cropped-qeerroo-edit.jpg

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisumaa Oromoo Hojeettoota Mootummaa  Naannoo Oromiyaa Keessa Jiran Hundaa Irraa Ba`e

Akkumaa armaan Olitti Ibsuu yaalametti  Nuttii qeerroon bilisumaa Oromoo  Oromiyaa keessa kan jiranuu yeroo gargara fi kallatti kamiin Fincila Xumura garbumaa gaaggeessa turun keenya ni yaadatama.

Akkasumsaa Injjifaannon irraa aana  turuun keenya ni beekama ammas hanaga xumuraa gabrumaa kanatti cimsinee akka itti fufunus gamanumaan cimsinee isiin beeksifna .Akkasumas Hojiillee Qeerroon Bilisumaa Oromoo hojecha tures Ummaata keenyaf Injjifannoo, Dinnaaf immoo Yaadoo dhumaa kan Abdii kuutan ta`eraf.Haa ta`u malee Oromoo ta`anii kan gocha diinaf ergamanii hojii adda adda fi Video adda adda warrabanii kan ummaata keenya tokko ta`e ka`e fi mudhii isaa walitti hidhatee yeroo ka`ee diina duraa dhabbate.

1.Mirga abbaa biyyummaa; sabni guddaan biyya dhabaatti jira jedhe falmacha jirutti

2. Gaaffii guddinaa fi dagaagina Afaan Oromoo (Afaan Oromootu lafa Oromoo Finfinneerratti lagatame..mana barnootaa dhabe…afaan biraan garboomfame jedhe yeroo dhiiga dhangalaasa jiruttii.

3. . Bara dhufaa darbaa dhalootatu dhume, dubbiin awwaallee gallee taa’uu qofaa taatetti jedhe yeroo itti Oromoon hundi walqabatee ka`eetti.

4. Garraamota hedduutu ragaan sobaa irratti qindaa’amee mana hidhaatti darbataman; baay’een reebicha achi keessaa dandamachuu dadhabanii du’anii reeffi ba’eera; kan reeffisaanii dhokfames hedduu qabna… jedhe Oromoon tokkumaa isaa yeroo labsaateetti.

5.Beekttoota silaa Biyaa keenya irraatti dhalane guddisuu qabna jedhanni quuqama saba isaanif qaban akkasumas bu`a guddaa buusu danda`an akkatta itti biyaa isaanirraa ta`anni hojjeetan waan dhabbaniif biyaa isaani gadhisani biyyaa namaf bu`a buusa jiran kana booda biyaa kootti dhaloonni koo naaf galuu qaba jedhe Oromoon Baha, dhihaa, Kaba fi kibbaa yeroo itti iyyee iyyaa dabarfaatte Adunyaa Hundaatti Beeksifateetti.

5. Barattoota silaa baratanii bor biyya guddisantu umurii isaanii mana hidhaatti fixaa jiru( walakkaa umuriisaaniitu itti murtaa’e)…humna biyya guddisutu ukkaamfame kallatti hundumaan Laamiin keenya yeroo Itti Diina duraa Harka isa duwwaan dhabacha jiru kanatti.

6. Uuummata Oromootu beelarra jira (Yeroo itti qabeenyaan Oromiyaa marti harka saba garboomfataatti galee) abbaan biyyaa beelaan harca’e dhumaa jiru kanatti sabni ciisnee hin du’uun ni falmaana jedhe yeroo itti ka`eetti.

7. Dhalataan Oromoo barachuu malee akka hojii hinqabanneef tarsiimoo hamaa baasuun dhimmi federaalaa keessa sabasaanii qofa hojjechiisuuurratti argamu; kun sababa afaaniifi oogganaa sabaaf hoo’u dhabuu waan ta’eef kun diiggachuu qaba jedhe Oromoon Bilisumaa isaa yeroo itti labsateetti.

8 Oromoo qulqulluu kan ta’e Hooggansa biyya Xoophibiyaa keessatti muudamee hinbeeku; muudamus ni ajjeefama, kun gonkumaa natti hin deebi`uu jedhe Lammiin keenya  hundi ol ka`e yeroo dhabatetti.

9. Lammii Oromoo mara sirni garboomfataan biyyaa baasuudhaan kaan bishaan, kaan bineensi, kaanimmoo shororkeessitoonni addunyaa fixaniiru; kun dhaabbachuu qaba, humni barate biyyaasaa gadi lakkisee biyya Ormaatti baqachuun hafuu qaba…hayyoonni Oromoo ..saba Oromoo isa barsiifateef hojjechuu qaba…..wayyaaneen garuu hayyoota Oromoo kaan biyya hambaatti, kaan mana hidhaatti guurtee fixxeetti jedhe Oromoon diina kallatti kamiin dhufu hundaa of irraa ittisuuf yeroo itti ka`eetti

10.Agaaziin meeshaa warrana kam iyyuu  fidu dhistee waan barbaade osoo goote iyyuu kana booda wanti duubatti nuu deebisuu hin jiruu jedhe yeroo ummaanni Oromoo ka`e harka isaa duwwaan lolaa jirutti.

Ergamtoonni waayanne fi OPDO kan biyyaa Baakee fi biyaa keessaa tokko tokko jiran kallatti gargaaran ergamaa waayannee fudhatanii ummaata keenya kan  biyyaa Alaa jiraatan akka dogogorsaa jirtan Qeerroon bilisumaa oromoo Oromiyaa keessa jiruu kana sirritti Hubate xinxaalota sisyaa keenya waaliin irraa ga`uun keenya beekame jira.Kanafuu gocha isiin gootan kana irraa ka`uun .

Qeerroon Bilisumaa Oromoo Wal ga`ii arifachisa goodhateen Ibsaa Ejjennoo fi Labsii armaan gadii Labsateera.

 ibsaa Eejjenno Qabxiillee armaan gadii of keessaa qabu baafate jira .kanafuu gocha gootan kana  irraa of eegadanni yoo dhabbatanii of ilaalu baatan qeerroon bilisumaa Oromoo Ibsaa eejjennoo armaan gaditti baase kana hojiirrra oolchuuf dirqamee jira.

 1.Wayyaanee gochaa ajjeechaa ilmaan oromoo irratti raawwataa jiru yoo kan hin dhaabne ta’e nuti hojjettootni mootummaa biiroolee oromiyaa kanen Biroo Federaa garagaraa keessatti argamnu guutummaa guutuutti hojii dhaabuuf ni dirqamna akka dirqamne jiru Qeerroon Bilisumaa Oromoo Ejjennoo isa mootumaaf ifa gochaa akka jiru beeksifna.

 2.Hoggannota ABO keenya fi Xinxaaloota sisaayas keenya irraatti Ololaa soba yoo hin dhabbadaan ta`e qeerroon bilisumaa oromoo  Qarshii Isiin wayyaanee irraa argattaniin Ololaa soban lubbu lammii keenyatti taphacha jirtan qabeenyaa  mataa keessanii fi maatii keessaniin biyya keessaa qabdan irratti  tarknaafii fudhachuuf akka dirqamuu hubbate jira.

3.ABO  qofa osoo hin taane dhabba  dhugaan oromoof dhabbate nan falmaaf jedhu hundaa irraatti namooni Oduu fi Olala soba Oddeessa jirtan  yoo Hatatamaan dhabuu baatan tarkanfii kallattii kamiin isiin irraatti fudhatamuuf qeerrooon bilisumaa oromoo akka itti hin gaafatamne gamanumaan isiin beeksifna.

4.Yeroon kun yeroo itti Midea Haawassumaa tola argatanii itti ol baa`anii nama arrabsan ykn ergamaa diina fudhatanii hojiirraa olchan osoo hin taane yeroo itti waan qabanin qeerroo bilisumaa oromoo deegarannii Bilisumaa keenyaa saafisisan ta`u osoo qabu gochallee kana rawwachuuf wareen ariiftan deebii isaa qerroon bilisumaa oromoo isinif deebisuuf qophiidha.

5.Qeerroon Oromoo oromiyaa keessaa jiraatu hundii Aanutmaa Lammii isaa fi ummaata isaaf qaburraa ka`e Osoo tarkaniif isiin irraatti hin fuudhattin Ibsaa kana baafate jira.kanaf isinis kana hubbatani Hattatamaan akka daaftani qalbii keessan jijiraatanii Qabsoo Bilisumaa Oromoo qeerroon bilisumaa Oromoo gocha jiruu faana akka hirirtaan waamichaa isiniif gocha jira.kana hin ta`u taanan ejjennoon kenyaa guyyaa  ibsii ejjennon kun baa`e irraa eegale akka hojii irraa oolu Cimsinee isiin beeksifna.

6.Qabsoon oromoo kalleessa eegale osoo hin taane  waggoota baay`ee lakkoofsisera Lubbun da`immaa hanga Abbootatti, barataatti hanga Beektootatti kan irratti dhumee isiin jala dhokaate osoo hin taane Fayyidaa har`a  dhunfaa keessani f argatan Giddugalleessa goodhatanii Lubbuu million 40 olitti kan taphachaa jirtanif

            1.1 Akka biyyittiin seera hin qabnee beektani silaale seera hin sodaattani aadaa keenyaatti waaqayyo sodaadhaa jennee isin gaafana, yo heeras seeras waaqas sodaachuu baatanii immoo gochaa keessan hammeenyuma kana yoo  itti fuftan ammoo qeerroon Bilisummaa Oromoo bifa kamiinuu tarkaanfii fudhachuuf akka qophaaweefi dirqame isin beeksifna

 1.2. Nuttis seenaf akka ta`utti akkumaa goobana Dacheetti haasofne darbiina osoo hin taane  video keessan waaliin walitti qabne akka Documeenteriitti  galmeefachu keenyas  akka   hubbatan isiinif ibsiina.maaliif yoo jetan lubbu amma dachee keenya irraatti darbaa jirtuuf daa`immaa, beektoota, Abootti, Haadhoolii, baraata, barsisaa fi Hojeetaf walumaa galatti lubbu amma darba jiruf  bor akka itti gaafatamtanniif shaakii tokko akka hin qabne isiinuu ni beektu kun immoo yeroo fagoo miti .

7.Goocha isiin kallatti garagaara Videonis ta`e Barreeffaman Maaxxansaa jirtan  kun Agaazii ummaata keenya Fiixa jiru waaliin akka waal hin caale isiinu sirritti beektu.

Dhumaarraattis Dhamasaa Haggannoota keenya fi Xinxaalaootaaf keenyaf Waamichaa goona.

Haggannooni Fi Xinxaallooni siyaasa keenyaas akkumaa kanan duraa deegaarsa nuuf goocha turtaan ibsaa keenya kana ilaaltan kan kanan duraa caala hubbannoofi toofta qabsoo keenya kan kaanan duraa dubbaatti nuu hanbisa turee sana kara qabsoo keenya akka nuuf arifatuf daandii Bilisummaan keenya lubbu ummaata keenya Hanbisuu danda`urraatti akkumaa kanan duraa nuuf gocha turtan tofta lola akka nuuf maddisistan  Kabajaa waliin isiin gaafana.Akkasumas gorsaa fi qajelcha kanan dura qeerroo bilisumaa oromoof gocha turtaan caala FXG kana irratti akka nuuf gootan Asummaan dhamsaa keenya dabarfaana.

Onkoololeesaa 21/2016       

Qerroo Bilisumaa  Oromoo 

Oromoo Oromiyaaraa