jump to navigation

Oromia: Statement of the Oromo Liberation Front Regarding the War that the Ethiopian Government Has declared on the #Oromo People. #OromoProtests December 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????OLF logo#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests of 7 December 2015

(OLF-Statment-December-16) — The illegitimate TPLF/EDRDF led Ethiopian regime, who has been jailing, killing and torturing the Oromo people over the last 25 years, has renewed a second round of war on the Oromo people on December 15, 2015 and has empowered its military force on the Oromo people and Oromia for the purpose of suppressing the protest of the people which is being conducted in Oromia peacefully. Although this war of declaration is not new, there is no doubt that it will result in massacre of peaceful civilians.

This futile attempt of this regime, which has been suppressing and exploiting all the peoples of Ethiopia after coming to power through force of arms in order to silence all peaceful resistance against its repressive rule will not produce any solution other than facilitating its demise. Therefore the Oromo Liberation (OLF) would like to reiterate that the current TPLF led Ethiopian government and the international community who are silently watching will be ultimately responsible for any massacre that is to be perpetrated on the Oromo people.

The Oromo peoples have no choice other defending themselves from the renewed war declared on them by the regime and abort the war of aggression using all possible means. It is the inalienable right of the Oromo peoples to defend themselves. Therefore the OLF would like to make the following calls in order to defend this war of aggression.

 1. To all Oromo nationals who have received military training and currently living with the people:
  Organize yourself in your local village and defend your people from this genocidal renewed war declared on them.
 2. To all Oromo nationals who are armed with military weapon:
  This war of aggression declared on the Oromo people is also a war declared on you. Therefore you should save your people from massacre using the weapon you possess. Do not give your weapon to the regime and disarm yourself. You should side with your people during such difficult times. We urge you to give your weapon to fighters of freedom around you who have military training.
 3. To all Oromo nationals in the Diaspora
  The response of the repressive regime to the legitimate question of our people at home has been bullets. Your people at home, including school children, are sacrificing their lives in the mass protests. Stand with us and your people who are struggling to get away with a century of oppression by all means you can. Support those on the frontlines with your money and resources.
 4. To all nations and nationalities Living in Oromia:
  It is easy to imagine that the enemy will use various sabotages in order to silence the popular movement. The regime wishes to extend its rule by making you its allies against the Oromo people by disseminating false propaganda. You should understand that the realization of the right of the Oromo people does not violate the rights of any nationality in Oromia. Therefore, we call up on you to participate in the struggle and get rid of the suppression and exploitation that we all faced together over the last 25 years. You should side with your oppressed brethren by saying “we should not be fooled any more by the enemy”.
 5. To all sons and daughters of nations and nationalities serving in the military, police and special forces of the regime:
  The objective of the struggle of the Oromo people is to realize the alienable right of the Oromo over their forefathers land and is not intended to harm anyone. Therefore, do not see the Oromo people as your enemy being deceived by a false propaganda of the re-gime. The OLF will call upon you to stop arresting, beating and killing the Oromo peo-ple. We would like to reiterate that the time will come when you will be individually responsible for the killings you are committing today.
 6. To the International Community:
  It is well known that the current TPLF-led government is a repressive regime which is contrary to the wish of the peoples of the country; it has demonstrated by the actions it is taking from time to time that it does not respect the democratic right of the people and it has been an obstacle to the freedom of nations and nationalities. The evidence for this is the cruel and brutal action of enmity on peoples of Ethiopia in general and the Oromo people in particular. Today, the situation has been worsened and has grown to a level of genocide. In order to save themselves, it will be mandatory that the Oromo peoples de-fend themselves from a genocidal war declared on them. If the current situation in Ethio-pia is not resolved quickly, it will lead to human catastrophe and massacre such as the one the world has seen in Rwanda. Therefore, it is the responsibility and obligation of all who believe in peace and democracy to prevent such heinous massacre. We would like to reiterate that prevention of such crime is particularly the responsibility of the United Nations.

In conclusion, the OLF asks the international community to exert the necessary and meaningful pressure on the TPLF-led terrorist Ethiopian regime to stop its act of vio-lence on the Oromo and respect the right of the people to peacefully express their griev-ances and present their questions. If not, the international community will bear historical responsibly for the massacre that will follow by the TPLF regime.

Victory to the Oromo People!

Oromo Liberation Front
December 16, 2015

Oromia: Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname: Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe. November 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????OLF logofb367-alaabaanew

Olola Dharaa Oomishee Facaasuu fi Ummata Shoororkeessuudhaan Umrii Bittaa isaa Dheereffachuuf Dhama’uun Mootummaa Wayyaaneetiif Aadaa Tahe.

(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa kenname, Sadaasa 05, 2015) Mootummaan Wayyaanee olola dharaa daangaa hin qabnee fi duula shoororkeessummaa, haaressa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Humnootiin tikaa fi miidiyaan Wayyaanee akkuma amala isaanii fiilmii dharaa maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo xureessu oomishuuf har’as olii fi gadi kaataa jiru . Duulli maqaballeessii fi jibbisiisaan kunis waan haaraa utuu hin taane itti fufa kan ammaan duraa ti. Gama biraanis humnootiin tikaa Wayyaanee maqaa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi shoororkeessitoota jedhuun wayta ammaa ilmaan Oromoo nagaa biyya keessaa fi biyyoota ollaatii ukkaamsanii garii mana hidhaatti guuruu, kaan immoo ajjeesuu fi gara dabarsuun muddama uumuuf asii fi achi fiigaa jiru. Kijibni Wayyaanotaa fi fakkaattotni isaanii ABO fi walii gala qabsoo Oromoo irratti tarrisan: ABOn dhiphoo dha, shoororkeessituu dha, hooggannni ABO nama ajjeesa, nama qala, ABOn ergamaa alagaa ti, qabsoon Oromoo ummatoota kaan balleessuuf adeema, …kkf. kan jedhu olola hundee hin qabne dha. Olola fokkisaa gantoota sabaa fedhii dhuunfaa guuttachuuf jecha dantaa saba ofii balaa irra buusuuf luffisan keessaan oofuudhaan tokkummaa ummata Oromoo diiguu fi qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuuf bara baraan dhama’u. Miidiyaa of harkaa qaban kan akka Dhaabbata Raadiyoo fi Televiziona Itoophiyaa, gaazexoota mootummaa, raadiyoo Faanaa, marsariitii isaanii kan akka Ayigaa Forum, Tigraay Online, Waarkaa, mana pal talk, akkasumas Youtube Gadaa TV fi kan kana fakkaatutti gargaaramanii sum’ii diinummaa isaanii Oromootti facaasuuf aaragalfii dhabaa jiru. Akeekni olola Wayyaanee inni guddaan bara baraan ummata Oromoo gandaa fi gosaan wal irratti kakaasee tokkummaa isaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu akka tahe amma kan hin hubanne jira hin fakkatu. Fedhiin isaa duula qorqalbii ummata Oromoo irratti oofuudhaan akka ummatichi boquu gadi qabatee sirna saamichaa fi hacuuccaa isaa ameen jedhee jalatti bulu taasisuuf ummaticha shoororkeessuu dha. Shoororkaa uumee ittiin ummata sodaachisa, doorsisa. Addatti ammoo yeroo ammaa ummatni Oromo Wayyaanee irratti tokkummaa isaa jabeeffatee sochii cimaa bifa gara garaatiin gochaa jiru irraa rifaatuu guddaa keessa waan seeneef olola kana haaromfate. Kana malees ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo empaayerattii keessa jiran kan biroo gidduutti shakkii uumuun akka waliif hin tumsine taasisuuf tattaafata. Mootummaan farra ummataa kun shakkii fi sodaa ummattoota gidduutti uumuun imaammata qoqqooodanii bituu akka hordofu ifaa dha. Ummatoota cunqurfamoo walitti diree dhiiga wal dhangalaasisaa ofii nagaadhaan giddduutti jiraachuun imaammata Wayyaanee dhaabbataa dha. Mootummaan Wayyaanee duula ololaa Adda Bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofutti dabalee, maqaa miseensota ABO, shoororkeessitoota fi kkf. itti maxxansuun lammiiwwan Oromoo mana hidhaatti guura. Lammiiwwan Oromoo nagaa mana hidhaa keessatti dararee beelaa fi dhukkubaan akka du’an taasisa. Mootummaa nama ajjeesee qaanii tokko malee “of ajjeese.” jedhu dha. Namoota miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ti jedhu shoororkeessummaan yakkee mana murtii!

federaalaa ofii itti ajajutti dhiheessee murtii jal’aa itti dabarsa. Sababa Bilisummaa Saba ofiif falmatan qofaaf yakka tokkoon maleetti hidhaa umrii guutuu fi du’aan adabuun mootummaa dabaa fi cubbuu guddaa ummata Oromoo fi kanneen biroo irrattis raawwataa jiruu dha. Mootummaan Wayyaanee, shoororkeessaan Sabboontota Oromoo mirga Oromoof falman bak ka argamanitti akka ajjeefaman maqaa isaanii tarrisee facaasaa akka jirus ragaa waliin ifa bahee jira. Duula Oromoo bara baraan shoororkeessuu bal’inaan itti fufee jira. Kana malees humnooti in tikaa Wayyaanee baqattoota Oromoo sirna isaa jalaa baqatanii biyya ollaa keessa jiraatan ad amsanii ukkaamsuu fi ukkaamsisuu irratti argamu. Obbo Dabbasaa Guyyoo Saafarroo, jaarsi umriin waggaa 80, Fulbaana 27, 2015 Naayiroobii keessaa ukkaamsamanii hanga ammaa achi buuteen isaanii hin baramne. Akkasumas baqattootni Oromoo maqaan tarrifame garii wal ta’iinsa humnoota tikaa Wayyaanee fi poolisoota Keeniyaatiin Naayiroobii fi bakkoota birootii guuramanii maqaa gooltummaatiin mana hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiru. Akka kanaan dalagaan gooltummaa mootummaa Wayyaaneetiin raawwatamu daangaa biyyaa fi biy yoota ollaa irra utaalee sadarkaa idiladdunyaatti tarkaanfateera. Wayyaaneen soba ija baasee fi olola dharaa oofuudhaan umrii bittaa ofii dheereffachuuf dhama’a. Soba tarrisuun, soba dhugaa fakkeessuu fi ummatoota gidduutti shakkii fi sodaa uumuun aangoo irra of tursuuf tattaafata. Kun tooftaa dhaabbataa fi dulloomaa murni kun kana tu na baasa, kana malee jiraachuu hin danda’u jedhee waggoota digadamii afuriif itti gar gaarame; ittis gargaaramaa jira. Olola dharaa oofuu mala jireenyaa taasifate. Murni aangoo dhuunfatee deggersa ummataa hin qabnee fi yeroo hunda bir’ataa jiraatu kun, fuula duras hanga gaafa aangoo irraa darbamuutti shira akkasii dalaguu irraa if duuba hin deebi’u. Umrii bittaa ofii dheereffachuuf olola diiggaa fi sum’aawaa oomishee ummata keessa facaasuun shakkii fi afanfaajja’iinsa uumuu irraa hin dhaabbatu. Mootummaa deggersa ummataa fi hundee hin qab ne humnaa fi ololaan biyya bulchuuf tattaafatu dha. Wayta amma Addi Bilisummaa Ummata Tigraay wal dhabbii of keessatti qabuu fi beela dabalatee rakkoolee hawaasummaa adda addaa ummatoota empaayerattii hudhanii qaban dhok suuf oduu fi fiilmii sobaa oomishee ilaalcha ummataa gara dabarsuuf abbala. Kana malees dhi hee bari’u mootummaa fi ummata biyya ollaa irratti olola jibbaa facaasuun ilaalcha ummatoota Itoophiyaa keessa jiranii gara dabarsuun bara bittaa isaa dheereffachuu barbaada. Hunda caalaa immoo, Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee Tumsi Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatootaa dhaabotni ummatoota cunqurfamoo shan dhiheenya ijaaran mootummaa Wayyaanee yaaddoo keessa buusee jira. Kanaaf waan qabatuu fi gadi dhiisu isa wallaalchisee akka saree maraatuu olii fi gadi kaachuun, keessaahuu, ummata Oromoo unkuruu irratti fuulleffate. Adda Bili summaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti olola dharaa kan maqaballeessii oofee bulguu fakkeessuudhaan ummatoota biroo fi hawaasa addunyaa duratti dhiheessuuf tattaafata. Haa ta’u malee ummata Oromoos ta’e ummatootni cunqurfamoon empaayerattii keessa jiran olola dharaa fi tooftaa dulloomaa Wayyaanee kanaaf gurra kennaa hin jiran. Ummatootni em paayerattii Mootummaan Wayyaanee mootummaa ummata sobuu fi sobaan jiraatu ta’uu erga itti dammaqanii tureera. Mootummaa osoo ummatni beela’uu quufatu jira, dinagdee biyyaa da chaadhaan guddisnee jirra jedhuu fi kijibaan jiraatu ta’uu hundatu beeka. Mootummaa mirga dhala namaa gara jabinaan dhiitaa, bilisummaa namtokkee fi sabaa irra ejjetaa sirna dimokraasiin ijaaree na faarsaa, jedhee ija dhiibee ummatoota nin bulcha jedhuu fi hawaasa

addunyaa sobu dha. Haa ta’uu yeroon isaa yeroo itti ummatatti hurrii maranii bulchuun dan da’amu miti. Yeroo itti dammaqiinsi ummataa fi guddinni teknooloojii beeksisaas guddate ak kasii keessa miidiyaadhaan uummata sobuu yaaluun of gowoomsuu dha. Akkasumas umma tootni empaayerattii, keessaahuu, ummatni Oromoo har’a ololaa fi tarkaanfii shoororkeessum maa mootummaa Wayyaanee fi lukkeelee isaaf jilbeenfataa hin jiran. Hidhaa fi ajjeechaan qab soo keenya hin dhaabu, warri har’a karaa baay’ee nutti duulaa jiran boru karaa itti dhugaa fi ol’aantummaa ummataa jalaa bahan tokko illee hin qabaatan jechuudhaan hamilee fi muran noodhaan diina hanga funyaaniitti hidhate dura dhabbataa jiru. Dhuma irratti injifannoon kan ummataa akka ta’us shakkiin hin jiru.

Injifannoo Ummata Oromoof !
Adda Bilisummaa Oromoo Sadaasa 05, 2015

OLF Opens Branch Office in Little Oromia (Minnesota), Oromo-TV Reports August 9, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????fb367-alaabaanew

 

 

 

 

STATUTES OF THE PEOPLES’ ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY. #Oromia #Ogaden #Sidama #Sheckacho #Africa August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Self determination.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Oromia

STATUTES OF THE PEOPLES’ ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY

PREAMBLE
The Ogaden National Liberation Front (ONLF),
The Oromo Liberation Front (OLF),
The Sheckacho People’s Movement for Democracy and Justice (SHEPMODSOJ),
The Sidama Liberation Front (SLF)
Hereinafter referred to as the Parties,

Whereas united effort among the oppressed people has become essential in the struggle to stop a continuous and gruesome repression perpetrated by the current regime in Ethiopia,

Recognizing the fact that true and lasting cooperation to fight repression could only exist among the oppressed people and political organization that stand and promote the causes of the people, including genuine and unfettered acceptance of the right of selfdetermination for all peoples in Ethiopia;

Reaffirming their unwavering determination to put an end to the underlying causes of repression, bloodshed, insecurity, political instability and marginalization in Ethiopia and the region, which is inflicting severe hardships and suffering on all…

View original post 201 more words