jump to navigation

Oromia: #OromoProtests round 3, Jawar Jawar Jawar August 18, 2020 August 18, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Awaday, Oromia
Oromo Protests 2020 3rd round on 18 August 2020, Eastern Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Kofale, Arsi, Oromia
Oromo Protests 2020 3rd round on 18 August 2020, Laga Xaafoo town , Centra Oromia, road to Finfinne city closed
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Ambo, Oromia
OromoProtests 2020, Naqamte, 17 August 2020
Oromo Protests, 17 August 2020, Macharaa, Micataa, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020,Sululta, Oromia
Oromo Protests 2020 on 17 August 2020, Kombolcha, Hararghe, Oromia
Oromo Protests 2020 on 17 August 2020, Buraayyuu, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020,Shashemene, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Adele, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Gadaba, Hasaasa, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Giddaa Ayyaanaa, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Fadis Bokkoo, Hararghe, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Fadis, Facaatuu, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Aseboot, Hararghe, Oromia
Oromo Protests 2020 3rd round on 17 August 2020, Awaday, Hararghe, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Dirree Dhawaa, Oromia
Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Dadar, Oromia
UNDSS Oromo Protests alert
Oromo Protests 2020 3rd round on 18 August 2020, Galamso, Oromia

Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Shanan Dhuuggoo, Oromia

Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Daro Labuu, Oromia

Oromo Protests 2020 on 18 August 2020, Baalee, Roobee, Oromia

#OromoProtests 2020 all Oromia 3rd round August 16, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far
#OromoProtests 12, 12, 12 August 17, 2020

OMN Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa Kenname! Hagaya/August 16, 2020 Šä®ŠČĄŠąģ Šč®ŠČįŠąčŠąąŠćą Šą¶ŠąĶŠČįŠäõ ŠčôŠą≠ Šč®ŠČĶŠĆćŠąć ŠĆ•Šą™

Waamicha Qabsoo Marsaa 3ffaa Qeerroo irraa Kenname

Uummatni Oromoo sirna abbaa hirree Wayyaaneen mataa itti taatee turte waliin qabsoo hadhaawaa taasiseen of irraa erga garagalchee booda loote-seentuun sirna Nafxannyaa aangoo mootummaa qabattee jirti.

Erga sini Nafxanyaa Abiy Ahmed mataa itti ta’e aangoo argattee as Oromoon gidiraa seenaa isaa keessatti argee hinbeekneen hiraarfamaa jira. Haaluma kanaan gartuun Biltsiginnaa yeroo ammaa mootummaa ofiin jedhu Oromoo xiqqeessee Oromummaa balleessuuf akeekaa godhatee jira. Hayyootaa fi qaroon Oromoo hidhaa jiru, hidhaa irraa kan hafan ajjeefamaa, ariyatamaa, akkasumas xiqqeefamaa jiru. Oromoo fi lafa Oromoo qoqqoodanii daldaluun Itiyoophiyaa dhiiga Oromoo dhuguun gabbatte kana tiksuuf yaalu. Abdii uummatni Oromoo mirga heerawaa fayyadamee filannoo dhaan sirna nafxanyaa kana of irraa kaasuuf qabu filannoo karoorfame haqee, Oromiyaa humnaan bulchuuf waraanaa hanga funyaaniitti hidhate uummatatti bobbaasee jira.

Maqaa “olaantummaa seeraa” jedhu golgaa godhachuun mana uummataa gubuu, jumlaan ajjesuu, qabeenya saamuu fi shamarran gudeeduu hojii fardii tasifatee jira. Walumaagalatti, Oromiyaan sirna nafxanyaa jalatti kuftee jirti. Kanaaf, Qeerroon waamicha qabsoo marsaa 3ffaa Kudhalamaan Sadeen (12/12/12) jedhamee moggaafame labseera. Mormiin marsaa 3ffaa kun Kibxata Hagayya 12, 2012 irraa hanga Jimaataa, Fulbaana 01, 2013 guutuu Oromiyaa keessatti hojii irra oola.

Kaayyoon yeroo gabaabaa qabsoo marsaa kanaa hooggantootaa fi lammiilee Oromoo hidhaman mara hidhaa irraa hiiksisuu dha; yeroo giddu-galeessatti ammoo loltootni mootummaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa gadhiisanii mooraa waraanaatti akka deebi’an taasisuu dha. Galmi qabsoo Oromoo inni xumura mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhugoomsuu akka ta’e yaadachiisuu barbaanna. Kanaafuu, tooftaa sadarkaa qabsoon keenya irra gahe madaluu qeerroon yeroo filatetti kan labsuu waan ta’eef ummatni Oromoo arasaa barbaachiisu kafalee mirgaa isaa guutuu gonfachuuf akka of qopheessu gamanumaan beeksifina. Haaluma kanaan waamichi qabsoo marsaa haaraa armaan gadii Qeerroo irraa kennamee jira.

1. Uggura daandiiwwaniiHagayya 12, 2012 irraa eegalee hanga Hagayya 20, 2012 tti daandiiwwan magaalota Oromiyaa walquunnamsiisan akkasumas daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxamuranii Naannolee ollaa Oromiyaa fi biyyoota alaa walqunamsiisan hundi ni cufamu. Guyyaa uggura daandiiwwanii dheeresuun ykn gabaabssuun barbaachisaa ta’ee yoo argame Qeerroon beeksisa ni kenna.

2. Mormii waliigalaa guyyaadhaan hindaangeffamne

2.1. Dhaabbilee faayinaasii madda diinagdee sirna nafxanyaa Abiy Ahmed ta’an hundatti Oromoon akka hin tajajilamne waamicha dhiyeessina. Gibiras mootommaadhaaf akka hin kaffalle.

2.2. Caasaalee lukkeen Biltsiginnaa gandoota Oromiyaa keessatti itti fayadamuun Qeerroo adamsitee nafxanyaaf dabarstee kennan tajajilaan ala ta’uu qabu.

2.3. Jarsummaan aadaa Oromoon ittiin boonuu fi dhimma isaa jarsummaan xumurachuun aadaa uummata Oromoo keessa isa tokko. Hata’u malee, maqaa jaarsummaatiin namoontni dhuunfaa Oromoof naatoo hinqabne durgoo sirna nafxanyaa irraa funaannachaa umurii sirna gabroomfataa dheeressuuf kan dhama’an waan ta’aniif Oromoon akka jalaa hin dhageenye; jireenya hawaasummaa keessas akka baasu Qeerroon ni qoqqobata.

2.4. Ijaarsa milishoota gandaa dabalatee caasaleen Biltsiginnaa ganadoota magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessa maadheffachuudhaan, bilbilaan waraana yaamuudhaan Qeerroo qabsiisuu hojii taasifatanii jiran; dabalataanis, Qeerroo irrati odeeffannoo fi ragaa sobaa kennuu fi qindeesuu irraa akka of qusatan Qeerroon gadi jabeessee akeekachiisa . Akkeekkachiisa

1. Lukkeeleen Biltsiginnaa qabsoo ummata keenyaa xureessuuf, goolii uumuuf, akkasumas, sabaa fi sablamootaa Oromiyaa keessa jiraatanii fi manneen amantaa irratti balaa geesisuuf waan malaniif ummanni guutuun to’annoo fi eegumsa cimaa akka gootan.

2. Sabaa fi sablammootni Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasa Oromooti. Qeerroon bakka hundatti eegumsa cimaa akka godhuuf cimsinee dhaamna.

3. Uggurri daandiiwwanii osoo hin eegalin dursuun ummanni waan isa barbaachisu qindeeffachuu akka xumuratu yaadachiifna.

4. Kibxata Hagayya 12, 2012 irraa eegalee daandiiwwan ugguramuu waliin walqabatee sochiin geejjibaa waan dhaabbatuuf guyyaa kana irraa eegalee namnii kamuu Oromiyaa keessa ykn Oromiyaa irraa gara naannoo biraatti imaluuf akka hin karoorfanne dursinee yaadachiifna.

5. Labsii Qeerroon kabaja uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti abba biyyummaa isaa mirkaneefachuuf baase kana cabsuun sochii taasifamu guffachiisuf kan carraaqu hundaaf itti gaafatamummaan kanuma abbaa akka ta’e cimsinee hubachiifna. Hubbachiisa

1. Manneen yaalaa fi faarmaasiin ykn dukkaanni qorichaa labsiin kun isaan hin ilaallatu.

2. Manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa fi maneen amantaa sochii ugguraa fi fincila hunda irraa walaba.

3. Sochiin Ambulaansii ugguraan daangeffamuu waan hinqabneef hamma lukkeelee diinaaf tajaajila hinkenninetti socho’uu danda’u. WAAMICHA 1. Ilmaan Oromoo mootummaa kana keessa jirtaniif;-

1.1. Sirni nafxanyaa amma ijaaramaa jiru Oromoo fi Oromiyaa balleessudhaaf kan kaayyoo godhate waan taheef, ilmaan Oromoo sadarkaa gadii irraa hanga gubbaatti mootummicha tajaajilaa jirtan yeroo murteessaa Oromoon akka sabaatti of baraarudhaaf qabsoo hadhooftutti jirru kanatti gara ummataatti akka makamtan waamicha lammummaa isiniif goona.

1.2. Ilmaan Oromoo, Raayyaa ittisa Biyyaa, Poolisii Federaalaa, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiyaa fi Milishaa keessa jirtan qabsoo Qeerron irratti wareegamaa jirtu cinaa akka dhaabbattan Waamicha isiniif goona.

2. Hayyoota Oromoo hundaaf;-

2.1. Hayyoonni Oromoo yeroon keessa jirru yeroo murteessituu fi hamtuu kan Oromoon akka Oromootti jiraachuu fi dhabamuu gidduu jiru tahuu isaa hubachuudhaan walitti dhuftanii mari’attanii hanga Oromoon abbaa biyyummaa goonfatutti of-kennummaadhaan akka hojjattan waamicha isiniif goona.

3. Ummata Oromoo hundaaf;

3.1. Qabsoon Qeerron itti jirtuu kan Oromoo maraa waan ta’eef hirmaanaa hundaa barbaachiisa. Kanaafuu, qeerroo cinaa dhaabbachuun, qabsoo akka finiinsitan waamicha isiniif dabarsina.

4. Sabaa fi sablammoota cunqurfamoo hundaaf;-

4.1. Mootummaan Abiyyii Ahmadiin hoogganamu yeroo ammaa sirna federaalizimii sabdaneessaa diigudhaan sirna nafxanyaa durii ijaarudhaaf duula gochaa jiru kana dura dhaabbachuun sabaa fi sabalammoonni cunqurfamoon hundi mirgaa sabaaf sablammotaa kabajsiisuuf adeemsifama jiruu kana keesatti akka wal tuumsiinuuf waammichaa obbolummaa isinii dabarsina.

Injifannoo Uumata Oromoo fi sabootaaf sablammoota hundaaf!

Haqa qabna, ni injifanna!

DHAAMSA QERROO/QARREE:WAAMICHA QOQQOBII GEEJIBAA FI DIINAGDEE KARAA NAGAA GAGGEEFFAMU July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

WAAMICHA QOQQOBII GEEJIBAA FI DIINAGDEE KARAA NAGAA GAGGEEFFAMU!

Waamicha Mormii fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeeffamu

Waamicha uggura Geejjibaa Guutummaa OromiyaaWiixata, Adoolessa 20, 2012 [Wiixata, Adoolessa 27, 2020] irraa eegalee sochiin geejjibaa kamillee Oromiyaa keessa hinjiraatu.

SEENSA:

Motummaan Abiy Ahmed lola gochaa fi jechaan mul’atu saba Oromoo irratti baneera. Oromoo ajjeesuun, hidhuun, dararuun, hiraarsuun, itti fufee jira. Haacaaluu ajeessudhaan agartuu keenya balleesseera. Hogganoota keenya hidhuu dhan, Oromoo saba hogganoota hin qabne godhuf tattafachaa jira. Jaarmiyalee siyaasaa Oromoota reebuu dhan, wajira isaani irraa saamuu dhan, akka Oromoon jaarmiyaa jabaa hin ijaarranne, kan ijaarrates akka hin jabeeffanne godheera. Midiyaa uummata Oromoo bal’aa kan ta’e OMN cuffuu dhaan sagalee Oromoo ugguruu baldhi naan itti fufeera. Midiyaalee Oromoo addaa addaa saatalaytiirraa buussu dhaan, kan immoo Intarneetii cufuu dhan laamsheessuuf dhabamsiisufi dhaddachaa jira. Midiyaalee motummaa adda addaa fi midiyaalee nafxanyootaa motummaa dhan deeggaramanin fayyadamee, uummata keenya sobaan maqaa xureessaa, olola yakkaa irrati ofaa, gama proppagaandaa siyaasaatin maqaa fi kabaja saba keenyaa balleessutti xiyyeeffatee dalagaa jira. Gaazexessitottaa fi aktivistota Oromoo hedduu badii tokko malee mana hidhaatti darbatee sagalee nu dhabamsiisuf tattaaffii guddaa godhaa jira. Aktivistoonni fi beektoonni Oromoo biyya alaa jiran rakkina uummatni keenya itti jiru akka addunyaatti hin ibsine jecha midiyaa hawaasaa kan akka Facebook fayyadaman irraa cufsisuf duula guddaa geggeessaat jira. Walumaa glattit, motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed lola isa dhumaa Oromiyaa irratti baneera. Qeerroon mormii isaa itti fufa. Kaayyoon moormii marsaa ammaa, sirna nafxanyaa Abiy Ahmadiin ijaarramee lafa qabachuuf totoora’aa jiru diiggamee Oromiyaan walaboomte akka ijaaramtuuf haala mijeessuudha. Dabalataanis motummaan Abiy Ahmed humna horatee uummata keenya irratti tarkaanfii akka inni hin fudhanne laamshessuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo gabaabaa mootummaan Naftxanyaa aangoo irra jiru hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhee jiru akka hiikuuf harka micciiruu dha. Bifuma kanaanis kallattiiwan qabsoo armaan gadii Qeerroo guutuu Oromiyaa irraa kennamee jira.Uummatni Oromoo torbee darbe waamicha gabaa lagannaa waliif taasisee guyyaa shaniif walitti aansee adeemsisuudhaan injifannoowwan gurguddaa akka gonfate ni yaadatama. Mormii marsaa ammaa kana keessatti ammoo akka armaan gadiitti itti fufa. Waamicha uggura Geejjibaa Guutummaa OromiyaaWiixata, Adoolessa 20, 2012 [Wiixata, Adoolessa 27, 2020] irraa eegalee sochiin geejjibaa kamillee Oromiyaa keessa hinjiraatu. Daandiiwwan magaalota Oromiyaa wal agarsiisan marti guyyaa kana irraa kaasee cufaa ta’u. Haaluma Kanaan, daandiiwwan gurguddoo gara Magaalaa Finfinnee geessan dabalatee geejjibni marti akka dhaabbatu waamicha dhiyeessina. Uggurrii kun Wiixata 27 irraa egalee hojii irraa oola. Cufiinsa daandiiwwanii kana keessa Ambulaansii irraa kan hafe sochiin geejjibaa Oromiyaa keessa deemuu fi ba’u hinjiru. Sochiin uggura geejjibaa marsaa kanaa daandiiwwan magaalota walquunnamsiisan qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta’eef sochiin taaksii keessoo magaalotaa fi daldalli garagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufan ta’a. Hariiroon magaalotaa garuu addaan cita. Waamichu uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaa kun hamma hamma Qeerroon ibsa baase akka dhaabbatuuf ifatti waamicha dhiyeessutti kan itti fufu ta’a.

TARKAANFILEE JALBULTII EEGALAN

1) Diinagdee Mootummaa kanaa lamsheesuuf, tooftaan jiru madda maallaqaa inni qabu googsuu ta‚Äôuu qaba. Kanaaf, uummatni keenya kallattiidhaan ta’e al-kallattiidhaan baankiiwwanii fi Inshuraansii mootummaa nafxanyaa kana deeggaran akka itti hin fayyadmne, akkasumas Baankii haaraa amma sheerin isaa gurguramaa jiru akka hin bitne waamicha dhiyeessina.

2) Mootumaan naftaxanyaa yakka adda addaa ummata keenya irratti rawwataa kan jiru maallaquma ummatumata irraa guruu fayyadamee akka ta’e ni beekama. Humna maallaqaa kana irraa cabsuuf jecha u ummanni keenya Mootummaaf Gibira akka hin kafalle.

3) Gama tajaajila geejjibaatiin kanneen sheerii warra diina ummata keenyaan ijaaraman fayyadamuu dhiisuu. Haaluma kamiinuu Oromiyaa keessa akka hin sochoone ugguruu.

4) Gama miidiyaatiin duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti fardii labsan kanneen akka EBC, WALTA, ABBAY Media, ESAT, MEREJA tube fi ETHIO Tube, Fana fi kkf uummatni keenya akka hin daawwanne, akka hin dhaggeeffannee fi odeeffannoo akka hin kennineef waamicha dhiyeessina.

5) Qabeenya Abbootii qabeenyaa kanneen sirna Nafxanyaa kana tajaajilanii fi kanneen Artiist Haacaaluu ajjeesuu keessaatti deeggarsa godhaman jedhamanii shakkaman kanneen sirnaa kanaaf madda dinagdee ta’an kan ummatni Oromoo maqaan beeku qabeenya isaanii hunda irratti tarkaanfiin ugguru akka fudhatamu, qoqqobiin dinagdee akka irratti godhamu.

WAAMICHA ADDAA:

1) Sabaaf sablammootni Ityoophiyaa hiree fi egereen keessan kan ummata Oromoon walitti kan hidhate ta’uun beekamaa dha. Hawwiin keessanii fi kan ummata Oromoos walfakkataa dha. Qabsoon heeraa fi seeraa biyyaa kabachiisuf qeerroon Oromoo eegalee jiru qabsoo keessani. Kanaaf jecha akka qabsoo keenya deggertanii nu cinaa dhaabbattan asumaan waamicha isniif goona.

2) Hojjeetoota mootummaa, miseensoota Rayyaa Ittisa Biyyaa, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiya akkasumas humna tikaa keessa kan tajaajilaa jirtan dhalattootni Oromoo, dararaa uummata keesaan irra gahaa jiru akka hubattan ni abdanna. Qaamolee mootuumaa kan seentan lammii keessan tajaajiluuf malee dararuuf akka hin taane beektanii, yakka ummata Oromoo irratti akka hin rawwanne, qabsoo ummatni Oromoo mirga isaa eegsisuuf adeemsisaa jiru dura akka hin dhabbanne waamicha isiiniif goona.

3) Ummatni Oromoo kaadiree mootummaa wajjin quunnamtii hawaasummaa qabu mara akka dhaabu waamicha isiniif goona. Afooshaa fi ijaarsa hawaasummaa keessaa akka baafaman taasisuu, gaafa du’an ykn gaafa miseensi maatii isaanii boqote akka awwaalcha hin dhaqne, gaafa cidha isaanii akka irratti hin argamne waamicha isiniif goona.

4) Waltajjii kaadireen Bilxiginnaa magaalattis ta’e baadiyyaatti waamtu irratti akka hin argamne waamicha isiniif dhiyeessina. Namoonni ‚ÄėJaarsolii Biyyaa‚Äô ofiin jechuudhaan durgoo fudhattanii ykn fayyaalesummaadhaan jaarsummaadhaan motummaa kana umrii dheeressuuf olii fi gadi deemtan ammaa kaassee akka hojii akkanaa irraa of qusattan waamicha goona.

HUBACHIISA:

1) Tarkaanfiiwwan armaan olii keessatti manneen baruumsaa, keellaawwan fayyaa namaa fi beyladaa, iddoon leenjii qonnaan bulaa akka hin tuqamne wal hubchiifna.

2) Tarkaanfiiwwan fudhataman marti xiyyeeffannaan isaanii mootummaa sirna Nafxanyaa seeraan ala aangoo qabatee jiru ta’uun beekamaadha. Kanaaf, akkuma barsiifata Qeerroo jaarmiyaaleen amantaa hintuqaman, sirumaa gaafa danda’ame eegumsi ni taasifamaaf. Akkuma baroota darban akeessa taasifamaa ture sabaa fi sablammootni Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasaa keenyaati. Kanaafuu sabaa fi sablammootaa fi manneen amantaa hunda akkuma kanaan duraa eegumsa gochuufiin barbaachisaadha .

XUMURA:

Akkuma armaan olitti ibsame qabsoon uummatni Oromoo itti seenee jiru hanga mirgi abbaa biyyuummaa Oromoo mirkanaa’utti kan itti fufu ta’a. Kanaaf, qabsoon marsaa kanaa gaafa xumurame tooftaan qabsoo guutummaa Oromiyaatti taasifamu marsaa haaraan akka labsamu gamanumaan isin hubachiisna.

Injiifanoon Kan Ummata Oromooti

WAAMICHA MORMII FI QOQOBBII DIINAGDEE GUUTUU OROMIYAA

ILMAAN OROMOO HUNDAAF.

Qabsoo itti beekna, Injifannees beekna waan taheef hin yaadawinaan dhaamsa keenya.

DHAAMSA QEERROO OROMOO IRRAA

Akkuma bara wayanee gochaa turre wal dhageefacha deemna waan taheef, labsiin marsaa kana Ayyaana Iidaa Arafaa booda haala qabatama ilaalle kan isin beeksifnu taha.

Ammaaf Qeerroon Oromiyaa ummata baldhaa Oromoo dhageefachuun Labsii Lagannaa geejjiba Magaalota gidduu Ayyaana boodaati tahu isin beeksisuu feena.Kayyoon fi galmi qabsoo kana faayida saba Oromoo tahu hunduu hubachuudha qabna. Akkuma bara wayanee haala qabatama ilaala ummata keenya dhageefacha qabsaaya turre ammas ummata keenya dhageefachuun murtii kana irra akka geenye isin beeksisuu feena.Waldhageefanne akka wayanee kuffisnetti Waldhageefanne sirna gita bittaa Nafxanyaas ni kuffifna.

HAQAMUUN LABSII MAAL NUUF FAYYADE?

Akkuma guyyaa muraasa dura isiniif ibsine mootummaan Lagannaa kana hanqisuuf kaabinoota gubbaa hanga jalatti, qaamolee nageenya fi basaastota hedduu mallaqa guddaa ramaduun bobaase jira… Duurgoon itti nyaatame mallaqnis qisaasa’eeti jira. Kuni injifannoo tokkoodha, inni lammataa eega bobbin godhamee booda haqamuu yeroo dhagahan waan qabaniif gadi dhiisan walaalani burjaajaya jiru. Kunis isaan Afaan walwalalchisuun bu’aa nuuf buuse qaba.Diinagdee mootummaa sirna nafxanyaa hedduu akka miidha jirru sabni kun hubachuudha qaba. Kanaafu Tarsiimoo bilchaata fi bu’aa saba kanaaf buusuun imalla waan taheef yaaddoo tokko hin qabaatina. Haala qabsoo itti aanu wantoota qabatamaa lafarra jiran ilaaluun Ayyaana booda guyyaa kan ibsinu taha.Haqa qabna Ni Falmanna Tarsiimoon Masakamna Ni Injifanna! Injifannoon Kan Ummata Oromooti!

QEERROO OROMOO IRRAA! #

#IttiFufaQabsoon#StruggleContinues#AlutaContinua

‘Freedom!’: the mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill.- The Guardian March 13, 2018

Posted by OromianEconomist in Oromo Protests, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
5 comments

Qeerroo ‚Äď young Oromo activists ‚Äď drove the mass strike that helped topple the prime minister of one of Africa‚Äôs most autocratic governments

Supporters of Bekele Gerba, secretary general of the Oromo Federalist Congress, celebrate his release from prison, in Adama, Ethiopia on 14 February 2018.
 Supporters of Bekele Gerba, secretary general of the Oromo Federalist Congress, celebrate his release from prison, in Adama, February 2018. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters


Today, Desalegn is a banker. But once he was a¬†Qeerroo: a young, energetic and unmarried man from Ethiopia‚Äôs largest ethnic group, the Oromo, bound by what he calls a ‚Äúresponsibility to defend the people‚ÄĚ.

Twelve years ago he helped organise mass protests against an election result he and many others believed the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) had rigged. This landed him in prison, along with thousands of others, on terrorism charges.

Since then he has married and, like many of his generation in Ethiopia, mostly avoided politics. That was until 12 February, when he joined almost everyone in the town of Adama, and in many others cities across the region of Oromia, in a strike calling for the release of opposition leaders and an end to authoritarianism.

The boycott, which lasted three days and brought much of central Ethiopia to a standstill, culminated on 13 February with the release of Bekele Gerba, a prominent Oromo politician who lives in Adama, and, within 48 hours, the sudden resignation of Ethiopia’s beleaguered prime minister, Hailemariam Desalegn. The shaken federal government then declared a nationwide state-of-emergency on 15 February, the second in as many years.

‚ÄúIt was a total shutdown,‚ÄĚ says Desalegn, of the strike in Adama. ‚ÄúAlmost everybody took part ‚Äď including government offices. You wouldn‚Äôt have even been able to find a shoeshine boy here.‚ÄĚ

For him and many other residents of Adama, about 90km south-east of the capital, Addis Ababa, there is only one explanation for how a normally quiescent town finally joined the uprising that has billowed across much of Oromia and other parts of Ethiopia since late 2014: the Qeerroo.

Police fire tear gas to disperse protesters during the Oromo festival of Irreecha, in Bishoftu, Ethiopia, in October, 2016
Pinterest
 Police fire teargas to disperse protesters during the Oromo festival of Irreecha, in Bishoftu, October 2016. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

Who the Qeerroo are, and how they have helped bring one of Africa’s strongest and most autocratic governments to its knees, is only dimly understood.

In traditional Oromo culture the term denotes a young bachelor. But today it has broader connotations, symbolising both¬†the Oromo movement¬†‚Äď a struggle for more political freedom and for greater ethnic representation in federal structures ‚Äď and an entire generation of newly assertive Ethiopian youth.

‚ÄúThey are the voice of the people,‚ÄĚ explains Debela, a 32-year-old taxi driver in Adama who says he is too old to be one but that he supports their cause. ‚ÄúThey are the vanguard of the Oromo revolution.‚ÄĚ

The term’s resurgence also reflects the nature of Oromo identity today, which has grown much stronger since Ethiopia’s distinct model of ethnically based federalism was established by the EPRDF in 1994.

‚ÄúIn the past even to be seen as Oromo was a crime,‚ÄĚ says Desalegn, of the ethnic assimilation policies pursued by the two preceding Ethiopian regimes, imperial and communist. ‚ÄúBut now people are proud to be Oromo ‚Ķ So the Qeerroos are emboldened.‚ÄĚ

As the Oromo movement has grown in confidence in recent years, so the role of the Qeerroo in orchestrating unrest has increasingly drawn the attention of officials.

At the start of the year police announced plans to investigate and crack down on the Qeerroo, arguing that it was a clandestine group bent on destabilising the country and seizing control of local government offices. Party sympathisers accused members of being terrorists.

Bekele Gerba waves to his supporters after his release from prison in Adama, Ethiopia on 13 February 2018.
Pinterest
 Bekele Gerba waves to his supporters after his release from prison in Adama, on 13 February. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

Though many dispute this characterisation, few doubt the underground strength of the Qeerroo today.

Since the previous state of emergency was lifted last August, Qeerroo networks have been behind multiple strikes and protests in different parts of Oromia, despite obstacles like the total shutdown of mobile internet in all areas beyond the capital since the end of last year.

Bekele Gerba, the opposition leader, credits the Qeerroo with securing his release from prison, and for sending hundreds of well-wishers to his home in Adama in the aftermath. But like many older activists, he confesses to limited knowledge of how they organise themselves.

‚ÄúI only became aware of them relatively recently,‚ÄĚ he says. ‚ÄúWe don‚Äôt know who the leadership is and we don‚Äôt know if they have a central command.‚ÄĚ

But in a recent interview with the Guardian, two local leaders in Adama, Haile and Abiy (not their real names), shed light on their methods.

According to the two men, who are both in their late 20s, each district of the city has one Qeerroo leader, with at least 20 subordinates, all of whom are responsible for disseminating messages and information about upcoming strikes.

They say their networks have become better organised in recent months, explaining that there is now a hierarchical command chain and even a single leader for the whole of Oromia. ‚ÄúThis gives us discipline and allows us to speak with one voice,‚ÄĚ says Abiy.

Their job has become more difficult in the absence of the internet.

‚ÄúWith social media you can disseminate the message in seconds,‚ÄĚ says Abiy. ‚ÄúNow it can take two weeks, going from door to door.‚ÄĚ Instead of using WhatsApp and Facebook, they now distribute paper flyers, especially on university campuses.

The role of Oromo activists among the diaspora, especially those in the US, also remains crucial, despite the shutdown.

Zecharias Zelalem, an Ethiopian journalist based in Canada, argues that it is thanks to prominent social media activists that the Qeerroo have acquired the political heft that youth movements in other parts of the country still lack. He highlights in particular the work of Jawar Mohammed, the controversial founder of the Minnesota-based Oromia Media Network (which is banned in Ethiopia), in amplifying the voice of the Qeerroo even when internet is down.

‚Äú[Jawar] gives us political analyses and advice,‚ÄĚ Haile explains. ‚ÄúHe can get access to information even from inside the government, which he shares with the Qeerroos. We evaluate it and then decide whether to act on it.‚ÄĚ

He and Abiy both dismiss the assumption, widespread in¬†Ethiopia, that Jawar remote-controls the protests. ‚ÄúThe Qeerroos are like a football team,‚ÄĚ counters Haile. ‚ÄúJawar may be the goalkeeper ‚Äď helping and advising ‚Äď but we are the strikers.‚ÄĚ

Supporters of Bekele Gerba, secretary general of the Oromo Federalist Congress (OFC), chant slogans to celebrate Gerba’s release from prison
Pinterest
 Supporters of Bekele Gerba chant slogans to celebrate Gerba’s release from prison. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

The reimposition of the state-of-emergency has angered many Qeerroos in Adama and elsewhere in Oromia, where the move was widely seen as heavy-handed bid to reverse the protesters’ momentum.

Some analysts fear further repression will push members of a still mostly peaceful political movement towards violence and extremism.

Many in the government, as well as in other parts of the country, worry about a rise in ethnically motivated attacks, on people and property, and especially on ethnic Tigrayans, who make up about 6% of the population but are generally considered to dominate politics and business.

Late last year federal troops were dispatched to university campuses, in large part due to escalating ethnic violence, which included several deaths. There were reports of similar incidents during protests throughout the past month.

Jibril Ummar, a local businessman and activist, says that he and others tried to ensure the protests in Adama were peaceful, calming down overexcited young men who wanted to damage property and attack non-Oromos.

‚ÄúIt worries me,‚ÄĚ he admits. ‚ÄúThere‚Äôs a lack of maturity. When you are emotional you put the struggle in jeopardy.‚ÄĚ

Gerba says he worries about violence, too, including of the ethnic kind. ‚ÄúWe know for sure that Tigrayans are targeted most, across the country. This concerns me very much and it is something that has to be worked on.‚ÄĚ

In the coming days the EPRDF will decide on a new prime minister, and many hope it will be someone from the Oromo People’s Democratic Organisation (OPDO), the Oromo wing of the ruling coalition.

This might placate some of the Qeerroo, at least in the short term. But it is unlikely to be enough on its own to dampen the anger.

‚ÄúWhen we are married we will retire from the Qeerroo,‚ÄĚ says Haile. ‚ÄúBut we will never do that until we get our freedom.‚ÄĚ

 

 

 

 

Oromia: Crackdowns on Qeerroo? Good Luck Intimidating the Tiger! #OromoProtests #OromoRevolution January 8, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
4 comments

Odaa Oromoooromianeconomist

#OromoProtests, Oromo students movement for freedom

 

Click here to read more: Crackdowns on Qeerroo? Good Luck Intimidating the Tiger! 

#OromoProtests: Ethiopia: Oromia continues with protests against fascist TPLF regimes’s mass killings and demanding immediate withdrawal of armed forces December 18, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomistCalanqoo Massacre, fascist TPLF conducted mass killings on Oromo people in Calanqoo, Eastern Oromia on 11 December 2017#OromoProtests continues with protests against fascist TPLF regimes’s mass killings and demanding immediate withdrawal of armed forces.

#OromoProtests: Political Uncertainty as Protests Spread in Ethiopia

Africa News: [Photos] Ethiopia students stage peaceful protest over Oromia deaths

[Photos] Ethiopia students stage peaceful protest over Oromia deaths

ETHIOPIA

An influential news portal in Ethiopia, Addis Standard, has shared photos of students in Oromia region‚Äôs town of Nekemte, staging what has been described as ‚Äúa mass mourning‚ÄĚ and silent protest over recent civilian deaths.

The nature of the protest which took place late last week, was of the students marching with their hands up, photos showed then also kneeling with their heads bowed and at a point sitting on streets of the town of Nekemte located in western Ethiopia.

Addis Standard said that the protest was directly linked to the deaths in Chelenko located in the country’s East Hararghe zone. Federal security forces are said to have opened fire on protesters leading to about 16 deaths.

Oromia region communications Bureau chief, Addisu Arega Kitessa, said members of the the national defense force were responsible for the deaths, adding that a probe was underway to ascertain how peaceful civilians had been killed.

Adissu Arega said people in the region’s east Hararghe zone had hit the streets to protest the killing of an individual leading to the latest clashes that have claimed more lives.

The Oromia region was the heartbeat of anti-government protests that hit Ethiopia in late 2015 through the better part of 2016. The protests spread to the Amhara region leading to deaths after a violent security crackdown.

The widening protests led to the imposition of a six-month state of emergency in October 2016. It, however, lasted 10 months after the parliament voted an extension after the initial expiration in April this year. It was eventually lifted in August 2017.


 

#OromoProtests (students and the public) in Haawaa Galan, Malkaa Roobii town, Oromia, 18 December 2017.¬†Aanaa Haawwaa Galaan magaalaa gabaa roobii hiriira guyyaa har’aa barattootaaf uummata.

#OromoProtests (students and the public) in Haawaa Galan, Malkaa Roobii town, Oromia, 18 December 2017.png

#OromoProtests (students and the public) in Haawaa Galan, Malkaa Roobii town, Oromia, 18th December 2017.png

“We Have Wounded the Beast, and That Isn’t Enough” (Lemma Megersa). December 5, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

It is clear who has been orchestrating and and abusing the land and resource of Oromia so far. It has been done in the name of investment, development corners and mining, all being incepted out of ignoble and greedy motives of the thieves and robbers.
Obbo Lemma Megersa also asserts that after his administration has started against this illegal land grab and illicit trades that drained the land resources of Oromia, “those thieves and robbers launched war against Oromia and and his administration“.

via “We Have Wounded the Beast, and That Isn’t Enough” (Lemma Megersa).

Oromia: #OromoProtests: Thousands marched in protests against Al AMoudi’s gold exploitation and land grabs in Aagaa Waayyuu, Guji zone, Southern Oromia November 22, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

(VOA Afaan Oromoo, Saadasa 21 Bara 2017): Godinaa Gujii Bahaa, aanaa Sabbaa-Boruu, ganda Qanxichaa keessatti uummatni kumaa hedduutti lakkaawamu har‚Äôa, gara magaalaalaa Qanxichaatti yaa‚Äôuudhaan hiriira mormii guddaa geggeesse. Rakkoolee baroota hedduuf nu irra bubbulan ‚Äď jedhu, keessumaa kan qabeenyaa mootummaa tahe ‚Äď warshaa Dhaabbata Taantaalemii Qonxichaa irraa uummatni naannoo faayidaa isaaf mal otuu hin argatiin waggoota 26f ture ‚Äď jedhan balaaleffachaa turan ‚Äď hiriirtonni. Sababaa warshaa kanaa fi warshaalee ka biroo naannoo sanaatiif summaa‚Äôuu qilleensaaf saaxilamuu isaanii illee himatan.

Rakkolee sababaa warshaalee fi qotinsa albudaatiin uumaman malees rakkoo du‚Äôaa fi jireenyaa tu akka Oromootti nu mudataa jira ‚Äď jedhan. Bulchiinsi aanaa Sabbaa-booruus iyyannaan uummata har‚Äôa hiriira bahee himannaa haqaa tahuu dubbata.

Gabaasaa guutuu dhaggeedhaa

OROMIA: BAKKA QABSOON GEESSEE FI SHOORA BARATTOOTA YUNIVARSITII November 18, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

BAKKA QABSOON GEESSEE FI SHOORA BARATTOOTA YUNIVARSITII

Jawar Mohammed irraa


Dhalachuu qabsoo bilisummaa Oromootirraa kaasee hamma ammaatti gaheen barattootni Dhaabbilee Ol’aanoo qaanqee qabsoo qabsiisurraa kaasee hamma ammaatti qaban baay’ee ol’aanaa ta’uun isaa ni beekama.

Barootuma as kaluu kanaahuu yoo ilaalle gubachuu bosonaa Baaleetirraa kaasee hamma¬†#OromoProtests¬†tti mormiilee turaniif qaanqee kan ta’e barattootaafi mooraa Yuunivarsitiidhaati. Qabsoo kanaafis kibiriita bifa lamaan ta’aa turan. Tokkoffaa mooraa keessatti wal gurmeessuudhaan mormii qabsiisanii qaanqee mormii sanii uummatatti facaasuudhaani. Kan lammataa yeroo boqonnaa isaanii qe’eetti galuun uummata dadammaqsuufi qindeessuudhaani.

Yeroo ammaa kana ibiddi qaanqeen sun qabsiifte Oromiyaa hunda walgahee masaraa warra gita bittuu keessayyuu seenee jira. Kana jechuun garuu sila qabsoon sadarkaa kana gaheef barattootni qaanqee qabsoo ta’anii itti fufuu isaanii haa dhaaban jechuu miti. Yeroo uummanni hundi dammaqee falmachaa jiru kanatti shoorrii barattootaafi mooraalee barnoota ol’aanaa tarkaanfii takkaa lama dursee deemuun qaanqee bifa haarayaa ta’ee mul’achuu waan qabuuf shoorri isaaniis jijjiramaa deemuu qaba. Kanas bifa armaan gadiin osoo godhamee qabsoof faayidaa qaba natti fakkaata.

Akkuma yeroo adda addaa jechaa turre, qabsoon teenya gara goolabbiitti dhihaattee jirti. Qabsoo tana bifa nuuf taatuun goolabuuf bakka sirni nama nyaataan kun kufetti sirna kaayyoo qabsoo teenya bakkaan gahu ijaaruuf yeroo ammaa kanatti hojii sammuu guddaa gaafata. Sirna karkarsine kana akkamiin akka nurratti hin jigne ofirraa qabnee kara nuuf ta’utti lafaan dhoofna? Sirna dullacha kanarraa haaraatti dabruuf tooftaa cehumsaa ( transitional) akkamii dhaabuu qabna? Erga kufee hoo bakka isaatti sirna akkamii yoo dhaabne bilisummaan, nageenyifi misoomni sabni keenya dheebote sun dhugoomuun mala? Imaammata diinagdee, hawaasummaa, nageenya ( security), barnootaafi kkf akkamiitu nu baasa? yeroo ammaatti Wayyaaneen saboota hundaan walitti nu buusuu barbaaddi. Kana ammoo madaa amma dura tureefi walshakkii jiranitti fayyadamti. Shira ishii kana fashaleessuufi hariiroo ummatoota kana gara fuulduraatiif utubaa jabaa dhaabuuf shoorri dhaabbilee barnoota ol’aanaa guddaadha. Hariiroon Oromoofi saba biraa jidduu jiru maal ta’uu qaba? saboonni biyyattii aangoo siyaasaafi diinaagdee akkamiin hirachuu qabu?

Gaaffilee kana hundaaf deebii har’a qopheessuu qabna. Kanaaf ammoo hayyoonni keenya roga hundaan qorannaa gochuu qabu. Qorannoon isaanii kun ammoo mariidhaan bilchaachuu qaba. Qorannoo kana kan mariidhaan gabbisuu danda’uufi qabu ammoo hawaasa barattoota dhaabbilee ol’aanoo keessaati. Sababni isaas yaadrimee hayyoonni dhiheessan ta’ee dhugaa (reality) hawaasa keessa jiru kan wal biratti madaalee wal simsiisuu danda’u isaan waan ta’aniifi. Yaadonni qorannoo kun hayyootaan dhiyaatanii barattoota Yuunivarsitiitiin erga bilchaatanii booda uummatatti dhiyaachuu qabu.

Kanaafuu, miirri qabsoo mooraalee Yuunivarsitiilee keessa jiru kun ummata bal’aa dura akka tarkaanfatu gochuun barbaachisaadha. Waltajjiileen marii dhimmoota ijoo kanneen irratti xiyyeffatan gaggeessuunis murteessaadha. Dhaabbileen barnootaa, miidiyaaleenif qaamni mootummaa waltajjii qindeessuufi haala barbaachisaa hunda mijeessuu qabu.

Hubadhaa! wayyaaneen bakka gaaffii uummatootaa deebiftu bira dabartee jirti. Yeroo ammaa kanatti gaaffii saba biroo deebisuu dhiisaa gaaffiidhuma miseensota ishii jidduu ka’aa jiru furuu dadhabdee jaanjoftee jirti. Gaaffii uummata keenyaatiif amma booda deebiin isaa harkuma hayyootaafi hoogganoota isaa jira. Deebii kana ammoo qorannoo gochuufi gabbisuudhaan deebisuutu barbaachisa. Dhimmi hariiroo Oromoofi saboota biroos qorannoofi marii isaan waliin goonuun bilchaataa deema. Walumaagalatti hireen Oromoofi saboota waliin jiraannu amma bodaa jechaafi gocha Oromoofi Oromiyaa irratti hundaa’a. Oromoo keessaa ammoo qaama barate, keessattuu kan dhaabbilee barnoota ol’aanaa keessa jiran irratti kufee jira. Dirqama kana bahuuf hayyoonniifi barattootni keenya tasgabbiifi waldhagahuudhaan deemuu qabdan.Jeequmsis ta’ee mooraalee barnootaa dhiisanii deemuun dirqama kana bahuuf hiree jiru of duraa cufuudha. Yeroo ammatti barattoonni Oromoo ofii isaaniitiif mooraa jeequu dhiisii kan jeeqameeyyuu tasgabbeessuu qabu. Mooraa dhiisanii deemuu dhiisii yoo bahaa jedhamaniiyyuu didanii turuu qabu. Maaliif? Mooraa keessa turuun dirqama qabsoon yeroo ammaatti qaama hawaasaa sanirraa eegdu bahuuf mooraa turuniifi barnoota itti fufuun baay’ee barbaachisaa waan ta’eef. Dabalataanis barattootni saba biraa akka olola diinaatiin hin jeeqamneefi mooraa dhiisanii hin deemne qabatamaan amansiisuu qabdan.

Kanaafuu barattotni dhaabbilee barnootaa ol’aanaa akkuma qaanqee ta’uun qabsoo kanaaf daandii irratti ibsaa asiin geessan ammas xurree ce’uumsaafi sirna haarayaa uummata keenyatti akeekuuf dirqama isinirra jiru bahuuf hiree hundatti akka fayyadamtan isiif dhaama.

Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (May) May 31, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
3 comments

 Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017

Ebla (April): 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30…… 2017

Caamsaa (May): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……….2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-30 April 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 March  2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution ¬†report ¬†1 ‚Äď 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July ‚Äď 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June ‚Äď 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook

#OromoProtests twitter


The Hill: Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia.

Fragile States Index (FSI) 2017: Ethiopia: The Most-worsened Country Over The Past Year

Rubio, Cardin Introduce Bipartisan Resolution Calling on Ethiopia to Respect Human Rights, Open Democratic Space, MAY 17 2017

HRW: European Parliament Demands Investigation Into Ethiopia Killings. #OromoProtes

UNPO: European Parliament Resolution Condemns Crackdown on Civil Society in Ethiopia

Why I run: I will continue to protest until the Oromo people in Ethiopia gain their freedom.

Surveillance and State Control in Ethiopia

U.N. RENEWS CALLS TO INVESTIGATE DEADLY ANTI-GOVERNMENT PROTESTS IN ETHIOPIA

Feyisa Lilesa urges world to do more to help the Oromo people (via Newsweek)

The Hill: USA doesn’t need Ethiopia in its war on terror in the Horn of Africa

WHO Director General Nominee Tedros Adhanom Represents Ethiopia’s Repressive Regime. #WHA70

AP News: UN HUMAN RIGHTS CHIEF: ETHIOPIA BLOCKED ACCESS TO PROTEST AREAS

 

Quartz Africa: Ethiopia’s humans rights problems may tank its ambition to become a global apparel center

Genocide Watch: Land Grabbing and Violations of Human Rights in Ethiopia

ESPN The Magazine: Why Olympic Silver Medalist Feyisa Lilesa Didn’t Go Home

Scholars at Risk Network: Release and drop charges against Dr. Merera Gudina

Human Rights violations in Ethiopia must be investigated by independent body, rights group

TV Link: Why the Oromo People Are Fleeing Ethiopia

Fear of Investigation: What Does Ethiopia’s Government Have to Hide?

London Marathon favourite Feyisa Lilesa amazing protest. #OromoProtests

#OromoJustice in Ethiopia: Pass HR 128

Why Is Western Media Ignoring Ongoing Atrocity In Ethiopia?

UNPO: Oromo: Violent Oppression and Disregard for Human Rights Continue as State of Emergency Gets Prolonged

Ethiopia extends emergency as old antagonisms fester

The Ethiopian state of emergency that was declared October 2016 continues to fuel outward displacement, and Ethiopian asylum seekers interviewed in Yemen, are increasingly referring to the unrest as a key reason for their migration out of the country.

 

OSA 2017: Oromo Studies Association Mid-Year Conference: Social Media and Social Movements: Leadership,Transnationalism and the Oromo Quest for Transformation

Fascist Ethiopia: Would Extending the State of Emergency solve grievances of citizens?

Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference ‚ÄúWomen‚Äôs Inferno in #Ethiopia‚ÄĚ co-organised with the People‚Äôs Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‚Äės rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day ¬†marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world. ¬†Its single¬†premise is: ¬†¬†‚ÄúRecognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.‚ÄĚ

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

‚ÄĚ data-medium-file=‚ÄĚ‚ÄĚ data-large-file=‚ÄĚ‚ÄĚ class=‚ÄĚalignleft wp-image-4426‚Ä≥ src=‚ÄĚhttps://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151″ alt=‚ÄĚHRLHA‚ÄĚ style=‚ÄĚmargin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;‚ÄĚ>February 26, 2017The¬† Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government‚Äôs killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia. ¬†¬†The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,¬† Guji,¬† Borana and¬† Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year‚Äôs Message: ‚ÄúIt always Seems Dark Until the Sun¬†Rises‚ÄĚ

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA‚ÄôS SWEEPING STATE OF EMERGENCY: ‚ÄúI NEVER WANTED TO SEE¬†TOMORROW‚ÄĚ

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, ‚ÄúIt‚Äôs a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they‚Äôre also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.‚ÄĚ Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina ‚Äď Annual report on Human Rights and¬†Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‚Äėstart addressing legitimate grievances of your¬†people‚ÄôDecember 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms ‚Äď and is immediately arrested upon his return. European politicians ‚Äėshocked‚Äô by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy:¬†Ethiopia‚Äôs crisis:¬†Things fall apart: Will the centre hold?¬†By¬†REN√Č LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‚Äėbecome another Libya‚Äô

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


‚ÄúOpen Letter to Government of Ethiopia‚ÄĚ From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


¬†Ethiopia‚Äôs state of emergency silences aid workers ‚ÄĒ and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‚ÄėPLANNED‚Äô HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN.¬†#OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‚Äėruthlessly targeted‚Äô Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay‚Äôeen argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha‚Äôamuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda‚Äôa. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.‚ÄĚ
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here ¬†to read¬†Daily Maverick: Ethiopia Mourns‚Äď but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

‚ÄúInternet mobile irrati fayadamuuf mali argameera‚Ķ akkas agodhani qeeroon Setting..more network‚Ķ.mobile network‚Ķ access network name‚Ķ. harka mirgara + kan jedhu tuqu‚Ķ name kanjedhu ‚Ķ et.wap‚Ķ APN‚Ķ et.wap‚Ķ. proxy‚Ķ10.204.189.211‚Ķ port‚Ķ9028‚Ķ. authentication‚Ķ PAP or CHAP kan jedhu guutu‚Ķ kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu‚Ķ sanan fayadama jira amaan kana.‚ÄĚ #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

Athlete Sifan Hassan, the European champion ‚Äď ‚ÄúI‚Äôm Oromo and Feyisa is my hero‚ÄĚ

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo


ETHIOPIA SHUTS OFF MOBILE INTERNET NATIONWIDE WITHOUT EXPLANATION

31 May 2017

Ethiopia said on Wednesday it had deactivated mobile internet service, but offered no explanation for the countrywide outage that also briefly affected the African Union headquarters and a massive UN facility.
 Ethiopia said on Wednesday it had deactivated mobile internet service, but offered no explanation for the countrywide outage that also briefly affected the African Union headquarters and a massive UN facility.
¬†This is the second time in recent months that Africa’s second most populous country has turned off its mobile data service, which most businesses and consumers rely on for internet access.
The country’s single telecommunications provider disabled its data service for weeks last year amid fierce anti-government protests which have since been curbed under a state of emergency in place since last October.
“Mobile data has been deactivated,” deputy communications minister Zadig Abrha told AFP, declining to elaborate further.
A spokesperson for the state-owned Ethio Telecom did not respond to multiple requests for comment.
http://www.adeolafayehun.com/2017/05/ethiopia-shuts-off-mobile-internet.html

Team Seattle: Great News!

Effective May 25, 2017, Washington State
Senator Maria Cantwell joined other senators as
a co-sponsor of S.R. 168.
A resolution supporting respect for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia.

Senator Cantwell was also among the original co-sponsors for similar resolution last year, S.R.432.

Thank you Senator Cantwell for your continues support!

Please refer to the following link for S.R. 168.

https://www.congress.gov/…/115th…/senate-resolution/168/text

 


Godina Arsii Aanaa Dodolaa Gandaa fi Magaala Eddoo Keessaa Dargaggoonni Oromoo Umurii 20 Hidhaa Keeessatti Dararamaa Jiru.

No automatic alt text available.Caamsaa 29,2017/ Kanneen maqaan isaan armaan gaditti woraqaa fuula duraa irratti tuqamee Himataamtoota Qeerroo Aanaa Dodolaa Magaala Eddoo yoo tahan, kanneen fuula lammaaffaa irratti agartaan ammoo warraa faaydaan Xiqqoon sobamaani Qeerroo irratti ragaa bahuuf dhihaatanii dha. Abbaan Alaangaa Aanaa Dodolaa Himannaa Qeerroo Eddoo irratti banee immoo Tasfaye Dheekkoo jedhama.No automatic alt text available.

Worroonni ragaa baana jettaani faayda xiqqoon bitaamtanis gochaa jibbisisaa fi Amala ammaan dura Eddoon ittiin hin beekmne maqa xureessummaa fi maqa balleessumma akkasii irraa of eega isiniin jenna.Eddoo biyyaa Afaan tokkoo, karoora tokkoo, kaayyoo tokkon, waliin duuluu, fi waliif duuluun beekamtu murnii xiqqoo faayda xiqqoo ragaa baataani boruu seenaa fi ummannii eddoos isin gafataa irraa dhabbaadha isiniin Jenna. Abbaan Alangaa obbo Tasfaye Dheekkofis kanumaa dhaamna.‚ÄĚ Continue reading ‚Üí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeerroon Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaatti FXG Itti Fufan.

Caamsaa 24,2017/ Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Asaasaatti Gareen Ispoortii Bulchiinsa magaalaa Asaasaa Shaampiyoonaa liigii kilaboota Oromiyaa ta’uun gara liigii biyyoolessaatti darbee jira.kanumaan wal qabatee Qeerroon Dargaggoonni Oromoo Daandii Magaalattii guutudhaan  NI MOONA TOKKUMMAAN NI MOONA YOOMUMAA NIMOONA TOKKUMMAN ENSHUSHEEN DAANGAA OROMOO LIXXU IRRA IJJATTEE MORMA ISHEEN KUTTUU jechaa ooluu maddeen keenya magaalaa Asaasaa irraa gabaasanii jiru. Continue reading →

‚ÄúNU DHISAA‚ÄĚ Irreessa Barattooti Oromoo Yuniversitii Bulee Horaa Kabajatan Irratti Mootummaan TPLF Tear-Gas Itti¬†Gadhiise.

https://videopress.com/embed/l4wGKOuZ?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dambi Dolloo irra rasaasatu heddummatee,
Kan gootaa hin beeknuu basaastuu lama galaafatee


‘Breaking: Abera Bulcha, the TPLF mercenary who last years gunned down young student named Iyasu Solomon in Yemalogi Walal district of Qellam Wallaga province has been killed tonight. His brother also sustained serious injury. This is the 3rd security official to be killed in Qellam Walaga province in the last few months.
========
Bitamaan Wayyaanee Abarraa Bulchaa jedhamu kan bara darbe Godina Qeellam Wallaggaa Aaana Yamaalogi Walal keessatti barataa Iyyaasuu Solomoon ajjeese galgala kana tarkaanfii irratti fudhatameen yeroo ajjefamu obboleessi isaas madayee jira. Baatilee sadan darbe keessatti basaasota ilmaan Oromoo ficcisiisan kan godina Qeellam keessatti haleelaman keessaa Abarraan nama sadaffaati.’ Jawar Mohammed


 

Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. A leaked legislative document: TPLF’s baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa


 

SQ-Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo,Caamsaa 9,2017

 

 

 

 

 

Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (April) April 30, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

 Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017

Ebla (April): 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30…… 2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

Click here for OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 March  2017

Click here for OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution ¬†report ¬†1 ‚Äď 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July ‚Äď 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June ‚Äď 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook


Human Rights violations in Ethiopia must be investigated by independent body, rights group

TV Link: Why the Oromo People Are Fleeing Ethiopia

Fear of Investigation: What Does Ethiopia’s Government Have to Hide?

London Marathon favourite Feyisa Lilesa amazing protest. #OromoProtests

#OromoJustice in Ethiopia: Pass HR 128

Why Is Western Media Ignoring Ongoing Atrocity In Ethiopia?

UNPO: Oromo: Violent Oppression and Disregard for Human Rights Continue as State of Emergency Gets Prolonged

Ethiopia extends emergency as old antagonisms fester

The Ethiopian state of emergency that was declared October 2016 continues to fuel outward displacement, and Ethiopian asylum seekers interviewed in Yemen, are increasingly referring to the unrest as a key reason for their migration out of the country.

 

OSA 2017: Oromo Studies Association Mid-Year Conference: Social Media and Social Movements: Leadership,Transnationalism and the Oromo Quest for Transformation

Fascist Ethiopia: Would Extending the State of Emergency solve grievances of citizens?

 

Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference ‚ÄúWomen‚Äôs Inferno in #Ethiopia‚ÄĚ co-organised with the People‚Äôs Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‚Äės rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day ¬†marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world. ¬†Its single¬†premise is: ¬†¬†‚ÄúRecognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.‚ÄĚ

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

‚ÄĚ data-medium-file=‚ÄĚ‚ÄĚ data-large-file=‚ÄĚ‚ÄĚ class=‚ÄĚalignleft wp-image-4426‚Ä≥ src=‚ÄĚhttps://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151″ alt=‚ÄĚHRLHA‚ÄĚ style=‚ÄĚmargin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;‚ÄĚ>February 26, 2017The¬† Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government‚Äôs killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia. ¬†¬†The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,¬† Guji,¬† Borana and¬† Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year‚Äôs Message: ‚ÄúIt always Seems Dark Until the Sun¬†Rises‚ÄĚ

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA‚ÄôS SWEEPING STATE OF EMERGENCY: ‚ÄúI NEVER WANTED TO SEE¬†TOMORROW‚ÄĚ

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, ‚ÄúIt‚Äôs a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they‚Äôre also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.‚ÄĚ Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina ‚Äď Annual report on Human Rights and¬†Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‚Äėstart addressing legitimate grievances of your¬†people‚ÄôDecember 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms ‚Äď and is immediately arrested upon his return. European politicians ‚Äėshocked‚Äô by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy:¬†Ethiopia‚Äôs crisis:¬†Things fall apart: Will the centre hold?¬†By¬†REN√Č LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‚Äėbecome another Libya‚Äô

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


‚ÄúOpen Letter to Government of Ethiopia‚ÄĚ From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


¬†Ethiopia‚Äôs state of emergency silences aid workers ‚ÄĒ and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‚ÄėPLANNED‚Äô HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN.¬†#OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‚Äėruthlessly targeted‚Äô Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay‚Äôeen argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha‚Äôamuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda‚Äôa. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.‚ÄĚ
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here ¬†to read¬†Daily Maverick: Ethiopia Mourns‚Äď but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

‚ÄúInternet mobile irrati fayadamuuf mali argameera‚Ķ akkas agodhani qeeroon Setting..more network‚Ķ.mobile network‚Ķ access network name‚Ķ. harka mirgara + kan jedhu tuqu‚Ķ name kanjedhu ‚Ķ et.wap‚Ķ APN‚Ķ et.wap‚Ķ. proxy‚Ķ10.204.189.211‚Ķ port‚Ķ9028‚Ķ. authentication‚Ķ PAP or CHAP kan jedhu guutu‚Ķ kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu‚Ķ sanan fayadama jira amaan kana.‚ÄĚ #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

Athlete Sifan Hassan, the European champion ‚Äď ‚ÄúI‚Äôm Oromo and Feyisa is my hero‚ÄĚ

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo

 

 

 

 

 

The Economist: Africa’s house of cards: Ethiopia enters its seventh month of emergency rule April 24, 2017

Fairfield University students work to free imprisoned Ethiopian professor Bekele Gerba, a peace activist who has translated the works of Martin Luther King

Oromia: Athletic Nation Report: Feyisa Lilesa fulfills his promise to protest fascist Ethiopia’s regime at the London Marathon 2017. Kenyan and Oromo athletes dominated both the London and Hamburg Marathon 2017 races.

London Marathon, 23 April 2017, Feyisal Lelisa supporters. #OromoProtests

 

 

Hiriirra Oromoo biyyaa Germany magaalaa N√ľrnberg guyyaa April. 22.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ODUU

OMN: Oduu Ebla 6 2017

 

 

 

ODUU

OMN: Weekly English News 5 April 2017

ODUU

OMN: Oduu (Ebla 5,2017)

 

 

ODUU

OMN: Oduu (Ebla 4, 2017)

Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaatti Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa Waraana Koomandii Poostii Wayyaaneen reebichaan ulfaataan irra gahe.

Ebla 3/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Calliyaatti Barsiisaa Tasfayee Cimdeessaa Waraana Koomandii Poostii Wayyaaneen reebichaan ulfaataan irra gahee du’aaf jireenya gidduu jiraachuu Maddeen Qeerroo Lixa gabaasan.
Waraanni Koomandii Poostii Wayyaanee Ilmaan Oromoo mooraa mana hidhaa Waraana Wayyaanee Xoollaayi keessatti hidhamanii hiraarfamaa erga turanii boodaa mootummaan wayyaanee maqaa leenjii haaromsaa jedhuun olola kijibaa hidhamtoota hiraarsaa jiruu irratti ofuun waanan jedhee dirqamaan fudhadhu jechechuun eenyuummaa namummaa isaanii kan gaaffiikeessa galchisiisaa ture dhummarratti hidhamtoota keessa muraasa gadi lakkisuun ni yaadatama. Yeroo amma kanattis hidhamtoota hiraarfamaa turanii hiikjaman hordofee yakka ajjeechaa, hidhaa fi reebichaa suukkaneessaa irratti raawwacha jira. Continue reading ‚Üí


 

Godina Wallagga aanaa Kiiramuu ganda Burqaa Soorumaa mana barumsaa Sadarkaa 1ffaa Keessatti FXG Itti Fufuu Qeerroon Gabbaase.

Ebla 3,2017/ Godina Wallagga  aanaa Kiiramuu ganda Burqaa Soorumaa mana barumsaa sad 1ffaa keessatti bitootessa 30  irraa eegalee barattoota mana barumsichaan fxg  mootummaa abbaa hirree mormuu irratti hundaa’e haala ho’aan geggeeffamaa jiraachuusaa Qeerroon araddaa Burqaa Soorumaa ibsan.mana barumsaa kana keessatti fincila geggeeffamaa jiruun Ebla 3, 2017 wayita barattoonni fincila mormii eegalan humni
waraanaa mootummaa Wayyaanee magaalaa Kiiramuurraa gara sana   deemuun barattoota addaan bittinsee erga deebi’ee maatii barattootaa ijoollee isaanii hubachuuf gara sanatti deeman qabachuudhaan fuudhuun gara waajjira poolisii aanaa Kiiramuutti akka deeman gabaafame. Continue reading →

 

 

Qeerroon Godina Wallaggaa Aanaa Jaarsoo Magaalaa Jaarsoo Keessatti Barruulee Warraaqsaa Ummataaf Raabsan.

Ebla 3,2017/ Godina Wallaggaa anaa Jaarsoottii Qeerroon magaalaa Jaarsoo warqaa dhadatnoo ykn ibsa ejjennoo 11 qabu guutuuma magaalaatii keessa faca’asnii bulanii jiru maneen barnoota ,wajjirallee Motummaa, maneen uummataa keessa facasaanii jiru Jaala deemtoottii wayyannee OPDOn gochaa kanattii hedduu rifaachun akka saaree maratee walii gaadi fiigaa jirtii. Ibsi ejjennoo sun kan armaan gaddittii.
1 Mirgaa Uummata Oromoo sarbuun haa dhabbatu Continue reading ‚Üí

ODUU

OMN: Oduu Ebla 3, 3017

 

 

 

ODUU

OMN: Oduu (Ebla 2 2017)

#OromoProtests Global Solidarity Rally in Norway, Oslo, 31st March 2017

OMN: Qophii Addaa. Hiriira mormii Hawaasa Oromoo, Norway, Ebla 7, 2017

World Movement for Democracy: SPOTLIGHT: ETHIOPIA April 16, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

STATUS

Over the past 26 years the Ethiopian government has been dominated by the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and its allies. Meles Zenawi served as president of Ethiopia from 1991 to 1995 and then as prime minister from 1995 until his death in August 2012. His successor, Hailemariam Desalegn, has continued to strengthen his party’s power in the parliament.

Protesters call on the Ethiopian government to respect human rights, Washington DC, USA, 23 September 2006.

Over the last four election cycles, the ruling coalition has consolidated its parliamentarian super majority by alienating opposition parties and progressively closing democratic space in Ethiopia.¬† As a result, the coalition won all of parliament‚Äôs 547 seats during the 2015 election, which was widely criticized for ‚Äúvoter coercion, intimidation, and barriers to registration.‚ÄĚ Leading up to the election, numerous opposition party members were harassed, arrested, and even killed. The government continues to use arbitrary arrests and prosecutions to silence journalists, bloggers, protesters, and supporters of opposition political parties.

In 2009, the government passed a law that bars civil society organizations that work on human rights, governance, and advocacy from receiving more than 10 percent of their funds from foreign sources. Since most organizations heavily rely on international funding, the law effectively eliminated Ethiopia’s once thriving civil society. Media remains under a government stranglehold, with many journalists having to choose between self-censorship, harassment and arrest, or exile. In 2014, dozens of journalists and bloggers fled the country and six private newspapers closed after a protracted campaign of threats and harassment against them. According to the Committee to Protect Journalists, Ethiopia ranks among the top three countries in the world for the number of journalists in exile.

The last two years have been marked by a further crackdown on freedom of association in response to the mass protests in the Oromia and Amhara regions. Protests erupted in 2015, when the ethnic Oromo population, which accounts for¬†nearly a third¬†of Ethiopia’s total population, pushed back on a proposed city expansion plan that threatened their farmland. Over the past quarter century most of the regions, including Oromia and Amhara, have been left out of the country’s decision-making processes. The protests were a larger demonstration of frustration with the government’s discriminatory treatment¬†of the Oromo people and their exclusion from Ethiopia‚Äôs political and economic spheres. Since November 2015, more than 600 protestors have been killed during the demonstrations and thousands more detained. Restrictions on human rights monitoring and on independent media make it difficult to ascertain the precise extent of casualties and arrests.

Despite the crackdown, protests continued, and in response, the government issued an eight-month long¬†state of emergency on October 9, 2016, which suspended constitutionally guaranteed rights and gave sweeping powers to the security sector. Leaders of political parties that represent the region, like the Oromo Federalist Congress¬†(OFC), have been¬†arrested and accused of being terrorists. Thousands of detainees were subjected to a ‚Äúrehabilitation programme‚ÄĚ conducted by the military during detention. Before release, detainees were required to wear ‚ÄúNever Again‚ÄĚ t-shirts during a graduation ceremony, which stood for their ‚Äėpromise‚Äô to not protest against the government in the future.¬† Despite international scrutiny and condemnation for its recent actions, the Ethiopian government has not called off its state of emergency and is moving forward with prosecution of opposition leaders.

___________________

READ MORE ABOUT ETHIOPIA’S¬†POLITICAL PRISONERS.

___________________

INTERNATIONAL RESPONSE

Ethiopia protest

In 2010, the UN Committee Against Torture reported it was ‚Äúdeeply concerned‚ÄĚ about ‚Äúnumerous, ongoing, and consistent allegations‚ÄĚ concerning ‚Äúthe routine use of torture‚ÄĚ by police, prison officers, and other members of the security forces against political dissidents and opposition party members. The committee reported such acts frequently occurred with the consent of commanding officers in police stations, jails, military bases, and unofficial or secret places of detention.

In January 2016, the Ethiopian government’s attacks on the right to freedom of assembly and freedom of expression prompted the European Parliament to pass a resolution condemning the violent crackdown. ¬†In September 2016, civil society organizations signed on to a¬†joint letter¬†addressed to the United Nations Human Rights Council (UNHRC) urging it to hold Ethiopia accountable for its numerous rights violations. Both the European Union and the UN have also commented on the crackdown in Ethiopia and¬†called¬†upon the government to practice “restraint” with their security forces.

On September 1,¬†2016, the African Union¬†(AU) also issued a¬†statement¬†expressing concern about the growing political violence Ethiopia. Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, then Chairperson of AU Commission, urged “dialogue among all stakeholders in Ethiopia,” and called for “lasting solutions to the social, political and economic issues motivating the protests.” Despite attempts by the international community to persuade Ethiopia to amend its laws through mechanisms such as the Universal Periodic Review, the government has resisted.

Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (March) March 31, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
6 comments

 Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

Click here for OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution ¬†report ¬†1 ‚Äď 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July ‚Äď 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June ‚Äď 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st ‚Äď 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook


Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference ‚ÄúWomen‚Äôs Inferno in #Ethiopia‚ÄĚ co-organised with the People‚Äôs Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‚Äės rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day ¬†marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world. ¬†Its single¬†premise is: ¬†¬†‚ÄúRecognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.‚ÄĚ

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

Click to access because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

” data-medium-file=”” data-large-file=”” class=”alignleft wp-image-4426″ src=”https://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151″ alt=”HRLHA” style=”margin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;”>February 26, 2017The¬† Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government‚Äôs killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia. ¬†¬†The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,¬† Guji,¬† Borana and¬† Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year‚Äôs Message: ‚ÄúIt always Seems Dark Until the Sun¬†Rises‚ÄĚ

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA‚ÄôS SWEEPING STATE OF EMERGENCY: ‚ÄúI NEVER WANTED TO SEE¬†TOMORROW‚ÄĚ

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, ‚ÄúIt‚Äôs a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they‚Äôre also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.‚ÄĚ Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina ‚Äď Annual report on Human Rights and¬†Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‚Äėstart addressing legitimate grievances of your¬†people‚ÄôDecember 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms ‚Äď and is immediately arrested upon his return. European politicians ‚Äėshocked‚Äô by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy:¬†Ethiopia‚Äôs crisis:¬†Things fall apart: Will the centre hold?¬†By¬†REN√Č LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‚Äėbecome another Libya‚Äô

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


‚ÄúOpen Letter to Government of Ethiopia‚ÄĚ From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


¬†Ethiopia‚Äôs state of emergency silences aid workers ‚ÄĒ and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‚ÄėPLANNED‚Äô HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN.¬†#OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‚Äėruthlessly targeted‚Äô Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†‚Ė†
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay‚Äôeen argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha‚Äôamuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda‚Äôa. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.‚ÄĚ
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here ¬†to read¬†Daily Maverick: Ethiopia Mourns‚Äď but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

‚ÄúInternet mobile irrati fayadamuuf mali argameera‚Ķ akkas agodhani qeeroon Setting..more network‚Ķ.mobile network‚Ķ access network name‚Ķ. harka mirgara + kan jedhu tuqu‚Ķ name kanjedhu ‚Ķ et.wap‚Ķ APN‚Ķ et.wap‚Ķ. proxy‚Ķ10.204.189.211‚Ķ port‚Ķ9028‚Ķ. authentication‚Ķ PAP or CHAP kan jedhu guutu‚Ķ kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu‚Ķ sanan fayadama jira amaan kana.‚ÄĚ #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration ‚Äď ‚ÄúHe‚Äôs my hero.‚ÄĚ

Athlete Sifan Hassan, the European champion ‚Äď ‚ÄúI‚Äôm Oromo and Feyisa is my hero‚ÄĚ

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

 

ODUU:OMN: Oduu (Bit 31 2017)

 https://youtu.be/VxW_cDKQ4Vc

https://www.facebook.com/dammaqaa/posts/1835491683143368

https://www.facebook.com/dachee.bekele/videos/1833471450248040/

Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Ashmiira jedhamtu keessaa waraanni TPLF maqaa komaand poostiin dargaggoota bifa haarawaan qabaa jiraachuu Qeeroon gabaase.

Bitootessa 31,2015/ Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Ashmiira jedhamtu keessaa dargaggoota bifa haarawaan adamsanii hidhatti guuraa jiru, Guyyaa har’aa jimaata dargaggoota Oromoo humni kumaandi poostitiin daandirraa qabamuun konkolaataa piikaappii poolisii Oromiyaatiin fe’anii kan deemaniin yoo ta’uu yeroo ammaa bakki isaan itti hidhamanii fi sababni qabamaniifis hin beekkamne dargaggoonni hidhamanis maqaan isaanii kan armaan gadii kana, Continue reading →

RSWO Bitooteessa 30, 2017 ODUU, QOPHII ADDAA FI DHAAMSA RSWO DHAGEEFFADHAA  https://youtu.be/LkLnmSa8aok

Godina Wallaggaa Magaalaa Najjoo Keessatti FXG Itti Fufe.

Guyyaa har’aa Bitootessa 30,2017 G/W/Liixaa magaalaa Naajjoottii Qeerroon magaalaa Naajjoo Bifa qinda’aa ta’een Warqaa wammichaa qabsoofi
akeekachisaa sirna Wayyaanee akeekachiisu of irraa  qabu  guutuummaa magaalaa Naajjoo maneen namaaf waajjirallee keessaa facaassanii ollanii jiru. Halaa warqaa faca’eerraattii Wayyanneen nasuu guddaa keessa seente humnaa polisii Feederraallaa dabalaata magaalaa naajjoottii bobasanii jiru..
Magaalaan Naajjoos yeroo ammaa kana humnaa warrannaa guutamtee jirttii.  Continue reading →

 

Diddaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Amboo,FXG Guyyaa Har’aa Bitootessa 30,2017

Continue reading ‚Üí

Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Diddaa Uummataa Jabaachuu Irraan Humnooti Komaand Poostii TPLF Ummata Dararaa Jiru.

Bitootessaa 29/2017 Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Diddaa Uummataa fi Qeerroo Dargaggoota Oromoo irraa Sodaaguddaan kan itti bulee mootummaan Wayyaanee maqaa duulaa sakkatta’insaa humna addaa ABO jedhuun uummata hiraarsa jira.
   Haaluma Kanaan  Aanaa Jaardagaa  Jaartee bakka addaa Shullukkee jedhamu keessatti Torbee darbe irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee Waraanaa Komaandii Poostii fi humnoota basaasa isaa uummatatti bobbaasuun  humna Addaa  ABOtu isin waliin jira jechuun sakkatta’insaa humnaa olii uummatarratti gaggeessa kan jiranii fi Uummats hiraarsaa jiraachuun ibsame jira.

Continue reading ‚Üí

Dargaggoota Oromoo Warshaa Sukkaara Arjoo Dhidheessaa Keessaa Hojjetan 178 Ari’amuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa 28/2017 Godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjootti Mootuimmaan Wayyaanee Dargaggoota Oromoo Warshaa Sukkaara Arjoo Dhidheessaa keessa sadarkaa garaagaraa irratti ramadamani Hojjetan 178 hojii irraa Arii’uuf qophii xummuree kan jiru yoo ta’uu, Ilmaan Oromoo 5 immoo Waraana Kokmandii Poostii Wayyaaneetiin ukkaanfamuun Aanaa Jimmaa Arjoo magaalaa Arjoo Awuraajjootti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen Qeerroo Godina Lixa Oromiyaa gabaasan.
  Ilmaan Oromoo biyyaa abbaa isaanii keessatti Oromummaa  yakkamanii hiraarfamaa jiran kanneen Warshaa Sukkaaras Arjoo Dhidheessaa irraa qabamani hidhaman keessaa kan ammaf maqaan adda bafaman :
1. Dargaggoo Ayyaanaa Badhaasaa
2. Dargaggoo Yooseef Gaarummaa,
3. Dargaggoo Waggaarii Bayyanee
 4. Obboo Iddoosaa Gulummaa
5. Dargaggoo Taamiruu Dajanee kanneen keessatti argaman ukkanfamuun hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun ibsamee jira.

Continue reading ‚Üí

Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Darrabbaa Keessaa Manneen Daldalaa Ummataa Waraana TPLFn Cufamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa 29,2017, Godina Arsii keessatti manneen daldalaa dhuunfaa cufsiisuun akkuma itti fufetti jira,Godina Arsii Aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti wayyaaneen manneen daldalaa dhuunfaa cufuudhan dirqamaan daldaltoota sabaan Oromoo ta’an dirqamaan gurmaayaa jechuun hojii dhuunfaa isaanii irraa ittisaa jiraachuun beekamee jira.

Bifuma wal fakkaatun Godinuma kana Maagaalaa Eddoo keessattis daldaltoota daldala dhuunfaarratti eeyyama baafatanii daldalan eeyyama haaromsiisaa jechuun manneen isaanii irratti cufuudhaan erga waajiratti waamaniin booda gurmootanii dalaguu qabdu jechuun dirqamaan hojii isaanii irraa ittisaa jiraachunis gabaafamee jira.

ODUU: OMN: Weekly English News March 29, 2017

SONA MIDIYAA OMN: Sona Miidiyaa Bit 30, 2017

ODUU

OMN:Oduu (Bitootessa 29,2017)

Anaa Baabboo Gambeel Godina Wallaggaa Ummataa fi Humna Waraana Wayyaanee Jidduu Walitti Bu’iinsi Jiraachuun Beekame.

Bitootessa 28,2017 /Godina Wallaggaa  Anaa Baaboo Gambeel Keessaattii humni waraana Wayyannee uumataa nagaa gooluu irraan kan ka’e ummanni naannichaa wal gurmeessuun waraanni jiraattoota nagaatti roorrisu akka naannicha gadhiisee bahu yoo gaafatan illee ummata reebuu fi doorsisuun waan itti fufeef jecha gartuun komaandi poostii jedhamu  mormii dhageessisuuf jettu jechuun uummata ba’aaf galla dhowwa jiru.. Magaalaan Baaboo moraa Leenjii warrannaa fakkataa yeroo amma kana uummanii deeme galuuf soda keessa jira…dhimaa kana irraattii Baaboodha nama dubbisunu qaban. Continue reading →

Godina Wallaggaa Magaalaa Najjii Keessatti Diddaan Barattoota Oromoo Itti Fufe.

Guyyaa kaleessaa 272017 G/W/Liixaa magaalaa Naajjoottii bartonnii mana barumsaa qopha’insaa Naajjoo Mormii yeroo jalqabanittii humnaa warannaa wayyanneen bitina’anii bartoottii hedduun gara lagaattii baqatanii turan haalumaa kanan bartoottii hedduun guyyaa kalleessa qabamanii mana hiidhaattii geessuun aduu keessa ka’iini reebichaa hammaan irraattii rawwachaa jira. Maatiin bartootaas ta’ee namnnii kammiyyuu hiidhamtoota dubbisuu hin danda’u. Continue reading →

ODUU OMN: Oduu (Bit 28, 2017)

Godina wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee Fi Naannoo ishee keessatti waraanni mootummaa abbaa irree Wayyaanee uummata magaalichaa hiraarsaa akka jirutu ibsame.

Bitootessa 26,2017
Mootummaan sirna shiftummaa fi saamichaan hundeen ishee walitti coccoramuun bixxilamte sirni wayyaanee yeroo ammaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa waraana ishee facaasuudhaan uummata bahaa f gala dhorkaa akka jirtullee maddeen gabaasaa jiru.
Addattimmoo wayyaaneen yeroo ammaa waan qabduu fi gad lakkistu wallaaluudhaan uummata magaalichaa nagaan karaarra deemu qabdee ukkaamsuu fi reebuu irratti akka argamtu himame.
Gochi diinummaa kun kutaa magaalaa Naqamtee keessaa Adda durummaan Bakka addaa Muka Haraaraa/Boordii bakka jedhamuu fi Naannoo dargeettii ilmaan oromoo galgala galgala karaarraa qabamuun reebamaa akka jiran maddeen dabaluun gabaasaa jiran.
.
Torban kana keessa waraanni wayyaanee kunneen guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa guutummaa magaalaa Naqamtee dhuunffachuudhaan uummata bahaaf gala dhorkaa jiraachuunis gabaafame.
Irra caalaattimmoo waraanni sirna wayyaanee kunneen shakkii addaa naannoo boordii fi naannoo Mana barumsaa qophaa’ina Naqaqteetii waan qabaniif naannoo sana irra caalaatti dhuunfatanii akka jiranillee maddeen keenya gootowwan qeerroo leeqaa irraa nu qaqqaban ibsanii jiru. Continue reading →

OMN: Oduu ( Bit 26, 2017)

ODUU: OMN: oduu (Bit 25, 2016)

Amnestii Internaashinaal Waa’ee Mirga Dhala-namaa Oromoo Irratti Kolombiyaa Yunivarsitii Keessatti Kora Qopheesse

https://www.facebook.com/nagessa.oddo/videos/1352841614758988/


Godina Arsii Aanaa Doddolaa Magaalaa Siree Keessaa Manneen Daldalaa Cufamaa Jiru,Sabboontotis Mana Hidhaa Wayyaaneetti Gooramaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa 23,2017

Godina Arsii Aanaa Doddotaa Magaalaa Siree keessatti manneen Daldalaa ummatarraa cufamaa jiraachuun dhagahamee jira,Ji’oottan dabran kana keessatti godina Arsii magaalota hedduu keessatti manneen daldalaa ummatarraa cufamaa jiraachuu gabaasaa kan turre yoo ta’uu addatti manneen daldalaa ilmaan Oromoo qofarratti fuulleffachuun ummata keenna diinagdeen dadhabsiisuuf akka itti yaadamee godhamas jiru Qeerron gabaasee jira

Godina Arsii Magaalaa Dodolaa keessaa ummata Oromoo mana hidhaatitti guuruun itti fufee jira 21/3/2017 namoota hedduu ummata misoomafii nageenya biyyattiitti buusuu dhoorgaa jirtu jechuudhaan kan hidhaa jiran yoo ta’uu namoota amma waajjira poolisii magaalattii keessatti hidhaman keessaa

 1. Muhaammad Bulloo,
 2. Ahmad Tolaa ,
 3. Ibraahim Muummee,
 4. Safiyyaa H/Jamaal,
 5. Seeyfuu Bakaroo,
 6. Jamaal Abdullaahi,
 7. Yuusuf H/ Amiin,
 8. Shamsuddiin Jeeylaan,
 9. Turaa Kadiiro fi
 10. Ziyaad Aliyyii kan keesatti argaman yoo ta’uu ammas namoota hedduu basaasaa jiraachuun
  gabaafamee jira

Continue reading ‚Üí

Oromia Media Network: OMN 3rd Year Anniverssary in South Africa (Johannesburg)

Yuunbarsiitii Finfinneetti uummata qosheetti dhumeef guyyaa sadiif nyaata lagannee gaddina jedhee beeksisa baasee, kaaffee barataarraa cufe. Baratoonni hedduunis ‚Äúgaafa irreechaa yeroo namni hedduun dhume, yoom gadditan? hin ta‚Äôu, hin gaddinu! ofii ajjeestanii ofii gadditanii nuun immoo agabuu nun ajjeesinaa!‚ÄĚ jedhanii laguu nyaata didan. Mooraanis kunoo maqaa namoota nyaata didanii jechuun, warra ijoollee keessaa gaaffii gaafate maqaa baasee maxxanse.

Qeerroon Bilisummaa Yuniverstii Amboo FDG Itti Fufanii Jiru.

Continue reading ‚Üí

Testimony of Seenaa Jimjimo, The Suffering of Oromo People

Continue reading ‚Üí

 

 

Ambo never cry again!


The Second Oromo Leadership Convention March 10-12, 2017: Yaa’ii Hooggansa Oromoo Isa Lammaffaa

WMS students lend hands to Oromo Awareness Project


OMN: Oduu ( Bit 11, 2017)

OMN: oduu (BIT 10, 2017)

Oduu adda addaa Bitootessa 11, 2017

Dargaggoo Oromoo Abbaa Seeraa Hayiluu Kifilee Waraanaa Koomandii Poostii Wayyaaneen Ajjeefame

Image may contain: 1 person, closeupBitootessaa 10/2017 Dargaggoo Oromoo Abbaa Seeraa  Hayiluu Kifilee Waraanaa Koomandii Poostii Wayyaaneen Ajjeefamee Bosona Iluu Abbaa Booraa naannoo Mattuutti gatamee Bitootessa 9/2017  kan argamee yoo ta’uu, Baatii lama fuuldura Ukkaanfamee eessa buuteen isaa kan dhabamee ture ta’uu maddeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Amboo gabaasan.

Continue reading ‚Üí

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fseenessaa.qeerroo%2Fposts%2F824451567693074&width=500


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1626553097371570%2Fvideos%2F1638900302803516%2F&show_text=1&width=560


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOromiaMedia%2Fvideos%2F1897518117127713%2F&show_text=1&width=560


Bush fire is ravaging, since yesterday afternoon, places in the cuqqaalaa mountain ranges of the Liiban Cuqqaalaa district in East Shawa zone, in central Oromia. I did also receive this alert yesterday afternoon from other ground sources -but didn’t post while trying to triangulate grounded evidence. Part on these mountain ranges are ancient monasteries of the orthodox church which are home to some of the most revered medieval period christian collections and documents on a small island turf of the church’s remains. We call up on the local authorities to urgently extend their support to the local community in putting off this bush fire.  Via Abbaacabsaa Guutamaa

https://youtu.be/nV1RBGShcsQ


Grand Rally Against Ethiopia’s Repressive Regime, 9 March 2017. #OromoProtests #OromoRevolution

Hirira Mormii Hawaasni Oromoo Washington DC fi Naannawaashee Taasisaa jiran

Democracy Under Threat in Ethiopia Subcommittee Hearing

grand-rally-against-ethiopias-repressive-regime-9-march-2017-oromoprotests-oromorevolution


Calling your Representative about House Resolution 128 Supporting Human Rights and Encouraging Inclusive Governance in Ethiopia

the-hearing-on-house-resolution-128-thursday-march-9-2017-at-2-pm-oromorevolution-oromoprotests

OMN : Oduu (Bit 9 , 2017)

 


Matakkal Naannoo Gaalessaa fi Ganda Qorqaa Keessaa Oromoonni Hedduminaan Qabamaanii Ma’ikelaawwii fi Gariin Ammoo Mana Hidhaa Asotti Guuramaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Uummata nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbatamanBitootessa 9,2017/Uumata Orommoo naannoo Matakkal akka Oromiyaa jalatti deebi’uuf jettanii gaaffii kaaftaniittu sababa jedhuun Oromoota dhalootaan Matakkal ta’an qabamanii guyyaa har’aa mana hidhaa Ma’ikelaawwiitti guuramaa jiraachuu Qeerroon gabaase.

Har’a Bitootessa 9,2017 heddummina Oromota Matakkal qabamanii Finfiinnee nama hidhaa Ma’ikelaawwiitti geeffamaa akka jiran beekame.

Kanneen keessaa:-

 1. Kefalew Nigatu Baddeessoo
 2. Habtamuu Bayyanaa Amantee
 3. Jabbeessaa Dheeressa Kabadda
 4. Bilisummaa Dhaabaa Taddesee
 5. Abdisaa Dhiinsaa
 6. Dhugaasaa Baqalaa
 7. Hudansaa Hayiluu
 8. Jabeessa  Akkumaa
 9. Fiqiruu Zallaqaa Wiirtuu
 10. Tesfayee Ababba Gannati
 11. Fayisaa Oljirra

Kanneen jedhaman garii yeroo ta’an hedduun isaanii gabaasa boodaan akka dhaqabsiifamu Qeerroon gabaase.

Haala kana irraa kan ka’u dargaggoonni nannichaa hedduminaan baqatanii yeroo ammaa bosona keessatti diddaa Wayyaanee muldhisaa akka jiranii fi gara qabsoo hidhannootti of gurmeessaa akka jiran beekame. Continue reading →


TPLF denied Dr. Merera Gudina bail and remanded him in their notorious custody. Dr. Merera’s statement in Kangaroo court today.

Dr. Mararaa Mirga Wabii akka hin Eegamneef Dhoowamanii jiru. Jedha Oduun.

NEWS: ETHIOPIA’S PROMINENT OPPOSITION LEADER DENIED BAIL

Dr. Merera’s statement in Kangaroo court, 10 March 2017:

 

 

 

 

Mata Duree Oduu Bit 7, 2017

Bob Zimmer, Member of Parliament, Canada, has expressed solidarity for

OMN: Weekly English (March 8, 2017)

ODUU

OMN :Oduu (Bito 8,2017)

 

Godina Wallagga, Magaalaa Naqamtee Keessaa Maqaa Malaammaltummaa fi Hooromsa Jedhuun Hojjettooti Tel Ukkaamfamaa Jiri

Image result for nekemte telecommunication officeBitootessa 7,2017, Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessaa maqaa malaammaltummaa fi hooromsa jedhuun wal qabatee hojjettoonni waajira teelee magaalaa Naqamtee keessaa heedduminaan ukkaamfamaa akka jiran maddeen Qeerroo Leeqaa gabaasan.
Waajjira teelee kan mootummaa magaalaa Naqamtee keessatti baatii kana keessa sirni saamichaa fi humnaan qabeenyaa uummata oromoon duroome murni bicuu Wayyaanee hojjetoota teelee kan waajjira teelee magaalaa Naqamtee keessaa hojjetan irratti kisaaraa birrii miiliyoona 36 malaammaltummaan hojjetoota kanneen irratti waan argameef jecha heedduminaan hojjettoonni waajjira teelichaa ukkaamfamaa jiraachuu Qeerroon leeqaa gabaasee jira. Continue reading ‚Üí

Waraanni TPLF Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida‚Äôaa Keessatti Dargaggoota Hidhaa Keessaa Gadhiifaman T-shirt ‚Äú Irra Hin Deebi‚Äôamu‚ÄĚ Jedhu Ifii Qpheessee Itti Hire Uffachuu Diddan Jedhee Qabee Hidhaa Jiraachuun¬†Beekame.

Bitootessa 6,2017

Godina Arsii keessatti kumaand poostiin ummata nagayaa hidhaan dararuu itti fufuun Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa keessatti namoota Xoollayitti hidhamanii gadhiifaman Sababii namootni hedduun T-shirt Irra hin deebi’amu jedhuufii barruulee Wayyaaneen itti hirte gubanii fi balfa keessatti darbaniif jecha Namoota gara dhibbaaf Shantamaa 150 ta’an Gamoo 2020 Opin Kolleejjii keessatti hiitee erga dararuu eegaltee torbaan gahaa jira,Yeroo ammaa haalli ummanni magaalattii keessa jiru baay’ee yaaddessaa ta’uun dhagayamaa jira. Continue reading →

Qerroo Iluu against TPLF tyranny and its economic corruption. 5 March 2017. #OromoRevolution


Qeerroon Iluu Abbaa Booraa Qabeenya Mahammad Alaamuddiin kan ta’ee fi qonna jirbii Alaamuddiin kan Gambeela keessatti argamu irraa konkolaataa jirbii fe’isa guutuu fe’ee gara Finfinneetti adeemaa ture irratti tarkaanfii fudhatan. konkolaataa qabeenya M. Alaamuddiin kana irratti tarkaanfii kan fudhatame Magaalaa Mattuu keessatti, Bitootessa 4 bara 2017 galgala ture.
Tarkaanfii kanaan, jirbiin fe’amee ture akka hin jirre taasifamee barbadaaweera. Kinkolaatichi garu, birmaannaa hidhattoota diinaa Mattuu qubattee jirtuun, badii irraa hafee jira.

qerroo-iluu-against-tplf-tyranny-and-its-economic-corruption-5-march-2017-oromorevolution


The 3rd anniversary of Oromia Media Network. Mayor of Seattle congratulated the success of OMN. 4 March 2017

the-3rd-anniversary-of-oromia-media-network-mayor-of-seattle-congratulated-the-success-of-omncorriporate-seal-of-the-city-of-seattle

Thank you Mayor Ed Murray & City of Seattle for recognizing Oromia Media Network. In democracy the press is celebrated while the tyrants in Ethiopia try to suppress OMN by filing bogus charges.


Kantiibaan magaalaa Seattle Waggaa sadaffaa OMN ilaalchisuun xalayaa barreessan. Toban Wayyaaneen himata sobaatin OMN yakkuh yaaltetti warri mi’aa miidiyaa beeku akkanaan kabajaa agarsiisa. Jawar Mohammed

happy-birthday-to-omn-march-4-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asoosaa Keessatti FXG Barattootaan Galgala Kana Dhohee Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Qeerroo diddaaBitootessa 2,2017/ Darara humnaan olii Yuunibarsiitii keessatti irra gahaa jiru barattoonni Yuunibarsiitii Asoosaa Balaaleffachuuf humni Waraanaa nu hin daangessu jedhan haaluma kaleessaan walqabatee amma galgala kana ijollee mana amantaatii osoo galaa jiranii karaa nagaan, mirgi keenya nuuf haakabajamu, gaaffiinkeenya nuuf haa deebi’u jedhanii sagalee dhageessifachaa jiran irratti dhukaasa banuudhaan, barattoota kumaatamatti lakkaawwaman walitti qabdee jirti, barataama mooraa keessa soso’us qabdee itti dabalaa jirti, yeroo ammaa kanatti waraanni Wayyaanee fardasaanii yaabanii waliif gadi utaalaa jiru, barattoota kana maal gochuuf akka jedhan hinbeekamin jira. Continue reading →

 

Oromia: Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise

 

sboBilisummaa (Freedom Function)

Oromo soldier

Oromo soldier

 

Ajaji WBO Godina Bahaa akka beeksisetti Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn kan Godina Bahaa keessa sossohu Fulbaana 03 fi 6, 2015 gidduutti Bahaa fi Dhiha Harargee bakkoota adda addaa keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 20 yeroo ajjeesu, 22 ol ammoo madoo taasisuun konkolaataa waraanaa tokkos daaressee jira.

Haaluma kanaan Fulbaana 04, 2015 Dhiha Harargee Ona Gammachiis keessaa bakka Gola-Buubaa jedhamutti WBOn waraana wayyaanee kan konkolaataa waraanaan sossohaa ture haxiidhaan haleeluun 5 yeroo irraa ajjeesu, 3 ammoo madeessee jira. Konkolaataan loltootni wayyaanee ittiin socho’aa turan kun kan daareffame oggaa ta’u, waytuma kana qawween AK-47 jedhamu 4 diina irraa hiikkatameera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa tarkaanfii isaa itti fufuun Fulbaana 06,2015ttis Baha Harargee Fadis Ona Miidhagaa keessaa bakka Dhagaa-Gaachanaa jedhamutti waraana wayyaanee hojii ummata gooluutti bobba’ee fi sochii WBO danquuf ramadame haleeluun loltoota 9 irraa ajjeesee, 12 ol madeessuun meeshaalee adda addaa diina irraa booji’uu Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Fulbaana 03,2015ttis Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n Dhiha Harargee Ona Hawwii Guddinaa bakka Sakattee jedhamutti waraana diinaa sakattaaf bobbaa irra ture irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen 6 ajjeesuun, 7 ol ammoo madeessuu Ajaji WBO Godina Bahaa mirkaneessee jira. Lola kanaan qawween AK-47 3 fi meeshaaleen adda addaa booji’amuunis gabaafameera.

Walumaagalatti WBOn Godina Bahaa Fulbaana 03, 04 fi 06, 2015 Bahaa fi Lixa Harargee Onoota Gammachiis, Miidhagaa fi Hawwii Guddinaa keessatti tarkaanfii waraana diinaa irratti fudhateen loltoota 20 yeroo ajjeesu, 22 ol madeessuu, konkolaataa waraanaa tokko barbadeessuu fi qawwee AK-47 7 diina irraa booji’uun dantaa QBOf oolchuu Ajaji WBO Godina Bahaa beeksisee jira.

Gootichi WBO Zoonii Kibbaa Mooraa Waraana Wayyaanee Magaalaa Moyyaalee Haleeluun 17 Ol Hojiin Ala Gochuun Injifannoo Galmeesse May 31, 2015

Posted by OromianEconomist in Against Tyranny, OLF WBO, Oromummaa.
Tags: , , ,
1 comment so far

???????????OLF logo

Oromia

BREAKING NEWS | Oduu Amma Nu Gahe | OMN/SBO ‚Äď Gootichi WBO Zoonii Kibbaa Mooraa Waraana Wayyaanee Magaalaa Moyyaalee Haleeluun 17 Ol Hojiin Ala Gochuun Injifannoo Galmeesse

                Share This Post

(Sagalee Bilisummaa Oromoo/SBO ‚Äď Caamsaa 30, 2015) ‚Äď Irree fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Zoonii Kibba Oromiyaa keessa sossohu haleellaa humna diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun Caamsaa 30, 2015tti bari‚Äôu magaalaa Moyyaalee ganda 02 keessatti kan argamu mooraa Gumrukaa bakka waraanni Wayyaanee maadheffatee jiru haleeluun yo xiqqaate loltoota diinaa 17 ol hojiin ala gochuu Ajaji WBO Zoonii Kibbaa beeksiseera.

Tarkaanfii kanaan loltootni Wayyaanee 7 oggaa ajjeefaman, 10 ol ammoo madoo taasifamuu Ajaji WBO Zoonii Kibbaa ifa godheera.

Meeshaaleen adda addaas diina irraa fudhatamuun dantaa QBOf akka oolfaman hubachuun danda’ameera.

Waraanni faashistii mootummaa Wayyaanee akkuma amala isaa tarkaanfii WBOn irratti fudhataa jirutti aare ummata meesha maleeyyiitti roorrisuu fi daangaa biyya ollaa cabsee seenuun maqaa WBOn ummata nagaa ajjeesaa fi goolaa…

View original post 82 more words