jump to navigation

UpFront Africa Show: Oromo visual artist Yaddi Bojia talks on using his art as a platform to speak on issues related to Oromo Culture,Social issues and Gadaa system August 7, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

 

Oromo visual artist and activist Yaddi Bojia talks to Jackson Muneza M’vunganyi on using his art as a platform to speak on issues related to Oromo Culture,Social issues,Black Lives Movement etc.’Artists often see their place to provoke, to voice, to enlighten.’

 

Africans will spur creativity and innovation by celebrating their own excellence — Quartz November 6, 2016

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, African Literature, Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

This week, Wole Soyinka, the first African to win the Nobel prize in literature, said he wanted another award: The Grammy. Speaking at Oxford University, Soyinka was responding to Bob Dylan’s recent crowning as the winner of the prestigious literature prize, when he said: “Since I’ve written quite a number of songs for my plays,…

via Africans will spur creativity and innovation by celebrating their own excellence — Quartz

Oromians pay tribute to their artist icon and Comedy genius: Hayyuun Sabaa fi Jaallatamaa Kennaa Addaa Kan Qabu Artist Admaasuu Biraanuu Magarsaa (Abbaa Lataa) Boqochuun Ibsame February 18, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromo, Oromo film andDrama.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromo artist icon and Comedian Biraanuu Admasuu ( Abbaa Lataa)

Oromo artist icon and comedic genius, Admaasuu Biraanuu  Magarsaa (Abbaa Lataa), 1956 – 2016.

Biyyoon Isatti Haa Salphatu.

May His Soul Rest In Peace.

 


 

Oduu Gaddaa: Hayyuun Sabaa fi Jaallatamaa Kennaa Addaa Kan Qabu Artist Admaasuu Biraanuu Magarsaa (Abbaa Lataa) Boqochuun himame.

Artistii Beekamaa fi jallatamaa Admaasuu Biraanuu Magarsaa Guraandhala 14 bara 2016 galagala summ’ii diinann du’e reeffii Isaa mana isa keessaa argamuun ibsame. Matii Isaa fi Uummata Oromoo maraaf Hayyuu Dhabneef Waaqayyo Jajjabina Isaa Nuu Haa Kennu.


 

The Measure of a man: Not – “how did he die” But – “how did he live” Not – “what did he gain” But – “what did he give” These are the units to measure the worth of a man, as a man, Regardless of birth.


 

Artist Admaasuu Biraanuu Magarsaa: Pioneer and an icon of  Oromo  art, film, comedy and drama has passed away. He had played a leading role in almost all major works of Oromo films and drama and had been entertaining people for many years. Admaasuu was an amazing artist and comedian. His timeless  wonderful works will continue to entertain the generation to come. 

OMN: Oduu Gurraandhala 15,2016

 

 


 

NAGAYAAN BOQODHU

Ni boqatte jedhu
Dhugaadhaa? Abbaa Lataa
Amanuu dadhabee
Lammiin si gaafata!
Diraamaamoo fiilmii
Akkamiin amanna?
Ciistee hafte jedhu
Dhibee si mudate
Mee eenyuun gaafanna!?
Saba si jaallatuuf
Maa Garaa jabaatte?
Halkan dukkanumaan
Kan deemtee fagaatte!
Nama umurii guutuu
Aadaasaaf jiraate
Aartii isaa guddisuuf
Dabarsee of laate
Akka Nama tokkoo
Qixxee namaa duute!
Garaa jabeettittiin
Duuni maal saalfatti
Cimaa akka keetiis
Isa yaraas nyaatti
Si dhukkuba jechuu
Ani homaa hin dhageenye
Niboqatte jennaan
Amanuu hin dandeenye!
Egaa ati hin deebitu
Tarii nutu dhufa
Guca ati qabsiiste
Ifee itti fufa
Dhalachuufiin duuni
Wal qixxee jiraata
Garuu kankee kuni
Garaa nama nyaata!
Atis kunoo egaa
Qixxee namaa ciistee
Diraamaafiin baacoos
Hundumasaa dhiistee !
Lubbuukeef jannata
Maatiif jajjabina
Nuyis sabni keetii
Siin dhabuuf gaddina!Barreessaan Roobeeraa Hinsarmuu
Yaadannoon Abbaa Lataaf


 

 

 

BORU NUUF BIQILA


(Walaloon kun artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa ” Admaasuu Birhaanuu/Abbaa Lataa” yaadannoo haa taatu)Mana murtii deemee dhaddachatti ba’ee
Afaan oromoo bara yakkamaa ta’e
Yeroo kan ofiin dubbachuun nutti taate qaanii
Bara dhangaa keenya dhoksan cuqqaaluudhaan gaanii

Nuti duruu miti sanyii warra badii
Afaan oromoo qooqa eenyuu gadi?
Aartii keenya kuusuun walitti itichaa
Nu boonsiteetta hayyuu oromtichaa

Diraamaa dheeraa fi baacoo gaggababaa
Safuu oromoo fi duudhaa biyyaaf sabaa
Dhangaa lammii keetiif kaleessa arjoomte
Maqaa dhahuu laata kan sammuun yaadate?

Waaqa uumaa ibsuuf kalaqa kee addaa
Isa kaan gammoojjii warra kaaniin baddaa
Tokko sooromsitee kaan hiyyoomsaa hin turree
Mana sin bulchu abbaa hojiin burree

Nooruu yaa du’a abbaa wal qixxeessaa
Ijoollee koo ka’aa irbaata qopheessaa
Bishaan miilaas fidaa daddafaa ho’isaa
Duti murtee malee hin beeku doorsisa

Kan kee raajuma bar Ayyaantuus fakkaattee
Hucuu jaartii keetii gad baaftee uffattee
Diriirfattee teessee qaama kee hurguftee
Ana Abbaa Dumburree jechuun foffoolatte
Haati manaan kees yoo sana garmalee sodaattee
Iccitii hundumaa fuutee gadi baaftee
Mala kanaan kunoo siifis araaramte

Diraamaa kee hedduu biyyi raajeffate
Handaaqqoo fi sangaa dhaaba horii baaftee
Walitti bitadhaa adda hin baasu jettee
Nus daawwattoota kee kolfaan nu ajjeefte

Mucaa xiqqaa wayiin Luuccee jettee waamte
Obboleettuma kee tiksee seetee dhaante
Hojiin kee hundumtuu bar baraan jirata
Nagaadhaan boqodhu artist abbaa Lataa

Admaasuu Birhaanuu mootii artistootaa
Utubaa aartii qaroo oromootaa
Kan ati facaafte lammiin haamee nyaata
Kan ati hojjateen seenaan si yaadata

Lubbuu itti horte aartii oromootaa
Bakka ati hin jirre qophiitu dhaamota
Uummanni oromoo kanaaf si jaalata
Lubbuudhaan jiraadhu walakkaa jannataa

Uummanni Oromoo lakkoofsaan kitila
Bakka kee kan bu’u boru nuuf biqilaJan 15/2016
Kaanenus Kaasaa Baayisaa tiin

Afaan Oromoo keenya Haa Dursinu March 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Africa, Kemetic Ancient African Culture, Oromo, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Literature, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????Kan na boonsu OromummaaAfaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa

Afaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa. Save Afaan Oromo!The six widely spoken languages in Africaqubee durii fi ammaa