jump to navigation

Oromia (WBO): Irree fi gaachaanni ummata Oromoo WBOn, kan Zoonii Kibbaa Injifannoo galmeeyse October 16, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, WBO.
Tags: , , , , , ,
trackback

Odaa OromooOromianEconomist

SBO Oduu Ammeefb367-alaabaanewOromo Federalist  Congress rally in a Southern Oromia town of Bule Hora Led by Baqqalaa Nagaa on 19 May 2015


Irree fi gaachaanni ummata Oromoo WBOn, kan Zoonii Kibbaa Injifannoo galmeeyse

 

(SBO/VOL – Onkoloolessa 16,2016) Gootichi WBO Zoonii Kibbaa Onkoloolessa 16,2016 guyyaa har’aa Godina Booranaa Ona Miyoo keessatti waraana wayyaanee haleeluun kasaaraa guddaa irraan gahee injifannoo galmeesse.

Irree fi gaachaanni ummata Oromoo WBOn, kan Zoonii Kibbaa guyyaa har’aa Onkoloolessa 16,2016 Godina Booranaa Ona Miyoo keessatti diirama sa’aa 8:30 irraa qabee hanga ganama sa’aa 10:00tti bakkoota adda addaa lamatti waraana qubattuu wayyaanee kan ummata hiraarsuu fi Warraaqsa Biyyaalessaa Oromiyaa FXG danquuf maadheffatee taa’u haleeluun loltoota federaalaa kan poolisootni federaalaa keessatti argaman baay’ee isaanii hojiin ala gochuu Ajaji WBO Zoonii Kibbaa ifa godhee jira.

Haaluma kanaan gootichi WBO Zoonii Kibbaa guyyaa har’aa Onkoloolessa 16,2016 Ona Miyoo naannawa magaalaa Iddii Lolaa ganda Meexxii keessatti haleellaa fudhateen loltootaa fi poolisoota federaalaa 8 yeroo ajjeesu, 6 ol ammoo madeessee jira.

Humni waraana wayyaanee WBO tarkaanfii fudhatee deebi’utti haxxee hidhee duubaan rukutuuf saganteeffatus, WBOn dursee akeeka diinaa hubatuun bakka araddaa Gaara Biluu jedhamutti haleellaa irratti geggeessuun loltootaa fi poolisoota federaalaa sirna wayyaanee 10 yeroo ajjeesu, kanneen 6 ta’an ammoo haalaan madeessee jira.

Loltootni wayyaanee madeeffaman yeroo ammaa Hospitaala Fulleessaa kan Ona Mooyyaleetti argamutti waldhaansaaf akka geeffamanis hubatameera.

Haaluma kanaan gootichi WBO Zoonii Kibbaa guyyaa har’aa Onkoloolessa 16,2016 Ona Miyoo naannawa magaalaa Iddii Lolaa ganda Meexxii keessatti haleellaa fudhateen loltootaa fi poolisoota federaalaa 8 yeroo ajjeesu, 6 ol ammoo madeessee jira.

Humni waraana wayyaanee WBO tarkaanfii fudhatee deebi’utti haxxee hidhee duubaan rukutuuf saganteeffatus, WBOn dursee akeeka diinaa hubatuun bakka araddaa Gaara Biluu jedhamutti haleellaa irratti geggeessuun loltootaa fi poolisoota federaalaa sirna wayyaanee 10 yeroo ajjeesu, kanneen 6 ta’an ammoo haalaan madeessee jira.

Loltootni wayyaanee madeeffaman yeroo ammaa Hospitaala Fulleessaa kan Ona Mooyyaleetti argamutti waldhaansaaf akka geeffamanis hubatameera.

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RTo9IquDNwI

Agaazii fi Poolisa wayyaanee 116 ABOti makaman.

(SBO): Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO

ABOn ilmaan Oromoo Humnoota Waraanaa fi tikaa mootummaa keessa jiranii fi bifa adda addaatin diinaan hidhachiifaman gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun akka humna qabsichaa ta’aniif irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turuun ni beekkama. Ilmaan Oromoo kunneen ummata isaanii balaa mootummaan faashistiin irraan gahurraa ittisuu fi roorroo saba isaaniirra gahaa jirutti xumura gochuu keessatti dirqama lammummaa akka bahataniif marii fi qunnamtii yeroo dheeraa taasisaa turuus ibsa jidduu dabre baaseen beeksise.

Akka kanaanis ilmaan Oromoo sabboonoon waamicha dhaaba kallacha qabsoo Oromoo, ABOf owwaatudhaaf murteessan qindoomina tolfameen mooraa QBO ABOn hogganamuutti makamanii ummata cinaa dhaabbachuun tarkaanfilee diinarratti fudhataniin humna QBO tahuu mirkaneessanii jiru. Haaluma kanaan qindoomina tolfamee fi qajeelfama dhaabarraa kennamuun humni QBOtti makame kun Onkoloolessa 03 hanga 09 bara 2016 tarkaanfilee armaan gadii diinarratti fudhachuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira.

Onkoloolessa 3 bara 2016
1. Kibba Oromiyaa Godina Gujii keessatti sabboontonni Oromoo waraanaa fi poolisa wayyaanee keessa turan aantummaa ummataaf qaban agarsiisuun humna QBOtti makamuudhaan tarkaanfii fudhataniin loltoonni amanamtoota wayyaanee 8 fi Agaaziin 5 ajjeefamuun 2 ammoo madeeffamaniiru. Tarkaanfii humni QBOtti dabalame fudhate kanaan Kilaashiin 10, Boombiin F1 Afuri fi rasaasni 267 diinarraa booji’amee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuuf oolfameera. Qunnamtii fi qindoomina jiruun poolisoonni mana hidhaa Bulee Horaa eegan dhiisanii deemurraa hidhamtoonni guututmmaatti akka bahan taheera.

2. Baha Oromiyaa Kaampii Addeellee keessatti marii bal’aa taasifamee fi murtii kennameen waraanni wayyaanee sirnicha jalaa bahee QBOf tumsuuf sagalee guutuudhaan murteesse. Aashaa Dawwallee, Shiniillee, Harargee Dhihaa fi Dirree Dhawaa dabalatee bakkoota hedduutti aangawoota mootummaa wayyaanee fi waraana amanamaa sirnichaa ta’e irratti haxxee hidhuu fi tarkaanfilee fudhachuufis murannoo qabu ifatti agarsiisee jira.
3. Godina Shawaa Bahaa Bishooftuu keessatti ilmaan oromoo waraana Agaazii fi Poolisa Oromiyaa keessa turan gara mooraa QBOtti makamuun tarkaanfii waraana wayyaaneerratti fudhataniin loltoota 38 ajjeesaniiru. Humna QBOtti makame keessaas Sadi wareegamanii jiru. Kunis waraana wayyaanee Shawaa Bahaa keessatti argamu jidduutti sochiin bal’aan akka taasifamu godhe. Godinuma kana Aqaaqiittis tarkaanfii Kaampii Kuusaa meeshaa waraanaa irratti fudhatameen qawween 200 booji’amuun milkiin gonfatameera.
4. Tarkaanfiin humna QBOtin fudhatamu Godina Arsii Lixaattis cehuun, Kaampii waraana wayyaanee Shaashamanneetti argamu keessatti amanamtoota TPLF fi ajajoota wayyaanee haleeluun kaampicha keessaa baasan. Arsii Lixaa naannawa Meexamaattis ilmaan Oromoo waraanaa fi Poolisa keessa turan waamicha lammummaaf owwaachuu itti fufuun, poolisoonni 7 qawwee Kilaashii harkaa qaban waliin mooraa QBOtti makaman. Ummanni naannichaa humnoota diinaa ofirraa ari’ee alaabaa ABO balaliisuun bulchiinsa Ummataa dhaabbatee jira.

Onkoloolessa 04 bara 2016
5. Godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti lolli jabaan ummataa fi waraana wayyaanee jidduutti gaggeeffameera. Ilmaan oromoo Poolisa Oromiyaa turan 90 ta’an gara mooraa QBOtti makamuun ummata faana dhaabbatan. Achuma Shawaa Bahaa naannoo Dooniitti ammoo tarkaanfii fudhatameen qawween 200 harka ummataa galeera. Humni Poolisa Oromiyaa keessaa QBOtti makame dargaggoota Oromoof leenjii kennuu fi waraana wayyaanee haleeluun qawwee hiikkachuunis barameera. Agaaziin tarkaanfii irratti fudhatameen ari’amee naannichi ummataa fi waraana gara QBO seeneen dhuunfatamee tikfamaa jira.
Shawaa Bahaa magaalaa Wanjiitti kan argamu Warshaan Sukkaaraa Wanjiis tarkaanfii humni gara QBOtti makame fudhateen barbadeeffamee mootummaan wayyaanee miliyoonaan akka kasaaru taasifame.


 

Onkoloolessa 05 bara 2016
6. Onkoloolessa 5 bara 2016 tattaaffiin waraanni Agaazii Kaampii Shaashamannee dhuunfachuuf Dodolaa keessatti daandiirra fiiguun taasise Poolisoonni Dodolaa QBOtti makaman dura dhaabbachuurraa kan fashalsan yoo tahu, kilaashii 16s QBOf gumaachan.

 


 

Onkoloolessa 6 abra 2016
7. Mootummaan wayyaanee diddaa humnoota waraanaa, poolisaa, Tikaa fi Agaazii dabalatee hidhattoota isaa keessaa irratti jabaachaa jiru irra aanuu akeekkatuun Godina Arsii Lixaa Ona Qoree keessatti lola banus kasaaraa haguuggate.

Humni QBO waraana wayyaanee haleeluun Agaazii 18 ajjeesuun, 7 madeessee, kilaashii 14 fi Matrayyasii 6 dhuunfachuun akeeka bobbaa diinaa hoongessee, injifannoo galmeesse.

8. Shawaa Bahaa Liiban Cuqqaalaa keessatti lola jabaa gaggeeffameen ammoo loltoonni Agaazii 32 qabsaawota bilisummaa Oromootin ajjeefamanii, 18 madoo taasifaman. Loltoonni Agaazii 12 ammoo mooraa QBOtti makamanii jiru. Lola kanaan qawween Kilaashii 8 kan booji’ame wayta ta’u konkolaattooni waraanni wayyaanee itti gargaaramaa ture 7 daareffamaniiru. Gama qabsaawotaatii 4 wareegamuun, 3 madeeffaman.

9. Meettaa Roobii keessattis lola jabaa gaggeeffameen Agaaziin 11 ajjeefamuu fi 8 madeeffamuun, Kilaashiin 22 booji’ameera. Loltoonni Agaazii 7 ummata faana hiriiruuf murteeffatuun mooraa QBOtti makaman.


Onkoloolessa 07 bara 2016
10. Mootummaan wayyaanee diddaa humni waraanaa isaa Kaampii Awaash keessa jiru irratti kaase dhaamsuuf Onkoloolessa 7 bara 2016 humna dabalataa wayta ergetti, Shawaa Bahaa Ona Fantaallee magaalaa Matahaaraatti haxxee itti hidhamee tarkaanfii fudhatameen Agaaziin 32 ajjeefamuun reeffi loltoota isaas achuma akka bulu taasifame. Ona Fantaallee keessatti qindoomina ummataa fi humna mooraa QBOtti makame waliin tolfameen lolli jabaan gaggeeffamee diinarra kasaaraan guddaan dhaqqabeera.

11. Baha Oromiyaa Awwadaay keessatti sabboontotni Oromoo waraana wayyaanee keessaa diddaa jabaa agarsiisan. Waraanni Kaampii Awwadaay yeroo bahus Kaampicha keessatti alaabaa ABO fannisuun akka bobba’etu ibsame. Humni QBOtti makame hogganootaa fi amanamtoota wayyaanee ummata Oromoo miidhaa turan irratti tarkaanfii fudhateera.


Onkoloollessa 08 bara 2016
12. Godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti Onkoloolessa 8 bara 2016 waraanni wayyaanee gandeen sirnicha jalaa baafamuun ummataan dhuunfataman harkatti galfachuuf lola banerratti hidhattoota Federaalaa irraa 7 ajjeefamuun 3 madeeffamanii, qawween Kilaashii 9 erga irraa booji’amee kasaaraa haguuggatanii booda of duuba deebi’aniiru. Qabsaawotarraas 1 wareegameera.
Ona Fantaalleetti ammoo Humni QBOtti makame ummata waliin tahuudhaan qindoominaa fi qajeelfama tolfameen waraana wayyaanee bakka Dheebitii jedhamutti dursee haleeluun Agaazii 38 ajjeesee 24 ammoo madeessudhaan diinarratti injifannoo galmeesse.

13. Shawaa Kibba-Lixaa Waliso keessatti tarkaanfii fudhatameen ammoo waraana wayyaaneerraa ajajootni 3 fi miseensonni 5 mooraadhuma waraanaa keessatti ajjeefamaniiru.


Onkoloolessa 09 bara 2016
14. Ilmaan oromoo wayyaaneef qawwee baatan diina saba isaanii fixaa jirutti akka naannessaniif hojii hojjetamaa tureen, kanneen waraana keessaa mooraa QBOtti dabalaman Awwadaay keessatti qawwee hidhatan diinatti naannessuun haleellaa raawwataniin qondaala wayyaanee ol’aanaa Ajajaa Kumaa Atsbahaa Asgadoom jedhamu kan waraana Agaazii Dirree Dhawaa, Hararii fi Haramaayaa ajajuu fi waraana Agaazii 17 ajjeesuun seenaa boonsaa galmeessan. Kana malees sabboontotni Agaazii keessaa QBOtti dabalaman kilaashii 7 ummataaf gumaachudhaanis aantummaa qaban agarsiisan. Guyyuma kana Waraanni wayyaanee weerartummaaf Baha Oromiyaa Ciro, Hirnaatti bobb’aa ture tarkaanfii irratti fudhatameen ergamni isaa fashaleera; Waraana Awaash tiksu 2 irrattis tarkaanfiin fudhatameera.

Tarkaanfilee Onkoloolessa 3 hanga 9 bara 2016tti fudhataman kanneeniinis: Ajajaa Kumaa Atsbahaa Asgadoom dabalatee ajajootni waraanaa 4 fi loltoonni amanamoo wayyaanee Agaaziin 211 ajjeefamanii, 62 ammoo madeeffamanii jiru. Kana malees Qawween Kilaashii 493, Matrayyasiin 6, Boombiin F1 Afuri fi Rasaasni 267 diinarraa booji’ameera; konkolaattotni waraanaa wayyaanee 7 daareffamaniiru. Gama kaaniin ammoo ilmaan oromoo Waraana Agaazii fi Poolisa wayyaanee keessa turan 116 mooraa QBO ABOn hogganamuutti makamuudhaan falmaa finiinsaa jiru.

Walumaagalatti ilmaan oromoo Humna Waraanaa, Poolisaa, Agaazii fi milishaa keessa jiranii fi bifa adda adaati hidhachiifaman qunnamtii fi qindoomina tolfamaa tureen gara mooraa QBOtti makamuudhaan tarkaanfilee seena-qabeessa mootummaa wayyaaneerratti fudhataa jiran.

Tarkaanfilee fakkaatoon karaa Dhiha Oromiyaa jiraatanis rakkina qunnamtii yeroodhaaf bal’inni isaa ibsamuuf rakkisaa tahuus kanuma waliin hubachiifna.


Waamicha:
Ilmaan Oromoo Kutaalee Waraanaa Ittisa Biyyaa, Humna Polisa Federaala, poolisa Oromiyaa, Agaazii, tikaa fi milishaa gandaa tahuudhaan akkasumas bifa adda addaatin wayyaaneen hidhachiifamuun diina tajaajilaa turtan gara mooraa QBOtti makamuudhaan balaa diinaan ummata keessanirra gahu ittisuu fi gabrummaatti xumura gochuuf waamicha isinii dhiyaateef deebii kennaa jirtaniif ABOn bakka ummata Oromoo bu’ee isin galateeffata. Galanni keessanis bilisummaa Oromoofi walabummaa Oromiyaati!

Kanneen caasaalee waraanaa fi tikaa armaan olii bakkoota biroo jiran keessa jirtanis murtii boonsaa fi seena-qabeessa obbolaan keessan mooraa QBO ABOn hogganamuutti makaman fudhatan hordofuun mootummaa abbaa irree ummata Oromoo jumlaan duguugaa jiruu fi maqaa labsii yeroo hatattamaatin duguuggii sanyummaa caaluuf nutti aggaamee jirutti xumura gochuuf akka ummata keessan cinaa dhaabbattanii fi mooraa QBOtti makamtan waamicha maayii yeroon gaafattu kana isiniif dabarsina.
Ummanni Oromootis bakka jiru maraa tokkummaa fi murannoo irra jabaadhaan socho’uun dhumaatii diinni nutti labse masheensuuf akkasumas qabsoo wareegama ilmaan isaatin bilisummaa ulaa isaatin gahetti xumura gochuuf akka sossohu waamicha goona.
Maayiirrattis ilmaan dhalattoota saboota biyyattii kan kutaalee Waraanaa Ittisa Biyyaa, Humna Poolisa Federaalaa, poolisa Oromiyaa, Agaazii, tikaa fi milishaa gandaa tahuun akkasumas bifa adda addaatin wayyaaneen hidhachiifamuun diina tajaajilaa turtan marti, QBO kan xiyyeeffatu mootummaa wayyaanee/TPLF dhiiga Ummata Oromoo lolaasaa jiru irratti malee, isin ilmaan ummatoota cunqurfamoos tahee nam-tokkee ykn garee kamirrattuu akka hin taane hubatuun sirnicha faana hiriiruun dhiiga ummata Oromoo dhangalaasuu irraa akka of qusattan. Kana gochuu hanqatuudhaan dhiiga ummata Oromoo dhangalaasuu itti fufuun seeraanis tahee seenaan kan isin gaafachiisu tahuurra dabree, tarkaanfii adabbii isinirratti fudhatamuuf gaafatamni mataa keessanirra akka jiru gadi jabeessinee hubachiisna.

Ummata Oromoo wayyaanedhaan duguuggiin sanyii irratti raawwatamaa jiruu fi waliigala ummatoota biyyattii cunqursaa hamaa jala jiraniif aantummaa keessan agarsiisuudhaan sirna farra-ummatootaa tahe, TPLF/EPRDF dhabamsiisuun haqa, dimokraasii, bilisummaa fi mirga namummaa ummatootaa biyyattii keessa jiran hundaa dhugoomsuuf qooda keessan akka gumaachitan ABOn irra deebiin dhaamsa isiniif dabarsa.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Onkoloolessa 12 bara 2016


 

Comments»

1. Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (October) | OromianEconomist - October 16, 2016

[…] Oromia (WBO): Irree fi gaachaanni ummata Oromoo WBOn, kan Zoonii Kibbaa Injifannoo galmeeyse Octobe… […]


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: