jump to navigation

OLF Statement: The Ethiopian sham election serves only the dictatorial government. #Oromia. #Africa May 24, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, OMN, Oromia, Sham elections.
Tags: , , , , , ,
trackback

???????????

OLF Statement: The Ethiopian sham election serves only the dictatorial government

  The Ethiopian sham election serves only the dictatorial government OLF logo
The Tigray dictatorial ruling class was built on excessive military power. The regime indulged the country into extreme poverty. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread. This high level of inequality resulted into absolute poverty, migration and loss of lives of hundreds of thousands of people. Today hundreds of thousands of Ethiopian people are living in hunger and insecurity in their own country. Some are cherished in Sahara desert and Mediterranean Sea while they were trying to escape from unfair and abusive government. For the last 24 years, since the Tigray ruling class came to power, the corruption, displacement of people and human rights abuses have increased with the tremendous speed. This misery darken the political space and eradicated people’s hope for democracy. The Ethiopian people have been denied political freedom and rights of expression of their opinions. In this current regime, it is a crime to have different political opinion rather than supporting the Tigray ruling class’s party. The Ethiopian regime recorded highest level of Human rights abuses, killings, and intimidations not only in African continent but also in the world. The Tigray ruling class came to power with military force; it has built its dictatorial regime on military power and will continue to do so. One party dictatorship rule was the vision they had from the very beginning. They proved their vision within the last 24 years. In the future, they want to rule Ethiopia under one party dictatorship rule. The Tigray ruling class never listened to the Ethiopian people, nor willing to listen in the future. The responses to peoples’ questions were imprisonments, tortures and killings. The main priority for the Tigray ruling class is to stay on power. One of the strategy they designed to stay on power is to carry out fake election every five years. The last four elections proved that the ruling class is the most dictatorial regime on the planet. This 5th election that will take place on May 24, 2015 is not different from the previous elections. This election will not make any change to the political system and democracy in the country but it is only to renew the power of the ruling class for the next 5 years. This election is not democratic and not expected to fulfil the interest of the Ethiopian people. The election board is established by the current ruling class; the so called participating political parties are not treated fairly; the members of the opposition parties are arrested, harassed and beaten; the election process do not follow the democratic principle. Therefore, one can easily to judge the outcome of such unfair and sham election. The Ethiopian people was struggling for peace and democracy for several years. Among the people struggling for their rights the Oromo people was on the forefront. The Oromo people was struggling for many years and made huge sacrifices to regain their freedom and democracy. The Oromo people is not struggling to gain nominal seats in dictatorial government system but to become free from a century long political, economic and social domination. This objective cannot be achieved through participating in the election organised by the dictatorial ruling class. Particularly to the Oromo youngsters and students, you have made significant sacrifices to move the Oromo struggle forward. In order to make your sacrifices yield a fruit, you must continue your struggle for freedom and democracy. Participating in this fake election means that you forget the sacrifices your brothers and sisters made. Participating in this election means that you’re building the power of your perpetrators. From many years’ experience, the OLF knows the plan and behaviour the Tigray ruling class. The OLF knows that this regime is not prepared to leave its position even if they lose the election, which is unlikely within the current election process. Therefore, the OLF wants to inform the Ethiopian people in general and the Oromo people in particular, that this election stands only to serve the Tigray ruling class and to keep them in power for the next 5 years. This election does not fulfils the interest the Ethiopian people and do not lead to peace, stability and economic development of the country. The OLF wants to remind the Oromo and other people in Ethiopia that it should not mislead by this sham election. Particularly to the Oromo people, you are the first target of the Tigray ruling class. The power and strength of this regime works against you. So the OLF remind you to stay away from any activity, including the current election that build the Tigray regime and keep them in power. Victory to the Oromo people! Oromo Liberation Front May 23, 2015

Filannoon Fakkeessaa fi Kijibaa Abbootii Irree malee Ummatoota hin Fayyadu.

Filannoon Fakkeessaa fi Kijibaa Abbootii Irree malee Ummatoota hin Fayyadu. Bittaan gita bittoota Tigraay ummatootaa Itophiyaa irratti humna qawween of irroomse Itophiyaa tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa baasuu hin dandeenye. Kadhaa gargaarsa alagaa irraa argamuun jireessuu keessaa baasuu dadhabee har’as taanaan Impaayerittiin hiriira biyyoota gargaarsaan jiraatan keessatti akka hiriirtetti jirti. Saaminsi daangaa dhabe murna aangoo irra jiruun adeemsifamu abbootii aangoo duroomsee lammiilee sadarkaa of jiraachisuu dadhabuu fi abdii dhabuu irraa, kanneen osoo jireenya barbaadanii galaana keessatti dhuman, biyyoota gara garaa keessatti haala suukanneessaa fi gaddisiisaan ajjeefaman lakkoobsi guddaa dha. Bilisa tahanii gurmaa’uun, yaada qaban ibsatuun guutummaatti yakkatti fudhatamee hidhaa, ajjeechaa fi roorroo gosa gara garaa lammiilee irraan gahuun Itophiyaan biyyoota Afriikaa irra dabree sadarkaa addunyaatti iyyuu tarree duraa keessatti argamuun haala qabatamaa biyyattii keessaa ibsa. Saaminsi, cunqursaan, buqqa’insi fi dhiittaan mirga dhala namaa waggoota 24 dabraniif adeemsifamee fi sadarkaan har’a irra gahe egeree biyyattii kan dukkaneesse, ummatoota kan abdii dhabsiise dha. Wayyaaneen qawween dhufe. Qawweenis jiraate. Fuula duras Itophiyaa abbaa irrummaa paartii tokkoo jala tursuun murtii isaa bosonaa qabatee dhufe tahuun kan shakkamu miti. Ammas kana ifaan labsatee jira. Mootummaan Wayyaanee, ummatootni maal barbaadan? maal gaafataa jiran? Maalis hawwan? jedhee yaada ummatootaa hubatee gaaffii isaaniif deebii kennuuf kan fedhii hin qabne tahuu irraa gaaffiin ummatootaa deebii hin argatiin jiran. Kan Wayyaaneetti fardii, akkaataa itti aangoo humnaan argate tiksatuu danda’u irratti bobba’uu qofa. Waan taheef aangoo isaatti iggitii godhatuuf mala adda addaatti fayyadama. Tooftaalee aangoo irra ittiin of tursuuf itti gargaaramaa turee fi jiru keessaa filannoon kijibaa waggaa shan shanitti adeemsifamu isa tokko. Filannoon Caamsaa 24, 2015 itti baallamamee jirus Wayyaanee aangomsuun alatti faydaa biraa argamsiisu hin qabu. Sababootni isaas haalli filannoon kun ittiin adeemsifamu kan ulaagaa filannoo dimokraatwaa hin guutne tahuu qofa osoo hin taane murni Wayyaanee sagalee ummataan aangoo kan gadi hin dhiisne tahuu murteeffatuu irraa ti. Filannoon 5ffaa kun filannoota kanaan duraa irraas addummaa hin qabu. Kan filannoo kana mataa itti tahuun geggeessaa jiru boordiin filannoo kan sirnichaan sirnichaaf utubame dha. Kana waliin dorsisii fi dinniinni, hidhaa fi dhaaninsi mootummaa Wayyaaneen ummatoota irratti raawwatamaa jiru nageenya isaa kan gaaffii jala galche, bilisummaa isaa haqee sodaa itti bulche dha. ABOn akeekaa fi amala Wayyaanee bareechee waan beekuuf, akkasumas, itti bahi filannoo iftoomina hin qabnee, haqa irratti hin hundoofnee fi dimokraatawaa hin taanee maal akka tahu waan hubatuuf filannoo Caamsaa 24, 2015 hawwii fi fedhiin ummatootaa ittiin guutamaa irraa hin eegu. Kana irraa ka’uudhaanis yeroo gara garaatti ummatootni Itophiyaa addatti ammo ummatni Oromoo filannoo fakkeessii Wayyaanee akka lagatu waamichaa kan dabarsaa ture. Har’a Itophiyaa keessatti jibbinsa Wayyaanee fi sirna cunqursaa Wayyaaneen durfamu irraa ummatootni qabsoo hadhaawaa geggeessaa fi gaaffiilee adda addaa kaasaa jiran. Kanneen sirnicha irratti mormii finiinsaa jiran keessaa ummatni Oromoo durummaan hiriiree argama. Ummatni Oromoo kan ilmaan isaa wareegaa jiru, qabeenya isaa itti dhabaa fi baqaaf saaxilamee mankaraaruu irratti argamu, filannoo kijibaa keessatti hirmaatee barcuma lamaas tahe kudha lama argatuuf miti. Rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa jaarraa tokkoo oliif irratti saare dhabamee walabummaan isaa dhugoomee bilisa tahee jiraachuufi. Akeeknii fi hawwiin ummata Oromoo kun ammoo filannoo sirna abbaa irrummaa jalatti geggeeffamuun tasa hin argamu. Waan taheef ummatni Oromoo haqa kana hubatuun furaan dhibdee isaa qabsoon malee kan hin argamne tahuu beekee, filannoo kijibaan akka hin dagamne ABO irra deebi’ee gadi jabeessee hubachiisuu fedha. Filannoo kana keessatti hirmaatuun mootummaa irratti qabsaawaa jiru seeressuu qofa taha. Filannoo mootummaa farra ummata Oromoo irroomsu keessatti qooda fudhatuun haada sirnichi mormatti nu kaa’ee jiru ofitti jabeessuu qofa taha. Addatti ammo dargaggoon Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura tarkaanfachiisuu keessatti wareegamni baasaa turtanii fi jirtan akka firii godhatu dandeessisuuf Fincila Diddaa Gabrummaa jabeessuun filmaata isa duraa akka tahetti itti fufsiisuun murteessaa dha. Morkaa fi xiqiin ykn jibbiinsa Wayyaanee qofa irraa ka’uun filannoo kijibaa jala gugatuun wareegama kanaan dura baafame irratti bishaan naquu taha. Waan taheef ummatni keenya sochii aangoo mootummaa Wayyaanee seeressuu kamuu lagatuun mirga isaa qabsoo isaan harka galfatuuf akka qabsoo isaa finiinsu ABO gadi jabeessee waamicha isaa haaromsa. Injifatnoo Ummata Oromoof! Adda Bilisummaa Oromoo Caamsaa 18, 2015

 

Related:

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-amma-nu-gahe/

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: