jump to navigation

UNESCO:International Mother Language Day February 21, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

‘Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.’ #IndigenousLanguages #MotherTongueDay #AfaanOromoo #Oromia #Oromo #Africa #Languages #culture


International Mother Language Day

The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. It was approved at the 1999 UNESCO General Conference and has been observed throughout the world since 2000.

UNESCO believes in the importance of cultural and linguistic diversity for sustainable societies. It is within its mandate for peace that it works to preserve the differences in cultures and languages that foster tolerance and respect for others.  

Linguistic diversity(link is external) is increasingly threatened as more and more languages disappear. Globally 40 per cent of the population does not have access to an education in a language they speak or understand. Nevertheless, progress is being made in mother tongue-based multilingual education with growing understanding of its importance, particularly in early schooling, and more commitment to its development in public life.

Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.

MESSAGE FROM THE DIRECTOR-GENERAL

“Indigenous peoples have always expressed their desire for education in their own languages, as set out in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Since 2019 is the International Year of Indigenous Languages, the theme of this year’s International Mother Language Day will be indigenous languages as a factor in development, peace and reconciliation.
Indigenous peoples number some 370 million and their languages account for the majority of the approximately 7,000 living languages on Earth. Many indigenous peoples continue to suffer from marginalization, discrimination and extreme poverty, and are the victims of human-rights violations (…). On this International Mother Language Day, I thus invite all UNESCO Member States, our partners and education stakeholders to recognize and enforce the rights of indigenous peoples.”

— Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of International Mother Language Day

Brief and informative speech about the history of the development of Qubee Afaan Oromoo by the renowned scholar Dr. Gemechu Megersa, at Wollega University April 16, 2018

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Gamachuu Magarsaa, Qubee Afaan Oromo, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomistkemetic alphabet (Qubee)Afaan Oromoo pioneersThe six widely spoken languages in Africa

Brief and informative speech about the history of Qubee Afaan Oromoo by the renowned  scholar Dr. Gemechu Megersa on the third international conference of Oromo language,culture,arts and customs organized by Wollega university, 13 April 2018.

 

Hiibboo Afaan Oromoo December 28, 2016

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Oromo Literature.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooOromianEconomistAfaan Oromo is the ancient indigenous language of AfricaThe six widely spoken languages in Africahibboo-afaan-oromoooromo-samsung

Hiibboo Afaan Oromoo


1• Ari’anii hin qaban utaalanii hin dhaaban (Gaaddidduu)
2• Soba dhugaa fakkaatu (Abjuu)
3• Abbaan bokkuu marmaratee rafe (Boqqoolloo)
4• Fannisan fannoo hin qabduu teesisan teesson hin qabdu (killee)
5• Guyyaa bakka feete ooltee galgala hanxaxiin cufatti (ija)
6• Funyaan qabdii furrii hin baafattu (Baaqelaa)
7• Hojii waaqaa mukti buuphaa buuse (Jirbii)
8• Bixxilleen lamaan tabbatti hirkatte (gurra)
9• Hoolaan gurraachi abbaan koo naaf qale dhiiga hin qabu (mixii)
10• Ilmoon haadha keessaa baatee haadha dhiitti (kibriitii)
11• Funyaan qabdii hin haxxifattu (Shumburaa)
12• Qamadii garaa jalaa bokkaan hin tuqu (Harma sa’aa)
13• Bakka qottiyyoo diimaan ciise margi hin margu (ibidda)
14• Osoon kolfuun gubadhe (Akaayii/Akaawwii)
15• Loon baay’ee keessaa kormaa tokko qofa (Addeessa)
16• Shaa jettii shanbaa jettii harkaan nan tuqin jettii (Doobbii)
17• Ilkaan hin qabduu dheedhii nyaachuu hin dadhabdu (Hindaaqqoo)
18• Osoo boossuu kofaltii osoo haatuu mar’atti (Majii)
19• Gabaabaa qalbii dheeraa (Hindaaqqoo)
20• Dheeraa qalbii gabaabaa (Farda)
21• Mana hin qabduu nyaata hin dhabdu (Tafkii)
22• Loon hin qabduu ni elmiti (Silmii)
23• Hamma majii geessii biyya waliin geessi (Aduu)
24• Bifaan gurraattii amalaan giiftii (Eelee)
25• Hin dhiqattu hin dibattu ni bareeddi (Hiddii)
26• Ganama argee guyyaa dhabe (Fiixensa)
27• Lafarra kaattii saree fakkaatti (Sardiidoo)
28• Jiraa du’aa baatu du’aa jiraa baatu (Fardaafi kooraa)
29• Yoo bahu mana ilaalaa yoo galu ala ilaala (Gaafa re’ee)
30• Ani asin kaa’ee maaltu achirra sikaa’e (dabaaqula)
31• Ani silaalaa ati waaqa ilaalta (eegee re’ee)
32• Arraba hin qabuu daaraafi awwaara arraaba (Qilleensa)
33• Yoo nyaatu ni fayyaa yoo dhugu ni du’a (ibidda)
34• Balbala cufattee sirbiti (ittoo)
35• Sangaa gurraachi bosona keessa deema (injiraan)
36• Baala fakkaataa waaqarra kaata (Billaacha)
37• Foon diimaa mataatti baata ofii hin nyaatu namaaf hin laatu (Lukkuu kormaa)
38• Jaarsa gabaabaa bareedaa kan afaan areedaa (Boqqolloo)
39• Adii dhalaa gurraacha horsiifata diimaa guddifata (Barbaree)
40• Haati lafa dhiittii ilmoon haadha dhiitti (Mooyyee fi bolotaa)
41• Ilmoon ni deemna ni deemna jettii haati ni teenya jettii (dhagaa daakuu)
42• Gabaa hin dhaqxuu dhadhaa hin dhabdu (Boraatii)
43• Ganama hiyyeessaa galgala dureessa (Mooraa loonii)
44• Godoo gamaa balballi ishee lama (Funyaan)
45• Ani lafan si kaa’e maaltu waaqa irra si baase (Bishingaa)
46• Asuma taa’ee walitti qabe (Yaada)
47• Abbaas hin fakkaatu haadhas hin fakkaatu (Gaangee)
48• Akka ayyaana keenyaa halaala irra teenya (Harma)
49• Yoo ergan ni fagaatti yoo waaman ni dhiyaatti (Bilbila)
50• Lafee hin qabuu ija hin dhabu (Biddeena)

51• Karaarra teessee qullubbii qollaati (Gufuu)

52• Asii fiigee gunbii diige (Hantuuta)
53• Afur taatee boolla tokkotti fincoofti (Mucha sa’aa)
54• Abbaa garbee iyyaa darbe (Waraabessa)
55• Isuma tumuu isumaan qabuu (Sibiila)
56• Akaayyii ishee hin nyaatanii gaaddisa ishee hin taa’ani (Xaafii)
57• Bifaan wal fakkaatti hojiidhaan wal caalti (Kanniisa)
58• Tokko ganama jibba Tokko gagala jibba Tokko ganna jibba (kan ganama jibbu nama liqiin irra jiru, kan galgala jibbu nama niitiin qoccoltu, kan ganna jibbu nama manni dhimmisu)
59• Fuuldura mootii teessee fincoofti (Jabanaa)
60• Bisingaa gaara irraa gadi jige (Eegee sa’aa)
61• Uleen abbaan koo naaf kenne hin cabduus hin dabduus (Maqaa)
62• Ani ergaan dhaqaa ati eessa dhaqxa (Gaaddidduu)
63• Luka Afur qaba garuu laga hin cee’u (Siree/teessoo)
64• Kaballaan dhahee Albaase (Gingilchaa)
65• Ooyiruu guddaa baaqelaa facaase (Waaqaf urjii)
66• Bakka saani gurraachi ka’e adiin ciise (Daaraa)
67• Sabbata aayyoo maree mareen dadhabe (Karaa)
68• Yoo loo’u akka bofaa, yoo taa’u akka dhagaa (Dabaaqulaa)
69• Wajjumaan nyaannaa maaf huqqata (Fal’aana)
70• Abbaan gabaabaan lafa jala fiiga (Maarashaa)
71• Gamaanis gaara gamanaanis gaara keessi fardaan magaala (Marqaa)
72• Calaq calaqqisee meetii sodaachise (Bakakkaa)
73• Muree muree manarra tuule (Citaa)
74• Jabbii jabbii hootu (Furriifi quba harkaa)
75• Sangaan gaafa dalgee bookkisaa gadi darbe (Xiyyaara)
76• Qotiyyoon abbaa kiyyaa eegee qaban malee hin qottu (Maqasii)
77• Sulula qal’oo araddaa bal’oo (Qoonqoo)
78• Ejersa jigoo bo’oo kanniisaa (Numa du’e)
79• Namichi daboo kadhatee warri daboo deebi’ee, inni achumatti hafe (Reeffa)
80• Ulee awwaalarraa bareeddeef hin muratan (Obboleettii)
81• Obboleettii gabaabduu qaqqabdee hin dhungattu (irree)
82• Boollatti galti yaa shurrubbaa ishee (Xaddee)
83• Mucaan koo shaalee shaalee gara waaqaatti ol erge (Gaagura)
84• Fayyaan du’aa dhalaa du’aan fayyaa dhala (Lukkuu,buuphaa,cuucii)
85• Balluxee fi qalluxeen wal qabattee wal huute (Qacceefi muka)
86• Karaan gibee naannoo naannoo (Gundoo)
87• Fardeen laga wancii mudhii qaqallatti (Goondoo)
88• Dukkanni gumbii guute (Nuugii)
89• Bishaan Buutu xabuluq hin jettuu daggala seentu shokok hin jettu (Lilmoo)
90• Osoon kaadhuun wanta adii gatee darbe (Hancufa)
91• Shaa jedhe hin dhangala’u (Eegee fardaa)
92• Afaan banatee nama ilaala (Hubboo)
93• Ulee gantuu mataan gadi jedhe (Ookkoo)
94• Bakkalcha fakkaatti lapheerra kaatti (Amartii)
95• Ni deemaa ni deemaa hin dhaabbatu (bishaan)
96• Yoo tuqan ni boo’a (Adaamii)
97• Hiriyoonni lamaan wal fakkaatuu waliin deemu (kophee)
98• Kophaa deemtii hin sodaattu (Biiftuu)
99• Ganama luka afur, guyyaa luka lama, galgala luka sadi (Daa’ima,Dargaggeessa,Jaarsa)
100• Ija waliin dhalattee osoo hin laalin duute (Biddeena)
101• Laga bu’een ulee qajeelaa dhabe (Lafee cinaachaa)
102• Guutan hin ulfaattu (yeroo/sa’aatii)
103• Hamma fudhattu gadhiisaa deemti (Tarkaanfii miilaa)
104• Yoo haadduun murtees godaannisa hin qabu (Bishaan)
105• Kan ol-deemu tasa kan gadi hin deebifamne (umurii)
106• Gamana taa’ee gamatti waraane (ija)
107• Aayyoo baruxeen karaatti duute (Qaanqee)
108• Kittaa buufattee waajjira seentee (Muuzii)
109• Ani anuma hin nyaadhuu hin dhugu (suuraa)
110• Hinuman si dhiqa maaf daalachoofta (Qodaa bukoo)
111• Obboon bulukkoo uffatee rafe (Dibaa abiddaa)
112• Ejersa dabe falli hin deebisu (Gaafa hoolaa)
113• Mataa filattee gabaa baate (Suufii)
114• Lafa keessaa lafa abaaramaa (Boolla)
115• Re’een maraatte abdola afuufti (Buufaa tumtuu)
116• Morma qabdi mataa hin qabdu (Buqqee)
117• Hibakka bookkise dallaatti si rakkise (Bubbee)
118• Ulee qal’oo qabatee farda sadi yaabbate (Distii/Marqaa)
119• Haati nama ilaalti ilmoon nama nyaatti (Rasaasa)
120• Ganama kaatee lafa arraabdi (Hartuu)
121• Dura Diigamee booda ijaarama (kaarra loonii)
122• Abbaan eeboo dhibbaa laga keessaa sirba (Meexxii)
123• Galgala faca’u galgala dhabamu (Urjii)
124• Gaaraa gugatee daaraa uffate (Qoraan)
125• Ollaa walii ta’anii wal hin argan (Ija)
126• Kan bu’ee hin banne kan hattuun hin hanne (Beekumsa)
127• Fardeen gamaa dhuftu luugamni hin deebisu (Hoqqisaa)
128• Burqaa gaaraa balballi saddeeti (Mucha/Harma saree)
129• Muka diimaa diimate jedhanii bira hin darban (Harbuu)
130• Akka bofaa loo’aa addunyaa hundaa mo’aa (Hirriiba)
131• Tokko ni deemna jedha, Tokko ni dhaabbanna jedha, Tokko ni teenya jedha (Bishaan, Muka, Dhagaa) 132• Hiddi isaa lafa lixee ijji isaa nama fixe (Qaaraa)
133• Ninyaata hin dhugu (Daana’oo)
134• Gaara guddaa jala re’een adiin cicciiste (ilkaan)
135• Bixxilleen aayyoo jilbarratti hin cabu (Missira)
136• Mana ijaaree karaa isaa wallaale (Tuulaa midhaanii)
137• Maree sirra taa’e (Gogaa)
138• Damee qabdii hin yaabbatamtu ija qabdii hin nyaatamtu (Hiddii)

 BEEKSISA: barumsa oromsamsung bifa suur-sagaleetin (video) hordofuudhaf As tuqaa youtube irratti subscribe godhaa ykn link☞ www.youtube.com/oromsamsung9578
Related:
Qaaccessa Adeemsaafi Faayidaa Hiibboon Oromoo Qabu

BBC World Service Vacancies: Broadcast Journalist (Video), BBC Oromo December 9, 2016

Posted by OromianEconomist in BBC Afaan Oromoo.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 Odaa OromooOromianEconomistafaan-oromoo-and-other-5-african-languages-on-bbc


Broadcast Journalist (Video), BBC Oromo

Job Introduction

BBC Afaan Oromo aims to deliver our journalism in a lively and engaging fashion, with a focus on interactivity and the promotion of content on social media.  It is via social media that BBC Afaan Oromo seeks to engage younger and digitally savvy audiences.

Role Responsibility

We are looking for a creative and versatile journalist, with a strong understanding of what makes good digital video and how video is consumed on digital platforms.  We need a journalist who is passionate about digital video storytelling and is nimble with technology.

 

The Ideal Candidate

You will need sound editorial judgment, a good understanding of Africa’s news agenda especially the Horn of Africa region.  You will be able to tell complex stories in an engaging way.  You will have sharp editing skills and the ability to respond to breaking news.

This is an exciting opportunity to lead the digital video effort producing content that works for all digital platforms.

Click through on the PDF below to see a full copy of the Job description.

The first stage of the interview process will be at the end of January

Early History of Written Oromo Language up to 1900 November 11, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????kemetic alphabet (Qubee)qubee durii fi ammaa

Early History of Written Oromo Language up to 1900

By Tesfaye Tolessa, Department of History and Heritage Management, College of social sciences, Wollega University,

Post Box No: 395, Nekemte,  Oromia

http://www.ajol.info/index.php/star/article/view/98787/88047

Abstract

The purpose of this paper is to make known historical development of written Afaan Oromo to 1900. The study draws upon primary and secondary sources. The primary data are drawn from oral and archival sources. Books and articles in Afaan Oromo and in other languages about Afaan Oromo were consulted. Many of these sources are not only indicators of the status of written Oromo but also of situations that the Oromo people have endured over decades and centuries. The paper reveals how the assimilation activity targets above all the language of the society to be assimilated and how Afaan Oromo had been able to survive such assimilation policy of successive Ethiopian regimes. In addition, it puts an overview on how the missionaries, foreign travelers, religious personalities and some Ethiopians attempted to reduce Afaan Oromo into written language. It gives an idea about the beginning of writing Afaan Oromo in the early 17th century. The study also indicates the school founded in those problematic periods to teach in Afaan Oromo and the translations of many books into Afaan Oromo.

INTRODUCTION

Literature is linguistically documented facts and ideas through which people used to preserve their deeds and worldviews from one generation to the other (Owamoyala, 1993). It is also important to note that one cannot separate language and culture from literature that define them. Language is therefore, a pedestal in the evolution of literature as it is one of the typical ingredients in one’s awareness of her/his culture, identity, custom and history. The sources to study the historical movements of human beings have come from the study of languages that were spoken by the preceding generations as a proto language. This is because, language harbors human culture, knowledge, arts, history and others (Isichei, 1995; Yule, 1996; Ehret, 2008). This is also true for Oromo language what the Oromo prefer to call Afaan Oromo (henceforth Afaan Oromo). Among the Cushitic language families to which it belongs, Afaan Oromo ranks first by the number of its speakers. It is the third among the widely spoken languages in Africa next to Swahili and Hausa Languages. It is a common language among many nationalities, like the Harare, Bartha, Shinahsa, Anuak, Sidama, Gurage (Mekuria, 1994), Koma, Yam, Kaficho, Dawuro, Gedeo, Konso, Somali, Afar, Amhara, and others (Feyisa, 1996). The indigenous speakers are uninterruptedly distributed from Southern Tigray in the North to Northern Kenya in the South, and from Harar in the East to Gidaamii in the West (Gada, 1998; Richard, 1995; Baxter, 1978). They form the largest homogenous culture sharing common descent, history and psychological makeup (Baxter, 1978). Geographically, except in the Northern, Afaan Oromo is found in Eastern, Southern, Central and Western Cushitic Language families by retaining its homogeneity. The Oromo of all these areas could communicate in this language without dialectical barriers (Ibid.). Despite these facts, it is denied official status and no comprehensive scholarly study conducted on it.

Some Facts as a Precursor to Written Oromo Language

Recent sources are reveal the neglected history of Afaan Oromo under its past consecutive Ethiopian rulers. The attempts of the rulers to lock up Afaan Oromo’s outlets where they had been are now being wearied away by discovering of the sources which were masked by the scholars of Ethiopian history under the influences of her rulers. Jackson who made anthropological and historical studies of the civilizations of the Middle East and Northeast African states that Afaan Oromo is the purest living specimen of primitive Babylonian languages. He asserts that when the other languages have since been mixed up with other languages, Afaan Oromo in Ethiopia and Mahra in South Arabia have been able to maintain their purity without significant changes. As he put it:

In regard to the language of the primitive Babylonians, the vocabulary is undoubtedly Cushite (Cush Ethiopia), belong to that of tongue which in the sequel were everywhere more or less mixed up with the Semetic languages, but of which we have probably the purest modern specimens is the Mahra of South Arabia and the [Oromo] of Ethiopia (John G. Jackson, 1974)

Šihãb ad Din Ahmad bin Abd al-Qãder, Chronicler of Imam Ahmad bin Ibrahm al-Gahz and an Arab writer, indicates that the Yejjuu Oromo had been well established in Walloo before the war of Imam Ahmad bin Ibrahim alGahz. According to Šihãb ad Din, the Imam ordered his soldiers to speak only Yejjuu (Oromo) language as the area was populated by the Yejjuu Oromo. Even, the Imam recruited more than three thousand Yejjuu Oromo into his soldiers (Lester Stenhouse, 2003). This indicates that Afaan Oromo was a popular language in northern Ethiopia before the alleged Oromo expansion of the sixteenth century began. Similarly, Abbaa Bahrey (1993) who is said to have been the author of “Zenaw Lahula (Oromo)” written in 1593 employed many Oromo names and terminologies like gadaa, malbaa, muudana, Tuulama, Maccaa, Galaan, walaabuu and many cultural concepts. Moreover, the book leads us to raise an argument that there was at least one person who knew both Geez and Oromo languages to have produced the book. Otherwise, as Jan Vansina (1995) states it is difficult for someone to collect oral tradition of the society whose language he/ she did not know. At the very least, it would have been impossible to get oral information embodied in the book without Abbaa Bahrey’s using the services of Oromo with good knowledge of the Geez language. Whether Abbaa Bahrey knew Oromo or used the services of others, the literature of the book written by him is another instance of an indirect entrance of Oromo into written literature. Early Printed Sources of Written Oromo Language In the middle of seventeen century, Hiob Ludolf, in his linguistic production, wrote a few Oromo words with its parallel translation in Geez and Latin. According to Ludolf (1682), the Oromo words were told to him by Abbaa Gregory between 1652 and 1658 which again gives clue that Abbaa Gregory was well versed in Oromo language. This book in which Oromo words were written appeared in 1682. It is the first written words of the Oromo language we have at our disposal. James Bruce, who visited Ethiopia, did some work related to Afaan Oromo. (Jumce Bruce, No year of publication) In his journey to discover the Source of Blue Nile, Bruce had the opportunity to be among the Oromo of Walloo. Bruce was the first traveler and second European writer next to Hiob Ludolf to record the Oromo language in his account as one of the major languages he had come across. According to his report, he had wished to get ready made written literature for the languages; but he points out that he could not get even one because of the traditional law that forbade the translation of any religious documents into any language other than Geez (Ibid.). The act was religiously condemned and became immoral. As he puts it: …there is an old law in this country (Ethiopia), handed down by tradition only, that whoever should attempt to translate the holy scripture into Amharic, or any other language, his throat should be cut after the manner in which they kill sheep, his family sold to slavery, and his house razed to ground…it was great obstacle to me in getting those translations of the song of Solomon made which I intended for specimens of different language of those distinct relations (Ibid.). Daringly breaking that traditional law, he translated Solomon’s alleged praise for the Queen of Sheba into Afaan Oromo by using Geez characters on a page of his work. This is the second early tangible evidence of the beginning of writing in Afaan Oromo. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). The employment of 3,000 soldiers as palace guards (Tesfaye Zergaw, 2001; Trimngham, John, 1965) helped to make Afaan Oromo virtually the official language of the palace (Martial De Slavic, 2008).

The occupation of the position of Ras Bitwedid by the Yejjuu lords from the middle of 1770 onwards (Ibid.). Further exalted the use of Oromo language in the state system. On the other hand, many Oromos who were sold into slavery attempted to make Afaan Oromo popular under the opportunities got to be Christian preachers (Ibid.). Although the origin of Alaqa Zannab, Chronicler of emperor Tewodros, there were many freed Oromo slaves participated in the translation of the scripture before the popular Abba Gammachis (Onesmos Nasib), Zannab , Ruufoo, Waaree, Jagaa, Soolaan and Liban (Wolbert Smidt, 2002) are few among many. The translation of the Scriptures into Oromo language continued. On June 30, 1877, Menilek ordered Alaqa Zannab to translate the books of Jeshewa, Judge Ruth, and Samuel to use the translation for himself for revision after Hebrew. However, the works did not see light of the day due to the death of Krapf, who used to publish Alaqa Zannab’s works, in 1881 and the unstable political situation between the interior and the coast. Nevertheless, R. Pankhurst, who has written about these materials, does not explain why Menilek II preferred Afaan Oromo to Amharic for the revision of the Hebrew Bible (Pankhurst, 1976). But the reason is clearly stated by Hudeson “It is a curious fact that, although so many of the great Abyssinian officers are pure [Oromo], and although nearly every Abyssinian know[s] [Oromo] as well as Amharic, yet they do not care to speak [Oromo] in public. This can only be ascribed to a kind of false pride, as in private they will talk it readily” (Hudeson and Walker, 1922). To have indigenous religious scholars who could study Oromo language scientifically and translate the religious scripture into the language, the Catholic missionaries invested lots of their efforts on Afaan Oromo. Abbaa Massaja intensively continued to request the opening of (Oromo) College in France. It was great for Massaja to get land for the construction of (Oromo) College on 18 January 1866 in Marseille. On 15th April, 1866, St. Michael Oromo College was officially inaugurated by Massaja Marseille, France. By February 1869, the college was reported to have enrolled about twenty-nine Oromo students collected especially from ransom slaves (Abba Antonios Alberto, 1998). For the first three years, the Oromo College was functional to teach theology and linguistics with the focus on Oromo language under the direction of Fr. Emanuel and Louis de Gonzangue Lassere. However, it was unfortunate that the Oromo students of the College could not acclimatize well with the weather and many of them died (Ibid.). This forced Massaja to try to establish another College in the homeland of the students in order to fulfill the pastoral missions of the vicariate. Following his requests, the Capuchin of propaganda Fide allowed Massaja to build another (Oromo) College in the Oromo country in 1868. As soon as he received the letter of permission, Massaja left for Shawaa accompanied by his four Marseille Oromo students and instructors. After forty-eight days of tiresome journey, they reached Liche, the king’s court at the time on March 11, 1868 (Ibid.). Based on Menilek’s advice Massaja sent Fr. Tuarin, the vice-perfect of the mission to Finfinnee with some of the Oromo students on 11 September 1868. Immediately they began constructing Catholic Church of St. Marry at Birbirsaa with the assistance of some Oromo people (Ibid.). Birbirsaa (Oromo) College was officially inaugurated on 25 July 1869. The former instructor of the Marseille Oromo College, Fr. Emanuel and Fr. Louis de’ Gonzague were sent to teach at the college but Fr. Emanuel died on the way to Shawa. Louis de’ Gonzague became the director of (Oromo) college of Birbirsaa in 1873 (Ibid.). At this College, Fr. Tuarin prepared religious texts in Oromo language for church and academic services. Attempts were made to produce religious and academic literature both in Oromo language (Ibid.). At the college, many recruits and some freed Oromo slaves, enrolled and became literate. The trained Oromo also participated in productions and translations of Oromo language literature as both writers and assistants to the foreigners. Nonetheless, the progress of Catholic Missionaries’ expansion and its roles in the development of written Oromo literature were impeded by Emperor Yohannes’s suspicious policy of king Menilek’s secrete contact with the Europeans. Yohannes feared that Menilek might have earned ample firearms through the contact.

Consequently, Yohannes ordered Menilek to stop contacting Europeans independently and the two sealed this in one of the articles of the Liche Agreement signed in 1878. The agreement forced Menilek to expel Europeans including all the Catholic missionaries from Shawaa. (Elio Ficquet, 2003) After thirty years of evangelical activity and Oromo language study in Ethiopia, Massaja was expelled (Tewelde Beyene, 2003). The mission station and the (Oromo) College of Birbirsaa had to close down. In 1897, the St. George Church was built on the site of the college by the order of Menilek (Alberto, 1998). Despite these challenges and obstacles, the catholic missionaries had never given up their mission of evangelizing the Oromo and translating books into Oromo language. Mgr. Cahagne, who became Vicariate Apostolic of the Oromo following the resignation of Massaja on 3 October 1879, designed another way to enter the Oromo land. Mgr. Cahagne and his compatriots were able to pass through Zeila and established themselves at Harar in 1881. In Harar, they established two schools; one for freed slaves and the other for missionaries. In both schools Afaan Oromo and Arabic languages were intensively given. Fr. Andre Jarosseau was busy in studying Afaan Oromo and Arabic in Harar during 1882- 1883, which could be a key for his future apostolate among the Oromo. (Kevin, O’Mahone, and Wolbert Smidt, 2003). Parallel with the establishment Oromo College and missionary station, the Catholic Missionaries embarked on collecting Oromo words, studying its grammar. They also translated their religious scriptures into Oromo language. In addition to the 1853 of catechism translation, Abbaa Jacob had translated the gospel of Matthew into Oromo language. He published the book which was 135 pages long at the printing house of Banasfus in Carcassonne in 1900. The main constituent of the translation is 28 chapters of Matthew, Morning and Evening Prayers, Revelation of Sin, and the Ten Commandments. Like his translation of 1853, the book has the problem of precise representation of Oromo sounds which is difficult only for the non-native learners but also for the natives themselves. His orthographical usage is based on the accent of French language. Otherwise, Jacobi had the concept of Oromo words that are long or stressed (Abba Antonios Alberto, 1998). The attempt of translating and composing Oromo language continued. In 1887, Ettore Viterbo an Italian scholar published Afaan Oromo grammar in Italian language under the title Grammatica Della Lingua Oromonica in Ermanno. The grammar consists of about 397 pages majority of which is devoted to the discussion in Italian language. The first hundred pages are devoted to Oromo grammar, from 103- 266 to Oromo-Italian and from 267-397 to ItalianOromo vocabularies where as the rest is left for Kaficho, Yem and the other Southern nations’ grammar. In the book Oromo words, phrases and sentences written in Latin script are cited as an example under each explanation of the grammar with it transcriptions into Italy. As he states in his grammar, his Oromo-Italian and Italian-Oromo bilingual vocabularies were aimed at easing twoway translations that was to benefit both the Oromo and Italian speakers. (Abune Jacobi, 1900) Nonetheless, as his approach of both the grammar and the vocabularies orthographic representation of Oromo sounds are the corruptions of Italian sounding system that it is difficult to pronounce Oromo words correctly for both the Oromo and nonnatives. Similarly, Franz Praetorius a German scholar, published Zur Grammaticka der Gallasparche in 1893 in Berlin. Praetorius’ 130 pages of Oromo grammar in Germany employed Geez script for the Oromo words, phrases and sentences cited in the book to show the practicality of the discussion. (Franz Praetorius, 1993) In this grammar, the focus he made on Oromo language is not worth as most part of the account is left for the German.

Conclusions

Although Oromo nation has been one of the largest ethno nations in Ethiopia, the attention given to study their language particularly from historical aspect is remains minimal. Policy of marginalization was also exercised for the purpose of building a country of one language, religion and culture. Promotion for the language was inspected and strictly forbidden. Therefore, the Oromo language in general and written Oromo literature in particular remained less studied. Until recently, Afaan Oromo lacked developed written literature and has insignificant written and printed materials. In spite of this pressures, some literate Ethiopians, foreigners, religious men and sold Oromo slaves to Europe tried to document some sketches of Afaan Oromo whenever they got any opportunity they came across. These efforts enabled us to take down the origin of written Oromo literature down to 17th century.

Early History of Written Oromo Language up to 1900

Oromia: The Oromo Heritages: Gadaa, Siiqqee and Irreecha. #Africa. June 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ancient African Direct Democracy, Ancient Egyptian, Ancient Rock paintings in Oromia, Ateetee, Ateetee (Siiqqee Institution), Boran Oromo, Gadaa System, Irreecha, Irreecha Oromo, Oromia, Oromo, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Wisdom, Oromo women, Oromummaa, Sirna Gadaa, The Goddess of Fecundity, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System).
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????

Oromo nation and Gadaa system

Oromo nation and Gadaa system

The Borana Calendar REINTERPRETED

by Laurance R. Doyle

Physics and Astronomy Department, University of California, Santa Cruz,at NASA Ames Research Center, Space Sciences Division, M.S. 245-7,
Moffett Field, Calif. 94035, U.S. 20 XII 85

The announcement of a possible first archaeoastronomical site (called Namoratunga II) in sub-Saharan Africa by Lynch and Robbins (1978) and its subsequent reappraisal by Soper (1982) have renewed interest in an East African calendrical system, the Borana calendar, first outlined in detail by Legesse (1973:180-88). I shall here reinterpret the calendar as Legesse describes it in the light of astronomical constraints.
The Borana calendar is a lunar-stellar calendrical system, relying on astronomical observations of the moon in conjunction with seven particular stars (or star groups). At no time (except indirectly by way of lunar phase) does it rely upon solar observations. The Borana year is twelve lunar synodic months (each 29.5 days long), 354 days. While it will not correspond to the seasons, this may not be of primary importance for people this close to the equator. There are twenty-seven day names (no weeks), and since each month is either 29 or 30 days long, the first two (or three) day names are used twice in the same month starts on a new day name. The day names are listed in Table 1, the month names in Table 2.
The first six months can be identified at the beginning of the month with a particular astronomical observation, whereas the last six months can be so identified only around the middle of the month. The first six months begin with the observation of the new-phase moon in conjunction with six positions in the sky marked by seven particular stars or star groups. Thus the phase of the moon is held constant while its position varies. The last six months are identified by a particular-phase moon seen in conjunction with the first star position. Thus, here, the lunar phase changes and the position is held constant. The seven stars or star groups in order are Triangulum (which I take to mean Beta Trianguli), Pleiades, Aldebarran, Belletrix, central Orion (around the sword), Saiph, and Sirius. They are given in Table 2 next to the months they define.
The New Year starts with the observation of the new moon in conjunction with Beta Trianguli. (The term “new moon” here will be taken to be within two days of zero phase, although the Borana allow up to three “leap” days’ leeway, the astronomical observation determining the correct day to start on. This is indicated in the day nomenclature by the assignment of like prefixes to two or three day names before the approximate time an important astronomical observation is to take place.) Since the new moon can be seen only just before sunrise or just after sunset, twilight makes the observation of Beta Trianguli (a third-magnitude star) in conjunction with a new moon impossible with the naked eye.

Assuming that such an observation, however, was possible, would the next new moon be in conjunction with the next star group. Pleiades? (Conjunction here is taken to mean “rising with” or “setting with,” having the same right ascension. Legesse says (p. 182), “Let us assume that a new moon was sighted last night and that is appeared side by side with the star Sirius, which the Borana call Basa.”) Since the sidereal period of the moon is 27.3 days long, it will arrive back at the Triangulum position more than two days before completing its synodic month. At the sidereal rate of 13.2° per day, the moon will be within 3° of Pleiades when it rises in the new phase again. However, by the time of the third month it rises, not with Aldebarran, the next star, but a little past Belletrix, the fourth star, which is supposed to start the fourth month. By the fourth month the new moon is rising past Sirius, the sixth start, and the calendar is clearly not working as described. It should be added that the right-ascension positions of the stars in the area from Beta Trianguli to Sirius change with time, at the rate of roughly 15° every thousand years. However, the stars stay in approximately the same configuration, and arguments based on their present right-ascension relationships will hold over the past several thousand years as well.
What happens if we take the term “conjunction,” or “side by side,” as Legesse has it, to mean not “rising with” but “rising single-file,” that is, at the same horizon position (in other words, having the same declination)? Examining the idea that it is not the proximity of the moon to the star that is important but its horizon rising (or setting) position with respect to that star’s horizon rising (or setting) position, we immediately find that the first necessary observation, the new moon rising at the horizon position of Beta Trianguli, is not currently possible. Beta Trianguli rises (at the equator) about 35° north of the east point (0° declination), while the moon (on the northernmost average) rises at 23.5° north of east, never rising farther north than 28.5° from the East Point. The earth’s rotation axis is known to precess over the centuries, and while this does not change the lunar orbital positions significantly, it does change the apparent position of the stars. We can calculate the positions of the seven Borana stars at a time when Beta Trianguli was well within the moon’s declination limits to see if the calendar would have worked then. In 300 BC, Beta Trianguli was rising at a declination of +23° north of east. The right-ascension positions at the time still do not allow a “rising with” interpretation of the calendrical system. We can begin by defining the start of the Borana year as the new moon rising at the rising position of 300 BC Beta Trianguli. (The date of 300 BC was strongly suggested by the preliminary dating of Namoratunga II, but it was chosen because +23°, Beta Trianguli’s declination at the time, is the northern average of the moon’s monthly motion. I will take the moon’s motion, for the example here, from theNautical Almanacs for 1983 and 1984.) The next new moon rises at 14° north of east, which corresponds precisely to the 300 BC horizon rising position of Pleiades, the next Borana star. The next four new moons (starting the next four Borana months) rise at +9 degrees, +1 degree, –11 degrees, and –17 degrees declination. These positions correspond to the 300 BC horizon rising positions of the Borana stars Aldebarran. Belletrix, central Orion—Saiph (taken together), and Sirius, respectively (Table 3).
The seventh month should be identifiable 14 or 15 days from its automatic start (about 29 days after the start of the sixth month) by a full moon rising at the Beta Trianguli position, and this is indeed the case. Each subsequent moon rises at this horizon position 27.3 days later (sidereal month) in a phase (synodic month) about two days less waxes (since it is on its way to the full phase again) each time. (Legesse has a waning moon, but this must mean waning with respect to each subsequent monthly observation, not with respect to the Phase State for that month.) On the thirteenth or first month, the moon is seen rising in the new phase again (“new” meaning within a couple of days of zero phase), and another year begins. Tracing the moon’s motion as it arrives at these positions in the sky (which are, however, no longer directly marked by the seven stars), we can derive the calendar (see Table 4).
This outline is still general with respect to what is sometimes called the lunar excursion (regression of the line of nodes of the lunar orbit). The three “leap” days the Borana calendar allows for the starting of some of the months just before an important astronomical observation could account for this declination excursion of the moon (± ca. 5° from 23.5° declination on an 18.6-year basis), but this would certainly require confirmation in the field.
The Borana calendrical system as described by Legesse is, therefore, a valid timekeeping system, subject to the astronomical constraints outlined here, and the pillars found in northwestern Kenya by Lynch and Robbins and preliminary dates at 300 BC could, as they suggest, represent a site used to derive that calendar. The calendar does not work in right-ascension sense, but it does work if taken as based on declination. It might have been invented around 300 BC, when the declinations of the seven stars corresponded to lunar motion as the calendar indicates, and the star names would therefore apply to the horizon positions as well. Because the horizon rising positions constitute the important observations (over half of which must be made at twilight), some sort of horizon-marking device would seem to be necessary. Since the calendar is still in use, and the horizon-making pillars can no longer be set up by aligning them with the horizon rising positions of these stars, it would seem that the Borana may be using ancient (or replicas of ancient) horizon markers and this possibility should be investigated. I look forward with great interest to a test of these hypotheses.

Table 1

Borana Day names (Legesse 1973)

Bita Kara Gardaduma
Bita Lama Sonsa
Sorsa Rurruma
Algajima Lumasa
Arb Gidada
Walla Ruda
Basa Dura Areri Dura
Basa Ballo Areri Ballo
Carra Adula Dura
Maganatti Jarra Adula Ballo
Maganatti Britti Garba Dura
Salban Dura Garba Balla
Salban Balla Garda Dullacha
Salban Dullacha

Table 2

Borana Months and Stars/Lunar Phases That Define Them
(Legesse 1973)

Month

Star/Lunar Phase

Bittottessa Triangulum
Camsa Pleiades
Bufa Aldebarran
Wacabajjii Belletrix
Obora Gudda Central Orion-Saiph
Obora Dikka Sirius
Birra full moon
Cikawa gibbous moon
Sadasaa quarter moon
Abrasa large crescent
Ammaji medium crescent
Gurrandala small crescent

Table 3

Declinations (Degrees) of Borana Stars, 300 BC and Present

Star

Declination

300 BC

Present

Beta Trianguli

+23

+35

Pleiades

+14

+23

Aldebarran

+9

+16

Belletrix

+1

+6

Central Orion

–10

–6

Saiph

–13

–10

Sirius

–17

–17

Table 4

Astronomical Borana-Cushitic Calendar (1983-84)

Borana-Cushitic Day/Month

Gregorian Date

Description

Bita Kara/
Bittottessa
August 7, 1983 New moon rises at Triangulum horizon position
Algajima/
Camsa
September 6, 1983 New moon rises at Pleiades horizon position
Walla/
Bufa
October 5, 1983 New moon rises at Aldebarran horizon position
Basa Dura/
Wacabajjii
November 2, 1983 New moon rises at Belletrix horizon position
Maganatti Jarra/
Obora Gudda
December 2, 1983 New moon rises at central Orion-Saiph horizon position
Salban Dura/
Obora Dikka
December 30, 1983 New moon rises at Sirius horizon position
Gardaduma/
Birra
January 29, 1984 Full moon sets at Triangulum on February 15
Rurruma/Cikawa February 28, 1984 Gibbous moon sets at Triangulum on March 14
Gidada/
Sadasaa
March 28, 1984 Quarter moon sets at Triangulum on April 10
Areri Dura/
Abrasa
April 26, 1984 Large crescent sets at Triangulum on May 7
Adula Dura/
Ammaji
May 25, 1984 Medium crescent sets at Triangulum on June 3
Garba Dura/
Gurrandala
June 23, 1984 Small crescent sets at Triangulum on June 30
Bita Kara/
Bittottessa
July 28, 1984 “New” moon rises at Triangulum position again, new year starts

References Cited

Legesse, A. 1973. Gada: Three approaches to the study of African Society. New York: Free Press.

Lynch, B. M., and L. H. Robbins. 1978. Namoratunga: The first archaeoastronomical evidence in sub-Saharan Africa. Science 200:766-68.

Soper, R. 1982. Archaeo-astronomical Cushites: Some comments. Azania 17:145-62

Source:

http://web.archive.org/web/20081029073246/http://www.tusker.com/Archaeo/art.currentanthro.htm

ASTRONOMY IN EAST AFRICA:Borana-Cushitic Calender

ASTRONOMY IN EAST AFRICA
The Borana-Cushitic Calendar and Namoratunga
Laurance Reeve Doyle
Space Sciences Division, N.A.S.A.
Ames Research Center, Moffett Field, California

“While Western thought has always prided itself on scientific objectivity, it has often been found unprepared for such surprises as an intellectually advanced yet seemingly illiterate society. In the face of apparent primitiveness, the possibility of significant intellectual development may not be fully investigated.
This was certainly the case when, in the early 1970’s, Dr. A. Legesse first found that the Borana people of southern Ethiopia were indeed using a sophisticated calendrical system based on the conjunction of seven stars with certain lunar phases. Previous calendrical investigations into the area up to this time had superficially stated that the Borana “attach magical significance to the stars and constellations,” incorrectly concluding that their calendar was based, as ours is, on solar motion.
What Dr. Legesse found was an amazing cyclical calendar similar to those of the Mayans, Chinese, and Hindu, but unique in that it seemed to ignore the sun completely (except indirectly by way of the phases of the moon). The workings were described to him by the Borana ayyantu (timekeepers) as follows.
There are twelve months to a year, each month being identifiable with a unique (once a year) astronomical observation. The length of each month is either 29 or 30 days – that is, the time it takes the moon to go through all its phases. (This time is actually 291/2 days and is called a synodic month, but the Borana only keep track of whole days). Instead of weeks, there are 27 day names. Since each month is 29 or 30 days long we will run out of day names about two or three days early in the same month. The day names can therefore be recycled and for day 28 we use the first day name again, the second day name for day 29, and start the next month using the third day name. Thus each month will start on a different day name. Whether the particular month is to be 29 or 30 days long would depend on the astronomical observations, which are quite ingeniously defined.
The seven stars (or star groups) used to derive the calendar are, from northernmost to southernmost, 1) Beta Triangulum – a fairly faint navigation star in the constellation of the Triangle, 2) Pleiades – a beautiful, blue star cluster in the constellation of Taurus the Bull, and sometimes referred to as the seven sisters, 3) Aldebarran – a bright, red star that represents the eye of Taurus, 4) Belletrix – a fairly bright star that represents the right shoulder of the constellation Orion the Hunter, 5)Central Orion – the region around Orion’s sword where the Great Orion Nebula may be found, 6) Saiph – the star representing the right knee of Orion, and finally 7) Sirius – the brightest star in the night sky and the head of the constellation Canis Majoris, the Great Dog.
The New Year begins with the most important astronomical observation of the year – a new moon in conjunction with Beta Triangulum. (this day is called Bitotesa, and the next month is called Bitokara). The next month starts when the new moon is found in conjunction with the Pleiades. The third month starts with the new moon being observed in conjunction with the star Aldebarran, the next with Belletrix, then the area in between Central Orion and Saiph, and finally with the star Sirius. So the first six months of the calendar are started by the astronomical observations of the new phase moon found in conjunction with six specific locations in the sky marked by seven stars of star groups.
The method is now switched and the final six months are identified by six different phases of the moon (from full to crescent) being found in conjunction with only one position in the sky – the one marked by Beta Triangulum. Thus the whole Borana year is identified astronomically and when the new phase moon is again finally seen in conjunction with Beta Triangulum the New Year will start again. Since there are 12 such synodic months of 29 ½ days each, the Borana year is only 354 days long.
Now, in the latter part of the 1970’s another interesting development was to take place regarding the astronomy of this region. In 1977 Drs. B.M. Lynch and L.H. Robbins, who were working in the Lake Turkana area of northwestern Kenya, came upon what they believed was the first archaeoastronomical site ever found in sub-Saharan Africa. At Namoratunga, it consisted of 19 stone pillars, apparently man-made, that seemed to align toward the rising positions of the seven Borana calendar stars as they had appeared quite some time ago. (their suggested date from the various archaeological considerations, which still requires corroboration, was about 300 BC). Due to precession (the slow, wobbling of the pointing direction of the rotation axis of the Earth), the stars will seem to move from their positions over the centuries, although the moon’s position would not vary on this time scale. (Such an example is the alignment of certain features of the Egyptian pyramids with the star Thuban in the constellation Draco the Dragon, which was the north polar star about 5000 year ago; today it is Polaris and in several thousand years it will be Vega). If the date that Drs. Lynch and Robbins suggested was correct, the site would then correspond to the time of the extensive kingdom of Cush, referred to as Ethiopia in the Bible but actually centered about present day Sudan. One would then conclude that the Borana calendrical system was old indeed, having been developed by the Cushitic peoples in this area about 1800 years before the development of our present day Western Gregorian calendrical system.
In 1982, a number of significant questions arose concerning the site, the calendar, and archaeoastronomy of East Africa in general. The pillars were remeasured by an anthropologist in Kenya (Mr. Robert Soper) and found to be magnetic in nature. The original measurements had to be modified but, again, alignments with the seven Borana stars were found. However, this brought up the question of whether pillar alignments are significant at all, since the Borana ayyantu certainly can recognize the phases of the moon and when it is in conjunction with the appropriate seven stars. It was time to approach the question astronomically, and ask the moon and the stars how the calendar worked.
First, we could take the New Year’s observations, a new moon in conjunction with the faint star Beta Triangulum. What is meant by the term “conjunction” which is astronomically defined as the closest approach between two celestial objects? A new moon means that the moon is very close to the sun, being at best only a very small crescent, and therefore can only be seen just before sunrise or just after sunset. Interestingly enough, it turns out that during this twilight time the sky is too bright to be able to see the star Beta Triangulum so that seeing the new moon next to Beta Triangulum, the most important observation of the Borana calendar, was impossible!
In addition, assuming that the new moon and Beta Triangulum could be somehow seen rising together, the next month’s new moon rises significantly behind Pleiades, the newt conjunction star group. The third new moon rises with Belletrix, having skipped the third star, Aldebarran, completely. This is certainly not how the Borana described their calendar. If we were to continue to try to work the calendar in this way, by the start of the sixth month the new moon would be rising almost four hours after Sirius.
How could the calendar work then? Suppose (as we did), that one takes the term “conjunction” to mean “rising at the same horizon position” instead of “rising horizontally next to at the same time.” Thus one could mark the horizon rising position of Beta Triangulum, with pillars for instance, and once a year a new moon will rise at that position on the horizon. Let us suppose that this astronomical event marks the start of the New Year. We must add that we are taking the horizon rising position of these seven stars as they were in or around 300 BC, since present day Beta Triangulum has precessed too far to the north over the centuries and the moon will never rise there. However, the position of 300 BC Beta Triangulum, as well as the other Borana stars, was quite within the realm of the moon’s orbit.
Now where will the next new moon rise? It turns out to rise at precisely the rising position of Pleiades! The next new moon, marking the start of the third month, rises at the Aldebarran horizon position, the next at Belletrix, the next in between Central Orion and Saiph, and finally the sixth new moon rises at the horizon position that Sirius rose at during the night. During the next six months one can tell what month it is only in the middle of the month, since one has to wait to see what phase the moon is in when it appears at the Beta Triangulum horizon position. During the seventh month, as described, a full moon will be observed at the Beta Triangulum position. The next month a gibbous waxing moon, then a quarter moon, and successively smaller crescents will be seen there until, at the time when the 13th or first month should start the new year again (exactly 354 days later), a new moon is again seen rising at the Beta Triangulum position on the horizon.
It is interesting that one can draw some significant anthropological results from the astronomical derivation of this calendrical system. It would appear that the calendar would have had to have been invented (to use the stars correctly) sometime within a few hundred years of 300 BC, a time when the Cushitic peoples were dominant in this part of the world. Hence we would call it the Borana-Cushitic calendar. In addition, although the seven Borana-Cushitic stars no longer rise in the correct horizon positions to be correctly marked by pillars for observing the monthly rising position of the new moon, the present day Borana people nevertheless use this system of timekeeping. The implication is that the Borana require ancient horizon markers in their present derivation of the calendar.
Concerning the site at Namoratunga, and considering that the use of pillars is apparently necessary to the derivation of the calendar, such horizon markers as are found there may, indeed, have been an ancient observatory. Petroglyphs on the pillars at Namoratunga may also hold the possibility of being ancient and, if Cushitic, may represent the alignment stars or moon. Cushitic script has never been deciphered and any hints as to the meaning of tits symbols could be significant clues with very exciting prospects indeed!

Thus, archaeoastronomy in East Africa is still quite new and many discoveries await. From coming to understand, even in a small way, the calendrical reckoning and observational abilities of the ancient and modern astronomer-timekeepers of this region, Western thought should certainly not again underestimate the ingenuity and intellect present there. As for this Western thinker, this study continues to be a welcome lesson in perspective and humility, taught to him by his astronomical colleagues of long ago.”

This is a summary of a talk delivered at Caltech for Ned Munger’s African Studies class.

http://www.africaspeaks.com/reasoning/index.php?topic=2194.0;wap2

Afaan Oromoo keenya Haa Dursinu March 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Africa, Kemetic Ancient African Culture, Oromo, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Literature, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????Kan na boonsu OromummaaAfaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa

Afaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa. Save Afaan Oromo!The six widely spoken languages in Africaqubee durii fi ammaa