jump to navigation

Oromia: Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu: Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarra December 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Oromo Federalist  CongressOromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master Plan. picture3

 

Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu!

Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarraa
===============================================

Haalli Itoophiyaa keessa jiru yeroorrraa gara yerootti hammaachaaa dhufeera. Keessattuu yeroo ammaa kanatti gama tokkoon uummanni beelaan dhumaa yennaa jiru kanatti gama biraatiin ammo mootummaan daa’imman ilmaan Oromoo hegeree biyyaa ta’an rasaasaan fixaa jira. Dhimmoota maasterpilaaii, beelaa fi ajjeechaa fi hidhaa mormitoota Oromoo irratti gaggeeffamu ilaalchisuun ibsa armaan gadii kana baasneerra.

1. Gocha Faashistummaa mootummaan Woyyaanee saba Oromoorratti raawwatu ni balaaleffanna. Hidhaa , reebichaa fi ajjeechaan hatattamaan haa dhaabatu! Mirgi hiriira nagaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu haa kabajamu!

2. Bara 2014 keessa barattoonni 75 ol ajjeefaman. Amma torbaanuma kana keessa namni 3 ol ajjeefamanii dhibbootaan madaahaniiru. Miidhaan cimaan barattoota Oromoorra gahaa jira. Sanbi keenya kumootaan mana hidhaatti guuramaa jira. Namoonni ajjeechaa barattootaa fi hiriirtota irratti raawwatan hatattamaan seeratti haa dhiyaatan! Maatii ijoolleen irraa ajjeefamteef gumaan haa kaffalamu!

3. Karoorri Masterpilaanii Finfinnee kan seeraa fi heera biyyittii diiguu; kan sirna Federaalizimii fi birmadummaa sabootaa dhabamsiisuu fi eenyummaa saba keennaa miidhuurratt aggaammate hatattamaan haa haqamu.

4. Beelli biyya san keessatti dhalate sababa hongee qofa osoo hin taane sababa poolisii fi tarsiimoo dogoggora fi dhaba bulchiinsa gaarii fi olaantummaa seeraa ti jennee amanna. Uummata beela’eef gargaarsi barbaachisaan hatattamaan haa dhaqqabu.

5. Uummanni Oromoo biyya keessa jirtanu gaaffii mirgaa fi bilisummaa gaafachaa jirtan hanga mirgi keessan kabajamutti karaa nagaatiin kaabaa kibbaa, bahaa dhihaa, dhiiraa dhalaan fi diqqaa guddaan qindoominaan bakka maraa wolbira dhaabattanii akka itti fuuftan fi mirga keessan kabajsiifattan waamicha keenna dabarsina.

6. Hidhattoonni, loltoonnii fi poolisoonni gaafatamummaan keessan heeraa fi seera kabajsiisuu dha. Keessattuu humni woraanaa daangaa diinarraa ittisuu dha. Uummata mirga heeraa fi seeraan taa’e gaafatu irratti hin dhukaasinaa; hin ajjeesinaa. Mootummaan ni dhufa ni darba. Isin mootummaa kamuu keessa dhaabbataa teetanii kan jiraatuu dandeessan sirna tokkoof looguu dhiistanii heeraa fi seera qofa yo kabajsiistan.Mootummaan abbaa irree akka isin isa tiksitanii umriisaa dheeressitanuuf barbaada; kanaafuu akka isin uummata isa mormu ajjeestan isin ajaja. Ajaja isaa kan seeraan alaa hin fudhatinaa! Uummata gaaffii mirgaa karaa seeraa fi nagaatiin gaafatu irratti qawwee akka hin dhukaasne waamicha isiniif taasifna.

7. Sabni keenya kan biyya alaa jiraattan haala barbaachisu maraan hatattamaan wolitti dhuftanii obbolummaa fi deeggarsa gaaffii mirgaa uummanni keenya kaasu kana bira dhaabbachuudhaan dirqama lammummaa akka baatan waamicha isiniif taasifna.

8. Dhaabbileen siyaasa Oromoo fi gurmuuleen deeggarsa qabsoo Oromoo marti yeroo murteessaa ta’e kanatti gahee isinirra eegamu harka wol-qabattanii tokkummaadhaan akka baanu waamicha isiniif goona!

9. Dahaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaaleen idil-addunyaa yakka Itoophiya keessatti Oromoorratti deemaa jiru kana xiyyeeffannaa itti kennitanii akka gabaasitanii fi galmeessitan, addunyatti beeksiftan waamicha isiniif gooona!

10. Lubbuu gaafii kanarratti woreegamteef biyyoon itti haa salphatu. Maatii fi firoottan woreegamtootaa jajjabinna isiniif hawwina. Miidhamtoonni gaaffii mirgaa kanarratti miidhamtan fayyaa isiniif hawwina. Lubbuu fi dhiigni keessan bilaashaa miti. Akkuma Maammoo Mazammir ‘’ DHIIGI KIYYA DHIIGA BILAASHA BADEE MITI, DHIIGA MIRGA OROMOOTIIF JIGE’’ jedhe san dhiigi keessan gootota kumaatama dhala; BILISUMMAA FIDA. Woreegama keessan SEENAAN HIN DAGATU. SEENAAN keessan ni galmaawa; hanga bara baraa galmee seenaa keessaa calaqqisa.

Dhumarratti Koongiressiin Federaalawa Oromoo (OFC) ijoollee miidhaman, hidhamanii fi maatii ijoolleen irraa ajjeefamte haala itti gargaaraman mijeessuuf koree hatattamaa dhaabuusaa nuuf ibseera. Kanumaan wolqabatee nuuti Gurmuun Deeggarsa KFO Idil Addunyaa deeggarsa barattootaa fi miidhamtoota Oromoof taasifamu biyyoota alaattii guurree OFCn dhaqqabuuf qophii xumurreerra. Hawaasni Oromoo biyyoota garaa garaa dhimma kanarratti akka nu woliin hojjatu waamicha taasifna.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Gurmuu Deeggarsa Kongiressii Federaalistii Oromoo
Muddee 3, 2015
Minnesota

UNPO: Oromo: Attack on Protesting Students by Government Forces Caught on Video December 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

???????????UNPO

Oromo: Attack on Protesting Students by Government Forces Caught on Video

http://unpo.org/article/18772

 

Citizens from all over Oromia have been protesting for months against the Addis Ababa Master Plan, which would see Oromo farmers around the capital evicted from their land with the city’s expansion. Marches have intensified since the events at Haromaya University last week, where Oromo students, protesting peacefully against the government plans, were shot at by the Ethiopian Federal Police, killing at least three and injuring many more. The attack was recorded on a video, which can be viewed from the link below.

Read the full article from Finfinne Tribune below:

The following video shows as the Ethiopian Federal Police, known as Agazi and part of the elite force of the ruling Tigrean People’s Liberation Front (TPLF), shooting at Haromaya University’s Oromo students – who were out protesting against the Addis Ababa Master Plan in late November 2015. According to media reports, at least three were killed and many more were wounded. The students were protesting against the Addis Ababa Master Plan, whose goal, they say, is to expand the City of Addis Ababa by many folds by evicting Oromo farmers from their land around the City of Addis Ababa in Oromiyaa. The Oromo people, especially students, have been expressing their protests against the Addis Ababa Master Plan, ever since it was unveiled by TPLF officials in April 2014. As a result of the Oromiyaa-wide protests against the Addis Ababa Master Plan, over the last year and half, more than a hundred Oromos were killed by the Agazi force, including the four who had been reported dead at the recent Haromaya protest.

 

The students, pronounced dead, and those others protesting, come from all sections and all zones of Oromiyaa for their higher education at Haromaya University.

 

Click here to watch the video of the attack.

Click here to see more photos of the protests.

 

Photo credit: Gadaa.com @Flickr