jump to navigation

Oromia (Finfinnee): KFO fi Fincila Diddaa Saamicha Lafaa (FDSL). The public meeting convened by Oromo Federalist Congress (OFC) in Finfinne on Sunday, October 18, discussed the so called the ‘Master Plan’ and concluded that it is a land grab policy disguised as a development plan and called on Ethiopian authorities to halt it, and on the public to continue rejecting it. October 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleOromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master Plan. picture2Oromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master Plan. picture3Oromo Federalist congress public meetingin Finfinnee against landgrab in Oromia, 18th October 2015Oromo Federalist congress public meetingin Finfinnee against landgrab in Oromia, 18th October 2015. picture2

Oromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master PlanOromo Federalist congress public meetingin Finfinnee against landgrab in Oromia, 18th October 2015. picture3

“Siyaasi guddaan siyaasa lafaati. Namni lafa isaarraa buqqa’e eenyummaan isaas achitti dhaabbate.”  Dr Maraaraa Guddinaa

“Dubbiin Lafaa Dubbii Lafeeti.”
Obbo Baqqalaa Garbaa

Ibsa Ejjannoo
============
Labsiin Fulbaana 21/2008 caffeen Oromiyaa raggaasise heera sirna federalummaan buluuf ba’e kan diiguu waan ta’eef jabeessinee balaaleffachaa akka haqamu gaafanna
============================================

Mootummoonni habashaa waggoota dhibbaan dura humna qawween deeggaramanii lafa Oromoo fi ummata kibbaa weeraranii qabachuun Qe’ee fi lafa isaarraa buqqisanii aangoo isaaniitti dhimma ba’uudhaan dinagdee saba humnaan bitan laaffisuuf sadarkaa adda addaatti aangoo siyaasa murteessaa ta’e namoota isaanii muuddatanii magaalota waraanni isaanii keessa qubatu hundeeffachuun jiraattoota naannoo balleessuun aangoo siyaas-dinagdee isaanii cimsatanii aadaaf afaan jiraattoota naannoo keessumaa kan Oromoo balleessuun aadaa, afaanii fi amantii isaanii hundeessanii cimsachaa akka turan ni beekkama.Haaluma kanaan mootonni isaanii jijjiiramanus tooftaa ittiin ummata Oromoo dadhabsiisaanii qe’ee fi lafa isaarraa buqqisan baafachuun samichi lafa isaan gaggeessan itti fufeeti argama.

Seeronni isaaan baafatan hundi sirna saamichaa fi garboofannaa isaanii qofa kan jabeessu ture. Har’as waggoota dhibba tokkoo booda mootummaan ADWUI wayyaaneen hoogganamu karoora ummata Oromoo gabroomsuu, qe’ee isaarraa buqqisuun saamicha lafaa karoorfamee cimsee itti fufuudhaaf akka isaatti tolutti maqaa misoomaa magaalaa fi investimentiitiin Finfinneerraa ka’ee kallattii arfaniinuu hanga kilo-metira dhibba tokkoof shantamaatti jiru hunda qonnaan bultoota Oromoo hedduu buqqisuun aangoo murteessaaa fi mirga ofiin-of-bulchuu naannolee heera mootummaan tumame cabsuun mirga ofiin of bulchuu ummata Oromoo sarbuun weerara Miinilikii as yeroo lammaffaaf jibbaaf gara jabeenyaan ummata Oromoo qe’eesaarraa buqqisuuf karaa bakka buutoota DHDUO/OPDO saba Oromoo irraatti labsii baasee jira. Labsiin Caffeen Oromiyaa ajajamee Oromoo hedduu qe’eef lafa isaarraa buqqisuuf baase kun seera ofiin of bulchuu heeraan tumame sabni Oromoo qabu kan irraa mulquu fi qonnaan bultoota Oromoo daran buqqisuuf kan karoorfame waan ta’eef hatattamaan akka haqamee bulchiinsi magaalota Oromiyaa handhura Oromiyaa finfinnee dabalatee aangoo siyaasaa murteessaa ta’ee Oromoon akka argatu qabsoo karaa nagaatiin aarsaa gafatamu hunda baasuuf qophoofnee jirra.

Yeroo ammaa kana itti yaadamee maqaa misooma magaalaa fi investimeentiitiin qonnaan bultoota Oromoo naannoo magaalaa jiran dachee isaaniirraaa buqqisuuf Maaster pilaanii Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawaa finfinnee walitti hiina jechuun Minilikiitti aanee waggoottan dhibbaa booda yeroo lammaaffaaf Oromoo lafa isaarra buqqisuuf dabni Ummata keenyarratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu Cimsinee ni balaaleffanna akkanni dhaabbatus ni gaafanna! Kanarraatti hundaa’uudhaan ibsa ejjaannoo qabxii sagal qabu kana baafnee jirra.

1. Qonnaan bulaan Oromoo lafa isaa irratti of ijaaree iddoo jirutti abbaa qabeenyaa akka ta’u gaafanna. Lafti isaa misoomaaf yo barbaadame Yeroo ammaa kana itti yaadamee maqaa misooma magaalaa fi investimeentiitiin qonnaan bultoota Oromoo naannoo magaalaa qubatan dachee isaaniirraaa buqqisuuf Maaster pilaanii Finfinnee fi magaalota godina addaa naannawaa finfinnee walitti hiina jechuun dabna Ummata keenyarratti raawwatamaa jiru Cimsinee ni balaaleffanna akkanni dhaabbatus ni gaafanna!
2. Labsiin magaalota Oromiyaa hundeessu jedhuun caffeen Oromiyaa gafa Fulbaana 21/2008 raggaasise;
a. Aangoo Oromoo Naannoo isaa bulchuuf heera Motummaatiin kennameef mulquun jiraattoota magaalaatii kan kennu waan ta’eef
b. Maqaa misoomaatiin Qonnaan bultoota Oromoo hedduu lafa isaarraa buqqisuuf kan karoorfamee waan ta’eef
c. Jiraattoota Oromoo Naannawaa Finfinnee buqqisuun Aadaa, Afaan, Seenaa fi Eenyummaa Saba Oromoo dhabamsiisuuf waan ta’eef
Seera sirna fideraalummaa diiguu fi faallaa heera mootummaa waan ta’eef akka haqamu jabeessinee gafanna. Hanga haqamee mirgii hiree murteeffaannaa Oromoo mirkanaa’utti Oromoo hundi cichee akka falmatu waamicha dhiyeessina.
3. Dacheen Oromoo yeroo saamamuu fi fudhatamu Ummanni Oromoo callisee laalee hin beeku. Mirga isaatiif gara kuteenyaan falmaa akka ture seenaan raga ni ba’a. Har’as taanaan saamicha lafa Oromoo mormuun karaa nagaa osoo qabsaa’anii kan kufan maraa ni yaadanna. Keessumaa barattoota Oromoo karoora master pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee walitti hidhuu fi saba Oromoo lafasaarraa buqqisu mormuun Eebla 22/2006 fi karaa nagaa osoo falmanii gootummaadhaan lubbuu kaffalan guyyaa isaan itti wareegaman yaadachuun qabsoo mirgaaf abbaa biyyummaa ummanni Oromoo godhu keessatti iddoo seenaa guddaa qabatee jiru ta’uu amannee guyyaan kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti weerara isa lammaffaa dura dhaabbachuun guyyaa itti du’an waan ta’eef Oromoon Eebla-22 hanga qabsoon Oromoo galma ga’ee mirgi hiree murteeffannaa ummata Oromoo dhugoomutti guyyaa gaddaa guddaa ta’ee waggaa waggaan akka yaadatamee kabajamu jennee labsineerra. Ummanni keenyaas kanuma hubatee akka hojiirra oolchu waamicha dabarsina.
4. Qabsoon ummanni Oromoo mirgaa fi abbaa biyyummaa isaatii karaa nagaatiin godhu daran akka cimee galma isaa ga’uuf Oromoon hundi ilaalcha: naannummaa, siyaasaa fi amantiidhaan osoo wal hin qoodin tokkummaa isaa cimsee ijaarsa tooftaa qabsoof barbaachisuun hundeeffatee ciminaan akka itti fufu waamicha dhiyeessina!
5. Bakka Oromoon jiru hundatti mormii fi diddaan karaa nagaa cimuun qabsoon itti fufinsa qabu akka qindaa’uuf soda tokko malee Oromoo hundi aarsaa bilisummaaf kanfalee akka waliif birmatu ta’ee Sagantaan hiriira nagaa Oromiyaa iddoo hundatti kan qophaa’u ta’uu ibsina. Qabsaa’oonni Oromoo hundi qabsoo saba isaanii waliin tokko ta’anii akka dhaabbatan waamicha seenaa dabarsina.
6. Mirgi sabummaa fi dimokiraasummaa ummata Oromo kabajamee hireen murteeffaannaa hanga dhugoomutti arsaa qabsoon karaa nagaa gaafatu hunda cichaan Oromoon marti biyya keessaas ta’ee biyya ambaa jiran walta’uudhaan milkaa’ina qabsoo saba Oromoof qooda keessan akka gumaachitan waamicha isiniif goona!
7. Sabaa fi sablammoonni biyya keenyaa deeggartoonnii fi falmitoonni mirga namoomaa yeroo rakkoo eenyummaan Oromoo sarbamee lafarraa buqqifamuuf qophiin godhamaa jiru kanatti waliin dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu gochuudhaan sirna gabroofataa kana dhaabamsiisuun jaalalaaf kabajaan wal qixxummaan akka waliin jiraannu ga’ee keessan akka gumaachitan waamicha seenaa isiniif goona.
8. Oromoon Hojjattoota mootummaa, raayyaa ittisa biyyaa ,poolisii humni tikaa fi abbootii amantaa taatan hundi seerri yeroo amma Oromoo Miliyoonotaan dachee isaarraa buqqisuun dhabamsiif weerara lafaa fi fixinsa sanyii yeroo lammaffaa Oromoo irratti aggaamamaa jiru ta’uu hubattanii qabsoo seena qabeessa Oromoon mirga isaatii gochaa jiru bira akka daabattan waamicha isinii goona
9.Seer a faallaa heera mootummaa ta’ee fi sirna federaalizimii diigu baasuudhaan Ummata keenya dachee isaarra dhamsiisuuf godhaamaa jiru mormuuf qabsoo karaa nagaa ummaanni keenya gochaa jiru gufachisuuf tarkaanfii fudhatamaa tureefi fudhatamuuf jiru motummaan biyya bulchaa jiru itti gaafatamaa fudhachuu kan qabu ta’uusaa addunyaan akka nuuf hubatu gaafanna

Injifannoo Ummata Oromootiif
Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO)
Onkololeessa 18/2015
Finfinnee

The public meeting convened by Oromo Federalist Congress (OFC) in Finfinne Sunday, October 18, to discuss the so-called Addis Ababa and Oromia Special Zone Integrated Development Master Plan has ended adopting a 9-point resolution.The meeting concluded that the Master Plan is a land grab policy disguised as a development plan and called on Ethiopian authorities to halt it, and on the public to continue rejecting it.
____
Walgayiin ummataa Kongreseii Federaalawaa Oromootiin Finfinneetti har’a (Dilbata, 18/10/15) geggeeffamee ture ejjennoo qabxii 9 qabu irratti waliigaleetee uummachuun xumurameera.  Walgayichi maqaa Maastar Pilaan jedhuun karoorri mootummaan Itoophiyaa Finfinnee fi Godiina Addaa Oromiyaa keessatti hojiirra oolchuuf qophaawaa jiru karoora saamicha lafaa akka ta’e hubachiisee hatattamaan akka dhaabu gaafateera. Ummatis mormii isaa akka itti fufu dhaamsa dabarseera.

https://www.youtube.com/watch?v=qZQXRKFIgrw&feature=youtu.be&app=desktop

http://www.oromiapress.com/breaking-news-the-public-meeting-convened-by-oromo-federalist-congress-ofc-in-finfinne-sunday-october-18/

Mormiin karoora Maaster pilaanii Finfinnee irratti taasifamu cimee itti fufuu qaba jedhame.

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-london-oduu-onkololeessa-18-2015/

(OMN:Oduu Onk 18,2015) Paartiin Koongireensii Federalawa Oromoo har’a magaalaa Finfinneetti dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti marii hawaasaa gaggeesseera. Marii hawaasaa kanarratti bakka bu’oonni Paartii kanaa godinaalee Oromiyaa hundumaarraa bakka bu’uun irratti argamaniiran. Mariin kunille ijannoo tokkoon, uummanni Oromoo Maaster pilaanii Finfinnee dura dhaabachuun akka irra irra jiraatu walii gaaluudhaan, ibsa ijannoollee bafachuun mariin kun raawwateera.
Dura bu’aan paartii KFO Dr. Mararaa Guddinaa OMNtti akka himanitti, “kaayoon guddaan walgayii uummataa kana waamneef, maqaa maaster pilaanii Finfinneetiin lafa qonnaan bulaa keennaa Oromoorraa fudhachuuf yennaa mootummaan Itoophiyaa yaalii taasise, baratoota mormii dhageessisan hedduu ajjeeseera. Barana immoo mala malatanii karaa biraatiin seera lafa Oromoo ittiin saman hojiirraa olfachuuf socho’aa waan jiraniif, uummaanni Oromoo kana beekuun waan irra jiraatuuf” jedhaneeran.
Uummanni Oromoo barattoota universiitii dabalatee godinaallee adda addaa irraa kora kanarratti hiramaachuun, Maaster pilaanii Finfinnee kana dura dhaabachuu akka qaban yaadaa kennaaniin himuu isaanii Dr. Mararaan Dubbataneeran.
Lafti Oromoo waggaa dhibba dura saamamaa ture, bara dargii keessatti qonnaan bulaaf deebi’ee, ammalle kunoo yeroo lammeessoof lafti Oromoo qonnaan bulaa irraa fudhatamaa akka jiru, marii kanarratti dubbatamaa akka ture Dr. Maraaraan dabalanii himaneeran.
Guyyaa lafti Oromoo yeroo lameessoof Oromoo irraa fudhatameefi guyyaa ilmaan Oromoo itti dhuman yaadachuuf, Paartiin isaanii guyyaa gaddaa guddaa biyya keessaafi biyya alaatitti labsuuf akka karoofatanille Dr. Mararaan yaadachiisaneeran.
Partiin KFO marii taasiseen ibsa ijannoo bal’aa bafateera. Mariifi ibsa ijjannoo keessattille akka kaafametti, Oromoonni mootummaa mirga Oromoo sarbaa jiran wajjiin hojjatanille gara saba isaanitti akka deebi’aniif ibsa ijannoo kanaan waamichi akka dhihaateef Dr. Mararaan addeessaneeran.
Gabrummaa marsa lammeessoof itti dhufte kana, uummanni Oromoo sadarkaan jiru hundumtu, osoo ilaalchaafi amantaan wal-hinqoodin ka’ee qabsa’uun akka irra jiraatu Dr. Maraaraan dhaamsa gama isaanii dhaamaneeran.

Gabaasaan Daani’el Bariisoo Areeriiti

https://www.oromiamedia.org/2015/10/mormiin-karoora-master-pilaanii-finfinnee-irratti-taasifamu-cimee-itti-fufuu-qaba-jedhame/

KFO fi Fincila Diddaa Saamicha Lafaa (FDSL)

Onkololeessa 18, 2015 KFOn abbaa quba shani Walgahi Fincila Diddaa Saamicha Lafaa (FDSL) uummata Oromoo waliin godhee ammallee Wabii uummata Oromoo ta’ee akka qabsoo itti fufu ibsa ejjannoo qabxii sagal of keessa qabu baafachuun milkii guddaan xummurateera. Walgahi sanirratti namootni Oromoo hundi fageenyaf umuriin osoo hin daangeffamne kutaa Oromiyaa hundarraa dhufuun irratti hirmaataniiru. Qeerroo qacalee kan takkaa areeda hin baasinirraa qabee hanga manguddoo lafa bulan kan mataa isaanirra aarrii jibrii fakkaattu malee rifeensa gurraacha tokkicha irraa hin argineetti walgahi sanirratti hirmaataniiru. Walgahi guyyaa kana taasifame irrattii ajandaawwan akka armaan gadii ka’uun irratti mari’atameera.

1.Saamichi lafaa haala akka ammaa kanatti Oromiyaarratti gaggeeffamaa jiru kun dhaabbachu qaba.
2.Mana qotatee bulaa Oromoorraa diigani qabeenya isaatirraa buqqisuun hafuu qaba.
3. Maqaawwaan biyyaatifi kan naannoo jijjiirun hafuu qaba.
4. Manneen Barnoota afaan Oromoo magaala Finfinnee keessatti baballate afaan Oromoo afaan Hojii Finfinnee Keessatti ta’uu qaba kan jedhuufi ajandaaleen biroollee ka’ani irratti mari’atameera.

Walgahii kana kan hoogganan Dura taa’an KFO abbaa quba Shani Dr.Mararaa Guddinaa “Oromiyaa cunqursaaf gabrummaa jalaa baasuf dura of ijaaruf achiin booda biyya ijaarun dirqama keenya bahuu qabna” jechuun gorsa kennaniru.

Hirmaattotni walgahii kanarratti hirmaatan jechamoota hamilee namaa kakaasan hedduu tokko kaasaniru mee hangan yaadadhu keessa kunoo sadeen kana akka armaan gadiitti isiniin gaheera.
1. Ilmi laafan lafa abbaa isaat dhaba; Soddaa jabaan lafa abbiyyuut dhaala.
2. Maqaa jijiirun lafa keenyaa tuffidha; Yoo abbaa tuffatan malee qotiyyoo isaa maqaa sareetin hin waaman.
3.Diinni jalqaba barruu harkaat nama qabata. Yoo barruu harkaa nama qabatu ofirraa dhoowwuu yoo dadhaban ciqilee nama qabata. Yoo ciqilee nama qabatu ofirraa dhoowwuu yoo dadhaban morma qabeet hudhee nama kuffisa. Kanaafu, qabsoo keenya jalqabne kana hanga lafeen nu cabduufi lubbuun teenya baatutti itti fufuu qabna malee duubatti deebi’uu hin qabnu jedhaniiru.

Itti aanaan dura taa’aa KFO abbaa quba shani Ob. Baqqalaa Garbaa “Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti namni hidhamee hin beekne nama hunda hidhanii fixani ana na tuffatanit na dhiisan moo anatu sabboonaa miti jedheet aaraa of gaafachaa jiraa” jechuun bifa qoosatin dubbatani warra wal gahiirratti hirmaate hunda kofalchiisaa erga cimaa dabarsaniiru.

Walumaagalatti, haalli wal gahii guyyaa kanaa irra hubatamu wayyaaneen uummata Oromoo ofumaa ofitti tuttuqtee umurii aangoo isii gabaabsa akka jirtu waan ifaaf bilisa ta’e. Yaa hattuu harree tana oofte ooftee booda abbaaf galchuu teessaa kan jedhan san waan dhihootti jechaan osoo hin ta’in gochaan arguuf deemnu fakkaata. Dhumarratti eebbi erga Godhamee booda ibsa ejjannoo qabxii sagal qabu baafachuun walgahiin kun xumurameera.
Fincilli Diddaa Saamicha Lafaa itti fufa.
‪#‎La_Lutta_Continua‬

https://www.facebook.com/oromoresearchfoundation

Finfinnee Radio: Historian Edao Boru talks about History of Hunger in Ethiopia October 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Famine in Ethiopia 2015https://www.youtube.com/watch?v=m2H1Np650A8

In drought (famine) ravaged Ethiopia there is a thin line between life and death. The last decent rains fell here two years ago. Families watch their animals die and wonder if they are next. October 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Famine in Ethiopia, Food Production, Free development vs authoritarian model, Illicit financial outflows from Ethiopia, Land Grabs in Africa.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Famine in Ethiopia 2015povertyAfrica is still struggling with povertyTPLF Ethiopian forces destroyed Oromo houses in Ada'a district, Central Oromia, July 2015Tigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

“…UN now warning that without action some “15 million people will require food assistance” next year, more than inside war-torn Syria.  ….Hardest-hit areas are Ethiopia’s eastern Afar and southern Somali regions, while water supplies are also unusually low in central and eastern Oromo region.” Unicef

Millions hungry as Ethiopia drought bites

(Unicef,  News24, October 22,  2015): The number of hungry Ethiopians needing food aid has risen sharply due to poor rains and the El Nino weather phenomenon with around 7.5 million people now in need, aid officials said on Friday.

That number has nearly doubled since August, when the United Nations said 4.5 million were in need – with the UN now warning that without action some “15 million people will require food assistance” next year, more than inside war-torn Syria.

“Without a robust response supported by the international community, there is a high probability of a significant food insecurity and nutrition disaster,” the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, said in a report.

The UN children’s agency, Unicef, warns over 300 000 children are severely malnourished.

The Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), which makes detailed technical assessments of hunger, predicted a harvest “well below average” in its latest report.

“Unusual livestock deaths continue to be reported,” FEWS NET said. “With smaller herds, few sellable livestock, and almost no income other than charcoal and firewood sales, households are unable to afford adequate quantities of food.”

Ethiopia, Africa’s second most populous nation, borders the Horn of Africa nation of Somalia, where some 855 000 people face need “life-saving assistance”, according to the UN, warning that 2.3 million more people there are “highly vulnerable”.

El Nino comes with a warming in sea surface temperatures in the equatorial Pacific, and can cause unusually heavy rains in some parts of the world and drought elsewhere.

Hardest-hit areas are Ethiopia’s eastern Afar and southern Somali regions, while water supplies are also unusually low in central and eastern Oromo region.

Sensitive issue

Food insecurity is a sensitive issue in Ethiopia, hit by famine in 1984-85 after extreme drought.

Today, Ethiopia’s government would rather its reputation was its near-double-digit economic growth and huge infrastructure investment – making the country one of Africa’s top-performing economies and a magnet for foreign investment.

Still, nearly 20 million Ethiopians live below the $1.25 poverty line set by the World Bank, with the poorest some of the most vulnerable to weather challenges.

Ethiopia’s government has mobilised $33m in emergency aid, but the UN says it needs $237m.

Minster for Information Redwan Hussein told reporters at a recent press conference that Ethiopia is doing what it can.

“The support from donor agencies has not yet arrived in time to let us cope with the increasing number of the needy population,” he said.

http://www.news24.com/Multimedia/Africa/Malnutrition-in-Ethiopian-children-20110916

http://www.news24.com/Africa/News/Millions-hungry-as-Ethiopia-drought-bites-20151002

Related:-

Jiraattonni aanaaAdaamii Tulluu , gargaarsa dhabanii beelaan miidhamaa jiru.

OMN:Oduu Onk. 21,2015 Beelli godinaalee Oromiyaa hedduu miidhaa jiru, gara godina Shawaa bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolachaa jedhamutti, babaldhatee akka jiru himame.

Jiraattonni aanaa kanaa, gargaarsa dhabanii beelaan miidhamaa jiraachuu isaanii dubbatan.

Beelli Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti bara kana namootaa fi loon miidhaa jiru, ammas kan hin dhaabbanne ta’uun himamaa jira.

Haaluma kanaan gara godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolchaatti babaldhatee akka jirullee jiraattonni dubbatan.

Jiraataan aanichaa tokko OMN f akka himanitti, rooba dhabameen wal qabatee, hoongee uumameen, namoonni hedduun araddaalee gara garaa keessa jiraatan, beelaaf saaxialamanii jiru.

Bara kana keessa bokkaan si’a lama qofa reebe kan jedhan namni kun, sababa kanaan namoonni midhaan facafachuu qaban, nyaataaf oolfataniiru.

Kan hafe ammoo kafaltii xaa’oo akka baasaniif wayta mootummaan dirqisiiseetti, midhaan facafachuuf qopheeffatan gurguranii baasiif kennanii jiru.

Namoonni hedduun qabeenya harkaa qaban waan fixataniif, beelaaf saaxilamuu danda’aniiru jedhan.

Akka namni kun jedhanitti, namoonni hedduun baadiyaa keessa jiraatan, beela sukaneessaa isaan miidhaa jiru jalaa, qe’ee isaanii dhiisanii gara magaalatti deemaa jiru.

Namoota gara magaalatti deemaa jiran keessaa manguddoonni humna dhabeeyyi ta’anis ni jiru.
Erga magaalaa gahanii booda, lubbuu ufii jiraachisuuf jecha, hujii humnaa olii hojjatanii jiraachuudhaaf dirqamanii jiran.

Hujii humnaa kana hojjachuudhaaf kan dirqaman, lubbuu ufii du’a irraa hambisuuf kan jedhan namni kun, beelli bara kana aanaa isaanii muudatee jiru, haalan yaddessaa ta’uu dubbatan.

Namoota beela kanaan miidhamanii asii fi achi deemaa jiran kana, gama mootummaa biyya bulchaa jiruun, haga ammaatti birmannaan taasifameef tokkollee akka hin jirre namni kun dubbatan.

Namoonnii baay’een daa’imman isaanii waan nyaachisan dhabanii rakkataa jiru. Loon ammoo marga dheedan dhabuun du’aaf saaxilamaniiru jedhan.

Rakkoo kanaan dura muldhatee hin beekne kana, mootummaanis gargaaruu dhiisee caldhisee ilaalaa jira kan jedhan namni kun, sababa kanaaf haalli ammaan kana jiru garmalee yaaddessaadha.

Mootummaan humanan taaytaa qabatee jiru, diinaggeen biyyattii dijiitii lamaan guddatee jira jechuun wayta faarsaa jiru kanatti, lammiileen biyyattii hedduun beelaan saaxilamuu isaanii midiyaalee gara garaa gabaasaa jiraachuun ni yaadatama.

Usmaan Ukkumetu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/10/jiraattonni-aanaaadaamii-tulluu-gargaarsa-dhabanii-beelaan-miidhamaa-jiru/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-oduu-onk-21-2015/

Why is Ethiopia hungry again?

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/10/20/why-is-ethiopia-hungry-again/

The Cause of Ethiopia’s Recurrent Famine Is Not Drought, It Is Authoritarianism

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/27/the-cause-of-ethiopias-recurrent-famine-is-not-drought-it-is-authoritarianism/

Drought, food crisis and Famine in Ethiopia 2015: Children and adults are dying of lack of food, water and malnutrition. Animals are perishing of persisting drought. The worst Affected areas are: Eastern and Southern Oromia, Afar, Ogaden and Southern nations.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/14/drought-food-crisis-and-famine-in-ethiopia-2015-children-and-adults-are-dying-of-lack-of-food-water-and-malnutrition-animals-are-perishing-of-persisting-drought-the-worst-affected-areas-are-e/

The tale of two countries (Obama’s/TPLF’s Ethiopia and Real Ethiopia): The Oromo (Children, Women and elders) are dying of genocidal mass killings and politically caused famine, but Obama has been told only rosy stories and shown rosy pictures.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/02/ethiopia-the-oromo-children-women-and-elders-are-dying-of-genocidal-mass-killings-and-politically-caused-famine-but-obama-has-been-told-only-rosy-stories-and-shown-rosy-pictures-africa-oromia/

Google is supporting yet another huge clean energy project in Africa October 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

???????????solar energy

It is no secret that Google wants to grow its users in Africa—the company’s investment in last-mile internet infrastructure and its Project Loon initiative to bring connectivity to remote areas in Africa points to this. But to grow its users, Google needs electricity. Internet providers need it to distribute internet and people need it to power up their devices.

Source: Google is supporting yet another huge clean energy project in Africa