jump to navigation

Oromia: Knoweldge and Society: Mammaaksa Oromoo March 4, 2017

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Afaan Oromoo, African Literature, Black History, Chiekh Anta Diop, Culture, Cushtic, Indigenous People, Kemetic Ancient African Culture, Khemetic Africa's culture, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Art, Oromo Literature, Oromo Wisdom, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments
OOromianEconomist
True Knowledge is wisdom.  The Oromo value wisdom to the highest degree: ‘Rather than to be kissed  by foolish man, I prefer to slapped by  a wise man.’ How is true knowledge acquired?  The Oromo proverbs  answers: By inference, by study, through suffering, by moulding another person, by heart. ‘  One who does not  understand  an inference  will never  understand  the thing as it is.. …  But the great school of knowledge is  experience, long life and old age. … The Oromo proverb  offers  no definition of  knowledge; they are not interested so much in nature of knowledge  as the type of knowledge  they propose  as  a model for  man-in-society, and  it is clearly  a knowledge  obtained through  experience through proximity  to the object, as ‘the calf  is known by the enclosure to have become a bull.’ See  Claud Summer, Ph.D., Dr.h.c (1995), Oromo Wisdom Literature,  Volume I , Proverbs Collection and Analysis.

Makmaaksa Oromoo (Oromo proverbs):

Abba hin qabdu akaakyuuf boochi
Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu
Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu
Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee
Abjuun bara beelaa buddeena abjoota
Addaggeen hamma lafa irra ejjettu nama irra ejjetti
Afaan dubbii bare bulluqa alanfata
Afaan gaariin afaa gaarii caala
Afaanii bahee gooftaa namaa ta’a
Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba
Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa
Akkuma cabannitti okkolu
Akukkuun yeroo argate dhakaa cabsa
Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi
ama of komatu namni hin komatu
Amartiin namaa hin taane quba namaa hin uriin
Ana haa nyaatuun beela hin baasu
Ani hin hanbifne, ati hin qalbifne
arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiti
Asiin dhihoon karaa nama busha
“Aseennaa natu dide, kennaa warratu dide otoo nabutanii maal ta’a laata”,jette intalli haftuun
Badduun fira ishee yoo hamattee, baddubaatuun niiti ishee hamatti
Bakkka oolan irra bakka bulan wayya
Bakka kufte osoo hin taane, bakka mucucaatte bari
Balaliitee balaliite allaattiin lafa hin hanqattu

Bara bofti nama nyaate lootuun nama kajeelti!!
Bara dhibee bishaan muka namatti yaaba
Bara fuggisoo harreen gara mana, sareen gara margaa
Barri gangalata fardaati
Beekaan namaa afaan cufata malee hulaa hin cufatu
Biddeena nama quubsu eelee irratti beeku
Billaachi otoo ofii hin uffatiin dhakaatti uffisti
Bishaan gu’a gahe nama hin nyaatiin, namni du’a gahe si hin abaariin
Bishaan maaltu goosa jennaan waan achi keessa jiru gaafadhu jedhe
Bishingaan otoo gubattuu kofalti
Boru hin beekneen qad-bukoon ishee lama
Boftii fi raachi hanga ganni darbutti wal faana jiraattu
Bulbuluma bulbuli hangan dhugu anuu beeka
Buna lubbuuf xaaxa’u warri naa tolii kadhatu
Cabsituun tulluu amaaraatiin giraancee jetti
Citaan tokko luqqaasaniif manni hin dhimmisu
Dabeessa uleen (jirmi) shani
Daddaftee na dhungateef dhirsa naa hin taatu jette sanyoon
Dawaa ofii beekan namaa kudhaamu
Deegan malee waqayyo hin beekani
dhalli namaa otoo nyaattu diida laalti
Dhirsi hamaan maaf hin nyaatiin jedha niitii dhaan
Dhirsaa fi niitiin muka tokko irraa muramu
Dugda hin dhungatan, hunda hin dubbatani
Durbaa fi jiboota garaa gogaa lenjisu
Iyyuuf bakkeen naguma, dhiisuuf laphee na guba
Dhuufuun waliin mari’atanii dhuufan hin ajooftu
Diimina haaduun nyaatani,diimaa arrabaan nyaatu
Dinnichi bakka gobbitetti hordaa cabsiti
Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu
Du’aan dhuufaa jennaan kan bokoke dhiisaa jedhe
Dubbii baha hin dhorkani galma malee
Dubbii jaarsaa ganama didanii galgala itti deebi’ani
Duulli biyya wajjinii godaansa
Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatani
Edda waraabessi darbee sareen dutti
Fagaatan malee mi’aa biyyaa hin beekani
Farda kophaa fiiguu fi nama kophaa himatu hin amaniin
Firri gara firaa jennaan kal’een gara loonii jette
Foon lafa jira allaatti samii irraa wal lolti
foon lakkayi jennaan rajijjin tokko jedhe
fokkisaan nama qabata malee nama hin kadhatu
Fuula na tolchi beekumsi ollaa irraa argamaa jette intalli
Gaangeen abbaan kee eenyu jennaan eessumni koo farda jette
Gaangoonn haada kutte jennaan oftti jabeessite jedhani
Gabaan fira dhaba malee nama dhabinsa hin iyyitu
Galaanni bakka bulu hin beekne dhakaa gangalchee deema
Gaalli yoom bade jennaan, gaafa morma dheeratu bade

Gama sanaa garbuun biile (asheete) jennan warra sodaanne malee yoom argaa dhabne jedhe  jaldeessi
Gamna gowomsuun jibba dabalachuu dha
Ganaman bahani waaqa jalaahin bahani
Gara barii ni dukkanaa’a
Garaa dhiibuu irra miila dhiibuu wayya
Garbittii lubbuuf walii gadi kaattu, warri qophinaafi se’u
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Gaashatti dhuufuun daalattii dha
Gogaa duugduun yoo dadhabdu saree arisaa kaati
Gola waaqayyoo itti nama hidhe lookoo malee ijaajju
Goomattuuf goommanni hin margu
Goondaan walqabattee laga ceeti
Gowwaa wajjin hin haasa’iin bakka maleetti sitti odeessa, karaa jaldeesaa hin hordofiin halayyaa nama geessa
Gowwaan ballessaa isaa irraa barat, gamni balleessaa gowwaa irraa barata
Gowwaan bishaan keessa ijaajjee dheebota
Gowwaan gaafa deege nagada
Gubattee hin agarre ibiddatti gamti
Guulaa hin bitiin jiilaa biti
Gowwaa kofalchiisanii, ilkee lakawu
Gowwaa fi bishaan gara itti jallisan deemu
Haadha gabaabduu ijoolleen hiriyaa seeti
haadha laalii intala fuudhi
Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabani
Halagaa ilkaan adii, halangaan isaa sadi
Hanqaaquu keessa huuba barbaada
Haati ballaa (suuloo) ya bakkalcha koo jetti
Haa hafuun biyya abbaa ofiitti nama hanbisa
Haati hattuun intala hin amantu
Haati hattuun intala hin amantu
Haati kee bareeddi jennaan, karaa kana dhufti eegi jedhe
Habbuuqqaa guddinaaf hin quufani
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaatte
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaattee
Halagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa

Hantuunni hadha ishee jalatti gumbii uruu bartii

Harka namaatiin ibidda qabaa hin sodaatani
Harki dabaruu wal dhiqxi
Harkaan Gudunfanii, Ilkaaniin Hiikkaa Dhaqu
Harree ganama badee, galgala kur-kuriin hin argitu
Harree hin qabnu, waraabessa wajjin wal hin lollu
Kan harree hin qabne farda tuffata
Harreen nyaattu na nyaadhu malee bishaan ol hin yaa’u jette waraabessaan
Harreen yoo alaaktu malee yoo dhuuftu hin beektu
Hidda malee xannachi hin dhiigu
Hidda mukaa lolaan baaseetu, hidda dubbii farshoo (jimaa)n baase
Hidhaa yoo tolcha, gadi garagalchanii baatu

hin guddattuu jennaan baratu dhumee jedhe
Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galu
hiyyeessaf hin qalani kan qalame nyaata
Hoodhu jennaan diddeetu lafa keenyaan hatte
Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba bulchiti
Hoolaan gaafa morma kutan samii(waaqa) arkiti
Ija laafettiin durbaa obboleessaf dhalti
Ijoollee bara quufaa munneen ibidda afuufa
Ijoollee hamtuun yoo nyaataaf waaman ergaaf na waamu jettee diddi
Ijoolleen abaa ishee dabeessa hin seetu
Ijoolleen quufne hin jett, garaatu na dhukube jetti malee
Ijoolleen quufne hin jettu beerri fayyaa bulle hin jettu
Ijoolleen niitii fuute gaafa quuftu galchiti
Ijoollee qananii fi farshoo qomocoraa warratu leellisa
Ijoollee soressaa dhungachuun gabbarsuu fakkaatti
Ilkaan waraabessaa lafee irratti sodaatu
Ilmi akkoon guddiftu dudda duubaan laga ce’a
Intalli bareedduun koomee milaatiin beekamti
Intallii haati jajju hin heerumtu
Itti hirkisaan kabaa hin ta’u
Ittiin bulinnaa sareen udaan namaa nyaatti
Jaamaan boru ijji keen ni banamti jennaan, edana akkamitin arka jedhe
Jaarsi dhukuba qofaa hin aaduu, waan achisutu garaa jira
Jaarsii fi qalqalloon guutuu malee hin dhaabatu
Jabbiin hootu hin mar’attu
Jaalalli jaldeessa yeroo fixeensaa garaa jalatti, yeroo bokkaa dugda irratti nama baatti
Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatti
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Jarjaraan re’ee hin horu
Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniina
Jibicha korma ta’u elmaa irratti beeku
Jiraa ajjeesuun jalaa callisuu dha
Kadhatanii galanii weddisaa hin daakani
Kan abbaan gaafa cabse halagaan gatii cabsa

Kan abbaan quba kaa’e oromi(namni, halagaan) dhumdhuma kaa’a
Kan afaanii bahee fi kan muccaa bahehin deebi’u
Kan bishaaan nyaate hoomacha qabata
Kan citaa qabaa tokko namaa hin kennine mana bal’isii gorsiti
Kan dandeessu dhaan jennaan gowwaan galee nitii dhaane Adaamiin ollaa hagamsaa jiru bara baraan boo’aa jiraata
Kan gabaa dhagahe gowwaan galee niitii dhokse
Kan hanna bare dooluutu sosso’a
Kan hordaa natti fiiges, kan haaduun natti kaates bagan arge jette saani du’uuf edda fayyitee booda
Kan humnaan lafaa hin kaane yaadaan Sudaanitti nagada
Kan ilkaan dhalchu kormi hin dhalchu
Kan namni nama arabsi irr, kan abbaan of arabsutu caala

kan qabuuf dabali jennaan harreen laga geesse fincoofte
Kan of jaju hin dogoggoru
Kan quufe ni utaala, kan utaale ni caba
Kan tolu fidi jennaan, sidaama biyya fide
Kan tuffatantu nama caala, kan jibbanitu nama dhaala
Kan tuta wajjin hin nyaanne hantuuta wajjin nyaatti
Kan waaqni namaa kaa’e cululleen hin fudhattu
Karaa foolii nun hin jedhani jette wacwacoon
Karaan baheef maqaan bahe hin deebi’u
Karaan sobaan darban, deebi’iitti nama dhiba
Karaa dheeraa milatu gabaabsa, dubbii dheeraa jaarsatu gabaabsa
Karaa fi halagaatu gargar nama baasa
Keessummaan waan dhubbattu dhabde mucaa kee harma guusi jetti
Keessummaan lolaa dha abbaatu dabarfata
Keessa marqaa boojjitootu beeka
Kijiba baranaa manna dhugaa bara egeree wayya
Kokkolfaa haati goota hin seetu
Kormi biyya isaatti bookkisu biyya namaatti ni mar’ata
Kursii irra taa’anii muka hin hamatani
Lafa rukuchuun yartuu ofiin qixxeessuu dha
Lafa sooriin du’e baataatu garmaama
Lafaa fuudhuutti ukaa nama bu’a

Lafti abdatan sanyii nyaatee namni abdatan lammii nyaate
Laga marqaa jennaan ijoolleen fal’aanaan yaate
Lama na hin suufani jette jaartiin qullubbii hattee
Leenci maal nyaata jennaan, liqeeffatte jedhe, maal kanfala jennaan, eenyu isa gaafata jedhe
Lilmoon qaawwaa ishee hin agartu, qaawwaa namaa duuchiti
Lukkuun(hindaaqqoon) haatee haateealbee ittiin qalan baafti
Maa hin nyaatiin jedha dhirsi hamaan
Maal haa baasuuf dhama raasu
Mammaaksi tokko tokko dubbii fida tokko tokko dubbii fida
Mana haadha koon dhaqa jettee goraa bira hin darbiin
Mana karaa irra kessumaatu itti baayyata
Manni Abbaan Gube Iyya Hin Qabu
Maraataa fi sareen mana ofii hin wallalani
Maraatuun jecha beektu, waan jettu garuu hin beektu
Marqaa afuufuun sossobanii liqimsuufi
Marqaan distii badaa miti, irri ni bukata, jalli ni gubata
Marxoon otoo fiiganii hidhatan otuma fiiganii nama irraa bu’a
Mataa hiyyaassaatti haaduu baru
Midhaan eeguun baalatti hafe
Mucaa keetiin qabii mucaa koo naa qabi jettehaati mucaa
Muka jabana qabu reejjiitti dhibaafatu
Morkii dhaaf haaduu liqimsu
Nama foon beeku sombaan hin sobani
Namni akka fardaa nyaatu, gaafa akka namaa nyaate rakkata
Namni beela’e waan quufu hin se’u
Namni dhadhaa afaan kaa’an, dhakaa afaan nama kaa’a
Namni gaafa irrechaa duude, sirba irreechaa sirbaa hafa
Namni guyyaa bofa arge halkan teepha dheessa
Namni hudduu kooban galannii isaa dhuufuu dha
Namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu
Namni nama arabsu nama hin faarsu
Namni badaan bakka itti badutti mari’ata
Namni gabaabaan otoo kabaja hin argatiin du’a
Namni qotiyyoo hin qabne qacceen qalqala guutuu dha
Nama kokkolfaa nama miidhuu fi bokkaan aduu baasaa roobu tokko
Niitiin dhirsaaf kafana
Niitiin marii malee fuudhan marii malee baati
Niitiin afaan kaa’aami’eeffatte yoo kabaluuf jedhan afaan banti
Nitaati jennaan harree qalle, hin tatuu jennaan harree ganne, qoricha jennaan isuma iyyuu dhaqnee dhabne
Obboleessa laga gamaa mannaa gogaa dugduu(faaqqii) ollaa ofii wayya
Obsaan aannan goromsaa dhuga
Obsan malee hn warroomani
Ofii badanii namaa hin malani
Of jajjuun saree qarriffaan udaani

Ofi iyyuu ni duuti maaliif of huuti
Ofii jedhii na dhugi jedhe dhadhaan
Okolee diddu okkotee hin diddu
Ollaa araban jira akkamittin guddadha jette gurri
Ollaan akkam bultee beeka, akkatti bule abbaatu beeka
Ollaafi garaan nama hin diddiin
Ollaa fi kateen nama xiqqeessiti
Ol hin liqeessiin horii keetu badaa, gadi hin asaasiin hasa’aa keetu bushaa’a
Otoo beeknuu huuba wajjin jette sareen
Otoo garaan tarsa’e jiruu, darsa tarsa’eef boossi
Otoo farda hin bitiin dirree bite
Otoo fi eegeen gara boodaati
Otoo garaan dudda duuba jiraate, qiletti nama darbata
Otoo sireen nama hin dadhabiin tafkii fi tukaaniin nama dadhabdi
Qaalluun kan ishee hin beektu kan namaa xibaarti
Qaban qabaa hin guunnee gad-lakkisan bakkee guutti
Qabbanaa’u harkaan gubnaan fal’aanan
Qabanootuharkaa, hoo’itu fal’aanaan
Qabeenyi fixeensa ganamaati
Qalloo keessi sibiila
Qalladhu illee ani obboleessa eebooti jette lilmoon
qaaqeen yoo mataan ishee marge bade jetti
Qarri lama wal hin waraanu
Qeesiinwaaqayyoo itti dheekkam, daawwitii gurgurtee harree bitatte
Qoonqoon darbu, maqaa hin dabarre nama irra kaa’a
Qoonqoon bilchina eeggattee, qabbana dadhabde
Qorichaofii beekan namaa kudhaamu
Qotee bulaa doofaan, miila kee dhiqadhu jennaa, maalan dhiqadha borus nan qota jedhe
Qurcii dhaan aboottadhu jennaan, qophoofneerra jedhe
Raadni harree keessa ooltedhuufuu barattee galti
Sa’a bonni ajjeese ganni maqaa fuudhe
Saddetin heerume jarjarrsaa akka baranaa hin agarre jette jaartiin, salgaffaa irratti waraabessi bunnaan
Salphoo soqolatte soqolaa gargaaru
Saree soroobduun afaan isheef bukoo ykn. dudda isheef falaxaa hin dhabdu
Sabni namatti jiguu irra gaarri (tulluun) namatti jiguu wayya
Sareen duttu nama hin ciniintu
Sanyii ibiddaa daaraatu nama guba
Sareen warra nyaattuuf dutti
Seenaa bar dhibbaa baruuf bardhibba jiraachuun dirqama miti
Shanis elmamu kudhanis, kan koo qiraaciitti jette adurreen
Sirbituu aggaammii beeku
Sii uggum yaa gollobaa, anaafoo goommani ni dorroba inni gurr’uu soddomaa jette jaartiin horii ishee gollobaan fixnaan
Sodaa abjuu hriba malee hin bulani
Soogidda ofiif jettu mi’aayi kanaachi dhakaa taata
Sombaaf aalbee hin barbaadani
Suphee dhooftuun fayyaa gorgurtee, cabaatti nyaatti
Taa’anii fannisanii dhaabatanii fuudhuun nama dhiba
Takkaa dhuufuun namummaa dh, lammmeessuun harrummaadha
Tikseen dhiyootti dhiifte fagootti barbaacha deemti
Tiksee haaraan horii irraa silmii buqqisaa oolti
Tokko cabe jedhe maraataan dhakaa gabaatti darbatee
tokko kophee dhabeetu booha, tokko immoo miila dhabee booha
Tufani hin arraabani
Udaan lafatti jibban funyaan nama tuqa
Ulee bofa itti ajjeesan alumatti gatu
Ulee fi dubbiin gabaabduu wayya
Ulfinaa fi marcuma abbaatu of jala baata
Waa’een garbaa daakuu fi bishaani
Waan ergisaa galu fokkisa
Waan jiilaniin kakatu
Waan kocaan kaa’e allaattiin hin argu
Waan namaa kaballaa malee hin quufani
Waan samii bu’e dacheen baachuu hin dadhabu
Waan uffattu hin qabdu haguuggatee bobbaa teessi
Waan warri waarii hasa’aan, Ijoolen waaree odeesiti
Wadalli harree nitii isaa irraa waraabessa hin dhowwu
Wal-fakkaattiin wal barbaaddi
Wali galan, alaa galan
Wallaalaan waan beeku dubbata, beekaan waan dubbatu beeka
Waaqaaf safuu jette hindaaqqoon bishaan liqimsitee
Warra gowwaa sareen torba
Waraabessi bakka takkaa nyaatetti sagal deddeebi’a
Waraabessi biyya hin beekne dhaqee gogaa naa afaa jedhe
Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokata
Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi
Yoo ala dhiisan mana seenan, yoo mana dhiisan eessa seenan
Yoo boora’e malee hin taliilu
Yoo ejjennaa tolan darbatanii haleelu
Yoo iyyan malee hin dhalchanii jedhe korbeesi hoolaa kan re’eetiin
Yoo suuta ejjetan qoreen suuta nama waraanti
yoo dhaqna of jaalatan fuula dhiqatu
Yoo namaa oogan eelee jalatti namaa marqu
yoo ta’eef miinjee naa taata jette intalli


Mammaaksota Dubartootaa Oromoo

1.     Heeruma dharraanee(hawwinee) heerumnaan rarraane (rakkannee)

2.     Asuu oolle jette tan heerumaaf muddamte”

3.     Takkattii qayyannee taduraa hanqannee  ykn takkaa qayyannee lukaa gubanne

4.     Bakka dhiiganii hin fiigan.

5.     Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan.

6.     Kaanittuu abbaa argadhu jette haati intalaan.

7.     Intalti ariifattuun haadha ciniinsuubarsiifti

8.     Akka beekutti dhalaa(dahaa) nadhiisaa jette intalti harka namaa diddu

9.     Sirbaaf bayanii morma hin dhofatan jettee intalti waa hin saalfannee.

10.  Akka ebaluutti sirbaan morma nama jallifti jette intalti qalbii qabdu.

11.  Mucaa deenna malee mucaa hin geennu jette intalti of tuffatte.

12.  Wol  akkeessee ollaan marqa balleesse jette intalti ofiin bultun .

13.  Akka aadaa teennaa gaara gubbaa baanee teenna jedhe harmi dubartootaa.

14.  Ati baldi ta dhiirsa ka’imaa jette intalti abbaan manaa isii jaarsaa.
(Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu)

15.  Har’allee moo jette haati ijoolleen beelofne (shoomofne) jennaan isiin bakka cidhaatii quuftee waan galteef

16.  Ani ufiif hin jennee, mucaan keessan ka hangafaa sun fuudha hin geennee? jette intalti mucaa kajeelte.

17.  Soddaa fi dayma hin duudhatan.

18.  Osoo dhukubsataan jiru, fayyaalessi du’a.

19.  Ana bakki na dhukubu asii mitii maraafuu bakkuma gooftaan kiyya jedhe san kooba jette bookeen.

20.  Makkitu malee makkaa hin hajjan

(Makkitu : naamaaf mijooftu/mijaa’u)

21.  Akka dida’aa fi akka didanaatti na galchi

22.  Daalun xaraan kaanu tara.

Qopheessan : Abdii Boriiti

Source: http://opride.com/hamba/?p=231


Related:

Hiibboo Afaan Oromoo

Oromia: An Awesome Intro about Oromo & the Oromo Gadaa Civilization by Young African-American Scholar at Afric Network June 16, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Gadaa System, Oromia, Oromo, Oromo Nation.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

????????????Oromo wedding culture???????????Irreecha Oromo 2014 Hora Harsadii, OromiaIrreecha Oromo 2014 Naqamtee, Oromia

 

Oromia: The Oromo Heritages: Gadaa, Siiqqee and Irreecha. #Africa. June 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ancient African Direct Democracy, Ancient Egyptian, Ancient Rock paintings in Oromia, Ateetee, Ateetee (Siiqqee Institution), Boran Oromo, Gadaa System, Irreecha, Irreecha Oromo, Oromia, Oromo, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Wisdom, Oromo women, Oromummaa, Sirna Gadaa, The Goddess of Fecundity, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System).
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????

Oromo nation and Gadaa system

Oromo nation and Gadaa system

The Borana Calendar REINTERPRETED

by Laurance R. Doyle

Physics and Astronomy Department, University of California, Santa Cruz,at NASA Ames Research Center, Space Sciences Division, M.S. 245-7,
Moffett Field, Calif. 94035, U.S. 20 XII 85

The announcement of a possible first archaeoastronomical site (called Namoratunga II) in sub-Saharan Africa by Lynch and Robbins (1978) and its subsequent reappraisal by Soper (1982) have renewed interest in an East African calendrical system, the Borana calendar, first outlined in detail by Legesse (1973:180-88). I shall here reinterpret the calendar as Legesse describes it in the light of astronomical constraints.
The Borana calendar is a lunar-stellar calendrical system, relying on astronomical observations of the moon in conjunction with seven particular stars (or star groups). At no time (except indirectly by way of lunar phase) does it rely upon solar observations. The Borana year is twelve lunar synodic months (each 29.5 days long), 354 days. While it will not correspond to the seasons, this may not be of primary importance for people this close to the equator. There are twenty-seven day names (no weeks), and since each month is either 29 or 30 days long, the first two (or three) day names are used twice in the same month starts on a new day name. The day names are listed in Table 1, the month names in Table 2.
The first six months can be identified at the beginning of the month with a particular astronomical observation, whereas the last six months can be so identified only around the middle of the month. The first six months begin with the observation of the new-phase moon in conjunction with six positions in the sky marked by seven particular stars or star groups. Thus the phase of the moon is held constant while its position varies. The last six months are identified by a particular-phase moon seen in conjunction with the first star position. Thus, here, the lunar phase changes and the position is held constant. The seven stars or star groups in order are Triangulum (which I take to mean Beta Trianguli), Pleiades, Aldebarran, Belletrix, central Orion (around the sword), Saiph, and Sirius. They are given in Table 2 next to the months they define.
The New Year starts with the observation of the new moon in conjunction with Beta Trianguli. (The term “new moon” here will be taken to be within two days of zero phase, although the Borana allow up to three “leap” days’ leeway, the astronomical observation determining the correct day to start on. This is indicated in the day nomenclature by the assignment of like prefixes to two or three day names before the approximate time an important astronomical observation is to take place.) Since the new moon can be seen only just before sunrise or just after sunset, twilight makes the observation of Beta Trianguli (a third-magnitude star) in conjunction with a new moon impossible with the naked eye.

Assuming that such an observation, however, was possible, would the next new moon be in conjunction with the next star group. Pleiades? (Conjunction here is taken to mean “rising with” or “setting with,” having the same right ascension. Legesse says (p. 182), “Let us assume that a new moon was sighted last night and that is appeared side by side with the star Sirius, which the Borana call Basa.”) Since the sidereal period of the moon is 27.3 days long, it will arrive back at the Triangulum position more than two days before completing its synodic month. At the sidereal rate of 13.2° per day, the moon will be within 3° of Pleiades when it rises in the new phase again. However, by the time of the third month it rises, not with Aldebarran, the next star, but a little past Belletrix, the fourth star, which is supposed to start the fourth month. By the fourth month the new moon is rising past Sirius, the sixth start, and the calendar is clearly not working as described. It should be added that the right-ascension positions of the stars in the area from Beta Trianguli to Sirius change with time, at the rate of roughly 15° every thousand years. However, the stars stay in approximately the same configuration, and arguments based on their present right-ascension relationships will hold over the past several thousand years as well.
What happens if we take the term “conjunction,” or “side by side,” as Legesse has it, to mean not “rising with” but “rising single-file,” that is, at the same horizon position (in other words, having the same declination)? Examining the idea that it is not the proximity of the moon to the star that is important but its horizon rising (or setting) position with respect to that star’s horizon rising (or setting) position, we immediately find that the first necessary observation, the new moon rising at the horizon position of Beta Trianguli, is not currently possible. Beta Trianguli rises (at the equator) about 35° north of the east point (0° declination), while the moon (on the northernmost average) rises at 23.5° north of east, never rising farther north than 28.5° from the East Point. The earth’s rotation axis is known to precess over the centuries, and while this does not change the lunar orbital positions significantly, it does change the apparent position of the stars. We can calculate the positions of the seven Borana stars at a time when Beta Trianguli was well within the moon’s declination limits to see if the calendar would have worked then. In 300 BC, Beta Trianguli was rising at a declination of +23° north of east. The right-ascension positions at the time still do not allow a “rising with” interpretation of the calendrical system. We can begin by defining the start of the Borana year as the new moon rising at the rising position of 300 BC Beta Trianguli. (The date of 300 BC was strongly suggested by the preliminary dating of Namoratunga II, but it was chosen because +23°, Beta Trianguli’s declination at the time, is the northern average of the moon’s monthly motion. I will take the moon’s motion, for the example here, from theNautical Almanacs for 1983 and 1984.) The next new moon rises at 14° north of east, which corresponds precisely to the 300 BC horizon rising position of Pleiades, the next Borana star. The next four new moons (starting the next four Borana months) rise at +9 degrees, +1 degree, –11 degrees, and –17 degrees declination. These positions correspond to the 300 BC horizon rising positions of the Borana stars Aldebarran. Belletrix, central Orion—Saiph (taken together), and Sirius, respectively (Table 3).
The seventh month should be identifiable 14 or 15 days from its automatic start (about 29 days after the start of the sixth month) by a full moon rising at the Beta Trianguli position, and this is indeed the case. Each subsequent moon rises at this horizon position 27.3 days later (sidereal month) in a phase (synodic month) about two days less waxes (since it is on its way to the full phase again) each time. (Legesse has a waning moon, but this must mean waning with respect to each subsequent monthly observation, not with respect to the Phase State for that month.) On the thirteenth or first month, the moon is seen rising in the new phase again (“new” meaning within a couple of days of zero phase), and another year begins. Tracing the moon’s motion as it arrives at these positions in the sky (which are, however, no longer directly marked by the seven stars), we can derive the calendar (see Table 4).
This outline is still general with respect to what is sometimes called the lunar excursion (regression of the line of nodes of the lunar orbit). The three “leap” days the Borana calendar allows for the starting of some of the months just before an important astronomical observation could account for this declination excursion of the moon (± ca. 5° from 23.5° declination on an 18.6-year basis), but this would certainly require confirmation in the field.
The Borana calendrical system as described by Legesse is, therefore, a valid timekeeping system, subject to the astronomical constraints outlined here, and the pillars found in northwestern Kenya by Lynch and Robbins and preliminary dates at 300 BC could, as they suggest, represent a site used to derive that calendar. The calendar does not work in right-ascension sense, but it does work if taken as based on declination. It might have been invented around 300 BC, when the declinations of the seven stars corresponded to lunar motion as the calendar indicates, and the star names would therefore apply to the horizon positions as well. Because the horizon rising positions constitute the important observations (over half of which must be made at twilight), some sort of horizon-marking device would seem to be necessary. Since the calendar is still in use, and the horizon-making pillars can no longer be set up by aligning them with the horizon rising positions of these stars, it would seem that the Borana may be using ancient (or replicas of ancient) horizon markers and this possibility should be investigated. I look forward with great interest to a test of these hypotheses.

Table 1

Borana Day names (Legesse 1973)

Bita Kara Gardaduma
Bita Lama Sonsa
Sorsa Rurruma
Algajima Lumasa
Arb Gidada
Walla Ruda
Basa Dura Areri Dura
Basa Ballo Areri Ballo
Carra Adula Dura
Maganatti Jarra Adula Ballo
Maganatti Britti Garba Dura
Salban Dura Garba Balla
Salban Balla Garda Dullacha
Salban Dullacha

Table 2

Borana Months and Stars/Lunar Phases That Define Them
(Legesse 1973)

Month

Star/Lunar Phase

Bittottessa Triangulum
Camsa Pleiades
Bufa Aldebarran
Wacabajjii Belletrix
Obora Gudda Central Orion-Saiph
Obora Dikka Sirius
Birra full moon
Cikawa gibbous moon
Sadasaa quarter moon
Abrasa large crescent
Ammaji medium crescent
Gurrandala small crescent

Table 3

Declinations (Degrees) of Borana Stars, 300 BC and Present

Star

Declination

300 BC

Present

Beta Trianguli

+23

+35

Pleiades

+14

+23

Aldebarran

+9

+16

Belletrix

+1

+6

Central Orion

–10

–6

Saiph

–13

–10

Sirius

–17

–17

Table 4

Astronomical Borana-Cushitic Calendar (1983-84)

Borana-Cushitic Day/Month

Gregorian Date

Description

Bita Kara/
Bittottessa
August 7, 1983 New moon rises at Triangulum horizon position
Algajima/
Camsa
September 6, 1983 New moon rises at Pleiades horizon position
Walla/
Bufa
October 5, 1983 New moon rises at Aldebarran horizon position
Basa Dura/
Wacabajjii
November 2, 1983 New moon rises at Belletrix horizon position
Maganatti Jarra/
Obora Gudda
December 2, 1983 New moon rises at central Orion-Saiph horizon position
Salban Dura/
Obora Dikka
December 30, 1983 New moon rises at Sirius horizon position
Gardaduma/
Birra
January 29, 1984 Full moon sets at Triangulum on February 15
Rurruma/Cikawa February 28, 1984 Gibbous moon sets at Triangulum on March 14
Gidada/
Sadasaa
March 28, 1984 Quarter moon sets at Triangulum on April 10
Areri Dura/
Abrasa
April 26, 1984 Large crescent sets at Triangulum on May 7
Adula Dura/
Ammaji
May 25, 1984 Medium crescent sets at Triangulum on June 3
Garba Dura/
Gurrandala
June 23, 1984 Small crescent sets at Triangulum on June 30
Bita Kara/
Bittottessa
July 28, 1984 “New” moon rises at Triangulum position again, new year starts

References Cited

Legesse, A. 1973. Gada: Three approaches to the study of African Society. New York: Free Press.

Lynch, B. M., and L. H. Robbins. 1978. Namoratunga: The first archaeoastronomical evidence in sub-Saharan Africa. Science 200:766-68.

Soper, R. 1982. Archaeo-astronomical Cushites: Some comments. Azania 17:145-62

Source:

http://web.archive.org/web/20081029073246/http://www.tusker.com/Archaeo/art.currentanthro.htm

ASTRONOMY IN EAST AFRICA:Borana-Cushitic Calender

ASTRONOMY IN EAST AFRICA
The Borana-Cushitic Calendar and Namoratunga
Laurance Reeve Doyle
Space Sciences Division, N.A.S.A.
Ames Research Center, Moffett Field, California

“While Western thought has always prided itself on scientific objectivity, it has often been found unprepared for such surprises as an intellectually advanced yet seemingly illiterate society. In the face of apparent primitiveness, the possibility of significant intellectual development may not be fully investigated.
This was certainly the case when, in the early 1970’s, Dr. A. Legesse first found that the Borana people of southern Ethiopia were indeed using a sophisticated calendrical system based on the conjunction of seven stars with certain lunar phases. Previous calendrical investigations into the area up to this time had superficially stated that the Borana “attach magical significance to the stars and constellations,” incorrectly concluding that their calendar was based, as ours is, on solar motion.
What Dr. Legesse found was an amazing cyclical calendar similar to those of the Mayans, Chinese, and Hindu, but unique in that it seemed to ignore the sun completely (except indirectly by way of the phases of the moon). The workings were described to him by the Borana ayyantu (timekeepers) as follows.
There are twelve months to a year, each month being identifiable with a unique (once a year) astronomical observation. The length of each month is either 29 or 30 days – that is, the time it takes the moon to go through all its phases. (This time is actually 291/2 days and is called a synodic month, but the Borana only keep track of whole days). Instead of weeks, there are 27 day names. Since each month is 29 or 30 days long we will run out of day names about two or three days early in the same month. The day names can therefore be recycled and for day 28 we use the first day name again, the second day name for day 29, and start the next month using the third day name. Thus each month will start on a different day name. Whether the particular month is to be 29 or 30 days long would depend on the astronomical observations, which are quite ingeniously defined.
The seven stars (or star groups) used to derive the calendar are, from northernmost to southernmost, 1) Beta Triangulum – a fairly faint navigation star in the constellation of the Triangle, 2) Pleiades – a beautiful, blue star cluster in the constellation of Taurus the Bull, and sometimes referred to as the seven sisters, 3) Aldebarran – a bright, red star that represents the eye of Taurus, 4) Belletrix – a fairly bright star that represents the right shoulder of the constellation Orion the Hunter, 5)Central Orion – the region around Orion’s sword where the Great Orion Nebula may be found, 6) Saiph – the star representing the right knee of Orion, and finally 7) Sirius – the brightest star in the night sky and the head of the constellation Canis Majoris, the Great Dog.
The New Year begins with the most important astronomical observation of the year – a new moon in conjunction with Beta Triangulum. (this day is called Bitotesa, and the next month is called Bitokara). The next month starts when the new moon is found in conjunction with the Pleiades. The third month starts with the new moon being observed in conjunction with the star Aldebarran, the next with Belletrix, then the area in between Central Orion and Saiph, and finally with the star Sirius. So the first six months of the calendar are started by the astronomical observations of the new phase moon found in conjunction with six specific locations in the sky marked by seven stars of star groups.
The method is now switched and the final six months are identified by six different phases of the moon (from full to crescent) being found in conjunction with only one position in the sky – the one marked by Beta Triangulum. Thus the whole Borana year is identified astronomically and when the new phase moon is again finally seen in conjunction with Beta Triangulum the New Year will start again. Since there are 12 such synodic months of 29 ½ days each, the Borana year is only 354 days long.
Now, in the latter part of the 1970’s another interesting development was to take place regarding the astronomy of this region. In 1977 Drs. B.M. Lynch and L.H. Robbins, who were working in the Lake Turkana area of northwestern Kenya, came upon what they believed was the first archaeoastronomical site ever found in sub-Saharan Africa. At Namoratunga, it consisted of 19 stone pillars, apparently man-made, that seemed to align toward the rising positions of the seven Borana calendar stars as they had appeared quite some time ago. (their suggested date from the various archaeological considerations, which still requires corroboration, was about 300 BC). Due to precession (the slow, wobbling of the pointing direction of the rotation axis of the Earth), the stars will seem to move from their positions over the centuries, although the moon’s position would not vary on this time scale. (Such an example is the alignment of certain features of the Egyptian pyramids with the star Thuban in the constellation Draco the Dragon, which was the north polar star about 5000 year ago; today it is Polaris and in several thousand years it will be Vega). If the date that Drs. Lynch and Robbins suggested was correct, the site would then correspond to the time of the extensive kingdom of Cush, referred to as Ethiopia in the Bible but actually centered about present day Sudan. One would then conclude that the Borana calendrical system was old indeed, having been developed by the Cushitic peoples in this area about 1800 years before the development of our present day Western Gregorian calendrical system.
In 1982, a number of significant questions arose concerning the site, the calendar, and archaeoastronomy of East Africa in general. The pillars were remeasured by an anthropologist in Kenya (Mr. Robert Soper) and found to be magnetic in nature. The original measurements had to be modified but, again, alignments with the seven Borana stars were found. However, this brought up the question of whether pillar alignments are significant at all, since the Borana ayyantu certainly can recognize the phases of the moon and when it is in conjunction with the appropriate seven stars. It was time to approach the question astronomically, and ask the moon and the stars how the calendar worked.
First, we could take the New Year’s observations, a new moon in conjunction with the faint star Beta Triangulum. What is meant by the term “conjunction” which is astronomically defined as the closest approach between two celestial objects? A new moon means that the moon is very close to the sun, being at best only a very small crescent, and therefore can only be seen just before sunrise or just after sunset. Interestingly enough, it turns out that during this twilight time the sky is too bright to be able to see the star Beta Triangulum so that seeing the new moon next to Beta Triangulum, the most important observation of the Borana calendar, was impossible!
In addition, assuming that the new moon and Beta Triangulum could be somehow seen rising together, the next month’s new moon rises significantly behind Pleiades, the newt conjunction star group. The third new moon rises with Belletrix, having skipped the third star, Aldebarran, completely. This is certainly not how the Borana described their calendar. If we were to continue to try to work the calendar in this way, by the start of the sixth month the new moon would be rising almost four hours after Sirius.
How could the calendar work then? Suppose (as we did), that one takes the term “conjunction” to mean “rising at the same horizon position” instead of “rising horizontally next to at the same time.” Thus one could mark the horizon rising position of Beta Triangulum, with pillars for instance, and once a year a new moon will rise at that position on the horizon. Let us suppose that this astronomical event marks the start of the New Year. We must add that we are taking the horizon rising position of these seven stars as they were in or around 300 BC, since present day Beta Triangulum has precessed too far to the north over the centuries and the moon will never rise there. However, the position of 300 BC Beta Triangulum, as well as the other Borana stars, was quite within the realm of the moon’s orbit.
Now where will the next new moon rise? It turns out to rise at precisely the rising position of Pleiades! The next new moon, marking the start of the third month, rises at the Aldebarran horizon position, the next at Belletrix, the next in between Central Orion and Saiph, and finally the sixth new moon rises at the horizon position that Sirius rose at during the night. During the next six months one can tell what month it is only in the middle of the month, since one has to wait to see what phase the moon is in when it appears at the Beta Triangulum horizon position. During the seventh month, as described, a full moon will be observed at the Beta Triangulum position. The next month a gibbous waxing moon, then a quarter moon, and successively smaller crescents will be seen there until, at the time when the 13th or first month should start the new year again (exactly 354 days later), a new moon is again seen rising at the Beta Triangulum position on the horizon.
It is interesting that one can draw some significant anthropological results from the astronomical derivation of this calendrical system. It would appear that the calendar would have had to have been invented (to use the stars correctly) sometime within a few hundred years of 300 BC, a time when the Cushitic peoples were dominant in this part of the world. Hence we would call it the Borana-Cushitic calendar. In addition, although the seven Borana-Cushitic stars no longer rise in the correct horizon positions to be correctly marked by pillars for observing the monthly rising position of the new moon, the present day Borana people nevertheless use this system of timekeeping. The implication is that the Borana require ancient horizon markers in their present derivation of the calendar.
Concerning the site at Namoratunga, and considering that the use of pillars is apparently necessary to the derivation of the calendar, such horizon markers as are found there may, indeed, have been an ancient observatory. Petroglyphs on the pillars at Namoratunga may also hold the possibility of being ancient and, if Cushitic, may represent the alignment stars or moon. Cushitic script has never been deciphered and any hints as to the meaning of tits symbols could be significant clues with very exciting prospects indeed!

Thus, archaeoastronomy in East Africa is still quite new and many discoveries await. From coming to understand, even in a small way, the calendrical reckoning and observational abilities of the ancient and modern astronomer-timekeepers of this region, Western thought should certainly not again underestimate the ingenuity and intellect present there. As for this Western thinker, this study continues to be a welcome lesson in perspective and humility, taught to him by his astronomical colleagues of long ago.”

This is a summary of a talk delivered at Caltech for Ned Munger’s African Studies class.

http://www.africaspeaks.com/reasoning/index.php?topic=2194.0;wap2

Meroe, Oromo and Old Nubian: Solving the Mystery of Meroitic Language July 23, 2014

Posted by OromianEconomist in Afaan Publication, Ancient African Direct Democracy, Ancient Egyptian, Ateetee (Siiqqee Institution), Black History, Chiekh Anta Diop, Cushtic, Gadaa System, Irreecha, Kemetic Ancient African Culture, Language and Development, Meroe, Meroetic Oromo, Oromia, Oromo Culture, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromummaa, Prof. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Sidama, State of Oromia, The Goddess of Fecundity, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment
  O
Meroe, Oromo and Old Nubian: Solving the Mystery of Meroitic Language
By Dereje Tadesse Birbirso (PhD),  College of Social Science and HumanitiesHaramaya University, Ethiopia
Abstract
 
 Meroitic language is one of the most controversial ancient languages but one of the few having advanced writing systems. Some classify it Asian, European, non-African, Semitic,or ‘unclassified’. This paper contends Meroe, similar to their Cushitic friends, are left victims of preconceived ideas based on an entirely argument from silence, an hegemonic epistemology that elevates a single perspective and silences other(s). This paper, thus,comparatively analyzes Meroitic and Old Nubian lexical and grammatical items with corresponding Oromo, a Cushitic family which, 
a Cushitic family which,vocabulary possibly the Ancientlanguage of the Nile Valley and/or Horn of Africa. Meroitic and Old Nubian lexical, grammatical and epigraphic data were collected from secondary sources by Meroitic researchers. Oromo corpora are obtained both from classical and modern descriptions and native-speakers. Results indicate Oromo lexemes show significant level of cognates with not only Meroitic and Old Nubian, but also with the Ancient Egyptian to their northern part.
Keywords:  Oromo, Meroe, Nubian, Ancient Egyptian, Cushitic, Chiekh Anta Diop
 Related Reference:
The Meroitic Ethiopian Origins of the Modern Oromo NationBy Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis

This paper deals, among others, with the development of Meroitic studies, the Meroitic civilization, the destruction of the city of Meroe, the dispersal of the Meroitic people after the collapse of their state, the Christianization of the post Meroitic states, the migration of the remnants of the Meroitic people in the direction of the Blue Nile and their possible relation of ancestry with the modern Cushitic language speaking Oromo nation. It must be stated clearly at the outset that the issue of Meroitic ancestry of the Oromo nation has not been considered, much less published in an academic journal or scholarly books. The paper was first presented in an academic conference organized by the Oromo Studies Association. Footnotes have been added recently.

1. The Development of the Meroitic Studies, the History of Kush and Meroe, and the Efforts to Decipher the Meroitic Scripture

Interest in what was Ethiopia for the Ancient Greeks and Romans, i.e. the Northern territory of present day Sudan from Khartoum to the Egyptian border1, led to the gradual development of the modern discipline of the Humanities that long stood in the shadow of

Egyptology: the Meroitic Studies.

Considerable advances had been made in academic research and knowledge as the result of the exploratory trips of the Prussian pioneering Egyptologist Richard Lepsius2 (1842 – 1844) that bestowed upon modern scholarship the voluminous ‘Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien’ (Monuments from Egypt and Ethiopia), and the series of excavations by E. A. Wallis Budge3 and John Garstang4 at Meroe (modern Bagrawiyah) in the first years of the twentieth century, Francis Llewellyn Griffith5 at Kawa (ancient Gematon, near modern Dongola, 1929 – 1931), Fritz Hintze6 at Musawwarat es Sufra, Jean Leclant7 at Sulb (Soleb), Sadinga (Sedeinga), and Djebel Barkal (ancient Napata, modern Karima) in the 1950s and the 1960s, D. Wildung8 at Naqah, and Charles Bonnet at Kerma. . The pertinent explorations and contributions of scholars like A. J. Arkell9, P. L. Shinnie10 and Laszlo Torok11 that cover a span of 80 years reconstituted a large part of the greatness and splendor of this four-millennia long African civilization.

Yet, due to the lack of direct access to original sources and genuine understanding of the ancient history of Sudan, the legendary Ethiopia of the Greeks and Romans, which also corresponds to what was ‘Kush’ of the Hebrews Bible and ultimately ‘Kas’ of the ancient Egyptians12, we face a serious problem of terminology. We are confined to such terms as Period (or Group) A (3100 – 2700 BCE),13 Period B14 (2700 – 2300 BCE that starts with Pharaoh Snefru’s expedition,15 and the beginning of time-honored enmity between Egypt and Kush), Period C16 (2300 – 2100 BCE, when we have no idea to what specific ethnic or state structures the various Egyptian names Wawat, Irtet, Setjiu,Yam, Zetjau, and Medjay refer)17, Period Kerma18 (2100 – 1500 BCE, named after the modern city and archeological site, 500 km in the south of the present Sudanese – Egyptian border). What we know for sure is that, when the first Pharaohs of the New Empire invaded and colonized the entire area down to Kurgus19 (more than 1000 km alongside the Nile in the south of the present Sudanese – Egyptian border), they established two top Egyptian administrative positions, namely ‘Viceroy of Wawat’ and ‘Viceroy of Kush/Kas’. Wawat is the area between Aswan and Abu Simbel or properly speaking, the area between the first and the second cataracts whereas Kas is all the land that lies beyond. With the collapse of the Kerma culture comes to end a first high-level culture and state in the area of Kush.

We employ the term ‘Kushitic Period’20 to refer to the subsequent period: a) the Egyptian annexation (1500 – 950 BCE) that was followed by a permanent effort to egyptianize Kush and the ceaseless Kushitic revolutions against the Pharaohs;

b) the Kushitic independence (950 – 800 BCE, when a state is formed around Napata21, present day Karima, 750 km in the south of the Sudanese – Egyptian border);

c) the Kushitic expansion and involvement in Egypt (800 – 670 BCE, which corresponds mostly to the XXVth – ‘Ethiopian’ according to Manetho22 – dynasty of Egypt, when the Theban clergy of Amun made an alliance with the Kushitic ‘Qore’ – Kings of Napata, who had two capitals, Napata and Thebes);23 and d) the Kushitic expulsion from Egypt (following the three successive invasions of Egypt by Emperors Assarhaddon24 in 671 BCE, and Assurbanipal25in 669 and 666 BCE, and of Assyria, who made an alliance with the Heliopolitan26 priesthood and Libyan princes against the Theban clergy and the Kushitic kings), and gradual decline (following the invasions by Psamtik/Psammetichus II27 in 591 BCE, and the Achaemedian28 Persian Shah Kambudjiyah/Cambyses29 in 525 BCE) until the transfer of the capital far in the south at Meroe, at the area of present day Bagrawiyah (at the end of the reign of Qore Nastasen30between335 and 315 BCE).

We call ‘Meroitic’ the entire period that covers almost 700 years beginning around 260 BCE with the reign of the successors of Nastasen (Arkamaniqo / Ergamenes31 (the most illustrious among the earliest ones and the first to be buried at Meroe / Bagrawiyah), down to the end of Meroe and the destruction of the Meroitic royal cities by the Axumite Abyssinian Negus Ezana32 (370 CE). It is easily understood that ‘Kushitic’ antedates ‘Meroitic’, but the appellations are quite conventional.

The Ancient people of Kush (or Ethiopia) entered into a period of cultural and scriptural radiation and authenticity relatively late, around the third century BCE, which means that the development took place when Meroe replaced Napata as capital of the Kushites / Meroites. Before that moment, they used Egyptian Hieroglyphic scripture for all purposes of writing, administrative, economic, religious and/or royal. The introduction of the Meroitic alphabetic hieroglyphic writing spearheaded the development of a Meroitic cursive alphabetic scripture that was used for less magnificent purposes than palatial and sacred relief inscriptions. The first person to publish Meroitic inscriptions was the French architect Gau33, who visited Northern Sudan in 1819. Quite unfortunately, almost two centuries after the discovery, we risk being left in mysteries with regard to the contents of the epigraphic evidence collected in both scriptural systems.

The earliest dated Meroitic hieroglyphic inscriptions belong to the reign of the ruling queen Shanakdakheto34 (about 177-155 BCE), but archaeologists believe that this scripture represents the later phase of a language spoken by Kushites / Meroites at least as far back as 750 BCE and possibly many centuries before that (hinting at a Kushitic continuity from the earliest Kerma days). The earliest examples of Meroitic cursive inscriptions, recently found by Charles Bonnet in Dukki Gel (REM 1377-78)35, can be dated from the early second century BCE. The latest text is still probably the famous inscription from Kalabsha mentioning King Kharamadoye (REM 0094)36 and dated from the beginning of the fifth century AD, although some funeral texts from Ballana37 could be contemporary if not posterior.

Despite the fact that F. L. Griffith has identified the 23 Meroitic alphabetic scripture’s signs already in 1909, not much progress has been made towards an ultimate decipherment of the Meroitic38. Scarcity of epigraphic evidence plays a certain role in this regard, since as late as the year 2000 we were not able to accumulate more than 1278 texts. If we now add to that the lack of lengthy texts, the lack of any bilingual text (not necessarily Egyptian /Meroitic, it could be Ancient Greek / Meroitic, if we take into consideration that Arkamaniqo / Ergamenes39 was well versed in Greek), and a certain lack of academic vision, we understand why the state of our knowledge about the history of the Meroites is still so limited.

Linguistics and parallels from other languages have been repeatedly set in motion in order to help the academic research. Griffith and Haycock40 tried to read Meroitic using (modern) Nubian. K.H. Priese41 tried to read the Meroitic text using Eastern Sudanese (Beja42 or Hadendawa43); and F. Hintze44, attempted to compare Meroitic with the Ural-Altaic group. Recently Siegbert Hummel45, compared the “known” Meroitic words to words in the Altaic family which he believed was a substrate language of Meroitic. At times, scholars (like Clyde Winters46) were driven to farfetched interpretations, attempting to equate Meroitic with Tokharian, after assuming a possible relationship between the name Kush and the name Kushan47 of an Eastern Iranian state (of the late Arsacid48, 250 BCE – 224 CE, and early Sassanid49, 224 – 651 CE, times)! However, one must state that the bulk of the researchers working on the Meroitic language do not believe that it was a member of the Afro-Asiatic group.

So far, the only Meroitic words for which a solid translation had been given by Griffith and his successors are the following: man, woman, meat, bread, water, give, big, abundant, good, sister, brother, wife, mother, child, begotten, born, feet. The eventual equivalence between Egyptian and Meroitic texts was a strong motivation for any interpretational approach, recent or not. More recent, but still dubious, suggestions are the following: arohe- «protect», hr- «eat», pwrite «life», yer «milk», ar «boy», are- or dm- «take, receive», dime «cow», hlbi «bull», ns(e) «sacrifice, sdk «journey», tke- «love, revere», we «dog». It is clear that vocalization remains a real problem50.

Through the aforementioned we realize why collective works, like Fontes Historiae Nubiorum. Textual Sources for the History of the Middle Nile Region (vols. I – IV, edited by T. Eide, T. Hägg, R.H. Pierce, and L. Török, University of Bergen, Bergen 1994, 1996. 1998 and 2000), are still seminal for our – unfortunately indirect, as based on Ancient Egyptian, Greek, Latin and Coptic texts – knowledge of Meroe.

2. The End of Meroe

Amidst numerous unclear points of the Kushitic / Meroitic history, the end of Meroe, and the consequences of this event remain a most controversial point among scholars. Quite indicatively, we may mention here the main efforts of historical reconstitution.

A. Arkell, Sayce and others asserted that Meroe was captured and destroyed, following one military expedition led by Ezana of Axum.

B. Reisner insisted that, after Ezana’s invasion and victory, Meroe remained a state with another dynasty tributary to Axum.

C. Monneret de Villard and Hintze affirmed that Meroe was totally destroyed before Ezana’s invasion, due to an earlier Axumite Abyssinian raid.

D. Torok, Shinnie, Kirwan, Haegg and others concluded that Meroe was defeated by a predecessor of Ezana, and continued existing as a vassal state.

E. Bechhaus- Gerst specified that Meroe was invaded prior to Ezana’s raid, and that the Axumite invasion did not reach lands further in the north of Meroe51

With two fragmentary inscriptions from Meroe, one from Axum, two graffitos from Kawa and Meroe, and one coin being all the evidence we have so far, , we have little to reconstruct the details that led to the collapse of Meroe. One relevant source, the Inscription of Ezana (DAE 11, the ‘monotheistic’ inscription in vocalized Ge’eze),52 remains a somewhat controversial historical source to be useful in this regard. The legendary Monumentum Adulitanum53, lost but copied in a confused way by Cosmas Indicopleustes54, may not shed light at all on this event. One point is sure, however: there was never a generalized massacre of the Meroitic inhabitants of the lands conquered by Ezana. The aforementioned DAE 11 inscription mentions just 758 Meroites killed by the Axumite forces.

What is even more difficult to comprehend is the reason behind the scarcity of population attested on Meroitic lands in the aftermath of Ezana’s raid. The post-Meroitic and pre-Christian, transitional phase of Sudan’s history is called X-Group55 or period, or Ballana Period and this is again due to lack to historical insight. Contrary to what happened for many centuries of Meroitic history, when the Meroitic South (the area between Shendi56 and Atbara57 in modern Sudan with the entire hinterland of Butana that was called Insula Meroe / Nesos Meroe, i.e. Island Meroe in the Antiquity) was overpopulated, compared to the Meroitic North (from Napata / Karima to the area between Aswan58 and Abu Simbel59, which was called Triakontaschoinos60 and was divided between Meroe and the Roman Empire), during the X-Group times, the previously under-populated area gives us the impression of a more densely peopled region, if compared to the previous center of Meroitic power and population density. The new situation contradicts earlier descriptions and narrations by Dio Cassius 61 and Strabo.62

Furthermore, the name ‘Ballana period’ is quite indicative in this regard, Ballana being on Egyptian soil, whereas not far in the south of the present Sudanese – Egyptian border lies Karanog with its famous tumuli that bear evidence of Nubian upper hand in terms of social anthropology. The southernmost counterpart of Karanog culture can be found in Tangassi (nearby Karima, which represented the ‘North’ for what was the center of earlier Meroitic power gravitation)

In addition, in terms of culture, X-Group heralds a total break with the Meroitic tradition, with the Nubians and the Blemmyes/Beja outnumbering the Meroitic remnants and imposing a completely different cultural and socio-anthropological milieu out of which would later emanate the first and single Nubian state in the World History: Nobatia.

Much confusion characterized modern scholars when referring to Kush or Meroe by using the modern term ‘Nubia’. By now it is clear that the Nubians lived since times immemorial in both Egypt and the Sudan, being part of the history of these two lands. But Nubians are a Nilo-Saharan ethnic / linguistic group different from the Khammitic Kushites / Meroites. At the times of X-Group and during the long centuries of Christian Sudan, we have the opportunity to attest the differences and divergence between the Nubians and the Meroitic remnants. The epicenter of Nubian center, the area between the first (Aswan) and the third (Kerma) cataracts, rose to independence and prominence first, with capital at Faras, nearby the present day Sudanese – Egyptian border, around 450 CE. Nobatia institutionalized Coptic as religious (Christian) and administrative language, and Nubian language remained an oral only vehicle of communication. The Nobatian control in the south of the third cataract was vague, nominal and precarious. Nobatia was linked with the Coptic – Monophysitic Patriarchate of Alexandria.

The Meroitic remnants underscored their difference from the Nubians / Nobatians, and the depopulated central part of the defunct state of Meroe rose to independence in the first decades of the sixth century. Its name, Makkuria, is in this regard a linguistic resemblance of the name ‘Meroe’ but we know nothing more. The Meroitic remnants inhabited the northern circumference of Makkuria more densely, and the gravitation center turned around Old Dongola (580 km in the south of Wadi Halfa), capital of this Christian Orthodox state that extended from Kerma to Shendi (the area of the sixth cataract), so for more than 1000 km alongside the Nile. But beyond the area of Karima (750 km in the south of Wadi Halfa) and the nearby famous Al Ghazali monastery we have very scarce evidence of Christian antiquities. The old African metropolis Meroe remained at the periphery of Makkuria, Alodia and Axumite Abyssinia.

Makkurians highlighted their ideological – religious divergence from the Nubians, by adopting Greek as religious language. They even introduced a new scripture for their Makkurian language that seems to be a later phase of Meroitic. Makkurian was written in alphabetic Greek signs, and the Makkurians preferred to attach themselves to Christian Orthodoxy, and more particularly to the Greek Patriarchate of Alexandria.

Alodia has long been called the ‘third Christian state’ in Sudan, but recent discoveries in Soba, its capital (15 km at the east of Khartoum), suggest that Alodia rose first to independence (around 500 CE) and later adhered to Christianity (around 580 – 600 CE) following evangelization efforts deployed by missionary Nobatian priests (possibly in a sort of anti-Makkurian religious diplomacy). We know nothing of an Alodian scripture so far.

The later phases of the Christian history of Sudan encompass the Nobatian – Makkurian merge (around 1000 CE), the islamization of Makkuria in 1317, and finally the late collapse of Christian Alodia in 1505. The question remains unanswered until today:

What happened to the bulk of the Meroitic population, i.e. the inhabitants of the Insula Meroe, the present day Butana? What occurred to the Meroites living between the fourth and the sixth cataracts after the presumably brief raid of Ezana of Axum, and the subsequent destruction of Meroe, Mussawarat es Sufra, Naqah, Wad ben Naqah and Basa?

3. Reconstruction of the Post-Meroitic History of the Kushitic Oromo Nation

Certainly, the motives of Ezana’s raid have not yet been properly studied and assessed by modern scholarship. The reasons for the raid may vary from a simple nationalistic usurpation of the name of ‘Ethiopia’ (Kush), which would give Christian eschatological legitimacy to the Axumite Abyssinian kingdom, to the needs of international politics (at the end of 4th century) and the eventuality of an Iranian – Meroitic alliance at the times of Shapur II (310 – 379), aimed at outweighing the Roman – Abyssinian bond. Yet, this alliance could have been the later phase of a time honored Meroitic diplomatic tradition (diffusion of Mithraism as attested on the Jebel Qeili reliefs of Shorakaror). What we can be sure of are the absence of a large-scale massacre, and the characteristic scarcity of population in the central Meroitic provinces during the period that follows Ezana’s raid and the destruction of Meroe.

The only plausible explanation is that the scarcity of population in Meroe mainland after Meroe’s destruction was due to the fact that the Meroites in their outright majority (at least for the inhabitants of Meroe’s southern provinces) fled and migrated to areas where they would stay independent from the Semitic Christian kingdom of Axumite Abyssinia. This explanation may sound quite fresh in approach, but it actually is not, since it constitutes the best utilization of the already existing historical data.

From archeological evidence, it becomes clear that during X-Group phase and throughout the Makkurian period the former heartland of Meroe remained mostly uninhabited. The end of Meroe is definitely abrupt, and it is obvious that Meroe’s driving force had gone elsewhere. The correct question would be “where to?”

There is no evidence of Meroites sailing the Nile downwards to the area of the 4th (Karima) and the 3rd (Kerma) cataracts, which was earlier the northern circumference of Meroe and remained untouched by Ezana. There is no textual evidence in Greek, Latin and/or Coptic to testify to such a migratory movement or to hint at an even more incredible direction, i.e. Christian Roman Egypt. If we add to this the impossibility of marching to the heartland of the invading Axumites (an act that would mean a new war), we reduce the options to relatively few.

The migrating Meroites could go either to the vast areas of the Eastern and the Western deserts or enter the African jungle or ultimately search a possibly free land that, being arable and good for pasture, would keep them far from the sphere of the Christian Axumites. It would be very erroneous to expect settled people to move to the desert. Such an eventuality would be a unique oxymoron in the history of the mankind. Nomadic peoples move from the steppes, the savannas and the deserts to fertile lands, and they settle there, or cross long distances through steppes and deserts. However, settled people, if under pressure, move to other fertile lands that offer them the possibility of cultivation and pasture. When dispersed by the invading Sea Peoples, the Hittites moved from Anatolia to Northwestern Mesopotamia; they did not cross and stay in the small part of Anatolia that is desert. The few scholars who think that Meroitic continuity could be found among the present day Beja and Hadendawa are oblivious to the aforementioned reality of the world history that was never contravened. In addition, the Blemmyes were never friendly to the Meroites. Every now and then, they had attacked parts of the Nile valley and the Meroites had had to repulse them thence. It would rather be inconceivable for the Meroitic population, after seeing Meroe sacked by Ezana, to move to a land where life would be difficult and enemies would wait them!

Modern technologies help historians and archeologists reconstruct better the ancient world; paleo-botanists, geologists, geo-chemists, paleoentomologists, and other specialized natural scientists are of great help in this regard. It is essential to stress here that the entire environmental milieu of Sudan was very different during the times of the Late Antiquity we examine in our approach. Butana may look like a wasteland nowadays, and the Pyramids of Bagrawiyah may be sunk in the sand, whereas Mussawarat es Sufra and Naqah demand a real effort in crossing the desert. But in the first centuries of Christian era, the entire landscape was dramatically different.

The Butana was not a desert but a fertile cultivated land; we have actually found remains of reservoirs, aqueducts, various hydraulic installations, irrigation systems and canals in Meroe and elsewhere. Not far from Mussawarat es Sufra there must have been an enclosure where captive elephants were trained before being transported to Ptolemais Theron (present day Suakin, 50 km in the south of Port Sudan) and then further on to Alexandria. Desert was in the vicinity, certainly, but not that close.

We should not imagine that Ezana crossed desert areas, moving from the whereabouts (vicinities?) of Agordat, Tesseney and Kessala to Atbarah and Bagrawiyah, as we would do today. And we should not imagine the lands in the south of present day Khartoum, alongside the White Nile, were easy to cross in the antiquity. In ancient times, impenetrable jungle started immediately in the south of Khartoum, and cities like Kosti and Jabalayn lie today on deforested soil. At the southernmost confines of the Meroitic state, pasturelands and arable land could be found alongside the Blue Nile Valley.

Since jungle signified death in the antiquity, and even armies feared to stay overnight in a forest or even more so in the thick African forest, we have good reason to believe that, following the Ezana’s raid, the Meroites, rejecting the perspective of forced christening, migrated southwestwards up to Khartoum. From there, they proceeded southeastwards alongside the Blue Nile in a direction that would keep them safe and far from the Axumite Abyssinians whose state did not expand as far in the south as Gondar and Tana lake. Proceeding in this way and crossing successively areas of modern cities, such as Wad Madani, Sennar, Damazin, and Asosa, and from there on, they expanded in later times over the various parts of Biyya Oromo.

We do not imply that the migration was completed in the span of one lifetime; quite contrarily, we have reasons to believe that the establishment of Alodia (or Alwa) is due to the progressive waves of Meroitic migrants who settled first in the area of Khartoum that was out of the westernmost confines of the Meroitic state. Only when Christianization became a matter of concern for the evangelizing Nobatians, and the two Christian Sudanese states were already strong, the chances of preserving the pre-Christian Meroitic cultural heritage in the area around Soba (capital of Alodia) were truly poor; then another wave of migrations took place, with early Alodian Meroites proceeding as far in the south as Damazin and Asosa, areas that remained always beyond the southern border of Alodia (presumably around Sennar). Like this, the second migratory Meroitic (Makkurian) wave may have entered around 600 CE in the area where the Oromos, descendents of the migrated Meroites, still live today.

A great number of changes at the cultural – behavioral levels are to be expected, when a settled people migrates to faraway lands. The Phoenicians had kings in Tyre, Byblos and their other cities – states, but introduced a democratic system when they sailed faraway and colonized various parts of the Mediterranean. The collapse of the Meroitic royalty was a shock for the Nile valley; the Christian kingdoms of Nobatia, Makkuria and Alodia were ruled by kings whose power was to great extent counterbalanced by that of the Christian clergy. With the Meroitic royal family decimated by Ezana, it is quite possible that high priests of Apedemak and Amani (Amun) took much of the administrative responsibility in their hands, inciting people to migrate and establishing a form of collective and representative authority among the Meroitic Elders. They may even have preserved the royal title of Qore within completely different socio-anthropological context.

4. Call for Comparative Meroitic-Oromo Studies

How can this approach, interpretation, and conclusion be corroborated up to the point of becoming a generally accepted historical reconstitution at the academic level? On what axes should one group of researchers work to collect detailed documentation in support of the Meroitic ancestry of the Oromos?

Quite strangely, I would not give priority to the linguistic approach. The continuity of a language can prove many things and can prove nothing. The Bulgarians are of Uralo-Altaic Turco-Mongolian origin, but, after they settled in Eastern Balkans, they were linguistically slavicized. Most of the Greeks are Albanians, Slavs, and Vlachians, who were hellenized linguistically. Most of the Turks in Turkey are Greeks and Anatolians, who were turkicized linguistically. A people can preserve its own language in various degrees and forms. For the case of languages preserved throughout millennia, we notice tremendous changes and differences. If you had picked up Plato and ‘transferred’ him at the times of Linear B (that was written in Mycenae 800 years before the Greek philosopher lived), you should be sure that Plato would not have understood the language of his ancestors with the exception of some words. Egyptian hieroglyphics was a scripture that favored archaism and linguistic puritanism. But we can be sure that for later Pharaohs, like Taharqa the Kushite (the most illustrious ruler of the ‘Ethiopian’ dynasty), Psamtik, Nechao, Ptolemy II and Cleopatra VII, a Pyramid text (that antedated them by 1700 to 2300 years) would almost be incomprehensible.

A. National diachronic continuity is better attested and more markedly noticed in terms of Culture, Religion and Philosophical – Behavioral system. The first circle of comparative research would encompass the world of the Kushitic – Meroitic and Oromo concepts, anything that relates to the Weltanschauung of the two cultural units/groups under study. A common view of basic themes of life and a common perception of the world would bring a significant corroboration of the Meroitic ancestry of the Oromos. So, first it is a matter of history of religions, African philosophy, social anthropology, ethnography and culture history.

B. Archeological research can help tremendously too. At this point one has to stress the reality that the critical area for the reconstruction suggested has been totally indifferent for Egyptologists, Meroitic and Axumite archeologists so far. The Blue Nile valley in Sudan and Abyssinia was never the subject of an archeological survey, and the same concerns the Oromo highlands. Certainly modern archeologists prefer something concrete that would lead them to a great discovery, being therefore very different from the pioneering nineteenth century archeologists. An archeological study would be necessary in the Blue Nile valley and the Oromo highlands in the years to come.

C. A linguistic – epigraphic approach may bring forth even more spectacular results. It could eventually end up with a complete decipherment of the Meroitic and the Makkurian. An effort must be made to read the Meroitic texts, hieroglyphic and cursive, with the help of Oromo language. Meroitic personal names and toponymics must be studied in the light of a potential Oromo interpretation. Comparative linguistics may unveil affinities that will lead to reconsideration of the work done so far in the Meroitic decipherment.

D. Last but not least, another dimension would be added to the project with the initiation of comparative anthropological studies. Data extracted from findings in the Meroitic cemeteries must be compared with data provided by the anthropological study of present day Oromos. The research must encompass pictorial documentation from the various Meroitic temples’ bas-reliefs.

To all these I would add a better reassessment of the existing historical sources, but this is not a critical dimension of this research project.

I believe my call for Comparative Meroitic – Oromo Studies reached the correct audience that can truly evaluate the significance of the ultimate corroboration of the Meroitic Ancestry of the Oromos, as well as the magnificent consequences such corroboration would have in view of

a) the forthcoming Kushitic Palingenesia – Renaissance if you want – in Africa,

b) the establishment of a Post – Colonial African Historiography, and – last but not least –

c) the Question of the Most Genuine and Authoritative Representation of Africa in the United Nations Security Council.

===============================================

NOTES

1. To those having the slightest doubt, trying purely for political reasons and speculation to include territories of the modern state of Abyssinia into what they Ancient Greeks and Romans called “Aethiopia”, the entry Aethiopia in Pauly-Wissowa, Realenzyklopadie der klassischen Altertumwissenschaft consists in the best and irrevocable answer.

2. http://www.mnsu.edu/emuseum/information … karl.html; http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Richard_Lepsius; parts of the Denkmaeler are already available online: http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/bo … start.html. Also: http://encyclopedia.jrank.org/LEO_LOB/L … 1884_.html. The fact that the furthermost point of ‘Ethiopia’ he reached was Khartoum is of course quite telling.

3. http://en.wikipedia.org/wiki/E._A._Wallis_Budge; he wrote among the rest a book on his Meroe excavations’ results, The Egyptian Sudan: its History and Monuments (London, 1907).

4. Mythical figure of the British Orientalism, Garstang excavated in England, Turkey, Syria, Palestine, Egypt and the Sudan; Albright, William Foxwell: “John Garstang in Memoriam”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 144. (Dec., 1956), pp. 7–8. Garstang’s major articles on his Meroe excavations are the following: ‘Preliminary Note on an Expedition to Meroë in Ethiopia’, Annals of Archaeology and Anthropology 3 (1911 – a), ‘Second Interim Report on the Excavations at Meroë in Ethiopia, I. Excavations’, Annals of Archaeology and Anthropology 4 (1911 – b), ‘Third Interim Report on the Excavations at Meroë in Ethiopia’, Annals of Archaeology and Anthropology 5 (1912), ‘Forth Interim Report on the Excavations at Meroë in Ethiopia’, Annals of Archaeology and Anthropology 6 (1913), and ‘Fifth Interim Report on the Excavations at Meroë in Ethiopia’, Annals of Archaeology and Anthropology 7 (1914). His major contribution was published in the same year under the title ‘Meroë, the City of Ethiopians’ (Oxford). A leading Meroitologist, Laszlo Torok wrote an entire volume on Garstang’s excavations at Meroe: Meroe City, an Ancient African Capital: John Garstang’s Excavations in the Sudan.

5. Griffith was the epigraphist of Grastand and had already published the epigraphic evidence unearthed at Meroe in the chapter entitled ‘the Inscriptions from Meroë’ in Garstang’s ‘Meroë, the City of Ethiopians’. After many pioneering researches and excavations in various parts of Egypt and Northern Sudan, Faras, Karanog, Napata and Philae to name a few, he concentrated on Kerma: ‘Excavations at Kawa’, Sudan Notes and Records 14.

6. Basically: www.sag-online.de/pdf/mittsag9.5.pdf; among other contributions: Die Inschriften des Löwentempels von Musawwarat es Sufra, Berlin (1962); Vorbericht über die Ausgrabungen des Instituts für Ägyptologie der Humboldt-Universität zu Berlin in Musawwarat es Sufra, 1960-1961 (1962); ‘Musawwarat es Sufra. Preliminary Report on the Excavations of the Institute of Egyptology, Humboldt University, Berlin, 1961-1962(Third Season)’, Kush 11 (1963); ‘Preliminary Note on the Epigraphic Expedition to Sudanese Nubia, 1962’, Kush 11 (1963); ‘Preliminary note on the Epigraphic Expedition to Sudanese Nubia, 1963’, Kush 13 (1965).

7. As regards my French professor’s publications focused on his excavations at Sudan: Soleb and Sedeinga in Lexikon der Ägyptologie 5, Wiesbaden 1984 (entries contributed by J. Leclant himself); also J. Leclant, Les reconnaissances archéologiques au Soudan, in: Études nubiennes I, 57-60.

8. His recent volume Sudan: Ancient Kingdoms of the Nile, Paris/New York (1997) contains earlier bibliography.

9. Some of his most authoritative publications: ‘A History of the Sudan from the Earliest Times to 1821’, 1961 (2nd Ed.), London; ‘’The Valley of the Nile’, in: The Dawn of African History, R. Oliver (ed.), London. Arkell is mostly renowned for his monumental ‘The Royal Cemeteries of Kush’ in many volumes.

10. Presentation of his ‘Ancient Nubia’ in:

http://www.keganpaul.com/product_info.p … cts_id=33; for a non exhaustive list of Shinnie’s publications:http://www.arkamani.org/bibliography%20 … ia2.htm#S; see also a presentation of a volume on Meroe, edited by Shinnie et alii:http://www.harrassowitz-verlag.de/mcgi/ … 1163879905{haupt_harrassowitz=http://www.harrassowitz-verlag.de/acgi/a.cgi?alayout=489&ausgabe=detail&aref=353.

11. Many of his publications are listed here:

http://www.arkamani.org/bibliography%20 … ia2.htm#S; also here: http://www.arkamani.org/bibliography%20 … ypt4.htm#T. In the Eighth International Conference for Meroitic Studies, Torok spoke about ‘The End of Meroe’; the speech will be included in the arkamani online project, here:

http://www.arkamani.org/arkamani-librar … -meroe.htm.

12. Useful reading: http://www.culturekiosque.com/art/exhib … souda.htm; also: http://www.nubianet.org/about/about_history4.html; see also the entry ‘Kush’ in Lexikon der Aegyptologie and the Encyclopedia Judaica. More specifically bout the Egyptian Hieroglyphic and the Hebrew writings of the name of Kush: http://www.specialtyinterests.net/journey_to_nubia.html. For more recent bibliography:http://blackhistorypages.net/pages/kush.php. Also: http://en.wikipedia.org/wiki/Cush%2C_son_of_Ham.

13. Basic bibliography in:

http://www.arkamani.org/bibliography%20 … y_a_b.htm; http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NUB/NUBX … chure.html.

More particularly on Qustul, and the local Group A Cemetery that was discovered in the 60s by Dr. Keith Seele:http://www.homestead.com/wysinger/qustul.html (by Bruce Beyer Williams). Quite interesting approach by Clyde Winters as regards an eventual use of Egyptian Hieroglyphics in Group A Nubia, 200 years before the system was introduced in… Egypt:http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/7051/anwrite.htm.

14. Brief info: http://www.nubianet.org/about/about_history3_1.html; see also: http://oi.uchicago.edu/OI/IS/RITNER/Nubia_2005.html; more recently several scholars consider Group B as an extension of Group A (GRATIEN, Brigitte, La Basse Nubie à l’Ancien Empire: Égyptiens et autochtones, JEA 81 (1995), 43-56).

15.Readings:http://www.cartage.org.lb/en/themes/geoghist/histories/oldcivilization/Egyptology/Nubia/nubiad1.htm;http://en.wikipedia.org/wiki/Sneferu;ht … %20Snefrue),%201st%20King%20of%20Egypt’s%204th%20Dynasty.htm (with bibliography);http://www.narmer.pl/dyn/04en.htm; for the Palermo stone inscription where we have the Nubia expedition narrative:http://www.britannica.com/ebi/article-9332360; http://www.ancient-egypt.org/index.html (click on the Palermo Stone);http://en.wikipedia.org/wiki/Palermo_stone (with related bibliography).

16. Readings: http://en.wikipedia.org/wiki/C-Group; http://www.numibia.net/nubia/c-group.htm; http://www.gustavianum.uu.se/sje/sjeexh.htmand http://www.hp.uab.edu/image_archive/ta/tae.html (with designs and pictures); http://www.ancientsudan.org/03_burials_02_early.htm(with focus on Group C burials and burial architecture). See also: http://www.ualberta.ca/~nlovell/nubia.htm;http://www.dignubia.org/maps/timeline/bce-2300a.htm;

17. References in the Lexikon der Aegyptologie. See also: http://www.nigli.net/akhenaten/wawat_1.html; one of the related sources: The Story of an Egyptian Politician, published by T. G. Allen, in: American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1921), pp. 55-62; Texts relating to Egyptian expeditions in Yam and Irtet: http://www.osirisnet.net/tombes/assouan … rkouf.htm;http://en.wikipedia.org/wiki/Medjay; more in ‘Ancient Nubia: Egypt’s Rival in Africa’(Paperback) by David O’ Connor,http://www.amazon.com/gp/product/092417 … 67-0196731.

18. Brief description: http://www.anth.ucsb.edu/faculty/stsmit … erma.html; http://www.spicey.demon.co.uk/Nubianpag … htm#French (with several interesting links); http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Kerma (brief but with recent bibliography containing some of Bonnet’s publications).

19. Vivian Davies, ‘La frontière méridionale de l’Empire : Les Egyptiens à Kurgus,’ Bulletin de la Société française d’égyptologie, 2003, no157, pp. 23-37 (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15281726); about the ongoing British excavations:http://www.sudarchrs.org.uk/page17.html; about the inscription of Thutmosis I: http://thutmosis_i.know-library.net; also:http://www.meritneith.de/politik_neuesreich.htm, and http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-b … 0514112733.

20. In brief and with images: http://www.hp.uab.edu/image_archive/um/umj.html; also: http://en.wikipedia.org/wiki/Kush (with selected recent bibliography) and http://www.mfa.org/collections/search_a … kage=26155 (for art visualization). The period is also called Napatan, out of the Kushitic state capital’s name: http://www.homestead.com/wysinger/kingaspalta.html.

21. To start with: http://www.bartleby.com/67/99.html; http://www.britannica.com/eb/article-9054804/Napata;http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology … apata.html (including references); most authoritative presentation by Timothy Kendall ‘Gebel Barkal and Ancient Napata’ in: http://www.arkamani.org/arkamani-librar … nubia.htm; also: ‘the Rise of the Kushitic kingdom’ by Brian Yare, in: http://www.yare.org/essays/kushite%20ki … Napata.htm. For Karima, notice the interesting itinerary:http://lts3.algonquincollege.com/africa … /sudan.htm, and http://de.wikipedia.org/wiki/Karima.

22. Introductory reading: http://www.ancient-egypt.org/index.html (click on Manetho); http://en.wikipedia.org/wiki/Manetho (with selected bibliography). Among the aforementioned, the entries Manethon (Realenzyklopaedie) and Manetho (Lexikon der Aegyptologie) are essential.

23. For the Ethiopian dynasty, all the related entries in the Lexikon and the Realenzyklopaedie (Piankhi, Shabaka, Shabataka, Taharqa, Tanutamon) are the basic bibliography; see also: http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/3017.html; the last edition (1996) of Kenneth Kitchen’s ‘The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC)’, Warminster: Aris & Phillips Ltd, remains the best reassessment of the period and the related sources. Introductory information: http://en.wikipedia.org/wiki/Shabaka; http://fr.wikipedia.org/wiki/Shabataka;http://en.wikipedia.org/wiki/Taharqa; and http://en.wikipedia.org/wiki/Tantamani. Also:http://www.homestead.com/wysinger/mentuemhat.html; critical bibliography for understanding the perplex period is J. Leclant lectureship thesis (these d’ Etat) ‘Montouemhat, Quatrieme Prophete D’Amon, (1961)

24. Basics: http://en.wikipedia.org/wiki/Assarhaddon; the edition of the Assyrian emperor’s annals by R. Borger (Die Inschriften Assarhaddons, Königs von Assyrien, AfO 9, Graz, 1956) remain our basic reference to formal sources. More recently, F. Reynolds shed light on private sources, publishing ‘The Babylonian correspondence of Esarhaddon, and letters to Assurbanipal and Sin-Sarru-Iskun from Northern and Central Babylonia’ (SAA 18, 2004).

25. For the Greater Emperor of the Oriental Antiquity: http://en.wikipedia.org/wiki/Ashurbanipal; http://en.wikipedia.org/wiki/Shamash-shum-ukin; http://web.utk.edu/~djones39/Assurbanipal.html; until today we have to rely mostly on the voluminous edition of Assurbanipal’s Annals by Maximilian Streck (Assurbanipal und die letzten assyrischen. Könige bis zum Untergang Niniveh, Leipzig,1916); see also M. W. Waters’ Te’umman in the neo-Assyrian correspondence (Journal of the American Oriental Society, 1999, vol. 119, no3, pp. 473-477)

26. Heliopolis (Iwnw in Egyptian Hieroglyphic – literally the place of the pillars –, On in Hebrew and in Septuaginta Greek) was the center of Egyptian monotheism, the holiest religious center throughout Ancient Egypt; it is from Heliopolis that emanated the Isiac ideology and the Atum Ennead. Basic readings: the entry Heliopolis in Realenzyklopaedie and in Lexikon der Aegyptologie; more recently:http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_%28ancient%29.

27. Basic readings: http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chron … tiki.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Psammetichus_I;http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/d … tik1.html; http://www.specialtyinterests.net/psamtek.html (with pictorial documentation). See also: http://www.nubianet.org/about/about_history6.html.

28. Hakhamaneshian is the first Persian dynasty; it got momentum whenCyrus II invaded successively Media and Babylon. Readings:http://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_dynasty (with selected bibliography); the 2nd volume of the Cambridge History of Iran is dedicated to Achaemenid history (contents: http://www.cambridge.org/uk/catalogue/c … 0521200911.

29. Readings: http://en.wikipedia.org/wiki/Cambyses_II_of_Persia (with bibliographya nd sources). Cambyses invaded Kush and destroyed Napata at the times of Amani-natake-lebte, and his embattled army was decimated according to the famous narratives of Herodotus that still need to be corroborated. What seems more plausible is that, having reached in an unfriendly milieu of the Saharan desert where they had no earlier experience, the Persians soldiers, at a distance of no less than 4000 km from their capital, faced guerilla undertaken by the Kushitic army remnants and their nomadic allies.

30. Nastasen was the last to be buried in Nuri, in the whereabouts of Napata. Contemporary with Alexander the Great, Nastasen fought against an invader originating from Egypt whose name was recorded as Kambasawden. This led many to confuse the invader with Cambyses, who ruled 200 years earlier (!). The small inscription on the Letti stela does not allow great speculation; was it an attempt of Alexander the Great to proceed to the south of which we never heard anything? Impossible to conclude. For photographical documentation:http://www.dignubia.org/bookshelf/ruler … 00017&ord=. Another interpretation: http://www.nubia2006.uw.edu.pl/nubia/ab … 94e6349d8b.

31. Arkamaniqo was the first to have his pyramid built at Meroe, not at Napata. See: http://www.dignubia.org/bookshelf/ruler … 0018&ord=;http://de.wikipedia.org/wiki/Ergamenes, He inaugurated the architectural works at Dakka, the famous ancient Egyptian Pa Serqet, known in Greek literature as Pselkhis (http://www.touregypt.net/featurestories/dakka.htm), in veneration of God Thot, an endeavour that brought the Ptolemies and the Meroites in alliance.

32. For Abyssinia’s conversion to Christianity: http://www.spiritualite2000.com/page.php?idpage=555, and http://www.rjliban.com/Saint-Frumentius.doc. The Wikipedia entry (http://en.wikipedia.org/wiki/Ezana_of_Axum) is written by ignorant and chauvinist people, and is full of mistakes, ascribing provocatively and irrelevantly to Ezanas following territories (using modern names): “present-day Eritrea, northern Ethiopia, Yemen, southern Saudi Arabia, northern Somalia, Djibouti, northern Sudan, and southern Egypt”. All this shows how misleading this encyclopedia can be. Neither southern Egypt, northern Sudan, northern Somalia and Djibouti nor Yemen and southern Saudi Arabia ever belonged to Ezana’s small kingdom that extended from Adulis to Axum, and following the king’s victory over Meroe, it included modern Sudan’s territories between Kessala and Atbara. Nothing more!

33. Richard A. Lobban, ‘The Nubian Dynasty of Kush and Egypt: Continuing Research on Dynasty XXV’: http://209.85.129.104/search?q=cache:4F … clnk&cd=2; these inscriptions were published as early as 1821: E. F. Gau, Nubische Denkmaeler (Stuttgart). Other early publications on Meroitic antiquities: E. Riippell, Reisen in Nubien, Kordofan, &c. (Frankfort a. M., 1829); F. Caillaud, Voyage a Me’roe (Paris, 1826); J. L. Burckhardt, Travels in Nubia, e5fc. (London, 1819); G. Waddington and B. Hanbury, Journal of a Visit to some ‘parts of Ethiopia (London, 1822); L. Reinisch, Die Nuba-Sprache (Vienna, 1879); Memoirs of the Societe khediviale de Geographic, Cairo.

34. Readings: http://www.homestead.com/wysinger/candace.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Shanakdakhete; more analytically:http://www.arkamani.org/arkamani-librar … graphy.htm. The only inscription giving her name comes from Temple F in Naga (REM 0039A-B). The name appears in Meroitic hieroglyphics in the middle of an Egyptian text. See also: Laszlo Török, in: Fontes Historiae Nubiorum, Vol. II, Bergen 1996, 660-662. The first attempts to render full Meroitic phrases into hieroglyphs (not only personal names, as it was common earlier) can be dated from the turn of the 3rd / 2nd century BCE, but they reflect the earlier stage of the development.

35. C. Rilly, ‘Les graffiti archaïques de Doukki Gel et l’apparition de l’écriture méroïtique’. Meroitic Newsletter, 2003, No 30 : 41-55, pl. IX-XIII (fig. 41-48).

36. Michael H. Zach, ‘Aksum and the end of Meroe’, in: http://www.arkamani.org/arkamani-librar … s/Zach.htm. See also:http://www.soas.ac.uk/lingfiles/working … rowan2.pdf. Also: Clyde A. Winters, ‘Meroitic evidence for a Blemmy empire in the Dodekaschoins’ in: http://www.arkamani.org/arkamani-librar … labsha.htm. Kharamadoye was a Blemmyan / Beja king who lived around the year 330 CE, and his inscription was curved on the Nubian/Blemmyan temple at Kalabsha (ancient Talmis) in the south of Aswan; more: M. S. Megalommatis, ‘Sudan’s Beja / Blemmyes, and their Right to Freedom and Statehood’, in: http://www.buzzle.com/editorials/8-16-2006-105657.asp, and in: http://www.sudaneseonline.com/en/article_929.shtml. More general: http://www.touregypt.net/kalabsha.htm.

37. For Ballana: http://de.wikipedia.org/wiki/Ballana; http://www.numibia.net/nubia/sites_salv … p_Numb=13;http://www.dignubia.org/maps/timeline/ce-0400.htm; http://www.hp.uab.edu/image_archive/fne … ndex.html; for the excavations carried out there: Farid Shafiq, ‘Excavations at Ballana, 1958-1959’, Cairo, 1963: http://www.archaeologia.com/details.asp?id=647.

38. His publications encompass the following:

‘Karanog: the Meroitic Inscriptions of Karanog and Shablul’, (The Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia VI), Philadelphia, 1911; ‘Meroitic Inscriptions, I, Sôbâ Dangûl’, Oxford, 1911; ‘Meroitic Inscriptions part II, Napata to Philae and Miscellaneous’, Egypt Exploration Society, Archaeological Survey of Egypt, Memoirs, London, 1912; ‘Meroitic Studies II’, in: Journal of Egyptian Archaeology, vol. 3 (1916).

39. Readings: http://de.wikipedia.org/wiki/Ergamenes; http://de.wikipedia.org/wiki/Arqamani; list of sources concerning Ergamenes II: Laszlo Török, ’Fontes Historiae Nubiorum’, vol. II, Bergen 1996, S. 566-567; further: http://www.chs.harvard.edu/publications … tei.xml_1;http://www.ancientworlds.net/aw/Article/813603; an insightful view: Laszlo Torok, ‘Amasis and Ergamenes’, in: The Intellectual Heritage of Egypt. Studies Kákosy, 555-561. An English translation of Diodorus’ text on Ergamenes (III. 6) is here:http://www.homestead.com/wysinger/diodorus.html.

40. B. G. Haycock, ‘The Problem of the Meroitic Language’, Occasional Papers in Linguistics and Language Learning, no.5 (1978), p. 50-81; see also: http://www.arkamani.org/arkamani-librar … nology.htm. Another significant contribution by B.G.Haycock, ‘Towards a Data for King Ergamenes’, Kush 13 (1965).41. See: K.H.Priese, ‘Die Statue des napatanischen Königs Aramatelqo (Amtelqa) Berlin, Ägyptisches Museum Inv.-Nr. 2249’ in: Festschrift zum 150 jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums, Berlin; of the same author, ’Matrilineare Erbfolge im Reich von Napata’, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, 108 (1981).

42. Readings: http://www.globalsecurity.org/military/ … /beja.htm; http://bejacongress.com;

43. Basic reading: Egeimi, Omer Abdalla, ‘From Adaptation to Marginalization: The Political Ecology of Subsistence Crisis among the Hadendawa Pastoralists of Sudan’, in: Managing Scarcity: Human Adaptation in East African Drylands, edited by Abdel Ghaffar M. Ahmed and Hassan Abdel Ati, 30-49. Proceedings of a regional workshop, Addis Ababa, 24-26 August 1995. Addis Ababa: OSSREA, 1996 (http://www.africa.upenn.edu/ossrea/ossreabiblio.html).

44. F. Hintze, ‘Some problems of Meroitic philology”, in: Studies in

Ancient Languages of the Sudan, pp. 73-78; see discussions: http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/7051/mero.htm, andhttp://www.soas.ac.uk/lingfiles/working … rowan2.pdf.

45. In various publications; see indicatively: ‘Die meroitische Sprache und das protoaltaische Sprachsubstrat als Medium zu ihrer Deutung (I): Mit _quivalenten von grammatikalischen Partikeln und Wortgleichungen’, Ulm/Donau (1992).

46. See: http://www.geocities.com/athens/academy … ersc2.html (with extensive list of publications).

47. Readings: http://www.metmuseum.org/toah/hd/kush/hd_kush.htm (with further bibliography); http://en.wikipedia.org/wiki/Kushan_Empire;http://www.kushan.org; (with pictorial documentation) http://www.metmuseum.org/toah/hd/kush/hd_kush.htm;http://www.asianart.com/articles/jaya/index.html (with references).

48. Readings: http://en.wikipedia.org/wiki/Arsacid_Dynasty; http://en.wikipedia.org/wiki/Parthia; authoritative presentation in Cambridge History of Iran.

49. Readings: http://en.wikipedia.org/wiki/Sassanid_Empire (with further bibliography); authoritative presentation in Cambridge History of Iran.

50. See: http://arkamani.org/meroitic_studies/li … oitic.htm; http://arkamani.org/arkamani-library/me … rilly.htm;

http://arkamani.org/arkamani-library/me … graphy.htm.

51. http://arkamani.org/arkamani-library/me … s/Zach.htm (with reference to epigraphic sources).

52. More recently: R.Voigt, The Royal Inscriptions of King Ezana, in the Second International Littmann Conference: Aksum 7-11 January 2006 (see: http://www.oidmg.org/Beirut/downloads/L … Report.pdf); also: http://users.vnet.net/alight/aksum/mhak4.html;http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=37430160. Read also: Manfred Kropp, Die traditionellen äthiopischen Königslisten und ihre Quellen, in:http://www2.rz.hu-berlin.de/nilus/net-p … listen.pdf (with bibliography).

53. Readings: http://www.telemaco.unibo.it/epigr/testi05.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Monumentum_Adulitanum;http://www.shabait.com/staging/publish/ … 3290.html; http://www.homestead.com/wysinger/aksum.html;http://www.arikah.net/encyclopedia/Adulis; further: Yuzo Shitomi, ‘A New Interpretation of the Monumentum Adulitanum’, in: Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, 55 (1997). French translation is available online here: http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_gre … hiopie.asp.

54. Readings: http://www.newadvent.org/cathen/04404a.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmas_Indicopleustes; text and translation can be found online: http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/cosmas.html (with bibliography and earlier text/translation publications;http://www.tertullian.org/fathers/#Cosm … opleustes; andhttp://www.ccel.org/ccel/pearse/more … copleustes. Also: http://www.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/202.html; http://davidburnet.com/EarlyFathers-Oth … eintro.htm.

55. Readings: http://library.thinkquest.org/22845/kus … oyalty.pdf

56. See: http://en.wikipedia.org/wiki/Shendi; N. I. Nooter, The Gates of Shendi, Los Angeles, 1999 (http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1565561).

57. See: http://en.wikipedia.org/wiki/Atbarah; http://www.country-studies.com/sudan/th … ples.html;http://www.sudan.net/tourism/cities.html.

58. Syene (Aswan): see the entries of Realenzyklopaedie and Lexikon der Aegyptologie; also: http://en.wikipedia.org/wiki/Aswan;http://www.newadvent.org/cathen/14367a.htm.

59. Readings: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel; http://www.bibleplaces.com/abusimbel.htm; http://lexicorient.com/e.o/abu_simbel.htm.

60. http://www.numibia.net/nubia/ptolemies.htm; http://rmcisadu.let.uniroma1.it/nubiaco … zymski.doc. Dodekaschoinos was the northern part of Triakontaschoinos; the area was essential for Roman border security: http://poj.peeters-leuven.be/content.ph … al_code=AS. More recently: http://dissertations.ub.rug.nl/facultie … f.dijkstra.

61. http://en.wikipedia.org/wiki/Dio_Cassius; see details of the early Roman rule over Egypt here: Timo Stickler, ‘Cornelius Gallus and the Beginnings of the Augustan Rule in Egypt’,

62. http://en.wikipedia.org/wiki/Strabo (particularly in his 17th book); English translation available here:http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/R … 17A1*.html.

Archaeological Sites of the Island of Meroe