jump to navigation

Tsaggaayee (Sayyoo) Dandanaa Dhibamee Gargaarsa Lammii Barbaada. Rescue the Life of Artist Tsegaye Dandana! August 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
4 comments

???????????

Oromo artist, Tsaggaayee Dandanaa

The famous Oromo artist Tsegaye Dandana (aka Sayyoo Dandanaa) who is a father of two children is reported to have been suffering from bone cancer and being treated in a hospital. Sayyoo is one of those brave artists who have contributed a lot to the advancement of Oromo music and culture. Many of us know him by his revolutionary songs of which the messages still resonate in our mind. The glorious days of Gullallee and Maccaa-Tuulamaa where he used to control the stage are here to testify.
Sayyoo is now appealing to us, and it is our moral responsibility to save his life. Rescue the Life of Tsegaye Dandana!Thank you for making contribution!http://www.gofundme.com/gn2v8bgw

(Oromedia, 26 Hagayya 2015) Weellisaan Oromoo beekamaa, Tsaggaayee Dandanaa, dhibamee gargaarsa lammii barbaadaa jira.Odeessi nu gahe akka ibsutti, Tsaggaayeen erga dhibamee ciisee bubbuleera.

“Dhibee isaas jabaa waan ta’eef, wal’aansa olaanaa isa barbaachisa,” jedha odeessi nu gahe.

Tsaggaayee Dandanaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka jabaatuufi akka beekamuuf karaa hedduun wallee isaatiin gumaacha guddaa gochaa jiraachuun isaa kan yaadatamu.

Tsaggaayee (Sayyoo) Daandanaa sodaa tokko malee rakkoo fi fedhii ummata Oromoo beeksisuu fi tarkaanfachiisuu keessatti qooda olaanaa bahe.

“Oromoon horii bobbaasee, qajeelche gara horaatti,” kan jedhus yaadannoo jiruu fi jireenya Oromoo waliin walitti hidhateedha.

Sirboota isaa barayyuu yaadataman keessaa “Bideenni Oromoo furdaan osoo jiruu, maal barbaada deemte ganda waddi Gabru?” kan eeramuudha.

“GADAA OROMOO SHAN MALEE, DHAABNI OROMOO SHAN MITi,” kan jedhus seenaa fi aadaa Oromoo kan dhaadhessuu dha.

Artisti Tsaggaayee (Sayyoo) Daandanaa, artistoota Oromoo haaraa fi guddattootaafis fakkeenya gaarii ta’eera.

“Hedduun isaanii faana isaa hordofuun hojii boonsaa hojjachaa jiran,” kan jedhe dhaamsi karaa facebook darbe tokko, Tsaggaayeen nama dhaloota ofiin boonanii fi sabaaf of kennan qaruu keessatti hojii guddaa kan hojjate ta’uu mirkaneessa.

Akka odeessa nu gahetti, Tsaggaayee Daandanaa dhibee kaansarii lafeetiin qabamee hospitalaa ciiseera.

TsegayeDendena2015_2

“Kaleessa waltajiin isa hingahu ture,” kan jedhu dhaamsi nu gahe, weellisichi kaleessa akka quruphee as achi irra quruphessaa ture har’a immoo rakkina keessatti argamu isaa ibsa.

“Har’a garuu marmaratee ciisuuf dirqameera. Siree hospitaalaa keessa ciisee sagalee dadhabeen, ‘yaa lammii koo, maaloo NADHAQABAA!’ jedhaa jira,” jedha dhaamsi nu gahe.

Itti dabaluunis, kanneen kaleessa Tsaggaayee yaadatan, “Sagaleen kaleessaa GULLALLEE fi walga’ii MACCAA TULAMAA ittiin ho’isaa ture sun har’a garuu qabbanaa’ee, birmannaa lammii eeggachaa jira,” jechuun dhaamsa lammummaa dabarsanii jiru.

Bara Oromummaan (Oromoo ta’uun) akka cubbutti ilaalamaa ture fi Oromoon ofitti akka qaana’u dhiibbaan itti godhamaa ture sana SAYYOON Oromummaa isaatti boonudhaan midiyaa biyyatti irratti bahee weellisaa ture.

Kana malees, Tsaggaayeen sirba isaa keessatti seenaa Oromoo barsiisuu fi yaadachiisuun akka dhalooti hidhannoo jabaa argatan taasisee jira.

Namuu sirboota isaa akka “SUTUMEE YA SUUTUMEE, Been wajjin gallee Arsii, Wallaggaatti mana ijaarra,” jedhu kan yaadatuudha.

Akka namni tokko sarara walqunnamtii hawaasa irratti ibsetti, sagaleen Sayyoo dhibba dammaqsaa ture, ammaan kana “CUFAMEE JIRA!!”

Haata’uutii, dirmannaan lammii sagalee kana deebisee banuu fi waltajjiitti deebisuu akka danda’u shakkiin hin jiru.

Hagasitti immoo namuu, sirboota Tsaggaayee, “… MEE KOOTTU SIN EEGAA MAGAALAA BIYYA KOOTI, BIYYI KOO OROMOMIYAA DHAA MACAA FI TULAMAATI, BEENU WAJJIN YAANAA MOTOBILII KORREETI,” jedhuun ofjabeessuu akka danda’u abdiin jira.

Namooti Tsaggaayyee Daandanaa gargaaruu barbaaddanis teessoo armaan gadiitiin qunnamuu danda’u.

Toora Bilbilaa: +251911 652 014

Bank Account: 261042 Adama Branch, Oromia International Bank

Sayyoon osoo lubbuun jiruu haa gargaaru!