo waa haasofnu akkana jedhe. “Imammanni, tarsiimoonifi seeronni biyya kanaa hundi nama tokko kan gubbarra jiru san jiddu-galeessa godhatanii bocamu. Namni sun ammoo akka waan hunda beekuufi waggaa 1000 jiraatutti yaadama. Bara TPLF waa hundi fedhiifi hawwii Mallasaa irratti tolfame. Gaafa inni du’u akkuma mana utubaan cabeetti wanni jaaramaa bahe hundi diigamuufi harca’uu eegale” jedhe. Yaadni ODP baqsuu kunis ciminaafi hawwii nama tokkoo kan jiddugaleessa godhate malee dantaa dhaabaa, sabaafi Oromiyaa kan ilaallate natti hin fakkaatu. MM Abiy Ahmad siyaasaa Oromoof haaraadha. Ummanni hanga kanaayyuu kan isa fudhate sababa Obboo Lammaa Magarsaatini. Jechootaafi gochoota erga aangotti dhufee deemsisuunis shakkiin guddaan irratti umamaa jira. Gaafa ODP irraa Oromummaa mulqee deeme shakkiifi hamiin dhugoomaa dhufa. Gaafas saba keessaa of baasa. Biyya sabdaneessaa keessatti Hogganaan ummata keessaa dhufe /constituency/ isaa wayyabaa of cinaa hin hiriirsine biyya bulchuu hin danda’u. Ummata keessaa dhufe /constituency/ isaa kana deebisee dhuunfachuuf humnaan hacuucuuf dirqama.Sun ammoo mukarra taa’anii jirma isaa qottoon of jalatti muruu dha. Mukni jiguu mala. Garuu kophaa miti. Abbichas qabateeti.

ADWUI/ EPRDF

Dhaabni ADWUI/EPRDF kun waggoota 28 darbeef biyya bulcheera. Kana jaarame adda durummaan dantaa TPLF deemsisuuf akka ta’e shakkiin hin jiru. Amma haaromuun ykn kan biraan bakka bu’uun dirqama akka ta’e wal nama hin gaafachiisu. Gaafa kuffisuurra cehuumsa kana dhaabnummaan kun akka geggeessu godhamus mudaalee isaa wallaallee miti. ADWUI/EPRDF kuffisuun biyya jigsuu fiduu mala jedhamee waan sodaatameefi. Abdiin ture ADWUI/EPRDF cehumsa kana yeroo geggeessutti ofis haaromsaa deemaadha. Kanaafuu tarkaanfiin ADWUI/EPRDF haaromsuuf godhamu sirriidha. Akkamittiin dhaaba kana haaromsuun barbaachisa kan jedhu garuu sirritti laalamuu qaba. Ka’uumsi isaa rakkoon EPRDF maali? kan jedhu laaludhaan tahuu qaba. ADWUIn Rakkoo bu’uraa 3 qaba. Kan duraa ol’aantummaa garee tokkoo jala jiraachuudha. Kan lammataa abbaa irruumaadha. Kan sadaffaa paartilee naannolee 4 bulchan malee kanneen hafan 5 alatti hambisuudha. Kan ol’aantummaa garee tokko sun jijjirama kanaanuu hamma tokko cabeera. Guututti sirreessuuf paartileen hundi akkaataa constituency isaanitin akka bakka bu’ummaa qabaatan ( proportional representation) gochuudha. Kan abbaa irrummaas amma akka haaratti as deebi’uu eegale malee wayyaayee ture. Furmaanni waaraa dirree siyaasaa bal’ate heeraafi seeraan taliganii filannoo bilisaatti cehuuni. Kan saboota moggaatti dhiibamanii sunis laafaadha. Paartileen naannolee shanan bulchan miseensomanii bakka bu’ummaa baay’ina ummata isaanitiin walgituun sagalee guutuudhaan akka hirmaatan taasisuudha.

Adeemsa ADWUI/EPRDF dimokratessuufi haaromsuu ( democratize & rebrand) bifa salphaadhaan godhamuu danda’u kana dhiisanii gara baqsuutti deemuun tumsa kanaafi dhaabbilee miseensotaafis balaa qaba. Miidhaa dhaabbilee miseensotaatiif qabu ODP akka fakkeenyaatti fudhannee laallee jirra. Yaadni EPRDF walitti baqsuu amma itti deemamaa jiru sabboonummaa sabootaa laaffisanii siyaasaa jiddugaleessummaa ( centrist ) gaggeessuudha. Garuu ammoo sirna federaalaa sabdaneessaa keessatti yeroo abbaan irrummaa jigee dirreen siyaasaa babal’atu sabbonnummaan ukkaamame ture ni dhooha. Kanaaf filannoo yeroo cehuumsaatti jaarmayaalee sabboonummaa dhaadhessantu hiree moohachuu qaba. Keessattuu gaafa dhaabbileen miseensota EPRDF maqaa sabaa ofirraa mulqan sareen sooqiddaan isaan nyaattu hin argamtu. Dadammaqiinsi ummataa cimaan waan jiruufi cehuumsaan humni mootummaa waan laaffatuuf dandeettiin filannoo hatanii injifannoo labsuu hin jiraatu. Yaaliin akkasii jeequmsa hamaa uumuudhaan kufaatii paartii biyya bulchuu yoo saffisiise malee aangoo hin haaromsuuf.

Partii walitti baqfamee amma uumamuuf yaadamu kana dhaabni ABUT/TPLF akka hin seenne beeksiftee jirti. Laaftutti yoo Ilaalan paartiin saba bicuu takka keessaa hafteef homaa hin uumamu fakkaachuu mala. Akkuma naannolee shanan ammaan duraa san ‘agar party’ jedhamtee itti fuftis fakkaachuu mala. Dhugaan akkas miti. Erga jijjiramni kun dhufee TPLF Maqaletti godaantee naannoo Tigray mootummaa federaalaa irraa fageessaa jirti. Wanti Tigraay fi mootummaa federaalaa walitti hidhu ADWUI dha. Gaafa kana keessaa baate wanti walitti hidhu sun cite jechuudha. Ishiinis baatee adabattee hin teessu. Dantaa jiddu galeessaa qabdu eegsifachuufi warra ishiitti roorrisu dadhabsiisuuf humnoota siyaasaa biroo waliin hariiroo cimsiti. Kana ammoo ifaafi lafa jalas ( clandestine) godhuun jeequu dandeessi. Gaafas mootummaan federaalaa Tigray akkamiin too’atee bulchuuf yaada? Akkaminis sochii TPLF humooota siyaasaa biyya keessaafi ollaa waliin gootu dandamachuun danda’ama. Humnaan jilbiifachiifnaan waan hin fakkaanne. TPLF dogongora hoggansi federaalaa raaw’ate fayyadamuun akka ummanni Tigraay hundi balaaf saaxilamee fakkeessuun bifa haaratti fudhatama cimaa horattee jirti. Kanaafuu aggaammii TPLF irratti godhamu kamiyyuu ummanni guutumaan guututti dura dhaabbata. Humna Raayyaa Biyyaan rukunnaanis hin ta’u. Akka odeeffamu osoo hin ta’in RIB ammas olaantummaan harka jaraa jira. Warra gubbaatu tuqame malee jiddugaleessi isaanuma. San qofa miti. Meeshaan waraanaa gurguddaan RIB qabu guututti sadarkaa jedhamutti Tigraay jira. Yaaliin baasuuf godhames TPLFin fashalaayee jira. Kanaafuu mootummaan Geetachoo Asaffaa qabuu dadhabe TPLF humnaan moo’adhee Tigray nan too’adha jechuun waan hin fakkaanne. Kanarra TPLF tumsa paartii biyya bulchuu keessaa baasanii waanuma qabuu hin dandeenyeef jala fiigurra, asuma keessatti dhiibbaa ishii hirdhisaa karkarsaa deemuutu wayya. Inumaatuu TPLF tumsa biyya bulchuu keessa turuun ishii miidhaarra faaydaatu caala. Maalif? TPLF jiraachuun dhiibbaa gara Amaaraan jiru walmadaalchisuuf fayyada.

Saboonni dura moggaatti hambifaman amma paartii baqu kanatti dabalamu jedhameera. Dansaadha. Garuu paartileen kun naannoolee yeroo dheeraaf cunqurfamaniifi saamaman irraa dhufu. Gaafiin isaanii paartii biyya bulchutti haa makamnuu qofaa miti. Naannoo isaanirratti walabummaan ( autonomous) bulchuufi sadarkaa federaalaatti qooda isaaniin malu arkachuudha. Dantaa kana lamaanuu kan eegsisuuf paartii akka sabaatti jaarratanii qaban osoo hin diigin tumsa ( coalition) biyya bulchu keessatti qooda isaanin malu fudhachuudha. Walabummaa isaaniis eegsisanii qooda federaalaas hirmaatu. Gaafa baqan garuu walabummaan akka naannotti qaban kan durii caalaa laaffata. Sadarkaa federaalaatti qondaalonni muraasi aangoon dabalamuufis humni dantaa saba isaniif falmachuu ( bargaining power) ni hirdhata. Kanaafuu dhaabni haaraan baqee EPP tahuuf deemu mirga ofiin of bulchuu saboota kanaa daran laaffisa malee ol hin guddisu. Kun ammoo saboonni yeroo dheeraaf nu waliin cunqurfamanii aantummaa keenya abdachaa turan akka nu komataniifi diinomfatan godha.

RAKKOO SEERAA ( constitutional crisis)

Wanti miseensonnifi hogganoonni ODP sirritti hubachuu qaban tokko gaafa EPRDF dhaamsa tumsaa irraa baqsuun gara dhaaba tokkotti jijjiramu, dura dhaabbilee miseensotaa seeraan diiguun dirqama. Hojamaata EPRDF fi dhaabbilee miseensaa akkasumas heera paartilee biyyatti irraa akka hubannutti, koreen hoji raaw’achiiftuufi koreen jiddugaleessaa dhaabbilee miseensota mari’atee yaada dhaaba diiguufi baqsuu kanarratti yoo waliifgale gara Yaa’ii Dhaabaaf ( General Assembly) dhiheessa. Yaa’iin qaama ol’aanaa dhaabaati. Yaa’iin yaadicha yoo fudhate dhaabni isaanii guyyaa sanirraa eegalee akka diigameefi hoggansis paartilee biroo waliin walitti baqee dhaaba haaraa akka jaaru aangawuu isaa beeksisuun boordii filannoo beeksisa. Gaafa murtiin dabre irraa kaasee dhaabni ODP jedhamu hin jiraatu jechuudha. Filannoo dabre kan sagalee wayyaba qabachuun bulchiinsa gandaa hamma Caffeetti mootummaa jaare Dh. D.U.O/ ODP ta’uun beekamaadha. Amma yeroo dhaabni sun seeraan diigamu hamma dhaabni haaraatti filannoon maanaa ummataa fudhatee mootummaa ijaaru as bahutti mootummaan banaa ta’a jechuudha. Banaa kana cufuuf bulchiinsa itti fufsiisuuf filannoo ariifachiisaa ( snap election) godhuun dirqama. Falli biraa moo mormitoota waliin waliif galanii mootummaa amaanaa ( caretaker government) jaaruudha. Filannoon ariifachiisaa gochuunis ykn mootummaa amaanaa jaaruun xaxaa guddaa qaba. Hubadhaa, dhaaba walitti baqe ijaaruuf kan diigamuu qabu ODP qofa osoo hin taane dhaabbilee naannoolee saglan bulchan cufa. Kana jechuun naannolee saglanittuu takkaa filannoo ariifachiisaa ykn mootummaa amaanaa jaaruun dirqama. San qofa miti. Sadarkaa federaalaattis rakkoo heeraatu uumamuu mala. EPRDF yeroo ammaa tumsa bulchiinsaa (governing coalition) dha. Jechuunis OPDO, ANDM, TPLF fi SEPDM mata mataan naannoo isaanitti sagalee wayyabaa moo’atanii federaalaatti sagalee argatan walitti dabaluun harka wayyabaa ya’enii mootummaa federaalaa bulchuuf aangoo fudhatan. Gaafa dhaabbileen diigaman irraa kaasee hanga dhaabni isaan walitti baqanii dhaaban haarayni filannoo moo’atuutti ammas sadarakaa federalaattis banaa bulchiinsaa ( vacuum) uumama. Kanaafu takkaahuu filannoo ariifachiisaa taasisuu ykn ammoo mootummaa amaanaa jaaruun dirqama ta’uuf deema. Kun ammoo xaxama ( complexity) fi gaaga’ama ( crisis) akkamii uumuu akka malu tilmaamuun nama hin dhibu.

FALLI

Adeemsi ODP baqsanii dhabamsiisanii paartii Itoophiyaatti liqimsiisuu kun dhaaba saniifi ummata Oromoos akka hin fayyadane, akkasumas paartii biyya bulchuufi biyya kanaafis faaydaa qaburra balaan akka caalu agarsiisuu yaaleen jira. Saboota moggaatti dhiibamanii naannoo ofiirratti mirga ofiin of bulchuu guutuu federaalatti ammoo qooda isaanin malu argachuuf hawwanis daran kan miidhu akka ta’e kaayeera. Maarree falli maali gaafiin jedhuuf ammoo:

Hunda dura ODPn waan ishii miidhuraa of qusachuun humna jabeeffachuudha. Tokkummaa keessoo dhaabaa cimsuun, sabboonummaa ummata ittiin hawwatte jabeeffachuu, humna namaa barateefi fudhatama qabu ( credable) ofitti dabalachuun jabaattee bahuu qabdi. Itti aansuun mooraa Oromoo keessatti walhubannoo ( consensus) uumuun siyaasaa Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Kana keessaa akkuma ammaa Gaaddisa Hogganoota Oromo jalatti jalqabametti filannoon osoo hin dhufin dura mormitoota waliin bu’aan filannoo sanii kan hunda fayyadu ta’uu waliif galuu qabu ( negotiated election and power sharing). Kun ammoo Oromiyaa qofatti osoo hin taane dhaabni naannolee biroo bulchaniifi mormitoonni isaaniis akka raaw’atan jajjabeessuu feesisa. Kun filannoon kan tokko guutuu moo’atee kuun moo’amu ( absolute winners and losers) osoo hin taane kan namuu keessaa waa argatu akka ta’u godha. Kun ammoo jeequmsa filannoo duraafi boodaa hambisuuf fayyada.

EPRDF baqsuu osoo hin taane dimokraatessuutu wayya. Kana jechuun paartileen 4 amma keessaa jiran dabalatee kan naannolee shanan hafanii bifa bakka bu’ummaa ummata isaaniin walgituun ( proportional representation) tolchuudha. Hojmaataafi ilaalcha /ideology/ paartichaa fooyyeessuun akka sirna dimokraasii waliin deemu taasisuudha. Paartileen hundi akka baay’ina ummata bakka bu’anii ( proportional representation) akka hirmaatan gochuun dhaabbilee akka TPLF biraa mormii kaasuu mala. Mormiin akkasii kan dimokraasummaafi walqixummaaf diddaa isaan qaban waan saaxiluuf yaadaan moo’achuun salphaadha. Yeroo ammaa garuu yaada paartilee walitti baqsuu kana walabummaa ( autonomy) dhaabaafi naannoo sarba jedhanii waan dhiheessaniif mormiin isaanii Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroottis naatoofi deeggarsa argachaa jira. Kana dhabsiisuuf EPRDF baqsuu dhiisanii dimokraatessuuttii deebi’uun waa hundaaf fala gaariidha.
Fuulleffannaan ammaa paartii jiru diiganii, paartii haaraa lafaa kaasanii jaaruuf yaaluun xaxama hamaa keessa of galchuun yeroo, humnaafi leeccalloo qisaasurra filannoo itti aanu tokkummaan akkamitti injifanna kan jedhurratti fuulleffachuutu wayya. Kana gochuuf dhaabbilee Oromoo jiddutti waliigaltee uumuun Oromiyaatti filannoon hubaatii tokko malee akka geggeeffamu gochuu; naannoleefi saboota qabsoo keenyaaf firaa keessattis filannoon bifa walhubannaatiin akka geggeeffamu tumsa barbaachisufi gochuufiidha. San booda humnoonni walqixxummaa sabootaatti amananan filannoo nagayaa geggeeffatanii naannoofi federaalaattis sagalee wayyabaa argatu. Paartileen Oromoo sadarkaa nannootti aangoo waliif hiru; federaalaatti firoota qabsoo keenyaa waliin kaadhimamaa tokko dhiheeffatu. San boodas jijjirama heera mootummaas yoo barbaachise sagalee wayyabaa guddaa ( absolute majority) qabatanii itti deemuun fedhiifi dantaa sabaafi sablammootaa guututti cehuun danda’ama.
ODPn paartii qeenxee jaarutti deemnaan dantaa saba keenyaafi wabii umuufi sirna federaalizmii qabsoo ummatootaan jaarame tiiksuun mala biraa dhahuun dirqama. Gaaga’ama siyaasaafi xaxama heeraa mudtauu malu keessatti Oromiyaan jeequmsatti akka hin seenneefi cehuumsi akka hin gufanneef qaama furmaataa ta’uuf ammumaan qophaayuu qabu. Kana jechuun filannoon ariifachiisaan godhamuu malus ta’ee mootummaan amaanaa jaaramu hirmaannaafi hayyama mormitootaa waan gaafatauuf, hirmaannaan kun ammoo jeequmsa osoo hin kaasiin targabbiin akka hojjatamuuf of qopheessuun barbaachisaadha. Filannoo itti aanu irratti dantyaan sabaafi nageenyi biyyaa akka hin miidhamneefis , dhaabbileen siyaasaa Oromoo saffisaan agoobara takka jalatti deebi’uun( walitti baquunis ta’ee tumsa tolfachuun) tarsiimoo filannoofi bulchiinsaa bocachuun humna filannaa ( alternative force) bahuu qabu. Dhaaba akka haaraatti jaaramuwaliinis hariiroo akkami qabaachuu qabna kan jedhu gaaddis Hoggansa Oromoo keessatti mari’achuun ammumaan kallattii kaayuun feesisaadha.

GOOLABBII
Barruu kana keessatti hangan beekuufi yaada’u irratti hundaayuun qindeessuu yaaleen jira. Barruu kana ergan qopheessee ji’a darbeera. Barreessuu durattiifi boodas qondaalotaafi deeggartoota ODP mari’achiisera. Hogganoota paartilee miseensota EPRDF fi kanneen naannolee shaniis dubbiseera. Wanti nama ajaa’ibu namni yaada dhaabbilee sabaa diiganii baqsanii dhaaba qeenxee kana ijaaruu deeggaru qubaan lakkaayama. Garuu hedduun isaanii mormiif fedhiifi ejjannoo waan hin qabneef caldhisanii ilaaluu jiru. Waan dogongoraa tokko osoo arganii maaltu na dhibeen yookin hogganaa muufachiisuu diddaaf caldhisanii ilaaluun hoggansa san miidhuu malee fayyaduu miti. Yoo danda’an gorsanii karaatti wal deebisuu takkaahuu yaada qaban ifatti dhiheessanii sirreessuuf yaaluun bor gaabbii nama hanqisa. Kanaafuu anis waanin yaadu barruu kanaan dhiheesseera. Yaada kana ifatta maxxansuurra maaf keessaan hin hoggansaaf hin ergine gaafin jedhu ka’uu male. Yaada kana hoggansa dhimmi ilaalu kallattiin ibseefiin ture. Amma ammoo miseensi dhaabaafi ummanni keenya dhimmicha irratti hubannaa gahaa akka argatuuf biraan gahuun barbaachisaa ta’ee natti muldhannaanin maxxansuuf murteesse. Hoggansi ODP mariirra jiru dhimma kana bilcheessee akka laalu abdiin qaba. Waggota muraasa injifannoo itti goonfachaa deemne kana walgorsaa, fi walmormaas ta’u waldhaggeeffachaa as geenye. Waltuffachaafi gurra walirraa cufaa osoo deemnee as hin geenyu ture. Ammas gurra walii laachuuma santu fala natti fakkaata.

Jawar Mohammed
Onkololeessa 17, 2019

OMN: Haala yeroo irratti turtii Xiinxalaa Siyaasaa Jawaar Mohammad Waliin (waxabajji 27,2019). Oromia Media Network interviewed (in Afaan Oromoo & Amharic languages) Political Analyst Jawaar Mohammad on Ethiopia’s current situation. Tune in the Afaan Oromoo & Amharic videos June 30, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Related:-

Oromian Voices: Current Affairs, News, Views, Analysis and Entertainment from Oromia Media Network, Madda Walaabuu and Other Various sources January 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Ancient African Direct Democracy, Oromia, Oromia Satelite Radio and TV Channels, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Sport, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo, Self determination, Sidama, Sirna Gadaa, The Oromo Library, The Tyranny of Ethiopia, Theory of Development.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5 comments

O     Oromia knwoledge and social media sources

http://www.gadaa.com/oduu/

http://www.voaafaanoromoo.com/

http://www.bakkalchatv.com/

http://qeerroo.org/2014/03/29/sbo-bitootessa-30-bara-2014-oduu-fi-qophiilee-keenya-kan-dhageenyee-fi-dubbifne-irraa-dabalatee-waan-gara-garaa-qabnaa-nu-caqasaa/

https://oromos.com/

Do you know this facts about Oromo and Oromia? http://www.oromoliberationfront.info/press/Oromo-flyer-ver.4.0.pdf

http://qeerroo.org/2014/12/20/sbo-mudde-21-bara-2014-oduu-dhimma-artistoota-oromoo-irratti-gabaasa-akkasumas-qophiilee-adda-addaa/

SBO Sadaasa 30 Bara 2014 Oduu – Gabaasa Oduu – Filannoo Wayyaanee irratti qophii qophaa’ee fi Qophiilee biroo

http://http://qeerroo.org/2014/11/02/sbo-sadaasa-02-bara-2014-oduu-sirna-yaadannoo-sadaasa-9-guyyaa-fdg-waggaa-9ffaa-oslo-norwayitti-sadaasa-01-2014-geggeeffamee-gaaffii-fi-deebii-art-caalaa-bultum-kutaa-xumuraa-fi-sadaasa-9-guyyaa-f/

Does British aid to Africa help the powerful more than the poor?

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/ethiopia/11198471/Does-British-aid-to-Africa-help-the-powerful-more-than-the-poor.html

 

 

UK gives £1bn to brutal Ethiopian regime

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/article4250755.ece

Thousands of Ethiopians tortured by brutal government security forces… while Britain hands over almost £1 BILLION in aid money

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2812850/Thousands-Ethiopians-tortured-brutal-government-security-forces-Britain-hands-1-BILLION-aid-money.html#ixzz3HZYFsNOe
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2812850/Thousands-Ethiopians-tortured-brutal-government-security-forces-Britain-hands-1-BILLION-aid-money.html

 

http://https://www.oromiamedia.org/2014/10/omn-oduu-onkololeessa-9-2014/

SBO Onkoloolessa 08 Bara 2014 Oduu – Qophii Ayyaana Irreechaa fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Ummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo addatti ammo barattootnii University, Kolejotaa fi Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi Lammaffaa torbanoota lamaan darbe gaaffii sirna fi seeraa Mootummaan Oromiyaa akka deebisuu fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo gaafataa turre. Haa tahu malee gaaffii keenyaaf deebiin mootummaa human Polisa Federalaa biyyattiin qabdu hidhannoo guutuu waliinii fi waraana Agazii dargaggota, barattootaa fi ummata harka qullaa irratti bobbaasuun Oromiyaa guutuu dirree waraanaa godhee lubbuun namaa hedduu fi qabeenyi barbadaawee jira. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaa fi seera qabeessaa waan taheef: Ummatni fi barattootni kumaan lakkaawaman kan mana hidhaa haaraa bakka bakkatti Polisi Federalaa bane keessatti dararamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman. Galmeen hidhamtootaa kumaan lakkaawamu kunis Ummta Oromoo fi addunyaaf ifa akka tahu. Kanneen Barattotaa fi Ummata Oromoo nagaa meeshaa baraneen bakka bakkatti ajjeefaman kudhanootaan lakkaawaman ajjeesan fi akkataa itti ajjeefaman Qaama Walaba Tahe Mootummoota Gamtoomaniin utubameen akka qoratamanii fi seeratti akka dhihaatan. Hidhamtootni Siyaasaa biyyatti guutuu keessa waggaa 23 darban hidhaa keessatti murtii kijibaan fi murtii malee dararamaa jiran hundi haal duree tokko malee akka gadi lakkifaman. Polisni Federalaa fi waraanni mootummaa Federalaa naatoo tokko malee irra deddeebi’ee ummata Oromoo fi ummatoota biro mirga isaanii nagaan gaafatan rashanaa jiru Oromiyaa keessaa hatattamaan akka gadi lakkisee bahu. Poolisnii fi Dabballootni Wayyanneen/EPRDF University, Kolejotaa fi Manneen barnootaa keessaa akka gadi lakkifamanii fi mooraan barnootaa hundi siyaasaa partii EPRDF fi tikaa fi Poolisa irraa bilisa akka tahu. Oromiyaa Guutuu Keessatti Ummata Oromoo lafa irraa buqqisuun akka hatattamaan dhaabbatu fi kanneen buqqifamaniif beenyaan akka baafamu Mirgi Hiree Murteeffannaan Ummata Oromoo akka kabajamu Qabsoon Bilisumma Oromoo fi sochiin gaaffii mirgaa Qeerroon gaggeeffamu nagaan kan gaggeeffamuu fi nagaan mirga falamtuu tahuu mirkaneessina. Qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kanaaf deebii karaa nagaa akka nuuf kennamu gadi jabeessinee gaafatna. Qabsoon keenya fi sochiiin nagaan godhamu kun ummata nagaa saba kamuu, lammii kamuu fi nam tokkeenis tahe gurmuun kan nagaan hojjatatee bahee galu ykn qabeenya isaa kan target godhate miti. Gaffiin keenya sirna cunqursaa fi gaaffiilee mirga ummata Oromoo fi hegeree jireeneya keenya kan ilaalan akka deebii argatan qofaa dha. Kanneen maqaa keenaan ummata biraa irratti duulaa fi doorsisa godhan ni mormina. Gaaffiilee keenyas barnoota keenya barataa ummata keenya waliin nagaan akka deebii argatan sochii keenya itti fufaa hanga gaaffiin keenya deebii gahaa argatan kan hin dhaabbatne tahuu mirkaneessina Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessa fi biyya alaa jiru ofitti simatee deggersa nuu taasisaa jiruuf guddoo galateeffatna. Gama biraan ammo humnoonnii fi namoonni dhuunfaan sochii warraaqsaa Oromiyaa keessatti finiinee ol bahe kana gaaffii haqaati jechaa gama tokkoon ammo sochiin biyya keessaa hogganummaa hin qabu jechuun qindoominaa fi bilchina dhalooti ammaa irra gahee sochii FDG Oromoo kana gadi xiqqeesuun sochii hogganaa fi qindoomina kan hin qabne fakkeessuun warri dhiheessuu barbaaddan doggoggora kana irraa of ittiftanii dargaggoonni humnaa fi dandeettii sochii kana qindeessuu qabaachuu keenya bartanii akka nu cinaa dhaabbattan waamicha isinii goona. Kana malees nagaa jallattootni fi kannen mirga ilma namaa kabajan hundi akka nu cinaa dhaabbatan waamicha keenya gadi jabeessinee dabarfatna Ilmaan Oromoo waraana mootummaa , Poolisa Federala, hidhattootaa gandaa fi poolisni Oromiya obbolaa keessan irratti dhukaasuu keessaa akka dhaabbattan fi yoo waamicha kana diddan seenaa fi seerri akka isin gaafatu hubachiifna. Waraana, Poolisa Federalaa fi tika mootummaa Fedralaa keessa kan jirtan hundi ummata nagaa fi barattoota da’aimman irratti dhukaasuu akka irraa dhaabbattan gadi jabeessinee gaaftna. Seenaa fi seeraan akka itti gafatamuufdeemtan hubachiifna Ka’i Qeerroo!! Qabsoon Hanga galii isaa gahu Itti Fufa! Qeerroo Bilisummaa Caamsaa 9, 2014 Finfinnee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 9, 2014 Finfinnee Gadaa.com

OROMO VOICE RADIO

]

http://http://qeerroo.org/2014/10/03/sagalee-qeerroo-bilisummaa-oromoo-onkoloolessa-03bara-2014/

http://http://qeerroo.org/2014/10/02/sagalee-qeerroo-bilisummaa-oromoo-qophii-afaan-amaariffaa-kan-onkoloolessa-01-2014/

                      Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG

Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG

Fulbaana/September 17, 2014 · Finfinne Tribune http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/09/ibsa-ejjannoo-hirmaattota-kora-38ffaa-tbojuosg/ Date: 14-09-2014 TBOJ (UOSG) Tel: 01745994312 E-Mail: tboj.uosg@gmail.com Kora 38ffaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Jarmanii (TBOJ) Fulbaana 14 bara 2014 Sa’a booda saatii 12:15 irraa egalee waaree booda amma saatii 18:30 magaalaa Frankfurt, galma Universitii Joon Volfigaang kessatti geggefame. Kaayyoon waliga’ii:- 1ffaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) yeroo ammaa irratti mariiyatuun hubannoo siyasaa argatuu fi 2ffaa raawii hojii TBOJ/UOSG Caayaa ABO Onkoololeessa 6 bara 2012 amma Fulbaana 14, 2014 gamaagamun booda Koree Hojii Geggesitu (KHG) gadaa ittii aanuu filachuudha. Walga’iin ergaa Eeebbaa Manguddoo Oromoottin tahe boode, faaruu Alaabaa Oromiyaan akkasumas Jaallan QBO irrati otto falmanuu kufaniif yaadannoo godhun banamee. Hogganaa olaanaa ABO mata duree bara 1990 asi “QBO” ABOn gageefamu maal akka fakkaatu fi maal keessa akka darbe fi amma hoo ABO maal akka gochaa jiru akkasumas WBOn maal gochaa akka jiru irratti Ibsaa balaa Miseensoota TBOJ/UOSG kennaniruu. Mata duree kana irratti gaaffii fi deebiin akkasumas Yaada Ijaaroo tahan balinaan kennaniruu. Itti-aansuun gabaasaan raawii hojii Onkoololeessa bara 2012 haga Fulbaana 14, 2014 KHG TBOJ fi KHG damilee TBOJ irraa hirmaatota waliga’iif dhiyaate. Gabaasaa gamaagamuu fi raggaasisun booda KHG gadaa ittii aanuu filachuu fi ibsa Ijjannoo baafatun sagantaan koraa 38ffaa TBOJ milkiin xumurameera. Ibsa Ejjannoo Nuti miseensotiin TBOJ walga’ii kana hirmaannee turre haala siyaasaa QBO irratti ergi mariyanneen booda, ummata Oromoo fi Oromiyaa sirna gabiromfannaa (kolonii) bara ammaa motummaa Habashaa, gartuu wayaaneen (TPLFn) hogganamaa jiru, jalatti gidirfamaa jiru bilisomsuuf qabsoo hadhooftuu hogganummaa jaarmaa ABOn geggefamaa jiru gutummaan tumsaa, gumaata nu irraa barbaadamu gama maraan kennuuf qophii ta’uu kenya ni mirkaneessina! 1. QBO hirmannaa ummata Oromoo fi hogganummaa ABOn geggefamaa jiruu ni deggerra! 2. Qabsoo hidhannoo, siyasaa, fi dipilomasii ABO geggessaa jiru diinagideen ni utubna! 3. Qabsoo fincila diddaa gabirummaa karaa qeerroo Oromiyaa, barattotaa, fi ummata Oromoo geggefamaa jiru waan nu irraa barbaachisu maraan ni tumsina! 4. Sagalee QBO haala hundaa kessatti firotaa fi dinoota ni dhageessifina! 5. Saamichaa Lafa fi Qabeenya Oromoof Oromiyaa akkasumas shororkaa ummata Oromoo irratti dinoti fi farreen QBO raawataa jiraatan injifachuuf hubannoo fi kutannoon sagantaa QBO milkomsuuf heera jaarmaa ni tiksina! 6. Araaraa ABO QC fi ABO giduuti tahe labsamee ni deggerra! 7. Yakkoota dhittaa mirga-namomaa ummata Oromoo irratti karaa motummaa gabironfataa TPLF (Wayaanee) raawatamaa jiru ni balaaleffanna! 8. Hogganummaa motummaa wayaaneen yakkoota dhiittaa mirga namaa ummata Oromoo irratti raawatamaa jiru hambisuuf akka hawaasoti Addunyaa dhibbaa godhan ni gaafanna! 9. Lammii Oromiyaa kanneen meeshaa motummaa TPLF ta’uun yakkoota hiriyaa hin qabne ummata Oromoo irratti raawachisuun sirna motummaa Habashootaa tiksuuf boojiyamtan akka gara moraa QBO makamuun mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo kabachisuuf qabsooftan waamicha ilaalcha Oromummaa hundeefate isiniif erginerra! 10. Master Plan –> Master killer dha! Kana cimsinee morminaa! Injifatnnoon ummata Oromoof! Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ (Jarmanii, Frankfurt – Fulbaana 14, 2014) KHG TBOJ/UOSG Tokkummaa Bartoota Oromoo Biyya Awurooppaa, Damee Jarmanii Union of Oromo Students in Europe, German Branch Postfach 510610 • 13366 Berlin Tel: + 49 (0)151 63727696 e-Mail: tboj.uosg@gmail.com   embed]http://https://www.youtube.com/watch?v=YUQxnvRrm5Q[/embed]      

The Oromo Gadaa System Lecture Tour: By Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo of Caffee Tulama at the OSA Workshop on “Gadaa Research and Renaissance”

Reported  Fulbaana/September 4, 2014  By  Finfinne Tribune | Gadaa.com

The following is a statement from the President of the Oromo Studies Association (OSA), Ob. Jawar Mohammed. ———————————————————————– SUBJECT: Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo’s Visit to North America You might recall that Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo, due to issues related to his visa, was unable to arrive on time to speak and participate as a distinguished guest at OSA’s 28th Annual Conference that took place at Howard University in Washington, DC on August 2-3, 2014, with the theme, “Gadaa and Oromo Democracy: Celebrating Forty Years of Research and Renaissance.” We are pleased to inform you that he was finally able come to the United States. OSA has extended its theme focusing on the Gadaa democracy through the end of the year, and Abbaa Gadaa Bayyanaa will speak at a series of OSA-organized workshops in various cities in the United States from September 6-27, 2014 – focusing on the ongoing work of reviving the Gadaa system.

AbbaaGadaaBayyanaaSanbatooDC2014_2He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora.We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014.We would like to extend our appreciation to local individuals and institutions – who participated in preparing these events. We are also grateful to the United States Consular Service for the assistance they provided in issuing Abbaa Gadaa Bayyanaa’s travel documents.The attached flyer contains general information about dates and cities where Abbaa GadaaBayyanaa will be speaking.Jawar Mohammed President, Oromo Studies AssociationAbbaaGadaaBayyanaaSanbatooDC2014_3

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/09/complete-list-of-the-u-s-a-lecture-tour-abbaa-gadaa-bayana-sanbatu-of-caffee-tulama-at-the-osa-workshop-on-gadaa-research-and-renaissance/                   Photo   OromoSportsLeeds2014-480x675     Annual Oromo Sports  Event   in UK, 23rd August 2014 held in Leeds, England.                          

Little Oromia (aka Minnesota) Agust 2014:The Year’s Biggest Diaspora Festival of Oromummaa

OSFNA_OromoWeek_2014_NewDVD2http://www.osfna.org/                 The Oromo Gadaa Democracy meets the American Congress Democracy. Abbaa Gadaa (Rt.) Aagaa Xanxanoo and Abbaa Gadaa (Rt.) Moonaa Godaanaa meet Senator Al Franken (from the State of Minnesota).                 10559738_10203587157733535_8872767818813299952_n1904122_10203587156893514_9090899789730180287_n10551074_10203587148253298_1943382031520133457_n (July 20, 2014 (Gadaa) — Minnesota’s Twin Cities, also known as “Little Oromia” for being the home of the largest Oromo population outside of the Horn of Africa, will be the venue for the 2014 OSFNA Sports Tournaments. Less than two weeks are left before this year’s 19th Annual OSFNA Soccer Tournament kickoff on August 2, 2014. First started in 1996, the OSFNA (Oromo Sports Federation of North America) organizes an annual soccer tournament among teams drawn from majorNorth American cities with sizable Oromo expat populations, and the venue for each year’s tournament has been rotating among the participating cities over the last 19 years. Unlike previous years, the 2014 OSFNA Sports Tournaments will include basketball, women’s volleyball and the Abebe Bikila Legacy Two-Mile Race in addition to the soccer tournament, according to information posted on OSFNA.org. What’s more, this year’s Soccer Tournament will also include gameparticipants from Australia. OMN (Oromia Media Network) has also partnered with OSFNA to broadcast the 2014 OSFNA Soccer Tournaments live.

Lasting for a week (August 2, 2014 to August 9, 2014) known as the OROMO WEEK, sports is only one of the activities in Little Oromia. The OROMO WEEK is also a time of heritage (Oromummaa) celebration for the Oromo expats in Little Oromia and those visiting Little Oromia from all over the world. A number of music concerts with Oromo recording artists, the Bakakkaa Oromo

Music Awards (debuting this year), the Mr. and Miss Oromo North America Pageant Show, and community and civic conferences are among the non-sports activities during this year’s OROMO WEEK. In addition, heritage products (such as music CD’s, drama/music DVD’s, drama/music VCD’s, cultural clothes, food, etc.) will be available for purchase at stalls located at/near the event arenas. The following is a mini-schedule of the activities during the 2014 OROMO WEEK in Little Oromiathis section will be updated regularly as new information becomes available. August 2, 2014 – August 9, 2014: OSFNA Sports Tournaments For full content, visit Gadaa http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/little-oromia-aka-minnesota-gears-up-for-the-years-biggest-diaspora-festival-of-oromummaa/    

OSA2014: Remarks by Former Abbaa Gadaa Aagaa Xanxano, and Gadaa Scholar Prof. Asmarom Legesse

The  Oromo Studies Association’s 2014  Annual Conference theme:  “Gadaa and Oromo Democracy: Celebrating 40 Years of Research and Oromo Renaissance.”   Oromo Gadaa leaders  as they taking part in  the 28th OSA Conference at Howard University in Washington DC, 2nd August 2014.  Jemjem Udessa, Lagassa Dhaba, Dirribi Demissie speaking about Gadaa System. Standing ovation for Prof. Asmerom Leggese as he receives a collection of books from the Guji Oromo Gadaa delegation (see pictures below):           Embedded image permalinkEmbedded image permalink   Prof. Asmerom Leggese, Lecturing Gadaa System                                               The Oromo Abbaa Gadaa -Abbaa Gadaa of Tuulama Oromo, two Yubas (EX-AbbaGadaas-Aagaa Xinxanoo and Moonaa Godaanaa) with other Gadaa leaders arrived in DC on 30 July 2014 to attend the OSA  Conference    https://www.dropbox.com/s/0aqyhiv4w276thu/OSA%202014%20Conference%20Program%20Final.docx See Pictures below:                                               Below is Bakkalcha TV’s 2-part interview with Oromo recording artist Lencho Abdishakur. Also, check out Lencho Abdishakur’s new album, titled “Yoomi Laata Guyyaan? 2014, Vol. 3″ – now available on Amazon.com. What’s more, Lencho Abdishakur’s critically acclaimed sophomore album, “Makiyayee, Vol. 2,” is also available on Amazon.com. Source: http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/07/bakkalcha-tv-interview-with-oromo-recording-artist-lencho-abdishakur/ http://www.oromotv.com/young-oromo-diaspora-leadership-is-promising-meet-the-president-of-osfna/              

OMN: ODUU ADOOLESSA 23, 2014

Oromia Media Network

Sagalee Qeerroo Bilisummaa kan Adoolessa 22 2014

https://www.youtube.com/watch?v=OAfvf9kLqdc#t=180

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcast, July 23, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=HCCWLKlgxXs       https://www.oromiamedia.org/2014/07/omn-oduu-adoolessa-23-2014/   https://www.oromiamedia.org/2014/07/omn-oduu-adoolessa-22-2014/     http://www.youtube.com/watch?v=fDSoVBx_bTQ&list=PLMNB_JthHxcCU3N6iOxQldUGudVOL55_e https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vzaSCKU0V4M https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=11ZHm75or34 https://www.youtube.com/watch?v=uk1laLxpFGg https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-gLah0JCWdE http://oromovoice.org/wp-content/uploads/2014/07/alpha6-140721-1600.mp3   https://www.youtube.com/watch?v=8sgaa5HYKyI https://www.youtube.com/watch?v=5DjxcpgKW0A https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sj3sXKweGOM http://www.youtube.com/watch?v=rIRbjvL1blQ https://www.youtube.com/watch?v=jgLg0RVlSeY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FMqpFQ1Du9k   https://www.youtube.com/watch?v=hYtTuI3Xd_o   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mciWlvurIBo

‘Maqaa Shororkeessummaan Doorsisamuun Qabsoo Karaa Nagaa irraa Nu Hin Deebisu’

Namoo Daandii

 —Mootummaan Ihaadegrakkoodimookiraasiibiyyattiikeessaakaraanagaafuruunkaraaitti danda’amu mariibiyyoolessaafbalbalabanuuirramormitootattimaqaashororkeessummaamoggaaseehidhuu,doorsisuufigidirsuunqabsookaraanagaaboodattideebisuu hin danda’u,jechuudhaangamtaanpaartiileemormitootaaMedrekibsabaasee jira.Barreessaan ol’aanaan paartichaa,ObboGabruuGabre-mariyaamakkajedhanitti,hoogganoonni,miseensonniifideggertoonni gamtaaisaanii,keessumaaOromiyaa fiTigiraaykeessattihedduunhidhamaniijiran.OromiyaakeessattikarooramagaalaaFinfinneedantaaOromiyaadhabsiisa,jedhanmormuudhaanbarattootahiriiranagaabahanirrattitarkaanfiiajjeechaafihidhaafudhatameealagaazzexeessotamootummaadhugaajirugabaasuuyaalanirrattitarkaanfiinfudhatamuuisaailleedubbatu,ObboGabruun.Gaaffii fideebiiguutuudhaggeeffadhaa.Marsariitiinkeenya kanirraanudhaggeeffachuudandeessan.

Gabaasaa Guutuu Armaa Gaditti Caqasaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/1959382.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mciWlvurIBo https://www.youtube.com/watch?v=yMAlavqCbk4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dnrfGdXn8J8 https://www.youtube.com/watch?v=hDYgba3P2UI   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jGmYAGEJGUQ

ONLF – Ethiopian Regime Trained Assassins Kill Kenyan Civilians In Garissa

July 14, 2014 (ONLF Press Release) The Ethiopian security has assassinated three Kenyan civilians and gravely wounded another one in Garissa, Kenya during the last week of June and the first week of July. The latest victim, Mr. Asad Yusuf was shot and killed in the evening of July 9, 2014. He was a Kenyan Somali civilian and was killed because he was assisting refugee from the Ogaden. He was a businessman and had a large family. A week ago another young man was also killed for the same reason and two weeks ago one man was killed and another wounded. Assassin Abdirahman Hajir who was a member of the Liyu Police, the killing squads in the Ogaden, funded and trained by the Ethiopian regime, was apprehended and has confessed that he carried out the last two killings. He also confessed that the Ethiopian security has trained and sent him and a team of 19 assassins and support staff to create chaos in Kenya. They were assembled in Addis Ababa and came through Moyale town. Furthermore, he stated “others were also dispatched to Somali and the Neighbouring countries to assassinate opponents to the regime, including Somali officers in Somalia and Ethiopian opposition figures”. The Ethiopian regime has taken a policy of coercion, extermination and mass execution against the Ogaden People in Ethiopia, so they fled to the neighbouring countries. Many of these refugee sought asylum in Kenya which has been a safe haven for the refugees in the Horn and central Africa, because of their hospitality and for their respect of International and African laws of Refugees. Therefore, since 2009, the Ethiopian government decided to routinely abduct and commit extrajudicial executions, including politically motivated killings in Kenya and so far the action taken by the Kenyan government to protect the refugees it gave asylum was not enough to stop such criminal acts. After failing to deter Somalis from Ogaden to keep seeking refugee in Kenya, despite all these inhumane acts, the Ethiopian regime has now decided to punish the local Somali Kenyans for supporting the refugees and in order to create Chaos and destabilize the North-East Provence of Kenya. Furthermore, the Ethiopian regime is getting bolder in flaunting International law and human rights laws by extending its criminal acts against its victims across international borders and is violating the Human Rights of those who seek asylum from its heinous acts in Ethiopia. The policy of the Ethiopian regime is to create chaos and endanger the stability of the Horn of Africa. If this continues unchecked it will lead to dangerous consequences for all concerned. ONLF condemns the Ethiopian regime and call upon the UNHCR and the Kenyan government to take seriously their responsibility to protect its civilians and the refugees that are under its care. (ONLF)

http://www.siitube.com/articles/onlf-ethiopian-regime-trained-assassins-kill-kenyan-civilians-in-garissa_375.html#.U8SQsqdYYyE.twitter

Why Ethiopia’s Oromo Are Angry At KTN

http://yassinjumanotes.blogspot.co.uk/2014/07/why-ethiopias-oromo-are-angry-at-ktn.html?m=1 http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/why-ethiopias-oromo-are-angry-at-ktn/

Kan Daandiin Harkaa Bade Hooggana Itiyoopiyaa” jedha Barruun Hayyuu Faransaay Tokk0

VOA

 —Waa’ee siyaasa Itiyoophiyaa kan hordofaniif hayyuu biyya Faransaayii kan ta’an Rene Lefort dhiiyeenya kana barreeffama mata dureen isaa “Ethiopia a Leadership in disarry“ ykn kan daandiin harkaa bade hoggana Itiyoopiyaa jedhu maxxansanii jiru. Lefort waa’eeItiyoophiyaa fikeessumaa waa’ee biyyootiiAfrikaauffeesahaaraagadiibaroota1970mootaakaaseemaxxansaaleebiyyaFaransaayiikanAkaka Le Monde, Liberation,fiLENouveljedhamaniifbarreessaa turan.Bara 2012 barreeffamamatadureenisaa  “Ethiopia after meles” yknItiyoophiyaamallasboodaajedhubarreessaniiodeeffaannooguddaankanirraargameefihedduukanduddubachiise ture.Barreefama isaammaa EthiopialeadersinDisarryjedhukanairraa ka’uudhaan ittigaafatamaansagantaaleegaanfaAfrikaa PeterHeinleinReneLefortwaliingaaffiifideebiigaggeesseejira.

Gabaasaa guutuu kutaa 1ffaa armaa gadiitti dhaggefadhaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/1958091.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook https://www.youtube.com/watch?v=e2y1esSjRd0

The following is a press release from the Australian Oromo Community in Victoria, Australia. Ebla/April 22, 2014Australian Oromo Community Association in Victoria Inc. A.B.N. 52 554 165204Press ReleaseSUBJECT: Safeguarding the Rights of Oromo Refugees and Asylum SeekersThe Australian Oromo Community in Victoria Australia (AOCAV), a non- profitable organisation established in 1984 to facilitate community development, preservation of Oromo culture, and promoting cross cultural awareness and harmony between the Australian-Oromo and mainstream Australians, and to serve as voice of the Oromo people, is concerned about the ongoing swoops targeting refugees and asylum seekers in various urban centres in Kenya.Reports from different media indicate that over 6000 refugees and asylum seekers have been arrested in these crackdowns. According to AOCAV’s informant, more than two thousand asylum seekers and refugees have been detained in the Kasarani Stadium in the Capital, as a temporary police station, while some are being held at the Pangani, Kasarani and other police stations. More than 400 Oromos and other Ethiopian immigrants have been arrested in these crackdowns.AOCAV applauds the Government of Kenya for hosting nearly 400,000 refugees from nine African countries, which is an enormous task. We also appreciate the continuing efforts to strengthen security for all persons living in Kenya. While we appreciate these efforts, our concern is that innocent Oromo refugees and asylum seekers have been arrested during the security operation. AOCAV does not support refugees and asylum seekers who engage in criminal activities, but maintains that any such persons should be subjected to proper judicial procedures by the government with due respect to their vulnerability and human rights.We understand that the government’s duty to maintain national security cannot be disputed, however, it is imperative for the State to guarantee the safety and protection of all registered refugees and asylum seekers residing in Kenya. According to the Refugees Act of 2006, the government of Kenya has an obligation to protect the rights of refugees and asylum seekers – which includes the right to seek asylum. Kenya is party to various international and regional conventions governing protection of refugees and asylum seekers, and therefore, it has a duty to protect such persons.AOCAV urges the government to uphold and safeguard the rights of Oromo refugees and asylum seekers in Kenya even as it continues its security operations. It is our stand that recent government’s actions should not negate the gains made by the state towards the protection of refugees and asylum seekers in Kenya. We call upon the leaders of the government of Kenya to guard against making remarks and actions which may jeopardize the protection of Oromo refugees and asylum seekers. AOCAV also requests the governments of the Western countries as well as international organizations to continue interfering in this matter so that the safety and security of the arrested Oromo refugees and asylum seekers in Kenya could be ensured.Sincerely,Yadata SabaPresident, Australian Oromo Community in Victoria Australia120 Race course Rd Flemington, VIC 3031P.O.BOX 2123 Footscray VIC 3011Tel + 61 412 795 909 Tel +61 422 869 709Email: ocaustralia@gmail.com Website: www.oromocommunity.org.au
Gadaa.com: Oromo & Oromia » Safeguarding the Rights of Oromo Refugees and Asylum Seekers in Kenya
gadaa.com

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lcsk2xD8peU http://www.youtube.com/watch?v=-TQTcamqcuY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LHv37eC6f8Y   https://www.youtube.com/watch?v=vM38Leih3Jo   https://www.youtube.com/watch?v=OrZzWYhIcxY   https://www.youtube.com/watch?v=vM38Leih3Jo   https://www.youtube.com/watch?v=7mMZ_zxhxIA   https://www.youtube.com/watch?v=7mMZ_zxhxIA   http://www.youtube.com/watch?v=S6SlBlZIj_g http://www.youtube.com/watch?v=L1pEYf5b-n8 https://www.youtube.com/watch?v=lP1v_C-OrFs https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RH7ypnokkYY https://www.youtube.com/watch?v=sGIhEu8NlMg https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_tZ1WLvOh4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fLLXj0ds994 http://www.youtube.com/watch?v=xp6Z8VoJpT8 https://www.youtube.com/watch?v=0mqdoChZZy8 https://www.youtube.com/watch?v=KtO69zltqg0 https://www.youtube.com/watch?v=5sWZBZehyp8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=38f6wsm5Ti8 https://www.youtube.com/watch?v=QH3NAafGRA4 https://www.youtube.com/watch?v=zBTmJOT8vw8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F0LUEJJASuM https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bm9TkF9OkNI http://www.youtube.com/watch?v=FVRQTBiQ4Ns https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pZ8NIIeZxuQ http://www.youtube.com/watch?v=AhaEVL8hBQc https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7f0gCV1QAow https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jxizV71yVL4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoETmLhRwUk https://www.youtube.com/watch?v=AmHlT1-Yk0o https://www.youtube.com/watch?v=ChD2_s1cHu8 https://www.youtube.com/watch?v=jv3WUkS6PW0 https://www.youtube.com/watch?v=QaRNsX9mJKk https://www.youtube.com/watch?v=HNfmqzJz4SU https://www.youtube.com/watch?v=HEtdt1MOdQ0 https://www.youtube.com/watch?v=YoIqtsTG9Ec https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OxBCI4YsPQM https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4JAOjpSZD9k https://www.youtube.com/watch?v=ldqCdSRy6Ss https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mwO_nap3ehk https://www.youtube.com/watch?v=XUIAbN5Y6MY http://www.youtube.com/watch?v=ensXA32sKNw https://www.youtube.com/watch?v=SgK9w5bU3E4 https://www.youtube.com/watch?v=QhRk2P3DCng https://www.youtube.com/watch?v=XeVPLqfSSKk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iLsT5osqMzI http://www.youtube.com/watch?v=V5JN0VbGy5g   https://www.youtube.com/watch?v=obStRbbNT_U   http://www.youtube.com/watch?v=oA1LOgAByzk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r-meHSBJAtk https://www.youtube.com/watch?v=PBT3tytT5cM https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b9j8y-vjuPE http://www.youtube.com/watch?v=MbloDtUDC88 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nUux089jV8Q https://www.youtube.com/watch?v=9bBtHCmKX2Q https://www.youtube.com/watch?v=1Nnu7vEk2Pg https://www.youtube.com/watch?v=PStYG8tuv_w https://www.youtube.com/watch?v=B-slUVIXVUE https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OS6rCpi8bS8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ry_sVur7EGU   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ry_sVur7EGU https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1L9ukeQEv74 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IAynn0kiWjM https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1mqF5k5LnQ0 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eCxFxJZdIKw https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0_NK6rNNUkQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLMNB_JthHxcCU3N6iOxQldUGudVOL55_e&v=AgeQAkpTDJg https://www.youtube.com/watch?v=nB__vP8A4fc https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=81EEZwa9KG8   https://www.youtube.com/watch?v=IXjkVMgFBoY https://www.youtube.com/watch?v=Qrw5liIhcVY https://www.youtube.com/watch?v=u0h8AQk6Bdc   https://www.youtube.com/watch?v=snCBfh7USP4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-jLp7IhJPM   https://www.youtube.com/watch?v=l3cEfRUvqqg https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yhnSUWJy0dc https://www.youtube.com/watch?v=5TJKy7d7ieg   https://www.youtube.com/watch?v=GgKA4e7vmoA http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/panel-discussion-on-the-integrated-regional-development-plan-aka-addis-ababa-master-plan/

Panel discussion: on the Integrated Regional Development Plan

Panellists Temam Batee Head of Foreign Affairs for the Oromo Liberation Front (OLF), Kumsa Burayou (the former Editor-In-Chief of Madda Walabu magazine) and Tsegaye Regassa (the former Senior Lecturer at Addis Ababa University and PhD Candidate at University of Melbourne Law School), talk about the university students protest against the “Integrated Regional Development Plan” (AKA Addis Ababa Master Plan) in Ethiopia. http://www.pressgazette.co.uk/ethiopian-journalist-branded-terrorist-and-locked-18-years-wins-2014-golden-pen-freedom           http://www.themusichutch.com/listen-song/sbo-waxabajjii-04-bara-2014/128252/           https://www.youtube.com/watch?v=GaoA1XeEUX4 https://www.youtube.com/watch?v=xmhotqD1vQM https://www.oromiamedia.org/2014/05/omn-qophiilee-caamsaa-24-2014/ http://www.youtube.com/watch?list=PLMNB_JthHxcCU3N6iOxQldUGudVOL55_e&v=3mH510uAL-w&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=e6w2R8rvfdA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bzenDDZ_j2Y https://www.youtube.com/watch?v=CqgY-Afn6T4   https://www.youtube.com/watch?v=bDNJUOJ9gas https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jYwbZciZYlc   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PW6vhAkBMko   https://www.youtube.com/watch?v=ytucWS5-dAg https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rPG4YJAWpcw https://www.youtube.com/watch?v=q5Q761JoIaM https://www.youtube.com/watch?v=OyJNfZ95KZU https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3hKQBqOaavY https://www.youtube.com/watch?v=sSBMvJn2Biw   http://www.youtube.com/watch?v=Cj9mOxZt7AA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OyJNfZ95KZU https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6tlAHIhmZig https://www.youtube.com/watch?v=YpKR3WNgI4s https://www.youtube.com/watch?v=lbiwjG7D_rQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pTCj5we8-5Q https://www.youtube.com/watch?v=0XRgJ86tC_0 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0yA2iI815rw https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pF7eSGNVPpU https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9wgY9Q5h8Vs https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ta2QKPz04XI https://www.youtube.com/watch?v=lbiwjG7D_rQ https://www.youtube.com/watch?v=s6JewLUjlzI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rgkdy_IMcEE https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-hK54sVF1l0   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZhrdtoVJk4U     https://www.youtube.com/watch?v=8k9AnlqNzmg   http://www.youtube.com/watch?v=lalEpADudik

http://www.youtube.com/watch?v=kRXEFgQNJ_0

http://www.youtube.com/watch?v=Ay4VWYI-YWU https://whttp://www.youtube.com/watch?v=H3aygsot4Ysww.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=01Un6Rc64QY http://www.youtube.com/watch?v=W2Y8kj0YWbg   http://www.http://www.youtube.com/watch?v=a_bAOL3mIbQ youtube.com/watch?v=H3aygsot4Ys https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oXzEuN49afM http://www.youtube.com/watch?v=mjnjM4Ra7D4 http://www.youtube.com/watch?v=dIIxT2idbiU   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BRt5y8s6wU4   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uylFgWZhtOQ   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ymy0yFND14 http://www.youtube.com/watch?v=YzXv3ZUCFl0 https://www.youtube.com/watch?v=b-0kj4w5HPk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RrOnaf1RpDU http://www.youtube.com/watch?v=PoTkn_q7PNA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DLlwV2UIW0k https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gFua-ufA0o0 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UoEWdmM4RaU http://www.youtube.com/watch?v=J_QB2YaQXTs&list=PLMNB_JthHxcCU3N6iOxQldUGudVOL55_e&feature=player_embedded https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zUNOZYkADFY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9pSIUnmJzOk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_QB2YaQXTs https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EG-Yco3RzOw   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DLlwV2UIW0k https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ovb7tdyN9VQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=71cRF1jPCBQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rTQ5wYMpQFQ http://www.youtube.com/watch?v=ErBJ2pq1N78 http://www.youtube.com/watch?v=7RVM79OViqM

WBEZ’s Worldview: Oromo students fight for land rights – Oromo Activists Kadiro Elemo and Seenaa Jimjimo Speak to the Chicago Public Radio

https://soundcloud.com/wbez-worldview/ethiopias-oromo-students-fight-for-land-rights   https://www.youtube.com/watch?v=tooxiccoRu8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KSMs45auZQk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aZR4h9Xl_mo https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dz1CYnjwjsE https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lv8-ZF9yvyI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lv8-ZF9yvyI http://www.youtube.com/watch?v=CG_7VvnqEzU

Musical Arrangement: Oromo Students Movement – #OromoProtests

Discussion on ‪#‎OromoProtests‬ with former and current IOYA presidents … tune in here for all locations: http://tunein.com/radio/KTNF-950-s31969/ http://www.youtube.com/watch?v=GjW32C_4VS0

http://www.oromoliberationfront.org/sbo.html http://www.voaafaanoromoo.com/audio/Audio/405430.html https://www.youtube.com/watch?v=mVNefrDjBME https://www.youtube.com/watch?v=mVNefrDjBME https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nQ3x0L9wfpU https://www.spreaker.com/user/ragabaa/rso-gabaasa-diddaa-oromiyaa?sp_redirected=true#_=_ http://www.youtube.com/watch?v=bH0NXnsssE8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cZgk8ZD5qCk https://www.facebook.com/photo.php?v=631862306861384 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ndJ1NE0qV_M http://www.youtube.com/watch?v=erbMVtR34U0 https://www.youtube.com/watch?v=6eK3j229qMQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h4STfZRg_28 http://www.youtube.com/watch?v=Hr38iESBXpw http://www.youtube.com/watch?v=Z3_AWytE16g http://www.youtube.com/watch?v=pkQyKa4JP2c https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TS4uBorS9Xw   https://www.youtube.com/watch?v=M1XaquXWPRM#t=32   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=atYOA02iY68 http://www.youtube.com/watch?v=mgJB_lCILv8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UxyLPRmenPA http://www.youtube.com/watch?v=Ibhjw2eDx_o http://www.youtube.com/watch?v=vzO3tr0rfZw http://www.youtube.com/watch?v=cPvxJqSnh3I   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MbM35SYli0g   http://www.youtube.com/watch?v=vDQKViDF5eM   http://www.youtube.com/watch?v=sAyGTZOKnc0   http://www.youtube.com/watch?v=ysEH01VDwHg https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Km-3PqeCLE4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Km-3PqeCLE4 http://www.youtube.com/watch?v=u5A25txsNps http://www.youtube.com/watch?v=Yp1YdJ8r1EQ http://www.youtube.com/watch?v=WHsvg_Gwj5Q   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yxknX0Nh5Ww http://www.youtube.com/watch?v=AcQ6UF5eVdA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NTAs22VdIi0   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MH-JfprbvFU http://www.youtube.com/watch?v=BddgywL-S-8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZD0ThSA2pU8 http://www.youtube.com/watch?v=1yRLd1Fzsag https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SXjPqqbHLWA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GOlCjQXrlxI http://www.voanews.com/mp3/voa/africa/orom/orom1730aWED.mp3 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3g2QT7RGJsc https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2UzbScoPDxo https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CuI6JXeN9y4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ly7L1p1RAWE https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uXsIrbdbEQ4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sqF3gECERcU http://www.youtube.com/watch?v=jBnauhTIClg http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3g2QT7RGJsc http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zEO_1ZITNgE http://www.youtube.com/watch?v=VmlR-jvGgjI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7Ez4nmg9RpI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MrWs8yJh5mY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRI4IkNrR3s https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hzxwSimXpko https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TL5oakZbDx8 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6JVvOK1FrNc https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EjyDZ_zdyBI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XbNtTj-cGzY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=onyY8FlXDcY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H7K6iwEsN5w http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VtB15Je4z98 https://www.youtube.com/watch?v=_zzf4_GP3I0 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3iKxo5-jShk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h8x3xNwRnes http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A5tHzYo30VI https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eAWO4By-cXY https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dCS51747WQc https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XM5lvSzpA3M https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KkOLwCPCZI0   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K8wrvZ6GsE4&list=PLMNB_JthHxcALaFHoyO6WNXQnZCs5tLEO     https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ao3qhoESBM https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=txuM8Mq8wUs   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7nfQNh-Chzw https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nSb1EJUbh8k     http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wWa8cC4moxQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MoxHN2Xy5YE   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kfd1jhUThMs   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d2XjAnXTwCU https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GB_ZRpCU_nA