jump to navigation

Urgent Appeal: Disappearance of Mr. Dabassa Guyo Saffaro in Kenya – An Oromo Cultural and Religious Scholar October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

???????????Gumii Waaqeffannaa

To Whom It May Concern

Date: October 13, 2015

Urgent Appeal

Disappearance of Mr. Dabassa Guyo Saffaro in Kenya – An Oromo Cultural and Religious Scholar

Abba-Liban-Dabasa-Guyyo2015.jpg

It is with great sadness that we learned the disappearance of Dabassa Guyo Saffaro – a prominent Oromo cultural and religious leader residing in Nairobi, Kenya. Mr. Dabassa, a highly respected Oromo historian, thinker and cultural guru, was kidnapped on 27 September 2015 after the celebration of the annual Oromo Thanksgiving day – Irreecha. He is an accomplished traditional expert who has dedicated himself for the revival of indigenous knowledge system in the Horn of Africa. In particular, his profound knowledge of the Gadaa system – an indigenous democratic system of governance – has placed him among the few irreplaceable Oromo experts in the Horn of Africa. His extensive knowledge and exposition of the Gadaa system – currently practiced among the Oromos, has contributed not only to the revival of the system but also to its wider diffusion among international scholars such that it is currently being reviewed for recognition by UNESCO as one of the world heritages. Thanks to his dedication and exposition that the Gadaa system has obtained the attention it deserves as a purely indigenous African wisdom of governance. The system has greatly contributed to the socio-political peace and harmony among communities in the Horn of Africa, but sadly so it appears that it has not offered Dabassa Guyo the peace he has preached all his life.

On the same footing, for his mastery of the wisdom of Waaqeffanna – a monotheist system of belief among the Oromos – and its practices, Dabassa Guyo was considered the Delai Lama of the Horn of Africa. He has an amazing memory of the indigenous knowledge of the Boran in particular, and is indeed considered a walking encyclopedia of history, culture and belief and Oromo system of knowledge and philosophy in general.

He has traveled to different corners of the world to lecture about the importance of maintaining traditional wisdom for the good of future generations and has created a network of similar traditions, and is well regarded by all.

Although finger-pointing at this stage could be misleading, it is not difficult to point out that he had rough time with the government of Ethiopia – which was responsible for his eviction from the country some 35 year ago. Although he has never been a member of any political organization, his giant stature among Oromo scholars has always been seen with a great suspicion by the Government of Ethiopia, which shivers at any aspect of Oromo nationalism. In truth, Dabassa Guyo is just a free thinker and father of Argaa Dhageeti – a traditional oral knowledge system that embodies culture, tradition, history and belief among the Oromo in the Horn of Africa.

Mr. Dabassa Guyo was kidnapped by, no doubt, evil forces while he was doing what he likes doing in life – preaching peace. On 27 September, he took part in the celebration of the Irreecha annual Oromo Thanksgiving day – where he delivered his annual Thanksgiving blessings to his fellow Oromo country men and women. On this day, he was kidnapped while on his way from the ceremony. Efforts to locate him have so far not proved successful. We are, therefore, appealing to the international community, the Kenyan government, the Kenya Police force, and the Oromo community in Nairobi to help us locate Mr Dabassa Guyo.

We appeal to you for he is also a father, a grandfather and a head of a family apart from his traditional wisdom. He is a peace lover and preacher of harmony among communities all his life. He does not deserve in any way any ill-treatment. We appeal to you to help us find his whereabouts.

Regards,

Gumii Waqeffannaa Oromoo

WAAQEFFANNAA OROMOO | WAQEFFANNA OROMO RELIGION

Address: Lokketodalen 33, 5136 Mjølkeråen | Organisation No. 993 543 225
Tlf: +47 99151829 – Bergen, Norway | waqeffanna@gmail.com | Waaqeffannaa.org

 

Urgent Appeal – Disappearance of Mr. Dabasa Guyo Saffaro

http://rivoice.net/petitions/urgent-appeal-disappearance-of-mr-dabasa-guyo-saffaro.html

Oromia: Caasaa Diinaa Qabeenya Oromoo Saamuu fi Saamsisuuf Diriirfame! October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????Ethiopian-land-giveaway

Caasaa Diinaa Qabeenya Oromoo Saamuu fi Saamsisuuf Diriirfame!

sbo(SBO) — Maadheen garee saamtotaa diinni icitiidhaan Sululta keessatti ijaaree qotee bultoota Oromoo lafa irraa buqqisee dachee isaanii gurgurachuuf akeekkate  haala-mijeessitoota namoota akka habashicha waggoota 7 oliif kantiibaa magaalaa Sulultaa ture Siyyum Hayluu jedhamuu fi abbaa Riizoortii Hundee kan tahe Abarraa Hundee kan jedhamuun akka gaggeeffamu bira gahame.

Dacheen Oromiyaa, qabeenyi Oromoon uumamaan badhaafamee fi qotee-bocee horate bara sirni gabrummaa Oromoo irratti diriirfame irraa kaasee saamamaa fi mancaafamaa jiraachuun dhugaa seenaan ragaa bahuu dha. Oromoo bittaa kolonii jalatti ittisuudhaaf jecha tahe jedhanii qabeenya isaa mancaasuu fi saamuun harka qullaatti hambisuu fi hegeree jireenya ilmaan isaatis dukkaneessuun akeeka bittoota Habashaa humnaan Oromoo gabroomfatanii ti.

Dalagaan cubbamaa fi abaaramaan kun ammoo bara bittaa murna bicuu ilmaan Tigraay bifa caalaattuu hammaatee fi ija baaseen gaggeeffamaa jira. Keessumaa ammoo saamichi qabeenya uumamaa kan akka albuudaa fi bosona Oromiyaa keessa jiru irratti gaggeeffamaa jiru, addatti ammoo ergamtoota garaaf bulan of dura buusuun qabiyyee lafa Oromoo irratti saamichi mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru yakka ol’aanaa seenaanis seeraanis gaafachiisuu dha.

Har’aan tana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti addatti ammoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawa sanatti argaman keessatti qonnaan bultoota Oromoo humnaan lafa bu’uura jireenya isaanii tahe irraa buqqisuun qondaalota OPDOf, wayyaanotaaf, ajajoota waraana wayyaaneef akkasumas warreen maqaa invastarummaatiin sirnichaaf hojjetaniif kennamaa fi gurguramaa jira. Gartuun faashistii wayyaaneen ergamtoota isaa Oromiyaa irra kaawwate keessaa warreen gaaffii mirgaa ummanni Oromoo kaasu ukkaamsuu fi ilmaan Oromoo haqa sabaa fi biyya isaaniif dhaabbatan ajjeesuu fi ajjeesisuu, dararuu fi dararsiisuu keessatti shoora ol’aanaa taphatan caasaa saamicha lafa Oromootiif diriirse keessa galchuudhaan akka isaan ummata irratti yakka dachaa raawwatan taasisaa jira.

Ragaaleen jidduu kana arganne akka ifa taasisanitti ammoo, qondaalonni OPDO amanamoo sirna TPLF tahuu isaaniitiin maadhee saamichaa keessatti ijaaraman kunneen wal shakkii fi shororkaa jidduu isaaniitti uumameen wal unkuraa jiru. Warreen gartuu koloneeffattuutiin dantaa yerootiin sammuun isaanii hadoodee caasaa farrummaa diinni diriirse jalatti ijaaraman kunneen jeequmsa akkaan hamaa keessa seenuudhaan ergamtoota magaalota adda addaa irra maqaa Kantiibummaatiin kaahan aangoo irraa kaasuudhaan amanamummaa TPLFf qaban mul’isuuf tattaafataa jiru.

hunderlHaaluma kanaan wal jeequmsaa fi shakkii lukkeelee diinaa jiddutti uumame irraa kan kahe Kantiibotni magaalota Sabbataa, Sulultaa, Hoolotaa, Laga-xaafoo Laga-daadhii, Bishooftuu, Adaamaa, Amboo fi kanneen biroo gaafatama isaanii irraa kaafamanii jiru. Aangoo diinaan itti kenname irraa kaafamuun kantiibota kanneenii dhimmuma saamicha qabeenya Oromoo kanaan kan walqabate tahuu kan eeran maddeen keenya, gariin isaanii ammoo qondaalota amanamoo TPLF tahan waliin dantaan waan walitti hidhata qabaniif erga kaafamanii booda bakkatti deebifamuu ibsaniiru. Kanaafis ergamtichi kantiibaa magaalaa Buraayyuu kan tahe Dhaabaa Jinfeessaa jedhamu erga Kantiibummaa irraa kaasanii booda amanamaan Wayyaanee Dhaabaa Dabalee jedhamu tarkaanficha waan dideef bakkuma isaatti deebifamuu akka ragaatti tuqan.

hunderl2Ergamtoonni wayyaanee maadhee saamtotaa jalatti ijaaramanii dantaa murna TPLF/EPRDF tiksuudhaaf qabeenya Oromootti fuulleffatan kunneen Networkiidhaan wal ijaaranii lafa Godina Addaa Naannawa Finfinnee weeraraa akka jiran ragaaleen SBO dhaqqaban saaxilaniiru. Weerarri kunis bifa qindaahee fi ijaarameen gaggeeffamaa akka jiru kan eeran maddeen, maadheen kunis ajajoota waraanaa TPPLF fi OPDOta keessaa qondaalota amanamoo sirnichaa tahan, maqaa abbootii qabeenyaatiin warreen wayyaanee waliin harka wal keessa naqachuudhaan saamicha adeemsisaa jiranii fi hogganoota Komishina Farra-malaammaltummaa Federaalaa fi Oromiyaa baanamuu akka of keessaa qabu saaxilanii jiru.

Haaluma kanaan ragaaleen odeeffannoo fi hordoffii yeroo dheeraa booda argaman akka ifa taasisanitti maadheen garee saamtotaa diinni icitiidhaan Sululta keessatti ijaaree qotee bultoota Oromoo lafa irraa buqqisee dachee isaanii gurgurachuuf akeekkate kun haala-mijeessitoota namoota akka habashicha waggoota 7 oliif kantiibaa magaalaa Sulultaa ture Siyyum Hayluu jedhamuu fi abbaa Riizoortii Hundee kan tahe Abarraa Hundee kan jedhamuun akka gaggeeffamu ibsameera. Gareen diinaan ijaarame kun ajaja TPLF olirraa laatuun karoora saamichaa hojii irra akka oolchu kan ibsame si’a tahu, yeroo hundaa wal gahii isaatis kan gaggeessu magaalaa Sulultaa naannoo Wasarbii jedhamutti kan argamu ‘Hundee Resort’ keessatti tahuunis saaxilameera.

Miseensota garee saamichaaf wayyaaneen ijaare kana keessaa muraasni Ajajoota olaanoo waraana wayyaanee Jeneraal Abrahaa Hagos, Jeneraal Salamoon, Jeneraal Zarhuu, Kantiibaa magaalaa Sulultaa kan ture Siyyum Hayluu, abbaa qabeenyaa Hundee Riizoort Abarraa Hundee akkasumas ergamticha hogganaa Komishina Farra-malaammaltummaa Oromiyaa ti jedhamuu Taakkalaa kan jedhamu, gaafatamaa kutaa qorannoo komishinichaa Xilaahun jedhamus miseensotuma maadhee wayyaaneen saamichaaf diriirse kanaa ti.

dhaabaaHaaluma walfakkaatuun caasaan saamichaa kun magaalota biroo keessattis kan diriirfame yoo tahu, caasaan saamtotaa Buraayyuu jiru ammoo amanamaa sirna TPLF kan tahe Dhaabaa Dabaleetiin kallattiin hogganamuudhaan haala-mijeessitummaa kantiibaa magaalaa Buraayyuu Dhaabaa Jinfeessaatiin raawwatamaa jiraachuu dha ragaaleen arganne kan saaxilan.

Ergamtoonni wayyaanee lameen sirnichi dantaadhaan walitti hidhee sammuu isaanii hadoochee akka fedha isaa ergataa jiru, Dhaabaa Jinfeessaa fi Dhaabaa Dabalee wayta barattoonnii fi ummanni Oromoo bal’aan FDG gaggeessuudhaan gaaffii mirgaa gaafataa turan dura dhaabbachuudhaan amanamummaa wayyaanee/TPLFf qaban mul’isuudhaaf jecha warreen yakka guddaa raawwatanii dha. Keessattuu naannolee akka Jalduu, Gindabaratii fi Ambootti dhiiga ilmaan Oromoo danuu dhangalaasisuu fi miidhaa suukaneessaa geessisuu isaaniitiin TPLF biraa amanamummaa argatuudhaani kan caasaa saamichaa fi gurgurtaa lafa Oromoo keessatti hammatamanii yakka raawwataa kan jiran.

Ergamtoonni caasaa diinaa jalatti ijaaraman kunneen mata-mataattis garee hannaa ijaarrachuudhaan sossohanii Oromoo qe’ee fi qabeenya irraa buqqisanii deegsaa fi gidiraaf afeeraa ofii isaaniitii qabeenyaa irratti qabeenya kuufataa fi fandalalaa jiru.

Ergamtichi Dhaabaa Jinfeessaa jedhamu  murna saamicha isaaf isa gargaaru  naannoo isaatti ijaarratee sossohuudhaan Buraayyuu naannawa ‘Ashawaa Meedaa’ jedhamee waamamutti gamoo abbaa darbii 4 (G+4) akkasumas Finfinnee naannawa Booleetti ammoo gamoo abbaa darbii 6 (G+6) maqaa haadha warraa isaatiin ijaarratee caasaa saamichaa babal’ifataa akka jiru ragaan arganne ni saaxila.

Walumaagalatti egaa mootummaan wayyaanee caasaa saamichaa karaa ergamtoota dantaan xaxeetiin ijarrateen saamichi qabeenya Oromoo irratti raawwataa jiru kan magaalota lameenitti qofa murtaahe odoo hin taane, akkuma kanaan guutuu Oromiyaa keessatti diriirfamaa kan jiruu dha. Shirri Finfinnee fi naannawa Finfinnee irratti, akkasumas magaalota gugurdoo Oromiyaa bakkoota gara garaa jiran irratti, akkasumas qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuu irratti xaxamaa turee fi jiru warra akkasii of dura buusuu fi caasessuun akka tahe hubatamuu qaba.

Dhalli Oromoo kana sirriitti qalbifatee hubatuudhaan diina garaaf bultoota qabatee qayee Oromoo onsuu fi hegeree Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisudhaan lafa jalaa fi ifattis hojjechaa jiru akkuma kaleessaa har’as murannoodhaan keessaa fi alaan irree tokkoon dura dhaabbachuun didachuun akkaan barbaachisaa dha. Shira diinaa fi ergamtoota diinaa kana hubatanii hongeessuuf hojjechuun hunduma nama Oromoof yaaduu ilaallata.

Duula qabeenya Oromoo fi eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffatee fuula hedduun gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuudhaan fashalsuun akkasumas akeeka ilmaan Oromoo kaleessaa hanga har’aatti wareegama baasaafii jiran galiin gahuuf sossohuun dirqama lammummaa dhala Oromoo hundaa ti.

Oromia/Human Rights: Ethiopian Government Paramilitary Commits Torture and Rape in Oromia October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

???????????Human rights League of the Horn of Africa

Ethiopian Government Paramilitary Commits Torture and Rape in Oromia

The following is a statement from the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA).

 

HRLHA Urgent Action October 12, 2015

Harassments and intimidations through arbitrary arrests, beatings, torture and rapes were committed in Ada’a Berga district Western Showa Zone of Oromia Regional State against young Oromo nationals on September 24 and 25, 2015. More than 30 young Oromos were picked up from their homes at night by an Oromia paramilitary force. According to HRLHA informants in Ada’a Berga, the major targets of this most recent District Administration officials-sponsored violence were mostly young Oromos working in the Dangote Cement Factory and university students who were there to visit their families in the summer break. HRLHA informants from the area confirmed that this particular operation against young Oromo nationals in Ada’a Barga was led by the local government official obbo Tolera Anbasse. In this incident more than 30 young Oromos (16-25 ages) were arrested; more than 20 were severely beaten by the Oromia Paramilitary and confined in the Ada’a Barga district Police station for three days in violation of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Article 19 (3) “Persons arrested have the right to be brought before a court within 48 hours of their arrest. Such time shall not include the time reasonably required for the journey from the place of arrest to the court. On appearing before a court, they have the right to be given prompt and specific explanation of the reasons for their arrest due to the alleged crime committed”. Although it has been difficult to identify everyone by their names, HRLHA informants have confirmed that the following were among the arrestees:

1) Rabbirraa Gaarradoo
2) Fiqaaduu Amaaraa
3) Tasfaayee Dalasaa
4) Biraanuu siyyumee
5) Tolasaa Guutamaa
6) Muluu Balaachoo
7) Alamuu G/mariyam
8) Abbush Masfiin
9) Daniel Taarraqany
10) Fiqaaduu Tolasaa
11) Biraanuu Dabalaa
12) Katanga Baayyuu
13) Fayyisaa Raggaanee
14) Kaasahun Baqqalaa
15) Alamuu Ajjabii
16) Nuwaay Tasfaayee
17) Lataa Taaddasaa

All arrestees were accused of what the police referred to as “instigating the public against the government.”

When the arrestees were brought to court, one man explained to the court that he had been beaten severely in front of his family members and his wife and his sister age 16 were raped by one of the paramilitary members.

The arrestees showed their scarred backs to the court to indicate the torture inflicted on them by the Paramilitary. Even though the court released all the arrestees on bail the police refused the court order and took them to jail.

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) expresses its deep concern over the safety and well-being of these arrested Oromo nationals and urge the Oromia Regional State Government to make sure that the bail conditions granted by the court are respected and release the arrestees unconditionally. HRLHA also urges the Oromia Regional State and the Ethiopian government to bring the torturers and rapists Ethiopian government paramilitary members to justice.

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-oduu-onk-13-2015/

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/10/13/widespread-brutalities-of-the-ethiopian-government-against-the-oromo-people-in-different-parts-of-the-state-of-oromia/

Oromia Broadcasting Service/OBS TV: Harka Fuune, Wellistuu Kadijjaa Hajjii October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Oromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituuOromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituu1Oromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituu2

Oromo artist Kadijjaa Hajii