jump to navigation

Little Oromia: PRESS RELEASE ON THE ADDIS MASTER PLAN: Miniyaapolisitti mariin Master pilaanii Finfinnee irratti taasifame ejjannoo dabarfachuun xumurame. November 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

???????????Oromo Street in Little Oromia

Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people

 

(OMN:Oduu Sadaasaa 15,2015 Qopheessummaa):  OMNiin Dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti xiyyeeffachuun, Dilabata darbe, kutaa bulchiinsa Minnisoota magaalaa Minniyaapoolisitti hawaasa Oromoo waliin mariin geggeeffamee ture milkiin xumuramee jira.

Marii kanarraatti, Jaarmayaalee siyaasaa Oromoo, ogeeyyota lafaa fi, hawaasni Oromoo Minnisotaa baldhinnaan irraa qooda fudhatanii jiru.

Marii kana irratti Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo irratti hirmaatan, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawa Oromoo fi, Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromoo yemmuu ta’an, mata dureewwan maaster pilaanii Finfinneerratti gadi fageenyaan mari’atamee ture.

Marii hawaasa kana irratti ogeessa lafaa kan  ta’an Obbo Bizuwarq Ballaa, waraqaa qorannoo waa’ee seenaa lafaa kan Itoophiyaa  keessaa dhiheessanii jiru.

Qorannoo isaan dhiheessan kanaan, sirnoota bulchiinsa abbootii irree darban irraa jalqabee haga ammaatti, biyyattii keessatti bifa jijjiiratee saamichi lafaa geggeeffamaa jiraachuu himan.

Maqaa guddinna misooma biyyattii jedhuun, qotee bultoonni hedduun lafaa fi qabeenya isaanii irraa kaafamaa jiru.

Qotee bultoota lafa isaanii irraa kaafamaa jiran kanaaf beenyaa gahas ta’ee, bakki qubsuma biroo kennamaafii akka hin jirre obbo Buzuwarq qorannoo dhiheessan kanaan hirmaattotaaf ibsanii jiru.

Hogganoonni jaarmayaalee siyaasaatis dhimma maastar Pilaanii Finfinnee irratti ejjannoo dhaaba isaanii wal duraa duubaan ibsanii jiran.

Hawaasni Oromoo marii kanarraa qooda fudhatanis, yaada kennaniin, tokkummaan jaarmayaalee siyaasaa Oromoo murteessaa ta’uu dubbatanii, mastar Pilaaniin mootumaman karoorfame kun, guddinna misooma biyyattii osoo hin taane eenyummaa fi maalummaa Oromoo balleessuudha jedhan.

Ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyyoota gara garaa keessa jiraatan, tokkummaadhaan mastar pilaanii qindaawaa jedhamee mootummaan lallabamaa jiru dura dhaabbachuu akka qabnis dhaamanii jiru.

Jaarmayaaleen Oromoo kun, gara fuula duraatti tokkummaa jabaa uumuun walii galuudhaaf karoora qabaachuu isaaniillee marii kanarratti hawaasa Oromootiif ibsanii jiran.

Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun, mormii maastar Pilaanii Finfinnee irratti qaban ilaalchisuun, ibsa ejjannoo qabxii 15 ufi keessaa qabu tokkummaadhaan baafatanii jiru.

Ibsi ejjannoo isaaniitis  gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee,  Master Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuu fi, dantaa saba Oromoo hundarratti   waliin hajjachuu fi marii fakkaataa  itti fufuuf waliif gallee jirra.

Shira Maaster Pilaanii kanaa fi roorroo  bifa adda addaatin Oromorratti adeemsifamaa jiru hambisuuf,  furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa.

Kana males  ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Master Pilaaniitiin oofamaa jiru kana tokkummaadhaan daran akka mormuu qabu waamicha dhiheessuu isaanii ibsa kanarra baruun danda’ameera.

Dhumarrattis balaa sabaaba Maastar Pilanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf, itti gaafatamaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru ta’uullee ibsi kun nu mullisaa.

Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha jechuun ibsi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa bahe eeree jira.

Usmaan Ukkumeetu qindeesse.

 

Ejjannoo:

 

Nuti hirmaattooni walgahii shira Marii Maastar Pilaanii Finfinnee waliin walqabatee balaa ummata Oromoo irratti aggaammate ilaalchisee marii bal’aa erga goone booda murtiilee armaan gadii dabarfannee jirra.

1) Karoorri maqaa Maastar Pilaanii Finfineetin mootummaan TPLF/EPRDF dhiibaa jiru, kan magaalota 37 Oromiyaa irraa muruufi, qunnaan bultoota miliyoonotaan lakkaayaman ol lafa isaanitirraa buqqaasu ta’u waan amannuuf akka fashalu ni qabsoofna

2) Akeekni karoora kanaa maqaa magaalaa babal’isuutiin Oromoo lafa isaatirraa buqqisanii gaaga’ama hamaaf kan saaxilu waan ta’eef dura dhaabbanna

3) Magaalota kana dhuunfannaa Oromiyaa jalaa baasuun gahee Oromoon aadaafi sochii diinagdee magaalotaa keessaa qabaachuu malu hoongessuu waan ta’eef fashaluu qaba

4) Labsiin Magaalota Oromiyaa dhihoo kana bahe shira Maastar Pilaanii Oromoon mormu kana kara biraatin hojiirra oolchuuf kan saganteeffame waan ta’eef ni balaaleffanna.

5) Karoorri Maastar Pilaanii qaama imaammata duula saamichaa lafaa Oromiyaa guututti godhaamaa jiru keessaa tokko ta’uu isaatiin ni mormina

6) Saamichi lafaa Oromiyaa gututti deemaa jiru imaammata Oromoo hiddaan buqqisuufi duguuginsa sanyii waan ta’eef fashalsamuu qaba.

7) Olollii mootummaan sun akka waan Maastar Pilaanii kana mormuun guddina diinagdeefi ammayyummaa jibbuu fakkeessuuf yaalu dhara. Oromoon kan mormaa jiru guddina diinagdeefi amayyummaa osoo hin taane saamicha lafaa abba biyyaa hiyyoomsee amba sooromsuudha.

8) Qabsoo barattoonnifi qaamoleen Oromoo biroo karoora diinaa kana hoongessuuf godhaa jiran ni deeggarra.

9) Tattaffii dhaabbileen siyaasaafi sivikii Oromoo dhimma kanarratti hubannaan akka uumamuuf, ummanni tokkummaan akka sochoo’uuf godhaa jiran ni dinqisiifanna, waan dandeenhyu maraan bira dhaabbanna.

10) Tarkaanfii ukkaamsaa mootummaan barattootaafi jaarmayoota Oromoo Maastar Pilaanii kana kara nagaan morman irratti fudhatu cimsinee balaaleffanna.

11) Ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Maastar Pilaanitin oofamaa jiru kana tokkummaandhaan daran akka mormu waamicha goona.

12) Mootummaan shira saamicha lafaa Oromoon hundi tokkummaan mormaa jiru kana humaanaan dhiibuun gaaga’amaa hamaa fiduu malee faaydaa biraa akka hin qabane hubatee badii isaatirraa akka dhaabbatu akeekkachiifna

13) Balaa sabaaba Maastar Pilaanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf itti gaafatamaan mootummaa TPLF ta’uu hubachiifna.

14) Nuti jaarmayoonni siyaasaa marii kana irratti hirmaannes, gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee Maastar Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuufi fi dantaa saba Oromoo hundarratti waliin hajjachuu fi marii fakkaataa itti fufuuf waliif gallee jirra.

15) Shira Maastar Pilaanii kanaafi roorroo bifa adda addaatin Oromorratti godhamaa jiru hambisuuf furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa. Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha.

16) Oromia Media Network (OMN) marii seena-qabeessa kana qopheessuu isaatiif galateeffachaa, miidiyaan kun daran jabaatee hojii kana caalaa akka hojjatuuf gargaarsa keenyaan bira dhaabbanna; ummanni Oromoolleen deeggarsa OMNif godhaa jiru dacha dachaan addaan kutiinsa malee akka itti fufu waamicha goona.

Sadaasa 15, 2015

Minneapolis, Minnesota

– Misooma Hin Falminu

https://www.youtube.com/watch?v=h7VA-Zm12c8

 

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: