jump to navigation

Sabboonoti qabsoo ummataa biyyatti gargaaruuf maal gochuu danda’u? What can nationals do to help the struggle back home? July 10, 2014

Posted by OromianEconomist in Aannolee and Calanqo, Amane Badhaso, Ambo, Colonizing Structure, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Ethnic Cleansing, Finfinne is Oromia's land, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Free development vs authoritarian model, Hetosa, Human Rights Watch on Human Rights Violations Against Oromo People by TPLF Ethiopia, Ibsaa Guutamaa, Janjaweed Style Liyu Police of Ethiopia, Jen & Josh (Ijoollee Amboo), Land and Water Grabs in Oromia, Land Grabs in Africa, Language and Development, Nimoona Xilahuun Imaanaa, Nimoonaa Tilahun, No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), Oromia wide Oromo Universtiy students Protested Addis Ababa Expansion Master Plan, Oromian Voices, Oromians Protests, Oromiyaa, Oromo, Oromo Diaspora, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Protests, Oromo Protests in Ambo, Oromo students movement, Oromo students protests, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromo University students and their national demands, Oromummaa, Say no to the expansions of Addis Ababa, Self determination, State of Oromia, Stop evicting Oromo people from Cities, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The extents and dimensions of poverty in Ethiopia, The Mass Massacre & Imprisonment of ORA Orphans, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

O

Sabboonoti qabsoo ummataa biyyatti gargaaruuf maal gochuu danda’u?

Ibsaa Guutama irraa*

Finfinneen Oromiyaa keessatt bu’uurfamte kanaaf qaama see ta’uun wal hin falmisiisu. Oromiyaan jaarraa oliif qabaa halagaa jala jirti. Finfinneen akka battala human qabateetti tajaajiltuu waan taateef Oromoon too’annoo bucuullee irraa hin qabu. Finqiclha Dargii duuba Oromiyaan humna qabatee jiruun kan fakkeessaa ta’us ifatt beekamtee caasaan bulchaa dhaabbateefii jira. Waan hariirtii ulee falfalaa fakkaatuun empayerittiin Federeeshinatt jijjiiramte. Kanaaf finnooti federeeshinaa hundi ijaaruu fi gaggeessuuf gumaacha walqixee qabu jedhamee yaadama. Kanaaf finnaan federaalaa tokko kophaa ba’aa baatu hin qabatu jechuu dha.

Yoo Oromiyaan feete Federeshinichi Finfinnee Oromiyaa irraa kiraayi fudhachuu yookaa bakka tolaa lafa bitee magaalaa mummittii haaraakaroorfatee ijaarrachuu qaba. Sun hafee ammmas Finfinnee akka lafa qabaa jala jiruutt fudhachuun ofumaa baballisuu yaaluun geeddarama uumaa empayerichatt goone jedhame haaluu dha. Filmaati biraa federalummaa gaabbanii akkuma durii ifaan finnaa empayeraatt deebisne jechuu dha. Sana duuba gaaffiin jiru federalummaa utuu hin ta’in kan kolonummaa ta’a. Akka fedhettuu humni halagaa biyya abbaa keessatt Oromoo ajjeesuun qajeelaa utuu hin ta’in yakka yakka hundaa caaluu. .

Amma ummati Oromiyaa mirga saanii irraa hamaa ittisuuf yoomuu caalaa, meeqayyuu itt haa bahu walii tumsa agarsiisaa jiru. Barattootii fi warri kaaba, kibba, bahaa fi lixaa mootummaan Itophiyaa dubbii Oromoo keessa lixanii burcuu yeroo tokko ka’uun morma agarsiisaa jiru. Mootummichi heera harkuma saatiin midhaasse kan hin kabajne ta’uu beekanuu bu’aa ciicannoo kennufiidhan bahanii heerichi dhugaatt heera ta’uu saa mirkaneessuuf yaaluutt bobba’ani.

Kuunnoo kaa, mootummichi eenyummaa saa dhugaa saaxiluun rasaasa, dullaa fi fuura imimsaa garba gamaa galfateen loltu addaa Agaazii jedhamtu hiriirsee isaan simate. Daa’imman hedduun lubbuu saanii dhabanii qabeenyi hedduunis barbadaawe. Addunyaan empayera fi mootummaa farra ilmoo namaa akkasii jalatt qabsoon nagaa akka hin danda’amne taliila ta’uu saaf akka hubatu taasifameera. Seerooti saanii dhooftuu sobaati. Ummatooti mirga saanii dhalootaa irratt kan hin callifne waan ta’aniif filmaati jiru lola qofa ta’uun waan nama gaddisiisuu.

Itophiyaa waan halle, durooma waa tattaa, human namaa fi surrii saamuu malee hanga yoonaa waan Oromiyaaf buufte hin qabdu. Surrii itt lola’e kan waajjirbulchii Itoophiaa bara dheeraaf jiraachise. Surroota sana isaanii kan fuuloo ta’ee fula saanii xuraawaa dhosseef. Gaaffiin Oromoo gaaffi bilisummaa sabaawaa sammicha seermalee akasii hambisuuf kan dhihaate yoo ta’u kan koloneeffataa olhaantummaa gad jabeessuuf kan dhihate. Yoo qabamsi raawwate malee dhoofsisaaf irraa ka’i waloo hin jiru. Kan golli sadaffaan qayyabachuu dadhabu sana ta’a. Gaaffiin hiree ofii ofiin murteeffachu dhugooffachuu mirkanii jireenya seenaa sabichaa irratt hundaawaa.

Mootummaan amma jiru kana beekuun kan heera saa keessatt mirga kana galche. Sun waan qajeelaa dha. Sobaan dhiheessuun garuu addagummaa dha. Oromomitiin seexaa qaban kan Oromiyaa keessatt dhalatan, jiraatan, yk hojjetan kanneen keesumsiisoo, michuu, nama biyya walii ta’an waan bilisomuu irraa sodaatan kan hin jirreef isaan waliin qabama raawwachiisuuf akka dhaabbatan eegamuu. Kanneen jibba sanyii fi amantee koloneeffamoo hin qabne ummati Oromoo naga qabeessoo fi aada qabeessoo akka tahan beeku. Nama nagaatt roorrisuun uumaa sabichaa keessa waan hin jirre. Garuu Wayyaaneen ofii yakka hamaa tolchee kan biraatt maqachuun amala see waan ta’eef dammaqanii eeggachuu dha.

Koloneeffataa inni eegalaallee yeroo mootii Itophiyaa fi biyya Oromoo ofiin jechuu labse adda addummaa biyyooti lamaan, Itophiyaa fi Oromiyaan qaban beekuufii saa agarsiisa. Oromoon akka wallaaloti tokko tokko xeeban gosa hedduu of keessaa qaba malee ofii gosa miti. Mootummaan ammaa gaaffii bilisummaa Oromoo irra darbama jira. Heera tumuun, Oromoo qabsoo saanii irraa dagachiisee, hamaa dhiiga lolaasu duuba fiduu deemuuf yeroo bitachuu saa ture. Hacuuccaa hagamiittu dhimma bahuun deebii gaaffii akkasiif barbaachisu yeroo hin beekamneef dabarsuun boombii innaa eeggatee dhukahu waan ta’eef irra darbuun hin dandahamu. Kanaaf bu’aa olloototaa fi addunyaa jedhamee ariitiii dandahamuun ilaalamuu qaba.

Ka’ka’i barattoota dhiheenya ta’e qabattee ilaalamu qaban hedduu keessaa tokko qofaa. Kanneen biro akka “Ittissa Haaromaa” (GRD) kan nammi hedduun kuusaa saa jireenyaa gowwoofamee bondi bituun itt dhagalaase; “Samicha lafaa” kan Oromiyaan ummati see buqqifamuun gatii yartuun gurguramte; Afaan Oromoo waajjiraalee fi waabaroota Finfinnee akka hin seene ittifamuu fakkaatan Oromoo waan laalaniif roorroo biraa irratt dabalamuun qabattee morma guddaa kaasuu danda’an keessatt argamu. Lagi Abbayyaa bishaa gara caalu Oromiyaa irraa argata. Yaa’aan saas lafa Oromiyaa guddaa tuqa. Bishaan qajeellaan dhimma itt bahamuu kan mormu hin jiru. Garuu akki inni itt eegalee malbeekiin kan gorsamu mitii, horiin barbaachisu kan hanga dhumaatt baasu miti, yaadi duuba jirus mamsiisaa dha. Wanti sanaan dhufuu kan Oromiyaa hubuu danda’u samicha lafaa gadi hin ta’u.

“GRD” surraa yeroo abba tokkee yk murnaaf moo, dhuguma akka jedhame dantaa Itoophiyaafii? Gartokko leellisuun mufannaa hariiroo sabgidduu mimichiiruunf malee dantaa Itophiyaa waliin kan wal hin agarree laata? Uumaa mootummichaa, martii dhibantootaa dhiphoo qabeenya walitt guuruuf araada qabu irraa yoo laalamu hamilaticha dhumaan gahuuf utuu hin ta’in kan dhoofsisa “dhaabuu yk jijjiiruuf ta’u” irraa bu’aa argamuu jedhanii eegalan fakkaata.

Laggeen Oromiyaa hamma yoonaa hidhaman irraa bu’aa kan argatan Oromiyaa utuu hin ta’in biyya koloneeffatoo fi daldaloota alaatii. Abbayyas adda hin ta’u. Waan lafa laalutt laftii ammayyuu kan mootummaati akka jedhamett hafe. Abbaan akka fedhutt dhimma itt bahuu danda’a. Kanaafi mootummichi kan gaafate hundaaf gatii salphaan gurguratu yk deggertoota saaf hiree akka gurguratanii durooman godhu yk galtuu Oromoo booda “kiraayi sabsaabii” jedhee ittiin dorsisuuf gurguraddhaa jedhee kennuufiitt jira. Jara akksii irraa kan bitatetu abbaan lafaa akka diinaatt ilaala malee kittillayyoon TPLF Oromoo buqqiftee jalaa miliqaa jirti. Lafti kan Oromooti, Oromoon keennaa haa ta’u gurgurtaa akkasii hin hayyamus kontraata akkasiisn seenames kabajuuf hin dirqamu. Kontraata seermalee, fedha Oromoo hin eegnee. Gaaffii Oromoo walii galaa kan laalutt mootummichi raawwachuu mirga of ifsaa gabbaarotaa irratt kan mallatteesse fakkaata. Kanaaf akkaataan ofirraa faccisuu jijjiiramuun dirqii dha; sana malee hiriirri nagaa kamuu of ajjeesuu ta’aa

Fixiisa duuba wanti nama aarsuu, mootummaan afaan dadhabootaa keessatt qooqa hudumuun obbolaa saanii du’anii fi qabsoo saanii akka balaaleffatan gochuu dha. Dubbiin saa kan Federaalati. Kan qawwee daa’imatt jifffatanis isaanii. Garuu kaasaa jeequmsichaa jajallisuun hamajaajii gooftoliin saanii uumuuf deeman balaaleffachuf kan ergaman Goobanoota haaraa dha. Ummatooti Itophiyaa balaaleffannaa akkasii duruu beeku. Mootii moototaaf “harka alaa”, Dargiif “CIA Qixiranyaa”, Wayyaaneef ” gooltuu fi farra guddinaa” jedhamu turan. Goobanooti haaraan akeeki “Karoora Muummichaa” barruun jiraachuu dagatanii Finfinnee magaalaa “Metropolitan’ guddaa tokkott jijjiiruf akka tahe haaluu yaalaniiru.

Oromoon namoota maqaa guddinaatiin Oromiyaa babbaqassanii qabeenya saanii mulquu kan yaalan dura ni dhaabbatu. Qabsoo bilisummaa fi tokkummaaf Oromoon tolchu hololli hamaa n akkamiiyyuu dhaabuu hin dandahu. Oromiyaa walaba tokko taate malee sabi Oromoo jedhamu hin jiraatu. Jaarmaa malbulchaa jabaa dhabuun baraatooti qooda dursuu akkuma yeroo mootii moototaa fudhachaa jiru. Akkuma barasii ABO dullachi hin qophaawu taanaan murni ijaarame biraa fulduratt cehuun kaayyoo sochii bilisummaa ganamaa haaromsa. Hanga roorroon hin raawwannett warraaqsa Oromoo dhaabuun hin danda’amu. Gamnoomaan qabsaawoti Oromo kan gochuu danda’an waan kaleessa ta’eef gadooduuti yeroo dabarsuu dhiisanii amma kaasee maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu ilaaluu dha. Kaleessi hamaa fi tolaa saa waliin sokkeera; tolchuuf haa tahu balleessuuf hardha qabannee wayyaa ta’a kan jennu boritt aggammataa jirra.

Oromoo callisisuuf yekki tolfamu caalaatt o’ee oofamaa jira. Haalli badaan torbanoota darbanii kan fuggifamu miti. Garuu sabboonoti hundi akkaataa yakkooti sun itt hinfufne irratt yaaduu akka jalqabantu abdatama. Biyya keessatt geengoon ofirraa ittisuu qaata naanna’uu eegalee. Namooti miidhaan hacuuccaa itt dhagahamaa jiru caccaba Oromiyaa fi jiraattota arraddaa akaakilee fi bakka hiddi hannura dhaloototaa itt bu’ee buqqisuu ofirraa faccisuu ittuma fufuu.

Too’annaa gabii dhabsiisuuf sochii saanii cimfachuu qofa isaan barbaachisa ta’aa. Duuti dargaggoo fi namoota homaa hin balleessinee garaa nama guba garuu yeroo hunda bilissummaaf gatiin baafamu jiraa. Sannaayiroon basaasaa“Goox”, “Garee” fi “Aand Laamist” cabaniiru. Diinni ababbarutt ka’eera; itt fufanii jarjarsuun balleessaa ofiin xaxamee of oolchuuf dhofsisisuu dirqamuu danda’a. Mee, qabattee dhimmasiisan tokko tokko akkaataa sabboonotii fi namooti hundeen Oromiyaa ta’an ala jiraatan gamtaa walirraa hin citneen qabsoo biyyatt tolfamu itt gargaaran xinxaluu dandahan haa laallu.

Oromoon addunyaa guutuu keessa jiran hawaasatt, waldoota dhugeeffannoo fi ogumaatt ijaaramanii jiru. Garuu hundi saanii basaasotaa fi maandhee riphoo luuxxee galtuunkan faalamanii. Dhimma baasuuf dura of afalla’uu qabu. Jaarmaa noolaaf kan jedhame hundi kanneen malbulchaafis dhugaa dha. Akeeki jarmotaa hawaasaa naannaan danga’amaa dha. Gidiraan Oromoo garuu qindooma baaqula guutuu gaafata. Oromoo hundaaf waan dhimma baasuu gochuu waliin bobba’uuf waan danda’aman irratt xiinxala gadi fagoo gaggeessuu fi qabaticha sirriitt qayyabachuu feesisa. Muuxannoo darban irraa wanti baraman yoo jiraatan ilaalamuu qabu.

Jaarmoti malbulchaa yoo bobbaa saanii qindeeffachuu danda’an shaffisoo ta’uu. Yoo hanqatan dhaabotaa fi hooggani haala keessa dhalachuu waan danda’aniif isaanii dhimma hin baafnee ta’uun akka jiru beekamuu qaba. Kanneen sababa addaaf jara kaaniitt makamuu hin dandeenye qabsoo ummataatt gufuu akka hin taane eeggachuu dha. Haala amma jiru jalatt yaada wayyabaa tuffachuu fi mata jaboo ta’uun hin baasu. Biyyatt ijoo dadhabaan Oromoo lammooma, amantee fi gosaa. Diinni sana tuttuquun waldhabdee uumuu yaala. Kanaaf hundi utuu hin yaadin akka hin qabamne dammaqee eeggachuu gaafata. Nammuu guddina aadaa fi qabsoo ummataatt gufuu ta’uuf keetolee koloneeffatoo fi baballatoo kan ergamoota dhaabota amantee fakkaatanii dhihataan jiraachuu hubachuu qaba. Jarri kunis gargarbaaftuuf farra nagaa waan ta’aniif sabboonota amantoota hundaa keesssa jiraniin dura dhaabbatamuu qabu.

Kan irraanfatamu hin qabnee Wayyaaneen basaasota bobbaasuuf qabeenya motummaatt dhimma bahee kan didaniin hunda akka hordofuu. Akeekota saa keessa waldhabdee sabboonota ala jiran gidduutt uumee mormituu saa laashessuu fi iyyaatii sochii saanii corachuufi. Bakka danda’amett isaan keessaa PDO saaf namoota madaqfata. Sanaaf mala haaraa fi dooyaa namaa, luuxee galtuu abbaa dhimmaa caalaa dhimmamaa taatee dhihaattutt dhimma baha. Kun akka masaka dhaabbataa ergamtoota malbeekii kennamett gaggeeffama. Kanaafii jaarmmaa qilleensi hin seennee fi miseensoti amanamoon kan soqaman. Sabaawoti Oromoo jaarmaa saba saanii waliin yk diina waliin jiru. Mooraa lama tajaajiluu hin danda’anii. Waan akkasii keessatt waandhibnummaan dhaabbachuu qaba.Safuun, Oromoo fi nafii walfakkaataa kan qaban gidduu qofatt dhimma baasaa

Ummatooti olla Oromoo kan kolonoma jalatt kufanii fi ammas muummee sanaa ciiga’ami kan irra gahu jiruu. Jar asana waliin hidhata qabsoo uumuun bu’a qabeessa. Jarri sun ummata moo’oo daangaa ofii qabanii fi saboota kanaan dura hidhata qabsoo uummatan hariiroo saanii yeroo danda’ame sadarkaa olhanutt guddifachuu yaaluu dha. Harki diinaa gargar isaan baasuu fedhu caqasamuu qaba. Qabsaawoti Oromoo jara akkasiif bu’aa cicannoo kennuu malee ta’innaan hariiroon akka hin boorofne eeggachuu qabu. Kana malee kiyyoo diinni kaa’ee seenuu ta’a.

Oromooti ala jiran hedduun nambiyyoota biyya keessa jiraniiti. Jarri kun akka murna lammiitt waldaa noolaa qabu. Kanaaf yeroo hundaa ummati duubatti dhiisanii dhufan birmadhaa harka abba hirree jala nabaasaa jedhee iyyataa akka jiru irraanfachuu miti. Utuu isaan jiraniifii Oromiyaa, biyyi seenaan walaba fi demokaraatoftuu taate hirkattuu taatee jiraachuu hin qabdu. Kun seexaa saanii fi didhaa tahuu qaba. Kanaaf qabsoo nagaa malbeekii ummata saanii keessatt qoda taphatan akka qaban fudhachuu qabu. Ummatichi aangoo namaa beekoo fi ogeeyyi akkasumas deggersa waatattaa gosa hundaa barbaadaa. Murni Oromoo hamma saanii madda qabeenyaatt saaqaa qabu hin jiru.

Nammi biyyaa dhimma waloon isaan ilaalu mari’achuu walitt qabamuuf birbadummaa hin qabu. Garuu yoo hacuuccaan dangaa darbuu sodaan qabamuu ni haqamaa. Oromoon sadarkaa sana ga’aa jira. Wayyaaneen ijoolleen hiriirtee dhiistee Oromo hidhuuf ajjeesuun see hin hafuu. Sabicha keessatt hamlee yoo cabsite malee abbaa biyyumaa fi qabeenya samaa jirtu gaafata jettee sodaattii. Hanga danda’amett akka inni hin xiixne, qabeenya akka hin horanne, akka waa hin baranne ukkaamsitee bulchuu yaaltii. Kan Oromummaa ofiitt amanan karaa sabi kun xaxaa halagaa keesssaa futtaafatu maluu fi gargaaruu qabu. Kan lubbuu fi bilisummaa saanii maqaan akka hin badne wareegaa jiran duubbee ofiitt boonaniitu. Biyya ofii keessatt tuffatamanii, birmadummaa dhabuun jiraachuu caalaa wanti badaa fi salphisaan hin jiru. Kanaaf kanneen balaa sana jala hin jirre dubbee cimaa fi amansiisaa ta’u qabuu. Oromummaatu sana gaafata. Nammi tokko yoo hidhamu yk ajjeefamu abbicha qofa utuu hin ta’in hawaasi, warraa fi maatiin, jeeqama malbulchaa, hawaasomaa fi diinagdee keessa wan seensisuuf dubbee ta’uufiin barbachisa.

Qabsaawoti barruu karbooniin garagalchuu eegalan heddummeessituu alkoolii fi stencil keessa darbanii amma bara maxansitu elektronik gahaniiru. Ergamaa fi shiboo sibila isaan dhimma itt bahaa turan amma quunnamtii koputaraan bakka buufameeraa. Hedduun sana utuu hin dhaqqabin karaa mirgoo deemaa of akka barru nu tolchanii darbani. Nammi tokko akka dulloomaa deemeen komputaraa fi yaada ammayyaan walfudhachuun akka isa dhibu beekamaa dha. Kanaaf dhalooti haaraan komputaratt colluma qaban qabsoo shaffisiisuuf itt gaafatama karaa sanaa akka fudhatan jajjabeessuun dansa. Karaa dullachi qunnamtiif haa ta’u bulchaaf yeroon waan itt darbeef jijjiirrachuun anjaa qaba. Akka biraatt akeeki Gadaa kan yaa’a malbulchaa haaromsuu akka baraaf ta’utt guddifamuu qaba jechuu dha. Beekumsi muuxannoon argames dudhaa Oromoo keessatt qooda taphatu qaba. Oromoon yaadannoo ulfina dabankufoota durii fi dhihoo jedhanii bilisummaa irraa fuula deeffachuu hin qabanii. Balaan dhiheenya humna addaa adda koloneeffataa, nama nyaatoo TPLF/EPRDFn ergamaniin dargaggoo Oromoo irratt bu’e yaadachuun yeroo garaan nu madaawu imimmaan qabachuun nu dhiba. Gumaan saanii lafatt akka hin hafne booree nurra kaa’anii darbanii.

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu!

Ibsaa GuutamaGubirmans.com

http://www.gubirmans.com/What%20can%20nationals%20do%20to%20help%20the%20struggle%20back%20home.html

What can nationals do to help the struggle back home?

By Ibsaa Guutama*

Finfinnee is found in Oromiyaa, and so it is the indisputable part of it. Oromiyaa has been under occupation for over a century. Finfinnee was turned into the headquarters of the occupying force where Oromo was forced to serve with sweat and blood rather than getting benefit out of its formation. After the overthrow of the Darg, the state of Oromiyaa and the interest it has in Finfinnee was formally recognized by the occupying regime and a sort of administrative structure was created for it.

With what seemed a magic wand, the empire was turned into federation. It is assumed that all federal states will have equal contributions in organizing and running it so that no one state should bear a federal burden alone. Therefore, federal state has to lease Finfinnee if Oromiyaa wills or buy land or found a brand new citadel with master plan of its choice. Other than that, trying to expanding Finfinnee will be denying the change in nature of the empire. The alternative is to recant the officially declared federal status, and reestablish it as a colonial empire. Then, the question becomes not federal, but colonial. Be it as it may for an alien force to kill Oromo in their own land for whatsoever reason is unjustifiable, and so is wanton aggression and criminal.

Now the people of Oromiyaa are showing solidarity to defend their rights more than any other time, whatever the cost may be. Students and parents in north, south, west and east Oromiyaa had simultaneously gone out to protest the meddling of the Ethiopian regime in affairs of Oromiyaa. Though they know that the government is not known to respect its own single-handedly crafted Constitution, they gave it benefit of the doubt and went out to test the truth if the Constitution is constitutional. Alas, the government exposed its true self and met them with live bullets and clubs – imported from abroad, and a special force known as “Agaazii.”

Numerous under ages lost their lives, and properties were destroyed. The world has witnessed in clear terms the impossibility of peaceful struggle under such an empire and such anti-people regime. Their laws are only fake instruments. Since people cannot give up on their birth rights, it is lamentable that the alternative available to them is going to remain the violent ones alone.

Ethiopia so far has given nothing to Oromiyaa, but has taken away everything valuable, material wealth, human labor as well as brains from her. It is the brain drained that sustained Ethiopian bureaucracy for a long time. It is those brains that they use as masks to cover their dirty face.

The Oromo question is a question of national liberation to end such undue exploitation, while that of the colonizer is question of domination. There is no common premise for negotiation unless the occupation ends. That is what third parties might fail to understand. The demand for the realization of the right to national self-determination is based on historic fact of life of the people. It was realizing this that the present regime included such right in its constitution. That was the right thing to do. To fake it, is hooliganism. Conscientious non-Oromo who were born, lived or worked in Oromiyaa are expected to stand with their hosts, friends and Oromo compatriots in resisting occupation and have nothing to fear from being free. Those who have no biases against race and creed of the colonized know that the Oromo are the most peaceful and cultured people. To do harm to innocent human beings is not in the nature of the nation. But the possibility of TPLF committing heinous crimes and putting the blame on others must be watched out.

Even the first colonizer recognized the separate status of the two countries Oromiyaa and Ethiopia when he declared himself as emperor of Ethiopia and Oromo country. Oromo is a nation of many tribes not a tribe (gosa) as some ignorant want to refer to it. The present regime has kept on postponing the question of Oromo liberation. Promulgation of the Constitution was only to distract Oromo from their struggle, and buy time for the bloody repression it was going to unleash later. Whatever repressive force it may apply, the response to such questions cannot be avoided indefinitely for it is a time bomb waiting to explode when the appropriate time comes. Therefore, for the benefit of all neighbors and the world, they have to be attained the soonest possible.

Recent student uprising is only one out of several issues of concern. Others like the unsustainable “Great Renaissance Dam” (GRD) in which many are fooled into spending their life’s saving in buying bonds; “Land Grabbing” where Oromiyaa is being sold at the expense of eviction of natives; prohibition of Afan Oromo from schools and offices in Finfinnee also concern Oromo and could possibly be issues provoking public protest in addition to the overall human rights abuses. The Abbayya River gets most of its water from Oromiyaa and its course touches big swath of Oromo land. No one will object to fair use of the water. But, the ways it started is not diplomatically commendable, financially sustainable and the motive is questionable. The consequence affects Oromiyaa no less than the land grab.

Is the “GRD” for momentary individual or group glory or is it really meant for national benefits as stated. Is it meant to manipulate rifts in international relation in favor of one side and has nothing to do with Ethiopia’s interest? From the nature of the regime that is addicted to amassing wealth for small circle of cohorts, it is not to take the project to completion, but to benefit from possible negotiation to modify or end it. Many harnessed rivers of Oromiyaa did not benefit her, but the mother land and foreign business. Abbayya will not be different. As far as the question of land is concerned, land still remains property of the alien government. The owner can dispose of it as it liked. That is why the regime is selling to whoever asks at very cheap price; or give to supporter who amass wealth by selling it or give it to galtuu Oromo whom they could blackmail later with crime of “kiraayi sabsaabii” (rent seeking). It is Oromo land; the Oromo cannot accept the sale of their land or obliged to respect such contracts. It is unlawful contract that did not take peasant farmers’ interest into consideration. As far as the general Oromo question goes, it seems the regime has signed the end to the right of subjects to peacefully express oneself. Therefore, the form of resistance is sure to change, otherwise any peaceful demonstration there will be suicidal.

After the massacre, the most outrageous thing is the putting of words in mouths of the vulnerable by the regime to say things against their dead compatriots and their struggle. The case is Federal. They are also the ones that turned their guns against children. But they were the Neo-Goobanaa that had come out to distort the real causes of the uprising and blame culprits their masters are going to create for it later. The old Goobanaa served the same pacifying role until his dishonorable fall. The Ethiopian peoples have enough experience about allegations. Coined epithets were for the king “foreign hand,” for Darg “CIA hirelings,” and forWayyaanee they are “terrorists and anti-developments.” The Neo-Goobanaa also tried to deny the objective of the Master Plan that is to turn Finfinnee into one metropolitan “Addis Ababa” forgetting the plan is there in black and white.

The Oromo are opposed, of course, to those bodies that are trying to dismantle Oromiyaa in the name of city planning and development that dispossesses them. No amount of malicious propaganda will stop the Oromo struggle for liberation and the integrity of united Oromiyaa. There cannot be a nation called Oromo without integrated free Oromiyaa. For lack of formidable political organization, students are taking the lead as during the emperor’s days. Just like those days, if old OLF is not ready, other organized group will come forward and revitalize the originalKaayyoo of the liberation movement. As long as repression continues, Oromo revolution cannot be stopped. The wisest thing for Oromo activists is not to waste time lamenting about what happened yesterday, but on what should be done henceforth. Yesterday with its best and worst has gone; to make or break, we have today aiming at better tomorrow.

Committing more crimes to silence the Oromo is already in full gears. The tragic events of past weeks cannot be reversed. But it is hoped that all nationals have already started to ponder on how to stop such crime continuing. Domestically, the wheels of resistance have already started rolling. People who are feeling the brunt of alien repression will continue to put up resistance against dismantling Oromiyaa, and evicting the inhabitants from their ancestral grounds where umbilical cords of generations were buried. They may require only to strengthening their movement as to make it difficult for the enemy to control Oromiyaa. The death of young students and innocent nationals is heartbreaking, but there is always price to be paid for freedom. The spy networks of “Goox,”“Garee” and “Aand Laamist” are broken. The enemy has already started to be frantic; keeping the moment could make it entangled with its own follies and forced to negotiate for own survival. Let us raise issues of concern on how nationals and people in the Diaspora help Oromo struggle back home by assessing areas of sustainable cooperation.

Oromo all over the world are organized into communities as well as faith based and professional associations. But all organizations are infested with active and sleeping cells of infiltrators. To be useful for the national cause, they need to cleanse themselves first. What is said of civic entities is also true for political organizations. The functions of a community organization are limited to a surrounding. The Oromo predicament requires global coordination. It needs an in depth assessment of possibilities and thorough understanding of the issue to operate in unison for pan Oromo benefit. Past experiences have lessons to learn from.

Political organization will be effective if they could coordinate their operations. If they fail, it must be known that organizations and leaders can be born out of a situation and make them irrelevant. Those that cannot for reasons take part in joining efforts should take necessary care as not to be obstacle to people’s struggle. Refusing to yield to ideas of majority and stubbornness do not serve under the prevailing situation. The enemy pokes there to trigger conflict. So everyone has to be vigilant not to be caught off guard. On has also to beware of gents of colonialists and expansionists disguised as missionaries of religious establishments to take part in creating obstacles for cultural development and peoples’ struggle for freedom. These are also to be countered by nationals from faiths for they are divisive and anti-peace.

One important thing to remember is that Wayyaanee is using structures created in its embassies and government fund for espionage wherever there is dissidence. Among its objectives are creating conflicts among nationals abroad to paralyze opposition against it and also to gathering information on their movements. Where possible, they also recruit from among their ranks for their PDO’s. For this, they use modern technics as well as human spies, infiltrators who act more radical than true nationalists. This is carried out in accordance with permanent guidelines given to diplomatic missions. That is why tight organization of trusted members is needed. Oromo nationals are either with national organizations or with the enemy. They cannot serve both camps. Liberal attitudes have to stop in such matters. Safuu serves in Oromo context and only with those who have similar values.

There are peoples neighboring Oromiyaa – who had fallen to colonial rule and still face alienation by the same source. Solidarity of struggle with those is indispensable. Those are sovereign peoples with own territory, and deserve unequivocal recognition from all nations, including Oromo, without any precondition. Those who had already joined hands in struggle have to take it to higher level whenever possible. Enemy hand to divide them has to be watched out. Oromo activists have to give benefit of the doubt for such people as not to jeopardize relations by jumping to conclusions on assumptions. Otherwise, it will be walking into enemy trap.

Many Oromo living abroad are citizens of respective countries they live in. These, as ethnic groups, may have civic organizations. There are many arenas open to them to influence decision making of their respective countries. As long as they have the votes, they will have the voice as well. They have always to keep in memory that the people they left behind are crying to be rescued from dictators. Oromiyaa, a historically free and democratic country, should not remain dependent when they are there for her. It has to remain a challenge to their conscience. Therefore, they should take on themselves that they have at least a role to play in the peaceful or diplomatic struggle of their people. Their people need knowledgeable and skilled manpower as well as material support of all sorts. No Oromo group has more exposure to resources than they do.

People back home are not free to gather and discuss matters of common interest. But when oppression pass their limits, fear of being caught fades away. That is the stage where Oromo is reaching. Whether children demonstrate or not, the Wayyaanee will is not stopping incarcerating and killing Oromo. Unless it breaks the morale of the nation, it is afraid that Oromo will demand ownership of the land and resources it is plundering. As far as possible, it will try to gaga it so that it does not utter a word, produce wealth and it remains uninformed. All who believe being Oromo have to help and devise means that this nation can release itself from the alien entanglement. Those who give their lives and freedom to maintain the name high are doing so believing in their rear.

There is nothing worse than living despised and humiliated in own country. For this reason, those who are not living under that scourge have to be strong and dependable rear. Oromummaa demands that. Because when a person is imprisoned or killed, not only the person, but the community and family enter into political, social and economic crisis that is why to support from the rear becomes essential.

Those activists who started with carbon copying and have passed through alcohol and stencil duplicators have now reached the electronic printer age. Messenger and copper wire telephone they used are now replaced by computer communication. Many did not get chance to see it, but they have traveled tortuous road and passed away contributing to our self-consciousness. We may not realize that the older one is the less comfortable one becomes with computers and modern ideas. Therefore, computer suave and better informed younger generation has to be entrusted with that for efficient functioning of the struggle. The old ways have to phase out, be it in communication or administration, for they are becoming obsolete. In other words, the Gadaa principle of rejuvenation of political process has to be adopted in a way fitting changing times. Wisdom acquired through ages has its proper role to play in Oromo tradition. The Oromo have to gear up for the drive towards liberation in memory of their old and recent martyrs. We cannot help being in tears when our hearts bleed remembering the recent atrocities committed against Oromo youth by occupation’s special force sent by TPLF/EPRDF butchers.

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living, and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Ibsaa GuutamaGubirmans.com 

http://www.gubirmans.com/What%20can%20nationals%20do%20to%20help%20the%20struggle%20back%20home.html