jump to navigation

#OromoProtests Statement on Ongoing War in Ethiopia November 22, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Statement on Ongoing War in Ethiopia https://oromoprotests.org/index.php/2020/11/21/statement-on-ongoing-war-in-ethiopia/ via @OromoProtestsHQ

Ethiopia: 52 Oromo nationals slaughtered on one day in Metekel by extremist militias November 15, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
1 comment so far

(Metekel, 14 November 2020) 52 Oromo nationals slaughtered, 17 wounded (in critical conditions) and 18 kidnapped (their whereabouts unknown) by extremist/terrorist Amhara militias organised by Ethiopia’s deputy PM Demeke Mekonnen and illegally operating in Metekel (Benishangul Gumuz state). From one family alone 6 people murdered by this Oromphobic group.

Oromoota Matakkal aanaa Dibaaxeetti sababa eenyummaa isaaniitiin Sadaasa 14, 2020 otobusii keessaa gad guuramanii ajjeefaman.Ummani keenya yeroo ammaa bakak iyyuutti ajeefamaa jira. Mootummaan ummata kanaaf dubabtu hin jiru. Oromoon mootummaa ummata Oromoo bakak bu’u ijaarrachuuf kutatee hojjachuu qaba. Qaama biraa irraa waanti eegamu hin jiru. Ummanni keenya utuu geggeessaa quuqama uummatummaa qabu qabatee, akkanatti bakka argetti hin qalamu; hin ajjeefamu. Uummatni Oromoo akkanatti bakka hundatti ajjeefamuu keessaa kan ba’u, mootummaa isaaf dhaababtu yoo hundeeffatee dha.Mootumaman Ce’umsaa Biyyoolessaa Oromiyaa hatattamaan hundeeffamee ummata keenyaaf akka dhaqqabuuf haa goonu!! Kan caalu otuu hin dhufiin, ummata keenay haa baraarru!!

በአንድ ጀንበር 6 የቤተሰብ አባል ጨምሮ 43 ሰው መኪና ውስጥ የተጨፈጨፉ በጥይት የተገደሉ 9 አጠቃላይ 52 ሞት. ቁስለኛ 17ሰው. እስካሁን ታግተው የደረሱበት ያልታወቁ # 18 ሰው.

ዛረ በመተከል ድባጤ ወረዳ የተለያዬ ቀበለዎች በም/ጠ ምንስተር ደመቀ መኮኖን ትዛዝ የታጠቁት ርስት አስመላሾች ጥቃት አደርሳል፡፡ ከነዝህም ውስጥ 4 ኦሮሞች ትናንት ያፕ ቀበለ ስገደሉ ዛረ አንድ መክና ሙሉ ደግሞ ቅዶ ቀበለ ተገላል የማቾች 48 አስከረን ቡለን ሆስፕታል እየተመረመረ ይገኛል።እነዝህ ርስት አስመላሾች ባለፈው መከላከያ ወልቃይት ጠገደ ነፃ አወጣልን ርስት ለባለበቱ ተመለሰች ብለዉ አቧራ ስያነሱ ነበር።ዋና አላማቸው ርስት ማስመለሰ የሆነው በPP film Director ነት የተፈፄመ ስሆን አሁን በፀጥታ ማስከበር ስም የአማራ ልዩ ሀይል ወደ ስፍራው የተቀሳቀሱ ስሆን ነገ ደግሞ ርስት ለባለበቱ ተመለሰች እንደምሉ ይጠበቃል።PP ም የዘጎችን ደህንነት መጠበቅ አልቻላቹም በማለት መተከል በአማራ እንድትመራ ለማድረግ ድራማው እንደተሰራም የውስጥ ምንጮች ያረጋግጣል። የዝህም ማሳያ የምሆነው የአማራ ልዩ ሀይል ፀጥታውን ለማስከበር መላካቸው ስሆን ይህንን ኦኘረሽን በበላይነት የምመራ ም/ጠ ምስተር ደመቀ መኮኖን ነው።

Press Release (Oct. 23, 2020): OLLAA CONDEMNS THE CONTINUED STATE SANCTIONED VIOLENCE IN ETHIOPIA: MILITARY FORCES MURDERED FIVE YOUTH at THEIR HOMES IN NAQAMTEE, WESTERN OROMIA, ETHIOPIA October 24, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Press Release (Oct. 23, 2020): OLLAA CONDEMNS THE CONTINUED STATE SANCTIONED VIOLENCE IN ETHIOPIA: MILITARY FORCES MURDERED FIVE YOUTH at THEIR HOMES IN NAQAMTEE, WESTERN OROMIA, ETHIOPIA
===
Falls Church, Virginia (Oct. 23, 2020) – the Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association (OLLAA) condemns the continued state sanctioned violence in Ethiopia. Today, October 23, 2020 government security forces brutally murdered five innocent young men in the city of Naqamtee, Western Oromia, Ethiopia in Kebele 05 near Qasso Secondary School. Naqamtee (Nekemte) is a vibrant city located 310 km west of Finfinnee (Addis Ababa), the capital city of Ethiopia. 

Motummaan Ce’umsaa Oromiyaa Hatattamaan Ijaarramuu Qaba! October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
1 comment so far

Motummaan Ce’umsaa Oromiyaa Hatattamaan Ijaarramuu Qaba!

Dr. Tsegaye R Ararssa tiin

Motummaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmadin hogganamu guyyaa kaleessaa (October 5, 2020) irraa jalqabee haangoo seera qabeessa kan biyyattii ittin bulchu dhabeet jira. Motummaan bulchiinsa Naannoo Oromiyaa kan harka Bilxiginnaa keessa tures, kaleessa irraa kaasee Oromiyaa bulchuuf haangoo seera-qabeessa ta’e hin qabu. Kanaaf, Oromiyaan motummaa ce’umsaa gad dhaabuu dhaan hanga filannoon godhamee bulchiinsi dimokraatawaa ta’e ijaarramutti, naannicha shiftoota Bilxiginnaa jalaa oolchuu dhaaf, nagaa fi tasgabbii uumuu dhaan, saba keenya bulchuu, lammilee keenya balaa irraa hambisuu, qabdi.

1. Motummaa ce’uumsaa kana eenyutu ijaaruu qaba? Eenyutu itti hirmaata?

Motummaa ce’umsaa ijaaruun walgayii haanga’oota hundaa walitti fidee kallattii motummaan ce’umsaa ittin ijaarramuun fi haala hojii isaa ittin raaw’atu irratti waliigaltee uumuu barbaada. Walgayiin kun qaamota adda addaatin waamamuu mala. Garuu Abbootin Gadaa Oromiyaa qaama siyaasaa kamuu dursanii, dhiimma kanarratti utuu mari’atanii, qaamota birootif waamicha godhaan gaarii natti fakkaata.

Qaamonni walgayii kana irratti hirmaachuu qaban:

a) Abbootii Gadaa

b) Jarmiyaalee siyaasaa Oromiyaa hunda (Bilxiginnaa hin dabalatu)

c) Qeerroo fi Qarree Oromoo

d) Qaamota miti motummaa Oromoo (NGOs)

e) Waldaawwan ogeessotaa oogummaa adda addaa fi waldaale hawaasaa adda addaa

f) Hogganoota waldaalee amantaa Naannoo Oromiyaa

g) kkf.

Qaamni siyaasaa hundi (Bilxiginnaan ala) akka itti hirmaatu godhuun barbaachisaa dha. (Bilxiginnaan paartii yakkaamtootaa waan ta’eef dhaabichi akka dhaabaatitti diiggamuu qaba. Miseensonnii isaanii akkuma gayee isaanititti seeratti dhiyaatanii itti gaafatamuu qabu. Rakkoo siyaasaa amma itti jiru kan uume isaan waan ta’anif, motummaa ce’umsaa rakkoo keenyaaf furmaata fida jedhamee ijaarramuuf deemu keessaa shoora qabaachuu hin danda’ani.

2) Motummaan Ce’uumsaa Maal dalaga? Hojiin isaa maali?Hojiin isaa…

a) nagaa fi tasgabbii uumuu;

b) hidhamtoota siyaasaa hunda hiiksisuu/hiikuu;

c) Oromiyaa fi Oromoota baraaruu [(securing Oromia)– daangaa kabachiisuu; saba keenyaa naannoo ollaa keessatti rakkatanii jiraatan (Fakk.Walloo, Wambaraa, kkf) deeggaruu dhaan diina jalaa baraaruu; lammiilee magaaloota adda addaa keessa jiraatan hiraarsa diinaa jalaa oolchuu; lammiilee Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiranif eegumsa barbaachisu godhuu; kkf.]

d) tajaajilli adda addaa sivil servisii fi qaama adda addaa motummaatin keenamaan akka hin dhaabbanne, ykn haalan akka itti fufan, godhuu;

e) karoora ce’uumsaa lafa kaa’uu dhaan, yeeroo fi haala filannoon ittin gaggeeffamun baafachuu fi kanas raawwachuu; fi

f) kkf

…dabalata.

Abbotiin Gadaa qaama ce’umsaa uumamu kana keessaa, isaanuma wajjin mari’atanii, nama (ykn garee) hojii raawwachiisaa ta’ee dirqama fudhatu utuu muudani gaari natti fakkaata.

Oromoo fi Oromiyaa baraaruun akka danda’amu, Motummaan Ce’uumsaa Oromiya, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiyaa, qaama tikaa naannoo Oromiyaa, Milishaa Naannoo Oromiyaa, Qarree fi Qeerroo naannoo Oromiyaa guutuu, Foollee Oromoo, miseensota WBO, fi Oromoota Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) keessa jiran hundaa wajjin walitti dhiyeenya fi qindoominaan yoo hojjate qofa dha.

3. Motummaan ce’umsaa kun hojii isaa seera akkamiitin raawwata?

Karoorri ce’umsaa motummaa kanaa kan ittin raawwatamu waliigaltee qaamooni mootummaa kana ijaaran gidduuti uumamuun ta’a. Walii galteen isaan lafa kaawwatan kan akka chaartaraa fakkaatu jiraachuu qaba. Walii galteen kun, hojii fi dirqama isaan gidduu jiru hirachuu irratti, seera haala adeemsaa isaanii ittin bulfatan, fi karoora filannoo dhufuuf lafa kaawwatan irratti kan xiyyeeffatu ta’a.

Hojiin jabaan motummaa ce’umsaa kanaa inni cimaan Oromiyaa diigumsa irraa fi oromoota balaa irraa baraaruu dha. Kanaaf seerri motummaan ce’umsaa haalan kabachiisuu qabu seera heera Naannoo Oromiyaa fi Seera heera federaalati.

Hojiin biraa motummaan ce’umsaa kun hojjatu tajaajila sivil servisii itti fufsiisuu waan ta’eef kanaaf ammoo seerri heera motummaa fi seeronni adda addaa tajaajila motummaa adda addaa irratti bahani lafa jiran hordofamuu qabu. Nagaa fi tasgabbii uumuu dhaafis seera idilee biyyattii fi naannoo Oromiyaa keessatti hojii irra jiran fayyadamuun barbaachisaa ta’a.

Motummaan Ce’umsaa kun akka milkaayee, Oromiyaa gara sirna dimokraasii dhugaatitti tarkaanfachiisu Oromoon hundi bakka jirutti dirqama lammummaa isaa bahuu qaba.

Na ofkalchaa!

(Barreffamni kun bal’inaan kan itti fufu ta’a).

Related article:

OGF Statement and Appeal to The International Community Requesting they support the Establishment of Oromia Transitional Caretaker Government

Top ten factors that have been hastening the collapse of Ethiopia’s Abiy Ahmed’s government October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Top ten factors that have been hastening the collapse of Abiy Ahmed’s government.

by Bontu Geda

➡️10) Failure to understand how to deal with Habeshas (Both Amhara and Tigre).

➡️ 9) Fear and lack of clue for negotiated power sharing (Both within and outside his own party).

➡️ 8) Zealous obsession with project implementation rather than strategic long-term decisions.

➡️ 7)Overestimation of the stupid Habesha project: ኢትዮጲያዊነት, which is falling apart at a speed of light.

6) Trying to please everyone.

➡️ 5) Obsession with lies, even when not forced by situations.

➡️ 4) Trying to use #Gandummaa as a means of divide-and-rule among Oromos. The faltering Oromo unity is only a temporary event. Oromos, are generally tolerant to act harsh. It is only the matter of time for that diamond-grade unity to come to become operational. That will be the end of the beginning for this man!

➡️ 3) His Illusion about the nonexistent glorious Ethiopian history. The country has been #Jaanjoo since ever its formation! Most people, including the Habeshas who forcefully promote it, know this simple fact. He should have known as well!

➡️ 2) Not understanding and addressing the ‘Oromo Question’. Everyone knows and recently started to acknowledge that this country is what it is because of Oromos. Ignoring the Oromo concerns will be the cause for the true demise of the rotten empire!

!➡️ 1) Endless ambition to forge a strong, unitarist central government. If there is only one chance left to save the crumbling empire, it is the multinational federation. This implies an ever weakening central government and burgeoning autonomy for Ethnic states. No force (Worldly or Heavenly) can maintain this country by overlooking the autonomy of multinational states!

PS: Namni dhagahu yoo jiraate, kuni gorsas ni ta’a. Namni dhagahu dhabamnaan, ‘himan didduun du’a hin diddu’, jennee dhiifna! #Kanuma.

Geneva Press Club – An Authoritarian Turn in Ethiopia: A Return to Autocracy? October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Oromia: Waamicha Qeerroo Marsaa 5ffaa #OromoProtests October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

#OromoProtests: PRESS RELEASE: As of today, October 5, 2020, at 12:00 AM Eastern Africa Time, Ethiopia is effectively without a constitutionally mandated government. October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

PRESS RELEASE: As of today, October 5, 2020, at 12:00 AM Eastern Africa Time, Ethiopia is effectively without a constitutionally mandated government. CLICK TO TWEET IT: https://ctt.ac/79Nd8#AbiyIsExpired#AbiyMustGo#OromoProtests

Oromia: The Athletic Nation Report: Oromo Athlete Shura Kitata Tola wins the 2020 #LondonMarathon. Colourful victory for the Oromo athletes on the the day of the colourful #Irreecha2020 Festivals in Oromia and the Globe October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment
Oromo Athletes Shura Kitata Tola and Sisay Lemma win the 2020 London Marathon on the day of Irreecha, Oromo Thanksgiving day. Shinning and colourful victory on the event of the colourful Oromo national cultural festival

The most dramatic of finishes at the London Marathon, Oromo Athlete Shura Kitata Tola is the 2020 London Marathon Winner in the Elite Men’s Race on Sunday 4th October 2020. Vincent Kipchumba of Kenya and Sisay Lemma of Oromia are winners of the 2nd and 3rd places respectively. Brigid Kosgei of Kenya wins the London Marathon 2020 Elite Women’s Race. American’s Sara Hall is the 2nd. World champion Ruth Chepngetich of Kenya finishes third in the Women’s Race.

(THE DAILY MAIL): Shura Kitata wins the London Marathon as Ethiopian pulls off shock victory in the sodden capital ending Eliud Kipchoge’s reign as the king of the iconic race. Shura Kitata has won the London Marathon in a thrilling race in the capital. The Ethiopian emerged victorious over the route of 19.7 laps of St James’s Park. Kitata’s win puts an end to Eliud Kipchoge’s reign as the king of the race. The 35-year-old had not lost over 26.2miles in seven years but was shocked. 

In those shoes, with those lungs and that record, we just about assumed Eliud Kipchoge could walk on water. Nothing like a rainy day for disproving that theory and nowhere quite like the grounds of Buckingham Palace for dethroning kings.

Chances are the greatest runner the roads have ever seen will win again. But those are considerations for another day.

For now it is a time to wonder how it went so very wrong in St James’s Park and why. That is because he didn’t just lose to Ethiopia’s Shura Kitata, the 2018 runner up and a worthy champion here in 2:05.41. Shura Kitata has earned a shock victory at the sodden and chilly London Marathon on Sunday

The Ethiopian emerged victorious in a thrilling finale as he saw off Vincent Kipchumba 

Grand #Genocide is Brewing Against Oromia October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Grand #Genocide is Brewing Against Oromiyaa

by Ibsaa Guutama October 2020

Perpetrators of genocide against the Oromo nation are working hard to mislead world public opinion. To counter is fast and vigorously is expected from Oromo nationalists. Distortion of history and ground preparation to accuse Oromiyaa for genocide and covering up ongoing one by Ethiopian government against the Oromo people. That is to justify reverse genocide in the name of preventing one that does not exist. Oromo enemies are all over the media to disseminate Oromo phobia and raise tension between Oromo and other ethnic groups in preparation for grand scale genocide. They do not care as to who dies as long as they cripple Oromiyaa. Some of them are trying to prove similarity of situation in Oromiyaa and Ruanda before genocide. Some one long, long ago said, “Even the devil can cite the Scripture for his own purpose”. These ones are also citing genocide definition given by OSAPG for wrong purpose undermining intelligence of those they address.

At present only Oromo are targeted for genocide by government and Amharic speaking groups calling themselves “Forces of Unity” and their reverse allegations hold no water. This year’s sabotage witnessed by the world on Irreecha Pilgrimage to Hora Finfinnee is a good example of cultural genocide by Ethiopian government. To avoid telling true relations of Ethiopia and Oromiyaa they repeat the stereotype, “Ethiopia is never colonized”. Ethiopia being a partner to the Scramble for Africa, it was a colonizer of its African neighbors and not theoretically colonized. Hutu and Tutsi are the same people with common culture and language under German/Belgium colony with possibly legend created difference similar to the Habashaa Solomonic dynasty. Nafxanyaa colonizers and the Oromo have different historical background and separate identity. Not taking this truth into account will lead any analysis to wrong conclusion.

The colonizers call themselves nafxanyaa (gun wielder) and it is not a term invented by the Oromo. It is a name which some are proud to put on their T-shirts even today. Nafxanyaa are not only Amaraa but eclectic from all conquered lands, like British army with members enrolled from all over its empire. But being baptized into Orthodox church they call themselves Amaaraa to be distinguished from Moslems and traditional religious groups. Because Oromo prophesy all religions there had never been tension between faiths as has never been between ethnic groups in Oromiyaa. Oromiyaa has significant numbers of Moslems, which were suppressed for more than a century by Ethiopian theocracy. They want to scare the western world with this number. In precolonial period they were appealing for help from Christian across the sea as being trapped in Christian island besieged by Muslims and heathens.

Now they are trying to apply the “Terrorist” card against the Oromo as if they don’t have Muslims among them. In reality that is only an excuse, what they are after is Oromummaa, the power that is denying them suzerainty over Oromiyaa. It has been two decades since 9/11; was there one Oromo internationally blamed for terrorism so far? If Amaaraa are not the only nafxanyaa and the only Christians where is the cause to be targeted? Can they show Oromo intent to destroy any group? Why do they beat about the bush rather than saying they hate everything Oromo for denying them overlordship in Oromiyaa? Whatever happened in some corners of Oromiyaa was premeditated by themselves; probably Oromo might have reacted to their setup spontaneously. Many Oromo are Orthodox Christians; it is ridiculous to say Oromo will destroy themselves. All Orthodox churches in Oromiyaa are built by Oromo laity with contribution by all Oromo religious groups, no motive to burn one’s own them. All allegations in Oromiyaa are perpetrated by agent provocateurs and has to be left to independent investigation.

There are some members of Amaraa elites dreaming to reestablish the colonial nafxanyaa system by dismantling the federation. For Oromo it is either the Federation or independence. They will fight nail and tooth against any attempt to subjugate them. Now some biased overseas researchers take words “nafxanyaa” as directed against an ethnic group and “Qeerroo” as organized group for purpose of ethnic cleansing. Such wrong assumptions emanate from ignorance of nature of Oromo society and trying to fit into preconceived models. Let alone committing genocide it is Safuu (legally and ethically prohibited) for the Oromoo to harm any living thing without a cause. Historically proven fact is “Oromo are not extremists” otherwise, for instance they could have brought hell to earth when Oromo students were massacred in several Amaaraa Region universities. They do not take vengeance on all under Amaaraa name for they know the real culprits. All that governed the empire left piles of grievances. Oromo had no power and cannot be accused for pay back. They are only struggling to be free from oppression and occupation by Ethiopian force. Therefore, it is advised not to provoke them to burst into insanity.

Respected researchers should be ashamed when they echo “Oromo extremist/hardliners” taking it raw from mouth of Oromo enemies. From which ideology or position are they judged as extremists? From Ethiopian government or from nafxanyaa system hopeful parties? For both they could be extremists because they are struggling for freedom from them; not for normal freedom loving people. No more privileges for those that took the Ethiopian government as their tool. Is that extremism?

The old Ethiopian empire built under the leadership of Shawaa Amaaraa come to an end in 1991 and was replaced by a transitional government formed by representatives of nations, nationalities and peoples. Group from Tigray (TPLF), a nation which was reduced to junior partner after the death of Emperor Yohaannis IV in formation of the empire had a leading role in the new Order. Nafxanyaa system decline that started in 1974 was considered to be given the final below in 1991. But reactionary forces are seen trying to resurrect it. Those that lost power and privilege are those that are now destabilizing Oromiyaa and are cause for ongoing genocide. In their non-viable crooked thinking, they could regain the lost empire only if they could destroy Oromo and the federal arrangement. That was started by government forces with them pushing from behind by selective killing of bright Oromo youth and mass killings of the peasantry. They live no one alone, cases of Sidaamaa, Wala’ita, Konsoo, Qimaant and Benishangul-Gumus can be cited. In Oromiyaa genocide is only government sponsored.

Politicians from loser class are trying to agitate inter-ethnic clashes but they will not be successful with the Oromo. Oromo do not have problem with Amaaraa or any other people. Social relation with all had been warm and smooth. It is only greed for more power and wealth by some Amharic speaking politicians that is tearing peoples apart for the moment. There is no stone unturned by those politicians to discredit Oromo demand for national self-determination and freedom. Therefore, in their effort to find crime where there is no motive, is leading them to creating one. That is why peoples’ genuine plight is getting twisted to appear the opposite. Destiny of non-Oromo living in Oromiyaa for generations is more attached to the Oromo than politicians trying to claim them. Oromo protect them not for political advantage but because they have become their brother and sister Oromiyaans. Even for them it is expedient to share what Oromiyaa gives with the Oromo than bring an outsider to boss them. Enemy of Amaaraa and the Tawaahido Church are not the Oromo but political and clergy leaders behind them. Oromo demand nothing outside Oromiyaa and welcome all who would like to live among them in peace and siblinghood respecting their laws and interest, not bosses.

Qeerroo means youth in afaan Oromo. They are not organized body but come out only when duty calls for defense of the fatherland. To take Qeerroo as danger to the region is to take Oromo nation as dangerous for world peace. Do not mistake it for Amaaraa Faannoo; Qeerroo are simply young unmarried segment of society which Oromo endear them as leopards of the nation; not aggrieved individuals. Dr. Abiy is an Oromo with personal ambitions and missions. It is unfortunate that enemies of the Oromo are taking cover under him using his good office to commit genocide against the Oromo. Him not them are ultimately accountable. In this some Orthodox clerics are seen playing the crucial role in creating conflict between communities. Let us list crimes committed in Oromiyaa and Amaaraa region in the last two years and compare those committed by Church fans, government forces and the Oromo; then only can we know whom to prevent from whom.

If Oromiyaa cannot mobilize all her capabilities to counter conspiracy her enemies will preempt and feed the world false information. Without immediate attention, her plight could remain hidden from international community. They could even get twisted and used against her. It is incumbent on her hayyuus, the learned and wise to bring forth the genocide being committed against her with evidence and seek justice internationally before the worst could happen. However, third party sympathy cannot replace own determination and commitment in fend off abusers. Oromo struggle for freedom and national-self-determination are distorted by enemies as something out of the ordinary. Because of her land locked position Oromiyaa is not much known to the overseas world. On the other hand, Ethiopia have taken the opportunity of having long time contact with the outside world and had successfully hidden Oromiyaa being an entity and presented her as Ethiopia’s own backyard. It has taken long for the world to discover the truth though continued favoring their long acquaintance. Thus, still more diplomatic work is necessary to save Oromo an ancient civilization from perishing. This must be taken by hayyuus as part of a fight against genocide by Ethiopian government.

It was after long struggle for independence that a Charter was drawn in 1991 between Ethiopia and her colonies that include Oromiyaa. It was on principles laid down by this Charter that the Federal Constitution was made. Reneging of the incumbent power (TPLF/EPRDF) on implementation of the constitution led to lot of blood shade on part of the Oromo to bring change within leadership of EPRDF. EPRDF was allowed to finish two years remaining from its term as a transitional administration. No sooner than coming to power did the new PM started as if it was going to stay longer. It misinterpreted the constitution and indefinitely extended its term of office without getting consent from stakeholders.

That means it has intent of ruling by sheer force like his imperial models. But this time there are states and parties that took the constitution seriously. There will be an obvious constitutional crisis. With clear intent to bring back system of the ancient regimes It started suppressing the opposition and peoples that demanded enjoyment of their constitutional right. To enforce its will military Command Posts were established in many Southern nations and nationalities territories. In particular all the zones of Oromiyaa fell under military rule. By those Posts numerous youths were butchered summarily and their body left to be devoured by wild animals. Homes and schools started to be used as prison for standard prisons were overcapacity. All these facts if not already documented, have to urgently acted upon by hayyuus to take the criminals to International court of justice.

The truth being as mentioned above loud sounds are heard about few collateral damages to coverup the bigger ugly picture. Any human right abuse should not be passed in silence unpunished. Most of the cacophony are being made by Diaspora Amaaraa elites, that are conspiring to bring down the federal formation in favor of unitary Nafxanyaa colonial system. Living in Oromiyaa during this chaotic period when guns are superior to the law it cannot be said there are no non-Oromo causalities but they are taken out of proportion to conceal Oromo plight and discredit the Federal system. To advocate for human rights protection in federated states and to attack nations, nationalities and peoples’ rights of self-determination are two different things. Peoples are asking for formal decolonization and reestablishing new relations by getting rid of the empire system. Otherwise there will be no force that can keep these peoples together. For people who do not know their own history and who take Oromo claim to have link with Cushitic civilization as antisemitic this cannot be swallowed. It is wise to advise foreign researchers like Mr. Gregory N. Cervetto not to start their research from wrong hypothesis driven from wrong premise. If they have to be credible, they ought to make independent field research away from Habashaa influence.

Oromiyaan haa jiraattu.

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Ibsaa Guutama October 2020

Related Article:

Two Centuries of Genocide Against the Oromo: From Sahle Sellasie to Abiy Ahmed

“THE PRESENT PHASE OF THE OROMO NATIONAL MOVEMENT:CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ACTION ITEMS .~The Oromo Scholars and Professional Group

#Irreecha2020: The Oromo national and cultural holiday season: Oromians and friends of the Oromo nation celebrating the blessing and colourful festival in Oromia and all over the Globe. Using military forces the Ethiopia government suppressed the main events in Finfinnee at Hora Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa (Doollo Buddeena) and in Bishooftuu at Hora Harsadii October 4, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Irreecha 2020: The Oromo national and cultural holiday season: Oromians and friends of the Oromo nation celebrating the blessing and colourful festival in Oromia and all over the Globe. Due to the historically oppressive nature of Ethiopia’s government towards Oromo people and their culture and identity and its fears of the ongoing #OromoProtests, the Ethiopia government used massive military forces and sanctioned and suppressed the main Irreecha events in Finfinnee at Hora Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa (Doollo Buddeena) and in Bishooftuu at Hora Harsadii. For this massive open public culture, the regime sent hand picked party cadres and its supporters through offering its participation badges and drop them there with its transport. That was designed and actioned to make believe that the events were held. Millions of Oromo mass sanctioned from driving and waling to the festive venues with layers and layers of military forces. The millions people of festivals at Hora Finfinnee an Hora Harsadii were defacto cancelled. Thousands attacked by the military, arrested and tortured in effort to celebrate their adored culture. The whereabouts of thousands is not known. This is once again a massive military attack against iconic Oromo culture and identity. Irreecha2020

“I don’t know the kind of information they have but these security checks are too much,” said Hassen, a participant who gave only his first name, fearing for his safety. “Added with the COVID-19, it really has ruined the festive mood.” ~ AP

VOA Afaan Oromoo: Bushooftuutti Irreechi Hora Harsadee namoota muraasa qofaan akka kabajamu taasisamee oole, Hirmaattoota hedduu irraa miirri mul’ataa tures qabanaahaa ta’uu gabaasaan VOA bakka sanatti argame ibsee jira.

“I was looking forward, like many of you, to waking up to hundreds of pictures of massive gatherings of people celebrating Irreecha in Ethiopia, like this one from last year. How heart-breaking to hear many were arrested or unexpectedly prevented from arriving at their destinations. If it was simply about COVID, there could have been clear messaging or alternative plans made, which I don’t think was the case, though that’s one excuse being given. This seems more like an attempt to suppress Oromo cultural expression during a politically volatile time. As we know from attempts of the past, Irreecha cannot  actually be suppressed for long, if at all, though they may have been caught off guard and disappointed today. Broad cultural suppression like this seems like an unwise move, and yet that’s the choice the current government made at the same time they are holding large numbers of political prisoners and are putting political opponents on trial when they should be playing their parts in elections.”Photo credit: oromianeconomist   ~Amy Elliott Van Steenwyk


The security forces blocked the public  not to attend Irreecha, this in Bishooftuu, 4 October  2020
Oromo youth were not allowed to celebrate their Irreecha, 4th October 2020 Bishooftuu, Hora Harsadii, Oromia
Fascist Ethiopia’s military in suppressing Irreecha Celebration in Bishooftuu 4 October 2020
Oromo nationals in their Irreecha cultural outfit, the military blocked them from attending Irreecha festival 4 October 2020, Bishooftuu, Oromia

The Ethiopia’s government military detained and attacking masses of the Irreecha Oromo revellers  in Bishooftuu 4 October 2020
The Ethiopia’s military in suppressing the iconic Oromo culture blocking the Oromo Irreecha revellers from Hora Harsadii in Bishooftuu 4 October 2020
This is Kefiyalew, Oromo national hero, the Ethiopian security forces sanctioned him from Irreecha, Finfinnee 3 October 2020
CaptureEthiopian security forces arresting Oromo national for going to Irreecha, Finfinnee, Oromia 3rd October 2020
Oromo youth in Irreecha Oromo cultural outfit suppressed from Hora Finfinnee and Hora Harsadii 3 and 4 October 2020
Oromo youth to Irreecha with Oromo music star Galana, stopped by military from attending Irreecha Hora Finfinnee on 3 October 2020
Celebrating Irreecha at home

BBC Afaan Oromoo reports on Events in Hora Harsadii, Bishooftuu : Kabaja Irreecha 2020 Hora Har-Sadee suuraadhaan

4 Onkololeessa 2020, BBC Afaan Oromoo

Irreechi 2020 kaleessaa magaaaa Finfinneetti kabajamee harra ammoo Magaalaa Bishooftuutti haala ho’aadhaa kabajameera. Hirmaattoota sirnichaa suuraadhaa kunooti.

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

BBC Afaan Oromoo Irreecha 2020: Irreechi Hora Finfinnee namoota muraasaan kabajamuun miira akkamii uume?

3 Onkololeessa 2020 BBC Afaan Oromoo

Irreecha Hora Finfinnee bara 202
BBC Afaan Oromoo: Irreechi Hora Finfinnee Onkoloolessa 4 bara 2020, in Oromo Calendar 6414

Irreechi Hora Finfinnee iddoo namootni muraasni affeeraan taasifameef argamanitti kabajameera.

Kabaja Irreecha 2020 Magaalaa Finfinnee suuraadhaan

3 Onkololeessa 2020

Irreecha bara kana Magaalaa Finfinneetti kabajameera. Boru ammoo Magaalaa Bishooftuutti kabajamuuf jira. Sababii koronaavaayirasitiin walqabatees lakkoofsi namoota ayyaana kanarratti hirmaatanii baayyee muraasaa ta’uun hubatameera.

Kabaja irreecha Hora Finfinnee
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja irreecha Hora Finfinnee
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja irreecha Hora Finfinnee

BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan

#Irreecha2020 #OromoProtests in #Finfinnee, Oromia: Oromoon Lencuma duruu

ALJAZEERA ( 4 Oct 2020): In Pictures: Ethiopia’s Oromo hold Irreecha festival

The government says it restricted attendance at the Oromo group’s Irreecha festival to prevent the spread of COVID-19.

Women, wearing traditional clothing, sing and march during the celebration of Irreechaa, the Oromo people thanksgiving holiday, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Women, wearing traditional clothing, sing and march during the celebration of Irreechaa, the Oromo people thanksgiving holiday, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]

4 Oct 2020

Members of Ethiopia’s largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha, their annual thanksgiving festival, against a backdrop of unrest and political division.

Prime Minister Abiy Ahmed’s government said it was restricting attendance for the Oromo group’s Irreecha festival to approximately 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus, just as it did for an Orthodox Christian holiday last week.

But some attendees said the regulations were designed to prevent anti-government protests at a time when Oromo opposition politicians are behind bars and security forces stand accused of using heavy-handed tactics against civilians in the Oromo region surrounding the capital.

“When people get together they may reflect on what is going wrong in the country. For fear of that, they have restricted us,” said Jatani Bonaya, a 26-year-old student, on Saturday. “What the government is doing is not right.”

Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season.

It is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa.

In 2016, the use of tear gas and firearms by security forces sparked a stampede in Bishoftu that killed dozens, some of whom drowned in a nearby lake.

The government put the death toll at 55, though Human Rights Watch later said it could have been in the hundreds.

The following year, Irreecha turned into an anti-government protest, part of a broader movement that brought Abiy, Ethiopia’s first Oromo ruler, to power in 2018.

Last year, Abiy allowed a separate Irreecha celebration to take place for the first time in Addis Ababa and hundreds of thousands turned out.

On Saturday, a much smaller crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa, where they dipped flowers and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal.

Tensions between Abiy and Oromo nationalists have been on the rise in recent months following the killing of Hachalu Hundessa, a pop star who gave voice to Oromo feelings of marginalisation, in June.

More than 160 people were killed in the ensuing violence, and more than 9,000 were caught up in subsequent mass arrests, including journalists and prominent Oromo opposition politicians.

Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season. [Eduardo Soteras/AFP]
Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season. [Eduardo Soteras/AFP]
Members of Ethiopia's largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha [Eduardo Soteras/AFP]
Members of Ethiopia’s largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional wraps during the celebration of Irreechaa, the Oromo people's festival of thanksgiving, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional wraps during the celebration of Irreechaa, the Oromo people’s festival of thanksgiving, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Authorities said Irreecha attendance was restricted to around 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus. [Eduardo Soteras/AFP]
Authorities said Irreecha attendance was restricted to around 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus. [Eduardo Soteras/AFP]
Celebrants dipped flowers in water and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal. [Eduardo Soteras/AFP]
Celebrants dipped flowers in water and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal. [Eduardo Soteras/AFP]
The festival is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
The festival is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
A small crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
A small crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional clothing during the celebration of Irreechaa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional clothing during the celebration of Irreechaa. [Eduardo Soteras/AFP]
This image has an empty alt attribute; its file name is irreecha-2020-in-washington-dc-3-october-2020.png
Irreecha Oromo in 2020 in Washington Dc 3 October 2020
This image has an empty alt attribute; its file name is irreecha-birraa-2020-in-washington-dc-3-october-2020.png
Irreecha Birraa Oromo 2020 in Washington DC 3 October 2020.
Image
Irreecha Birraa in DC on October 3, 2020

Embedded content from facebook.com can’t be previewed in the editor.

Irreecha Oromo 2020 in Khartoum, Sudan on 3rd October 2020
Irreecha Hawaasa Oromo Saskatoon, Canada (Onk 4, 2020)
Seattle Irreecha 2020

The Oromo’s Irrechaa Festival Is the Living Testimony for the Survival of over 12,000 Years Kush Civilisations!

By Denoboba Natie (October 03, 2020)

The Sidama Nation whole heartedly wishes its cousin nation, the Oromo and the entire nations and peoples in Ethiopia who recognise, respect and believe in unity in difference in an extremely troubled empire known as Ethiopia; a very happy Irreechaa 2020.

The Oromo nation is one of the ancient Kushitic nations of north East Africa whose true history spans back to the Egyptian (Kemetic) civilisation. This history could be traced back up to 10,000 years before Common Era (CE) also known by the Western intelligentsia as Before Christ (BC).

Therefore, plethora evidences are emerging showing the interconnectedness of the Oromo/Sidama/Afar (Kush) and their huge presence and part in a highly discussed civilisation of today’s Egypt (former Kemet). Moreover, the similarities of the ancient Kemites with the Oromo, Sidama, Afar, Somali and the other Kush kingdoms is striking. Available ‘hieroglyphs’ evidences also prove that their means of sacrifices and social organisation is unique and indistinguishable that survived to this date in the cultures of the indicated Kushites.

Additionally, there are also pressing evidences among the Kushitic nations of the horn that the concept of monotheism that has been ascribed to the Europeans by the Europeans has got its genuine root in the cultures of Kushites. There are credible evidences that all the globally renowned, Greek philosophers were schooled in Kemet (Egypt) from where they probably have plagiarised the concept of monotheism to eventually claim it is theirs. The reality is otherwise, however. In Sidama culture, Magano Kalaqa Kaaliqa and in Oromo culture ‘Waaqayoo’ has got the meaning of ‘God’ almighty and the only creator of the universe. No other gods than this were known to these nations. This is the concept of monotheism. Monotheism has been practised by the Kush nations since time immemorial until it was compromised by the infiltration of the West transported fake ideology and fallacious religions that have both adulterated these noble ancient belief systems to replace it with lies, deceits and unprecedented level of immorality.

The current cultural revivals of these noble cultures are ascertained by the celebrations of the Oromo Irreechaa, Sidama Fichchee and various other Kush nations’ noble cultures. This is why we congratulate our gallant Oromo nation during this critical time. Therefore, the Sidama of all walks of life wishes all the best for the Oromo nation whilst equally ascertaining our unity and fraternity is a natural that no one on planet can stop. The current difficulties the Oromo nation is put under including state of emergency and the nation had to bear with extreme cruelty and state terrorism; we assure the Oromo nation that you are not alone. The Sidama nation is with you, in action and belief. Furthermore, we would like the the Oromo nation and the rest Federalist nations know that the agents of the new Sidama national regional state are the agents of darkness masterminding terrorism in Sidama land on behalf of the very dictator dehumanising the Oromo nation.

As the Oromo quislings are doing in Oromia, the Sidamas are there to play their dirty games as they implement their obnoxious unionist agenda in Sidama soil. Like the Oromo agents, the Sidama’s hired and corrupt agents are working day and night to take forward the agendas of their unionist dictator and his advisers. The other federalist nations of Ethiopia must be aware of this and must stand with the Oromo nation and its just cause whose fruits will benefit us all. I believe that from the entire federalist forces no genuine person(s) with assertive thinking will stand with the dictator who aspires to reverse the smallest gain achieved thus far to return the very regime the Ethiopian nations and peoples have bitterly fought to get rid of for the last 60 years. Your enemy is our enemy! Your pain is ours. We can fight together for the future of our generations and will undoubtedly defeat our enemies.

Happy Irreechaa 2020 Once again.

By Denboba Natie (On behalf of the Sidama nation)about:blankFacebook URL

Embedded content from facebook.com can’t be previewed in the editor.

Ethiopian Democracy Veers Off Track: What’s at Stake September 30, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Ethiopian Democracy Veers Off Track: What’s at Stake

by Seenaa Jimjimo, Just Security, September 28, 2020

Hacaaluu Hundessa’s only weapon was his music. His sentence for singing was death. One of Ethiopia’s most popular musicians, Hacaaluu sang of the plight of the Oromo — Ethiopia’s largest but historically repressed ethnic community. His June murder sparked protests around the country and, tragically, confirmed the very repression he sought to end. What’s more, his killing exposed the autocratic DNA of Ethiopia’s government, a regime that benefits from nearly $1 billion of U.S. aid every year while cozying up to China and crushing Ethiopia’s very pro-American constituency — the Oromo.

Ethiopia’s Prime Minister Abiy Ahmed used the protests following Hacaaluu’s murder as a pretext to jail his political opponents and shut off the country’s internet access, a blackout that has lasted for three weeksLikely fearing a democratic electoral repudiation, Abiy also indefinitely postponed Ethiopia’s elections, under the guise of the coronavirus pandemic. While the parliament voted last week to hold elections, the entire electoral process and legitimacy of elections has to be called into question, when nearly every leading opposition figure has been jailed recently and when Abiy and his new Prosperity Party were never elected as such by the people.  Among the hopes for the 2018 transition was to implement reforms, including multi-party, multi-region federalism that would set the stage for 2020 elections. Finally, the Constitution calls for elections every five years, suggesting the only way for change, is to amend it.

Abiy’s chillingly anti-democratic actions are just the latest chapter of his illiberal regime. Amnesty International reported in May that under Abiy’s rule, which began when he was named prime minister in April 2018, as many as 10,000 people have been unjustly arrested and at least 39 people — including a 16-year-old boy — were killed in extrajudicial executions in Oromo-majority regions of Ethiopia.

Paradoxically, Abiy himself is an Oromo and the Oromo movement initially helped bring him to power. He came into office promising government reforms, he released prisoners, and in 2019 he received the Nobel Peace Prize for resolving a longstanding and deadly dispute with neighboring Eritrea.

But his refusal to protect the human rights of his own people, combined with his democratic backsliding, must be understood as a problem for Washington as well as for Ethiopia. As the largest country in East Africa, Ethiopia has been a vital partner in the U.S. global war on terror and could yet provide a bulwark to China’s expansion in Africa. But Ethiopia cannot reliably advance U.S. interests in East Africa if the government in Addis Ababa invites instability by repressing Ethiopia’s largest ethnic group. Ending this repression and cementing strong bilateral ties with the United States, as authoritarian countries like China seek more influence on the African continent, is the goal of the Oromo community for all Ethiopians.

Need for U.S. Pressure

This goal can most swiftly be met with pressure from Washington. Lawmakers, diplomats, and military officials in the U.S. responsible for providing security assistance and funding to Ethiopia should call on Abiy to immediately and unconditionally release the political prisoners he rounded up both before and after Hacaaluu’s murder. As a member of the Oromo diaspora in America, I treasure my protected right of free speech. But I am too frequently and sadly reminded that today in Ethiopia I could be jailed along with peaceful Oromo protesters — like human rights activist Jawar Mohammed — just for voicing my opinions.

Fortunately, the U.S. Congress agrees that this goal should be achieved. In April of 2018, The House of Representatives unanimously approved a resolution calling for the Ethiopian government to, “release all activists, journalists, and opposition figures who have been imprisoned for exercising their constitutional rights.” And last month, 20 members of the House wrote to Secretary of State Mike Pompeo expressing concern about the “alarming” situation in Ethiopia, and urging him to “engage with the Ethiopian government and all other stakeholders to prevent violence and protect civilians, to promote stability and better dialogue, and to support continued progress toward strengthening democratic institutions.”

Congress should go one step further by holding to account anyone in the Ethiopian government who is responsible for human rights violations under the Global Magnitsky Act. The Oromo community has been heartened to see the bipartisan application of the Global Magnitsky Act across two presidential administrations to wield America’s considerable might to support voiceless minorities who would otherwise be forgotten, or even vanquished.

The same congressional resolution that called for the release of Ethiopian activists also urged the State Department and the U.S. Agency for International Development to “engage in a cooperative effort…to advance democracy.” That clause has never been more needed. Afraid of being voted out of power, Abiy, citing the coronavirus, indefinitely postponed Ethiopia’s elections, which were originally scheduled to take place in May. Ethiopia would face a constitutional crisis should Abiy rule beyond the constitutionally mandated period for elections. And while the virus is, undoubtedly, a serious concern, Ethiopia could have safely held elections as soon as last month. In the United States, federal and state-level elections have occurred in 2020 during the Covid-19 pandemic, despite the tragic spread of the virus, and a number of elections have proceeded in Africa.

Attacks on Independent Media

A vital part of any robust democracy is a free, independent press. This includes opinion journalism and outlets dedicated to specific groups like the Oromo. Unfortunately, as observers at Human Rights Watch and other organizations have reported, the Ethiopian government has shut down independent media outlets, arrested journalists, and taken action against critics from various ethnic or political affiliations. That includes independent news outlets published in the Oromo language and those that report on issues important to the Oromo people. Diaspora blogs have sought to illuminate Oromo issues, but those outlets cannot replace shoe leather reporting in Ethiopia. With the government able to shut down the internet at will, the Oromo seeking news in their own language may soon be forced to rely on carrier pigeons.

Finally, it is my hope that an independent commission will be allowed to investigate Hacaaluu’s assassination. The government clearly has a conflict of interest in the outcome of this investigation and has actively spread disinformation about his killing. So far, the government has blamed Hacaaluu’s killing on the Egyptians (Ethiopia and Egypt are engaged in a major dispute over a dam) as well as on two separate Ethiopian ethnic groups, even as it decided against conducting an official autopsy. As the highest-profile victim of anti-Oromo violence, if Hacaaluu cannot receive justice, can any other Oromo expect it?

Hacaaluu’s assassination laid bare Ethiopia’s underlying fragility, which stems from the Ethiopian peoples’ anxiety about losing their democratic and human rights for good. Ethiopia has long been a stable U.S. partner in beating back terrorism and is well-positioned to confront burgeoning security challenges. But continuing any meaningful security or economic partnership requires a stability in Ethiopia that is authentic, sustainable, and consensus-driven, and that reflects democratic values. For the United States, promoting the rights of the Oromo and other oppressed groups in Ethiopia is a national security issue.

Congress has already laid out a blueprint that would help return stability to Ethiopia. For the sake of both our countries, it is time to act on it.

IMAGE: Members of the Oromo Ethiopian community in the US demonstrate in Washington DC, on July 17, 2020, in support the Oromo minority in Ethiopia. The death of musician and activist Hachalu Hundessa, in the Ethiopian capital Addis Ababa, on June 29, 2020, sparked protests around the world. (Photo by DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

Why a National Dialogue in Ethiopia Would Fail & Why it Would Succeed in a Sovereign Oromia September 26, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Why a National Dialogue in Ethiopia Would Fail & Why it Would Succeed in a Sovereign Oromia

by Soretti Kadir – a storyteller, facilitator, and activist

Originally published by Media Ko: https://mediako.tv/opinion-pieces/

Find Media Ko on all social media @mediaoneko

A national dialogue or nationwide community dialogue is often promoted as the most productive path when a society is divided by beliefs, experiences, desires and destinies. In the case of Ethiopia, a national dialogue does not have the capacity to bridge the divides that exist in perceptions of history and its impact on current power and societal dynamics. However, a nationwide community dialogue convened in a sovereign Oromia republic could see this divide finally healed. I argue so for three key reasons. 

Firstly, for dialogue to create a story that can open opposing sides to the common humanity of the other, there needs to be an acceptance of one or more foundational truths. The foundational truth of the Oromo as it relates to the construction of the Ethiopian state is one that contradicts what promoters of Ethiopian nationalism believe is an uncompromisable truth of the founding of the Ethiopian state – that all people living within the boundaries of Ethiopia take a singular national expression as an intimate and personal identity. This truth is perceived as strengthening the Ethiopian national body politic and the rejection of this is seen as an effort to destabilize this same political construct.

Secondly, the Ethiopian state, from its inception until this very moment in time, has actively participated in emboldening the normalisation of anti-Oromo sentiment. This is in contradiction to the spirit of a constitution recognizing that Ethiopia is a multinational federation. The state has demonized high profile and grassroots leaders who promote a multinational agenda.

This leads to the final reason as to why national dialogue convened within the framework of the Ethiopian state will fail. Despite the right of people to identify more or less strongly with the national identity of their choosing within a multinational country, all attempts at dialogue happening now will center the Ethiopian identity as the common and most important denominator, dismissing that for many, identifying as “Ethiopian” is neither a priority, a need, or a part of any genuine process of healing.

In a sovereign Oromia, the state’s conceptual and practical power will take the truth of the Oromo from the margins and establish it as a common narrative in a way that takes diverse people through its narration educationally, compassionately, and authentically. By nature of something new being born, a sovereign Oromia has the opportunity to create a new community narrative that, backed by legitimization of the state, can build common ground without compromising on the Oromo’s, or any other people’s, right to be who they are. 

Creating Ethiopia was not a benevolent process. It did not involve willing parties sitting at a table and deciding that they would now like to come together under the Ethiopian umbrella. It was a brutal process of colonisation and displacement brought upon diverse and sovereign people in the southern, eastern, and western directions of the horn of Africa region. One of these peoples, the largest people in terms of population size, was the Oromo. Since monarchical rulers like Tedrows and Menelik II colonised the Oromo, there have been many forms of organized resistance against this imposed rule. The initial resistance to the earlier Abyssinian rulers did not subside because the Oromo mass saw that it was in their benefit to join the colonizing people in their nation-building project. Instead, it began to subside (only to resume with the next generation) because, despite fierce resistance, the onslaught was costing too much life. This is important to understand because there has never been a moment where the Oromo mass accepted that the Ethiopian nation-building project belonged to or served them until the rise of PM Abiy Ahmed

Abiy represented the opportunity that perhaps, despite the project of Ethiopia never seeing the Oromo mass as more than it could subject, things could change with Abiy, who was put in power by a grassroots movement led by Oromo youth and farmers and eventually joined by people in other regions in Ethiopia. That hope disappeared once Abiy’s idea of reconciliation revealed itself to be a regurgitation of the same story: forget what happened, you’re Ethiopian now, and the people who massacred your people to bring you Ethiopia should exist in our memory as a singular reality – as heroes.

Dialogue is predicated on the hope that when multiple truths emerge, a negotiation of emotional realities takes place to find a relationship between experiences that can honor all. It requires letting go of the old and creating something new, together. As one person, I believed that we could let go of our old imagination of Ethiopia and bring forth something entirely novel. I invested time and energy in manufacturing a dialogue framework of my own and pitching to anybody that would listen in Finfinnee, the country’s capital. I believed that once others understood how the founding of Ethiopia resonated with such a large portion of the people within its borders, our negotiations would surely lead us to desire the formation of new collective memories, to wanting genuine safety and justice for each other, and to the putting aside of the centralization of figures that could never be celebrated by your average Oromo, Sidama, or Somali household. It is not that Ethiopia can not eventually get there. It’s that in the context of how much people need a narrative that does not afford the Oromo a dignified place in the story of Ethiopia, the deep systemic – and community-level transformation needed will take generations. In that process, the Oromo who advocate for themselves as unapologetically Oromo, those who defend their lands and even those who do not show up with this vocality or visibility, will experience displacement, killing, torture, and marginalization. 

I just can’t imagine, considering the costs, that waiting it out could possibly be worth it. If the Oromo were to secure sovereignty over their lands, they would be in a systemic position to rewrite the story of who they are. I do not underestimate that this too will be a delicate process as there are millions of people of other ethnicities who call Oromia home. However, I believe that a story that is unapologetic about who the Oromo are, what they experienced in becoming assimilated into Ethiopia, and how that has led to the need of uncompromisable sovereignty is possible in a way that takes others on an authentic journey about the truth of the lands that they now call home.

If the state tells a different story, then the power dynamics can hold space for a new narrative to emerge and if that happens, I believe that the quality of the relationship between people of different language groups and ethnicities may have a real chance of being strengthened upon values of egalitarianism and humanity. What we have to realize in considering the value of this argument is that on the part of the Oromo, it is not, nor has it ever been, a finding of common humanity in the Ethiopian national identity that has kept peace between the Oromo and non-Oromos, as Ethiopianists and the state would like the world to believe. It has been the Oromo’s binding reverence of Safuu – the belief that in all moments is the need to protect and uphold a universal balance. This is what has made co-existence in Oromia possible. It is this same reverence of Safuu that requires us to now rectify one of the most significant imbalances that exists within the reality of the Oromo – the displacement from our lands, resources and Oromoness. 

The assassination by the Ethiopian state of popular Oromo artist and activist Haacaaluu Hundeessaa in late June 2020, the politically motivated arrest of Oromo politicians, journalists, activists and the extrajudicial killing, imprisonment and torture of politically active and non-politically active Oromo people across Oromia is a part of Ethiopian state culture. In an attempt to find a mechanism that could open up the national project of Ethiopia to people of diverse national identities, the 1995 constitution articulated a multinational framework and governance model for the Ethiopian state. In theory, this should have levelled the playing field and cultivated respect for regional sovereignty. The federal apparatus would have become a sort of roundtable where regions participated in shared rule and the genuine representation and negotiation of regional interests within this political centre. The multinational structure is an unrealised dream and the opportunity for this hope to be revived has been dangerously depleted by the systemic effort of the Ethiopian state to create an image of the Oromo as a whole, and in particular, of those protective of the Oromo national interest, as sub-human and unthinking.

This kind of assault is not something that one bounces back from. Its impact transcends generations and leaves a people and story stuck in a resistant position. In the case of the Oromo lands and people in Ethiopia, this narrative makes the ungoverned and unchecked exploitation of Oromo land and resources possible. If advocating the Oromo national interest is seen as borderline demonic and the saving grace is the further assimilation of the Oromo into the unitary Ethiopian state, then there is nobody to protect the agricultural and small business community in Oromia. There is no frame of reference that recognizes that cultural and economic sovereignty that matters.

When I look at other struggles against cultural and economic imperialism around the world, I wonder if other oppressed peoples had the chance to free themselves entirely from governance and storytelling frameworks that see them as collateral, would they wait? I don’t know, because it is also the best of human nature to remain patient on the course of collective transformation, but I think that it is equally beautiful to stand upright and say, enough is enough, I deserve to live free now, not tomorrow, not with the dream of freedom, but I deserve to live in the reality of freedom, now. Stories are compelling, and the story that has permeated the Ethiopian consciousness over the last 60 days and, in different forms, the last 100+ years, is a story that protects the idea that Ethiopianism in Ethiopia equals the best of humanity and anything competing equals the worst of humanity. This is the primary story of the state and its various apparatuses. No genuine dialogue can occur within such a  framework.

If national dialogue were to occur in the sovereign Republic of Oromia tomorrow, I think that the goal would not be to create a subversive or overt path for non-Oromo people to find and define themselves in the Oromo national identity. Instead, it would be purposed to, at a grassroots level, resolve dehumanizing and othering representations of people to each other to enable individual and collective healing and to create measures that act as organic barriers between communities and violence, in the future. Ideally, we would know of the success of this dialogue, not by the extent of the assimilation of identities, but by the successful integration of new dominant truths and stories, creating an opportunity for a nationalistic comradeship and solidarity over assimilation or submission. If national dialogue were to happen in Ethiopia tomorrow, it would hold no water because of the political persecution of Oromo political leaders, the ten thousand plus Oromo people currently being held illegally, and the extrajudicial killings in Oromia that, instead of being held to account, have been rationalized by the state.

But let us imagine that a national dialogue was still to be convened in Ethiopia despite all of the above. The goal would not be to create space for the acceptance of a multinational framework. It would hold the Ethiopian identity at the center, as the common ground, and success would be predicated on the strengthening of the ongoing assimilation process. The ends, in this context, immobilize and make valueless the means. The functionality of dialogue depends on the readiness of the conveners of this dialogue, and all of its participants, to embrace new truths. With the Oromo still experiencing the state as a colonial body, resistance politics feel essential to survival. And with the colonial body uninterested in relinquishing its exploitatory status over the Oromo and other nations, how can it arrive at a dialogue with the capacity to take from it, direction for the kind of deep-seated transformation that is required for Ethiopia to become an entity free of its violent past, and belonging anew to all that live within its borders? It can not. To wait another decade or so for it to be ready to, is not a price that I think the Oromo, or any other nation in Ethiopia, should have to pay. 

The Oromo concept of Safuu sees true togetherness as possible only when true sovereignty is honoured. It makes sense: how can I be connected to you when there is no whole me? Only I can tell you of my wholeness, that which gives me dignity and strength, this can not be decided for me. The conversation about self-determination is often considered politically, but it is first and foremost a matter of humanity. For dialogue to be productive for everyone, people must arrive within their power, and that power should never be formed at the expense of weakening others that come to the table. The goal should not be maintaining something old, but creating something new, and that only works if each party is as interested in the maintenance of the other’s humanity as they are in maintaining their own. None of these pre-conditions can be fulfilled in the Ethiopia we know today, nor, in reading all political activities indicating the direction in which Ethiopia is growing, should we expect it, at least without extreme loss of life in the next decade. In the new Republic of Oromia, the hope for this conversation to contribute to the initial nation-building efforts is more realistic. With the right dialogue practitioners, planning and nuanced execution, a national spirit that is honest about the past, respectful of diversity and collaborative in its future-making is possible to nurture. Oromo values exist not just to serve Oromo’s, but when they flourish, they will create a society of equal standing for all who respect these values. In the context where the Oromo interest over land and livelihood is less compromised (we still have work to do in protecting against vicious capitalist interest), the Oromo identity no longer living on the margins and under subjugation, and this new governmental paradigm protecting against any other identity ever experiencing the same marginalisation, we can imagine a political environment less in need of ethnic-based nationalism. With this kind of freedom, who knows what kind of political thought and vision may emerge from within communities? But before we can talk about building national consensus via dialogue, we have got to get free from the colonial empire that has tried and failed to fashion itself as a democracy. 

Ethiopia: Abiy Ahmed is a Security Threat in the extremely volatile region of the Horn of Africa! September 23, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Abiy Ahmed is a Security Threat!

By Dr. Tsegaye Ararsa

Abiy Ahmed is the number 1 security threat in this extremely volatile region of the Horn of Africa. Peace has long been suspended in the entire region ever since he came to power and drove Ethiopia into chaos. Ethiopia has truly gone from crisis to crisis and a deeper and multifaceted set of crises.

Everywhere, across the country, the level of insecurity has risen. In most parts of the country, people live under the shadow of:

a) extra-judicial killings;

b) massacre of civilians;

c) political assassinations;

d) tortures;e) political rape;

f) arbitrary arrests;g) mass detentions;

h) evictions; and

i) various other acts of state terror.

Societal militarization through arming of vigilante groups has risen. Urban violence is rampant. Lawlessness and banditry has become the norm in some of the regions.

Abiy goes to the extent of randomly authorizing soldiers to “serve themselves” by confiscating money from people if people are seen with an amount that is above the legal limit.

Land grab, illegal settlement, an outright scramble for farmers’ land has been done before the watching eyes of officials who act as patrons to the criminals.

Virtually all the important opposition political leaders are in jail.Selected media outlets are targeted for arbitrary persecution. OMN is a case in point.

In the last two years alone, as per a conservative estimaate of the dead, over 3000 persons have been killed, and countless people have been subjected to enforced disappearance.

Millions have been internally displaced.

Victims of natural disaster such as flood, wild locusts, drought, environmental pollution, the global pandemic, and other local epidemics have all been left unattended to and unassisted by the government.

Development projects have been stalled.

Foreign relations, and treaties thereof, have been terribly mismanaged.

Foreign interferences that has compromised the national security architecture and has exposed strategic economic, military, and geopolitical, interests to risk has also been witnessed.

Constitutional institutions and their procedures are utterly undermined.

The defense forces’ constitutional responsibility is trivialized, and the army is threatened with the risk of being disbanded. They are publucly told that, unless they support Abiy’s personal right of rule (with or wothout election), they will soon be replaced by his ‘republican guards’ and ‘special forces’.

The Regional States’ constitutional authority is usurped or severely undermined. Those states which insisted on self-rule (eg. Tigray) are threatened with war.

Each nation’s sovereignty has been trampled upon and several times violently repressed.

Unconstitutional and unbridled use of power by the executive (treaty power, war power, emergency power, power over fiscal decisions, etc) has become the new normal.

The country’s international reputation and standing is at its lowest ebb. Our neighbours and strategic allies cannot trust Ethiopia anymore.

The internal instability, much of which is caused single handedly by Abiy’s political (and arguably psychological) insanity has thrown the country’s peace and security into chaos. This instability–especially the ebb in trust in Ethiopia’s leader–has now started to spill over to the countries in the region all of whom are currently unsure of how things unfold. The distant and not so distant superpowers who have a stake in the region are now openly looking for another reliable partner in the region.

Abiy is radiating peacelessness and insecurity to to the entire region. By default, he is exporting Ethiopia’s instability.

Internally, the country and its peoples are going through hell. Thankfully, though, it will end soon. In fact, it should end soon. And then, there will be a respite before hurrying on to start afresh. A respite is nigh. የእፎይታ ጊዜ ቅርብ ነው።

And then, … we will start again.

Yes, we will restore peace. We will free the oppressed. We will restore agency to the people. We will thereby restore sanity to public offices, and dignity and integrity to public service.And then, we will be “ready to run, to win, and to serve, in style”–again!

#Abiy_must_be_removed because #Abiy_is_a_security_threat! #Abiy_is_the_past!

Ethiopia: The same PM who denounced TPLF’s use of “terrorist methods to stay in power” September 22, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

The same PM who denounced TPLF’s use of “terrorist methods to stay in power”

Dr. Awol Kassim Allo

I just finished reading the 25 pages of terrorism and other charges against Jawar Mohammed and 23 other Oromo politicians. It is incredulous just how duplicitous this neo-Neftegna regime really is. The same PM who denounced TPLF’s use of “terrorist methods to stay in power”, who told us he is different and committed to democratic transition, the rule of law and justice, and so much more … is now using the anti-terrorism legislation and the political narrative that go with it, against his political opponents. This PM betrayed the Oromo cause (by embracing the Ethiopia First neo-Neftegna cause), betrayed his colleagues, and abandoned the transition, and turned into a typical dictator. I will write about the charge over the next days but a couple of quick thoughts:

(1) It is highly likely that the narrative structure for the case was set by the PM himself. At the core of the allegation is his government’s discomfort with the use of the term Neftegna to refer to his regime … something similar to a desperate letter released by his office to discredit claims that he is Neftegna and that his regime is a Neftegna regime.

(2) The prosecutors under the AG’s office furnished the legal framework for the repressive political agenda the PM wanted to advance by legal means – they assembled a concatenation of some of the most outrageous charades that would make even Stalin, the progenitor of contemporary show trials, proud.

(3) The Attorney General, the country’s top law enforcement officer and a pretty competent and decent human being (or used to be), will oversee this and other political prosecutions. How are folks like the AG come to defend the practices they denounced in the past and flies in the face of the liberal worldview they say they are committed to? Do people who advice the government on specific policy issues (eg. justice or monetary police) have any agency at all even within the narrow confines that fall within their authority? What does this say about our society writ large?

Message from Dr. Tsegaye Ararssa to Ato Abiy Ahmed September 20, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Message from Dr. Tsegaye Ararssa to Ato Abiy Ahmed

This is a message directed personally to #Abiy_Ahmed.

Never mind your bogus charges. After all, it has been long coming. Your henchmen have long been calling for it, and in fact, they have been calling for our assassination and for attacking our families, somehow hoping that they will silence us. In your shamelessness, you went as far as directly speaking to the management of Facebook to disable my accounts–as if that will save you from your inevitable demise. You have done worse. (We will leave those to history–which is already knocking on your door.) All that, my friend, is nothing in the light of what our people endured under your madness. በየቀኑ ስንገደል ለኖርን ለኛ፣ ይሄ ሁሉ ምንም ትርጉም የለውም።But now that it came, it will last only for days. Trust me: we will outlast you. In fact, we will outlive you. We will render justice–even to you.And then, we will have the last laugh!Fare thee well, mad man. Fare thee well.With you gone, surely, the worst of our times shall have been gone! #You_squandered_your_chances! #You_lost_it_big_time.#You_now_belong_to_the_past_officially! #People_power!

Ethiopia: Following the Prime Minister’s statement, looting by his security forces intensified in Oromia September 18, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

“Police are allowed to seize money from a person who has deposited more than one million birr in his house,” the prime minister said in a statement three days ago. Following this statement, looting intensified throughout Oromia. The regular police and special police forces are stopping public transport vehicles on the road, searching the passengers and looting their money. There is no difference in the amount of money the police is looting. A person with three thousand birr is robbed. Five thousand birr will be looted. Ten thousand birr will be looted. Twenty thousand birr will be looted. Fifty thousand birr will be looted. We are even hearing that someone has been robbed of a thousand birr. 1000 Birr = 27 US Dollar

The robbery does not take place in one place. Security forces in all Oromia zones and districts are looting the public in broad daylight. The government security forces are robbing people who drive public transport with a small amount of money for personal use.

Following the Prime Minister’s statement, looting intensified throughout Oromia. አስደንጋጭ ዝርፊያ በኦሮሚያ

አስደንጋጭ ዝርፊያ በኦሮሚያ

—አፈንዲ ሙተቂ– Afendi Muteki

የሚካሄደው ነገር ሁሉ “የህግ ያለህ! የሀገር ያለህ! የመንግሥት ያለህ!” የሚያሰኝ ነው። “2013 እንደ 2012 እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን” ብንልም ገና ከጅምሮ ተስፋ የሚያጨልም ዘረፋ ተፈጥሮብናል። ድሮ ዘረፋ የሚያካሄደው ሆን ብሎ በዚህ ተግባር ላይ የሚሰማራ የጥፋት ሃይል ነበር። አሁን ግን መንግሥት ራሱ ጸጥታን እንዲያስከብር ያሰማራው ሃይል የዘረፋ ፊት አውራሪ ሆኖ ተከስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶስት ቀን በፊት የብር ኖቶች እንደሚለወጡ ባስታወቁበት መግለጫቸው “ፖሊሶች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ በቤቱ አስቀምጦ የተገኘን ሰው ገንዘብ እንዲወርሱት ተፈቅዶላቸዋል” ብለው ነበር። ታዲያ ይህንን ቃል ተከትሎ በመላው ኦሮሚያ ዝርፊያ ተጧጡፏል። መደበኛው ፖሊስ እና ልዩ ፖሊስ የሚባለው ሃይል በመንገድ ላይ የሚጓዙ የህዝብ ማመላለሻ መኪናዎችን እያስቆሙ ተሳፋሪውን ፈትሸው ያገኙትን ገንዘብ እየዘረፉ ይገኛሉ።ፖሊሶቹ የዘረፋ ዒላማ በሚያደርጉት ገንዘብ ላይ የመጠን ልዩነት የለም። ሶስት ሺህ ብር የያዘ ሰው ይዘረፋል። አምስት ሺህ ብር የያዘም ይዘረፋል። አስር ሺህ ብር የያዘም ይዘረፋል። ሃያ ሺህ ብር የያዘም ይዘረፋል። ሃምሳ ሺህ ብር የያዘም ይዘረፋል። ሌላው ቀርቶ አንድ ሺህ ብር የተዘረፈ ሰው መኖሩንም እየሰማን ነው። የሚካሄደውን ዝርፊያ ያየ ሰው “ገንዘብ በእጅ መያዝ ተከልክሏል” የሚል አዋጅ የወጣ ነው የሚመስለው።ዝርፊያው በአንድ ቦታ ብቻ የሚካሄድ አይደለም። በመላው የኦሮሚያ ዞኖችና ወረዳዎች የጸጥታ ሃይሎች በጠራራ ጸሐይ የማኅበረሰቡን ገንዘብ እየቀሙት ነው። እርግጥ በህገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀስ ገንዘብ መቆጣጠር በየትኛውም ሀገር የሚታወቅ አሰራር ነው። በተለይም ብዙ መጠን ያለው ገንዘብ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ከሚያደርሰው የዋጋ ግሽበትና የኢኮኖሚ መደንበሽ አንጻር ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። የውጪ ምንዛሬ ላይም ተመሳሳይ ቁጥጥር ይደረጋል።አሁን በኦሮሚያ የሚካሄደው ግን ከዚህ ፈጽሞ የተለየ ነው። ለግል መገልገያ የሚጠቅማቸውን መጠነኛ ገንዘብ ይዘው በህዝብ በመኪና የሚጓዙ ሰዎች ናቸው የዘረፋው ዒላማ እየሆኑ ያሉት። ሰሞኑን የወጣውን የብር ቅያሬ አዋጅ ተከትሎ ውስጥ ውስጡን “የወያኔዎችን የገንዘብ አቅም ለማዳከም የወጣ ውሳኔ ነው” የሚል ወሬ ሲሰማ ነበር። በእነዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ የሚካሄደው ዝርፊያ ሲታይ ግን ብር የመቀየር ውሳኔውም ሆነ አፈጻጸሙ የኦሮሞን ሀብት ዘርፎ ህዝቡን ወደ ድህነት ለማስገባት ሲባል የወጡ ነው የሚመስሉት።—ገዥዎቻችን ህዝቡን ለመቆጣጠር ያስችለናል ያሉትን እርምጃ ሁሉ እንደሚወስዱ እናውቃለን። ሆኖም አንዳንዱ እርምጃ backfire አድርጎ ሀገሪቱን ወደ anarchy ሊያስገባ እንደሚችል የሚገነዘቡ አልሆኑም። አሁን በኦሮሚያ የምናየው የገንዘብ ዝርፊያ anarchy እንዲፈጠር አይነተኛ መንስኤ ሊሆን ይችላል። anarchy ከመጣ ደግሞ ከማንም ቀድመው የሚጠፉት ገዥዎቹ ራሳቸው ናቸው። ሀገሪቱም ትፈራርሳለች። ስለዚህ መንግሥት ነኝ የሚለው ሃይል ለራሱ ህልውና ሲል ይህንን ዝርፊያ በአስቸኳይ ሊያስቆመው ይገባል።

—-ግልባጭ — ለሀገር ውስጥና ለውጪ ሚዲያዎች

— ለኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን– ለኢትዮጵያ እምባ ጠባቂ ተቋም.

Oromia (Finfinnee): OLF Press Statement (13 September 2020): Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020) September 14, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

OLF Press Statement[VOL – September 13,2020] The Oromo Liberation Front passionately believes that sustainable and permanent solution to Ethiopia’s complex political problems could only be attained with an All-Inclusive democracy and participation of all political forces. To this effect, OLF had been working with various political forces including those in power of ruling the country and opposition groups to create a national consensus to solve the political crises in Ethiopia.

Since, the OLF moved its leadership to the country on 15th September 2018 it committed itself to work with honesty and integrity for the success of the peace process that lead to inclusive true democracy. Although OLF was not happy on how the transition to democracy in Ethiopia was handled by PM Abiy Ahmed’s government from the very beginning, we patiently dealt with the situations with the hope that it would be improved; but not without price. However, the Political reform started in 2018 have faced huge challenges both internally within the ruling party as well as externally with the opposition groups. The situations are getting worse from time to time and currently it reached at stage where everything is out of control leading the government to collapse. Now there is very alarming instability and fractured political prospect in the country and the public have lost hope and trust from the ruling party.

We observed a clear ‘’constitutional crisis” in the country and the party in power has fallen short of its initial promises and has been using the government organs responsible to protect the Constitution towards its own political benefits. Detaining leaders and members of opposition political parties and gross human rights violations is a day to day job of the Government security forces. Despite the atrocities, OLF and other opposition parties have continued to express their willingness to support the reform, individually as well as jointly.In addition to our individual proposals, the OLF is involved in different fora of opposition parties to support the democratic transition. One of the fora was the Alliance for Multi-nation Federalism (Alliance) that aim to provide joint support to the transition and democratic process. In April 2020, this Alliance provided comprehensive recommendations to the government on the transitional process. The recommendations clearly set out how to continue with the reform towards political settlement based on consensus and spelled out how stable democratic governance could be formed through a step- by- step process.The recommendations were drafted within the framework of the Ethiopian constitution and considered the fallacies of the change process and the behavior of the ruling party; the current instability and security issues; and the human rights violations. In general, we analyzed the challenges of the reform system in both directions (the ruling party and the oppositions) and proposed workable recommendation that will be implemented jointly by the ruling party and the opposition groups. The proposed recommendations highlighted to have binding political convention that enables other political parties to take part and to ensure proper oversight of the change process in order to build genuine democracy and help create sustainable peace in the country and would ensure livelihood improvement of citizens in which the Alliance and its member organizations, as well as all other forces would play their part. The proposed binding political convention include the establishment of:

1. Council of Foreign Relation to inspire domestic trust and gain international legitimacy.

2. Coordinated National Security Council for monitoring the implementation of the Security arrangements in regions.

3. Democratic Building Institution to protect the autonomy and authority of independent judiciary, electoral board and independent media that could hold the executives accountable.

4. A body that resolve conflict and disparity between State building and Nation building to create national consensus on resolving outstanding political problems.

5. A body that would monitor the implementation of the convention to limit the quest of any further extension to the election and set out appropriate election date. We also indicated the implementation of the recommendations including the details of responsibilities, system, and mechanism by which these parties would operate.

We believe implementing these proposed recommendations will help to build democracy and help create sustainable peace in the country. It also addresses the security issues in regional states among themselves as well as the disparity between the government and opposition parties and differences among the oppositions themselves as well as address issue of contradictory stand on “State-Building” and “Nation-Building.

Therefore, we strongly suggest that the Ethiopian government should reconsider these recommendations as we believe it will resolve the current widespread crises. Also, we would like to reiterate our willingness to play our part in genuine democratic process if stakeholders discharge their responsibilities.

In this instance, we would like to appeal to the international community to take serious action to safe Ethiopia from constitutional crises and total chaos. Particularly, we strongly appeal to the African Union’s (AU), the UN bodies, EU, and other international community to urge the Ethiopian government to engage with negotiation with opposition parties and jointly set out a road map to all-inclusive democracy through power sharing transitional government that will prepare and implement free and fair elections.

We praise the African Union’s (AU) role in leading and promoting dialogue-centered approach to conflict prevention and resolution in many African countries to maintain peaceful and secure Africa. We believe that the current crises in Ethiopia demands, more than any other entity, serious attention from the AU. In accordance with the article 4(h) of the Constitutive Act of the AU the Union has a right to intervene in a member state to prevent grave violations of human rights.

The national and international evidence clearly shows the continuous gross violations of human rights are committed by Ethiopian Regime on Ethiopian civilians for the last 27 years and in unprecedented scale in the last two years. In addition, there are Organized and strong armed forces emerging in most regional states that threaten the general governance and bring about security crises throughout the country. Given the current crises and fast-moving potential conflicts and threats, the AU must intervene and excel its responsibility sooner than later. Also we would like to stress that the current situation in Ethiopia not only disintegrate the second largest country in Africa but also one of the biggest impediments to achieve AU Aspiration 4 of Agenda 2063 which aspires for “A peaceful and secure Africa”. Moreover, being Finfinnee (Addis Ababa) is the seat of FDRE, capital city of Oromia and the seat of AU headquarters, the security of the AU office and safety of more than 2000 employees working there must be taken into account in line with current peace and instability issues Ethiopia and in particular in Oromia.

We realize the role of UN in averting crises in the world and would like the UN bodies including UN Security Council (UNSC), the UN Human Rights Council, and others play their part in averting the current crises in Ethiopia. Particularly, the UNSC who has primary responsibility, under the UN Charter, for the maintenance of international peace and security, should not give a blind eye when one of the second largest country in Africa is encountered with political, social, human rights and economic crises and eventually collapse.

We appreciate the leading role the EU is playing in promoting economic integration, peace, and stability in Ethiopia, whilst supporting the implementation of national reform agenda and forming diversified development cooperation with Ethiopia. However, the Political reform started in 2018 have faced huge challenges, miss managed by PM Abiy and collapsed. This will halt the EU partnership and all the EU ambitions to Ethiopia. So, we believe that the EU will intervene with its capacities to avert the huge political crises that its key partners in the region is facing now. Therefore:

1. We call up on the AU to intervene into the crises in Ethiopia based on its constitutive right stated in article 4(h) and other supporting articles of the Union.

2. We call up on the UNSC to take appropriate measures in accordance with its obligations stated in Article 39 and 41 of the UN constitutive act as the threats to peace and security is clearly evidenced in Ethiopia. We also appeal to UNHRC to act accordingly to address gross human rights violations in Ethiopia.

3. We call upon the EU to give serious attention to the instability in Ethiopia, especially Oromia, as this is huge conflict of a century and immensely affect the peace and stability in the horn of Africa, and affect the diplomatic and development partnerships of European countries with Ethiopia.

4. We call upon all Political Parties in Ethiopia to seriously take our proposal and work with us to avert looming and eminent chaos. We hereby also call upon Independent Oromo Political Forces and the General Oromo people to prepare for Transitional Government of Oromia to avert any form of political and Security crisis. The OLF will continue to consult stakeholders on this position at both levels of government.

Victory to the Masses! Oromo Liberation Front Finfinnee September 13, 2020

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (Fulbaana 13, 2020)[SBO – Fulbaana 13,2020] Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa walxaxaadhaaf furmaanni amansiisaa fi waaraan, dimokraasii hunda hammatee fi hirmaannaa humnoota siyaasaa maraan qofa argama jedhee amana. Kana gochuufis, ABOn jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa furuudhaaf kanneen aangoo biyya bulchuu qabani fi gareelee mormitootaa dabalatee humnoota siyaasaa garagaraa waliin waliigaltee biyyoolessaa uumuuf hojjetaa bahe.

ABOn erga Fulbaana 15, 2018 hogganni isaa ol’aanaan gara biyyaatti galee, adeemsa nagaa kan gara dimokraasii dhugaa hunda hammateetti geessu milkeessuuf haqaa fi amanamummaan hojjetuuf murteesse. Jalqabumarraa kaasee akkaataa qabiinsa jijjiirama dimokraasii Itoophiyaa keessaa mootummaa Muummee Ministeeraa Abiyyi Ahmadiin raawwatame irratti ABOn gammachuu kan hin qabne tahullee, ni fooyya’a abdii jedhuun haalicha obsaan eegne; garuu gatiin odoo itti hin kafalamini miti. Haa tahu malee, jijjiiramni siyaasaa bara 2018 eegale Paartii biyya bulchuu keessattis tahee alaan gareelee mormitootaa irraa didhaalee guddaan isa mudate. Haallan jiran yeroo irraa gara yerootti hammaataa deemuun, wayta ammaa kana sadarkaa wanti hundi tohannaan ala baherra gahuudhaan, mootummicha kufaatiitti oofaa jira.

Wayta ammaa kana biyyattii keessa tasgabbii dhabiinsa akkaan yaaddessaa tahee fi hegeree siyaasaa cabaatu mul’ata; ummanni paartii biyya bulchurraa abdii fi amantaa dhabeera. Biyyattii keessatti “Jeequmsi Heeraa” ifaa tahe mudachuu akkasumas paartiin aangoorra jiru waadaa jalqabarra seene dhugoomsuu hanqatuun dabrees qaamota mootummaa silaa heera tiksuuf gaafatama qaban bu’aa siyaasaa isaatiif itti fayyadamaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Hidhaan hogganootaa fi miseensota paartilee mormitootaa fi dhiittaan mirgoota namoomaa suukaneessaan hojii guyyaa humnoota tikaa mootummaa taheera. Gochaaleen hammeenyaa jiraatanis, ABO fi paartileen mormitootaa kanneen biroo mata-mataani fi waloon jijjiiramicha deeggaruuf fedhii qaban ibsuu ittuma fufaniiru. Yaadota akka dhaabaatti qabnutti dabalee, ABOn jijjiirama dimokraatawaa deeggaruuf waltajjiilee paartilee mormitootaa hedduu irratti hirmaatee jira. Waltajjiilee kanneen keessaa cehumsichaa fi adeemsa dimokraasiif deeggarsa waloo gochuu kan akeekkate Tumsi Federaalizimii Dimokraatawaa Sab-daneessaa(Tumsa) isa tokko. Baatii Eblaa 2020 keessa tumsi kun adeemsa cehumsaa irratti mootummaaf yaadota furmaataa guutuu dhiyeesseera. Yaadni dhiyaate kunis furmaata siyaasaa walhubannoo irratti hundaa’eef akkaataa jijjiiramicha itti fufsiisuun danda’amuu fi bulchiinsi dimokraatawaan sabatiinsa qabu adeemsa gulantaa-gulantaatin ijaaramu ifatti kaa’ee jira. Yaadni furmaataa kun heera Itoophiyaa bu’ura godhachuun kan wixiname yoo tahu, dogoggoroota adeemsa jijjiiramichaa fi amala paartii biyya bulchuu, dhimmoota nageenyaaf tasgabbii dhabiinsaa amma jiruu fi dhiittaa mirgoota namoomaa hubannaa keessa kan galche dha. Waliigalatti, didhaalee sirna jijjiiramaa kallattii lachuu(Paartii biyya bulchaa jiruu fi mormitootaa) irraa xiinxaluudhaan, yaada furmaataa paartii biyya bulchaa jiruu fi gareelee mormitootaan waloodhaan hojiirra oolfamuu danda’u dhiyeessinee jirra. Yaadotni dhiyaatan, paartileen siyaasaa birootis akka irraa qooda fudhataniif waliigaltee siyaasaa dirqisiisaan akka jiraatuu fi biyyattii keessatti dimokraasii dhugaa ijaaruu fi nagaa waaraan akka bu’u gochuuf tohannaa sirnaa adeemsa jijjiiramicha mirkaneessuuf akkasumas wayyoomina jireenya lammiilee kan Tumsichii fi dhaabbileen miseensota ta’an darbees humnoonni biroo hundi qooda isaanii itti gumaachan mirkaneessa. Waliigalteen Siyaasaa dirqisiisaan hundarraa eegamu kunis kanneen asii gadii hammata:-

1. Gumii Hariiroo Alaa: amanamummaa biyya keessaa kakaasuu fi fudhatamummaa idil addunyaa akka argatu gochuuf,

2. Gumii Nageenya Biyyoolessaa Qindaa’e: naannolee keessatti raawwii caasaalee nageenyaa to’achuudhaaf,

3. Dhaabbilee Ijaarsa Dimokraasii: hoji-raawwachiiftota gaafatamoo kan taasisan sirna haqaa, boordii filannoo fi miidiyaa bilisaatiif walabummaa fi aangoo isaanii tiksuuf,

4. Qaama waldhibdee fi garaagarummaa biyya ijaaruu fi mootummaa ijaaruu jidduu jiru furu: rakkoolee siyaasaa cimoo furuurratti waliigaltee biyyaalessaa waloo uumuudhaaf,

5. Qaama hojiirra oolmaa waliigaltichaa to’atu: kan gaaffii bifa kamiinuu yeroon filannoo dabalataan akka dheereffamuuf dhiyaatu daangessuu fi guyyaa filannoo mijataa kaa’u,Kana malees gaafatamummaa, sirnaa fi tooftaa ittiin paartiileen kunniin hojjetan dabalatee akkaataa hojiirra oolmaa yaada furmaataa kanaa gadi fageenyaan akeeknee jirra. Yaada furmaataa dhiyeessine kana hojiirra oolchuun biyyattii keessatti dimokraasii ijaaruu fi nagaa waaraa buusuuf gargaara jennee amanna.

Dhimmoota nageenyaa bulchiinsotni naannoo walii isaanii jidduutti qabanii fi garaagarummaa mootummaa fi paartileen mormitootaa akkasumas paartileen mormitootaa walii isaanii jidduudhaa qabanii dabrees “Biyya ijaaruu” fi “Mootummaa Ijaaruu” irratti dhimmoota ejjennoo waliifaallaa qabaniif fala dhawa. Kanaafuu, jeequmsa wayta ammaa kana biyyattii keessatti babal’ateef furmaata ta’a jennee waan amannuun, mootummaan Itoophiyaa yaada furmaataa kana irra deebi’ee xiyyeeffannaa itti laachuun akka ilaalu gadi jabeessinee gaafanna. Kanuma waliin yoo qooda-fudhattoonni gaafatamummaa isaanii bahatan adeemsa dimokraasii dhugaa keessatti qooda keenya bahachuuf fedhii qabnu irra deebinee mirkaneessina. Hiree kanaan, hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa jeequmsa siyaasaa fi balaa waliigalaa irraa baraaruuf tarkaanfii jabaa akka fudhatu gaafanna. Addatti, Gamtaa Afrikaa, Qaamota Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii, Gamtaa Awrooppaa fi hawaasni idil addunyaa kanneen birootis mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa waliin araaratti akka seenu fi filannoo bilisaa fi haqa-qabeessa qopheessuu fi dhugoomsuuf mootummaa cehumsaan aangoo walii qooduudhaan dimokraasii hunda hirmaachiseef karoora waloo akka baasaniif akka dhiibbaa irratti taasisu cimsinee gaafanna. Gamtaan Afrikaa biyyoota Ardittii hedduu keessatti waldhibdee ittisuu fi furuu irratti tooftaa marii jiddugaleessa godhateen nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa mirkaneessuuf shoora gumaacheef guddoo galateeffanna. Jeequmsi Itoophiyaa keessaa kan ammaa, qaama kamiyyuu caalaa xiyyeeffannaa Gamtaa Afrikaa barbaada jennee amanna. Akkaataadhuma labsii Gamtaa Afrikaa Keeyyata 4(h) jalatti eerameen, Gamtichi biyyoota miseensa tahan keessatti dhiittaa mirgoota namoomaa suukaneessaa raawwatamu ittisuuf mirga jidduu galuu qaba. Dhiittaan mirgoota namoomaa ulfaataan sirna Itoophiyaatin siviilota biyyattii irratti waggoota 27n dabraniif raawwatamaa bahe waggoota lamaan dabranis itti fufiinsaan sadarkaa mul’atee hin beekneen raawwatamaa jiraachuu ragaaleen biyyaalessaa fi idil addunyaa ifatti agarsiisu. Dabalataan bulchiinsota naannolee hedduu keessatti humnoota hidhattootaa ijaaramanii fi jaboo bulchiinsa waliigalaa balaarra buusanii fi guutummaa biyyattiitti jeequmsa nageenyaa fidantu jira. Jeequmsa amma jiruu fi yaaddoo walitti bu’iinsaa fi balaa shaffisaan deemaa jirurraa, Gamtaan Afrikaa daddafiin dhimmicha jidduu seenuu fi gaafatama isaa raawwachuu qaba. Haalli Itoophiyaa keessaa kan ammaa biyyattii Afrikaa guddinaan 2ffaa taate tana diiguu qofa odoo hin taane, “Afrikaa nagaa-qabeettii fi amansiiftuu” kan hawwu Ajandaa 2063 hawwii Gamtaa Afrikaa 4 milkeessuuf gufuu guddaa tahuu cimsinee hubachiifna. Kanamalees, Finfinneen teessoo Mootummaa Itoophiyaa, magaalaa guddoo Oromiyaa fi teessoo waajjiraalee muummee Gamtaa Afrikaa tahuun ishee, nageenyi waajjiraalee Gamtichaa fi nagummaan hojjettoota isaa 2000 caalanii, dhimma nagaa fi tasgabbii-dhabiinsaa Itoophiyaa keessaa addattis Oromiyaa keessaa waliin xiyyeeffannaa keessa galuu qaba. Addunyaarratti jeequmsa hambisuudhaaf shoora Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii kan hubanno yoo tahu, Golli Nageenyaa(UN Security Council) fi Gumiin Mirgoota Namoomaa(UN Human Rights Council) dabalatee qaamonni Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii fi kanneen biros jeequmsa Itoophiyaa keessaa kan ammaa hambisuuf qooda isaanii akka bahatan gaafanna. Addattis, akka Chaartara Dhaabbatichaatti nagaa fi sabatiinsa idil addunyaaf gaafatama ol’aanaa kan qabu Golli Nageenyaa, biyyi Afrikaa keessaa guddinaan 2ffaa irra jirtu wayta jeequmsa siyaasaa, hawaasummaa, diinagdee fi dhiittaa mirgoota namoomaa ishii mudatuu fi kufaatiitti deemtu ijaa-gurra irraa cufatuu hin qabu. Gamtaan Awrooppaa Itoophiyaa keessatti akkaataa hojiirra oolmaa ajandaa jijjiirama biyyoolessaa deeggaraa fi tumsa misoomaa adda addaa uumaa, qindoomina diinagdee cimsuurratti, nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa keessatti akka bu’uuf gahee dursitummaa bahataa jiruuf dinqisiifannaa qabnu ibsina. Haa tahu malee, jijjiiramni siyaasaa 2018 keessa eegale qabiinsa dogoggoraa Muummee Ministeeraa Abiyyiin didhaalee guguddoo mudatee gufateera. Kuni michoomaa fi hawwii Gamtaan Awrooppaa Itoophiyaadhaaf qabu hunda dhaaba. Kanaafuu, Gamtaan Awrooppaa jeequmsa siyaasaa guddaa waahillan isaa naannichaa furtuu tahan mudataa jiran hambsuuf dandeettii qabuun jidduu seena jennee amanna. Kanaafuu:

1. Gamtaan Afrikaa mirga Keeyyata 4(h) fi keeyyatoota deggaroo kan Gamtichaarra jiran irratti hundaa’uun jeequmsa Itoophiyaa jidduu akka seenu waamicha dhiyeessina.

2. Itoophiyaa keessatti balaan nagaa fi nagummaa ifatti waan mul’ateef, Golli Nageenyaa kan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii, haaluma dirqamoota isaa Labsii Dhaabbatichaa Keeyyata 39 fi 41 jalatti eerameetin tarkaanfii malu akka fudhatu waamicha dhiyeessina. Gumiin Mirgoota Namoomaatis sarbamiinsa mirgoota namoomaa ulfaatoo Itoophiyaa keessaa hubachiisuu irratti akka tarkaanfii fudhatu waamicha goona.

3. Kuni rakkoo guddaa jaarraa lakkoofsise, nagaa fi sabatiinsa Gaanfa Afrikaa irrattis dhiibbaa ol’aanaa kan qabuu fi waahilummaa dippiloomaasii fi misoomaa Biyyoonni Awrooppaa Itoophiyaa waliin qaban kan tuqu waan taheef, Gamtaan Awrooppaa tasgabbii-dhabiinsa Itoophiyaa keessatti addattis Oromiyaatti uumameef xiyyeeffannaa ol’aanaa akka laatu gaafanna.

4. Paartileen Siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu yaada dhiyeessine xiyyeeffannaa itti kennanii cimsanii ilaaluun, jeequmsa uumamee fi balaa as deemaa jiru hambisuuf akka nu waliin hojjetan waamicha keenya dhiyeessina. Humnoota siyaasaa Oromoo walabaa fi waliigala Ummanni Oromoo rakkoo siyaasaa fi nageenyaa dhabamsiisuuf mootummaa cehumsaa Oromiyaaf akka qophaawan waamicha dhiyeessina. Addi Bilisummaa Oromoo ejjennoo kanarratti sadarkaalee mootummaa lameenittuu qooda-fudhattoota mariisisuu itti fufa.

Injifannoo Ummata Bal’aaf!

Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Fulbaana 13, 2020

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ (መስከረም 13, 2020ዓም)[SBO – Fulbaana 13,2020] የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግ) ለኢትዮጵያ ውስብስብ የፖለቲካ ችግሮች ኣስተማማኝና ዘላቂ መፍትሄ ሊገኝ የሚችለው ሁሉን በሚያካትት ዲሞክራሲና በሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ተሳትፎ ብቻ ነው የሚል ቅን እምነት ኣለው። ይህንንም ለማድረግ ኦነግ አገሪቱን የማስተዳደር ስልጣን ያላቸውን እና የተቃዋሚ ቡድኖችን ጨምሮ ከተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውሶችን ለመፍታት የጋር ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲሠራ ቆይቷል። ኦነግ ከፍተኛ ኣመራሩን ወደ ሀገር ካዛወረ እ.ኤ.አ. ከመስከረም 15 ቀን 2018ዓም ወዲህ ወደ ሁሉን አቀፍ እውነተኛ ዴሞክራሲ የሚያመራውን የሰላም ሂደት ስኬታማ ለማድረግ በሐቀኝነትና በታማኝነት ለመስራት ወሰነ።ምንም እንኳን ከመጀመሪያው ጀምሮ በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ሽግግር ኣያያዝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት እንዴት እንደተከናወነ ኣስመልክቶ ኦነግ ደስተኛ ባይሆንም፣ ይሻሻላል ብለን ተስፋ በማድረግ ሁኔታዎችን በትዕግስት ተቋቁመናል፥ ያለ ዋጋ ግን አይደለም። ሆኖም እ.ኤ.አ. በ2018ዓም የተጀመረው የፖለቲካ ለውጥ ከውስጥ ከገዥው ፓርቲ እንዲሁም ከውጭ ከተቃዋሚ ቡድኖች ግዙፍ ተግዳሮቶች አጋጠመው። ሁኔታዎቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ በመሄድ በአሁኑ ወቅት ሁሉም ነገር ከቁጥጥር ውጭ ወደሆነበት ደረጃ በመድረስ መንግስትን ወደ ውድቀት እያመራው ይገኛል። አሁን በአገሪቱ ውስጥ በጣም እጅግ ኣሳሳቢ አለመረጋጋትና የተሰበረ ፖለቲካ ተስፋ ይስተዋላል፥ ህዝቡ ከገዢው ፓርቲ ተስፋና እምነት አጥቷል። በአገሪቱ ውስጥ ግልጽ ‘’የሕገ-መንግስታዊ ቀውስ’’ የተመለከትን ሲሆን፡ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ መጀመሪያ ከገባቸው ቃላት ማሽቆለቆሉና ህገ-መንግስቱን የማስጠበቅ ሃላፊነት ያለባቸውን የመንግስት ኣካላት ለራሱ የፖለቲካ ጥቅም ሲገለገልባቸው ቆይቷል። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችንና አባላትን ማሰርና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች የዕለት ተዕለት ሥራ ናቸው። ምንም እንኳን የጭካኔ ድርጊቶች ቢኖሩም፥ ኦነግ እና ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለውጡን በተናጥል እንዲሁም በጋራ ለመደገፍ ያላቸውን ፍላጎት መግለፃቸውን ቀጥለዋል።በተናጠል ካለው የመፍትሄ ሀሳብ በተጨማሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዲሞክራሲያዊ ሽግግሩን ለመደገፍ በተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መድረክ ላይ ተሳትፏል። ከመድረኮቹ መካከል ለሽግግሩ እና ለዴሞክራሲያዊ ሂደቱ የጋራ ድጋፍ ለመስጠት ያለመው ትብብር ለህብረ-ብሔር ዴሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም (ትብብር) ኣንዱ ነበር። እ.ኤ.አ. በሚያዝያ 2020ዓም ይህ ትብብር በሽግግር ሂደት ላይ ለመንግስት ሁሉን ኣቀፍ የመፍትሔ ምክረ-ሃሳቦችን ኣቅርቧል። የመፍትሄ ምክረ-ሃሳቦቹ በመግባባት ላይ ለተመርኮዘ የፖለቲካ እልባት በለውጡ እንዴት መቀጠል እንደሚቻልና የተረጋጋ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዴት በደረጃ-በደረጃ ሂደት ሊመሰረት እንደሚችል በግልጽ ኣስቀምጧል።የመፍትሄ ሃሳቦቹ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ የተቀረፁ ሲሆን የለውጡ ሂደት ስህተቶችና የገዥው ፓርቲ ባህሪይ፥ አሁን ያሉ የአለመረጋጋትና የፀጥታ ጉዳዮች፥ እና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። በአጠቃላይ የለውጥ ስርዓቱን ተግዳሮቶች በሁለቱም አቅጣጫዎች (ገዥው ፓርቲ እና ተቃዋሚዎች) በመተንተን በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚ ቡድኖች በጋራ የሚተገበር ተግባራዊ የመፍትሔ ምክረ-ሀሳብ አቅርበናል።የቀረቡት ሀሳቦች ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሳተፉ የሚያስችላቸው አስገዳጅ የፖለቲካ ኮንቬንሽን እንዲኖርና እውነተኛ ዴሞክራሲን ለመገንባትና በሀገሪቱ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለማድረግ የለውጡ ሂደት ትክክለኛ ቁጥጥርን ለማረጋገጥና ትብብሩና አባል ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች ሃይሎች ሁሉ የበኩላቸውን ሚና የሚጫወቱበትን የዜጎች ኑሮ መሻሻልን ያረጋግጣል።የታሰበው አስገዳጅ የፖለቲካ ኮንቬንሽን የሚከተሉትን ያካትታል፦1. የውጭ ግንኙነት ምክር ቤት፡ የአገር ውስጥ አመኔታን ለማነሳሳት እና ዓለምአቀፍ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ 2. የተቀናጀ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት፡ በክልሎች ውስጥ የፀጥታ አደረጃጀቶችን ትግበራ ለመከታተል።3. የዴሞክራሲ ግንባታ ተቋም፡ አስፈፃሚዎችን ተጠያቂ ሊያደርጉ የሚችሉ ገለልተኛ የፍትህ አካላት፣ የምርጫ ቦርድና ነጻ ሚዲያ ራስን ማስተዳደርና ስልጣንን ለመጠበቅ4. ከፍተኛ የፖለቲካ ችግሮችን ለመፍታት ብሔራዊ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር መንግስት ግንባታና በአገር ግንባታ መካከል ያሉ አለመግባባቶችንና ልዩነቶችን የሚፈታ አካል።5. ማንኛውንም ለምርጫው የሚደረግ ሌላ የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄን ለመገደብና ኣመቺውን የምርጫ ቀን ለማስቀመጥ የኮንቬንሽኑን አፈፃፀም የሚከታተል አካልበተጨማሪም እነዚህ አካላት የሚሠሩበትን የኃላፊነት፣ የሥርዓትና የአሠራር ዘዴ ዝርዝርን ጨምሮ የመፍቲሔ ምክረ-ሃሳቦቹን ተግባራዊነት አመልክተናል። እነዚህን የመፍትሔ ሃሳቦች ተግባራዊ ማድረጉ ዲሞክራሲን ለመገንባትና በአገሪቱ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ይረዳል ብለን እናምናለን። ከዚህም ሌላ በክልላዊ መንግስታት መካከል ያለውን የፀጥታ ጉዳዮች እንዲሁም በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከልና በተቃዋሚዎች እርስ በርሳቸው መካከል ያሉ ልዩነቶችን እንዲሁም “በመንግስት ግንባታ” እና “በሃገር ግንባታ” ላይ ተቃራኒ አቋም ላላቸው ጉዳዮችም መፍትሄ ያቀርባል። ስለሆነም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የተስፋፉ ቀውሶችን ይፈታል ብለን ስለምናምን የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን የመፍትሄ ምክረ-ሃሳቦች እንደገና እንዲያጤን በጥብቅ እናሳስባለን። እንዲሁም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን የሚወጡ ከሆነ በእውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ የበኩላችንን ለመወጣት ፈቃደኛ መሆናችንን በድጋሚ ለመግለጽ እንወዳለን።በዚህ አጋጣሚ ዓለምአቀፍ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ከህገ-መንግስታዊ ቀውሶች እና ከጠቅላላው ትርምስ ለመታደግ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ እናቀርባለን። በተለይም የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካላት፣ የአውሮፓ ህብረት እና ሌሎችም ዓለምአቀፍ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ድርድር እንዲያደርግና ነፃና ፍትሃዊ ምርጫን የሚያዘጋጅና ተግባራዊ የሚያደርግ በሥልጣን መጋሪያ የሽግግር መንግሥት አማካይነት ሁሉን አካታች የዲሞክራሲ ፍኖተ-ካርታ በጋራ እንዲያስቀምጥ እንዲያሳስቡ ኣጥብቀን እንጠይቃለን። የአፍሪካን ሰላምና ፀጥታ ለማስጠበቅ በብዙ የአፍሪካ አገራት ግጭትን ለመከላከል እና መፍትሄ ለማምጣት ውይይትን ማዕከል ያደረገ አቀራረብን በመምራት እና በማስተዋወቅ የአፍሪካ ህብረት እየተጫወተ ያለውን ሚና እናደንቃለን። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀውስ ከማንኛውም አካል የበለጠ የአፍሪካ ህብረትን የላቀ ትኩረት ይጠይቃል ብለን እናምናለን። በአፍሪካ ህብረት አዋጅ አንቀጽ 4(ሸ) መሠረት ህብረቱ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከል በአባል ሀገር ውስጥ ጣልቃ የመግባት መብት አለው። ብሔራዊ እና ዓለምአቀፉ ማስረጃዎች የኢትዮጵያ ስርዓት ቀጣይነት ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ላለፉት 27 ዓመታት በሃገሪቱ ዜጎች ላይ መፈጸሙንና ባለፉት ሁለት ዓመታትም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንደተፈፀመ በግልጽ ያሳያሉ። በተጨማሪም በአብዛኛዎቹ የክልል መንግስታት አጠቃላይ አስተዳደርን አደጋ ላይ የሚጥሉና በመላ ሀገሪቱ የፀጥታ ቀውስ የሚያመጡ የተደራጁ እና ጠንካራ የታጠቁ ኃይሎች አሉ። አሁን ካሉት ቀውሶች እና በፍጥነት ከሚጓዙ እምቅ ግጭቶች እና ስጋቶች አንጻር የአፍሪካ ህብረት በኣፋጣኝ ጣልቃ ገብቶ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት።አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በአፍሪካ ሁለተኛዋን ትልቅ ሀገር መበታተን ብቻ ሳይሆን “ሰላማዊና የተረጋጋች አፍሪካን” የሚመኝ አጀንዳ 2063 የተባለውን የአፍሪካ ህብረት ምኞት 4 ለማሳካት ካሉ ዋና እንቅፋቶች መካከል አንዱ መሆኑን ማሳሰብ እንወዳለን። በተጨማሪም ፊንፊኔ(አዲስ አበባ) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መቀመጫ፣ የኦሮሚያ ዋና ከተማና የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት በመሆኗ የአፍሪካ ህብረት ጽ/ቤትና እዚያ የሚሰሩ ከ2000 በላይ ሰራተኞች ደህንነት አሁን በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ካለው የሰላምባ የኣለመረጋጋት ጉዳዮች ጋር ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። የተባበሩት መንግስታት በዓለም ላይ የሚከሰቱ ቀውሶችን በማስወገድ ረገድ የተጫወተውን ሚና የምንገነዘብ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ም/ቤት(UNSC)፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጉባዔ እና ሌሎችም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚከሰቱ ቀውሶችን ለማስወገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ እንጠይቃለን። በተለይም በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰላምንና ፀጥታን ለማስጠበቅ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር መሠረት ቀዳሚ ሃላፊነት ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአፍሪካ ካሉ ትልልቅ ሀገሮች ሁለተኛ የሆነችዋ ኢትዮጵያ የፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ሰብአዊ መብቶች እና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ሲያጋጥሟትና ወደ ውድቀት ስታመራ ጆሮ ዳባ ብሎ ማለፍ የለበትም። የኣውሮፓ ህብረት ብሄራዊ የለውጥ ኣጀንዳውን ለመደገፍና ከኢትዮጵያ ጋር ልዩ ልዩ የልማት ትብብሮችን በመፍጠር በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ውህደት፣ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እየተጫወተ ያለውን የመሪነት ሚና እናደንቃለን። ሆኖም እ.ኤ.አ. በ2018ዓም የተጀመረው የፖለቲካ ለውጥ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ በአግባቡ ባለመመራቱ ግዙፍ ፈተናዎች ገጥሞት፡ ወድቋል። ይህም የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን አጋርነትና ህብረት ለኢትዮጵያ ያለውን ሁሉንም ምኞት ይገታል። ስለዚህ የአውሮፓ ህብረት በቀጠናው ያሉ ቁልፍ ኣጋሮቹ ያጋጠማቸውን የፖለቲካ ቀውሶችን ለማስቀረት ባለው ኣቅም ጣልቃ እንደሚገባ እናምናለን።ስለሆነም፡ 1. በአፍሪካ ህብረት በአንቀጽ 4(ሸ) እና በሌሎች የህብረቱ ደጋፊ አንቀጾች ላይ በተቀመጠው መብቱ ላይ በመመስረት በኢትዮጵያ ቀውሶች ውስጥ ጣልቃ እንዲገባ ጥሪ እናቀርባለን።2. በኢትዮጵያ የሰላምና ደህንነት አደጋዎች በግልጽ የሚታዩ በመሆናቸው የጸጥታው ምክር ቤት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንቀፅ 39 እና 41 ላይ በተመለከቱት ግዴታዎች መሰረት ተገቢ እርምጃዎችን እንዲወስድ ጥሪ እናስተላልፋለን። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔም(UNHRC) በኢትዮጵያ የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመቅረፍ በዚሁ መሰረት እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን።3. ይህ የመቶ አመት ግዙፍ ግጭትና በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ላይ የጎላ ጉዳት ስለሚያስከትልና የአውሮፓ ሃገራትና የኢትዮጵያና ዲፕሎማሲያዊ እና የልማት አጋርነት የሚነካ በመሆኑ ነው የኣውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ለተፈጠረው አለመረጋጋት ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።4. በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረብነውን የመፍትሄ ሀሳብ በቁም ነገር በመመልከት እየተቃረበ ያለውን ኣስከፊ ቀውስ ለማስቀረት ከኛ ጋር እንዲሰሩ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።ገለልተኛ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎችና መላው ኦሮሞ ህዝብ ማንኛውንም ዓይነት የፖለቲካና የፀጥታ ችግር ለማስወገድ ለኦሮሚያ የሽግግር መንግስት እንዲዘጋጁ ጥሪ እያቀረበ፡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚህ አቋም ላይ ባለድርሻ አካላትን በሁለቱም የመንግስት ደረጃዎች ማማከሩ እንደሚቀጥል ያሳውቃል።

ድል ለሰፊው ህዝብ!

የኦሮሞ ነጻነት ግንባርፊንፊኔመስከረም 13, 2020ዓም

Minnesota Legislature: A Senate Resolution Expressing Support for the Minnesota Oromo Community September 11, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

ማለዳ Media ከጋዜጠኛ ቤተልሔም ታፈሰ ጋር ያደረግነው ቆይታ September 8, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

OGF letter to Project Syndicate objecting the inclusion of an undeserving speaker, Abiy Ahmed, as a speaker at The Green Recovery virtual event, 16-17 September 2020 September 6, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

OGF letter to Project Syndicate objecting the inclusion of an undeserving speaker, Abiy Ahmed, as a speaker at The Green Recovery virtual event, 16-17 September 2020

Project Syndicate

P.O. Box 670

Kings ParkNY 117 54,

USA

Telephone: +420 607 887 761;+420 602 633 1050

Dear Sir or Madam,

RE: Undeserving speaker at The Green Recovery virtual event, 16-17 September 2020

We, the undersigned member organizations of the Global Oromia Forum, consisting of 41 Oromo Civic, Human Rights, and Religious organizations, wish to congratulate and support the Project Syndicate for organizing this timely event focusing on the most important theme impacting the continued survival of our planet. Climate change is no longer science fiction but the most consequential human activity-caused episode challenging our very existence. If we fail to take drastic actions today to decelerate or reverse the deteriorating trend, it is no longer if, but when the continued survival of life on earth as we know it will cease to exist. We believe the Green Recovery initiative is a step in the right direction to this end, the reason why we believe the planned virtual event is both critical and timely.

We also note the list of distinguished luminaries and global leaders lined up to share their wisdom and experience as keynote speakers, but with one particular caveat. The caveat, in our humble opinion supported by hard facts and figures detailed below, is the inclusion of an undeserving speaker, the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed. We strongly believe that his participation will bring unwanted scrutiny to the conference because of his records on gross human rights violations. Yes, the prime minister is a Nobel laureate, one of the criteria we understand the Project Syndicate considered to invite him as a keynote speaker at this event. However, there are so much compelling evidence that, in hindsight, suggests the most undeserving person got the most coveted prize in the first place. Don’t take our words on this, just ask the Nobel Peace Prize Committee if they would have bestowed the prestigious prize on Dr. Abiy had they known what they know today. They still are answering for the decision they made and have to defend it. He should not be honored once again by featuring him at this global event along with so many deserving and distinguished speakers.

In our view, here is why Dr. Abiy should not be rewarded with the honor of sharing the stage with these renowned world leaders and professionals with impeccable characters for, as we shall show below, he has reneged on his promise of transitioning Ethiopia to democracy, he is a shameless plagiarizer, and he is known to have changed his biography so often to fit what he believes his audiences would like to hear.

Dr. Abiy served as a senior member of the Tigrayan Peoples Liberation Front (TPLF) dominated regime that terrorized Ethiopians for 27+years, with a record of hundreds of thousands of people killed, maimed, and disappeared during his tenure as Head of the Security Intelligence arm of the regime. In 2018, when the TPLF members of the regime were forced to retreat to Tigray, following sustained Oromo youth-led popular uprising for over 4+years, Mr. Abiy and his team came to power promising to transition the country into a genuine functional democracy, has officially apologized for the destruction of so many lives and squandering the wealth of the country. During the first year, he was indeed a trailblazer; signed a peace agreement with Eritrea, lifted so many draconian laws that stifled human rights and free speech, invited exiled opposition parties and leaders to return home and participate in a peaceful democratic process, promised to hold free and fair elections, open up the economy to allow increased private sector participation and the list goes on; actions that earned him unequivocal domestic and international support and a Nobel Prize for Peace and accolade of praises. Many believed that the Nobel Prize was a down payment for peace.

No sooner than he received the prize, however, Prime Minster realized that Ethiopians, especially Oromos he claimed to have represented as a blood relative resulting in his appointment as Prime Minister, unequivocally prefer opposition parties as their true leaders. With that realization, the Prime Minister and his team instantly halted in its tracks the so-called change they introduced and reneged on his promise to transition Ethiopia to democracy. They immediately launched a vicious war on unarmed individuals, organizations, and the grassroots that deposed the previous regime and paved the way for the Prime Minister and his team to come to power. His supporters assassinated a prominent Oromo artist, Hachaaluu Hundessa, who inspired and mobilized millions of Oromo youth against the previous tyrannical regime. During Oromia wide demonstrations that followed Hachaaluu’s assassination, the state security forces killed hundreds of demonstrators, jailed most opposition party leaders and activists, closed or destroyed opposition parties’ offices and properties, carried out extrajudicial killings of the Oromo public suspected of being supporters of the opposition, closed Oromo media houses, jailed their staff and management, and looted their properties.

As documented in multiple Amnesty International reports on Human rights status in Ethiopia (Amnesty International Report on Human Rights Violations, May 29, 2020; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/), the Prime Minister and the state he is presiding over are waging state-sanctioned terror on Oromos and oppressed nations and nationalities in Ethiopia; the reason why he doesn’t deserve nor should he be rewarded with the honor of sharing a stage with globally recognized world leaders and professionals. Moreover, Dr. Abiy is also intellectually dishonest, widely known as a prolific plagiarizer of other people’s works and speeches verbatim (https://somalilandchronicle.com/2018/08/26/dr-plagiarizer-ethiopian-prime-minister-plagiarizes-henry-kissinger/). He is an infamous impersonator, having repeatedly claimed varying versions of his parents’ ethnic background that seem to change depending on his audience’s prevalent ethnicity and his perception of what that audience wants to hear about his origin of ethnicity. According to BBC report published on October 11. 2019 (https://www.bbc.com/news/world-africa-43567007), he claimed his father is a Muslim Oromo and his mother is a Christian Amhara (also quoted in the Nobel Prize Institute’s biography of the Prime Minister). He has repeatedly confirmed this claim in multiple interviews he gave to various media platforms available on YouTube. He is also on record, claiming both his father and mother are Oromos in an interview he granted to the Oromo Broadcasting Network TV as recent as July 15, 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=fZATZ5Q-EyE&ab_channel=OBNOromiyaa%5BOromiaBroadcastingNetwork%5D). In our opinion, allowing Dr. Abiy to speak at this event risks tarnishing the good name and image of Project Syndicate, diminishes that stature of the event, and possibly disseminate plagiarized messages on this very important topic. We thus kindly request Project Syndicate urgently to rescind the invitation to Dr. Abiy Ahmed to prevent any detraction from the real issue of the conference and also because this could be construed as unwittingly enabling a murderous tyrant who did not and is not valuing human life.

Allowing Dr. Abiy to appear on this world stage, to speak to the environment, is tantamount to ignoring the death of those children, the old and young people, and hundreds of thousands incarcerated in COVID-19 infested jails, and those young girls being raped daily by his soldiers as a deterrent. All this ongoing death and destruction is due to Abiy’s official shoot-to-kill policy to deter any kind of protest from his tyranny. One must also examine the inconsistencies of this man’s educational records to know what a master manipulator he has been throughout his life. The fundamental question is this, what kind of wisdom about climate change can this despicable, intellectually bankrupt, and a profoundly flawed human being can offer at such a global forum? If this invitation stands, he will use it to polish his image that has been tarnished beyond any repair, regardless. We sincerely hope and passionately urge that in virtue of the above, Project Syndicate will reconsider its invitation and dissociate itself from a leader of one of the most murderous regimes the world has seen in recent years. If not for anything else, just to preserve the image and credibility of the organization. Attached is a graphic snapshot of the atrocities committed by Abiy’s security forces against innocent Oromo citizens.

Oromia Global Forum

Signatories:

1. Advocacy4Oromia

2. Bilal Oromo Dawa Center

3. Canaan Oromo Evangelical Church

4. Charismatic International Fellowship Church

5. DMV Oromo Islamic Center6. Gaadisa Sabboontottaa KP

7. Global Gumii Oromia

8. Global Oromo Advocacy Group

9. Global Waaqeffannaa Council

10. Horn of Africa Genocide Watch

11. Human Rights League of the Horn of Africa

12. International Oromo Lawyers Association

13. International Oromo Women’s Organization

14. International Qeerroo Support Group

15. Network of Oromo Studies

16. Mana Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa

17. Oromo Christ Evangelical Lutheran Church

18. Oromo Communities’ Association of North America

19. Oromo Community of Bergen

20. Oromo Community of Oslo

21. Oromo Evangelical Lutheran Church of Los Angeles

22. Oromo Evangelical Lutheran Church of Washington DC Metropolitan Area

23. Oromo Evangelical Lutheran Mission Society

24. Oromo Human Rights and Relief Organization

25. Oromo Legacy, Leadership and Advocacy Association

26. Oromo Lutheran Church of Baltimore

27. Oromo Relief Association in USA

28. Oromo Parliamentarians Council

29. Oromo Political Prisoners Association

30. Oromo Resurrection Evangelical Church

31. Oromo Scholars and Professinals

32. Oromia Support Group

33. Oromo Studies Association

34. Tawfiq Islamic Center

35. Tawhid Oromo Islamic Center in Minnesota

36. Union of Oromo Communities in Canada

37. United Oromo Chirstian Church in Australia

38. United Oromo Evangelical Church39. Wabii Maccaa Association

40. Washington DC Metropolitan Oromo SDA Church

Potential Macroeconomic Implication of World Bank Decline of USD 2 billion Loan to Ethiopia September 6, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Dábessá Gemelal

During such time as this, when the global economy is at the cross road and that of the LDCs’ economy including of Ethiopia is terribly impacted by multitudes of challenges such as conflicts, displacement, flooding, locust infestation, COVID-19 pandemic and others, the decline by WB to give a lone amounting to USD 2 billion will have multiple economic impacts. Here are some of the potential impacts:- Deteriorates Debt Repayment Capacity: Such soft loan from the WB/IMF/AfDB or similar financial institution usually improves nation’s capacity to pay their commercial debts to such country as China.

The inability to pay own debt will have global level credit worthiness impact;- Slowdown import dependent industrial operation: Ethiopia’s industries are largely import dependent, whereby the largest share of the row materials are imported. Hence, during this time when the country is suffering from foreign currency shortage, the lack of such loan will impact the industries significantly;- Decline in Importation of Essential Item: the country is already overheated by the shortage of foreign exchange to import essential times for domestic consumption.

As a result the price rice during the month of July 2020 has gotten closer to 23%. Hence, absence of loan will aggravate the situation and rate of inflation could further increase;- Challenge in the Completion of Mega projects: The country is said of implementing mega projects such as sugar factories, irrigation schemes, hydro power, infrastructural development and many other. Such projects heavily rely on loan from the big global financial institutions. The WB’s decline of this loan would then mean a big challenge for the country to progress in the implementation of this mega projects- Challenge to Maintain Sufficient National Reserve: in the absence of sufficient and affordable loans, the country might resort to the depletion of its national reserve to meet critical demands.

Whereas, the country’s national reserve is already at lower level, which barely covers 2.5 months need of the country;- Challenge to Attract FDI: in country where there is liquidity crunch in terms of foreign currency, the probability for FDI to comer to the country is very low. That is because the investors need sufficient foreign current for importation as well as maintaining portion of their earning oversea.

These are few of the macroeconomic impacts of the current WB’s decline of the $2 billion. As such, the impact will be on all sectors and also on individual to the national economy.

Related article:

Awol Kassim Allo

The political and economic costs of pursuing political opponents through the courts are far greater than the benefits**************************************************************

It has been more than two months since Jawar Mohammed and several other leading members of the Oromo opposition were detained based on bogus accusations. More than two months after the high profile arrests, the govt is yet to bring formal charges against them bc it as no case that serves the gov’t political agenda while also meeting the requirements of criminal law. The three people formally charged thus far – Dajanee Xaafaa, Mastawardii Tamam, and Mishaa Cirrii – were charged for a crime unrelated to the events used as a justification for the arrests.Weaponising the justice system to pursue political adversaries is is politically counter-productive and economically ruinous. Over the last two months, there have been anti-Abiy rallies in major cities across Europe, the USA, Canada and Australia. In Oromia, we have witnessed a groundswell of protests, particularly by Oromo women. These are extremely damaging to the image of the country and a PM that won the Nobel Peace Prize only a year ago. These protests are also economically ruinous both in the short and the long term. Detaining political opponents in a country that is tearing itself apart can only complicate its structural uncertainties and deepens its explosive national and subnational faultlines. Put simply, it would make eventual political settlement impossible.I believe the PM understands that the political and economic risks (costs) of pursuing political opponents through the courts are far greater than its benefits. No reasonable person can believe that the government can lock these individuals behind bars and ensure peace and stability while millions of Oromos are saying: “No Peace without Justice”. The anger that we see on the streets both in Ethiopia and abroad would only grow in scale and magnitude if the government persists with these trials and its anti-democratic move to impose a unilateral political settlement for the country. Abiy Ahmed can and must release all political prisoners and return to dialogue. It is the only way to save Ethiopia from the abyss.

መፍረስ? ያንተዋ ኢትዮጵያ የፈረሰችውስ፣ እኛ መብትና ፍትህ ስለጠየቅን ሳይሆን፣ የእኛን መብት በመግፋት፣ የእኛን የሕዝቦቿን ሰብዓዊ ክብር በመርገጥ፣ እኛን ለማፍረስ ተማምላ ከቤት የወጣች ዕለት ነው። September 6, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

መፍረስ?

By Dr #Tsegaye_Ararssa

ለመሆኑ 150 ዓመት ሙሉ አገር እየፈረሰብን፣ ሕግና ሥርዓት እየፈረሰብን፣ ዕምነትና ልማድ እየተናደብን፣ ታሪክና ማንነት እየተሻረብን፣ ቤትና ቤተሰብ እየፈረሰብን፣ ሕዝብና ማህበረሰብ እየተደረመሰብን፣ ሕይወትና አካል እየጎደለብን፣ ዕለት ዕለት እየተገደልን ለኖርን ለእኛ፣ መብት ሲጠየቅ “ትፈርሳለች” የምትባለዋ አገር እንደምን ያለች ናት?

ወንድሜ፣ ያንተዋ ኢትዮጵያ የፈረሰችውስ፣ እኛ መብትና ፍትህ ስለጠየቅን ሳይሆን፣ የእኛን መብት በመግፋት፣ የእኛን የሕዝቦቿን ሰብዓዊ ክብር በመርገጥ፣ እኛን ለማፍረስ ተማምላ ከቤት የወጣች ዕለት ነው።

አብይና የወንጀለኛ ስብስብ የሆነው የብልጥግና ‘መንግሥቱም’ የፈረሱት፣ እኛን በማፍረስ “ኢትዮጵያን [ከእኛ ከሕዝቦቿ፣ በተለይ ከኦሮሞ] ለመታደግ” በሚል የእብድ መፈክር ዙሪያ መማማል የጀመረ ዕለት ነው።

እና መብት ስለተጠየቀ የሚፈርስ አገር የለም።የመብትና የፍትህ ጥያቄ የሚያፈርሰው ‘አገር’ ከሆነም፣ ድሮም አገር አልነበረም ማለት ነው። የመብትና የፍትህ ጥያቄን የማይቋቋምና የማይመልስ፣ አልፎም የሚፈራ አገር፣ አገር ሊባል የተገባ አይደለምና መኖርም የለበትም።አገር ምድር አይደለም። አገር ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ነው። መብቶችንና ጥቅሞችን አሰባስቦ፣ አስማምቶ፣ አቻችሎ በጋራ የሚተዳደር፣ ሥርዓትና ተቋማት ያለው ነገር (entity) ነው። ለዚህ ነው “አገር ማለት ሕዝብ ነው፣ አገር ማለት ሰዉ ነው” የሚባለው።ሰው እያፈረስክ የምትገነባውም ሆነ የምታድነው አገር የለም።አንድ ሰው ስትገድል፣ የአንድ ዜጋን መብት አላግባብ ስትጥስ፣ አገራዊ መርሆዎችንና እሴቶችን ስታንኳስስ፣ ያኔ ነው አገር ማፍረስ የጀመርከው።ሕዝብን ስታፈርስ፣ ወይም ለማፍረስ አቅደህ ላይ ታች እያልክ ስትንከላወስ፣ ያኔ ነው እንደ አገር የፈረስከው።የሕዝብን ሰብዓዊ ክብር ስታዋርድ፣ ሕዝብን እንደ ሕዝብ ለመስደብ ተደራጅተህ በሚዲያ ደቦ ተቧድነህ ለፕሮፓጋንዳ የሚሆን የሥራ ክፍፍል አድርገህ ስትዘምት፣ ያኔ ነው እንደ አንድ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ አገራዊ ቁመናህን ያጣኸው።

That’s why we say #Abiy_is_the_past, and Ethiopia is the home that never was for us. And that’s why we say…#Abiy_must_be_removed!#ለእነ_መፍረስ_ብርቁ#ለእነ_አፍራሽ!

Ethiopia’s Political Show Trials & The Rights Of Detainees Under Ethiopian And International Law: Exploring International Accountability September 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Click here to watch on Facebook:Ethiopia’s Political Show Trials & The Rights Of Detainees Under Ethiopian And International Law: Exploring International Accountability

Ethiopia: Assimilation of the last centuries have failed and peoples are becoming self-conscious and demanding for restoration of their lost identity. September 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Assimilation of the last centuries have failed and peoples are becoming self-conscious and demanding for restoration of their lost identity

By Ibsaa Guutama

Bravo Tigray! You are setting example of defending human and peoples’ rights. At the moment Oromiyaa, her neighbors and Tigray are under attack by chauvinist Nafxanyaa system hopefuls. We all know united Oromiyaa is the Great Flood that no mountain kan hide. We have seen Tigray how it can turn into a thunderbolt for human rights violators when its rights are infringed. Assimilation of the last centuries have failed and peoples are becoming self-conscious and demanding for restoration of their lost identity. This is not the creation of TPLF as alleged but natural development of things. In short things are not as they were a hundred years ago. The great Agawu, Qimaant, Wayixoo, Shinaashaa etc. are awake. Therefore, a soul-searching is required from fans of the old order.

We wish peace and success for people of Tigray. There are no statutes of limitation for capital crime. But current issues have priority to be tackled. Oromo have issues with first generation TPLF/EPRDF. However, issues they have with OPDO/EPRDF is more current. TPLF is now far removed from Oromiyaa proper and therefore not of immediate threat. The real threat is neo-EPRDF, in the name of PP (Bilxiginnaa).

Bilxiginnaa has now taken Federal law into own hand and suspended functioning Federation. It is waging genocide on the Oromo people and the state of Oromiyaa is under military rule and is in chaos. On the other hand, TPLF and the people of Tigray are running election using their constitutional right; the right which was also given to Oromiyaa and other peoples by the constitution.

Therefore, Oromo have no reason to oppose TPLF for practicing legitimate right, which in principle they also cherish had their power not usurped by OPDO. As for issues Oromo have with first generation of TPLF for which the state of Tigray has to be accountable, it can be handled in civilized manner when dusts settle. If because of this Tigray election Nafxanyaa led by PP declares war, no Oromo or soldiers from old colonies should spill their blood to muffle constitutional rights of a people. It has to be settled between the northern neighbors which might have claims against each other if any? The election in Tigray should rather serve as a beacon for the rest of nations, nationalities and peoples.

Wound inflicted by current Nafxanyaa is fresh and has to be given more attention than the scar left from old wound. The attack on Tigray from any quarter because of the election is an attack on democracy, human rights and freedom. All freedom loving peoples ought to stand with the people of Tigray during this trying period of Federalism.

Let freedom and democracy flourish in Africa! Federalism or independence!

Oromiyaan haa jiraattu!

A choice without alternative left: Commitment to Kaayyoo Oromummaa and our determination to fulfil it without wavering is our only guarantee to independence. Our people’s persistence in the face of killings, tortures and imprisonment at present is the beginning of that determination. We follow true history or follow no history. Greek historians’ Aethiopia refers to all people different from their complexion, which for them looked like burned face. That seem nickname for the whole black race. The Ethiopia, Amaaraa elites brag about of forming is as they said their own creation; otherwise there is no country that called itself Ethiopia in history. The Amaaraa are entitled to their Ethiopia. Problem comes when they want to impose it on others with all the paraphernalia, designed by them. And when they claim history connected with that nickname. Many impliedly seem to have agreed to close file of old Amaaraa Ethiopia and open a new one for nations, nationalities and peoples’, new and different Ethiopia that could include all that were under old Ethiopia’s empire. That was what was meant by the Federal Constitution as starting point for unity with all its short comings. What matters is not who made the constitution but if it reflects forward looking dreams of the majority. But the way government forces came out committing genocide and Nafxanyaa system hopeful’s simultaneous tirade and demeaning insults to Oromo nation leave no space for cooperation. Oromo have broken out from vassalage of Nafxanyaa system by own struggle. They have only nations they live together as neighbors and have no one to carry on their head. Be it to live as independent or by creating relations with others will be based only on their own will. One who does not accept that is an enemy. An alternative to Federal constitution presented is the old obsolete chauvinistic reactionary Nafxanyaa colonial system in which superiority of one nation, one language, one religion, one flag alone is recognized. That is what descendants of old Nafxanyaa of all walks of life and level of education entertain. So far, no rational person among them has presented oneself to listen others viewpoints in decent civilized manner. Where are all those calling themselves progressives during the Ethiopian Revolution? Where are they when their people needed the right leadership, not Frankenstein Monsters? Now, it seems the chance of forming new Ethiopia with the Amaaraa is exhausted. Because for them the new means revising the old. The choice left is only to renew the struggle for independence and declare own freedom. Each nation and nationality are responsible for protecting of human rights in their territories. Volunteers believing in diversity, equality, freedom and respect for each other’s interest could form union fitting their desire. The continued killings and abuses of unarmed Oromo and all other peoples and harassment of nations and nationalities has to stop. Unconditionally release political prisoner. Those in power and their running dogs cannot escape being accountable for all the consequence of human rights abuse and genocide. The Oromo have no alternative other that taking the final step towards national self-determination which includes independence. Oromiyaan haa jiraattu

Oromia (Finfinnee): Excerpts from Jawar Mohammed’s speech in court 04 Sep 2020 September 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Excerpts from Jawar Mohammed’s speech in court 04 Sep 2020

Finfinne Intercept

What I find alarming even more so than the individual charges levelled against us is the state of the overall justice system in this country. Allow me to address this not just to the bench presiding over this case but also to the second-man in charge of the Attorney General’s Office who is present amongst us in this courtroom today. The justice system is under the total control of the ruling party and has utterly failed due to political interference by those in positions of power. I would like for you to understand this. It is evident from the prosecution’s request for the court to grant anonymity for witnesses so they can testify against us from behind-the-curtain that this is a political trial. And the fact one of the witnesses was dropped today and that four others were dropped the other day further demonstrates that the entire exercise is politically motivated. I am not saying this because I’m terrified of prison. When I made the decision to join politics, it’s with the full knowledge that such eventualities might arise and with the conviction to accept any consequences. Prison is an elementary challenge. I’m ready to die for my people and for the cause I believe in. If I die today, I go with a peace of mind and a smile on my face. I won’t have any regrets. I’m pleading with you not out of the personal desire to get a favourable ruling on this case but because I want the country’s judicial system to improve for the sake of future generations. This reminds me of the ordeals the earliest Oromo nationalist movement leaders had to go through inside the courtrooms of Imperial Ethiopia [and the death penalty they were given] 40 years ago; trailblazers such as Captain Mamo Mezemir who graduated with great honours from the then imperial military academy. What is happening to the current crop of leaders (potentially his grand children) today is no different. This is disgraceful. Political differences are resolved through dialogue, not in a litigation before a court of law. This exercise helps neither our politics nor the country’s judicial system. On the contrary, it will further worsen the political polarisation, courts will lose public trust and this will precipitate the disintegration of the country. All evidences indicate that that is where we’re heading. The current Prime Minister had apologised for putting freedom advocates through a reign of terror for 27 years in contravention of the constitution and the laws of the country, and had admitted that that was a wrong path to follow. However, what we’re witnessing is a continuation of the same old unlawful practice. I maintain that political differences cannot be resolved in a court of law and that no resolution will come out of such futile undertakings. I urge you to stop wasting the resources and energy of everyone involved. You can jail us as you please, free us as you please or hang us if you deem it necessary but I implore you to stop the blatant mockery of justice and the law. I thank you! –Translated from the Afaan Oromo version originally published by Oromo Political Prisoners Defence Team.

Oromia: Dr Birhanu Nega alone displaced and took the farmland of 217 Oromo farmers household. That means he alone displaced and grabbed the farmland of more than 1000 Oromos using the racist and anti Oromo regime. September 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

/Directio/nአቅጣጫ

By Birhanemeskel Abebe Segni

Dr Birhanu Nega alone displaced and took the farmland of 217 Oromo farmers household. That means he alone displaced and grabbed the farmland of more than 1000 Oromos using the racist and anti Oromo regime. Could these Oromo victims get justice from the racist Neftagna regime? Not at all. Over the last 15 years alone, Addis Ababa expanded three fold by displacing about 1,500,000 Oromo people. Literally, the racist and anti Oromo regime committed genocide on our people. Still, system driven, land grab and the genocidal mission against the Oromo people continued in the name of development, religion, business etc. It is forgone conclusion that the Oromo people cannot seek justice from the racist regime. Then, what type of political discourse could an Oromo hold with the racist system that calls an Oromo who speak about the equality of the Oromo people in that country an extremist, terrorist and so forth? None! From now on, the Oromo people should not fool themselves and wast any time by talking about democracy, election, law etc for there is none! Oromos who talk about these nonexistent things should also stop lying and giving false hope to the Oromo people. It is critically important to know that unless and until the racist Neftagna System is defeated, subdued and dismantled, let alone equality, the Oromo people will not be considered as human beings in Ethiopia. These dehumanization of the Oromo!? We have all seen it. We are all living it! Therefore, let all Oromos focus only on organizing and mobilizing the Oromo people to defeat, subdue and dismantle the racist Neftagna System!

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ብቻ 217 የኦሮሞ ገበሬ አባወራዎችን (በትንሹ ከአንድ ሺህ ህዝብ በላይ) አፈናቅሎ መሬታቸውን ወስዷል። እነዚህ ኦሮሞዎች ከዘረኛው ነፍጠኛ ስረዓት ፍትህ መጠየቅ ይችላሉ? በጭራሽ! ይህ አሁን ያወቅነው አንድ ሰው ብቻ ስረዓቱን ተጠቅሞ የፈፀመው ግፍ ነው። ባለፉት 15 ዓመት ብቻ አዲስ አበባ አንድ ሚልዮን አምስት መቶ ሺህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈፅማ በቆዳ ስፋት ሶስት እጥፍ ሰፈታለች! በልማት፣ በሃይማኖት፣ በንግድ፣ በተለያዩ የሌብነት ስልቶች የኦሮሞ ህዝብ መሬት መቀማቱን ቀጥሏል። ይህን የተደራጀ ስረዓታዊ ወረራ እና ጄኖሳይድ ለስረዓቱ ሌቦች አቤት በማለት የኦሮሞ ህዝብ የሚያገኘው አንዳች ፍትህ የለም። ለኦሮሞ ህዝብ እኩልነት የሚናገር ፅንፈኛ በሚባልበት ስረዓት ውስጥ የምን ፖለቲካ ነው ኦሮሞ የሚያካሄደው? የለም! የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ በኋላ ለአንድ ቀን እራሱን ዲሞክራሲ፣ህግ፣ ምርጫ፣ ቅርጫ እያለ ማታለል የለበትም። ይህን ውሸት መፍትሄ ብላችሁ የምታወሩ ኦሮሞዎችም አቁሙ! የነፍጠኛው ስረዓት ካልተሸነፈ እና ካልገበረ የኦሮሞን ህዝብ እንኳን እኩልነት፣ እንደሰውም አይቆጥርም። ውሸት ነው እንዳትሉ እያያችሁት እና እየኖራችሁት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ብቸኛ ግብ የነፍጠኛው ስረዓት ማፍረሰ እና ማስገበር ብቻ መሆኑን አውቃችሁ በሙሉ ኃይላችሁ ህዝቡን አንቁ እና አደራጁ!!

Related:

Azhar Kïa Abadir

Amhara businessmen Belayneh Kindie and Worku Aytenew took 250 hectares of land from the hearts of Addis through direct involvement of the retard. Haile G/S took free land from South, Oromia and Amhara in the name of building resort. These three Amhara looters are behind all of Addis land grab and why they are supporting this retard. Oromo businessmen Dinku Deyasa and Gemshu Beyene are chased away from their mother land. Gemshu is still in Oromia but Dinku was attacked by mafias several times. It is so sad that Oromo’s resources are looted by these crooked Amharas but Oromos are killed on their soil because they born Oromo. This madness must be stopped by the blood of Oromos. This struggle must be the binding one. You have well prepared leaders and there will be no risk of power sabotage afterwards. In this short time, peaceful struggle aimed at deteriorating the mafia’s economy must be strongly executed. This is a bitter struggle. Military is told to shoot anyone on the road so that direct confrontation is risky. However, self defense is legal whenever the military is attacking you while you are protesting peacefully. Military has no legal ground to kill peaceful protesters. It is beyond its mandate and should be taught a desirable lesson like of Tegarus. Military seems to be brave on Oromos because they knew that Oromos are peaceful. Effective road closure surrounding Addis will bring down this mafia. Never carry gun or other artileries. Just peacefully. You will definitely win and determine your fate. Amharas who did not support this mafia are just your families and protect them taking any respobsibilities. However, any nation and nationalities who support this mafia have to learn some lessons. All lessons should of economic deterioration.

Oromo is winning! Luel Henok

የኦሮሞን መሬት ለመቀማት እጅግ ቀላሉ መንገድ -ትናንት፣ ዛሬና ነገ-(The Easiest way to grab Oromo’s land)****************************

1. አንድ ጨረቃ ቤተ እምነት ይሰራል!

2. ከዚያ በዙሪያ የመጤ ሰፋሪዎች ጨረቃ ቤት ይሰራል!

3. እድርና ማህበር ይበዛል!

4. መብራት:ውሃና ስልክ በፊውዳል ሰንሰለት በፍጥነት ይገባላቸዋል!

5. ከፖሊስና ፀጥታ አካላት ሰንሰለት በመፍጠር አካባቢያችሁን ጠብቁ በሚል ያስታጥቋቸዋል!

6. ኦሮሞ ያለ ቤተ እምነት በራሱ መሬት ላይ መቀበር አልችልም ብሎ ስላመነ መቀበሪያ አገኘሁ ብሎ ይደሰታል:ተጨማሪ መሬቱን ይሰጣል;ንብረቱን ይሰጣል::

7.በአገልግሎትና በበአላት ስም የሚመጣ ፊውዳል እዚያው ቀርቶ ጨረቃ ቤት ይሰራል!

8. ኦሮሞ ምስጢራቸውን እንዳያይባቸው የትኛውም አገልግሎት ውስጥ አያስገቡትም!

9. ቆይቶ ኦሮሞና ኦሮሙማ ጠፍቶ….ባዶ እጁን ቀርቶ;ቤተሰቡን በትኖ; መቀበሪያ አገኘሁ ያለውንም ሳያገኝ ተሰዶ መንገድ ዳር ሞቶ ማዘጋጃ ይቀብረዋል::ይሄ ትናንት ነዉ። ዛሬም ይሄ እንዳለ ሆኖ ሌላ ሀይል ተጨምሯል። ሴቶችና ህፃናት ከየጎዳናዉ ተሰብስበዉ የደብተራዎች ሚዲያ በሆነዉ ESAT እና EBC ዜና ይሰራል። ለዶ/ር ምልኬሳም ይደወላል። በዚህ ስልት አንፎ አካባቢ የተጀመረዉ ቆሟል። ነገስ? ነገ ኦሮሞ ነቅቶባቸዋልና ቄሮ በራሱ መሬቱን ያፀዳል።=with Worku Bedada=

Oromia: Waamicha Qeerroo Marsaa 4ffaa #OromoProtests September 4, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

#OromoProtests Uggura Embaasii Bilstiginnaa Berlin Guyyaa 5ffaa fii kan xumuraa September 4, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Uggura Embaasii Bilstiginnaa Berlin Guyyaa 5ffaa fii kan xumuraa

The Oromo Community of the Netherlands submit complaint to the Office of the Prosecutor (OTP) at the ICC asking for an investigation to be opened against the senior Ethiopian leaders for crimes against humanity committed against the Oromo and other nations in and outside Ethiopia September 4, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

The Oromo Community of the Netherlands submit complaint to the Office of the Prosecutor (OTP) at the ICC asking for an investigation to be opened against the senior Ethiopian leaders for crimes against humanity committed against the Oromo and other nations in and outside Ethiopia.

Ethiopia: Do you want peace? Do these simple things September 2, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Modest Proposals ( Tsegaye Ararsa )

Do you want peace? Do these simple things:

1. Release all the political prisoners.

2. Stop the house arrest on Oromo leaders.

3. Stop the protracted state terror across Oromia.

4. Stop your divisive propaganda among religions, regions, and factions.

5. Free OMN.

6. Hands off Oromo media outlets.

7. Stop hate propaganda on Government media outlets and its affiliates.

8. Stop war-mongering on Tigray just because they are conducting elections.

9. Stop inciting violence and arming local vigilantes to perpetrate hate crimes.

10. Stop arming criminals and thugs against Oromos in cities such as Finfinnee. Stop terrorizing Oromos in Finfinnee and all the (garrison) towns. In particular, expose the ኢዜማ-ባልደራስ-ብልጥግና thugs who are organizing themselves “to launch urban guerrilla war” (የፈረንሳይ ሌጋሲዮን ሽምቅ ተዋጊዎች) and hold them to account.

11. Stop weaponizing the law to attack dissidents.

12. Arrest the land theft and the protracted invasion (through illegal settlements, or in the name of building churches).

13. Punish the assassins of #Haacaaluu_Hundeessaa, or take full responsibility for the assassination. Establish truth, render justice.

14. Remove the army from all civilian sites in Oromia.

15. Set up a provisional administration of Abbaa Gadaa Council in Oromia.

16. Address the demands of the numerous southern nations to self-rule. Stop the violence against the Wolaita people. Stop divisive politics to pit one against the other in the SNNPRS. Stop the near imperial (re)mapping procedure to cram groups into your arbitrary clusters

17. Remove senile generals who have overstayed their service long after their retirement age. (This includes the likes of Berhanu Julaa who are turning a segment of the military into a private attack squad of Abiy Ahmed.) Stop undermining the constitutional status, tasks, and responsibilities of the military by dragging them into your dirty (and insane) Bilxiginna politics.

18. Establish law and order in the ANRS. Stop the politics of banditry and brigandage.

19. Put institutional sanity to the organization, training, and operations of the police, the proliferating ‘Special Forces,” and other armed bodies. Secure peace and safety of the citizenry.

20. Remove Abiy Ahmed (and take him to a mental care institution to prevent self-harm as he is repeatedly vowing to commit suicide unless he has his way).

21. Launch an all-inclusive deliberation towards a comprehensive roadmap for democratic transition.—–Anything else, or anything less, is a joke. The struggle continues.

Oromia: EZEMA and PP: The clash over the Oromo land September 1, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

EZEMA and Urban Land – Addis Ababa

By Faisal Roble, August 31, 2020,

EZEMA, a political party in Ethiopia that is birthed out of remnants of EPRP, All-Amhara Organization, Medhin led by a fascist individual known as Goshu Wolde, and remnants of former landlords once again betrayed the ongoing revolution; first it stood by when Oromo comrades were killed and jailed; and then it temporarily ended up forming what could be a short unholy alliance with PM Abiy’s Prosperity Party (PP). The two joined hips not because they love each other but because they want to break the Oromo spirit. Their unholy unification is based on the ever-elusive pan-Ethiopianims – a crude ideology that sacrifices regional and local histories in favor of a never substantiated Solomonic history – a history that is more of a myth than a real history based on the histories of the peoples of Ethiopia.

To cement its image as the guardian of a radical version of Ethiopianism negotiated on the concept of Andinet-fusuminet, a narrative that seeks to protect the left-over of an old oppressive system, EZEMA has hastily released what could be perceived as its land policy. In it, it falters on the question of urban land of Addis Ababa. Reading EZEMA’s 15-pages report, I understand that there is an attempt to delineate the distribution of about hundreds of thousands of acres of vacant suburban land and the distribution of 96,000 condominiums. It would have been a high toll if their study was not politically charged.

EZEMA makes an accusation without showing any proof that a large portion of the 96,000 condominium units are reserved for workers belonging to the Oromia regional state. It adds that the rest is distributed to Dr. Abiy’s cronies.There are some truths to EZEMA’s accusation, especially when it accuses the government of PP of handing keys of finished units to government bureaucrats. Such a practice is common even in the regions. It is customary for both federal and regional governments to give prime land to cronies. PP functionaries in the regions are as guilty of this accusation as they come. In the process, often legitimate owners of such lands are pushed aside.Having said that, the spirit of EZEMA’s August 2020 report is to express its philosophy on the land question pertaining to Addis Ababa. In the report, EZEMA saws the unprovable suspicion that Dr. Abiy’s government is illegally handing finished units to Oromo. In a clever way, it reinvigorates the debate on the question of Addis Ababa and comes to saying that urban land is grabbed by Oromo with the approval of Dr. Abiy’s government. But how does this accusation sit with the killings of Oromo politicians and Oromo activists by the same government? It is this argument that makes EZEMA’s August report nothing but a false pretext to cleverly revive the debate over Addis Ababa at this sensitive time when Oromo advocates are in jail and have no freedom of expression.

The thin thread that holds EZEMA and PP has always been to silence the Oromo and other nationality voices so that urban land of Addis Ababa is “managed” without resistance. In other words, the EZEMA report is the tool for a fight for the control of one of the most important resources that belongs to Oromo – LAND. And this fight is an affirmation that Ethiopia’s history in the last century has been the looting and defending of land by different forces. The urban land question finally saws a wedge between two wrong sides whose unholy alliance is unsustainable. The clash over Oromo land will soon foment open conflict between EZEMA and PP. A Somali adage says: a stolen she camel will never produce a legitimate calf. The original sin of stealing Oromo land must first be corrected before land is legalized to consumers. We need a serious and democratic land policy.

SHRC Statement on Gross Human Rights Violations in Ethiopia August 30, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

SHRC Statement on Gross Human Rights Violations in Ethiopia

Sidama Human Rights Council (SHRC)

KMN:- August 28 | 2020 Ethiopia has witnessed a rapid deterioration in political stability, peace, and security since the change from elected government to a transitional government in April 2018. The initial promises of democratic reforms were quickly reversed and replaced with entrenched dictatorship. Violence against civilians and political actors demanding greater freedom escalated. In Sidama State, the recently formed 10th regional state, government security forces massacred over 153 civilians on 18 July 2019 and subsequent days to silence the demand for self-rule. Nearly 500 pro-democracy Sidama activists and prominent public figures – including former mayor of Hawassa City Tewdros Gabiba – are still languishing in Hawassa prison for simply demanding regional self-rule although this was achieved through a referendum conducted on 20 November 2019. Many of the prisoners have been infected by COVID-19 with some hospitalized for care and one person confirmed dead. More recently, following the assassination of the iconic Oromo artist and human rights activist, Haacaaluu Hundeessa, on 29 June 2020, violence against civilians intensified in Oromia State. Over 239 civilians lost their lives in the region in the week after Haacaalu’s assassination mostly due to excessive use of force by the police against the demonstrators protesting the targeted killing of the artist. This month dozens of civilians are reportedly killed in various parts of Oromia following the campaign of defiance and economic blockade by the Oromo youth movement, Qeerroo, who are demanding full degree of self-rule and an end to political and economic marginalization. In its May 2020 Report, Amnesty International documented extrajudicial killings of dozens of civilians and arbitrary arrests of over 10,000 civilians in Oromia State for allegedly supporting the Oromo Liberation Army, the splinter group from the Oromo Liberation Front, a legally operating opposition party in the country. In an unprecedented crackdown following the assassination of Haacaaluu Hundeessa, the government arressted prominent Oromo political leaders Jawar Mohamed and Bekele Gerba of the Oromo Federalist Congress – a legally operating Oromo opposition political party in the country – and their supporters. On government’s own admission, nearly 5000 civilians were arrested in Oromia State in July 2020 alone. Jawar Mohamed was credited for steering the 2014-2018 youth, Qeerroo, led revolution that brought the current government to power. Initially an ally, Jawar Mohamed became an ardent critique of the prime minister since recently as the government lacked policy directions on managing the transition and gravitated towards the restoration of an imperial Unitarian state in contravention to the federal constitution that upholds the rights of nations, nationalities and peoples to self-rule in a multinational federation. Lemma Megarssa – the ex-president of Oromia State and architect of the 2018 reform that paved the way for Abiy Ahmed’s ascension to power – has been removed from his ministerial position at the Ethiopian Ministry of Defense for rejecting Abiy’s “Medemer” philosophy and refusing to join the ruling Prosperity Party.Such massive gross human rights violations and crackdown on opposition political parties and marginalization of high-profile political figures such as Lemma Megerssa are indicative of a failed democratization and reform. The recent massacre by government security forces of more than two dozens of Wolayita civilians who demanded a regional self-rule proves the depth of political crisis gripping the country. The government has also shut down the only independent media outlet in Oromia State, the Oromia Media Network (OMN), which was the voice of over 95 million people from over 80 nations and nationalities in the country. The Oromia Media Network was targeted not only because Jawar Mohamed – the critique of the prime minister and now in jail – founded it but also because it provided unbiased, free and fair coverage to the hitherto marginalized minority nations, nationalities and peoples across the country. Access to information is a fundamental human right and the Ethiopian government flagrantly violated this right by closing down the OMN. Several journalists of OMN have also been arrested.On top of these all, the indefinite postponement of the 2020 election, and the unilateral decision by the ruling Prosperity Party to extend the constitutionally-mandated five-year term limit of the executive and the legislative on the basis of a flimsy constitutional interpretation has severely undermined the legitimacy of the transitional government deepening the constitutional crisis and political uncertainty beyond October 2020. On the other hand, the Tigray People’s Liberation Front, and the Government of Tigray State have decided to conduct election in September 2020 before the expiry of the constitutional term limit of the regional executive and legislative in October 2020. This is likely to deepen the confrontation between the federal government and the Tigray Regional State. The repeated call by the opposition political parties for all-inclusive dialogue has been rejected by the government deepening the constitutional crisis. Therefore, the Sidama Human Rights Council:1) Calls on the Ethiopian government to immediately release 500 Sidama political prisoners jailed for demanding a regional self-rule; the natural and democratic right of a nation;2) Calls on the government to immediately release OMN journalists and leaders of the Oromo opposition political parties including Jawar Mohamed, Bekele Gerba, Dr. Shiguxi Geleta, Hamza Borana and all other political prisoners in the country;3) Calls on the government to stop undue restriction on access to information and allow the Oromia Media Network to operate in Ethiopia and respect freedom to access information;4) Calls on the government to halt extrajudicial executions; rape; destruction of properties and arbitrary arrests and detentions of civilians in Oromia;5) Calls on the government to heed calls by the opposition political parties for all-inclusive political dialogue and reconciliation; 6) Expresses its deepest condolences to the family of iconic Oromo artist, Haacaaluu Hundeessa and the entire Oromo nation and calls on the Ethiopian government to set up an independent panel to investigate his targeted assassination;7) Calls on international human rights organizations, multilateral institutions and the international community to closely monitor the political crisis and the ongoing gross human and political rights violations in Ethiopia. 

Sidama Human Rights Council – SHRC

Oromia: #OromoProtests in Awwadaayii. Hiriirri Mormii Dubartootaan Awwadaayitti Godhame (August 30, 2020) August 30, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
1 comment so far

[SBO – Hagayya 30,2020] Hiriirri mormii, kan dhiittaa mirga dhala namaa raawwatamaa jiru mormu, kabajamuu mirgootaa gaafatuu fi gaaffilee adda addaa of keessaa qabu har’a Hagayya 30,2020 Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay keessatti haawwanii fi qarree Oromoo kumaantamaan lakka’amaniin geggeessamuun hubatameera. Humni waraanaa fi poolisootni mootummaa dubartootaa fi qarree Oromoo hiriira ba’an kana irratti akka dhukaasan maddeen oduu Awwadaay gabaasaniiru. Miidhaan dhaqqabuu fi dhiisuu ammatti waan adda ba’e akka hin jirre ibsameera.

The Observer: Ethiopia falls into violence a year after leader’s Nobel peace prize win August 30, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

The Observer: Ethiopia falls into violence a year after leader’s Nobel peace prize win

Abiy Ahmed came to power promising radical reform, but 180 people have died amid ethnic unrest in Oromia state

Jason Burke, 29 August 2020

Ethiopia’s prime minister, Abiy Ahmed, centre, arrives at an African Union summit in Addis Ababa in July.
 Ethiopia’s prime minister, Abiy Ahmed, centre, arrives at an African Union summit in Addis Ababa in July. Photograph: AP

Ethiopia faces a dangerous cycle of intensifying internal political dissent, ethnic unrest and security crackdowns, observers have warned, after a series of protests in recent weeks highlighted growing discontent with the government of Abiy Ahmed, a Nobel peace prize winner.

Many western powers welcomed the new approach of Abiy, who took power in 2018 and promised a programme of radical reform after decades of repressive one-party rule, hoping for swift changes in an emerging economic power that plays a key strategic role in a region increasingly contested by Middle Eastern powers and China. He won the peace prize in 2019 for ending a conflict with neighbouring Eritrea.

The most vocal unrest was in the state of Oromia, where there have been waves of protests since the killing last month of a popular Oromo artist and activist, Haacaaluu Hundeessaa, in Addis Ababa, the capital. An estimated 180 people have died in the violence, some murdered by mobs, others shot by security forces. Houses, factories, businesses, hotels, cars and government offices were set alight or damaged and several thousand people, including opposition leaders, were arrested.https://interactive.guim.co.uk/uploader/embed/2020/08/ethiopia-map/giv-3902E7Ml0LJ7Dfz7Ethiopia

Further protests last week prompted a new wave of repression and left at least 11 dead. “Oromia is still reeling from the grim weight of tragic killings this year. These grave patterns of abuse should never be allowed to continue,” said Aaron Maasho, a spokesperson for the Ethiopian Human Rights Commission.

The Oromo community have long felt excluded from power and the benefits of Ethiopia’s booming economy. The Oromo protest movement gained momentum from 2015 and contributed to the appointment of Abiy, an Oromo from the ruling party, who promised democracy and prosperity for all.

“We are seeing a continuation of that movement, and also signs that the government’s response will be equally forceful. Once people are shot and arrested then that becomes a rallying cry,” said William Davison, an analyst based in Addis Ababa for the International Crisis Group.

The decision to indefinitely delay elections due later this year because of coronavirus – which has caused 600 deaths in the country of 100 million so far – has also worried diplomats and other international observers.

The protests in Oromia last week began amid claims that Jawar Mohammed, an Oromo opposition politician and one of Abiy’s most outspoken critics, was being denied medical attention in prison.

Young protesters described being “hunted down, shot in the streets” in the Oromia town of Aweday.

“Soldiers shot at us so I ran as fast as I could. I witnessed people getting shot in the back as they fled,” said Kedir, who took part in a demonstration on Tuesday.

Haacaaluu Hundeessaa performing in Addis Ababa in July 2018.
 Haacaaluu Hundeessaa performing in Addis Ababa in July 2018. He was known for his activism and political lyrics. Photograph: EPA

Aliyyi Mohammed, a 22-year-old from Hirna, was taken to hospital after being shot in the thigh on Monday. Relatives said he had been “nowhere near” the protests when injured and now feared for his safety. “There are police waiting outside the hospital … We have heard that they want to arrest him as soon as he’s recovered. We can only pray they leave him alone,” said a member of the family who requested anonymity.

Relatives of Farhan Ali, 22, claimed he had been killed by security forces after leaving his home in Dire Dawa to visit a neighbour. “Soldiers killed him in cold blood,” said Bahar Omar, a cousin. “He didn’t break the law. They shot him multiple times in the back. He died right there and had no chance.”

Officials have denied such claims. “There has been violence, but we are yet to confirm reports of any killings by state forces,” said Getachew Balcha of the Oromia region’s communication affairs office.

But claims of mistreatment by security forces are fuelling the cycle of unrest in Oromia. Graphic images of 21-year-old Durassa Lolo were widely shared on social media after relatives claimed he had been tortured in the town of Asasa by soldiers who had asked him for his name.

“My brother did nothing wrong. When they heard an Oromo-sounding name, his fate was sealed. They took him to a military camp and inflicted on him unbelievable savagery. [He] is fighting for his life in hospital. This is why there are protests. The government sees us as expendable,” Durassa’s brother, Abdisa Lolo, said.

The government says Haacaaluu was murdered by Oromo nationalist militants as part of a wider plot to derail its reform agenda. The ruling party has also suggested that its rival in the northern region of Tigray, the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), masterminded the conspiracy. The TPLF dominated the ruling coalition until Abiy took office. It has since joined the opposition, accusing the prime minister of planning to replace the ethnic-based federal system with a more centralised state.

The aftermath of angry protests in Shashamene after Haacaaluu Hundeessaa was assassinated.
 After Haacaaluu Hundeessaa was assassinated in July, there were angry protests in towns such as Shashamene. Photograph: AFP/Getty Images

Both the TPLF and Oromo nationalist groups such as the Oromo Liberation Front deny involvement in either the murder or the unrest.

Government policy has also led to fallouts within the ruling party. The defence minister, Lemma Megersa, an ally turned critic of Abiy, was last week fired and placed under house arrest. State media reported Lemma’s dismissal from the ruling party being due to his “violating party discipline”.

Analysts say it was important to recognise that recent unrest has been limited to Oromia and that there was credible evidence suggesting violence over the previous months had not simply been inflicted on protesters by the security forces but also had occurred between ethnic communities.

The office of Ethiopia’s attorney general last week defended the government’s response to the unrest, saying in a statement that investigations would reflect a “commitment to human rights”.

Abel Abate Demissie, an Addis Ababa-based analyst with London’s Chatham House, said Ethiopia’s political polarisation has deep roots, with structural problems that have been insufficiently addressed under Abiy: conflicting narratives about Ethiopia’s history, an unfinished federal project and tensions over the division of power between the centre and the regions.

“Two years down the line [after his appointment], and you find every major political group is disappointed with Abiy,” he said.

The Conversation: Ethiopia’s political crisis plays out in the regions. Why it’s a federal problem August 28, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Ethiopia’s political crisis plays out in the regions. Why it’s a federal problem

By Mulugeta G Berhe (PhD)1, The Conversation, August 27, 2020

Members of the Oromo community in the United States march in protest after the killing of musician and revolutionary Hachalu Hundessa in June 2020. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

The political crisis in Ethiopia is not showing sings of abating. Ongoing riots in Oromia and Wolayta; state fragmentation in the Amhara region, and the standoff between the federal government and the Tigray region have put the survival of the government in question.

To address this crisis, the African Union has been called upon to mediate between prime minister Abiy Ahmed’s government and the Tigray People’s Liberation Front. Similar in tone, a US-based Ethiopian working group has urged Washington to play a more vocal role in the deepening crisis.

Most recently, some members of the US congress wrote a petition calling on the US secretary of state to encourage the Ethiopian government to engage in an open dialogue with the opposition for a peaceful transition.

These are all encouraging signs. But there needs to be greater clarity on the nature of the crisis for an informed and meaningful intervention.

It is my view that the crisis in Ethiopia today is not a conflict between the federal government in Addis Ababa and the regional government in Tigray. It is a crisis of the federal government manifest in Tigray and other regions. The governance of the federal government has become more of an exercise in seamanship (staying in power) and less of navigation (reaching a destination) falling short of coherent and democratic approaches to address the crisis.

Therefore, defining the problem as a disagreement between the federal government and Tigray is, to say the least, simplistic. There are concurrent crises in Oromia and the Southern regions that also need urgent attention. And to call for dialogue without taking some confidence building measures, such as the unconditional release of political prisoners, is a non-starter.

The ongoing unrest in Oromia

The killing of a popular Oromo singer Hachalu Hundiessa in June sparked massive communal riots. Most parts of western and southern Oromia were engulfed in fighting between armed forces Oromo Liberation Front fighters and government forces. The opposition parties in Oromia – protesting the decision of the government to continue in power beyond its mandate at the end of September 2020 – began preparing for resistance. The killing of the artist occurred in the middle of this political crisis.

The protests engulfed much of the Oromia region where many businesses and shops were torched or looted. The government response to the riots left 178 people dead and a further 9,000 detained without due process of law . Curfews were imposed and a complete closure of the internet enforced.

The public mistrust of government grew amid inconsistent statements and its knee-jerk decision to arrest opposition political leaders. Its failure to set up an independent inquiry into the artiste’s killing further fuelled suspicion.

In reaction to the resistance of the Oromo elites, Abiy has gone about purging over 1,700 local administrators and civil servants. The dismissed officials included Lemma Megersa, the Defense Minister, a politician considered pivotal in prime minister’s rise to power.

But resistance in the Oromia region continues in different forms. With over 9,000 people in prison, including key Oromo political leaders, the crisis has immense potential for escalation.

The Wolayta crisis

The Wolayta people in the country’s south have long agitated for a regional state of their own. The claims have become louder since December 2018 when the neighbouring Sidama people secured a referendum to form their own regional state – breaking away from the Southern Nations, Nationalities, and Peoples Regional state.

The constitution recognises the right of any nation or nationality clustered in any of the regional states to form its own state. Following the steps required, the council of representatives of the Wolayta zone unanimously voted for a regional state, and presented its decision on December 19, 2018. But this has yet to be considered at regional or federal levels or referred to the Electoral Board.

In protest at the silence, the Wolayta organised a massive rally and the 38 representatives to the regional council declined to attend the council meeting. The federal government responded to these developments by detaining dozens of zonal officials, elected members of the Wolayta statehood council, political party leaders, and civil society actors.

The regime also acted violently against peaceful demonstrators demanding the release of those detained. The government also suspended a community radio station and shut down offices of civil society organisations.

A national crisis

Events in Oromia and Wolayta illustrate the point that the current Ethiopian problem is not limited to a dispute between the federal government and the Tigray People’s Liberation Front (TPLF). It is a national one.

The decision of the federal government to postpone the scheduled elections using the excuse of the COVID-19 pandemic was rejected by most substantive opposition political groups calling for a dialogue to avert the consequences of the constitutional crisis.

The best-organised of these groups, the TPLF, has the capacity to hold its regional elections on schedule. This has brought the crisis to a head. But the dispute with Tigray cannot be resolved with a simple compromise: there is much more at stake, and the TPLF leaders are unlikely to make a short-term bargain when they see the problem as more fundamental.

Tens of thousands of Ethiopians, including leaders of the opposition, are in prison for political reasons. All media outlets, except those fully controlled by or affiliated to the Prosperity Party, are closed.

For a meaningful dialogue to start, the federal government should take some unilateral confidence building measures. All political prisoners should be released without condition and all media outlets closed by the government opened immediately. It should also end the unlimited and unlawful state of emergency.

This can then set the stage for a national dialogue with two main objectives. First is to agree an early date for elections and determine how the country transitions to an elected government. Second is a discussion on some of the fundamental questions on the political future of Ethiopia. This is currently obscured by a focus on the crisis of the moment.

Author

  1. Mulugeta G Berhe (PhD)Senior Fellow, World Peace Foundation, Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts, Tufts University

FP: U.S. Halts Some Foreign Assistance Funding to Ethiopia Over Dam Dispute with Egypt, Sudan August 27, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment
This image has an empty alt attribute; its file name is FP%20logo%202.png

EXCLUSIVE

U.S. Halts Some Foreign Assistance Funding to Ethiopia Over Dam Dispute with Egypt, Sudan

Some U.S. officials fear the move will harm Washington’s relationship with Addis Ababa.

BY ROBBIE GRAMER | FP, AUGUST 27, 2020

Grand Ethiopian Renaissance Dam

Secretary of State Mike Pompeo has approved a plan to halt U.S. foreign assistance to Ethiopia as the Trump administration attempts to mediate a dispute with Egypt and Sudan over the East African country’s construction of a massive dam on the Nile River.

The decision, made this week, could affect up to nearly $130 million in U.S. foreign assistance to Ethiopia and fuel new tensions in the relationship between Washington and Addis Ababa as it carries out plans to fill the dam, according to U.S. officials and congressional aides familiar with the matter. Officials cautioned that the details of the cuts are not yet set in stone and the finalized number could amount to less than $130 million. 

Programs that are on the chopping block include security assistance, counterterrorism and military education and training, anti-human trafficking programs, and broader development assistance funding, officials and congressional aides said. The cuts would not impact U.S. funding for emergency humanitarian relief, food assistance, or health programs aimed at addressing COVID-19 and HIV/AIDS, officials said.

The move is meant to address the standoff between Ethiopia and other countries that rely on the Nile River downstream that have opposed the construction of the massive dam project, called the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Egypt sees the dam’s construction as a core security issue given the country’s heavy reliance on the river for fresh water and agriculture, and in the past Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi has hinted his country could use military force to halt the dam’s construction. 

Some Ethiopian officials have said they believe the Trump administration is taking Egypt’s side in the dispute. President Donald Trump has shown a fondness for Sisi, reportedly calling him his “favorite dictator” during a G-7 summit last year. Officials familiar with negotiations said the Trump administration has not approved parallel cuts in foreign assistance to Egypt. 

Administration officials have repeatedly assured all sides that Washington is an impartial mediator in the negotiations, which mark one of the few diplomatic initiatives in Africa that the president has played a personal and active role in. These officials pointed out that Egypt has accused the United States of taking Ethiopia’s side in the dispute as well. 

“There’s still progress being made, we still see a viable path forward here,” said one U.S. official. “The U.S. role is to do everything it can to help facilitate an agreement between the three countries that balance their interests. At the end of the day it has to be an agreement that works for these three countries.”

But the move is likely to face sharp pushback on Capitol Hill, according to Congressional aides familiar with the matter. State Department officials briefed Congressional staff on the decision on Thursday, the aides said, and during the briefing insisted that the U.S.-Ethiopia relationship would remain strong despite a cutback in aid because the United States can have tough conversations “with friends.”

“This is a really fucking illogical way to show a ‘friend’ you really care,” one Congressional aide told Foreign Policy in response. 

The administration’s mediation efforts started last year, when Sisi asked Trump for assistance during a visit to the United States. While the State Department handles diplomatic issues, Trump asked Treasury Secretary Steven Mnuchin to lead the mediation. That arrangement has caused friction within the administration, with some State Department officials privately venting that the administration is mishandling its role in the negotiations by putting Treasury in the lead. 

The construction of an Ethiopian dam on the Nile river is seen.

Trump Mulls Withholding Aid to Ethiopia Over Controversial Dam

The massive Ethiopian dam is a flash point for tensions in Africa—and is now sowing confusion and discord within the U.S. government, with many officials concerned Washington is too much in Egypt’s corner.EXCLUSIVE ROBBIE GRAMER

The State Department and Treasury Department did not respond to requests for comment. 

On Tuesday, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed visited Khartoum to discuss the dam issue with his Sudanese counterparts. Pompeo was in Khartoum on the same day to meet with Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok, but the two leaders notably did not cross paths. “The Secretary and Prime Minister agreed that achieving mutually beneficial agreement among Sudan, Ethiopia, and Egypt on the filling and operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) is crucial to regional stability,” the State Department said in a statement issued after Pompeo’s meeting with Hamdok.

Following Abiy’s visit, the Ethiopian and Sudanese governments issued a joint statement saying that two sides “would make every possible effort to reach a successful conclusion to the current tripartite negotiations.”

The concept for the massive dam project was first conceived of by Ethiopian Emperor Haile Selassie in the 1960s, though the country did not break ground until 2011. Ethiopian citizens have helped bankroll the $4.6 billion dam project with small individual donations, making it an important point of national pride in addition to being a massive infrastructure project.

Some U.S. officials have raised doubts about whether U.S. funding cuts to Ethiopia could alter the country’s negotiating position, given the dam’s political and cultural significance. The Trump administration first began considering withholding foreign assistance to Ethiopia over the dam discussions in July. In fiscal year 2019, the United States provided a total of $824.3 million in assistance to Ethiopia, of which $497.3 million was humanitarian aid, according to State Department data.

Egypt and Sudan demanded that Ethiopia not begin filling the dam until the countries reached a legally binding deal that would address how to manage water flows during droughts or dryer rainy seasons, and established a mechanism to resolve disputes regarding the dam.

But in July, following an unusually wet rainy season, Ethiopia announced it finalized the first phase of filling the 74 billion-cubic-meter dam, sparking a backlash from Cairo and Khartoum.

Update, Aug. 27, 2020: This article was update to include additional details about Pompeo’s trip to Sudan and Congressional reactions to the decision to cut aid to Ethiopia.


Oromo Women in UK #OromoProtests Solidarity Rally in London: Hiriira Mormii Dubartootaan (London, UK) 27 August 2020 August 27, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

In London and other countries main cities, Oromo civil youth activists engulfing Ethiopian Embassies around the world August 27, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

In London and other countries, Afaan Oromo speakers made use of Ethiopian Embassies for the first time in their history, albeit in protests.

By Dr Birhanemeskel Abebe Segni

In London and other countries, Afaan Oromo speakers made use of Ethiopian Embassies for the first time in their history, albeit in protests. The screenshot below shows BBC Amharic reporting on “London Qeerroo”, London Oromo Youth in solidarity with the #OromoProtests by Oromia Qeerroo, hoisting Oromo resistance flag on the Ethiopian Embassy in London protesting the mass political killings and mass political detention of the Oromo people by the repressive Neftagna Regime in Ethiopia. Similar #OccupyEthiopianEmbassies protests are being Organized around the World by global Oromo Qeerroos networks. In Minnesota, the Ethiopian Consulate General in Saint Paul has been occupied by the Oromo Qeerros there for weeks, shutting down the Consulate, in one of the most sustained protests by the Oromo people around the world protesting the assassination of Artist Hachalu Hundessa, extrajudicial execution of hundreds, and the detention of tens of thousands of Oromos, including Jawar Mohammed in Ethiopia. It is also important to note that the anger and grievances of the Oromo people run deep, since, the Ethiopian Embassies around the World are funded by the resources extracted and exploited from Afaan Oromo speaking areas while serving only Amharic speaking minority. The Amharic speaking minority regime’s legitimacy in Ethiopia is crumbling before our very eyes as the Oromo and other nations and nationalities in Ethiopia are mounting their resistance, in unison, against the racist regime’s political, economic and cultural exclusion and discrimination. No wonder, the Amharic speaking media outlets, the mouthpiece of the regime in Addis Ababa in the Amharic speaking Diaspora, are crying foul by complaining of the occupation of “their embassies”, meaning: the Amharic speakers Embassies, as Afaan Oromo speaking Oromo Ethiopians and others challenge the exclusive and racist privileged status quo of the Amharic speakers by “occupying their Embassies”, wanting to make it ‘theirs too’ , and make their presence felt. Ethiopian government officials in Addis Ababa and in these respective embassies with an inclusive mindset should be proud of these developments around the world as long marginalized Afaan Oromo speakers stood up to take their rightful place by #OccupyingEthiopianEmbassies. The Ethiopian foreign ministry, therefore, should thank, not complain, about the Western Countries, particularly the United Kingdom, for respecting the rights of the Afaan Oromo speaking Diaspora to peacefully protests, and for allowing them to resist peacefully the racist practices of the Neftagna Regime against the Oromo people by occupying “their Embassies”. On a related note, reports coming from Washington DC indicates that handful of Amharic speaking Diaspora went to Ethiopian Ambassador’s residence there to do their own #Occupy, and get chased away after being showered by water hoses by the Ambassador’s young son who happens to be at home. Although the Amharic speaking extremist media outlets in Washington DC did report on this incident, handful of Amharic speaking Diaspora went to the Ambassador’s residence to ask for the release of certain detainees.

Ethiopia: Abiy Ahmed Doubling Down on a Failed Governance Model, Conversation with the Elephant TV August 26, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Ayantu Ayana, PhD student at the University of California, unpackages recent events in Ethiopia and explores the history and prospects for Ethiopia under PM Abiy Ahmed. She discusses the history of internal colonisation in Ethiopia that continues to be worked out to this day.