jump to navigation

Oromia: Bakkee Adda Addaati Qabeenyi Wayyaanee Daareffame December 26, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

Odaa Oromoosbo

Bakkee Adda Addaati Qabeenyi Wayyaanee Daareffame

 

(SBO – MUDDE 25,2015) Godina Arsii Lixaatti Manni Murtii Ona Shaallaa Barbadeeffame; Godina Booranaa Ona Mi’oo Keessattis Dhaabbata Daandii Hindootaan Geggeeffamu Qabeenyummaan Isaa Kan Wayyaanee Ta’e Daareffame.

Warraaqsa Bilisummaa Ummata Oromoo fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa guutuu Oromiyaa keessatti belbelaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii faashistummaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ummataa fi barattoota meesha maleeyyii irratti fudhataa jirutti ummatni dallansuu isaa daran mul’isuun qabeenya mootummaa wayyaanee dabalatee caasaalee sirnichaa adda addaa irratti tarkaanfii barbadeessaa fudhatu jabeessee jira.

Haaluma kanaan Mudde 24,2015 guyyaa kaleessaa ganama keessaa sa’aa 6:00 irratti Godina Lixa Arsiitti manni murtii Ona Shaallaa magaalaa Aajjeetti argamu tarkaanfii humna ummataan fudhatameen guutummaatti barbadeeffamuun daaraa akka ta’e oduun SBO dhaqqabe ifa godha. Galmeelee fi meeshaaleen gara garaa mana murtii kana keessa turan guutummaatti daareffamaniiru.

Kaabinootni Onaa fi poolisootni walta’uun guyyaa guutuu ummata irratti sakattaa gochuuf yaalanis haalli ummataa waan isaan sodaachiseef, sakatta’icha akka addaan kutuuf dirqamanis hubatameera. Diddaan ummataa haalaan jabaa ta’uunis gabaafameera.

Oduuma walfakkaatuun Mudde 24,2015 guyyuma kaleessaa Godina Booranaa Ona Mi’oo keessatti qabeenyummaan isaa kan wayyaanee kan ta’ee fi Hindootaan kan geggeeffamu dhaabbata karaa baasu tokko irratti ummatni tarkaanfii fudhatee jira.

Tarkaanfii kanaan konkolaattotni dhaabbatichaa kan daareffaman oggaa ta’u, hojjettootni dhaabbatichaa hedduunis madaa’uun hospitaala seenanii akka jiran oduun SBO dhaqqabe addeessee jira.

Tarkaanfii ummataa kanaan walqabatee Hindoota dabalatee hojjettootni dhaabbata daandichaa keessa hojjetan naannicha gadhiisanii deemuuf akka dirqamaa jiran kan gabaafame oggaa ta’u, mootummaan wayyaanee humna waraanaa baay’inaan bakkichatti guuraa akka jirus ibsameera.

Gaaffii ummatni karaa nagaa gaafateef deebiin mootummaan wayyaanee kennaa jiru tarkaanfii faashistummaa fi diinummaa dorgomaa hin qabne waan ta’eef, aarii kana irraa tarkaanfiin ummatni qabeenyaa fi caasaa sirna wayyaanee irratti fudhatu guutuu Oromiyaa keessatti babal’atee itti fufuu akka danda’u taajjabdootni hubachiisaniiru.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: