jump to navigation

Oromia: Gootichi Sabboonaa Qabsa’aa Oromoo Obbo Dabalaa Xaafaa Roobii humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame December 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Oduu Gaddaa: Dabalaa Xaafaa wareegame; ‘Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha!’

(Oromedia, Finfinnee, 05 Mudde 2015) Waggoota jahaa oliif Maakkalaawi fi Qaalittiitti dararamaa kan ture Dabalaa Xaafaa humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame.

Dajanee XaafaaOduun Finfinnee irraa nu geesse akka ibsitutti, Dabalaan gaafa Mudde 2 bara 2015 magaalaa Fichee keessaa humnoota tikaatin ukkaamfame.

Yeroo san irraa kaasee haga guyyaa lammataatti reeffi isaa magaalaa Caancotirra kiilo meetira tokko irratti argametti, achi buuteen isaa dhabamee ture.

Dhalataa Godina Shawaa Kaaba Aanaa Dagam Ganda leeman Caarakii mana murtii aanaa Dagam keessa hojjechaa kan ture Obboo Dabalaa Xaafaa Roobii,  sababa Oromummaa isaatiin yakkamee  woggaa 6 mana hidhaa Makalaawii fi Qallittii kessatti hiraarfamaa ture.

Ob Dabalaan hidhaa waggaa jahaa booda bara darbe mana hidhaati gadi lakkifamee akka ture odeessi nu gahe addeessee jira.

Dabalaa Xaafaa mana hidhaa Maaíkalaawwiitti akka bare kan nuuf ibse hiriyyaan isaa tokko, Dabalaan kutataa, jabaa fi falmataa haqaa taúu isa aragaa bahee jira.

“Guyyaa gaafa mana hidhaa maa’ikelaawwii kutaa dukkanaatti wal barree kaasnee Dabalaa Xaafaa waliin hiriyaa turre,”kan jedhe hiriyyaan isaa kun, Dabalaan Amajjii 1, bara 2007 waggaa saddeet dura sababa Oromummaa isaatiin bakka hojii isaa irraa akka butame nuuf ibseera.

Awwaalcha Dabalaa Xafaan“Bara sana wayitan kutaa dukkanni ija natti babaasu keessa taa’ee dhiphadhu, kutaa cina koo jiru keessaa namni tokko gidaara natti rukutee sagalee hasaasuutiin, “jabaadhu!” naan jedha, “kan jedhe hiriyaan isa akun, “maqaa fi eenyummaa keenya osoo hinbariin nama haala sanaan baatii sadiif turre, “jechuun jabina isaaf ragaa baheera.

“Booda namoota biroo 35 waliin lakkoofsa galmee yakkaa 54411 jalatti waamamaa himatamne,”kan jedh miiltoon Dabalaa kun, “guyyaa himatni nutti banamee kaasee waan hundaa waliin dabarsine; waliin yakkamtoota taanee nutti murteeffame; waliin dhugaa hammannee baddaa fi gammoojjii geeffamne balbala mana hidhaa lakkoofne, “jechuun gidiraan dhalli Oromoo Bilisummaa barbaadan argaa jiran tarreesse.

Awwaalchaan“Achittis walitti obsa halkanoota waan hin bariine hin fakkaanne, guyyoota waan jijjiiraman hinfakkaanne heddu dabarsine,” jechuunis kutannoo fi jabina ittiin hidhaa fi gidraa san keessa darban nu mil’achiise.

“Garuu edaa duuti dhihoo jirti,”kna jedhe miltoon Dabalaa kun, “kufaatiin goota kanaa nuti har’as taanaan jireenyaaf illee wabii kan hinqabne, duutis baay’ee nutti dhihoo jiraachuu mirkaneessa,”jechuun haala jiru addeesse.

“Goota summii jireenyaa waliin unachaa bara dabarfanne haala kanaan dhabuu caalaa wanti nama dhukkubsu hinjiru, ” jechuuni miiraa gadda keessa isaa jiru jechootaan ibse.

“Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha,” jedhe.

Sirni awwaalcha Dabalaa Xaafaas bakka firooti isaa fi hiriyooti isaa argaman magaalaa Fiicheetti kabajaan raawwateera.

 

Dargaggoo Dabalaa Xaafaa humnoota tikaatiin akka ajjeefame ibsame .

(OMN:Oduu Muddee 05,2015): Waggoota saddeettan drabaniif Oromummaa isaatiin yakkamee hidhamee, dararamaa kanturee fi dhiyeenya kana mana hidhaatii kan gadi lakkifame Dargaggoo Dabalaa xaafaa humnoota tikaatiin ajjeefamuu akka hinoolle maatiin isaa OMN tti himan.

Godina Salaalee aanaa Kuyyuu ganda qonnaan bulaa Qarree Ta’aa tti dhalatee, Maqaa gooticha Oromoo Agarii Tulluu lammaffaa jedhuun jiraattoota naannichaan kan yaamamaa ture, Dargaggoo Dabalaa Xaafaa,miidhaa sirniichi uummata Oromoo irraan gahaa jiru adda durummaan qabsaa’uun beekama.Maqaa kanas kan gonfate gootummaadhaan qabsoo kabajamuu mirga uummata isaatiif gochaa tureen akka ta’e seenaa isaa irraa beekuun danda’ameera.

Humnoota tikaa sirnichaan yeroo mara hordofamaa ture kan jedhan maatiin Dargaggoo Dabalaa Xaafaa ajjeechaan kun kan irratti raawwatame guyyaa sadii dura qararqara magaalaa Caancoottii jedhan.

Humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin kan ajjeefame Dabalaa Xaafaa qofa miti.Obbolessi isaa Baqqalaa Xaafaa kan jedhamu barnoota isaa kutaa kudha lammaffaa xumuree gara qe’eetti deebi’ee odoo abbaa isaa Obbo Xaafaa Mullataa gargaaraa jiru humnoota tikaa mootummaatiin waggaa sadii dura butamee erga fuudhamee booda hanga har’aatti achi buuteensaa hinbeekamne.Maatiinsaa akka jedhanitti akka `Obboleessa isaa illee reefa isaa karatti waan isaaniif hindarbineef haatisaa lubbuun jirtu karaa ilaalaa hafte jedhan.Abbaansaa obbo Xaafaa Muldhataa ijoolleesaa korommii isaanii lamaan kana sababa Oromummaan isaaniitiin waan ofcinaa dhabaniif aarii saniin odoo gubatanii lubbuun isaani dabre jechuun firoottan Dabalaa kan OMN tti himan.

Dargaggoo Dabalaa Xaafaatti Oromummaa isaatiin yakkamee hidhaa waggaa 12tu itti murtaa’ee ture.Haata’uti garuu hidhaa waggaa sadeetii akka xumureen gadi lakkifame.Oggaa mana hidhaati bahu garuu Abbaasaa fi Obboleessa isaa ijaan arguuf carraa hin arganne.Abbaansaa kan du’an wayita inni mana hidhaa keessa jiru waan ta’eef.

Ajjeechaan wayita ammaa Dabalaa irratti raawwatame kunis mormii barattoonni oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran bakka Dabalaan lubbuun jirutti Salaaleetti yoo dhalate dubbicha daran ni hammeessa waan ta’eef dhabamsisuu filatanii jechuun akka isa dursan wahillan isaa dubbataa jiran. Dabalaan gootota Salaalee warra akka Taaddasaa Birruu, Asaffaa Shaaroo Lammii, Badhaadha Dilgaasaa, Dhuferaa Deettii, Badhoo Dachaasaa waliin maqaa Agarii Tulluu lammaaffaa jedhu gonfateen seenaa keessatti bara baraan maqaansaa yaadatama.

Sirni Awwaalcha gooticha Oromoo Dargaggoo Dabalaa Xaafaa bakka dhaloota isaa Salaalee ,aanaa kuyyuu ,ganda qotee bulaa Qarree ta’aatti har’a raawwatameera.

Dabalaan fuudhee bultii dhaabbachuuf carraa hinarganne.Haata’uutii garuu abbaa micayyoo drbaa takka ta’uun beekameera.

Dargaggoo Dabalaa Xaafaa odoo mirga saba isaaf qabsaa’uu wareegameef OMN’n gadda itti dhagahame ibsaa maatii isaa hafaniif jajjabina hawwa.

Dammaqaa Nagaasaatiin.

 

Oduu kana ilaallatu OMN irraa gara dhumatti caqasaa:-

https://www.oromiamedia.org/2015/12/omn-london-oduu-mud-05-2015/

The Tyrannic Ethiopian Regime is Accountable for the Death of a Political Prisoner And Prisoner of Conscience, Oromo National, Engineer Tesfahun Chemeda August 27, 2013

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3 comments

Photo

The tyrannic and minority rule of TPLF  Ethiopian government has been conducting genocidal killings against the majority (the Oromo people), nations and nationalities in Southern  and Eastern Ethiopia. In its policies and strategies of  Nazi and Apartheid style, it has mainly targeting the Oromo who make more than 40% of  the population of the Horn of Africa. Engineer Tesfahun Chemada Gurmeessaa is the latest victim of  TPLF’s planned and systematic genocide going on. Ethiopian empire (Horn of African) is one of the least developed, economically very impoverished and marginalized in the world. It is the most world food aid dependent region. The tyrannic and corrupt regime in its statistical lies and paper growth has reported that it has registered the fastest economic growth in Africa. Practical observation on the ground indicates the opposite (it is poverty alone that is  growing). The politically motivated sectarian regime actually destroys the very scarce and rare  resources the region holds and the dynamics of the society (Oromo and other non-Tigrayan) that it has put under its genocidal target : engineers, teachers, graduate students, the writers, the farmers, business men and women, the natural forest (the ecosystem) and the ancient  human culture of the region.

The followings are republications  among the latest  petitions  initiated and open letters made by concerned citizens and Oromo human rights advocates  in the calls for the reversal of the ongoing crime against humanity. For further details and actions please refer to the original sources as they are acknowledged in this page.  

Dear President Barack Obama,

The #Oromo People < http://www.oromo.org/enocide-against-the-oromo-people-of-thiopia.html&gt; are the single largest Nation in the Horn of Africa under the brutal rule of successive Ethiopian rulers nearly for a century & half now. At this very moment, the current EPRDF regime, which controls Ethiopia for the last 22 years, has intensified the killing, detaining, displacing, expelling our people from every sectors of our society, from all corners of our country for no tangible reasons, but simply due to politics of fear and an excuse for extension of its ruling terms under various pretext.

Dear Mr. President,

In history, our people have never had such tactical gross abhorrent human rights violations of the highest order in any past Ethiopian successive governments that parallel to the current EPRDF tyrannical regime in part due to the shielding effect of present day Geopolitical dynamics.
Time and again, many peasants, students, skilled professionals, journalists, Artists, prominent nationalists, even Government ministers, and local and International activists have tried to demonstrate,  petition and  stage worldwide rallies to the Whitehouse and other Government and NGO institutions in various occasions in several countries to demand on Ethiopian Govt. to stop atrocities, but no concrete response was achieved yet.

There is no particular crime that our people have committed to suffer from such purposefully calculated heinous crimes by the ruling party against innocent civilians. Despite out loud preaches of Modern Democracy all over the world, our people are still well silenced and voiceless under gunpoint not to demand or petition their Govt. and no words from independent major world media outlets to expose these crimes and brutalities committed by this regime.Our people have been denied the right to collect and rest the bodies of their family members, relatives or friends who are victims of the Ethiopian Govt. The very recent cases in point among many others, are the refusal by the Govt. of the bodies of victims of Kofale Massacre & that of Engineer Tesfahun Chemeda, who was subjected to refoulement from Kenya to Ethiopia in few years back and killed this August 2013 in the notorious Kaliti Prison. Instead of allowing the family burry their son, the Govt. agents took his sister to jail accusing her of publicising Engineer Chemeda’s news of death at their hands.

Dear Obama,

We  hereby so kindly seeking your urgent support in voicing our strongest objection & hold the Ethiopian ruling EPRDF accountable for all its inhuman actions and atrocities being committed under various excuses and urge this regime to respect the rule of law, human rights & Democracy in Ethiopia. There will be no time that our people seek urgent help from USG and International communities than right now! Enough is better than over, justice, peace and democracy for the Oromo & other nationalities in the Horn of Africa shall prevail.

Therefore; we,  the undersigned individuals, would like to request your highest Office and all whom this may concern to influence the Ethiopian Govt. to respect the basic human & constitutional rights, stop genocide on peaceful people & obey rule of law to eventually transition itself from absolute Dictatorship to Democratic form of Government.

Thanks for your precious Mr. President,

Thanks everyone for taking your time to sign, share (on social media) & forwarding to friends.

Sincerely,

http://www.thepetitionsite.com/202/786/158/stop-atrocities-in-ethiopia/?taf_id=9925175&cid=fb_na

The HRLHA Statement

The Human Rights League of the Horn of Africa strongly condemns the atrocious torture and inhuman treatment by the Ethiopian government against its citizens and hold it accountable for the death of a political prisoner and prisoner of conscience Engineer Tesfahun Chemeda on August 24, 2013 in Kaliti prison.

HRLHA informants confirmed that Engineer Chemed died in Kaliti Penitentiary due to the severe torture inflicted on him while he was in different detentions centers from 2007 until the day he died. We also protest the fact that he was denied medical treatment by the government.

Engineer Tesfahun Chemeda, an Oromo national, was handed over by Kenyan authorities to Ethiopian Security agents in April 2007 from where he had granted a refugee status from UNHCR in Kenya after he had fled to Kenya to escape persecution by the EPRDF government of Ethiopia.

Engineer Tasfahun Chemeda was one of the 15 Oromo nationals who was sentenced to life in prison in 2010 by the Ethiopian court http://humanrightsleague.com/2010/07/a-call-for-the-reversal-of-the-racial-politically-motivated-and-discriminatory-sentence-by-a-court-in-ethiopia/ for his activism and political beliefs that were different from the ruling EPRDF government of Ethiopia.The Ethiopian Government is accountable for Torturing Mr. Chemeda in prison, thereby violating the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, an agreement which Ethiopia signed and ratified in 1994 For denying Engineer Tesfahun medical treatment, violating the rights of prisoners which are clearly stated in international law and International covenants on civil and political rights article 10(1) “. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person”. and Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Rights of Persons Held in Custody and Convicted Prisoners article 21 (1) “All persons held in custody and persons imprisoned upon conviction and sentencing have the right to treatments respecting their human dignity”.

By handing over the Oromo refugees and others, the Kenyan Government is also breaching its obligations under international treaties as well as customary laws.

Under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1465 U.N.T.S. 185,) the Kenyan Government has the obligation not to return a person to a place where they will face torture or ill-treatment.
Article 3 of the Convention against Torture provides: No state party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another state where there are substantial grounds to believe that they would be in danger of being subjected to torture.
The Human Rights League of the Horn of Africa calls upon the Ethiopian authorities to immediately carry out an independent investigation into Engineer Tesfahun’s death, including whether torture played a part in his death, and disclose to the public anyone found responsible and bring that person to justice. The HRLHA also calls upon the Western political allies of the TPLF/EPRDF Government of Ethiopia to exert pressures so that it is forced to turn around and start working on the genuine democratization of the country, halting the systematic elimination of citizens who demand basic rights and fundamental freedoms,

Finally we extend our condolences to Tesfahun’s family and friends in their time of grief as well as all Ethiopians who have been falsely accused, illegally detained or wrongly killed at the hands of a brutal and hypocritical regime. Engineer Tesfahun is just one of thousands of victims of the EPRDF government’s campaign of violence, repression and efforts to curtail basic freedoms and fundamental rights of Ethiopians at all costs.
http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/ethiopia/ethiopia-the-government-is-accountable-for-the-death-of-a-political-prisoner-at-an-ethiopian-jail/

http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/ethiopia/ethiopia-the-government-is-accountable-for-the-death-of-a-political-prisoner-at-an-ethiopian-jail/

The following is an open letter of the Oromia Support Group in Australia (OSGA) to Hon. Kevin Rudd, Australian PM, on the death in Ethiopian custody of Engineer Tesfahun Chemeda, after refoulement from Kenya.

——————-

Oromia Support Group in Australia

P.O. Box 38

Noble Park, 3174, Vic

E-mail: info@osgaustralia.com

Date: August 26th 2013

Open letter

Death in Ethiopian custody of Engineer Tesfahun Chemeda, after refoulement from Kenya

To: Honourable Kevin Rudd,

Australian Prime Minister

It is with sadness and anger that Oromia Support Australia Inc. OSGA reports the death of a young Oromo in Kaliti prison, Ethiopia, on 24 August, 2013. Tesfahun Chemeda was a student activist in Ethiopia and a political asylum seeker among refugees in Kenya, where he was granted refugee status by UNHCR. He was arrested with a colleague, Mesfin Abebe, by Kenyan ‘anti-terrorist police’ on 2 April 2007.

Although cleared by the anti-terrorist unit and by the FBI, the men were subject to refoulement to Ethiopia at the request of the Ethiopian authorities. UNHCR, the Refugee Consortium of Kenya and the Kenyan Human Rights Commission were told in court, after their application for habeas corpus that the men had been returned to Ethiopia, whereas they remained in custody in Kenya for at least two more days after the court hearing.

Tesfahun and Mesfin disappeared in detention in Ethiopia until charged with terrorist offences in December 2008. They were sentenced to life imprisonment in March 2010. [1] (Mesfin’s death sentence was later commuted.)

Tesfahun was transferred from Zeway prison to Kaliti, where he had been held in solitary confinement for nearly two years before he was killed. [2]

This is not the first time young Oromo men and women have been killed in detention. For example, Alemayehu Garba, partially paralysed with polio, was shot dead with 18 others in Kaliti prison in November 2005. [3]

Refoulement of UNHCR-recognised refugees from Sudan, Djibouti and Somaliland continues. [4]

How long must we wait for Australian Government and other western governments to stop maintaining the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) in power? Over one third of Ethiopia’s budget is in foreign aid. Ethiopia receives more aid from the Australia than any other country in the Africa.

It is a shocking state of affairs and an appalling way to spend Australian taxpayers’ money. Oromia Support Group in Australia Inc. tired of hearing from officials that they take every opportunity to engage with representatives of the Ethiopian government at the highest level to express their serious concerns about human rights abuses and lack of democratic progress in Ethiopia.

We have been hearing this for years. When are we going to see an effective response by those who control Ethiopia’s purse strings?

If Australia is so committed to providing aid to Ethiopia, than at least we should insist on it being contingent on real, measurable benchmarks of human rights and democratisation and not the desk-based studies of government-controlled data which support the status quo in Ethiopia.

This should be backed by effective sanctions so that members of the Ethiopian government are prevented from travelling to Australia and other western countries and investing in property and businesses outside of Ethiopia.

Unless meaningful sanctions are applied, growing disaffection with the west, previously noted by former US Ambassador Yamamoto, is likely to mature further. Under the oppression of the Ethiopian regime, opposition voices are becoming more likely to find expression in the very movements which the support of Ethiopia, because of its cooperation in the ‘war on terror’, is meant to avoid.

The authoritarian regime in Ethiopia is a major cause of instability affecting the whole of the Horn of Africa. Supporting it and investing in it is a short-sighted policy.

Yours sincerely,

Marama F. Qufi

Chairperson,Oromia Support Group in Australia Inc.

(For Dr Trevor Trueman, Chair, Oromia Support Group)

——-

[1] http://www.oromo.org/osg/Report_46.pdf, pp.43-44.

[2] http://www.opride.com/oromsis/news/horn-of-africa/3701-oromo-activist-tesfahun-chemeda-dies-in-prison-while-serving-life-sentence

[3] http://www.oromo.org/osg/Report_43.pdf, p.22

[4] For example, Badassa Geleta was among 18 refugees returned to Ethiopia from Djibouti on 31 December 2012 and detained in Dire Dawa. He was awaiting resettlement in Canada. Riyana Abdurahman, a 23 year-old teacher, was abducted from Hargeisa on 23 Novermber 2012 and imprisoned in Jigjiga, Somali Region, Ethiopia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dr. Trueman’s Letter to the British Government

Mark Simmonds MP

Parliamentary Under Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs (Africa)
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
25 August 2013

Open letter
Death in Ethiopian custody of Tesfahun Chemeda, after refoulement from Kenya

Dear Minister,

It is with sadness and anger that I report the death of a young Oromo in Kaliti prison, Ethiopia, on 24 August, yesterday. Tesfahun Chemeda was a student activist in Ethiopia and a political activist among refugees in Kenya, where he was granted refugee status by UNHCR. He was arrested with a colleague, Mesfin Abebe, by Kenyan anti-terrorist police on 2 April 2007.

Although cleared by the anti-terrorist unit and by the FBI, the men were subject to refoulement to Ethiopia at the request of the
Ethiopian authorities. UNHCR, the Refugee Consortium of Kenya and the KenyanHuman Rights Commission were told in court, after their application for habeas corpus, that the men had been returned to thiopia, whereas they remained in custody in Kenya for at least two more days after the court hearing.
Tesfahun and Mesfin disappeared in detention in Ethiopia until charged with terrorist offences in December 2008. They were sentenced to lifebimprisonment in March 2010. [1] (Mesfin’s death sentence was later
commuted.)
Tesfahun was transferred from Zeway prison to Kaliti, where he had been held in solitary confinement for nearly two years before he was killed.[2]
This is not the first time young Oromo men have been killed in detention. For example, Alemayehu Garba, partially paralysed with
polio, was shot dead with 18 others in Kaliti prison in November 2005.[3] Refoulement of UNHCR-recognised refugees from Djibouti and Somaliland continues.[4]

How long must we wait for Her Majesty’s Government and other western governments to stop maintaining the EPRDF in power? Over one third of Ethiopia’s budget is in foreign aid. Ethiopia receives more aid from the UK than any other country in the world.

It is a shocking state of affairs and an appalling way to spend UK taxpayers’ money. I am tired of hearing from Ministers and officials
that they take every opportunity to engage with representatives of the Ethiopian government at the highest level to express their serious concerns about human rights abuses and lack of democratic progress in Ethiopia.

I have been hearing this for over twenty years. When are we going to see an effective response by those who control Ethiopia’s purse strings?
If the UK is so wedded to providing aid to Ethiopia, than at least we should insist on it being contingent on real, measurable benchmarks of human rights and democratisation and not the desk-based studies of government-controlled data which support the status quo in Ethiopia.
This should be backed by effective sanctions so that members of the Ethiopian government are prevented from travelling to the UK and America and investing in property and businesses outside of Ethiopia.
Unless meaningful sanctions are applied, growing disaffection with the west, previously noted by former US Ambassador Yamamoto, is likely to mature further. Under the oppression of the Ethiopian regime, opposition voices are becoming more likely to find expression in the very movements which the support of Ethiopia, because of its cooperation in the ‘war on terror’, is meant to avoid.

The authoritarian regime in Ethiopia is a major cause of instability affecting the whole of the Horn of Africa. Supporting it and investing in it is a short-sighted policy.

Yours sincerely,

Dr Trevor Trueman, Chair, Oromia Support Group.

http://www.oromo.org/osg/Report_46.pdf, pp.43-44.
http://www.opride.com/oromsis/news/horn-of-africa/3701-oromo-activist-tesfahun-chemeda-dies-in-prison-while-serving-life-sentence
http://www.oromo.org/osg/Report_43.pdf, p.22
4 For example, Badassa Geleta was among 18 refugees returned to Ethiopia from Djibouti on 31 December 2012 and detained in Dire Dawa. He was awaiting resettlement in Canada. Riyana Abdurahman, a 23 year-old teacher, was abducted from Hargeisa on 23 Novermber 2012 and imprisoned in Jigjiga, Somali Region, Ethiopia. Tesfahun-chemeda-dies-in-prison-while-serving-life-sentence

[3] http://www.oromo.org/osg/Report_43.pdf, p.22

[4] For example, Badassa Geleta was among 18 refugees returned to Ethiopia from Djibouti on 31 December 2012 and detained i Dire Dawa. He was awaiting resettlement in Canada. Riyana Abdurahman, a 23 year-old teacher, was abducted from   Somali Land.                        http://qeerroo.org/2013/08/26/death-in-ethiopian-custody-of-tesfahun-chemeda-after-refoulement-from-kenya-open-letter-of-dr-trevor-trueman-of-osg-to-uks-parliamentary-under-secretary-of-state-for-foreign-and-co/

OLF Statement on the death of Engineer Tesfahun Chemeda  and His Short Biography

Engineer Tesfahun was born in 1976 from his father Mr. Chemeda Gurmessa and his mother Mrs. Giddinesh Benya at Harbu village, Guduru district, eastern Wallaga, western Oromia. He was lucky enough to get the slim chance of going to school for his likes under the occupation. He completed his school starting at Looyaa, then Fincha’aa and at Shambo in 1996. His remarkably high scoreenabled him to join the university in Finfinne (Addis Abeba) where he graduated with BSc in Civil Engineering in 2001. Subsequently:

1. Sept. 2004–Jan 2005 – he worked as unit manager for the maintenance of Arsi-Bale road project run by Oromia Rural Road Maintenance Authority and Ethio-Italian Company.
2. Worked at Degele-Birbirsa RR50 project in Salle-Nonno District in extreme South-west of Ilu-Abba-Bore Zone
3. Worked on four simultaneous road projects for settlements; Kone-Chawwaqaa, Baddallee-Kolosirri, Gachi-Chate and Yanfa-Ballattii
4. Worked as a project manager for Chawwaqa district head office construction in Ilu-Harari.
5. Oct. 2001–July 2003 site engineer for Siree-Nunu-Arjo Rural Road of Wallaga district.

Because of the policy of persecution andsurveillance imposed on him, like any educated and entrepreneurial Oromo class as per TPLF’s standing policy, he decided to flee to Kenya for his safety. He sought protection from the UNHCR office in Nairobi explaining his position, and got accepted and recognized as a refugee. However, for unknown reasons, he and his colleague in skill and refugee life, Mesfin Abebe Abdisa, were arrested and eventually handed over to the Ethiopian authorities by the Kenyan counterpart on April 27, 2007, due to the agreement between the two countries.

Ethiopia, being a member of the Joint Anti-Terrorism Task Force (JATT), formed under the auspices U.S. that includes Uganda and Kenya as well, continues to abduct Oromo refugees from the neighbouring countries where they sought UN protection, under the pretext of anti-terrorism. The two innocent victims Tesfahun and Mesfin were handed over to the Ethiopian authorities who took them handcuffed and blindfolded at 2:00AM local time on May 12, 2007, purportedly to have them investigated for terrorism at the JATT Main Investigation Branch in Finfinne (Addis Abeba).

From Apr. 27 to May 12, 2007, before handing them over, they were interrogated at the Kenyan National Bureau of Investigation near Tirm Valley by American agents and Kenyan Anti-Terror Police Unit. The Kenyan officer Mr Francis, who led the investigation, concluded the innocence of these two victims and requested the Kenyan authority to immediately let them free. However, another Kenyan CID agent Ms. Lelian, who is suspected of having close connection with the Ethiopian agents, opposed the decision and facilitated the handing over of these two innocent victims.

Once in the hands of the Ethiopian agents, they were taken to the notorious dark Central Investigation compound, known as Ma’ikelawii, where they were interrogated under severe torture for a year and a quarter.

Engineer Tesfahun was then presented before a court of magistrates of all Tigrian nationals in Jul. 2008, who passed the life sentence on him on March 31, 2010. The two were subsequently moved from the maximum security prison to an unknown destination for the pretext of planning to escape. They were taken for further torture in another underground location by a squad directly commanded by the late Prime Minister Meles Zenawi. It was only since last three months that they were returned to Qallitti main prison. The beating was so severe that the engineer repeatedly requested and needed medical treatment which he was of course denied and eventually succumbed to the torture impact yesterday Aug. 24, 2013. He became the latest victim of the vicious systematic genocide against the Oromo.

Regarding the fate of these two engineers, the OLF strongly believes that the way Kenyan authorities have been handing over innocent Oromo refugees to the anti-Oromo Ethiopian criminal regime is against the relevant international conventions. We strongly request the Kenyan government to desist from this practice of the last 22 years of handing over innocent Oromo victims who seek refuge in their country. The Kenyan government cannot avoid sharing the responsibility of such murders of innocent people who they hand over to the notorious regime that is well known for its anti Oromo campaign.

The OLF extends its heartfelt condolence to the family relatives and friends of Engineer Tefahun and calls on the Oromo people to double the struggle for freedom as the only way to be free of such persecutions.

http://gadaa.com/oduu/21361/2013/08/25/olf-statement-on-eng-tesfahun-chemedas-death-in-the-notorious-tplfeprdf-prison-of-qaallittii/

Oromia Times

Godina Dhihaa Oromiyaa bakkotaa gara garaatti sabboontotni ilmaan Oromoo ajjeechaa suukkaaneessaa mootuummaan Wayyaanee EPRDF hayyuu Oromoo Injinner Tasfahun Camadaa irratti raawwatamettii gadda guddaa itti dhaga’amee, ibsachuun

Anotaa gara garaa keessatti Hagaayyaa 25/2013 irraa egaluun reeffaa gooticha Injiner Tasfahun Camadaa eegaa turan. Keessaattuu Magaalaa Amboo, Gudarii , Geedoo fi Hanga Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa Anaa Guduruutti sabboontotni Oromoo
reeffaa gootichaa Oromoo walqindeessuun simmannaaf egaa kan turan ta’uu gabaasi Qeerroo naannicha irraa beeksisa.

Awwaalchaa gooticha Oromoo Injineer Tafahun Camadaan walqabatee mootummaan Wayyaanee humna waaraanaa bobbaasuun uummata sodaachisuuf yaaluun, reeffii isaas guyyaa uummataan simatamuuf waan eegamaa tureef mootummaan Wayyaanee ta’e jedhee halkan akka darbuu fi maatii isaan akka dhaqabu taasise.Haalli kunis bakkaa hundatti sammuu uummataa keessaatti hadhaa kana hin jedhamne fi kulkkulfannaa uumee jira.

Sirni gaggeessaa awwaalcha hayyuu fi goota Oromoo Injiiner Tasfaahuu Camadaa Hagayya 26,2014 godina dhalotaa isaa Onaa Guduruu keessaatti ganda Harbuu iddoo jedhamu itti bakkaa hiriyoonnii isaa , sabboontotni Oromoo,Qeerroowwaan,dargaggoonnii Oromoo, Baratootni Oromoo dhaabbiilee barnotaa garaagaraa irraa boqonnaaf galanii jiran bakkoota garaagaraa irraa walitti dhammaachuun sirna awwaalcha gooticha Oromoo Enjineer Tasfahuun Camadaa irraatti argamuun marartoo fi jaalala goota kanaaf qaban agarsiisuun kabajaan aduunyaa kana irraa gaggefame.

Sirna sana irrattis haala sagalee jabaan fi dhadhannoon hangana hin jedhamneen Ummaannii fi sabboontotni dargaggoonnii Oromoo dhadannoowwaan argaman gadii dhageesisan.

1.Tasfaahuun hin dunee ummataa Oromoof jedhetu wareegame,
2. Wareegama hayyuu keenyaan bilisummaan uummataa keenyaa ni mirkana’a!!
3, Qabsoo hayyuun Oromoo Tasfahuun Camadaa irraatti, wareegamee fiixaan ni baafna.
4, Wayyaaneen diinaa uummataa keenyaati!!
5, Gumaan Hayyuu Oromoo Tasfahuun Camadaa irree qeerrootiin ni baafama!!
6, Diinni goota keenyaa qabsaa’aa kuffisuus qabsoon inni egalee hin kufuu itti fufaa kan jedhuu fi Walaloo fi seenaan Hayyuu Oromoo Injiineer Tasfahuun Camadaa uummataaf dubbifamuun haala aja’inbsiisaa ta’een sirni awwaalchaa isaa rawwate.

Walumaa galattii sirna awwaalchaa enjiiner Tasfahuun Camadaa irraatti kutaalee Oromiyaa gara dhihaa fi magaalota Finfinnee Adaamaa dabalatee Uummaannii Oromoo tilmaamaan 10,000 olitti lakkaa’amani tu irraatti kan argamee fi dargaggoonnii hedduun waraanaa Wayyaaneetiin utuu achii hin ga’iin karaattii kan dhorkamuun deebifaman ta’uu odeessii nu qaqqabee jiruu ifaa godhee jira.

Kana malees, Caasaaleen Qeerroo kan Godinotaa Lixaa Shawaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa , fi Godina kibbaa lixaa Shawaa erga gootichi Oromoo hayyuun ija uummataa ta’ee kun wareegamuu dhaga’anii gaddaa guddaa isaanitti dhaga’ame ibsachaa guyyaa sirni awwaalcha isaa rawwatamee bakkuma jiranitti maadheewwan walitti dhufuun dungoo qabsiifachuun sirna awwalchaa kana hirmaachuun gadda isaanii waliif ibsuun qabsoo gootni Oromoo kun irraatti wareegamee galmaan ga’uuf waadaa isaanii haaromsan.
Sirna Awwalchaa Gooticha Oromoo Injiineer Tasfahuun Camadaa ilaalchisuun gabaasni Qeerroo Oromiyaa gara gara irraa itti fufa.

Qbasa’an Kufus Qabsoon ittii Fufa!.

http://oromiatimes.org/2013/08/27/kabajaa-bifa-addaa-ummati-oromoo-taasiseefiin-sirni-awwaalicha-gootichi-oromoo-injiner-tasfahun-camadaan-lafa-dhaloota-isaatti-raawwate/

VOA Afaan Oromoo News

http://cdnbakmi.kaltura.com/p/1175831/sp/117583100/serveFlavor/entryId/1_bry1ym51/flavorId/1_zcbs8gfy/name/a.mp3

http://www.voaafaanoromoo.com/audio/audio/319438.html