jump to navigation

Oromia: Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise

 

sboBilisummaa (Freedom Function)

Oromo soldier

Oromo soldier

 

Ajaji WBO Godina Bahaa akka beeksisetti Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn kan Godina Bahaa keessa sossohu Fulbaana 03 fi 6, 2015 gidduutti Bahaa fi Dhiha Harargee bakkoota adda addaa keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 20 yeroo ajjeesu, 22 ol ammoo madoo taasisuun konkolaataa waraanaa tokkos daaressee jira.

Haaluma kanaan Fulbaana 04, 2015 Dhiha Harargee Ona Gammachiis keessaa bakka Gola-Buubaa jedhamutti WBOn waraana wayyaanee kan konkolaataa waraanaan sossohaa ture haxiidhaan haleeluun 5 yeroo irraa ajjeesu, 3 ammoo madeessee jira. Konkolaataan loltootni wayyaanee ittiin socho’aa turan kun kan daareffame oggaa ta’u, waytuma kana qawween AK-47 jedhamu 4 diina irraa hiikkatameera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa tarkaanfii isaa itti fufuun Fulbaana 06,2015ttis Baha Harargee Fadis Ona Miidhagaa keessaa bakka Dhagaa-Gaachanaa jedhamutti waraana wayyaanee hojii ummata gooluutti bobba’ee fi sochii WBO danquuf ramadame haleeluun loltoota 9 irraa ajjeesee, 12 ol madeessuun meeshaalee adda addaa diina irraa booji’uu Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Fulbaana 03,2015ttis Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n Dhiha Harargee Ona Hawwii Guddinaa bakka Sakattee jedhamutti waraana diinaa sakattaaf bobbaa irra ture irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen 6 ajjeesuun, 7 ol ammoo madeessuu Ajaji WBO Godina Bahaa mirkaneessee jira. Lola kanaan qawween AK-47 3 fi meeshaaleen adda addaa booji’amuunis gabaafameera.

Walumaagalatti WBOn Godina Bahaa Fulbaana 03, 04 fi 06, 2015 Bahaa fi Lixa Harargee Onoota Gammachiis, Miidhagaa fi Hawwii Guddinaa keessatti tarkaanfii waraana diinaa irratti fudhateen loltoota 20 yeroo ajjeesu, 22 ol madeessuu, konkolaataa waraanaa tokko barbadeessuu fi qawwee AK-47 7 diina irraa booji’uun dantaa QBOf oolchuu Ajaji WBO Godina Bahaa beeksisee jira.

Camadaa Hundee:- Maastar Pilaanii Addis Ababaa Wayyaanee fi Icciitii Isa Duuba Jiru … Of Baraaruuf Tokkummaan Haa Kaanu! September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Finfinnee n Kan Oromoo ti, No to the Addis Ababa Master Plan.
Tags:
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleTigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

Fighting for Freedom and Equality

Posted: Fulbaana/September 9, 2015 ·

Camadaa Hundee irraa*

Weerara Minilikiin dura abbaa biyyaa kan turan ilmaan Oromiyaa naannoo finfinnee gosa Abbichuu, Eekkaa, Gullee fi Galaan kan jedhamuun beekamu ture. Bulchitootiin naannoo kana kan turaanii fi kan minili galaafate keessaa yaadannoodhumaaf jecha kan akka (Tufaa Munaa, Duulaa, Jimaa Jaatanii, Guto Waasarbi, Jimaa Tiksee, Abeebee Tufaa, Waaree Sullee, Tufaa Araddoo, Mojoo Boxoroo fi kan biroo ni jiru). Silaa otoo dhugaan jiraatee maqaa angafoota kanaan daandii fi bakkootiin seena qabeessa Finfinnee mogga’uu qaba ture. Kun afeetu qubbattuu alaalaa dhufeen moggafame. Adda durummaan Miniliki akka sabaattis ta’ee aadaan gosa kanaa naannoo finfinneetii akka maca’u taasise. Bakka waaqeffannaa Oromoo fi yaa’ii ummataa, hunda balleessuudhaan bakkota kanatti, aadaa fi safuu Oromoo wajjin kan hin deemne, moggaasa lafaa fi bakka taa’umsa bataskaana Abashaa taasisan.

Miniliki gochaa gosa Oromoo fi aadaa naannoo sanaa balleessuuf duula walirraa hin cinne taasise. Ilmaan Oromiyaa Miniliki dura dhaabbatan bifa suukanneesaa…

View original post 1,063 more words

SBO: Gaafiif Deebii Dura Taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obbo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin ta’e. Interview with Mr. Okkeelo Ukkidi, Leader of the Gambella People Liberation Movement September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: , ,
add a comment

???????????

Gaafiif Deebii Dura Taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin ta’e

glpm
Cunqursaa sirna wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi mirga dimokraasii Ummatoota Itoophiyaa keessa jiranii dhugoomsuuf dhaaboleen siyaasaa mirga ummata isaaniif dhaabbatan, jaarmayaaleen siiviikii fi lammiileen hundi walii tumsuun falmaa finiinsuun murteessaa tahuu, dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa (GPLM) Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang gaafii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin ibsan.
Obboo Okkeeloon gaaffii fi deebii SBO Sagantaa Afaan Amaaraa waliin taasisaniin dhimmoota ummata Gaambeellaa, hacuuccaa murna wayyaanee, sochii dhaabni isaanii itti jiru, waa’ee Tumsa Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatootaa jidduu dabre dhaabolee siyaasaa mirga hiree murteeffannaa ummatootaa hanga bilisummaatti amanan jidduutti uumamee fi dhimmoota biroo hedduu tuqaniiru.
“Miidhaan mootummaan wayyaanee erga aangoo qabatee kaasee ummata Gaambeellaa irraan gahaa turee fi ammallee itti fufiinsaan irraan gahaa jiru Ummatoota Itoophiyaatii mitii, addunyaatu beeka.” kan jedhan Obboo Okkeeloon, sirnichi ummata dachee isaarraa buqqisee godaansaaf afeeruun gamatti, sababa garaagaraatiin dharaan yakkee jumlaan hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jiraachuu ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa jireenyi lammiilee Gaambeellaa irratti hundaa’e kan akka bosonaa fi bishaanii mancaasaa fi ummatarraa saamee gurgurataa hegeree dhalootaa dukkaneessuutti dabalee, ummanni hamileen isaa cabee abdii kutachuun akka biyya isaa dhiisee baqatuu fi gaaffii mirgaa kaasuu dhiisuuf yakkoota adda addaa irratti raawwachaa akka jiru hubachiisan. Ummannis yakka kana didachuudhaan falmaa walitti fufiinsa qabu gaggeessaa jiraachuus eeran.
“Mootummaan wayyaanee mootummaa ummataa waan hin taaneef gaaffilee ummataa ukkaamsudhaaf yakka suukanneessaa raawwataa jira.” kan jedhan dura taa’aan SBUG, “Humni waraana mootummaa silaa mirga ummatootaa tiksuun irraa eegamu, waraanichi kan ummataa waan hin taaneef ummata ittisuu mannaa cunqursaa raawwachaa jira.” jedhan.
Hariiroo Ummata Oromoo fi ummata Gaambeellaa kan ilaallatuun ammoo, hariiroon ollummaa fi obbolummaa ummatoota lameenii kan dur irraa eegale tahuu erga ibsanii booda, hariiroon jireenya hawaasummaa, diinagdee akkasumas firummaa jidduu isaanii jiru fuulduras daran jabaatee kan itti fufu tahuu addeessan.
“Dhaabni deggarsaa fi jaalala ummata isaa hin qabne bu’uura hin qabaatu” kan jedhan Obboo Okkeeloon, dhaabni isaanii Sochiin Bilisummaa Ummata Gaambeellaa jaalalaa fi deeggarsa ummata Gaambeellaa irraa laatamuufiin falmaa mirga ummatichaa kabajchiisuuf taasisaa jiru daran jabeessaa akka jiru addeessan. Ummata Gaambeellaa mirga isaaf ka’ee wayyaanee dura dhaabbataa jiru daran dammaqsuu, ijaaruu fi sossoosuudhaan akeeka qabsichaa galiin gahuuf ciminaan hojjechaa jiraachuus eeran.
Waa’ee tumsa qabsoo ilaalchisanii “Dhaabni keenya bu’uuruma irraa kaasee barbaachisummaa tumsa qabsootti amana.” kan jedhan dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa, qabsoon Ummatootni Itoophiyaa keessa jiran mata-mataatti taasisaa jiran bifa irra caalaa qindaahaa taheen shaffisaan akka galii isaa gahuu fi mirgi ummatootaa akka kabajamuuf tumsa uummachuun murteessaa tahuu addeessan. Dhaabni isaanii dhaabolee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeen, Adda Bilisummaa Sidaamaa, Sochii Bilisummaa Ummata Benishaangul faa waliin tumsi qabsoo uummates ejjennoodhuma dhaaba isaanii fardoomina tumsaatti amanu kanarraa tahuu jala sararan.
Waan taheefis cunqursaa mootummaa wayyaanee dhabamsiisuudhaan bilisummaa, walqixxummaa, haqaa fi mirga dimokraasii ummatootaa dhugoomsuuf dhaaboleen siyaasaa mirga ummata isaaniif falman, jaarmayaaleen siiviikii fi hawaasni hundi walii tumsuun falmaa finiinsuun murteessaa tahuu, dura taa’aan Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang gaaffii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo waliin taasisanii ibsaniiru.
Hordoftoota keenya keenya gaaffii fi deebii dura taa’aa Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa, Obboo Okkeeloo Ukkidii Ubaang waliin Afaan Amaaraatiin taasisne, Sagantaa SBO Fulbaana 9 bara 2015 dabru keessatti caqasuu dandeessu.

Amharic version
glpm
የወያኔ ስርዓትን ጭቆና በማስወገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ነጻነት፤ እኩልነት፤ ፍትሕና ዲሞክራሲ እውን ለማድረግ ለህዝቦች መብት የሚታገሉ የፕፖለቲካ ድርጅቶች፤ ስቪክ ማህበራትና መላው ማህበረሰብ በመተባበር ትግል ማፋፍፋም ወሳኝ መሆኑን የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ገለጹ።
ኣቶ ኦኬሎ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የኣማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ የጋምቤላ ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ፤ የወያኔ ስርዓት እያደረሰ ያለውን ጭቆና፤ ድርጅታቸው የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ፤ ሰሞኑን በዲሞክክራሲ የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከነጻነት በሚያምኑ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ስለተመሰረተው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ዲሞክራሲና ሌሎችም ጉዳዮችንም ዳስሰዋል።
“የወያኔ መንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ኣንስቶ በጋምቤላ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን በደል የኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ መላው ዓለም ያውቀዋል” ያሉት ኣቶ ኦኬሎ ስርዓቱ ህዝቡን ከቀዬው ኣፈናቅሎ ለስደት ከመዳረጉም ባሻገር በተለያዩ ምክንያቶች ወንጅሎ እያሰረ፤ እያሰቃየና እየገደለ መሆኑን ገልጸዋል. ከዚህም ሌላ የጋምቤላ ህዝብ ህይወት መሰረት የሆኑት የደንና ውሃ ሃብት እያወደመና ዘርፎ በመሸጥ የትውልድን መጻዒ ተስፋ ከማጨለሙም በተጨምሪ ህዝቡ ቅስሙ ተሰብሮ ብአሃገሩ ተስፋ እንዲቆርጥና እንዲሰደድ እንዲሁም የመብት ትግል ማካሄዱን እንዲገታ ለማድረግ የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸመ እንዳለ ገልጸዋል።  ህዝቡም ይህንን ወንጀል በመቃወም ቀጣይነት ያለው የኣልገዛም-ባይነት ፍልሚያ እያካሄደ መሆኑን ኣመልክተዋል.
“የወያኔ መንግስት የህዝቦች ድጋፍና ፍቅር ይለው የህዝቡ መንግስት ስላልሆነ የህዝቡን ጥያቄ ለማፈን ወንጀል ይፈጽማል” ያሉት የጋ.ህ.ነ.ን. ሊቀመንበር፤ “የጦር ሃይሉ ህዝቡን መከላከል ሲገባው የህዝብ ሰራዊት ስላልሆነ ጭቆና እይፈጸመ ይገኛል” ብለዋል።
በኦሮሞ ህዝብና በጋምቤላ ህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነትት በተመለከተ ደግሞ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው የመልካም ጉርብትናና ወንድማማችነት ግንኙነት ከጥንት ጀምሮ ያለ መሆኑን ገልጸው፤ የማህበራዊ ኑሮ፤ የኢኢኮኖሚ እንዲሁም የጋብቻ ትስስር በሁለቱም ህዝቦች መካከል የነበረና ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ይፋ ኣድርገዋል.
“የህዝቡ ድጋፍና ፍቅር የሌለው ድርጅት መሰረት የለውም” ያሉት ኣቶ ኦኬሎ፤ ድርጅታቸው በጋምቤላ ህዝብ ፍቅርና ድጋፍ ትግሉን ይበልጥ እያፋፋመ መሆኑን ኣመልክተዋል. ለመብቱ ወያኔን እየተፋለመ ያለውን ህዝባቸውን መቀስቀስ፤ ምደራጀትና ማንቀሳቀስ ላይ በመስራት ትግሉን እያፋፋሙ መሆኑን ገልጸዋል.
የትግል ትብብርን ኣስመልክተውም “ድርጅታችን በመሰረቱ በትግል ትብብር ኣስፈላጊነት ያምናል” ያሉት የየጋ.ህ.ነ.ን. ሊቀመንበር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች በተናጠል የሚያካሄዱት ትግል ይበልጥ በተቀናጀና በተፋጠነ መልኩ እንዲክሄድ ትብብር መፍጠር ውሳኝ እንደሆነ ገልጸዋል። ድርጅታቸውም እንደኦነግ. ኦብነግ. ሲነግ. ቤህነን ካሉ ድርጅቶች ጋር ትብብር የፈጠረውም ከዚሁ ኣቋም በመነሳት መሆኑን ጠቁመዋል።
ስለሆነም የወያኔ ስርዓትን ጭቆና በማስወገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ነጻነት፤ እኩልነት፤ ፍትሕና ዲሞክራሲ እውን ለማድረግ ለህዝቦች መብት የሚታገሉ የፕፖለቲካ ድርጅቶች፤ ስቪክ ማህበራትና መላው ማህበረሰብ በመተባበር ትግል ማፋፍፋም ወሳኝ መሆኑን የጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ ገለጹ።
ኣድማጮቻችን ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ(GPLM) ሊቀመንበር ኣቶ ኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንግ ጋር ያደረግነውን ቃለ-ምልልስ ረቡዕ (መስከረም 9 ቀን 2015ዓም) በሚተላለፈው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ኣማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል መከታተል እንደምትችሉ በኣክብሮት እንገልጻለን።

Notes on Cinnamon Country and the “Peace of Jamjam”: Towards a Reconstruction of Ancient Oromo History September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????Oromo women necklaces1Farming in ancient kemetic (Ancient Egypt)

Notes on Cinnamon Country and the “Peace of Jamjam”: Towards a Reconstruction of Ancient Oromo History

Daniel Ayana PhD & Professor

This article is a summary of my presentation at a recent OSA conference. It is posted here in response to requests from the audience. The topic attempts to answer two interrelated questions: what do ancient Greek, Latin, and Arabic sources say about the Oromo? When did a written source first report a functioning Gadaa System? Keywords: Bia-Punt, Harusi, Jamjam, cinnamon, Cinnamon Country, Ilmawaaq, social construction, harusi ada, mna daho A variety of sources indicated the Oromo played a significant role in the ancient world, dating back to Egyptian New Kingdom times (1570-1069 B.C.E.) and here we refer to them as Proto-Oromo. Greek and Latin sources emerged following Alexander the Great’s conquest from the Mediterranean Sea to India (336-323 B.C.E). The nineteenth century classist Sir Harry Johnston has posited that first Egyptian Pharaohs, then the Persians and finally the Greeks ruling Egypt relied on the ancestors of the Oromo for information on the sources of the Nile River. The desire to learn the source of the Nile was not a mere curiosity. The Greeks in particular were interested in gathering commercial and geographic intelligence about African coasts of the Red Sea and Gulf of Aden for two reasons. The first was the search for the origins of spices: frankincense, myrrh and cinnamon. These spices were expensive as gold because they were in high demand for uses in religious rituals and to fumigate the homes in the crowded ancient cities. While frankincense and myrrh were obtained from ancient South Arabia (today’s Yemen) and northern Somali maritime zone, the source of cinnamon, burguda, was a mystery. This is because the South Arabian intermediaries concealed the sources of cinnamon to maintain a monopoly on its commerce. Alexander’s successors in Egypt were naturally interested in finding direct access to the source of cinnamon. The second was to capture live elephants to use in warfare, just as the Indians did against Alexander and the Greek army. Thus, the Greeks ruling over Egypt established trapped-elephant collecting stations along the African Red Sea littoral, today’s northern Somali coast, as far as Cape Guardafui. The geographic and commercial intelligence gathered in these projects provided new information that shed light on the regional environment, resources, cultural and political situations. This information were subsequently compiled into books. Many of these books were lost but some have survived. In the surviving sources today’s Oromo land is referred to as the Cinnamon Country.

Notes-on-Cinnamon-Country-and_-the-Peace-of-Jamjam_Towards-a-Reconstruction-of-Ancient-Oromo-History

http://gadaa.com/OromoStudies/notes-on-cinnamon-country-and-the-peace-of-jamjam-towards-a-reconstruction-of-ancient-oromo-history/#.Ve_iYeN4yz8.facebook