Advertisements
jump to navigation

Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples July 23, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomistfb367-alaabaanewOromia in the African Union


Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples


Obbo Ibsaa Gutamaa


Remnants of old Nafxanyaa system are taking Habashaa people as idiots when they presented crime committed somewhere in Africa as if Oromo were massacring their compatriots. But the people have shown them wisdom and forced them to apologize. These Nafxanyaa system hopefuls are running around spreading rabies to contaminate people to people relations. Therefore, it is advised to distinguish those from the true Habashaa folks. Oromo enemies also try to present Oromo liberation movement as if it does not have vision for other nations and nationalities after destruction of the Imperial Nafxanyaa system. Priority for the liberation movement is set as independence of the Oromo nation. But the vanguard of Oromo liberation movement had a proviso starting from its initial program; “It will work to bring about where possible political union with other nations on the basis of equality, respect for mutual interests and the principle of voluntary association.” Oromo, starting from their name are visionary people. Oromo means “People” or Orma. They believe that humanity is one, but each people is created with own culture and language and given a definite territory and natural wealth. However, those unsatisfied with their own nature want to change that natural order. That is how colonization (maaqnat) of Oromiyaa and other neighboring independent countries occurred. It was with heavy guns against spears, arrows and clubs that the Habashaa led force subdued nations found to the south of their kingdom. Those soldiers that wielded guns at that time were called “Nafxanyaa” irrespective of their national origin. “Nafxi” literally means ammunition; Nafxanyaa thus means man of ammunitions. Though it does not mean Amaaraa, Amaaraa and Tigraaway were the majority fighters and leaders of the colonial force. Nafxanyism is a system then established over Oromiyaa and others. There are their remnants that have still nostalgia for that system and remain problems to people to people relations. In a simple language the essence of Oromo revolution is no outside force will be ruler over them without their expressed will. Oromiyaa will not be the first country in which aliens live among natives. Let alone after declaration of human rights on international level, Oromo had lived respecting them before that from time immemorial with guidance of their Gadaa politico-social system. Law had been supreme for all times in Oromiyaa. Be the Oromo or non-Oromo everybody is expected to live by the constitution and laws of that nation. Be it what or where alien that came by force or guests will never be allowed to curve out an island in Oromiyaa for their own. Oromo nationalists have vision not only for those who are under the Ethiopian empire but also for unity of all African peoples. Founders of the OLF were youth under the spell of Pan-Africanists like W. E. Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah and others. Though Ethiopian governments well know that the Oromo question is the greatest of problems in maintaining their empire are afraid to address it. All of them have Nafxanyaa mentality of dominating other nations by force without their consent for glory and exclusive benefits from resources of their colonies. The “Qeerroo/Qeerrantii movement” is a continuation of more than hundred years of struggle against this. Oromo and all oppressed struggle shall continue until their sovereign right over their land and resources is recognized. Dr, Abiy is the leader of the reformist faction of EPRDF. There are organization rules against which he rebelled but there are also those that he has to retain to be legitimate. For this reason, he is still the leader of the ruling Ethiopian party. The office he occupies is the same old Ethiopian office and demands from him to maintain the dominant position of Ethiopia over Oromiyaa and all other colonies. That is what he has asserted over and over. Therefore, considering his government as an Oromo one is a failure of understanding relations of the very building blocks of EPRDF and Ethiopianism. Anyways he could be good for Ethiopia and the world if he could maintain supremacy of the law. That will also be good for Oromo for it will enable peacefully presenting their case. Oromo revolutionaries will not be distracted by Nafxanyaa hopefuls trying to smear Oromo name with fake demonstration; or be it when Oromo people are being massacred in all corners and their efforts to silence Oromo artist at such a time when the Doctor is calling for peace, love and “maddamar”. Let it be known that Oromo will no more remain subservient to alien rule. Oromo youth has shown them that they are not afraid of death when it comes to their right and the potentials they have to stop any aggressor. Oromiyaan haa jiraattu!Harcaatuun sirna Nafxanyaa durii ummata Habashaa akka raatuutt fudhachuun yakka biyya Afrikaa tokkott tolfame akka waan Oromoon lammii saanii fixeett agarsiiste. Garuu umatni gamnummaa agarsiisuun akka dhiifamaa gaafatan isaan dirqeee jira. Abdattuun sirna Nafxanyaa kun olii gadi fiigaa nyaanyee facaasuun hariiroo ummataa fi ummata gidduu faaluu yaala jirti. Kanaaf isheef ummata Habashaa dhugaa addaan baasanii ilaaluutu gorfama. Diinoti Oromo kufaatii sirna Imperiyaal Nafxanyaa boodaa, sabootaa fi sabaawota empayerittiif sochiin qabsoo bilisummaa Oromo daaya (vision) hin qabu jedhanii dhiheessuu yaalu. Durfannoon sochii bilisummaa, walabummaa saba Oromo akka tahe lafa kaa’amee jira. haa tahu malee kallachi qabsoo Oromoo waan tahuu dandahu akka kaa’ett; “Bakka dandahamett sabaawota biraa waliin tokkumaa malbulchaa, walqixxummaa, fedha waliif kabajaa fi akeeka fedhaan waldaa ummachuun hundaawe irratt hojjeta” jedha. Oromoon maqaa saanii irra ka’ee ummata daaya qaban tahuun ifaa dha. Oromoo jechuun, ummata/Orma jechuu dha. Ilmaan namaa tokkuma jedhanii amanu. Garuu toko tokoon umataa aadaa fi afaan saa waliin uumamee, daangaa fi qabeenyi uumaa beekamaan kennameefii. Haa tahu malee kanneen uumaa saaniitt hin quufne sirna uumaa jijjiiruu barbaadu. Akkasitt koloneeffamuun Oromiyaa fi biyyoota ollaa walaba turan biro kan tahe. Qawwee gurguddaanitu humni Habashaa fi kan kalchaniif biyyoota walaba, Oromiyaa fi saboota kibba, eeboo, mancaa, xiyyaa fi shimala qofa hidhatan cabsuuf kan bobbahan. Loltooti yeros qawwee qabatanii itt duulan saba kam keessaayyuu haa dhufanii “Nafxanyaa” jedhamu turan. “Nafxii” jechuun rasaasa jechuu dha; kanaaf Nafxanyaa jechuun nama rasaasaa jechuu dha. Amaara jechuu yoo baateyyuu humna koloneeffataa sana keessatt heddumminaa loltummaa fi hogganummaan kan argaman Habashoota turan. Nafxanyumaan egaa, sirna koloneeffataa Oromoo fi kanneen biroo irra buufate. Harcaatuun saanii sirna sana yaadan, kan ummataa fi ummanni akka wal hin agarre rakko uuman jiru. Afaan salphaan, annisaan warraaqsa Oromoo, fedhaan ifsatan malee Oromiyaa irratt alaa dhufee bulchaa tahuu kan dandahu jiraachuu hin qabu jechuu dha. Oromiyaan kan halagooti abbaa biyyootaan walmakanii keessa jiraatan biyya isee jalqabaa miti. Sadarkaa sabgidduutt mirgi ilmaan namaa erga labsamee hafee isaan dura yeroo hin yaadatamneef masaka sirna Gadaa malbulchaaa fi hawaasomaan masakamanii kabajaani jiraatanii turanii. Bara hunda Oromiyaa keessatt seerrii olhaanaa tahee jiraate. Oromoo tahee Oromoomitiin heeraa fi seera sabichaa ulfeessanii jiraachuutu irra eegama. Waan fedhe, bakka fedhe haa tahu halagaa humnaan dhufe haa tahu kan keessummummaan dhufe Oromiyaa keessatt laaqii dhuunffaa Qoree baafachuun gonka hin hayyamamuufii. Sabboonoti Oromoo kanneen empayer jala jiraatan qofaaf utuu hin tahin tokkummaa ummatoota Afrikaaf daaya qabu. Dargaggoon Oromoo ABO bu’uursan kanneen irra marsa Pan Afrikessootaa akka, W. E. Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah fi kanneen biroo jala turanii. Mootummaa saanii jiraachisuuf rakkinni guddaan qaban gaaffii Oromoo tahuu beekanuu, mootummooti Itophiyaa fala itt soquu ni sodaatu. Hundi saanii surraa fi bu’aa addatt argatanii jedhanii saboota biraa gad qabanii jiraachisuu kan fedhan sammuu nafxanyummaa kan qabani. Hamma lafa saanii irratt abbaan biyyuumaa saanii beekamutt Oromoo fi ummatooti cunqurfamoo hundi qabsoon saanii hin dhaabbatu. Dr. Abiy hogganaa murna haaromsaa EPRDF keessaati. Danbiileen dhaabaa inni irratt fincile jiru; garuu seerawaa tahuuf kan innii hambifates jiru. Kanaaf inni ammayyuu miseensa gola aangoo irra jirruu Itophiyaatii. Ergasuu, akeeki saa masakaa kan Itophiyaa dullattii, olhantummaa Itophiyaa, Oromiyaa fi fi kanneen biraa hunda irratt jabeessuu dha. Kanaaf motummaa saa akka mootummaa Oromoott fudhachun dhaabaa fi dagalee EPRDF qayyabachuu dadhabuu dha. Kan fedhe tahus olhaantummaa seeraa eegsisuu yoo dandahe Itophiyaaf dansa. Gaaffii saanii karaa nagaa dhiheeffachuu waan dandahaniif Oromofis gaarii dha. Yeroo Doktorichi nagaa, jaalala fi “maddamariif” waamicha godhaa jiru kana dogoggorsituun hedduu dha. Warraaqxoti Oromoo, yaalii abdattuun sirna Nafxanyaa, maqaa Oromoo balleessuun agarsiisa sobaa dhiheessuun; ummati Oromoo golee hallett halagaan itt rorrifamaa jiraachuu haa tahu, ogneessaa Oromoo ukkaamsuu yaaluu saaniitiin dagamanii karaa nagaa irra hin mittiqanii. Oromoon sii’achi hacuuccaa bulcha halagaa jala hin jiraatuu. Dargaggoon Oromoo waan mirga saanii ilaalu irratt soda du’aa akka hin qabnee fi buuba dhaabuuf humna riphaa qaban itt agarsiisanii jiru. Oromiyaan haa jiraattu!

Advertisements

The Oromo Question and the Answer it Requires May 19, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

oromianeconomist


The Oromo Question and the Answer it Requires


Every Nation and nationality under the empire is yearning for freedom from oppression probably except Tigray, which has freed itself but exported colonizer to others. It is half a century since the Oromo started struggle for liberation. The Amaaraa also have started to struggle for their unity and identity. Shekechoo, Sidaamaa and Gambeela were mowed down for demanding their denied rights. The blood of the massacred is still crying for justice to their respective nations. All others have unsatisfied grievances, which could explode at any time. Priority for the majority now is not collective concern but attending their immediate individual pain. There are those who do not feel the pain of each nationality they have collaborated in causing. They still want everyone to entertain their worst days under empire system as the good old days. But who are these people that want to impose on others their own dreams. Now every decision has to be made by one concerned. If there are common problems it needs the will of everybody to participate in the deliberation as equals. And every participant has a veto power on own interest. Therefore, the regional problem can be solved if only there are no self-appointed persons or groups that claim to have prerogative. Peoples have to meet directly. To talk about Oromiyaa, it will be good to understand the Oromo question, which is defined only by the Oromo for any possible negotiation.

Oromo question is about regaining the sovereignty on their country Oromiyaa and the human rights they were denied by alien war campaign. Sovereignty here means the supreme power and full right a nation has on own people and land, resources over and below ground and the natural environment in one’s territory, free from alien interference. By human rights here it is meant the recognition of a person for being human according to Gadaa constitution and laws, UN Charter and world conventions. A body that administers this interest on behalf of the Oromo nation is Oromiyaa state. The Oromiyaa state is led by a government formed for a limited period through election conducted according to the law. The government will have Caffee or a legislative Assembly, Office of the Luba with executive power and hierarchical bureaucracy filled with officials and professional workers used by the Luba office

The Oromo nation was deprived of its sovereignty in the 19th century, during the period imperialists shared out Africa among themselves, in the campaign known as “The Scramble for Africa”. The imperialist then took Ethiopia differently from other African countries for different geopolitical reasons. That was how they allowed Ethiopia/Abyssinia to invade independent countries around her and join their colonizers list. To enable her do that Italy, France, Britain and Russia provided her with massive weapons and military experts. Let alone dare crossing their boundary it was not able even to think, when both Oromiyaa and Ethiopia were armed with traditional weapons. It was after gaining weapons of mass destruction of the time that Oromiyaa was occupied and the Oromo turned into nation of serfs or “ciisanya. “Ciisanya” was a person having only one smoke emitting tukul and his labor freely exploited. Many of Oromo nationals were sold abroad and many boys and girls were taken home.

It was from among those they took home that they raised to high ranks changing their birth names and hiding their fathers’ names. Ras Mokonin, Fitiraarii Habtagorgis, Dajjaach Baalchaa, Fitiraarii Gabayyoo, Dajjaach Gabramaariyam etc. were Ethiopian officers known for their bravery and intelligence. Because it could expose Oromummaa their birth name and fathers’ name were never heard. Though his father’s name was never exposed Baalchaa’s name was left as it was give in “haammachiisaa” by Oromo Qaalluu after birth because he failed to fulfil the criteria priests wanted. Gathering captives and “ciisanya” they involved them in wars that does not concern them. Those that survived were never given equal treatment with their Ethiopian peers. Oromummaa was not a source of pride. Not only that of those recruited history of the Oromo nation as a whole was buried. Amaaraa language, culture and history was imposed on Oromo in Oromiyaa. Not only being sovereign, it even tried Oromo identity to be forgotten by generation that comes after occupation. World technological development brought changes to Oromo view of themselves. It raised the question, “who are we?” and surged forward with Oromummaa. With research and oral tradition, they got at home, they were able to learn that their fathers did not submit without resistance. With that they came across many Oromo heroes and heroines’ names in North, South, East, West and Center. They even came to know that there were many braves among enslaved Oromo with no match. Thus, they found evidences that the Oromo were not by nature cowards and ignorant as the enemy tried to inculcate in them. But for not knowing how to express it together, Oromo oppression has reached a point of exploding from over suppression. They now believed that Waaq did not create the Oromo to be servants for the Habashaa but were subdued by force. With that Oromo youth of the 60s were able to communicate and get closer. For the first time in order to present Oromoo oppression they were able to come out with a political organization with program. The organization they came out with was called Oromo Liberation Front (OLF). As a pioneer OLF contributed much to the political consciousness of the Oromo. But it is staggering before reaching its goal for several different reasons. Political leadership or political organization is required to articulate people’s grievances in a systematic way.

People’s oppression does not stop because leadership did not reach in time. Because OLF got weak many groups watching the growing oppression started to get organized to stand against it. Even the enemy camp started to create organizations for the Oromo to cool down their anger and derail their liberation struggle. One that came out viable among them was that created by Tigray group the OPDO. There are also Oromo groups that that accepted the Ethiopian Constitution and organized under it as Opposition. All those are not able to replace Kaayyoo laid down by OLF. But it is said, “one leaps the way one was hurt”. Oppression of the people has increased and reached intolerable level. But deciding to die defending themselves against evil all the people rose in unison with rage. It embraced all that came to it in support. The people were not as divided as organizations formed in their name. All that came to them were made part and parcel of the people. Taking the initial Kaayyoo put down by OLF and strengthening their unity more than ever marched together like they did in the 15-16th century. With that it has brought in enemy’s camp change that was never seen before. Oromo son has climbed to Ethiopian Empire power without being asked to drop his Oromummaa. Now the Ethiopians have no time to argue about profile but are looking for any one that they could set against Tigrean over lordship. Oromummaa is not contemptible for the time as long as their other criteria to be Ethiopian Chief is met.

Oromo people did not go into struggle with full force but had been warming up for it. Now they are moving in toto raising their arms to regain what had been snatched away from them. All have started to get together in social groups to practice Gadaa system to acquaint themselves with past challenges and knowledge. That is one of the symptoms for Gadaa returning with renewal. It will be inevitable that OLF will also get out of the quagmire it was thrown into and be part of people’s movement to reach its goal. Then all that left it would return. Oromo objective of independence and freedom will also hit its goal. Oromo means people. People do not shun people. Just like their name they will live in peace and happiness with all. Bickering over small dispute has to stop. Any arising problem will be resolved with “ilaa fi Ilaamee’ (art of dialogue). Oromo democracy is not democracy that majority imposes its will on minority. All decisions were passed only with consensus. It is such characteristic that makes it different from hither to existing democracies. Th Oromo believe that even the smallest community like Baiso, Karo, Kwegu, Maawoo etc. with population from 500-100 have their own territory and deserve respect and protection from bigger neighbors. The Oromo have no hatred for aliens but for abuses. It assures all that dictatorship will not be born from Gadaa heritage but democracy.

Liberation of Oromo means liberation of all its neighbors and beyond. Oromo hirelings being used as instrument of oppression by the colonizer will stop only then. It took the enemy long time to recognize the name “Oromo”. However, but when they talk about Ethiopia among themselves, even though they have proclaimed in their laws they won’t include Oromo and other colonies in their thoughts. Even if they include they take them only as something like star orchid. At heart, they know that Oromo are not Ethiopians. To mention few instances, in his letter of 29 October, 1862 to Queen Victoria, Teedros took Oromo being aliens on the same level with Turks. Minilik presented himself in his “Treaty of Addis Ababa” as Emperor of Ethiopia and “Oromo” countries. Whom do they want to tell them than their hero butcher kings. The Habashaa ruling class have used the Oromo for over hundred years. Oromiyaa became base for life of this ruling class. Oromo’s coming out with question of sovereignty threatened their luxurious life style. It is when plundering by force as usual is becoming impossible that they started to change tactics.

Now they are saying, in building the empire, the serfs and slaves and the masters have equal accountability and responsibility. Taking away all their land, denying their identity and oppressing and abusing them for over a century is forgotten. Discrimination between Ethiopia and Oromo country they call “Gaallaa Mareet” is taken as never existed. They chose narrating false history over asking for pardon for wrongs done and offering for discussion on future relations. Even had the story was true, it cannot over ride t a birth right; the present generation can say, “I will not live with anyone without my free will”. There had been no relation formed based on free will between Ethiopia and Oromiyaa so far. It is another question to say it can be formed in times ahead? Unless we bring to the same level our understanding for political concepts, democracy, bilisummaa and equality it will be difficult to create accord. The Habashaa conquered Oromiyaa after bloody war and kept it in the same way. Do they want to repeat that again? Time has changed, arrogance and greed has to be curbed for safe passage.

The Oromo know themselves as a nation whose identity is different from Ethiopians and that Ethiopia occupied them breaking them by force. Ethiopian registry also knows Oromiyaa as their “Qiny gizaat” (Colony). Present Ethiopian groupings do not want to visit their archives for verification. Oromiyaa for them is part and parcel of Ethiopia from time immemorial. Wrong premises lead to wrong conclusion, that is their problem. They are presenting descendants of early occupiers of Oromiyaa and those that went to Oromiyaa for different reasons and are living among the natives without communal territory. What they fail to understand is that immigrants do not have the legal right to deny sovereignty of natives on their country. The Oromo look upon persons willing to live with them as their own offspring. Except for the ungrateful few with nostalgia for Nafxanyaa system majority live in peace sharing whatever the environ offers them. There had been no threat to life and property of peaceful residents of Oromiyaa greater than that to the natives. Unless one alienates oneself nobody even notices that one is alien. Those that think differently are only those that hope return of Nafxanyaa system. That has now become history. Ethiopians have their own country as Oromiyaans have their own. If they go to each other’s countries it is required to live according to law of country they went to.

There are some that had been away from their country for a long time and speak Amharic and claim to be educated campaigning against Oromiyaa and the Oromo. They say to have made so many studies among them about governance and languages. Their study showed them that Oromo is not a nation; there is no something called Oromo country or Oromiyaa; that Qubee is not more convenient than “Fidal”. The whole issue is about business. If Oromiyaa remains subservient to Ethiopia they can get especial treatments through their connections; for those that have patented works especially on improved “Fidel” and Amharic language Oromiyaa staying under Ethiopia opens for them bigger market than in the mother country alone. They have already concluded that unless Amharic get superiority, they cannot break through the Qubee wall. The worst thing about these people is that they are appealing to Amaaraa nationalism for their own individual benefit. It is not their concern if Amaaraa and Oromo clash for they will not share the pain from distance. They cling to “Ethiopia name” because they are not sure to which nationality they belong except for being distant descendants of the colonial army commonly known as Nafxanyaa and having hatred for the Oromo.

Present conditions in the Ethiopian Empire are not the same with the past. The previous leaders lost the rein to internal struggle and are staggering unable to control even their surroundings. However, the stand many of them have on the empire is no different from the far past. One that mounted on the saddle of empire and is troubling people for last three decades ago is group of Tigrean ruling class. Because of its selfishness let alone sharing power with Amaaraa as before, they have looted what it had, and also put under question ownership on its surrounding area. The greater part of Ethiopia is Amaara. It was Amaaraa that completed empire building started by Yohaannis. Amaaraa could not save even Tigray while crying for Ethiopia. Its destiny is not becoming better than the colonies. Its rage on junior partner can be clearly seen.

It has become over four decades since Oromoo raised questions of sovereignty and reclaiming rights taken away from them. They use armed and political struggle for the purpose. Nature forces neighboring African peoples to live adjacently forever. For this reason, Oromo have repeatedly made statements that they give priority for resolving conflicts peacefully. However, they will never give up willingly their birth rights and their country. They will decide without alien interference on relations they will have with neighbors and on the way, they choose to live. That is why they are paying dear to get the right of nations for national self-determination realized. They will continue paying more sacrifice to guard what so far are achieved to respect the memory of those that paid their lives for them. There are those whose guts have melted, that say how long should blood flow, rather better to take whatever the enemy throws for us and live. One will not prefer begging what belongs to one from aliens over dying, unless one has birth defect. Some are born without honor and have no principle and know no “safuu’ to be trustworthy. They never complete what they started for they have no commitment for any cause.

As an organization the struggle that OLF wages first is to give Oromo rights mentioned above; then it is to establish independent republic Oromiyaa. However, it believes that it is the sole right of the Oromo people to decide on the way they want to lead their lives in the future. It is possible that different Oromo groups can have different suggestions. Therefore, all have the chance to present own suggestions for the people to choose from alternates. Be them aliens or friends they have legal obligation to abide by people’s free will. To stand against people practicing this right will be taken as arrogance and criminal act. As long as any people believe in their unity and ask to live together no one has the right to stand against them. It may be proper to ask how those who had been together go apart and what type of preparation is required? But that should not be actions which block the right of national self-determination.

The Oromo will not give consideration for those that try to make them doubt their choice and separate identity in alien language by calling them “Zaranyaa and gosanyaa” (racist and tribalistic”). For Oromo independence is a right. They will not give attention to those that do not respect for this right. Those that want to reimpose Ethiopian superiority on them are enemies. To ask for creating relations is one thing; but those that start with propaganda that Oromo interest is wrong has to ask themselves as to who they are to say that? For Habashaa to present themselves as having rights to decide on how Oromo has to lead their lives is only arrogance. Even if they take the existing federal system it will be with Oromiyaa state not with stronger federal hand. This may not go down with chauvinists. The existing constitution also needs to be renegotiated.

OPDO leaders said they have addiction to Ethiopia. Though they did not express it in this way there could be others that have similar addictions. Those that have addiction must be left alone to quench their craving or put in rehabilitation but should not be condemned. If supremacy of the law is guaranteed and the right to free self-expression is recognized for all, there is nothing that necessitates fighting. It will be good for all if there is condition in which one can go around and peacefully express oneself and share ideas with people. Those are all in the constitution of the empire. For this reason, the solution available is facilitating for practicing rights of assembly, freedom of self-expression and speech. If there is one that says that one will not solve problems unless blood is spilt he/she is insane. And if one says one will not recognize group rights one is only a warmonger. He is one that thinks Oromo cannot choke in return if choked. Oromo love peace. But they will not submit to one that denies them the right of sovereignty over their country and their identity.

According to the law EPRDF is one of the Ethiopian parties. It claimed to be elected by people and is in power. Since it represents the force that occupies Oromiyaa, its chairman being Oromo does not erase EPRDF being the enemy. For Oromo question to get answer it is the one with whom to negotiate and as well as against whom to struggle. It will be advantageous if the Ethiopian Empire can hold fair and free elections. It is easier to negotiate with democrats than with dictators. However, empires have never been democratized but dismantled. Ethiopian state had been around for a long period. But its system was a system lead by one monarch. Though that was changed the system that came after it however they pretend to come through election they were administration of one party. Those parties are controlled by one individual. The present party EPRDF could not free itself from Habashaa political culture. One that created it and have real power is an organization that abandoned Habashaa tradition called TPLF (Wayyaanee). TPLF/EPRDF jeopardized the general election and also turned the party into one-man dictatorial rule. Therefore, what they call democracy is fake. Because they are not willing to dismantle the empire they cannot democratize. The people are waging a movement that will uproot oppression once and for all for they can no more bear it. With that skirmish is happening in the organization. It has appointed a person who came with popular pressure as its chairman and the Prime Minister as well.

Peoples of the empire are not asking about the next election. All want the PM to chase out TPLF before that. To demand for chasing out TPLF means demanding to dismantle EPRDF. There are those that are preparing to turn Ethiopia to the days of the emperor believing that to be inevitable. A big Tawaahido monk even dared to come out cursing article 39 of the constitution. That means the oppressed that reached here paying sacrifice that demanded blood that flowed like flood are being looked upon with contempt. Therefore, it is only the struggle the Oromo started towards liberation that can give hope to peoples of the empire’s dream for democracy. Autocratic and democratic systems do not fit into each other. Unless people who desire to live in democratic system with equality denounce autocratic rule the two systems cannot exist side by side in the same camp. If all people could wage internal democratic struggle it would be easier for democrats to unite. It would only be deceiving oneself to talk about freedom and equality with dictatorial mentality.

If peoples of Africa strengthen their unity they can be hope for each other and all black race. It is essential to recognize that groups have their own culture, tradition, language and style of life. To separate and adopt elements that connect us and those that make it essential to depend on each other, will strengthen not weaken us. To make acceptance of equality of peoples a priority can serve as starting point of unity. One putting the other under control without his will, deceit, lack of transparency in relations between each other could only keep us apart rather than pulling us together. We can get solutions in common only if we can put issues that relate to history of the Ethiopian empire on the table and ask what is better for us? Otherwise the benefit of trying to present the history in distorted way would only lead to mistrust.

Today’s freedom could stop carried over yesterday’s slavery but cannot go back and erase it. Those that were master and slave recognize each other’s yester day’s status. To say a house that the slave built for the master and master lived collecting rents on it, is our common home that we built for each other will be naked foolery. It cannot be denied that the slave has put his blood and sweat into it. But blood and sweat is not paid for benefit of the slave but of the master. Today the master is in problem because the slave rebelled. As a result, he has started to say that they did both right and wrong together and have equal responsibility and accountability with intention of sabotaging the freedom the slave almost grasped. For that the master is trying to present as evidence the different wars the slave participated in and demonstrated gallantry. The slave participated in those wars not from love of a country but was driven to them by force. Let as see one of those wars:

Oromiyaa, Tuulama to Booranaa was occupied 1886-1896. The Battle of Adwa was in 1896. It is unlikely to say in ten years she was molded into Ethiopia and entered into battle travelling over thousand miles over whelmed with love of country. Wounds inflicted on the Oromo and others did not heal and people did not come out from trauma of war by that time. Whatever done was done by the slave drivers whip from behind. Oromo say, “Sirba Giddii kan mangistii” (Forced dance of the government) when forced to do what they are not willing to do. Minilik and Italians were then contemporary colonizers. They had different agreement between them. Abrogating treaties and clash between forces are not new for the world. What is new is the clash being between a black technologically backward country and technologically advanced white country. Both have recruited black fighters from countries they recently colonized. When on the Ethiopian side the colonizer and the colonized are both black notwithstanding color discrimination on Ethiopian slaves; on the Italian side the colonizer is white the colonized is black. The era was when blacks who were sold earlier and scattered all over the world were raising their heads and seeds of pan Africanism were being sawn; and Africa was being shared out among imperialists. To see defeat of the white was joy for all of them. It lifted the morale of those that fell under slavery. Mistaking the true nature of the conflict many took it as anti-colonial war against a colonizer.

The Battle of Adwa as being source of pride for black race it has also some covered up shameful deeds for the black. All captives of Minilik’s war with southern peoples like the Oromo were turned slaves and used as pack animals and domestic servants for Habashaa warriors. One can only imagine the abuse on those pretty little girls by them. White captives from the Battle of Adwa, were handled with care and respect, while a hand and a leg of each black captive were amputated and left in the field without any help. That they were crying for water until death put them to rest is documented in registry of history. That was not strange practice for rulers of Ethiopia. Teedros and Yohaannis had also done that on the Oromo. That was on text books of Ethiopian students, like “Ethiopian history” by Taklatsaadiq Mekuria. Minilik had cut breast and hand of Oromo he defeated on tree branches on road side. The Annolee and Asulee case can be cited among others. These days there are those that demand the destruction of memorial for victims of Harma Muraa Harka Muraa of Annolee. Why didn’t they destroy all these years the memorial erected in the center of Oromiyaa for the person who committed all the crimes. Are they not remembering him for achievement of that deed? How can such double standard be corrected?

How can a mentally sane person be proud of the likes of Minilik that committed genocide? Unless it was by force, how can one imagine the possibility of Oromo marching in the campaign that he was leading? That has now turned history. It does not change the life we are leading now and that of the future. We better try building trust. To lie to each other on identity of Oromo can be obstacle for that. There for if Ethiopians could keep their history to themselves, and stop irritating the others, they can negotiate on things that are useful for both sides. Otherwise, can’t it show that bringing their man-eater kings and praising on square common to all indicate that their offspring as well have similar cruelty characteristics? Oromo can have relations only with those that come for peace and reconciliation holding green grass.

After his defeat at the battle of Maycawu Haayila Sillaasee complained in his book that “Gallaas (Oromo) attacked us from the back”. Does that show love for Ethiopia? Modern Ethiopia is country of Amaaraa and Tigree yesterday and today as well. If one focus and listen when descendants of Nafxanyaa discuss about “being Ethiopian” at all times one could prove that. Their heroes are the likes of Minilik and Teedros persons that mowed down the Oromo and humiliated the survivors. Whenever they celebrate their anniversaries, it is a little short of tears as if these kings were dead only recently. With that we also get the opportunity to mourn our compatriots they mowed down. Their activists wrap themselves with the banner that the army of genocide was flying when it invaded Oromiyaa and expect the Oromo to march with them. We do not share, one country, one flag, common heroes, one common history to be proud of together and we do not have common feelings with which we could cherish the same past memories. Not only as class but also as nations, we lived as, enslaver and enslaved; ruler and ruled and oppressor and oppressed. However, we have lived together known each other’s ins and outs to some extent. We have lived together as individual friends and wife and husband; In general, even if you call us “Aramanee” (Heathen) many of us have the same religion with you. Could all those become bridges for future intercourse? Even if they could, they will not be reasons for continuing sucking our blood. For all purposes, let us put aside our vengeance and try as equal African peoples and form relations of which the black be proud of. Oromo do not discriminate human beings for skin color. But they say, “Hokkoon gara ofiitt haatii.” (The hoe throws towards herself).

Above it is tried to show our difference and our commonality. If we could stop trying inserting lies into our relations, there could be lots that enable us understand each other. For example, we are in the same geographical area with the same climate and weather. Those could sometimes get sever and unless tackled together it can be difficult to do it alone. We have rivers that flow to each other. It can be beneficial to use them with joint plan. We can pass through difficulties in our region if we recognize and respect each other’s rights and interests. When the Oromo say something why should Amaaric speaker jump to say “I know for you?” Unless one become them, can’t there be development? Can’t there be relations unless one is them? Can’t they exist unless they exploit Oromiyaa? If peace is wanted in the region they have to change old thinking. Oromo question is for regaining their stripped sovereignty and rights and live with abundance and happiness. Those could happen only if they could realize their right of nations to national self-determination up to and including independence without any obstacle put on their way. The questions what types of relations will they have with neighbors and with whom will they live forming union are questions that should come only after that? Let them be free first.

Some quarters have started to flatter the Oromo. They do not see Oromo actions as they are but interpret them to fit their interest. They push the Oromo to see the world not as it is but as they want it to be seen. For this reason, if Oromo raise questions outside criteria they put down for them they are given adjectives like narrow, tribalistic, secessionist or terrorist. From among them TPLF/EPRDF proclaimed OLF terrorist. Since then it is imprisoning, torturing, killing and abusing any Oromo that it hates as member of OLF. That is why the Tigree official stood witness of all prisons speaking afaan Oromo. Though what surprised him was the failure of the assimilation policy. The mark of all enemies of Oromo is condemning and demonizing OLF. That is why they attack it from all direction through inlets they get in order to keep it weak and divided. With stick and carrot, they have caused few dropouts from among malignant tumors of national struggle. There are still those who lament about the drama TPLF performed twenty-five years ago concerning massacres of Arbagugguu and Baddannoo despite individual Amaaraa that witnessed the act standing witness that OLF had no hand in them. This could also be TPLF tactic for diversion of the issue. Whatever they do, Oromo do something because they believe in it and will brag about it; hiding is safuu. The weaklings in OLF, unable to stand against enemy machinations with discipline are seen falling under them. OLF is an organization formed with the will of patriots and heroes and heroines. It should not be assessed by wavering, dishonorable cadres that have abandoned the Kaayyoo. There are those that intentionally or from ignorance want to divert the objectives of OLF taking these cadres as a reason. The true OLF is revolutionary. It will not turn back from advancing Oromo interest. Oromo independence, unity of Africa, and peace and calmness of the world are always its objectives. Long live Oromiyaa! Let Bilisummaa flourish!

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty, equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our forefathers!

Ibsaa Guutama
May 2018 Related article:

THE OROMO NATIONAL MOVEMENT AND GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE AGE OF GLOBALIZATION

Article by Professor  Asafa Jalata  published in European Scientific Journal,  Vol 12, No 5 (2016) 
The Oromo National Movement And Gross Human Rights Violations in the Age of Globalization, click here to read in PDF.

The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications November 8, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
7 comments

Odaa Oromoooromianeconomistan-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, EthiopiaFascist TPLFAgazi forces shooting #Oromprotsters in Babbile town, East Hararge . 14 March 2016

The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications

By Ibsaa Guutama


Emergency declaration simply means government issuing laws that could enable it control natural or man made crisis by suspending certain provisions of civil rights and/ or personal liberties for a given time and surrounding. Empire Ethiopia claims to have laws all through its existence. But it has been abusing human rights as if it was permanently under emergency situation. From among them the last twenty five years were those we tasted and are wounding our memories. Wala’ita, Sidaamaa, Ugadeen, Mazhangir, Benii Shangul, Afar and Koonsoo can be cited among those subjected to genocide. Once, Wayyaanee leader said that he can take measures simply for not liking someone’s eye colors. It has been about a year since the Oromo started uninterrupted peaceful protest because such arrogance and abuses became more burdensome and painful than ever. The energy released is so great that it has already shaken government of Wayyaanee from the foundation, attracted attention of world community and caused great devastation to human life and property. The Oromo are sure to at least end their subjugation by aliens. Protest later expanded to Amaaraa centers of Goojjam and Gondar. When they felt TPLF is losing grip over the empire many groups started to rally to get a share in the result as well as to stop Oromo national movement from dictating the outcome. Some want to share power with Wayyaanee, others want to totally replace it and still others to liberate their nations. Many look forward for the day and are making preparations, to participate in 1991 type transitional arrangement. It is like the saying, “Hearing someone saying Porridge Creek all women went out with stirring rod”. Claiming to suppress this protest, TPLF has issued what seems its last emergency declaration to enable it control the crisis itself created. This declaration is a martial law that puts the whole country under military rule. All constitutional rights are suspended. Major intentions of this declaration are continued occupation of Oromiyaa and hindering Amaaraa from getting the opportunity to replace Tigree.

The paradox is TPLF declaring that, wearing the mask of Kawa Xoonaa, the last king of free Wala’ita who was wounded and taken captive during 1884 colonial war in which half the population of the kingdom perished. This living captive mask seems to have come as harbinger of something final as the war was for Xoonaa. Southern Peoples and Oromiyaa will rise together as fallen together despite the quisling bait to derail their drive to freedom. Oromiyaa’s having rich natural resources, big manpower, intelligent and industrious population, the capacity to absorb aliens is a source of envy for so many. It is also different from the colonizers in nationality, language, culture and history that too had stayed scaring them. Therefore Oromo cannot ask “Why do they hate us?” They hate them because of what they have and who they are as well as the beacon of hope Oromo could be for all under colonial oppression. This deep sited feeling never seems to go away. A single utterance of an Oromoo nationalist at a conference they heard eavesdropping from afar had brought out all their ill wishes for Oromiyaa.

They have already taken solidarity placard at Amaaraa rally as a magic wand that has taken away Oromo aspirations for freedom and damped Oromo question once and for all. Solidarity with the abused is a righteous step of a humane society. But when it is attached to sinister motives and fail, it could create frustration among the unaware audience. There was no agreement between the two communities and so no betrayal as cried. They did not even notice that majority Oromoo have no vision for Ethiopia. Even taking it further they dared to question Lawyers’ Association leaders why they made separate meetings, “Are you not Ethiopians? They know that among them there are those that have decadent ideas like theirs but they crossed the red line because of their contempt for Oromummaa in those people. Be that as it may under the circumstance how can one come together with open heart? The so called “Forces of unity” as baseless as they are contribute to divisiveness rather than understanding among peoples.  It is better to keep them at bay so that their hate does not generate harm.  Contact with homeland Amaaraa and other peoples can continue if there is good faith.

The peoples generally called Habashaa stood together after crossing the Red Sea for advantage it gives them over people that were different from them in culture and language; otherwise they had never submitted to common constitution; their bond was that of marriage of convenience. They grabbed the name Ethiopia gradually from Greeks reference to peoples of Kuusaa and other African blacks and started using it off and on until Haayila Sillaasee officially declared it in 1941. It is a stolen name that replaced Kush in all records, spiritual and temporal. By adding all recorded history of Kush Itophiyaa they enriched their own. That helped them march under one mythological name, against their other African peoples. It was observable that whenever they get the opportunity they can even marginalize or push out each other from overseas relations. Without doing research on “The Book” he is carrying an opportunist Pentecostal priest who is saying people should listen to what he is thinking not to what he says, is heard meddling in nature of Ethiopia without knowing how it was formed. Ethiopia is not made in heaven but in Greek language.

The Amaaraa, leading in raids and battles in the past had taken other peoples and tried to impose on them by force Ethiopianism and their language, culture, religion, and history though not fully successful. Even that was reversed in i991 by recognition of TPLF of the right of nations and nationalities to be free. Pseudo Amaaraa organized as Ethiopian faced difficult after the fallout from power when it found it was not wholly Amaaraa. Those still are organized around the name “Ethiopia”. That is why Mallaa Amaaraa Party could not pick up because the “forces of unity” are halfhearted though more inclined to Amaara. They are mostly the “forces of unity” that formed Mallaa Amaaraa party. The gray area between Amaaraaness and Ethiopianism of “forces of unity” is blurring the cause of the Amaaraa and its relations with others. Expressing and exhibiting photo of Oromo prisoners at Amaaraa rally is a blessed deed and same was also expressed from the counterpart; but “force of unity” desecrated it. They tried to harass those with different opinion from them showing contempt for the nation. Freedom of expression is basic requirement in a democratic relation. They tried to hijack the good gesture between two struggling peoples for their own wicked end.

Tigree didn’t mix much with others but marched under the name Ethiopia without giving up own identity. Therefore when its chance set in it did not face problem but mounted the saddle under TPLF, with one army, one language and one culture betraying long standing Habashaa tradition. Old Nafxanyaa were disoriented when they dismounted from the saddle; therefore to get back to own identity came out as a test for them. It doesn’t seem Amaaraa and Tigree Nafxanyaa has ever disagreed as this time. What under lies their present quarrel is control of the empire accelerated by territorial infringement. Even the difference in banner that they made much fuss about is not difference in colors but about emblem. All past regimes had different emblems but had never been a point of dissension as the present. Historically use of flags with emblems is limited, most subjects use only green yellow red colors without emblems. Since the reign of Minilik, now for the first time Amaaraa and Tigree do not have one flag while Amaaraa and “forces of unity” seem to entertain the same.

Tigree has broken a covenant but it may not be something to complain about for they had come doing that on each other. Unlike the rift with colonies like Oromiyaa that are alien, theirs is internal contradiction emanating from TPLF’s greed, which seems momentary. From Amaaraa view, their boundary line is violated, their emblem with lion is replaced, and covenant of Habashaaness betrayed by Tigree. Oromo lost a country, identity threatened, life endangered and Oromo unity came under question. That is why transnational solidarity being fanned could be a source of misunderstanding because it is spontaneous and no agreement made as to its depth and breadth.  Amaaraa grievance is between Tigray and Amaaraa and so internal Ethiopian problem. Oromoo grievance is against Ethiopian ruler at this time, the TPLF. The solution for Amaaraa is accepting Takkazee as the border line between Amaaraa and Tigray and fair power sharing in future Habashaa government. Both Amaaraa and Oromo are asking respect for their rights from TPLF; they both were answered with bullets. Therefore they can probe how to coordinate their operation for the moment to stop it. This does not change the context that Oromo and Amaaraa are sovereign and equal people that can freely determine their destiny. As free people and good neighbors they can be great together.

As for fundamental question of Oromo it will be answered when right of nations to national self-determination is implemented for them. Whoever does not accept those cannot be their partner. The Oromo nation has the largest population in the Horn of Africa. Who have the authority to tell them how to lead their lives? The only thing they asked is for the occupation by minority to end. The world is in the process of forming a new world order which hopefully will offer justice to the so far suppressed. Its mission is to bring the world closer for economic purposes not to erase national identity as some want to mistakenly interpret it. Look at Quebec, Scotland, Catalina and Britain, were they running away from their union or were they welding it?  Can Ethiopian empire remain in the way it was, as aggressor? If Oromo youth says Oromiyaa is for Oromo, who can deny this legitimate demand. If you think their question is not legitimate let us put that to Oromo referendum? If you have any reasonable suggestion for the Oromo put it on the table not on the forum of insults and threats from those that call themselves “forces of unity”. These so called “forces of unity” are floating self-fabricating community of Old Nafxanyaa leftovers, who do not want to join where they legally or originally belong. These should not be confused with children of foot soldiers that lived integrated with the people even before land proclamation of 1974.  The most vocal of them are from garrison centers turned towns. Still the loudest are those in Diaspora that are already citizens of another country. It is only direct discussion between peoples that could create harmony and bring to an end centuries of mistrust not those baseless “forces of unity”.

However because people do not tell each other on the face some smart Alek can create confusion so that clear demands on the other side is not understood. For example, majority Oromo don’t want to be called Ethiopians or Habashaa. Since they believe Oromiyaa belongs to the Oromiyaans any one that wants to occupy her has to cross over their dead bodies. Victories Ethiopia registered at different battles on which individuals with Oromo blood had shown heroic deeds are not taken as their own.  They do not believe intermarriage and interbreeding can create political unity. They see country and individual relations separately. To treat their neighbors with respect and love is their culture. Oromo support strong union to be formed between peoples of Africa based on the will of each nationality. If a people try to put another under it without the other’s will and abuse, Oromo will stand with the abused. All relations with Oromo youth have to be based on points listed above. Don’t get surprised, after more than a century of oppression and dehumanization you have failed to break Oromo will, let alone in this era of advanced technology. If you have anything to negotiate about, base yourself on said stand. Be those neighbors or those born and brought among them, only proper and respectful approach, not insults as they used on their serfs are acceptable.

Under present treacherous situation, descendents of the Amaaraa that did not join the great colonial campaign but remained in their country are struggling to sort out themselves from myriad of peoples and assert their identity and unity.  However there is now a strange breed “forces of unity” claiming to be Amaaraa after colonial campaign leaders. The campaign recruited from peoples it captured on its way as soldiers and christened and Amaaraanized them. Those are their descendant calling themselves “Forces of unity” and want status of Oromiyaa as a colony to continue. They also intend to take towns in Oromiyaa including Finfinnee as Nafxanyaa Island in Oromiyaa Sea if they cannot control the whole country. Actually their regrets are discovering being from groups they have been despising so far. They do not want to integrate with them but curb their own territory in the mindset of Oromiyaa.  That will remain a dream for there shall never be half way liberation for Oromiyaa. They are also manipulating Oromo born from different ethnic groups as if they were aliens belonging to no group but ambassadors to Ethiopia from Mars. They always cite their marrying into each other, as an entitlement to the colonies. In that case Oromo have many in-laws in the world to claim Oromiyaa.

Not focusing on basic problem does not bring sustainable solution. Unlike the feudal system the capitalist system does not spend time and energy on vain glory but material benefit. These run away must realize that there is more benefit by investing as Oromiyaans than fighting the Oromo to be Ethiopian. Problems for the region are the empire system and elites with colonialist mind set.  The Empire has to get uprooted and thrown away for all peoples to be free. It has been a moral burden for many thoughtful peace loving ordinary Ethiopians who could have advanced their civilization rather than wasting time suppressing other peoples and become obstacles for their freedom and progress. Maintaining colonies are no more acceptable under the new world order.  It is possible to talk of the next phase between those that agree on this.  Abyssinians have to be satisfied with their own territory which includes Amaaraa country and Tigray collectively called Ethiopia. The dream of Imperial Ethiopia as theorized by ancient Egyptian monks will only remain a dream. The campaign to realize it has come to the end after about one and a half century and has to march back home.

With conquest of Oromiyaa the Nafxanyaa, enriched themselves with produces and natural resources, land and man power but did not plough back to their mother country like the Tigreans are now doing; majority of its descendents didn’t even visit their ancestor’s land. In 1974 they came to realize their mistake of abandoning the mother country which they could have escaped to, but it was too late.  Though it may be hard on them to get down from the pinnacle of power and live as equals with their tenants still where they were born is their country. In this case unless it is a mental problem there is no one that has no country. It is individual’s choice; but Oromiyaa will not remain under occupation for their sake. The matter did not emanate from being mix or lack of country but the desire to deny Oromo nationhood and sovereignty over Oromiyaa. This is how a mind formed by propaganda of over seven centuries thinks. The paradox of Amaaraa colonialism is thus, if not psychologically, the motherland did not get material benefit from colonial army exploits like classical colonialism or like present day Tigray, from wrong perception of pioneer Nafxanyaa.   As for relations of the Ethiopian Empire and the colonies it was not different from those of the Italians, French and British except their crudeness, level of technological development and similarity of their skins.

Those that call themselves “mix” are not from different races but black begot black. They were not born into white, yellow or red races. Those that fan this issue are narrow minded segregationist with chauvinist outlook and self-created identity crisis.  Because a child is born from Italians or Chinese, Oromiyaa will not become these countries. Ethiopians have codes to differentiate them and the colonies one is “Nitsu Etiyophiyaawii” (pure Ethiopian) and the other “minamintee” to mean the impure.  When Oromo youth started to wash off the impurity to become pure Oromo it was taken as treachery. Oromo purity is not that of blood but that of outlook. There are youth that are of non-Oromo ancestry but Oromiyaans that are involved in Oromo struggle and are paying no less sacrifice than others. Oromo born from different ethnic groups are among the top liberation heroes Oromo have. The majority, “colonial hopefuls” instead of standing with the oppressed class started to trace DNA. They became “force of unity” and those to whom injustice was done were branded “traitors, secessionist, narrow nationalists, divisive” for fighting for independence. The most ethnically eclectic nation by policy are Oromo.  It needs to be a visionary and self-confident, to recognize the right of nations to national self- determination.

Ethiopia is not a people but a myth and curtain to hide behind. It has served its purpose during colonial days. With colonial period de facto gone with its privilege for colonial hordes, Ethiopia can go back to her precolonial territory.  The matter concerns Amaaraa and Tigree. As their simpletons used to write, if Oromo are considered as “ciisanyaa” (tenants) with no country, it means peace is not desired and so the struggle will continue and truth shall prevail. Peoples that lost their history, culture, tradition and flag to colonialism are now coming out raising their resistance banner to claim their proper place among nations of the world. No one can tell them you are this or that without their will, but have to be treated as equals.

Oromo do not have any problem in forming any types of relation at any level as siblings and in equality with freed peoples. Since they have identical experience in life under oppression and contempt what they require to reconstitute themselves are similar. “Forces of unity” have to take note that calling Oromo gosa (tribe) which they are not is offensive. Ethnic also means a societal group that has similar culture, language and similar experiences not “gosa”. Gosa is a division of society above family lower than “qomoo”. Oromiyaa is a nation of several ethnic groups; even if it were single ethnic nation there is nothing wrong for such a great civilization and should not be presented as if natural law was broken. One chooses what one wants to be and no one has the right to impose own will on another. Who are they that want to ensnare over forty million people?

Wayyaanee is an outlaw that originated from the people of Tigray.  Its ancestors conquered Oromiyaa when it was not in a situation to defend itself. And it is now replacing them to accomplish their mission of destruction and add something of its own. Now the situation in the surrounding and in the world has changed. For this reason unless TPLF goes back to its den peacefully, it will be inevitable for it to leave by force, in the manner it came. Oromiyaa is for the Oromo, on what basis does Tigree or anybody claim to rule over them?  It happened from fire power imbalance at certain point of history a little more than a century ago. Now there is no moral or legal justification for continuation of the occupation. So far TPLF and those before it have ruled threatening with gun, and frightening with imprisonment and killings.

Now being numbed by abuses and fear of sufferings gone, peoples from all corners have risen saying enough is enough to the Wayyaanee. Instead of trying to abandon inherited tradition of oppression it is issuing laws to strengthen it. It has realized that its fall is nearing and that it cannot escape from the axe of justice.  For that reason TPLF has declared emergency Martial Law to cover crimes to be committed henceforth as if crimes of the last twenty five years will be forgotten. Measures it is going to take will not be different from the past in quality; number of actors and their concentration and frequency of action may change.

Free measures (netsa irmijaa) to incapacitate, loot, search, rape, kill and imprison without any consideration are going to be sanctioned, just like in their established tradition. The Oromoo had survived to the present even from the most unimaginable cruelty on human standard committed by their rulers starting from Teedros until this day.  Like them all, this one also has been trying to erase the Oromo from this planet. The Oromo have sprouting stumps that no amount of cutting can stop them sending out new shoots that can continue the fight for independence replacing the fallen ones. It is over a century since Oromiyaa totally came under military occupation. The present law may be taken as a psychological war to disrupt the revolutionary momentum that has almost crippled TPLF. Even though it is deploying all war machines it acquired as dependent of foreign powers to massacre the population in a desperate move, it cannot revive but can create damage with the last kick for life, which indeed are nowadays being reported daily.

From now on home burglaries, confiscations of communication and writing materials, gold, cash and live animals and materials of high value are going to be the norm. Torture, killings and rapes are going to be committed with higher rate unseen before not by will of soldiers involved alone, but as standing policy of TPLF government. Already it is told that thousands of snitches are employed to be paid lucrative amount for any piece of information on violation of emergency law. It is tempting for many to get the payment even if it were fabricating information against innocent compatriot, which has already started to be told. Under cover of emergency many institutions and machineries are going to be moved to safety of Tigray to be used after Wayyaanee retreat. So far protesters had imposed on themselves disciplinary limitation but henceforth it should not be expected under the emergency one. Culturally Oromo gives protection for unarmed peaceful persons that do not collaborate with the enemy and those that are war captives. It should not be a surprise if they also issue a proclamation countering enemy’s emergency declaration. Everyone has to be careful that it will be difficult to live with each other if one favors the enemy, give it comfort, or serve it as snitch. The situation demands to stand with the people at this time when injustice is being done, otherwise keeping silent could be considered as being an enemy collaborator. Both the war and its outcome are going to affect many relations.

Peoples started protest against Wayyaanee when the oppression reached intolerable level. The level so reached is one that made dying fending off preferable rather than live being tortured by it. Organizations operating under people’s name did not reach out for them for unknown reasons. For this reason they rose on their own. They started unarmed protest to give TPLF a chance to rethink its policy of genocide. They showed there crossed arms in front of them to show they were unarmed. But the response they got was rain of bullets. TPLF rather burned prisons with prisoners. It even disrupted religious celebration by scaring the crowd with helicopters, bombs and guns, killing many by stampede in addition to those that fell with gun shots. TPLF crimes are no less that Laurent Gbagbo who is now in Dan Haag had the world do not have double standards. TPLF caused peaceful struggle not to work for that country. As a result it seems protests are starting to changing colors. For this TPLF is solely responsible no one else; its abuses, like killing imprisonment, lootings, humiliations and suppressions are the cause for it.

Wayyaanee is making noise against this transparent movement saying there are foreign hands like those of Eritrea and Egypt involved through local political organizations without presenting any believable evidence. This is peoples’ movement and belongs to no organization. No one would have disliked if organizations have the ability to lead. It is the expectation of all that they strengthen themselves and give the movement a pattern. But instead they seem to have been conditioned to going around and socializing with adversaries of their nation to satisfy personal egos. TPLF ‘s Agaazii and federal police are all over Oromiyaa and Somalee Special Force in Eastern Oromiyaa are raining havoc over the people but no one is seen coming for the rescue. Had the movement got foreign support as alleged those blamed were African countries. Is it not on countries outside Africa that Wayyaanee depends for most of its administrative budget including those for armaments, training and management of its army? Are not Agaazii and police that mow down the peoples in particular foreign trained?  Do they believe foreign aid is blessed only for Tigrean warlords even today, like the British did after the battle of Maqadalla, when they denied captured armaments to Oromo forces that defeated Teedros with them and gave it to Tigrean outlaw? Since Oromiyaa is a country occupied by force she has all the right to defend herself with all means. The baboon sitting on its own bald butt points to another baboon’s and says look at his bald butt; Wayyaanee sits on its own bald butt and points to others’ butt that is even not bald at all.

Had Wayyaanee got the brain, it should not have opened its mouth about foreign interference in the empire’s affairs.  Wayyaanee thinks it has to use all the accusations on others that Darg used against it twenty five years ago. Most part of what Darg used to say were not totally false as that of the Wayyaanee; they were true. Oromo culturally do not like lies; and they do not hide the truth. Even if their own people lie they despise and reject them. It doesn’t mean there are no persons that changed their behavior because of sniffing around with aliens like the heifer that spent a day with the donkey. Such are dregs of Oromummaa. Any one that wants to befriend the Oromo should not lie or try to cheat the Oromo if they want to be partners in peace with them. As for foreign aid if help comes from anywhere it is welcome.

Oromo protest has put Wayyaanee out of balance. The emergency declaration it put out is only to give legal coverage for what it was doing unconstitutionally just yesterday. In the short days remaining to it in power, it is going to use the declaration as a cover to loot individuals’ property and to further humiliate the peoples. It is going to go away even without taking into consideration the fate of its PDOs, which it set against their own people. It wants to rub all its dirt on other countries rather than looking around for own redemption. Like its past practice it may perform criminal acts and prepare a drama to have caught foreign agents with evidence. OLF as usual is going to be the main character in the drama. OLF as formulated by the pioneer liberation fighters is the one that is self-reliant and independent. This is what continues haunting Oromo enemies; OLF the beacon of Oromo freedom. Look for the real not the impersonation. Our people have to watch what is going on around them and get prepared physically and temperamentally.  Our struggle is to win but must also be ready to accept win, win situation.

Oromo have produced many knowledgeable. But their level of political consciousness is still lagging behind that of the people. It is worrying to see some young persons ready to give up their rights before they get them. The winning Oromo outlook is that listed by the initial objective principle or Kaayyoo. That is why great value is attached to the name OLF by the Oromo even under situation of organizational weakness. Oromo intellectuals moving as professional or activists are expected to enrich and advance not emaciate it. It will be helpful if they function as people’s cadre not politicians. The recent efforts to bring together Oromo of different political views are a good beginning. From the first we learn that such meeting should stay private and no public broadcast allowed. Views raised by participants were taken out of context and some wounding words were thrown by the cacophonous “forces of unity”. It also exposed deviations in Oromo camp. It will be a step forward if such convention could achieve consensus on common rules of Safuu for all Oromo to observe. For now better keep ongoing Oromo deliberations stay within the Oromo audience until official statements are given. Any convention has to be guided from the home and reflect national aspirations not that of diaspora alone which live in freedom and have choices. Their messages have to be transparent showing clear stand and vision of the Oromo for Oromiyaa and its neighbors. What must be known is that at the end it is the Oromo people alone that can determine its future not TPLF, “Forces of unity” or even Oromo organizations. Enemy agent among cadres should be watched out.

Cadres of the people have to be the vanguard revolutionaries, courageous enough to challenge the status quo. With years of struggle the Oromo have forced the empire state to accept series of rights like those in the last constitution issued by TPLF/EPRDF government.  Nothing less than that is to be considered. It is the time when only the revolutionaries can produce result not tail wagging reactionaries. Oromo struggle is a national struggle and its priority is strengthening and enabling Oromo to get ready for emancipation and also to face third parties in unison. The blood of Oromoo children that spilled is not for deceptively hogtying the nation and throwing into enemy camp. Therefore those that are waging sincere struggle to empower their people have to watch out as not to be deceived by pusillanimous spineless Oromo Ethiopianists who are openly and clandestinely conspiring to sabotage Oromo struggle.

Even though Oromo organizations are many all claim in one way or other to have objectives to make Oromo life better and different from the past. Some might has slipped from the initial objective that Oromo struggle mapped out fifty years ago. That mission is not yet accomplished. Because some slipped into opposite camp before reaching the goal, the wheels will not turn back. Unless deviants can turn the wheel of Oromo revolution back, they are of no use to “forces of unity” however much they swear loyalty and being cosmopolitans. Presence of Oromo organizations that say we are there for you must be felt in the surrounding not from far off. Leadership is one that leads and not be led. It is how such vacuum is filled and consensus on minimum rules of Safuu that Oromo conventions have to try finding panacea for.

Criticizing or praising past or present actors discriminately, is an unproductive diversion that could harm the struggle; and so needs caution as not to create rift between freedom fighters at this time of national crisis. That doesn’t mean we will pass glaring sabotages on our struggle without exposing but we have to know the right place, time and audience. Oromo at home are dying on each other to bring about freedom and justice for all. It is a mass movement that no particular group could claim except the Oromo people. Any effort to advance Oromo revolution should be supported unconditionally. There are many that are trying to have access to the field of struggle denying this is arrogance and unproductive. Rather how to coordinate all efforts that will strengthen Oromo capabilities must be sought.  If wrongs are observed they have to be pointed out internally. Any negative information is of value only for the enemy.

Wayyaanee has renewed the over a hundred years campaign and declared genocidal war on the Oromo. Nafxanyaa descendants are wiggling to detract Oromo struggle for which millions were sacrificed from its right course denying the sovereignty of Oromo over Oromiyaa. To build support they are seen trying to agitate Oromo children born from non-Oromo parents to break safuu and join them. With contempt they want us to wave their flag, which they carried when they broke us and want us to applaud their rulers that committed genocide on us and suppressed our freedom and they praised our galtuu as if they are representatives we sent them. Knowing all this there are Oromo elites that trot after them like dogs conditioned to leftovers. The heroes they praise at every occasion are Teedros, Yohaanis, Minilik and other avowed enemies of Oromo. They do not realize that at least we have liberated our minds and the way we relate to them is not as before that of slave and master. The can no more impose their will on Oromiyaa and no more will Oromo bow for aliens. It is only with this understanding that they ought to approach the Oromo, their benevolent host. They always talk of Ethiopian unity which no Oromo opposes as long as that doesn’t include Oromiyaa in it. If they want unity with Oromo it is not impossible but the approach has to change. There is no one in this world that speaks for Oromiyaa except the Oromo. Let alone with preconditions to meet or talk to, Oromo are not willing to talk to any one that rejects the right of nations to national self-determination. That is also a test for Oromummaan.

Amaaraa in homeland and Oromo have no grudges between them. They have led similar life of destitution under Nafxanyaa tyrants. From Amaaraa generation of the colonial campaign era, before a century and half there were persons that participated as rank and file in those campaigns. Probably if not psychological boost they benefited them nothing but imposed on them rule of tyrants. Both have countries they love in which they bring up offspring, pursue their faith, resources, and culture and bury their dead in.  These peoples if they desire, they have the opportunity to deliberate on African unity, security of Horn of Africa and the protection of their mutual interest. To overcome the danger facing them directly today, they can also coordinate their operations. Normally, peoples want their boundary, security and their identity and interest not to be abused; not one to get dominance over the other. Dominance is the usual desire of those with autocratic mindset. Oromo do not have the culture and interest to deny other people are their freedom or conduct campaign against them. The advantages Oromo have in that region include having rich natural resources, having the biggest man power and their people being intelligent and industrious. Those are also what put them in disadvantage. Rulers of empire Ethiopia are one enemy. They want to monopolize their resources, deny their freedom and keep them suppressed. The group that calls itself “force of unity” also wants to get back to past oppressive system from which it was overthrown and do the same thing. Oromo give priority to peaceful resolution for problems in that region. If one comes with violence they will not give up without defending themselves. To bring peace to the region Oromo and Amaaraa in the homeland can play a great role.  Sane people know war is devastating and so do not hurry to say, “Bring it on!” There is no doubt that those that fight for birth right and justice shall overcome. Unless one sticks to national kaayyoo, there is no way to win trust from compatriots. That is why many run to the unknown rather that live in suspense with one that wavers at every turn. This problem has to be overcome in order to wage a victorious struggle. The solution may be to reexamine and put ones house in order so that there will be trust among freedom fighters and no enemy agent is implanted in their mindset. They have to be self-reliant and ready to pay necessary sacrifice until victory. The blood of our kids, mothers, fathers and siblings will not remain spilt in vain. The struggle shall continue until it germinates freedom! Oromiyaa shall be free! Justice to all human beings!


Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Ibsaa Guutama

November 2016


 

Oromia Today July 23, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, Ethiopia


Already the Oromo are subjected to genocide under Tigray Tigriny gang rule, a crime that is condemned by the world body and many culprits from different countries with lesser magnitude had been brought to justice at international courts. But that of the Oromo, Sidaamaa, Mazhangir, Gambeela is overlooked for not publicly declared reason, though the Oromo suspects it is part of the conspiracy that led to Oromiyaa’s colonization. Therefore the youth has to remember the Oromo saying about the snake that said “Abbaatu of maraa” (it is up to one to coil oneself) when suggested cutting it because it is too long. It is they that take the initial step for survival; help will come depending on their continued determination and commitment for human cause.


 

 

Oromia Today

By Obbo Ibsaa Gutamaa


The continued colonial status of Oromiyaa cannot be understood without understand the nature of the colonizer, the Abyssinian state. The power struggle within that state has lived not only creating tension to the Habashaa but also affecting the peaceful life of its neighbors in one way or other, more so since an era known as The Scramble for Africa. The catalyst in it, international conspiracy that started early is also still actively engaged exasperating the misery. Since then much had changed in structure and function of Habashaa state not for the colonies. Now suffice to try and see the relation of Eritrea and Ethiopia in context of Tigray Tigriny in the eyes of a mute observer.

Eritrean highland known as Kabasaa is occupied by Tigrinya speaking population similar to those in present Tigray sate. Both together are referred to as Tigray Tigriny and are majority population in Eritrea while minority in Abyssinia and Ethiopian Empire. Their last king that ruled both at the same time were Yohannis IV, (1872-1889) who was able to extend his rule over the rest of Abyssinian state and also sanctioned colonization of Oromiyaa by Shawaan king. Part of Tigray Tigriny and the whole present Eritrea fell to Italy after the battle of Adwa, 1896. It was transferred to Ethiopian empire in 1956. It is now an independent country. Its independence did not come easily. It has taken so many lives among who were gallant, brilliant and intimate friends of this writer with who they have experienced the ups and downs of student life at Haile Sillaasee I University. The dead also include his compatriots who were mobilized by the opposite side. This writer shall cherish the memory of his friends and never forgets the victimized compatriots as long as he lives. Let their soul rest in peace.

The Tigray Tigrinys are now in power in both Ethiopia and Eritrea. They are historically and culturally interconnected for thousands of years. Their country is a land mass bordered by Amaaraa, Agawu, Oromo, Saahoo, Afar, Kunaamaa and Beejjaa, almost all Kuusaa people’s land. In short they are the heart lands of Abyssinia mostly sharing the same political, social and economic life. For the first time they were politically separated when a part became Italian colony. It is historical accidents that separated them and when another similar accident brought them together megalomania of their leadership could not keep them together. From experience there is no win, win position in dealings of their elites. One has always to win by force or deceit. There cruelty against anyone challenging them has no bounds.

Their king Yohannis IV pulled out eyes of the Agawu king before him who was his brother in law and cut tongues of Oromo in Walloo from hate; he betrayed the trust of people like Waldamicha’el, chief of Bahiree Nagaash and killed them. TPLF is a copy of him. Because of such traditional lack of moral inhibition and democratic political culture problems were observed between the two comrades in arms. They overthrew the most brutal tyrant but did not to bring fundamental change to the system and liberate the peoples but to replace him in exploiting the colonies. Tyranny got more fertile ground in them. Both groups have their eyes on the colonies’, in particular Oromiyaa’s precious metals and cash crops and raw material for their presumed industries. During the Transitional Tigrean Government their combined force overpowered Oromo Liberation Army (OLA) and massacred gallant Oromo heroes and sent thousands to concentration camps to advance this ambition of theirs. Oromo are better than the steer that licks the hand of one that drives it to slaughter house to forget this. However, their authoritarian personality did not permit them to enjoy their victory together.

Since then we have seen against all expectations, how they went to the most devastating war few years after their shared victory over OLA. The devastation was of course mostly on recruits from other peoples, majorly Oromo not on their kin. So they did not feel the pinch much. During the emperor and the Darg the Army was dominated by Amaaraa core officers with few assimilado. In the present government it is totally Tigrinya dominated officer core for they had no assimilado to trust. They did not also trust their cousins, the Amaaraa whom they were rather out to break their morale. In both Habashaa periods the army belonged to the dominant group, though Amaaraa have given them some representation.

The previous army was loyal to the regime that ruled the empire, but separately organized from the civilian leadership up to the Darg. The Tigray Tigriny army is the regime; it is the total guerrilla force composed of one nationality. Historically no Habashaa rebel has dismissed the whole army of the vanquished like TPLF did but was embraced by the victor and remained army of the Habashaa. “We are the dead and also the leaving, so follow us” was their transitional slogan. Tigray Tigriny on both sides of Marab agreed on the dismissal. They changed that code and established all Tigray Tigriny army. They also agreed on short transitional arrangement in which different Organizations other than those of the Amaaraa will participate. But with understanding that power will be monopolized by TPLF in Ethiopia and Eritrea will be declared independent. No genuine Amaaraa independent parties will ever raise their head as long as the Tigrinyaas are in power. The new rulers had a policy that the empire will be geared towards supplying the needs of Tigray Tigrinys.

Though both Amaaraa and Tigray Tigrinys are called Habashaa after their place of origin in Yemen, they claim separate territory and language despite being political partner since they crossed the Red Sea. As a senior partner Amaaraa has led them to grandeur and victories over the neighboring peoples. It was the Amaaraa that pushed the Kuusaa people to farther south and expanded their boundary to Shawaa. It is Amaaraa that renewed the myth of Sheba to give Habasha ideological basis. Unlike Tigray Amaaraa have been growing by assimilating other nationalities as a result of which some have started to say there are no people called Amaara. In reality that is what is making them cling to the ancient civilization, Ethiopia, to cover ethnographic weakness. It is that weakness that the Tigrinyaa hammered on to reduce them to Amaaraa ethnicity and ending their disguising under the name Ethiopia. Without the assimilado their number will not be much greater than Tigray Tigriny as it seems. Now the assimilado and the opportunist who together call themselves “forces of unity” (FU) (euphemism for Amaaraa) are making the most noise against Oromo liberation; the assimilado remember the disgraceful chasing out from Gondar by Teedros of Ejjuu warlords branded as aliens after years of service to Habashaa Crown, in which they improved the system of justice in a way never seen. They are afraid the same might happen to them if colonies are gone.

Be that as it may, rulers of Tigray Tigrinys have deprived the Amaaraa of all their gains of the last century including the hard won colonies, three thousand year extension to empire Ethiopia, and sea outlets. Demanding from all individuals to register their ethnic identity, the assimilado which comfortably passed for Amaaraa, claiming to be Ethiopian now could not find roots to attach to. The lost sheep is back to its owner. Except the few that have nostalgia for the old Nafxanyaa days many appreciated regaining their lost identity. Thus Amaaraa is trimmed down numerically and psychologically. Amaaraa activists now are of two types; remnant of ancient occupying army (Nafxanyaa) and Amaaraa from the homeland. Most Nafxanyaa remnants residing in the rural towns except for calling themselves Amaaraa for being Orthodox Christians, cannot tell from where their ancestors were recruited or if they are really ethnically Amaaraa. Even if the family had mentioned a country of origin those that went to investigate will not be that much. The truth is they know only the countries they are born, brought up and live in. If not moles, they have equal rights with the natives.

But some of the remnants may not feel comfortable without super imposed Ethiopia in spite of the natives showing them love and tolerance on many occasions. Despite that there are those that feel the pain of oppression and identify with natives and believe only what they personally experienced not scare mongers’ tales. Some others yet feel insecure from their racist mentality and fear of retaliation for abuses they heard their forebears committed on the natives. Such have nostalgia for the past they never lived and will have a hard time to adjust. It is from these that “FU” recruit their vocal members. They are dangerous for any peace efforts that Amaaraa may try to make with the Oromo, because they are neither Oromo nor Amaaraa. Oromo means people, Oromiyaa knows no discrimination no hate, and any one that cries foul will be ashamed. Incidents could happen here and there but that could not be a reason to smear the good name of their generous hosts. It is against basic Oromo tradition to harm any human being, it is a safuu. Oromiyaa supports all peoples whoever they are that struggle for their liberation without any string attached.

The Habashaa from homeland had come into contact with the Oromo in schools, in particular high schools and colleges. Some did not believe their eyes Oromo having normal physical features different from the monstrous one they well told back home. Except for childhood racist bias which they had opportunity to correct, they had no direct physical confrontation as colonizer and colonized. That doesn’t mean childhood brainwashing did not leave stigma on their memory about the colonized. The psychologically formed glory of greater Ethiopia by propaganda of monks, daftaraas and opportunist historians doesn’t go easily. Those concerned have to find a way out to bright and peaceful future. Since they cannot revers what years of revolution by the down trodden has done to the empire, they have to accept the fact and try to heal existing wounds rather than rubbing salt on them.

Therefore, it is hoped they will be wiser than crying over spilt milk. Ethiopia is not the only country that lost colonies and adjusted themselves to their new size geographically, psychologically, as well as economically. Only self-reliance pulling back to their original holding can make one independent and proud. The Nafxanyaa days are long gone. Just like the Boer is not problem of Holand Nafxanyaa descent should not be Habashaa or Amaaraa problems; they are problems of the colonies. Unless they have intention of continuing dominating Oromiyaa further, they have to fight for their own liberation not claiming those Nafxanyaa decendants as excuse for their hidden agenda. The shrinking of the British Empire and recent UK withdrawal from EU can be a harbinger for future possibilities.

The Tigray Tigriny has at least recognized on paper that the colonial people have separate history and identity from the colonizers. This was criticized by Amaaraa elites and later by some Tigrinyaa elites. Though they have historical and blood relations Eritrean elites had fought for the right of nations to national self-determination and got it. It is surprising to hear them saying that for Oromiyaa is a distortion of history and blamed TPLF despite their earlier concurrence with it when they were buddies, in accepting that the empire was only a century old. No one can easily turn this back and retain the colonies under domination. They won it not as a charity from any Habashaa group but by their own sweat and blood. It is the culmination of century old struggle. It is what brought down the emperor and the Darg. Not realizing they are losing Abyssinia itself Amaaraa elites are growling about the loss of an empire. Tigray Tigriny, despite showing deceptive face now will eventually unite for wider hegemonic venture. Their saying, “Ya qooxuun awurd bilaa ya bibbituwaan xaalech” (To get more from the raft she lost what was in her arm pit) is happening to the Amaaraa.

Amaaraa have all the potentials to stand on their own. They have the resources; demography and experience to enable them do that. Therefore they are an entity to reckon with in that region. With Oromia they are neighbors with extensive boundary line. They are the vanguard of the Habashaa expedition that colonized Oromiyaa and so nearest enemy which if reformed can become strategic friends. Both can guarantee freedom peace, stability and prosperity for the region if they can stand together as equals. For both the initial priority must not be relation within Ethiopia but friendship as independent neighboring countries. Amaaraa should beware of organizations with baseless power mongering Nafxanyaa influence. Amaaraa’s longtime partner the remaining part of Tigray Tigriny is almost gone. The empire had no control over them for over twenty five years. TPLF is building its power base as never seen. Infrastructures for all activities are laid down. Social and economic institutions are built. They are at stage to declare independence or merger with Tigray Tigriny in Eritrea. No propaganda or appeal to history of “FU” can stop them. Amaaraa has to make peace with itself before trying to make peace with others. It is not easy to get rid of the illusion of being custodian of Ethiopianism that has rusted in subconscious.

The Oromo do not see their country as a periphery of Ethiopia but as its neighbor and a country with its own peripheries. Oromo do not feel marginalized in relation to Habashaa power but as occupied and deprived of their freedom by them. They are not complaining of being denied participation in their authoritarian system but of their loss of freedom. Thinking otherwise undermines how Oromo view themselves and all the sacrifices Oromo patriots paid and are paying to liberate their nation from occupation. It is disgusting when some Oromo claim expertise and air opinion contrary to vision of majority population only to be embraced by Habasha peers. The Oromo is determined that no Habashaa group can any more present itself as dictator on the life of other nations and nationalities in the region albeit as a neighbor with equal rights Distracting suggestions about Oromo rights and democracy are pouring from Ethiopianist Organizations. But no nationalist will be moved by those suggestions as long as Oromiyaa is under occupation and cannot freely express its will.

It now seems for the moment that only the two Tigray Tigriny rivals seem to be the only leading bulls in Abyssinian kraal. They mobilize all nations and nationalities under them to serve as cannon fodders in their senseless wars of dominating the kraal. For the Oromo such wars do not bring any material or spiritual benefit. Whoever wins Oromo remains the loser. The boarder points they are taking as pretexts for clashes now are all in Tigray Tigriny land. Though legally international, in reality it is a domestic Tigrinya affair. Now, for all nations and nationalities in the horn a task of liberating and developing themselves is awaiting them. The hegemonic plan of Tigray Tigriny groups for the Horn of Africa has to be stopped. The border issue is their own problem, no others should any more sacrifice their youth for others interest. Their fight will go on until one bull remains to head the kraal and that should be taken as their own business not of the colonies. Every other people in the empire are responsible not to serve force of tyranny dangerous to pan Africanism.

Tigray Tigriny was broken up when their partner, the Amaaraa colonized countries to its south like Oromiyaa. Their leader, Minilik probably did not want to risk his newly gained colonies when he agreed with another colonizer not to cross the Marab creek. Minilik was a proxy partner in conspiracy for the Scramble for Africa. Tigray elites had no power to challenge their new king but gave up on their siblings and part of their domain for which only few years ago Yohannis and Aluulaa were engaged in battles with Egypt and Italy in its defense. Despite Tigrinya leaders not supporting independence of Oromiyaa, Minilik’s colonies are on their way to freedom. The Tigrinya do not seem to give up on Amaaraa holdings as the Amaaraa gave up on theirs in the 19th century but will try to replace them as colonial masters and superpowers in Abyssinia and the Horn. This should be thwarted by all means. The time now has come to reorganize The Horn of Africa under a new order.

Instead of making peace with their nearest neighbor the Oromo, Amaaraa elites preferred to go after their vanguard organization, the OLF with smear campaign. They think they can win the Oromo by attracting some misguided unreliable renegade activists. The objective or “kaayyoo” articulated by the OLF were those in the hearts and minds of each free thinking Oromo, which even defecting of some of the founding fathers did not erase. That shows whether OLF is there or not the Oromo independence movement cannot be stopped. Therefore to address the concern will be to advantage of all sides. Any among the Habasha groups that respects Oromo interest can be a friend and partner for peace and freedom. Oromo have no special preference between them. Both together had caused Oromo people suffer for over a century. Now their falling apart means nothing as long as one remains confronting them. They want to be free and independent.

The overall changing world order as a result of technological revolution, do not tolerate old and archaic colonial relations to continue. The colonies likewise have awakend and demanding for their rights. Habashaa internal and colonial relations are cracking. The last two centuries had brought big fundamental change to Amaaraa than on Tigrinya. As a result it is imperative for Tigray Tigrinys to rethink and get reorganized for enduring security. Their internal conflict will be there only as long as guerrilla leaders of TPLF and EPLF are around. Their present quarrel in addition to power struggle between guerilla leaders is majorly over the booty of war that is left over from what they shared initially. They have no intention to destroy each other. As minority more inclined to group interest than Ethiopianism they have more chance of getting support from big powers. This follows the same logic of history of the British that left strengthening Yohannis IV of Tigray Tigriny with gift of arms favoring him over Oromo chieftains, Warqit and Mastawat of Walloo that defeated Teedros for them.

The seeming quarrel with one and friendliness with the other of big powers are not more than a temporary leer on kids. There is no country in the world that does not violate human rights but vary in degree. One Tigray Tigriny government have no less count in abuses than the other but there is double standard judgement by big powers. One is favored against the other to force it submit to their dictates and has nothing to do with alleged abuses. They are overlooking even genocide being committed when it comes to TPLF. Tigray Tigriny area is seen as strategic zone for global interests. Today we might think it to be at a distance because we are not feeling the strength and they are not taking Oromiyaa as a nation of interest. Even then any change in the territorial, political and religious formation in Middle East and in particular around the Red Sea is going to affect Oromo interest. If the Amaaraa stop whining about lost imperial glory and join the others in defense of the region then only can a fair and new political game start in the Horn of Africa.

When we talk about Habasha we cannot help to right away talking about their leadership that had been crooked, cruel, passionless and greedy all the time. But we don’t talk about the common Habasha people who are bigger than that. They are one of the kindest, humble, passionate, and generous and God fearing peoples of the region. This is what this writer who had travelled around in their country can attest. They can have biases against the colonized peoples from brainwashing of the leaders and lack of information. However they are as oppressed as the colonized people by those thugs and need fundamental reform. How did such snakes come out of dove’s eggs is so far an answered question. They have been sacrificing innocent farmers senselessly for their group’s glory from time immemorial. Over and above that, those leaders have brainwashed them to praise and be proud of those that subjected them to wretched life for centuries. That empty pride from ignorance and lack of information has made many to develop the attitude of being superior to peoples of the colonies. But people of the oppressor nation, have no excuse to go on keeping silent when crime is committed in their name.

In the present world the struggle for survival has prominence over the rule of law. Human beings had been trying to put rein over greed that could be detrimental to survival of the race if left unchecked. That is why civilizations had emphasized the rule of law for peaceful coexistence. There is no civilization that gave prominence to rule of law than Oromoo civilization. But when they encountered those that believe in rule of the muscles they became at disadvantage. The word “law” has especial place in their thought so they revered alien laws as if they were their own. But when they realized they were devoid of safuu (ethical considerations) they rejected them. That is Habashaa tradition carried down to this day as exemplified by TPLF elections.

Democracy is said to be government of the people for the people by the people. TPLF claiming to implement what culturally it has no clue for ended up forming, government of itself, for itself, by itself. Somehow the Oromo survived colonizers greed and cruelty for over a century. Now with increased challenge to survival, Oromo nation has no choice but fight back hard until independent Republic Oromiyaa, is formed.

Peaceful struggle for over six months did not bear fruit. Few voices from democratic centers have tried to make the voice of the voiceless Oromo to be heard. But those that could stop the tragedy gave more attention to self-interests’ strategic advantage and rather continued building abusive capacity of the dictators rather than alleviating human suffering. During the last six months conservatively estimating more than five hundred have died but TPLF argues that number is exaggerated as if killing any number is justified. They have made killing style of administration, forgetting its criminal dimension even when they talk in public. Unlike the old Nafxanyaa these can do anything to build their national capacity and destroy that of the colonies. The old Nafxanyaa developed a theory that all the land up to Lake Victoria was theirs, part of the motherland. So, most of their exploit were not invested in Amaaraa homeland. Tigray Tigriny are classical colonialist, they are not only taking the resources but even had dismantled factories, and removed all moveable even soil and taken them away just like colonizers did to Eritrea. They have now superb infrastructures, hydroelectric power, sea ports etc. that could give them capacity for self-reliance if they were reunited or even if they make peace. That is done at the expense of Oromiyaa with its raw material and market in their mind for their fledgling industries. Is it not said, “The wise cuts wood for yoke from the threshold of a fool”?

The Oromo, including those who think are lodged in alien court comfortably, must realize that their identity is under threat. Trying to stabilize what struggling oppressed people have put out of balance is to dig ones grave. It is only revolutionary Oromiyaa that could keep them afloat. Hegemony of any group of colonizer will strive more to turn them into individuals that it could turn around at will. If that happens, individual rights and “one man one vote” will be emphasized and peoples’ rights pushed down to the level of self-help organization. No true child of the Oromo will give up on the sovereignty of the nation for a second class right of Ethiopian citizenship. After destroying their national (group) identity all the injurious defamatory and derogatory references will come back to dehumanize them as usual. So far those have affected self-confidence and determination of most of them. Unless it is cleansed, the nation will turn to a nation of quitters and swindlers. Only better offer than the Tigray Tigriny constitution is henceforth acceptable and that is independence.

Already the Oromo are subjected to genocide under Tigray Tigriny gang rule, a crime that is condemned by the world body and many culprits from different countries with lesser magnitude had been brought to justice at international courts. But that of the Oromo, Sidaamaa, Mazhangir, Gambeela is overlooked for not publicly declared reason, though the Oromo suspects it is part of the conspiracy that led to Oromiyaa’s colonization. Therefore the youth has to remember the Oromo saying about the snake that said “Abbaatu of maraa” (it is up to one to coil oneself) when suggested cutting it because it is too long. It is they that take the initial step for survival; help will come depending on their continued determination and commitment for human cause.

It cannot also be forgotten that thousands of Oromo youth have been butchered between Eritrea and Amaaraa junta run Ethiopia, in wars that did not concern them. They never got proper burial for they were the concern of no body. Now also the same history is repeating itself under Tigray Tigriny gang domination. Fresh bones are scattered from Bure to Aqordaat added to the older ones from Ambaalagee to Qaaroora. The same is happening in Somalia. Henceforth, no self-respecting, patriotic Oromiyaan should participate on either side, they have own country called Oromiyaa to die for. Let the Tigray Tigriny kill each other for theirs if they wish. Oromo youth have to resist all temptations and coercions for recruitment. It will be a blessing if their carrion were fed by hyenas and vultures of Oromiyaa rather than alien scavengers. Colonization has left on Oromiyaans scar that cannot easily wished away with continued exasperation of the misery just like its beginning. They have come so far dying, dodging and humiliating themselves to survive. They can no more continue like that. Tigray Tigriny rule has to be the end of all abuses they can bear. Oromiyaa’s patriots like American liberation activist Henry Patrick of 1775, are saying “Give me liberty, or give me death!”. Henceforth no one could tell the Oromo what they want unless they ask for it. There is no turn back from the path of liberation. After seeing how a part of Tigray Tigrinys gang subjected them to untold misery it will not be hard to imagine what their prolonged combination could do. They are hungry vultures that know no consideration. To fear death facing extinction and humiliation is not Oromo way. The clandestine plan of Tigray Tigriny to extend colonial rule further, not only replacing but destroying the Amaaraa if not today will happen tomorrow. Readiness to combat it is imperative, because whatever happens to them could affect their interest, Oromo have to watch out their neighborhood.

Long Live free and independent Oromiyaa! Victory to the oppressed! Justice shall prevail!

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Obbo Ibsaa Guutamaa; goota Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti bobeesse nama jabaafi seenaan barabaraan yaadatudha!

What is Democracy? Demokrasiin Maannii? November 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

 What is Democracy?  Demokrasiin Maannii?

By Ibsaa Guutama, Gubirmans.com

What is Democracy?

By Ibsaa Guutama*      November 2015

It is doubtful if all those who exalt democracy understand it in the same way. For this reason, let us see if we can find a common ground for Oromo activists. As the son of the last Gadaa practiced in his birthplace, no one, this writer believes, will contest his Gadaademocratic heritage. But so what? What matters is only if he practices and defends it. The word democracy (demockratia), they say, came from two Greek word “demos” for people, and “kratia” for government. The words of Abraham Lincoln in modern times expresses better the Western concept of democracy, which is “a government of the people by the people for the people …” This is notwithstanding the framework in which it is practiced in different countries. From what we observe, genuine democracy is a difficult dream to be realized. Even Gadaa or Oromo democracy, which was more inclusive, was not perfect. Evaluating democracy has to start from structure and function of an organization. An organization is its setup, its kaayyoo and its members who have pledged to struggle for a common cause respecting its laws and regulations; any democratic member or leader is judged by one’s integrity, one’s commitment to the organization, priority one gives for comrades’ concerns, and respect for organizational laws and procedure, and how much one understands national and international human and technological developments.

For this writer, democracy is a way of life where all people are seen as equals irrespective of social position, education, skill, race, ethnicity, etc. All genuine democrats accept the rule of law, encourage participation of members in decision making, and do not try to silence dissenting voices. That distinguishes them from autocrats, oligarchs and totalitarians. Leadership in democracy is based on election with time limit. In certain cases, elected leaders could turn autocratic or oligarchic abandoning organizational rules and objectives that demand all-inclusive teamwork. Autocracy is a rule by an individual. Oligarchy, on the other hand, is a rule by an elite group or clique. In both systems, there are some who initially come through election, but ignoring rules and regulations that had brought them to power, they start to rule by whim. Such usurpation of power cannot be enduring, but the devastation it could cause may be realized later. That is how Hitler came to power, and we know what happened to Germany and the world; Wayyaanee is on the same course and is on its way out. Therefore, there is a lot to worry when someone starts to stray from lawful practices. He or she may get away with it once, but that does no good for the struggle and future member relations unless corrected.

The first schism in OLF was between young brothers who claimed of being more Oromo than the other instead of showing patriotism commensurate with their kaayyoo. The unexpected is, all that came later in senior years who wanted to prove who could faster find out a way to win aliens favor irrespective of own political loss. That is how diaspora Ethiopianists became vocal and daring in a never-seen way. The struggle against oppression is not advancing; individual activists leading it are not materially benefiting yet – and are not searching for a way out. If errors are pointed out, every one is fast to take a position for self-defense and viewing comrades as adversary. What is going on is difficult for a quick analysis. At present, one can smell prolusion in the activist ranks. All the agitation for liberation, all the condemnations of treachery are now forgotten with temptations from colonial masters, even to a great surprise of former pariahs.

All the spilt blood of sisters, brothers and comrades are erased from memory. Some of them are suffering from the struggle’s fatigue; there seems no stamina or honor left in them. It reminds one the two Wayyaanee men and musicians who surrendered and started to give out secrets they held to the Darg during its waning days in return for some protection and comfort. But the fanfare did not last long, the defectors and Darg had to run for their lives. Numbed Oromo politicians are also hurrying to the same end. They will surrender to leaders of the empire and their running dogs to flee again soon, now with their hosts. No one can stay mentally healthy and in peace betraying the Oromo legitimate cause.

Elections usually create bodies that are individually and collectively responsible to the electorate. For that purpose, there is a division of labor and accountability governed by rules and regulations among them. But leaders who have autocratic tendencies break those rules of procedure deceptively and take the law to their hands. In most cases, organizations have executives and a policy-making council or Parliament, which has a supreme power. All power that is not clearly mandated belongs to this council. For autocrats, this mandate is time-wasting and unnecessary. Such autocrats are prone to a third-party influence. Third parties pursuing their own interests prefer partners whose hands are not tied by democratic procedures and accountability. That is how the objective principles of democratic organizations are derailed and distorted by self-seeking individuals in cahoots with sinister interests. For example, that is how Wayyaanee ended up serving individual leaders and foreign interests instead of peoples who elected it.

Legal procedures are laid down so that each division of an entity plays as a check-and-balance on each other. The executive is mandated to implement policies based on guidelines policymakers lay down for it. Chairperson’s duty is to coordinate the work of members of the executive and act as the public face for the organization and do other duties clearly mandated to them by the higher body. That does not mean they cannot suggest new ideas, but it needs approval of their comrades. Members and other functionaries can be asked for their opinions or be informed on the state of their organization, but cannot vote on policy issues outside their competence. Such practice existed only in direct democracy, not representative one.

In representative democracies, leaders may take to the mass members or to those the issue on hand concerns to put pressure on the policymakers though they have no legal significance and do not justify circumventing legally established procedures. However noble the reason for circumventing might be it cannot outweigh abiding by the law in the long run. For instance, in OLF, a body that represents the National Kora as the supreme policymaker is the National Council. If the executive take action on matters that are under council’s jurisdiction without its authorization that does not worth a penny, and is not binding on anyone, but only holds the perpetrator accountable. All deliberations require quorum to be valid. The chairman is a member of the executive committee. Relevant decisions are made through the committee. Such is how decisions are supposed to be made by this organization that has sacrificed so much for democratic rights.

By their oath of office, elected members have committed themselves to be answerable to their constituency individually and severally. And they cannot remain neutral when organizational laws and regulations are transgressed. They ought to struggle for rectification and a redress mechanism when wrongs are done. Disloyalty to the organization and its instruments show contempt for principles it is based on and the goals it aimed at. By doing so, they are making the force behind the organization’s creation irrelevant. That would seem as if they have found a new function and a new loyalty for it. Procedures are laid down to curb authoritarian tendencies which are common to human nature and protect the organization from turning against itself. But that could remain a wish when members are not politically conscious enough, and mobs are turned against to harass them. In Gadaa tradition, elected leaders can be recalled for slight deviations. Not now. The enemy and its agents want Oromo activists to get engaged in internal bickering and schisms, as to make them not bother with the status quo in the empire. This has to be avoided and focus must be on implementation of organizational program in any way possible. The imperial status quo has to crumble whether they like it or not.

If not led by those committed to the cause, it will be naiveté to expect a strong and democratic organization. Without strong organization it will be difficult to win a war or to deliver what one promises. The major causes for weaknesses and dissensions in OLF so far, despite the great potential it could mobilize, are leaders not adhering to organizational objectives, rules and procedures and lacking dedication for the cause. Weak leaders of organizations sometimes seek for strength from external sources rather than internally. That is sure to adulterate all aspects of the organization and its struggle. OLF has a declared anti-colonial agenda. All its relations must be based on this agenda, not on refurbishing the empire state. To remain OLF, understanding current world situation, current Oromo youth demands and maintain independence of the organization is needed.

Unfortunately, devotion to the cause or original kaayyoo, consistency of outlook, unwavering commitment to Oromummaa, determination to sacrifice and valor are becoming rare commodities for many. When OLF shows some hopeful trends, there were those who stampede each other for favors; and when things are not favorable, there are those highly flexible whose conscience doesn’t scratch them a little bit, but hide under faith and region – and try to throw stone at it. On the other hand, Oromiyaa has produced some leaders who are allergic to criticisms – who give ears for alien propaganda, but deaf to members’ comments contrary to theirGadaa heritage. They generally fail to realize that dodging the truth will have always far-reaching consequences for the struggle. For this, no one has more experienced than the OLF. As a remedy, those engaged in the struggle must believe that OLF is greater than anyone of its members and no individual whim can replace it; no one has the right to silence member’s voice from expressing one’s opinion and no one should be hindered from exercising one’s rights and duties. If this is done, there could be internal harmony and there is no reason for the organization not to be strong. Strong organization can approach the world in unison and in one voice, and form alliances in accordance with its political program. But who wants a strong OLF?

A weak organization becomes only an embarrassment for the nation. As a nation with Gadaa heritage, Oromo takes democracy as a way of life where dialog is practiced rather than dictation. Inequality, discrimination, favoritism marginalization, deceit and partiality have no place in democracy. It is a system where the law is supreme over individual’s idiosyncrasies. Leaders and members must reflect democratic Gadaa values at all times in private and official lives. They have to show commitment and dedication for fulfillment of the national Kaayyoo. For a national organization, the motto should always be “Nation’s Interest First.”

The first known democratic system of the world which gave the concept for the government of the people was for equals or free men. Women, slaves and foreigners were not included. It had stayed so for centuries. Voting rights for women did not yet become universal. There is also no perfect model for democracy where people live in harmony with each other and natural environment, enjoying fruits of liberty. Unless the attitudes towards women are changed, it will be like working with one hand amputated. Women are the most important members of human society, and no less productive and resourceful than men. Denying them equal rights with men is probably the most absurd thing that humans have done.

Gadaa system may have no rival – concerning the paying attention to the marginalized, including women in relative terms. That this truth is not mentioned by historians of the world makes history of democracy incomplete. The Oromo do not fit into their classification of society as savage or barbarian. They are shy to call them not civilized like some ignoramus, because in their hearts they know that Oromo civilization precedes theirs. Gadaa is a democratic system ala Oromo that existed from time immemorial.

Oromo society is divided into five Gadaa parties and periods. Each citizen belonged to a Gadaa to which his father belonged. They are those five Gadaa that take responsibility of ruling the nation in turns. Each Gadaa stays in power only for eight years. A Gadaa grade prepares itself from childhood until the stage of Raabaa-Doorii – where it will be ready to take power from the ruling Gadaa orgogeessa Luba before it. Therefore, there is no chance for aGadaa to stay in power a day over eight years without jeopardizing the working of the system. Electing their leaders is the duty and responsibility of each Gadaa.

All male members of the Oromo society are divided into age groups or hiriyaa (peer) separated by eight years. Each hiriyaa group has a social, economic, and political role to play for eight years in aGadaa tier. Grooming for leadership starts at early age and goes own until the time of taking over political responsibility. Thus, all male members are involved in all affairs of their society from birth to death. That is what we call Gadaa democracy. Hiriyaa above 8 years of age are given the roles in aiding adults, serving as scouts, military training and fighting, and ruler ship and administration of justice. Relevant formal and informal education is given at every tear. Thus, an Oromo adult was a well versed person in all aspect of societal knowledge and duties. Now since collective formal and informal education has ceased, one has to use those who got chance to go to modern educational institutions; just like the ancients used the highly enlightened Raagaa.

Women had legal and ritual roles to play in their own right though governing is men’s duty. The Siiqqee institution depicts these roles of women in Gadaa democracy. There are political and social rituals which cannot be completed without their involvement. The Siiqqeeis a sacred stick, symbol of women power through which they find their ways through social webs, and get their human rights respected. Let alone in the ancients, even in modern Western world, women got voting rights relatively very recently. The UN adopted, “Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” in 1979. Even today, these rights are not recognized by all or are recognized with restrictions. Compared to those, ancient Oromo women were in a better position than them with their Siiqqee prerogatives.

For governance, there were elected legislative and executive bodies. Their functions include also the administration of justice under Gaaddisa (Shade). Though the administration of justice is not separately organized like in modern Western systems, it is said to be the most impartial and well thought. Qaalluu, which was hereditary institution, had also significant role in society. The first two are elected and filled with Luba hiriyaa group. Justice, in most cases, is said not to be left to one Gadaa generation, but mostly entrusted to the hayyuu or jaarsa, wise men of society. Every member of society is bound by law, rules and regulations of finnaa, or state. Oromo had also ethical and moral rules known as safuu. Breaking rules of safuu amounts to renouncing Oromummaa. There are few that tarnish the good Oromo tradition and defame even outstanding Oromo patriots in the name of supporting a group or an outlook. Such groups or individuals in whose name the law ofsafuu is broken by social scums have the moral obligation to officially distance themselves from such acts if they themselves believe in decency. In Gadaa, no individual or group is above the law. Breaking the law, in particular by high level leaders, could lead to uprooting. That was the way of Oromo forefathers. Thus, adherence to democracy, and respecting and causing rules ofsafuu to be respected are marks of Oromummaa.

Oromo lost such marvelous political culture and forced to live under the mercy of an alien colonial rule for more than a century. Those who were mentally liberated organized themselves into a movement defying alien domination and rejecting its laws. But the model under which they were brought up is still haunting some of them. Instead of reverting to Gadaa democratic principles, those found it easy to imitate their masters and mentors. For this reason, consensus on the national kaayyoo is affected. As a result, they are wavering between the independence courses and reducing the struggle to individual rights. That means accepting people’s rights not being more than group rights such as of clubs, associations, etc. in tune with the enemy. The enemy propagates this to oppose decolonization and the right to freedom of Oromiyaa, Southern and Nilotic peoples.

Oromo are being harassed not as individuals alone, but more so as a group for mere reason of being Oromo. That is why they see at both rights in their right perspective. Both individual rights and peoples’ rights are inseparable human rights. No one of them can be fulfilled if the other is denied. The right of Oromo as a nation is denied as not to accept their separate identity from Ethiopia. That the Oromo have different culture, language and history is difficult to be denied by anyone. Therefore, it must be understood that just having more fire power does not give anyone the right to erase the identity of the other to stick one’s own in its place. Oromo identity has survived for more than a century under dire situation, and it will survive for many more.

Peoples right, individual right, democracy and self-determination are all universally recognized (UN Charter of 26 June 1945 – Article 1.2.) – not only a plea of the colonized. See the following:

1. The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation.

2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. (UN Resolution 1514 (XV) 14 December 1960, (Article 1.1, The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966))

The General Assembly, … Affirms the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination recognized as being entitled to the right of self-determination to restore to themselves that right by any means at their disposal; (UN Resolution 2649, 30 November 1970)

The General Assembly reaffirms that the universal realization of the right of all peoples, including those under colonial, foreign and alien domination, to self-determination is a fundamental condition for the effective guarantee and observance of human rights and for the preservation and promotion of such rights; (UN Resolution 43/105 December 8, 1988)

It has taken the Habashaa over half a century to recognize rights of the oppressed colonial peoples by Article 39 of their constitution. They did that not because they believed in it, but to cool down Oromo furry in demanding for independence after a century of dependence. Otherwise, they had never practiced freedom and democracy even for their own people. Tigray, Tigriny and Amaaraa elites still maintain that. But they better focus on their own affairs if they want to avoid what their kin and kith say “Stretching to take down what is on the raft, she dropped what was in her armpit.”Habashaa elites are divided in opinion on how to govern the empire. The two schools are that of the Wayyaanee and that of those the Wayyaanee defeated in the battlefields. The Wayyaaneechose to declare Ethiopians and non-Ethiopian subjects of the empire as separate entities that deserve the rights to national self-determination contrary to remnants of the fallen Nafxanyaa and the Eritrean leader. They do not understand that the myth of their colonial empire is ending. Henceforth, they may reorganizeHabashaa Ethiopia, and start negotiating for good neighborliness with Oromiyaa and other colonies. Waaq willing, that will be the last stage of Habashaa Colonialism before the master distorters are all gone.

Gadaa system is among the advanced democracies of the world. Genuine democracy is a difficult dream to be realized. Even Oromo democracy which was more inclusive was not perfect. Human beings are all born equal. Differences after birth, concerning character, class, education, position, skill and other capabilities should not allow anyone to justify being more equality than the other. Thus, democracy is a way of life where all people are seen as equals. Accepting the rule of law distinguishes democrats from autocrats, oligarchs and totalitarians. True Oromo liberation movement is not breeding ground for undemocratic elements. But sometimes, there could be a glitch due to human frailty; if that happens, it should be nipped in the bud. It is only unity of the people and strong independent organization that can lead the struggle to victory and make it a reliable ally for anyone. Over and above their ritual role, it remains for Oromo women to claim full democratic rights. Together Oromo women and men shall throw away shackles of colonialism and finish modernizing the Gadaademocratic process disrupted by the enemy long ago by establishing democratic People’s Republic Oromiyaa. Oromo youth will not abandon Oromo revolution started by their elders. Independent Oromiyaa shall be realized! Gadaa democracy shall revive! Down with reactionary elements in the Oromo struggle!

* Ibsaa Guutama: Gubirmans.com

Demokrasiin Maannii?

Ibsaa Guutama irraa*     Sadaasa 2015

Kanneen demokraasii ol kaasanii ilaalanhundi, akka tokkott qayyabachuun saanii mamsiisaa dha. Kanaaf mee qabsaawota Oromoof yoo ilaalcha waloo ni arginaaf tahe haa ilaaluu. Akka ilma Gadaa naannaa saatt yeroo dhumaaf shakalameett dhaalmaa demokraasii Gadaa qabaachuu saa, barreessaa kun kan ittiin mormu jiraataa itt hin fakkaatuu. Yoo tahewoo? Kan dhimma baasu yoo ofii shakalee fi utubeen qofa. Qooqi demokraasii (demokratia) qooqota Greekii lama “demos” ummata fi “kratia” mootummaa, irraa dhufe jedhama. Jechi Abraham Lincoln “Mootummaan ummataa ummataaf ummataan …” jedhu bara si’anaa rimsama demokraasii sirriitt ifsa. Kun biyya biyyatt mikkillee inni keessatt shakaIamu utuu hin dagatinii. Waan hubannu irraa demokraasiin dhugaa abju dhugoomuun saa rakkisaa tahe. Demokraasiin Oromoo yk Gadaa kan hunda haammatullee muda hin qabnee mitii. Demokraasii madaluun kan eegalamuu qabu, dhaaba, caasaa fi jiruu jarmaa saa irratii. Jaarmaan dhaaba, miseensota kaasaa waloof qabsaawan, kaayyoo, seeraa fi dambiilee saa kabajuuf kakaa seenan dabalataa. Miseensi yk hogganni demokratawaan kan madaalamu qulqullooma keessa ofii, dudhama dhaabicha qabu, durfannoo dhimmama jaalaa kennuu, seeraa fi tartiiba dhaabaaf ulfina kennuu fi hagam guddina ilmaan namaa fi teknolojii sabaawaa fi sabgiddu akka hubateenii. Leadership in democracy is based on election with time limit. In certain cases elected leaders could turn autocratic or oligarchic abandoning organizational rules and objectives that demands all-inclusive team work.

Barreessaa kanaaf demokraasiin akkaataa jireenya hundi adda addummmaa barumsaan, ogummaa fi dandeettii biraa haa qabaatan malee, walqixummaan walliin jiraatanii. Demokraatoti dhugaa hundi seeraan bulmaata ni fudhatuu, murtii dabarsuu keessatt qooda fudhannaa miseensotaa ni jajjabeessu; akkasumas sagalee mormii ukkaamsuu hin yaalanii. Kanatu ofaangessaa, bulchiyaroo fi halleto’ataan adda isaan godha. Demokraasii keessatt hoggansii kennata yeroo murtaawee irratt hundaawaa. Alii ali hogganooti filaman dambilee fi tartiiba dhaabaa, kan hojii garee hunda hammataa gaafatu lakkisanii ofaangessaa yk bulchiyaroott of jijjiiruu dandahu. Ofaangessaan olhantummaa nama tokkotii. Gara biraan bulchiyaroon murna gurguddoo yk sadootaan gaggeeffama. Sirna lamaanuu keessatt tokko tokko jalqaba kennataan aangott dhufanuu seeraa fi qajeelfama angoott isaan fide lagatanii fedha ofiin bulchuu eegalu. Taahitaa finqilchaan dhufe akkasii hin waaruu. Badiisi sanaan gahus booda hubatama. Hitiler akka sanatt aangoo qabatee, Jarmanii fi addunyaa irraan maal akka gahe argineera; Wayyaaneenis karaa sanan walfakkii irra bu’ee sussukaa jiraa. Kanaaf nammi tokko shaakala seerawaa irraa yoo cehu kan nama yaaddesssu hedduu dha. Al tokko daguun ni dandahama, garuu qabsichaa fi hariiroo miseensaa egereef sirratu malee bayeessa hin tahu.

ABO keessatt baqaqi jalqabaa, jaalbiyyumaa kaayyoo saaniin walgituun utuu hin tahin, obbolaa safila, anatu si calaa Oromoo dha waliin jedhan gidduutt gahe. Kan hin yaadamin kanneen sana booda bara manguddummaa dhufan hedduun, kisaaraa malbulchaa ofii utuu hin hedin, eenyutu shafffisaan karaa leelloon halagaa itt argamutt baha kan jedhan tahani. Akkasittii, si’ana Badii keessatt Itophistooti haala kanaan dura hin beekamnett sagaalee olkaasanii dubbachuu fi ugga agarsiisutt kan kahani. Qabsoon cunqursaa irratt tolfamu achi hin siqne; Qabsaawoti sna gaggeessan mata mataatt bu’aa waatatta argachaa hin jirani garuu karaa keessaa bahanis yoo soqan hin mullatu. Yoo dogoggoratt qubi qabames hundi ofirraa faccisuuf ariitiin bakka qabatee, jaala hunda akka hamajaajiitt laaluutt ka’a. Waanti deemaa jiru xiinxala shaffisaaf nama rakkisa. Si’ana qondaalota qabsoo keessatt fooliin falama ciinca’aa jira. Bilisummaaf dammaqsi tahe hundi, balaaleffannaan gana irratt gaggeeffamaa ture, suduudaan yk harka lafa jalaan kolomsiisa gooftolii koloneeffatoon sadarkaa kanneen dur balaaleffatamaa turan malalchiisutt dagatamaniiru.

Dhiigi obbolaa fi jaallewwan dhagala’an rakkoo malee qaabannoo keessaa haqamaniiru. Kaan kaan bututaa qabsoon dhibamaniiruu; annisaa haatahu ulfinni keessatt hafe kan hin jirre fakkaata . Sun bara Dargii gara dhumaa namoota lamaa fi ogneesitoota harka kennatanii iccitii qaban eegumsaa fi bahsananaa tokko tokkoof dabarsanii kennan nama yaadachiisa. Garuu dhiichisi hedduu hin turree miliqoo fi Dargiin lubbuu ofiif baqa eegalanii. Malbulchesitooti Oromoo hadoodan dhuma walfakkiitt arreedaa jiru. Ammas isaanuma waliin utuu hin turiin baqatt ka’uuf hoggana empayeraa fi kittillayyoo saaniitt harka kennachuuf waga jiru. Kaasaa Oromoo seerawaa tahe ganee eenyuu fayyaa fi nagaa sammuun hin jiraatu.

Kennati yeroo hedduu qaamota abba abbaa fi waloon kan kennateef itt gaafatama qaban uuma. Sanaaf hirmaanni hojii fi itt gaafatammi seeraa fi dambileen bulan jiru. Garuu hogganootii gara abbaa humnummaatt duufan dambiilee tartiibaa sana dagaan cabsanii seera harkatt galfatu. Gara caaluu jaarmoti hojii raawwachiiftuu fi gumii aangoon hunda caaluu imaammata baasu yk Caffee qabu. Angoon taliilaan hin kennamne hundi kan gumii kanaati. abootii humnaaf kenni kun yeroo balleessaa fi hin barbaachifnee dha. Abbaa humnooti akkasii dhiibaa qaama sadaffaaf banamoo dha. Qaammi sadaffaan fedha ofii qofa hordofan miltolii harki saanii tartiiba demokraasii fi itt gaafataman hin hidhamne filatu. Akkasitti kan kan kaayyoon dhaabota demokraatawoo namoota ofjaallatoon fedhoota hamoo waliin tahaniin mucuceeffamanii fi roga dhabsiifamani. Fakkeenyaaf, akkasitt Wayyaaneen namoota isaan filan dhiisanii hogganoota abba tokkee fi fedha halagaa tajaajiluun kan raawwate. Tartiibi seerawaan kan diriirfaman murnaasi addaanjiraato tokkoo akka to’ataa fi madaalaa walgidduutt uumuufii. Humnii Shanee Hoji Raawwachiiftuuf (HR) kenname qajeelfama imaammata kan baasaniin akka sararaa masaka kennameett hojiirra olchuu dha. Dirqammi abbaadha barcumaa jiruu HR qindeessuu, akka fuula dhaabichaatt tajaajiluu fi jiruu qaama olhaanuun ifatt kennamuuf hojjechuu dha. Sana jechuun yaada haaraa hin dhihessu hin dandahu jechuuf mitii garuu walii galte jaallewwan saa gaafta jechuuf dha. Miseensoti yk qondaaloti biraa haala dhaabi isaanii irra jiru iyya’amuufii ni dandaha, garuu qabattee imaammataa dandeettii saanii ala tahett irba hin kennan. Shaakalli akkasii demokraasii suduudaa keessatt malee kan bakka bu’ootaa keessatt hin baramne.

Demokrasii bakka buhootaa keesssatt hogganootii miseensa ballaatt yk kanneen qabateen harka jiru dhimma saanii tahett kanneen imaammata baasan irratt akka dhiibbaa tolchan dhiheessuu ni dandahu taha. Garuu sun seeraan aangoo hin qabatuu yk tartiiba seeraan diriirfame irra cehuuf sababa tahuu hin dandahu. Dhimmisaa hagam barbaachisaa yoo tahellee tartiiba seera finqilchuun wanti gahuu jiraachuu hin qabu. Fakkeenyaaf ABO keessatt Kora Sabaa kan bakka bu’ee shaakalu Gumii Sabaatii. Hayyama malee hojii raawwachistuun aangoo gumii kan taheen tarkaanfii yoo fudhate gatii hin qabu, eenyuu sarmuuf dirqama hin qabu. Garuu kan sana godhetu itt gaafatama. Murtiin marii hunda aangoo qabaachuuf mijuu gaafata. Dura taa’aan/teessuun miseensa HRtii. Murtiin barbaachusu shanicha keessaan darba. Dhaaba mirgoota demokraasiif aarsaa guddaa baase kana keessatt, murtiin akkasitt fudhatamuutu hedama.

Kakaa waajjiraa fudhataniin miseensoti kennataman waliinjiroo saaniif abba abbaa fi waloon gaafataamoo akka tahan of dudhaniiru. Kanaaf yeroo seeraa fi danbileen dhaabaa irra cehaman callisanii ilaaluu hin qabanii. Daba qajeelchuu fi mala hamaan itt sirraawu argamsiisuuf qabsaawuutu irraa eegama. Dhaabaa fi dhooftuu saaf amanamummaa dhabuun tuffii akeekota inni irratt hundaawee fi itt gala inni agammateef qaban agarsiisa. Kanaan humna dhaabicha uumuu duuba turan gatii hin qabnee godhu. Sana gochuun waan jiruu fi amanamummaa haaraa arganiif fakkeessisu. Tartiibi kan diriiraniif abbaa hirrummaa fedha uumaa namaa keessa jiru hankaaksuu fi dhaabichi akka ofitt gara hin galle gochuufii. Garuu sun bakka miseensoti gahaatt ofbara malbulchaa hin qabnett tuutii itti kakaafamanii sodaachisuu waan dandahaniif hawwa duwwaa tahee hafaa. Dudhaa Gadaatt, hogganooti kennataman karaa irra mucucaacha xinnoon deebi’anii waamamuu dandahu. Amma garuu mitii. Diinnii fi keettoliin saa qabsaawoti Oromoo akka qoccolloo fi babbaqaqa keessaatt qabamanii haala empayeraa keessa jiruuf dhimma hin qabanne gochuu fedhu. Kun dhaabbatee, jaallatanis jibbanis karaa dandahamu hundaan xiyyeeffannoon sagantaa dhaabaa irratt tahuu qaba.

Yoo namoota kaasichaaf dudhaa qabaniin hin hogganamne, dhaaba jabaa fi demokraatawaa eeguun gowwummaa dha. Dhaaba jabaa malee waraana injifachuun haa tahu kan irbuu seenaniif dhiheessuun salphaa hin tahu. Hamma yoonaa, humna riphaa guddaa hiriirsu qabatuyyuu, kaasaan dadhabinaa fi gargar ta’inaa ABO keessaa, hogganooti kaayyoo, dambilee fi tartiibota dhaabaatt cichuu fi kaasichaa fi of kenna dhabuu dha. Hoogganooti dhaabaa dadhaboo tahan alii al of keessa dhiisanii jabina madda alaa irraa soqa dhaqu. Sun gara halleen dhaabichaa fi qabsoosaa xureessuu hin oolee. ABOn bu’uura farra kolonii labsate qaba. Hariiroon saa hundi bu’uura kana irratt malee empayera suphuu irratt hundaawuu hin qabu. ABO tahee hafuuf haala addunyaa si’anaa, gaafii dargaggoo Oromo qayyabachuu fi walabummaa dhaabichaa eeguu barbaachisa.

Akka carraa tahe kaasichaa yk kaayyo ganamaaf of kennuun, kan qabanitt cichuu, Oromummaaf dudhama hin daddaaqne, wareegamuuf murteeffachuu fi jannummaan, kaan kaaniif meeshaa hin argamne tahaa jiru. Yero ABOn faara abdachiisaa tokko tokko agarsiisu leelloo argachuuf kan walcaccabsan, yeroo faarri itt badu amantee fi ganda jala dhokatanii kan dhagaa itt guuruu yaalan, seexaan saanii xinnoollee isaan hin quuqne dhommoqina guddaa agarsiisan hedduu dha. Karaa biraammoo Oromiyaan hogganoota qeeqii rifachiisaa taheef; kanneen faallaa dhaalmaa Gadaa saanii alatt, halagaatt gurra yoo qeensan yaada miseensotaaf duuchatan hortee jirtii. Dhugaa jalaa miliquun yeroo hundaa hamaa hin yaadamne guddaa dhaqabsiisuu akka dandahu hubachuu dadhabu. Kana kan ilaalutt ABO caalaa muxannoo kan qabu hin jiru. Akka falaatt kanneen qabsoo keessatt qooda fudhatan ABOn miseensota saa kamuu caalaa guddaa akka tahee fi fedha abba tokkee kamu akka isa bakka buhuu hin dandeenye amanuu qabu. Eenyuu sagalee miseensotaa akka of hin ibsinett ukkaamsu akka hin qabnee fi eenyuu mirgaa fi dirqama saa akka hin shaakalle godhamuun irra hin jiru. Yoo kun tahe atommi keessaa waan jiraatuuf dhaabichi jabaa taha. Dhaabi jabaan tokkummaan addunyaatt bahe dubbachuu fi akka sagantaa dhaabatt kan fedheen walii tumsuu dandaha. Eenyutu ABO jabaa fedha?

Dhaabi dadhabaan saba ofiitii waan qaanii taha. Akka sabaa dhaalmaa Gadaa qabuutt Oromoon demokrasii akka akkaataa jireenyaa, ajaja irra, ilaa fi ilaameen dhimma itt bahamutt fudhata. Wal caalmaa, faanfana, leellifachummaa, moggeessa, sobaa fi loogiin demokraasii keessatt bakka hin qabani. Demokraasiin sirna miira abba abbaa caalaa seerri Olaanaa itt tahe. Hogganootii fi miseensonni yeroo hundaa, dhuunis qondaalamanis seexaa demokraasii Gadaa calaqisuu qabu. Fiixaan baha kaayyoo sabichaaf of kennaa fi dudhama agarsiisuu qabu. Dhaaba sabaawaa fi dhaadannoon saa “Fedhii sabaa haa dursu” kan jedhu tahuu qaba.

Sirni demokraasii addunyaa beekaman dura kan rimsammi “mootummaa ummataa” irraa madde dhiirota walqxootaa fi birmaduufii. Dubartii, garbootaa fi halagaa hin dabalatu ture. Jaarroleef akkasumatt jiraate. Irbi dubaroof ammayyuu gumeessawaa hin taane. Fakmishoon demokraasii mudaa hin qabnee kan namooti atoomaan walii fi naannaa uumaa waliin firii bilisummaan basha’anii jiraatan ammallee hin jiru. Firoomsaan kan itt gaalchan akka jara Lixaa faa jiru. Ilaalchi dubartiif jiru hin jijjiiramu taanaan akka kaan cite harka tokko qofaan hojjechuu taha. Dubaroon miseensota hawaasa ilmoo namaa keessaa hedduu barbaachisoo fi homishaawummaa fi waa maddisiisuuf dhiiraa gad hin taanee. Mirga walqxxummaa isaan dhowwachuun waan ilmaan namaa godhan keessaa kan maljecha hin qabne.

Sirni gadaa firomsaan kanneen moggeeffamaniif dubartoota dabalatee dhimmama agarsiisuutt kan ittiin dorgomu hin jiru taha. Dhugaan kun argaa dhageett addunyaan bira dabamuun seenaa demokraasii haanquu godha. Oromoon hirmaata isaan hawaasaaf akka namdiidaa fi buubaatt ilaalan keesaatt bakka itt sutan dhabu. Akka daallota tokko tokkoo qarooma hin qaban jechuufis garaa saaniitt qaroommi Oromoo kan isaaniin duraa tahuu waan beekaniinf ni qaqana’uu. Gadaan akaakuu demokraasii Oromoo bara hin qaabatamnee kaasee jiru.

Hawaasi Oromoo gogeessa Gadaa fi tiibbee shanitt hirama. Tokko tokkoon nambbiyyaa, Gadaa adda addaa, abbaan saa keessa turett miseensa. Gadaa shanantu abbaawummaa daarabeen biyya bulchuu fudhata. Gadaan tokko waggaa saddeet qofaaf aboo qabata. Hiriyaan Gadaa, ijoollummaa kaasee hanga Raabaa Doorii, sadakaa Gadaa yk gogeessa Lubaa tahitaa irra jiru irraa hamma ballii fudhachuu dandahuutt of qopheessaa deema. Kanaaf Gadaan tokko carraa angoo irra guyyaa tokkoo utuu sirnicha hin jeeqin dabarsee turuu hin qabu. Hooggana ofii filachuun dirqama fi abbaawummaa tokko tokkoon Gadaati.

Dhiirii hawaasa Oromoo keessa jiru hundi murnoota hiriyaa ganna saddeetiin gargar tahanitt hiramu. Tokko tokkoon murna hiriyaa qooda hawaasoma, diinagdee fi malbulchaa walirraa jalaan waggaa sadeet saddeetiif kan taphatu qaba. Hooggansaaf qopheessuun xinnummaan jalqabee hanga abbaawummaa malbulchaa fudhatanitt gaggeefffama. Akkasitt miseensoti hawaasaa dhiira tahan dhimma biyya saanii keessatt dhalootaa hanga du’aatt qooda fudhatu. Sana kan demokraasii Gadaa jennu. Hiriyaa waggaa saddeetii ol jiran qoodi kennamuuf gaheessota gargaaruu, akka dooyyaati tajaajilu, leenjisa lolataa fi lola irratt hirmaachuu fi bulchaa fi gaggeessa qajeeltuuti. Barumsi unkeffamanii fi hin uunkeffamin barbaachisoo tahan waggaa hundatt kennama. Kanaaf gaheessi Oromoo tokko beekumsa hawaasaa gara hundaa fi dirqamati hafee hin qabu. Amma barumsi waliigalaa unkefamaa haa tahu hin unkeffamin waan hafeef kanneen dhaabota barumsaa amayyaa argatanitt dhimma bahuun dirqii dha. Jarri durii beekota guddaa raagaanitt dhimma bahu turan. Si’ana haa yaratan malee qarooti Oromo yoo hammataman hedduu gargaaruu dandahu.

Sirna Gadaa keessatt bulchi dirqama dhiiraa haa tahu malee dubaroon mirga seeraaf hoodaa qabu turan. Demokraasii Gadaa keessatt qooda kana kan agarsiisuu dhaaba Siiqqeeti. Kan isaan malee hin taane hoodi malbulchaa fi hawaasomaa jiru turani. Siiqeen ulee ulfoo, mallattoo aangoo dubaroo kan isaan xaxaa hawaasomaa keessa bahanii mirga namoomaa saanii ittiin kabachiifatanii. Barri durii hafee si’anallee addunyaa Lixaa keessatt dubaroo kan mirga irbaa argatan firoomsatt dhihoo dha. STn” Konveenshina faanfana dubartii irratt tolfaman akaakuu kamiiyyuu balleessuu” kan tume 1979 keessa. Haralleen mirgooti kun kan guutummaatt yk dhowwa waliinbeekaman hundaan mitii. Sanneeniin yoo walitt ilaalaman dubaroon Oromoo durii humna Siiqee waliin isaan caalaa wayyaa turani.

Moo’umsaaf, seera tumoo fi hojii raawwachiiftuun filaman turani. Hojiin saanii Gaddisa jalatt gaggeessa qajeeltuus ni laala. Yoomalee akka kan jara lixaa bulchi qajeeltuu addatt ifaan hin dhaabbanne tahe kan itt yaadamee fi loogi hin qabne ture. Dhaabi dhalmaan darbu Qaallus, hawaasa keessatt bakka furtuu qaba ture. Jarri jalqabaa lamaan kennataan hiriyaa Lubaan guutamu. Qajeeltuun dhaloota Gadaa tokko qofatt utuu hin dhiifamin hayyootii fi jaroleen qooda fudhatu turani. Tokko tokkoon miseensa hawaasaaf seera, dambilee fi qajeelfamaan finnaatt buluun dirqii ture. Oromoon seera safuu qaba ture. Seera safuu cabsuun Oromummaa haaluutt lakaawama. Sababa maqaa murna tokko yk nama tokko utubuun dudhaa Oromoo gaarii tahe kan xureessuun maqaan gootota Oromoo bebbeekamoon illee utuu hin hafin balleessuutt namooti yartuun bobbahan jiru. Namooti yk murnooti isaaniif jedhamee, gatata hawaasaan seerri safuu Oromoo cabe yoo ofii danboobinatt ni amanu tahe ifaan gocha akkasii irraa of fageessuuf dirqama qabu. Gadaa keessatt abba tokkee haa tahu murni seera ol tahe hin jiru. Seera cabsuun keessaayuu qondaalota olhaanoon taanaan buqqifamuutt geessuu dandaha. Sun fala abboolii Oromoo ture. Kanaaf demookraasiitt riqachuu fi seera safuu kabajuu fi kabachiisuun mallattoo Oromummaatii.

Oromoon aadaa malbulchaa bareedaa akkasii dhabee darara bulcha kolonii halagaa jala jaarraa oliif akka jiraatu dirqisiifame. Kanneen sammuun saanii bilisoome olhaantummaa halagaa diduun wal ijaaranii sochii jalqaban.Garuu fakmishoon jalatt guddatan ammayyuu kanneen yaacccessuun jiru. Akeeka demokraatawaa Gadaatt garagaluu irra gooftolii saanii koloneeffatoo akkeesuutu itt salphataa. Kanaaf kaayyoo sabaa irratt hundi waliigaluu dandahuun ni hubama. Sana waan taheef xurree walabummaa fi qabsicha gara mirga abba tokkeett gadi buusuu gidduutt yoo daddaaqan argamu. Sana jechuun fedha diinaa afarsuun mirgi ummataa akka mirga murnootaa waldaa, garee taphaa kkf hin caallett fudhachuu jechuuf dha. Diinni kan kana hololu kolonummaa dhabsiisuun mormuu fi mirga walaboma Oromiyaa fi Ummata kibbaa fi Nayiloototaan mormuufii.

Oromoon kan hiraarfamaa jiran akka abba tokkee qofatt utuu hin tahin akka murnaatt Oromoo tahuu qofas ni dabalata. Kanaafi Oromoon mirga lachanuu roga saanii sirrii keessa galchanii kan ilaalan. Migi lachan, kanneen abba tokkee fi ummataa, mirgoota ilmoo namaa gargar bahuu hin qabne. Yoo tokko haalame kaan fiixaan bahuu hin dandahu. Mirgi sabummaa Oromoo kan haalamaa jiruuf akka Itophiyaa irraa eenyummaa adda tahe qaban fudhachuu diduufii. Akka Oromoon afaan, aadaa fi seenaa addaa qabu haaluun eenyuufuu rakkisaa dha. Kanaaf, humna abidaa caalaa qabaachuun, eenyuufuu mirgaa isa kaanii haqanii kan ofii itt maxansuu akka hin dandahamne qayyabatamuu qaba. Eenyummaan Oromoo haala hamaa jalatt jaarraa tokko caalaaf baraarameera, bara caalaa hedduufis baraarmuuf deema.

Mirgi ummataa, mirgi abba abbaa, demokraasii fi hiree ofii ofiin murteeffachuu iyyannaa koloneeffamoo qofa utuu hin tahin gumeessawaan beekameera (Chartara ST 26 Waxabajjii 1945) aangoo 1.2.) Kan itt hanan laali:

1. Ummata gadi qaba halagaa jalatt qabuun dhuunfatamuu fi bolqamuun mirga bu’uuraa ilmoo namaa haaluu of keessaa qaba, kanaaf faallaa Chartara Saboota Tokkomanii (ST) fi nagaa fi gamtaa baballisuuf gufuu dha

2. Ummatooti hundi mirga hiree ofii murteeffachuu qabu; mirgicha irraa kan ka’ee haala malbulcha saanii bilisummaan murteefatu, bilisummaanis misa diinagdee hawaasomaa fi aadaa hordofatu (UN Resolution 1514 (XV) 14 Mudde 1960, (aangoo 1.1, The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)

Walgahiin idilee seerawummaa qabsoo ummataa kolonummaa fi hacuuchaa halagaa jala jiranii gad jabeessaa mirga hiree murteefannaa akka qaban qabaachuu beekuun waan dandahan hundaan mirga kana deeffachuu qabu jedhe (UN Resolution 2649, 30 November 1970)

Walgahiin idilee keessa deebi’ee mirkaneessun hubatamuu mirga gumeessawaa ummatoota hundaa, kan kolonii, hacuuccaa halagaa fi alaa jala, hamma mirga hiree murteeffannaatt jiran iggitii dhimma baasu fi kabajama mirgoota ilmoo namaa baballisuun mirgoota akkasiif haala bu’uuraa barbaachisoo dha. (UN Resolution 43/105 Mudde 8, 1988)

Chartera ST mallatteessanuu Habashaan mirga cunqurfamootaa koloneeffamoo heera saanii aangoo 39 beekuuf jaarraa walakkaa caalaa itt fudhate. Sanayyuu kan godhan itt amananii utuu hin tahin aarii Oromoo jaarraa tokkoo ol duuba hirkattummaa irraa ofiin bulummaaf dhihaate qabbaneessuufii. Sanaaf malee bilisummaa fi demokraasii ummata ofiifuu shakalanii hin beekanii. Harrallee Tigraay Tigrinyii fi amaarii akkasuma isaan tolchu. Waan firooti saanii jedhan” kan qooxiin buusa jettee kan ukoo see gate” iratt yoo xiyyeeffatan isaanii wayyaa. Gurguddoon Habashaa akka itt empayericha bulchaniif yaadaa adda addaa qabu. Waabarii lamaan kan Wayyaanee fi kan kanneen Wayyaaneen dirree diliitt injifateetii. Wayyaaneen faallaa harcaatuu Nafxanyaa dabsatamtee fi hogganaa Eertiraa, Itophiyaa fi gabbaaroti see addaan jiroo tahuu saanii fi mirga hiree ofii ofiin murteeffanaa qaabaachuu saanii beeksisuu filatte. Hoodi Empayera kolonii saanii raawwataa akka jiru hin qayyabatan. Sii’achi tarii Habashaa Itopiyaa keessa deebi’anii gurmeeffachuun akka ollaa gaariitt Oromiyaa fi kolonoota biraa waliin dhofsisaaf dhihatu taha. Yoo Waaq jedhe, sun utuu kootammi waliin dhooftuu hundi hin sokkin, sadarkaa dhumaa Koloneeffannaa Habashaa taha.

Sirni gadaa dimokraasota qaraa addunyaa keessatt argama. Demokraasiin dhugaa, akka abjuu dhugoomuuf rakkisaa taheetii. Demokraasiin Oromoo kan halle haammataa tahellee mudaa hin qabnee hin turre. Ilmaan nama hundi walqixxee dhalatanii. Garaa garummaan dhaloota duuba, akka miiraa, gitaa, barumsaa, taahitaa, ogummaa fi dandeettiin biraa eenyuunuu caalmaan qaba hin jechisiisuu. Kanaaf demokraasiin mala jireenyaa hundi walqixxeett ilaalamu. Seeraan bulmaata fudhachuutu, ofaangessaa, bulchiyaroo fi halletoo’ataa waliin demokraatota adda godha. Addi bilisummaa Oromoo dhugaa, bakka eegaleen farra demokraasii itt hanqaaqamtu hin tahu. Garuu, alii al dadhabina ilmaan namaan gufannaan jiraachuu dandaha; yoo sun tahe hudhaatt kutamu qaba. Kan qabsicha injifannoon gahuu fi kalchaa amanamaa uumuun dandahamu, tokkummaa ummatichaa fi jaarmaa jabaan yoo jiraatan qofa. Qoodaa hoodaa qaban caalaa, dubaroon Oromoo mirga demokraasii guutuuf falmachuu qabu. Dubaroo fi dhiiroti Oromoo waliin fuuncaa kolonummaa ofiraa darbatanii, Republikii Ummataa Oromiyaa gad dhaabuun, bara hedduu dura yaa’a demokraasii Gadaa karaatt diinaan hankaakfameammayyeessanii xumura itt tolchu. Dargaggoon Oromoo warraaqsa Oromoo angafoota saaniin jalqabame irraa hin dheessanii. Oromiyaa walabi ni dhugoomti! Demokraasiin Gadaa ni dandamata! eegaleen duubatt harkiftuu qabsoo Oromoo keessaa haa gombifamtu!

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu.

* Ibsaa Guutama: Gubirmans.com