jump to navigation

Ibsa Bara Haaraa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. #Oromo January 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Because I am Oromo, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Qeerroo.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

 O

qeerroo2Amajjii 1, 2015

Uummata Oromoo hundi baga nagana bara haraawaa  Amajjiin 1, 2015 fi guyyaa WBOn isin gahe.  Barri 2015 Sabni Oromoo bara cunqursaan jaarraa olii keessaa hiikamee Oromiyaa keessa nagaa, tasgabbii fi jaalanaan abbumaan jiraatu akka nuu ta’u hawwii fi dhugoomsa kaayyoo kanaaf ciccoominaan qabsaawuu qabnuu isinii dabarsina.

Bara 2014 darbe keessatti uumati Oromoo baadiyyaa irraa hamma magaalaatti dararaa sirna bulchiinsa EPRDF Wayyaanee jalatti argaa bahe dha. Qabeenya saamamuu irra darbee hidhaa,ajjeechaa fi biyyaa arihamuu dhittaa mirga namaa haalaan hammaataa keessa darbe. Haalli gabrummaa dhufaa darbaa daran hammaachuu irraan dargaggooti Oromoo(Qeerroon) cunqursaa kana darbaa baadhachuun nu gahe jechuun fincila diddaa gabrummaaf (FDG)Oromiyaa guutuu keessatti qabsiisuun mirga uumata keenyaa yeroo falmataa turre dha. Haala kanaan gaaga’ami lubbuu dhabamuu fi hidhaan uumata Oromoo addattis dargaggoota Oromoo irraan gahe kan yeroo kamuu caalaa hammaataa ture. Falmii mirga Oromoo fi dhumaatii uumata Oromoo irraanis lammiileen Oromoo biyyoota ambaa jiraatan tokkummaan dhaabbatanii mirga sabaa falmuu irratti eenyummaa fi jalaala biyyaaf qaban muldhisanii jiru. Haalli tokkummaa Oromoo waliigala bara 2014 keessatti muldhate jabinaan itti fufuun waggaan itti deemnu 2015 keessa kan kaayyoo saba Oromoo injifatnoon golboobu akka ta’u hogganni Qeerroo bilisummaa Oromoo gadi jabeessee dhaammata.

  1. Guyyaa seena qabeessa guyyaa WBO Amajjii tokko bara 2015 sababeeffachuun  hojii qindeesitooti Qeerroo bilisummaa Oromoo  Oromiyaa bakka maraa walitti dhufuun walitti dhufuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo  sochii warraaqsa FDG Qeerroo bilisummaa Oromoon durfamuu, haala Siyaasaa Impaayerri Itoophiyaa  keessatti kuftee jirtuu, gochaa hammeenya  mootummaan abba irree Wayyaaneen EPRDF itti fufinsaan uummata Oromoo irratti gaggeessa jiruu, olola maqaa filannoo dimookiraasii sobaan oofaa jiru, haalaa Master planii Finfinnee  fi waligalatti haala uummatni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoo biyyatti keessa jiran irratti hundaa’uun marii bal’aa gaggeessuun uummata Oromoo hundaa fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii hundaaf ibsa gabaaba armaan gadii dabarsee jira!!
  2. Amajjiin tokko guyyaa WBO, guyyaa warannii Oromoo mirga uummata Oromoo kabachiisuuf bara baraan wareegama qaalii kanfaluun Oromiyaan har’a arginu kunii fiuummatni Oromoo har’a jiraatnu kun akka jiraannu waraana uummata Oromoo irraa ijaaramee fiuummatichi bilisummaa isaa fi birmadummaan isaa kabajamee fi mirgi abbaa biyyummaa isaaeegamee fi Oromoon qabeenyaa isaa fi uummata isaa fi biyya isaa irratti aangoo siyaasaa qabateeakka ofiin of bulchuuf waraana wareegama qaalii fi bu’aa ba’ii qabsoo keessa darbuun as ga’eewaan ta’eef nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo WBOf kabajaa fi jaalala guddaa qabna.Uummatni Oromoo hundi waraana kana akka qaroo ija isaatti akka ilaallatuu fi tumsa gamahundaan godhamuun akka cina dhaabbatu waamicha dabarsina. Amajjiin tokko guyyaan WBObarri 2015 guttummaa Oromiyaa fi biyyoota Oromoon jiru hundatti sirnaan akka kabajamuudhaamsa dabarsaa, addatti Qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa kana bifa adda ta’een lafacaasaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo jiru hundatti kabajuuf qophii dursaa xummuruu keenya nihubachiifna.
  3. Mootummaan abbaa irree EPRDF gochaa hammeenyaa uumata Oromoo Oromiyaa irraa kaasuu fiballeessuu imaamata godhatee jiruu fi olola dharaa uumata Oromoo irratti gaggeessa jiruufseeratti dhiyaachuu qaba. Dhiitaa mirga dhala namaa fi ukkamsaa mirga dimookiraasiimootummaan abbaa irree gaggeessa jiruuf mootummootni gamtooman, dhaabbileen mirga dhalanamummaa addunyaa, fi uummatni Oromoo gama hundaan mootumman yakkamaanWayyaanee himatamee mana murtii idil addunyaa ICC ‘tti dhiyaachuun yakka duguginsa sanyiigaggeessa jiruuf akka itti gaafatamu jabeessinee gaafatna!! Kana irratti irra guddaan hayyoonniOromoo alaa fi biyya keessa jirtan tokkummaan irratti akka qabsooftan abdii isin irratti gatna.
  4. Biyyaa fi dachii Itiyopiyaa dimookiraasiin hin jirretti maqaa Filannoo jedhuun mootummaan Wayyaanee olola deemsisaa jiru ni balaaleffanna. Filatnoon dharaa baroota 23 deemaa jiru umriiWayyaanee dheeressuuf kan deemu malee diimokiraasii dhugaa kan muldhisu akka hin taanebeekama. Kanaafuu filmaati ammaa kunis lammiilee cunqurfamoo biyyattii fi uummata Oromoohunda kan hin ilaallannee ta’uu hubachiisuun uummatni Oromoo cufti dimookiraasii dhugaa, kanmirgi ilma namaa fi mirgootni dimookiraasii keessatti kabajamanii fi bilisummaan uummataOromoo kan itti mirkanaa’uu fiduuf Warraaqsi FDG haalaan jabaatee kan itti fufuu ta’uu nihubachiifna!!
  5. Dhaabbileen mormitoota biyyatti maqaa uummata Oromoon ijaaramtanii diraama dimookiraasiikijibaa Wayyaanee keessatti hiriirtanii jirtan, maqaaf malee mirga kan hin qabne, miseensabilisaan ijaarrachuu kan hin dandeenye, uummata Oromoo bilisaan ijaaruu fi sochoosuu haalaahin dandeenyee fi bakka barbaadanitt wajjiraalee banachuun socho’uu kan hin dandeenyee ,taatanii utuu jirtanii, Dimookiraasiin jira filmaatatti seenee Wayyaanee waliin morkii goonajechuun sochii bu’aa hin qabnee fi jijjirama fiduu hin dandeenye keessatti waan argamtaniifyeroon gara sochii Warraaqsa FDG ‘tti makamuun akka mirga Oromoo dhugaaf falmitanwaamicha lammummaa isinii dabarsina.
  6. Goototni Qeerroon (dargaggootni Oromoo) bara darbee jalqaba baatii Ebla 2014 irraa eegaluungaaffii mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii karaa nagaa bifa qindaa’een mootummaa abbaairree Wayyaanee gaafachuun FDG irratti kaasuun sagaleen uummata Oromoo hanga sadarkaa idil-addunyaatti dhaga’amuu danda’ee jira, gaaffii karaa nagaa fi dimookiraasii dhiyeeffanneefdeebii ajjeechaa fi hidhaa Oromoo irratti raawwachuu EPRDF/TPLF fudhateen ija mootummataaddunyaa duratti yakkamaa ta’uun isaa hubatamee jira. Sochiin FDG bifa garaagaraan jabaachuunhanga guyyaa har’atti itti fufinsaa fi qindoomina haala qabuun jabaatee itti fufaa jira. UummatniOromoo bakka jirtan hundaa warraqsa kana cina akka dhaabbattan waamichaa keenya dabarsina!!
  7. Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo yeroo kamiinuu olitti qabsoo bilisummaa Oromoo galiiisaan ga’uuf sochii warraqsa FDG qindeessuu, uummata Oromoo sadarkaa garaagara keessa jiruuijaaruun jabeessuu, garaagarummaan ilaalchaan akka wal hin qoodnee fi tokkummaa UummataOromoo jabeessuun ,mootummaa abbaa irree Wayyaaneetti xummura gochuuf kutannoo fimurannoodhaan qabsoo warraqsaa biyyooleessaa (national revolution) gaggeessuuf qophii ta’uuni hubachiifna.
  8. Walii galatti Oromiyaa irratti Oromoon ofiin of bulchuuf furmaatni guddaan jiru FDG jabeessuufi Uummani Oromoo bakka hundatti gaaffii mirga hiree murteeffannaa jabeessuun sagaleetokkoon harka wal qabatnee yeroon gamtaan warraaqa biyyalessaa FDG keessatti hiriiruuntokkummaan qabsoofnu amma jechuun uummata Oromoo waliigalaaf dhaamsa dabarfatna.

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Injifannoon Uumata Oromoof!

Bara Milkii

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Amajjii 1,2015 Oromiyaa

Click to access ibsa-qeerroo-bilisummaa-oromoo-amajjii-1-2015.pdf

OPride.com’s Oromo Person of the Year 2014: #Oromo Student Protesters. #Oromia #Africa January 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Oromia, Oromians Protests, Oromiyaa, Oromo, Oromo and the call for justice and freedom, Oromo Protests, Oromo Protests in Ambo, Oromo students movement, Oromo students protests, Stop evicting Oromo people from Cities.
Tags: , , , , , ,
add a comment

 

Ooprideperson 2014

(OPride) — For energizing and unifying the Oromo public both at home and in the Diaspora, for keeping the beacon of liberty from being extinguished, for selfless sacrifice to advance Oromo rights and for bringing international media attention to the plight of Oromo people, Oromo Student Protesters are OPride’s Oromo Person of the Year.

The Master Plan 

In March 2014, the Addis Ababa and Surrounding Oromia Special Zone Integrated Development Plan Project Office organized a workshop for journalists and civil servants in Adama, 90 kms east of Ethiopia’s capital, Addis Ababa. The training, conducted by officials from the Oromia regional state and representatives of the Addis Ababa city administration, continued through mid-April. It was intended to generate momentum before “a joint master plan,” which would ostensibly facilitate efficient resource use, eliminate existing contradictions and link the city’s developmental activities with the Oromia Special Zone, is unveiled.

Established in 2008, the Oromia Special Zone is comprised of eight towns (Dukam, Lagatafo-Lagadadhi, Sandafa Buke, Sululta, Holota, Burayu, Sabata and Galan) and six districts (Walmara, Sabata Hawas, Akaki, Sululta, Mulo and Barak). The zone has a total area of 4,800 square kms and 15 townships.

The special zone was established in response to local concerns over lack of attention and proper planning in the hinterland and the unchecked, horizontal urban sprawl around the capital. The renewed interest in the area, which ironically coincided with rampant land speculation and a chaotic industrial construction boom, was further strengthened by Oromia’s local development plan crafted in 2010.

AddisAbabaFounded in 1886 by emperor Menelik II and his wife Taytu Betul on conquered Oromo land, Addis Ababa, which Oromos call Finfinne, has “complete powers of self- administration” with its own police, city council, budget and other public functions overseen by a mayor (appointed by the ruling party). Regardless of the reasons for the creation of the Oromia special zone, the city’s unique place as both a state capital and federal capital— the constitution granting special interest  in the provision of services or the utilization of resources to Oromia — has been at the center of the debate over the city’s horizontal spread over the years.Oromo activists have been calling for clarification of the Ethiopian constitution’s special status clause, as well as language instruction and other services for the city’s Afaan Oromo speakers. In theory, the creation in 2011 of a joint project office tasked with fashioning a joint strategy and a master plan was meant to assuage these grievances.

However, as noted by workshop participants in April, the project office not only took an arrogantly top-down approach in crafting the master plan but also expanded the city’s territorial jurisdiction by a whopping 1.1 million hectares, an area more than 20 times the capital’s current size, according toleaked documents. The proposed plan would put 36 Oromia towns under Addis Ababa’s — thereby federal government’s — direct control.

In a rare report by the state-run Oromiyaa TV (OTV), journalists and officials from the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), the Oromo elements in Ethiopia’s ruling coalition, sounded-off about the lack of public consultation and potential violation of Oromia’s autonomy and territorial integrity, as well as threats to the livelihood of Oromo farmers in the areas covered by the proposed plan. The planning office apparently did not even bother to consult with mayors of the affected municipalities and other regional and Oromia Special Zone officials. Moreover, the state’s rubberstamp legislative chamber, Chaffee Oromia, did not deliberate on it, leaving rank-and-file OPDO members deeply disgruntled.

“The issue of Addis Ababa and surrounding Oromia towns is not a question of towns; it is a question of identity,” one speaker said at the workshop in Adama. “When we speak of identity, there are fundamental steps we ought to take to ensure that the plan would incorporate and develop the surrounding towns while also protecting Oromo’s economic, political and historical rights.”

The speaker added: “we are keenly aware of the city’s past spatial growth. We don’t want a city that pushes out farmers and their children but one that accepts and develops with them…more importantly we don’t want a master plan developed by one party and pushed down to us.”

OTV’s segment on the opposition to the master plan came as a shocker to many. Established in 2006, the network has been serving as an unabashed government mouthpiece, giving only lip service to issues of concern to the Oromo other than scant cultural programming. Within days after OTV’s report, thousands of Oromo students at all regional universities in Oromia took to the streetsopposing the master plan (starting at Jimma University and quickly spreading to Haramaya, Ambo, Wollaga, Matu, Bule Hora, Addis Ababa, Adama and Madawalabu universities). In one instance, on April 29, an estimated 25,000 people partook in a citywide demonstration in the flashpoint town of Ambo, 80 miles west of Finfinne. Federal security forces responded as usual, firing live ammunition at unarmed protesters, killing at least 50 people and injuring many others while hundreds were arrested, according to eyewitness reports.

Authorities saw OTV’s report on the master plan as an indirect rebuke of its campaign to unveil the plan. TVO then went mute, apparently per orders from federal authorities, keeping eerie silence as protests spread across Oromia and received significant coverage in the international press. Shortly thereafter, an indoctrination campaign was organized for the OTV journalists, which according to a number of participants, ended without any breakthrough in the form of agreement.This was followed by mass firing of journalists seen as agent provocateurs, including Bira Lagasse, who presented the April OTV report on the master plan.

Marketed as the megacity of the future — complete with a new railway system courtesy of the Export-Import Bank of China — Ethiopia’s sprawling capital faces increased pressures to meet international standards and ongoing urbanization challenges. Half of Ethiopian population, roughly 67 million, is projected to reside in towns and cities by 2040, up from only 18 percent in 2013. Addis Ababa hopes to lead the charge in urbanization and become one of the top ten tourist destinations in Africa by 2025. Even as they insist that the controversial master plan offers a win-win solution for all stakeholders, Addis Ababa city officials say high economic integration and uniform land use and development strategies with surrounding Oromia towns is key to that effort.

Ethiopia’s GenQ: A lethal threat?

Student protests have been a fixture in the contemporary Oromo history. Students have been demonstrating in Oromia since the mid-1990s. The budding Oromo student activism can be likened to the cactus. You cut it down and it would grow back even more luxuriant as if in vengeance. You depopulate it in one place and it would mushroom elsewhere. It is in no need of a nourishing climate or soil; it thrives in the lowlands, the highlands, and anywhere in between. Seeing it as a lethal threat to its continued grip on power, the ruling party has been cracking down hard. However, the protesters grew more and more strident rather than abate. Resilient as they have been over the years, Oromo students have paid hefty prices for their dissent against the regime in Finfinne. That is why the repression by the authorities could hardly dampen the spirit of an increasingly assertive generation of Oromo youth that is just coming of age.

oromo proTo be sure, one of the positive developments under the current regime is the adoption in 1991 of the country’s federalism, which carved Ethiopia into nine federated and theoretically autonomous states. However, for all its promises of maintaining Ethiopia’s territorial integrity, the constitutional guarantees for decentralization of authority have rarely been applied. Final decision-making power still rests with the central government, with supposedly semi-autonomous states enjoying only a semblance of self-rule. Consequently, EPRDF’s failure to abide by its own constitution, frequent top-down changes in education policy, denial of academic freedom and the government’s misguided development policies have been among the most contentious issues for Oromo students over the last two decades.

Dubbed the Qubee generation, today’s college and high school students in Oromia are like a new species of Oromo. Studied in their mother tongue, Afaan Oromo, and keenly aware of their state’s boundaries and the Oromo people’s longstanding misgivings about the Ethiopian state, the average Oromo protester personifies the indomitable spirit of Oromo nationalism and a steely determination to see to it that the injustice against the Oromo becomes a thing of the past. Such open national consciousness was hitherto unthinkable in Ethiopia, which remained a unitary state in large part by harshly suppressing Oromo self-expressions.

Oromo student protests through the years

The heightened Oromo student activism of the late ‘90s and early 2000s coincided with widespreadhuman rights violations and mass expulsions of student leaders from various universities and colleges. Based on available record, from 1999 to 2004 alone, more than 1,000 Oromo students were dismissed from Addis Ababa, Jimma, Adama and Haramaya universities. Tens of students disappeared without trace while hundreds have been forced into exile — some still languishing in refugee camps across neighboring East African countries.

After a brief lull, sustained protests began in early 2000 in response to massive forest fires in Bale and Borana zones of Oromia. Amid apparent neglect and allegations of federal government’s involvement in setting the forests ablaze, students across Oromia took to the streets demanding swift action. Authorities responded by rounding up the students, firing live ammunition at peaceful protesters and detaining those suspected of organizing the protests.

In early 2001, Oromo students at Addis Ababa University began protesting after authorities blocked their efforts to publish a student newspaper and organize a student union. The students also opposed the stationing of uniformed police and undercover security agents on college and university campuses. High school and university students around the country joined the strike calling for academic freedom. Protesters were further angered by the killing in Tigray of Oromo student Simee Tafara by unidentified security agents. More than 3,000 Oromo students were arrested. “Government forces responded to the protests with extreme brutality, killing more than thirty people, wounding some four hundred, and arresting thousands,” the Human Rights Watch reported at the time. “Academic life ground to a halt for one month around the country, and most AAU students who participated in the strike did not return to class for one year. About 250 students fled to Kenya; others went to Djibouti or Sudan.”

Again in early 2002, following sustained Oromo student protests over economic depression and rising cost of fertilizers, the federal Rapid Deployment Forces killed at least 10 students and injured many others in Shambu, Naqamte, Gedo, Ambo, Gimbi, Najo, Dembi Dolo, Guder, Robe and Kofele towns. In May 2002, authorities arrested more than 320 students from various institutions of higher learning in and around Addis Ababa. Tens of students were dismissed from Adama, Haramaya and Addis Ababa universities.

Following a year of tensions, in 2004, Oromo student protests returned in response to the government’s attempt to relocate Oromia’s capital from Finfinne to Adama. More than 350 Oromo students were expelled from Addis Ababa University alone. Hundreds of students, teachers and Oromo intellectuals were arrested throughout Oromia in a move seen as an effort to eliminate educated and politically conscious members of the society. Schools across Oromia were closed for most of the year. “In some places, police used live ammunition to disperse demonstrators, killing several school students,” according to Amnesty International’s report. “Demonstrators were detained for several months; some were beaten and made to do strenuous physical exercises while in custody.” Thousands of protesters, including leaders of the Oromo welfare organization, the Macha Tulama Association, remain in prison or are serving lengthy sentences under trumped up charges.

Oromo students took to the streets once again in 2006 following disputed parliamentary elections. In fact, as UC Berkeley’s Leonardo Arriola rightly noted, while international media reports focused almost exclusively on the opposition protests in Finfinne, post-election “protests in Oromia resulted in more than 15,000 detentions and 80 reported deaths.” The trend continued in the year with yet another killing of innocent Oromo student, Shibiru Demissie, at Mekelle University. While there have been sporadic protests over the last half decade, the 2014 #OromoProtests were a watershed — not just in their size and duration but also in the participation of other sectors of society, urban dwellers, bureaucrats and rural folk, including members of the ruling party.

All in all, since 2000, Ethiopian security and military forces have killed hundreds of peaceful protesters. Despite the recurring and perennial protests the storyline remains the same: Peaceful protesters shot at close ranges; significant numbers injured; hundreds dismissed from high schools and universities and many more fleeing the country to seek safety.

Implications for Ethiopia’s future

The names of some of those indiscriminately gunned down by security forces such as Diribe Jifar, Getu Diriba, Jagama Badhane, Gammachu Hirphaasa, Alsan Hassan and many others or those who died in prison from torture such as Alemayehu Gerba and Tesfahun Chemeda, have become household names, their struggles forever ingrained in the consciousness of the ever vibrant Qubee generation as well as the wider Oromo public. Still, these are but few whose names entered the public domain. Many more perished without due recognition or remain unjustly imprisoned with their fates and future hanging in balance. One thing is certain: Killing, imprisonment and forced exile have thus far failed to discourage or undermine Oromo student activism.

Ethiopia continues to be haunted by an age-old problem: the unaddressed Oromo question. Despite making up close to half of the country’s 96 million population, the Oromo continue to face political repression, social marginalization and social alienation. Instead of addressing Oromo grievances, controlling Oromia’s resources and the suppression of Oromo dissent has been a constant preoccupation for successive Ethiopian rulers.

killing oromosIt doesn’t take a political scientist to realize that addressing the Oromo question is tantamount to removing the albatross from Ethiopia’s neck. As the Horn of Africa country prepares for yet another sham election in May, calls to democratically address gapping deficits in governance, rule of law and respect for human rights would grow louder. The specter of more student protests and violent suppression would continue to sour state-society relations. Despite the rising risk on Ethiopia’s stability, the authorities lack the will to heed calls for any sensible reform and accommodation of dissent.

The Addis Ababa and Surrounding Oromia Special Zone Integrated Development Plan Project Office is reportedly forging ahead with the controversial master plan. Any attempt to impose a widely unpopular proposal on the Oromo guarantees the return of yet another protest by Oromo students—even before the hundreds and thousands of young students rounded up during the 2014 protests were released from incarceration. But if history is any guide, the threat of arrest, beating, torture and exile alone will not quell the protests.

Ethiopia has recently been named to the top ten leading jailers of journalists in the world. While the media blackout has aided the regime to keep the lid on the plight of Oromo prisoners, in 2015, amid growing social media use inside the country, it would be impossible to suppress another anti-government protest. Even by the government’s own admission, tensions are expected to run high in Ethiopia ahead of the 2015 elections. The ruling party’s standoff with the urban opposition is at its peak. Rural support has all but evaporated. Ethiopia’s stability could be put to a severe test should the various grievance-fueled protests link up across ethnic, political and religious cleavages that have emasculated the potency of challenges to the ruling party.

Buoyed by past success at suppression, the authorities have every reason to underestimate the power of the Oromo Student Protester. With a radical shift in strategic thinking on the part of protest organizers, a new round of protests would not stop at simply re-energizing and unifying the Oromo public. It can become a catalyst for a countrywide pro-democracy movement. The selfless sacrifices of the Oromo Protester cannot forever remain fruitless. It has already drawn international media attention to the plight of Oromo people. The Oromo Student Protester, OPride’s Person of the Year, through sheer determination in the face of mortal and physical danger, through its capacity to rebound, and its irrepressible yearning for freedom is destined to write and right not only Oromia’s but also Ethiopia’s history.

Read more @ http://www.opride.com/oromsis/news/3783-opride-s-oromo-person-of-the-year-2014-oromo-student-protesters

 

https://oromianeconomist.wordpress.com/2014/12/25/ethiopias-new-master-plan-of-ethnic-cleansing-against-the-oromo-in-the-name-of-development-expansion-of-finfinnee-addis-ababa/

These are short interviews with farmers who have lost thier farmlands. #Landgrabs. #Oromia. #Africa January 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Because I am Oromo, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Land and Water Grabs in Oromia, Land Grabs in Africa, Land Grabs in Oromia, No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????

 

The Ethiopian Government land owner¬ship right has created it easier for flower growers to get land easily. Abiy Mezgebu, 28 has lost his piece of land because of the government influence and pressure. The government paid him a small amount of money – “I had to take the small amount of money that the government offered me and they threatened me to take away my land if I would refuse to take the offer,” says Abiy. Now Abiy is a laborer in the Menagesha Farms. He has lost his land – his means of living for ages. 

Aduna Workneh, father of five, lives across bunches of flower farms near Addis Ababa. Officials from the government and flower farms came and talked to him in person. They told me I will benefit better if I take the offer from the government and leave my land. Initially, I refused the offer – because they money would feed my family for a few years, but my land will feed till the ages of my grandchildren and even beyond.” However, Aduna was forced to take the offer and he is now a landless man. He is not sure about his future.

These flower farms benefit us nothing; at least they were expected to provides employment opportunity, says Aduna. Only a few members of our community got employed; as for the majority are not from this area. Showing across the valley, Aduna says – this whole valley was covered by indigenous trees – now is cut down and green houses have been constructed on them. We were able to collect firewood from leftovers and foliage in the forest – the flower farms have taken away everything from us.

'BECAUSE I AM OROMO'

This is a teenage girl working in Dugda Flower Farm. This was owned by her father in Dugda area...and taken away by the Ethiopian governemnt and given to a TPLF affiliate businessman...now she works as a labourer in this farm being paid under half a dollar a day... This is a teenage girl working in Dugda Flower Farm. This was owned by her father in Dugda area…and taken away by the Ethiopian governemnt and given to a TPLF affiliate businessman…now she works as a labourer in this farm being paid under half a dollar a day…

The Ethiopian Government land owner¬ship right has created it easier for flower growers to get land easily. Abiy Mezgebu, 28 has lost his piece of land because of the government influence and pressure. The government paid him a small amount of money – “I had to take the small amount of money that the government offered me and they threatened me to take away my land if I would refuse to take the offer,” says Abiy. Now Abiy is a laborer in the Menagesha Farms. He has lost his land – his means of living for ages. 

Aduna Workneh, father of…

View original post 182 more words

2014 in review January 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 42,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.