Advertisements
jump to navigation

QZ Africa: TAXING: Ethiopia’s troubled Oromia State has been hit with anti-tax protests. #OromoProtests July 20, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , ,
add a comment
TAXING

Ethiopia’s troubled Oromia region has been hit with anti-tax protests

 


A new tax levied by authorities on small businesses and vendors has reportedly led to protests in Ethiopia’s Oromia region with the military and police deployed to bring the situation under control. The tax hike is being imposed on businesses with an annual turnover of up to 100,000 birr ($4,300), as part of a new government proposal to boost the tax base and raise much-needed government revenue.

Residents in Ambo city in Oromia damaged two state-owned vehicles, according to Addis Standard newspaper, while businesses in Woliso town shut their businesses in protest. The paper also quoted state officials saying that even though the situation was currently under control, there were plans for region-wide protests.

Like many sub Saharan Africa countries, tax collection in Ethiopia is still a low share of GDP when compared with the average for OECD countries of around 34%. Just 15.2% of Ethiopia GDP was generated by tax revenue as of 2015, according to the World Bank. Last year, a World Bank survey also showed that 54% of businesses thought the process of complying with taxation was more burdensome than the amount of due tax itself.

The new reports from Oromia are significant given that it was the genesis of anti-government protests that hit the country in Nov. 2015. The demonstrations initially began in response to the government’s master plan which sought to expand the capital Addis Ababa into neighboring towns and villages inhabited by the Oromo, the country’s largest ethnic group. The Oromo said the plan would displace farmers and stymie the growth of their culture and identity.

For Oromos, who make up at least a third of the population, they believe the federal capital, which they call Finfinne, belongs to Oromia. They recount a long history of grievance which casts Oromos as colonial subjects violently displaced from their land and alienated from their culture.

The Ethiopian government reacted with force to the protests, leading to the death of 669 protesters, according to a government-mandated investigation. Last October, the government also declared a still-ongoing state of emergency, shut down the mobile internet, and banned the use of social media networks to document the unrest.


Related articles:

Ethiopia: The bankrupted fascist Ethiopia’s regime has imposed huge sums of arbitrary payments and demands on small businesses

Africa News: Ethiopia economy gets knock with unneeded tax protests in Oromia

Reuters: Businesses go on strike in Ethiopia’s Oromiya region over taxes

 

 

OMN: Oduu (Ad. 19, 2017)

 

https://www.youtube.com/watch?v=0y78aLyj6hQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/0y78aLyj6hQ

OMN: Oduu (Ado. 18, 2017)

Diddaan Xumura Gabrummaa Oromiyaa Bakka Gara Garaa Keessatti Itti Fufee Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

 

 

 

 

 

J.M. irra: The road from Finfine to Chiro has been closed at Chiro this evening at 9 PM local time


“Arra galgala 19/72017 sa’aatii 3:00 irratti daandiin guddichi Finfinne Harar geessu magaalaa Ciroo iddoo Hospitaalaatti sa’aatii muraasaaf cufameera. amma qeerroo barbaacha poolisoonni fifiigaa jiru. qeerroon magaalaa Ciroo hundi ofeeggannoo akka godhan dhaamsa dabarsiif…”

 

 

 

 

 

Feyisa Lilesa Gemechu irraa dhaamssa darbbe.
Namni barreeffama kana argitan hundi ilmaan oromootin naaf gahaa.

Akkam jirtu kabajamtoota qaqqaalii Qeerroo ilmaan Oromoo!
Nagaa kiyyatti aansuudhaan,akkuma beekamu yeroo ammaa kana fincilli diddaa gabaa lagannaa itti fufeeti jira.haa ta’u malee,godinoota muraasa keessatti qofa waan ta’eef quubsaa miti.Oromiyaa bakka hunda walga’uutu irraa eeggama.
Dhimmi kuni kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabbatu osoo hin ta’iin kan yeroo dheeraf itti fufu ta’uutu irra jiraata.irra caalatti waantootni baadiyyaarraa fe’amanii gara magaalaa finfinnee deeman hundu haalan dhorkamuutu irra jiraata.sana booda kabajni keessan gaafattanii osoo hin ta’iin,ofiif manatti isiiniif dhufti.
Kana booda daandirratti harka duwwaa du’uun dhaabbachuu qaba.qabsoon keenya haala abshaalummaa qabu kanaan deemutu irra jiraata.kan nu fixaa jiru qabeenya keenya waan ta’eef isuma gabaa laguudha.
Loon,Hoolaa,Re’ee,Midhaan,Kuduraa fi Fuduraa gabaa lagi.yoomiyyuu waan qabeenya kee gurguruu diddeef namni dhufee mana keetti si ajjeesuu hin jiru.
Inni dhaabbatee isinitti dhukaasus maal nyaatee akka sinitti dhukaasu gaafasuma hubattu.
Keessayyuu Harargee bahatif,jimaa keessaan sumaalee dhorkachuu waan diddaniif kan daangaa ce’anii ilmaan keessan duguugaa jiran.ammaan booda dhaabaa.

Galatoomaa!
Dogoggora yoon qabaadhe nasirreessaa.

 

Godina Harargee lixaa Aanaa Dadar Magaalota Aanaa Jiranii Keessatti Diddaan Gabaa Lagannaa Itti Fufe.

20156176_457699434599651_1355209687973388656_njalatti Argaman keessatti lagannaan gabayaa itti fufeeti jira Qobbootti Lagannaan gabaa roga hundaan godhamaa kan jiru yoo ta’uu wayyaanen daldaltoota walitti qabdee dirqamaan gara hojii keessanii akka deebitan jettee doorsisaa jirti.daldaltoonnis gibirri humnaa ol nutti fe’ame kan doorsisa kamuu kan nu sodaachisuu miti.nuti waan waggaa kudhanitti dalagannee hin arganne waggaa tokkotti mootummaadhaaf kaffaluu maaltu fide osoo hin hojjanne jiraachuu ni dandeenya jechuun ergamtoota wayyaanee ufirraa oofaniiti jiru.

 

Adoolessaa 19/2017 Oromiyaa Lixaa  Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqemtee Keessatti Guyyaa har’aa Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Duullii gabaa lagachuu, mormiin gibiraa fi qaraxa adda addaa dhorkachuu itti fufe. Qeerroon dargaggootni Magaalaa Neqemtee fi uummatni Daldaltootni Sabboontootni Oromoo guutummaatti mana daldalaa isaanii

✔manneen nyaataa fi hoteelotni cufamanii tajaajila dhaabaniiru

✔dunkanoonni (Suuqiiwwaan) daldaltootas hojii dhaa uun cufamaniru 

✔Uummatni waliigalee qabeenyaa keenya gabaa hin baasnuu jechuun duula gabaa lagachuu itti fufuun mormii sirna abbaa irree wayyaaneef qabu ifatti argisiisuun diddaan daran jabaatee itti fufee jira.

Qeerroon dargaggootni Oromoo fi sabboontootni daldaltootni Oromoo hanga gaaffiin kabajamuu mirga abbaa biyyummaa uummata keenyaa kabajamuutti hacuuccaan kamuu nurraa dhaabachuu waan hin dandeenyeef qabeenyas keenyaafi gibira mootummaa garboomsaa wayyaaneef kanfallee diina of irratti hin goobsinuu jechuun guyyaa har’aa mormii Duula gabaalagachuufi diddaa gibiraafi qaraxa humnaa olii balaaleffachuun oromiyaa keessatti sochii FXG finiinaa jiruuf dirmannaa gochuun motummaa wayyaaneefi ergamtuu wayyaanee boqonnaa dhorkaa jiru.

 

Adoolessa 18/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Aadaa’aa Bargaa Mogor irraa Warshaan Simintoo DANGOTE Hojjattoota ilmaan Oromoo 417 Hojii irraa Dhorkee Jira. Hojjettootni Warshaa Daangootee Guyyaa 4ffaaf guutummatti hojii dhaabanii jiru. Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyas FXG daran jabaachuun Itti fufee oole.

Dhaabbatni Ejensii TZE kan warshaa DAANGOTE waliin hojjatu yeroo darbe yeroo dheeraaf mindaa hojjattootaa seeraan ala irraa murachaa kan tureefi tarkaanfii irratti fudhatameen eeyyamni dhaabbatichi qabu haqamee ture. Dhaabbatni kuni ilmaan Oromoo achi keessa hojjachaa turan 417 hojii irraa dhorkuun ibsame. Sababa kanaan waldiddaa guddaan warshichaafi hojjattota gidduutti muudachaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har’aa :

✔Ambaassaddar Abduu Alii (Itti gaafatamaa dhimma warshaa DANGOTE ) Finfinnee irraa

✔Aangawootni Olaanoon OPDOfi

✔Kaabinootni Ergamtootni Wayyaanee  Godina Shawaa Lixaa Shaggar Amboo irraa garas dhaquun hojjattoota kanneen mariisisaa turaniyyuu waliigaltee malee gargar bahani. “IMX’dhaan galmooftan malee hojiitti deebi’uu hindandessan. Kanaan alatti mindaas akka hingaafanne” Jechuudhaan beeksisa maxxansanii carraa hojjattota kanneenii cufaniiru.

Haa tahu malee,  hojjattotni kaanis sababa diddaa kanaafi haalota ummatni Oromoo keessa jiruun walqabatee guyyaa 4ffaaf hojii dhaabaniiru. Rakkoo hojjattoota kanaa qaamni ilaallatus furuu waan hinbarbaadnef kisaaraafi badii warshicha eeggatuuf ittigaafatama kan fudhatu qaamuma ilmaan Oromoo irratti yakka raawwachaa jiru akka tahellee Qeerroo, Hojjattootni fi ummatni naannichaa dhaammataniiru!

 

 

#OromoRevolution Adooleessa 15/2017 Gidduugaleessaa Oromiyaa Magaalaa Burraayyuutti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran Jabaachuun Mormiin dachaa sadii(3) oliin dabaluu Gibiraa fi Qaraxa adda addaa uummata akkam kan dheekkansiise yoo ta’uu  Qeerroon Dargaggootni Oromoo Magaalaa Burraayyuu roorroon uummata keenyarraa dhaabbachuu qaba jechuun Magaalaa Burraayyuu naannoo Kattaa fi Ashawaa Meedaa jedhamutti Sochii Warraaqsaa finiinsuun konkolaataafi Taaskiiwwaan (minibus) ajajaafi tajaajila mootummaa wayyaaneetiin socho’anii fi konkolaataa manaa kan abbaan qabeenyummaa isaanii kan aangawootaafi ergamtoota wayyaanee kanneen ta’an irratti Tarkaanfiin irree Qeerroo Dargaggoota Oromoon irratti fudhatamee deerooftee jiraachuu maddeen keenya Burraayyuu irraa gabaasan. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa itti fufinsaan gaafachaa jirruuf deebiin qubsaa hanga nuukennamuttiifi Master Plan Finfinnee hanga haqamutti  falmaa irraa hin dhaabbatnu jechuun Qeerroowwaan Naannoo Burraayyuu dhaamsa dabarfatan.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa sa’aa boodarraa eegaluun sochiin kun magaalaa Burraayyuu keessatti kan jabaate yoo ta’uu mootummaan wayyaanee humna poolisaa federaalaa fi komaandii poostii heddumminaan gara Burraayyuutti bobbaased uummata goolaa jiraachuun ifa ta’eera.

Magaalaa Amboofi Gudar Keessattis mormiin kan itti fufee jiruu yoo ta’uu Magaalaa Gudaritti Daldaltootni Guutummaatti dunkaanaa(Suuqii) isaanii cufuun mormii sirna wayyaaneef qabaniifi balaaleffaannaa daballii gibiraa mormaa jiraachuu ibsatan. Magaalaan Amboo dirree waraanaa fakkaatee muddama ulfaataa keessa jiraachuu maddeen Qeerroo ifa godhaniru. Gabaasaa dabalataan walitti deebina.


 

Advertisements

Seenaa Finfinnee Keessaa Waan Muraasa Oromoon Wal Barsiisu Qabu July 18, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

 

Seenaa Finfinnee Keessaa Waan Muraasa Oromoon Wal Barsiisu Qabu

Abbaa biyyummaa Oromoo hubachuuf Finfineen kan Oromoo ta´uun isaa shakkiin hin jiru, kana seeraa fi seenaan hardhallee borullee itti gaafannu ta´a. Kanaaf kana duuba Oromoon bakkoota kana qayyabatee itti dhimma bahu koreen ni labsiti.

i. Cabiinsa Halagaa Dura Ilmaan Oromootu Finfinnee Bulchaa Turan Madda Seenaa Irraa

1. Caffeen Tuulamaa kan bulaa turte gooticha Oromoo Tufaa Munaan ta`uu
2. Birbirsa fi Manni Gullallee kan bulchaa ture Qajeelaa Dooyyo
3. Teechoo kan bulchaa ture Guddataa Araddoo
4. Boolee Kan bulchaa ture Shubu Ejersaa
5. Boolee Bulbulaa kan bulchaa ture Soraa Lomee
6. Kolfee kan bulchaa ture Axale Jatanii
7. Qaraniyoo/Dalattii kan bulchaa ture Jamo Dabalee
8. Jarsaye kan bulchaa ture Galatee Ashate
9. Yakkaa kan bulchaa ture Abeebee Tufa

ii. Karra Shanan Finfinnee

1. Karra Qirxi – karra gara kaaba geessu
2. Karra Qoree – karaa Jimmatti geessu
3. Karra Allo- Karaa Walloo/Daseetti nama geessu
4. Karra Qaallu/Qaallitti- karaa Bsiooftuutti nama geessu
5. Karra Gafarsaa- Gara dhiyaatti nu geessu

iii. Bulchiinsta duraanii keessatti akkaataa onoonni wal qoodan akka armaan gadiiti:

a. Ona Caffee Tumaa

1. Finfinnee – Hora saawwan gullallee fi galaan araabaa turan amma bakka Filwuha jedhamu ssana.
2. Hurufa Boombii- Bakka maqaan ammaa jaanmedsaa, Embasii Egypt, Hospitaala minilik, bakka qubtuma waraanaa isaanii godhatan dha.
3. Dirree Caffee Araaraa- Bakka amma Yuniversity kilo jaha/sidist kilo/, Hospitaala Yakkaatiti 12 jedhamu dabalatee fi naannoo isaa jiru dha.
4. Dhummuggaa – bakka amma Ginfillee jedhamu irra ture.
5. Keelloo Masqalaa- Bakka amma kilo yuniversity kiiloo Afur jiruu, parlaamaa, Bataskaana qiddist Maramii, fi qiddist Sillasee, bakka amma baasha waldeechilot jedhamu, fi bakka amma xiyyit beet jedhamu.
6. Tulluu Heexoo Diimtuu – bakka amma masaraan mootummoota habashaa jiru, taboti gabrelii jiruu, buufata polisaa 6eessa fi bakka baahitaa jidhamu.
7. Dhaka Araara – Bakka amma fit berr, bakka police garaj jedhamu, bakka amma hooteelli sharaatan jiru, bakka etege mask jedhamu, fi bakka amma hoteelli hilton jiru.
8. Qarsaa- kun ammoo bakka amma kasanchis jedhamu irraa kaasee haga xizzit bet jedhamutti ammata
9. Awwaaroo- bakkuma amma awwaaroo jedhamu dha
10. Hulluuqo kormaa- bakka amma bataskaanni esxifanos jedhamu jiru, bakka amma masqal addababay jedhamu, fi bakka amma raas birru safar jedhamu ammata.
11. Hora finfinnee- bakka amma filwuha jedhamee beekamu, bakka mana masaraa mootummaa isa lammaffaa fi awwaaree dabalata.
12. Dolloo Biddeena – bakka amma baqlo beet,gotaraa fi walloo safar jedhamu
13. Dabaso – bakka amma lagahar mashulakiyaa jedhamu.
14. Haada Amma – bakka amma teelee Garaje, bataskaana carqos jedhamu jiru kana turan.

b. Ona birbirsa yaa´i goroo

1. Waddeessa – bakka amma pizassaa, charchar godanaa, fi araadaa giyorgis jedhamu kana
2. Maarama Birbirsa – bakka amma bataskaanni gorgis jiru

c. Ona qarsaa

1. Hurufa Raaree – bakka amma buufati konkolaataa dhaabbatu, bakka amma raas ganamee safar jedhamu fi addisuu mikaêl dabalatu dha.
2. Sokorru – Bakka amma hospitaala Amanu´el jiru, bakka amma dhaabbii midhanii(ehil baranda), masalamizaa, fi kuas meedaa jedhamu ammata.
3. Sulula garbii – Bakka amma taklahymanot fi cid tara jedhamee beekamu ture,
4. Garbi – bakka amma sangaa tara fi ambaxxa makkalakayaa jiru sana dha,
5. Qarsaa – bakka amma markaatoo jedhamu, amerikaan gibbii, fi masgiida Anuwaar isa gudda fi naannoo isaa dabalata.
6. Baro Kormaa – bakka amma gollaa mika´el, ras tasamma safar, hospitaala xiqur ambassaa, fi bakka waajirrii dhimma daangaa cehuu (imegrashin) jedhamu ammata.
7. Dache Golbaa – bakka amma addis katamaa jedhamu kana

d. Ona gullallee ykn mana Gullallee

1. Adaamii- bakka amma bataskaanni rufaa´el jedhamu jiru, sameen mazagajaa, fi sameen total jedhamn fi naannoo ishee ammata
2. Didiimtu – bakka amma shogolee jedhamee beekamu ammata.
3. Qaallee – Bakka amma askoo jedhamu
4. Fiichee – Bakka amma dahannoo xaliyaani ykn xaliyaan mishig jedhamu.
5. Kattaa – ammas kattaa jedhaama
6. Burayyuu – Bakka amma burrayyuu, fi gafarsaa jiru dha,
7. Harbuu Irreechaa – bakka amma raas hayiluu safar jedhamu

e. Ona Abbichu

1. Burqaa Ejeree – Bakka amma enxooxxoo kidana mirat jedhamu, fi bakka amma Imbasiin faransaay irra qubatee fi naannoo isaa.
2. Baddaa Ejersaa – Bakka amma Iyyasuus ras kaasaa safar jedhamu
3. Huruma – Bakka amma Imbaasiin Faransaz, Xalizaani fi bataskaanni Aabboo jedhamu jiru ammata

f. Ona xiixaa (enxooxxoo)

1. Haxxee laalii – bakka amma shiroo meedaa fi enxooxxoo maramiin jiran fi naannoo isaa ammata
2. Muujjaa – bakka amma shiroo meedaa jiru keessatu itti waamama.
3. Waayyuu – bakka amma qacanee madanalam jedhamu ture
4. Karaa Qorxii – bakka amma balay yallaqaa mangad jedhamuu fi samen bar jedhamu ammata.

g. Ona ekkaa

1. Burqaa Qorichaa – Bakka amma yakkaa mika´el xabal, laga qabbana, fi lga daadhii jiran dabalata
2. Karaa alloo riqicha – Bakka amma Imbasiin engiliz, Imbasiin Jarmany, fi Imbasiin Raashaa jiran dabalata.
3. Harbuu – bakka amma gurd shoolaa jedhamu dha
4. Kotabee – Ammas kotabee jedhama
5. Doqaa Booraa – Bakka amma haya hulat mazoriyaa jedhamu dabalata

h. Ona Boolee

1. Garjii – Ammas garjii dhumaan beekama
2. Bulbulaa – Ammas Bulbulaa dhan beekama
3. Warra ganuu – Ammas warra ganuun beekama

i. Ona Teechoo

1. Golboo – bakka amma Marqos, warshaa qadaaddi (qorkii), qaallitti, qeeraa, gofaa jedhaman ammata.
2. Lumee – bakka amma bataskaana yooseef jiru kana dabalata
3. Laaftoo Tumtuu – bakka amma bunnaa bord jedhamu ammata
4. Jaajaa – bakka amma biheere tsigee jedhamu ammata
5. Tulluu ejersaa – bakka amma hannaa marizaam jedhamu ammata
6. Tulluu dheertuu – bakka amma gofaa beetamangist jedhamu ammata
7. Baaboo – bakka amma addisuu qeeraa jedhamu dabalata
8. Sammuu Gullallee – bakka amma meettaa darichaa jedhamu ammata

j. Ona Caffee Annanii

1. Caffee muudaa – Bakka amma manni murtii ol aanaa jiru (lidataa) ammata
2. Harbuu – Bakka amma meksikoo, mana barnoota tagbaara id jiru, mana adabaa finfinnee, bakka saar bet jedhamu, bakka geejjaa safar jedhamu, mana barnootaa dajjaa baalchaa, bakka oomisha dhugaatii wazin xajji, bakka oomisha kokaa kollaa dabalata,
3. Harawaa – bakka amma oomishini haadaa jiru ( qaacaa fabrika) jedhamu dabalata.

k. Ona Jaarsayu

1. calcali – bakka amma sar bet jedhamu dabalata
2. Mardee – bakka amma arogee awropilan marefiza, midir xor, ganda tolasaa, fi raphii jedhaman ammata
3. Bakkanniisa – bakka amma makkaanisaa jedhamee waamamu dha.

l. Ona Kolfee

1. Daalattii – bakka amma qaraniyoo jedhamee waamamu,
2. Labu – bakka amma siga meeda, taxaq xor safar jedhamu ammata
3. Xaro – bakka amma axanaa taraa fi faxino darash jedhamu

Collective Voice: Is happiness priceless July 17, 2017

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, 25 killer Websites that make you cleverer, Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

 

Grade 9 students in the Collective Voice program at Aden Bowman Collegiate share their lives and opinions through columns. Selected columns run each Monday in The Saskatoon StarPhoenix. The phrase ‘money can’t buy happiness’ is all too familiar. Money and happiness are both vital and relevant to my life and the lives of all  people in our society.

Money is motivation to go to work and attend school in order to get a higher paying job. A full bank account may buy you a lavish vacation, a sports car or a nice house, but will it buy you happiness?

Being happy has a unique meaning to every individual. I consider myself to be a happy person. I give to others, I am content with my life and I surround myself with positive experiences and people. According to an article in New Statesman, a British magazine, the five ingredients for a happy life are basic biological needs, security, relationships, respect and life purpose — in that order.

Money is not on that list. Yet money can support things that make us happy, like social outings and vacations.

Read more

via Collective Voice: Is happiness priceless? — Saskatoon StarPhoenix

Dr. Merara Lawsuit against Ethiopian regime at the African Commission on Human and Peoples Rights July 15, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


Dr. Merara Lawsuit against Ethiopia

Dr. Merara Gudina is taking legal action against the Ethiopian regime at the African Commission on Human and Peoples Rights!

Represented by the Centre for the Advancement of Human Rights and Democracy in Ethiopia (CAHDE), he is challenging the unlawful killings of more than 1000 people during the 2015-16 protests in the Oromia, Amhara, and SNNP regions, and the state of emergency.

The initial complaint filed by CAHDE challenges, among other things,

The unlawful killings of more than 1000 people during the 2015-16 protests in the Oromia, Amhara, and SNNP regions;

The refusal of the government to establish an independent commission of inquiry to investigate the killings during the protests;

The legality of the state of emergency and the proportionality of measures taken during the emergency;

As this is a massive and resource-intensive undertaking, CAHDE is trying to raise the sum of £15,000 to fund the case.

The funds raised will go towards:

·   Research and written submissions to the Commission

·    Documentation

·    Strategic third party interventions on behalf of the        complainant

Why is a legal challenge important?

In democratic countries, strategic litigation is to promote and reinforce change in policy, legislation, and institutional practice. In authoritarian states, strategic litigation is used to create awareness and publicize the broader cause.

A ‘report’ by the Ethiopian Human Rights Commission found that 669 people have been killed between August and October of 2016. The ‘report’ lacks credibility and legitimacy, but most fundamentally, it commits an affront to the dignity of the deceased by failing to properly identify and publicize the victims. The public deserves nothing less than a full and complete official account of what happened and this case gives us an opportunity to force the government to publish the names of the victims.

We hope you will join us in our bid to seek justice and put on record the abuses of the government.

Please note that this fundraiser is carried out by CAHDE and the complainant had no part in the planning and execution of the fundraising.

CAHDE is a charity registered in England and Wales (Reg. No. 1164292)


Ethiopia: The bankrupted fascist Ethiopia’s regime has imposed huge sums of arbitrary payments and demands on small businesses July 15, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
5 comments

 

“When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.” 
― Frédéric Bastiat


TPLF, the unelected and unrepresentative fascist/ terrorist group from Tigray which occupied state power  in Ethiopia has  imposed heavy arbitrary payments called ‘gibri‘ on small business in the country. The group conducts such fraud activities in the name of taxation and federal state.  The bankrupted TPLF is to compensate its income losses from international aid and economic boycotts people imposed on the regime through series of protests (#OromoProtests, #AmharaResistance, #KonsoProtests, #SidamaProtests and resistance in Ogadenia and other parts of the country). Critics claims that  in the last 26 years and so  the TPLF has engaged in war booty, systematically looting resources and transfers to its group members and its rocky homeland, Tigray, Ethiopia’s north.  Click here to read ETHIOPIA: IS TPLF GOVERNING OR EXPANDING IT’S CORRUPTIONS EMPIRE?

And also,  protests against this  new systematic escalation of TPLF’s thievery in the name of taxation is viral on Ethiopia’s related social and independent media.

BreakingNews: Several districts in Oromia & SNNPR fall from dusk to dawn curfew; night public transport stopped

https://www.youtube.com/watch?v=eWYwnfozCMk

Slammed by unexpected tax hikes small business owners in Addis Ababa threatening to close their business. 

 

 

UNPO: 38 MEPs Sign Letter Raising Concerns on Ethiopia to EU High Representative. #OromoProtests July 10, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

38 MEPs Sign Letter Raising Concerns on Ethiopia to EU High Representative

UNPO, 10 July 2017


 

On 7 July 2017, a letter expressing concerns for the human rights situation in Ethiopia, signed by 38 Members of the European Parliament (MEPs), was addressed to European Union High Representative Federica Mogherini. Highlighting the violent suppression of Oromo protests by the Ethiopian State, the letter, in line with the European Parliament resolution passed in May, calls for an independent investigation into the killings of protesters.

During the protests that occurred in the Ethiopian regions of Oromia, Amhara and the SNNPR in 2016, government security forces used aggressive repression against the peaceful protesters, causing the protests to descend into chaos. Besides this violence against demonstrators, the security forces also used systematic sexual violence against ethnic minority and indigenous women across the country and continued to jail political activists without any legitimate ground. One of them, British citizen Andy Tsege, is currently held on death row.

In an effort led by the office of MEP Julie Ward, a letter was drafted and sent around the European Parliament expressing serious concerns over the treatment of Ethiopian protesters by armed security forces during the mobilisations and asking High Representative Federica Mogherini – head of the European External Action Service (EEAS) – to react accordingly.

In the letter, the MEPs call for the EEAS to issue a statement expressing their concern and condemning the violence with which protests have been met in Ethiopia and for an independent investigation into the conduct of the police forces during the protests to be conducted. The letter – signed by thirty-eight MEPs, spanning six different political groups – can be read in its entirety here.

UNPO expresses its gratitude to the MEPs who threw their support behind this letter, taking it as a sign of a growing European concern regarding the difficulties faced by, among others, the Oromo, the Ogadeni and the Amhara protesters and the violations of human rights against minorities and indigenous peoples in Ethiopia in general. Our organisation is committed to pursue its close collaboration with decision-makers to move toward a greater respect and a guarantee of the safeguard of human rights for all of Ethiopia’s peoples and especially the most vulnerable. UNPO hopes that the MEPs’ call will lead to a strong EU response and, in the long run, to significant improvements on this matter.


EU response to the human rights situation in Ethiopia click here to read in PDF

Oromo: From Cab Driver to CEO: An Immigrant’s Drive for School Bus Success July 10, 2017

Posted by OromianEconomist in Business and Economy.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

From Cab Driver to CEO: An Ethiopian Immigrant’s Drive for School Bus Success

By Nancy Kirk,  School Bus Fleet, 26 June 2017

The transition from Ethiopian culture to that of the U.S. may have been drastic, but for Metropolitan Transportation Network (MTN) Inc. President and CEO Tashitaa Tufaa, an Ethiopian of the Oromo ethnic group who immigrated here in 1992, adjusting to baseball-consumed television and the occasional unrelenting Minnesota snowstorm was a small price to pay for a life of security.

“Let me put it this way: Whatever I did not have back in Ethiopia, I have it now through my freedom,” Tufaa says. “If you are free, then your mind is free, and you can use your talent wherever you want to go.”

While Tufaa’s talent eventually brought him to own and operate MTN —  a school bus company based in Fridley, Minnesota, that provides student transportation for dozens of local public, private, and charter schools and owns more than 300 vehicles — the road to success was windy and unpaved. Although he majored in political science and diplomacy, he couldn’t legally work for the U.S. State Department because he wasn’t yet a U.S. citizen, so he started working a civil service job with the Minnesota government.

Tufaa’s drive to drive
Tufaa wasn’t earning enough to pay his mortgage, so he started working nights and weekends as a driver for Metro Mobility, a Minneapolis-area transportation provider for people with physical and mental disabilities. There, he discovered an unexpected passion.

“I fell in love with driving, really,” he says. “It’s very flexible and there’s fresh air, and instead of being in the office, you go to the parks and drive around with open windows. There are so many different things to love about it.”

Desiring more flexibility and hoping for higher pay, Tufaa left Metro Mobility and started driving a cab, where, he says, “I would drive drunk people from the bar, people coming from work, and everyone else.”

Despite his formal education and his urge to succeed, Tufaa struggled to hold these jobs. Unsatisfied with unsteady employment and energized with his newfound craving to get behind the wheel, Tufaa was determined to dive into the city of Osseo’s school transportation scene.

“In the summer of 2003, I started actually writing letters and delivering them to the school districts, offering them services that weren’t around,” Tufaa says. “Many of them made fun of me, but there was one transportation director who was willing to give me a chance because I had been bothering him so much.”

“We put ourselves in our customers’ shoes, and we listen to the feedback we receive. As a result, people want to do business with us, and we don’t turn our backs.”
Tashitaa Tufaa, president and CEO, Metropolitan Transportation Network

Expanding the business
Because of his persistent effort, Tufaa was awarded a single opportunity to transport three homeless children to school with the van he owned, a task that he says he succeeded at, receiving no complaints. From there, the director started offering him more consistent work, and this one-time errand steadily matured into a full-blown company that he now conservatively estimates to be worth $35 million. Today, Tufaa employs over 400 people who transport more than 15,000 K-12 students to school every day across the Twin Cities metropolitan area.

Fleet Facts
Headquarters: Fridley, Minnesota
Vehicles in fleet: Over 300
Fleet mix: IC Bus, Thomas Built Buses
Fueling mix: Diesel, CNG
Service area:Metropolitan Twin Cities area
Routes serviced daily:Over 400
Drivers: 275 and 125 contracted
Staff members: 30
Students transported daily: Over 15,000

“I did see a need here in the school bus industry for a contractor that was dedicated, that was doing business wholeheartedly,” he says.

Tufaa capitalized on this recognized need and founded MTN in 2004. More recently, MTN’s expanding customer base inevitably resulted in the need for a space about 30% larger than the existing one. The new facility is expected to be ready in July. The redevelopment will cost about $2.7 million and is being handled by Thor Companies, a real estate development and construction company that is also based in Fridley.

“It will have corporate offices, a break room where drivers can enjoy themselves, a fleet maintenance shop, and parking storage inside for the buses,” Tufaa says. “It’s a much better and newer space — a good image for both our customers and those who work here.”

The majority of updates will focus on the exterior site improvements, such as landscaping, a complete resurfacing of the asphalt parking lot, and enhancements to the security systems.

Top-notch equipment
Because the agency is responsible for the well-being of thousands of students, Tufaa says he ensures that each bus is equipped with top-notch technology, from two-way radios to GPS to surveillance camera systems.

“We want the maximum safety possible in all of our buses in order to protect the families and children that we service,” he says. “Safety is number one.”

He recounts an instance where a driver’s bus had broken down and hisradio had stopped working. Fortunately, the team realized it had broken down because of its lack of movement on the GPS system. Sure enough, upon physically locating the bus through the ground tracking system, Tufaa and his team found it immobile and were able to service it.

Because Metropolitan Transportation Network transports more than 15,000 students daily, Tufaa says he ensures each bus has quality safety equipment, such as two-way radios, GPS, and surveillance cameras.
Because Metropolitan Transportation Network transports more than 15,000 students daily, Tufaa says he ensures each bus has quality safety equipment, such as two-way radios, GPS, and surveillance cameras.

Leadership style
Tufaa calls himself a “field guy,” meaning he does not like to remain in the office. In fact, despite MTN’s recent expansion, Tufaa decided not to build himself a personal office. Instead, he works in available desk spaces when necessary and still drives buses every day.

“I don’t want to be a guy who just stays inside. I want to be out there in the field,” he says. “I sit with the drivers and I listen to them. I listen to their stories in the morning and the afternoon, and then I drive the bus to see what the issue is. This way, instead of someone reporting to me, I see it firsthand.”

Tufaa attributes his leadership style to his perilous upbringing in Ethiopia. Because he spent many years of his life in danger, he’s able to more easily adapt to everyday business challenges.

“We put ourselves in our customers’ shoes, and we listen to the feedback we receive. As a result, people want to do business with us, and we don’t turn our backs,” he says. “In Ethiopia, I was raised in harm, and so it’s easier for me to understand where people come from, whether it’s with our customers or our employees.”

MTN is undergoing a $2.7 million expansion, which includes renovated corporate offices, a fleet maintenance shop, a break room, and parking inside for the buses.
MTN is undergoing a $2.7 million expansion, which includes renovated corporate offices, a fleet maintenance shop, a break room, and parking inside for the buses.

Employee appreciation
Appreciation for MTN employees stands tall on Tufaa’s priorities as a business owner. Every year, the company holds an employee appreciation banquet where everyone, from the human resources team to the workshop mechanics, is invited to mingle with their peers, along with their plus-one.

“We want to show our employees that we value them,” Tufaa says. “We are a family, and the MTN family gets together once a year, every year, to enjoy this classy corporate-style dinner.”

Other MTN-planned gatherings that aim to boost company morale include a monthly bulletin that informs the team about company happenings and employee birthdays, as well as weekly prepared breakfast for drivers, blood drives, summer barbecues, and day trips to support the local pro baseball team at the Minnesota Twins stadium.

Sometimes the recognition goes beyond simple social events, like when Tufaa expressed his gratitude by naming a newly built site the Iverson Terminal, after the last name of a driver who had suddenly passed away.

“We named it after her because our drivers have an ownership in our company,” he says. “We don’t want to be just another corporation.”

Challenges, rewards
Tufaa’s triumph does not come without its challenges. As with school bus contractors and districts across the U.S., he has been affected by the widespread driver shortage, and he worries about Minnesota’s slippery roads in the winter. He’s also had to forgo significant family events in order to keep his business afloat, especially while it was just getting started.

“There are some things I’ve had to compromise to get where we are as a business, but as long as my wife and family understood me, that was all that mattered,” Tufaa recalls. “I had to work extremely long hours in the beginning, and sometimes it came down to paying the people who were working for me before being able to pay myself.”

Eventually, the achievements overcame the hardships, and now Tufaa and the whole MTN team work fervently to transport the community’s youth to their daily education.

“As a contractor, it’s important to love what you do,” he says. “I still drive, and I love taking those children to school.”

Mirga Uummataa fi Babal’achuu Dimokraasiif Qabsaa’uu Koofin Himatame: Dr. Mararaa Guddinaa. Professor Merera Gudina’s speech after the court of Ethiopia denied him hearing. July 8, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment


Dr. Mararaa Guddinaa

Dr. Mararaa Guddinaa


Manni murtii Federaalaa himannaa Dr. Mararaa Guddinaa, Dr. Biraahnuu Naggaa fi obbo Jawaar Mohamed ISAT FI OMN irratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse dhaggeeffatee jira. Dr. Mraraanis himannaan isaan irratti dhiyaate kanneen bakka hin jiraannetti himatamaniittii adda ba’ee akka, ilaalamuuf gaafataniiru. Dr. Mararaan yakkamaa utuu hin taane hidhamaa siyaasaa ti jechuun ille mana murtichatti dubbataniiru.

Ragaalee isaan irratti dhiyaates akka ibsamu gaafatanii manni murtichaas yaada isaanii dhaggeeffatee ragaaleen dhiyaatan gama seeraan hiika akka argataniif mana maree Federeeshiniitti dabarsuu isaa beeksisuu dhaan Adoolessa 25tti beellama kennaa jira.


https://twitter.com/addisstandard/status/883251452394844160

QZ: Finfinnee: Ethiopians are having a tense debate over who really owns Addis Ababa July 7, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

For many activists the revised bill is wholly insufficient. There are no plans to “pay a penny” to Oromia for use of its natural resources, such as water, or for dumping the city’s waste on its farmlands.


Finfinne: Ethiopians are having a tense debate over who really owns Addis Ababa

Nine months into a state-of-emergency imposed to quell popular unrest, Ethiopia’s ruling party, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), has unveiled its first significant political concession. But the furor surrounding the draft bill presented to parliament last week reveals just how deep tensions in Africa’s second most populous country still run. At stake is the answer to a highly charged question: who owns Addis Ababa?

For Oromos, who make up at least a third of the population and formed the backbone of last year’s mobilization against the central government, the answer is simple: the federal capital, which they call Finfinne, belongs to Oromia. They recount a long history of grievance which casts Oromos as colonial subjects violently displaced from their land and alienated from their culture.

This anger became especially acute in the past decade as Addis Ababa expanded rapidly and when, in April 2014, the authorities published a new master plan which proposed further eviction of Oromo residents and farmers in the name of development. “The issue of Finfinne is the heart of our politics,” says Gemechis, an Oromo resident of the city. “It is where we lost everything.” The master plan was dropped in January 2016 but demonstrations continued unabated until October.

Addis Ababa, with a population approaching four million people, is also home to the African Union and the UN Economic Commission for Africa and is widely regarded as Africa’s diplomatic capital—and indeed the world’s third largest diplomatic hub.

Protesters chant slogans during a demonstration over what they say is unfair distribution of wealth in the country at Meskel Square in Ethiopia's capital Addis Ababa, August 6, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri - RTSLDSO
Pro-Oromo protesters in Addis Ababa. (Reuters/Tiksa Negeri)

The new bill is a symbolically important effort to address some of the protesters’ demands, and to give concrete meaning to Oromia’s constitutionally-enshrined “special interest” in the capital. Proposed changes include making Afan Oromo an official language of the federal government alongside Amharic, as well as setting up Afan Oromo schools in the city; renaming the city “Finfinne/Addis Ababa”; restoring original Oromo names of public squares, roads and neighborhoods; and the establishment of a joint council with the federal government to administer the city.

It is a watered down version of an earlier draft that reportedly met with much objection inside the ruling party. This is not surprising since the meaning of “special interest” has never been fully spelt out and there is much debate as to how much privilege Oromos should have in a multiethnic city that, despite being located entirely within Oromia, has a population that is only around 20% Oromo.

For many activists the revised bill is wholly insufficient. There are no plans to “pay a penny” to Oromia for use of its natural resources, such as water, or for dumping the city’s waste on its farmlands, says Seyoum Teshome, an academic and blogger. “The bill is trash.” He and others argue that promises to pay farmers proper compensation for further evictions merely proves that the government still intends to expand the boundaries of the city.

Global Voices: The Fraught Relationship Between Ethiopia’s Capital City and Largest State. #Finfinnee July 7, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
add a comment


The Fraught Relationship Between Ethiopia’s Capital City and Largest State

Holy Trinity Cathedral in Addis Ababa was built after 1941 to commemorate the liberation of Ethiopia from Fascist Italy. Photo by David Stanley via Flickr. CC BY 2.0

At the end of June, the Ethiopian Council of Ministers revealed a bill that seeks to address questions of social services, language, education and culture involving the country’s capital, Addis Ababa, and Oromia, Ethiopia’s largest region within which Addis Ababa is located.

The government and its supporters say the law is needed to redress the historical injustices that the people of Oromia suffered since the establishment of Addis Ababa. Critics see the law as a tactic to disenfranchise the residents of Addis Ababa. Some go further in their allegation that the law is intended to worsen the already sensitive ethnic relations in Ethiopia.

Most of the debate about the bill has fallen along the lines of regional elites against more cosmopolitan elites, tradition against modernity, and ethno-nationalists against civic nationalists — divisions that are often a source of strife in Ethiopia.

On the map of Ethiopia, Addis Ababa is a stretch of high plains inside the state Oromia. With just 0.047 percent of the country’s territory, Addis Ababa is the largest metropolitan area in Ethiopia. Numerous ethnic and religious groups from every corner of Ethiopia live in Addis Ababa; a significant number of Addis Ababa’s 4 million residents generally present themselves as cosmopolitan, liberal and post-ethnic.

Oromia, meanwhile, is home to the Oromo people, the single largest ethnic group comprising at least 34 percent of Ethiopia’s 100 million population, but which has also historically been politically marginalized. Addis Ababa is the seat of the current government —  EPRDF, which is dominated by the Tigrayan People’s Liberation Front — and although it is inside the state, Oromia does not control the city; the federal government does and has since 1991 when Ethiopia was transformed into a federation of nine ethnic-based regional states.

The Ethiopian constitution, however, accorded Oromia what the government called “Special Interest” over Addis Ababa when it was adopted in 1995 due to the city’s unique location.

The purpose of the new draft law is to legislate the “Special Interest” provisions of the constitution and solve other problems that have arisen between Addis Ababa and Oromia, such as the possible expansion of the city’s boundaries, which would have meant the eviction of Oromo farmers whose subsistence depends on farmlands that are located around the city.

The expansion, among other things, was at the heart of protests mounted by Oromo students from 2014 to 2016. The Ethiopian government cracked down on the movement hard; according to rights organizations, hundreds were killed and thousands were arrested before Ethiopian government declared a state of emergency in October 2016.

The proposed law is contentious, but many expect that it will be passed over the next few days.

Addis Ababa’s skyline provides a backdrop for Meskal Square, site of military parades and rallies during the Communist era which ended in 1991. Photo by David Stanley via Flickr. CC BY 2.0

Incorporating Oromo identity into Addis Ababa

There are about 13 “titles” in the bill, each dedicated to the “Special Interest” of the state of Oromia over Addis Ababa.

In its major provisions, the bill would incorporate Oromo (known as “Afaan Oromo”) as a working language of the municipality, mandate that the city government provide education for residents of Addis Ababa whose mother tongue is Afaan Oromo, and preserve Oromo cultural enclaves and buildings within the city. The bill also sanctions the use of Finfine (in Oromo language) as an alternative name of Addis Ababa and allows the renaming of streets, public squares, and neighborhoods in Addis Ababa with names memorializing Oromo culture and identity.

This part of the bill has been discussed widely on social media as it deals with the history, identity and language use of Addis Ababa.

Opponents fear it causes division and strife by appealing Oromo nationalists, and some have further claimed the problems these provisions claim to solve don’t actually exist.

However, many Oromo nationalists support this part of the bill, albeit with qualms.

Who owns Addis Ababa land?

Oromo nationalists, however, categorically oppose a different part of the bill that deals with the ownership of land in Addis Ababa.

In the current practice, the federal government owns the land and the bill explicitly asserts that Addis Ababa is a federal land. But the bill would warrant the state of Oromia to acquire and develop land for government activities and public services free of occupancy payment.

For critics, that doesn’t do enough to grant Oromia its rightful and historical ownership of the city of Addis Ababa. As a guest author of the pro-government news analysis site the HornAffairs wrote:

The constitution clearly provides that territorially the Ethiopian State is structured into only nine regional states. The territory of Ethiopia comprises the territory of these member states.

Apart from the member states territory there is no piece of land belonging to the federal government or any other kind of administration. Any conception of Addis Ababa as an administration with its own separate territorial jurisdiction outside of Oromia or as a federal territory is ruled out from the beginning.

Anyone living in Addis is living in Oromia Regional State.

Non-Oromo opponents of the bill claim that this section will allow discrimination against Addis Ababa residents, who usually present themselves as post-ethnic and cosmopolitan.On Facebook, the former chairman of Addis Ababa Chamber of Commerce, Kebour Ghenna, wrote: 

Very soon, I will be celebrating my sixtieth birthday in Addis Ababa. My son was born in Addis Ababa. I was born in Addis Ababa. My father was born Addis Ababa. My grandfather also!

Last week’s EPRDF arbitrary edict, offering Addis Ababa an absurd affirmative action model has come as a surprise and shock to me… I am sure to many others too. This decree reinforces further the attempt of the government to divide of Addis Ababians according to ethnic lines, and disenfranchises a huge number of residents.

But Oromo nationalists argue back that they were forcefully removed from the land over the course of numerous bloody disputes, so it makes sense for Oromia to be guaranteed some level of influence over the city. In his response to Kebour Ghenna, Birhanemeskel Abebe wrote:

No Armageddon! No Apocalypse at the return of Addis Ababa’s as an Oromia City and Capital!

Healthcare and jobs

Another important component of the bill deals with jobs, social and health care services.

Under current practice, all Ethiopians including Oromos in Addis Ababa are entitled to jobs, social and health care services. But the bill would institute opportunity structures for Oromo youth who live in and around the city of Addis Ababa, seeming to imply that there is discrimination against Oromos in Addis Ababa. Opride, a news analysis site wrote:

…the draft further alienates and excludes the Oromo people from the city by misconstruing basic constitutional and human rights as Oromia’s special interest. For example, a key provision on health care states that Oromos living in towns and rural areas around Addis Ababa can “access health care services at government hospitals and medical facilities like any resident of the city.” This is laughable. It implies that there is a law in place that currently prevents Oromos from seeking medical treatment at public hospitals and clinics in Addis Ababa. Or that Addis Ababa residents currently enjoy preferential access and treatment at public health institutions in the city.


Related Articles:

Ethiopians are Having a Tense Debate Over Who Really Owns Addis Ababa (Finfinne)

Relationship between Addis Ababa and Oromia – Peril Of Africa

The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell

UNPO: PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land

 

Oromo music under tyranny: Free Artist (Journalist) Seenaa Solomon and all Oromo political prisoners in Fascist Ethiopia’s (Africa’s North Korea) torture chambers July 6, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Seena

 

Seenaa Solomon is a talented musician, actor and journalist. She is  one of the most adored  in Oromo (indigenous) cultural music with her inspirational and beautiful songs and lyrics. Because she is  an Oromo woman, promotes Oromo  culture and music, and advocates for the rights of people under tyrannical regime, she has been kidnapped by TPLF Ethiopia’s fascist forces and thrown into Ma’ekelawi  torture camp.

New: Olyaad Bekele Debre et.al

IRIN: Securitising Africa’s borders is bad for migrants, democracy, and development July 6, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment


 

Legitimised by a language of sovereignty, greater border controls are part of an emerging containment era in which Africans’ movements – not only towards Europe but even across the continent – are becoming pathologised and criminalised. There are continental variations. Some countries and sub-regions are less committed to control than others, but so-called containment development is undeniably on the rise. In this new developmental mode, success is measured primarily by the ability to keep people at home. 

Critics of this approach focus heavily and justifiably on the migrants condemned to camps and detention centres, and the growing numbers who die before reaching their destination. Others note the extraordinary growth in a range of unsavoury professions: smuggling, kidnapping, and trafficking. Although often tinged with an alarmism driven by moral outrage or professional interest, these stories of exploited people and extinguished lives need to be told.

Yet focusing exclusively on the migrant victims of new containment technologies and practices, risks overlooking their implications for the continent’s governance and all Africans’ human rights. At the very least, the kind of bilateral arrangements various African countries are signing with the EU will scupper African Union plans to promote easier and safer movement within the continent. They will similarly curtail free movement policy proposals circulating within sub-regional economic communities.

In place of multilateralism, we are likely to get stronger militaries and more authoritarian leaders. Indeed, directing aid and weapons to existing leadership in the region will almost certainly erode democracy and heighten insecurity and instability.

The EU’s new migration-linked development aid emphasises the need to create local opportunities so people need never move. The results are likely to be increased investment in rural areas. While not in itself a bad thing, such spending will be distorted by the desire to fix people in place. African leaders may care little about migration towards Europe, but under these new agreements they risk losing aid money if they fail to control populations within their borders. And ongoing urbanisation can also present a political challenge to their power. Maintaining people in situ – not only within their countries but within “primordial” rural communities – helps maintain systems of ethnic patronage and prevents unruly urbanites from protesting at the presidential gates.

Securitised border management of the kind South Africa is mooting is a gateway to the kind of containment strategies the EU is promoting.  Within this new paradigm, millions will be detained in facilities across Africa or condemned to die along land and water borders. Smuggling, trafficking, and corruption will blossom in place of trade that could increase prosperity. Overseeing this will be politicians empowered by military aid windfalls and a global community without the moral authority to condemn their human rights abuses.

The vast majority of Africans who have no European fantasies will live in decreasingly democratic countries. The African Union and regional campaigns promoting development through accountable institutions and freer movement will also likely lead nowhere. The results – heightened inequality within and between countries, along with increased poverty and likelihood of conflict – will create precisely the pressures to migrate that Europe hopes to contain. – IRIN News

Loren B. Landau

Professor at the African Centre for Migration & Society, University of the Witwatersrand, Johannesburg

Caroline Kihato

Associate professor at the Graduate School of Architecture at the University of Johannesburg


South Africa’s National Assembly recently passed a bill to set up a new border management agency. The Border Management Authority will fall under Home Affairs, a government department long distinguished by its lack of respect for immigrant and refugee rights. But there are other, deeper causes for concern.

Whereas previously, police and customs officers were under strict (if not always effective) civilian oversight, this new agency will be able to circumvent constitutional constraints. Broader changes to immigration and asylum policies are also in the works, such as a “risk-based” vetting system that could be used to justify barring most people from entering the country overland. Bolstering these efforts are plans to detain asylum seekers at processing centres dotted along the border.

South Africa’s new border management strategy has equivalents across the continent that likely do little to prevent smuggling and human trafficking or to stop terrorism – the justifications often used for such securitisation. Instead, they help reinforce authoritarian leadership and undermine regional governance initiatives. In the longer term, they are likely to impact development.

Free movement – within countries or to neighbouring areas – is central to people finding work and surviving in these precarious times. Constraints on such movement, whatever the source, are fundamentally anti-poor and anti-freedom. They treat migrants as suspected criminals, rather than as people legitimately seeking protection or employment. Many of these policies are being implemented with aid from the European Union and strong domestic support. Countries like Eritrea already maintain a repressive “exit visa” system while Central African Republic, Ethiopia, Niger, and Sudan are all planning enhanced border management strategies, including bio-metric tracking and militarisation.

Containment era

Militarising the margins has become an integral plank in the continent’s new approach to “migration management”. Following the Valletta Summit in late 2015, the EU created a trust fund that is funnelling billions of euros of development aid through bilateral arrangements with African states, including those with appalling human rights records, such as Sudan and Eritrea. Legitimised by a language of sovereignty, greater border controls are part of an emerging containment era in which Africans’ movements – not only towards Europe but even across the continent – are becoming pathologised and criminalised. There are continental variations. Some countries and sub-regions are less committed to control than others, but so-called containment development is undeniably on the rise. In this new developmental mode, success is measured primarily by the ability to keep people at home.

Critics of this approach focus heavily and justifiably on the migrants condemned to camps and detention centres, and the growing numbers who die before reaching their destination. Others note the extraordinary growth in a range of unsavoury professions: smuggling, kidnapping, and trafficking. Although often tinged with an alarmism driven by moral outrage or professional interest, these stories of exploited people and extinguished lives need to be told.

Yet focusing exclusively on the migrant victims of new containment technologies and practices, risks overlooking their implications for the continent’s governance and all Africans’ human rights. At the very least, the kind of bilateral arrangements various African countries are signing with the EU will scupper African Union plans to promote easier and safer movement within the continent. They will similarly curtail free movement policy proposals circulating within sub-regional economic communities.

While the Economic Community of West African States (ECOWAS), already has a working protocol, it has been compromised by fears of terrorism and EU-funded programmes to deter migration through the region. In the Southern African Development Community (SADC) and the East African Community (EAC), proposals modelled on the ECOWAS framework are now less likely to move forward. This domesticates politics in ways that weaken the regional governance mechanisms needed to address collective development concerns and negotiate more favourable global trade positions. In place of multilateralism, we are likely to get stronger militaries and more authoritarian leaders. Indeed, directing aid and weapons to existing leadership in the region will almost certainly erode democracy and heighten insecurity and instability.

Growth industry

What is perhaps most worrying is how emergent border management approaches are likely to extend and proliferate beyond borders. Efforts promoted by the EU, with complicity from many African leaders, effectively seek to limit movement and freedom across and within countries. Europe fears that any movement – typically towards cities – will beget further moves, some of which will be towards the European motherland.

The EU’s new migration-linked development aid emphasises the need to create local opportunities so people need never move. The results are likely to be increased investment in rural areas. While not in itself a bad thing, such spending will be distorted by the desire to fix people in place. African leaders may care little about migration towards Europe, but under these new agreements they risk losing aid money if they fail to control populations within their borders. And ongoing urbanisation can also present a political challenge to their power. Maintaining people in situ – not only within their countries but within “primordial” rural communities – helps maintain systems of ethnic patronage and prevents unruly urbanites from protesting at the presidential gates.

Securitised border management of the kind South Africa is mooting is a gateway to the kind of containment strategies the EU is promoting.  Within this new paradigm, millions will be detained in facilities across Africa or condemned to die along land and water borders. Smuggling, trafficking, and corruption will blossom in place of trade that could increase prosperity. Overseeing this will be politicians empowered by military aid windfalls and a global community without the moral authority to condemn their human rights abuses.

The vast majority of Africans who have no European fantasies will live in decreasingly democratic countries. The African Union and regional campaigns promoting development through accountable institutions and freer movement will also likely lead nowhere. The results – heightened inequality within and between countries, along with increased poverty and likelihood of conflict – will create precisely the pressures to migrate that Europe hopes to contain.

(TOP PHOTO: South African soldiers apprehend irregular migrants from Zimbabwe. Guy Oliver/IRIN)

ll-ck/ks/ag


 

UNPO: PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land July 4, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far


PAFD Press Release: TPLF/EPRDF’s Regime Must Unconditionally Stop Its Plot to Indirectly Implement Addis-Masterplan in Oromo land

 

On 30 June 2017, the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) issued a press statement denouncing the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)’s violation of the rights of the Oromo in the framework of the expansion of Addis Ababa. The “masterplan” aiming at expanding the capital into surrounding Oromia, thus threatening of eviction a number of Oromo farmers, had sparked the protests that led the ruling party to impose a state of emergency in the country back in October 2016. While the power in place has officially made a U-turn, cancelling the plan after months of peaceful demonstrations in Oromia and beyond, the PAFD today fears that the masterplan will be indirectly implemented, thus overlooking the rights of the region’s inhabitants.

Below is a press statement published by the PAFD:

Article 49 (5) of the current Ethiopian constitution recognizes the Oromia’s special interest in Finfinnee (Addis Ababa). According to these rights, Oromia should have had the said interests honored, decades ago. However, in the past 26 years, TPLF’s regime has repeatedly denied these and the other fundamental rights; instead displacing tens of thousands of Oromo peasants from the environs of Finfinnee and the other neighboring villages and districts, as the capital rapaciously expands. Tens of thousands of Oromo civilians have been murdered by the security and armed forces of the incumbent for demanding these rights to be honored. Tens of thousands become destitute beggars in their own ancestral lands; whereas TPLF and its affiliates exponentially increase their wealth in Oromo land, including in Finfinnee.

Furthermore, between 70 and 80, 000 unlawfully incarcerated Oromo’s noncombatant civilians including prominent politicians, academics, peasants, students of all categories, are to date languishing in various substandard prison cells and discreet torturing chambers. To this date, TPLF works hard to continue with its confiscation of the Oromo land, the current fake, the ‘Oromo interest in Finfinnee’ mantra is, a continuation of its plots to further displace millions.

As we speak, TPLF pretends to be caring for the Oromo nation’s interests in their own soil, despite it has continually brutalized the nation for the last 26 years for demanding these. TPLF’s pretense on legalizing the special interest for Oromo nation in Finfinnee is nothing other than; firstly, a plot to deceive the Oromo nation, and secondly separate them from their fellow non-Oromo country men and women with whom they have peacefully coexisted for centuries, with the said systematically masterminded plots. Thirdly and ultimately, the regime aims at indirectly implementing its Addis-Master plan under whose name, the regime has mass murdered Oromo civilians; for abhorring crimes, no one held into account to date.

Therefore, TPLF demonstrates its inaptness when, it erroneously asserts that, the Oromo nation doesn’t know its malicious plots against the Oromo’s national interest. The fact is that, the level of Oromo national consciousness is beyond TPLF’s comprehension; the reason why it recklessly plans for further bloodshed. From this time onwards, the Oromo nation never allow TPLF’s barbaric regime to continually milk its wealth peacefully. The Oromo is not stagnating with the level of the 18th century mentality of subservience. If TPLF begs the subservience of the Oromo nation and the rest peoples of Ethiopia after this period, it plays fatal game. The time of innocence and subservience is over. We would like to reiterate that, TPLF’s brutal regime must know that, the sons and daughter of the Oromo nation have already shaken its foundation since October 2015 Oromo revolution. This is clear to both friends and foes, including the incumbent. It was the Oromo revolution coupled with lately joined Amhara, that has obliged TPLF’s regime to impose ‘State of Emergency’ since October 2016. It must be crystal clear to TPLF and its Oromo quislings that, the Oromo nation never surrenders its rights. The nation with likeminded nations and peoples of the country fights, to the last drop of blood. This must be unambiguously clear.

We strongly believe that, the owner of the land in Finfinnee and its environs is the Oromo nation, but no one else. TPLF can’t give Oromo’s land to Oromo people. Instead, TPLF must lease the Oromo land from the Oromo people. It can’t be other way around. Therefore, the current maliciously masterminded, fake Oromo ‘special interests’ lies and deceits brings no benefit to the Oromo people. The Oromo nation unequivocally knows this unshakable fact, as do its allies and the entire peoples of Ethiopia. TPLF’s reckless plots, rather will be extremely dangerous, as it is unfolding whilst the regime is ruling the country under State of Emergency.

Finally, disregarding the outcries and bloods of thousands of Oromo people, who have been gunned down in broad day lights by the army and security forces of this very regime, whilst demanding their fundamental rights, the ongoing TPLF’s attempts only exacerbates, already volatile situation. It further angers the Oromo nation and their allies, thus prepare them for further bitter struggle. It must be clear to TPLF’s from Oromia, and the other regions’ looted wealth intoxicated generals and politicians that, the Oromo nation never allow its land to be further graveyards for its sons and daughters whilst enriching TPLF and its affiliates. We strongly believe and reiterate that, the said special interest are better rationed to those who have settled in Oromo land including in Finfinnee, for all including TPLF and its bandit-generals, by the legitimate owners of the land, the Oromo nation. TPLF’s minority regime has no legitimate rights to overtake the land of the Oromo whose population constitute over 40% out of 104 million. The actions and policies of TPLF’s minority regime is indefensible, thus, we wholly condemn it with all possible words, and urge it to uncondti0nally stop it.

PAFD, Executives, June 30, 2017


Click here to read the  PAFD Statement in PDF 

The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell July 4, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far
The Interest of Oromia – Article 49 Does Tell

(Paulos Kebede), Horn Affairs,  July 3, 2017


Following the circulation on social media of a document said to be draft law for determining Oromia Regional State’s interest in Addis Ababa, there was a flurry of comments on what the meaning of Article 49(5) of FDRE constitution could be.

Some wanted to see Addis Ababa as a federal territory in which Oromia Regional State only has a special interest. Others chose to consider Addis Ababa as a City State accountable only to the federal government. Still others called for constitutional amendment in order to make Addis Ababa Administration accountable to Oromia Regional State.

In all sides, though, the discussion was narrowly focused on Article 49.

 It was as if everybody is trying to limit his/her engagement with the constitution to the barest minimum level possible. That may tell a story about the passion with which Ethiopians hold their constitution. And when one considers the political reality, not the constitutional rules per se, no wonder passion for the constitution lacks.

With regard to the tripartite relationship the constitution calls for in Addis Ababa, in the political practice over the last decades, the federal government prevailed. Addis Ababa barely survived. The interest of Oromia was completely relegated.

The thesis of this article is that FDRE constitution provides fair and balanced approach in addressing the diverse concerns represented by the Federal Government, Oromia Regional State and Addis Ababa Administration.

Because, the three constitutional propositions under Article 49: (1) Addis Ababa shall serve as the capital city of the federal government; (2) the residents of Addis Ababa shall have full right of self-government; and (3) Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government – can fully be given meaning without remotely suggesting that Addis Ababa is outside the territorial/functional jurisdiction of Oromia Regional State.

 Any interpretation otherwise would in fact make the constitution document for lessons in self contradictions. For somebody concerned in the determination of where the law stands, therefore, calling the Federal Government’s adventure into the territorial and functional jurisdictions of Oromia Regional state over the last decades unconstitutional is as easy as saying the emperor has no clothes. It only requires honesty.

One must wonder, how come so obvious a constitutional provision be misconstrued for so long? Especially when it relates to the largest and most populous member of the federation at the center of it all?

The answer would take us to the story of what became the fate some of the architects of the constitutional principles and how fast some of the other architects grew into power elites playing a wealth game even at the risk of the same constitutional order they fought to establish.

Now that the Council of Ministers has approved a draft proclamationwhich impinges even more into the jurisdictions of Oromia Regional State, the most interesting question is ‘could this trigger a shift?’

A shift from subserviently abiding the central government to assertion of their authority by regional states? And could this start in Oromia? Does Oromia Regional Administration have the gut to reclaim the authority it has long abdicated and end up becoming the major guarantor of the federal constitutional order?

If so and the issues involved are clear and simple. They only require FDRE Constitution 101 discussion on the following questions:

1/ Finfinne/Addis Ababa: does it fall out of the territorial jurisdictions of Oromia regional state?

The constitution clearly provides that territorially the Ethiopian State is structured into only nine regional states. The territory of Ethiopia comprises the territory of these member states.

Apart from the member states territory there is no piece of land belonging to the federal government or any other kind of administration. Any conception of Addis Ababa as an administration with its own separate territorial jurisdiction outside of Oromia or as a federal territory is ruled out from the beginning.

Anyone living in Addis is living in Oromia Regional State.

What this means is the territorial limit in which the residences of Addis Ababa are given full right of self-government lays within the territorial jurisdiction of Oromia‐ a regional government established to give effect to the self-determination right of the Oromo nation.

Addis Ababa/Finfinee is a place where the self-determination right of the Oromo nation and the self-governance right of Addis Ababa residents interplay.

In other words, Addis Ababa is a local government structure within the state of Oromia. But unlike the other local government structures in the regional state Addis Ababa is constitutionally named self-government structure.

The reason for that is quite understandable.

Oromia Regional State is a state administration which is established to give effect to the constitutional rights to self-determination of the Oromo nation. And as such among its primary responsibilities are the promotion of the linguistic and cultural rights of the Oromo nation and the preservation of their history. This is in addition to its role as a regional self-administrator.

One can, therefore, assume that in formulating administrative, economic and social policies of the regional states and in determining the regional state structure historical, cultural and linguistic considerations may be applied.

This may not always suit to the priori ties of the residents of Addis Ababa who as a matter of fact are culturally and linguistically distinct from the bigger Oromia.

Apart from this consideration, however, Addis Ababa residents’ rights to local self-government has the same meaning as the right to self-government of the residents of any of the other Oromia regional government’s local structures.

2/ Does the full right of self-government of Addis Ababa residents exclude accountability to Oromia regional state?

Local self-governance presupposes administering one’s own matter in one’s own locality and proportional participation in the regional and federal matter.

What are the self-matters for Addis Ababa Administration? What are the powers and responsibilities that will be required to undertake effectively such matters? What resources does Addis Ababa need to use or administer? Where does Addis Ababa Administration’s finance come from?

Pondering over these questions in light of the federal constitution makes the answer obvious and unequivocal.

Be it for Addis Ababa or any other local administration in any of the regional states, the federal constitution doesn’t provide list of powers and responsibilities. Nor does it gives them their own revenue sources.

Whatever authority local governments have comes from regional government laws. That makes accountability to the regional administration evident. Plus full measure of self-government does not suggest the absence of accountability.

If that was what it means, the constitution wouldn’t have made the Addis Ababa administration accountable to the federal government.

3/ What does accountability/responsibility of Addis Ababa Administration to the Federal government mean?

The Ethiopian constitution establishes governments at two tiers: federal and regional. Both tiers of governments do have legislative, executive and judiciary powers and separate revenue sources. The constitution clearly prohibits each level of governments from acting on the powers and responsibilities of the other.

Therefore, there is no way the federal government, without viola ting the constitution, could legislate or assume judicial or executive authority on matters reserved for regional governments.

The powers and functions reserved for the federal government relate to issues that affect the interest of the whole nation. The constitution has not given power to the federal government to engage in the day to day governmental activity of any locality in the country.

Whenever the federal government engages itself in any locality in any region it must demonstrate that it is ac ting on federal matter that concerns the country in its entirety.

If the task undertaken is a federal one, then the cost will be borne by the federal government and it will be covered out of the revenue sources reserved for the federal government. And all the revenues assigned to the federal government must be marked for expenditures that benefit the whole country.

But if the task falls under the responsibilities and functions given to regional states, the cost could be covered from regional government revenue sources. The federal government may delegate its powers and responsibilities to regional states. And whenever it does so, it could hold the regional state responsible/accountable.

But on matters of regional matter (maters falling under the powers and competencies of the regional state), there is no constitutional way of making a regional state or any local self-government structure within the state accountable to the federal government.

Therefore, the issue of a regional government structure’s accountability to the federal government could be raised only in relation to federal matters. The federal government could never hold a local government in a given state responsible/accountable to itself on issues of regional matters.

In the first place it could never delegate to any local self-governing structure powers and functions given to a regional state. That would be usurpation of power.

Article 49 (3) of the constitution says that the Administration of Addis Ababa shall be responsible to the Federal Government. That is precisely because as per sub article 1 of the same article the City has been selected to serve as the Capital City for the Federal government.

There will be a number of issues in Addis Ababa which could affect the effectiveness of the federal government in discharging its constitutional responsibilities. To such extent only, therefore, the federal government has a concern in Addis Ababa Administration and could hold the administration accountable.

A good test to identify on what issues Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government is to check as to how the project/activity is financed.

If Addis Ababa exercise powers and responsibilities delegated to it by the federal government, the expenditure would be covered by the federal government. Then the accountability to the federal government would be a proper and constitutional one.

But that is pretty rare. The functions and activities of Addis Ababa Administration are bread and butter issues. Tasks and activities which fall under jurisdictions left to regional states.

In terms of accountability, therefore, much of the talk should be between Addis and Oromia. Accountability to the Federal government is need based and is exceptional. That is why it is clearly stated in the constitution.

Accountability to the regional government is the principle. It is so because of the Administration being the integral structure of the regional state.

To just read the statement of the constitution that Addis Ababa Administration shall be accountable to the federal government and regard it as to mean that the federal government should take charge of all the legislative, executive and judiciary matters of Addis Ababa is misinterpretation of the federal constitution at its grandest level.

Therefore, as the issues discussed above indicate all roads seem to lead to the Oromia Regional State legislators. Caffee Oromia could start the deliberation on Addis/Finfinne Charter. The issue of course merits discussions by all the stake holders.

The Federal Legislators in the meantime should deliberate to repeal the Addis Ababa City Charter and replace it with a new proclamation which limits itself to the constitutional interests of the Federal Government.

Better also for them to look into the other laws, which as per the above discussed and other principles of the constitution, are glaringly in contradictions to the federal constitution.


አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ግዛት ለመሆን የኦሮሚያ ግዛት መሆን እንዳለባት፥
________________________________________________

ይህ ጽሁፍ አዲስ አበባ ከህገ መንግስቱ አንጻር ያለችበትን ሁኔታ [status quo] ለማስረዳት ተጻፈ።

የኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 2፣ ስለ የኢትዮጽያ የግዛት ወሰን እንዲህ ይደነግጋል፤

የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የፌደራሉን አባሎች ወሰን የሚያጠቃልል ሆኖ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት የተወሰነዉ ነዉ።

አያይዘን መረዳት ያለብን የፌደራሉን አባላት ዝርዝር ነዉ። አንቀጽ 47 (1)፣ የፌደራል መንግስት አባላትን እንዲህ ይዘረዝራል፤

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት የሚከተሉት ናቸዉ፤

፩. የትግራይ ክልል፣
፪. የአፋር ክልል፣
፫. የአማራ ክልል፣
፬. የኦሮሚያ ክልል፣
፭. የሱማሌ ክልል፣
፮. የቤንሻንጉል/ጉሙዝ ክልል፣
፯. የዳቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል፣
፰. የጋምቤላ ሕዝቦች ክልል፣
፱. የሐረሪ ሕዝብ ክልል።

ስለዚህ፣ የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የዘጠኙ ክልሎች የግዛት ድምር ብቻ ነዉ። ማለትም፣ ከዘጠኙ ክልሎች ግዛት በላይ ወይም ከዘጠኙ ክልሎች ግዛት ያነሰ ኢትዮጵያ ግዛት የላትም።

ሽሬ፣ መቐለ፣ አዱዋ በክልልነት እስካልተጠቀሱ በትግራይ ክልል ስር ካልታቀፉ፣ የኢትዮጵያ ግዛት አይሆኑም። ደብረብርሃን፣ ባህርዳር፣ ደብረማርቆስ በክልልነት እስካልተጠቀሱ የአማራ ክልል አካል ካልሆኑ፣ የኢትዮጵያ አካል አይሆኑም። ድሬዳዋ፣ ነቀምቴ፣ ሱሉልታ በኦሮሚያ ካልታቀፉ፣ በኢትዮጵያ ግዛት ወሰን ሊታቀፉ አይችሉም።

አዲስ አበባ የራሷ መስተዳድር ያላት ከተማ መሆኗ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 49(2) ሰፍሯል። ከዚህም በላይ፣ አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ርዕሰ ከተማ፣ አንቀጽ 49(1) እና የብዙ ዓላም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫና መዳረሻ ናት። ይሁን እንጂ አዲስ አበባ በክልልነት ወይም በፌደራሉ አባልነት አልተጠቀሰችም።

የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን ከክልሎች ወይም ከፌደራል አባላት ወሰን ግዛት አንጻር ብቻ የተወሰነ መሆኑን ተመልክተናል። እንዲሁም፣ አዲስ አበባ ከተማ እንጂ ክልል እንዳልሆነች ከህገ መንግስቱ አይተናል። በዓለም ላይ፣ ‘ሀ’ የ’ለ’ ክልል አካል ነዉ፣ የሚል ህገ መንግስት የለም፤ አስፈላጊም አይደለም።

ከዚህ አንጻር፣ የፌደራል ህገ መንግስታችን፣ ዓለም ላይ ካሉት ህገ መንግስታት ያለፈ ተግቷዋል። አዲስ አበባ በክልል መታቀፏን ግልጽ አድርጓል። አንቀጽ 49(5) ‘… አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሀል የሚገኝ በመሆኑ …’ የሚል ሀረግ የጠቋሚነት ሚና አለዉ። በመሆኑም፣ አንቀጽ 2 እና 47(1)ን ብቻ አንብበዉ፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል መሆኗን ለማይረዱ፣ ሀረጉ አጋዥ ነዉ።

የማጠቃለያ ነጥቦች፦

1. የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የክልሎች የግዛት ወሰን ድምር ነዉ፤ አንቀጽ 2።
2. ክልሎች ዘጠኝ ብቻ ናቸዉ፤ አንቀጽ 47(1)።
3. አዲስ አባባ ከተማ እንጂ ክልል አይደለችም፤ አንቀጽ 49(2)።
4. አዲስ አበባ በኦሮሚያ መሀል ስለሚትገኝ፣ የኦሮሚያ ግዛት ናት፤ አንቀጽ 47(1,4)) 49(5)።
5. አዲስ አበባ የኦሮሚያ ግዛት በመሆኗ፣ የኢትዮጵያ ግዛት ሙሉ ይሆናል፤ አንቀጽ 2፣ 47(1)፣ 49(2, 5)።

OSA: Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa

 

For Immediate Release  June 30, 2017


The Oromo Studies Association (OSA) believes the draft law’s utter neglect of the Oromo people’s demands risks reigniting conflict on the unresolved issue of Oromia’s right over Addis Ababa.

On June 27, 2017, the Council of Ministers of the Government of Ethiopia announced that it has adopted a draft legislation to determine by law the “special interest” provision of the 1995 Ethiopian Constitution and sent it to the House of People’s Representatives. The legislation was an abridged version of the draft law the government had leaked a few weeks earlier and quickly disavowed after a backlash from a deeply skeptical public about the intent and contents of the legislation. On June 29, the draft legislation was taken up by House of People’s Representative with a view to promulgating it as law.

The Ethiopian Constitution posits, in Article 49 (5), that the special interest of the State of Oromia in Addis Ababa concerns three important areas: the provision of social services, the utilization of natural resources and joint administration of the city in lieu of the fact that Addis Ababa location within the State of Oromia. The law that was designed to determine these issues would be expected to explain in detail the meaning and process of implementation of the constitutional provisions.

Assessed by any measure, the draft legislation is not worthy of its name. Nowhere does it attempt to define the “special interest” provision of the constitution or recognize the struggle of the Oromo people and their demands regarding Finfinnee/Addis Ababa. The draft legislation doesn’t designate the Oromia regional government as the beneficiary of the constitutional “special interest.” The boundary of Finfinnee is not delimited, even though that is a sin qua non for implementation of the proclamation. Instead there are indications of intent to expand the city limits into the Oromia state territory. With regard to social services, the proclamation only reiterates conventions and practices already in use and in place.

Rather than defining the constitutional provision, the “proclamation” rehashes policy issues that any city government must undertake to serve its citizens. Providing inter-state transport services shouldn’t be a matter defined by law as a “special interest;” market forces are already at work in this respect. Providing youth employment is a responsibility of an incumbent in any city government. It cannot be designated as a special interest of a state. Overall, if there is anything resembling a definition of the constitutional provision, it is allusions to the rights of Finfinne residents who happen to be Oromo rather than those of the Oromia regional state as stipulated in the constitution. The proclamation also re-grants constitutional rights to Oromo residents as if their rights within Finfinnee aren’t already protected by the Ethiopian Constitution.

In this sense, OSA considers the draft proclamation a mockery of the process of legislation that should be solemn and dignified. Even worse, the proclamation is an insult to the legitimate demand of the Oromo people for which, in the last two years, thousands have given their lives, limbs and livelihoods. To reduce the Oromo people’s demands to issues of youth unemployment, compensation for confiscated properties and provision of services is a dangerous political ploy that entails severe consequences.

As a scholarly organization that has documented the struggle of the Oromo people for freedom, justice, dignity and human rights, OSA condemns the Ethiopian regime’s blatant disregard for the Oromo people’s demands over Finfinnee. OSA scholars have documented the history of violent conquests and the consequent dispossession of Oromo lands, dislocation of homesteads and displacement Oromo people from the area today known as Addis Ababa.

It is unconscionable that the Ethiopian regime, when it is given the chance to correct historical injustices, has chosen to pursue the short term goal of perpetuating in power a group that has been there for more than a quarter century by force. OSA feels that the complete failure of the Ethiopian government to heed the cry of the Oromo people can only pave the way for more violence and bloodshed.

Cognizant of the long history and the intensity of the current demands of the Oromo people, OSA calls upon the following to take immediate action to obviate conflict and its horrendous consequences.

To the Ethiopian Government

The Oromo interest on Finfinnee is not “special.” It is historical and inherent. If this draft legislation were to have a chance of being accepted as adequate, it should respond to the Oromo people’s articulation of their interest during their protests last year. At a minimum, the draft legislation must include the following provisions.

 • Delimit the boundary of Finfinnee the city boundary as it existed in 1991. Continued expansion is a recipe for renewed conflict.
 • Recognize the Oromia regional government’s right to joint governance of the city. –      Establish the Oromo language as a working language.
 • Respect the political, economic and civil rights of all the residents.
 • Recognize the city resident full democratic right of municipal self-governance instead of treating them as subjects of federal authority.
 • – Restore and legally establish the city’s indigenous name, Finfinnee, as the official name of the city.
 • Established by legislation the Oromo people’s right to socio-cultural, economic, environmental, and political benefits in the city and take measures to facilitate the enjoyment of these rights.

To Oromo people all over Oromia and Ethiopia:

 • OSA is believes that your protest last year has brought you to the verge of victory. Your gallantry and fearless engagement of security forces has caused the Ethiopian government at all levels to heed your demands. OSA salutes you on your achievements and your discerning wisdom concerning timing and appropriateness of direct action.
 • OSA believes the government is aware of the power of your commitment to peaceful protest. We reckon that it will quickly abandon its misguided draft legislation. At the same time, we fully support your commitment to peaceful protest.
 • OSA affirms its commitment to continue to provide the institutional support and intellectual materials needed to press on the Oromo people’s struggle for ensuring Oromia’s interest on Finfinnee.

To Foreign Governments and Donors supporting the Ethiopian government:

 • The issue of land and the Oromo interest over Finfinnee were the main causes of the protests that lasted for nearly a year in Oromia in 2016. This draft legislation on Oromia’s “special interest” is now being described as a backdoor attempt to implement the dreaded Addis Ababa Master Plan that triggered the protests. Governments and representatives of the international community have an obligation to use their good offices and leverage to persuade the Ethiopian government to refrain from forging ahead with this draft proclamation.
 • OSA urges all parties to understand that Oromos are a force for peace and stability in Ethiopia and the Horn of Africa. Respect for human rights and commitment to peace and justice have been the traditional governing principles of Oromos. It is in the interest of those states that have security and other interests in Ethiopia to support these enduring Oromo values and denounce the rule of violence and rule by administrative fiat. OSA is aware that all foreign parties in Ethiopia pursue their own interests. However, an interest that is singularly self-serving cannot guarantee long term stability.

To Non-governmental organizations and rights groups

 • In line with OSA statement on the Master Plan and the Oromo protests, issued on December 9, 2016, we reiterate our commendation of the courageous work of Amnesty International, Human Rights Watch, and International Crisis Group in
 • investigating crises affecting the Oromo over the years. The irresponsible act of the Ethiopian regime in drafting the Oromia “special” interest legislation undermines the demands of the Oromo people over Finfinnee. As such, it is bound to provoke public anger. We urge you to continue to document the injustices that are being perpetrated under the state of emergency that has been in effect since October 9, 2016.

To International and Foreign Media Outlets:

 • OSA calls upon all forms of print, broadcast and online media to document and publicize the events underway in Ethiopia. The issue of Finfinnee is a potent political issue. We urge you to watch the events surrounding this draft proclamation as it is pregnant with all the elements that ignited a historic protests movement that resulted in the death of thousands of people in 2016.

The scheme to dispossess the Oromo of their land and homeland, to dislocate them from their livelihood, and destroy their language and cultural identity, whether expressed blatantly as a Master Plan or shrouded with a cloak of a “special interest” draft law, is a threat to the economic wellbeing and survival as a nation. OSA affirms its commitment to offer all possible intellectual and scholarly assistance to strengthen the efforts to prevent its implementation.

Signed

Ezekiel Gebissa, PhD
President, Oromo Studies Association

Mekuria Bulcha, PhD
Chair, OSA Board of Directors


Related Article:

Manii Marii Ministeroota Itoophiyaa faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee irratti wixinee baasee labse. Master Plan (Master Killer) 2.0

UNPO: Oromia: OLF representative made comprehensive notes on State-sponsored oppression: The case of Oromo people’s struggle in Ethiopia. July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

OLF representative made comprehensive notes on State-sponsored oppression: The case of Oromo people’s struggle in Ethiopia.

Scottish Parliament Conference: Sharing Perspectives on the Rights of the Unrepresented On the Eve of UNPO’s XIII General Assembly


The Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), in collaboration with the Third Generation Project (TGP) and MSP Willie Rennie (Scottish Liberal Democrats), held a conference entitled ‘Sharing Perspectives on the Rights of the Unrepresented on the Eve of UNPO’s XIII General Assembly’ on 26 June 2017. The Conference provided an opportunity for sharing perspectives on the situation of unrepresented Nations and Peoples, with a special focus on third generation human rights. Representatives of indigenous groups and minorities, as well as academics, activists and politicians addressed some of the major issues faced by these communities, stressing particularly those pertaining to identity. Over three panels, interveners provided a breadth of insights into state-sponsored oppression against unrepresented groups, the double marginalisation and discrimination of women from unrepresented communities, and the power of advocacy to foster political change.

During the opening remarks, Co-host MSP Willie Rennie reminded the audience that human rights are embedded in the DNA of the Scottish Parliament, which reaffirms human rights in its daily work. Third Generation Project Executive Director Prof Alison Watson, stressed the importance of working directly with the people who represent communities that are facing stigmatisation and discrimination and the need to create policies that reflect their concerns. UNPO General Secretary Marino Busdachin, then professed that even though the international community is often calling for the respect of the rights of unrepresented minorities, their rights and freedoms are still to be consolidated. In that sense, UNPO fulfils the important role of advocating for the respect of these rights and fostering a political answer to minorities’ concerns. Lastly, Mr Hanno Schedler, Deputy Head of the Asia/Africa Department of the Society for Threatened Peoples, declared that human rights violations and minority oppression are prevented from accessing the public debate in democratic States as well. 


Opening the first panel on “State-sponsored oppression against unrepresented communities” moderated by Third Generation Project Policy Director Bennett Collins, Prof Dr Hermann Kreutzmann, Professor of Human Geography at Freie Universität Berlin, enlightened the audience about the dangers of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mr Enghebatu Togochog, Director of the Southern Mongolian Human Rights and Information Centre, denounced the Chinese plan to resettle nomadic people to assimilate them in the Han Chinese population and eradicate their nomadic lifestyle. He claimed that this plan makes nomadic people homeless and jobless and, above all, constitutes a massive cultural genocide. Then, Dr Shigut Geleta, Deputy Head of Foreign Relations for the Oromo Liberation Front, made note of the Ethiopian government’s oppression of the plethora of peoples in Ethiopia today and the threat to democracy in this increasingly instable country. Lastly, Dr Fiona McConnell, Associate Professor at the University of Oxford, then took the floor to speak about the State repression suffered by minority communities at international decision-making fora and explained that the intimidation of minorities by States prevents them from making their voice be heard at the United Nations.

The second panel, moderated by Prof Alison Watson, began with Ms Roseanna McPhee, Human Rights Activist from the Gypsy Travallers Community, who gave a moving account of her experience as a discriminated and stereotyped Gypsy woman. She also described various and intersecting forms of discrimination towards women pertaining to minorities. Ms Mona Silavi, Representative of the Ahwaz Human Rights Organisation in Brussels and Co-founder of Ahwazi women organisation Niprasu, then stressed the importance to legally recognise women’s right to be able to tackle the strong and varied discriminations they are suffering from. Lastly, Ms Khalisa Mahad Mohamed, Human Rights and Women’s Rights Activist from the Ogaden National Liberation Front, explained that, as conflict in Ethiopia intensified, women became the first victims of State-sponsored persecution, finding themselves subject to rape and other forms of sexual violence. Thousands were and are still detained and humiliated in order to terrorise their families and destabilise their communities.

On the third and last panel, moderated by Mr Tommaso Nodari, UNPO Programme Director, Mr Matteo Angioli, Secretary of the Global Committee for the Rule of Law Marco Pannella, claimed that “the rule of law is not in good shape around the world” and expressed the concern of NGOs representatives regarding the rise of authoritarian regimes. To conclude the last panel, Sen. Paul Strauss stressed UNPO’s role in promoting the right for the unrepresented to vote within their constituency, giving the example of the U.S. District of Columbia.

Opening of the UNPO’s XIII General Assembly


To open the UNPO’s XIII General Assembly, Mr Nasser Boladai, President of UNPO, emphasised that unifying minorities from all over the world makes them stronger, and stressed the necessity of uniting unrepresented peoples. Mr Marino Busdachin then pointed out all the nations that wish to see their right to self-determination fulfilled, and highlighted the need to restore democracy and the rule of law as a universal right. MEP Dr Josep-Maria Terricabras, who is Catalonian, claimed that nations, much like individuals, are constantly changing and therefore must accept the differences that come with change. Then, Ms Laura Harth, United Nations Representation of Nonviolent Radical Party, explained the Radical Party’s guiding principle of nonviolence that dominates the political struggle and detailed the party’s work toward giving a voice to the unrepresented groups who are denied access to the political arena. Lastly, drawing on examples of Catalonia and Scotland, Mr Willie Rennie closed the session by reminding the audience of the importance of distinguishing self-determination and independence.

 

To watch the conference back watch our live stream:

Part 1: bit.ly/2sk188S

Part 2: bit.ly/2spEsPw

Opening Ceremony of UNPO XIII General Assembly: bit.ly/2tnW6rl 

XIII Session of the UNPO General Assembly Draft Genera l Resolution

A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia


As massive protests swept across Ethiopia last year, the dire human rights situation in the country made headlines around the world. The Financial Times described it as Ethiopia’s “Tiananmen Square moment,” and then-US Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski called the government’s crackdowns on dissent “self-defeating tactics.”

A poster of Olympic silver medallist Feyisa Lilesa at a protest in Oakland, California. Making the crossed arm gesture is now a criminal offense under Ethiopia’s state of emergency. Credit: Elizabeth Fraser
A poster of Olympic silver medallist Feyisa Lilesa at a protest in Oakland, California. Making the crossed arm gesture is now a criminal offense under Ethiopia’s state of emergency. Credit: Elizabeth Fraser.

The protests that brought this unprecedented attention to the country were rooted in land grabs. Starting in November 2015, Ethiopians took to the streets to oppose a “Master Plan” to expand the borders of Ethiopia’s capital, Addis Ababa, which would have displaced Oromian farmers from their homes and land. The plan was eventually canceled, but the protests struck a nerve and became more widespread, calling for human rights and democracy in the country.

After failed attempts to quell the increasing dissent with force, the Ethiopian government imposed a country-wide state of emergency in October 2016. Since then, the news out of Ethiopia has waned, but problems remain.

The State of Emergency: A Veil to Hide Political Turmoil

In late July 2016, as protests spread from Oromia to the Amhara region, the country’s two largest ethnic groups – who together make up over 60 percent of the population – joined together. Despite being faced with violence from the security forces, citizens refused to back down and took to innovative means, like shaving their heads in solidarity with political prisoner Bekele Gerba and launching city-wide stay-at-home protests. In August, when Olympic silver medallist Feyisa Lilesa crossed his hands above his head in solidarity with the protests as he crossed the finish line at the Rio Olympics, the plight of his people was brought to the TV screens of millions around the world. And in October, the political situation in Ethiopia further unravelled as dozens if not hundreds were killed at an annual Irreechaa celebration in Oromia, when the police response to protests triggered a stampede.

To curb this mounting dissent, a state of emergency was imposed in October 2016, including a long list of draconian measures curtailing freedoms across the country. Security forces were given greater powers, social media and diaspora news outlets were banned, curfews and travel restrictions were imposed, and more. Over 26,000 people were arrested, most of whom were sent to “rehabilitation camps,” where detainees reportedly endured physical violence, degrading conditions, and were forced to take part in a training program to ensure allegiance to the ruling party.

In March 2017, while some of the restrictions were lifted, the state of emergency was extended for another four months.

The Need for an Independent Investigation

Hundreds, if not more, lost their lives to Ethiopia’s security forces during last year’s protests, causing international human rights experts and civil society organizations to call for an international investigation. The government has rejected these calls, claiming that the investigation should be led by national institutions.

An oral report from one internal investigation, provided by the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) in April 2017, concluded that nearly 670 people lost their lives in last year’s violence, over 600 of whom were civilians. The commission, however, went on to blame much of the violence on opposition groups, as well as diaspora-based media outlets such as the Oromo Media Network and the television station ESAT. Worse still, the commission deemed that the use of force by security officials in many instances was “proportionate.”

Several observers have challenged these findings and question the EHRC’s independence. The Commission is both funded and overseen by the parliament and is led by Dr. Addisu Gebregziabher, who took the appointment after finishing his term as deputy chairman of the National Electoral Board of Ethiopia – the agency under which the current government won 100 percent of the seats in parliament in the last election.

A few weeks after the EHRC’s oral report was heard, UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein traveled to Ethiopia where he met with numerous government officials, as well as political prisoners at the notorious Kilinto jail.

In a press conference, High Commissioner Zeid brought attention to several issues plaguing Ethiopia, including the need for more “substantive, stable and open democratic space.” Zeid also noted that laws such as the Anti-Terrorism and Charities of Societies Proclamations are not aligned with international legal norms. High Commissioner Zeid did not, however, corroborate the EHRC’s findings, as his delegation was not granted permission to travel to areas affected by recent protests. Calls for an international investigation thus remain.

“I am also concerned that an excessively broad definition of terrorism may be misused against journalists, bloggers, and members of opposition parties … if the fight against terrorism is misused as a pretext to attack perceived dissent, this only feeds grievance and will weaken the State.”

UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, May 2017

Simmering Discontent

While the state of emergency may have taken Ethiopia out of the international spotlight, it has failed to address the issues that fueled protests.

Political dissent continues to be a criminal offense. For instance, in a “further blow to press freedom in the country,” the editor of the newspaper Negere Ethiopia, Getachew Shifteraw, was sentenced to 18 months in prison for “inciting subversion.” Yonatan Tesfaye – the former spokesperson for the opposition “Blue Party” – was found guilty of encouraging “terrorism” because of his Facebook posts and sentenced to six-and-a-half years in prison. And indigenous land rights defender, Mr. Okello Akway Ochalla, is serving a nine-year sentence for speaking out about human rights abuses in his home region of Gambella.

Opposition party members likewise continue to be detained. Bekele Gerba, deputy chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC) has been in jail since December 2015. The evidence used against Gerba includes a video in which he advocates for non-violent struggle. Merera Gudina, the chairman of the OFC, was arrested after returning from a trip to Brussels in November 2016, where he spoke to the European parliament about the current state of emergency.

The government’s second Growth and Transformation Plan (GTP II) continues to advocate for foreign investment in large-scale commercial farming operations, which raises concerns about further land grabbing, forced displacement, and loss of livelihoods.

Unsurprisingly, given these circumstances, many expect that protests will resume once the emergency measures are lifted, with one Oromo-based judge calling the situation a “fire under ashes.”

International Complacency

At the same time, the international community has been complacent about ongoing crisis in Ethiopia. Sure, after the state of emergency was enacted, visits by some foreign dignitaries took place, including calls for democracy and fundamental freedoms. And yes, the EU recently passed a resolution on the situation in the country. But Ethiopia continues to be celebrated for its economic growth and enjoys extensive financial backing from Western and non-Western donors alike. This includes billions of dollars in multilateral and bilateral funding, as well as significant foreign investments from countries like India and China.

While millions of Ethiopians continue to be denied basic human rights, this international support sends the message that the Ethiopian government can continue its crack down on democracy and people without consequences. International complacency towards the regime may well stem from concerns around maintaining stability in an unstable region. But this short-sighted approach ignores the fact that continued repression could lead to more loss of lives and a region spiralling out of control.

Manii Marii Ministeroota Itoophiyaa faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee irratti wixinee baasee labse. Master Plan (Master Killer) 2.0 July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

 

 

(VOA Afaan Oromoo,Waxabajjii 28, 2017):  Akkuma kanattiFinfinneen Oromiyaatti akkuma durii Finfinnee jedhaniin. Sadarakaa addunyaatti,ardiittii,akka biyyoolessaatti,akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa magaalaatti ammoo Addis Ababa jedhanii yaaman.

Fifinneetti Afaan Oromoo afaan hujii tahanii hojjatan.Labsii manii marii laaluuf deemu tana nama hedduutti irratti mari’achuuf taa’a.

Yaadii ammaa bahe kun waan seera bulmaata mootummaa Federaala Itoophiyaa bara 1987 bahe keessa jiru.

Seerii gaafasii lakkoofsa 49 keeyyata 5 keessatti faaydaa addaa Oromiyaan Fifninnee keessaa qabdu eeganifii keessaa keessoo isii ammoo seeraan mirkansaniif jedha.

Seera wixinee kana baasuuf marroo hedduu carraaqanii hojjachaa bahan jedha gabaasii misnisteooraa mootummaa kun.

Faaydaan Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu kun faaydaa ummataa dhibii,Oromoo hin tahin Fifninnee keessa jiraatu gama tokkolleenuu jalaa hin tuquu.

Isumaa karaa qajeelaan akka waliin jiraatanii faaydaa waliin qabanillee jabeeffatan tolchaaf jedha gabaasii kun.

Faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa argatti jedhan keessaa tokko bulchiinsii Fifninnee maatii ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffataniif, Finfinnee keessatti mana barumsaa Afaan Oromoo barsiifachuu fedhan mana barumsa sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf.

Akka Oromoon afaan ufiitiin tajaajila aadaa,aartii fi tajaajila gara garaa argatu tolchuuf afaan Oromoo Finfinneetti afaan hujii tahan.

Wantii eennummaa Oromoo mullisaa Finfinnee keessa dhadhaabuulleen waan wixinee labsan keessatti bahe keessaa tokko.

Akkuma kanaan waan seenaa fi eennummaa Oromoo keessatti beekan Finfinnee keesssatti dhaabuuf deeman.

Karaa,waljajjii,ollootaa fi maqaa fulaa hedduu akkuma durii Oromoon yaammatuunitti jijjiiramuu qaban jedha Wixinee kun.

Maqaan Finfinnee jedhuu fi Addisa Ababa jedhu seera duratti walqixxee ulfinna qaba.

Bulchiinsii Finfinnee bajetuma ufiitiina qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabayaa seera qabdu dhaabeefii akka faaydaa irraa argatan tolchaa jedha.

Qonnaa bulaa Oromoo qahee isaa irraa buqqahellee akka innii mirga handhuraa ufii ka dhabe argatu tolchuuf waajjira dhimmi sun laaluufitti jaarama.

Warra duraan buqqa’ee waan isaaf male hin argatanillee qoratee waan qajeelachanifitti jiraa jedha wixinineen kun.

Marii seera wixinee hedduu baafte tana keesatti paartii OPDO,bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa,bulchiinsa naannoo Finfinneetii fi bulchoota mootummaa federaalaa hedduutti qooda keessaa qaba.

Wixinee tana irratti mari’atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nama heddutti irratti mari’achuuf deema.

Mootummaan Federalaa rakkoolee naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa hiriira nama baafate faluuf jedhee rakkoo isa keessa jirtu falee,gaafii ummataa deebisaa jedhee hojjachaa bahee jedha.

Taatullee labsiin wixinee amma baate tun waan hiriira kanaatiif bahuu fi dhibaachuu isii wantii gabaasii koree ministerooraa kun jedhe hin jirtu.


 

OPRIDEHere is a direct (word-to-word) translation of those “particulars” that the  Council of Ministers referred to the House of People’s Representatives for ratification. As written, the Amharic language draft, which is being denounced as master plan 2.0, is devoid of substance, vague and otherwise misleading. Click here to read more..

ODF: For over two years, across the width and length of Oromia massive protests were staged against the Addis Ababa Master Plan. Thousands were killed and tens of thousands herded into various detention centers for peacefully petitioning the government to respect and abide by the very laws it promulgated. Having brought the country under a state of emergency decree, the regime is relaunching the same Master Plan rejected by the Oromo populace under the guise of expansion of transportation and health services, rapid economic development, and proper compensation. Click here to read more..


Hayyuu Seeraa: Waa’ee Faayidaa Addaa Oromiyaan Finfinnee Irraa Qabuu Seerri Bahe Jedhamu Gaaffiilee Ijoo Uummata Oromoo Gaafate Hin Deebisne


Dr Tsegaye regassa Ararsa

Dr Tsegaye regassa Ararsa

 


https://www.facebook.com/OromiaMedia/videos/1950676215145236/

https://www.facebook.com/OromiaMedia/videos/1951204065092451/

 

 

OPDOn ammas Finfinne gurgurattee jirti. Wixinee manni marii ministirootaa qopheesse keessa mirgi gurguddaan Oromiyaan qabaachuu maltu hin jiru
– Dhimmi bulchiinsa waloo ( shared administration) hin jiru
– Galii magaalattii qooddachuun ( revenue sharing) hin jiru
– Bishaan magaalattiin Oromiyaa irraa argattuuf kaffaltiin hin jirtu. ( Finfinneen gandoota bishaan keessaa bahuuf boolla bishaanii jaarti jedha)
– Waa’ee Finfinneetti daangaa tolchuu hin jiru
– Kan biraa dhiisaati maqaan Addis Ababa jedhuuyyuu sadarkaa aaddunyaafi federaalaatti akkuma jiruun itti fufa. Finfinneen ‘beekkamti seeraa’ kennamaaf golgaa jedhuun jala darbame.

Kuni gonkumaa fudhatama hin qabu. Wixineen kun Oromiyaaf waan tokko osoo hin kennin magaalattiin kan amma duraa daran akka babal’attee Oromoo lafaa buqqiftu kan godhuudha. Kuni salphina. Hasharbashar wixineen kun qabate facebook Addis Araggaa dubbihimaa OPDO jalaa argattu. Jawar Mohammed

‘Mirga addaa Oromiyaa jedhamee kan dhihaate keessaa tokko “gabaa qonnaan bultoonni Oromoo midhaanfi kudraa itti gurguratan magaalattiin qopheessuu qabdi” jedha. Qonnaan bulaan Oromoo callaa isaa Finfinnee geessuun, isa caalaa magaalattii fayyada. Kan duraa ummanni magaalattii waan nyaatu kallattiin ( fresh) harka qonnaan bulaatii akka shamatatu haala mijeessa. Lammaffaa qaraxa silaa Oromiyaan Sulultaafi Sabbatatti guurrachuu malu bulchiinsi Finfinnee argate. Kanaafii bar labsiin kun dantaa Finfinneefi warri isii dhuunfate Oromiyaa irratti diriirsa kan jennuuf.’ Shamshadin Taha

The Proclamation of special interest should address: 
___________________________________________________

In a country where federalism is opted, a given legal policy matter may be percieved by all states, or by group of states or by one state. Accordingly, one can divide states’ interest into three; universal, categorical, and special [particularistic] interest. Space will not allow a full flegde analysis of the first two types. I focus only on special [particularistic] interest.

In special state interest, legislation affects a single state only or same legislation may have differential effects on states. It is percieved either by a single state or by different states in different ways. A single state percieves an interest vis-a-vis the federal government that it shares with no other state[s].

The concept of special interest entered the Ethiopian legal regime in 1992, in Transitional peroid. A Proclamation enacted to establish fourtheen National Regional Self-governments, proclamation number 7/1992, Article 3(4) reads:

The special interests and political rights of the Oromo over Region Thirteen [Harari] and Region Fourtheen [Addis Ababa] are reserved. These Regions shall be accountable to the Central Transitional Government and the relations of these Self-governments with the Central Transitional Government shall be prescribed in detail by special law.

Article 49(5) of the FDRE Constitution articulates:

The special interest of the State of Oromia in Addis Ababa, regarding provision of social services or utilization of natural resources and other similar matters, as well as joint administrative matters arising from the location of Addis Ababa within the State of Oromia, shall be respected. Particulars shall be determined by law.

Pursuant to the second proviso of the same Article, the coming [law] proclamation should address the followings:

⃣. Provision of social services፡

Access to housing, education, health, water, transport, other matters needed for achieving adequate living standards constitute social services.

⃣. Utilization of natural resources፡

Water, forest, mineras, stones, and everything else natural are natural resources. However, one may note that there is hardly any natural resources that the City offers to Oromia. The City itself is dependent on the natural resources of Oromia, out of the City.

⃣. Joint administrative matters፡

Administration is a practical management and direction of the executive department and its agencies. In effect, it involves and starts from representation in the Council and Administration of the City. The word ‘joint’ is important as it impresses fifty fifty per adminstration.

⃣. Other similar matters፡

The phrase, ‘other similar matters’ have no objectivity. Two lines of interpretations can be accorded.
The narrow line of interpretation argues other similar matters is meant to show matters that are immediate to those expressly mentioned. Accordingly, it includes land administration, free access to infrastructures, buildings, halls, industry, naming of the City and sub cities, security matters, participation on policy matters concerning matters affecting interests, and the like.
The second line of argument is broad. It includes automatic representation without election or permanent allocation of a percentage of seats of Addis Ababa City Council, addition of Afaan Oromo as working language of the City, levy and collect revenues and taxes, and the like.

⃣. Addis Ababa as part of Oromia vs independent City:

During the Transitional Period, as established by ‘proclamation’ {not proclamation in strict sense} number 1/1991, Addis Ababa was a City State, proclamation number 7/1992, Article 3(1). This proclamation is repealed by the Federal Constitution, proclamation number 1/1995, by which Addis Ababa is omitted to be City State, by default of Article 47(1).

The Constitution spells out that Residents of Addis Ababa have full measure of self government, and shall be represented in the House of Peoples’ Representative, Article 49(2 and 4). These two Sub-articles give an impression that Addis Ababa is an independent City. It is by the same impression the Charters of the City are proclaimed, establishing the City as independent Chartered City Administration, proclamations number 87/1997 and 361/2003.

Further, Article 49(3) of the Constitution renders the Administration of the City responsible to the Federal Government. The Federal Government, hence, has interest over the City in this regard.

The same Constitution emphasizes the location of Addis Ababa is [with] in Oromia. In line with this scenario, Article 2(1) of the Revised Constitution of Oromia, proclamation number 46/2001, defines Oromia as an ‘… uninterrupted territory…’ The quoted phrase is intended to convey Oromia as landmass, the territory of which is connected from one point to the next without being interrupted. It, in effect, claims Addis Ababa as part and parcel of the State or City within the State.

The proclamation is expected to entertain and harmonize the status of the City as self government City while determining the special interest of Oromia as the location of the City is within the State.

⃣. Intergovernmental relations:

Federalism inevitably implies intergovernmental relations. Leave alone the existence of the interests of Federal Government and Oromia, which are two different governments in the Ethiopian Federation, over Addis Ababa, the recognition of special interest of Oromia in the City Administration, joint administration in particular, necessitates the existence of intergovernmental relations.

The recognition of special interest of Oromia despite the City has full measure of self government and the responsibility of the City to the Federal Government entails the tripartite interrelations, Article 49(2,3 and 5).

The proclamation should ascertain this trinity and establish a channeling institution among them.

⃣. Spillover effects:

Spill over effects are externalities those are not directly evolved in something. In one way or another, the recognition of special interest is a due acknowledgement of the existence of [negative] spill over effect.

Among different studies, a study conducted by Action Professionals Association for the People, aka APAP, indicated downstream users of rivers flowing out of Addis Ababa face health problems, environmental pollution and other human suffering due to the pollution by liquid and solid products of industries and garbages of dwellers of the City, APAP, press release, 20/12/2005. Hence, it seems, the Constitution is trying to disseminate the message that the spillover effect can only be redressed if and only if the special interest is recognized.

The proclamation, while determining the special interest, should address the scheme of redressing the spillover effects in particular.

The Constitution is general in general and Article 49(5) is general in particular. As the Constitution has these things to accomplish, the determining proclamation should address the same in detail. Failing in short of these, the proclamation does not fully and duly serve the purpose of the Constitution.


‘Bu’aa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu: Qurrammi Oromoo Dargi finqilche waan biraa waliin hobbaatii heera saa aango 45/5 keessatt dabales argamsiisee jira. Suniyyuu naannaa waggaa 25f Mormii Oromoo lafa sossoosaa fi wareegama yeros baafameef malee awwaalamee ture. Amma TPLF wuxinee seeraa qabattee sana laalu irratt ifsa baasee jira. Sunis wuxinee seeraa kan dursee ambaaf dhimise ture. Yaa’a tumaa keessa maal fakkaatee akka bahu ta’innaan malee hin beekamu. Mootummaan TPLF ang’aa isa duraa ari’ee Finfinnee kan qabate akka boojuutt malee Oromoon yk ummati biraa fedheef miti. Kanaaf Finfinnee irratt angoo fi mirga, akkasumas abbaawummaa biyya Finfinnee marsee jiru irratt ejjennoo seeraa haa tahu safuu hin qabu. Akka ifsichi jedhutt Finfinneen laaqii Oromiyaa gidduutt argamtu utuu hin tahin qaama saatii. Haalli danuu seenaa, mooraa lolataa koloneeffataa taasiseen jijjiiramuu kan dandahu yoo Oromiyaan kolonummaa baate qofa. Koloneeffataa fi kanneen biroo waliin hariiroo ummachuun kan dandahamu yoo Oromiyaan kolonummaa baate qofa. Yoo haalli sun jijjiiramee Oromiyaan jara kaan waliin federeeshina uumuu barbaadde, finnooti federaawan hundi haala maaliin Finfinnee akka magaalaa muummitii federeeshinaatt dhimma bahan yk magaalaa biraa bu’uursuuf dhoofsisuu qabu. Itt gaafatammi bulcha magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa hundaa federaalaaf utuu hin tahin finnaa Oromiyaaf taha. Seerri ittiin bulan dhimma federaalaa utuu hin tahin kan Oromiyaatii. Haasaan waa’ee bu’aa Oromiyaan Finfinnee irraa qabduu si’ana walmaraa jiru waa’ee mirgaaf utuu hin tahin gara dabarsuu fi malaammaltummaaf kan karoorfame.’ Ibsaa Guutamaa

KFO: Finfinneen Akkuma Magaalaalee Oromiyaa Biroo Mootummaa Oromiyaa Jalatti Buluu Qabdi

(VOA Afaan Oromoo,  Wxabajjii 29 bara 2017): Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa Argattu ilaalchisee, Manni Marii Ministeerotaa Itiyoophiyaa walgahii gaafa Kibxata dabre geggeesseen dhimmoota seera ta’anii tumamuu qaban – jedhe irratti mari’achuun Mana Maree Bakka Bu’uota Uummataaf ibsa baaseen beeksisee jira. Dhimmi kun Mana Maree Bakka Bu’uota Uummataan seera ta’ee bahuu isaa dura, qaamota dhimmi ilaaluun akka mariin irratti geggeessamu dubbata.

Gama biraatiin, Miidiyaa hawaasummaa dabalee, sabaa-himaalee adda addaa irratti qeeqawwanii fi mormiileen wixinee seeraa yaadame kana irratti dhihaataa jira. Paartiin mormituu – Koongiresni Federaalawa Oromoo, waa’ee qabiyyee ibsa bahe sanaa maal jedha? Namoon itti-aanaa prezidaantii paartichaa – Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira.

Gabaasaa guuutuu dhaggeeffadhaa

 


COMMENTARY: THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA


TPLF’s baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa

 


Lakkii yaa Shaggar
Lakkii yaa Finfinnee
Haqa sirraa dhabnee
Kanaaf si jibbinee
Jibbaa keessi sobaa
Lakkii nuy dhiiftee
Hin jiraatiin qofaa
Cabni kee kan keenyaa
Ookkolli keenyaas keetii
Osoo Warqee sirraa qabnuu
Maaf nuuf laattaa Meetii
Lakkii yaa Shaggar
Lakkii yaa Finfinnee
Diddu si abaarraa
Haandhuura kee dhiifnee
Moggaarra marmaarraa
Jilbaan jilbeeffannee
Waan abaarsaa hundaa
Seeraan qixeeffannee
Kan si saamuuf deemuun
Haa hankaaku jennee
Sagaleetu huursee
Iyyee-mankararaa
Kan Qomoof lammiitii
Kanaaf wal-mararaa
Burqaan imimmaanii
Gullalleerraa madda
Daalattitti wal-kuuseet
Aqaaqitti darba.
Finfinnee si gaaf’uu
Deebii naa deebistaa
Imimmaan Oromoo
Dhugde akka Illeensaa
Lakkii yaa Finfinnee
Hin bahiin nu keessaa

Meeqa manaa baaftee
Achumaan hambiftee?
Reeffa kichuuf hayyuu
Qurxummistee nyaattee
Awwaalcha dhorkitee
Kaanis dhidhimsitee
Kaanis Allaattiif laattee.
Qondaalticha nanaa
Qondaala Finfinnee
Ati diina Oromoot
Obboleessa Lilmee.
Amma osoo ka’ani
Abboonnikoo durii
Tufaa inni Gullallee
Abbaankoo Galaanii
Osoo sitti dhufanii
Abbichuus waamanii
Silaa maal deebiftaa
Ni himtare xuurii?
Dhugaa waaqaa-lafaa
Kumni eessa seenee?
Harka kee keessatti
Meeqatu maseenee?

Hin dhageessuu laata sagalee Oromoo
Boo’icha mararroon haadhashee waammattu
Iyya haadha hiyyeessaa imimmaan haayyoolee
Mudhiishee hidhattee ilmoosheef watwaattu
Boo’ichi lammiikoo wal-kuusee-wal-kuusee
Waraabessi Finfinneerraan caccaraanee yuusee
Iyyee mamardhatee gungumee gadoodee
Imimmaan coccosee ija harmee guusee
Lakkii gantuun ta’iin
Hin yaadiin yoomillee
Si jaalannaa malee si jibbina hin jennee
Si sossobuu malee sitti iyyina hin jeennee
Lakkii garaa laafii si feenaa yoomillee

Copha Sammuurraa!
Of-beekuun injifannoo injifannoo caaluudha!
Margaa Angaasuu Amanaa
June 28, 2017


Ten Preliminary Measures Oromia MayTake on Addis Ababa Until the Prodigal City will Submit to the Jurisdiction of Oromia
***********************************************************************

Until the full ownership and territorial integrity of Oromia is fully and completely restored on Addis Ababa as an Oromia city, the Oromia Regional State and the Oromo people should start taking the following preliminary measures to force the submission of the prodigal city of Addis Ababa to the full legislative, executive and judicial power of Oromia National Regional Government, with immediate effect.

1. Oromia National Regional State should immediately and unilaterally delimit and demarcate the boundary between this prodigal city and Oromia National Regional State based on the 1991 border of this city, and ban this city from collecting any form of tax outside its borders and jurisdiction.

2. Oromia National Regional State should immediately adopt Afaan Oromo as the working language for all official and business communications with this prodigal city.

3. Oromia National Regional State should stop using Addis Ababa as the market hub for all Oromia business, and relocate to Oromia cities. All Oromia markets including but not limited to grain markets, vegetable and fruit markets, meat and live animal markets, coffee markets, hid and skin markets and all other resources of Oromia should be relocated to Oromia cities. Oromia should license Oromia based exporters for all Oromia resources and products; and ban Addis Ababa-based exporters from exporting Oromia commodities, goods, and products.

4. Oromia National Regional State should immediately stop using Addis Ababa general distributors and wholesalers, and start licensing Oromia general distributors and wholesalers to distribute imported goods and services throughout Oromia. Oromia National Regional State should immediately license Oromia importers of all goods and services sold in Oromia markets.

5. Oromia National Regional State should immediately issue laws that will impose tariff, taxes and sale price on water and electricity supplies Oromia provides to Addis Ababa, and start rebuilding Oromia from these proceeds.

6. Oromia National Regional State should immediately impose a toll on all Addis Ababa licensed cars including private and commercial cars, taxis, trains and buses that use Oromia roads. The proceeds collected from these road tolls will be used to rebuild Oromia infrastructures and maintain Oromia roads.

7. Oromia National Regional State should immediately issue laws that will impose dry port service fees for all imports and exports passing through the inland dry port at Mojo to Addis Ababa.

8. Oromia National Regional State should start charging lease and real estate taxes on all Addis Ababa owned properties located in Oromia including factories, businesses, and other facilities.

9. All Addis Ababa waste disposal facilities in Oromia should be closed until the health effect and environmental sustainability of those facilities are studied and Oromia determines the appropriate cost and fees Addis Ababa should pay to continue using these facilities, if at all.

10. Oromia National Regional State should issue laws that will totally ban Addis Ababa from getting any land either in the form of a lease or sale from private or government entities in Oromia except through limited term rent!


Mass Human Labor is No Longer Needed. Where Do We Go From Here? July 1, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

 

In an admittedly non-conventional manner, we view the global economy via two interconnected lenses. The first lens is a combination of two practical foundations of economics: (a) based on observations made by economists Colin Clark and Jean Fourastié in the 1940s that technology has persistently replaced the need for human labor throughout increasingly widening sectors of the economy (see chart below). We can now observe that the services sector, now comprising over 72% of the economy has reached a tipping point where technology is increasingly replacing the need for human labor to the extent that increasingly wider sections of the population no longer seem to possess assets to contribute to the production of economic activity.

Colin Clark and Jean Fourastié
Colin Clark and Jean Fourastié

And (b) In 1979, the world’s economic systems discontinued using gold as a method of creating and valuing currency, and thus, ended the process of what is called ‘fractional reserve banking’ (where banks are able to lend more than they have on deposit). Fractional reserve banking was replaced by fiat currency, where local commercial banks create new currency when real estate loans are created.

From the convergence of these two practical foundations of economics—technology replacing mass labor and fiat currency created from real estate lending—we can now observe that the conventional metrics used by political institutions and banking systems the world over in determining the relationship between commercial real estate and residential real estate are no longer viable. Banking systems have self-evolved to move away from market lending to creating financial instruments that are traded exclusively between the banks themselves (this is referred to as the ‘shadow banking system’).

Government institutions, however, have not evolved… and thus have essentially become irrelevant in terms of managing affairs of economics.

The second lens with which Wealth Beyond Nations views the global economy is a moral and philosophical view of how and why individuals and groups interact with each other. Prior to Adam Smith’s Wealth of Nations in 1776, the benefits of economic activity were in the main enjoyed by elites (the aristocracies, monarchs, and churches, which were all prone to violent upheavals). Smith’s blueprint provided a process by which the masses could both contribute and benefit from participating in what he referred to as ‘a commercial society’, and it was this commercial society which self-maintained social order.

But in modern circumstances where economic production no longer needs the masses to contribute to production, how can the masses expect to participate in such a commercial society?

But even deeper, we observe that societies across the world are constructed upon a foundation of consuming material things that merely contribute to their sense of self-aggrandizement (and most often, not to their overall well-being). John Kenneth Galbraith’s seminal work in 1958, The Affluent Society, already observed that this foundation was simply unsustainable.

Consequently, if it is true and accurate to restate the central problem underpinning the global economies as being: contributions to economic production by the human masses is no longer the glue that holds societies together, as well as the observation that almost everyone on the planet is operating from outdated knowledge of how economic markets operate… then, and only then, can we begin to grasp the severity of the real problem. Then, and only then, can we begin to grapple with exploring real solutions to the real problem. Click here to read more..

Oromia: #OromoProtests:#OromoRevolution: #ABCDeebisaa: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2017 (June) June 30, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

oromoprotests-one-year-on-struggle-november-2015-2016oromorevolution-oromoprotests

Oromo Protests defend Oromo National Interest

#OromoPRotests tweet and share#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

scotiabank-toronto-waterfront-half-marathon-winner-kinde-asafa-showing-the-protest-juster

an-oromo-youth-hero-shanted-down-down-woyane-on-the-face-of-mass-killers-tplf-agazi-at-bishoftu-2nd-october-2016-oromoprotestsFeyisa Lelisa Rio Olympian and world icon of #OromoProtestsQuebec City Marathon winner, Oromo athlete, Ebisa Ejigu, replicates Rio Olympic medallist’s #OromoProtests. p3Athlete Fraol Ebissa Won the Germany 10Km race and shows his solidarity with #OromoProtests. 4 September 2016. p2oromo-athlete-tamiru-demisse-center-reacts-after-the-final-of-mens-1500m-of-the-rio-2016-paralympicoromo-oromo-athletes-tamiru-demisse-c-megersa-tasisa-l-and-sport-journalist-adugna-angasu-r-who-are-in-rio-de-janeiro-brazil-for-the-paralympic-2016-show-solidarity-in-a-world-stage-to-oromoathlete-hajin-tola-winner-of-mississauga-canken-5k-race-protests-in-support-of-ethiopias-oromo-peopleathlete-hirut-guangul-joined-the-brave-movement-as-she-won-the-womens-marathon-and-in-solidarity-with-oromoprotests-25-september-2016-this-video-is-viral-on-social-media-in-her-adoration
Oromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015Oromo Students protest @ Ambo, Oromia 25th November 2015 picture1

Gaaffiiwwan yeroo ammaastop killing Oromo People#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


Oromo Olympic marathon athlete Fayyisaa Lalisaa in the social and international media. #OrompProtests global icon. p7

the-heroes-said-down-down-wayyane-down-on-2nd-october-2016-at-irreecha-bishoftu-to-protests-mass-killings-p2oromorevolution-thefinalmarchforfreedomoromoprotests-and-fascist-tplfs-human-rights-violations-anaginst-civilians-2016-bbc-sources

Gincii, Amboo, Jalduu, Gudar, Giddaa Ayyaanaa, Mandii, Najjoo, Laaloo Assaabii, Jaarsoo, Gullisoo, Bojjii, Gujii,Dambi Doolloo, Gimbii, Naqamtee, Buraayyuu, sabbataa, Dirree Incinnii, Adaamaa, Harammayyaa, Mattuu, Baale (Robee), Madda Walabu, Walliisoo, Tulluu Boolloo, Sulultaa (Caancoo), Horroo Guduruu, Buuraayyuu, Dirree Dhawaa, Calanqoo, Ada’aa Bargaa, Baddannoo, Holootaa, Shaashee, Awaday (E. Harargee), Hara Qallo (Goro Dola, Gujii), Gaasaraa (Baalee), Bulee Hora, Jimmaa, Arjo, Heebantuu, Giddaa Ayyaanaa ,Kiiramuu, Ciroo, Dodolaa, Anfilloo (Mugii), Walqixxee, Diillaa, Bishooftuu, Finfinnee,  Yuniversiitii Finfinnee, Geedoo, Asallaa,  Shaambuu, Agaarfaa, Sibuu Siree, Kotobee, Wacaalee, Saalaalee, Machaaraa, Ammayyaa, Tokkee  Kuttaayee, Innaangoo, Baabbichaa, Laaloo Qilee, Hiddii Lolaa, .Mugii, Arsi Nagallee, Baabbichaa, Shukutee,  Baakkoo Tibbee, Jalduu, Gindoo, Buun’dho Beddellee, Grawwaa, Gaara Mul’ataa, Qarsaa, Qobboo (Dardar, Eastern Oromia), Sinaanaa (Baalee), Jimmaa Arjoo, Bojjii, Kombolcha,  Aggaaroo,Tajji (Iluu), Qilxuu Kaarraa, Baabboo Gambel, Daawoo,Tulu Milki (Warra Jarso), Hirnaa, Xuulloo,  Masalaa, Galamso, Bordode, Mi’esso, Waheel, Diggaa, Arjoo Guddattuu, Guraawa, waamaa Adaree, Shabee Somboo, Limmuu Saqaa, Amuruu (Agamsa), Daroo Labuu (Gaadulloo), Yaabelloo, Aliboo (Jaartee Jardagoo), Saasigga, Magaalaa Dafinoo, Dhumugaa, Daroo Labuu (Buraysaa) Begii (Kobor), Mardida Halo Guba (Daroo Labuu), Qassoo, Bonayyaa Boshee, Baalee  (Dalloo Mannaa), Jimmaa Raaree (Magaalaa Gobaan), Nophaa (Iluu), Bordoddee, Togowacaalee, Dooguu, Metekel (Wanbara), Asaasaa, Waabee, Heeraroo, Doguu, Quufanziq (Dadar), Boku Luboma (Miyo, Borana), Eddoo, Dirree (Ada’aa), Qilxuu Kaarraa, Shebel town, Bate, Walanchiti, Warra Jiruu,  Boolee Bulbulaa, Diilallaa, Gannat Haaraa (dodolaa)…………… 

 

Amajjii (January): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……2017

Gurraandhala (February) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28…..2017

Bitootessa ( March): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31……..2017

Ebla (April): 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30…… 2017

Caamsaa (May): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ……….2017

Waxabajjii (June): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30……….2017


 

Down! down! Down With Wayyanee! Down TPLF!

https://videopress.com/embed/Kv0UV52t?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0

https://youtu.be/D5YauwAQTgU

 

#OromoProtests: International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsens

#OromoProtests. International Community Alarmed as Ethiopia Crisis Worsensfreedom-in-the-world-2017-ethiopia-profile-not-free-and-deteriorating-situation

Ethiopia received a downward trend arrow due to the security forces’ disproportionate and often violent response to massive, primarily peaceful antigovernment protests in the Oromia and Amhara regions, as well as an emergency declaration in October that gave the military sweeping powers to crack down on freedoms of expression and association.

Ethiopia's scores in freedom in the world 2016, freedom House World Report, January 2016.

Ethiopian regime guilty of crime against humanity

 

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-31 May 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution Report 1-30 April 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 March  2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-28 February 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 January 2017

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-31 December 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution report 1-30 November 2016

Click here for #OromoProtests/ #OromoRevolution  report  1 – 31 October 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 30 September 2016

Click here for #OromoProtests report 1- 31 August 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st July – 31st July 2016 PDF

Click here for #OromoProtests Updates, 1st June – 30 June 2016 PDF

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st May 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 30 April 2016

Click here for #OromoProtests updates, 1st – 31st March, 2016

Click here for #OromoProtests updates, November 2015- February 29, 2016For Latest News click here for OromianEconomistonfacebook

#OromoProtests twitter


A Fire under Ashes: The Ongoing Struggle for Human Rights in Ethiopia

OSA: Statement on the Draft Law on Oromia’s Special Interest in Addis Ababa

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle

 

OSA: STATEMENT ON THE ATTEMPT TO ALTER THE QUBEE (ALPHABET) OROMO WRITTEN ALPHABET. #ABCDeebisaa #OromoProtests

UNPO: Oromo: Alterations of Afan Alphabet Raise Concerns About Community’s Cultural Rights

UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia

Item 4 General Debate


Human Right Council Ethiopia Releases Report On Rights Abuses Committed Under Current State Of Emergency

Indexing Ethiopia

Ethiopia anger ‘a fire under ashes’ amid state of emergency

Ethiopia Travel Warnings

COMMENTARY: ETHIOPIA’S UNSTABLE POLITICAL LANDSCAPE IN UNSTABLE REGION

GPI 2017: Peacefulness in Africa deteriorates to worst level in almost a decade. Ethiopia suffered the biggest deterioration (both within SSA and globally)

 Sidama Nation: TPLF fascist Ethiopia’s regime is destroying Sidama to erase its national identity for the first time in its history

Defend the Oppressed Peoples in Ethiopia

Ethiopia and Its Manufacturing Industry: “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”

The Hill: Ethiopia at tipping point as Congress mulls human rights bill

HRC35: Addressing the pervasive human rights crisis in Ethiopia.

Fragile States Index (FSI) 2017: Ethiopia: The Most-worsened Country Over The Past Year

Rubio, Cardin Introduce Bipartisan Resolution Calling on Ethiopia to Respect Human Rights, Open Democratic SpaceMAY 17 2017

HRW: European Parliament Demands Investigation Into Ethiopia Killings. #OromoProtes

UNPO: European Parliament Resolution Condemns Crackdown on Civil Society in Ethiopia

Why I run: I will continue to protest until the Oromo people in Ethiopia gain their freedom.

Surveillance and State Control in Ethiopia

U.N. RENEWS CALLS TO INVESTIGATE DEADLY ANTI-GOVERNMENT PROTESTS IN ETHIOPIA

Feyisa Lilesa urges world to do more to help the Oromo people (via Newsweek)

The Hill: USA doesn’t need Ethiopia in its war on terror in the Horn of Africa

WHO Director General Nominee Tedros Adhanom Represents Ethiopia’s Repressive Regime. #WHA70

AP News: UN HUMAN RIGHTS CHIEF: ETHIOPIA BLOCKED ACCESS TO PROTEST AREAS

 

Quartz Africa: Ethiopia’s humans rights problems may tank its ambition to become a global apparel center

Genocide Watch: Land Grabbing and Violations of Human Rights in Ethiopia

ESPN The Magazine: Why Olympic Silver Medalist Feyisa Lilesa Didn’t Go Home

Scholars at Risk Network: Release and drop charges against Dr. Merera Gudina

Human Rights violations in Ethiopia must be investigated by independent body, rights group

TV Link: Why the Oromo People Are Fleeing Ethiopia

Fear of Investigation: What Does Ethiopia’s Government Have to Hide?

London Marathon favourite Feyisa Lilesa amazing protest. #OromoProtests

#OromoJustice in Ethiopia: Pass HR 128

Why Is Western Media Ignoring Ongoing Atrocity In Ethiopia?

UNPO: Oromo: Violent Oppression and Disregard for Human Rights Continue as State of Emergency Gets Prolonged

Ethiopia extends emergency as old antagonisms fester

The Ethiopian state of emergency that was declared October 2016 continues to fuel outward displacement, and Ethiopian asylum seekers interviewed in Yemen, are increasingly referring to the unrest as a key reason for their migration out of the country.

 

OSA 2017: Oromo Studies Association Mid-Year Conference: Social Media and Social Movements: Leadership,Transnationalism and the Oromo Quest for Transformation

Fascist Ethiopia: Would Extending the State of Emergency solve grievances of citizens?

Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) extends its state of emergency by four months

Ethiopia’s increasing outmigration highlights wider economic and security problems

Oromo-American Citizen Council (OACC): Extension of the State of Emergency-All is Not Well in Oromia

OMN: Prof. Ezekiel B. Gebissa in conversation with Canada MP Bob Zimmer (March 29, 2017)

Oromia: OMN: Qophii Jiruuf jireenyaa Artist Dirribee Gadaa Bit 28, 2017. OMN: Interview with one of the most creative minds in Oromo music and art, artist singer Dirribee Gadaa

UNPO caught up with Shigut Geleta of the Oromo Liberation Front, one of our speakers at our conference “Women’s Inferno in #Ethiopia” co-organised with the People’s Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) and hosted by Liliana Rodrigues MEP (S&D). Mr Geleta highlights his great concern for #women‘s rights in #Ethiopia, as they are the first victims when conflict strikes.

Urgency of Addressing the Plight of Women Belonging to Vulnerable Groups in Ethiopia Highlighted at UNPO EP Conference

Oromia: Athletic Nation Report: The global icon of #OromoProtests Olympian Feyisa Lilesa (Fayyisaa Leellisa) wins the New York City 2017 Half Marathon. Mare Dibaba Wins the Lisbon City

Forbes: Ethiopia’s Cruel Con Game

Ethiopia: IN-DEPTH ANALYSIS: QOSHE GARBAGE DUMP COLLAPSE: A TRAIL OF CORRUPTION, CRIMINAL NEGLIGENCE AND COUNTLESS VICTIMS

Congressman Urges U.S. to End Alliance with Brutal Ethiopian Regime

HRW: US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails Journalists Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress

Rep. Chris Smith: Ethiopia should acknowledge its challenges and seek reasonable solutions

 

ETHIOPIA: FASCIST TPLF’S PROXY WAR THROUGH THE LIYU POLICE

Liyu police raids in Oromia testing Ethiopia’s semblance of calm

US Bureau of Democracy, Human Rights and Labor : Ethiopia: Country Reports on Human Rights Practices for 2016

Oromo Revolution echoes around the globe

The police brutalities resulted in several deaths. A death toll of 150 was recorded in Ethiopia, 32 in DRC and one in Mali.  To date, not one security agent has been prosecuted for any of the killings in the three countries. Unfortunately, this is just one of the many violations perpetrated against protestors, journalists and media organisations in Africa as reported in the maiden edition of the Freedom of Expression Situation in Africa report by the African Freedom of Expression Exchange (AFEX) compiled for the period July to December 2016.

THE MESSENGER :Ethiopia state media face scrutiny from Facebook fact-checkers

OMN: Weerara Poolisii Addaa ilaalchisee Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maal jedhu?

ETHIOPIA:  The Ethiopian Government is Plotting a War Among  the Nations and Nationalities in Ethiopia

 

HRLHA Press Release


 

""

International Human Rights Day  marks the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948. Crafted in the shadow of the horrors of the Holocaust and World War II, the Declaration gave the world the vision it needed to stand up to fear and the blueprint it craved to build a safer and more just world.  Its single premise is:   “Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”

 

Human Rights Day Message:United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein’s message for Human Rights Day 10 December 2014.

 

In observing Human Rights Day, its important to  highlight the horrific going on in 2014 in our world. The following document is the summary of horrific repression going on against Oromo people by tyrannic Ethiopian  regime:

http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/because_i_am_oromo.pdf

https://oromianeconomist.wordpress.com/?s=because+I+am+Oromo&searchbutton=go%21

” data-medium-file=”” data-large-file=”” class=”alignleft wp-image-4426″ src=”https://qeerroo.files.wordpress.com/2012/05/hrlha.jpg?w=151&h=151″ alt=”HRLHA” style=”margin: 0px 7px 2px 0px; padding: 4px; border: none; float: left; display: inline;”>February 26, 2017The  Ethiopian Somali Liyu Police led by the Ethiopian Federal government’s killing squad have been engaged in a cruel war for the past six months against the Oromo nation in fifteen districts of Oromia.   The Oromia districts that have been invaded by the two aforementioned forces are in east and east- west Hararge Zone, Eastern Oromia,  Guji,  Borana and  Bale, South Oromia zones, Southern Oromia of Oromia Regional State.


Freedom House: Freedom in the World 2017: Ethiopia Profile: Not free and in downward trends with political rights and civil liberties: Aggregate score of 12/100

UNPO: Oromo: Political Conviction Endures, while Communities Refuse to be Stifled

How should the US react to human rights abuses in Ethiopia?

Real Media Press: WHY IS ETHIOPIA’S SITUATION THE MOST UNDER-REPORTED CONFLICT IN THE WORLD?

Ethiopia: War Crimes Against the Oromo Nation in Ethiopia

African Studies Centre Leiden: ASCL worried about Ethiopian political scientist Dr Merera Gudina

Ethiopia in Crisis: What is going on now in Oromia is a massacre in the name of emergency, terrorising civilian populations

Stop Genocide Against the Oromo People: The Whole of Oromia Must Act to Stop the Agazi and Liyu Police Terror in Hararge, Bale, Borana and Gujii

IHS Jane’s Country Risk Daily Report: War Crimes: Crimes Against Humanity: The genocide against Oromo people involving Ethiopia’s Somali region police (Liyu Police), a segment of fascist TPLF’s Agazi forces

Fascism: Corruption: TPLF Ethiopia: Inside the Controversial EFFORT

AI: ETHIOPIA TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT: The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

The NY Times: OLYMPICS: Feyisa Lilesa, Marathoner in Exile, Finds Refuge in Arizona


The hero, the legend and the thinker: Oromo Athlete Feyisa Lilesa’s spectacular finish at Aramco Houston Half Marathon January 16, 2017

THE INTEREST THAT IS NOT SO SPECIAL: ADDIS ABEBA, OROMIA, AND ETHIOPIA

 

 

Mail & Guardian Africa: Ethiopia’s political ripple a big test for infrastructure-led Chinese approach

BBC: Oromia: No regrets for Ethiopia’s Olympic protester. #OromoProtests #OromoRevolution

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

Oromia: Human Rights League New Year’s Message: “It always Seems Dark Until the Sun Rises”

Oromia (Africa): Oromo Person of The Year 2016: The Qubee Generation. #OromoProtests #OromoRevolution

BBC: Africa’s top hashtags of 2016: #OromoProtests and #AmharaProtests

 Stop Your madness with Masterplan and Resolve the Master Problem

Hof-Land: Ausgestoßene im eigenen Land

ETHIOPIA: THE STATE OF EMERGENCY CANNOT BECOME THE NORM

Samantha Power, the Unites States ambassador to the United Nations (UN) has called for the release of a leading Ethiopian opposition member, Bekele Gerba

HRW: The Year in Human Rights Videos

WP: A state of emergency has brought calm to Ethiopia. But don’t be fooled.

THE HUMAN COST OF ETHIOPIA’S SWEEPING STATE OF EMERGENCY: “I NEVER WANTED TO SEE TOMORROW”

In his interview with VOA, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Tom Malinowski discussed the current Ethiopian situation and his concerns regarding human right protection. He said, “It’s a very difficult situation. The country is under a state of emergency, and a state of emergency by definition means that certain rights are suspended. Due process is suspended. And however much the government may feel that the state of emergency has brought calm temporarily to the country, it also brings with it certain risks. It risks adding a new layer of grievances to those grievances that initially led people in Oromia and Amhara to come out onto the streets. At first they were concerned about land seizures and lack of jobs and representation, all of which the government has acknowledge to be real and legitimate. But now they’re also upset about the arrests and the violence. And the longer this continues, the more those grievances are likely to build. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could delay the introduction of the reforms that the Prime Minister and the government have, to their great credit, said are necessary.” Listen the first part of VOA interview at: http://bit.ly/2h3kmYO https://www.facebook.com/us.emb.addisababa/posts/1372399152802454


 

Ana Gomes (MEP): Ethiopia: Arrest of Dr. Merera Gudina – Annual report on Human Rights and Democracy

Africa News: EU parliament writes to Ethiopian president over detained Oromo leader, Professor Merera Gudina

AU expresses concern about upcoming Summit in restive Ethiopia

Africa News: Oromia’s Olympic athlete, Feyisa Lilesa, has been named among the 2016 top 100 global thinkers by the Foreign Policy (FP) magazine.

EurActive: EU: Commission to Ethiopia: ‘start addressing legitimate grievances of your people’December 2, 2016

 

The Independent: Ethiopian opposition leader testifies to EU over lack of political freedoms – and is immediately arrested upon his return. European politicians ‘shocked’ by arrest of Merera Gudina

BBC: Ethiopian opposition leader arrested after Europe trip

WP: Ethiopia arrests top Oromo opposition politician after Europe Parliament speech

Ethiopian Opposition Leader from Restive Region Arrested


One Year Anniversary of Oromo Protests Against Land Grabs


Africa Times: #Oromo news network in U.S. works to defeat Ethiopia’s media blackout


#OromoRevolution Australian MP Andrew Wilkie the parliament speaking about the of Oromo people

https://youtu.be/mmhJ1EevSqQ


OROMIA: OMN: Gaafiif Deebii Gammadaa Waariyoo Down Down Wayane TPLF Jechuun Kan Beekamu. #OromoProtests


The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Resolution on the Human Rights Situation in Ethiopia


Ethiopia: State of Emergency Used as Systematic State Repression in Ethiopia HRLHA Press Release


Open Democracy: Ethiopia’s crisis: Things fall apart: Will the centre hold? By RENÉ LEFORT 19 November 2016


Why is the Ethiopian diaspora so influential?

The Oromo protests have changed Ethiopia

The struggle of the Oromo people has finally come to the attention of the global public conscience.

 

Newsweek: ETHIOPIA: OROMO POLITICIAN ARRESTED AFTER SPEAKING TO EUROPEAN PARLIAMENT


#OromoProtests: A year on struggle: This is a video made by Swedish students in Skara about the protests going on in Ethiopia. #OromoRevolution

Pambazuka News: Some thoughts on the deteriorating situation in Ethiopia. #Oromorotests #OromoRevolution

HRW: Will Ethiopia’s Year-Long Crackdown End?

Need for Meaningful Reforms, Accountability

Olympics dissident: Ethiopia could ‘become another Libya’

AI: Ethiopia: After a year of protests, time to address grave human rights concerns


Crossing Arms: The Plight and Protest of the Oromo in Ethiopia


State of emergency: Fascist TPLF Ethiopia’s government command post soldiers raping and killing


The Final Desperate Emergency Martial Law of Ethiopia and its Implications


“Open Letter to Government of Ethiopia” From Lotte Leicht, EU Director, Human Rights Watch. #OromoProtests #OromoRevolution #Africa


Global Journalist: Ethiopia’s State of Emergency & #OromoProtests


One Of The World’s Best Long Distance Runners Is Now Running For His Life

 


HRW: Ethiopia: State of Emergency Risks New Abuses: Directive Codifies Vague, Overbroad Restrictions. 

 An Ethiopian government directive under a state of emergency contains overly broad and vague provisions that risk triggering a human rights crisis, Human Rights Watch said  in a legal analysis. The government should promptly repeal or revise all elements of the directive that are contrary to international law.  31 October  2016.


 Ethiopia’s state of emergency silences aid workers — and some of their work


Venture Africa: WHY THE ‘PLANNED’ HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ETHIOPIA SHOULD BE A GLOBAL CONCERN. #OromoProtests


https://www.youtube.com/watch?v=JkNRF-erHls

Al Jazeera: Ethiopia ‘ruthlessly targeted’ Oromo ethnic group, report finds.

Ethiopia’s Regime Faces Precarious Times As Diaspora Plans for the Future


AI: Ethiopia: Draconian measures will escalate the deepening crisis. #OromoProtests


How Ethiopia’s State of Emergency affects Universal Declaration of Human Rights

Emergency Declared in Ethiopia but the decree means nothing to those who have lived with inhumanity worse than death.


Ethiopia’s crisis is a result of decades of land disputes and ethnic power battles


DW: New Ethiopian clampdown

Ethiopia’s state of emergency could trigger civil war and food shortage


The National Interest: Ethiopia Opens a Pandora’s Box of Ethnic Tensions


Oromia: Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo (Oromo Student Union )


Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa,  October 7, 2016


Irreecha Massacre: Bishoftu Massacre: Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) has committed war crimes and crimes against humanity in Oromia (Ethiopia) on the peaceful Irreecha ceremony- Oromo thanksgiving day, 2nd October 2016 where over 4 million celebrating the Oromo National Cultural Day at Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia.

 

Gabaasaa qindaawaa armaan gadii kan nama balaa san irraa hafeen nuu dhihaate kana obsaan dubbisaa. Sana booda wanti kaleessa Hora Haarsadeetti tahe maal akka fakkaatu hubannoo gahaa horattu.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
“Kan dhagaa darbaate ummata miti. Yeroo dheeraaf mormiin walitti fufinsaan deemaa ture. Waanuma godhan dhaban. Gubbaan helekoopitara nurra naanneessaa turan. Helekoopitarri marsaa duraa ergaa baga geessan jedhu gubbaa gad facaasaa ture. Sun kan akeekkameef ayyaana ummataaf yaadamee miti. Sodaachisaaf ture. Yeroo helekopitarichi nurratti gad siqee naannawuu umman guutuun harka wal qaxxaamursuun mallattoo didda itti agarsiisaa ture. Haalichi cimee itti fufe. Mormiin bifa adda ta’een deeme. Qeerroon guutummaan iddoo silaa Opdof isaan qabachiisu barbaadan dursite ganamumaan waan qabatteef kallattii dhaban. Karaa mormii ittiin qabaneessan dhaban. Midiyaaleen addunyaas ta’e isaan biyya keessaa bifa danda’aniin haalicha waraabaa turan. Guutummaan mormii waan tureef kallattiin dabarsu hin dandeenye. Fuuldura keenyatti faranjoota heedduu argaa ture. Waraabaa turan.

Midiyaaleen alaa carraa nu bira ga’uu hin arganneef malee gara ummata mormii irra jiruutti seenuun jiddu jidduun gaafiif deebii taasisaa turan. Qeerroon sodaa tokkoon alatti isaanitti himaa ture. Manguddoonnis akkasuma himaa turan. Mootumma shiftaa kana hin barbaannu,opdo hin barbaannu,ofiin of bulchina jechaanii ture. Ammas mormiin cimaa dhufe. Ummanni kallattii hundaan gara irreechaatti dhufu mormii dhaggeesisaa dhufa. Sagantaa gaggeeffachuu taasuma isaan hin dandeenye. Haalli kun hedduu isaan aarse. Ni boba’an. Naannolee adda addaatii qarshii kanfalaniif ummanni isaan geejibbaan fidatanis isaanitti gara gale. Mormiin liqimfamee mormitti seene. Woyaneen waan qabdee gad dhiiftu dhabde. Poolisoonni jidduu ummataa dhaabde hidhannoo hin qaban. Agaazii gara duubaatiin dhaabdee jirti. Booda irra as ba’an malee tasuma hin mul’atan ture.

Adaduma baayinni ummata gara horaa dhufu dabaluun mormiin haala duraanii caale cime. Dirreen irreechaa dirree mormii qofa taate. Kanatu isaan dhukkubse. Ummanni miliyoona heddu dirree irreechaa irratti bakka miidiyaaleen addunyaa baay’een argamanitti isaan salphise. Kanaaf maratan. Summii saamii irraan helekopitaraan gad roobsan. Ummata joonjesan. Sab booda dirreen aaraan guutamte. Agaaziin iddoo jirtuu as baate. Rasaasaan dha’amuu ummata arguu qofa taate. Boolla meetira 10-15 gad fagaatutu jidduu waraanaaf ummataa jira. Boolla kanatti baayee fixan. Lakkofsi ummata dhumee hedduu dabaluu danda’a. Rasaasa isaanii cinatti boollichis isaaniif tumseera.”
Yaya Beshir irraa


Human Rights Watch: Q&A: Recent Events and Deaths at the Irreecha Festival in Ethiopia

The genocidal massacres of Oromos at the Irreechaa Fesival: The lies of the Tigre-led Ethiopian government


UN Human Rights Briefing Note on EthiopiaOctober 7, 2016


Indian Professor in Ethiopia: An Appeal to the International Community about Human Rights Situation. #OromoProtests #OromoRevolution


African Arguments: Ethiopia: How popular uprising became the only option. #OromoProtests #OromoRevolution


BBC: Are Ethiopian protests a game changer? #OromoProtests


Aljazeera: Oromo protests: Ethiopia unrest resurges after stampede

VOA: Ethiopia Protests Continue Despite Call for Calm. #OromoProtests #Bishoftu Massacre


Ethiopia: human rights defender condemns deadliest mass murder in Oromia. #IrreechaaMassacre #OromoProtests


Ethiopia Human Rights Abuses Spark U.S. Congressional Action

Oakland Institute: After Irreechaa Tragedy, the US Must Take Action for Human Rights in Ethiopia


Ana Gomez, MEP, Statement at European Union regarding the mass killings conducted by fascist Ethiopia’s regime (TPLF) at Irreecha Oromo National Cultural celebration event in Bishoftu, Oromia where over 4 million people congregate on 2nd October 2016


Risk Advisory: Ethiopia | Assessment of government stability amid ongoing protests

The Ethiopian government is looking increasingly unstable, and the security environment in Ethiopia is looking more dangerous.


This is Africa: Ethiopia at a crossroads: apartheid, civil war or reconciliation?


ETHIOPIA’S GRADUAL JOURNEY TO THE VERGE OF CRISIS

Lelisa’s Message

A wave of protest in Ethiopia highlights the country’s history of exploitation and dispossession.


Click here  to read Daily Maverick: Ethiopia Mourns– but mourns what, exactly?

The Economist: The downside of authoritarian development: Ethiopia cracks down on protest: Once a darling of investors and development economists, repressive Ethiopia is sliding towards chaos


CCTV America: Who are Ethiopia’s Oromo and what’s behind the wave of protests in the country?

“Internet mobile irrati fayadamuuf mali argameera… akkas agodhani qeeroon Setting..more network….mobile network… access network name…. harka mirgara + kan jedhu tuqu… name kanjedhu … et.wap… APN… et.wap…. proxy…10.204.189.211… port…9028…. authentication… PAP or CHAP kan jedhu guutu… kana booda qeerroon mirgaan galte Mobile jam Tplf irraa hanu… sanan fayadama jira amaan kana.” #OromoRevolution.

 

 

For those following the Feyisa Lilesa and  in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

For those following the Feyisa Lilesa and in Ethiopia: Sifan Hassan on his demonstration – “He’s my hero.”

Athlete Sifan Hassan, the European champion – “I’m Oromo and Feyisa is my hero” 

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FSh-3BhStODe.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2de287767684ac%26domain%3Dorom

Fayyisaa Leellisaa goota Oromoo

https://videopress.com/embed/7vGBHiNV?hd=0&autoPlay=0&permalink=0&loop=0


https://youtu.be/fI4k2kCxdYk

https://www.youtube.com/watch?v=TWfvdxZ2MEs


Godina Wallagaa Yuniversiitii Wallaggaa Keessatti Loltooti TPLF Barattoota Eebbifamuuf Jedhan Doorsisaa Jiru Jedhu Barattooti.

IMG_20170629_220602Waxabajjii 29,2017/Yuunversiitii Wallaggaa keessatti sirna eebbifamtoota bara kanaa irratti diddaan ka’uu. mala jechuun Wayyaaneen baratoota ba’aaf gala dhorkaa jiraachuu Qeerroon gabaase.
Mootummaan gita bittuu abbaa irree Wayyaanee baratoota mooraa yuunversiitii wallaggaa keesssa jiran maqaa eebba bara kanaa irratti mormii kaasuu jedhuun shakkii fi muddamsuu keessa seenuudhaan humna waraanaa guutummaa mooraa yuunversiitii Wallaggaa fi naannoo ishee irra qubsiisee baratoota moorichaa  ba’aafi gala dhorkaa akka jiru maddeen qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa irraa gabaasan. Continue reading 


Godina Arsii Aanaalee Shirkaa fi Gobbessaa Keessaa Oromoonni Heddumminaan Waraana TPLFn Qabamuun Hidhaatti Darbamaa Jiru.

because-i-am-oromoWaxabajjii 30.2017/ Godina Arsii Aanaa Shirkaa Magaalaa Gobeessaa keessatti Dargaggoonni Oromoo hidhamaa jiru. Godina Arsii Aanaa Shirkaatti Ayyaana Iidalfaxriitti Ummanni Akka mormii godhuuf waamicha karaa adda addaatin godhaa turtanii jirtu jechuun Ilmaan Oromoo mana isaanitii guuramuun hidhatti darbatamaa jiru. Akka gabaasni Aanicharraa nu gahe addeessutti dargaggoonni hanga ammaatti mana hidhaatitti darbataman Muhammad Jabboo Aliyyii, Huseen Amaan Gaaradoo, Turaa Jamaal Waakkannee, Ibraahim Jamaal H/ Hasan, Reeduwaan Sh/ Amiin Turee, Awwaloo Ahmad Aloo , Abdii Muhaammad Jamaal, Mahdii Muhaammad Amiin kanneen jedhaman kan keessatti argaman ta’uu maddeen keenya Shirkarraa gabaasanii jiru.

Kana malees Godina Arsii Aanaa Shirkaatti Dubartoota walitti qabdee Durgoo Qarshii 50 guyyaan kaffalaaafii Dubartoota doorsisaa jirti.19366239_682332708641349_5389908550204486148_n

Akka gabaasni achii nu gahe ibsutti dubartoonni maatii isaanii Akka deeggartoota ABO fi Qaamolee siyaasaa kamiituu hin Continue reading 

 

Artistooti Oromoo Beekamoon Lama Loltoota Wayyaaneen Butaman.

Waxabajjii 28,2017 /Godina Shaggar Kaabaa Kaabaa aanaa Giddaatti weellistoonni Oromoo lama butamanii jiru. Weellistoonni kun

 1. Mogoroo Jifaarii fi
 2. Shimallis Abbaabuu

Jedhaman,weellistoonni kun kana duras magaalaa sulultaatti ukkaamfamuun Wajjira poolisii Sulultaatti ergi guyyaa muraasa dararaamanii booda gad lakkifamii turan ammas marsaa lammaffaa,Godina Shaggar  kaabaa aanaa giddaatti ukkaamfamuun wajjiraa Poolisii aanaa giddaa keessatti dararaamaa jiraachuu gabaasni Qeerroo Giddaa ni addeessa. Continue reading 

 

Godina Lixa Shaggar Magaalota Gincii fi Amboo Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Waxabajjii 26/2017 Gidduugaleessaa Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Magaalaa Ginciitti Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo M/B Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaan finiinee itti fufee jira . Gabaasaa dabalataan Walitti deebina.  Continue reading 


Godina Oromiyaa Gara Garaa Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Waxabajjii 25,2017/Guyyaa Har’aa Ayyaana Iidaa Alfaxrii salaata  Duraa fi boodattis Godinaalee Harargee Arsii fi Baalee keessatti Mormiin balaleffanna Mootummaa Abbaa Irree wayyaanee godhamaa jira.waraanni wayyaanees daandii marsee akka cabbiitti gadi naqamee ummata harka wal Qaxxaamursee mormii godhaa jiru daawwataa jira . Continue reading 


 

 

 

 

 

Jijjiramu tartiiba Qubee Afaan Oromoo ni mormina: Baratoona Amboo. #ABCDeebisaa #OromoProtests

Oduu OMN

(AMBOO, Oromiyaa,  Waxabjj 15,2017) –  Tartiibni qubee Afaan Oromoo jijjiiramuu hin qabu jechuun diddaan barattoota Amboo ammas akkuma itti fufetti jira.

Gareen komaandipoosti barattoota reebuudhaan mormii isaanii bittinsuullee barattoonni OMN tti himan.

(Usmaan Ukkumee)

Magaalaa Ambootti bifa haarawaan mormii fi diddaan erga jalqabee torbaan tokko laakkofsisee jira. Loltoota Agaaziitiin haga ammaatti lubbuun barattoota lamaa yoo darbu, 50 ol hidhamuun ni yaadatama.

Guyyaa hardhaa Waxabajjii 15 bara 2017ttis barumsi akkuma dhaabbatetti jira. Gareen komaandipoosti wayta barattoonni mana barumsaa deemanitti akka isaan hin barannee taasisaniiru.

Jiraattota dubbifne akka jedhanitti hardhas barattoonni bifa haaraan mormii dhageesisan. Ka’umsi mormii isaanii tartiiba qubee Afaan Oromoo jijjiramuuf karoora dhihaate irratti akka ta’es dubbatanii jiru.

Dhimma kanarratti barattuun nuti dibbinfe akka jettutti guyyaa hardhaa osoo isaan mormii geggeessaa jiranii loltoonni Agaazii reebicha irratti raawwachuun addaan bittinsuu ni dubbatti.

Loltoonni Wayyaanee konkolaataa heddutti fe’amanii magaalaa Amboo keessa ori’aa akka jiranis nuuf himteerti.

Barattoonni kunniin reebamuun mooraa mana barumsaa keessaa waan baafamaniif barumsi dhaabatee akka jirus ibsitee jirti.

Haga ammaatti barattoonni hidhaman meeqa ta’u laata gaaffii jedhuuf barattuun tun yoo deebiftu, konkolaataa sadiin qabamanii waan hidhamaniif lakkofsaan beekuun rakkisaadha.

Kana malees barattoonni hagi tokko magaalaa gadi dhiisanii baadiyatti baqataniiru. Barattoonni kutaa 10ffaa fi 12ffaa ammoo qormaata xumuranii gara maatii isaanitti deebi’aniiru.

Mana hidhaa magaalaa Amboo fi buufata leenjii poolisii Oromiyaa Sanqalleetti kanneen hidhamanis heddu ta’uu nutti himtee jirti.

Loltoota Wayyaaneetiin wayta ammaa kana guutumatti nagaa fi tasgabbiin dhabameera kan jettu barattuun magaalaa Amboo tun rakkoo kana irra aanuuf ammoo gaaffiin ummata Oromoo deebii argachuu qaba.

Ba’aa gabrummaa Wayyaaneen nurratti feetee jirtu ufirraa qaarisuu qofatu fala jechuun ni dubbatti.

Barattoota barumsa isaanii hordofuudhaaf gara mana barumsaa deemanitti danqaa uumuun loltoota Wayyaanee haarawa akka hin taane himtee, inni ammaa garuu sodaa jabaadhaan kan guuttameedha.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=77lncWiN9m8

https://www.youtube.com/watch?v=-K2bicc64kE

https://www.youtube.com/watch?v=-FUpz8k3efw

https://youtu.be/lsbFeC2bi3Y

https://www.youtube.com/watch?v=TtpZzMsqDVE

Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.

Waxabajjii 11,2017/ Marii maqaa Egzibiishinii fi maqaa badhaasa gootota misoomaa badhaasna jedhuun magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa ture irratti hookarsii fi diddaan gootowwan Qeerroo magaalaa Naqamteen dhalachuun himame.
Mootummaan goolessituu Wayyaanee godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti maqaa badhaasa goototota misoomaa badhaasna jedhuun erga guyyaa gaafa jimaataa irraa kaasuun uummata magaalattii walitti qabuun uummata nagaa dhorkuu ittuma fuftee jirti. Sirni wayyaanee kan hundeen isaa holola kijibaa fi hannaan kan gad dhaabbate guyyaa har’aas godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee staadeemii magaalaa Naqamtee keessatti uummata nagaa walitti qabuun holola misoomaatiin uummata leeqaa afanffajjeessaa oole jira.Sobni yoomiyyuu sobuma.

Murni atakkaaroon kijibaan biyya bulchaa jiru Haayile Maariyaam Dassaaleeny fi Gootowwan Qeerroon magaalaa Naqamtees diddaa sirna Wayyaaneef qaban irraa kan ka’an guutummaa uummata walitti qabamanii jiran gidduutti wallee warraaksaa jalqabuun addaan fashaleessanii jiru.Kanumaan wal qabatees dargaggoonni 4 reebicha waraanni sirna wayyaanee irratti raawwataniin miidhamanii jiru.Dargaggoota kanneen ammaaf maqaaf suuraan nun geenye.Akkuma arganneen isin beeksisna.


Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Wayyaanee OPDOn Sababaa Jijjiirraa Qubeen Ummata Gidirsaa Jiru.

Waxabajjii 11,2017/Wayyaanee OPDOn Godina Arsii Aanaa Hanqooloo Waabeetti Dilbata har’aa gandoota hundatti Barattoota fi Maatii barattootaa walitti qabdee Qubaan hin jijjiiramne umnoota Ummata Fincilaaf kakaasuu fedhantu akkas jedha malee Tartiibni  Qubee hin sirreeffama jedhe malee Qubee hin jijjiira hin jenne mootummaan jechuun ummatatti kijibaa jiraachuu maddeen Qeerroo gabaasanii jiru.


Waayeen Jijjiirraa Tartiiba Qubee Dabballoota Wayyaaneetiif Hojii Baasee Jira.

Waxabajjii 10,2017/ Shirri Wayyaaneen Tartiiba Qubee jijjiiruu jettee asiin baate. Wayyaanefii Ergamtuu Tigree OPDO rifaatuu guddaa keessa galchuun godinaalee hundatti ummata yaaftee qubeen hin jijjiiramne hin jijjiiramus jettee ololaa jiraachuun dhagayamaa jira.Bifuma kanaan Godina Arsii Aanaa Amiinyaattis maatii Barattootaa walitti qabdee Qubeen jijjiirame jechuun Kan Biyya keessaa fi Alaa hafarfamaa jiru kijiba kanaafuu ummanni keenya Oduu akkasiitif gurra hin kenninaa jettee itti kijibaa jiraachuu maddeen Oduu keenya Aanaa Amiinyaa irraa nuuf gabaasanii jiru


Wayyaaneen TPLF Raga Baatota Sobaa Maallaqaan Bitataa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Waxabajjii 10,2017/ Wayyaaneen Ummata Mallaqaan bittee Ragaa Sobaa Qeerroo Karaa nagayaatiin Falmaa turerratti ragaa baasisaa jirti.Haaluma Oromiyaa guutuu keessatti godhaa jirtuun Godina Arsii Aanaa Balee Gasgaar keessattis Qeerrorratti Ragaa bahaa jettee warra isiin mallaqaan bitte keessaa muraasni kanneen maqaan isaanii barruu armaan gadii kanarratti argaman ta’uun beekamee jira

Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aa Keessaa Dargaggoonni Sabboonoo Waraana TPLFn Qabamaa Jiru.

Waxabajjii 10,2017.Dargaggoo Oromoo Jibriil Sammaan FXG Godina Arsii Aanaa Roobee Magaalaa Roobee Diida’aatti Bara darbe gaggeeffamaa ture adda dureedhaan kan hoogganaa ture isa jechuun wayyaaneen ji’a Sadeetii oliif barbaadaa erga turtee jirti.haata’u malee humnoota barbaacha isaa irratti bobbaafte heddummeeffachuun guyyaa kaleessaa harka diinaa galee jira.Dargaggoon kuni Loltuu raayyaa ittisa biyyaa ta’ee waggaa Afuriif hojjatee loltummaa dhiisee hojii dhuunfaa isaa hojjachuun jiraachaa kan ture ta’uunis ni yaadatama Yeroo Ammaa gara ma’aakalaawii geessaa jiraachuun maddeen keenya gabaasanii jiru


https://www.youtube.com/watch?v=irtouh5L-do

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q6maJ5yH9w

https://www.youtube.com/watch?v=pYb3YxWeEx0

https://www.youtube.com/watch?v=JRMsEnuMXek

 

 


(OMN, Ambo wax 8, 2017) – Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwaan magaalitti guyyaa har’aa mormii jabaa gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalaa sanaa tokko OMNtti himan.
Baarataan Yuuniversiitii Amboo tokkos gaaffii fi deebii AFP waliin taasiseen dhiibbaan akka sabatti nurratti gaha jiru jabinaan mormii akka itti fufnu nu taasisa jedhe.

Barattoonni mana barumsaa Qophaa’inaa Amboo fi qeerroowwan magaalaa Amboo mormii jabaa moootummaa wayyaanee irratti qaban guyyaa har’aa Waxabajjii 8, bara 2017 gaggeessa oolu isaanii jiraataan magaalitti OMNtti himan.

Barattoonni guyyaa har’aa mormii gaggeessatti oolan kunneen, barattoota kutaa 12ffaa barachaa turanii, guyyaa har’aa kanneen qorumsa seensaa Yuuniversiitii akka biyyittitti kennama ture warreen xumuranidha.

Barattoonni kunneenis tahee qeerrowwan Amboo, gaaffiin Oromoo deebii gaha hanga hin argannettii, sochiin warraaqsaa gara bilisummmatti taasisatti jiru jabinaan itti fufuna, duubatti hin deebinu jedhan.

Itti fufuun, mootummaan wayyaanee OPDOtti dhimma bahuun nu callisisuuf yaaluus, hanga gaaffiin saba keenya deebii quubsa argatuttii falmaa keenya jabaatee itti fafa jechuu isaanii jiratan Amboo dabaluun OMNtti himan

Mootummaan wayyaanee sagantaalee kanneen akka warraaqsaa diinagdee, carraa hojii dargagootaaf uumuu kan jedhuuf faayidaalee muraasa nuti dhadheessatti jiras jedhan.

Oduu wal fakkatuun madda oduu Azyaansi Firaansi pirees-AFP barataa Yunivarsitii Amboo tokko dubbisuudhaan haala rafamaa siyaasaa biyyaa Itoophiyaa waliin wal qabaate nageenya fi tasgaabbii amansiisaan akka hin jirees gabaaseera.

Akka gabaasa AFPtti, rakkinni nageenya fi tasgaabbii moora yuuniversiitii Amboo keeessattis tahe dhaabbiilee barnoota biyyitti keesuma immoo Oromiyaa keessatti bal’inaan jiraachuu saaxileera.

Barattoonni hedduun yakkaa tokko malee, manneen barnoota irraa uggurama fi ari’ama akka jiran kan dubbate barataan kun, daran hammachuun sarbaminsa mirgaa nammoomaa, sochii warraaqsa sabicha ammas bifa haaraan akka ka’uu taasisa jedheera.
Dhuma irrattis barataan Yunivarsitii Amboo kun ammas taanan mormiiin ummatta Oromoo jabinaan itti fufa jechuun AFP himmeera.
(Itichaa Guddataa)

“Abbootin Gadaa Hora Arsadiitti Faloo ummata keenya du’eef goona jechuun Arsaditti wal gahanii Gumaa ummata keenya dhume Rabbii nuuf haa baasu jedhan. Faloon keenya kan gumaa ijoollee teenya baasu fi kan bilisummaa teenya dhugoomsu jechuun eebba bal’aa kennan Abbaa gadaa dabalee jaarsoliin eebba eebbisan hunduu.” Jawar Mohammed, Waxabajjii, 8, 2017.


Qubeen Afaan Oromoo Qabsoon Argame Qabsoon Tikfama.

Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. Dhabama aadaa, afaanii fi seenaa ummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfatuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul’isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne, ittiin hin hojjatamnee fi ittiin wal hin quunnamamne taasifamuun dhabamaatti dhiheeffamaniii turan.

Bittootni eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf yaalii ol aanaa godhan illee beektotni Oromoo garuu matayyaanis tahe gareen dhabama irraa hambisuuf gumaachi godhan ol aanaa dha. Afaan Oromoo afaan quunnamtii qofa osoo hin taane Afaan hojii fi barnootaa akka tahuuf yaaliin baroota dheeraaf adeemsisan milkaa’ee Afaan hojii fi kan barnootaa kan tahe waggoota 26n dura bara 1991 keessa tahuunis ni yaadatama. Continue reading 


Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Adamoo Waraana TPLF Jalaa Miliquun Biyyaa Bahe.

Waxabajjii 6/2017 Barataa Medicine Waggaa 6ffaa Yuunibarsiitii Jimmaa fi Barreessaa Kitaaba ‘’Hidhaa Moo Hidhannoo?’’ jedhu kan barreesse barataa Falmataa Bayeechaa Hundee yeroo dheeraaf humnoota tikaa fi Waraana komaandii Poostii wayyaaneetiin ajjeechaaf barbaadamaa kan ture afaan Diinaa jalaa miliqee bahee jiraachuu madden Qeerroo gabaasan. Barataa Falmataa Bayeechaa Hundee Gamtaa Barattoota Oromoo GBO bu’uuressuu fi hanga hoogganuutti illee gahee guddaa nama qabudha.
Sabboontota dargaggoota Qeerroo Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa Ebla 11/2014 irraa eegaluun bifa qindaa’een qabsiisan keessa nama tokko ta’uun beekamaadha. Continue reading 

 

OPDOn Tartiiba Qubee Afaan Oromoo A B C D….Z Ture Jijjirte!

Baarentuu Gadaa Irraa

Image result for ABCD oromoBiiroon Barnoota  OPDO Oromiyaa keessatti tartiiba qubee Afaan Oromoo A B C E F….Z   ture  jijjirudhaan  tartiiba haaraa L irraa eegalu uumee kitaaba barnootaa maxxansee barsiisuu eegaluun wal qabatee gutummaa Oromiyaa keessatti  ummanni Oromoo keessumaa barattoonnii fi barsiiftonni mormii guddaa muldhisaa jiru.

Akka gabaasa kanaatti  biroo barnoota Oromiyaa kena jedhamuu fi kan jalee wayyaanee OPDOn hogganamu  jiru  qormaata gahaa fi sababa  ifa ta’e osoo lafa hin kaa’iin  tartiiba qubee faaan Oromoo waggota hedduuf, Odoo OPDOnuu hin ummamin hojiirra oolaa ture  tartiiba isaa faalleessuun isa ummanni Oromoo fi saboonni kuunilleen ittiin beekan A B C D…..Z jedhu jijjiruun  ka’uumsa isaa L.. …..taasisuun kutaa 1- amma 8tti  kitaaba maxxansee barsiisuu eegaleera.

Jijjiramuu  tartiiba qubee afaan Oromoo  kanaaf sirnichis ta’e ogeeyyiin afaanii amma ammaatti ibsa ballaa fi sababa isaa kan lafa hin kaa’iin yoo ta’u; Barattonnii fi barsiiftonni manneen barnootaa  adda addaa gutummaa Oromiyaa keessa jiran deemsa kana ifatti balaaleeffachaa akka jiran gabaafameera. Continue reading 


 

https://www.youtube.com/watch?v=GjN989mHVCQ

https://www.youtube.com/watch?v=rkRjcE2mcDQ

https://www.facebook.com/caltuu.muhammed.7/videos/1950069235227195/

ETHIOPIA SHUTS OFF MOBILE INTERNET NATIONWIDE WITHOUT EXPLANATION

 

Sidama Nation: Fichee- Cambalaalaa New Year Revelation June 29, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment


The Sidma are one of the ancient and indigenous  Kemetic (Kushitic) African people. They are the 3rd largest nation in Ethiopia. Fichee- Cambalaalaa is the UNESCO registered heritage festivity simbolizes the Sidama nation New Year and national event. The Sidama people celebrated the 2017 event colorfully  on 21st and 22nd June in Hawasa (the Sidama people capital) and all over the Sidama Land.

Here is the report (video)  from Oromia Media Network (OMN) in Afaan Oromoo:


Fichee-Chambalaalla, New Year festival of the Sidama people

Inscribed in 2015 (10.COM) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

© 2014 by the Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage (ARCCH)

Fichee-Chambalaalla is a New Year festival celebrated among the Sidama people. According to the oral tradition, Fichee commemorates a Sidama woman who visited her parents and relatives once a year after her marriage, bringing ”buurisame”, a meal prepared from false banana, milk and butter, which was shared with neighbours. Fichee has since become a unifying symbol of the Sidama people. Each year, astrologers determine the correct date for the festival, which is then announced to the clans. Communal events take place throughout the festival, including traditional songs and dances. Every member participates irrespective of age, gender and social status. On the first day, children go from house to house to greet their neighbours, who serve them ”buurisame”. During the festival, clan leaders advise the Sidama people to work hard, respect and support the elders, and abstain from cutting down indigenous trees, begging, indolence, false testimony and theft. The festival therefore enhances equity, good governance, social cohesion, peaceful co-existence and integration among Sidama clans and the diverse ethnic groups in Ethiopia. Parents transmit the tradition to their children orally and through participation in events during the celebration. Women in particular, transfer knowledge and skills associated with hairdressing and preparation of ”buurisame” to their daughters and other girls in their respective villages.  Click here to read more.

 

 

 

UK Appeal Court to rule on Zambian pollution case next week June 28, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment
Court of Appeal hearing next week in legal claims against mining giant Vedanta on behalf of 1,826 Zambian villagers
The Court of Appeal will next week hear legal arguments on behalf of 1,826 Zambian villagers in their legal action against UK mining giant Vedanta Resources Plc and its Zambian subsidiary, Konkola Copper Mines (KCM).
 
The Court of Appeal hearing will take place in London from Wednesday 5 July and is expected to finish on Friday 7 July. The judgment from this hearing will play a significant role in defining the future liability of multinational companies for alleged human rights and environmental abuses abroad.
 
The villagers allege that their land and livelihood has been destroyed by the pollution from the Nchanga Copper Mine owned by Vedanta Resources PLC through their subsidiary KCM. London based lawyers for the Zambian villagers, Leigh Day, will argue that the English Courts are the only route for their clients to achieve justice against the mining giants.

Source: UK Appeal Court to rule on Zambian pollution case next week

Human Rights League: Ethiopia: The Charade of Democracy, Rule of Law, and Justice in the Oromo Nation in Ethiopia June 27, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

 

Ethiopia: The Charade of Democracy, Rule of Law, and Justice in the Oromo Nation In Ethiopia
__________________________________
The OPDO is primarily accountable for the human misery against the Oromo Nation
When the current Ethiopian government seized power in 1991, the suffering of nations and nationalities that had happened for over a century in Ethiopia hoped for its end, and freedom, justice, and equality under genuine democracy- as promised and put on paper by the Transitional Government of Ethiopia (TGE)- would prevail.
The TGE’s “Transitional Period Chapter of Ethiopia, 1991” was a period of hopefulness, the beginning of a democratic and accountable system in which the people would be empowered and able to hold their leaders to account. The Transitional Period Chapter allowed all nations and nationalities have equal rights and be allowed to send their political organizations to take part in the transitional government’s parliament.
However, following the broad and multi dimensional promises declared in the Transitional Period Chapter, hopes of progressing along a reformist democratic path appear to be slipping back and promises have receded.
Members and supporters of political organizations assumed in the TGE including members and supporters of Oromo political organizations have been taken to prisons, killed, abducted and human rights violations have become rampant all over Oromia under the so called “Peaceful and Democratic Transitional Government of Ethiopia”
a new democratic system of Ethiopia.
At the beginning of 1992, genuine Oromo political organizations which had been part of the formation of the so-called Peaceful and Transitional Government of Ethiopia (TGE) have been forced to leave the TGE without preconditions. As the genuine Oromo political organizations left the TGE, their members and supporters have been targeted and many have been killed, abducted, and forcefully disappeared and other thousands have been arrested by TPLF militias using the surrogate organization OPDO as a finger pointing to their fellow Oromos.
The Tigray People Liberation Front (TPLF) formed the surrogate Oromo Organization in 1991 when they realized that the military government was failing to use them to penetrate into Oromia (south) from their homeland Tigray (North). The OPDO was created and programmed to serve its master (TPLF) by a remote operation. Over time, the TPLF leaders have strengthened their hold on power, entrenched themselves and built up enough confidence in walk freely into the invaded nations and nationalities’ territories. In doing this, the TPLF showed to the world community that peace and justice had been secured in all corners of the country. Western states, including the UK & US governments who were the leading supporters of the TPLF, backed it to silence citizens who demanded peace and equality in the country.
The TPLF led TGE have been able to play on Western funding governments and organizations’ security concerns in the Horn of Africa, especially as the civil war in the neighboring country Somalia became a threat to the security of the Horn of Africa Region.
After The US Embassies bombing on August 7, 1998 in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania,
( make it “ US Embassy’s” in the link) and the September 11, 2001, Terrorist attack on the New York World Trade Center Towers, the “War on Terror” and fear of instability became greater drivers of Western policy than encouraging the rule of law and democratic freedoms around the Horn. The EPRDF government claimed that it is the strongest military force in the region and continued, as a result, to garner substantial budgetary and military support especially from the US government.
The financial aid the EPRDF collected from the Western states, including big financial support from the US government, enabled it to entrench power at home to dehumanize its citizens who tried to exercise their constitutional rights of assembly, free speech, and peaceful protests. The Oromo, the largest nation in Ethiopia who could not detach itself from subjugation by its northern neighbor rulers for over 1.5 centuries, again became victims under the EPRDF regime.
As history repeated itself, the TPLF came to Oromia under the cover of the surrogate Oromo organization, the OPDO. This surrogate group, most of whose members were non-Oromos, opened the door to the TPLF militias who have killed thousands, abducted many, forcefully kidnapped and arrested millions of Oromos in the past twenty plus years.
The OPDO helped the TPLF not only to incarcerate Oromo nationalists, but also collaborated with the invaders in killing, abducting, and forcefully disappearing thousand of thousands of Oromos who demanded democracy and self-determination in the past twenty-six years, demands that turned into the Oromo social movement of 2015-2016. The Oromo nation’s social movement was the continuation of the Oromo youth revolt against subjugation (Qabsoo Didda Gabrummaa) was created in 2005.
The Oromo student movement against the regime was officially started in 2005 in Ambo town, West Shewa, in November 09, 2005 by students of the Ambo High School who staged a peaceful demonstration against inequality and injustice in Oromia. At least five students were reported killed, including students Jagama Badhane and Kabbada Badhassa, and a younger female student, and the police killed at least two more) at a protest rally in response to Jagama’s death.
The struggle of Oromo youth spread to all high schools, colleges and universities in Oromia and Oromo students expressed their grievances in different schools in different days with peaceful demonstrations, demanding non-discrimination at school, and the rights of free speech and assembly.
Since the Oromo youth revolt against subjugation was officially started, until the great Oromo social movement broke out in 2015, several high school, college and university Oromo students have been killed, incarcerated, and forcefully disappeared.
The inspiring news from Ginch town, the small town in the south-west Showa zone, and its courageous action and struggle for real democracy and respect for the rule of law and human rights attracted the attention of million Oromos to continue with their demands despite the fact that several students were killed during the students’ peaceful protest in 2014 all over Oromia Regional State schools and universities.
The Oromo nation’s peaceful demonstration started in 2015 and spread all over Oromia and received the attention of the world community and was reported widely. During the continued demonstration in Oromia between November 2015-Octber 2016, over 2000 Oromos have been killed, hundreds of thousands have been incarcerated and other thousands have been forcefully disappeared in different places at different times,.
The protests continued vigorously until the October 2, 2016 tragedy in which over 700 innocent Oromos in one day were massacred by the TPLF killing squads at the Oromo Irrecha festival /Oromo Thanksgiving day celebration. The Federal government of Ethiopia had demonstrated its cruelty against the Oromo nation by shooting into the crowds. The inhuman and terrorist acts of the government escalated the tension between the government and the protesting Oromos, government and government-linked properties were destroyed, and around 600 more Oromos were killed and others were taken to prisons including to military camps.
The government of Ethiopia was forced to declare a state of emergency to silence the Oromos’ anger; on October 8, 2016, a state of emergency was declared for six months.The six month state of emergency was used for more killings, imprisonments, raping and forceful abductions of Oromos from their homes or villages.
Irrecha Festival /Oromo Thanksgiving Day Massacre (October 2, 2016), The Unforgoten Day in Oromo History
For example, on November 6, 2016 at 5:00 am, three brothers- Marabu Jamalo, Abdissa Jamalo and Tola Jamalo- were killed in cold blood by the TPLF killing squad Agazi force in their home in Eastern Arsi Zone in Shirka district. Their father Mr. Jamalo Hussein said “my children have been killed by the fascist government killing squad, Agazi, not because they stole or did anything wrong, but only because they are Oromos”.
Hailu Ephrem , a sixteen- year old boy and Ibsa Runde, a seventeen year old boy were killed while playing in their area.They have been killed for no apparent reason- except perhaps that the psychopathic killing machines called Agazi have to kill Oromos to satisfy their masters’ orders. The mother of Hailu Ephrem, Mrs Tadelu Tamama, a mother from Dembidolo, Welega (Oromia region of Ethiopia) told VOA Afaan Oromo service radio “After the soldiers shot and killed my son in front of me “They told me to sit down on my dead son’s body”.
To continue with its crimes against humanity, the Ethiopian government extended the state of emergency for more four months until August 2017.
Due to this multi-phase reality of institutionalized violence and impunity in Ethiopia, the numbers of Oromos fleeing their homeland, (at least 100,000 per year) and trying to cross from neighboring countries into Europe are increasing from year to year. This has resulted in many drowning deaths in the Mediterranean and Gulf of Aden repeatedly.
Perpetuating Injustice Against the Oromo nation Under the Guise of Democracy
The Oromo People Democratic Organization (OPDO) is primarily accountable for the human miseries in Oromia in the past quarter century.
As history repeats itself behind the multi-generational reality of institutionalized acts of repression, killings, discrimination, and evictions from livelihoods committed against the Oromo nation, Oromo individuals and groups were/are the major role players collaborating with the invaders.
These Oromo groups who were created by non-Oromo political organization to collaborate with them are powerless and used simply as an instrument to harass supporters and members of independent political organizations, and nationals in Oromo community. The OPDO members repeatedly claim they are representing their people in one or another.
OPDO, the surrogate of the TPLF, claimed that it represented the Oromo nation from its first day of creation as a part of a multinational political organization, the Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF). However, in the past twenty-six years of federalism, the Oromo people have witnessed when the OPDO served the TPLF, acts of repression, torture and crime against the Oromo nationalists followed. In Oromia, the OPDO collaborated with TPLF securities to spy on the people.
The Federalist system in Ethiopia is a nominal designed system to influence the world community that Ethiopia is moving towards democracy and rule of law.
Both the Ethiopian Constitution of 1995 article 8 (1) and the Constitution of the Regional State of Oromia 1995 article 8 (a) declared simultaneously;
“ All sovereign power resides in the Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia”,.
and “sovereign power in the Regional State of Oromia resides in the people of
Oromo Nation”
As the nations and nationalities in Ethiopia know, the nations and nationalities’ constitutional rights which have been enshirined in Federal and Regional States Constitutions were only meant for the political consumption for the Tigrian People Liberation Front (TPLF). In the past twenty- six years, all regional government and different department offices, including the regional administration head offices, have been controlled by the TPLF direct assigned members.
The OPDO, who are loudly voicing the sovereignty of their government under the guise of democracy, could not save the lives of thousands of Oromo from killings, abductions and forceful disappearances over the past twenty- six years.The domination of the TPLF in Oromia Regional state and their committing crimes against humanity in the Oromo nation in the past twenty six years could not make OPDO free from the atrocities committed in Oromia. The OPDO authorities have been collaborating with the TPLF security agents to assassinate Oromo nationalists, to dismantle Oromo independent political organizations, to disable Oromo independent institutions,and etc. OPDO officials from top to bottom in the past and present, Oromia members of parliament in the past and present are all primarily accountable for those who have been killed, disappeared, tortured, whose lands have been taken and whose families have been scattered – for all the miseries impacts the Oromo people have faced and are still facing.

Famine: Deadly malnutrition crisis in Ethiopia with malnutrition reaching alarming levels June 27, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Ethiopia: Deadly Malnutrition Crisis in Somali Region


MSF News, June 26, 2017


 

 

An acute humanitarian emergency is unfolding in Ethiopia’s Somali region, with malnutrition reaching alarming levels, the international medical organization Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) said today.

MSF teams in the region’s Doolo Zone report 67 deaths of malnourished children so far in June.

“The numbers of young children with severe acute malnutrition in Doolo Zone are the highest our teams have seen in the area in the 10 years we have worked in the region,” said Saskia van der Kam, MSF nutritional adviser.

MSF teams, working alongside Ethiopian health authorities, have set up 27 outpatient therapeutic feeding centers and four inpatient therapeutic feeding centers to treat children with severe malnutrition. In the locations of Danod, Lehel-Yucub, Wardher, Galadi, and Daratole, MSF teams have treated 6,136 children under five for severe acute malnutrition since January. By comparison, MSF treated 491 children in these areas for severe acute malnutrition during the same period in 2016—a more than tenfold increase.

In the first two weeks of June alone, 322 severely malnourished children were admitted in the four inpatient feeding centers supported by MSF. Despite all medical efforts, 51 of these children did not survive. The total number of deaths among children in June has risen to 67.

“The deaths of these children show the gravity of the situation,” said van der Kam. “What we are seeing is a humanitarian emergency.”

Thousands of People are Fully Dependent on External Aid

The malnutrition crisis comes in the wake of two failed rainy seasons. Many people have seen their livestock die because of the drought, which has forced them to abandon their traditional nomadic way of life. They have settled in informal camps, where they do not have enough food and safe water to survive.

“When the drought came, our animals died so we could no longer stay in the bush,” said Fardausa, a local woman who brought her three-year-old granddaughter, Maida, for treatment to one of the MSF-supported therapeutic feeding centers. “I have never seen a situation like this. We had animals that gave us everything we needed. Now we have nothing and our children become sick and die.”

Droughts are nothing new for people in this area. The mainly pastoralist population knows how to adapt to avoid losing as few camels and cows as possible until the next rains come. But after two failed rainy seasons in a row, many can no longer cope and are now totally dependent on external aid.

“Our teams are seeing entire communities left without milk, as most of their animals have died,” said Karline Kleijer, MSF emergency program manager. “Without their animals, they no longer have a source of income or the means of transporting food and water when on the move. People are knocking on our doors begging for food.”

Malnutrition Soars as Food Aid Runs Short

People in the camps have been receiving food aid and the regional government has been providing cooked meals in most of the informal camps. However, supplies of food are insufficient for the high number of displaced people in need and are now running out.

“In the last week of May, the distribution of cooked food was halted, and the monthly distribution of dry food rations was delayed, leaving large numbers of people without any food at all,” Kleijer said.

More concerning, the World Food Program has warned that its supply of emergency food aid for the Somali region will run out at the end of July, leaving 1.7 million people even more vulnerable to malnutrition.

MSF Urges Donors and Other Organizations to Scale up Their Support to the Somali Region

Fearing a stark deterioration of the nutrition and humanitarian situation in the Somali region, MSF is planning to expand its emergency response to other zones, including Jarar and Nogob.

“Our teams are working with the health authorities to reach as many children as possible to provide them with therapeutic food to reduce the immediate mortality, rather than provide comprehensive care to a smaller number of children,” said Kleijer. “But we shouldn’t have to make such a choice. More food aid and more humanitarian organizations need to arrive in this region urgently.”

MSF calls on donors to increase their support to Ethiopia to ensure that a continuous supply of food reaches people in need. Humanitarian organizations must also dispatch teams and supplies to the hardest-hit areas to prevent the crisis from escalating further.


 

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle June 22, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests, #SidamaProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Politics of Death: The map maker who finds the bodies in Ethiopia’s land battle

 

By Sally Hayden, This Is Place,  20 June 2017

 

A man at a funeral holds up the portrait of Tesfu Tadese Biru, 32, a construction engineer who died during a stampede after police fired warning shots at an anti-government protest in Bishoftu during Irreecha, the thanksgiving festival of the Oromo people, in Denkaka Kebele, Ethiopia, October 3, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo


Academic Endalk Chala has been mapping the deaths of men and women killed in Ethiopia’s Oromia region, since violence erupted in November 2015By Sally Hayden


LONDON, June 29 (Thomson Reuters Foundation) – It was late 2015 when Endalk Chala began documenting deaths in his home country of Ethiopia, scouring Facebook, Twitter, and blogs to piece together who had died and where.

Chala comes from Ginchi, a town 72 km (45 miles) from Addis Ababa where protests began in November 2015, initially over a government plan to allocate large swathes of farmland to the capital city for urban development.

The plan would have displaced thousands of Oromo farmers, the largest ethnic group in Ethiopia.

“There were reports that people were killed in the protests and no one was reporting about it. No one cared who these people are,” Chala told the Thomson Reuters Foundation by phone.

“The information was all over the internet, not well organised. I just wanted to give perspective.”

While the land re-allocation project was officially scrapped by authorities, protests and conflict reignited over the continued arrest and jailing of opposition demonstrators with full-scale protests over everything from Facebook to economics.

Several hundred protesters were killed in the 11 months to October 2016 when the government declared a state of emergency and shut down communications, including the internet.

More than 50 people died at a single demonstration that month, after a stampede was triggered by police use of teargas to disperse anti-government protesters at a religious festival.

Watch: the map-maker’s mission

Witnesses also reported security forces firing live rounds into crowds of protesters at multiple locations.

A government report presented to parliament in April acknowledged a death toll 669 people – 33 of them security personnel – although activists believe it could be much higher.

For the government shutting off the internet for periods all but ended online contact across Ethiopia, leaving it to the Ethiopian diasporas to pull together the facts.

DIASPORA’S DATABASE

Enter Chala, a PhD student in Oregon, the United States, who decided to log every death he could on an interactive map, inspired by a similar Palestinian project.

“I started to collect the information from the internet: Facebook, Twitter and blogs. And I started to contact the people who had put that information out,” he said.

Once word spread that Chala was collating the deaths, Ethiopian friends and activists began to send details, including photographs of those injured and killed. They contacted Chala via social media and instant messaging applications like Viber.

Chala learned that Ethiopians in rural areas were driving miles to put evidence of the killings online, but he still feared there were information black holes.

Click here to see map WARNING: VERY GRAPHIC IMAGES OF VIOLENCE AND DEATH 

In its report of 669 deaths presented to parliament, the Ethiopian Human Rights Commission – which works for the government – blamed protesters for damaging land and property.

In the report, seen by the Thomson Reuters Foundation, the Commission said the disturbances had damaged public services, private property and government institutions. It also cited harm to investment and development infrastructure.

However the United Nations High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticised the government for a lack of accountability and called for access to protest sites.

Neither the Ethiopian Human Rights Commission nor the Ethiopian government responded to requests for comment.

FACEBOOK LEADS TO JAIL

In a country where fear of reprisals is common place, it is easier for those living outside Ethiopia to speak out, said Felix Horne, Ethiopia researcher at Human Rights Watch.

“Any time victims of human rights abuses share information with outside groups, with journalists – either domestic or international – there’s often repercussions, quite often from local security officials,” he said.

Protesters run from tear gas being fired by police during Irreecha, the thanks giving festival of the Oromo people in Bishoftu town of Oromia region, Ethiopia, October 2, 2016. REUTERS/Tiksa Negeri – RTSQE9N

Horne said Facebook was a key source of information in the early stages of the protests but this was quickly seized on by the government and security officials checked students’ phones.

Last month, an opposition politician was sentenced to 6-1/2 years in prison because of comments he wrote on Facebook.

Horne, whose organisation also attempted to document the deaths, agreed that numbers are important for accountability, but said a focus on the death toll alone can be de-humanising.

“We’ve talked to so many people who were shot by security forces. Many of them children. Many of them students. The numbers sort of dehumanises these individuals.”

COST OF FREE THINKING

Benta, a 29-year-old veterinarian and former government employee who took part in the protests, saw nine people shot.

Speaking to the Thomson Reuters Foundation by phone from Kenya, his new home, he recalled how a soldier fired directly on a car in Aje town, West Arsi on Feb. 15 last year. Five people were shot, two died and three were wounded, he said.

Olympic silver medallist Feyisa Lilesa makes a gesture while crossing the finish line at the Rio Olympics to protest Ethiopia’s treatment of his ethnic group, the Oromo people on August 21, 2016. REUTERS/Athit Perawongmetha

Six months later, on Aug. 6, Benta was participating in another protest in Shashamane in the Oromia region, when he saw four people shot. He says he was detained and tortured for nearly two months and has now made a new life in Nairobi.

“If you’re expressing your freedom, you’ll be shot, and if you’re asking for your rights, you’ll be detained,” he said.

Chala said bullet wounds were the most common injuries visible on the photos that flooded in to him from Ethiopia and the brutality he witnessed has stayed with him.

“It really hit me very hard,” he said.

“People will forget. They’ll bottleneck their emotions and grievances and the government will just extend and buy some time, and there will be another bubble sometime in the future. That’s a vicious circle.”


This is part of our series The Politics of Death”, reporting a global wave of violence against communities fighting for their lands. To find out why, read the full story here.


 

Why EPRDF opted for a policy of Mutual self-annihilation on Addis Ababa? June 22, 2017

Posted by OromianEconomist in #ABCDeebisaa, #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment
Why EPRDF opted for a policy of Mutual self-annihilation on Addis Ababa ?
        By Dr Birhanemeskel Abebe Segni, Morning Star, 20  June 2017

In a tragedy akin to the Treaty of Wichale of May 2, 1889, the Ethiopian federal government is repudiating the self-governance rights of the Oromo people of themselves and their territory by trying to separate Addis Ababa from Oromia.
This is very problematic and evil by design which will undermine social harmony and peaceful coexistence among Ethiopians, and maybe even might lead to Ethiopia’s disintegration as a nation.
The issue is very simple for every living human being to understand. If Oromo lands where other Ethiopian ethnic groups settle in large number and live are snatched and taken away from the Oromo people under the pretext of Oromos have become minority in their own city or land or Oromos cannot govern other Ethiopian ethnic groups (which comes only out of the heart of a group who has extreme hatred and disrespect for the Oromo people), then, why on Earth will the Oromos allow for other ethnic groups to come and live among them in the first place?
This malicious and evil policy driven by shortsighted land grab agenda by few will force the Oromo people to adopt xenophobic attitude or not to allow anymore for other Ethiopian ethnic groups to live anywhere among the Oromo people. That is natural human instinct particularly when it is clear that the policy is not to live together with the Oromo people but to slowly take Oromo people’s land by eliminating the Oromo.
This is not nuclear science. All Ethiopians who really care about Ethiopia and harmony among Ethiopians should just close their eyes for a minute and think about it. It is a nightmarish situation. I don’t understand why EPRDF is doing this against the Oromo people and the Ethiopian people unless the intention is something evil and sinister.
I strongly advise EPRDF and the Ethiopian government to immediately restore the status of Addis Ababa as one of the Oromia cities under Oromia jurisdiction, and decide upon the special interest of the federal government in Addis Ababa.
Imagine what will happen if the same situation is contemplated on Gonder, Bahir Dar, Mekele or Awassa? Will the Amhara or Tigray people sit idle?
How long could the EPRDF continue disrespecting the Oromo people and for what end?! If the EPRDF as a group thinks the Oromo people will not assert their rights in their own country and on their own land? Then, the EPRDF has little understanding of the Oromo people and the Ethiopian history! I don’t know why this policy of mutual self-destruction become a top priority for the EPRDF when there are many other policy options available to it?

Addis Ababa’s homeless of the night June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

 


 

In Ethiopia’s capital (and elsewhere in Ethiopia), homeless people are plentiful. Nobody really knows just how many Ethiopians spend most of their time on the streets, though the number of street children alone is well over 100,000. Wherever you go in Addis Ababa or in other towns in Ethiopia, you will never have any trouble at all finding an abundance of beggars, street children, even whole families, many spending their days and nights trying survive on the streets, and some begging or selling pitiful amounts of items by day and sleeping in what you can barely called homes at night.I lived in Ethiopia for four years, from 2012 to 2017. The brutal and oppressive regime shot thousands of peaceful protesters, and escalated control of it citizens by killing more protesters, torturing, jailing them, creating a state-of-emergency designed to stifle human rights more strictly, and sending tens of thousands of them to “education camps.”I left Ethiopia, reluctantly because I loved my job as a professor there, after I saw federal soldiers brutally beating unarmed peaceful students, and was almost shot myself by an out-of-control soldier who screamed at me as he was shaking and pointing his kalashnikov at me. When I criticized the brutality of the regime to my colleagues at Addis Ababa University, I was harassed and forced to resign. But that’s another story.Prior to that, every Sunday for many months in 2015 and 2016, I would get up early morning and deliver bread and candy to street-bound people in various areas of Addis Ababa. I got to know some of these homeless people almost as friends. Each one has a terribly tragic story to tell, often of neglect of their human rights. I will share some of these stories in future posts.

Source: Addis Ababa’s homeless of the night

E. Africa on verge of a humanitarian crisis as hunger rages June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far
According to the charity, an estimated 20 million people are at risk of starvation in South Sudan, Ethiopia, Kenya and Somalia unless provision of relief food is stepped up by national governments and bilateral donors.

So far, only South Sudan has declared famine in some parts of the country while Ethiopia, Kenya and Somalia could be the next epicenter of hunger and malnutrition.


E. Africa on verge of a humanitarian crisis as hunger rages: charity

 

NAIROBI, June 19 (Xinhua) — Countries in East and Horn of Africa region are staring at a large-scale humanitarian crisis occasioned by acute food and water scarcity, international charity, Christian Aid said on Monday.

According to the charity, an estimated 20 million people are at risk of starvation in South Sudan, Ethiopia, Kenya and Somalia unless provision of relief food is stepped up by national governments and bilateral donors.

“The recent disappointing rains in Ethiopia, and also in Kenya have shattered any faint hopes for water sources to fill up, pastures to regenerate and harvest to be viable,” said Christian Aid’s Head of Humanitarian Programs for Africa, Maurice Onyango.

The UN had earlier warned of a looming specter of mass starvation in the greater Horn of Africa region as acute drought and conflicts hobble efforts to feed the population.

So far, only South Sudan has declared famine in some parts of the country while Ethiopia, Kenya and Somalia could be the next epicenter of hunger and malnutrition.

The UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) says that cumulatively, 13.4 million people in Kenya, Somalia and Ethiopia are food insecure.

Onyango noted that the magnitude of food insecurity in the region has not matched the capacity of humanitarian agencies to respond.

“Communities affected by drought are relying more on outside aid, stretching humanitarian agencies and local authorities to respond,” said Onyango, adding that Christian Aid has so far provided life saving assistance to nearly 50,000 people affected by drought in the region

Besides providing emergency assistance to drought victims in the East and Horn of Africa, Christian Aid and a consortium of partners are investing in resilience projects to help communities cope with climatic shocks.

Onyango said the Charity has built the capacity of farmers and herders in arid zones to manage water and pasture in a sustainable manner.

“If the world wants to avert future catastrophes of this scale, we need to invest in helping communities become more resilient to disasters,” said Onyango.

Oromia: “Finfinnee Karri Shani” Galaanee Bulbulaa. New Oromo Music June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Oromo Art, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment


 

Finfinnee: Karaa Aloo, Karaa Qallittii, Karaa Gafarsaa, Karaa, Qoree, Karaa Qirxii 


 

 

 

Related:

Oromia: Athletic Nation Report: Oromian community rallies around one of their own June 19, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

“Today is a win for everyone in our community,” says Aliya Balo, president of the Oromo Association of Manitoba.


TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESS</p><p>Teresa Fekensa got support from the local Oromian community during the Manitoba Marathon. </p>
TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESSTeresa Fekensa got support from the local Oromian community during the Manitoba Marathon.

Although Teresa Fekensa has never been to Winnipeg before this weekend, he felt right at home at the Manitoba Marathon.

The 35-year old, who immigrated to Toronto two years ago, won the men’s full marathon with an impressive time of 2:38:03.2. Despite travelling from out of town for the event, Fekensa may have had the biggest cheering section. Members of the Oromo Association of Manitoba came out to support him, as nearly 20 local Oromians proudly waved their flags as Fekensa crossed the finish line. Oromia is a region in Ethiopia, where Fekensa is originally from.

TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESS</p><p>Manitoba Marathon winner Teresa Fekensa with the flag of Oromia. </p>
TREVOR HAGAN / WINNIPEG FREE PRESSManitoba Marathon winner Teresa Fekensa with the flag of Oromia.

None of them had any relation to Fekensa or really knew him before he made the trip for the marathon, but when they heard one of their own were coming in to compete, they wanted to show their support and make him feel comfortable.

“Today is a win for everyone in our community,” says Aliya Balo, president of the Oromo Association of Manitoba.

Fekensa immigrated to Toronto because he felt he wasn’t getting the right training, but more importantly, because he was protesting against the government. Thousands of protesters in the Oromia region have been killed, so for his safety and passion for running, he had to leave.

“I came to Canada to run,” says Fekensa, who trains at the Toronto Olympic Club. “Because of the situation in my country, I protested and didn’t want to stay there.”

Members of the Oromo Association of Manitoba say their people back home have no freedom and are under military control. To show their support for the protests, they cross their arms above their heads, which is exactly what Fekensa did when he crossed the finish line at the Manitoba Marathon.

“If people do that (in Oromia), the (government) will shoot you,” says Yoseph Gobena, an Oromo Association of Manitoba board member who immigrated to Winnipeg in 2006. “We’re not allowed to freely share our interests and express our freedom.”

Fekensa’s achievement shows that Oromian’s can not only participate in the Canadian community, but also succeed, Gobena says. He hopes Fekensa can open the door for more Oromian runners to come to Canada and is thankful to the Canadian government for giving his people freedom.

Fekensa, who was happy to have the support of local Oromians, says he plans to return to Winnipeg next year to defend his title. But that’s not his only goal for the future.

“My goal is to run for Canada and win for Canada, in any marathon,” he says.

Emily Ratzlaff, a local physiotherapist, was the first woman to cross the finish line in the women’s full marathon. It was her second time competing at the Manitoba Marathon and her first time running the full marathon.

“I’m surprised that I won,” says the 31-year old who finished the race in 3:14:38.8.

When she was four miles away from the finish line, she was told she was the leader and she couldn’t believe it, she says.

“I was excited, but I was also in pain so I just needed to keep running and finish,” says Ratzlaff who has competed in the Boston Marathon twice.

In the half marathon races, it was a pair of Bisons that stole the show.

University of Manitoba Bisons’ track athlete Daniel Heschuk, 20, finished first in the men’s half marathon and 26-year-old former Bisons’ track athlete Jaclyn Adamson was the winner in the women’s half marathon.

Adamson came into the Manitoba Marathon with some extra confidence from winning a marathon in Fargo last month.

“I thought Fargo was a fluke, so I was happy with how today went,” she says. “I went into it with no expectations and didn’t know any ladies running.”

Adamson was surprised she ran this quick at the Manitoba Marathon because of the weather conditions. It was hard to get traction with the roads being slippery and that her clothes quickly felt heavy from all the rain, she says.

It was a difficult race for Heschuk, who is originally from Neepawa. Heschuk was unable to make it to the medal ceremony as he needed medical attention after the race.

“Honestly there was a couple times during the race where I thought I couldn’t do this anymore,” he says.

Heschuk says what got him through those tough stretches was thinking of his uncle Mark Cameron, who died last year at the age of 40 from complications in a surgery. His uncle went through a lot, as he lived with a learning disability and survived a leukemia diagnosis at the age of five. He says his uncle was a huge fan of Terry Fox and participating in the Terry Fox run, so he wanted to dedicate this year’s race to him.

“If he can go through all this pain growing up, I can go through one hour of pain in this marathon,” Heschuk says.


Realted:-

 

Maratoonii kalee Kanaadaa Manitoobaatti dorgoman Tarfaasa Fakkansaatti moo’atee badhaafame, VOA


 

 

 

 

Africa: Sidama Nation: TPLF fascist Ethiopia’s regime is destroying Sidama to erase its national identity for the first time in its history June 17, 2017

Posted by OromianEconomist in #SidamaProtests.
Tags: , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

 


 

Sidama: -TPLF is destroying Sidama to erase its national identity for the first time in its history

By Denboba Natie, June 2017


The unprecedented level of pain TPLF’s regime is inflicting on the Sidama nation is transcending sane imagination. TPLF’s actions against the Sidama nation defy belief simply because the nation – whose economy is potentially capable of enriching the entire South – is made beggar on its own soil. The degree of injustices to which the Sidama nation is subjected under this brutal regime is deeper, complex and multifaceted; only those who can see today’s Sidama situation beyond TPLF’s lies, deceits and rhetoric can understand. Unaddressed in time, the Sidama is at the verge of destruction. The society is left without representation at all levels: from the Sidama Zone to the pseudo-parliamentarians in Finfinne (also known as Addis Ababa). Sidama is the only nation, even in the Ethiopian standard, whose TPLF-picked cadres utter no word – from bottom to top – whilst working against their own people. For the last 4 or 5 years in particular, the Sidama intelligentsia, students, business community, peasants and the wider society at large have effectively been silenced by the unprecedented level of military presence in the Sidama land, and the 1-to-5 North Korean-style spying apparatuses and surveillance operating in Sidama. TPLF’s anti-Sidama mission is implemented through the nation’s worst enemy – Shiferaw Shigute (TPLF’s second-best advocate in the South of Ethiopia – following the current puppet Prime Minister Hailemairam Desalegn).

Therefore, as in Oromia, Ogadenia, Amhara, Konso, Gambella, Benshangul and the rest of Ethiopia (if not worst), an unprecedented level of anger and frustration is fermenting in the Sidama land although it is unclear when it is likely to explode to full scale. The fire of change is smoldering although it needs brave Sidama national leadership (within) – which can set it on, so that it won’t be extinguished by barbaric TPLF without totally burning it, for the seeds of freedom, liberty and democracy to be able to germinate and yield fruits.

Since its inception, TPLF’s criminally-stitched regime has been causing serious harm to the Sidama nation although this hasn’t been an exclusive practice. For example, TPLF has been causing such deliberately masterminded harms to the Oromo, Ogadenia, Gambella, Konso, Amhara and the rest of the peoples in the country. These nations and peoples of Ethiopia – including Sidama, have been continually brainwashed with lies and deceits, thus allowed themselves to be silently enslaved for the last 26 years, whilst bickering with one another on minor issues. Besides, the move of various nations since October 2015’s Oromo resistance is encouraging, although such resistances need commonality of purpose, unity, more focus, holistic and inclusive approach by accommodating differences, without agreeing until TPLF is removed from power.

In Sidama, in addition to the burden the entire nations and peoples of the country are sharing, the magnitude of harm TPLF has caused and is causing is multifaceted and different for various reasons. Despite Sidama being the fourth or at least fifth largest nation of the country with the population size of about 6 million, TPLF has denied Sidama of its constitutional rights to regional self-determination (although nominal) – a right which had been granted to 20,000 populated Harari. Tigray is not larger than Sidama in the size of its population and is much far less with economic contribution in 1991. Hundreds of Sidama civilians have been massacred, and tens of thousands have been unlawfully incarcerated for demanding the said rights. Equivalent to tens of billions of worth dollars budget have been withheld and denied to the Sidama nation as the nation is denied the said rights for the last 26 years. TPLF pockets all sums of money during these periods. Doing so makes the nation the most victimized nation in Ethiopia, given the size of its population and economic contribution. To the contrary, TPLF’s companies expropriating its resources in Sidama have become millionaires.

The continued denial of constitutionally guaranteed quest of the Sidama nation for regional self-determination has got significant ramifications. The nation can’t exist as a national entity without being in a position of formulating its own policies. Having regional autonomy – although nominal, enables Sidama to manage its own resources by setting its own priorities, economic, education, agricultural, more essentially cultural and local development policies, although these are all controlled by TPLF. For example, the Oromo nation has been equally brutalized by TPLF, besides, it has managed to develop its cultural aspects in the past 26 years which is a precursor of social consciousness. I’m proud of the Oromo nation in this aspect. This is the opposite in Sidama. The Sidama’s cultural heritages are rapidly eroding at an alarming rate. The symbol, even nominal, of regional autonomy, for the nation would mean huge as doing so helps the nation to continue as a national entity, albeit subjugation. Today, the Sidama nation is at the brink of losing itself in the utopian sea of TPLF masterminded confusion. If someone goes to Hawassa, the Sidama capital, people hardly see the signature of the nation. If one goes to Mekele, Gonder, Bahirdar or elsewhere in the contrary, it’s easy to see the signature of the host nation. In Sidama, however, only its displaced beggars symbolize its national demise.

The Sidama nation is denied these fundamental rights by successive rulers, although TPLF is the worst in facilitating the demise of the nation, faster than any person can imagine. Needless mentioning, to ascertain this argument, it’s worth looking at the fake Sidama history book facilitated by TPLF and written under the supervision of Sidama’s worst quisling, Shiferaw Shigute – and his likes. This is the sign of national disgrace.

I argue that TPLF’s denial of Sidama’s constitutionally guaranteed rights has got serious ramifications to the nation’s survival as a national entity; if it’s left unaddressed. I further argue that, I can justify that, since TPLF assumed power in 1991, it has threatened the survival of Sidama as a national entity for the first time since the creation of the Ethiopian state in today’s form in the late 1880s. This must be crystal clear to both friends and foes. Moreover, those who’re busying themselves to implement TPLF’s anti-Sidama policies in the Sidama land must unambiguously know the level of damage they are causing to the survival of the nation. This is a historical error; inexcusable and unforgettable mistake inevitably costs the culprits dearly when the right time comes, sooner or later.

TPLF uses various methods to dehumanize the nation whilst expropriating its resources. By this regime – more than all its predecessors, the Sidama is belittled, denigrated, massacred, continually silenced, displaced and made destitute. The nation is told and retold that it is incapable of managing its own affairs unless being dictated by the invading TPLF and its handpicked messengers, such as the aforementioned quisling. Sidama’s sons and daughters are kept at bay whilst their resources taken away in front of their eyes for the last 26 years. All Sidama environs surrounding Hawassa have been taken by TPLF’s business empire by leaving tens of thousands of Sidama peasants penniless and destitute. As indicated above, if the generation is silenced, subjugated, impoverished and kept at bay, the survival of Sidama – as a national entity – will not only be compromised, but also seriously at the risk of destruction. This is a wake-up call for the Sidama nation.

Moreover, TPLF’s denial of the Sidama nation of their constitutional rights to the nominal regional self-governance adversely affected not only Sidama, but also the wider 56 various southern nations and peoples of Ethiopia – which are amalgamated into a pressure-cooker known as the Southern Ethiopia Nations and Peoples Regional State (SNNPR) to be collectively enslaved. These diverse nations and peoples were previously five regions in which the Sidama was one of. This pressure-cooker has been created by the late TPLF’s PM Meles Zenawi in 1994/5, after totally merging the previously five distinct regions. Ever since, Sidama has been crippled in several ways without a single person from Sidama Zone at the federal level uttering a single word on behalf of the nation.

To make the situation worst, the injustice imposed on the Sidama nation has become severe since the May 24, 2002 Sidama massacre in Looqqe village (outskirt of the Sidama capital, Hawassa), where the regime’s army and security forces have summarily executed over 69 confirmed Sidama peaceful and unarmed civilian demonstrators – who were demanding TPLF to respect the Sidama nation’s rights to regional self-determination.

In its heyday after assuming power in 1991 by toppling its authoritarian predecessor, Derg’s regime, TPLF appeared to be serious about defending the rights of historically subjugated nations of the political South, including the Oromo. Besides, its subterfuge became clear when it systematically denied nations’ constitutionally guaranteed rights, few years after its grip on power. Unarmed civilians, in all parts of the country, have become the subjects of ongoing brutalities of unprecedented scales – including massacres, mass incarcerations, tortures and disappearances. Millions have been obliged to flee their country due to TPLF’s brutality and deliberately caused poverty.

In the actions only comparable with Europe’s Scramble for Africa, TPLF remains busying itself with the expropriation of the resources of the entire country with varying degrees. It has also gone beyond the expropriation of resources. For example, it has removed previously existing equipment from various hospitals, such as Tikur Anbassa Hospital, during its first year in power. From Tikur Anbassa – for instance, it has removed the Swiss-donated giant auto-sterilizer – which was used for an operation theater – and had taken it to a hospital in Mekele, Tigray. Various army facilities, construction and public transport sites – from where it has ransacked buses, lorries and automobiles and tens of thousands of military vehicles to take all to Tigray, in addition to exclusively monopolizing the entire economy, military and politics of the country ever since it came to power in 1991.

Not only brutalizing the dissents and expropriating the resources of the country, but also, time and again, it has shown its unpreparedness for a pluralist political system in a multi-ethnic and multi-national Ethiopia. TPLF has continually ignored this workable politico-economic system, totally disregarding its own paper-tiger ethnic-based federalism advocating constitution. TPLF dictates its lifeless constitution which theoretically grants universally recognized rights to the stakeholders without recognizing it.

Cognizant of its ramification as the older colonial rulers of the world, as indicated above, whilst expropriating their wealth, TPLF is working hard and is tirelessly working to erode the national identity of the Sidama nation. It mercilessly murders those Sidama civilians who dare demanding their rights as it has been the case during the Sidama Looqqe massacre of May 24, 2002. This is also the case in Oromia, Ogadenia, Konso, Amhara, Gambella, Benshangul … and elsewhere in the country.

Ironically, the Sidama traitors are blinded of the truth. They hardly see the world outside the lenses TPLF has given them. They worship TPLF as their personal god and believe that TPLF is omnipotent. They hardly breath a single word even under their own roof, with erroneous belief that, TPLF knows everything they do 24/7. Therefore, puppet PM Hailemariam Desalegn had once publicly venerated the late evil TPLF’s PM Meles Zenawi by praising him like God. They agree to the genocide the regime continually commits on the nations and peoples of Ethiopia with varying degrees. They agree to the displacements of the Sidama nation from their ancestral lands to vacate it for TPLF’s companies. The Sidama cadres are molded to believe that it is absolutely right for TPLF’s security and army forces to do whatever barbarism, incarceration and tortures of unarmed civilians to steal Sidama’s land in the name of ‘development’; they think nothing otherwise.

Furthermore, in the Sidama Zone, even the cadres are handled differently because the Sidama is an epicenter of the battle for TPLF’s survival in the South of Ethiopia, simply because TPLF has got no mass base in the entire country apart from the South through two historical failures, namely Hailemariam Desalegn and Shiferaw Shigute – in addition to Kassu Ilala and handful other South Ethiopia’s quislings. TPLF uses and throws when the surrogates fail to do their job – it replaces them with other quislings under their tacit belief that ‘this is not good enough to brainwash Sidama.’ The nation is heading towards its demise.

Finally, the Sidama nation – as the rest of the peoples of Ethiopia, including its cousin (Oromo) – has been subjected to ongoing tragedy. Traditionally gallant, the nation has been denied of its dignity and self-pride by TPLF. The nation is humiliated time and again, and is being groomed to lose its direction to become visionless. The nation is coerced by TPLF’s Sidama surrogates to think and believe that TPLF has got godly power, thus the nation must shut up and follow their orders without questioning it. Sidama quislings are stage-managing TPLF’s anti-Sidama policy in the Sidama land with all possible means, including intimidating, massacring, silencing and impoverishing their own people.

Sidama’s new generation is misguided, has become hopeless – thus it has been obliged to scavenge over the leftovers of TPLF – instead of fighting for its legitimate rights whilst its wealth enriches TPLF’s bandits. The families of Sidama youth – who have sent their children to universities by selling their precious assets – are obliged to helplessly see their returnee graduate children sitting idle without aspirations, hopes and dreams. Sidama’s development activities, which were supported by foreign aid – have been dismantled by the order of TPLF’s late PM and the remaining few serve political purposes of the regime and its cadres. The Sidama land has become a battleground which the TPLF rulers scramble over while its over 6-million legitimate owners are silently driven into nonexistence with deprivation. The Sidama land has become hell for its owners whilst TPLF entirely controls its abundant economy, political and related affairs.

For how long will the Sidama remain silent? For how long will the nation tolerate slavery? For how long will the nation put up with its worst quislings who are stage-managing its suffering? For how long will the nation remain belittled and deceived? For how long will, the historically gallant Sidama nation, remain subservient to the brutal TPLF’s rule? For how long will its wealth enrich TPLF whilst its sons and daughters are surviving on a single meal a day? For how long will the nation allow its lands to be freely confiscated by TPLF’s apparatuses leaving Sidama peasants beggars on their own soil? Uncustomary fear or silence Sidama nation?

Dying defending own rights and land is privilege and much more dignified than dying under slavery in silence whilst nation’s survival is at stake!

The Sidama Nation, Wake up!

* Denboba Natie can be reached at denbobanatie@yahoo.co.uk

 


 

 

HRW: UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia June 17, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

 

In Ethiopia, a state of emergency has been in place since October, following a year of protests where around 1000 were killed by security forces, tens of thousands detained, and key opposition figures charged under the antiterrorism law. Restrictions have resulted in a cessation of protests for now, providing a window of opportunity for the government, but there is little sign that they are moving to implement human rights reforms. Ethiopia has ignored repeated calls for international investigations, saying it can investigate itself, but recent investigations by the Human Rights Commission have not met even the most basic standards of impartiality, underlining the need for an international investigation.

 


UN Rights Council should address DR Congo, Turkey, and Ethiopia; Greece should not block EU attention to human rights in China

HRW, 16 June 2017

Item 4 General Debate


VICE: POST-COLONIAL COLONIALISM: The West Extorts Way More Money from Africa Than It Gives in Aid June 16, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment
Many decades after the official end of the western empires in Africa, the continent is still being sucked dry by a cartel made up of small local elites, multi-national companies and foreign governments. The money given to Africa to help its so-called “development” is referred to as “aid”, when in fact it should be seen as a form of reparations for a history of colonisation and ongoing domination that has left the African people almost as far from economic and social justice as they were when the European empires packed up and left in the years following the end of the Second World War.

POST-COLONIAL COLONIALISM
The West Extorts Way More Money from Africa Than It Gives in Aid

By OSCAR RICKETT, VICE, Jun 15 2017We should be putting our western guilt to good use and pressuring government to regulate “investment” in the continent.


The world’s second-largest continent, Africa, is still defined in the western media in just two principle ways.

The more “woke” understanding of Africa is the idea of “Africa Rising”, which is defined by images of young people on bustling streets speaking on mobile phones. “Africa Rising” stories tend to focus on smart entrepreneurs doing something tech-related in massive urban centres like Lagos, Nairobi or Cape Town. They promote an image of the continent that is considered modern and future-focused. These stories are often, as the Kenyan journalist Parselelo Kantai once put it to me, “insidious little fictions manufactured by global corporate finance”.

The other main narrative is the more familiar one: hapless Africa, the tragic continent that can only continue to survive with the help of aid money provided to it by outsiders. This is the narrative of Live Aid and Bono, the story told to us immediately after news reports of famine and unrest in places that, we are made to believe, just can’t get by without western charity.

Given these two themes, it would seem unlikely that more money is taken out of the 47 countries that form what is commonly called “Sub-Saharan Africa” than is put back in. Yet, British and African campaign groups, including Global Justice Now, released a report this month which found that, in 2015, much more money was taken out of Africa in the form of illegal extraction of natural resources, tax avoidance and spiralling interest on debt repayments than was “given” to the continent in the form of aid and grants.

The report, entitled Honest Accounts 2017 , finds that the countries of Africa are “collectively net creditors to the rest of the world, to the tune of $41.3 billion [£32.2 billion] in 2015”.

Rather than Africa being a hapless continent dependent on the rest of the world, it is the exploited continent whose natural resources are enriching a local and global elite at the expense of the vast majority of its citizens, and whose governments can do little about the illegal syphoning of revenue into tax havens.

According to War on Want, 101 (mostly British) companies listed on the London Stock Exchange control an identified $1.05 trillion (£820 billion) worth of resources in Africa in just five commodities: oil, gold, diamonds, coal and platinum. Twenty-five of those companies are incorporated in tax havens.

While African countries receive around $19 billion (£14 billion) in aid in the form of grants, $68 billion (£53 billion) is taken out in capital flight. The main culprits are multinational corporations and corrupt officials with their large infrastructure of lawyers, bankers, accountants and financial advisors skilled in tax dodging.

The main device used is transfer pricing. By overpricing imports and under-pricing exports on customs documents, companies and individuals can move money to tax havens. This means that multi-national companies deliberately misreport the value of their imports or exports in order to reduce the tax they have to pay on them. Furthermore, these same companies repatriate $32 billion (£25 billion) in profits made in Africa to their home countries every year. Money made on the continent of Africa, then, is returned to enrich those outside of Africa.The report goes on to say that African governments paid out $18 billion (£14 billion) in debt interest and principal payments in 2015. Though they received $32.8 billion (£25.6 billion) in loans, the overall level of debt is rising rapidly, and loans often lock African governments into even more debt: private lenders, the report notes, “are encouraged to act irresponsibly because when debt crises arise, the IMF, World Bank and other institutions lend more money, which enables the high interest to private lenders to be paid, whilst the debt keeps growing”. Ghana is losing 30 percent of its government revenue to debt repayments. Private lenders benefit, while ordinary Africans suffer.

Illegal logging, fishing and the trade in wildlife and plants are also hurting Africa, with an estimated $29 billion (£22.6 billion) a year being stolen from the continent through these practices. Climate change is hitting the continent particularly badly; though of course the extractive and industrial practices that led to climate change were a phenomenon of non-African countries.

As Bernard Adaba, policy analyst with ISODEC in Ghana, says: “‘Development’ is a lost cause in Africa while we are haemorrhaging billions every year to extractive industries, western tax havens and illegal logging and fishing. Some serious structural changes need to be made to promote economic policies that enable African countries to best serve the needs of their people rather than simply being cash cows for western corporations and governments.”

Many decades after the official end of the western empires in Africa, the continent is still being sucked dry by a cartel made up of small local elites, multi-national companies and foreign governments. The money given to Africa to help its so-called “development” is referred to as “aid”, when in fact it should be seen as a form of reparations for a history of colonisation and ongoing domination that has left the African people almost as far from economic and social justice as they were when the European empires packed up and left in the years following the end of the Second World War.

Recognising the troubling role western governments and companies play in the impoverishment of Africa could serve as a beginning to reverse this process. The Honest Accounts report proposes a number of steps that can be taken to help reverse the flow of money out of Africa, including putting less faith in the extractives industry, enabling transparent and responsible lending and regulating the investment that corporations bring in to African countries.

Tax havens are a key issue, one that was recognised in Labour’s election manifesto, which said that the “current global tax system is deeply unjust”. Jeremy Corbyn’s party promises to “act decisively on tax havens”, which play a key role in allowing vast sums of money to be taken out of Africa. The UK enablesthis wealth extraction to take place and sits at the head of a vast network of tax havens.

Finally, there is the need for more public recognition of what is going on. This is not about stoking up western guilt; it is about identifying the causes behind rising inequality in Africa and elsewhere, and about correcting a lazy media narrative that patronises and insults Africans while keeping everyone in a state of ignorance. The truth is this: Africa is still being plundered. It is time western governments and the western media stopped pretending otherwise.

 


 

Deforestation and Malaria – What’s the Relationship Between the Two? June 16, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment


Africa: Deforestation and Malaria – What’s the Relationship Between the Two?

 


Despite being a preventable and curable disease, malaria continues to affect people in 91 countries. In 2015 alone there were 212 million cases and about 430,000 deaths. Sub-Saharan Africa carries a disproportionately large burden with 90% of malaria cases and 92% of deaths from the disease.

Malaria is a very old parasitic disease. It is transmitted to humans through the bite of the female Anopheles mosquitoes. Not all types of Anopheles mosquitoes like the same conditions but, in general, standing water, increasing temperatures and sunlight are favourable to most malaria-carrying species. This explains why, for a long time, infection has been linked to environmental conditions.

Despite this link, little research has been done on what makes certain areas more conducive to malaria-carrying mosquitoes. My new study of 67 less-developed, malaria-endemic nations is an attempt to fill this gap. It shows a link between deforestation and increasing malaria rates across developing nations.

Linking forest loss to malaria

The goal was to establish whether there was an identifiable link between forest loss and malaria prevalence rates across countries. Previous studies show evidence of a link between forest loss and mosquito populations or malaria parasite levels. In Kenya, for example, one study in the highlands found that living on land without trees led to increased risk of contracting malaria. But there was a lack of research on whether this was a general trend or whether these findings were isolated to certain settings, influenced by nuances of the local ecology.

I used data on forest cover from the Food and Agriculture Organisation, and malaria prevalence rates from the World Health Organisation at the national level. My research found that even when controlling for other known factors, like health care provision and latitude, nations that experience more forest loss tend to have higher rates of malaria.

 In addition to making this broad link, the findings confirms research that shows deforestation isn’t a natural phenomenon, but is caused by human activities. The study found that rural population pressures, such as firewood collection for fuel, and specialisation in agriculture, are key to rural forest loss in malaria-endemic nations.

Deforestation increases the incidents of malaria because it creates several favourable conditions for the Anopheles mosquito. These include:

Pools of water being exposed to sunlight. This increases temperatures, promoting more ideal breeding grounds. Creating ditches and puddles which are more likely to pool less acidic water. This is more conducive to Anopheles larvae development.

Reducing the absorption of water – primary growth forests tend to be heavily shaded with thick debris on the ground. This absorbs water and often leaves any standing water acidic, and creating “tree bowls” where stumps are left behind and gather pool water.

 Solutions lie with people

Since people cause the loss of trees, it’s crucial to emphasise the human drivers when looking for solutions. For example, changes in agricultural practices should be pursued, such as leaving some trees and practicing more shade or mixed cultivation. This could replace plantation agriculture which involves clear-cutting forests and could help mitigate some of the harmful effects.

Malaria remains a leading cause of death and a threat to health in many countries across the Global South. There have been major improvements in malaria prevention, diagnosis, and treatment over the last several decades. But changes to the natural environment increase the scope and severity of the risk. It’s within the power of governments – and people – to ensure that this doesn’t happen by implementing or mandating more sustainable forest management.

Disclosure statement

Kelly Austin does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond the academic appointment above.


FT: Ethiopia’s mythical manufacturing boom: The sector shrinks in importance despite heavy Chinese investment June 16, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far


Ethiopia: “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”


‘Yet the data show that manufacturing now accounts for a smaller slice of Ethiopia’s economy than at almost any point since the early 1980s.In 2015, the sector accounted for just 4.1 per cent of Ethiopia’s gross value added, well below the peak of 7.8 per cent in 1997, according to data from the World Bank, as the second chart shows. Moreover, manufacturing accounts for a smaller share of Ethiopia’s economy than that of virtually any other country in sub-Saharan Africa.

South Africa, Kenya, Ivory Coast, Cameroon, Benin, Malawi, Mozambique and even Zimbabwe all generate at least 10 per cent of their gross value-added from manufacturing, with the likes of Nigeria and Uganda not far behind, as the third chart shows. Across sub-Saharan Africa as a whole, 10.6 per cent of continental GVA emanates from the sector, according to the World Bank, raising the question as to why Ethiopia is seen as one of the few African nations to have made a go of manufacturing.

“Ethiopia has the smallest manufacturing share of any of the African countries we look at,” says Charles Robertson, chief economist at Renaissance Capital, a Moscow-based investment bank with a focus on emerging markets. “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”

John Ashbourne, Africa economist at Capital Economics, a consultancy, adds: “Media coverage of Ethiopia’s manufacturing sector sometimes exaggerates its economic importance. A close look at the country’s economy shows that it is much more similar to its African peers than leaders in Addis Ababa would like to admit.”

Despite the hype, Ethiopia exported just $44m worth of shoes in 2015, for example, 0.25 per cent of those exported by Vietnam and less than the footwear exports of the cordwaining powerhouse that is El Salvador. The east African state’s entire exports of clothing and textiles are worth just a tenth of its coffee exports.’ FT


Ethiopia’s mythical manufacturing boom

The sector shrinks in importance despite heavy Chinese investment

Ethiopia’s success in attracting foreign manufacturers is often held up as a beacon of hope that sub-Saharan Africa, by far the poorest region on the planet, can follow the well-trodden development model that has allowed the rest of the world to become richer.

Industrialisation has largely been the key to development elsewhere, allowing relatively unproductive subsistence agricultural workers to be absorbed by a rapidly growing manufacturing sector boasting far higher productivity.

With China now slewing off lower valued-added manufacturing jobs in sectors such as textiles and basic electronics as wages rise rapidly in the Middle Kingdom, low-wage Africa has long been seen as a potential rival to the likes of Bangladesh and Vietnam for such jobs, as suggested by the first chart.

While this has yet to happen on any meaningful scale — the continent accounts for just 1 per cent of global manufacturing output — Ethiopia has won plaudits for attracting Chinese, Turkish and US investment into garment and shoe factories, notably from Chinese shoemaker Huajian Group, which employs 4,000 people in an industrial park outside Addis Ababa, the capital.

This had led to the country being described as a regional manufacturing powerhouse. Yet the data show that manufacturing now accounts for a smaller slice of Ethiopia’s economy than at almost any point since the early 1980s.

In 2015, the sector accounted for just 4.1 per cent of Ethiopia’s gross value added, well below the peak of 7.8 per cent in 1997, according to data from the World Bank, as the second chart shows.

Moreover, manufacturing accounts for a smaller share of Ethiopia’s economy than that of virtually any other country in sub-Saharan Africa.

South Africa, Kenya, Ivory Coast, Cameroon, Benin, Malawi, Mozambique and even Zimbabwe all generate at least 10 per cent of their gross value-added from manufacturing, with the likes of Nigeria and Uganda not far behind, as the third chart shows.

Across sub-Saharan Africa as a whole, 10.6 per cent of continental GVA emanates from the sector, according to the World Bank, raising the question as to why Ethiopia is seen as one of the few African nations to have made a go of manufacturing.

“Ethiopia has the smallest manufacturing share of any of the African countries we look at,” says Charles Robertson, chief economist at Renaissance Capital, a Moscow-based investment bank with a focus on emerging markets. “There’s been a brilliant PR campaign on its part to sell a story that does not really exist.”

John Ashbourne, Africa economist at Capital Economics, a consultancy, adds: “Media coverage of Ethiopia’s manufacturing sector sometimes exaggerates its economic importance. A close look at the country’s economy shows that it is much more similar to its African peers than leaders in Addis Ababa would like to admit.”

Despite the hype, Ethiopia exported just $44m worth of shoes in 2015, for example, 0.25 per cent of those exported by Vietnam and less than the footwear exports of the cordwaining powerhouse that is El Salvador. The east African state’s entire exports of clothing and textiles are worth just a tenth of its coffee exports.

Slightly more charitably, Mr Ashbourne does suggest that part of the “Ethiopia story” is that it has been more successful than many of its regional peers in attracting investment from “big brand names” from overseas.

Moreover, while in some African states a fair chunk of manufacturing activity may be a byproduct of those countries’ primary sectors (eg oil refining in Nigeria, processing and packaging of agricultural products in Kenya), Ethiopia is instead producing “relatively high quality goods that are exported”.

“It’s being pulled into these global supply chains, which is not common across Africa and is impressive. Exports have risen sharply, [Ethiopian manufacturing] does employ more people than it used to,” Mr Ashbourne adds, even if job growth since the turn of the century has been faster in areas such as construction, mining, transport and the public sector.

Mr Robertson believes it is Ethiopia’s close links to China that has captured the world’s interest. This extends beyond investments such as that of Huajian and China’s funding of a $4.2bn, 470-mile rail line from Addis Ababa to the port of Djibouti, which opened this year.

More fundamentally, Ethiopia is following the state-led, investment-heavy development model so successfully blazed by China

“What has captured the interest is this comparison with China,” says Mr Robertson. Whereas most African countries are pursuing a private sector-led development model, “Ethiopia has adopted the five-year plan, top-down approach that we have seen in China,” which focuses on rolling out infrastructure such as electricity provision first, then developing light manufacturing, followed by heavy industry.

“People are saying China has grown for 30 years at a very fast pace with a top-down programme. Ethiopia has grown very fast for 10 years [around 11 per cent a year] with a top-down programme. [People] are jumping to the conclusion that Ethiopia is following [in terms of manufacturing growth] when it’s really not,” he adds.

Ethiopia’s rapid economic growth since 2004 does, though, raise the question as to whether other sub-Saharan states, with their private sector-led, bottom-up development models, could or should follow its lead.

Mr Robertson, for one, does not believe the likes of Nigeria would be well suited to the Ethiopian approach. Firstly, Ethiopia can manage a state-led process because it has a strong bureaucracy, something that is lacking in much of Africa but has developed in Ethiopia because the country “has a long history of relatively stable government dating back to 1270,” Mr Robertson says.

Secondly, Nigerians are wealthier than Ethiopians and are used to far more freedom than a government-led, top-down economic model would permit, he argues.

“It is being used as an example in Nigeria but I don’t think it will fit. [Nigerians] are too democratic, too free, too opinionated. Ethiopia has had this regime in place for 30 years and it’s working and they have shown a commitment to relatively low corruption.

“In Ethiopia nobody has anything. Nigerians are three times richer and I just can’t see them being put into the communist box. Ghana, Senegal and Kenya have all moved beyond that stage.”

Defend the Oppressed Peoples in Ethiopia June 15, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Why this is important

CLICK HERE PLEASE SIGN ON TO STOP THE ATROCITIES AND GENOCIDE COMMITTED BY THE ETHIOPIAN STATE

LAND GRABBING IN ETHIOPIA & ABYSSINIA MUST STOP

WATCH !

The International Criminal Court (ICCt) announced on 15 September 2016 it will now hold corporate executives and governments legally responsible for environmental crimes. The court’s new focus on land grabbing and environmental destruction could help put a dent in corporate and governmentalimpunity. Politicians and corporate bosses who are chasing communities off their land and trashing the environment will find themselves standing trial in the Hague alongside war criminals and dictators. However, far‐sighted covers by USAmerican corporate investors through corporate fronts from e.g. India restrict the ICCt, since neither the USA nor India ‐ as other rogue states like Sudan or Israel ‐ are parties to the Rome Statute of the ICCt.
https://www.icc‐cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP‐Policy_Case‐Selection_Eng.pdf

Latest Updates:

01. Dec. 2016: 
Ethiopian forces from the command post of Ethiopia’s sweeping State Of Emergency command post detained leading Oromo ethnic group and government opposition figure Prof. Dr. Merera Gudina, chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC), upon his arrival at Addis Ababa Bole International Airport after returning from Brussels, where he testified at the EU parliament on the current situation in Ethiopia alongside with Prof. Berhanu Nega of Patriotic Ginbot 7 (G7), an armed freedom fighter group, and Rio Olympics marathon silver medallist ‐ athlete Feyisa Lellisa. Also four relatives of Prof. Merera were detained.

23. Nov. 2016:
Oromo asylum seeker and UNHCR registered refugee Yaazoo Kabbabaa ‐ the prominent leader of ‘Qeerro‘ (The Oromo youth group who is leading the protests in Ethiopia) ‐ was attacked in Cairo during the evening while he was returning home from visiting friends, by people described as Ethiopian state agents following him. During the incident Mr. Kabbabaa was injected in the neck with a toxic substance. Luckily he was rescued and brought to a hospital, where he regained consciousness in the meantime. It is, however, not yet clear if he will remain paralyzed. His medical bills are being covered by a campaign: https://www.gofundme.com/yaazoo‐kabbabaas‐medical‐fund . Please chip in! Ethiopian dissidents who fled the country live in constant fear from agents sent by the Addis regime after them.

* 14. Nov. 2016:
Oromo Leadership Convention was held in Atlanta, Georgia, USA, November 11 ‐ 13
Oromo United and Steadfast to Continue Revolution Against TPLF Regime
http://www.oromorevolution.com/s/Press‐Release‐English.pdf

* 20. Oct. 2016:
As we predicted: The brutal regime felt empowered by Merkel’s visit and the promised millions of Euro for “police training” and “to try to quell the unrest”. In just the one week after her ill‐conceived visit almost 3,000 Oromo women and men were rounded up in different locations and thrown in jail. Reportedly Ethiopian agents were sent to neighbouring countries to hunt down dissidents. Ethiopian authorities admitted to Reuters on Thursday they had detained 1,645 people.

* 15. Oct. 2016: The Dictatorial Regime proclaims STATE OF EMERGENCY http://hornaffairs.com/en/2016/10/19/ethiopia‐directive‐execution‐state‐emergencyfull‐text/

* 11. Oct. 2016: German Chancellor Angela Merkel travelled to the Ethiopian capital of Addis Ababawhere she was welcomed by the PM of the corrupt regime with military honours. Amid protests in Germany against the insensitive visit, Merkel offered millions of Euro in bilateral agreements, to train the police and mediation to try and quell the rising unrest in Ethiopia. Just two days prior to Merkel’s visit, the Ethiopian regime declared a six‐month state of emergency in order to undertake even more brutal measures to suppress popular protests.

* 02. Oct. 2016: 
At least 52 people directly killed by police action against protesters during Oromia religious festival of Irreechaa, the Oromo Thanksgiving, in Bishooftuu. Others died in the ensuing stampede. 175 dead bodies have been loaded and taken to Addis Ababa according to a police source. That’s in addition to over 120 at Bishoftu hospital. ECOTERRA Intl., Human Rights Watch and the UN called for an independent investigation.

* 01. Oct. 2016: ECOTERRA Intl. demands the immediate and unconditional release of illegally arrested Ethiopian scientist and blogger Seyoum Teshome. Police arrested the prominent writer and commentator Teshome today, who writes for http://www.Ethiothinkthank.com and lectures at Ambo University.

* 16. June 2016: Ethiopian security forces killed at least 500 people in the recent wave of anti‐government demonstrations, US‐based Human Rights Watch (HRW) says in its most comprehensive report into the Oromo protests.
https://tinyurl.com/j7nanmr
Even government officials admitted that over 170 Oromo protesters were killed.

Meanwhile the atrocities against the Mursi and other aboriginal nations of Ethiopia continue unabated.

Foreign investments through the present Ethiopian governance are unethical and taxpayers all over the world must ensure that their governments, who are state‐sponsors or donors to the Ethiopian governance, stop immediately any support until these crimes against humanity end.

Land Grabbing is the purchase and lease of vast tracts of land from poor, developing countries by wealthier nations and international private investors. It has led to unprecedented misery especially in Africa, South‐America and India.African Food Security is in jeopardy and lands half the size of Europe have already been grabbed.

The Ethiopian government has forcibly displaced hundreds of thousands of indigenous people from their ancestral lands. It has rendered formerly sustainably living small‐scale farmers and pastoral communities dependent on food aid, which is paid for by the taxpayers and well‐wishers from donor countries, while the profits of these industrial agriculture‐, oil‐ and gas‐ventures go into the pockets of private investors and corrupt officials.

THIS MUST STOP

The recently enacted Kampala Convention ‐ an Africa‐wide treaty and the world’s first that protects people displaced within their own countries by violence, natural disasters or large‐scale development projects ‐ is violated blatantly and with impunity by Ethiopia.

PLEASE SIGN ON
URGE THE AFRICAN UNION AND THE ETHIOPIAN GOVERNANCE TO STOP THE ETHIOPIAN ATROCITIES AND GENOCIDE

The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa must be enforced!

Read more:
Indian investors are forcing Ethiopians off their land
By John Vidal (TheGuardian)

Thousands of Ethiopians are being relocated or have already fled as their land is sold off to foreign investors without their consent

Ethiopia’s leasing of 600,000 hectares (1.5m acres) of prime farmland to Indian companies has led to intimidation, repression, detentions, rapes, beatings, environmental destruction, and the imprisonment of journalists and political objectors, according to a new report.

Research by the US‐based Oakland Institute suggests many thousands of Ethiopians are in the process of being relocated or have fled to neighbouring countries after their traditional land has been handed to foreign investors without their consent. The situation is likely to deteriorate further as companies start to gear up their operations and the government pursues plans to lease as much as 15% of the land in some regions, says Oakland.

In a flurry of new reports about global “land grabbing” this week, Oxfam said on Thursday that investors were deliberately targeting the weakest‐governed countries to buy cheap land. The 23 least‐developed countries of the world account for more than half the thousands of recorded deals completed between 2000 and 2011, it said. Deals involving approximately 200m ha of land are believed to have been negotiated, mostly to the advantage of speculators and often to the detriment of communities, in the past few years.

In what is thought to be one of the first “south‐south” demonstrations of concern over land deals, this week Ethiopian activists came to Delhi to urge Indian investors and corporations to stop buying land and to actively prevent human rights abuses being committed by the Ethiopian authorities.

“The Indian government and corporations cannot hide behind the Ethiopian government, which is clearly in violation of human rights laws,” said Anuradha Mittal, director of the Oakland Institute. “Foreign investors must conduct impact assessments to avoid the adverse impacts of their activities.”

Ethiopian activists based in UK and Canada warned Indian investors that their money was at risk. “Foreign investors cannot close their eyes. When people are pushed to the edge they will fight back. No group knows this better than the Indians”, said Obang Metho, head of grassroots social justice movement Solidarity Movement for a New Ethiopia (SMNE), which claims 130,000 supporters in Ethiopia and elsewhere.

Speaking in Delhi, Metho said: “Working with African dictators who are stealing from the people is risky, unsustainable and wrong. We welcome Indian investment but not [this] daylight robbery. These companies should be accountable under Indian law.”

Nyikaw Ochalla, director of the London‐based Anywaa Survival Organisation, said: “People are being turned into day labourers doing backbreaking work while living in extreme poverty. The government’s plans … depend on tactics of displacement, increased food insecurity, destitution and destruction of the environment.”

Ochall, who said he was in daily direct contact with communities affected by “land grabbing” across Ethiopia, said the relocations would only add to hunger and conflict.

“Communities that have survived by fishing and moving to higher ground to grow maize are being relocated and say they are now becoming dependent on government for food aid. They are saying they will never leave and that the government will have to kill them. I call on the Indian authorities and the public to stop this pillage.”

Karuturi Global, the Indian farm conglomerate and one of the world’s largest rose growers, which has leased 350,000 ha in Gambella province to grow palm oil, cereals maize and biofuel crops for under $1.10 per hectare per year, declined to comment. A spokesman said: “This has nothing to do with us.”

Ethiopia has leased an area the size of France to foreign investors since 2008. Of this, 600,000 ha has been handed on 99‐year leases to 10 large Indian companies. Many smaller companies are believed to have also taken long leases. Indian companies are said to be investing about $5bn in Ethiopian farmland, but little is expected to benefit Ethiopia directly. According to Oakland, the companies have been handed generous tax breaks and incentives as well as some of the cheapest land in the world.

The Ethiopian government defended its policies. “Ethiopia needs to develop to fight poverty, increase food supplies and improve livelihoods and is doing so in a sustainable way,” said a spokeswoman for the government in London. She pointed out that 45% of Ethiopia’s 1.14m sq km of land is arable and only 15% is in use.

The phenomenon of Indian companies “grabbing” land in Africa is an extension of what has happened in the last 30 years in India itself, said Ashish Kothari, author of a new book on the growing reach of Indian businesses.

“In recent years the country has seen a massive transfer of land and natural resources from the rural poor to the wealthy. Around 60 million people have been displaced in India by large scale industrial developments. Around 40% of the people affected have been indigenous peoples,” he said.

These include dams, mines, tourist developments, ports, steel plants and massive irrigation schemes.

According to Oakland, the Ethiopian “land rush” is part of a global phenomenon that has seen around 200m ha of land leased or sold to foreign investors in the past three years.

The sales in Africa, Latin America and Asia have been led by farm conglomerates, but are backed by western hedge and pension funds, speculators and universities. Many Middle East governments have backed them with loans and guarantees.

Barbara Stocking, the chief executive of Oxfam, which is holding a day of action against land grabs on Thursday, called on the World Bank to temporarily freeze all land investments in large scale agriculture to ensure its policies did not encourage land grabs.

“Poor governance allows investors to secure land quickly and cheaply for profit. Investors seem to be cherry‐picking countries with weak rules and regulations because they are easy targets. This can spell disaster for communities if these deals result in their homes and livelihoods being grabbed.”
While DFID, GIZ etc. failed and fail to act on Human Rights violations ‐ see also: http://www.anywaasurvival.org

‐ and please note that many believe the Indian companies act simply as straw‐men for USAmerican land‐grabbing interests Incl. AGRA and Monsanto), who are competing now with similar Chinese interests in Africa.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

In the harsh Ogaden region of Eastern Ethiopia, impoverished ethnic people are being murdered and tortured, raped, persecuted and displaced by government paramilitary forces. Illegal actions carried out with the knowledge and tacit support of donor countries, seemingly content to turn a blind eye to war crimes and crimes against humanity being committed by their brutal, repressive ally in the region; and a deaf ear to the pain and suffering of the Ogaden Somali people.

read: http://www.counterpunch.org/2013/02/08/ethiopian‐annihilation‐of‐the‐ogaden‐people/

Meanwhile the Ethiopian GIBE III dam project is devastating the lives of remote southern Ethiopian ethnicities. Pastoralists living in the Omo valley are being forcibly relocated, imprisoned and killed due to the ongoing building of a massive dam that shall turn the region into a major centre for commercial farming ‐ mostly by foreign ventures. War is in the making.

see also: http://www.genocidewatch.org/ethiopia.html

Since mid‐November 2015, large‐scale protests have again swept through Oromia, Ethiopia’s largest region, and the response from security forces has again been brutal. They have killed countless students and farmers, and arrested opposition politicians and countless others.

Since then Ethiopia has been shaken by a global wave of anti‐government protests over the controversial “Addis Ababa Integrated Development Master Plan” https://en.wikipedia.org/wiki/Oromia_Special_Zone_Surrounding_Finfinne , which is just another form of grabbing land from the Oromo people. The regime had insisted on escalating its violations of human rights through the implementation of this very dangerous policy of land grabbing in Oromia. While the Oromo people were peacefully protesting against the unfair land use policy at least over 180 innocent Oromo civilians were killed in the three months from mid November 2015 to mid January 2016.
After two months of global protests, the Ethiopian government finally announced the cancellation of this development plan https://www.oromiamedia.org/tag/finfinne‐master‐plan/ for Addis Ababa (Finfinne) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/WG/IGFM1‐oromo‐4b.doc and its expansion into neighbouring Oromia state. But the problem hasn’t gone away.

In violation of the EU resolution and despite international pressure, reports are confirming now that the regime’s loyal armed forces continue to attack the civilian population in many parts of Oromia. Though these violations of civil rights during the process of land grabbing have reached a new climax, the capacity of human rights organizations to access data of extra‐judicial killings and disappearances in the region is at an unprecedented low.

There is a war of ethnic cleansing officially declared against the Oromo people and implemented across Oromia. Though it has been difficult even to keep up with reports of the death toll some confirmed records are now showing that more than 400 civilians have been killed as of 19. February 2016. 

This rein of state terror must end!

‐ see also the previous HRW report https://www.hrw.org/news/2016/01/22/ethiopias‐invisible‐crisis

On January 12, 2016 the Ethiopian government announced it was cancelling the master plan, but that hasn’t stopped the protests and the resultant crackdown. Although the protest was initially about the potential for displacement, it has become about so much more. Despite being the biggest ethnic group in Ethiopia, the Oromos have often felt marginalized by successive governments and feel unable to voice their concerns over injust government policy. Oromos who express dissent are often arrested and tortured or otherwise mistreated in detention, accused of belonging to the Oromo Liberation Front (OLF), a group that has long been mostly inactive and that the government designated a terrorist organization. The government is doing all it can to make sure that the news of these protests doesn’t circulate within the country or reach the rest of the world. Of recent the Ethiopian Government has even resorted to use their Cyber‐crime Act to treat bloggers as terrorists. Ethiopia’s allies, including governments in the region and the African Union, have largely stood by as Ethiopia has steadily strangled the ability of ordinary Ethiopians to access information and peacefully express their views, whether in print or in public demonstrations. But they should be worried about what is happening in Oromia right now, as Ethiopia — Africa’s second most‐populous country and a key security ally of the US — grapples with this escalating crisis.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sons and Daughters
By Maya Angelou

If my luck is bad 
And his aim is straight 
I will leave my life 
On the killing field 
You can see me die 
On the nightly news 
As you settle down 
To your evening meal.

But you’ll turn your back 
As you often do 
Yet I am your sons 
And your daughters too. 

In the city streets 
Where the neon lights 
Turn my skin from black 
To electric blue 
My hope soaks red 
On the pavement’s 
gray 
And my dreams die hard 
For my life is through. 

But you’ll turn your back 
As you often do 
Yet I am your sons 
And your daughters too. 

In the little towns 
Of this mighty land 
Where you close your eyes 
To my crying need 
I strike out wild 
And my brother falls 
Turn on your news 
You can watch us bleed.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ECOTERRA Intl.
SURVIVAL & FREEDOM for PEOPLE & NATURE
join the phalanx directly: africanode[at]ecoterra.net
fPcN ‐ interCultural (friends of Peoples close to Nature) e‐mail: collective[at]fpcn‐global.org


QZ: We’d have a better chance of preserving Africa’s dying languages if we learned their history June 14, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

We’d have a better chance of preserving Africa’s dying languages if we learned their history

By Abdi Latif Dahir, Quartz  Africa


‘Across the world, African languages are slowly taking the center stage and are being recognized for their importance. For instance, you can now learn Zulu on an app, read a growing list of articles in African languages on Wikipedia, and receive thousands of dollars in awards for your fictional Swahili piece or poem. And many universities from Ethiopia to South Africa are making African languages like Afan Oromo and isiXhosa a compulsory subject. But Africa still has some of the world’s highest concentration of at-risk languages. And that can be reversed by first understanding and studying the past history, present evolution, and future use of these languages.’  Click here to read the full article QZ.

New African: A conspiracy in the wild June 14, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

A conspiracy in the wild

 

For over 10 years, the Northern Rangelands Trust, a Kenya-based conservation initiative, has been acquiring land in the arid north of the country. Today, it controls almost 10% of Kenya’s land mass. Environmental journalist John Mbaria investigates.

In its dying days, the Obama Administration pumped massive amounts of money into supporting a powerful NGO accused of using below-the-radar tactics to control a huge amount of Kenyan land, thereby using conservation as a subtle tool for dispossessing tens of thousands of pastoralists, who have unwittingly participated in their own dispossession.

Much of the land, whose control is enforced by local well-armed militias, has recently been granted UN-protected status. And with financial backing from powerful Western donors, the Northern Rangelands Trust’s (NRT) activities are largely insulated from public scrutiny.

Unless the new Trump administration discontinues the US government’s support to wildlife conservation in Africa, the NRT is set to continue having a say over vast, mineral-rich lands in the north and coastal areas of Kenya.

Most of these lands have been identified, in official documents, as areas of immense potential capable of becoming the very basis of the country’s future economic progress. These areas are also crucial to the maintenance of the extensive livestock husbandry practised by millions of pastoralists in northern Kenya.

Today, the NRT effectively controls 44,000 km2 (or 10.8m acres) of land – that’s roughly eight per cent of Kenya’s 581,309 km2 landmass. Interestingly, the organisation appears to have acquired a decisive say over these lands by co-opting the local leadership. Consequently, NRT’s control of the lands in Kenya’s Upper Rift, North and Coastal areas is facilitated by local political and community leaders, some of whom are co-opted as members of the organisation’s Board.

This has been done through community wildlife conservation, a model in which landowners assert the right to manage and profit from wildlife on their lands.

Conservancies have proliferated across pastoralist, wildlife-rich areas in northern and southern Kenya. They are also an extremely attractive funding prospect for Western donors in the conservation sector.

All the cash is handed over, not directly to the landowners, who have constituted themselves into 33 community conservancies, but to the NRT, which acts like a middleman and which has taken up not just conservation, but other roles (including security arrangements) that are ordinarily performed by national governments.

Among the biggest financial supporters of NRT, the former Obama administration consistently extended tens of millions of dollars to the organisation through the United States Agency for International Development (USAid). As if to underscore how important the NRT’s work was to the Obama Administration, the organisation’s Chief Programs Officer, Tom Lalampaa, and its founder, Ian Craig, were among the people given the privilege of making short presentations about their work when the former US president visited Kenya last July.

America’s latest support to the organisation was announced in a press statement released by the US Embassy in Nairobi in late November 2016. In the communiqué, the US Ambassador to Kenya, Robert F. Godec, said
the US’s new 5-year, $20m support was meant “to help expand” the NRT’s operations in Coastal
Kenya.

He hailed NRT’s partnership with the communities, terming it “a shared vision of protecting ecosystems and promoting peace for a better future”. He added that the cash would be used to support the work of community rangers, to conserve wildlife and fisheries, improve livelihoods, and advance women’s enterprises.

For its part, NRT, through Craig (who signed off as the organisation’s Director of Conservation), said the cash would be used to fund the opening up of new conservancies and create a conservation trust fund.


The former Obama administration consistently extended tens of millions of dollars to the NRT through USAid.


Though the US government believes that the NRT shares “the visions of protecting ecosystems” with the communities in Upper Rift, the North and on the Coast, recent developments in Kenya have proved otherwise. Indeed, the US support comes at a time when some well-armed herders, from some of the same communities the NRT has helped to form community conservancies, have invaded sprawling private ranches in Laikipia and elsewhere, leading to human fatalities, the killing of wild animals and forcing the deployment of specialised security units from the Kenya police.

The work of NRT and the West’s support to conservation in some of Kenya’s arid-and-semi-arid lands has altered the human/ wildlife dynamics in some areas. This has also invited curious concern from conservation experts, who believe that the US and other countries in the West have been supporting a controversial organisation that has been usurping the role of Kenya’s human and wildlife security organs, as well as destroying the age-old ability of tens of thousands of herders to live off their land.

As New African found out in extensive visits and interviews with different people in the affected areas, the NRT-inspired community-conservation model is simple and can be quite attractive for anyone ignorant of its implications, especially for the lives and livelihoods of local people.

After co-opting the local leadership, the NRT appears to have crafted MOUs with the communities owning the vast tracts of land. In most cases, the communities’ land-ownership claims are based on the most rudimentary rights – an ancestral claim to the land.

Community members are also reputed to retain significant respect for, and allow themselves to be guided by, local leadership which, in most cases, uses its standing in communities to advance, and persuade “lesser” members of communities to conform with the wishes of the NRT.

This is not so difficult as the organisation has come up with quite an attractive package for the  communities, including securing for them investors interested in developing lodges and other tourism facilities, once they agree to set aside some of their lands for exclusive use by wildlife and the investors.

NRT also promises bursaries for school children, employment for community members, a ready market for the livestock and the setting up of a grazing plan to prevent livestock deaths through drought in the drylands of Kenya.

“NRT’s approach is quite attractive to communities who have been neglected by successive governments in Kenya since the country attained independence from the British,” says Daniel Letoiye, a Samburu County resident who previously worked as a programme officer with NRT.

However, hidden in the fine print are consequences that are considered grave for the pastoralist groups in Northern Kenya. “Even when droughts occur, many of the pastoralist groups [who have signed up to the agreements] cannot access part of their lands that are now set aside for wildlife conservation and which constitute community conservancies,” says Michael Lalampaa, an official with the Higher Education Loans Board who hails from Samburu County.

Samburu comunity elders discuss their perspectives with the author in Samburu County

Lalampaa complains that the NRT compels communities to set aside the best portions of their lands for the exclusive use of wildlife and the tourist investors. Lalampaa says that the organisation usually identifies leaders and elites within relevant communities who aid in persuading the pastoralists to set aside big parcels of land for conservation purposes. “Once the agreements are put in place, it becomes impossible for the herders to access some areas with pastures in the conservancies … they are confronted by armed scouts who evict them.” He adds that it is “sad that at times, livestock ends up dying simply because the owners cannot graze the animals in what used to be their own lands.”

This has proven problematic especially since vast sections of the relevant rangelands have been depleted year-in, year-out by overgrazing and are inhabited by people who have become increasingly vulnerable to the devastating effects of climate change.

As a result, hundreds of thousands of livestock end up competing over the remaining patches of grasslands and dwindling water sources such as the Ewaso Nyiro River.

This happens, as copious reports show, in an area largely ignored by the Kenya government, inhabited by morans, have taken up cattle- rustling as a traditional pastime.

Claims have also been made that NRT’s activities have far-reaching implications on the entire country and therefore need to be handled with more than casual attention by Kenya’s allies across the world, the government as well as the people of Kenya.

“The sheer geographical, financial, cultural, and political scale of this intervention calls for a lot more thought than has been given to it thus far,” said Dr Mordecai Ogada, a conservation consultant based in Laikipia County.

Dr Ogada believes that the Kenya Wildlife Service (KWS) has “abdicated” from its responsibility to inspire the formation and sound management of conservation activities outside Kenya’s protected areas. But top officials at KWS – which has lately been experiencing financial difficulties – deny this, saying that they see no problem with the operations of the NRT.

However, KWS appears critical of recent moves by foreign governments to fund the NRT. “Conservation NGOs like NRT have recently benefited from funding from development partners, following the paradigm shift where development partners and other governments prefer to fund communities through NGOs rather than governments directly,” said Paul Gathitu, KWS spokesperson and head of corporate communications.

Attempts by New African to elicit comments from NRT met with no success. Nevertheless, on its website, the organisation – which calls itself a “movement” – announces that it has been raising funds to aid the formation and running of conservancies.

NRT also says that it supports the training of relevant communities and helps to “broker agreements between conservancies and investors”. It claims that it provides donors with “a degree of oversight” by participating directly in how community conservancies and incomes accrued are managed.  This was evident as New African toured eight conservancies in Isiolo, Marsabit, Samburu and Laikipia, where NRT has appointed its own managers who are in charge of the day-to-day running of the conservancies.

Besides the managers, there are the members of the Board and grazing committees who are, on paper, supposed to be making decisions that suit the needs of the true owners of the land.

However, there is evidence that main decisions are made by NRT and that the organisation has maintained little or no engagement with the owners of the land and local public institutions.

Besides the US, NRT’s activities are funded by a host of other private companies and bodies in the West. Some of the principal donors to NRT include the Danish Development Agency (DANIDA); the Nature Conservancy (a US-based international NGO); and Agence Française de Développement (AFD) of France. NRT is also bankrolled by other donors who fund its long-term programmes – including Fauna & Flora International, Zoos South Australia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ of Germany), US Fish and Wildlife Service, San Diego Zoo, International Elephant Foundation, Saint Louis Zoo, Running Wild and others. These latter donors have boosted what NRT terms a pooled conservation fund that has a lifespan of more than five years.

The Tullow Oil Company, that has been involved in oil prospecting in Turkana County, has funded NRT to the tune of $11.5m in a five-year project meant to aid the latter in establishing and operating new conservancies in Turkana and West Pokot counties.

Seventy per cent of the money was meant to go directly to community conservancies’ bank accounts for meeting operational costs (i.e. staff salaries, the purchase and running of vehicles, the acquisition of computers and other equipment), while 30% was to enable the formation and management of the conservancies.


The NRT has maintained little or no engagement with the owners of the land and local public institutions


But this did not go down well with the Turkana County government, which declared the relevant conservancies illegal, with the County Executive for Energy, Environment & Natural Resources ordering NRT to stop its operations there.

Later, the County Governor, Josphat Nanok, termed NRT’s move to establish conservancies in Turkana as “ill-advised with a hidden agenda”.

Dr Ogada believes that the millions of dollars in grants given by the US and other countries in the West have made NRT a “launch pad” for what he terms “a new conservation paradigm” in East Africa.

“NRT has championed this model of conservation very actively for the last decade [resulting] in a situation where challenges or mistakes aren’t spoken about by donors or implementers because of the sheer scale of professional and financial investment in an institution [which like all others] does have inherent weaknesses,” he added.

The NRT’s security function is considered one of the most controversial aspects of the community conservancy movement in Kenya. Usually, maintenance of security within countries is a preserve of governments. But on its website, the organisation says that it inspires community conservancies to “tackle insecurity holistically”.

This includes conducting anti-poaching operations, wildlife monitoring and providing what it terms “invaluable [support] to the Kenya Police in helping to tackle cattle rustling and road banditry”.

The organisation says that by 2014, it had facilitated the training of 645 rangers who operate in the conservancies while Dickson ole Kaelo, the chief executive of the Kenya Wildlife Conservancies Association, reported that over 2,300 community rangers have been trained so far.

Normally, the organisation selects community members and takes them for training by the KWS’s personnel at the wildlife agency’s Manyani Training School, close to Kenya’s biggest national park, Tsavo.

Here, the rangers are taught “bush craft skills, as well as how to effectively gather and share intelligence, monitor wildlife and manage combat situations”. The involvement of KWS in the training of the community rangers was confirmed, but downplayed, by Michael Kipkeu, KWS’s Senior Assistant Director in charge of the Community Wildlife Service. “The KWS law enforcement academy provides tailor-made community scouts’ training.”

After being trained by KWS, the rangers are given more advanced training than what is posted on the NRT’s website. For instance, according to the Save the Rhino NGO, the rangers are given Kenya Police Reserve accreditation and “sufficient weapons handling training”.

Such advanced training involves tactical movement with weapons, ambush and anti-ambush drills, handling and effective usage of night-vision and thermal-imaging equipment, and ground-to-air communications and coordination.

There are also suspicions that the bigger scheme is to ensure that Kenya unwittingly “forfeits” some of the lands under the NRT by getting them declared by UNESCO as World Heritage Sites.

The scheme to have UNESCO declare some of the biggest private game ranches and wildlife conservancies in Laikipia, Samburu, and islands in the Coast as World Heritage Sites is now being pursued in earnest.

“Legally, the move may not amount to much but knowing how lobbying is done, if the government were to [seek to] change ownership, listings would be put up to demonstrate how special these ranches are and why they should remain with the present landowners,” said Njenga Kahiro, a former Programme Officer with Laikipia Wildlife Forum. The aim, Kahiro avers, is “to create a super-big protected area … all of it [covered by] the World Heritage Convention.”   NA


 

Indexing Ethiopia June 14, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far


Indexing Ethiopia

Last week, Vision of Humanity issued its 2017 Global Peace Index (GPI).  Its report on Ethiopia is certainly the most distressing though unequivocal, straightforward and clear-cut. The state of peace worsened in Ethiopia more than any other country in sub-Saharan Africa, and arguably the rest of the world.

For someone who is completing his second decade of unrelenting and unwavering struggle for human rights and peaceful change in Ethiopia, the GPI report is heartbreaking and mournful.

Reading between the lines is my profession. When I read the words “the state of peace has worsened in Ethiopia more than any other country”, I know what exactly what that means. I know what the opposite of the absence of civil peace is. When the state of civil peace in Ethiopia is in such dire and grave peril, the unthinkable becomes more real by the day.

I want to think only about civil peace in Ethiopia. Nothing else. I dream of peace and brotherhood and sisterhood among the diverse people of Ethiopia. Peace with equality and justice for all. Peace and understanding without force. Peace offerings among all people of Ethiopia. Peaceful resistance.

I dream of a peaceful Ethiopia where everyone greets each other with “Salam” and “Shalom. I believe all humanity “must turn from evil and do good [and] seek peace and pursue it”, for the “Blessed are the peacemakers.”

I don’t like George Orwell’s 1984 declaration, “War is peace.”

I much prefer Jimi Hendrix’s formulation from the days of my youth, “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

I believe when the power of love overcomes the love of power, Ethiopia will know peace.

In this commentary, I review the latest findings of the various indices on Ethiopia. Peace is a many-splendoured thing.

What do the “Indices” have to say about Ethiopia?

Is there hope for peaceful change in Ethiopia?

Global Peace Index 2017

Last week, Vision of Humanity issued its 2017 Global Peace Index  (GPI). Ethiopia was #1 on the list of “Top Five Fallers”, followed by Burundi, Saudi Arabia, Mali and Lesotho.

GPI provides “a comprehensive analysis of the state of peace in the world”.

GPI reports the “world slightly improved in peace last year” but the “score for sub-Saharan Africa was influenced by deteriorations in various countries—notably Ethiopia, which worsened more than any other country, reflecting a state of emergency imposed in October 2016 following violent demonstrations.” (Emphasis added.)

Simply stated, the state of peace is in its most precarious and risky state in Ethiopia.

I have been warning for some time that the black apartheid system set up by the Thugtatorship of the Tigrean People’s Party (T-TPLF) has set Ethiopia on a trajectory to civil war. (That is the 600-pound gorilla in the room few dare to talk about openly.) That is why the GPI report is so worrisome and painful to me. It gnaws at my own deep concerns and anxieties about the current state of peace in Ethiopia.

In my December 2016 commentary, I bluntly asked, “Is Ethiopia going in the direction of a civil war?”

In my April 9 commentary, I warned that unlike the masters of apartheid in South Africa who made peace in the nick of time, time to make peace in Ethiopia is running out fast for the T-TPLF.

In my commentary in The Hill last month, I urged passage of the pending human rights bill in the U.S. Congress because “Ethiopia is at a tipping point” now. It is clear what the tipping point is. It is that point of no return.

Failed (Fragile) States Index 2017

Ethiopia is ranked 15th failed state out of  178 on the Failed States Index (FSI) and is rated as “High Alert”. It is #1 on the list of “Most Worsened Country in 2017” in terms of “susceptibility to instability”  and “fractionalization and group grievance”.

The FSI is “an assessment of 178 countries based on twelve social, economic, and political indicators that quantify pressures experienced by countries, and thus their susceptibility to instability.”

The FSI devotes a full chapter focusing on Ethiopia (at p. 13) and concludes, “Ethiopia’s overall Fragile States Index (FSI) score has been incrementally worsening over the past decade, moving from 95.3 in 2007, to a score of 101.1 in this year’s 2017 index, with Ethiopia — along with Mexico — being the most worsened country over the past year.”

The FSI points out that, “Tigray elites are perceived to still hold significant political power within the essentially one -party state. Military leadership has also been dominated by Tigrayans, which makes perceptions of Tigray influence within the state apparatus all the more unpalatable to populations that feel increasingly excluded.”

Corruption Perception Index 2016 and Global Financial Integrity

Ethiopia is ranked 108 out of 176 countries on the Corruption Perception Index (CPI).

The CPI ranks countries “by their perceived levels of corruption, as determined by expert assessments and opinion surveys.”  The CPI generally defines corruption as “the misuse of public power for private benefit.”

According to CPI, Ethiopia “is among the top ten African countries by cumulative illicit financial flows related to trade mispricing. This amount may be much higher if funds from corruption and other criminal activities are considered.”

According to Global Financial Integrity (GFI)  “illicit financial flows out of Ethiopia nearly doubled to US$3.26 Billion in 2009 over the previous year, with corruption, kickbacks and bribery accounting for the vast majority of that increase.” GFI reported, “Ethiopia  lost US$11.7 billion to illicit financial outflows between 2000 and 2009.”

U.N. Human Development Index 2017

Ethiopia ranks 174 out of 188 countries on the U.N. Human Development Index (HDI).

The adult literacy rate in Ethiopia is 49.1 percent.  Government expenditure on education (as % of GDP) is 4.5. Expected years of schooling (years) is 8.4. The population with at least some secondary education (% aged 25 and older) is 15.8. The pupil-teacher ratio, primary school (number of pupils per teacher) is 64. The primary school dropout rate (% of primary school cohort) is a mind-boggling 63.4.

The HDI is a “measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living.”

Economist Democracy Index 2017

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index  (DI) scores 167 countries on a scale of 0 to 10 based on 60 indicators. The indicators are grouped into five different categories measuring pluralism, civil liberties, and political culture.

Ethiopia scores 3.73 on the D.I. and is classified as “authoritarian”.

According to DI, the authoritarian “nations are often absolute dictatorships” with “some conventional institutions of democracy”. Ethiopia scores at the bottom because  “infringements and abuses of civil liberties are commonplace, elections- if they take place- are not fair and free, the media is often state-owned or controlled by groups associated with the ruling regime, the judiciary is not independent, and there is omnipresent censorship and suppression of governmental criticism.”

The T-TPLF is an absolute dictatorship which clings to power by an emergency decree.

Economic Freedom of the World Index (EFI) 2016

Ethiopia is classified as “Least Free” on the EFI with a score of 5.60 out of 10. Ethiopia ranked 145 out of 159 countries.

Economic freedom is defined as “(1) personal choice, (2) voluntary exchange coordinated by markets, (3) freedom to enter and compete in markets, and (4) protection of persons and their property from aggression by others.”

To earn high ratings on the EFI, among other things,  “a country must provide secure protection of privately owned property, a legal system that treats all equally, even-handed enforcement of contracts, and a stable monetary environment.”

Ethiopia was classified as Least Free on the DI because Ethiopians have little economic freedom when they acquire property. They are often subjected to the use of force, fraud, or theft in property acquisitions and there is little protection from physical invasions by others.

Countries that enjoy high levels of economic freedom manifest “higher average income per person, higher income of the poorest 10%, higher life expectancy, higher literacy, lower infant mortality, higher access to water sources and less corruption.” Because Ethiopia has low levels of economic freedom, it scores very low on measures of literacy, life expectancy and infant mortality. 

Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2016 (BSI)

Ethiopia is in the rump of the Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI).

On “Political Transformation”,  Ethiopia scored 3.23 (113 out of 129 countries). On “Economic Transformation” Ethiopia scored 3.86 (109 out of 129 countries) followed by 3.48 on the “management index” (108 out of 129).

The BTI analyzes and evaluates the quality of democracy, viability of market economy and political management in 129 developing and transition countries. It “measures successes and setbacks on the path toward a democracy based on the rule of law and a socially responsible market economy.”

The BTI’s detailed and extraordinarily revealing report calls Ethiopia a “façade democracy” and makes certain keen observations:

Ethiopia ‘remains one of Africa’s poorest countries, with a third of the population still living below the poverty line, and its regime is one of the continent’s most authoritarian in character. Between five and seven million people require emergency (donor) food aid throughout the year.’

Ethiopia ‘continues to be categorized as an authoritarian state, a category it shares with neighboring states including Eritrea and Sudan.’

Official results show that the governing-party coalition under the leadership of the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) secured a 99% majority in the 2010 polls.

The increased incidence of government land-grabbing activities – the lease of land previously used by smallholders and pastoralists to foreign investment and agrobusiness companies – has prompted heavy unrest in Gambela, in Oromo and other regions. In the western Gambela region, as many as 70,000 people have been forced to move as a result. Women’s rights are protected by legislation, but are routinely violated in practice.

The national parliament (in which the opposition parties held just a single seat during the period under review) is regarded as a rubber-stamp institution, without any influence on decision-making processes within the EPRDF, the sole ruling party for 24 years.

The government maintains a network of paid informants, and opposition politicians have accused the government of tapping their telephones. It is therefore unrealistic to expect that elected parliamentarians can freely and fairly participate in law-making.

Ethiopia does not have an independent judiciary with the ability and autonomy to interpret, monitor and review existing laws, legislation and policies. Access to fair and timely justice for citizens, at least as conventionally defined by legal experts, cannot be said to exist. In general, there are no judges able to render decisions free from the influence of the main political-party leaders, despite these jurists’ professionalism and sincerity. The independence of the judiciary, formally guaranteed by the constitution, is significantly impaired by political authorities and the high levels of corruption. High-level judges are usually appointed or approved by the government.  The judiciary functions in ways that usually support the political stances and policies of the government. Pro-government bias is evident in political and media-freedom cases, as well as in business disputes.

Officeholders who break the law and engage in corruption are generally not adequately prosecuted, especially when they belong to the ruling party (EPRDF). In some cases, “disloyal” civil servants are subject to legal action. Corruption remains a significant problem in Ethiopia due to the lack of checks and balances in the governing system. EPRDF officials reportedly receive preferential access to credit, land leases and jobs.

Although the political system consists formally of an elected parliament based on (unfair) competition between several parties, Ethiopia must be regarded as a “facade democracy.” The legally elected institutions are in fact part of an authoritarian system that does not offer citizens a free choice between competing political parties. Since 2005, the government has harassed and imprisoned political opponents, journalists and members of the Muslim population.

Freedom in the World Index 2017 (FWI)

In the Freedom in the World Index,  Ethiopia received an aggregate score of 12/100 (0=least free; 100=most free).

On “Freedom”, Ethiopia was rated 6.5/7; and on “Civil “Liberties” 6/7 (1=most free; 7=least free)

Freedom in the World is an annual survey “that measures the degree of civil liberties and political rights in every nation and significant related and disputed territories around the world.”

Multidimensional Poverty Index 2016 (MPI)

Ethiopia ranks 174 out of 185 countries on the MPI.

MPI defines poverty not only by income but a variety of other  “factors that constitute poor people’s experience of deprivation – such as poor health, lack of education, inadequate living standard, lack of income (as one of several factors considered), disempowerment, poor quality of work and threat from violence.”

According to MPI, life expectancy in Ethiopia is 64.6 years. The expected years of schooling is reported at 8.4 years.

Ethiopia has a Geni coefficient of 33.2.

The Gini coefficient is a measure of inequality in society. (A Gini coefficient of zero expresses perfect equality, e.g. where everyone has the same income; and a Gini coefficient of 1 (or 100%) expresses maximal inequality among values).

On the gender development index, Ethiopia scores 0.842 and ranks  174/185.

The Ethiopian population living below the poverty line ($1.90 per day) was reported at 35.3% for 2005-2014.

The Ethiopian “population in severe multidimensional poverty” is a staggering 67%.

Freedom on the Net Index 2016 (FNI)

On the Freedom on the Net Index, Ethiopia’s overall score is 83/100 (0=most free; 100= least free).

Ethiopia is one of the least connected countries in the world with an internet penetration rate of only 12 percent, according to 2015 data from the International Telecommunications Union (ITU).

FNI reported, “A handful of signal stations service the entire country, resulting in network congestion and frequent disconnection.  In a typical small town, individuals often hike to the top of the nearest hill to find a mobile phone signal.”

On obstacles to internet access, Ethiopia received a score of 23/25; limits on content 28/35 and violations of users rights 32/40.

Freedom House which publishes the FNI “assesses each country’s degree of political freedoms and civil liberties, monitor censorship, intimidation and violence against journalists, and public access to information.”

FNI noted, “The legal environment for internet freedom became more restrictive under the Computer Crime Proclamation enacted in June 2016, which criminalizes defamation and incitement. The proclamation also strengthens the government’s surveillance capabilities by enabling real-time monitoring or interception of communications.”

FNI reported that “authorities frequently shutdown local and national internet and mobile phone networks and social media to prevent citizens from communicating about the protests.  The Ethiopian government’s monopolistic control over the country’s telecommunications infrastructure via EthioTelecom enables it to restrict information flows and access to internet and mobile phone services.”

Reporters Without Borders Press Freedom Index 2017 (RWBI)

Ethiopia ranked 150/180 with a score 50.34 on the RWBI.

The RWBI is based on a survey conducted by Reporters Without Borders covering issues of  “freedom, pluralism, media independence, environment and self-censorship, legislative framework, transparency, infrastructure,  penalties for press offences, existence of a state monopoly and other related factors.”

The RWBI reports that the regime in Ethiopia uses “terrorism charges to systematically silence the media.” Journalists are sentenced to long prison terms and the “anti-terrorism law” has been used to “hold journalists without trial for extended periods.” According to the RWBI, “there has been little improvement since the purges that led to the closure of six newspapers in 2014 and drove around 30 journalists into exile. Indeed, the state of emergency proclaimed in 2016 goes so far as to ban Ethiopians from looking at certain media outlets. Additionally, the Internet and social networks were often disconnected in 2016. Physical and verbal threats, arbitrary trials, and convictions are all used to silence the media.”

Freedom House Freedom of the Press 2017 (PHFP)

Ethiopia received a total score of  86/100 (0=Most Free, 100=Least Free) on the PHFP.

On the “legal environment” of the press, the score was 29/30. On “political environment”, the score was 38/40.

PHFP reported,

Ethiopia was the second-worst jailer of journalists in sub-Saharan Africa. Ethiopia’s media environment is one of the most restrictive in sub-Saharan Africa. The government of Prime Minister Hailemariam Desalegn continues to use the country’s harsh antiterrorism law and other legal measures to silence critical journalists and bloggers. As of December 2016, Ethiopia was detaining 16 journalists, making it the fifth-worst jailer of journalists in the world and the second-worst in sub-Saharan Africa, after Eritrea. In addition to the use of harsh laws, the government employs a variety of other strategies to maintain a stranglehold on the flow of information, including outright censorship of newspapers and the internet, arbitrary detention and intimidation of journalists and online writers, and heavy taxation on the publishing process.

What is the price of peace in Ethiopia?

Will Ethiopia go the way of peace thorugh atonement and reconciliation or take the path of civil war and bloodshed?

President John F. Kennedy warned that, “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”

Nelson Mandela taught that the choice of violent revolution is exclusively in the hands of the oppressor and the oppressed merely imitate the oppressor in the choice of the means of struggle.  Mandela explained (forward clip to 13:39 min.) in 2000:

The methods of political action which are used by the oppressed people are determined by the oppressor himself. If the oppressor uses dialogue, persuasion, talking to the other, the oppressed people will do precisely the same. But if the oppressor decides to tighten oppression and to resort to violence, what he is saying to the oppressed is if you want to change your method, your condition, do exactly what I am doing. So in many cases those people who are being condemned for violence are doing nothing else. They are replying, responding to what the oppressor is doing…. Generally speaking, it doesn’t mean that a person because a person believes that freedom comes through the barrel of a gun, that person is wrong. He is merely responding to the situation in which he and his community finds himself or herself.  (Emphasis added.)

So, whether the future of Ethiopia will be decided by dialogue, persuasion and talking to each other or in a civil war is entirely in the hands of the T-TPLF.

My dream for Ethiopia is merely a reflection of Mandela’s dream for Africa: “I dream of an Africa which is in peace with itself. I dream of the realization of unity of Africa whereby its leaders, some of whom are highly competent and experienced, can unite in their efforts to improve and to solve the problems of Africa.”

Ethiopians united can never be defeated!!!

The time for peace, dialogue, persuasion and talking to each other in Ethiopia is NOW.

Or never!


 

 

 

GPI 2017: Peacefulness in Africa deteriorates to worst level in almost a decade. Ethiopia suffered the biggest deterioration (both within SSA and globally) June 14, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

More than half of all countries in Sub-Saharan Africa (SSA) saw their level of peacefulness deteriorate in 2017. Out of the five countries with the largest deteriorations worldwide, four were in SSA.

SSA’s level of peacefulness, as measured by the 2017 Global Peace Index (GPI) regional score, deteriorated to its worst level since 2008. Although the region recorded notable annual improvements between 2011 and 2013, SSA’s GPI score has been consecutively worsening for the past four years, albeit by different magnitudes.

 Despite the fact that the trend for the safety & security and ongoing conflict GPI domains has been improving since 2008, the deterioration in the overall score since this reference year has been driven by a worsening trend in the militarisation domain. The reason behind this becomes clear when we disaggregate these domains by their respective GPI indicators; with access to small arms, military expenditure and UN peacekeeping funding being the ones that deteriorated the most since 2008. Political Terror is another indicator that deteriorated significantly during this time. Notable improvements were however recorded in the indicators for political instability and the deaths from conflict, although the indicator for intensity of conflict has been worsening since 2013.
Ethiopia suffered the biggest deterioration (both within SSA and globally). This was reflected in a sharp worsening of the indicators measuring internal peace levels, leading Ethiopia to suffer a 16 rank deterioration: falling from 118th to 134th.  Read more at: Vision of Humanity: Peacefulness in Africa deteriorates to worst level in almost a decade