jump to navigation

GAADDUUN WAYYAANEE SADDEET SAAXILAME November 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback
???????????Roobsan Falmataa Roorroo's photo.

(Oromedia, Finfinnee, 3 Sadaasa 2015) Mootummaan Wayyaanee karooraa Gaaduu (spy) haaraa Raawwii Saddeet biyya keessa, biyya ollaa fi biyya alaatti facaasuun beekame.

Odeessi nu gahe akak addeessetti, mootummaan Wayyaanee tasgabbii fi jabina moora qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumamaa dhufetti yaaddaúun gaadduu haaraa bobbaasaa jirti.

“Walii galteen ABO fi jaarmiyooti bilisummaa sabootaa gidduu kana tolfatan naasuu fi yaaddoo itti uumee jira,” kan jedhu odeessi nu gahe kun, “naasuu fi sodaa itti bule kana keessaa bahuuf ijoolleen Tigiree karooraa haaraa saddeet qopheefatanii socho’aa jiran,”jedheera.

A. Ummatni biyyaa akka hin baqanne gochuu fi kan baqatellee tooftaa fi mala adda addaatiin biyyatti akka deebi’an gochuu,

B. ABO dadhabsiisuuf jecha, ilmaan Oromoo biyya ambaatti baqatan gara biyyaatti galchuu,

C. Miseensotaa fi qondaalota, akkasumas namoota sab-boonummaa fi dhageettii ummata biratti qaban ofitti qabuu,

E. ABO keessatti caasaa diriirsuuf waan barbaachisu qopheessuun jaarmayichaa diiguu,

F. Murna Gaadduu (tikaa) jabaa fi qaroo qopheessuun hawaasa fakkaatee hawaasa keessatti maadheffachuun murni kun hawaasa Oromoo akka laaffisu keessaan irratti hojjechuu,

G. Hoogganootaa ABO-jidduutti wal-shakkiin akka uumamu gochuu,

H. Namooti maqaa diyaasporaa jedhamuun biyyatti afeeramanii magaalaa Adaamaa turan biyya alaatti deebisuun akka isaan leenjii kennameef hojjaa irra oolchan gochuu, fi

I. Jaarmiyaa hawaasa Oromoo Oromummaa irratti hundaaée ijaaramee jiruu fi ijaaramaa jiru akka gosaan walqoodanii waldiigan irratti hojjachuun dha.
Odeessi kun dabalee akka adeessetti, miidiyaalee biyya alaa keessa jiran keessatti immoo odeeffannoon sobaa kan maqaa ABO xureessu facaasuun akka umamti Oromoo ABO irraa abdii dhabu taasisuuf karoorfamee jira.
Karoorri wayyaane biraa bahe kun dhuma irrattis, keessayyuu namootiin amma dura hooggana ABO-turanii wayyaanetti galan dirqama kana olaantummaan akka raawwataniif ramadamanii jiru.

Gareen gaadduu kun raawwii hojii kanaa hoggantoota humna tikaa wayyaaneef guyyuu kan gabaasu taúun hubatameera.

Yeroo ammaa kanas namni Biqilaa jedhamu, Lichoo Bukuraa fi Kumsaa Gadaa waliin icciitiin wal qunamuudhaan ABO diiguuf hojjachaa akka jiran odeessi kun dabalee saaxileera.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: