jump to navigation

#OromoProtests 2020 Global Solidarity Rally in Nuernberg Germany, Paris, France, Stockholm, Sweden (25 July 2020) July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far
Oromo Protests global solidarity rally in Nuernberg, Germany, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in Nuernberg, Germany, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in France, Paris, 25 July 2020
Oromo Protests global solidarity rally in Sweden, Stockholm, 25 July 2020

DHAAMSA QERROO/QARREE:WAAMICHA QOQQOBII GEEJIBAA FI DIINAGDEE KARAA NAGAA GAGGEEFFAMU July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

WAAMICHA QOQQOBII GEEJIBAA FI DIINAGDEE KARAA NAGAA GAGGEEFFAMU!

Waamicha Mormii fi Qoqqobbii Diinagdee Sirna Nafxanyaa Abiy Ahmad Irratti Gaggeeffamu

Waamicha uggura Geejjibaa Guutummaa OromiyaaWiixata, Adoolessa 20, 2012 [Wiixata, Adoolessa 27, 2020] irraa eegalee sochiin geejjibaa kamillee Oromiyaa keessa hinjiraatu.

SEENSA:

Motummaan Abiy Ahmed lola gochaa fi jechaan mul’atu saba Oromoo irratti baneera. Oromoo ajjeesuun, hidhuun, dararuun, hiraarsuun, itti fufee jira. Haacaaluu ajeessudhaan agartuu keenya balleesseera. Hogganoota keenya hidhuu dhan, Oromoo saba hogganoota hin qabne godhuf tattafachaa jira. Jaarmiyalee siyaasaa Oromoota reebuu dhan, wajira isaani irraa saamuu dhan, akka Oromoon jaarmiyaa jabaa hin ijaarranne, kan ijaarrates akka hin jabeeffanne godheera. Midiyaa uummata Oromoo bal’aa kan ta’e OMN cuffuu dhaan sagalee Oromoo ugguruu baldhi naan itti fufeera. Midiyaalee Oromoo addaa addaa saatalaytiirraa buussu dhaan, kan immoo Intarneetii cufuu dhan laamsheessuuf dhabamsiisufi dhaddachaa jira. Midiyaalee motummaa adda addaa fi midiyaalee nafxanyootaa motummaa dhan deeggaramanin fayyadamee, uummata keenya sobaan maqaa xureessaa, olola yakkaa irrati ofaa, gama proppagaandaa siyaasaatin maqaa fi kabaja saba keenyaa balleessutti xiyyeeffatee dalagaa jira. Gaazexessitottaa fi aktivistota Oromoo hedduu badii tokko malee mana hidhaatti darbatee sagalee nu dhabamsiisuf tattaaffii guddaa godhaa jira. Aktivistoonni fi beektoonni Oromoo biyya alaa jiran rakkina uummatni keenya itti jiru akka addunyaatti hin ibsine jecha midiyaa hawaasaa kan akka Facebook fayyadaman irraa cufsisuf duula guddaa geggeessaat jira. Walumaa glattit, motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed lola isa dhumaa Oromiyaa irratti baneera. Qeerroon mormii isaa itti fufa. Kaayyoon moormii marsaa ammaa, sirna nafxanyaa Abiy Ahmadiin ijaarramee lafa qabachuuf totoora’aa jiru diiggamee Oromiyaan walaboomte akka ijaaramtuuf haala mijeessuudha. Dabalataanis motummaan Abiy Ahmed humna horatee uummata keenya irratti tarkaanfii akka inni hin fudhanne laamshessuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo gabaabaa mootummaan Naftxanyaa aangoo irra jiru hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhee jiru akka hiikuuf harka micciiruu dha. Bifuma kanaanis kallattiiwan qabsoo armaan gadii Qeerroo guutuu Oromiyaa irraa kennamee jira.Uummatni Oromoo torbee darbe waamicha gabaa lagannaa waliif taasisee guyyaa shaniif walitti aansee adeemsisuudhaan injifannoowwan gurguddaa akka gonfate ni yaadatama. Mormii marsaa ammaa kana keessatti ammoo akka armaan gadiitti itti fufa. Waamicha uggura Geejjibaa Guutummaa OromiyaaWiixata, Adoolessa 20, 2012 [Wiixata, Adoolessa 27, 2020] irraa eegalee sochiin geejjibaa kamillee Oromiyaa keessa hinjiraatu. Daandiiwwan magaalota Oromiyaa wal agarsiisan marti guyyaa kana irraa kaasee cufaa ta’u. Haaluma Kanaan, daandiiwwan gurguddoo gara Magaalaa Finfinnee geessan dabalatee geejjibni marti akka dhaabbatu waamicha dhiyeessina. Uggurrii kun Wiixata 27 irraa egalee hojii irraa oola. Cufiinsa daandiiwwanii kana keessa Ambulaansii irraa kan hafe sochiin geejjibaa Oromiyaa keessa deemuu fi ba’u hinjiru. Sochiin uggura geejjibaa marsaa kanaa daandiiwwan magaalota walquunnamsiisan qofa irratti kan xiyyeeffatu waan ta’eef sochiin taaksii keessoo magaalotaa fi daldalli garagaraa magaalota keessatti adeemsifamu kan itti fufan ta’a. Hariiroon magaalotaa garuu addaan cita. Waamichu uggura geejjibaa guutummaa Oromiyaa kun hamma hamma Qeerroon ibsa baase akka dhaabbatuuf ifatti waamicha dhiyeessutti kan itti fufu ta’a.

TARKAANFILEE JALBULTII EEGALAN

1) Diinagdee Mootummaa kanaa lamsheesuuf, tooftaan jiru madda maallaqaa inni qabu googsuu ta’uu qaba. Kanaaf, uummatni keenya kallattiidhaan ta’e al-kallattiidhaan baankiiwwanii fi Inshuraansii mootummaa nafxanyaa kana deeggaran akka itti hin fayyadmne, akkasumas Baankii haaraa amma sheerin isaa gurguramaa jiru akka hin bitne waamicha dhiyeessina.

2) Mootumaan naftaxanyaa yakka adda addaa ummata keenya irratti rawwataa kan jiru maallaquma ummatumata irraa guruu fayyadamee akka ta’e ni beekama. Humna maallaqaa kana irraa cabsuuf jecha u ummanni keenya Mootummaaf Gibira akka hin kafalle.

3) Gama tajaajila geejjibaatiin kanneen sheerii warra diina ummata keenyaan ijaaraman fayyadamuu dhiisuu. Haaluma kamiinuu Oromiyaa keessa akka hin sochoone ugguruu.

4) Gama miidiyaatiin duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti fardii labsan kanneen akka EBC, WALTA, ABBAY Media, ESAT, MEREJA tube fi ETHIO Tube, Fana fi kkf uummatni keenya akka hin daawwanne, akka hin dhaggeeffannee fi odeeffannoo akka hin kennineef waamicha dhiyeessina.

5) Qabeenya Abbootii qabeenyaa kanneen sirna Nafxanyaa kana tajaajilanii fi kanneen Artiist Haacaaluu ajjeesuu keessaatti deeggarsa godhaman jedhamanii shakkaman kanneen sirnaa kanaaf madda dinagdee ta’an kan ummatni Oromoo maqaan beeku qabeenya isaanii hunda irratti tarkaanfiin ugguru akka fudhatamu, qoqqobiin dinagdee akka irratti godhamu.

WAAMICHA ADDAA:

1) Sabaaf sablammootni Ityoophiyaa hiree fi egereen keessan kan ummata Oromoon walitti kan hidhate ta’uun beekamaa dha. Hawwiin keessanii fi kan ummata Oromoos walfakkataa dha. Qabsoon heeraa fi seeraa biyyaa kabachiisuf qeerroon Oromoo eegalee jiru qabsoo keessani. Kanaaf jecha akka qabsoo keenya deggertanii nu cinaa dhaabbattan asumaan waamicha isniif goona.

2) Hojjeetoota mootummaa, miseensoota Rayyaa Ittisa Biyyaa, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiya akkasumas humna tikaa keessa kan tajaajilaa jirtan dhalattootni Oromoo, dararaa uummata keesaan irra gahaa jiru akka hubattan ni abdanna. Qaamolee mootuumaa kan seentan lammii keessan tajaajiluuf malee dararuuf akka hin taane beektanii, yakka ummata Oromoo irratti akka hin rawwanne, qabsoo ummatni Oromoo mirga isaa eegsisuuf adeemsisaa jiru dura akka hin dhabbanne waamicha isiiniif goona.

3) Ummatni Oromoo kaadiree mootummaa wajjin quunnamtii hawaasummaa qabu mara akka dhaabu waamicha isiniif goona. Afooshaa fi ijaarsa hawaasummaa keessaa akka baafaman taasisuu, gaafa du’an ykn gaafa miseensi maatii isaanii boqote akka awwaalcha hin dhaqne, gaafa cidha isaanii akka irratti hin argamne waamicha isiniif goona.

4) Waltajjii kaadireen Bilxiginnaa magaalattis ta’e baadiyyaatti waamtu irratti akka hin argamne waamicha isiniif dhiyeessina. Namoonni ‘Jaarsolii Biyyaa’ ofiin jechuudhaan durgoo fudhattanii ykn fayyaalesummaadhaan jaarsummaadhaan motummaa kana umrii dheeressuuf olii fi gadi deemtan ammaa kaassee akka hojii akkanaa irraa of qusattan waamicha goona.

HUBACHIISA:

1) Tarkaanfiiwwan armaan olii keessatti manneen baruumsaa, keellaawwan fayyaa namaa fi beyladaa, iddoon leenjii qonnaan bulaa akka hin tuqamne wal hubchiifna.

2) Tarkaanfiiwwan fudhataman marti xiyyeeffannaan isaanii mootummaa sirna Nafxanyaa seeraan ala aangoo qabatee jiru ta’uun beekamaadha. Kanaaf, akkuma barsiifata Qeerroo jaarmiyaaleen amantaa hintuqaman, sirumaa gaafa danda’ame eegumsi ni taasifamaaf. Akkuma baroota darban akeessa taasifamaa ture sabaa fi sablammootni Oromiyaa keessa jiraatan qaama hawaasaa keenyaati. Kanaafuu sabaa fi sablammootaa fi manneen amantaa hunda akkuma kanaan duraa eegumsa gochuufiin barbaachisaadha .

XUMURA:

Akkuma armaan olitti ibsame qabsoon uummatni Oromoo itti seenee jiru hanga mirgi abbaa biyyuummaa Oromoo mirkanaa’utti kan itti fufu ta’a. Kanaaf, qabsoon marsaa kanaa gaafa xumurame tooftaan qabsoo guutummaa Oromiyaatti taasifamu marsaa haaraan akka labsamu gamanumaan isin hubachiisna.

Injiifanoon Kan Ummata Oromooti

WAAMICHA MORMII FI QOQOBBII DIINAGDEE GUUTUU OROMIYAA

ILMAAN OROMOO HUNDAAF.

Qabsoo itti beekna, Injifannees beekna waan taheef hin yaadawinaan dhaamsa keenya.

DHAAMSA QEERROO OROMOO IRRAA

Akkuma bara wayanee gochaa turre wal dhageefacha deemna waan taheef, labsiin marsaa kana Ayyaana Iidaa Arafaa booda haala qabatama ilaalle kan isin beeksifnu taha.

Ammaaf Qeerroon Oromiyaa ummata baldhaa Oromoo dhageefachuun Labsii Lagannaa geejjiba Magaalota gidduu Ayyaana boodaati tahu isin beeksisuu feena.Kayyoon fi galmi qabsoo kana faayida saba Oromoo tahu hunduu hubachuudha qabna. Akkuma bara wayanee haala qabatama ilaala ummata keenya dhageefacha qabsaaya turre ammas ummata keenya dhageefachuun murtii kana irra akka geenye isin beeksisuu feena.Waldhageefanne akka wayanee kuffisnetti Waldhageefanne sirna gita bittaa Nafxanyaas ni kuffifna.

HAQAMUUN LABSII MAAL NUUF FAYYADE?

Akkuma guyyaa muraasa dura isiniif ibsine mootummaan Lagannaa kana hanqisuuf kaabinoota gubbaa hanga jalatti, qaamolee nageenya fi basaastota hedduu mallaqa guddaa ramaduun bobaase jira… Duurgoon itti nyaatame mallaqnis qisaasa’eeti jira. Kuni injifannoo tokkoodha, inni lammataa eega bobbin godhamee booda haqamuu yeroo dhagahan waan qabaniif gadi dhiisan walaalani burjaajaya jiru. Kunis isaan Afaan walwalalchisuun bu’aa nuuf buuse qaba.Diinagdee mootummaa sirna nafxanyaa hedduu akka miidha jirru sabni kun hubachuudha qaba. Kanaafu Tarsiimoo bilchaata fi bu’aa saba kanaaf buusuun imalla waan taheef yaaddoo tokko hin qabaatina. Haala qabsoo itti aanu wantoota qabatamaa lafarra jiran ilaaluun Ayyaana booda guyyaa kan ibsinu taha.Haqa qabna Ni Falmanna Tarsiimoon Masakamna Ni Injifanna! Injifannoon Kan Ummata Oromooti!

QEERROO OROMOO IRRAA! #

#IttiFufaQabsoon#StruggleContinues#AlutaContinua

#OromoProtests Global Solidarity Rally in Saskatoon Rallies for Human Rights in Ethiopia July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

Protest in Saskatoon Rallies for Human Rights in Ethiopia

Saskatoon, SK, Canada / Country 600 CJWWBrad JenningsJul 24, 2020 2:48 PM

Protest in Saskatoon Rallies for Human Rights in Ethiopia

The Oromo-Canadian Community of Saskatoon held a protest Friday to bring attention to recent political developments in the country of Ethiopia.

The rally began beside the Bessborough at 22nd Street and 5th Avenue, protestors marched west up 22nd Street and then north up 3rd Avenue to meet in front of City Hall.

Organizers say the protest, which say nearly 100 people attend, is to appeal to the Canadian government to review it’s relations with the Ethiopian regime in the interest of advancing human rights, political freedom, access to information and media freedom, as well as due process of the laws for prisoners, and the right to live.  The Oromo make up the largest ethnic group of Ethiopia.  The protest also looked to condemn recent police violence, politically motivated arrests, and the killing of a prominent Oromo artist and activist.

The Saskatoon Oromo-Canadian Community made 6 requests to the Canadian government:

Call for an impartial and independent investigation of the assassination of Oromo artist and activist Haacaaluu Hundeessaa

  • Demand the immediate release of all political prisoners
  • Demand the reopening of OMN (A news network for the Oromo in Ethiopia) and reconnect the internet
  • Demand an immediate end of the illegal military command posts in Western and Southern Oromia
  • Call for democracy through the timely administration of free and fair elections
  • Call on the international community to impose sanctions if these demands are not met

Realted from Oromian Economist sources:-

Time: How the Murder of an Ethiopian Singer Triggered an Uprising Against a Disintegrating Democracy July 25, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
2 comments

Time: How the Murder of an Ethiopian Singer Triggered an Uprising Against a Disintegrating Democracy

Members of the Oromo community march in protest after the death of musician and revolutionary Hachalu Hundessa on July 8, 2020 in St. Paul, Minnesota.Members of the Oromo community march in protest after the death of musician and revolutionary Hachalu Hundessa on July 8, 2020 in St. Paul, Minnesota. Photo by Brandon Bell—Getty ImagesIDEASBY RIBKA AYANA JULY 24, 2020

Ribka is co-chair of the Oromo Advocacy Alliance, which advocates for peace, justice, inclusive governance and the economic well-being of the Oromo and other peoples of Ethiopia

The June 29 murder of Haacaaluu Hundeessaa, singer and activist, has triggered a popular uprising in Ethiopia. TIME columnist Ian Bremmer described the protests in a recent piece; since he wrote it the death toll has risen to at least 289, with over 7,000 detained. Internet services were shut down within hours of the assassination, and were only restored after four weeks.

But it’s important to understand what is taking place from the point of view of the grassroots in Ethiopia. That this single event would cause such a country-wide uproar has many asking, who was Haacaaluu? What are his songs about? Why did his death evoke such an outpouring of anguish, pain, and rage?

Haacaaluu, 34, was a bold performer and artist considered a cultural treasure, particularly by the Oromo people, the country’s largest nationality, cultural and linguistic group with a population of around 40 million.

His killing has touched every young person among the Oromo and many more who had access to a radio or a playlist. Haacaaluu’s songs breathed life into an ancient art form with great skill, making his music accessible across generations as well as nationalities.

Most notably his messages propelled the politically active grassroots youth movement often referred to as Qeerroo (meaning young unmarried person) in ways that the world beyond Ethiopia is just beginning to understand.

They played the leading role in creating the political opening that brought the current Prime Minister, Abiy Ahmed, into his position. Haacaaluu’s musical messages deeply resonated with the historically marginalized who regard him as the embodiment of standing proud in their own identities.

Haacaaluu’s music provided the soundtrack for youth protests that erupted in 2014 against the expansion of Addis Ababa into Oromo territory. At the heart of these grassroots protests was the question of rights in the face of past and current land grabs that left Oromos dispossessed and strangers on their own lands. With his words playing in their ears, they persisted against brutal crackdowns to turn out en masse in the streets. This movement brought down the repressive regime of Hailemariam Desalegn, demanding fundamental freedoms and justice.

Haacaaluu’s songs highlighted deeper historical injustices and resonated deeply with those whose lands were confiscated to create Ethiopia and its capital city in the late 19th century. He spoke to their dream of building a decentralized Ethiopia that reflects the rich diversity of its many peoples. However, this desire creates alarm and fear among Ethiopians who support the kind of assimilation that created the country. From the view of the dispossessed, Haacaaluu’s assassins crushed their hopes. His death evokes anguish and rage because it symbolizes an assault on their identities, their human dignity and their deepest aspirations.

The idea that the Ethiopia is divided into ethnically-based territories by its constitutions is the issue most misunderstood in the West. It is only one one side of a major debate in Ethiopian politics today.

The constitution drawn up in 1995 starts: “We the nations, nationalities, and peoples of Ethiopia….” capturing the commitment of the country’s diverse peoples to build and live together in a multinational federation in Ethiopia that reflects the identities of all its peoples. Prior to this, the majority of the country’s population lived under governments that pursued assimilationist policies which suppressed cultural expression and diversity.

Creating constitutionally-protected multinational states was the first sign of a historic transition from autocracy to democracy. The grassroots in Ethiopia treasure the constitution and they are determined to protect it.

Surprisingly, the vision that Abiy offers now stands in contradiction to the will of the majority that brought him to power. His vision of a single national identity purports to “transcend” ethnic divisions. On the contrary, for the grassroots movements, it is a return to the assimilationist politics of the past. This vision has been tried time and again by Ethiopia’s emperors and by the Dergue military regime, which was in power from 1974 to 1987, but it has failed utterly.

The constitution enshrined multinational federation as a democratic response to the age-old question of nationality or cultural identity in Ethiopia. What is cloaked as “unity” in Abiy’s vision erases and persecutes ethnic identity and associated rights. As such it is seen by the grassroots youth movement as anti-democratic. Haacaaluu, inspiring the youth, championed a view which Abiy has turned against.

The grassroots movement has resumed because Abiy Ahmed has resorted to a politics that is deeply troubling, opening old wounds of conquest and historical trauma and indefinitely postponing elections. Further, he has jailed opposition leaders Bekele Gerba and Jawar Mohammed on false accusations of inciting violence — ironic because they have championed peaceful protests and civil disobedience since 2014. This on top of the closure of the country’s only independent Oromo news outlet, the imprisonment of journalists and the killing of protesters shows that Ethiopia’s democratic transition is in peril.

Until this renewed crackdown on opposition the movement had been remarkably peaceful. Yet as JFK said, “those who make peaceful revolution impossible make violent revolution inevitable.” The current situation where the people are subdued by brute force is not sustainable. As Africa’s second most populous nation and an important regional political broker, the root causes of Ethiopia’s current crisis must be politically addressed and resolved to achieve stability in the region.

The international community can make a great contribution by taking steps to promote a democratic process, encouraging Abiy to return to the promises made at the outset of the transition, reinstating freedoms of speech and assembly, democracy and access to opportunity. Abiy cannot presume to pursue democracy with the opposition in custody. In addition to urging the release of prominent opposition leaders, journalists and protesters, global institutions must support a genuine political dialogue with input from all parties and stakeholders, including youth, to develop a roadmap to participatory democracy by way of free and fair elections.

Even though he is gone, Haacaaluu’s call for people to come together and build an Ethiopia that reflects all of its peoples still resonates.