jump to navigation

Oromia: Caasaa Diinaa Qabeenya Oromoo Saamuu fi Saamsisuuf Diriirfame! October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
trackback

???????????Ethiopian-land-giveaway

Caasaa Diinaa Qabeenya Oromoo Saamuu fi Saamsisuuf Diriirfame!

sbo(SBO) — Maadheen garee saamtotaa diinni icitiidhaan Sululta keessatti ijaaree qotee bultoota Oromoo lafa irraa buqqisee dachee isaanii gurgurachuuf akeekkate  haala-mijeessitoota namoota akka habashicha waggoota 7 oliif kantiibaa magaalaa Sulultaa ture Siyyum Hayluu jedhamuu fi abbaa Riizoortii Hundee kan tahe Abarraa Hundee kan jedhamuun akka gaggeeffamu bira gahame.

Dacheen Oromiyaa, qabeenyi Oromoon uumamaan badhaafamee fi qotee-bocee horate bara sirni gabrummaa Oromoo irratti diriirfame irraa kaasee saamamaa fi mancaafamaa jiraachuun dhugaa seenaan ragaa bahuu dha. Oromoo bittaa kolonii jalatti ittisuudhaaf jecha tahe jedhanii qabeenya isaa mancaasuu fi saamuun harka qullaatti hambisuu fi hegeree jireenya ilmaan isaatis dukkaneessuun akeeka bittoota Habashaa humnaan Oromoo gabroomfatanii ti.

Dalagaan cubbamaa fi abaaramaan kun ammoo bara bittaa murna bicuu ilmaan Tigraay bifa caalaattuu hammaatee fi ija baaseen gaggeeffamaa jira. Keessumaa ammoo saamichi qabeenya uumamaa kan akka albuudaa fi bosona Oromiyaa keessa jiru irratti gaggeeffamaa jiru, addatti ammoo ergamtoota garaaf bulan of dura buusuun qabiyyee lafa Oromoo irratti saamichi mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamaa jiru yakka ol’aanaa seenaanis seeraanis gaafachiisuu dha.

Har’aan tana godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti addatti ammoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawa sanatti argaman keessatti qonnaan bultoota Oromoo humnaan lafa bu’uura jireenya isaanii tahe irraa buqqisuun qondaalota OPDOf, wayyaanotaaf, ajajoota waraana wayyaaneef akkasumas warreen maqaa invastarummaatiin sirnichaaf hojjetaniif kennamaa fi gurguramaa jira. Gartuun faashistii wayyaaneen ergamtoota isaa Oromiyaa irra kaawwate keessaa warreen gaaffii mirgaa ummanni Oromoo kaasu ukkaamsuu fi ilmaan Oromoo haqa sabaa fi biyya isaaniif dhaabbatan ajjeesuu fi ajjeesisuu, dararuu fi dararsiisuu keessatti shoora ol’aanaa taphatan caasaa saamicha lafa Oromootiif diriirse keessa galchuudhaan akka isaan ummata irratti yakka dachaa raawwatan taasisaa jira.

Ragaaleen jidduu kana arganne akka ifa taasisanitti ammoo, qondaalonni OPDO amanamoo sirna TPLF tahuu isaaniitiin maadhee saamichaa keessatti ijaaraman kunneen wal shakkii fi shororkaa jidduu isaaniitti uumameen wal unkuraa jiru. Warreen gartuu koloneeffattuutiin dantaa yerootiin sammuun isaanii hadoodee caasaa farrummaa diinni diriirse jalatti ijaaraman kunneen jeequmsa akkaan hamaa keessa seenuudhaan ergamtoota magaalota adda addaa irra maqaa Kantiibummaatiin kaahan aangoo irraa kaasuudhaan amanamummaa TPLFf qaban mul’isuuf tattaafataa jiru.

hunderlHaaluma kanaan wal jeequmsaa fi shakkii lukkeelee diinaa jiddutti uumame irraa kan kahe Kantiibotni magaalota Sabbataa, Sulultaa, Hoolotaa, Laga-xaafoo Laga-daadhii, Bishooftuu, Adaamaa, Amboo fi kanneen biroo gaafatama isaanii irraa kaafamanii jiru. Aangoo diinaan itti kenname irraa kaafamuun kantiibota kanneenii dhimmuma saamicha qabeenya Oromoo kanaan kan walqabate tahuu kan eeran maddeen keenya, gariin isaanii ammoo qondaalota amanamoo TPLF tahan waliin dantaan waan walitti hidhata qabaniif erga kaafamanii booda bakkatti deebifamuu ibsaniiru. Kanaafis ergamtichi kantiibaa magaalaa Buraayyuu kan tahe Dhaabaa Jinfeessaa jedhamu erga Kantiibummaa irraa kaasanii booda amanamaan Wayyaanee Dhaabaa Dabalee jedhamu tarkaanficha waan dideef bakkuma isaatti deebifamuu akka ragaatti tuqan.

hunderl2Ergamtoonni wayyaanee maadhee saamtotaa jalatti ijaaramanii dantaa murna TPLF/EPRDF tiksuudhaaf qabeenya Oromootti fuulleffatan kunneen Networkiidhaan wal ijaaranii lafa Godina Addaa Naannawa Finfinnee weeraraa akka jiran ragaaleen SBO dhaqqaban saaxilaniiru. Weerarri kunis bifa qindaahee fi ijaarameen gaggeeffamaa akka jiru kan eeran maddeen, maadheen kunis ajajoota waraanaa TPPLF fi OPDOta keessaa qondaalota amanamoo sirnichaa tahan, maqaa abbootii qabeenyaatiin warreen wayyaanee waliin harka wal keessa naqachuudhaan saamicha adeemsisaa jiranii fi hogganoota Komishina Farra-malaammaltummaa Federaalaa fi Oromiyaa baanamuu akka of keessaa qabu saaxilanii jiru.

Haaluma kanaan ragaaleen odeeffannoo fi hordoffii yeroo dheeraa booda argaman akka ifa taasisanitti maadheen garee saamtotaa diinni icitiidhaan Sululta keessatti ijaaree qotee bultoota Oromoo lafa irraa buqqisee dachee isaanii gurgurachuuf akeekkate kun haala-mijeessitoota namoota akka habashicha waggoota 7 oliif kantiibaa magaalaa Sulultaa ture Siyyum Hayluu jedhamuu fi abbaa Riizoortii Hundee kan tahe Abarraa Hundee kan jedhamuun akka gaggeeffamu ibsameera. Gareen diinaan ijaarame kun ajaja TPLF olirraa laatuun karoora saamichaa hojii irra akka oolchu kan ibsame si’a tahu, yeroo hundaa wal gahii isaatis kan gaggeessu magaalaa Sulultaa naannoo Wasarbii jedhamutti kan argamu ‘Hundee Resort’ keessatti tahuunis saaxilameera.

Miseensota garee saamichaaf wayyaaneen ijaare kana keessaa muraasni Ajajoota olaanoo waraana wayyaanee Jeneraal Abrahaa Hagos, Jeneraal Salamoon, Jeneraal Zarhuu, Kantiibaa magaalaa Sulultaa kan ture Siyyum Hayluu, abbaa qabeenyaa Hundee Riizoort Abarraa Hundee akkasumas ergamticha hogganaa Komishina Farra-malaammaltummaa Oromiyaa ti jedhamuu Taakkalaa kan jedhamu, gaafatamaa kutaa qorannoo komishinichaa Xilaahun jedhamus miseensotuma maadhee wayyaaneen saamichaaf diriirse kanaa ti.

dhaabaaHaaluma walfakkaatuun caasaan saamichaa kun magaalota biroo keessattis kan diriirfame yoo tahu, caasaan saamtotaa Buraayyuu jiru ammoo amanamaa sirna TPLF kan tahe Dhaabaa Dabaleetiin kallattiin hogganamuudhaan haala-mijeessitummaa kantiibaa magaalaa Buraayyuu Dhaabaa Jinfeessaatiin raawwatamaa jiraachuu dha ragaaleen arganne kan saaxilan.

Ergamtoonni wayyaanee lameen sirnichi dantaadhaan walitti hidhee sammuu isaanii hadoochee akka fedha isaa ergataa jiru, Dhaabaa Jinfeessaa fi Dhaabaa Dabalee wayta barattoonnii fi ummanni Oromoo bal’aan FDG gaggeessuudhaan gaaffii mirgaa gaafataa turan dura dhaabbachuudhaan amanamummaa wayyaanee/TPLFf qaban mul’isuudhaaf jecha warreen yakka guddaa raawwatanii dha. Keessattuu naannolee akka Jalduu, Gindabaratii fi Ambootti dhiiga ilmaan Oromoo danuu dhangalaasisuu fi miidhaa suukaneessaa geessisuu isaaniitiin TPLF biraa amanamummaa argatuudhaani kan caasaa saamichaa fi gurgurtaa lafa Oromoo keessatti hammatamanii yakka raawwataa kan jiran.

Ergamtoonni caasaa diinaa jalatti ijaaraman kunneen mata-mataattis garee hannaa ijaarrachuudhaan sossohanii Oromoo qe’ee fi qabeenya irraa buqqisanii deegsaa fi gidiraaf afeeraa ofii isaaniitii qabeenyaa irratti qabeenya kuufataa fi fandalalaa jiru.

Ergamtichi Dhaabaa Jinfeessaa jedhamu  murna saamicha isaaf isa gargaaru  naannoo isaatti ijaarratee sossohuudhaan Buraayyuu naannawa ‘Ashawaa Meedaa’ jedhamee waamamutti gamoo abbaa darbii 4 (G+4) akkasumas Finfinnee naannawa Booleetti ammoo gamoo abbaa darbii 6 (G+6) maqaa haadha warraa isaatiin ijaarratee caasaa saamichaa babal’ifataa akka jiru ragaan arganne ni saaxila.

Walumaagalatti egaa mootummaan wayyaanee caasaa saamichaa karaa ergamtoota dantaan xaxeetiin ijarrateen saamichi qabeenya Oromoo irratti raawwataa jiru kan magaalota lameenitti qofa murtaahe odoo hin taane, akkuma kanaan guutuu Oromiyaa keessatti diriirfamaa kan jiruu dha. Shirri Finfinnee fi naannawa Finfinnee irratti, akkasumas magaalota gugurdoo Oromiyaa bakkoota gara garaa jiran irratti, akkasumas qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuu irratti xaxamaa turee fi jiru warra akkasii of dura buusuu fi caasessuun akka tahe hubatamuu qaba.

Dhalli Oromoo kana sirriitti qalbifatee hubatuudhaan diina garaaf bultoota qabatee qayee Oromoo onsuu fi hegeree Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisudhaan lafa jalaa fi ifattis hojjechaa jiru akkuma kaleessaa har’as murannoodhaan keessaa fi alaan irree tokkoon dura dhaabbachuun didachuun akkaan barbaachisaa dha. Shira diinaa fi ergamtoota diinaa kana hubatanii hongeessuuf hojjechuun hunduma nama Oromoof yaaduu ilaallata.

Duula qabeenya Oromoo fi eenyummaa Oromummaa irratti xiyyeeffatee fuula hedduun gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuudhaan fashalsuun akkasumas akeeka ilmaan Oromoo kaleessaa hanga har’aatti wareegama baasaafii jiran galiin gahuuf sossohuun dirqama lammummaa dhala Oromoo hundaa ti.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: