jump to navigation

SBO: Gaafiif Deebii Dura Taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obbo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin ta’e. Interview with Mr. Okkeelo Ukkidi, Leader of the Gambella People Liberation Movement September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: , ,
add a comment

???????????

Gaafiif Deebii Dura Taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin ta’e

glpm
Cunqursaa sirna wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi mirga dimokraasii Ummatoota Itoophiyaa keessa jiranii dhugoomsuuf dhaaboleen siyaasaa mirga ummata isaaniif dhaabbatan, jaarmayaaleen siiviikii fi lammiileen hundi walii tumsuun falmaa finiinsuun murteessaa tahuu, dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang gaafii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin ibsan.
Obboo Okkeeloon gaaffii fi deebii SBO Sagantaa Afaan Amaaraa waliin taasisaniin dhimmoota ummata Gaambeellaa, hacuuccaa murna wayyaanee, sochii dhaabni isaanii itti jiru, waa’ee Tumsa Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatootaa jidduu dabre dhaabolee siyaasaa mirga hiree murteeffannaa ummatootaa hanga bilisummaatti amanan jidduutti uumamee fi dhimmoota biroo hedduu tuqaniiru.
“Miidhaan mootummaan wayyaanee erga aangoo qabatee kaasee ummata Gaambeellaa irraan gahaa turee fi ammallee itti fufiinsaan irraan gahaa jiru Ummatoota Itoophiyaatii mitii, addunyaatu beeka.” kan jedhan Obboo Okkeeloon, sirnichi ummata dachee isaarraa buqqisee godaansaaf afeeruun gamatti, sababa garaagaraatiin dharaan yakkee jumlaan hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jiraachuu ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa jireenyi lammiilee Gaambeellaa irratti hundaa’e kan akka bosonaa fi bishaanii mancaasaa fi ummatarraa saamee gurgurataa hegeree dhalootaa dukkaneessuutti dabalee, ummanni hamileen isaa cabee abdii kutachuun akka biyya isaa dhiisee baqatuu fi gaaffii mirgaa kaasuu dhiisuuf yakkoota adda addaa irratti raawwachaa akka jiru hubachiisan. Ummannis yakka kana didachuudhaan falmaa walitti fufiinsa qabu gaggeessaa jiraachuus eeran.
“Mootummaan wayyaanee mootummaa ummataa waan hin taaneef gaaffilee ummataa ukkaamsudhaaf yakka suukanneessaa raawwataa jira.” kan jedhan dura taa’aan SBUG, “Humni waraana mootummaa silaa mirga ummatootaa tiksuun irraa eegamu, waraanichi kan ummataa waan hin taaneef ummata ittisuu mannaa cunqursaa raawwachaa jira.” jedhan.
Hariiroo Ummata Oromoo fi ummata Gaambeellaa kan ilaallatuun ammoo, hariiroon ollummaa fi obbolummaa ummatoota lameenii kan dur irraa eegale tahuu erga ibsanii booda, hariiroon jireenya hawaasummaa, diinagdee akkasumas firummaa jidduu isaanii jiru fuulduras daran jabaatee kan itti fufu tahuu addeessan.
“Dhaabni deggarsaa fi jaalala ummata isaa hin qabne bu’uura hin qabaatu” kan jedhan Obboo Okkeeloon, dhaabni isaanii Sochiin Bilisummaa Ummata Gaambeellaa jaalalaa fi deeggarsa ummata Gaambeellaa irraa laatamuufiin falmaa mirga ummatichaa kabajchiisuuf taasisaa jiru daran jabeessaa akka jiru addeessan. Ummata Gaambeellaa mirga isaaf ka’ee wayyaanee dura dhaabbataa jiru daran dammaqsuu, ijaaruu fi sossoosuudhaan akeeka qabsichaa galiin gahuuf ciminaan hojjechaa jiraachuus eeran.
Waa’ee tumsa qabsoo ilaalchisanii “Dhaabni keenya bu’uuruma irraa kaasee barbaachisummaa tumsa qabsootti amana.” kan jedhan dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa, qabsoon Ummatootni Itoophiyaa keessa jiran mata-mataatti taasisaa jiran bifa irra caalaa qindaahaa taheen shaffisaan akka galii isaa gahuu fi mirgi ummatootaa akka kabajamuuf tumsa uummachuun murteessaa tahuu addeessan. Dhaabni isaanii dhaabolee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Adda Bilisummaa Sidaamaa, Sochii Bilisummaa Ummata Benishaangul faa waliin tumsi qabsoo uummates ejjennoodhuma dhaaba isaanii fardoomina tumsaatti amanu kanarraa tahuu jala sararan.
Waan taheefis cunqursaa mootummaa wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi mirga dimokraasii ummatootaa dhugoomsuuf dhaaboleen siyaasaa mirga ummata isaaniif falman, jaarmayaaleen siiviikii fi hawaasni hundi walii tumsuun falmaa finiinsuun murteessaa tahuu, dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang gaaffii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo waliin taasisanii ibsaniiru.
Hordoftoota keenya keenya gaaffii fi deebii dura taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa, Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin Afaan Amaaraatiin taasisne, Sagantaa SBO Fulbaana 9 bara 2015 dabru keessatti caqasuu dandeessu.

Amharic version
glpm
የወያኔ ስርዓትን ጭቆና በማስወገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ነጻነት፤ እኩልነት፤ ፍትሕና ዲሞክራሲ እውን ለማድረግ ለህዝቦች መብት የሚታገሉ የፕፖለቲካ ድርጅቶች፤ ስቪክ ማህበራትና መላው ማህበረሰብ በመተባበር ትግል ማፋፍፋም ወሳኝ መሆኑን የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ገለጹ።
ኣቶ ኦኬሎ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የኣማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ የጋምቤላ ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ፤ የወያኔ ስርዓት እያደረሰ ያለውን ጭቆና፤ ድርጅታቸው የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ፤ ሰሞኑን በዲሞክክራሲ የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከነጻነት በሚያምኑ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ስለተመሰረተው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ዲሞክራሲና ሌሎችም ጉዳዮችንም ዳስሰዋል።
“የወያኔ መንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ኣንስቶ በጋምቤላ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን በደል የኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ መላው ዓለም ያውቀዋል” ያሉት ኣቶ ኦኬሎ ስርዓቱ ህዝቡን ከቀዬው ኣፈናቅሎ ለስደት ከመዳረጉም ባሻገር በተለያዩ ምክንያቶች ወንጅሎ እያሰረ፤ እያሰቃየና እየገደለ መሆኑን ገልጸዋል. ከዚህም ሌላ የጋምቤላ ህዝብ ህይወት መሰረት የሆኑት የደንና ውሃ ሃብት እያወደመና ዘርፎ በመሸጥ የትውልድን መጻዒ ተስፋ ከማጨለሙም በተጨምሪ ህዝቡ ቅስሙ ተሰብሮ ብአሃገሩ ተስፋ እንዲቆርጥና እንዲሰደድ እንዲሁም የመብት ትግል ማካሄዱን እንዲገታ ለማድረግ የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸመ እንዳለ ገልጸዋል።  ህዝቡም ይህንን ወንጀል በመቃወም ቀጣይነት ያለው የኣልገዛም-ባይነት ፍልሚያ እያካሄደ መሆኑን ኣመልክተዋል.
“የወያኔ መንግስት የህዝቦች ድጋፍና ፍቅር ይለው የህዝቡ መንግስት ስላልሆነ የህዝቡን ጥያቄ ለማፈን ወንጀል ይፈጽማል” ያሉት የጋ.ህ.ነ.ን. ሊቀመንበር፤ “የጦር ሃይሉ ህዝቡን መከላከል ሲገባው የህዝብ ሰራዊት ስላልሆነ ጭቆና እይፈጸመ ይገኛል” ብለዋል።
በኦሮሞ ህዝብና በጋምቤላ ህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነትት በተመለከተ ደግሞ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው የመልካም ጉርብትናና ወንድማማችነት ግንኙነት ከጥንት ጀምሮ ያለ መሆኑን ገልጸው፤ የማህበራዊ ኑሮ፤ የኢኢኮኖሚ እንዲሁም የጋብቻ ትስስር በሁለቱም ህዝቦች መካከል የነበረና ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ይፋ ኣድርገዋል.
“የህዝቡ ድጋፍና ፍቅር የሌለው ድርጅት መሰረት የለውም” ያሉት ኣቶ ኦኬሎ፤ ድርጅታቸው በጋምቤላ ህዝብ ፍቅርና ድጋፍ ትግሉን ይበልጥ እያፋፋመ መሆኑን ኣመልክተዋል. ለመብቱ ወያኔን እየተፋለመ ያለውን ህዝባቸውን መቀስቀስ፤ ምደራጀትና ማንቀሳቀስ ላይ በመስራት ትግሉን እያፋፋሙ መሆኑን ገልጸዋል.
የትግል ትብብርን ኣስመልክተውም “ድርጅታችን በመሰረቱ በትግል ትብብር ኣስፈላጊነት ያምናል” ያሉት የየጋ.ህ.ነ.ን. ሊቀመንበር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች በተናጠል የሚያካሄዱት ትግል ይበልጥ በተቀናጀና በተፋጠነ መልኩ እንዲክሄድ ትብብር መፍጠር ውሳኝ እንደሆነ ገልጸዋል። ድርጅታቸውም እንደኦነግ. ኦብነግ. ሲነግ. ቤህነን ካሉ ድርጅቶች ጋር ትብብር የፈጠረውም ከዚሁ ኣቋም በመነሳት መሆኑን ጠቁመዋል።
ስለሆነም የወያኔ ስርዓትን ጭቆና በማስወገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ነጻነት፤ እኩልነት፤ ፍትሕና ዲሞክራሲ እውን ለማድረግ ለህዝቦች መብት የሚታገሉ የፕፖለቲካ ድርጅቶች፤ ስቪክ ማህበራትና መላው ማህበረሰብ በመተባበር ትግል ማፋፍፋም ወሳኝ መሆኑን የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ገለጹ።
ኣድማጮቻችን ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ጋር ያደረግነውን ቃለ-ምልልስ ረቡዕ (መስከረም 9 ቀን 2015ዓም) በሚተላለፈው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ኣማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል መከታተል እንደምትችሉ በኣክብሮት እንገልጻለን።