image-ad93a1d22ca25460e8b690ee92e9105a3d46fd56cb34ee2011b0e57de0438531-VGGO akkuma beekamu waggoota muraasa dura mooraa qabsoo qofa keessatti kan kabajamaa fi yaadatamaa turee fi namoota muraasaanis Oromiyaa keessatti kabajamaa ture har’a uummata Oromoo oromiyaa keessatti dhaloota ammaan uummata oromoo hunda kan hirmaachise yaaddannoon Gootota oromoo jijjiirama har’a jiru kanaaf lubbuu isaaniin wareegamaniin akkasuma asuma dhiyootti bifa jijjiirrate saamicha lafa oromoo fi uummata oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf as bahe dura dhaabbachuun,akkasuma mirga uummata oromoo kabachiisuudhaaf wareegama qaalii baafamen daa’imaa hanga maanguddootti waggaa darbe Ebla 14/2015 kaasee oromiyaa keessatti wareegamaniif addatti yaadannoo taasisuudhaaf,walumaa galattis jaarraa 19ffaa irraa kaasee hanga har’aatti qabsaa’ota uummata isaa oromoo fi dachee isaa oromiyaa bilisa baasuudhaaf waraagaman yaadachuudhaan bakkeewwan garagaraatti yaadatamuun kabajamee oole,kunis odeessa Qeerroo kutaa oromiyaa keessaa fi dhaabbile barnootaa keessaa nugaheen akka kanaa gadiiti.

 1. Dhaabbilee Barnootaa Keessatti:-
  • Yuuniversitii Adaamaatti—
 • Barattootni Oromoo ganama irraa nyaata lagachuudhaan huccuu gaddaa uffachuun dabarsan,
 • Barumsa irratti hirmaannaa dhaabuun ykn barumsa cufachuudhaan,
 • Gama mootummaa wayyaaneen mooraa keessa poolisoota mooraa fi security isaa tamsaasuun olii gadi kaachisaa oolan,
 • Manni kitaabaa sadii ol sodaa jiruun akka cufaatti ooluisaatuu gabaafama.
  • Yuuniversitii Finfinnee:-
 • Aka walootti barattootni moora yuuniversitii kiiloo 4,5 fi kiiloo 6 irraa walitti dhufanii barumsas dhaabuudhaan kabajanii jiru,
 • Akkasuma dame yuuniversitii Finfinnee magaala keessa jiranis bakkuma jiraniitti kan kabajan yoo tahu jala bultii irraa kaasanii sochii barattootni oromoo taasisan gurra diinaa waan bu’eef ganama irraa kaasanii hordoffii jabaan mooraa keessatti akka geggaffametu gabaasni dhiyaata.
 • Maqaa GAOn kan dhaabbate keessattis barattootni taasisuudhaan GGO kana yaadannoo taasisaanii jiru,
 • GGO sababeessuudhaan ilmaan oromoo waggaa darbe 2014 keessa wareegaman maatii isaaniif gargaarsa taasisuudhaaf buusii qarshii taasisan,
  • Yuuniversitii Amboo:-
 • Yuuniversitii Ambootti torban kana jalqaba irraa kaasanii GGO kana kan baranaa adda taasisuudhaan yuuniversitii fi koollejjii ogummaa fi teknikii barattootni barumsa dhaabanii jiru,
 • Mooraa keessaa bahuudhaan magaala keessas kan jiru barataas tahe uummanni miilla qullaa isaa fi hucuu gurraacha uffatuun guyyaa oole,
 • Maatii warra jaallan waggaa darbe wareegamanii dubbisuudhaan gargaarsaa fi waliin gadda yaadanno sa’a muraasaa taasisan,
 • Hojjetaan mootummaa magaala Amboo fi aanaaleen garagaraa irraa hojii dhaabuun guyyaa kabajamaa kana yaadatan.     http://qeerroo.org/2015/04/15/oromiyaa-keessatti-yaadannoo-ggo-ebla-15-haala-hooaadhaa-fi-bifa-qindaayeen-walfaana-kabajame/?fb_action_ids=826129117470709&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-standard