jump to navigation

Oromia: Seenaa Qeerroo Sabboonaa Oromoo Barataa Qaroo Dajanee Sarbeessaa (1998-2015). Dajanee Sarbeessa: A 17 years old multi genius School student with exceptional ability was murdered by Agazi (TPLF Ethiopia’s fascist forces). December 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
trackback

 

Odaa Oromoooromoprotests-tweet-and-share1

#OromoLivesMatters!

 

Sabboonaa Oromoo Barataa Dajannee Sarbeessaa

Dajanee Sarbeessaa (1998-2015)

Dajanee Sarbeessaa a bright student  with exceptional ability Killed by Agazi (fascist) Ethiopian regime forces on 4th December 2015

Dajanee Sarbeessaa abbaa isaa obboo Sarbeessa Araddaa fi hadhaa isaa Aaddee Gaaddisee Durreessaa irraa bara 1998 Oromiyaa giddu galaa ganda Abebee Sillaasee fi Gichillaa keessati dhalatee guddate. Dajaneen umuriin isaa hanga barnootaaf ga’uti ganduma dhalate sana  keessatti haadhaa fi abbaa isaa gargaaraa ture. Kana malesi, ganda saanii keessatti taphaa ijoollummaa isaa hirriyita isaa walliin taphachaa dabarse.

Dajaneen akkuma umuriin isaa barnootaaf ga’een bara 2006  waggaa 8’ffaa isaatti gara mana barumsaa ganduma inni keessatti dhallatetti jalqabe. Yeroo sanatti imanaan maatii isaa “Beekaa nuuf ta’ii; harkaa nu qabi; hiyyumaa keessa nu baasi; beekaa lammiif ta’ii!” kan jedhu fudhatee barumsa isa eegale. Akka imaanaa maatii fudhatee qabsoo barnoota isaa eegaleen kutaa 1’ffaa isaa ABC ….fi 123….jechuun eegalun kutaa 1-8 tti qabxii gaarii galmeessisuun itti fufe. Yeroo kana keessattis, daree isaati fi akka waligalati 1’ffa ba’uun qabxii boonsaa galmeessisa ture.

Dandeettii fi Qarummaa

Dajaneen barnoota isaatin cimaa ture. Kana malees, ogummaa waa umuun illee nama gummachaa gaarii mana barumsaa isaa keessati rawwatee ture. Fakkeenyaaf, Dajaneen yeroo kutaa 6’ffa isaa baratu bara 2010tti kallaqoota kanneen akka moodela solarii kan bishaan ho’isuu danda’uu, maykiroskophii fi kitaabaa barattootaf akka yaadaanootti dubbisuuf mijjatu qopheessaa ture. Sababa kanaan dhumaa semistera 2’ffa irraatti badhaasota gosaa ja’aa (6) nama badhaafame ture. Akka kanaan hangaa xummuraa sadarkaa 1’ffaa isaatti badhaasota soddomii lama ol mana baruumsa irraa badhafaame.

Sababa kanaan, Dajaneen kabajaa fi jalaala mana barumsaa qabun qabxii olaana fi ga’uumsa qabun imanaa mana baruumsa fi maatii isaa fudhachuun gara kutaa 9’ffaa bara 2014tti gara mana baruumsa Baantu saddarka lamafaa fi qopha’inatti barrachuu eegale. Achittis semistera 1’ffaa qabxii gaarii ta’ee galmeessun bakka bu’aa mana baruumsa Baantuu ta’uun fillamee gara Adaamaatti dorgomiif dhihaate. Dajaneenis turtii Adaamaa kana torbe tokkof taasisen badhaasa cimiina isaa gonfate;  ergaa debi’ee bodaa immoo qabxii kutaa 9’ffa isaa kan walliigala 1117 Average waliigala 93.5 fiddun akka kutaattis ta’ee akka waliigallatis 1’ffaa ba’uun gara kutaa 10’ffaati bara 2015 darbee barnoota isaa haalaa ho’aan eegale.

Haala kanaan osoo barachaa jiruu dubbiin dhimma master pilani bara 2014 eegale falmii dargaggoo Orommotiin dhorkamee bara kana 2015  ka’uun mormii barattoota Baantu sadarkaa 2’ffa fi qopha’inaa walliin ta’een sagalee isaanii dhageessisaa turan.

Gaafii Barattootaa

Gaaffiin isaanii dhimmii master pilaani nurra haa dhabbatu; lafa keenya irraa hin buqqanu; bara baraan maaliif hidhaan ajjeechan reebichii seerran allaa durrati gaggeefama? jedhaan. Otuu isaan karaa nagaan sagalee isaanii dhaggeesisanu sarroota wayyaanetiin raasasa akka akkayii qammadii xaxaxiisuu irraati roobsan; baratoota baay’een miidhamuun lubbuun isaanii dhaban; Dajaneenis  guyyaa 4 Mudde 2015 lubbuun isaa dabarte.

Qabsa’aan nii du’aa Qabsoon ittii fuffa !

Injifannoon uummata oromoof!

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: