jump to navigation

Oromia: Viber, twitter, Facebook and WhatsApp Are strictly forbidden in Fascist regime (TPLF/ EPRDF) Ethiopia July 10, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Viber, twitter, Facebook and WhatsApp Are strictly forbidden in Fascist regime (TPLF) Ethiopia

Viber, twitter, Facebook and WhatsApp Are strictly forbidden in Fascist regime (TPLF) Ethiopia


ERGAA BAAY’EE BARBAACHIFTUU


Akkuma beekamu Wayyaaneen WhatsApp, Viber, facebook fi Google Play bakka appilikeeshina irraa download godhatan dabalee cuftee jirti. Appilikeeshina cufaman kana banachuuf VPN barbaachisa, garuu Google Play bakka appilikeeshina irraa download godhatan waan cufaniif VPN download godhachuun rakkisaa tahullee furmaata tokko argadheen jira. Innis warra android fayyadamaniif appilikeeshina VPN ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freevpnintouch) 100% wantoota ugguraman banuu isaa akka banuu danda’u mirkanaa’e jira. Sababa kanaaf VPN kana APK isaa dropbox irra kaayee sududaan akka buufattan haala isinii mijeessee jira. Yeroo ammaa kana warri biyya keessa jiran hedduun ergaa kana arguu waan hin dandeenyeef, warri ergaa kana argitan hundi gama dandeessaniin email tahee bifa wal qunnamtii isinii mijaaye kamiinuu app kana akka ergitaniifii buufatan gargaatan dirqama lammiiti.

https://www.dropbox.com/s/orv8nsk99w7rjma/Free%20VPN%20Proxy%20by%20Betternet_v3.5.6_apkpure.com.apk?dl=0

warri Google Play banachuu dandeessan link isaa:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freevpnintouch

Oromiyaa keessatti Facebook akka cufame beekameera. Kun jiruu gadi badii wayyaaneen dalagaa jirtudha. Warri Psiphon buufachuu dandeessan itti  fayyadamuun FB itti ooluu dandeessu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psiphon3

 

 

 


Social Progress Index 2016: Ethiopia continue to make one of the worst performers

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/07/06/social-progress-index-2016-ethiopia-continue-to-make-one-of-the-worst-performers/

Comments»

1. OromianEconomist - July 10, 2016
2. OromianEconomist - July 10, 2016

MARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?

Ilmaan Oromoo Hundaaf:-Keessattuu warra Biyya keessaatiif

Biyyoota Addunyaa Muraasa Keessatti Tajaajilli Marsaalee garagaraa ‪#‎Ugguruu‬ ykn Cimdaa(network) biyya sanaa keessaatti akka hin hojjanne ykn ergaan marsaan sun tamsaasu akka hin muldhanne ykn hin argamne godhuu baratamaa dha.
Biyya keenya Keessattis Haalli kun erga jalqabee bubbuleera.

Kanaafuu, tooftaalee adda addaa fayyadamnee marsaalee barbaachisoo ta’an jennee yaadnu iddoo jirrutti fayyadamuu dandeenya. Kunis Maloota asiin gaditti dhiyaate duuka bu’aa hordofaa.
Waan isiniif galuu dide Gaafadhaa…..

Tajaajila kanneen argachuuf Moosajiiwwan adda addaa [sooftwers] barbaachisaa ta’e qabaachuun dirqama taati.

Mosajiiwwan kunneenis:

FAYYADAMTOOTA MOBILE

•Psiphon – Inni kun beekamaa fi fayyadamuuf baay’ee salphaa dha. Buufachuun mallattoo connect jedhu xuquun kallattiin fayyadamuu jalqabuun ni danda’ama.

Hidhaa kanarraa buufadhaa…..‪#‎KunFilatamaadha‬
. ◦ https://play.google.com/store/apps/details…

•DroidVPN – Inni kuniimmoo username fi password kan gaafatuu dha. Jalqaba gara weebsaayitii isaanii deemuun galmaa’uu barbaada. Isa booda username(maqaa fayyadamaa) fi password(jecha darbii) achirraa argamuun seenuum VPN tolaa argachuun nii danda’ama. Saffisa gaariis qaba.

Hidhaa kanarraa Buufadhaa
https://play.google.com/store/apps/details…

•FlashVPN – Inni kunis akkuma Psiphone yeroo ta’u altokkoon connect gochuun kallattiin faayidaa kenna.

Buufachuuf ◦
https://play.google.com/store/apps/details…

FAYYADAMTOOTA KOMPUTARAAF

1 – OPERA BROWSER:
Kompiiwuteraaf salphaa kan ta’e opera developer(beta) dha. Inni kun of keessaa tajaajila VPN waan qabuuf bifa salphaa ta’een fayyadamuun ni danda’ama. Akkuma download goonee install gooneen Setting > Privacy & security > VPN jala deemuu “Enable VPN” ishee jettu irratti ‘check’ gochuun fayyadamuu jalqabuun ni danda’ama.

https://net.geo.opera.com/opera/developer…

2 – Psiphone:
Inni kuna akkuma moobaayilii ta’ee kan koompiiwteraaf qophaa’e dha. Sooftweerooti kompiiwtericha keessa jiran hundumaan isaanii network kana akka fayyadaman gochuun tajaajila VPN laata.

Hidhaa kanarraa argachuu dandeessu:
https://psiphon3.com/psiphon3.exe

Hub: Yoo karaa interneeetaa birooserrii qofaa barbaaddu ta’e opera fayyadamaa. Garuu sooftiweerota biroo kanneen akka Viber, Whastup, Messenger fi kkf kompiiwtera irraa fayyadamtu yoo ta’e immoo ‪#‎psiphone‬ fayyadamaan jedha.

Malleen Kanneen Hojiirra Oolchinaan Gahaadha
Garuu ‪#‎Dabalata‬ Yoo Barbaaddan

1,IP Hider pro fi Super Hide IP softwerota ip isiin fayyadamaa jirtaan garaa ip biyyoota akka USA, UK fi AUS + European union kan jijjiree….namoota toora internet keessan to’atan jala bilisaa siin baasu….
2, Super VPN ammo vpn… free ta’ee kan kennu yommu ta’u innis to’anno toora internet kan caabse akka isiin faayyadamtan siin taasisu….
3. Ultrasurf ammo website/maasariti block(toora internet irraa dhorkamee) godhamee akka isiin fayyadamtan kan taasisudha.
Hunda isaani Torrent Kat.cr irraa buufadha.

HORAA BULAA DEEBANAA
OROMO ICT

3. OromianEconomist - July 12, 2016

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: