jump to navigation

LEELLOO: HIRIIRA NAGAA MOOTUMMOOTA DARBANIIFI KAN AMMAA KANA MAALTU ADDA GODHA!!?? December 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????Leelloo, Afaan Oromoo newspaper, 2nd issue

HIRIIRA NAGAA MOOTUMMOOTA DARBANIIFI KAN AMMAA KANA MAALTU ADDA GODHA!!??

 

Bulchiinsa sirna dimokiraasii keessatti, lammiilen mirgaafi dirqama isaanii sirritti beeku. Mootummaan lammiilee sana hogganaa jirus mirgaafi dirqama isaa sirriin beeka. Asirratti isa mirgaafi dirqamni walharkaa rukute keessa galchuun akka dogongoraatti fudhatamuu danda’a. Garuu adeemsa dimokiraasin jedhu keessatti qaamni hogganuufi qaamni hogganamu sirriin mirgaafi dirqama isaa beekuu isaati. Qaamonni lamaan kun yeroo tokko daangaa tokkoo cabsee akka barbaade daangaa isa kan biraa keessatti yookan daangaa qaama biraa keessatti tarkaanfilee adda addaa fudhatu, qaamni daangan jalaa cabe waan cal’isuu miti. Qaamni hogganamu gaafa daangaa qaama hogganuu cabsee akka barbaade oolee bule, qaamni hogganu komii qabu kaasaa erga turee booda gara tarkaanfitti ce’uun isaa waan hin oolledha. Hanga isaaf danda’ametti humna qabutti fayyadamee daangaa ofii kabachiifachuuf kufee ka’a. Gidduu kanatti sababoota tarkaanfileen adda addaa hammaataniif hanga badii lubbuu geessisuuttillee godaana. Godaansa akkasii keessatti inni daangan najalaa cabeedhaf boo’ufi dursee gara tarkaanfii seene raawwii isaa akka gootummaatti waan laaluf duubatti deebi’ee yeroo itti badii geessisaa jiru laalu hin qabu. Qaamni hoogganamus gaafa daangan seera waliin qaban irratti isaaf kenname dhiitamu, sammuufi onnee ittiin duubatti deebi’u yookan ittiin sodaatu hin qabu. Hanguma fedhee ta’u harki duwwaa ta’uu isaatti qaana’ee yookan abdii kutee duubatti hin deebi’u. ………..

Read more  at:-

leelloo-3rd-edition