Advertisements
jump to navigation

Oromia Media Network (OMN) 3rd Year Anniversary, Little Oromia (Minnesota), Minneapolis May 15, 2017

Posted by OromianEconomist in OMN.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

 

 

 

Related:

 

 

OMN: Gratitude to German people & Government (Caamsaa 3, 2017)

 

OMN: Tumsa Hundeeffama waggaa 3ffaa OMN, Manchester, UK ( Caamsaa 8, 2017)

Advertisements

Little Oromia: PRESS RELEASE ON THE ADDIS MASTER PLAN: Miniyaapolisitti mariin Master pilaanii Finfinnee irratti taasifame ejjannoo dabarfachuun xumurame. November 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Oromo Street in Little Oromia

Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people

 

(OMN:Oduu Sadaasaa 15,2015 Qopheessummaa):  OMNiin Dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti xiyyeeffachuun, Dilabata darbe, kutaa bulchiinsa Minnisoota magaalaa Minniyaapoolisitti hawaasa Oromoo waliin mariin geggeeffamee ture milkiin xumuramee jira.

Marii kanarraatti, Jaarmayaalee siyaasaa Oromoo, ogeeyyota lafaa fi, hawaasni Oromoo Minnisotaa baldhinnaan irraa qooda fudhatanii jiru.

Marii kana irratti Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo irratti hirmaatan, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawa Oromoo fi, Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromoo yemmuu ta’an, mata dureewwan maaster pilaanii Finfinneerratti gadi fageenyaan mari’atamee ture.

Marii hawaasa kana irratti ogeessa lafaa kan  ta’an Obbo Bizuwarq Ballaa, waraqaa qorannoo waa’ee seenaa lafaa kan Itoophiyaa  keessaa dhiheessanii jiru.

Qorannoo isaan dhiheessan kanaan, sirnoota bulchiinsa abbootii irree darban irraa jalqabee haga ammaatti, biyyattii keessatti bifa jijjiiratee saamichi lafaa geggeeffamaa jiraachuu himan.

Maqaa guddinna misooma biyyattii jedhuun, qotee bultoonni hedduun lafaa fi qabeenya isaanii irraa kaafamaa jiru.

Qotee bultoota lafa isaanii irraa kaafamaa jiran kanaaf beenyaa gahas ta’ee, bakki qubsuma biroo kennamaafii akka hin jirre obbo Buzuwarq qorannoo dhiheessan kanaan hirmaattotaaf ibsanii jiru.

Hogganoonni jaarmayaalee siyaasaatis dhimma maastar Pilaanii Finfinnee irratti ejjannoo dhaaba isaanii wal duraa duubaan ibsanii jiran.

Hawaasni Oromoo marii kanarraa qooda fudhatanis, yaada kennaniin, tokkummaan jaarmayaalee siyaasaa Oromoo murteessaa ta’uu dubbatanii, mastar Pilaaniin mootumaman karoorfame kun, guddinna misooma biyyattii osoo hin taane eenyummaa fi maalummaa Oromoo balleessuudha jedhan.

Ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyyoota gara garaa keessa jiraatan, tokkummaadhaan mastar pilaanii qindaawaa jedhamee mootummaan lallabamaa jiru dura dhaabbachuu akka qabnis dhaamanii jiru.

Jaarmayaaleen Oromoo kun, gara fuula duraatti tokkummaa jabaa uumuun walii galuudhaaf karoora qabaachuu isaaniillee marii kanarratti hawaasa Oromootiif ibsanii jiran.

Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun, mormii maastar Pilaanii Finfinnee irratti qaban ilaalchisuun, ibsa ejjannoo qabxii 15 ufi keessaa qabu tokkummaadhaan baafatanii jiru.

Ibsi ejjannoo isaaniitis  gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee,  Master Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuu fi, dantaa saba Oromoo hundarratti   waliin hajjachuu fi marii fakkaataa  itti fufuuf waliif gallee jirra.

Shira Maaster Pilaanii kanaa fi roorroo  bifa adda addaatin Oromorratti adeemsifamaa jiru hambisuuf,  furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa.

Kana males  ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Master Pilaaniitiin oofamaa jiru kana tokkummaadhaan daran akka mormuu qabu waamicha dhiheessuu isaanii ibsa kanarra baruun danda’ameera.

Dhumarrattis balaa sabaaba Maastar Pilanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf, itti gaafatamaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru ta’uullee ibsi kun nu mullisaa.

Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha jechuun ibsi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa bahe eeree jira.

Usmaan Ukkumeetu qindeesse.

 

Ejjannoo:

 

Nuti hirmaattooni walgahii shira Marii Maastar Pilaanii Finfinnee waliin walqabatee balaa ummata Oromoo irratti aggaammate ilaalchisee marii bal’aa erga goone booda murtiilee armaan gadii dabarfannee jirra.

1) Karoorri maqaa Maastar Pilaanii Finfineetin mootummaan TPLF/EPRDF dhiibaa jiru, kan magaalota 37 Oromiyaa irraa muruufi, qunnaan bultoota miliyoonotaan lakkaayaman ol lafa isaanitirraa buqqaasu ta’u waan amannuuf akka fashalu ni qabsoofna

2) Akeekni karoora kanaa maqaa magaalaa babal’isuutiin Oromoo lafa isaatirraa buqqisanii gaaga’ama hamaaf kan saaxilu waan ta’eef dura dhaabbanna

3) Magaalota kana dhuunfannaa Oromiyaa jalaa baasuun gahee Oromoon aadaafi sochii diinagdee magaalotaa keessaa qabaachuu malu hoongessuu waan ta’eef fashaluu qaba

4) Labsiin Magaalota Oromiyaa dhihoo kana bahe shira Maastar Pilaanii Oromoon mormu kana kara biraatin hojiirra oolchuuf kan saganteeffame waan ta’eef ni balaaleffanna.

5) Karoorri Maastar Pilaanii qaama imaammata duula saamichaa lafaa Oromiyaa guututti godhaamaa jiru keessaa tokko ta’uu isaatiin ni mormina

6) Saamichi lafaa Oromiyaa gututti deemaa jiru imaammata Oromoo hiddaan buqqisuufi duguuginsa sanyii waan ta’eef fashalsamuu qaba.

7) Olollii mootummaan sun akka waan Maastar Pilaanii kana mormuun guddina diinagdeefi ammayyummaa jibbuu fakkeessuuf yaalu dhara. Oromoon kan mormaa jiru guddina diinagdeefi amayyummaa osoo hin taane saamicha lafaa abba biyyaa hiyyoomsee amba sooromsuudha.

8) Qabsoo barattoonnifi qaamoleen Oromoo biroo karoora diinaa kana hoongessuuf godhaa jiran ni deeggarra.

9) Tattaffii dhaabbileen siyaasaafi sivikii Oromoo dhimma kanarratti hubannaan akka uumamuuf, ummanni tokkummaan akka sochoo’uuf godhaa jiran ni dinqisiifanna, waan dandeenhyu maraan bira dhaabbanna.

10) Tarkaanfii ukkaamsaa mootummaan barattootaafi jaarmayoota Oromoo Maastar Pilaanii kana kara nagaan morman irratti fudhatu cimsinee balaaleffanna.

11) Ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Maastar Pilaanitin oofamaa jiru kana tokkummaandhaan daran akka mormu waamicha goona.

12) Mootummaan shira saamicha lafaa Oromoon hundi tokkummaan mormaa jiru kana humaanaan dhiibuun gaaga’amaa hamaa fiduu malee faaydaa biraa akka hin qabane hubatee badii isaatirraa akka dhaabbatu akeekkachiifna

13) Balaa sabaaba Maastar Pilaanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf itti gaafatamaan mootummaa TPLF ta’uu hubachiifna.

14) Nuti jaarmayoonni siyaasaa marii kana irratti hirmaannes, gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee Maastar Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuufi fi dantaa saba Oromoo hundarratti waliin hajjachuu fi marii fakkaataa itti fufuuf waliif gallee jirra.

15) Shira Maastar Pilaanii kanaafi roorroo bifa adda addaatin Oromorratti godhamaa jiru hambisuuf furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa. Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha.

16) Oromia Media Network (OMN) marii seena-qabeessa kana qopheessuu isaatiif galateeffachaa, miidiyaan kun daran jabaatee hojii kana caalaa akka hojjatuuf gargaarsa keenyaan bira dhaabbanna; ummanni Oromoolleen deeggarsa OMNif godhaa jiru dacha dachaan addaan kutiinsa malee akka itti fufu waamicha goona.

Sadaasa 15, 2015

Minneapolis, Minnesota

– Misooma Hin Falminu

https://www.youtube.com/watch?v=h7VA-Zm12c8

 

Welcome to Oromo St in  Little Oromia, Minnesota September 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

(Advocacy4Oromia, 11 September 2015) Minnesota Oromos get their very own street under their community’s name-Oromo Street, today, 11 of September 2015.

Oromo St 2

Little Oromia’s ‘Oromo Street’  was officially inaugurated on September 12, 2015.

Minnesota of United States of America is widely known as “Little Oromia” among Oromos with an estimated 40,000 Oromos who flee from their homeland,Oromia, East Africa, due to political persecution.

The Oromo are the single largest national group in Ethiopia, constituting nearly half of the country’s 98 million population.

Oromo St

Public Reaction 

“To the Oromo who has for so long remained invisible in its adopted home after home, a well-deserved recognition, and a breath of warm air in the thick of Minnesota’s bitter winter,” said Hassan Hussein, the executive director of the Oromo Community of Minnesota. (http://www.opride.com/oromsis/news/3784-minneapolis-may-soon-get-a-commemorative-oromo-street)

“Picture of the Day: Little Oromia (Minneapolis) Now Has ‘Oromo Street,’” http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/09/picture-of-the-day-little-oromia-minneapolis-now-has-oromo-street-via-hegeree-media/

“Minnesota Oromos get their very own street under their community’s name today! How Awesome!,” said Demitu Argo on her Facebook timeline.

“It is official that the most anticipated commemoration of ‪#‎Oromo‬ and ‪#‎Somali‬ street is happening this coming Saturday. Cheers to all my East African immigrants! In celebration, the WestBank communities are hosting 1st Annual Block party. Here is the program breakdowns on Saturday 12, 2015. Can’t wait to park on Oromo street!,” said Edao Dawano on his Facebook timeline.

“Oromo Street is in effect in Minneapolis, Minnesota. Can’t wait to visit. Thank you America for recognizing the people you saved for the brutal Ethiopian government,” said Birhanie Beka Geleto on her Facebook with a feeling hopeful, from Washington, DC, United States ·

“Minneapolis to officially designate Oromo street in a ceremony on Saturday,” said on its Facebook OPride.com.

Background

This street name was proposed by Abdi Warsame who was born in Somalia and grew up in the United Kingdom of Great Britain where he studied and obtained a B.Sc. in Business and a Masters Degree in International Business.

Following that proposal, the Minneapolis City Planning Commission held a public hearing on Jan. 12 to decide on Council Member Abdi Warsame’s application for commemorative street names along the city’s Cedar riverside area.

Warsame’s proposal called for 4th Street South between Cedar Avenue and 15th Avenue South to be named “Oromo Street,” and for the stretch between 6th Street and Cedar Avenue to 15th avenue South to be called “Somali Street.”

Additional background information can be get from http://www.opride.com/oromsis/news/3784-minneapolis-may-soon-get-a-commemorative-oromo-street.

http://advocacy4oromia.org/2015/09/11/welcome-to-oromo-st-in-minisota-usa/

http://oromedia.net/2015/09/11/karaan-ameerikaa-maqaa-oromootiin-moggaafame/

http://http://www.oromotv.com/sagantaa-odeeffannoo-oromo-street/

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/01/13/oromo-street/

Oromo Week 2015/North America Oromummaa Week: The 2015 OSFNA Oromo Sports and Cultural Festival Conducted in Minnesota, Minneapolis (August 1-8). Torbaan Oromoo Minisootatti Geggeeffamaa Ture Milikiin Xumurame. August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromo Sport, Oromummaa.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda.Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda1Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda2Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda fi GaachanaOromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo Sport Culture,Oromummaa

The eventful 2015 Oromummaa Week in North America colorfully celebrated from 1st to 8 August 2015 in DC  and Little Oromia (Minnesota).  The events were marked by conferences, OSFNA Oromo Sports and cultural shows.

Ayyaana Torbaan Oromoo Minisootatti Geggeeffamee Ture. OMN irraa caqasaa:-

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-ayyaana-torbaan-oromoo-minisootatti-geggeeffamee-ture/

Qophiin Torban Oromoo Ameerikaa Kaabaa milkiin xumurame

(OMN:Oduu Hag.10,2015) Torban Oromoo Hagayya 1 haga 8 bara 2015 Minisootaa keessatti kabajamaa ture haala gaariin xumurameera.

Hirmaattonni ayyaana kanarraa qooda fudhatan akka dubbatanitti, torbaan Oromoo kun, walitti dhufeenyaa fi tokkummaa hawaasa Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraniif caarraa guddaa uumeera jedhan.

Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minnesootaa magaalaalee lakkuu keessatti, torbaan Oromoo jalqabamee ture, haala gaariin xumuramee jira.

Hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa irraa heddumminnaan torbaan Oromoo kana irraa qooda kan fudhatan yoo ta’u, inni kun walitti dhufeenya hawaasa keenyaa daran kan cimsuudha jedhan.

Torban Oromoo Minnesootatti geggeffamee ture kun, caarraa namoota wal arguu fi wal baruudhaa uumee jira kan jedhan hirmaattonni kun, halli kun gara fuula durattis cimee akka itti fufuu qabu dubbatanii jiru.

Hawaasni Oromoo biyyoota akka Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Kanadaa fi Oromiyaa dhufuun, torbaan Oromoo kana irraa qooda kan fudhatan yoo ta’u, Ameerikaa kutaalee bulchiinsa hedduu irraallee heddumminnaan argamanii jiru.

Haala gara garaatiin dhalattoonni Oromoo biyya isaanii irraa bahanii biyyoota ambaa keessa jiraatan, torbaan Oromoo kun, jaalala, tokkummaa fi wal barumsa guddaa akka uumeef itti gammadanii jiru.

Hawaasni Oromoo biyyoota gara garaa irraa dhufan akka himanitti, simannaa hawaasni Oromoo Minnesootaa keessa jiraatan isaaniif taasisanitti gammaduun, Minnesootaan bu’uura tokkummaa hawaasa keennaati jedhan.

Walitti dhufeenyaa fi, jalalalli ummata keenyaa, yeroo gara yerootti dabalaa jira kan jedhan hirmaattonni kun, inni kun mallattoo tokkummaa saba keenyaa kan agarsiisuudha jedhan.

Torbaan Oromoo Minnesotatti, Hagayya 1 haga 8 bara 2015tti kan geggeffame yoo ta’u, torbaan Oromoo kun, jaalalaan kan jalqabamee fi, gammachuudhaan kan xumuramee ta’uun beekkamee jira.

Usmaan Ukkumeetiin.

#OromoWeek2015 Concert

Powered with Youth Leadership and Volunteers, the 19th OSFNA Oromo Sports & Cultural Festival Rises with Time | Celebrate #OromoWeek2015 in Little Oromia (August 1-8, 2015)

Adoolessa/July 22, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

It is not an exaggeration to say that the OSFNA annual Oromo Sports and Cultural Festival is the biggest celebration of Oromummaa, outside of Oromia. Kicked off in Toronto, Canada, in 1996 with a handful of soccer teams from around North America, the OSFNA annual Oromo Sports and Cultural Festival today has become a national icon of Oromo sportsmanship and cultural identity. Since the Twin Cities in Minnesota (Minneapolis and St. Paul), also coined as “Little Oromia,” have the largest Oromo population outside of the Horn of Africa, “Little Oromia” has become the most favorite host for the OSFNA annual festival, though other cities in North America had also been given the chance to host the festival over the years.

This year, too, “Little Oromia” will host the OSFNA festival from August 1 to August 8. During this week-long festival, members of the Oromo community in Minnesota as well as visitors from around the globe celebrate Oromummaa (being of the Oromo nation) with passion. Customarily, the City Councils of the Twin Cities also acknowledge the positive contributions of the OSFNA festival to the local diversity and economy by declaring the week-long festival an “Oromo Week,” thus the hashtag #OromoWeek2015 represents the OSFNA week-long Oromo Sports and Cultural Festival in “Little Oromia.” The OSFNA festival is also a moment for other civic activities, such as OLF meetings and campaign stops by Minnesotan politicians (for instance, Sen. Al Franken made a campaign stop at the OSFNA 2014 festival to help drive votes for his senatorial election).

OSFNA2015

Over the years, the OSFNA festival has shown great improvements with depth and breadth, especially since the election of the new youth leadership in 2014. Armed with the youth leadership and tens of other young volunteers from around North America, OSFNA – more than anything – is a venue where the dispersed Oromo community around the globe comes to connect to home away from home. With the increasing Oromo Diaspora population, OSFNA’s rise with time is a testament of the commitment of the leadership as well as the volunteers.

This year’s OSFNA events include men’s soccer, women’s soccer and the Abebe Bikila Legacy Race, which is a 2-mile running competition in honor of the Greatest Oromo Olympian and Barefoot Marathoner Abebe Bikila.

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/07/powered-with-youth-leadership-and-volunteers-the-19th-osfna-oromo-sports-cultural-festival-rises-with-time-celebrate-oromoweek2015-in-little-oromia-august-1-8-2015/

OLF Opens Branch Office in Little Oromia (Minnesota), Oromo-TV Reports August 9, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????fb367-alaabaanew

 

 

 

 

Board of Oromo Community of Minnesota Approves to Raise Flag of Oromia at Oromo Center in St. Paul, Little Oromia (Nageessaa Oddoo Reports for Oromo-TV) July 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromo.
Tags: , , ,
2 comments

???????????

Oromo Street January 13, 2015

Posted by OromianEconomist in 25 killer Websites that make you cleverer, Africa, MINNEAPOLIS, Oromo Street.
Tags: , , , , , , , , ,
2 comments

???????????

The Proposal to Name a Road in Minneapolis as “Oromo Street” is Approved.

Minneapolis approves Oromo Sreet

The hearing held by the Minneapolis City Planning Commission on Jan. 12, 2015, to decide on Council Member Abdi Warsame’s application for commemorative street names along the city’s Cedar riverside area has approved Warsame’s proposal.

According to the now approved Warsame’s proposal, the section of the 4th Street South in Minneapolis, Minnesota, between Cedar Avenue and 15th Avenue South will be named “Oromo Street.”

The Oromia Media Network (OMN) covered the news during its January 12, 2015, nightly news as follows:

Source: Finfinne Tribune | Gadaa.com

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/01/proposal-to-name-a-road-in-minneapolis-as-oromo-street-approved/

See also: http://www.opride.com/oromsis/news/3784-minneapolis-may-soon-get-a-commemorative-oromo-street