jump to navigation

#OromoProtests 2020 all Oromia 3rd round August 16, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far
#OromoProtests 12, 12, 12 August 17, 2020

OMN Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa Kenname! Hagaya/August 16, 2020 ከቄሮ የተላለፈ ሦስተኛ ዙር የትግል ጥሪ

Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa Kenname

Uummatni Oromoo sirna abbaa hirree Wayyaaneen mataa itti taatee turte waliin qabsoo hadhaawaa taasiseen of irraa erga garagalchee booda loote-seentuun sirna Nafxannyaa aangoo mootummaa qabattee jirti.

Erga sini Nafxanyaa Abiy Ahmed mataa itti ta’e aangoo argattee as Oromoon gidiraa seenaa isaa keessatti argee hinbeekneen hiraarfamaa jira. Haaluma kanaan gartuun Biltsiginnaa yeroo ammaa mootummaa ofiin jedhu Oromoo xiqqeessee Oromummaa balleessuuf akeekaa godhatee jira. Hayyootaa fi qaroon Oromoo hidhaa jiru, hidhaa irraa kan hafan ajjeefamaa, ariyatamaa, akkasumas xiqqeefamaa jiru. Oromoo fi lafa Oromoo qoqqoodanii daldaluun Itiyoophiyaa dhiiga Oromoo dhuguun gabbatte kana tiksuuf yaalu. Abdii uummatni Oromoo mirga heerawaa fayyadamee filannoo dhaan sirna nafxanyaa kana of irraa kaasuuf qabu filannoo karoorfame haqee, Oromiyaa humnaan bulchuuf waraanaa hanga funyaaniitti hidhate uummatatti bobbaasee jira.

Maqaa “olaantummaa seeraa” jedhu golgaa godhachuun mana uummataa gubuu, jumlaan ajjesuu, qabeenya saamuu fi shamarran gudeeduu hojii fardii tasifatee jira. Walumaagalatti, Oromiyaan sirna nafxanyaa jalatti kuftee jirti. Kanaaf, Qeerroon waamicha qabsoo marsaa 3ffaa Kudhalamaan Sadeen (12/12/12) jedhamee moggaafame labseera. Mormiin marsaa 3ffaa kun Kibxata Hagayya 12, 2012 irraa hanga Jimaataa, Fulbaana 01, 2013 guutuu Oromiyaa keessatti hojii irra oola.

Kaayyoon yeroo gabaabaa qabsoo marsaa kanaa hooggantootaa fi lammiilee Oromoo hidhaman mara hidhaa irraa hiiksisuu dha; yeroo giddu-galeessatti ammoo loltootni mootummaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa gadhiisanii mooraa waraanaatti akka deebi’an taasisuu dha. Galmi qabsoo Oromoo inni xumura mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhugoomsuu akka ta’e yaadachiisuu barbaanna. Kanaafuu, tooftaa sadarkaa qabsoon keenya irra gahe madaluu qeerroon yeroo filatetti kan labsuu waan ta’eef ummatni Oromoo arasaa barbaachiisu kafalee mirgaa isaa guutuu gonfachuuf akka of qopheessu gamanumaan beeksifina. Haaluma kanaan waamichi qabsoo marsaa haaraa armaan gadii Qeerroo irraa kennamee jira.

1. Uggura daandiiwwaniiHagayya 12, 2012 irraa eegalee hanga Hagayya 20, 2012 tti daandiiwwan magaalota Oromiyaa walquunnamsiisan akkasumas daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxamuranii Naannolee ollaa Oromiyaa fi biyyoota alaa walqunamsiisan hundi ni cufamu. Guyyaa uggura daandiiwwanii dheeresuun ykn gabaabssuun barbaachisaa ta’ee yoo argame Qeerroon beeksisa ni kenna.

2. Mormii waliigalaa guyyaadhaan hindaangeffamne

2.1. Dhaabbilee faayinaasii madda diinagdee sirna nafxanyaa Abiy Ahmed ta’an hundatti Oromoon akka hin tajajilamne waamicha dhiyeessina. Gibiras mootommaadhaaf akka hin kaffalle.

2.2. Caasaalee lukkeen Biltsiginnaa gandoota Oromiyaa keessatti itti fayadamuun Qeerroo adamsitee nafxanyaaf dabarstee kennan tajajilaan ala ta’uu qabu.

2.3. Jarsummaan aadaa Oromoon ittiin boonuu fi dhimma isaa jarsummaan xumurachuun aadaa uummata Oromoo keessa isa tokko. Hata’u malee, maqaa jaarsummaatiin namoontni dhuunfaa Oromoof naatoo hinqabne durgoo sirna nafxanyaa irraa funaannachaa umurii sirna gabroomfataa dheeressuuf kan dhama’an waan ta’aniif Oromoon akka jalaa hin dhageenye; jireenya hawaasummaa keessas akka baasu Qeerroon ni qoqqobata.

2.4. Ijaarsa milishoota gandaa dabalatee caasaleen Biltsiginnaa ganadoota magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessa maadheffachuudhaan, bilbilaan waraana yaamuudhaan Qeerroo qabsiisuu hojii taasifatanii jiran; dabalataanis, Qeerroo irrati odeeffannoo fi ragaa sobaa kennuu fi qindeesuu irraa akka of qusatan Qeerroon gadi jabeessee akeekachiisa . Akkeekkachiisa

1. Lukkeeleen Biltsiginnaa qabsoo ummata keenyaa xureessuuf, goolii uumuuf, akkasumas, sabaa fi sablamootaa Oromiyaa keessa jiraatanii fi manneen amantaa irratti balaa geesisuuf waan malaniif ummanni guutuun to’annoo fi eegumsa cimaa akka gootan.

2. Sabaa fi sablammootni Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasa Oromooti. Qeerroon bakka hundatti eegumsa cimaa akka godhuuf cimsinee dhaamna.

3. Uggurri daandiiwwanii osoo hin eegalin dursuun ummanni waan isa barbaachisu qindeeffachuu akka xumuratu yaadachiifna.

4. Kibxata Hagayya 12, 2012 irraa eegalee daandiiwwan ugguramuu waliin walqabatee sochiin geejjibaa waan dhaabbatuuf guyyaa kana irraa eegalee namnii kamuu Oromiyaa keessa ykn Oromiyaa irraa gara naannoo biraatti imaluuf akka hin karoorfanne dursinee yaadachiifna.

5. Labsii Qeerroon kabaja uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti abba biyyummaa isaa mirkaneefachuuf baase kana cabsuun sochii taasifamu guffachiisuf kan carraaqu hundaaf itti gaafatamummaan kanuma abbaa akka ta’e cimsinee hubachiifna. Hubbachiisa

1. Manneen yaalaa fi faarmaasiin ykn dukkaanni qorichaa labsiin kun isaan hin ilaallatu.

2. Manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa fi maneen amantaa sochii ugguraa fi fincila hunda irraa walaba.

3. Sochiin Ambulaansii ugguraan daangeffamuu waan hinqabneef hamma lukkeelee diinaaf tajaajila hinkenninetti socho’uu danda’u. WAAMICHA 1. Ilmaan Oromoo mootummaa kana keessa jirtaniif;-

1.1. Sirni nafxanyaa amma ijaaramaa jiru Oromoo fi Oromiyaa balleessudhaaf kan kaayyoo godhate waan taheef, ilmaan Oromoo sadarkaa gadii irraa hanga gubbaatti mootummicha tajaajilaa jirtan yeroo murteessaa Oromoon akka sabaatti of baraarudhaaf qabsoo hadhooftutti jirru kanatti gara ummataatti akka makamtan waamicha lammummaa isiniif goona.

1.2. Ilmaan Oromoo, Raayyaa ittisa Biyyaa, Poolisii Federaalaa, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiyaa fi Milishaa keessa jirtan qabsoo Qeerron irratti wareegamaa jirtu cinaa akka dhaabbattan Waamicha isiniif goona.

2. Hayyoota Oromoo hundaaf;-

2.1. Hayyoonni Oromoo yeroon keessa jirru yeroo murteessituu fi hamtuu kan Oromoon akka Oromootti jiraachuu fi dhabamuu gidduu jiru tahuu isaa hubachuudhaan walitti dhuftanii mari’attanii hanga Oromoon abbaa biyyummaa goonfatutti of-kennummaadhaan akka hojjattan waamicha isiniif goona.

3. Ummata Oromoo hundaaf;

3.1. Qabsoon Qeerron itti jirtuu kan Oromoo maraa waan ta’eef hirmaanaa hundaa barbaachiisa. Kanaafuu, qeerroo cinaa dhaabbachuun, qabsoo akka finiinsitan waamicha isiniif dabarsina.

4. Sabaa fi sablammoota cunqurfamoo hundaaf;-

4.1. Mootummaan Abiyyii Ahmadiin hoogganamu yeroo ammaa sirna federaalizimii sabdaneessaa diigudhaan sirna nafxanyaa durii ijaarudhaaf duula gochaa jiru kana dura dhaabbachuun sabaa fi sabalammoonni cunqurfamoon hundi mirgaa sabaaf sablammotaa kabajsiisuuf adeemsifama jiruu kana keesatti akka wal tuumsiinuuf waammichaa obbolummaa isinii dabarsina.

Injifannoo Uumata Oromoo fi sabootaaf sablammoota hundaaf!

Haqa qabna, ni injifanna!

Ethiopia: A Dangerous Proposition August 16, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

A Dangerous Proposition

By Dr Tsegaye Ararssa

Abiy’s attempt to side step the constitution (by defying, ignoring, suspending, or ‘reinterpreting’ it) is a step towards his own undoing. It’s a suicidal move. (This is good, as far as I am concerned.)But for Ethiopia, it is a dangerous proposition.

His attempt to undo the multinational federal arrangement enshrined in the constitution, all in the name of unity, is causing a disunity that may ultimately lead to the dismemberment of the polity. And that, through violence.

His personal engagement in acts of massive human rights violations (political assassinations, indiscriminate killings and summary executions, arbitrary arrests and mass detentions, tortures, political/genocidal rape, use of terror tactics such as razing houses and entire hamlets to the ground, political kidnappings, violent repression of journalists and media outlets, weaponization of the law and legal institutions to suppress dissent, persecuting political dissidents into exile, attacking them through its embassies and henchmen in their host countries, bribing and colluding with social media platforms to to gag and suppress activism, etc, etc) are all too well documented to let him enjoy impunity.

His careless, often antinomian, rhetoric is causing divisions that provoke nothing less than a civil war.Through his (speech) acts, Abiy is leading the country into a hellish madness. Along the way, he is also taking himself a step further into his own abyss. (Shall we say ‘God speed’?!?)In fact, in a crucial political sense, Abiy is already the past. Il’est passé. What is left now is the work of removing him from power (in order to make him completely the past in the more objective sense).

#Abiy_must_be_removed! #Abiy_is_the_past!

#OromoProtests: Oromia: Focus, Focus, Focus! The main task for all of us now is refusing to be distracted! August 16, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Focus, Focus, Focus!

The main task for all of us now is refusing to be distracted!

By Dr Tsegaye Ararssa

We should all recall that the resistance to Abiy’s murderous dictatorial rule has been driven by key popular demands.These demands of the people are crystal clear. Fundamentally, and almost invariably, they are questions of social justice (i.e., questions of representation and voice, questions of recognition of identity and collective agency, questions of equitable distribution of resources, opportunities, and benefits).The demands for achieving abbaa biyyummaa, the demands for more autonomy (self-rule, predicated upon the larger principle of constitutional self-determination), the demands of sovereignty over one’s natural resources (or communal ownership of key economic facilities such as land), the demands for linguistic justice in the Ethiopian polity (also predicated on the more fundamental principle of cultural self-determination), the demands for complete freedom from fear of the State (freedom from extrajudicial execution, arbitrary arrests, enforced disappearance, torture, unjust and politically weaponized judicial proceedings, and all other acts of state terror including burning down of villages, harvests, and hamlets), etc–these demands are the ones that drove the popular resistance that led to the change and these demands are the ones that Abiy ignored and, eventually, sought to crush through protracted state violence. In addition to these abiding demands, there are questions that Abiy’s violent misrule has brought to the fore: questions pertaining, for instance, to:

1. the politically motivated assassination of Artist Haacaaluu Hundeessaa;

2. the arrest of key political figures (including Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Dejene Tafa, Dr Shigut Geleta, Kennasaa Ayyaanaa, and a host of other political party leaders);

3. the closure of the OMN and the illegal assault and vandalizing of its premises;

4. the arbitrary arrest of Oromo journalists;

5. the weaponizing of the law and the judicial process by orchestrating a political trial against the political leaders (such as Jawar Mohammed);

6. the unconstitutional postponement of the election and the derailing of the democratization process;

7. the onslaught on the popular demands for self-rule (aka for Statehood) among the numerous nations of what was hitherto known as the SNNPRS (eg. Wolaita);

8. the complete breakdown of law and order and the reign of anarchy in the ANRS;

9. the constant threat of war invoked against TNRS (and the propaganda warfare to inflict fear and isolation on the people of Tigray);

10. the threat to dismember Oromia by dividing it into 8 clusters to ve put under military rule;

11. the increasing practice of undermining the multinational federal order as enshrined in the constitution; and

12. the conspiracy among officials in top government circles to deregister selected political parties (especially OLF, OFC, TPLF, and all other political parties whom they consider identity-based) with a view to eliminating them from the Electoral Board’s roster of political parties;

13. the sinister schemes by Abiy and co to secretly amend the constitution so that they can delegitimize the election being held in TNRS;

14. the secret preparation to break the existing constituent units of the Federation (formally known so far as National Regional States) and to rearrange the federal set up, and to repeal the constitutional clauses pertaining to collective rights of nations (sovereignty, self-determination, collective agency, and ethno-cultural justice–precisely the decolonizing structure that helps dismantle the infrastructure of empire); etc.

These demands are about rights. These demands are about justice. In the final analysis, these demands are also about peace. A just peace at that. The resistance to Abiy’s misrule is driven and guided by the demands for these rights. These rights are legal and constitutional. Addressing them is not beyond the government’s reach. They are not too difficult to address, nor are they more onerous than the unnecessary (and irrational, even insane!) acts of Abiy & co.

The people’s focus should remain on the just causes of the popular resistance.The focus should be on how to remove the war-mongering, monstrously blood-thirsty, and dictatorial regime Abiy Ahmed is presiding over.The focus should now be on how to empower people to regain and assert their collective agency, to restore peace, and to re-establish first principles of politics, and to reinvigorate the democratic impulse towards transition and towards a more thorough state transformation.To spend time on non-essentials (such as Shimelis’s old rant leaked now by Abiy for tactical political reasons; or a gibberish that passes for a poem by an insane Prime Monster faking omnipotence) is simply missing the whole point. Yes, focus. And focus. And more focus.

#Abiy_must_be_removed#Abiy_is_the_past