jump to navigation

UNESCO:International Mother Language Day February 21, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

‘Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.’ #IndigenousLanguages #MotherTongueDay #AfaanOromoo #Oromia #Oromo #Africa #Languages #culture


International Mother Language Day

The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bangladesh. It was approved at the 1999 UNESCO General Conference and has been observed throughout the world since 2000.

UNESCO believes in the importance of cultural and linguistic diversity for sustainable societies. It is within its mandate for peace that it works to preserve the differences in cultures and languages that foster tolerance and respect for others.  

Linguistic diversity(link is external) is increasingly threatened as more and more languages disappear. Globally 40 per cent of the population does not have access to an education in a language they speak or understand. Nevertheless, progress is being made in mother tongue-based multilingual education with growing understanding of its importance, particularly in early schooling, and more commitment to its development in public life.

Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.

MESSAGE FROM THE DIRECTOR-GENERAL

“Indigenous peoples have always expressed their desire for education in their own languages, as set out in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Since 2019 is the International Year of Indigenous Languages, the theme of this year’s International Mother Language Day will be indigenous languages as a factor in development, peace and reconciliation.
Indigenous peoples number some 370 million and their languages account for the majority of the approximately 7,000 living languages on Earth. Many indigenous peoples continue to suffer from marginalization, discrimination and extreme poverty, and are the victims of human-rights violations (…). On this International Mother Language Day, I thus invite all UNESCO Member States, our partners and education stakeholders to recognize and enforce the rights of indigenous peoples.”

— Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of International Mother Language Day

Brief and informative speech about the history of the development of Qubee Afaan Oromoo by the renowned scholar Dr. Gemechu Megersa, at Wollega University April 16, 2018

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Gamachuu Magarsaa, Qubee Afaan Oromo, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomistkemetic alphabet (Qubee)Afaan Oromoo pioneersThe six widely spoken languages in Africa

Brief and informative speech about the history of Qubee Afaan Oromoo by the renowned  scholar Dr. Gemechu Megersa on the third international conference of Oromo language,culture,arts and customs organized by Wollega university, 13 April 2018.

 

Oromia: Knoweldge and Society: Mammaaksa Oromoo March 4, 2017

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Afaan Oromoo, African Literature, Black History, Chiekh Anta Diop, Culture, Cushtic, Indigenous People, Kemetic Ancient African Culture, Khemetic Africa's culture, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Art, Oromo Literature, Oromo Wisdom, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments
OOromianEconomist
True Knowledge is wisdom.  The Oromo value wisdom to the highest degree: ‘Rather than to be kissed  by foolish man, I prefer to slapped by  a wise man.’ How is true knowledge acquired?  The Oromo proverbs  answers: By inference, by study, through suffering, by moulding another person, by heart. ‘  One who does not  understand  an inference  will never  understand  the thing as it is.. …  But the great school of knowledge is  experience, long life and old age. … The Oromo proverb  offers  no definition of  knowledge; they are not interested so much in nature of knowledge  as the type of knowledge  they propose  as  a model for  man-in-society, and  it is clearly  a knowledge  obtained through  experience through proximity  to the object, as ‘the calf  is known by the enclosure to have become a bull.’ See  Claud Summer, Ph.D., Dr.h.c (1995), Oromo Wisdom Literature,  Volume I , Proverbs Collection and Analysis.

Makmaaksa Oromoo (Oromo proverbs):

Abba hin qabdu akaakyuuf boochi
Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu
Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu
Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee
Abjuun bara beelaa buddeena abjoota
Addaggeen hamma lafa irra ejjettu nama irra ejjetti
Afaan dubbii bare bulluqa alanfata
Afaan gaariin afaa gaarii caala
Afaanii bahee gooftaa namaa ta’a
Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba
Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa
Akkuma cabannitti okkolu
Akukkuun yeroo argate dhakaa cabsa
Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi
ama of komatu namni hin komatu
Amartiin namaa hin taane quba namaa hin uriin
Ana haa nyaatuun beela hin baasu
Ani hin hanbifne, ati hin qalbifne
arrabni lafee hin qabdu lafee nama cabsiti
Asiin dhihoon karaa nama busha
“Aseennaa natu dide, kennaa warratu dide otoo nabutanii maal ta’a laata”,jette intalli haftuun
Badduun fira ishee yoo hamattee, baddubaatuun niiti ishee hamatti
Bakkka oolan irra bakka bulan wayya
Bakka kufte osoo hin taane, bakka mucucaatte bari
Balaliitee balaliite allaattiin lafa hin hanqattu

Bara bofti nama nyaate lootuun nama kajeelti!!
Bara dhibee bishaan muka namatti yaaba
Bara fuggisoo harreen gara mana, sareen gara margaa
Barri gangalata fardaati
Beekaan namaa afaan cufata malee hulaa hin cufatu
Biddeena nama quubsu eelee irratti beeku
Billaachi otoo ofii hin uffatiin dhakaatti uffisti
Bishaan gu’a gahe nama hin nyaatiin, namni du’a gahe si hin abaariin
Bishaan maaltu goosa jennaan waan achi keessa jiru gaafadhu jedhe
Bishingaan otoo gubattuu kofalti
Boru hin beekneen qad-bukoon ishee lama
Boftii fi raachi hanga ganni darbutti wal faana jiraattu
Bulbuluma bulbuli hangan dhugu anuu beeka
Buna lubbuuf xaaxa’u warri naa tolii kadhatu
Cabsituun tulluu amaaraatiin giraancee jetti
Citaan tokko luqqaasaniif manni hin dhimmisu
Dabeessa uleen (jirmi) shani
Daddaftee na dhungateef dhirsa naa hin taatu jette sanyoon
Dawaa ofii beekan namaa kudhaamu
Deegan malee waqayyo hin beekani
dhalli namaa otoo nyaattu diida laalti
Dhirsi hamaan maaf hin nyaatiin jedha niitii dhaan
Dhirsaa fi niitiin muka tokko irraa muramu
Dugda hin dhungatan, hunda hin dubbatani
Durbaa fi jiboota garaa gogaa lenjisu
Iyyuuf bakkeen naguma, dhiisuuf laphee na guba
Dhuufuun waliin mari’atanii dhuufan hin ajooftu
Diimina haaduun nyaatani,diimaa arrabaan nyaatu
Dinnichi bakka gobbitetti hordaa cabsiti
Doqnaa fi garbuu sukkuumanii nyaatu
Du’aan dhuufaa jennaan kan bokoke dhiisaa jedhe
Dubbii baha hin dhorkani galma malee
Dubbii jaarsaa ganama didanii galgala itti deebi’ani
Duulli biyya wajjinii godaansa
Eeboo darbatanii jinfuu hin qabatani
Edda waraabessi darbee sareen dutti
Fagaatan malee mi’aa biyyaa hin beekani
Farda kophaa fiiguu fi nama kophaa himatu hin amaniin
Firri gara firaa jennaan kal’een gara loonii jette
Foon lafa jira allaatti samii irraa wal lolti
foon lakkayi jennaan rajijjin tokko jedhe
fokkisaan nama qabata malee nama hin kadhatu
Fuula na tolchi beekumsi ollaa irraa argamaa jette intalli
Gaangeen abbaan kee eenyu jennaan eessumni koo farda jette
Gaangoonn haada kutte jennaan oftti jabeessite jedhani
Gabaan fira dhaba malee nama dhabinsa hin iyyitu
Galaanni bakka bulu hin beekne dhakaa gangalchee deema
Gaalli yoom bade jennaan, gaafa morma dheeratu bade

Gama sanaa garbuun biile (asheete) jennan warra sodaanne malee yoom argaa dhabne jedhe  jaldeessi
Gamna gowomsuun jibba dabalachuu dha
Ganaman bahani waaqa jalaahin bahani
Gara barii ni dukkanaa’a
Garaa dhiibuu irra miila dhiibuu wayya
Garbittii lubbuuf walii gadi kaattu, warri qophinaafi se’u
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Gaashatti dhuufuun daalattii dha
Gogaa duugduun yoo dadhabdu saree arisaa kaati
Gola waaqayyoo itti nama hidhe lookoo malee ijaajju
Goomattuuf goommanni hin margu
Goondaan walqabattee laga ceeti
Gowwaa wajjin hin haasa’iin bakka maleetti sitti odeessa, karaa jaldeesaa hin hordofiin halayyaa nama geessa
Gowwaan ballessaa isaa irraa barat, gamni balleessaa gowwaa irraa barata
Gowwaan bishaan keessa ijaajjee dheebota
Gowwaan gaafa deege nagada
Gubattee hin agarre ibiddatti gamti
Guulaa hin bitiin jiilaa biti
Gowwaa kofalchiisanii, ilkee lakawu
Gowwaa fi bishaan gara itti jallisan deemu
Haadha gabaabduu ijoolleen hiriyaa seeti
haadha laalii intala fuudhi
Haadha yoo garaa beekan ilmoo jalaa qabani
Halagaa ilkaan adii, halangaan isaa sadi
Hanqaaquu keessa huuba barbaada
Haati ballaa (suuloo) ya bakkalcha koo jetti
Haa hafuun biyya abbaa ofiitti nama hanbisa
Haati hattuun intala hin amantu
Haati hattuun intala hin amantu
Haati kee bareeddi jennaan, karaa kana dhufti eegi jedhe
Habbuuqqaa guddinaaf hin quufani
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaatte
Hagu dhiba jette sareen foksoo nyaattee
Halagaa gaafa kolfaa fira gaafa golfaa

Hantuunni hadha ishee jalatti gumbii uruu bartii

Harka namaatiin ibidda qabaa hin sodaatani
Harki dabaruu wal dhiqxi
Harkaan Gudunfanii, Ilkaaniin Hiikkaa Dhaqu
Harree ganama badee, galgala kur-kuriin hin argitu
Harree hin qabnu, waraabessa wajjin wal hin lollu
Kan harree hin qabne farda tuffata
Harreen nyaattu na nyaadhu malee bishaan ol hin yaa’u jette waraabessaan
Harreen yoo alaaktu malee yoo dhuuftu hin beektu
Hidda malee xannachi hin dhiigu
Hidda mukaa lolaan baaseetu, hidda dubbii farshoo (jimaa)n baase
Hidhaa yoo tolcha, gadi garagalchanii baatu

hin guddattuu jennaan baratu dhumee jedhe
Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galu
hiyyeessaf hin qalani kan qalame nyaata
Hoodhu jennaan diddeetu lafa keenyaan hatte
Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba bulchiti
Hoolaan gaafa morma kutan samii(waaqa) arkiti
Ija laafettiin durbaa obboleessaf dhalti
Ijoollee bara quufaa munneen ibidda afuufa
Ijoollee hamtuun yoo nyaataaf waaman ergaaf na waamu jettee diddi
Ijoolleen abaa ishee dabeessa hin seetu
Ijoolleen quufne hin jett, garaatu na dhukube jetti malee
Ijoolleen quufne hin jettu beerri fayyaa bulle hin jettu
Ijoolleen niitii fuute gaafa quuftu galchiti
Ijoollee qananii fi farshoo qomocoraa warratu leellisa
Ijoollee soressaa dhungachuun gabbarsuu fakkaatti
Ilkaan waraabessaa lafee irratti sodaatu
Ilmi akkoon guddiftu dudda duubaan laga ce’a
Intalli bareedduun koomee milaatiin beekamti
Intallii haati jajju hin heerumtu
Itti hirkisaan kabaa hin ta’u
Ittiin bulinnaa sareen udaan namaa nyaatti
Jaamaan boru ijji keen ni banamti jennaan, edana akkamitin arka jedhe
Jaarsi dhukuba qofaa hin aaduu, waan achisutu garaa jira
Jaarsii fi qalqalloon guutuu malee hin dhaabatu
Jabbiin hootu hin mar’attu
Jaalalli jaldeessa yeroo fixeensaa garaa jalatti, yeroo bokkaa dugda irratti nama baatti
Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaatti
Jaalalli allaatti gara raqaatti nama geessa
Jarjaraan re’ee hin horu
Jarjaraan waraabessaa gaafa ciniina
Jibicha korma ta’u elmaa irratti beeku
Jiraa ajjeesuun jalaa callisuu dha
Kadhatanii galanii weddisaa hin daakani
Kan abbaan gaafa cabse halagaan gatii cabsa

Kan abbaan quba kaa’e oromi(namni, halagaan) dhumdhuma kaa’a
Kan afaanii bahee fi kan muccaa bahehin deebi’u
Kan bishaaan nyaate hoomacha qabata
Kan citaa qabaa tokko namaa hin kennine mana bal’isii gorsiti
Kan dandeessu dhaan jennaan gowwaan galee nitii dhaane Adaamiin ollaa hagamsaa jiru bara baraan boo’aa jiraata
Kan gabaa dhagahe gowwaan galee niitii dhokse
Kan hanna bare dooluutu sosso’a
Kan hordaa natti fiiges, kan haaduun natti kaates bagan arge jette saani du’uuf edda fayyitee booda
Kan humnaan lafaa hin kaane yaadaan Sudaanitti nagada
Kan ilkaan dhalchu kormi hin dhalchu
Kan namni nama arabsi irr, kan abbaan of arabsutu caala

kan qabuuf dabali jennaan harreen laga geesse fincoofte
Kan of jaju hin dogoggoru
Kan quufe ni utaala, kan utaale ni caba
Kan tolu fidi jennaan, sidaama biyya fide
Kan tuffatantu nama caala, kan jibbanitu nama dhaala
Kan tuta wajjin hin nyaanne hantuuta wajjin nyaatti
Kan waaqni namaa kaa’e cululleen hin fudhattu
Karaa foolii nun hin jedhani jette wacwacoon
Karaan baheef maqaan bahe hin deebi’u
Karaan sobaan darban, deebi’iitti nama dhiba
Karaa dheeraa milatu gabaabsa, dubbii dheeraa jaarsatu gabaabsa
Karaa fi halagaatu gargar nama baasa
Keessummaan waan dhubbattu dhabde mucaa kee harma guusi jetti
Keessummaan lolaa dha abbaatu dabarfata
Keessa marqaa boojjitootu beeka
Kijiba baranaa manna dhugaa bara egeree wayya
Kokkolfaa haati goota hin seetu
Kormi biyya isaatti bookkisu biyya namaatti ni mar’ata
Kursii irra taa’anii muka hin hamatani
Lafa rukuchuun yartuu ofiin qixxeessuu dha
Lafa sooriin du’e baataatu garmaama
Lafaa fuudhuutti ukaa nama bu’a

Lafti abdatan sanyii nyaatee namni abdatan lammii nyaate
Laga marqaa jennaan ijoolleen fal’aanaan yaate
Lama na hin suufani jette jaartiin qullubbii hattee
Leenci maal nyaata jennaan, liqeeffatte jedhe, maal kanfala jennaan, eenyu isa gaafata jedhe
Lilmoon qaawwaa ishee hin agartu, qaawwaa namaa duuchiti
Lukkuun(hindaaqqoon) haatee haateealbee ittiin qalan baafti
Maa hin nyaatiin jedha dhirsi hamaan
Maal haa baasuuf dhama raasu
Mammaaksi tokko tokko dubbii fida tokko tokko dubbii fida
Mana haadha koon dhaqa jettee goraa bira hin darbiin
Mana karaa irra kessumaatu itti baayyata
Manni Abbaan Gube Iyya Hin Qabu
Maraataa fi sareen mana ofii hin wallalani
Maraatuun jecha beektu, waan jettu garuu hin beektu
Marqaa afuufuun sossobanii liqimsuufi
Marqaan distii badaa miti, irri ni bukata, jalli ni gubata
Marxoon otoo fiiganii hidhatan otuma fiiganii nama irraa bu’a
Mataa hiyyaassaatti haaduu baru
Midhaan eeguun baalatti hafe
Mucaa keetiin qabii mucaa koo naa qabi jettehaati mucaa
Muka jabana qabu reejjiitti dhibaafatu
Morkii dhaaf haaduu liqimsu
Nama foon beeku sombaan hin sobani
Namni akka fardaa nyaatu, gaafa akka namaa nyaate rakkata
Namni beela’e waan quufu hin se’u
Namni dhadhaa afaan kaa’an, dhakaa afaan nama kaa’a
Namni gaafa irrechaa duude, sirba irreechaa sirbaa hafa
Namni guyyaa bofa arge halkan teepha dheessa
Namni hudduu kooban galannii isaa dhuufuu dha
Namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu
Namni nama arabsu nama hin faarsu
Namni badaan bakka itti badutti mari’ata
Namni gabaabaan otoo kabaja hin argatiin du’a
Namni qotiyyoo hin qabne qacceen qalqala guutuu dha
Nama kokkolfaa nama miidhuu fi bokkaan aduu baasaa roobu tokko
Niitiin dhirsaaf kafana
Niitiin marii malee fuudhan marii malee baati
Niitiin afaan kaa’aami’eeffatte yoo kabaluuf jedhan afaan banti
Nitaati jennaan harree qalle, hin tatuu jennaan harree ganne, qoricha jennaan isuma iyyuu dhaqnee dhabne
Obboleessa laga gamaa mannaa gogaa dugduu(faaqqii) ollaa ofii wayya
Obsaan aannan goromsaa dhuga
Obsan malee hn warroomani
Ofii badanii namaa hin malani
Of jajjuun saree qarriffaan udaani

Ofi iyyuu ni duuti maaliif of huuti
Ofii jedhii na dhugi jedhe dhadhaan
Okolee diddu okkotee hin diddu
Ollaa araban jira akkamittin guddadha jette gurri
Ollaan akkam bultee beeka, akkatti bule abbaatu beeka
Ollaafi garaan nama hin diddiin
Ollaa fi kateen nama xiqqeessiti
Ol hin liqeessiin horii keetu badaa, gadi hin asaasiin hasa’aa keetu bushaa’a
Otoo beeknuu huuba wajjin jette sareen
Otoo garaan tarsa’e jiruu, darsa tarsa’eef boossi
Otoo farda hin bitiin dirree bite
Otoo fi eegeen gara boodaati
Otoo garaan dudda duuba jiraate, qiletti nama darbata
Otoo sireen nama hin dadhabiin tafkii fi tukaaniin nama dadhabdi
Qaalluun kan ishee hin beektu kan namaa xibaarti
Qaban qabaa hin guunnee gad-lakkisan bakkee guutti
Qabbanaa’u harkaan gubnaan fal’aanan
Qabanootuharkaa, hoo’itu fal’aanaan
Qabeenyi fixeensa ganamaati
Qalloo keessi sibiila
Qalladhu illee ani obboleessa eebooti jette lilmoon
qaaqeen yoo mataan ishee marge bade jetti
Qarri lama wal hin waraanu
Qeesiinwaaqayyoo itti dheekkam, daawwitii gurgurtee harree bitatte
Qoonqoon darbu, maqaa hin dabarre nama irra kaa’a
Qoonqoon bilchina eeggattee, qabbana dadhabde
Qorichaofii beekan namaa kudhaamu
Qotee bulaa doofaan, miila kee dhiqadhu jennaa, maalan dhiqadha borus nan qota jedhe
Qurcii dhaan aboottadhu jennaan, qophoofneerra jedhe
Raadni harree keessa ooltedhuufuu barattee galti
Sa’a bonni ajjeese ganni maqaa fuudhe
Saddetin heerume jarjarrsaa akka baranaa hin agarre jette jaartiin, salgaffaa irratti waraabessi bunnaan
Salphoo soqolatte soqolaa gargaaru
Saree soroobduun afaan isheef bukoo ykn. dudda isheef falaxaa hin dhabdu
Sabni namatti jiguu irra gaarri (tulluun) namatti jiguu wayya
Sareen duttu nama hin ciniintu
Sanyii ibiddaa daaraatu nama guba
Sareen warra nyaattuuf dutti
Seenaa bar dhibbaa baruuf bardhibba jiraachuun dirqama miti
Shanis elmamu kudhanis, kan koo qiraaciitti jette adurreen
Sirbituu aggaammii beeku
Sii uggum yaa gollobaa, anaafoo goommani ni dorroba inni gurr’uu soddomaa jette jaartiin horii ishee gollobaan fixnaan
Sodaa abjuu hriba malee hin bulani
Soogidda ofiif jettu mi’aayi kanaachi dhakaa taata
Sombaaf aalbee hin barbaadani
Suphee dhooftuun fayyaa gorgurtee, cabaatti nyaatti
Taa’anii fannisanii dhaabatanii fuudhuun nama dhiba
Takkaa dhuufuun namummaa dh, lammmeessuun harrummaadha
Tikseen dhiyootti dhiifte fagootti barbaacha deemti
Tiksee haaraan horii irraa silmii buqqisaa oolti
Tokko cabe jedhe maraataan dhakaa gabaatti darbatee
tokko kophee dhabeetu booha, tokko immoo miila dhabee booha
Tufani hin arraabani
Udaan lafatti jibban funyaan nama tuqa
Ulee bofa itti ajjeesan alumatti gatu
Ulee fi dubbiin gabaabduu wayya
Ulfinaa fi marcuma abbaatu of jala baata
Waa’een garbaa daakuu fi bishaani
Waan ergisaa galu fokkisa
Waan jiilaniin kakatu
Waan kocaan kaa’e allaattiin hin argu
Waan namaa kaballaa malee hin quufani
Waan samii bu’e dacheen baachuu hin dadhabu
Waan uffattu hin qabdu haguuggatee bobbaa teessi
Waan warri waarii hasa’aan, Ijoolen waaree odeesiti
Wadalli harree nitii isaa irraa waraabessa hin dhowwu
Wal-fakkaattiin wal barbaaddi
Wali galan, alaa galan
Wallaalaan waan beeku dubbata, beekaan waan dubbatu beeka
Waaqaaf safuu jette hindaaqqoon bishaan liqimsitee
Warra gowwaa sareen torba
Waraabessi bakka takkaa nyaatetti sagal deddeebi’a
Waraabessi biyya hin beekne dhaqee gogaa naa afaa jedhe
Waraabessi waan halkan hojjete beekee guyyaa dhokata
Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi
Yoo ala dhiisan mana seenan, yoo mana dhiisan eessa seenan
Yoo boora’e malee hin taliilu
Yoo ejjennaa tolan darbatanii haleelu
Yoo iyyan malee hin dhalchanii jedhe korbeesi hoolaa kan re’eetiin
Yoo suuta ejjetan qoreen suuta nama waraanti
yoo dhaqna of jaalatan fuula dhiqatu
Yoo namaa oogan eelee jalatti namaa marqu
yoo ta’eef miinjee naa taata jette intalli


Mammaaksota Dubartootaa Oromoo

1.     Heeruma dharraanee(hawwinee) heerumnaan rarraane (rakkannee)

2.     Asuu oolle jette tan heerumaaf muddamte”

3.     Takkattii qayyannee taduraa hanqannee  ykn takkaa qayyannee lukaa gubanne

4.     Bakka dhiiganii hin fiigan.

5.     Kana muranii kamiin fincaayan jette haati manaa inni ofirraa mura jennaan.

6.     Kaanittuu abbaa argadhu jette haati intalaan.

7.     Intalti ariifattuun haadha ciniinsuubarsiifti

8.     Akka beekutti dhalaa(dahaa) nadhiisaa jette intalti harka namaa diddu

9.     Sirbaaf bayanii morma hin dhofatan jettee intalti waa hin saalfannee.

10.  Akka ebaluutti sirbaan morma nama jallifti jette intalti qalbii qabdu.

11.  Mucaa deenna malee mucaa hin geennu jette intalti of tuffatte.

12.  Wol  akkeessee ollaan marqa balleesse jette intalti ofiin bultun .

13.  Akka aadaa teennaa gaara gubbaa baanee teenna jedhe harmi dubartootaa.

14.  Ati baldi ta dhiirsa ka’imaa jette intalti abbaan manaa isii jaarsaa.
(Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu)

15.  Har’allee moo jette haati ijoolleen beelofne (shoomofne) jennaan isiin bakka cidhaatii quuftee waan galteef

16.  Ani ufiif hin jennee, mucaan keessan ka hangafaa sun fuudha hin geennee? jette intalti mucaa kajeelte.

17.  Soddaa fi dayma hin duudhatan.

18.  Osoo dhukubsataan jiru, fayyaalessi du’a.

19.  Ana bakki na dhukubu asii mitii maraafuu bakkuma gooftaan kiyya jedhe san kooba jette bookeen.

20.  Makkitu malee makkaa hin hajjan

(Makkitu : naamaaf mijooftu/mijaa’u)

21.  Akka dida’aa fi akka didanaatti na galchi

22.  Daalun xaraan kaanu tara.

Qopheessan : Abdii Boriiti

Source: http://opride.com/hamba/?p=231


Related:

Hiibboo Afaan Oromoo

Oromo children’s books keep once-banned Ethiopian language alive February 18, 2016

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Afaan Publication.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromooafaan

 

Oromo children’s books keep once-banned Ethiopian language alive
Melbourne woman Toltu Tufa launches publishing company to print teaching resources for Oromo, a language forbidden under Haile Selassie

, The Guardian, 13 February 2016

 

Toltu Tufa
Toltu Tufa, right, created posters and worksheets for her father’s students before launching Afaan Publications, the first publishing company to print teaching resources entirely in Oromo. Photograph: Toltu Tufa

 

 

Toltu Tufa grew up in Australia, so she couldn’t understand why her father insisted on teaching her Oromo, a macrolanguage spoken in parts of Ethiopia, Kenya, Somalia and Egypt.
But what she went on to discover about the language prompted her to launch the first publishing company to print children’s books entirely in Oromo, which she exports from her home in Footscray, 5km west of Melbourne, to schools and families throughout the world.

 

Tufa’s father is from Ethiopia where Amharic, not Oromo, is the national language. Her mother was born in Turkey but moved to Australia when she was four, and it was here her parents met.
‘Stop the killing!’: farmland development scheme sparks fatal clashes in Ethiopia
Read more
Tufa grew up learning English, Arabic and Turkish but, for reasons Tufa couldn’t fathom at the time, her father also made sure she could speak Oromo, the fourth most spoken language in Africa.

“Dad never spoke about his life back in Ethiopia and yet he insisted on teaching us this language,” Tufa said.

“There were so many resources at my fingertips for the other languages I was learning and so many people that speak them. But when Dad was teaching us Oromo, there were no textbooks or learning materials at all. And that struck me as really strange.”

Her father wouldn’t answer her questions about it either.

“He wouldn’t talk about it and he wouldn’t tell us about his past,” Tufa said. “He would just say, ‘Just learn to speak the language. We are Oromo and this is the language we speak.’ ”

But as Tufa, who is now 30, got older and began doing her own research, she discovered why speaking about Oromo was so painful for her father.

The Oromo are the largest ethnic group of Ethiopia. But since their land was conquered and rolled into the Ethiopian empire in the 1880s, the people have suffered repression and persecution at the hands of numerous African regimes, including mass executions, mutilations and slavery.

Under the dictatorship of Haile Selassie in 1941, the Oromo language was banned, including from political life and schools, and the Amharic language and culture was forced upon the Oromo people. It was a ban that would remain until 1991, when the military Derg regime was overthrown by rebel forces.

During this time the Oromo were jailed, abused and executed. Oromo texts were destroyed. Tufa’s father, an Oromo, fled to Egypt and, in the late 1970s, he was granted asylum in Australia.

By the time the Oromo ban was lifted, Tufa’s father had established a small, private Oromo school in Melbourne to teach the language to the children of asylum seekers who had fled the Horn of Africa. As she helped to teach the students, Tufa realised the teaching resources were woeful.

“Dad imported some Oromo books from Ethiopia after the ban had lifted but they were written in tiny print and had these crude black-and-white drawings,” she said.

“Many of the previous education materials were destroyed during the ban and the republishing of books was all managed by the government, who didn’t consult with Oromo speakers and qualified people to print them, and sometimes the spelling was wrong. There was nothing for children. There wasn’t even a single Oromo alphabet poster in Ethiopia.”
Ethiopia scraps Addis Ababa ‘master plan’ after protests kill 140
Read more
Tufa decided to create posters and worksheets for her father’s students, using her own money to get them printed. One of the first things she produced was a series of alphabet posters.

“The first thing I made that I showed to my dad was a poster I made for the Oromo letter ‘A’,” she said.

“He just cried and cried. He was sobbing. He wasn’t really anticipating me doing this. And he said to me, ‘It’s the most beautiful thing I’ve ever seen.’”

Three other small Oromo schools that had opened in Victoria by then heard about the materials and all of them wanted copies. Tufa realised that if there was a demand for Oromo child education materials in Australia, there must be other communities around the world where resources were also needed. She booked a plane ticket and travelled to nine different countries to find them.

“I was born and raised in Australia, so I’m very privileged compared to a lot of brown people and I didn’t go through what a lot of Oromo people went through,” Tufa said. “So I thought, rather than trying to claim these Oromo materials as my own, I needed to talk to people and show them my blueprints and get their feedback. I interviewed children, adults and new Oromo migrants in places like Kenya, Norway, Germany and the US, and I videoed a lot of the feedback as well.”

The response was overwhelming, she said. Word of her project spread and, when she returned to Australia, she launched a crowdfunding campaign so she could print Oromo learning materials and send them back to the communities she had visited. By the end of 2014, in just six weeks, she had raised almost $125,000.

“I couldn’t believe it,” Tufa said. “People began writing to me from around the world, these emotional and long letters about how they were punished and jailed for speaking their own language. One man gave me $10,000 from his retirement savings, saying ‘They tried to kill me, but they didn’t. I want to leave something in my legacy for other refugees like me.’”

Last year, Tufa flew to the communities that had supported her projects most to thank them and provide them with children’s books and posters. Even Oromo speakers who had no money helped her, she said, by editing her books and offering feedback.

While her market is all over the world, the largest Oromo community outside Africa is in the US state of Minnesota, she said. Her resources have also found their way to Ethiopia, with people sending copies to family members who still live there. This year, she plans to launch an online store for her publishing company, Afaan Publications.

Demand is also solid in Australia. According to the latest available census data, the top ancestry responses that Ethiopia-born people reported were Ethiopian (5,297 people), followed by Oromo (821 people).

Meanwhile, the troubles for Oromo people in Ethiopia are far from over. The current government has announced an urban planning strategy that aims to expand the capital, Addis Ababa, by occupying surrounding Oromo towns and land in Oromiya, the largest and most populous state in Ethiopia. The move would require closing Oromo schools and occupying homes to make way for infrastructure.

In November, people, predominantly students, from 100 towns of the Oromiya region began protesting the move, with the government reacting by killing, maiming and imprisoning them. A series of violent clashes between protesters and the government left the country reeling.

Last month, after 140 lives were estimated to have been lost in the protests, the Ethiopian government announced it would scrap the land expansion project. But protesters and activists feel it is too little too late and there is continuing unrest.

“I had planned to take my children’s books to Oromiya this year but I just don’t think it’s safe to do so at the moment,” Tufa said. “The Oromo in Ethiopia are still trying to find their way.”

* Tufa’s father, who frequently travels to Ethiopia, could not be named in this story for his own protection.

 

http://www.theguardian.com/education/2016/feb/14/oromo-childrens-books-keep-once-banned-ethiopian-language-alive?CMP=twt_a-world_b-gdnafrica


Related:-

Children’s books breathe new life into Oromo language

The first publishing company to print children’s books in the Oromo language, which is spoken in parts of Ethiopia, Kenya and Somalia, has been launched.

The Oromo language fell out of favour in Ethiopia under the rule of Haile Selassie, with the Amharic language and culture being favoured.

It is the fourth most widely spoken language of Africa (after Arabic, Hausa, and Swahili).

Toltu Tufa learnt Oromo from her father as she grew up in Australia. She explained to Newsday why it was important to her to create the children’s books.

16 February 2016

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p03jqf43

Early History of Written Oromo Language up to 1900 November 11, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????kemetic alphabet (Qubee)qubee durii fi ammaa

Early History of Written Oromo Language up to 1900

By Tesfaye Tolessa, Department of History and Heritage Management, College of social sciences, Wollega University,

Post Box No: 395, Nekemte,  Oromia

http://www.ajol.info/index.php/star/article/view/98787/88047

Abstract

The purpose of this paper is to make known historical development of written Afaan Oromo to 1900. The study draws upon primary and secondary sources. The primary data are drawn from oral and archival sources. Books and articles in Afaan Oromo and in other languages about Afaan Oromo were consulted. Many of these sources are not only indicators of the status of written Oromo but also of situations that the Oromo people have endured over decades and centuries. The paper reveals how the assimilation activity targets above all the language of the society to be assimilated and how Afaan Oromo had been able to survive such assimilation policy of successive Ethiopian regimes. In addition, it puts an overview on how the missionaries, foreign travelers, religious personalities and some Ethiopians attempted to reduce Afaan Oromo into written language. It gives an idea about the beginning of writing Afaan Oromo in the early 17th century. The study also indicates the school founded in those problematic periods to teach in Afaan Oromo and the translations of many books into Afaan Oromo.

INTRODUCTION

Literature is linguistically documented facts and ideas through which people used to preserve their deeds and worldviews from one generation to the other (Owamoyala, 1993). It is also important to note that one cannot separate language and culture from literature that define them. Language is therefore, a pedestal in the evolution of literature as it is one of the typical ingredients in one’s awareness of her/his culture, identity, custom and history. The sources to study the historical movements of human beings have come from the study of languages that were spoken by the preceding generations as a proto language. This is because, language harbors human culture, knowledge, arts, history and others (Isichei, 1995; Yule, 1996; Ehret, 2008). This is also true for Oromo language what the Oromo prefer to call Afaan Oromo (henceforth Afaan Oromo). Among the Cushitic language families to which it belongs, Afaan Oromo ranks first by the number of its speakers. It is the third among the widely spoken languages in Africa next to Swahili and Hausa Languages. It is a common language among many nationalities, like the Harare, Bartha, Shinahsa, Anuak, Sidama, Gurage (Mekuria, 1994), Koma, Yam, Kaficho, Dawuro, Gedeo, Konso, Somali, Afar, Amhara, and others (Feyisa, 1996). The indigenous speakers are uninterruptedly distributed from Southern Tigray in the North to Northern Kenya in the South, and from Harar in the East to Gidaamii in the West (Gada, 1998; Richard, 1995; Baxter, 1978). They form the largest homogenous culture sharing common descent, history and psychological makeup (Baxter, 1978). Geographically, except in the Northern, Afaan Oromo is found in Eastern, Southern, Central and Western Cushitic Language families by retaining its homogeneity. The Oromo of all these areas could communicate in this language without dialectical barriers (Ibid.). Despite these facts, it is denied official status and no comprehensive scholarly study conducted on it.

Some Facts as a Precursor to Written Oromo Language

Recent sources are reveal the neglected history of Afaan Oromo under its past consecutive Ethiopian rulers. The attempts of the rulers to lock up Afaan Oromo’s outlets where they had been are now being wearied away by discovering of the sources which were masked by the scholars of Ethiopian history under the influences of her rulers. Jackson who made anthropological and historical studies of the civilizations of the Middle East and Northeast African states that Afaan Oromo is the purest living specimen of primitive Babylonian languages. He asserts that when the other languages have since been mixed up with other languages, Afaan Oromo in Ethiopia and Mahra in South Arabia have been able to maintain their purity without significant changes. As he put it:

In regard to the language of the primitive Babylonians, the vocabulary is undoubtedly Cushite (Cush Ethiopia), belong to that of tongue which in the sequel were everywhere more or less mixed up with the Semetic languages, but of which we have probably the purest modern specimens is the Mahra of South Arabia and the [Oromo] of Ethiopia (John G. Jackson, 1974)

Šihãb ad Din Ahmad bin Abd al-Qãder, Chronicler of Imam Ahmad bin Ibrahm al-Gahz and an Arab writer, indicates that the Yejjuu Oromo had been well established in Walloo before the war of Imam Ahmad bin Ibrahim alGahz. According to Šihãb ad Din, the Imam ordered his soldiers to speak only Yejjuu (Oromo) language as the area was populated by the Yejjuu Oromo. Even, the Imam recruited more than three thousand Yejjuu Oromo into his soldiers (Lester Stenhouse, 2003). This indicates that Afaan Oromo was a popular language in northern Ethiopia before the alleged Oromo expansion of the sixteenth century began. Similarly, Abbaa Bahrey (1993) who is said to have been the author of “Zenaw Lahula (Oromo)” written in 1593 employed many Oromo names and terminologies like gadaa, malbaa, muudana, Tuulama, Maccaa, Galaan, walaabuu and many cultural concepts. Moreover, the book leads us to raise an argument that there was at least one person who knew both Geez and Oromo languages to have produced the book. Otherwise, as Jan Vansina (1995) states it is difficult for someone to collect oral tradition of the society whose language he/ she did not know. At the very least, it would have been impossible to get oral information embodied in the book without Abbaa Bahrey’s using the services of Oromo with good knowledge of the Geez language. Whether Abbaa Bahrey knew Oromo or used the services of others, the literature of the book written by him is another instance of an indirect entrance of Oromo into written literature. Early Printed Sources of Written Oromo Language In the middle of seventeen century, Hiob Ludolf, in his linguistic production, wrote a few Oromo words with its parallel translation in Geez and Latin. According to Ludolf (1682), the Oromo words were told to him by Abbaa Gregory between 1652 and 1658 which again gives clue that Abbaa Gregory was well versed in Oromo language. This book in which Oromo words were written appeared in 1682. It is the first written words of the Oromo language we have at our disposal. James Bruce, who visited Ethiopia, did some work related to Afaan Oromo. (Jumce Bruce, No year of publication) In his journey to discover the Source of Blue Nile, Bruce had the opportunity to be among the Oromo of Walloo. Bruce was the first traveler and second European writer next to Hiob Ludolf to record the Oromo language in his account as one of the major languages he had come across. According to his report, he had wished to get ready made written literature for the languages; but he points out that he could not get even one because of the traditional law that forbade the translation of any religious documents into any language other than Geez (Ibid.). The act was religiously condemned and became immoral. As he puts it: …there is an old law in this country (Ethiopia), handed down by tradition only, that whoever should attempt to translate the holy scripture into Amharic, or any other language, his throat should be cut after the manner in which they kill sheep, his family sold to slavery, and his house razed to ground…it was great obstacle to me in getting those translations of the song of Solomon made which I intended for specimens of different language of those distinct relations (Ibid.). Daringly breaking that traditional law, he translated Solomon’s alleged praise for the Queen of Sheba into Afaan Oromo by using Geez characters on a page of his work. This is the second early tangible evidence of the beginning of writing in Afaan Oromo. Afaan Oromo was a palace language during the reign of Iyoas who was monolingual in Afaan Oromo (Richard Greenfield, 1965). The employment of 3,000 soldiers as palace guards (Tesfaye Zergaw, 2001; Trimngham, John, 1965) helped to make Afaan Oromo virtually the official language of the palace (Martial De Slavic, 2008).

The occupation of the position of Ras Bitwedid by the Yejjuu lords from the middle of 1770 onwards (Ibid.). Further exalted the use of Oromo language in the state system. On the other hand, many Oromos who were sold into slavery attempted to make Afaan Oromo popular under the opportunities got to be Christian preachers (Ibid.). Although the origin of Alaqa Zannab, Chronicler of emperor Tewodros, there were many freed Oromo slaves participated in the translation of the scripture before the popular Abba Gammachis (Onesmos Nasib), Zannab , Ruufoo, Waaree, Jagaa, Soolaan and Liban (Wolbert Smidt, 2002) are few among many. The translation of the Scriptures into Oromo language continued. On June 30, 1877, Menilek ordered Alaqa Zannab to translate the books of Jeshewa, Judge Ruth, and Samuel to use the translation for himself for revision after Hebrew. However, the works did not see light of the day due to the death of Krapf, who used to publish Alaqa Zannab’s works, in 1881 and the unstable political situation between the interior and the coast. Nevertheless, R. Pankhurst, who has written about these materials, does not explain why Menilek II preferred Afaan Oromo to Amharic for the revision of the Hebrew Bible (Pankhurst, 1976). But the reason is clearly stated by Hudeson “It is a curious fact that, although so many of the great Abyssinian officers are pure [Oromo], and although nearly every Abyssinian know[s] [Oromo] as well as Amharic, yet they do not care to speak [Oromo] in public. This can only be ascribed to a kind of false pride, as in private they will talk it readily” (Hudeson and Walker, 1922). To have indigenous religious scholars who could study Oromo language scientifically and translate the religious scripture into the language, the Catholic missionaries invested lots of their efforts on Afaan Oromo. Abbaa Massaja intensively continued to request the opening of (Oromo) College in France. It was great for Massaja to get land for the construction of (Oromo) College on 18 January 1866 in Marseille. On 15th April, 1866, St. Michael Oromo College was officially inaugurated by Massaja Marseille, France. By February 1869, the college was reported to have enrolled about twenty-nine Oromo students collected especially from ransom slaves (Abba Antonios Alberto, 1998). For the first three years, the Oromo College was functional to teach theology and linguistics with the focus on Oromo language under the direction of Fr. Emanuel and Louis de Gonzangue Lassere. However, it was unfortunate that the Oromo students of the College could not acclimatize well with the weather and many of them died (Ibid.). This forced Massaja to try to establish another College in the homeland of the students in order to fulfill the pastoral missions of the vicariate. Following his requests, the Capuchin of propaganda Fide allowed Massaja to build another (Oromo) College in the Oromo country in 1868. As soon as he received the letter of permission, Massaja left for Shawaa accompanied by his four Marseille Oromo students and instructors. After forty-eight days of tiresome journey, they reached Liche, the king’s court at the time on March 11, 1868 (Ibid.). Based on Menilek’s advice Massaja sent Fr. Tuarin, the vice-perfect of the mission to Finfinnee with some of the Oromo students on 11 September 1868. Immediately they began constructing Catholic Church of St. Marry at Birbirsaa with the assistance of some Oromo people (Ibid.). Birbirsaa (Oromo) College was officially inaugurated on 25 July 1869. The former instructor of the Marseille Oromo College, Fr. Emanuel and Fr. Louis de’ Gonzague were sent to teach at the college but Fr. Emanuel died on the way to Shawa. Louis de’ Gonzague became the director of (Oromo) college of Birbirsaa in 1873 (Ibid.). At this College, Fr. Tuarin prepared religious texts in Oromo language for church and academic services. Attempts were made to produce religious and academic literature both in Oromo language (Ibid.). At the college, many recruits and some freed Oromo slaves, enrolled and became literate. The trained Oromo also participated in productions and translations of Oromo language literature as both writers and assistants to the foreigners. Nonetheless, the progress of Catholic Missionaries’ expansion and its roles in the development of written Oromo literature were impeded by Emperor Yohannes’s suspicious policy of king Menilek’s secrete contact with the Europeans. Yohannes feared that Menilek might have earned ample firearms through the contact.

Consequently, Yohannes ordered Menilek to stop contacting Europeans independently and the two sealed this in one of the articles of the Liche Agreement signed in 1878. The agreement forced Menilek to expel Europeans including all the Catholic missionaries from Shawaa. (Elio Ficquet, 2003) After thirty years of evangelical activity and Oromo language study in Ethiopia, Massaja was expelled (Tewelde Beyene, 2003). The mission station and the (Oromo) College of Birbirsaa had to close down. In 1897, the St. George Church was built on the site of the college by the order of Menilek (Alberto, 1998). Despite these challenges and obstacles, the catholic missionaries had never given up their mission of evangelizing the Oromo and translating books into Oromo language. Mgr. Cahagne, who became Vicariate Apostolic of the Oromo following the resignation of Massaja on 3 October 1879, designed another way to enter the Oromo land. Mgr. Cahagne and his compatriots were able to pass through Zeila and established themselves at Harar in 1881. In Harar, they established two schools; one for freed slaves and the other for missionaries. In both schools Afaan Oromo and Arabic languages were intensively given. Fr. Andre Jarosseau was busy in studying Afaan Oromo and Arabic in Harar during 1882- 1883, which could be a key for his future apostolate among the Oromo. (Kevin, O’Mahone, and Wolbert Smidt, 2003). Parallel with the establishment Oromo College and missionary station, the Catholic Missionaries embarked on collecting Oromo words, studying its grammar. They also translated their religious scriptures into Oromo language. In addition to the 1853 of catechism translation, Abbaa Jacob had translated the gospel of Matthew into Oromo language. He published the book which was 135 pages long at the printing house of Banasfus in Carcassonne in 1900. The main constituent of the translation is 28 chapters of Matthew, Morning and Evening Prayers, Revelation of Sin, and the Ten Commandments. Like his translation of 1853, the book has the problem of precise representation of Oromo sounds which is difficult only for the non-native learners but also for the natives themselves. His orthographical usage is based on the accent of French language. Otherwise, Jacobi had the concept of Oromo words that are long or stressed (Abba Antonios Alberto, 1998). The attempt of translating and composing Oromo language continued. In 1887, Ettore Viterbo an Italian scholar published Afaan Oromo grammar in Italian language under the title Grammatica Della Lingua Oromonica in Ermanno. The grammar consists of about 397 pages majority of which is devoted to the discussion in Italian language. The first hundred pages are devoted to Oromo grammar, from 103- 266 to Oromo-Italian and from 267-397 to ItalianOromo vocabularies where as the rest is left for Kaficho, Yem and the other Southern nations’ grammar. In the book Oromo words, phrases and sentences written in Latin script are cited as an example under each explanation of the grammar with it transcriptions into Italy. As he states in his grammar, his Oromo-Italian and Italian-Oromo bilingual vocabularies were aimed at easing twoway translations that was to benefit both the Oromo and Italian speakers. (Abune Jacobi, 1900) Nonetheless, as his approach of both the grammar and the vocabularies orthographic representation of Oromo sounds are the corruptions of Italian sounding system that it is difficult to pronounce Oromo words correctly for both the Oromo and nonnatives. Similarly, Franz Praetorius a German scholar, published Zur Grammaticka der Gallasparche in 1893 in Berlin. Praetorius’ 130 pages of Oromo grammar in Germany employed Geez script for the Oromo words, phrases and sentences cited in the book to show the practicality of the discussion. (Franz Praetorius, 1993) In this grammar, the focus he made on Oromo language is not worth as most part of the account is left for the German.

Conclusions

Although Oromo nation has been one of the largest ethno nations in Ethiopia, the attention given to study their language particularly from historical aspect is remains minimal. Policy of marginalization was also exercised for the purpose of building a country of one language, religion and culture. Promotion for the language was inspected and strictly forbidden. Therefore, the Oromo language in general and written Oromo literature in particular remained less studied. Until recently, Afaan Oromo lacked developed written literature and has insignificant written and printed materials. In spite of this pressures, some literate Ethiopians, foreigners, religious men and sold Oromo slaves to Europe tried to document some sketches of Afaan Oromo whenever they got any opportunity they came across. These efforts enabled us to take down the origin of written Oromo literature down to 17th century.

Early History of Written Oromo Language up to 1900

History of Oromo Writing and the Contribution of Dr. Mohammed Reshad November 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Toltu Afaan booksHirmatadubbii afaanoromoAfaan Oromo is the ancient indigenous language of Africajioota Afaan Oromookemetic alphabet (Qubee)qubee durii fi ammaa

Sheik Mohammed Rashad  was a very prominent scholar celebrity among the Oromo people.   The alphabet he prepared  developed from the Latin and is easier to use. One particular advantage his alphabet has, it can be typed using English typewriter.

The second group of students who travelled abroad for studying include all youth who by their own free will decided to travel. They were not sponsored by any government or non governmental organization. They had no scholarship grant. They did not know where to go, what to study, for how long, and what the expense was. The only thing they had  was the desire to learn.  They travelled on foot; crossed  borders and  reached  a neighbouring country. From there, only a few got the oppertunity to reach a destination in the Middle East. A number of those who travelled on foot did not even cross the border. Death was  their fate, because of hunger, disease, or attack from wild animals.  Most who traveled in this way were Muslims  and among them who successfully completed his studies and contributed a lot to his people was Dr. Shek Mohammed Rashaad.

Sheik Mohammed Reshad was born at Laga Arbaa, Carcar district, West Hararge zone in East Oromia. At school age he started learning Islamic education from his father who was his teacher. Rashad was a fast learner who completed basic and intermediate education in a short period of time. He was a nationalist who rejected the suffering of the Oromo under the repressive Neftenya regime. When he grew to be a teen ager, his father allowed him to travel to learn and seek knowledge. One day, he decided to travel with his friend. They started their journey on foot from Laga Arbaa.  Along their way they have travelled through many villages and towns, but he mentions only two i.e. Chiro and Harar. When asked why he mentioned only the two his answer was as follows. “When I reached the town of Chiro I saw Abyssinian soldiers performing their routine parade. I saw a similar thing in Harar too. At that time, I thought the enemy soldiers subjugating the Oromo were encamped only at those two places and one needs to get rid of those soldiers to free the Oromo people. Therefore, I decided that I and my friend should travel abroad, meet with Muslims, explain the situation of our people, ask for arms, get armed with fire arms and hand grenades, return back home, one of us to Harar and the other to Chiro, set an agreed upon date and time, launch a pre-emptive attack, finish the enemy army and liberate our people. That was what I thought to accomplish at that young age.  This makes his purpose of travel abroad a dual one: education and politics.  First he crossed the border and entered Djibouti on foot. From there he crossed the Red sea by boat and reached Yemen. From Yemen he travelled through the Arabian Desert and finally made it the city of Medinah in Saudi Arabia where he settled for some time. During this long travel, he faced many difficulties and obstacles some of which were undoubtedly fatal. Had it not been for the help of Allah he would have not reached his adult hood to tell the story. Following a brief period of stay in Saudi Arabia, he travelled to Syria where he started his studies. Upon completion of his studies he was congratulated but was seen off without a diploma or a certificate. Because of this and the counseling he received from his friends he travelled to Egypt where he got registered at Al Azaar University. He continued his studies and graduated with BA and then MA degrees. His major was religion but he has taken several courses in sociology, psychology and counseling, logic and linguistics.

Dr. Rashad was not only a scholar who proved himself with his knowledge, but a nationalist who showed himself with what he did for the nation. At the University of Al Azaar there was a department where foreign languages were taught. Among the courses one was the Amharic language. He could not believe his ears when he heard it first until he confirmed that it was true. At that time, he prepared an official request and presented it to the department to include Oromo language in their courses. His request was denied and he asked why it was denied. The answer given to him through an indirect body was “Because the Oromo language has no alphabet.” He got the answer from an indirect source. It won’t be difficult to guess what this has triggered in him. He felt very bad and decided that all his efforts so far were for himself the rest should be for his people. He believed that the Oromo language should have an alphabet and must be a written language. He took this responsibility upon himself and began his work towards the goal. First he studied the efforts of Aanniyyi and Danniyyi and the work of Bekri Saphalo. He analyzed both and tried to understand the pros and cons of both alphabets if used for Oromo language. Finally he set three fundamental criteria to fulfill before any alphabet can be chosen. The three criteria are:

1)      The alphabet should completely represent the Oromo phonemes

2)      The people who can teach it should be available easily and everywhere

3)      Typewriters and printing press must be readily available

Both alphabets were found not to fulfill the criteria. The Arabic alphabet could not fulfill all the three. Its symbols do not represent the entire phonemes because it is short by eight symbols. It means it does not have symbols representing eight sounds which are currently represented by: “ /C/, /CH/, /DH/, /G/, /NY/, /PH/, /X/ and /Q/. Because of the Oromo accent and the presence of sounds loosely close to them we can disregard the last two i.e. /X/ and /Q/ To explain the six sounds for which the Arabic alphabet has no symbols nothing is better than the example produced by Dr. Rashad himself. It goes,  ask any Arab to pronounce the following sentence: “Dhagaa caphsii cirracha nyaadhu” and see for yourself that he/she cannot. Similarly you cannot write that sentence using the Arabic alphabet. Symbols can be modified to represent those sounds but no typewriters or printing presses are readily available for use. Because of this reason the Arabic alphabet as it is cannot be chosen for Afaan Oromoo.

Source: gulelepost.com

The Colonialism of language ( Amharic and the bureaucracy): The politics of language and representative bureaucracy in Ethiopia: The case of federal government September 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????Afaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa

The politics of language and representative bureaucracy in Ethiopia: The case of Federal Government,

By Milkesa Midega,

Journal of Public Administration and Policy Research,” Vol. 7, No. 1 (2015), pp. 15-23.

The politics of language and representative bureaucracy in Ethiopia, the case of Federal Government,

The politics of language and representative bureaucracy in Ethiopia, the case of Federal Government,

Click to access article1422345245_Midega.pdf

Afaan Oromoo keenya Haa Dursinu March 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Africa, Kemetic Ancient African Culture, Oromo, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Literature, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????Kan na boonsu OromummaaAfaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa

Afaan Oromo is the ancient indigenous language of Africa. Save Afaan Oromo!The six widely spoken languages in Africaqubee durii fi ammaa

Indigenous Langauge And Development: Toltu Tufa of Afaan Publications (Afaan Oromoo Developer) Met Large Audience On The Occasion of The Launch of The Afaan New Books February 15, 2015

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Afaan Oromoo, Afaan Publication, African Literature, Culture, Language and Development, Oromiyaa, Oromo, Oromummaa.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????afaan

 

 A native African language has been brought to the pages of children’s textbooks for the first time by a Melbourne educator. More than 40 million people speak the Oromo tongue but, until now, it’s been largely passed down by word-of-mouth.

http://www.sbs.com.au/news/video/399415363938/Aussie-educators-quest-to-document-an-African-Lang

http://www.afaan.com.au/#campaign

Afaan Oromo After 100 Years of Disincentives: Toltu Tufa of the Afaan Publications on radio with Jon Faine on the Conversation Hour at ABC Studios Melbourne February 19, 2014

Posted by OromianEconomist in Afaan Publication, Africa, Humanity and Social Civilization, Kemetic Ancient African Culture, Language and Development, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Social System, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo, Self determination, Sirna Gadaa, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, The Oromo Library, Toltu Tufa, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

‘EVERY CHILD HAS THE RIGHT TO LEARN THEIR MOTHER TONGUE.’

Related:

http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/toltu-tufa-oprides-oromo-person-2013/

http://afaan.com.au/

AFAAN Publication: Commemorating UNESCO’s International Mother Language Day on Feb. 21, 2014; Highlighting Past Achievements; and Laying out Plans for 2014

February 21 is UNESCO’s International Mother Language Day. AFAAN Publications’ successful campaign to raise funds to produce children books in Afaan Oromo is the highlight of 2013. The Oromo language, Afaan Oromo, is Africa’s 4th most widelyspoken language, which was banned for 100 years until 1991. AFAAN Publications is based in Melbourne.

AFAAN Publication recounts the 2013 successfulfundraising campaign by recognizing some of the international cities which supported the Melbourne’s drive to create children’s books in Afaan Oromo, and AFAAN Publications was also featured last week on 774 Radio ABC Melbourne.

The communications team is available for comments and interview via telephone. Enquiries can be made via email on connect@afaan.com.au

AFAAN Publication: Commemorating UNESCO’s International Mother Language Day on Feb. 21, 2014; Highlighting Past Achievements; and Laying out Plans for 2014.

Copyright © OromianEconomist 2014 & Oromia Quarterly 1997-2014, all rights are reserved. Disclaimer.