jump to navigation

HORN OF AFRICA (ETHIOPIA): RESOLUTION OF THE FIRST CONGRESS OF PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) March 27, 2016

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooPAFD NEWSPeoples alliances for freedom and democracy, Ethiopia, Horn of Africa

Peoples alliances for freedom and democracy, Ethiopia, Horn of Africa p1

 

Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) held its first successful general congress from March 21st to 25th 2016 in Eritrean capital, Asmara. The Congress has discussed the status of our collective struggle in particular, the current situation in Ethiopia, the Horn of Africa and the world in details.

PAFD is a political alliance united for the struggle to free the oppressed peoples in Ethiopia and it was established on the 23rd of October 2015 in the Norwegian capital, Oslo, by five different political organizations, namely – Benishangul People’s Liberation Movement (BPLM), the Gambela People’s Liberation Movement (GPLM), the Ogaden National Liberation Front (ONLF), Oromo Liberation Front (OLF), the Sidama National Liberation Front (SNLF) and representatives from women and youth. The Alliance is determined to uproot the current oppressive minority regime in order to safeguard and advance peoples’ rights to exercise genuine self-determination.

The situation in Ethiopian Empire is deteriorating day by day whereby the dictatorial Ethiopian regime led by TPLF/EPRDF’s government is evicting, harassing, imprisoning civilians without due process of law and intensifying wonton killings.

The military and security apparatus of the government is firing on peaceful demonstrators in most parts of the country, in general, and in Oromia region in particular. Denial of political rights of people has already led to mass uprising in different parts of the county, in general, as we speak. In its attempt to suppress the peaceful resistances and struggle, the TPLF/EPRDF’s government resorted to responding to peoples’ peaceful quest with violence and declared martial law.

Additionally, its response is also become evident as it is implementing various forms of brutalizing methods. It also continuously uproots people from their ancestral lands deploying excessive force and killing innocent civilians including children and pregnant women. Regardless of strong people’s opposition and international criticism to such illegal and inhumane policy, the regime, continues with implementing its harsh policy using international aids as a political weapon.

The regime continues to violet freedom of press, policy of land grabbing, exploitation of natural resources, instigating conflicts among different nations and nationalities to insure its grab on power.

After hearing report from temporary committee formed on founding conference, the chairmen of the five organizations and the participants of the general congress have discussed and analyzed the success, weakness, opportunities and possible threat the alliance might be facing during the course of its operational activities. After deliberation on founding documents, future political, diplomatic and military activities, the congress has ratified PAFD’s working documents.

The General congress also discussed and strategized about the future direction of the Alliance’s activities and clearly instructed its executive committee and all other functional bodies.

The General congress also elected its chairman, two vice chairmen, executive committee members and head of different functional bodies to carry out the operational tasks of the Alliance. After assessing the current situation of the Ethiopian Empire, the Horn of Africa and wider global affairs the PAFD’s General Congress calls upon:

  • The peoples of our member organizations to be unconditionally united to resist and intensify their legitimate struggle to achieve their unalienable rights denied to them by successive Ethiopian rulers including the current one.
  • The Ethiopian Regime to unconditionally stop killing of unarmed innocent civilians, imprisoning without due process of law, looting natural resources of oppressed nations and people and media blockage.
  • The military and security apparatus to stop killing of innocent civilians and we urge it to stand with people to end the TPLF/EPRDF’s brutal rule.
  • All political organizations in the Ethiopian Empire to stand shoulder to shoulder to fight the dictatorial regime in unison. Furthermore, PAFD invites all opposition groups who are struggling for freedom, justice, equality and democracy to unconditionally join the Alliance.
  • The international community to respect the wishes, desires and the rights of all the nations and peoples in Ethiopia, and stop supporting the dictatorial regime before the current situation becomes totally uncontrollable.
  • We also ask the international community to exert their influence in bringing those responsible massacring innocent civilians to justice.

Finally, PAFD strongly condemns the illegal use of aid given to the people who are in great need, and preventing them from acquiring other means by blocking trade and denying access to all humanitarian assistance. Furthermore, we condemn soliciting aid for regime’s political purposes created by evicting indigenous peoples from their fertile land and chartering it to the so called foreign and ruling class investors.

Peace, Democracy, Freedom and Genuine rights of peoples to Self determination!

Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)

March 25, 2016


 

Murtii fi Kutannoolee Kora 1ffaa Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) kora jalqabaa  Bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 magaalaa Asmaraa Eertiraatti, gaggeeffatee milkiin xumuratee jira.

Kori kun haala qabsoo waloo irratti, haala yeroo ammaa Itoophiya keessaa, haala Godinaa Gaanfa Afrikaa fi kan idil addunyaarratti bal’inaan mari’ateera. Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii, qabsoo ummatoota cunqurfamoo Itoophiyaa bilisa baasuuf gaggeeffamu waloon finiinsuuf tumsa siyaasaa Onkoloolessa 23 bara 2015 magaalaa guddoo Noorweey, Oslootti dhaabbolee siyaasaa adda addaa Shan:- Sochii Bilisummaa Ummatoota Benishaangul(BPLM), Sochii Bilisummaa Ummatoota Gaambeellaa(GPLM), Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen(ONLF), Adda Bilisummaa Oromoo (OLF) fi Adda Bilisummaa Biyyoolessa Sidaamaa(SNLF), bakka bu’oota dubartootaa fi dargaggootaan bu’ureeffame dha.

Tumsi kun sirna cunqursaa murna abbaa irree wayta ammaa aangoorra jiru hundeen buqqisuudhaan ummatoonni akka mirgoota isaanii kabajsiifatanii fi hiree murteeffannaa isaanii guutuutti fiixa baafatan dandeessisuuf jabinaan hojjeta. Haalli impaayera Itoophiyaa keessaa guyyaa irraa gara guyyaatti hammaataa kan jiru yoo tahu, sirni cunqursaa Itoophiya, mootummaa TPLF/EPRD’n durfamu lammiilee siviilii dachee isaaniirraa buqqisaa, hiraarsaa, seeraan ala hidhaa fi tahe jedhee ajjeechaa jumlaa irratti raawwatu bal’inaan itti fufee argama. Humnoonni waraanaa fi tikaa mootummaa naannolee biyyatii hedduu keessatti addatti ammoo naannoo Oromiyaatti lammiilee hiriira nagaa bahanirratti rasaasa dhukaasaa jiru. Mirga siyaasaa waakkatamuun ummatootni waliigala naannolee biyyattii heddutti akka fincilan taasisee waytuma Korri kun gaggeeffamaa jirru kanattuullee diddaatu deemaa jira. Mootummaan TPLF/EPRDF diddaa fi qabsoo karaa nagaa gaggeeffamaa jiru ukkaamsuuf akka furmaataatti kan fudhate ummatoota karaa nagaa gaaffii dhiyeessan irratti tarkaanfii suukaneessaa fudhachuu fi bulchiinsa waraanaa jala galchuun hacuucuu dha. Dabalataanis, tooftaaleen yakka hammeenyaa sirnichi itti fayyadamaa jiru garaagaraatis deebisaa gaaffii ummatootaaf laataa jiru ifatti agarsisu. Daa’immanii fi dubartoota ulfaa dabalatee lammiilee fayyaaleyyii gara-jabinaan ajjeesuu fi humnatti dhimma bahee lafa akaakilee-abaabilee isaaniirraa buqqisuus akka itti fufee jira. Imaammata gocha seeraan alaa fi yakka namoom-dhaba tarkaanfachiisaa jiruun ummatoota biyyattiirraa mormii jabaan irratti gaggeeffamus, qeeqni jabaan hawaasa addunyaarraa isa mudatus sirnichi, imaammata hammeenyaa hojiirra oolchuu itti fufuudhaan gargaarsa addunyaarraa argatu akka meeshaa siyaasaatti dhimma bahaatuma jira.

Imaammata gocha seeraan alaa fi yakka namoom-dhaba tarkaanfachiisaa jiruun ummatoota biyyattiirraa mormii jabaan irratti gaggeeffamus, qeeqni jabaan hawaasa addunyaarraa isa mudatus sirnichi, imaammata hammeenyaa hojiirra oolchuu itti fufuudhaan gargaarsa addunyaarraa argatu akka meeshaa siyaasaatti dhimma bahaatuma jira. Sirni wayyaanee mirga bilisummaa Pireesii sarbuu, imaammata saamicha lafaa fi saamicha qabeenya uumamaa akkasumas aangoorra of tursuuf sabootaa fi sab-lammoota jidduutti shira xaxee walitti bu’iinsa dhalchuus itti fufe malee hin dhaabne. Korri 1ffaa Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii, gaabaasa Koreen yeroo konfaransii bu’uursaarratti filame dhiyeesse erga dhaggeeffatee booda, dura taa’onni dhaabbilee Shananii fi hirmaattonni korichaa milkaayina, dadhabina, hiree fi dhimmoota adeemsa hojiilee tumsichaa keessatti gufuu uumuu malanirratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessaniiru. Barruulee bu’uuraa haala hegeree sochiilee siyaasaa, dippiloomaasii fi waraanaa ilaalchisuun dhiyaatan irratti mariin gaggeeffamee wal hubannaarra erga gahameen booda, korichi dokmantii hojii kan Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii raggaasee jira. Korri waliigalaa kun kana malees kallattii hojiilee tumsichaa kan fuula duraa irratti mari’achuun tarsiimoo kan baafate yoo tahu, koree hoji-raawwachiiftuu fi qaamota tumsichaa biroo hundaafis qajeelfama dabarsee jira. Korri waliigalaa kun dura taa’aa, Itti aanoota dura taa’aa Lama, miseensota Koree hoji-raawwachiiftuu fi hogganoota qaamota tumsichaa hojiif dhaabbatan adda addaas akka hojiilee tumsichaa raawwataniif filee jira. Korri kun haala impaayera Itoophiyaa wayta ammaa, godinaa Gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa erga xiinxaleen booda, waamicha qabsoo itti aanu dabarse. Ummatoonni dhaabolee miseensa Tumsichaa, mirgoota isaanii mootummaa amma aangoorra jiru dabalatee mootummoota Itoophiyaa dhufaa-dabraan sarbamaa jiran gonfachuuf haal-duree tokko malee tokkoomuun diddaa fi qabsoo itti jiran akka finiinsan, Mootummaan Itoophiyaa lammiilee siviilii harka duwwaa gaaffii mirgaa dhiyeessaa jiran ajjeesuu, seeraan ala hidhuu, qabeenya uumamaa sabootaa fi sab-lammiilee saamuu fi mancaasuu akkasumas miidiyaalee ugguruu daddaffiin akka dhaabu, Humnoonni waraanaa fi tikaa sirnichaatis lammiilee fayyaaleyyii ajjeesuu akka dhaabanii fi sirna bulchiinsa TPLF/ EPRDFtti xumura gochuuf ummata waliin akka hiriiran, Dhaabbileen siyaasaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu harka walqabachuudhaan tokkummaan sirna abbaa irreerratti akka qabsaawan, kanatti dabalees, gareeleen mormitootaa bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi dimokraasii dhugoomsuuf qabsaawaa jiran marti akka tumsichatti makaman Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii waamicha isaa dabarsa.

Hawaasni addunyaa hawwii, fedhii fi mirga sabootaa fi ummatoota Itoophiyaa keessaa hunda akka kabajuu fi haalli ammaan tana biyyattii keessaa gara tohannoon alatti hin tarkaanfatin, sirna abbaa irree deeggaruu akka dhaaban Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii waamicha isaa dabarsa. Kana malees tumsi kun, hawaasni addunya kanneen lammiilee siviilii ajjeesuun gaafatamoo tahan fuula seeraatti akka dhihaataniif dhiibbaa barbaachisu akka taasisan gaafata. Maayiirratti, Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii gargaarsa ummatoota rakkoof saaxilamaniif kennamu seeraan ala itti fayyadamuu fi ummatootni miidhaan irra gahe hojjatanii akka of hin gargaarreef qoqqobbiin daldala mootummaan irra kaa’amee, akkasumas, gargaarsa namoomaa irratti uggura kaa’ame gadi jabeessee balaaleffata. Kana malees, gargaarsa ummatootaaf kenname dantaa siyaasaa irra oolfachuudhaan lammiileen lafa gabbataa qabeeya akaakilee-abaabilee isaanii taherraa buqqisuu fi invastaroota alaa dhufan jedhamanii fi sirnicha waliin hidhata qabanitti gurguraa jirus jabeessee balaaleffanna.

Nagaa, Dimokraasii fi Mirga Haqaa Ummatootaa kan Hiree Murteeffannaa!

Tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD)

Bitootesssa 15, 2016

Asmaraa, Eertiraa

Waajjira Pireeziidiyemii

murtii-fi-kutannoolee-tubd

ibsa-gaazexaa-tubd

 


 

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) 1 ኛ ጉባዔ ውሳኔ

የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ(PAFD) የመጀመሪያውን የተሳካ ጠቅሊሊ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 2016ዓም በኤርትራ ርዕሰ-መዲና፡ ኣስመራ ኣካሂዷሌ። ጉባዔው በተሇይ ወቅታዊ የጋራ ትግሌ ሊይ፣ በኣሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ባሇው ሁኔታ ፣ በኣፍሪካ ቀንድ ቀጣናና ኣሇምኣቀፍ ሁኔታ ሊይ በስፋት ተወያይቷሌ። የህዝቦች ትብብር ሇነጻነትና ሇዲሞክራሲ የኢትዮጵያን ህዝቦች ነጻ ሇማውጣት እየተካሄዯ ያሇውን የነጻነትና የዲሞክራሲ ትግሌ በጋራ ሇማፋፋም ጥቅምት 23 ቀን 2015ዓም በኦስል ከተማ ከኣምስት የፖሇቲካ ድርጅቶች ማሇትም፥ የቤኒሻንጉሌ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤሊ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ)፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) እና የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ በድርጅቶቹ የሴቶችና ወጣቶች ተወካዮች የተመሰረተ ነው። ይህ ትብብር ሰሌጣን ሊይ ያሇውን ኣምባገነን ስርዓት ብማስወገድ ዝቦች መብቶቻቸውን ኣስከብረውና የራሳቸውን እድሌ በራስ የመወሰን መብታቸውን እውን እንዲያዯርጉ በጥንካሬ ይሰራሌ’’። በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ያሇው ሁኔታ ከቀን ወዯ ቀን እየከፋ በመሄድ ሊይ ሲሆን፥ በህወሃት/ኢህኣዴግ የሚመራው የሃገሪቷ ኣምባገነን ስርዓት ንጹሃን ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀሌን፣ ማንገሊታቱን፣ በህገ-ወጥ ሁኔታ ማሰሩና ሆን ብል በጅምሊ መግዯለን ኣጠናክሯሌ። የመንግስት ጦር ሃይሌና ዯህንነቶች በበርካታ የኣጋሪቱ ኣካባቢዎች በተሊይም ዯግሞ በኦሮሚያ ሰሌፍ በወጡ ዜጎች ሊይ ጥይት አያዘነቡ ነው። ህዝቦች የፖሇቲካ መብቶቻቸዋን መነገፋቸው ባጠቃሊይ በኣያላ የሃገሪቷ ኣካባቢዎች ህዝባዊ ቁጣና ኣመጽን ወሌዶ ጉባኤው እየተወያየ ባሇበት ጊዜ እንኩዋ ኣመጹ እየተካሄዯ ይገኛሌ። የህወሃት/ኢህኣዴግ መንግስት በሰሊማዊ መንገድ እየተካሄዯ ያሇውን ተቃውሞና ኣመጽ ሇማፈን እንዯመፍትሄ ብል አየወሰዯ ያሇው በሰሊማዊ መንገድ ጥያቄ ባቀረቡት ሊይ ኣረመኔያዊ እርምጃ መውሰድና በጦር ኣስተዳዯር ስር ኣስገብቶ እንግሌት መፈጸምን ነው። በተጨማሪም ስርዓቱ እየተጠቀመባቸው ያለት የተሇያዩ ዘግናኝ እርምጃዎች የመንግስቱን ክፋት በግሌጽ ያሳያለ። ህጻናትና ነፍሰ-ጡር ሴቶችን ጨምሮ ንጹሃን ዜጎችን በመግዯሌና ሃይሌ በመጠቀም ከኣያት-ቀድመ ኣያት መሬታቸው ሊይ ማፈናቀለንም ቀጥሎሌ። እያራመዯ ባሇው ህገ-ወጥና ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች አንዲሁም በሚከተሇው ፖሉሲ ከሃገሪቷ ህዝቦች የበረታ ተቃውሞ ቢካሄድበትም፥ ከኣሇም ማህበረሰብ ውግዘት ቢገጥመውም ስርዓቱ እኩይ ፖሉሲውን ስራ ሊይ ማዋለን አንዯቀጠሇ ነው። ከኣሇምኣቀፍ ኣካሊት የሚያገኘውን እርዳታም እንዯፖሇቲካ መሳሪያ መጠቀሙን ቀጥሎሌ። ይህ የትብብሩ ጠቅሊሊ ጉባዔ በመስራች ኮንፈረሱ ሊይ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮሚቴ ያቀረበውን ሪፖርት ካዳመጠ በኋሊ የኣምስቱም ድርጅቶች ሉቃነመናብርትና የጉባዔው ተካፋዮች የትብብሩ ስራዎች ስኬቶች፣ ድክመቶን፣ እድልችና እንቅፋት ሉሆኑ ይችሊለ በተባለ ሁኔታዎች ሊይ ውይይትና ግምገማ ኣካሂዯዋሌ።

resolution-of-the-first-congrss-of-peoples-alliance-for-freedom-and-democracy-pafd-amharic

e18898e18c8de18888e18cab