jump to navigation

More than 80,000 people displaced from Benishangul Gumuz and Western Oromia. Wallaga Bahaa: Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 44 ol yoo ta’u, 80,000 ol qe’eerraa buqqa’aniiru October 2, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
trackback

Odaa Oromoooromianeconomist

As confirmed by multiple media outlets and government officials, tens of thousands have been displaced and several killed in Western Oromia, Ethiopia. The whereabouts of many family members (children, pregnant women, elders and disabled) who were unable to escape is still unknown. The number of victims is rising quickly, and those who escaped need immediate humanitarian assistance at temporary sites. Click HIRPHA here  to support the displaced in Western Oromia:

HIRPHA (Humanitarian Initiative to Relieve the Plight in the Horn of Africa) International is an independent, non-profit organization whose effort is solely to provide humanitarian assistance to victims of natural and man-made disasters in the Region by collecting donations from its supporters. It is registered with non-profit status under IRS Publication 557 Section 501(C), and headquartered in Minneapolis, Minnesota (USA). For more information please visit www.hirpha.org/.Benishangul godina Kamaashii keessa kan jiran aanaalee Oromiyaa keessumaa lixaa fi baha wallaggaa wajjin rakkoo nageenyaa uumameen lubbuu namaa fi qabeenyaa irra miidhaan dhaqqabuu waajjirri biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Waajjirri dhimmoota komiishinai hooggansa soda balaa naannoo Oromiyaas uummata buqqa’eef deggersi godhaamfii kan jiru ta’uu beeksisee jira.

Baatii darbe keessas walitti bu’iinsa naannoo Benishangul keessatti uumameen uummanni kuma 13 ol ta’u qe’ee ofii irraa buqqa’ee lixa wallaggaa Mandii fi Begii keessatti deggersi godhamaafii kan jiru ta’uu kan ibse waajjirri kominikeeshinii Oromiyaa rakkoo hooggansa naannoo Sanaa mariif gara Oromiyaa dhufee deebi’u irratti haleellaa raawwateen kan ka’e hookkarri ka biroon uummata balaa irra buusaa jiraachuu beeksisee jira.

Uummati hanga yoonaa qe’ee ofii irraa godaane kuma 80 ol ta’uun illee gabaasamee jira. Hawaasi naannoo jiru, mootummaa fi dhaaboliin gargaarsaa wal ta’uu dhaan uummata qe’ee ofii irraa buqqa’eef deggersa gochaa jiraachuu illee mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira.


Wallaga Bahaa: ”Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 yoo gahu, 72,000 qe’eerraa buqqa’aniiru”

Kaartaa naannoolee Beenshanguul Gumuuzii fi Oromiyaa

Walitti bu’insa naannoo daangaa Benishaangul Gumuz godina Kamaashii fi Oromiyaa aanaalee wallagga Bahaa ollaatti uumameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 gahuufi kuma 72 kan tahan ammo qe’eefi qabeenyaa isaaniirraa buqqa’u qondaaltoonni BBC’tti himan.

Tibbana rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen dhalatootni Oromoo fi Amaaraa hedduun qe’eerra buqqa’uun kaanis ajjeefamaa akka jiran Obbo Taakkalaa Tolasaa itti gaafatamaan Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa godina Wallagga Bahaa himaniiru.

Hanga har’aatti daangaa Oromiyaa keessatti qofa namootni 23 ajjeefamuun namootni kuma 72 gahan qe’eerraa buqqa’aniiru jedhan.

Namootni qe’ee irraa buqqa’an kunneen baay’inaan aanaalee godina Kamaashii kan akka Yaasoo fi Balo Jigaanfoy irraa yoo tahu, dabalataan aanaalee Wallagga Bahaa kan akka Saassigaa fi Haroo Limmuu irraas bal’inaan keessatti argamu jedhan. Lakkofsi namoota ajjeefamanii garuu kan Beenishaangul keessaa akka hin daballanne himaniiru.

Sadarkaa odeeffaannoottis qabeenyi namoota qe’ee irraa buqqa’anii saamamaa akka jiruu dhageenyeerra jedhan. Kanumaan wal qabatee godina Wallagga Bahaa aanaa Saassigaa keessaas horiin 70 ol tahan oofamanii akka fudhataman himaniru.

Itti gaafatamaa Waajjira komunikeshiinii Aanaa Haroo Limmu Obbo Dhugaasaa Jaalataa akka jedhanitti, aanaa isaanii keessatti qofa namootni shan ajjeefamuun namootni torba tahan madaa’aniiru.

Haa tahu malee daangaa Oromiyaa cabsuun waan seenanii jiraniif reeffa namoota du’anii illee kaasuun akka hin danda’amne himaniiru.

Hawaasni akka himuttis qaamni haala gaariin hidhatee fi hidhannoo ammayyaa’aa qabu duduuba akkajiru dhageenya jedhan Obbo Dhugaasaan.

Obbo Taakalaanis kanuma yommuu mirkaneessan Matiresii dabalatee aanaa haroo Limmuu keessatti qaamni dhukaasa uummata irratti gaggeesaa ture akka jiru himan.

Namootni kuma 25 tahanis qe’ee irraa buqqa’uun aanaa isaanii keessa buufatanii akka jiran himaniiru.

Humni nageenyaa maaliif tasgabbeessuu dadhabe?

Haala kana gidduu galuun tasgabbeessuu fi qonnaan bultootni keenya akka hin ajjeefamne gochuuf gidduu galuun poolisootni Oromiyaa fi hidhatootni gandaa aarsaa lubbuu kaffalaan olaanaa tahuu Obbo Tolasaan himaniiru.

Raayyaan human ittisaas gidduu galee tasgabbeessuuf yaalii yommuu godhu waraana irratti banuun miidhaan akka isaan irrallee gahe himaniiru.

Raayyaan iittisa biyyaas haalicha gama lamaanuun osoo lubbuun namoota baay’ee hin darbiin tasgabbeessuf yaadeeti malee humna dhukaasa bane kana haleeluu hin dadhabne jedhan Obbo Tolasaan.

Gama Benishaanguliin qaamni hidhannoo guutuu fi ammayyaa’aa qabu akka jiru hubanneerra jedhan.

Kanaan duras qonnaan bultootni keenyaa fi Beenishaangul naannoo daangaatti walitti bu’aa araaramaas turaniiru.

Bara kamiyyuu hidhanno qindaa’aa akkasiin waraanni gaggeefamee hin beeku. Amma garuu qaamni leenjii waraanaa gahaa qabu akka keessa jiru hubanneeraa,” jedhu Obbo Taakkalaan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa haalichi kana caalaa akka hin babal’anneef hojjechaa jira kan jedhan Obbo Taakkalaan namootni faayidaa siyaasaa addaaf uummata walitti buusan jiraataniyyuu Naannoon Beenishaangul garuu kana taasisa jennee hin yaadnu jedhan.

Dabalataan akka qorannoodhaan bira geenyetti namootni maallaqa ramaduun jijjirama akka biyyaatti dhufaa jiru gufachiisuuf uumata waliiti buusan jiru jedhan Obbo Taakkalaan. Namoota qe’eerra buqqa’an kanneeniif bulchiinsi godina Wallaga Bahaa, abbootiin qabeenyaa magaalaan Naqamtee fi aanaaleen deegarsa gochaa akka jiran himaniiru.

Mootummaan federaalaas deegarsa midhaan nyaataa konkolaataa 10 tahu fe’uun geejibsiisaa akka jiru himuun walumaagalaan konkolataa 30 kan tahu yeroo gabaabaatti akka qaqqabu himaniiru.

Gama Beenshaanguliin hoo maaltu dhagahama?

Haaluma walfakkaatunis pirezidaantii ittaanaan naannoo Beenshangul Gumuz Obbo Abaraa Baayataa BBC’tti akka himaniitti, keessattuu aanaa Baloo Jigaanfooy ganda Daalachaatti walitti bu’iinsi kan ture yoo ta’u, manneen 75 gubachuusaaniifi gandoota biroottis walitti bu’iinsi walfakkaataan umamuu himaniiru.

Keessattuu magaalaa Sobey kan aanaa Baloo Jigaanfootii namoonni hedduun buqqa’aniiru kan jedhan pirezidaantii ittaanaan kun, gandoota naanawa Soggeetti argaman Libiigaa, Saay Daalaachaafi Taankaaraadhaa namoonni hedduun buqqa’usaanii himaniiru.

”Taankaaraatti manneen jireenyaa 105 gubatanii namoonni sadii ajjeefamaniiru,” kan jedhani Obbo Abaraan, bakka Bacibac jedhamutti namni biraa tokko du’ee kanneen lama ta’an ammoo ganda Angarbaajaatti miidhamusaanii himaniiru.

Akka Obbo Abaraatti namoonni buqqa’uun gara naannoo Oromiyaa deeman jiraachusaaniifi sababii sodaatiin gara bosoonaatti galan kan jiran yoo ta’u lakkoosfi isaanii meeqa akka ta’e garuu walitti qabatanii akka hinjirre dubataniiru.

Namoonni buqa’an kunneenis naannoo Benshaangul Gumuz qofaa osoo hintaane gandoota Oromiyaa naannicha daangeessan hunda irraa ta’u kan himan Obbo Abarraan, Aanaa Saasiggaa, f gandawwan kaampii, Baloo Bareedaa, Simintanyaa jedhaman irraa sodaadhaan buqqa’uun gara Naqqamteefi jiddugalawwab Baloo bareedaatti akka argaman dubbataniiru.


Western Ethiopia hit by deadly ethnic violence

Western Ethiopia hit by deadly ethnic violence

Africa News 

The latest round of deadly ethnic violence in Ethiopia is said to have hit the western Benishangul-Gumuz region – specifically in the Kamashi zone. The incident is said to have happened last week.

Turkish media outlet, Anadolu Agency, AA, cited a government official as confirming that 20 people had been killed with about 60,000 others displaced.

“The number of deceased could be much higher because some of the clashes occurred in far-off rural areas,” head of Oromia regional state communication bureau, Negeri lencho, told local press. He added that the perpetrators had also destroyed properties.

Reports said the cause of the clashes was after officials of Benishangul-Gumuz were reportedly murdered by unidentified gunmen. The assailants are said to have been operating disguised like the Oromia – based, Oromo Liberation Front, OLF.

OLF is an erstwhile terrorist group that was de-listed months back by the federal government. Originally operating from Eritrea, the now ex-rebel group agreed to return from exile and participate in peaceful politics.

OCHA_Ethiopia@OCHA_Ethiopia

More than 70,000 people displaced from Benishangul Gumuz region due to ethnic conflicts need urgent humanitarian assistance:https://bit.ly/2Ixzh9Y

Ethiopia’s overall internal insecurity has directly contributed to growing internally displaced figures which indicate that the country has about 1.4 million displaced – 200,000 more than Syria, according to Geneva-based International Displacement Monitoring Center, IDMC.

Ethiopia’s figures included: 171,000 persons displaced by floods in four regions. New conflict in West Guji and Gedeo zones, along the border between the Oromia and Southern Nations, Peoples and Nationalities (SNNPR) regions, triggered more than a million new displacements.

Intercommunal violence along border areas of the Oromia and Somali regions also played a role. Going by the figures, the overall number of new displacements increased sharply compared to the 213,000 reported during the same time period last year.

Somali regional state experienced its share of violence as government went in to oust former leader, and more recently in Oromia’s Burayu on the outskirts of the capital, Addis Ababa.

Benishangul-Gumuz region has had its fair share of violence in the first half of this year with 10 people being killed in its regional capital, Asosa.

The region is multi-ethnic and hosts the country’s flagship hydroelectric project, the Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD. It will be the biggest dam in Africa after its completion. It is however the focus of a diplomatic back and forth between Ethiopia and Egypt as well as Sudan.More, Oromian Economist sources….

Dozens killed in Ethiopia ethnic clashes

At least 44 people were killed and 70,000 fled their homes amid violence in western Ethiopia, local officials say.

More than 70,000 people displaced from Benishangul Gumuz region
A new wave of violence in Kamashi zone of Benishangul Gumuz has left more than 70,000 people displaced to East Wollega and West Wollega zones of Oromia region according to a statement made by the Oromia Region Government Communication Affairs office. People displaced by the violence are seeking for immediate food and non-food assistance.
Reportedly, more than 20 people were killed due to the ongoing violence. As the number of displaced continues to grow, the Oromia Region Disaster Prevention and Preparedness
Office is working to find the actual number of the displaced and needs associated with it.
The recent clash was triggered by the killings of four high ranking Benshangul Regional
State officials on 26 September along the Ghimbi-Kamashi route (in Oromia near the
regional boundary). The officials were heading back home after attending an inter-regional security meeting between Oromo and Benshangul regional states. The Oromia Regional Government will dispatch a team (on 02 October) to assess the situation. Humanitarian partners are also monitoring the situation and will continue to work with the Government in assessing the needs and providing assistance.ሰሞኑን ኦሮሚያ እና ቤኒሻንጉል ጉምዝ ዉጥረት ዉስጥ እንዲገቡ፣ኦሮሞ እና አማራ ከቤንሻንጉል ጉምዝ የማፈናቀል ፕሮጀክት በከማሺ ዞን በለጀገንፎይ ወረዳ ያሶ ከተማ ዉስጥ በኢቨስተር ስም በሚንቀሳቃሱ ዶ/ር ሀጎስ፣ ፀጋዬ ኪዳኔ፣ገብሩ፣ፍፁም እና በከማሺ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አማካይነት አስነዋሪ ወንጀል በመፈፀም ላይ ይገኛሉ።በዚህ ወንጀልም በርካቶች ሞተዋል፣ቆስለዋል።Click here to Support Food & Shelter for displaced People

 


 

ከምእራብ ኦሮሚያ አጎራባች አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት የሚከተሉትን የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች መጠቀም ይቻላል፦
ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ 937719
ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000259030138
ኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ 1000072131111
(OBN)


 

Comments»

1. Tahir Kasim - October 2, 2018

Bara oromoof darbu, oromootti dabaa jira!! Maal nu wayya??

2. OromianEconomist - October 3, 2018

Iccitii Duula Oromoota NBG, Godina kaamaashiirratti godhamaa jiruu muraasa:

Kumaandarootni Poolisii BG, Godina Kaamaashiitti wal duraa duubaan Itti gaafatamaa fi itti aanaa Mana sirreessaa Godina Kaamaashii kan ta’an;
1. Komaandar Waaqshumaa Bakaree
2. Itti aanaa komaandaraa Guutamaa Dallanaa
Ji’a lama duraa kaasanii “Gunzaa fi Yashilaa” /Qeerroo fi Qarree Gumuuzotaa/ jechuun dargaggoota 200 ol walitti qabanii ‘Leenjii Meeshaa hiikuu fi hidhuu’ kennaafii turan. Ammas leenjisaama jiru.
Maddi baajataa (source of fund) isaanii dureeyyota Tigiree achi keessaati.
Adda durummaan kan baajata kana laattu, Aadde Birhaanee Barihee jedhamti.
Haadha Qabeenyaa Magaalaa Kaamaashii keessaa Mana daldalaa “Yafet super market fi Birhane suk” jedhaman qabduudha.
Dabalataanis “fundi” baayyeen dureeyyota Tigiree irraa karaa ishee dhangalaafama.
Guyyaa har’aas, Obbo Maatiyoos Angoosee namni jedhamu dhiigaan Oromoo kan ta’ee fi yeroo darbe qeerroo Naqamteen “bakka jaamaa” iddoo jedhamutti qabamee akeekkachiifamee kan gadi dhiifame deeninnatii Tigiree Asaffaa jedhamuun wajjin wal ta’anii Gunzaa fi Yashilaa bobbaasanii qabeenya Oromoota buqqaafamanii guursisuun Amaarotaa fi jiraattota biroo achi keessaatti gatii gadi bu’aan gurgursiisanii ‘fundi’ dabalataaf oolchaa jiru.
Deninnatootni Tigiree kun dabalataan guyyaama har’aa Gunzaa fi Yashilaa biroo Godinicha keessatti bobbaasanii mana warra Amaaraa irra deemsisuun, “Nuti isin hin tuqnu. Wal taanee Oromoo biyya nurraa dhuunfachaa jiru biyya keenya keessaa baasnaa nu waliin dhaabbadhaa. Dr Abiyyi in nu sossoba malee nun bilisoomsu. Lammii lammataa biyya kanaa nu gochuuf deema” jechisiisanii hoololchiisuun Oromoota irratti caalaatti duula jabeessaa jiru.
Gunzootaa fi Yashiloota bobbaasaa jiraniifis naannoo “Hoteela Birhaanuu” jedhamu dura taa’anii maallaqa hiraafii jiru.
Dhiyeenyuma Kanas Barsiisaa BLTO Kaamaashii kan ta’e Dhaabaa Nagarii sabboonaa Oromoo fakkeessuun bobbaasanii Poolisoota sabummaan Oromoo ta’an sallalsiisaa turan.

Amma immoo ijoollee Oromoo Poolisii Godinichaa ta’an irraa (Itti gaafatamtootaa hanga miseensaatti) Meeshaa hiikanii mana keessatti ol eegaa jiru.
Barsiisaa Dhaabaa Nagariin duraanis sobee maqaa sabboonummaa Oromoon socho’ee Oromoota baayyee diinaaf kennee jira. Dhiyeenya kanarraa ka’ee Qeerroo Naqamteen nama barbaadamaa jiruudha. https://www.facebook.com/sungashe/posts/10156725312839483

3. OromianEconomist - October 3, 2018

4. OromianEconomist - October 3, 2018
5. OromianEconomist - October 4, 2018
6. OromianEconomist - October 4, 2018

Benishaangul Gumuz: ‘Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to’annoo jala oolfaman’ https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-45736392

7. OromianEconomist - October 5, 2018

በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ ሱዳን ጠረፍ በረሃማ
ቀበሌ በቀን ጅቦች አደራጅነት ስልጠና ሲወስድ ከነበሩት #ስድስት_6 ሰዎች #በኩምሩክ በኩል ከስልጠና ቦታ አምልጠው ለመንግሥት እጅ ሰጥተዋል ፣ ከዚህ በፊት በክልሉ በየበረሃው በድብቅ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ስነገር እንደነበር ይታወሳል ፣ ስለዚህ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጉዳይ ከዚህ የባሰ ችግር ለማምጣት እየተሰራ መሆኑ ታውቆ መንግሥት በቶሎ ለክልሉ ትኩረት በመስጠት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ አለበት

8. OromianEconomist - October 14, 2018

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ በነበሩ ፀረ ሰላም ሃይሎች ላይ እርምጃ ተወሰደ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህገ ወጥ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ በነበሩ ፀረ ሰላም ሃይሎች ላይ እርምጃ መዉሰዱን የክልሉ መንግስት አስታወቀ፡፡

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአሶሳ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ልዩ ቦታዉ ዛለን ወንዝ በሚባል ስፍራ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ በነበሩ የጥፋት ሃይሎች ላይ እርምጃ መዉሰዱን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡

የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሰይፈዲን ሃሩን ለኢቢሲ እንደተናገሩት ህዝቡ ባደረሰን መረጃ መሰረት ቁጥራቸዉ በአሶሳ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ልዩ ቦታዉ ዛለን ወንዝ በሚባል ስፍራ በተደራጀ መልኩ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ የጥፋት ሃይሎች ላይ የክልሉ ልዩ ሃይል ፖሊስ እርምጃ ወስዷል፡፡

በተደረገዉ ወታደራዊ ኦፕሬሽን 31 የሚሆኑ የጥፋት ሃይሎችን በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን ከ1 መቶ በላይ የሚሆኑ የሰልጣኝ ቤቶች እንዲወድሙ ተደርጓል ብለዋል፡፡
ከ20 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በፈቃደኝነት እጃቸዉን መስጠታቸዉንም ኮሚሽነሩ ተናግረዋል፡፡

ሲሰለጥኑበት የነበረ አንድ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ከተያዙት ሰልጣኞች በተገኘዉ መረጃ መሰረት ለጊዜዉ በተሰወሩ የጥፋት ሃይሎች ጋር ከ12 በላይ የሚገመት የጦር መሳሪያ አብሮ እንደተሰወረ ለማወቅ ተችሏል ብለዋል፡፡

ስልጠናዉን የሚወስዱት በተደራጀ ካምፕ ዉስጥ የነበረ ሲሆን የህክምናና የምግብ አገልግሎት በተሟላ መልኩ ይቀርብ እንደነበር መታወቁን የገለፁት ኮሚሽነሩ ልዩ ሃይሉ በወሰደዉ እርምጃ ካምፑን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ ተችሏል ብለዋል፡፡

የጥፋት ሃይሎች ዓላማ የክልሉን ሰላም ማደፍረስና የተለያዩ የጥፋት አጀንዳዎችን በማንገብ ህብረተሰቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዳይኖር ማድረግ መሆኑን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል፡፡

ለኮሚሽኑ በደረሰዉ መረጃ መሰረት ከ4 መቶ በላይ የሚሆኑ የጥፋት ሃይሎች በተደራጀ መልኩ ከ 1 ወር በላይ ህገ ወጥ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ እንደነበር ታዉቋል ብለዋል፡፡

ሸሽተዉ ወደ ጎረቤት አገር ሱዳን ብሉ ናይል ግዛት ገቡትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የኦፕሬሽን ስራዉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡

አብዛኞቹ የጥፋት ሃይል ሰልጣኞች 10 ዓመት ከዚያ በላይ የዕድሜ ክልል ዉስጥ ያሉ ታዳጊና ጎልማሶች ናቸዉ፡፡ በጥፋት ሃይሎች ወታደራዊ ስልጠና ዉስጥ ከመመልመል አንስቶ እስከ የጦር ትጥቅና የፋይናንስ ድጋፍ ያደረጉ አካላት የመለየት ስራ እየተሰራ ነዉ ብለዋል፡፡

አኩራፊ ሃይሎች እና አፈንጋጭ የቤህነን ወታደሮች እንዳሉበት ተደርሶበታል ያሉት ኮሚሽነሩ የምርመራ ሂደቱን በቀጣይ ለህዝቡ የምናሳዉቅ ይሆናል ብለዋል፡፡

ሪፖርተር ያለለት ወንድዬ (ከአሶሳ)

https://kichuu.com/በቤኒሻንጉል-ጉሙዝ-ክልል-ወታደራዊ-ስልጠ/

9. OromianEconomist - October 14, 2018
10. OromianEconomist - October 16, 2018

Jiraattonni magaalaa Kamaashii Naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoo nageenyaa Fulbaana 16 uumameen booda beelaaf saaxilamuu BBC’tti himaniiru.

Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumameen booda karaan gara magaalattii geessu cufamee waan jiruuf daldaltoonni nyaata dhiyeessan garas imaluu dhabuun rakkoo kanaaf sababa ta’uu dubbatu.
Mana tokko keessa nama saddet taanee jirra kan jedhu jiraataan magaalaa Kamaashii maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko, “ega waan nyaatamu dhabnee guyyaa sagal guunne” jechuun BBC’tti himeera.

“Wanti nyaatamu suuqii keessa hin jiru, boqqolloo affeellii warri Gumuz fidaniin lubbuu keenya tursaa jirra” jedha.

Suuqiin banaa akka ta’eefi magaala keessa sochoo’uufillee rakkoon akka hin jirre kan dubbatu namni kun, karaan cufamee waan jiruuf dhiyeessiin akka hin jirre dubbata.

“Suuqii keessaa wanti argattu dibatawwaniifi waan akka saamunaa qofadha” jedha.

Duraan dhiyeessiin nyaataaf ooluu magaalota Oromiyaa akka Najjoo fi Gimbii irraa dhufa ture kan jedhu jiraataan kun wanti nyaatamu tokkollee akka hin jirreefi namni beelaaf saaxilamaa jiraachuu himeera.

Karaan cufaadha jedhamuu malee karaan kam akka cufameefi eenyu akka cufee jirullee wanti beeknu hin jiru, halkan halkan yeroo mara dhukaasa dhagahaa bulla jedha.

Pirezedaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayyataa rakkoon jiraattonni Kamashii himatan kun sirriidha jedhu.

“Rakkoo gaafa Fulbana 16 uumameen walqabatee konkolaataan daldalaaf deddeebi’u dhaabatee jira” jedhan. https://www.bbc.com/afaanoromoo/45867189?ocid=socialflow_facebook#

11. OromianEconomist - October 26, 2018

Rakkoo nageenyaa Beenishaangul Gumuzitti uumaameen namoonni hedduun baqatanii qehee fi qabeenya isaani irraa eega buqa’anii booda, kaneen karaa ittiin bahan dhabanii fi sababa adda addaan achitti hafan, nageenyaa isaaniif sodaa guddaa keessa akka jiranii fi gara itti gad-ba’an dhabuu irraa nyaata fi dhugaatii ka rakkataa jiran tahuu dubbatu.

Bulchiinsi mootumaa naannoo Beenishaangul Gumuz rakkoon jedhamu kun bakka tokko tokkotti akka mul’atu ibsee, kana furuuf hojiin hojjatamaa jiraa. Haala abdachisaa kanaan, kanneen qehee isaanitti deebi’an jiru – jedha. Muktaa Jamaal tu Adaamaa irraa gabaase. Gabaasaa guutuu caqasaa.https://www.voaafaanoromoo.com/a/rakkoo-nageenyaa-beenishaangul-gumuzi/4630929.html

12. OromianEconomist - November 23, 2018

AJJEECHAA JUMLAA OROMOO IRRATTI RAAWWATE

13. OromianEconomist - November 28, 2018

”የአንድ ቤተሰብ አባላት ግድያ” በቤኒሻንጉል ክልሏ ያሶ ከተማ https://www.bbc.com/amharic/news-46362809?ocid=socialflow_facebook#

14. Oromia: Magaalota Wallagga Bahaafi Horroo Guduruutti hiriirri ajjeechaa lammilee mormuun gaggeffamaa jira | OromianEconomist - November 29, 2018

[…] Bahaa: Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 44 ol yoo ta’u, 80,000 ol qe’eerraa buqqa’aniiru. Click here to read article in Oromia Economist, October 2, […]


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: