jump to navigation

Oromia: Gootichi Sabboonaa Qabsa’aa Oromoo Obbo Dabalaa Xaafaa Roobii humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame December 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Oduu Gaddaa: Dabalaa Xaafaa wareegame; ‘Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha!’

(Oromedia, Finfinnee, 05 Mudde 2015) Waggoota jahaa oliif Maakkalaawi fi Qaalittiitti dararamaa kan ture Dabalaa Xaafaa humnoota tikaa wayyaaneen ajjeefame.

Dajanee XaafaaOduun Finfinnee irraa nu geesse akka ibsitutti, Dabalaan gaafa Mudde 2 bara 2015 magaalaa Fichee keessaa humnoota tikaatin ukkaamfame.

Yeroo san irraa kaasee haga guyyaa lammataatti reeffi isaa magaalaa Caancotirra kiilo meetira tokko irratti argametti, achi buuteen isaa dhabamee ture.

Dhalataa Godina Shawaa Kaaba Aanaa Dagam Ganda leeman Caarakii mana murtii aanaa Dagam keessa hojjechaa kan ture Obboo Dabalaa Xaafaa Roobii,  sababa Oromummaa isaatiin yakkamee  woggaa 6 mana hidhaa Makalaawii fi Qallittii kessatti hiraarfamaa ture.

Ob Dabalaan hidhaa waggaa jahaa booda bara darbe mana hidhaati gadi lakkifamee akka ture odeessi nu gahe addeessee jira.

Dabalaa Xaafaa mana hidhaa Maaíkalaawwiitti akka bare kan nuuf ibse hiriyyaan isaa tokko, Dabalaan kutataa, jabaa fi falmataa haqaa taúu isa aragaa bahee jira.

“Guyyaa gaafa mana hidhaa maa’ikelaawwii kutaa dukkanaatti wal barree kaasnee Dabalaa Xaafaa waliin hiriyaa turre,”kan jedhe hiriyyaan isaa kun, Dabalaan Amajjii 1, bara 2007 waggaa saddeet dura sababa Oromummaa isaatiin bakka hojii isaa irraa akka butame nuuf ibseera.

Awwaalcha Dabalaa Xafaan“Bara sana wayitan kutaa dukkanni ija natti babaasu keessa taa’ee dhiphadhu, kutaa cina koo jiru keessaa namni tokko gidaara natti rukutee sagalee hasaasuutiin, “jabaadhu!” naan jedha, “kan jedhe hiriyaan isa akun, “maqaa fi eenyummaa keenya osoo hinbariin nama haala sanaan baatii sadiif turre, “jechuun jabina isaaf ragaa baheera.

“Booda namoota biroo 35 waliin lakkoofsa galmee yakkaa 54411 jalatti waamamaa himatamne,”kan jedh miiltoon Dabalaa kun, “guyyaa himatni nutti banamee kaasee waan hundaa waliin dabarsine; waliin yakkamtoota taanee nutti murteeffame; waliin dhugaa hammannee baddaa fi gammoojjii geeffamne balbala mana hidhaa lakkoofne, “jechuun gidiraan dhalli Oromoo Bilisummaa barbaadan argaa jiran tarreesse.

Awwaalchaan“Achittis walitti obsa halkanoota waan hin bariine hin fakkaanne, guyyoota waan jijjiiraman hinfakkaanne heddu dabarsine,” jechuunis kutannoo fi jabina ittiin hidhaa fi gidraa san keessa darban nu mil’achiise.

“Garuu edaa duuti dhihoo jirti,”kna jedhe miltoon Dabalaa kun, “kufaatiin goota kanaa nuti har’as taanaan jireenyaaf illee wabii kan hinqabne, duutis baay’ee nutti dhihoo jiraachuu mirkaneessa,”jechuun haala jiru addeesse.

“Goota summii jireenyaa waliin unachaa bara dabarfanne haala kanaan dhabuu caalaa wanti nama dhukkubsu hinjiru, ” jechuuni miiraa gadda keessa isaa jiru jechootaan ibse.

“Gaddi koo guddaa, eelaan koos cimaadha,” jedhe.

Sirni awwaalcha Dabalaa Xaafaas bakka firooti isaa fi hiriyooti isaa argaman magaalaa Fiicheetti kabajaan raawwateera.

 

Dargaggoo Dabalaa Xaafaa humnoota tikaatiin akka ajjeefame ibsame .

(OMN:Oduu Muddee 05,2015): Waggoota saddeettan drabaniif Oromummaa isaatiin yakkamee hidhamee, dararamaa kanturee fi dhiyeenya kana mana hidhaatii kan gadi lakkifame Dargaggoo Dabalaa xaafaa humnoota tikaatiin ajjeefamuu akka hinoolle maatiin isaa OMN tti himan.

Godina Salaalee aanaa Kuyyuu ganda qonnaan bulaa Qarree Ta’aa tti dhalatee, Maqaa gooticha Oromoo Agarii Tulluu lammaffaa jedhuun jiraattoota naannichaan kan yaamamaa ture, Dargaggoo Dabalaa Xaafaa,miidhaa sirniichi uummata Oromoo irraan gahaa jiru adda durummaan qabsaa’uun beekama.Maqaa kanas kan gonfate gootummaadhaan qabsoo kabajamuu mirga uummata isaatiif gochaa tureen akka ta’e seenaa isaa irraa beekuun danda’ameera.

Humnoota tikaa sirnichaan yeroo mara hordofamaa ture kan jedhan maatiin Dargaggoo Dabalaa Xaafaa ajjeechaan kun kan irratti raawwatame guyyaa sadii dura qararqara magaalaa Caancoottii jedhan.

Humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin kan ajjeefame Dabalaa Xaafaa qofa miti.Obbolessi isaa Baqqalaa Xaafaa kan jedhamu barnoota isaa kutaa kudha lammaffaa xumuree gara qe’eetti deebi’ee odoo abbaa isaa Obbo Xaafaa Mullataa gargaaraa jiru humnoota tikaa mootummaatiin waggaa sadii dura butamee erga fuudhamee booda hanga har’aatti achi buuteensaa hinbeekamne.Maatiinsaa akka jedhanitti akka `Obboleessa isaa illee reefa isaa karatti waan isaaniif hindarbineef haatisaa lubbuun jirtu karaa ilaalaa hafte jedhan.Abbaansaa obbo Xaafaa Muldhataa ijoolleesaa korommii isaanii lamaan kana sababa Oromummaan isaaniitiin waan ofcinaa dhabaniif aarii saniin odoo gubatanii lubbuun isaani dabre jechuun firoottan Dabalaa kan OMN tti himan.

Dargaggoo Dabalaa Xaafaatti Oromummaa isaatiin yakkamee hidhaa waggaa 12tu itti murtaa’ee ture.Haata’uti garuu hidhaa waggaa sadeetii akka xumureen gadi lakkifame.Oggaa mana hidhaati bahu garuu Abbaasaa fi Obboleessa isaa ijaan arguuf carraa hin arganne.Abbaansaa kan du’an wayita inni mana hidhaa keessa jiru waan ta’eef.

Ajjeechaan wayita ammaa Dabalaa irratti raawwatame kunis mormii barattoonni oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiran bakka Dabalaan lubbuun jirutti Salaaleetti yoo dhalate dubbicha daran ni hammeessa waan ta’eef dhabamsisuu filatanii jechuun akka isa dursan wahillan isaa dubbataa jiran. Dabalaan gootota Salaalee warra akka Taaddasaa Birruu, Asaffaa Shaaroo Lammii, Badhaadha Dilgaasaa, Dhuferaa Deettii, Badhoo Dachaasaa waliin maqaa Agarii Tulluu lammaaffaa jedhu gonfateen seenaa keessatti bara baraan maqaansaa yaadatama.

Sirni Awwaalcha gooticha Oromoo Dargaggoo Dabalaa Xaafaa bakka dhaloota isaa Salaalee ,aanaa kuyyuu ,ganda qotee bulaa Qarree ta’aatti har’a raawwatameera.

Dabalaan fuudhee bultii dhaabbachuuf carraa hinarganne.Haata’uutii garuu abbaa micayyoo drbaa takka ta’uun beekameera.

Dargaggoo Dabalaa Xaafaa odoo mirga saba isaaf qabsaa’uu wareegameef OMN’n gadda itti dhagahame ibsaa maatii isaa hafaniif jajjabina hawwa.

Dammaqaa Nagaasaatiin.

 

Oduu kana ilaallatu OMN irraa gara dhumatti caqasaa:-

https://www.oromiamedia.org/2015/12/omn-london-oduu-mud-05-2015/

Seenaa Gabaabaa Nimoonaa Xilahuun Imaanaa(1986-2014). Short Biography of Nimoonaa Tilahuun Imaanaa June 9, 2014

Posted by OromianEconomist in Ethnic Cleansing, Finfinne is Oromia's land, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Genocidal Master plan of Ethiopia, Human Rights Watch on Human Rights Violations Against Oromo People by TPLF Ethiopia, Nimoona Xilahuun Imaanaa, Nimoonaa Tilahun, No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), Oromia, Oromia wide Oromo Universtiy students Protested Addis Ababa Expansion Master Plan, Oromians Protests, Oromiyaa, Oromo, Oromo and the call for justice and freedom, Oromo Media Network, Oromo Protests, Oromo Protests in Ambo, Oromo students movement, Oromo students protests, Oromo University students and their national demands, Oromummaa, State of Oromia, Stop evicting Oromo people from Cities, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Tyranny of Ethiopia, Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

NimonaTilahun

Nimonaa Xilaahuun Imaanaa (1986-2014)

Banking and Insurance graduate of Finfinne  (AAU) University and High School teacher

Murdered by TPLF on 6th june 2014 while in jail as political prisoner. His funeral was held on 8th June 2014 in Arjo his birth town.

 

In an increasingly repressive  and cruel TPLF run Ethiopian state, being an Oromo national itself is in practice  a crime.  Nimoonaa TilahunImaanaa, Banking and Insurance graduate of  Finfinne (Addis Ababa) University and former high school teacher, was initially arrested in 2004 along with members of the Macha Tulama Association during widespread protests opposing the relocation of Oromia’s seat from Finfinne to Adama. He was released after a year of incarceration and returned to complete his studies, according to reports by Canada-based Radio Afurra Biyya.

Born in 1986 in Arjo town (Jimma Arjo), Western Oromia, Nimoanaa also  known as Firomsaa was re-arrested in 2011 from his teaching job in Shano, a town in north Shewa (Central Oromia) about 80kms from Finfinne (Addis Ababa). He was briefly held at Maekelawi prison, known for torturing inmates and denying legal counsel to prisoners. And later transferred between Kaliti, Kilinto and Zuway where he was continuously tortured over the last three years. Tilahun was denied medical treatment despite being terminally ill. His death on 6th June 2014  in jail is another very shocking sad news that the Oromo people are experiencing under the tyrannic  Afro-fascist rule of TPLF Ethiopia.

 

(Oromedia, 7 Waxabajjii 2014) Nimonaa Tilaahun Imana Godina Wallaga bahaa Magalaa Jimmaa arjootti bara 1986 dhalate. Nimoonaan abbaa isaa Obbo Xilahuun Imaanaa fi haadha isaa Aadde Laaqechi Indaalammaa Mul’ataa irraa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Arjootti dhalate.
Barnoota isaa kutaa tokkoo eegalee hanga kudha lamaatti achuma magaalaa Arjootti baratee xumuruun barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf bara 2004 Unvarsiitii Finfinnee seene. Baruma kana diddaa barattoota Oromoo dhimma Finfinnee waliin walqabatee ka’een murtii jal’aa mootummaa wayyaaneen barattoota Oromoo 400 ol ta’an irratti dabreen, Nimoonaa Xilahuun waggaa tokkoof barnoota irraa arihatame.

Nimoonaa Xilahuun Imaanaa (1986 2014)

Waggaa tokko boodas barumsa isaatti debi’ee bara 2005-2007tti “BSc / Banking and Insurance “ dhaan eebbifame. San booda bara 2007 keessa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimibitti/magalaa Shanootti barsiisummaan mindeeffamee achitti hojii eegale. Achitti utuu barsiisuu hiriyoota isaa biraa konkolataan Lakk Gabatee 3F kan jedhamuun humnooti tika wayyanee ukkaamsanii fudhatan.
Haga ji’a tokkootti Mayikalawwitti dhoksaan hidhamee mana dukkana akeessatti gidiraa guddaa argaa ture. Dhiibbaa fi iyyannaa qaamota miran namoomaatiin dhiyaachaa tureenis, himannaan itti banamee gara mana Hidhaa Qaallittiitti dabarfame. Manni murtii Wayyaanees dhaddecha jallootiin murtii jalloo waggaa 11 akka hidhamuuf itti murteesse.
Nimoonaan mana hidhaa Qaalittii, Zuwayii fi Qilinxoo keessaatti garafamaa ture; Reebicha garmalee irra ga’eenis dhibeef saaxilame. Mana hidha akeessatti wal’aansa gahaa waan dhabeef hedduu miidhame. Dhukkuba kanaan erga hiraarfamee boodas, bara 2012 keessa gara Hospitalaa Xiqur-Anbassaatti geeffamee ture.
Sirna Awwaalchaa NimoonaaHaata’uutii, wal’aansa garaa baqaqsaa godhameef iyyuu sirnaan otuu madaan isaa hin qoorin gara mana hidhaa Qaallititti deebifame. Achitti doorsisaafi dararaa guddaattu irra ga’aa ture.
Dhukkubni isaa itti hamaachaa waan dhufeef, dhiyeenya kana gara Hospitaala Xiqur-Anbassaatti deebisan. Garuu, qaamni laafee, bututee waan jiruuf dhibee san irraa dandamachuu dadhabee Waxabajjii 6, bara 2014 ganama barii keessaa saatii 6:00 irratti lubbuun isaa addunyaa kana irraa dabarte.
Sirni awwaalcha Nimoonaa Xilahuun bakka warrii fi lammileen hedduu argamanitti raawwatee jira.

“Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa.”

 

 

 

DUBBADHU QAALLIITTI!!!
dubbadhu qaallitti abaaramtuu lafaa
yoo dubbachuu baatte xuriinsaa sitti hafaa
ajjeechaa Niimoonaa akkaataa du’a isaa
si qofaatu beeka jalqabaaf dhuma isaa
dubbadhu qaallitti Oromoon si hin dhiisu
maal jedhe Niimoonaan yeroo qofaa ciisu?
yeroo kophaa ciisee dukkana daawwatu
hunduu dabaree dhaan yeroo gadi dhiittu
yeroo midhaan dhabee mar’ummaan wal rige
yeroo bishaan dhabee qoonqoon itti goge
yeroo madaa irratti madaa dabalate
yeroo lammiif jecha waanjoo guddaa baate
atis akka isaanii garaa itti jabaattee?
Moo,bakka keenya buutee jabaadhu ittiin jette?
dhiitichaaf kaballaa ciniinatee obsee
iccitii keessa isaa yeroo diina dhokse
maal jedhe Niimoonaan waa’ee miidhama isaa
afaan keen itti himi si eegu maatiin saa
dubbadhu qaallitti ol kaasi sagalee
namni beeku hin jiru yoo waaqaaf si malee
uummata isaaf jedhee rakkoo hunda obsee
iji imimmaan didee yeroo dhiiga cobse
Niimoonaan maal jedhe dhaamsa maal dabarse?
dubbadhu Qaallitti himi waan dhageesse!!

sirna awwaalchaa Niimoonaa Tilaahuun Imaanaa!!!

Photo

 

 

 

 

 

 

http://qeerroo.org/2014/06/07/sbo-waxabajjii-08-bara-2014-oduu-ibsa-abo-waxabajjii-15-guyyaa-hundeeffama-sbo-waggaa-26ffaa-ilaachisee-dhaamsota-baga-ittiin-isin-gahee-fi-qophiilee-biroo-of-keessatti-hammatee-jira/

 

 

 

Dhaamsa Ogeettii

June 7, 2014 by Oromedia

(Oromedia, 7 Waxabajjii 2014) Nimonaa Tilaahun Imana Godina Wallaga bahaa Magalaa Jimmaa arjootti bara 1986 dhalate. Nimoonaan abbaa isaa Obbo Xilahuun Imaanaa fi haadha isaa Aadde Laaqechi Indaalammaa Mul’ataa irraa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Arjootti dhalate.

Barnoota isaa kutaa tokkoo eegalee hanga kudha lamaatti achuma magaalaa Arjootti baratee xumuruun barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf bara 2004 Unvarsiitii Finfinnee seene. Baruma kana diddaa barattoota Oromoo dhimma Finfinnee waliin walqabatee ka’een murtii jal’aa mootummaa wayyaaneen barattoota Oromoo 400 ol ta’an irratti dabreen, Nimoonaa Xilahuun waggaa tokkoof barnoota irraa arihatame.

Nimoonaa Xilahuun (1986 2014)

Waggaa tokko boodas barumsa isaatti debi’ee bara 2005-2007tti “BSc / Banking and Insurance “ dhaan eebbifame. San booda bara 2007 keessa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimibitti/magalaa Shanootti barsiisummaan mindeeffamee achitti hojii eegale. Achitti  utuu barsiisuu hiriyoota isaa biraa konkolataan Lakk Gabatee 3F kan jedhamuun humnooti tika wayyanee ukkaamsanii fudhatan.

Haga ji’a tokkootti  Mayikalawwitti dhoksaan hidhamee mana…

View original post 153 more words