jump to navigation

LEELLOO: HIRIIRA NAGAA MOOTUMMOOTA DARBANIIFI KAN AMMAA KANA MAALTU ADDA GODHA!!?? December 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????Leelloo, Afaan Oromoo newspaper, 2nd issue

HIRIIRA NAGAA MOOTUMMOOTA DARBANIIFI KAN AMMAA KANA MAALTU ADDA GODHA!!??

 

Bulchiinsa sirna dimokiraasii keessatti, lammiilen mirgaafi dirqama isaanii sirritti beeku. Mootummaan lammiilee sana hogganaa jirus mirgaafi dirqama isaa sirriin beeka. Asirratti isa mirgaafi dirqamni walharkaa rukute keessa galchuun akka dogongoraatti fudhatamuu danda’a. Garuu adeemsa dimokiraasin jedhu keessatti qaamni hogganuufi qaamni hogganamu sirriin mirgaafi dirqama isaa beekuu isaati. Qaamonni lamaan kun yeroo tokko daangaa tokkoo cabsee akka barbaade daangaa isa kan biraa keessatti yookan daangaa qaama biraa keessatti tarkaanfilee adda addaa fudhatu, qaamni daangan jalaa cabe waan cal’isuu miti. Qaamni hogganamu gaafa daangaa qaama hogganuu cabsee akka barbaade oolee bule, qaamni hogganu komii qabu kaasaa erga turee booda gara tarkaanfitti ce’uun isaa waan hin oolledha. Hanga isaaf danda’ametti humna qabutti fayyadamee daangaa ofii kabachiifachuuf kufee ka’a. Gidduu kanatti sababoota tarkaanfileen adda addaa hammaataniif hanga badii lubbuu geessisuuttillee godaana. Godaansa akkasii keessatti inni daangan najalaa cabeedhaf boo’ufi dursee gara tarkaanfii seene raawwii isaa akka gootummaatti waan laaluf duubatti deebi’ee yeroo itti badii geessisaa jiru laalu hin qabu. Qaamni hoogganamus gaafa daangan seera waliin qaban irratti isaaf kenname dhiitamu, sammuufi onnee ittiin duubatti deebi’u yookan ittiin sodaatu hin qabu. Hanguma fedhee ta’u harki duwwaa ta’uu isaatti qaana’ee yookan abdii kutee duubatti hin deebi’u. ………..

Read more  at:-

leelloo-3rd-edition

Leelloo: Hongeen Biyya Xoophiyaa Akka Malee Hammaatera December 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Leelloo, Afaan Oromoo newspaper, 2nd issue

 

Hongeen Biyya Xoophiyaa Akka Malee Hammaatera.

Leelloo: Waggaa 1ffaa Jildii 2 Jimaata Sadaasa 27,2015, Finfinnee, Oromia

Qilleensi Tuujii paasifik yookaan El-niinoo jedhamu biyyoota Afrikaa gama Kibbaafi Gaanfa Afrikaa hongee jabaan miidhaa akka jiruufi gara fuulduratti illee miidhaa hamaa geessisuu akka danda’u dhaabbileen kanneen akka Raaga Haala Qilleensaa, Ogeeyyiin Qonnaafi Dhaabbileen Gargaarsa Addunyaa ifa taasisaa jiru. Hongeen bara kana Xoophiyaa mudate kan bara 1977 ykn 1984’n ol ta’uu akka malu gabaasonni adda addaa mul’isaa jiru. Bara mootummoota laman darbanii, H/silaaseefi Dargii yeroo hongeen akka malee uummata miidhaa ture qaamni mootummaa dhimmicha dhoksaa akka ture ni beekama. Bara kanas mootummaan ji’oottan darban keessa haala hongee sanaa dhoksaa tureera. Bara mootummaa H/Silaasee yeroo uummanni biyyattii gara Kaabaa hongee hamaadhaan rukutamanii beela’aa jiranitti Tafarii Mokonnon waggaa 80ffaa isaanii kabajataa turan. Dargiinis 1984 tti yeroo uummanni waan afaanitti deefatu dhabetti ayyaanaa adda adda kabajachuutti ko’oomatanii turan jedhama. Bara kanas yerootti uummanni beelan waadamaa jirutti mootummaan ayyaana hundeeffamaa, ayyaana menxersoo jechuudhaan qarshii meeqa dhangalaasaa jiraachuunsaa uummata biyyattii biraa komii jabaa kaasaa jira. Oromiyaa naannoolee addaaddaattis hongeen kun uummataafi beeladarra haalan miidhaa geessisaa jira. Keessumattuu naannoolee tifkateen bulaafi bakkeewwan amala gammoojjummaa qaban keessatti rakkoon hongee sun miidhaa jabaa dhaqqabsiisee jira.

Read more at:-

 

leelloo-2nd-edition-updated-22-1

 

 

Related:-

 

Caama Godina Arsii Lixaa Mudate

VOA Afaan Oromoo, Sadaasa 30 Bara 2015

Jijjirama qilleensaa mudateen Itiyoophiyaa keessatti uummanni Miliyoona 8 ta’u gargaarsi nyaataa kan isa barbaachisu ta’uu jaarmayoonni adda addaa beeksisaa jiru. Jiraattonni Godina Arsii Lixaa akka ibsantti caamni yeroo mudatu kun kan jalqabaa miti jedhu. Kan baranaa garuu daran hamaa ta’uu dubbatu. Midhaan facaafatan sababaa roobni dhabameef karaatti hafuu isaa fi erga roobni xiqqaan argame booda kan facaafatanis hagas mara oomisha argamsisee hin qabu jedhu.

Ta’us garuu gargaarsa mootummaan barana raabse tokko iyyu hin jiru jedhan. Gama kaaniin bulchaan godina Arsii Lixaa Obbo Abaadir Abdaa gargaarsi raabsamaa jiraa caamni humnaan ol ta’e hin jiru jedhu.

Gaaffii fi deebii geggeeffame dhaggeeffadhaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/ethiopia-drought-oromia/3080463.html