jump to navigation

Seenaa Sabboontuu Oromoo Aadde Ayyaluu Ittisaa (1968-2015) April 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Aadde Ayyaluu Itisaa, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo women, Oromummaa.
Tags: , , , ,
1 comment so far

???????????Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)Aaddee Ayyaluu Itisaa

Aadde Ayyaluu Ittisaa,  qabsoo uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf  gaggeessu keessatti gahee olaana kan  turani. Kanumaan kan kaka’esi hidhaadhaaniis dararamaa akka turan seenaa isaanii irraa hubachuun danda’ameera. Aadde Ayyaluun gaaffii mirgaa Oromummaa isaaniif qabaniif jecha bara 2004- 2007 A.L.A.tti garee hooggantoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa jedhamu waliin hidhamuun dararaan jajjabaan isaan irra akka gahe seenaan galmee isaanii ni ibsa.Dhuma irratti yakka malee hidhamuun isaanii waan hubatameef bilisaaniis gad-dhiifamaniiru. Aadde Ayyaluun mana hidhaa gad-dhiifaman illee dhimma gaaffii uummata Oromoof guyyaa tokko illee otoo of hin qusanne haga lubbuun isaanii Eebla 12 bara 2015 dhibee akka tasaan dhukkubsatanii lubbuun isaanii dabrutti, karaa dandahame hundaa Gaaffii mirgaa uummata Oromoof gumaacha gurguddaa gochaa akka turan seenaan isaanii dabalataan ni mirkaneessa. Maatii, firoottanii fi jaalleewwan, akkasumaas uummata Oromoo du’aan boqochuu sabboontuu aadde Ayyaluu Ittisaaf gaddaan liqimsamtan hundaaf jajjabina hawwaa, aadde Ayyaluu Ittisaaf ammoo ekeraan isaanii daadhii haa dhugu jenna.

http://fincilaoromoo.com/2015/04/14/sabboontuun-oromoo-aaddee-ayyaluu-ittisaa-duaan-boqotte/

Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

(Oromedia, 14 Ebla 2015) Aadde Ayyaluu Itisaa Abbaa ishee Obbo Ittisaa Deebisaa Jiraataa fi Harmee ishee Aadde Jaal’ee Lataa Toleeraa irraa bara 1968 GC haala amma waamamuun Godina shawaa lixaa Aanaa Calliyaa Ganda Qotee Bulaa Tulluu Kosorruu jedhamu keessatti dhalatte.


Akkasumas bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufe irraa eegalee, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) ta’uun socha’aa kan turte yoo ta’u, haaluma kanaan bara chaarteraa waraan ABO muraasa Shaambal Yohaannis Moosisaan fi Obbo Sanyii Bakkasheen hoogganamu fi jiddugala Oromiyaa socho’aa kan tureef garee mahaandisummaan dirqamarra otoo jirtuu haxxee diinni hidheen shaambal Yohaannis Moosisaa yoo ajjeefamu, Qabsooftuu Ayyaluu Ittisaa qabamuun gara mana hidhaa karchallee Magaalaa Ambootti geeffamtee qaruuraa caccabaan  rifeensa mataa irraa haaduun dararama hamaa irraan ga’an. Akka kanaan, artistii beekamtuu fi jaalatamtuu Ilfinash Qannoofaa waliin karchallee Amboo keessatti dararama argaa turan.
Akkuma umuriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa sadarkaa 1ffaa M/Tulluu maraa, Sadarkaa jidduu galaa magaalaa Geedoo M/Caacaa, sadarkaa olaanaa Amboo fi magaalaa Finfinnee Mana barumsaa Kokoba tsabaa jedhamutti xumurte.

Erga hidhaa irraa hiikamtees sodaa tokko malee, gara magaalaa finfinneetti deebi’uun dhoksaan hojii qabsoo itti fufte. Haaluma kanaan Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa guutuu ta’uun koree adda addaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti itti gaafatammummaa fi miseensummaan socho’aa turte.

Haala jireenyaa mo’achuuf waajjira mootummaa Oromiyaa waajjira qabeenya uumamaa yeroosana jedhamee beekamu keessatti qacaramtee hojii yoo eegaltes shakkii miseensummaa ABOn dararaa yeroo dheeraa booda waajjira kamiyyuu akka hojjechuu hin dandeenye karaa mootummaa gita bittuu wayyaaneen akkeekkachiifamuun hojii dhaabde. Kun otoo ishee hin jilbeeffachiisiin ammas hojii qabsoo harka lafa jalaan gaggeessuu eegalte.

Aadde Ayyaluun Waldaa Machaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Haaluma kanaan otoo jirtuu, bara 2004 yeroo hooggantaatnii fi Baratootni Oromoo yuunversiitii fi gaazixeessonni Oromoo  hidhaman, Aadde Ayyaluunis maatii ishee nama lama waliin gara mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbamte.
Aadde Ayyaluun erga hidhaadhaa baatees doorsisaa fi sodaachisoo wayyaaneef harka otoo hin kennine socho’aa waan turteef dhuunfaanis ta’e waajjira kam iyyuu hojjechuu akka hin dandeenye wayyaanotaan waan itti murtaa’eef hanga gaafa lubbuun ishee dabartuutti gargaarsa maatiin jiraachuu turte.Achiinis hooggantootaa WMT fi shamarreen qabsaa’ota Oromoo bebbeekamoo kan akka Aslii Oromoo, Feeruzaa Abdii, Sinqee…., Ayishaa…… jedhaman faa waaliin Karchallee Finfinnee, fi  Mana hidhaa Qaallittii erga turtee booda bara 2007 hidhaa waggaa sadii booda bilisaan hiikamte. Sanaa boodas yeroo adda addaatti hiriyyoonni ishee biyyaa akka baatu itti himan illee biyya abbaakoo diinaa gadhiisee hin bahu jechuun harkatti didaa turte.

Aadde Ayyaluun dubartoota qaqqaalii qabsoon Oromoo horate keessaa tokko fi mana dhaabuun bilisummaa booda amantaa jedhu kan qabduu fi hanga lubbuunshee darbe kanatti mana kan hin dhaabbanne ta’uu seenaan ishii ragaa baha.

Aadde Ayyaluun dhukkuba tasaatiin Ebla 12 bara 2015 Finfinneetti addunyaa kana irraa addaan baate; sirni awwaalcha ishii Ebla 14 bara 2015 bakka firoottanii fi jaallan ishii argamanitti qeée dhaloota ishiitti raawwate.

Aadde Ayyaluun nama hawaasa keessatti jaalatamtu turte; Waaqayyo maatii fi jaalleewwan qabsoo isheef jajjabina haa kennu.

Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa.

http://oromedia.net/2015/04/14/seenaa-ad-ayyaluu-ittisaa-1968-2015/

WE SAY THE LAND IS NOT YOURS: BREAKING THE SILENCE AGAINST FORCED DISPLACEMENT IN ETHIOPIA. #OROMIA. #AFRICA April 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Land and Water Grabs in Oromia, Land Grabs in Africa, Land Grabs in Oromia, No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, Omo.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

OLand grab inOromia

Ethiopians talk of violent intimidation as their land is earmarked for foreign investors

, Guardian Africa network,  14 April 2015
New report gives damning indictment of the government’s mandatory resettlement policy carried out in a political climate of torture, oppression and silencing.  Breaking the Silence
Ethiopia has long faced criticism for forcibly relocating tens of thousands of people from their ancestral homes.
The human cost of Ethiopia’s “villagisation” programme is laid bare by damning first person testimony published on Tuesday. The east African country has long faced criticism for forcibly relocating tens of thousands of people from their ancestral homes to make way forlarge scale commercial agriculture, often benefiting foreign investors. Those moved to purpose-built communes are allegedlyno longer able to farm or access education, healthcare and other basic services.

The victims of land grabbing and displacement are given a rare voice in We Say the Land is Not Yours: Breaking the Silence against Forced Displacement in Ethiopia, a report from the California-based thinktank the Oakland Institute. Some of the interviewees still live in Ethiopia, while others have sought political asylum abroad, and all remain anonymous for their own safety.

‘My village refused to move so they forced us with gunshots’

“My village refused to move,” says one, from the community of Gambella. “So they forced us with gunshots. Even though they intimidated us, we did not move – this is our land, how do we move? They wanted our land because our land is the most fertile and has access to water. So the land was promised to a national investor. “Last year, we had to move. The promises of food and other social services made by the government have not been fulfilled. The government gets money from donors but it is not transferred to the communities.” The land grab is not only for agriculture, the interviewee claims, but the community has also seen minerals and gold being mined and exported. “We have no power to resist. We need support. In the villages, they promised us tractors to help us cultivate. If money is given to the government for this purpose, we don’t know how it is used. “The government receives money from donors, but they fill their pockets and farmers die of hunger. The Saudi Star rice paddy in Gambella. The government wants to voluntarily resettle 200,000 people in the region over the next three years. 

Opposition will not be tolerated

Opposition to the scheme is not tolerated, according to the witness. “People are intimidated – we are forced to say positive things about villagisation, but really we refuse to accept the programme. If you challenge, the government calls you the mastermind of conflict. “One of the government officials was opposed to the government. They wanted to put him in prison. He escaped and is now in Kenya, living as a political refugee.”

Agriculture makes up nearly half the GDP of Ethiopia, where four in five people live in rural areas. But since the mid-2000s, the government has awarded millions of hectares of land to foreign investors. The commune development programme, which aims to move 1.5 million rural families from their land to new “model” villages across the country, has faced allegations of violent evictions, political coercion, intimidation, imprisonment, rapes, beatings and disappearances. A witness from Benishangul laments: “This is not development. Investors are destroying our lands and environment. There is no school, [no] food security, and they destroy wild fruits. Bamboo is the life of people. It is used for food, for cattle, for our beds, homes, firewood, everything. But the investors destroy it. They destroy our forests. “This is not the way for development. They do not cultivate the land for the people. They grow sorghum, maize, sesame, but all is exported, leaving none for the people.” In response to the report’s allegations, a spokesperson for the Ethiopian embassy in London has denied that the country engages in land-grabbing, saying: “As our economic track record clearly shows, the vast majority of Ethiopians have benefitted from the growth and sustainable development programme under implementation.”

‘The government dictates’

Another interviewee, from South Omo, says mandatory resettlement has stoked conflict among different ethnic groups. “There was no open consultation between the community and the government. If there was a common agreement based on joint consultations, perhaps the community might accept. But, the government dictates. “We are scared that the highlanders will come and destroy our way of life, culture, and pasture land. What will we do? The government says we can keep two to three cattle, but this is a challenge. Our life is based on cattle, and we cannot change overnight. I keep cows, oxen, sheep, goats – where do we go? “The investors take land in the Omo Valley. They clear all land, choose the best place where trees are, leaving the area open. They say it is for development, but they are clearing the forests. I wonder how to reconcile development with forest destruction.” Such accounts threaten to dent the image of Ethiopia, a darling of the development community that has enjoyed double digit economic growth for the best part of a decade. The government has been criticised for brooking little opposition, clamping down on civil society activism and jailing more journalists than any country in Africa, except its neighbour Eritrea.

‘Basic human rights are not being upheld’

A government employee told the researchers: “I want the world to know that the government system at the federal level does not give attention to the local community. “There are three dynamics that linger in my mind that explain today’s Ethiopia: villagisation, violent conflict, and investment. They are intertwined and interrelated. It is hard for outsiders to know what leads to what. When people are free, they talk. When they are afraid of repercussion, they stop.” Critics have claimed that British aid to Ethiopia’s promotion of basic services programme were being used by the Ethiopian government to help fund the villagisation programme. But last month the Department for International Development announced that it was ending the contributions because of Ethiopia’s “growing success”.

Anuradha Mittal, executive director of the Oakland Institute, who conducted the interviews in 2014 and 2015, said: “The context in which we release this report is one of torture, oppression, and silencing. A development strategy without ensuring its citizens freedom of speech and expression is not a development strategy but a scheme to benefit the ruling elites. “Those basic human rights are not being upheld in Ethiopia. It is therefore urgent to make voices of those impacted heard.” http://www.theguardian.com/world/2015/apr/14/ethiopia-villagisation-violence-land-grab?CMP=share_btn_fb http://www.oaklandinstitute.org/ethiopians-talk-violent-intimidation-their-land-earmarked-foreign-investors http://www.oaklandinstitute.org/ethiopians-break-their-silence-against-government-repression-and-forced-displacement

Related:

Ethiopia: UK Company Takes License to Produce Largest Gold and Silver Reserve in Ethiopia

The mining of gold and silver will support our national economy A United Kingdom company, KEFI Minerals Ethiopia Limited, has discovered the largest gold and silver ore reserve, and took a license from the Ministry of Mines yesterday at the Ministry. Minister of Mines Tolosa Shagi said that the type of licensing given to the company is large-scale mining in western Welega Zone. After exploring for the last 8 to 9 years in the area and fulfilling the required regulations, the Ministry has provided them with license to carry out mining in Ethiopia. http://www.directorstalk.com/ethiopia-uk-company-takes-license-to-produce-largest-gold-and-silver-reserve-in-ethiopia/ As a result more than 1600 Oromo families from Western Oromia (West Wallaggaa) are being dispossessed  and evicted from their ancestral land.